Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda. BFS /04 stanbul,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda. BFS - 2012/04 stanbul, 02.02.2012"

Transkript

1 Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda BFS - 0/04 stanbul, Kurumlar n ve kiflilerin yat r mlar n yönlendirdikleri çeflitli finansal araçlar içerisinde en yo un flekilde kullan lanlar vas tas yla elde edilecek kazançlar n 0 y l nda vergilendirme ve beyan esaslar hakk nda düzenledi imiz rehber ilifliktedir. Buradaki amac m z, 0 y l içerisinde yat r m yapacaklar n, yat r m yapmadan önce kullanacaklar finansal arac n stopaj ve beyan mükellefiyeti karfl s ndaki durumunu de erlendirmelerine, böylece çeflitli finansal araçlar n vergi uygulamalar karfl s ndaki durumunu genel anlamda de erlendirerek karar verebilmelerine yard mc olmakt r. Ayr ca, bu ifllemlere arac olan kurumlar n da, finansal araçlar itibariyle stopaj mükellefiyetleri konusunda bilgilendirilmesi hedeflenmifltir. Ancak, rehberi kullananlar; verilen bilgilerin genel nitelik tafl d, kurum, kifli ve finansal araçlar itibariyle özellik arz eden durumlar n olabilece i, bu nedenle rehberdeki bilgileri yasal mercilere ve müflavirlere do rulatman n gerekti i hususunu göz önünde bulundurmal d r.

2 INTERNATIONAL ARKAN & ERG N Audit, Tax, SAS Turkey 0 YILI MENKUL KIYMET KAZANÇLARININ VERG LEND R LME ve BEYAN ESASLARI REHBER Member of of JPA JPA International

3 MEVDUAT FA ZLER (TL, DTH, ENDEKSL ) (ÖZEL F NANS LARI ile KAR ve ZARAR ORTAKLI I BELGES KARfiILI I ALINAN KAR PAYLARI DAH L) o Döviz mevduatı ve bir değere endeksli olanlarda ana para kur farkları stopaja dahil değildir. o Ana para ile kur fark art fllar 3/ itibariyle de erlenerek kurum kazanc na dahil veya y ll k vergiden mahsup (Çifte vergilemeyi önleme anlaşmaları dikkate o Döviz mevduatı ve bir değere endeksli olanlarda ana para kur farkları stopaja dahil değildir. beyana tabi o Döviz mevduatı ve bir değere endeksli olanlarda ana para kur farkları stopaja dahil değildir. beyana tabi (Çifte vergilemeyi önleme anlaşmaları dikkate o Döviz mevduatı ve bir değere endeksli olanlarda ana para kur farkları stopaja dahil değildir. beyana tabi REPO veya y ll k vergiden mahsup o Reeskont gelirleri de matraha dahil (Çifte vergilemeyi önleme anlaşmaları dikkate beyana tabi beyana tabi (Çifte vergilemeyi önleme anlaşmaları dikkate olup beyana tabi DEVLET TAHV L, HAZ NE BONOSU FA Z..006 tarihinden ÖNCE beyana tabi birlikte gelir toplam TL'yi aflarsa, tamam beyana o Enflasyon indirimi uygulan r. (Euro Bond'larda uygulanmaz). o Dövizli k ymetlerde ana para kur fark vergiye tabi beyana tabi..006 tarihinden SONRA (Gelire endeksli senetler dahil) * GES ler için; - Kurum kazancına - Stopaja tabi olanlar için ödenen stopaj yıllık vergiden paylara bölünmüş komandit şirket niteliğindeki yabancı kurumlar ile SPK ya göre kurulan oranında stopaja beyana tabi * o beyana tabi o beyana tabi DEVLET TAHV L, HAZ NE BONOSU, ÖZEL SEKTÖR TAHV LLER (VDMK, F NANSMAN BONOSU DAH L) KAZANÇLARI..006 tarihinden ÖNCE o Kur fark kazançlar matraha dahil edilmez. o Vergi sonras net kar n transfer edilen k sm için %5 oran nda gelir vergisi stopaj vard r. o Arac kurum veya bankalarca özel beyanname ile beyan o Al m sat m kazanc n n TL si vergiden o Di er menkul k ymet sat fllar yla birlikte istisna haddi afl l rsa, aflan k s m beyana o Kazanc n tespitinde ÜFE endekslemesi yap labilir. o Al m sat m zararlar sat fl karlar na o Al m sat m kazanc n n TL si vergiden o Di er menkul k ymet sat fllar yla birlikte istisna haddi afl l rsa, aflan k s m beyana o Beyan ifllemi münferit beyanname ile ifllemi yapanlarca (genelde arac kurum ve bankalar) taraf ndan (5) gün içerisinde verilir tarihinden SONRA (Gelire endeksli senetler dahil) * GES ler için; - Kurum kazancına - Stopaja tabi olanlar için ödenen stopaj yıllık vergiden vergi taksitlerinden veya y ll k vergiden paylara bölünmüş komandit şirket niteliğindeki yabancı kurumlar ile SPK ya göre kurulan oranında stopaja * o beyana tabi %0'dur.

4 EURO BOND FA Z o Stopaj oranı o Stopaj oranı o Beyana tabi o Stopaj oranı birlikte gelir toplam TL'yi aflarsa, tamam beyana o Stopaj oranı o Beyana tabi EURO BOND KAZANÇLARI o Y ll k beyana o ÜFE endekslemesi yap larak, al m sat m kazanc TL baz nda hesaplan r. o 006 y l ndan önce ihraç edilmifl olanlarda al m sat m kazanc n n TL si vergiden o tarihinden sonra ihraç edilmifl olanlarda; ÜFE endekslemesi yap lmas için ÜFE art fl oran n n %0 veya üzerinde olmas gerekmektedir. H SSE SENED TEMETTÜ odağıtımı stopaja tabi değildir. o Tam mükellef kurumlardan elde edilenler vergiden o Çifte vergilemeyi önleme anlaflmalar dikkate al nmak kayd yla, yurtd fl ifltiraklerden elde edilenler belli flartlar dahilinde kurum kazanc na dahil edilmez ve yurt d fl nda ödenen benzer vergiler y ll k vergiden odağıtımı yapan kurumca %5 stopaj kesilir. (Çifte vergilemeyi önleme anlaşmaları dikkate o Dağıtımı yapan kurumca %5 stopaj kesilir. birlikte gelir toplam TL'yi aflarsa, tamam beyana o Gelirin beyan halinde stopaj tutar hesaplanan gelir vergisinden mahsup o Tam mükellef kurumlardan elde edilen temettülerin yar s gelir vergisinden o Yabanc hisse senetleri temettüleri için beyan s n r.90.- TL dir. Yurtd fl nda ödenen vergiler mahsup o Dağıtımı yapan kurumca %5 stopaj kesilir. (Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları göz önünde bulundurulmalıdır.) beyana tabi H SSE SENED KAZANCI..006 tarihinden ÖNCE iktisap edilmiş hisse senetleri o En az iki tam y l süre ile aktifte yer alanlardan elde edilen kar özel fonda tutulur ise, %75'i matraha dahil edilmez. o Kur fark kazançlar matraha dahil edilmez. o Vergi sonras net kar n transfer edilen k sm için %5 oran nda gelir vergisi stopaj vard r. o Arac kurum veya bankalarca özel beyanname ile beyan o ktisab ndan itibaren (3) ay elde tutulanlar vergiden o ktisab ndan itibaren (3) ay elde tutulanlar vergiden..006 tarihinden SONRA iktisap edilmiş hisse senetleri ** Yukarıdaki şartlar dışında elde edilen kazançlar için işlemi yapanlarca beyanname verilir. o Stopaja tabi olup, oran şu an için o En az iki tam y l süre ile aktifte yer alanlardan elde edilen kar özel fonda tutulur ise, %75'i matraha dahil edilmez. o Stopaja tabi olup, oran şu an için o Beyana tabi o Stopaja tabi olup, oran şuan için kazanç beyana tabi o MKB'de ifllem gören, bir y ldan fazla süreyle elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetleri kazançlar vergiye tabi o vazs z iktisap edilenler ile MKB'de ifllem görmeyen ve iki y ldan fazla süreyle elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetleri kazançlar vergiye tabi o Stopaja tabi olup, oran şu an için o MKB'de ifllem gören, bir y ldan fazla süreyle elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetleri kazançlar vergiye tabi o vazs z iktisap edilenler ile MKB'de ifllem görmeyen ve iki y ldan fazla süreyle elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetleri kazançlar vergiye tabi münferit beyana tabi ** YATIRIM ORTAKLIKLARI TEMETTÜ odağıtım stopaja tabi değildir. o fltirak kazanc istisnas uygulanmaz o Dağıtım sırasında stopaj yoktur. o Beyana tabi o Dağıtım sırasında birlikte gelir toplam TL yi aflarsa, tamam beyana o Tam mükellef kurumlardan al nan temettülerin yar s gelir vergisinden o Dağıtım sırasında o Beyana tabi

5 ÖZEL SEKTÖR TAHV L (TAHV L, VARLI A DAYALI MENKUL KIYMET, K RA SERT F KALARI, F NANSMAN BONOSU DAH L) FA Z GEL R..006 tarihinden ÖNCE ihraç edilmiş olanlar de erlemeye o Enflasyon indirimi uygulan r. o Bu indirime isabet eden stopaj mahsup ve iade edilmez. o Dövizli k ymetlerde ana para kur fark vergiye tabi o Y ll k beyana tabi di er gelirlerle birlikte gelir toplam Liray aflarsa, tamam beyana..006 tarihinden SONRA ihraç edilmiş olanlar (Yurt dışında ihraç edilenlerde vadesi; yıla kadar olanlardan %0, -3 yıl arası olanlardan %7, 3-5 yıl arası olanlardan %3, 5 yıldan fazla olanlardan %0 oranında stopaj yapılır) bölünmüş komandit şirketler ile yatırım fonlarının gelirleri %0 oranında stopaja de erlemeye oranında stopaja o Beyana tabi %0 oranında stopaja beyana tabi MENKUL KIYMET YATIRIM FONU KATILMA BELGELER NDEN ELDE ED LEN KAR PAYI o Portföyünün en az %5'i de erlemeye şirket niteliğindeki yabancı kurumlar ile SPK ya göre kurulan oranında stopaja o Portföyünün en az %5'i o Beyana tabi o o Portföyünün en az %5'i IMKB'de işlem gören hisse senetlerinden oluşan fon katılma belgeleri bir yıldan beyana tabi o Stopaj oranı %0'dur. o Portföyünün en az %5'i BORSA YATIRIM FONLARI KATILMA BELGELER KAZANÇLARI de erlemeye oranında stopaja o o Portföyünün en az %5'i IMKB'de işlem gören hisse senetlerinden oluşan fon katılma belgeleri bir yıldan beyana tabi o Stopaj oranı %0'dur. o Portföyünün en az %5'i

6 OFF-SHORE (MEVDUAT, YABANCI DEVLET, YABANCI fi RKET H SSE SENED, BONO vb FA Z ve AL-SAT KAZANÇLARI) o Yurt d fl nda ödenen vergiler kurumlar vergisinden mahsup o Beyana tabi o Offshore ve yurtd fl bankalardan elde edilen faiz tutar.90.- TL'den fazla ise tamam y ll k gelir vergisi beyan na o Beyana tabi VADEL filem VE OPS YON filemler NDEN ELDE ED LEN KAZANÇLAR *** Banka ve benzeri finans kurumlarının VOB dışında banka ve aracı kurumlar aracılığı ile yaptıkları vadeli işlemlerden elde edilen kazançlar stopaja tabi değildir. ALACAK FA Z şirket ve yatırım fonlarının dışında kalan kurumların elde ettikleri kazançlar %0 oranında stopaja o Ancak, hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayalı kontratlardan sağlanan kazançlarda stopaj oranı o VOB dışında gerçekleşen işlemler stopaja tabi değildir. oranında stopaja dışında kalan kurumların elde ettikleri kazançlar o Ancak, hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayalı kontratlardan sağlanan kazançlarda stopaj oranı o VOB dışında gerçekleşen işlemlerde de yukarıda belirtilen şekillerde stopaj yapılır.*** tabi o Stopaj oranı, yabancı devletler, uluslar arası kurumlar veya yabancı banka ve kurumlara yapılan ödemelerde %0 dır. Diğer kurumlara yapılanlarda %0 oranında stopaj vardır. o (VOB dışında yapılan işlemler dahil) o Stopaj matrahı olarak; sözleşmeye baz alınan kıymetin piyasa fiyatına göre oluşan değeri ile işlem fiyatına göre oluşan değeri arasındaki fark alınır. o Ancak, hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan işlemlerden sağlanan kazançlarda stopaj oranı beyana tabi o Y ll k esasta beyana o (VOB dışında yapılan işlemler dahil) o Stopaj matrahı olarak; sözleşmeye baz alınan kıymetin piyasa fiyatına göre oluşan değeri ile işlem fiyatına göre oluşan değeri arasındaki fark alınır. o Ancak, hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan işlemlerden sağlanan kazançlarda stopaj oranı tabi o Münferit beyana tabi olup, beyan ifllemi, ödemeyi yapanlar taraf ndan yerine getirilecektir. VARANTLARDAN ( MKB de ifllem gören arac kurulufllara ait) ELDE ED LEN KAZANÇLAR o Dayanak varlığı hisse senedi veya hisse senedi endeksi olanlarda stopaj oranı %0 dır. o Dayanak varlığı hisse senedi veya hisse senedi endeksi olanlarda stopaj oranı %0 dır. o Dayanak varlığı hisse senedi veya hisse senedi endeksi olanlarda stopaj oranı %0 dır. beyana tabi o Dayanak varlığı hisse senedi veya hisse senedi endeksi olanlarda stopaj oranı %0 dır. tabi MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLI I H SSE SENED KAZANCI şirket ve yatırım fonlarının (Bir yıldan fazla elde tutulanlar hariç) stopaj oranı %0 dur. oranında stopaja (Bir yıldan fazla elde tutulanlar hariç) stopaj oranı %0 dur. o (Tam mükellef kuruma ait, İMKB'de işlem gören ve bir yıldan fazla elde tutulanlar hariç) beyana tabi o (Tam mükellef kuruma ait, İMKB'de işlem gören ve bir yıldan fazla elde tutulanlar hariç) tabi o Açıklamalardaki bold yaz lar gelirlerin beyanını, diğerleri ise gelirlerin stopaj karşısındaki durumunu belirtmektedir. o Bu rehber, menkul kıymet kazançlarının vergilenmesiyle ilgili genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. bu rehberdeki bilgilerden ve bunların kullanımı nedeniyle oluşacak sorunlardan hukuken sorumlu değildir. Rehberi kullananlar vergilemeyle ilgili bilgileri son yasal düzenlemelere göre yapmak, bilgileri yasal mercilerden ve müşavirlerden doğrulatmak zorundadır. o Bu rehberdeki bilgiler 3//0 tarihi itibariyle yürürlükte olan vergi mevzuatına göre hazırlanmıştır. İzinsiz çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. Mevzuatta sonradan olabilecek değişiklikler için web sayfamıza (www.jpatr.com) müracaat edilebilir. Y ld z Posta Cad. Dedeman fl Han No 48, Kat 6, Esentepe, stanbul T F

2015 YILI. MENKUL KIYMET KAZANÇLARININ VERG LEND R LME ve BEYAN ESASLARI REHBER ARKAN & ERG N. Audit, Tax, SAS Turkey

2015 YILI. MENKUL KIYMET KAZANÇLARININ VERG LEND R LME ve BEYAN ESASLARI REHBER ARKAN & ERG N. Audit, Tax, SAS Turkey INTERNATIONAL ARKAN & ERG N Audit, Tax, SAS Turkey 2015 YILI MENKUL KIYMET NIN VERG LEND R LME ve BEYAN ESASLARI REHBER 2015 MEVDUAT FA ZLER (*) (TL, DTH, ENDEKSL ) (ÖZEL F NANS LARI ile KAR ve ZARAR ORTAKLI

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

10 oranında stopaja tabi. - 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetleri stopaja tabi değil.

10 oranında stopaja tabi. - 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetleri stopaja tabi değil. HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri - İvazsız olarak iktisap edilenler, İMKB de işlem görenlerden 3 aydan fazla elde tutulanlar ile İMKB de işlem görmeyenlerden tam mükellef

Detaylı

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

2 yıldan fazla elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinden elde edilen kazançlar istisnadır.

2 yıldan fazla elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinden elde edilen kazançlar istisnadır. HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri - İvazsız olarak iktisap edilenler, İMKB de işlem görenlerden 3 aydan fazla elde tutulanlar ile İMKB de işlem görmeyenlerden tam mükellef

Detaylı

2) İMKB de işlem gören diğer hisse. senetlerinin satışından elde edilen kazançlar;

2) İMKB de işlem gören diğer hisse. senetlerinin satışından elde edilen kazançlar; HĠSSE SENEDĠ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri 1) İMKB de işlem gören menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışından elde edilen kurumların (3) elde ettiği (1 yıldan

Detaylı

Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi

Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi Mart 2014 İçindekiler 1. Genel Bilgi... 1 1.1. Bu Rehber Kimin İçin Hazırlandı... 1 1.2. Gayrimenkul Sermaye Geliri...

Detaylı

2) İMKB de işlem gören diğer hisse. senetlerinin satışından elde edilen kazançlar;

2) İMKB de işlem gören diğer hisse. senetlerinin satışından elde edilen kazançlar; HĠSSE SENEDĠ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden SONRA iktisap edilmiş hisse senetleri 1) İMKB de işlem gören menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışından elde edilen a) Anonim,

Detaylı

2014 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ

2014 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ 2014 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ (*) KAZANCI ÖNCE iktisap edilmiş hisse senetleri KAZANCI SONRA iktisap

Detaylı

2013 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ (*) KAZANCI ÖNCE iktisap edilmiş hisse senetleri KAZANCI SONRA iktisap

Detaylı

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez.

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ Hisse Senedi Alım Satım kazancı (Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı hisse senetleri hariç) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Hisse Senedi Alım Satım

Detaylı

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2012 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında)

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) Vergi Rehberi 2015 (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) TAM - DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ NEDİR? 1- Aşağıda detayları verilen gerçek kişiler tam mükellef sayılırlar

Detaylı

Şubat 2012 Vergi. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2011 ve 2012 Yılı Vergi Rehberi

Şubat 2012 Vergi. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2011 ve 2012 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2012 Vergi Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2011 ve 2012 Yılı Vergi Rehberi 2 Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği gayrimenkul, para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Sermaye Şirketi

Detaylı

Şubat 2013. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi

Şubat 2013. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2013 Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği gayrimenkul, para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı olanlar

Detaylı

MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ PAY SENEDİ ALIM- önce iktisap edilen) PAY SENEDİ ALIM- sonra iktisap edilen) TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF**

Detaylı

2014 Y l Gelir Vergisi Beyan (2013 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2014/04 stanbul, 04.03.2014

2014 Y l Gelir Vergisi Beyan (2013 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2014/04 stanbul, 04.03.2014 2014 Y l Gelir Vergisi Beyan (2013 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2014/04 stanbul, 04.03.2014 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2013 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri 1) İMKB de işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki hisse senetlerinin

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

2015 Y l Gelir Vergisi Beyan (2014 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2015/04 stanbul, 03.03.2014

2015 Y l Gelir Vergisi Beyan (2014 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2015/04 stanbul, 03.03.2014 2015 Y l Gelir Vergisi Beyan (2014 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2015/04 stanbul, 03.03.2014 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2014 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi 2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi Bu broşür, yat r mc lar m za yat r mlar ile ilgili olarak karş laşacaklar vergi uygulamalar ile ilgili ön bir bilgi vermek amac yla vergi dan şman m z Mehmet

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

MENKUL KIYMET VERGİLENDİRME TABLOSU 2012

MENKUL KIYMET VERGİLENDİRME TABLOSU 2012 MENKUL KIYMET VERGİLENDİRME TABLOSU 2012 kurum kurum* Hisse senedi alım-satım kazancı (menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senedi hariç, gayrimenkul yatırım ortaklığı hisse senedi dahil) (1.1.2006 sonrasında

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı

STOPAJ STOPAJ. -Stopaja tabi değildir

STOPAJ STOPAJ. -Stopaja tabi değildir Hisse Senetleri Kar Payları -Aşağıda belirtilen özel durumlar hariç olmak üzere Tam mükellef kurumlardan elde edilen nakit kar paylarının ½ si vergiden istisnadır. İstisna sonrası kalan tutar diğer gelirlerle

Detaylı

GERÇEK KİŞİLERCE 2008 YILINDA ELDE EDİLEN VE YILLIK BEYANA TABİ

GERÇEK KİŞİLERCE 2008 YILINDA ELDE EDİLEN VE YILLIK BEYANA TABİ GERÇEK KİŞİLERCE 2008 YILINDA ELDE EDİLEN VE YILLIK BEYANA TABİ GELİR UNSURLARI 5 GERÇEK KİŞİLERCE 2008 YILINDA ELDE EDİLEN VE YILLIK BEYANA TABİ GELİR UNSURLARI Bu raporumuzda, daha önceki yıllarda olduğu

Detaylı