AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR"

Transkript

1 31 ARALIK 2009 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiģtir) AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR 0

2 30 HAZĠRAN 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN DÖNEM SONU KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı tarafından düzenlenen mevzuata göre hazırlanan dönem sonu konsolide olmayan finansal tablolar ile bunlara iliģkin açıklama ve dipnotların Sigorta ve Reasürans ġirketleri ile Emeklilik ġirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve ġirket muhasebe kayıtlarına uygun oduğunu beyan ederiz. Ġstanbul, 12 Kasım 2010 Uğur GÜLEN Erkan ġahġnler Muzaffer ÖZTÜRK Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Muhasebe Müdürü Cezmi KURTULUġ Yasal Denetçi ġerafettin KARAKIġ Yasal Denetçi

3 AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ AYRINTILI BĠLANÇO VARLIKLAR I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ Cari Dönem Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Önceki Dönem (30/09/2010) (31/12/2009) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 14 ( ) ( ) 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar - - B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Krediler - 5- Krediler KarĢılığı (-) Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar ġirket Hissesi Finansal Varlıklar Değer DüĢüklüğü KarĢılığı (-) ( ) C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar KarĢılığı (-) ( ) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar KarĢılığı (-) Sigorta Ve Reasürans ġirketleri Nezdindeki Depolar Sigortalılara Krediler (Ġkrazlar) Sigortalılara Krediler (Ġkrazlar) KarĢılığı (-) Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan ġüpheli Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan ġüpheli Alacaklar KarĢılığı (-) 12.1 ( ) ( ) D- ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar Ortaklardan Alacaklar ĠĢtiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar MüĢterek Yönetime Tabi TeĢebbüslerden Alacaklar Personelden Alacaklar Diğer ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) ĠliĢkili Taraflardan ġüpheli Alacaklar ĠliĢkili Taraflardan ġüpheli Alacaklar KarĢılığı (-) - - E- Diğer Alacaklar Finansal Kiralama Alacakları KazanılmamıĢ Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) Verilen Depozito ve Teminatlar Diğer ÇeĢitli Alacaklar Diğer ÇeĢitli Alacaklar Reeskontu(-) ġüpheli Diğer Alacaklar ġüpheli Diğer Alacaklar KarĢılığı (-) - - F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları Gelecek Aylara Ait Giderler Tahakkuk EtmiĢ Faiz Ve Kira Gelirleri Gelir Tahakkukları - - G- Diğer Cari Varlıklar Gelecek Aylar Ġhtiyacı Stoklar PeĢin Ödenen Vergiler Ve Fonlar ErtelenmiĢ Vergi Varlıkları ĠĢ Avansları Personele Verilen Avanslar Sayım Ve Tesellüm Noksanları Diğer ÇeĢitli Cari Varlıklar Diğer Cari Varlıklar KarĢılığı (-) - - I- Cari Varlıklar Toplamı TL Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

4 II- CARĠ OLMAYAN VARLIKLAR AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ AYRINTILI BĠLANÇO VARLIKLAR Dipnot Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ Cari Dönem Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Önceki Dönem (30/09/2010) (31/12/2009) A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar KarĢılığı (-) Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar KarĢılığı (-) Sigorta ve Reasürans ġirketleri Nezdindeki Depolar Sigortalılara Krediler (Ġkrazlar) Sigortalılara Krediler (Ġkrazlar) KarĢılığı (-) Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan ġüpheli Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan ġüpheli Alacaklar KarĢılığı (-) - - B- ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar Ortaklardan Alacaklar ĠĢtiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar MüĢterek Yönetime Tabi TeĢebbüslerden Alacaklar Personelden Alacaklar Diğer ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) ĠliĢkili Taraflardan ġüpheli Alacaklar ĠliĢkili Taraflardan ġüpheli Alacaklar KarĢılığı (-) - - C- Diğer Alacaklar Finansal Kiralama Alacakları KazanılmamıĢ Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) Verilen Depozito ve Teminatlar Diğer ÇeĢitli Alacaklar Diğer ÇeĢitli Alacaklar Reeskontu(-) ġüpheli Diğer Alacaklar ġüpheli Diğer Alacaklar KarĢılığı (-) - - D- Finansal Varlıklar Bağlı Menkul Kıymetler ĠĢtirakler 9, ĠĢtirakler Sermaye Taahhütleri (-) Bağlı Ortaklıklar Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) MüĢterek Yönetime Tabi TeĢebbüsler MüĢterek Yönetime Tabi TeĢebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar Diğer Finansal Varlıklar Finansal Varlıklar Değer DüĢüklüğü KarĢılığı (-) - - E- Maddi Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer DüĢüklüğü KarĢılığı (-) Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller Makine Ve Teçhizatlar DemirbaĢ Ve Tesisatlar Motorlu TaĢıtlar Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) Kiralama Yoluyla EdinilmiĢ Maddi Varlıklar BirikmiĢ Amortismanlar (-) 6, 7 ( ) ( ) 10- Maddi Varlıklara ĠliĢkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - - F- Maddi Olmayan Varlıklar Haklar ġerefiye Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler AraĢtırma Ve GeliĢtirme Giderleri Diğer Maddi Olmayan Varlıklar BirikmiĢ Ġtfalar (Amortismanlar) (-) 8 ( ) ( ) 7- Maddi Olmayan Varlıklara ĠliĢkin Avanslar - - G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları Gelecek Yıllara Ait Giderler Gelir Tahakkukları Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları - - H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar Efektif Yabancı Para Hesapları Döviz Hesapları Gelecek Yıllar Ġhtiyacı Stoklar PeĢin Ödenen Vergiler Ve Fonlar ErtelenmiĢ Vergi Varlıkları Diğer ÇeĢitli Cari Olmayan Varlıklar Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) Diğer Cari Olmayan Varlıklar KarĢılığı (-) - - II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı Varlıklar Toplamı (I+II) TL 2

5 AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ AYRINTILI BĠLANÇO III- KISA VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKÜMLÜLÜKLER Dipnot Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ Cari Dönem Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Önceki Dönem (30/09/2010) (31/12/2009) A- Finansal Borçlar Kredi KuruluĢlarına Borçlar Finansal Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlar ErtelenmiĢ Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri ÇıkarılmıĢ Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri ÇıkarılmıĢ Diğer Finansal Varlıklar ÇıkarılmıĢ Diğer Finansal Varlıklar Ġhraç Farkı (-) Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar Sigorta Ve Reasürans ġirketlerinden Alınan Depolar Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - - C-ĠliĢkili Taraflara Borçlar 12.2, Ortaklara Borçlar ĠĢtiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar MüĢterek Yönetime Tabi TeĢebbüslere Borçlar Personele Borçlar Diğer ĠliĢkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar Alınan Depozito ve Teminatlar Diğer ÇeĢitli Borçlar Diğer ÇeĢitli Borçlar Reeskontu (-) - - E-Sigortacılık Teknik KarĢılıkları KazanılmamıĢ Primler KarĢılığı - Net Devam Eden Riskler KarĢılığı - Net Hayat Matematik KarĢılığı - Net Muallak Hasar Ve Tazminat KarĢılığı - Net 4.1, Ġkramiye Ve Ġndirimler KarĢılığı - Net Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler Ġçin Ayrılan KarĢılık - Net Diğer Teknik KarĢılıklar - Net - - F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler Ġle KarĢılıkları Ödenecek Vergi Ve Fonlar Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Vadesi GeçmiĢ, ErtelenmiĢ Veya TaksitlendirilmiĢ Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler (93) Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük KarĢılıkları Dönem Karının PeĢin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) 35 (32) ( ) 7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük KarĢılıkları - - G- Diğer Risklere ĠliĢkin KarĢılıklar Kıdem Tazminatı KarĢılığı Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları KarĢılığı Maliyet Giderleri KarĢılığı - - H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları Gelecek Aylara Ait Gelirler Gider Tahakkukları Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler ErtelenmiĢ Vergi Yükümlüğü Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları Diğer ÇeĢitli Kısa Vadeli Yükümlülükler - - III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı TL 3

6 IV- UZUN VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ AYRINTILI BĠLANÇO YÜKÜMLÜLÜKLER Dipnot Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ Cari Dönem Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Önceki Dönem (30/09/2010) (31/12/2009) A- Finansal Borçlar Kredi KuruluĢlarına Borçlar Finansal Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlar ErtelenmiĢ Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) ÇıkarılmıĢ Tahviller ÇıkarılmıĢ Diğer Finansal Varlıklar ÇıkarılmıĢ Diğer Finansal Varlıklar Ġhraç Farkı (-) Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar Sigorta Ve Reasürans ġirketlerinden Alınan Depolar Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - - C- ĠliĢkili Taraflara Borçlar Ortaklara Borçlar ĠĢtiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar MüĢterek Yönetime Tabi TeĢebbüslere Borçlar Personele Borçlar Diğer ĠliĢkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar Alınan Depozito Ve Teminatlar Diğer ÇeĢitli Borçlar Diğer ÇeĢitli Borçlar Reeskontu - - E- Sigortacılık Teknik KarĢılıkları KazanılmamıĢ Primler KarĢılığı Net Devam Eden Riskler KarĢılığı - Net Hayat Matematik KarĢılığı - Net 17.2, Muallak Hasar Ve Tazminat KarĢılığı - Net Ġkramiye Ve Ġndirimler KarĢılığı - Net Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler Ġçin Ayrılan KarĢılık - Net Diğer Teknik KarĢılıklar - Net 20, F-Diğer Yükümlülükler Ve KarĢılıkları Ödenecek Diğer Yükümlülükler Vadesi GeçmiĢ, ErtelenmiĢ Veya TaksitlendirilmiĢ Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Diğer Borç Ve Gider KarĢılıkları - - G- Diğer Risklere ĠliĢkin KarĢılıklar Kıdem Tazminatı KarĢılığı Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları KarĢılığı - - H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları Gelecek Yıllara Ait Gelirler Gider Tahakkukları Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları - - I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı TL Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 4

7 AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ AYRINTILI BĠLANÇO ÖZSERMAYE V- ÖZSERMAYE Dipnot Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ Cari Dönem Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Önceki Dönem (30/09/2010) (31/12/2009) A- ÖdenmiĢ Sermaye (Nominal) Sermaye ÖdenmemiĢ Sermaye (-) Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) - - B- Sermaye Yedekleri Hisse Senedi Ġhraç Primleri Hisse Senedi Ġptal Karları Sermayeye Eklenecek SatıĢ Karları Yabancı Para Çevirim Farkları Diğer Sermaye Yedekleri - - C- Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Özel Fonlar (Yedekler) Finansal Varlıkların Değerlemesi 11.6, 16, Diğer Kar Yedekleri - - D- GeçmiĢ Yıllar Karları GeçmiĢ Yıllar Karları E-GeçmiĢ Yıllar Zararları (-) GeçmiĢ Yıllar Zararları - - F-Dönem Net Karı ( ) Dönem Net Karı Dönem Net Zararı (-) ( ) - 3-Dağıtıma Konu Olmayan Kar Özsermaye Toplamı Yükümlülükler ve Özsermaye Toplamı (III+IV+V) TL Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 5

8 I-TEKNĠK BÖLÜM AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ AYRINTILI GELĠR TABLOSU Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ Cari Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Önceki Dönem 01/01/ /09/ /07/ /09/ /01/ /09/ /07/ /09/2009 A- Hayat DıĢı Teknik Gelir KazanılmıĢ Primler (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) Yazılan Primler (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) Brüt Yazılan Primler (+) Reasüröre Devredilen Primler (-) ( ) ( ) ( ) ( ) 1.2- KazanılmamıĢ Primler KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak)(+/-) ( ) ( ) KazanılmamıĢ Primler KarĢılığı (-) ( ) ( ) KazanılmamıĢ Primler KarĢılığında Reasürör Payı (+) ( ) ( ) ( ) 1.3- Devam Eden Riskler KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak)(+/-) Devam Eden Riskler KarĢılığı (-) ( ) Devam Eden Riskler KarĢılığında Reasürör Payı (+) ( ) ( ) Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-) B- Hayat DıĢı Teknik Gider(-) ( ) ( ) ( ) ( ) 1- GerçekleĢen Hasarlar (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) ( ) ( ) ( ) ( ) 1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) ( ) ( ) ( ) ( ) Brüt Ödenen Hasarlar (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+) Muallak Hasarlar KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) (+/-) 29 ( ) ( ) ( ) Muallak Hasarlar KarĢılığı (-) ( ) ( ) ( ) Muallak Hasarlar KarĢılığında Reasürör Payı (+) ( ) ( ) Ġkramiye ve Ġndirimler KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) (+/-) Ġkramiye ve Ġndirimler KarĢılığı (-) Ġkramiye ve Ġndirimler KarĢılığında Reasürör Payı (+) Diğer Teknik KarĢılıklarda DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) (+/-) ( ) ( ) ( ) ( ) 4- Faaliyet Giderleri (-) 32, 25 ( ) ( ) ( ) ( ) C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat DıĢı (A - B) ( ) ( ) D- Hayat Teknik Gelir KazanılmıĢ Primler (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) Yazılan Primler (Reasürör payı DüĢülmüĢ Olarak) Brüt Yazılan Primler (+) Reasüröre Devredilen Primler (-) (54.358) (18.001) (93.070) (27.066) 1.2- KazanılmamıĢ Primler KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak)(+/-) 17 (124) KazanılmamıĢ Primler KarĢılığı (-) KazanılmamıĢ Primler KarĢılığında Reasürör Payı (+) (2.412) (326) (5.819) (2.652) 1.3- Devam Eden Riskler KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak)(+/-) Devam Eden Riskler KarĢılığı (-) Devam Eden Riskler KarĢılığında Reasürör Payı (+) Hayat BranĢı Yatırım Geliri Yatırımlardaki GerçekleĢmemiĢ Karlar Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) E- Hayat Teknik Gider ( ) ( ) ( ) ( ) 1- GerçekleĢen Hasarlar (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) ( ) ( ) ( ) ( ) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) ( ) ( ) ( ) ( ) Brüt Ödenen Tazminatlar (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) Muallak Tazminatlar KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) (+/-) (35.356) ( ) Muallak Tazminatlar KarĢılığı (-) (35.356) ( ) Muallak Hasarlar KarĢılığında Reasürör Payı (+) Ġkramiye ve Ġndirimler KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) (+/-) Ġkramiye ve Ġndirimler KarĢılığı (-) Ġkramiye ve Ġndirimler KarĢılığında Reasürör Payı (+) Hayat Matematik KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak)(+/-) Hayat Matematik KarĢılığı (-) Hayat Matematik KarĢılığında Reasürör Payı (+) YatırımRiski Hayat SigortasıPoliçe Sahiplerine Ait Poliçeler Ġçin Ayrılan KarĢılıklarda DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak)(+/-) Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler Ġçin Ayrılan KarĢılıklar(-) Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler Ġçin Ayrılan KarĢılıklarda Reasürör Payı (+) Diğer Teknik KarĢılıklarda DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) (+/-) Faaliyet Giderleri (-) 32 (49.487) (16.915) ( ) (34.541) 7- Yatırım Giderleri (-) Yatırımlardaki GerçekleĢmemiĢ Zararlar (-) Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) (36.666) (11.845) (71.272) (19.433) F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D E) G- Emeklilik Teknik Gelir Fon ĠĢletim Gelirleri Yönetim Gideri Kesintisi GiriĢ Aidatı Gelirleri Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi Özel Hizmet Gideri Kesintisi Sermaye Tahsis Avansı Değer ArtıĢ Gelirleri Diğer Teknik Gelirler H- Emeklilik Teknik Gideri Fon ĠĢletim Giderleri (-) Sermaye Tahsis Avansları Değer AzalıĢ Giderleri(-) Faaliyet Giderleri (-) Diğer Teknik Giderler (-) I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G H) Dipnot TL Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 6

9 II-TEKNĠK OLMAYAN BÖLÜM AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ AYRINTILI GELĠR TABLOSU Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ Cari Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Önceki Dönem 01/01/ /09/ /07/ /09/ /01/ /09/ /07/ /09/2009 C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat DıĢı ( ) ( ) F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) ( ) ( ) K- Yatırım Gelirleri Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar Finansal Yatırımların Değerlemesi ( ) ( ) 4- Kambiyo Karları ĠĢtiraklerden Gelirler (0) 6- Bağlı Ortaklıklar ve MüĢterek Yönetime Tabi TeĢebbüslerden Gelirler Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler Diğer Yatırımlar Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri L- Yatırım Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) 1- Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil (-) Yatırımlar Değer AzalıĢları (-) Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda OluĢan Zararlar (-) Hayat DıĢı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) 5- Türev Ürünler Sonucunda OluĢan Zararlar (-) Kambiyo Zararları (-) 36 ( ) ( ) ( ) ( ) 7- Amortisman Giderleri (-) 32 ( ) ( ) ( ) ( ) 8- Diğer Yatırım Giderleri (-) M- Diğer Faaliyetlerden ve OlağandıĢı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) 47 ( ) ( ) ( ) 1- KarĢılıklar Hesabı (+/-) ( ) ( ) ( ) ( ) 2- Reeskont Hesabı (+/-) ( ) Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) ErtelenmiĢ Vergi Varlığı Hesabı (+/-) ( ) ( ) 6- ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) Diğer Gelir ve Karlar Diğer Gider ve Zararlar (-) 47 ( ) ( ) ( ) ( ) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) N- Dönem Net Karı veya Zararı ( ) ( ) Dönem Karı Ve Zararı ( ) ( ) Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük KarĢılıkları(-) ( ) Dönem Net Kar veya Zararı ( ) ( ) Enflasyon Düzeltme Hesabı Dipnot TL Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 7

10 AKSİGORTA A.Ş. AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU (Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ) TL CARĠ DÖ NEM Sermaye ĠĢletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer ArtıĢı Ö z sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve DağıtılmamıĢ Karlar Net Dönem Karı (veya Zararı) GeçmiĢ Yıllar Karları / (Zararları) I - Ö nceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2009) A- Sermaye artırımı (A1 + A2) Nakit Ġç kaynaklardan B- ĠĢletmenin aldığı kendi hisse senetleri C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar D- Varlıklarda değer artıģı (*) - - ( ) ( ) - ( ) - ( ) - ( ) ( ) E- Yabancı para çevrim farkları F- Diğer kazanç ve kayıplar G- Enflasyon düzeltme farkları H- Dönem net karı (veya zararı) ( ) - ( ) I -Dağıtılan temettü ( ) ( ) J- Yedeklere transfer ( ) - II- Dönem Sonu Bakiyesi (30/09/2010) (I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) ( ) Toplam (*)12 Ocak 2010 tarihinde gerçekleģtirilen kısmi bölünme sonucu, ekli finansal tablolarda ġirket in Elden Çıkarılacak Varlıkları olarak önceki dönem diğer cari varlıklar hesabında gösterilen ġirket in satılmaya hazır finansal varlıklar portföyünde yer alan Akbank T.A.ġ. ve müģterek yönetime tabi teģebbüsler portföyünde yer alan Avivasa Emeklilik ve Hayat A.ġ. nin hisse senetlerinin ġirket ana ortağı Hacı Ömer Sabancı Holding A.ġ. ye ( Holding ) devredilmesi sonucu Holding e ayni sermaye olarak konulması ve karģılığında Holding'in tahsisli sermaye artırımı yaparak artırılan sermayeyi temsil eden payların ġirket in Holding dıģındaki ortaklarına verilmesi çerçevesinde; ġirket in ödenmiģ sermayesinin TL'den TL'ye yükseltilmesine ve eģ zamanlı olarak TL'ye düģürülmesi nedeniyle ihraç edilen TL lik sermayenin; TL sinin sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından, TL sinin yasal yedekler enflasyon farkları hesabından, TL sinin olağanüstü yedekler enflasyon farkları hesabından, TL sinin olağanüstü yedekler hesabından, TL sinin iģtirak ve gayrimenkul satıģ karları hesabından ve TL sinin aktarımı yapılan deprem hasar karģılığı hesabından karģılanmıģtır. Bununla birlikte TL lik sermaye azaltımının TL si Akbank T.A.ġ., TL si Avivasa Emeklilik ve Hayat A.ġ. hisse senetlerinin maliyet değerinden karģılanmıģ olup, kısmi bölünme sonucunda, kısmi bölünme tarihindeki TL Akbank T.A.ġ. değerleme farkı ve TL Avivasa Emeklilik ve Hayat A.ġ. değerleme farkı, Finansal Varlıkların Değerlemesi hesabı ile netleģtirilmiģtir. Tüm bu tutarlar Varlıklarda Değer ArtıĢı satırında gösterilmiģtir. Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 8

11 AKSİGORTA A.Ş. AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU (Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ) TL Ö NCEKĠ DÖ NEM Sermaye ĠĢletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer ArtıĢı Ö z sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve DağıtılmamıĢ Karlar Net Dönem Karı (veya Zararı) GeçmiĢ Yıllar Karları / (Zararları) I - Ö nceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2008) A- Sermaye artırımı (A1 + A2) Nakit Ġç kaynaklardan B- ĠĢletmenin aldığı kendi hisse senetleri C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar D- Varlıklarda değer artıģı E- Yabancı para çevrim farkları F- Diğer kazanç ve kayıplar G- Enflasyon düzeltme farkları H- Dönem net karı (veya zararı) I -Dağıtılan temettü ( ) - ( ) ( ) J- Yedeklere transfer ( ) - II- Dönem Sonu Bakiyesi (30/09/2009) (I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) Toplam Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 9

12 AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ NAKĠT AKIġ TABLOSU Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ Cari Dönem (01/01/ /09/2010) TL Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ Önceki Dönem (01/01/ /09/2009) Dipnot A. ESAS FAALĠYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIMLARI 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit giriģleri Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit giriģleri Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit giriģleri Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkıģı (-) ( ) ( ) 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkıģı (-) Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkıģı (-) Esas faaliyetler sonucu oluģan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) Faiz ödemeleri (-) Gelir vergisi ödemeleri (-) 35 ( ) ( ) 10. Diğer nakit giriģleri Diğer nakit çıkıģları (-) ( ) ( ) 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit B. YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIMLARI 1. Maddi varlıkların satıģı Maddi varlıkların iktisabı (-) 6 ( ) - 3. Mali varlık iktisabı (-) ( ) 4. Mali varlıkların satıģı Alınan faizler Alınan temettüler Diğer nakit giriģleri Diğer nakit çıkıģları (-) ( ) ( ) 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit C. FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIMLARI 1. Hisse senedi ihracı Kredilerle ilgili nakit giriģleri Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) Ödenen temettüler (-) ( ) ( ) 5. Diğer nakit giriģleri Diğer nakit çıkıģları (-) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 39 ( ) ( ) D. KUR FARKLARININ NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠNE OLAN ETKĠSĠ - E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artıģ (A12+B9+C7+D) F. Dönem baģındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 10

13 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana Ģirketin adı ve son sahibi Aksigorta Anonim ġirketi ( ġirket ), Hacı Ömer Sabancı Holding A.ġ. nin bağlı ortaklığıdır. Finansal tabloların onaylanması Finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıģ ve 12 Kasım 2010 tarihinde yayınlanması için yetki verilmiģtir. Genel Kurul un finansal tabloları değiģtirme yetkisi bulunmaktadır. 1.2 KuruluĢun ikametgahı ve yasal yapısı, Ģirket olarak oluģtuğu ülke ve kayıtlı büronun adresi (veya eğer kayıtlı büronun olduğu yerden farklıysa, faaliyetin sürdürüldüğü esas yer) ġirket, 25 Nisan 1960 tarihinde, Türkiye de tescil edilmiģ olup, TTK hükümlerine göre kurulmuģ Anonim ġirket statüsündedir. ġirket merkezi ve genel müdürlüğü Meclis-i Mebusan Cad. No: Fındıklı / Ġstanbul adresinde faaliyet göstermektedir. 1.3 ĠĢletmenin fiili faaliyet konusu ġirket, baģlıca yangın, nakliyat, kaza, ferdi kaza, mühendislik, ziraat ve sağlık olmak üzere elemanter branģlarda sigortacılık faaliyeti yürütmektedir. ġirket'in bir genel müdürlük ve Ġstanbul 1.,2.,3., Ġstanbul Kurumsal, Adana, Ankara, Bursa, Ege, Karadeniz ve Akdeniz olmak üzere on bölge müdürlüğü, Denizli ve Karadeniz olmak üzere 2 bölge temsilciliği bulunmaktadır. 1.4 KuruluĢun faaliyetlerinin ve esas çalıģma alanlarının niteliklerinin açıklaması ġirket, sigortacılık faaliyetlerini, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve yürürlükte olan tebliğlerde belirtilen esas ve usüller çerçevesinde yürütmektedir. 1.5 Kategorileri itibarıyla yıl içinde çalıģan personelin ortalama sayısı 30 Eylül Eylül 2009 Adet Adet Üst Düzey Yönetici 12 8 Yönetici Memur SözleĢmeli Personel - 2 Toplam Üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler Yönetim kurulu baģkan ve üyeleriyle genel müdür, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1 Ocak - 30 Eylül 2010 döneminde TL, 1 Temmuz 30 Eylül 2010: TL dir. (1 Ocak - 30 Eylül 2009: TL, 1 Temmuz 30 Eylül 2009: TL) 11

14 1.7 Finansal tablolarda yatırım gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim, araģtırma geliģtirme, pazarlama ve satıģ, dıģarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ile diğer faaliyet giderleri) dağıtımında kullanılan anahtarlar ġirket tarafından hayat dıģı teknik karģılıkları karģılayan varlıkların yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen tüm gelirler, teknik olmayan bölümden teknik bölüme aktarılmıģtır. Diğer yatırım gelirleri ise teknik olmayan bölüm altında sınıflandırılmıģtır. ġirket teknik bölüme aktardığı faaliyet giderlerini alt branģlara dağıtırken, cari dönemde üretilen poliçe sayısı, brüt yazılan prim miktarı ve hasar ihbar adedinin, son üç yıl içindeki ağırlıklarının ortalamasını dikkate almıģtır. 1.8 Finansal tabloların tek bir Ģirketi mi yoksa Ģirketler grubunu mu içerdiği Konsolide olmayan fnansal tablolar tek bir ġirket i (Aksigorta A.ġ.) içermekte olup ġirket in 30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla kontrol ettiği bağlı veya ortak yönetime tabi ortaklığı bulunmamaktadır. 1.9 Raporlayan iģletmenin adı veya diğer kimlik bilgileri ve bu bilgiden önceki bilanço tarihinden beri olan değiģiklikler Adı / Ticari Ünvanı : Aksigorta A.ġ. Yönetim Merkezi Adresi : Meclis-i Mebusan Cad. No: Fındıklı / Ġstanbul Telefon : Faks : Ġnternet Sayfası Adresi : Elektronik Posta Adresi : Önceki bilanço tarihinden itibaren yukarıda yer alan kimlik bilgilerinde herhangi bir değiģiklik olmamıģtır Bilanço tarihinden sonraki olaylar Bilanço tarihinden sonra ġirket in faaliyetleri, bu faaliyetlerin kayıt ve belge düzeni ile ġirket politikalarında herhangi bir değiģiklik olmamıģtır. 30 Eylül 2010 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolar 12 Kasım 2010 tarihinde ġirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıģtır. 2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 2.1 Hazırlık Esasları Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe politikalarıyla ilgili bilgiler Uygulanan Muhasebe Ġlkeleri Sermaye Piyasası Kanunu VII. bölüm 50. maddesi (a) fıkrası hükmü uyarınca sigorta Ģirketleri kuruluģ, denetim, gözetim, muhasebe, finansal tablo ve rapor standartları konularında kendi özel mevzuatlarındaki hükümlere tabidir. Bu kapsamda ġirket, finansal tablolarını T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı'nın ( Hazine MüsteĢarlığı ) Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik ġirketleri için öngördüğü esaslara ve 14 Haziran 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelere göre hazırlamaktadır. 12

15 2.1.1 Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe politikalarıyla ilgili bilgiler (devamı) Finansal tablolar Hazine MüsteĢarlığı tarafından 30 Aralık 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sigortacılık Hesap Planı ve Ġzahnamesi Hakkında Tebliğ (Sigortacılık Muhasebe Sistemi Tebliğ No:1) içerisinde yer alan Sigortacılık Hesap Planı uyarınca düzenlenmektedir. Finansal tabloların biçim ve içerikleri ile bunların açıklama ve dipnotları 18 Haziran 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenmektedir. Bu kapsamda, bahse konu Yönetmeliğin 4. maddesinin 2. fıkrasına iliģkin 18 ġubat 2008 tarih ve 2008/9 sayılı sektör duyurusunda: TMSK nın Sigorta SözleĢmelerine iliģkin 4 numaralı Standardı 31 Aralık 2005 tarihinden sonra baģlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere, 25 Mart 2006 tarihinde yürürlüğe girmiģ olmakla birlikte Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu nun sigorta sözleģmelerine iliģkin projesinin ikinci bölümü henüz tamamlanmadığı için TFRS 4 bu aģamada uygulanmayacaktır. Ancak gerekli görülmesi halinde sigorta sözleģmeleri ile ilgili açıklama ve dipnotların düzenlenmesine iliģkin usul ve esaslar önümüzdeki dönemlerde MüsteĢarlıkça çıkarılacak tebliğ ile belirlenecektir hükmü bulunmaktadır. Söz konusu duyuruya istinaden ekli finansal tablolarda TFRS 4 uygulanmamıģtır. 31 Aralık 2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Sigorta ve Reasürans ġirketleri ile Emeklilik ġirketlerinin Konsolide Finansal Tabloların Düzenlenmesine ĠliĢkin Tebliğ uyarınca, ġirket 2009 yılında, konsolide finansal tablo düzenlemekle beraber, ġirket in konsolidasyon kapsamındaki ortak yönetime tabi ortaklığı 14 Ocak 2010 tarihinde kısmi bölünme yoluyla ayrıldığı için 30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla ġirket in konsolidasyona tabi ortaklığı bulunmamaktadır. a. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi Hazine MüsteĢarlığı nın 4 Nisan 2005 tarihli ve numaralı yazısına istinaden, 31 Aralık 2004 tarihli finansal tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 15 Kasım 2003 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: XI No: 25 Sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ de yer alan Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi ile ilgili kısımdaki hükümlere göre düzeltilerek 2005 yılı açılıģları yapılmıģtır. Hazine MüsteĢarlığı nın aynı yazısına istinaden 2005 yılında finansal tabloların enflasyona göre düzeltilmesi uygulamasına son verilmiģtir. Dolayısıyla 31 Mart 2009 tarihinde bilançoda yer alan parasal olmayan aktif ve pasifler ve sermaye dahil özkaynak kalemleri, 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan giriģlerin 31 Aralık 2004 tarihine kadar endekslenmesi, bu tarihten sonra oluģan giriģlerin ise nominal değerlerden taģınmasıyla hesaplanmaktadır. b. KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Finansal Tabloların Düzeltilmesi ġirket in 30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla hazırlanmıģ bilançosu 31 Aralık 2009 tarihli bilançosu ile; 30 Eylül 2010 tarihinde sona eren altı aylık gelir tablosu, özkaynak değiģim tablosu ve nakit akıģ tablosu, 30 Eylül 2009 tarihinde sona eren altı aylık gelir tablosu, özkaynak değiģim tablosu ve nakit akıģ tablosu ile karģılaģtırmalı sunulmuģtur. ġirket TL tutarındaki (31 Aralık 2009: TL) kredi kartları ile tahsil ettiği alacaklarını cari ve önceki dönem finansal tablolarında Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar yerine Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar satırında sınıflandırmıģtır. 13

16 2.1.1 Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe politikalarıyla ilgili bilgiler (devamı) c. Teknik KarĢılıklar KazanılmamıĢ Primler KarĢılığı KazanılmamıĢ primler karģılığı mühendislik ve yangın branģlarında verilen deprem teminatı dıģındaki primler için, bu primlerden üretime iliģkin komisyonlar düģüldükten sonra kalan tutar üzerinden hesaplanmakta iken Hazine MüsteĢarlığının 4 Temmuz 2007 tarihli Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik ġirketlerinin KarĢılıklarının 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Hükümlerine Uyumunun Sağlanmasına ĠliĢkin Genelgesi uyarınca; 14 Haziran 2007 tarihinden sonra düzenlenen poliçeler için geçerli olmak üzere kazanılmamıģ prim karģılığı hesaplamalarında, deprem primlerinin düģülmesi uygulamasına son verilmiģ, ve Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik ġirketlerinin Teknik KarĢılıklarına ve Bu KarĢılıkların Yatırılacağı Varlıklara ĠliĢkin Yönetmelik ( Teknik KarĢılıklar Yönetmeliği ) uyarınca 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren tanzim edilen poliçelerin kazanılmamıģ primler karģılığı hesaplamasında komisyon tenzil edilmeden hesaplama yapılmaya baģlanmıģtır. Ayrıca bu Yönetmelik gereği 1 Ocak 2008 tarihinden sonra düzenlenen, kesin bir bitiģ tarihi olmayan nakliyat (emtea) sigortası poliçelerinde, son üç ayda tahakkuk etmiģ primlerin %50'si kazanılmamıģ primler karģılığı olarak ayrılmaya baģlanmıģtır. 2009/9 Sayılı Teknik KarĢılıklarla ilgili Mevzuatın Uygulanmasına ĠliĢkin Sektör Duyurusunda yer aldığı Ģekilde poliçelerde baģlangıç saatine iliģkin bir hüküm bulunsa dahi, poliçelerin genel uygulamalarda yer aldığı gibi öğleyin saat 12:00 de baģlayıp yine öğleyin saat 12:00 de sona erdiği varsayılarak ve tüm poliçeler düzenlendiği gün ile bitiģ günü için yarım gün dikkate alınmaya baģlanmıģtır. Devam Eden Riskler KarĢılığı Teknik KarĢılıklar Yönetmeliği uyarınca sigorta Ģirketleri, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren, yürürlükte bulunan sigorta sözleģmeleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek tazminatların, ilgili sözleģmeler için ayrılmıģ kazanılmamıģ primler karģılığından fazla olma ihtimaline karģı, beklenen hasar prim oranını dikkate alarak devam eden riskler karģılığı ayırmakla yükümlüdürler. Beklenen hasar prim oranı, gerçekleģmiģ hasarların kazanılmıģ prime bölünmesi suretiyle bulunur. BranĢ bazında hesaplanan beklenen hasar prim oranının %95 in üzerinde olması halinde, %95 i aģan oranın net kazanılmamıģ primler karģılığı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar, net devam eden riskler karģılığı, %95 i aģan oranın brüt kazanılmamıģ primler karģılığı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar brüt devam eden riskler karģılığı olarak hesaplanır. Brüt tutar ile net tutar arasındaki fark ise reasürör payı olarak dikkate alınır. 30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla yapılan devam eden riskler karģılığı hesaplaması için belirlenen beklenen hasar prim oranının tespitinde kullanılan açılıģ muallak hasar karģılığı tutarı cari dönem ile tutarlı bir Ģekilde yeniden belirlenmiģtir. ġirket, 30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla yaptığı hesaplama sonucunda TL (31 Aralık 2009: TL) tutarında net devam eden riskler karģılığı hesaplamıģ ve kayıtlarına yansıtmıģtır. 28 Temmuz 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik ġirketlerinin Teknik KarĢılıklarına ve Bu KarĢılıkların Yatırılacağı Varlıklara ĠliĢkin Yönetmelik çerçevesinde getirilen değiģikliklerin Devam Eden Riskler KarĢılığı üzerinde TL arttırıcı etkisi olmuģtır. 14

17 2.1.1 Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe politikalarıyla ilgili bilgiler (devamı) Muallak Hasar ve Tazminat KarĢılığı ġirket, tahakkuk etmiģ ve hesaben tespit edilmiģ ancak daha önceki hesap dönemlerinde veya cari hesap döneminde fiilen ödenmemiģ tazminat bedelleri veya bu bedel hesaplanamamıģ ise tahmini bedelleri ile gerçekleģmiģ ancak rapor edilmemiģ tazminat bedelleri için muallak tazminat karģılığı ayırmaktadır. Muallak hasar karģılığı eksper raporlarına veya sigortalı ile eksperin değerlendirmelerine uygun olarak belirlenmekte olup ilgili hesaplamalarda 30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri tenzil edilmemektedir. Tahakkuk etmiģ ve hesaben tespit edilmiģ muallak tazminat karģılığı ile içeriği ve uygulama esasları 30 Eylül 2010 tarihinden itibaren geçerli olan 20 Eylül 2010 tarih ve 2010/12 sayılı Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metoduna ĠliĢkin Genelge ( Genelge ) ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde belirlenmiģ olan aktüeryal zincirleme merdiven yöntemleri kullanılarak bulunan tutar arasındaki fark gerçekleģmiģ ancak rapor edilmemiģ tazminat bedeli olarak muhasebeleģtirilmektedir. 30 Eylül 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiģ olan Genelge ye göre sigorta Ģirketleri her branģ için uygulama esasları değiģtirilmiģ olan aktüeryal zincirleme merdiven metodu ( Yeni AZMM ) hesaplamalarını Genelge de öngörülmüģ olan 5 ayrı yöntemi dikkate alarak ve gerçekleģen hasarlar (muallak ve ödenen hasarlar toplamı) üzerinden yapmaları gerekmektedir. Sigorta Ģirketlerine, 30 Eylül 2010 itibarıyla ilk defa yapılacak olan Yeni AZMM hesaplamaları sonucunda her branģ için söz konusu beģ yöntemden kendi belirleyecekleri yöntemi seçme hakkı tanınmıģtır. 30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla yapılan Yeni AZMM hesaplamaları sonucunda, sigorta Ģirketleri her branģ için kendi portföy yapılarına en uygun yöntemin hangisi olduğunu değerlendirerek 31 Aralık 2010 itibarıyla her branģ için kullanacakları nihai yöntemi belirleyecek ve söz konusu yöntemi 3 yıl boyunca değiģtirmeyeceklerdir. Söz konusu AZMM hesaplamaları yapılırken daha homojen bir veri setiyle hesaplama yapılabilmesini teminen büyük hasar olarak nitelendirilen uç hasarlar ayrı bir dosyada Genelge de öngörülmüģ olan istatistiki yöntemlerle elimine edilmiģtir. Ayrıca söz konusu AZMM hesaplamaları brüt olarak yapılmakta ve ġirket in yürürlükte bulunan veya ilgili reasürans anlaģmalarına bağlı olarak net tutarlar belirlenmektedir. ġirket, tüm branģlarda Münih Zinciri Yöntemini tercih etmiģtir. ġirket, AZMM tablosunda, Zorunlu Trafik branģında 20 Eylül 2010 tarihli genelgede belirtildiği Ģekilde (Box Plot yöntemi ile) büyük hasar eliminasyonu yapmıģtır. Yeni AZMM hesaplamaları sonucunda bulunan gerçekleģmiģ ancak rapor edilmemiģ tazminat bedelinin yeterliliğinin test edilebilmesi için ayrı bir hesaplama yapılır. Söz konusu test için yapılan hesaplama ile bulunacak olan gerçekleģmiģ ancak rapor edilmemiģ tazminat bedelinin hesaplanması sırasında, bu bedellerle ilgili olarak son 5 yılda, bu tarihlerden önce meydana gelmiģ ancak sonrasında rapor edilmiģ tazminatlardan rücu, sovtaj ve benzeri gelir tahsilatlarının tenzil edilmesinden sonra kalan tutarlar ile söz konusu dönemlere iliģkin prim gelirleri dikkate alınır. Söz konusu hesaplama sonucunda bulunan ilave karģılık tutarı ile Yeni AZMM hesaplamaları sonucunda bulunan ilave karģılık tutarı branģların toplamı itibarıyla kıyaslanır ve daha yüksek karģılık öngören yöntemin sonuçları her bir branģ için gerçekleģmiģ ancak rapor edilmemiģ hasar olarak dikkate alınır. Bu çerçevede ġirket, söz konusu kıyaslamayı yapmıģ ve bunun sonucunda her bir branģ için Yeni AZMM hesaplamalarına göre belirlenen tutarlar gerçekleģmiģ ancak rapor edilmemiģ hasar karģılığı olarak tespit etmiģtir. Bununla birlikte, finansal tablolara yansıtılacak olan gerçekleģmiģ ancak rapor edilmemiģ hasar karģılığı tutarının belirlenmesinde, Genelge uyarınca, sadece 2010 yılı hesaplamalarına 15

18 2.1.1 Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe politikalarıyla ilgili bilgiler (devamı) mahsus olarak, en az %80 inin dikkate alınması gerekmektedir. GerçekleĢmiĢ ancak rapor edilmemiģ hasar karģılığı hesaplamalarına istinaden bulunan tutarlar 2011 yılı hesaplamalarında en az %90 oranında dikkate alınabilinecek iken, 2012 yılında söz konusu tutarın tamamının dikkate alınması gerekmektedir. ġirket, bilanço tarihi itibarıyla AZMM hesaplaması sonucunda hesaplanan ek karģılığın %80 i dikkate alınarak bulunan TL net tutarı finansal tablolarına yansıtmıģtır. Net IBNR tutarının hesaplaması branģ bazında ve branģa özgü yapılmıģtır. Yürürlükte bulunan reasürans anlaģmaları dikkate alınarak aktüeryal metotlar yardımıyla net IBNR tutarı hesaplanmıģtır. ġirket, 30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren ve yukarıda açıklanan değiģiklikler öncesi düzenlemeler çerçevesinde, 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla muallak hasar ve tazminat karģılıklarına, gerçekleģmiģ ancak rapor edilmemiģ hasar ve tazminat bedeli, muallak hasar ve tazminat karģılığı yeterlilik farkı, ödenen hasar bazlı eski AZMM farkı eklemek ve tahmini rücu ve sovtaj gelirlerini tenzil etmek suretiyle net TL lik karģılık tutarını hesaplarına yansıtmıģtır. 28 Temmuz 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik ġirketlerinin Teknik KarĢılıklarına ve Bu KarĢılıkların Yatırılacağı Varlıklara ĠliĢkin Yönetmelik ve bu yönetmeliğe iliģkin sonradan yayımlanan genelgeler çerçevesinde yapılan değiģikliklerin 30 Eylül 2010 finansal tablolarında yer alan Muallak Hasarlar KarĢılığı üzerinde TL arttırıcı etkisi olmuģtur. Dengeleme KarĢılığı Teknik KarĢılıklar Yönetmeliği uyarınca 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren, ġirket, takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek tazminat oranlarındaki dalgalanmaları dengelemek ve katastrofik riskleri karģılamak üzere kredi ve deprem teminatları için dengeleme karģılığı ayırmaya baģlamıģtır. Dengeleme karģılığı her bir yıla isabet eden deprem ve kredi net primlerinin %12 si oranında hesaplanmakta olup, net primin hesaplanmasında, bölüģmesiz reasürans anlaģmaları için ödenen tutarların devredilen prim olarak kabul edilmektedir. ġirket, karģılık ayrılmasına son beģ finansal yılda yazılan net primlerin en yüksek tutarının % 150 sine ulaģılıncaya kadar devam edecektir. Daha sonraki dönemlerde Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metodu na iliģkin hesaplamada değiģiklik getiren yönetmelikler yayımlanmıģ ancak eski metodun 30 Eylül 2010 tarihine kadar uygulanmasına izin verilmiģtir. Hayat Kar Payı ve Matematik KarĢılıkları Hayat branģı poliçeleri üzerinden ġirket in gelecekte ödemeyi taahhüt ettiği tazminatlar için ayrılan matematik karģılık, ölüm istatistikleri dikkate alınarak aktüerlerce, Hazine MüsteĢarlığı nın onayladığı formüller kullanılarak hesaplanmaktadır. Bu karģılıkların yatırım faaliyetlerinde kullanılması sonucu elde edilen gelirler poliçe sahiplerine dağıtılmak üzere hayat kar payı karģılığı olarak ayrılmaktadır. 16

AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 30 EYLÜL 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE DÜZENLENEN FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN ġġrket BEYANI T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı

Detaylı

AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR

AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ FĠNANSAL TABLOLAR AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE DÜZENLENEN FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN ġġrket BEYANI T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı tarafından düzenlenen

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BĠLANÇO VARLIKLAR I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ Cari Dönem Önceki Dönem (31/12/2011) (31/12/2010) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Mad.14 149.091.495

Detaylı

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇOLAR... 1-5 GELĠR TABLOLARI...

Detaylı

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇOLAR... 15 GELĠR TABLOLARI...

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2009 TARİHİ İTİBARİYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2009 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN DÖNEM SONU

Detaylı

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 15 GELĠR TABLOSU...

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARlYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARlYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir) AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARlYLA HAZIRLANAN FİNANSAL

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER BĠLANÇO... 1-5 GELĠR TABLOSU... 6-7. NAKĠT AKIġ TABLOSU... 8. ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 9

ĠÇĠNDEKĠLER BĠLANÇO... 1-5 GELĠR TABLOSU... 6-7. NAKĠT AKIġ TABLOSU... 8. ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 9 1 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 15 GELĠR TABLOSU... 67 NAKĠT AKIġ TABLOSU... 8 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 9... 1052 DĠPNOT 1 GENEL BĠLGĠLER... 1011

Detaylı

CĠV Hayat Sigorta Anonim ġirketi 31 Aralık 2010 Tarihi Ġtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.)

CĠV Hayat Sigorta Anonim ġirketi 31 Aralık 2010 Tarihi Ġtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.) 31 Aralık 2010 Tarihi Ġtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2010 Bağımsız Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2009 I- Cari Varlıklar

Detaylı

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 1. Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı

Detaylı

Işık Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve dipnotlar

Işık Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve dipnotlar Işık Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve dipnotlar 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN VE BAĞIMSIZ DENETİMDEN

Detaylı

E U R O SİGORTA. Euro Sigorta A. Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU

E U R O SİGORTA. Euro Sigorta A. Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU E U R O SİGORTA Euro Sigorta A. Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU EURO SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMĠ GÜNDEM 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi. 2. Genel kurul toplantı tutanağının Genel

Detaylı

ZĠRAAT HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT FĠNANSAL TABLOLAR

ZĠRAAT HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT FĠNANSAL TABLOLAR 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ZĠRAAT HAYAT VE EMEKLĠLĠK ANONĠM ġġrketġ BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU Giriş 1. Ziraat Hayat ve Emeklilik Anonim ġirketi nin ( ġirket

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 2 Ekteki dipnotlar

Detaylı

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ZĠRAAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU Giriş 1. Ziraat Sigorta Anonim ġirketi nin ( ġirket ) 2011 tarihi

Detaylı

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/12/2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız Bağımsız Denetimden

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1 2 Finansal rapora ilişkin

Detaylı

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 18 Temmuz 2011 Bu rapor 85 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır.

Detaylı

Allianz Yaşam ve Emeklilik Anonim Şirketi (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş.)

Allianz Yaşam ve Emeklilik Anonim Şirketi (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş.) (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş.) 30 Eylül 2014 Tarihi İtibarıyla Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Bu rapor 79 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. 30 Eylül 2014 Tarihi İtibarıyla

Detaylı

AIG SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

AIG SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2009 TARİHİ İTİBARİYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2009 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN DÖNEM SONU KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU T.C.

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-5 GELİR TABLOSU... 6-7 NAKİT

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi finansal tablolar ve dipnotları İçindekiler Sayfa Bilanço 2-6 Gelir tablosu 7-8 Özsermaye değişim tablosu 9 Nakit akım tablosu 10 Finansal tablolara ilişkin dipnotlar 11 75 ayrıntılı bilanço (Para birimi

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR...

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9...

Detaylı