ABS, a leading provider of. Aconsortium of Danish-based

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABS, a leading provider of. Aconsortium of Danish-based"

Transkript

1 IACS Rules Under Industry Review IACS Kurallar Sektörün Büyütecinde ABS Supports Technology Development for Wind Energy ABS Rüzgar Enerjisi Teknolojisinin Gelifltirilmesine Destek Veriyor The International Association of Classification Societies (IACS) announced the release of the draft IACS harmonised Common Structural Rules (CSR) on the website. As part of the agreed process of development, IACS invites Industry to offer comments on all parts of the draft Rules, prior to yearend Feedback should be submitted via . The Common Structural Rules (CSR) for Double Hull Oil Tankers and Bulk Carriers were adopted by IACS Council in December 2005 and came into force in April These two sets of Rules were developed independently and there were some variances in the adopted technical approaches for some elements of the Rules. To remove variations and achieve consistency, IACS made a commitment to Industry to harmonise the CSR, and the harmonisation project for the two sets of Rules began in The harmonisation project also set out to achieve full compliance with the IMO Goal Based Standards (GBS) which come into force in the middle of With this objective in mind, this first release of the draft harmonised CSR and technical background are in compliance with the IMO Goal Based Standards (GBS), where Functional Requirements fall within the scope of these Rules. The harmonisation project has delivered a single set of Rules comprised of common, harmonised requirements applicable to both Oil Tankers and Bulker Carriers with specific sections of additional requirements applicable to each ship type. Presentations of the draft harmonised Rules are being planned for September in Busan, Shanghai, Tokyo, Houston, London and Athens. The harmonisation of the Rules involves extensive technical work, testing and calibration, and now a period for the maritime industry and other stakeholders to review the draft harmonised CSR and raise questions, observations and general feedback. This initial industry review period will be followed by a second industry review period in the Spring of 2013 and a review by IACS Societies Technical Committees in the Autumn of 2013 with a view to adoption of the harmonised CSR by IACS Council in December To aid with this task, IACS has set up, on the IACS website, a Knowledge Centre (KC) where questions, observations and feedback can be found. In addition to offering support during the review period, the KC will act as a depository of knowledge, explanations, common interpretations and understandings as well as facilitating the management and maintenance of the harmonised CSR in the future - thus facilitating uniform and consistent implementation of the final harmonised CSR. The knowledge centre is accessed at Uluslararas Klas Kurulufllar Birli i (IACS), IACS Uyumlaflt r lm fl Ortak Yap sal Kurallar n (CSR) taslak halinin web sitesinde yay nland n duyurdu. Üzerinde anlaflmaya var lan gelifltirme sürecinin bir parças olarak IACS sektörü taslak haldeki Kurallar ile ilgili görüfllerini 2012 y l sonuna kadar bildirmeye ça r - yor. Bildirimlerin ile yap lmas isteniyor. Çift Cidarl Petrol Tankerleri ile Kuru Dökme Yük Gemilerine yönelik Ortak Yap sal Kurallar (CSR) IACS taraf ndan 2005 y l Aral k ay nda yay nlanm fl ve 2006 y l Nisan ay nda yürürlü e girmiflti. Bu iki Kural seti ba ms z olarak gelifltirilmifl ve Kurallar n baz unsurlar ile ilgili olarak kullan lan teknik yaklafl mlar aç - s ndan baz farkl l klar söz konusuydu. Bu farkl l klar n giderilmesi ve tutarl l n temini için IACS, Ortak Yap sal Kurallar n uyumlaflt r lmas konusunda Sektöre taahhütte bulundu. ki kural setinin uyumlulaflt r lmas projesi 2008 y l nda bafllad. Uyumlaflt rma projesi ayn zamanda 2016 y l n n ortalar nda yürürlü e girecek olan Dünya Denizcilik Örgütü nün (IMO) Hedef Bazl Standartlar na (GBS) da tam uyumun temin edilmesini planl - yor. Bu hedefle, taslak uyumlaflt - r lm fl Ortak Yap sal Kurallar n bu ilki ile birlikte teknik temel, IMO nun Hedef Bazl Standartlar yla (GBS) uyumlu hale gelirken, Fonksiyonel fiartlar bu Kurallar n kapsam dahiline giriyor. Uyumlaflt rma projesi, her bir gemi tipiyle iliflkili ilave flartlardan oluflan özel bölümlerle hem Petrol Tankerleri hem de Dökme Yük Gemileri için tek bir ortak ve uyumlaflt r lm fl Kurallar seti ortaya koyuyor. Taslak uyumlaflt r lm fl Kurallar n Busan, Shanghai, Tokyo, Houston, Londra ve Atina da Eylül ay nda sunulmas planlan yor. Kurallar n uyumlaflt r lmas kapsaml teknik çal flmalar, testler ve kalibrasyon ifllemlerinin gerçeklefltirilmesini ve flimdi de denizcilik sektörü ile paydafllar n taslak uyumlaflt r lm fl ortak yap sal kurallar gözden geçirmesi ve olas sorular n, gözlemlerin ve genel bildirimlerin sunulmas için zaman tan nmas n gerektiriyor. Sektöre yönelik bu ilk gözden geçirme sürecinin ard ndan 2013 bahar nda ikinci bir sektör gözden geçirmesinin yan s ra 2013 y l Aral k ay nda bu uyumlaflt r lm fl ortak yap sal kurallar n IACS Konseyinde kabul edilmesi amac - na yönelik olarak, ayn y l n sonbahar nda IACS Kurulufllar Teknik Komitelerinin incelemesine sunulacak. Bu çal flmalara yard mc olma amac na yönelik olarak IACS web sitesinde konu ile ilgili sorulan sorular, gözlemler ve geri bildirimlerin paylafl ld bir Bilgi Merkezi kurdu. Bu Merkez gözden geçirme süreci boyunca destek sunulmas n n yan s ra, bilgi, aç klama, ortak yorumlar ve anlay fllar için bir depo görevi görmenin yan s ra, uyumlaflt r lm fl ortak yap sal kurallar n ileride yönetimi ve muhafazas n kolaylaflt rma amac n tafl yor. Böylece, nihai uyumlaflt - r lm fl ortak yap sal kurallar n düzenli ve tutarl bir flekilde uygulanmas na yard mc oluyor. Bilgi merkezine adresinden eriflilebilir. ABS, a leading provider of classification services to the global offshore industry, has concluded a study on the technical feasibility of floating wind turbines for the Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE), US. The goal of the study was to determine how floating structures and moorings would be affected by the strong interactions among the wind turbine rotor, control system, floating platform and mooring/cable system and how different loading events could impact these systems. ABS was awarded this study in December 2010 through the BSEE s Technology Assessment and Research (TA&R) Program. The project included a technical viability study of existing floating wind turbines. Study results served as a basis for identifying the critical technical challenges to deploying floating wind turbines on the US Outer Continental Shelf Aconsortium of Danish-based international company with US based companies will design the foundations for the Cape Wind Offshore Wind Farm. The consortium expects more US offshore wind projects to be on the way. America s first offshore wind farm will also be one of the world s largest. With its 130 offshore wind turbines, each with a 3.6 megawatt capacity, Cape Wind Offshore Wind Farm will be situated off Cape Cod in the state of Massachusetts on the US east coast. When completed, the turbines will be able to produce electrical power (OCS). The final step of the project was the proposal of a draft design guideline for permitting floating wind turbine deployment on the US OCS. Extensive case studies were conducted to evaluate the characteristic load conditions and global responses of three representative design concepts, including a spar-type, a TLP-type and a column-stabilized (semisubmersible-type) floating support structure and their associated stationkeeping systems. Operational and extreme environmental conditions of the East, West and Gulf of Mexico coastal regions on the US OCS were applied in all of the case studies. ABS also was involved in an earlier BSEE TA&R project that resulted in a report titled Design Standards for Offshore Wind Farms, which was submitted to the BSEE in September Küresel offshore sektörüne klaslama hizmetleri sunan ve bu alanda dünyan n önde gelen klas kurulufllar ndan biri olan ABS, ABD nin Güvenlik ve Çevre cra Dairesi (BSEE) için yüzer rüzgar türbinlerinin teknik uygulanabilirli- i konusunda yürüttü ü araflt rmay tamamlad. Araflt rman n amac, yüzer yap ve demir yerlerinin, rüzgar türbinlerinin rotor, kontrol sistemi, yüzer platform ve demirleme/kablo sistemleri aras ndaki güçlü etkileflimlerden nas l etkilenece ini ve farkl yükleme durumlar n n bu sistemleri nas l etkileyece ini tespit etmekti. ABD bu araflt rma projesini, BSE- E nin Teknoloji De erlendirme ve Araflt rma (TA&R) Program arac - l yla 2010 y l n n Aral k ay nda üstlenmiflti. Proje ayn zamanda mevcut yüzer rüzgar türbinlerinin teknik kabiliyetlerinin incelenmesini de kaps yordu. Araflt rma sonuçlar, yüzer rüzgar türbinlerinin ABD nin D fl K ta Sahanl nda kullan m ile iliflkili kritik teknik zorluklar n tespitine temel teflkil etti. Projenin son aflamas, yüzer rüzgar türbinlerinin ABD D fl K ta Sahanl nda kullan m na izin verilmesine yönelik taslak dizayn k lavuzu teklifiydi. Seren tipi, TLP tipi ve sütun stabilize (yar batabilir tip) yüzer destek yap lar ve ilgili istasyon muhafaza sistemleri dahil olmak üzere üç temsili dizayn konseptinin karakteristik yük koflullar n ve küresel tepkilerini de erlendirme amac na yönelik olarak kapsaml örnek olay incelemeleri gerçeklefltirildi. Tüm örnek olay incelemelerinde ABD nin D fl K ta Sahanl n n Do- u, Bat ve Meksika Körfezi k y kesimlerinin operasyonel ve son derece olumsuz çevre koflullar uyguland. ABS ayn zamanda daha önce, BSEE ye 2011 y l Eylül ay nda sunulan Offshore Rüzgar Çiftlikleri çin Dizayn Standartlar adl raporla sonuçlanan BSEE TA&R projesinde de yer alm flt. America s First Offshore Wind Farm Project Amerika n n lk Offshore Rüzgar Çiftli i Projesi for up to 500,000 households. Concerns about how the turbines would impact the local environment have for years held off investments in offshore wind farms in the US. The turning point came when the Obama administration, based on thorough analysis, in March of this year marked several areas along the American east coast to be leased for offshore wind purposes. Alongside the fluctuating energy prices and the need for a stable energy supply, this kick-started a series of offshore wind projects, with Cape Wind in Massachusetts as the first. Danimarka merkezli uluslararas bir flirket ile ABD merkezli flirketlerin oluflturdu u bir konsorsiyum, Cape Rüzgar Offshore Rüzgar Çiftli inin temellerinin dizayn n gerçeklefltirecek. Konsorsiyum, daha fazla ABD offshore rüzgar çiftli i projesinin gerçeklefltirilmesini bekliyor. Amerika n n ilk offshore rüzgar çiftli i, ayn zamanda dünyan n en büyü ü olacak. Her biri 3.6 megawatt kapasiteli 130 adet offshore rüzgar türbiniyle Cape Offshore Rüzgar Çiftli i, ABD do u k y lar nda Massachusetts eyaletinde Cape Cod burnu aç klar nda konumland r lacak. Tamamland nda türbinler 500,000 konuta elektrik enerjisi üretebilecek. Türbinlerin yerel çevreyi nas l etkileyece i ile ilgili kayg lar, ABD de offshore rüzgar çiftliklerine yat - r m yap lmas n engellemiflti. Mart ay nda Obama yönetiminin gerçeklefltirilen analizler baz nda ABD nin do u k y lar n n offshore rüzgar çiftliklerinin kurulmas amac yla kiralanmas karar n vermesiyle bir dönüm noktas yafland. Dalgalanan enerji fiyatlar ve istikrarl bir enerji kayna na duyulan ihtiyac n yan s ra bu durum, ilki Massachusetts deki Cape Rüzgar Çiftli i olmak üzere bir dizi offshore rüzgar projesinin uygulamaya konmas na yol açt. 006 MARINE&COMMERCE TEMMUZ

2 Cutty Sark in Greenwich, UK, re-opened to the public after a six-year restoration project costing 50 million. The restoration work was set back following a fire in 2007, but luckily many of her remaining original features such as the figurehead and masts had already been removed for the restoration project. The world s last remaining and arguably most famous tea clipper was surveyed when she was in Shanghai in She was designed by Hercules Linton, the son of a Lloyd s Register surveyor and made eight successful voyages to China Tokyo-based shipping company Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) announced plans for scrapping or cold lay-up of 10 to 20 Capesize bulkers in consideration of this fiscal year s worsening market trends. The company scrapped four vessels and temporarily laid up 10 others last year. Until now, the company scrapped Capesize ships that were past at least 23 years, but will now scrap ships that are 15 or older. MOL has plans to scrap five vessels by the end of March 2013 and is considering the disposal of others. In addition, based on the current Capesize market conditions, MOL believes that in pursuit of tea but never became the fastest ship in the tea trade. Thermopylae is believed to have been the fastest clipper setting a record of 60 days from London to Melbourne. Thermopylae was designed by Bernard Waymouth, a Lloyd s Register surveyor. Cutty Sark and Thermopylae were composite ships built to LR class. The composite ship, consisting on iron frame flanked with wooden planks, led to the Sub-Committee of Surveyors producing the Rules for Composite Ships in 1868 after the Tubal Cain became the first ship of this type to be classed in This design was favoured for tea clippers since some owners believed that too much iron in the ship s hull tainted the tea. MOL Plans Capesize Bulkers for Scrapping and Cold Lay-up MOL Capesize Dökme Yük Gemilerini Hurdaya Ç karacak the cold lay-up of approximately 10 ships for six months to a year will help restore an appropriate vessel supplydemand balance in the future. The company has begun selecting vessels and locations for cold lay-ups. MOL is weighing measures to rejuvenate the fleet and increase vessel quality by accelerating scrapping, therefore aiming to provide the highest quality transport services. It will also meet transport demand for iron and steel raw materials, which are positioned for mid and long-term growth which will build an unchallenged position as one of the world s largest operators of Capesize bulkers. Cutty Sark Re-opened Cutty Sark Yeniden Aç l yor ngiltere de Greenwich te bulunan Cutty Sark, 50 milyon sterlin maliyetle 6 y lda restore edildikten sonra yeniden ziyarete aç ld. Restorasyon çal flmalar 2007 y l nda ç kan bir yang n sonras nda bafllam flt. Ancak flans eseri geminin bafl süsü ve direkleri gibi geri kalan orijinal parçalar restorasyon projesi kapsam nda zaten sökülmüfltü. Dünyan n son geri kalan ve en ünlü çay gemisi olan Cutty Sark, 1879 y l nda Shanghai de iken bir sörveye tabi tutulmufltu. Eski Lloyd s Register sörveyörlerinden birinin o lu olan Hercules Linton taraf ndan dizayn edilen Cutty Sark, çay ticareti için Çin e toplam 8 baflar l sefer gerçeklefltirdi ancak hiçbir zaman bu ticarette en h zl gemi olmay baflaramad. O zamanlar h z rekoru, Tokyo merkezli denizcilik flirketi Mitsui O.S.K. Lines, Ltd (MOL), bu mali y l n kötüleflen piyasa e ilimleri nedeniyle 10 ila 20 Capesize dökme yük gemisini hurdaya ç - karmay veya so uk boflta yat rmay planlad n duyurdu. fiirket, geçti imiz y l 4 gemisini hurdaya ç karm fl ve 10 gemisini de geçici olarak boflta yat rm flt. fiu ana kadar flirket en az 23 yafl - n aflm fl tüm gemilerini hurdaya ay rm flt, ancak flimdi 15 yafl nda veya daha yafll gemilerini hurdaya ç karacak. MOL, 2013 y l Mart ay sonu itibariyle 5 gemiyi hurdaya ay rmay ve di erlerini de elden ç karmay planl yor. Ayr ca, mevcut Capesize piyasa koflullar baz nda MOL yaklafl k 10 geminin 6 ay boyunca boflta yat r lmas n n, ilerideki gemi arz-talep Londra ile Melbourne aras ndaki mesafeyi 60 günde kat edebilen Thermopylae isimli gemiye aitti. Thermopylae, yine bir Lloyd s Register sörveyörü olan Bernard Waymouth taraf ndan dizayn edilmiflti. Cutty Sark ile Thermopylae, LR s n f nda infla edilmifl kompozit gemilerdi. Ahflap malzemeyle kapl demir bir kaburgadan oluflan kompozit gemiler, ilk kez bu s n ftaki Tubal Cain isimli geminin 1851 y l nda klaslanmas sonras nda Sörveyörler alt kurulunun 1868 y l nda Kompozit Gemiler Kurallar n ortaya koymas na yol açt. Bu dizayn, baz armatörlerin geminin teknesinde çok fazla demir kullan m n n çay bozdu- una inanmas nedeniyle çay gemileri için tutulan bir dizayn olmufltu. dengesinin geri kazan lmas na yard mc olaca na inan yor. fiirket, gemilerin ve so uk boflta yat r lacak yerlerin seçimine bafllad. MOL, hurdaya ç karma faaliyetlerini h zland rarak filoyu yenileme ve gemi kalitesini artt rmaya yönelik önlemleri de erlendirerek, en yüksek kalitede tafl mac l k hizmet vermeyi hedefliyor. fiirket ayr ca, orta ve uzun vadede büyümesi beklenen demir ve çelik hammaddelerine yönelik tafl mac l k talebini karfl lamay ve böylece Capesize dökme yük gemileri alan nda dünyan n en büyük iflletmelerinden biri olarak tart flmas z bir konuma gelmeyi planl yor. 008

3 Captain Convicted of Obstructing Inspection Denetlemeye Engel Olan Kaptan Mahkum Edildi The former captain of a Panama-flagged cargo ship that discharged hundreds of plastic pipes into the ocean, was convicted for obstructing a U.S. Coast Guard inspection of the vessel in the port of Mobile, Alabama on September 21, The captain of the M/V Gaurav Prem, Prastana Taohim, 38, was found guilty of two counts of obstruction of justice. At trial, witnesses testified that Captain Taohim ordered the ship s chief officer to throw hundreds of plastic pipes into the ocean and Hyundai Heavy Industries (HHI) of South Korea has won a usd 1.2 billion order from Greek ship owner Enesel to build ten 13,800 teu containerships. The vessels will have a length of 368 m, a width of 51 m and depth of 29.9 m, with delivery scheduled for the second half of 2013 to mid Upon delivery the vessels will be chartered by Taiwanese carrier Evergreen under an initial five-year deal. According to the company, the new containerships will use 10% less fuel compared with existing similar class ships. Hyundai Heavy has already delivered eight 13,800 teu ships to Rickmers Group not record the discharge in the ship s garbage record book as required. The garbage record book is a required log regularly inspected by the U.S. Coast Guard. The plastic pipes had previously contained insecticide and were used to fumigate a grain shipment. The discharge of plastic into the sea is prohibited under the International Convention to Prevent Pollution from Ships, known as MARPOL. Sentencing is set for Aug. 15, between 2010 and Currently, Enesel has four 9,814 teu container vessels on order at HHI to be delivered in 2014, which will be chartered to German carrier Hamburg Sud for ten years. HHI has also received total ship orders of usd 6.13 billion including this order and the company targets orders worth usd 24 billion, up from the usd 20.1 billion in orders it received in Last year, Maersk Line ordered ten Triple-E container vessels of 18,000 teu each from Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering for usd 1.85 billion. Panama bayrakl bir yük gemisinin okyanusa yüzlerce plastik boru döken eski kaptan, geminin 21 Eylül 2011 tarihinde Alabama n n Mobile liman nda ABD Sahil Koruma görevlileri taraf ndan gerçeklefltirilmeye çal fl lan denetlemeye engel oldu u gerekçesiyle mahkum edildi. M/V Gaurav Prem isimli geminin 38 yafl ndaki kaptan Prastana Taohim, kanunlara iki kez karfl gelmekten suçlu bulundu. Duruflmada flahitler, Kaptan Taohim in geminin birinci zabitine yüzlerce plastik boruyu okyanusa dökmesini ve bu ifllemin kanunlara Güney Koreli Hyundai Heavy Industries (HHI) tersanesi, Yunanl armatör Enesel den 10 adet 13,800 teu konteyner gemisi inflas için 1.2 milyar dolarl k bir siparifl ald. 368 metre boy, 51 metre en ve 29.9 metre su çekimine sahip gemiler 2013 y l n n ikinci yar s ile 2014 y l n n ortalar na kadar teslim edilecek. Teslimat sonras nda gemiler, 5 y ll k bir anlaflma alt nda Tayvanl Evergreen flirketine kiralanacak. ayk r olarak geminin at k defterine ifllenmemesini emretti ini ifade etti. At k kay t defteri, ABD Sahil Güvenlik organizasyonunun düzenli olarak denetledi i bir kay t özelli i tafl yor. Daha önce böcek ilac içeren plastik borular, tah l yükünün dezenfektasyonu için kullan lm flt. Plastik borular n denize dökülmesi, MARPOL olarak bilinen Uluslararas Gemilerden Kaynaklanan Kirlili in önlenmesi Konvansiyonuna göre yasak. Cezan n mahiyeti, 15 A ustos ta belirlenecek. Hyundai Heavy to Build Ten 13,800teu Containerships for Enesel 13,800 teu l k Konteyner Gemisi nfla Edecek fiirketin verdi i bilgiye göre, bu yeni konteyner gemileri, mevcut benzer gemi s n flar na k yasla %10 daha az yak t kullanacak. Hyundai Heavy Industries 2010 ile 2011 y llar aras nda Rickmers Grubuna bugüne kadar dört adet 13,800 teu gemi teslim etti. Enesel in halen Hyundai de 2014 y l nda teslim edilecek 4 adet 9,814 teu konteyner gemisi siparifli bulunuyor. Bu gemiler, Alman tafl mac l k flirketi Hamburg Sud a 10 y ll na kiralanacak. Bu siparifl de dahil olmak üzere toplam 6.13 milyar dolarl k gemi siparifli alan Hyundai, 2011 y l nda ald toplam 20.1 milyar dolarl k siparifli 24 milyar dolara ç karmay hedefliyor. Maersk Line geçti imiz y l Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering tersanesine her biri 18,000 teu luk 1.85 milyar dolar de erinde 10 adet Triple- E s n f konteyner gemisi siparifl etmiflti. Robotic Fish To Detect Pollution In Ports Developed Limanlardaki Kirlili i Tespit Edecek Robot Bal k Gelifltirildi Shoal, a consortium of six European organisations, has developed a new robotic fish that can detect pollution in ports and harbours. The robo-fish uses artificial intelligence to map where to go, collects and records samples, records the location of the samples and identifies their chemical composition, and transfers the information through shallow water to the base station on shore. Part-funded by the European Union (EU), the research group includes BMT, the project leader and responsible for artificial intelligence, the University of Essex, responsible for robotic development, and the Tyndall National Institute, responsible for the chemical sensors. The consortium also comprises of the University of Strathclyde, The US Department of the Navy s Floating Instrument Platform (FLIP) recently celebrated its 50th year of service in the Pacific Ocean. The FLIP vessel is a 355ft (108.2 m) manned spar buoy designed as a stable research platform for oceanographic research which can flip from horizontal to a vertical position by pumping 700t seawater into the submerged end of the platform. The vessel can be rised to vertical position in just 20 minutes rising 55ft (16.7 m) above the ocean surface while the rest of the hull reaches 300ft (91.4 m) below the water. FLIP with no propulsion system was launched in 1962 at Marine which is responsible for hydrodynamic research, while Thales Safare manages the communication network. The Port Authority of Gijon in Spain was the testing port. BMT Group senior research scientist and project leader of Shoal Luke Speller said that Shoal has introduced the capability of cutting the detection and analysis of pollutants in sea water time from weeks to just a few seconds. Chemical sensors fitted to the fish permit real-time in-situ analysis, rather than the current method of sample collection and dispatch to a shore-based laboratory, Speller said. The robotic fish is 1.5 m long and is powered by a battery that can run for up to eight hours before needing to be recharged. FLIP Ship s 50 Years of Service Yüzer Ayg t Platformunun Hizmetteki 50. Y l Physical Laboratory s (MPL) shipyard in Portland, Oregon, US, as part of an anti-submarine rocket programme. The vessel was originally designed to study underwater acoustics-the bending of sound. Hydrophone arrays can be placed far below the surface and put marine mammal observers up top to correlate the signals from the animals to the visual observations. The vessel was used by researchers for experiment called High Resolution Air-Sea Interaction project, which measured wind and swell conditions in 2010 and data generated from it is used to improve weather models and other ocean-atmosphere databases. Avrupal 6 örgütten oluflan bir konsorsiyum olan Shoal, limanlardaki kirlili i tespit edebilen yeni bir robot bal k gelifltirdi. Nereye gidece ini belirlemek için yapay zeka kullanan bal k numune toplay p kaydetmenin yan s ra numunelerin yerinin de bir kayd n tutuyor ve bu numunelerin kimyasal içeri ini tespit ettikten sonra elde etti i bilgileri s sulardan karadaki istasyona iletiyor. K smen Avrupa Birli i taraf ndan finanse edilen araflt rma grubuna, proje lideri ve yapay zekadan sorumlu ortak BMT, robot gelifltirme çal flmalar ndan sorumlu Essex Üniversitesi ile, kimyasal madde sensörlerinden sorumlu Tyndall Ulusal Enstitüsü dahil. Konsorsiyum ayn zamanda hidrodinamik araflt rmalardan sorumlu Strathclyde Üniversitesi ile birlikte, iletiflim a n yöneten Thales Safare kuruluflunu da kaps yor. ABD Donanmas n n Yüzer Ayg t Platformu (Floating Instrument Platform - FLIP) geçti imiz günlerde Büyük Okyanus ta 50. hizmet y ldönümünü kutlad metre yüksekli indeki insanl Yüzer Ayg t Platformu, deniz alt ndaki ucuna 700 ton deniz suyu pompalayarak yatay konumdan dikey konuma geçebilen seren flamand ra dizayn na sahip ve oflinografik araflt rma amac na yönelik olarak kullan l yor. Gemi 20 dakika içerisinde dikey konuma geçerek, okyanus yüzeyinden 16.7 metre yüksekli e erifliyor ve tekne k sm n n geri kalan ise 91.4 metre deniz alt na iniyor. Hiçbir tahrik sistemine sahip olmayan FLIP, denizalt roketsavar program n n bir parças olarak ABD nin Oregon eyaletinde Portland flehrinde bulunan Marine Physical Laboaratory (MPL) tersanesinde 1962 y l nda denize indirilmiflti. Test liman olarak spanya n n Gijon Liman Baflkanl kullan ld. BMT Grubunun araflt rma sorumlusu ve proje lideri bilim adam Shoal Luke Speller, Shoal n deniz suyundaki kirlili in haftalar alan tespit ve analizini yaln zca birkaç saniyeye indirme kabiliyetine sahip oldu unu söyledi. Speller, Bal a monte edilen kimyasal sensörler, yerinde gerçek zamanl analizler gerçeklefltirilmesine imkan sa l yor. Daha önce bu ifllemi numune toplama ve analiz için bu numuneleri kara bazl bir laboratuara göndermek zorundayd k, diyor. 1.5 metre boyundaki robot bal k, sekiz saat ömre sahip bir pilden ald enerjiyle hareket ediyor. Gemi esas olarak denizalt akustiklerinin araflt r lmas na yönelik olarak dizayn edilmiflti. Yüzeyin çok alt na yerlefltirilebilen hidrofon dizileri, deniz memelileri gözlemcilerinin hayvanlardan ald klar sinyalleri görsel biçimlerle iliflkilendirmesine imkan sa l yor. Araflt rmac lar taraf ndan Yüksek Çözünürlüklü Hava-Deniz Etkileflim projesi ad yla bilinen ve 2010 y l nda rüzgar ve deniz kabarma koflullar n n ölçülmesi amac yla kullan lan platformda elde edilen veriler hava modellerinin ve di er okyanus-atmosfer veritabanlar n n gelifltirilmesi amac na yönelik olarak kullan l yor. 010 MARINE&COMMERCE TEMMUZ

4 Euro 80 Billion Turnover 80 Milyar Euro luk Ciro European shipbuilders, shiprepairers and maritime engineering and manufacturing companies have launched a new joint representation in Brussels. In its Founding Assembly held in Paris on 1 June 2012, 22 national associations from 18 countries have launched SEA Europe, Ships and Maritime Equipment Association. The new Association is representing a sector of more than 500,000 jobs and euro 80 billion turnover. As Chairman the Assembly elected Lars GOrvell Dahll, Senior Vice President at Kongsberg Gruppen ASA. Mr. Gorvell Dahll said: Our industry is a major asset for Europe. The ability to develop, produce and serve top performance ships and other maritime equipment is the key not only for a competitive and sustainable sea-borne transport of the future but also for a wide range of other business activities at the oceans, seas and inland waterways. The world is increasingly depending on resources form the oceans from energy to food, from minerals to space. To make the public as well as policymakers understand better the strategic importance of the sector, we need a strong voice in Brussels. SEA Europe is from now on this one voice and it will have as its focus to deliver results for its members and for the society. Shipyards and equipment makers mostly share common interests, concerns and policy objectives. They serve global, highly competitive markets with the highest technology requirements. The market conditions are under considerable pressure as demand in many segments continues to be weak. At the same time, due to sharply increasing fuel cost, regulatory pressure to reduce emissions to the environment and strong growth prospects for off-shore hydrocarbon as well as renewable energy, investments in maritime industries are expected to see strong growth. SEA Europe will conduct its work in a large array of working groups complemented by sector committees dealing with specific market segment matters. At its focus stands LeaderSHIP 2020 the Initiative by Commission Vice- President Tajani to rebuild a new comprehensive industry policy for the sector. The existing sector associations Community of European Shipyards Associations (CESA) and the European Marine Equipment Council (EMEC) will continue to operate to serve contractual obligations with the European Commission. Furthermore, CESA will continue its active contribution to the International Maritime Organisation (IMO) at which it enjoys a consultative status. Avrupal gemi inflac, gemi onar mc ve deniz mühendisleri ile üretici flirketler, Brüksel de yeni bir ortak temsil birli i kurdu. Paris te 1 Haziran 2012 tarihinde düzenlenen kurulufl toplant s nda 18 ülkeden toplam 22 ulusal birlik, SEA Avrupa, Gemi ve Denizcilik Ekipmanlar Birli ini kurdu. Yeni birlik, 500,000 kiflilik bir istihdam ordusu ve 80 milyar euro luk bir ciroyu temsil ediyor. Toplant - n n baflkanl na, Kongsberg Gruppen ASA flirketinin K - demli Baflkan Yard mc s Lars Gorvell Dahll seçildi. Gorvell Dahll yapt konuflmada flu sözlere yer verdi: Sektörümüz Avrupa için önemli bir kaynak. En üst düzey performansa sahip gemileri ve di er denizcilik ekipmanlar n gelifltirme, üretme ve sunma kabiliyeti yaln zca ileride rekabetçi ve sürdürülebilir bir tafl mac l k için de il, ayn zamanda okyanuslar, denizler ve iç denizlerdeki di er ticari faaliyetler için de anahtar teflkil ediyor. Dünya her geçen gün enerjiden g daya, madenden bofl alana kadar okyanus kaynaklar na daha fazla ba ml hale geliyor. Kamuoyunun yan s ra politikac lar n, sektörün stratejik önemini daha fazla anlamas n sa lamak için Brüksel de daha güçlü bir sese ihtiyac m z var. flte bu ses bundan böyle SEA Avrupa olacak ve üyeleri ile genel olarak toplum için sonuçlar sunmaya odaklanacak. Tersaneler ve ekipman üreticileri ço u durumda ortak ç karlara, kayg lara ve politika hedeflerine sahip, küresel ve son derece rekabetçi piyasalara ileri teknolojilerle hizmet veriyor. Birçok segmentte talep zay fl - n sürdürdü ünden, piyasa koflullar büyük bask alt nda. Ayn zamanda yak t maliyetlerinin, çevreye sal nan emisyonlar n azalt lmas na yönelik yasal bask n n h zl bir flekilde artmas ve offshore hidrokarbon ve yenilenebilir enerji yat - r mlar n ço almas nedeniyle, denizcilik sektörüne yap lan yat r mlarda da güçlü art fllar bekleniyor. SEA Avrupa çal flmalar n, belirli piyasa segmentlerinin sorunlar yla ilgilenen sektör komiteleri taraf ndan tamamlanan büyük çal flma gruplar nda yürütecek. Birli in odak noktas nda, Komisyon Baflkan Yard mc s Tajani nin sektör için yeni bir kapsaml politika oluflturaca LeaderSHIP 2020 bulunuyor. Avrupa Toplulu u Tersane Birlikleri (CESA)ve Avrupa Deniz Ekipmanlar Konseyi (EMEC) gibi mevcut sektör birlikleri, Avrupa Komisyonu ile olan sözleflme yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edecek. Ayr - ca CESA, Uluslararas Denizcilik Örgütüne dan flman statüsüyle yapt katk lar aktif bir flekilde sürdürecek. 012

5 Maxime Verhagen The Dutch Vice Prime Minister Maxime Verhagen of the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation visited Istanbul recently. He was accompanied by more than 40 companies; a large number of the companies were maritime organizations. The purpose was to strengthen the economic relations and to explore the possibilities for further cooperation between the Netherlands and Turkey. The maritime delegation visited several Turkish shipyards, giving the delegation insight into the Turkish shipbuilding industry. The industry is still recovering from the crisis and is currently in a transition phase. For companies with a long-term vision now is the time to invest in relations and demonstrate that maritime companies are willing to cooperate regardless of the market conditions in Turkey. The Turkish shipyards currently Russia, China, Japan, Venezuela, Brazil and South Korea are among countries in talks over funding a new usd 30 billion canal in Nicaragua linking the Atlantic and Pacific Oceans. Six possible routes are described, one of them passes through the San Juan River which forms part of the border with Costa Rica. We ve had talks with everyone interested in contributing to the usd 30 billion mega-project, project director Eden Pastora told a local television and added that Nicaragua s waterway would be larger and deeper than the Panama Canal, currently the only man-made shortcut between the two oceans. The estimated cost of feasibility studies is some usd 350 million while actual construction cost may be up to usd 30 billion. The project would be carried out as a joint venture in which the government would own 51% of shares and tenders would be The Netherlands Seeks Further Cooperation focus on retrofits and reparations. Dutch suppliers, having high technology, knowledge and skills, offer tailor made solutions and contribute to the continued specialization within the Turkish shipbuilding industry. Dutch companies can contribute on special vessels, for instance: OSV, OCV, pipe layers and submarine rescue. Naval construction is still on the rise. A new High Seas Strategy was adopted recently. The next 10 years corvettes, LPD s, frigates and combat support ships will be built on Turkish shipyards. The current market forces the Turkish shipbuilding to innovate and to find new niche markets. Good examples are yacht building, marine building and offshore energy. Turkish shipyards specialize in these segments very quickly and understand that they need advanced technology of experienced parties. Six Countries Interested In Nicaragua Canal Plans Nikaragua n n Kanal Projesiyle 6 Ülke lgileniyor issued for the remainder. The idea of building a canal across Nicaragua spans centuries, but was overshadowed by the construction of the 82-kilometer Panama Canal. In recent years, Nicaragua has revived the idea of canal as a way to promote development of the country, the second poorest in the Americas after Haiti. As global trade increasingly shifts towards the Asia-Pacific region, China and other Asian countries are keen to build a backup to the inter-oceanic shortcut in Panama. The Panama Canal is currently undergoing a major usd 5.25-billion upgrade to expand its capacity, and is due to be completed in The vital waterway, opened in 1914, handles five percent of world trade annually. The United States handed over control of the canal to Panama on December 31, The canal generated a total of usd 6.6 billion since then. Hollanda Daha Fazla flbirli i Peflinde Rusya, Çin, Japonya, Venezuela, Brezilya ve Güney Kore, Nikaragua da Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus u birbirine ba layacak 30 milyar dolarl k yeni bir kanal n finansman na yönelik görüflmelere kat lan ülkeler aras nda yer al yor. Kanal için biri ülkenin Kostarika ile olan s n r n teflkil eden San Juan Nehri nden geçen toplam 6 olas rota söz konusu. Yerel bir televizyona verdi i demeçte, 30 milyar dolarl k mega projeyle ilgilenen herkesle görüfltüklerini ifade eden proje direktörü Eden Pastora, Nikaragua da yap lacak kanal n, halen iki okyanus aras ndaki tek insan yap s kestirme yol olan Panama Kanal ndan daha genifl ve derin olaca n söyledi. Fizibilite çal flmalar n n maliyetinin 350 milyon dolar olaca tahmin edilirken, gerçek inflaat maliyeti 30 milyar dolara ulaflabilecek. Proje, Nikaragua hükümetinin hisselerin %51 ine sahip olaca ve geri kalan hisselerin ihaleyle devredilece i bir ortak giriflim halinde gerçeklefltirilecek. Nikaragua da iki okyanusu birlefltiren Hollanda n n Mali fller, Tar m ve Yenilik Bakanl ndan Baflbakan Yard mc s Maxime Verhagen yak n zamanlarda stanbul u ziyaret etti. Verhagen e birço u denizcilik kurulufllar ndan oluflan 40 tan fazla flirketin temsilcileri efllik etti. Ziyaretin amac, ekonomik iliflkilerin pekifltirilmesi ve Hollanda ile Türkiye aras nda daha fazla iflbirli i olanaklar n n de erlendirilmesiydi. Denizcilik flirketlerinin temsilcilerinden oluflan delegeler birkaç tersaneyi ziyaret ederek, Türkiye nin gemi infla sektörü hakk nda bilgi ald. Hala krizden ç kmaya çal flan sektör bir geçifl sürecinde. Zaman, uzun vadeli vizyona sahip flirketler için iliflkilere yat r m yapma ve denizcilik flirketlerinin Türkiye deki piyasa koflullar na bakmaks z n iflbirli i yapmaya istekli olduklar n gösterme zaman. Türk tersaneler halen overhol ve tamir faaliyetlerine yo unlafl yor. leri teknoloji, bilgi ve beceriye sahip Hollandal tedarikçiler kifliye özel çözümler sunarak, Türk gemi infla sanayindeki uzmanlaflman n sürmesine katk da bulunuyor. Hollandal flirketler ayn zamanda OSV, OCV, boru döfleme ve denizalt kurtarma gemileri gibi özel gemilere de katk da bulunabiliyor. Türkiye de donanma gemileri inflaat yükseliflte. Yak n zamanlarda yeni Aç k Deniz Stratejisinin benimsenmesiyle birlikte Türk tersanelerinde önümüzdeki 10 y lda korvet, LPD, f rkateyn ve muharebe destek gemileri infla edilecek. Mevcut piyasa koflullar Türk tersanelerini yenili e odaklanmaya ve yeni nifl piyasalar bulmaya yöneltiyor. yi örnekler aras nda yat infla, deniz yap lar ve offshore enerji sistemleri bulunuyor. Türk tersaneler bu segmentlerde çok h zl bir flekilde uzmanlafl yor ve deneyimli taraflar n geliflmifl teknolojisine ihtiyaç duyduklar n biliyor. bir kanal aç lmas fikri yüzy llara dayan yor. Ancak, bu kanal projesinin üzerine 82 kilometrelik Panama Kanal n n aç lmas yla gölge düflmüfltü. Kuzey ve Güney Amerika k talar nda Haiti den sonra en fakir ülke konumunda olan Nikaragua, ülkenin geliflimini sa laman n bir yolu olarak son y llarda bu kanal projesini tekrar gündeme getirdi. Küresel ticaretin her geçen gün daha çok Asya-Pasifik bölgesine kaymas nedeniyle, Çin ve di er Asya ülkeleri, Panama Kanal na alternatif bir kanal n aç lmas n olumlu karfl l yor. Panama Kanal nda halen 5.25 milyar dolarl k bir kapasite artt rma projesi gerçeklefltiriliyor ve çal flmalar n 2014 y l nda tamamlanmas öngörülüyor y l nda aç lan ve iki okyanusu birlefltiren tek insan yap s kanal olma özelli i tafl yan Panama Kanal nda her y l dünya ticaretinin yüzde 5 i gerçeklefliyor. Amerika Birleflik Devletleri kanal n kontrolünü Panama devletine 31 Aral k 1999 y l nda devretmiflti. Kanal o zamandan bu yana toplam 6.6. milyar dolarl k gelir kaydetti. Companies in maritime industry have specialized needs when it comes to . They have a high volume of s and messages are more important compared to casual everyday business or personal communications. Every single delivery of maters and must be successful, speed is of paramount importance. Especially for shipbrokers who need to send thousands of messages per day and keep their lists clean and updated, a generic infrastructure is not enough. A managed service takes care that all shipping s reach their destination, not marked as spam or end up as undelivered messages. This is a dedicated professional service offered by Akereon for shipping companies, with no restrictions, regarding all outgoing needs whether to a small number of recipients or circulars with thousands of recipients per day. The service has no limit on message size and very fast delivery speed messages, i.e. 2,000 messages delivered to the final recipients within a minute. helpdesk and control center assist to find out when s were delivered and to clear recipient lists from invalid/obsolete addresses. services by Akereon may be initiated within the day and do not require any additional hardware/ software or specialized personnel. A user of this services to send several thousands of messages every day is Akaylar Services for Shipping Companies Denizcilik fiirketleri çin E-posta Hizmeti Shipping in Istanbul. used to be a problem and Akereon services fixed this trouble. The service is simple to use, the help desk is very friendly and effective and they speak the shipping language says Mr Emre Akay. Trouble free communication requires various systems and suppliers and many things may go wrong. Akereon resolved our messaging troubles says Mr Spyros Lignos of Niva Shipping, a name both in the Greek and international markets. Denizcilik sektöründeki flirketler, elektronik posta konusunda son derece özel ihtiyaçlara sahip. Ciddi boyutlurda e-posta trafi ine sahip olan denizcilik flirketleri için mesajlar, günlük ifl veya kiflisel iletiflim amac na yönelik kullan ma k - yasla daha büyük önem arz ediyor. Her bir e-postan n yerine eksiksiz ve baflar l bir flekilde teslim edilmesi önemli oldu u gibi, iletim h z da son derece büyük önem tafl yor. Özellikle her gün binlerce e-posta göndermek ve e-posta listelerini sürekli temiz ve güncel tutmak zorunda olan gemi brokerleri için normal bir e-posta altyap s yeterli de il. yi yönetilen bir e-posta servisi, denizcilik alan ndaki tüm e-postalar n adresine, istenmeyen posta (spam) olarak iflaretlenmeden güvenli bir flekilde teslim edilmesini temin ederek, gönderilen mesajlar n yerine ulaflmama ihtimalini ortadan kald r yor. Akereon flirketi taraf ndan denizcilik flirketlerine özel olarak sunulan profesyonel e-posta hizmetinde hiçbir k s tlama söz konusu de il. ster birkaç al c l küçük mesajlar ister binlerce al c ya gönderilen sirküler gibi mesajlar olsun, giden e-postalar n tümü yerine ulaflt r l yor. Servisin mesaj boyutu konusunda hiçbir s n rlamas yok ve son derece h zl. Örne in 2,000 mesaj son al c lar na bir dakika içerisinde teslim edilebiliyor. E-posta yard m masas ve e-posta kontrol merkezi, mesajlar n ne zaman teslim edildi- inin tespitine ve al c listelerinin geçersiz veya art k kullan lmayan e-posta adreslerinden temizlenmesine yard mc oluyor. Akereon taraf ndan sunulan e-posta hizmetleri ayn gün içerisinde kullan ma aç labiliyor ve ilave donan m, yaz l m veya uzman personel gerektirmiyor. Bu e-posta hizmetlerinin her gün binlerce mesaj gönderme amac na yönelik kullan c lar ndan biri de stanbul merkezli Akaylar Denizcilik. Emre Akay profesyonel e-posta hizmeti hakk nda flunlar söylüyor: E-posta büyük bir sorun teflkil ediyordu ancak Akereon un e-posta hizmetleri bu sorunu ortadan kald rd. Sunulan hizmetin kullan m çok basit, yard m masas son derece nazik ve etkin bir hizmet sunuyor. Ayr ca denizcilik lisan nda konufluyorlar. Hem Yunan, hem de uluslararas piyasalarda tan nm fl bir denizcilik flirketi olan Niva Shipping firmas ndan Spyros Lignos da flunlar söylüyor: Sorunsuz e-posta iletiflimi, birçok sistem ve tedarikçinin kullan lmas n gerektiriyor, ancak yine de yolunda gitmeyen durumlar söz konusu olabiliyor. Akereon mesajlaflma sorunlar m z çözdü. 014 MARINE&COMMERCE HAZ RAN

GL s Biggest Containership. GL in En Büyük Konteyner Gemisi. A.P. Moller - Maersk Sells Its Shareholding in Martinair

GL s Biggest Containership. GL in En Büyük Konteyner Gemisi. A.P. Moller - Maersk Sells Its Shareholding in Martinair GL s Biggest Containership GL in En Büyük Konteyner Gemisi he biggest containership T ever classed by Germanischer Lloyd (GL) was delivered in mid-december at Samsung Heavy Industry Shipyard in Geoje,

Detaylı

Austal n siparifl defteri,

Austal n siparifl defteri, Austal s order backlog has grown by USD691 million as a result of two additional Littoral Combat Ship (LCS) contract options being exercised by the United States Navy. The contract options fund construction

Detaylı

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel Oceanographic Research Vessel For Turkey Türkiye ye Oflinografik Araflt rma Gemisi lstein Es-Cad has entered U into a contract with the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)

Detaylı

stanbul Gemi Finans Forumu Ship Finance Forum

stanbul Gemi Finans Forumu Ship Finance Forum KS IH SO A R T D AW LA GV AE stanbul Gemi Finans Forumu Ship Finance Forum arine Money Yunanistan M ile ana sponsor Genel Denizcilik, 3. Marine Money stanbul Gemi Finansman Konferans n n 4 May s Perflembe

Detaylı

WE WOULD REAR UP BY A 10% SUPPORT

WE WOULD REAR UP BY A 10% SUPPORT www.marineandcommerce.com // ULUSLARARASI DEN Z VE T CARET ISSN: 1305-2918 YEAR // YIL: 11 ISSUE // SAYI : 124 APRIL // N SAN 2015 PRICE: EURO 20 // F YATI: 20 YTL ORHAN GÜLCEK, CEMRE SHIPYARD: WE WOULD

Detaylı

Hollanda daki Van der Velden flirketi Autonav ile döner

Hollanda daki Van der Velden flirketi Autonav ile döner KS IH SO A R T D AW LA GV AE Van Der Velden Signs Joint Venture With Autonav Van Der Velden Autonav le Ortak Teflebbüs mzal yor an der Velden Marine V Systems in the Netherlands has announced a joint venture

Detaylı

U 13-16 Eylül tarihleri aras nda düzenlenecek

U 13-16 Eylül tarihleri aras nda düzenlenecek Strong Interest In Insurance Conference Sigorta Konferans na Büyük lgi Deidre Littlefield ore than 450 marine M underwriters have to date registered for the annual conference in September (13-16) of the

Detaylı

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens Deal Technology, i-marine; Iopened the Istanbul Strait Local Traffic Control Center, which will keep the sea traffic

Detaylı

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen zmir de Dünya Denizcilik Günü Kutlamas World Maritime Day Celebrations in Izmir okuz Eylül Üniversitesi Deniz flletmecili i ve Yöneti- D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen Dünya Denizcilik Günü ve Preveze

Detaylı

Asbest Yerine Cam Yünü. Glass Wool vs. Asbestos. Gemi ölünce ne yapaca- z? What shall we do when ships die?

Asbest Yerine Cam Yünü. Glass Wool vs. Asbestos. Gemi ölünce ne yapaca- z? What shall we do when ships die? Asbest Yerine Cam Yünü Glass Wool vs. Asbestos ürkiye de gemi söküm sanayisinde yaflanan sorunlar, T TMMOB Makine Mühendisleri Odas Kongre Merkezi nde düzenlenen "Hedef Deniz Toplant - lar " bafll kl panelde

Detaylı

AGGRESSIVE GROWTH STRATEGY OF YILPORT

AGGRESSIVE GROWTH STRATEGY OF YILPORT www.marineandcommerce.com // ULUSLARARASI DEN Z VE T CARET AGGRESSIVE GROWTH STRATEGY OF YILPORT YILPORT UN SALDIRGAN BÜYÜME STRATEJ S ISSN: 1305-2918 YEAR // YIL: 10 ISSUE // SAYI : 117 OCTOBER // EK

Detaylı

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions De iflken Türbin Geometrisi, Torku Optimize Ediyor Ve Emisyonlar Azalt yor ne of the most powerful O tugs in the port of Hamburg has just

Detaylı

A mendments made to the Free Zones Law in 2004

A mendments made to the Free Zones Law in 2004 KOCAELI SHIPYARDS: CALM BEFORE THE STORM... KOCAEL TERSANELER : K NC TUZLA OLMAK STEM YORUZ... 2 004 y l nda Serbest Bölgeler Kanunu nda yap lan de iflikliklerle, bu bölgelerde faaliyet gösterenlerin vergi

Detaylı

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions KS IH SO A R T D AW LA GV AE Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions De iflken Türbin Geometrisi, Torku Optimize Ediyor Ve Emisyonlar Azalt yor ne of the most powerful O tugs in

Detaylı

Demir çelik sektörünün büyük buluflmas

Demir çelik sektörünün büyük buluflmas Demir çelik sektörünün büyük buluflmas Big congress of the steel and iron industry ürk demir çelik sektöründe T faaliyet gösteren çeflitli kurulufllar ile üniversite ve araflt rma kurumlar n bir araya

Detaylı

NOR-SHIPPING 2005 iddial geliyor comes assertively. IMO Güney Asya ya elini uzatt. BIMCO ya yeni genel sekreter. New secretary-general to BIMCO

NOR-SHIPPING 2005 iddial geliyor comes assertively. IMO Güney Asya ya elini uzatt. BIMCO ya yeni genel sekreter. New secretary-general to BIMCO KS HI OS R A T WD A AV EL G A NOR-SHIPPING 2005 iddial geliyor comes assertively lki 1960 lar n bafllar nda Güverte ve Makine Dairesi ad yla düzenlenen Nor-Shipping 2005 e say l günler kald. 7-10 Haziran

Detaylı

DO ve Denizbank fl Birli i

DO ve Denizbank fl Birli i DO ve Denizbank fl Birli i Cooperation Between IDO and Denizbank DO ile Denizbank n ifl birli i ile gerçeklefltirilen Sea&Miles Kredi Kart projesi, 10 Mart 2006 tarihinde stanbul Esma Sultan Yal s nda

Detaylı

Japan Finance Corporation n uluslararas

Japan Finance Corporation n uluslararas Wastes From Large Vessels To Be Tracked From Virtual Environment Büyük Gemilerin At klar da Sanal Ortamdan Takip Edilebilecek Second Export Credit Line for Ships to Turkiye Türkiye çin nfla Edilen Gemilere

Detaylı

Türk askeri ve ticari gemi infla pazar n ve bu pazar n büyüyen

Türk askeri ve ticari gemi infla pazar n ve bu pazar n büyüyen TURKISH MARITIME & NAVAL INDUSTRY PROVEN QUALITY & POWER TÜRK T CAR VE ASKER GEM SANAY KANITLANMIfi KAL TE VE GÜÇ HAL S ÖZTÜRK Turkey is one of the countries that can design and build their own naval and

Detaylı

Uluslararas Denizde Güvenlik Ödülleri

Uluslararas Denizde Güvenlik Ödülleri Uluslararas Denizde Güvenlik Ödülleri The Safety at Sea International Awards panel and the awards presented by Neil Ferrer, Acting Chairman, IMO's Maritime Safety Committee. Equipment Winner - MiniSlide

Detaylı

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I)

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I) YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008 Mehmet DOMAÇ: Tersanelere Giren Herkes E itilmeli Mehmet DOMAÇ: Every One Entering into the Shipyards Must Be Trained Yaflar Duran Aytafl: Gemi

Detaylı

17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat sahiplerine büyük kolayl k sa land.

17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat sahiplerine büyük kolayl k sa land. Gemi Sicilinde De ifliklik Amendment in Turkish International Ship Register Regulations Eylül 2006 tarihinde yürürlü e giren Türk Ulus- 17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat

Detaylı

President & CEO, GE International

President & CEO, GE International T ü r k i y e n i n g e l e c e i n d e k i yat r mlar n enerji ve altyap gereksinimleri b e l i r l e y e c e k. Energy and infrastructure requirements will drive Turkey s investments in the future. Baflkan

Detaylı

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:20 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2010 Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU M. M. van Gulpen : Paola Lancellotti: Ali Eser:

Detaylı

T his is because a port exists for serving ships. Thus it is

T his is because a port exists for serving ships. Thus it is BILLIONS OF DOLLARS WORTH OF ARMS OF THE SEA DEN Z N M LYAR DOLARLIK KOLLARI BANU SARI Türkiye'de limanc l k sektöründen bahsedeceksek, önce flöyle bir tespitte bulunal m: Türk gemi infla sanayi gelifliyor.

Detaylı

ENERGY CARRIER OF THE 21 ST CENTURY: HYDROGEN

ENERGY CARRIER OF THE 21 ST CENTURY: HYDROGEN ENERGY CARRIER OF THE 21 ST CENTURY: HYDROGEN 21. YÜZYILIN ENERJ TAfiIYICISI: H DROJEN D LDAR ÜNDE ER One of the most important matters of 2011 is the alternative energy resources. In a world where independence

Detaylı

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı

MANPOWER, CHINA, ISIS figücü, Ç N, ISIS

MANPOWER, CHINA, ISIS figücü, Ç N, ISIS MANPOWER, CHINA, ISIS figücü, Ç N, ISIS HARUN DÜZGÖREN BIMCO/ISF Manpower Update yay nland. Bu raporlar global çapta denizci arz ve talebinin en kapsaml de erlendirmesi kabul ediliyor. Uzun zamand r beklenen

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. 20 05 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER CONTENTS 01 Kurumsal Profil Company Profile 03 Sunufl Introduction 04 Misyon, Vizyon ve De erler Mission,

Detaylı