KAMU GÖREVLĠLERĠ YASA TASARISI GENEL GEREKCE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU GÖREVLĠLERĠ YASA TASARISI GENEL GEREKCE"

Transkript

1 KAMU GÖREVLĠLERĠ YASA TASARISI GENEL GEREKCE 30 yıla yakın bir süredir yürürlükte olan ve uğradığı değiģikliklerle ana felsefesinden oldukça uzaklaģan mevcut 7/1979 Sayılı Kamu Görevlileri Yasası, ne yazık ki, doğru kamu politikalarının oluģturulmasında ve halka hizmet sunumunun geliģtirilmesinde kamu yönetiminin ihtiyaç duyduğu dinamizmi ve etkinliği sunamaz hale gelmiģtir. Üçlü kararname ile gerçekleģtirilen siyasi atamaların sayısının birçok ülke örneğinin üzerinde olması kamu yönetimini oldukça siyasileģtirirken, neredeyse kadrolu personel sayısına eģitlenen geçici personel ve iģçi istihdamları, liyakate dayalı yönetimi tamamen ortadan kaldırmıģtır. KarmaĢık hizmet sınıfları, kiģiye özel oluģturulan kadrolar ve kurumlara hiçbir söz hakkı verilmeden Kamu Hizmeti Komisyonu eliyle düzenlenen sınavlar ise kamu görevine atanma ve yükselmelerdeki bilgi ölçme ve değerlendirmeyi büyük ölçüde etkisizleģtirmekle kalmamıģ, personelin doğru yönetilmesini de güçleģtirmiģtir. Bunlar ve bunlara benzer diğer nedenlerden dolayıdır ki, yeni Kamu Görevlileri Yasası Tasarısı, temelde, siyasi takdire dayalı üçlü kararname atamalarının kapsamının daraltılacağı (depolitizasyon); çalıģanla çalıģmayanın birbirinden ayırt edilerek çalıģanın ödüllendirileceği (liyakat); insan kaynaklarının etkin ve verimli bir Ģekilde değerlendirileceği yeni bir personel yönetimi anlayıģının getirilmesi amacıyla hazırlanmıģtır. Kamu yönetimi üzerindeki siyasi etkinin azaltılması, insan kaynaklarının yönetiminde liyakat anlayıģının temel alınması ve kaynakların etkin kullanılması, kamunun hesap verebilirliğini ve verimliliğini artırmakla kalmayacak, kamu hizmetlerinden duyulan memnuniyetsizliği de önemli ölçüde ortadan kaldıracaktır. Bu bağlamda, yeni yasa tasarısı kapsamında getirilmesi planlanan değiģiklikleri ve içeriğini aģağıdaki Ģekilde özetlemek mümkündür: Ġstihdam Ģekillerinin yeniden düzenlenmesi ve geçici memur istihdam imkanının ortadan kaldırılması; Üçlü kararname atamalarının kapsamının daraltılması, yöneticilik katmanlarının basitleģtirilmesi ve tüm yöneticilik kadrolarına atanmaların liyakate dayandırılması; DanıĢman pozisyonlarının oluģturulması; Kamu görevine ilk atanma ve terfilerde ilgili kurumların temsilcilerine söz hakkı sağlayacak sınav kurullarının oluģturulması; Terfi ve kademe ilerlemesinde kıdem yerine liyakati öne çıkaran düzenlemelerin getirilmesi; Performansa dayalı yönetim anlayıģının geliģtirilmesi ve performans değerlendirme sonuçlarının ödül-ceza ile iliģkilendirilmesi; Disiplin iģlemi baģlatma ve sonlandırma süreçlerinin etkinleģtirilmesi; Ġntibakların kazanılmıģ haklara halel getirmeden yapılmasının geçici maddelerle düzenlenmesi. 1

2 Katılımcı bir yaklaģımla tüm kesimler sürece dahil edilerek hazırlanan ve kamuda yetkili tüm sendikaların görüģ ve önerileri alındıktan sonra son Ģekli verilen Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı 153 maddeden ve 13 geçici maddeden oluģmaktadır. Madde 1. Madde 2. Madde 3. Madde 4. Madde 5. Madde 6. Madde 7. Kısa isim düzenlenmiģtir. MADDE GEREKÇELERĠ Yasanın tefsir kısmı düzenlenmiģtir. Yasa nın amacı düzenlenmiģtir. Kamu görevlisinin tanımı ile yasanın hangi kamu görevlilerine uygulanacağının netleģtirilmesi amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevinin yerine getirilmesinde ve yönetilmesindeki temel ilkeler düzenlenmiģtir. Kamu Hizmeti Komisyonu nun görevleri düzenlenmiģtir. Personel Dairesi nin görev ve iģlevleri düzenlenmiģtir. Madde 8. Yasada yer alan sınıflandırmanın hangi temel ve esaslara dayanarak oluģturulduğunu belirtmek amacıyla düzenlenmiģtir. Madde 9. Madde 10. Madde 11. Madde 12. Madde 13. Madde 14. Madde 15. Yasada yer alan ve kadroların belirlenmesi sırasındaki derecelendirmenin hangi esaslar çerçevesinde yapılacağı düzenlenmiģtir. Kamu görevlisinin bulunduğu hizmet sınıfının dıģında ve derecesinin altında bir görevde çalıģtırılamayacağı düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin yer değiģtirmesinde önemli bir engel oluģturan ve kamu görevinde karmaģıklığa sebep olan çok sayıdaki hizmet sınıfının azaltılarak birleģtirilmesi suretiyle altı hizmet sınıfı olarak yeniden yapılandırılması amaçlanmıģtır. Üst kademe yöneticilerinin görev ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Üst kademe Yöneticisi atanacaklarda aranan nitelikleri belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Üst kademe yöneticisi atamada yöntemi belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Üst kademe yöneticilerini görevden alma ve görevden alınanlarla ilgili kuralların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiģtir. 2

3 Madde 16. Madde 17. Madde 18. Madde 19. Madde 20. Madde 21. Madde 22. Madde 23. Madde 24. Madde 25. Madde 26. Madde 27. Madde 28. Madde 29. Madde 30. Üç dereceli olarak düzenlenen Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının her derece için görev ve sorumlulukları ile aranan niteliklerinin düzenlenmesi amaçlanmıģtır. Yöneticilik hizmetleri sınıfına atanma ve yükselme (terfi) ile ilgili diğer koģulların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiģtir Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıfı ile bu sınıfa girmek için aranan asgari koģulları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Genel Kamu Hizmetleri Sınıfı ile bu sınıfa girmek için aranan asgari koģulları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Yardımcı Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıfı ile bu sınıfa girmek için aranan asgari koģulları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Yardımcı Genel Kamu Hizmetleri Sınıfı ile bu sınıfa girmek için aranan asgari koģulları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Yasada hizmet sınıfları için belirlenen asgari niteliklere ek olarak, kadroların hizmet Ģemalarında hizmetin özelliği nedeniyle ek koģulların getirilebilmesi amacıyla düzenlenmiģtir. Yasaya bağlı kurumların kadrolarının teģkilat yasalarında belirleneceğini ve bu kadroların hizmet Ģemalarının neleri içereceğini belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kadroların hem kamu görevi içine hem de kamu görevi dıģına açık olduğu, hangi hizmet sınıflarının, hangi derecelerinin kamu görevi dıģına kapalı, hangilerinin açık olduğunu belirlemek amacıyla düzenlemiģtir. Yasada öngörülen hizmet sınıfları dıģında kadro ihdas edilemeyeceğinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiģtir. Kadrosuz kamu görevlisinin çalıģtırılamayacağı düzenlenmiģtir. Açık kadroların doldurulması ile ilgili yetkinin nasıl alınacağı ve Kamu Hizmeti Komisyonu na nasıl bildirileceği ile ilgili kuralların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu Hizmeti Komisyonunca münhal ilan edilecek kadroların kamu oyuna nasıl duyurulacağı ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Asıl ve sürekli kadrolara atamanın Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından nasıl yapılacağını belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevine alınmada genel ve özel koģulların neler olduğunu belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. 3

4 Madde 31. Madde 32. Madde 33. Madde 34. Madde 35. Madde 36. Madde 37. Madde 38. Madde 39. Madde 40. Madde 41. Madde 42. Madde 43. Madde 44. Madde 45. Madde 46. Sınav türleri ile bu sınavların nasıl düzenleneceğini belirleyen sınav tüzüğünün içeriği ve tüzüğü hazırlayacak kurulun oluģumunu düzenlemektedir. YarıĢma veya yeterlik sınavına katılma koģullarını belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Sınavların yapılmasında yetkili organın, Kamu Hizmeti Komisyonu ile onun gözetim ve denetiminde sınavları yapacak olan Sınav Kurulları olduğunu belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Üç farklı Ģekilde oluģacak Sınav Kurullarının yapısını ve Sınav Kurulu üyeleri ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. YarıĢma sınavlarının nasıl düzenleneceği, puanlamanın nasıl yapılacağı ve baģarı listesinin oluģumunı belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Sınav sonuçları bildirimi ve atama ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Sınav sonuçlarına itiraz ve itiraz ücretiyle ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Adaylığa atanma ve adaylık süresi ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Adaylık döneminin içeriği ve bu dönemde kuruma düģen görevler, dönem sonundaki değerlendirme ve baģarısız olanların görevine son verilmesi ile ilgili kuralların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiģtir. Adaylık süresinin sonunda baģarılı olanların asaleten atanması ile ilgili kuralların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiģtir. Kademenin tanımlanması düzenlenmiģtir. Kademe ilerlemesinin koģullarının ve onay merciinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevinde derece yükselmesinin (terfi) koģullarının belirlenmesi amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlisinin Yasanın 5 inci maddesindeki temel ilkelere uyma ödevi düzenlenmiģtir. Emirlere uyma ödevi düzenlenmiģtir. Hizmeti dikkat ve özenle yerine getirme ödevi düzenlenmiģtir. 4

5 Madde 47. Madde 48. Görev yerine gelme ödevi düzenlenmiģtir. Mal bildiriminde bulunma ödevi düzenlenmiģtir. Madde 49. Amirlerince uygun görülmesi halinde kamu görevlilerinin hizmet Ģemasında belirlenmeyen, ancak kadro görevine uygun görevleri de yapmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. Madde 50. Madde 51. Madde 52. Madde 53. Madde 54. Madde 55. Madde 56. Madde 57. Madde 58. Madde 59. Madde 60. Madde 61. Madde 62. Madde 63. Madde 64. Madde 65. Madde 66. Kamu görevlilerinin, göreve uygun giyinmelerini sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. Yasada belirlenen durumlar dıģında hiçbir kamu görevlisinin görevine son verilemeyeği ve haklarının elinden alınamayacağı güvenlik hakkı olarak düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin yasa, tüzük ve yönetmeliklerde belirlenen kuralların kendilerinede uygulanmasını isteme hakları bulunduğu, eģit muamele hakkı olarak düzenlenmiģtir. Kamu görevinden çekilme hakkı düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, emeklilik hakkı düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, Ģikayet ve dava açma hakkı düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, yayın hakkı düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, izin hakkı düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, ücretsiz tedavi hakkı düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, aylık ücret ve ödenek alma hakkı düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, on üçüncü maaģ ikramiyesi hakkı düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, hayat pahalılığı ödeneği hakkı düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, barem içi artıģ ödeneği hakkı düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, ek çalıģma ve vardiya ödeneği hakkı düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, yolluk ve iaģe-ibate ödeneği hakkı düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, burs ve kurs ödeneği hakkı düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, taģınma ödeneği hakkı düzenlenmiģtir. 5

6 Madde 67. Madde 68. Madde 69. Madde 70. Madde 71. Madde 72. Madde 73. Madde 74. Madde 75. Madde 76. Madde 77. Madde 78. Madde 79. Madde 80. Madde 81. Kamu görevlilerinin, vekalet aylığı alma hakkı düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, tehlike, iģ güçlüğü ve görev riski ödeneği veya ek tahsisat hakkı düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, Seçim ve Halk Oylaması Yasası kuralları saklı kalmak koģuyla, kamu görevini yürütürken mesai saatleri içerisinde herhangi bir kurumda siyasi etkinlikte bulunmamasını sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, görevlerini yerine getirirken hiç bir Ģekilde ve kimseye ayrıcalık tanımamasını sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, bilgi ve demeç verme yasağına iliģkin kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin özel veya tüzel bir kiģiden herhangi bir menfaat veya hediye kabul etmesini veya çıkar sağlamasını engellemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, ek iģ yapmasını engellemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyette bulunmasını engellemek ve bununla ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, gizli bilgileri açıklama yasaği ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin çalıģırken veya görevleri sona erdikten sonra resmi belgeleri, araç ve gereçleri ve görev gereği tahsis edilen taģınır ve taģınmaz malları kiģisel menfaati doğrultusunda kullanmasını engellemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin kamu görevinden ayrıldıktan sonra, iki yıl içerisinde hangi kurum, kuruluģ ve Ģirketlerde çalıģamayacaklarını belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin baģarılarının, yılda en az bir kez performanslarının ölçülmek süretiyle değerlendirileceğini düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin performanslarının genel performans, adaylığa iliģkin performans ve yükselmeye(terfiye)iliģkin performans Ģeklinde değerlendireceğini ve bunlarla ilgili kıstasları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir.. Kamu görevlilerinin performanslarının değerlendirilmesini sağlayacak Performans değerlendirme formunda yer alacak hususları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin Değerlendirmesini yapacak amirlerin belirlenmesi ve ilgili kurumlara bildirilmesini düzenlenmiģtir. 6

7 Madde 82. Madde 83. Madde 84. Madde 85. Madde 86. Madde 87. Madde 88. Madde 89. Madde 90. Madde 91. Madde 92. Madde 93. Madde 94. Madde 95. Madde 96. Performans Değerlendirme Formunun ne Ģekilde ve ne zaman doldurulacağı ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Performans değerlendirme sonucunun bildirilmesi ve itiraz süreci ile ilgili kuralları belirlemek amcıyla düzenlenmiģtir. Olumsuz performans değerlendirilmesinin Kamu Hizmeti Komisyonunca da kesinleģmesi durumunda sonuçlarının neler olacağının belirlenmesi amacıyla düzenlenmiģtir. Performans değerlendirme süreci ile ilgili ayrıntıların Tüzükle belirlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin hangi hallerde ödüllendirileceği ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin eğitimleri, yetiģtirilmeleri ve eğitim planlarının nasıl hazırlanacağı ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin eğitilmeleri ve yetiģtirilmeleri sağlanması için eğitim merkezleri kurulmasına yetki verilmesi amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerine burs verilmesinde izlenecek yönteme iliģkin kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Burslardan yararlanarak eğitim gören kamu görevlilerinin hak ve yükümlülükleri ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerine verilecek burslarla ilgili ayrıntılar ile Burs Seçim Komisyonunun çalıģma,usul ve esaslarının bir Tüzükle belirleneceği düzenlenmiģtir. Kurumların, yıllık eğitim programlarına göre yapmakta oldukları eğitim çalıģmalarının sonuçları hakkında Personel Dairesine rapor verilmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. Personel Dairesi ne bağlı personelin Kurumlara tahsisi ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, hangi Ģartlarda, hangi kurum tarafından ve ne Ģekilde nakledilebileceği ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin hangi Ģartlarda ve ne Ģekilde görevlendirileceği ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, vekalet koģulları ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. 7

8 Madde 97. Madde 98. Madde 99. Madde 100. Kamu görevlisine hangi koģullarda vekalet aylığı verileceği ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerine esas görevleri yanında ikinci görev verilmesi ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin birden fazla ücretli görevleri aynı anda yapamayacakları ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kadroları kaldırılan kamu görevlilerine iliģkin kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Madde 101. ÇalıĢma saatlerinin kıģ mesaisinde 40, yaz mesaisinde 35 saat olarak belirlenmesi, yaz ve kıģ mesaisi ayları ile çalıģmanın baģlama ve bitme saatlerinin Personel Dairesinin önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirleneceği ile ilgili kuralları ve çalıģma saatleri ile ilgili diğer Ģartları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Madde 102. Madde 103. Madde 104. Madde 105. Madde 106. Madde 107. Madde 108. Madde 109. Madde 110. Yıllık izin hakkının iģ günü olarak düzenlenmesi ve kullanımı ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir.. Kamu görevlilerine, hangi hallerde zorunlu sağlık izni verileceği ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Hamilelik ve doğum izni Avrupa Birliği ve Sosyal Güvenlik yasasına paralel olarak düzenlenmiģtir. Hastalık izinlerinin, kısa süreli ve uzun süreli olarak ikiye ayrılması, kısa süreli hastalık izinlerinin yılda 18 iģ günü, uzun süreli hastalık izinlerinin ise Sağlık Kurulu onayına bağlı olarak 4 yıl olarak belirlenmesi ve bunların kullanımıyla ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, ödeneksiz izin kullanımına iliģkin kurallar belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin hangi hallerde mazeret izni kullanabileceği ile ilgili kuralları düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin sendikal çalıģmalar nedeniyle kulanabilecekleri izinler ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin izinleri ile ilgili belgelerin izin dosyasında saklanmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. Tüm izinlerle ilgili ayrıntıların ve bunların kulanımı ile ilgili usul ve esasların bir tüzükle belirleneceği düzenlenmiģtir. 8

9 Madde 111. Madde 112. Madde 113. Madde 114. Madde 115. Madde 116. Madde 117. Madde 118. Madde 119. Tüm kamu görevlileri ile diğer personelin kayıtlarının Personel Dairesi nde tutulmasını ve her kamu görevlisi için bir özlük dosyası oluģtuırulmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin özlük dosyalarında hangi belgelerin olması gerektiğinin ve öneminin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevilerine disiplin cezaları verilebileceği düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin bağlı oldukları en üst amir tarafından yazılı olarak davranıģlarını düzeltmesi için uyarılmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. Disiplin cezalarının, Kınama, Kademe Ġlerlemesini Geçici Olarak Durdulması,Geçici Olarak Görevden Çıkarma ve Kamu Ğörevinden Çıkarma Cezası olarak dört türde belirlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. Hangi eylem ve davranıģına, hangi disiplin cezasının uygulanacağını belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kınama cezası gerektiren disiplin iģlemlerininde takip edilecek yöntemi belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kınama cezası dıģında kalan disiplin iģlemlerinin baģlatılması ve yürütülmesinde izlenecek yöntem ve yetkili kurumları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kınama Cezası ile kınama cezası dıģında kalan disiplin cezası vermeye yetkili kurumları ve yöntemi belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Madde 120. Madde 121. Madde 122. Madde 123. Madde 124. Madde 125. Görevi baģında kalmasında sakınca bulunan kamu görevlilerinin görevden uzaklaģtırması ile ilgili Ģartları ve kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlisi ile ilgili cezai soruģturma veya cezai kovuģturmanın BaĢsavcılık tarafından ilgili kuruma ve Kurum tarafından Kamu Hizmeti Komisyonuna bildirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevinden çekilme ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevinden çekilmede devir ve teslim ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Olağanüstü hallerde çekilme ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Çekilme ile ilgili kurallara uymadan çekilen kamu görevlilerinin sorumlulukları ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. 9

10 Madde 126. Madde 127. Madde 128. Madde 129. Madde 130. Kamu görevinin hangi hallerde sona ereceği düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin genel maaģ baremleri, ve baremlere karģılık gelen maaģlar ile en az ve en çok yıllık maaģ tutarlarının üçüncü cetvelde belirlenmesi ve de1ocak 2011 den sonra hizmete alınanlar için 47/2010 sayılı Yasaya atıfta bulunularak bu personelin maaģları ile ilgili düzenleme getirilmesi amaçlanmıģtır. Yasada belirlenen hizmet sınıflarının ve sınıflar içindeki derecelerin maaģ baremlerinin yer aldığı dördüncü cetvel düzenlenmiģtir. BirleĢik baremler ve baremden bareme geçiģ ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerine, teģkilat yasaları ile verilen tahsisat oranları düzenlenmiģtir. Madde 131. Yurt dıģında aylık ve aylık katsayısı ile ilgili kurallar ile bu aylıkların 55/2002 sayılı Yurt DıĢında Görev Yapan Personelin Kadroları ve DıĢ Görev Ödenekleri Yasası çerçevesinde belirleneceği düzenlenmiģtir. Madde 132. Madde 133. Madde 134. Madde 135. Aday olarak atanan kamu görevlilerinin alacakları aylıkla ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin maaģlarında her kademeye ve her dereceye karģılık gelen aylığın belirlenmesi ile ilgili kurallar düzenlenmiģtir. Adaylıkta geçirilen sürenin derece yükselmesinde dikkate alınmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlisine kademe ilerlemesi verilmesinde yöntemi belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Madde 136. Madde 137. Madde 138. Madde 139. Madde 140. Kamu görevine atanmadan önce yapılan hizmetlerden hangilerinin kamu görevine atandıktan sonra kademe ilerlemesi olarak dikkate alınacağını belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Aylığın her ayın sonunda ödeneceğini ve istisnalarını belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Silah altına alınan kamu görevlilerinin aylıklarının ödenmeye devam etmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. Derece değiģikliğinde ve sınıf değiģtirmede aylık belirlenmesi ile ilgili kuralllar düzenlenmiģtir. Kamu görevi dıģındaki kamu hizmetlerinin sözleģmeliler ve iģçiler eliyle yürütüleceğinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiģtir. 10

11 Madde 141. Madde 142. Madde 143. Madde 144. Madde 145. Madde 146. Madde 147. Madde 148. Madde 149. Madde 150. Geçici Madde 1. Geçici Madde 2. Geçici Madde 3. SözleĢmeli ve iģçi istihdamına iliģkin genel kuralların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiģtir. SözleĢmeli olarak istihtam edilecek DanıĢmanlarla ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Özel nitelikli sözleģmeli personelle ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. SözleĢmeli personel ile ilgili kuralları ve sözleģmeli personelin ancak asıl ve sürekli kamu görevlisinin görevi baģında bulunamadığı süreyle kısıtlı olacak Ģekilde istihdam edilebileceklerini belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. ĠĢçilerin hangi görevlere ve hangi koģullarda istihdam edilebilecekleri ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevini ilgilendiren konularda incleme yapacak, öneri geliģtirecek ve benzeri görevleri yerine getirecek Kamu Yönetimi GeliĢtirme kurulunun oluģturulması ile kurulun çalıģma usul ve esaslarının bir Tüzükle belirlenmesini sağlamak amacıyla düzenlemiģtir. Yasanın uygulanması sırasında ortaya çıkacak sorunların giderilmesi, kamu görevlilerinin ödevleri, hakları ile kamu görevini ilgilendiren konularda yasa tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanmasında görüģ bildirecek ve bu doğrultuda düzenleme yapılmasını sağlayacak Teknik kurulların oluģumunun sağlanması amacıyla düzenlenmiģtir. Teknik kurullarda görüģülen TeĢkilat Yasalarının gözden geçirip son Ģeklini verecek olan kurulun oluģturulmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlisinin hiyerarģik üstlerinin saptanmasını ve en üst hiyerarģik amirin belirlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevindeki kıdemin saptanması ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Bu yasaya bağlı kurumların TeĢkilat yasalarının düzenlenmesi ile ilgili kuralların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiģtir. 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasasında yer alan hizmet sınıflarının Yasada belirlenen hizmet sınıflarına intibakı ile ilgili kuralların belirlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. 7 Mayıs 1985 den önce atanan kamu görevlileri ile ilgili kuralların belirlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. 11

12 Geçici Madde 4. Geçici Madde 5. Geçici Madde 6. Geçici Madde 7. Geçici Madde 8. Geçici Madde 9. Geçici Madde 10. Geçici Madde 11. Geçici Madde 12. Geçici Madde 13. Madde 151. Madde 152. Madde 153. Yasa ile kadırılan hizmet sınıflarında fiilen çalıģan personelle ilgili kuralları belirlemek ve haklarının korunmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. Halen görev yapmakta olan üst kademe yöneticileri ile ilgili kuralların ve tuttukları kadronun ancak kadroyu boģaltıkları zaman doldurulabileceğinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiģtir. SözleĢmeli ve geçici personel statüsünde istihdam edilip halen görev yapanların belli koģullara bağlı olarak görev sürelerinin uzatılmasına imkan sağlamak amcıyla düzenlenmiģtir. Bu Yasa nın yürürlüğe girdiği tarihten önce atanan ve halen çalıģmakta olan kamu görevlilerin hakları ile ilgli kuralların belirlenmesi amcıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin kazanılmıģ haklarının korunmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra 7/1979 sayılı yasaya yapılan atıfların bu yasanın ilgili maddelerine yapılmıģ sayılmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. Halen üniversite mezuniyeti gerektiren hizmet sınıflarında atanmıģ olan lise mezunu kamu görevlilerinin Yöneticilik hizmetleri sınıfının I. ve II. Derecesine atanmalarına olanak sağlanması amacıyla düzenlenmiģtir. Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının II. Derecesine yapılacak atamalarda ilk uygulamada Yöneticilk Hizmetleri Sınıfının III.derecesindeki kamu görevlilerinin yanı sıra Mesleki ve Teknik Hizmet Sınıfları ile Genel Hizmet Sınıflarının I. Derecesinde atanmıģ olanlarında baģvurabilmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. Yöneticilik Hizmetleri Sınıfına yapılacak atamalarda ilk uygulamada üst düzey yeterlilik sınavıyla ilgili kuralların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiģtir. Tasfiye edilen Kıbrıs Türk Hava Yollarında çalıģıpta ÖzelleĢtirme Yasası Tahtında istihdam edilmeyen ve kamu hizmeti komisyonu tarafından atanan kamu görevlilerine hava yollarında çalıģtıkları yıllara karģılık kademe ilerlemesi verilmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. Yürürlükten kaldırma ile ilgili kurallar düzenlenmiģtir. Yürütme yetkisi düzenlenmiģtir. Yürürlüğe giriģ düzenlenmiģtir. 12

13 KAMU GÖREVLĠLERĠ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aģağıdaki Yasa yı yapar. Kısa Ġsim 1. Bu Yasa, Kamu Görevlileri Yasası olarak isimlendirilir. Tefsir BĠRĠNCĠ KISIM GENEL KURALLAR 2. Bu Yasada metin baģka türlü gerektirmedikçe; "Aylık (MaaĢ)", Bu Yasa ya bağlı kurumlarda görevlendirilen kamu görevlilerine genel bütçeden hizmetlerine karģılık ay üzerinden verilen parayı anlatır. "Bakanlar Kurulu", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu nu anlatır. Birinci Amir, Kamu görevlisinin bulunduğu hizmet sınıfından üst bir hizmet sınıfında veya aynı hizmet sınıfında üst derecede bulunan, onu denetleyen, görevi gereği kamu görevlisinin çalıģmaları hakkında doğrudan bilgi sahibi olan kamu görevlisini anlatır. "Devlet", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ni anlatır. "En Üst Amir", Kurumun yönetiminden en üst düzeyde sorumlu olan kamu görevlisini anlatır. "En Üst HiyerarĢik Amir", CumhurbaĢkanı nı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi BaĢkanı nı, BaĢbakanı, Yüksek Mahkeme BaĢkanı nı, Bakanları, BaĢsavcı yı, SayıĢtay BaĢkanı nı, Kamu Hizmeti Komisyonu BaĢkanı nı ve Yüksek Yönetim Denetçisi ni anlatır. Hizmet TeĢkilatı, Bağlı daireleri ve hizmet birimleri ile birlikte BaĢbakanlığı veya bağlı daireleri ve hizmet birimleri ile birlikte Bakanlıkları anlatır. Ġdari Tatil, Resmi tatil ve hafta sonu tatili dıģında Bakanlar Kurulu tarafından verilen tatilleri anlatır. Ġkinci Amir, En az Yöneticilik Hizmetleri Sınıfında bulunan ve Birinci Amirin yetki ve görevleri itibarıyla bağlı bulunduğu kamu görevlisini anlatır. ĠĢçi, Devletin genel yönetim ilkelerine göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin gerektirdiği bedensel güç ve bedensel niteliklerin kullanıldığı görevlere; bu Yasa da belirtilen özel kurallar uyarınca istihdam edilen kiģileri anlatır. Kadro, Kamu görevlisinin atandığı, belirli ödev, hak, yetki ve sorumlulukları yasa ile belirlenmiģ asıl ve sürekli görev mevkiini anlatır. "Kamu Görevi", Devletin genel yönetim ilkelerine göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin gerektirdiği asıl ve sürekli 13

14 R.G.85 EK III A.E R.G.112 EK III A.E R.G.135 EK III A.E R.G.2 EK III A.E R.G.123 EK III A.E R.G.29 EK III A.E R.G.82 EK III A.E R.G.164 EK III A.E R.G.186 EK III A.E R.G.18 EK III A.E R.G.75 EK III A.E.260 görevleri anlatır. "Kamu Görevlisi", Devletin genel yönetim ilkelerine göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin gerektirdiği asıl ve sürekli görevleri kamu yetkisi kullanarak ve kamu çıkarlarını gözeterek yerine getiren ve bu hizmetlerin gerektirdiği asıl ve sürekli kadrolara bağımsız organlar tarafından atanan ve Genel Bütçeden maaģ alan kiģileri anlatır. Bu Yasa maksatları bakımından bağımsız organ Kamu Hizmeti Komisyonu nu anlatır. Kamu Hizmeti, Devletin genel yönetim ilkelerine göre yürütmekle yükümlü olduğu tüm hizmetleri anlatır. "Kurum", CumhurbaĢkanlığı nı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi ni, BaĢbakanlığı, Bakanlıkları, bağlı daireleri, hizmet birimlerini ve bağımsız daire ve kuruluģları anlatır. Sağlık Kurulu, Sağlık Kurulları Tüzüğü uyarınca oluģturulan kurulları anlatır. SözleĢmeli, Devletin genel yönetim yetkilerine göre yürütmekle yükümlü olduğu, kamu hizmetlerinin gerektirdiği süreli (geçici) görevlere bu Yasa nın Dokuzuncu Kısmında özel kurallar uyarınca DanıĢman, SözleĢmeli Personel ve Özel Nitelikli SözleĢmeli Personel olarak istihdam edilen kiģileri anlatır. TeĢkilat Yasası, Bu Yasa ya bağlı kurumların kuruluģ, görev ve çalıģma esaslarına iliģkin yasalarını anlatır. Yönetici, Mal veya hizmet üretmek için asgari beģ üretim elemanını/personelini bir araya getirme ve yönetip yönlendirme sorumluluğu olan kiģiyi anlatır. 14

15 R.G.147 EK III A.E R.G.209 EK III A.E R.G.211 EK III A.E.651 Amaç 3. Bu Yasanın amacı, kamu görevlilerinin hizmet koģullarını, niteliklerini, atama ve yetiģmelerini, ilerleme ve yükselmelerini (terfilerini), ödev hak ve yükümlülüklerini, sorumluluklarını, aylık ücret ve ödeneklerini, güvencelerini, disiplin iģlemlerini, diğer özlük iģleri ile görevlerinin sona ermesine iliģkin koģulları ve kamu görevi dıģındaki kamu hizmetlerine istihdam Ģekillerine iliģkin kuralları düzenlemektir. Kapsam 4. (1) Bu Yasa, Devletin genel yönetim ilkelerine göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerini yerine getiren kurumlarda asıl ve sürekli görevlerde çalıģan ve genel bütçeden maaģ alanlara uygulanır. Bu kurumlarda veya bunlara bağlı döner sermayeli iģletmelerde sözleģmeli veya iģçi olarak çalıģtırılanlar hakkında bu Yasa da öngörülen özel kurallar uygulanır. 51/ / / /1988 6/ / / / / /1996 9/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /2005 (2) (A) Yargıçlar, Savcılar, SayıĢtay BaĢkan ve Üyeleri, Kamu Hizmeti Komisyonu BaĢkan ve Üyeleri ve Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman); (B) Güvenlik Kuvvetleri ne bağlı subay, astsubay, erbaģ ve erler ile Güvenlik Kuvvetleri nde görev yapan sivil kamu görevlileri; (C) Polis Örgütü (KuruluĢ Görev ve Yetkileri) Yasası na bağlı olarak çalıģan polis mensupları ve sivil hizmet görevlileri; (Ç) Sivil Savunma TeĢkilatı personeli; (D) Öğretmenler; (E) Kamu sağlık çalıģanları hakkında kendi özel yasa kuralları uygulanır. Özel yasalar ile düzenlenmeyen konularda bu Yasa kuralları uygulanır. (3) (A) Yukarıdaki (2) nci fıkrada belirtilen kamu görevlileri için düzenlenen mevzuatta; (B) ÖzelleĢtirme Yasası uyarınca kamu payı olan Ģirket veya Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri (Yönetim, Denetim ve Gözetim) Yasası uyarınca Kamu 15