KAMU GÖREVLĠLERĠ YASA TASARISI GENEL GEREKCE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU GÖREVLĠLERĠ YASA TASARISI GENEL GEREKCE"

Transkript

1 KAMU GÖREVLĠLERĠ YASA TASARISI GENEL GEREKCE 30 yıla yakın bir süredir yürürlükte olan ve uğradığı değiģikliklerle ana felsefesinden oldukça uzaklaģan mevcut 7/1979 Sayılı Kamu Görevlileri Yasası, ne yazık ki, doğru kamu politikalarının oluģturulmasında ve halka hizmet sunumunun geliģtirilmesinde kamu yönetiminin ihtiyaç duyduğu dinamizmi ve etkinliği sunamaz hale gelmiģtir. Üçlü kararname ile gerçekleģtirilen siyasi atamaların sayısının birçok ülke örneğinin üzerinde olması kamu yönetimini oldukça siyasileģtirirken, neredeyse kadrolu personel sayısına eģitlenen geçici personel ve iģçi istihdamları, liyakate dayalı yönetimi tamamen ortadan kaldırmıģtır. KarmaĢık hizmet sınıfları, kiģiye özel oluģturulan kadrolar ve kurumlara hiçbir söz hakkı verilmeden Kamu Hizmeti Komisyonu eliyle düzenlenen sınavlar ise kamu görevine atanma ve yükselmelerdeki bilgi ölçme ve değerlendirmeyi büyük ölçüde etkisizleģtirmekle kalmamıģ, personelin doğru yönetilmesini de güçleģtirmiģtir. Bunlar ve bunlara benzer diğer nedenlerden dolayıdır ki, yeni Kamu Görevlileri Yasası Tasarısı, temelde, siyasi takdire dayalı üçlü kararname atamalarının kapsamının daraltılacağı (depolitizasyon); çalıģanla çalıģmayanın birbirinden ayırt edilerek çalıģanın ödüllendirileceği (liyakat); insan kaynaklarının etkin ve verimli bir Ģekilde değerlendirileceği yeni bir personel yönetimi anlayıģının getirilmesi amacıyla hazırlanmıģtır. Kamu yönetimi üzerindeki siyasi etkinin azaltılması, insan kaynaklarının yönetiminde liyakat anlayıģının temel alınması ve kaynakların etkin kullanılması, kamunun hesap verebilirliğini ve verimliliğini artırmakla kalmayacak, kamu hizmetlerinden duyulan memnuniyetsizliği de önemli ölçüde ortadan kaldıracaktır. Bu bağlamda, yeni yasa tasarısı kapsamında getirilmesi planlanan değiģiklikleri ve içeriğini aģağıdaki Ģekilde özetlemek mümkündür: Ġstihdam Ģekillerinin yeniden düzenlenmesi ve geçici memur istihdam imkanının ortadan kaldırılması; Üçlü kararname atamalarının kapsamının daraltılması, yöneticilik katmanlarının basitleģtirilmesi ve tüm yöneticilik kadrolarına atanmaların liyakate dayandırılması; DanıĢman pozisyonlarının oluģturulması; Kamu görevine ilk atanma ve terfilerde ilgili kurumların temsilcilerine söz hakkı sağlayacak sınav kurullarının oluģturulması; Terfi ve kademe ilerlemesinde kıdem yerine liyakati öne çıkaran düzenlemelerin getirilmesi; Performansa dayalı yönetim anlayıģının geliģtirilmesi ve performans değerlendirme sonuçlarının ödül-ceza ile iliģkilendirilmesi; Disiplin iģlemi baģlatma ve sonlandırma süreçlerinin etkinleģtirilmesi; Ġntibakların kazanılmıģ haklara halel getirmeden yapılmasının geçici maddelerle düzenlenmesi. 1

2 Katılımcı bir yaklaģımla tüm kesimler sürece dahil edilerek hazırlanan ve kamuda yetkili tüm sendikaların görüģ ve önerileri alındıktan sonra son Ģekli verilen Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı 153 maddeden ve 13 geçici maddeden oluģmaktadır. Madde 1. Madde 2. Madde 3. Madde 4. Madde 5. Madde 6. Madde 7. Kısa isim düzenlenmiģtir. MADDE GEREKÇELERĠ Yasanın tefsir kısmı düzenlenmiģtir. Yasa nın amacı düzenlenmiģtir. Kamu görevlisinin tanımı ile yasanın hangi kamu görevlilerine uygulanacağının netleģtirilmesi amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevinin yerine getirilmesinde ve yönetilmesindeki temel ilkeler düzenlenmiģtir. Kamu Hizmeti Komisyonu nun görevleri düzenlenmiģtir. Personel Dairesi nin görev ve iģlevleri düzenlenmiģtir. Madde 8. Yasada yer alan sınıflandırmanın hangi temel ve esaslara dayanarak oluģturulduğunu belirtmek amacıyla düzenlenmiģtir. Madde 9. Madde 10. Madde 11. Madde 12. Madde 13. Madde 14. Madde 15. Yasada yer alan ve kadroların belirlenmesi sırasındaki derecelendirmenin hangi esaslar çerçevesinde yapılacağı düzenlenmiģtir. Kamu görevlisinin bulunduğu hizmet sınıfının dıģında ve derecesinin altında bir görevde çalıģtırılamayacağı düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin yer değiģtirmesinde önemli bir engel oluģturan ve kamu görevinde karmaģıklığa sebep olan çok sayıdaki hizmet sınıfının azaltılarak birleģtirilmesi suretiyle altı hizmet sınıfı olarak yeniden yapılandırılması amaçlanmıģtır. Üst kademe yöneticilerinin görev ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Üst kademe Yöneticisi atanacaklarda aranan nitelikleri belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Üst kademe yöneticisi atamada yöntemi belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Üst kademe yöneticilerini görevden alma ve görevden alınanlarla ilgili kuralların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiģtir. 2

3 Madde 16. Madde 17. Madde 18. Madde 19. Madde 20. Madde 21. Madde 22. Madde 23. Madde 24. Madde 25. Madde 26. Madde 27. Madde 28. Madde 29. Madde 30. Üç dereceli olarak düzenlenen Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının her derece için görev ve sorumlulukları ile aranan niteliklerinin düzenlenmesi amaçlanmıģtır. Yöneticilik hizmetleri sınıfına atanma ve yükselme (terfi) ile ilgili diğer koģulların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiģtir Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıfı ile bu sınıfa girmek için aranan asgari koģulları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Genel Kamu Hizmetleri Sınıfı ile bu sınıfa girmek için aranan asgari koģulları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Yardımcı Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıfı ile bu sınıfa girmek için aranan asgari koģulları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Yardımcı Genel Kamu Hizmetleri Sınıfı ile bu sınıfa girmek için aranan asgari koģulları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Yasada hizmet sınıfları için belirlenen asgari niteliklere ek olarak, kadroların hizmet Ģemalarında hizmetin özelliği nedeniyle ek koģulların getirilebilmesi amacıyla düzenlenmiģtir. Yasaya bağlı kurumların kadrolarının teģkilat yasalarında belirleneceğini ve bu kadroların hizmet Ģemalarının neleri içereceğini belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kadroların hem kamu görevi içine hem de kamu görevi dıģına açık olduğu, hangi hizmet sınıflarının, hangi derecelerinin kamu görevi dıģına kapalı, hangilerinin açık olduğunu belirlemek amacıyla düzenlemiģtir. Yasada öngörülen hizmet sınıfları dıģında kadro ihdas edilemeyeceğinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiģtir. Kadrosuz kamu görevlisinin çalıģtırılamayacağı düzenlenmiģtir. Açık kadroların doldurulması ile ilgili yetkinin nasıl alınacağı ve Kamu Hizmeti Komisyonu na nasıl bildirileceği ile ilgili kuralların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu Hizmeti Komisyonunca münhal ilan edilecek kadroların kamu oyuna nasıl duyurulacağı ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Asıl ve sürekli kadrolara atamanın Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından nasıl yapılacağını belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevine alınmada genel ve özel koģulların neler olduğunu belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. 3

4 Madde 31. Madde 32. Madde 33. Madde 34. Madde 35. Madde 36. Madde 37. Madde 38. Madde 39. Madde 40. Madde 41. Madde 42. Madde 43. Madde 44. Madde 45. Madde 46. Sınav türleri ile bu sınavların nasıl düzenleneceğini belirleyen sınav tüzüğünün içeriği ve tüzüğü hazırlayacak kurulun oluģumunu düzenlemektedir. YarıĢma veya yeterlik sınavına katılma koģullarını belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Sınavların yapılmasında yetkili organın, Kamu Hizmeti Komisyonu ile onun gözetim ve denetiminde sınavları yapacak olan Sınav Kurulları olduğunu belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Üç farklı Ģekilde oluģacak Sınav Kurullarının yapısını ve Sınav Kurulu üyeleri ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. YarıĢma sınavlarının nasıl düzenleneceği, puanlamanın nasıl yapılacağı ve baģarı listesinin oluģumunı belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Sınav sonuçları bildirimi ve atama ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Sınav sonuçlarına itiraz ve itiraz ücretiyle ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Adaylığa atanma ve adaylık süresi ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Adaylık döneminin içeriği ve bu dönemde kuruma düģen görevler, dönem sonundaki değerlendirme ve baģarısız olanların görevine son verilmesi ile ilgili kuralların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiģtir. Adaylık süresinin sonunda baģarılı olanların asaleten atanması ile ilgili kuralların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiģtir. Kademenin tanımlanması düzenlenmiģtir. Kademe ilerlemesinin koģullarının ve onay merciinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevinde derece yükselmesinin (terfi) koģullarının belirlenmesi amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlisinin Yasanın 5 inci maddesindeki temel ilkelere uyma ödevi düzenlenmiģtir. Emirlere uyma ödevi düzenlenmiģtir. Hizmeti dikkat ve özenle yerine getirme ödevi düzenlenmiģtir. 4

5 Madde 47. Madde 48. Görev yerine gelme ödevi düzenlenmiģtir. Mal bildiriminde bulunma ödevi düzenlenmiģtir. Madde 49. Amirlerince uygun görülmesi halinde kamu görevlilerinin hizmet Ģemasında belirlenmeyen, ancak kadro görevine uygun görevleri de yapmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. Madde 50. Madde 51. Madde 52. Madde 53. Madde 54. Madde 55. Madde 56. Madde 57. Madde 58. Madde 59. Madde 60. Madde 61. Madde 62. Madde 63. Madde 64. Madde 65. Madde 66. Kamu görevlilerinin, göreve uygun giyinmelerini sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. Yasada belirlenen durumlar dıģında hiçbir kamu görevlisinin görevine son verilemeyeği ve haklarının elinden alınamayacağı güvenlik hakkı olarak düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin yasa, tüzük ve yönetmeliklerde belirlenen kuralların kendilerinede uygulanmasını isteme hakları bulunduğu, eģit muamele hakkı olarak düzenlenmiģtir. Kamu görevinden çekilme hakkı düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, emeklilik hakkı düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, Ģikayet ve dava açma hakkı düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, yayın hakkı düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, izin hakkı düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, ücretsiz tedavi hakkı düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, aylık ücret ve ödenek alma hakkı düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, on üçüncü maaģ ikramiyesi hakkı düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, hayat pahalılığı ödeneği hakkı düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, barem içi artıģ ödeneği hakkı düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, ek çalıģma ve vardiya ödeneği hakkı düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, yolluk ve iaģe-ibate ödeneği hakkı düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, burs ve kurs ödeneği hakkı düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, taģınma ödeneği hakkı düzenlenmiģtir. 5

6 Madde 67. Madde 68. Madde 69. Madde 70. Madde 71. Madde 72. Madde 73. Madde 74. Madde 75. Madde 76. Madde 77. Madde 78. Madde 79. Madde 80. Madde 81. Kamu görevlilerinin, vekalet aylığı alma hakkı düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, tehlike, iģ güçlüğü ve görev riski ödeneği veya ek tahsisat hakkı düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, Seçim ve Halk Oylaması Yasası kuralları saklı kalmak koģuyla, kamu görevini yürütürken mesai saatleri içerisinde herhangi bir kurumda siyasi etkinlikte bulunmamasını sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, görevlerini yerine getirirken hiç bir Ģekilde ve kimseye ayrıcalık tanımamasını sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, bilgi ve demeç verme yasağına iliģkin kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin özel veya tüzel bir kiģiden herhangi bir menfaat veya hediye kabul etmesini veya çıkar sağlamasını engellemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, ek iģ yapmasını engellemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyette bulunmasını engellemek ve bununla ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, gizli bilgileri açıklama yasaği ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin çalıģırken veya görevleri sona erdikten sonra resmi belgeleri, araç ve gereçleri ve görev gereği tahsis edilen taģınır ve taģınmaz malları kiģisel menfaati doğrultusunda kullanmasını engellemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin kamu görevinden ayrıldıktan sonra, iki yıl içerisinde hangi kurum, kuruluģ ve Ģirketlerde çalıģamayacaklarını belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin baģarılarının, yılda en az bir kez performanslarının ölçülmek süretiyle değerlendirileceğini düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin performanslarının genel performans, adaylığa iliģkin performans ve yükselmeye(terfiye)iliģkin performans Ģeklinde değerlendireceğini ve bunlarla ilgili kıstasları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir.. Kamu görevlilerinin performanslarının değerlendirilmesini sağlayacak Performans değerlendirme formunda yer alacak hususları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin Değerlendirmesini yapacak amirlerin belirlenmesi ve ilgili kurumlara bildirilmesini düzenlenmiģtir. 6

7 Madde 82. Madde 83. Madde 84. Madde 85. Madde 86. Madde 87. Madde 88. Madde 89. Madde 90. Madde 91. Madde 92. Madde 93. Madde 94. Madde 95. Madde 96. Performans Değerlendirme Formunun ne Ģekilde ve ne zaman doldurulacağı ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Performans değerlendirme sonucunun bildirilmesi ve itiraz süreci ile ilgili kuralları belirlemek amcıyla düzenlenmiģtir. Olumsuz performans değerlendirilmesinin Kamu Hizmeti Komisyonunca da kesinleģmesi durumunda sonuçlarının neler olacağının belirlenmesi amacıyla düzenlenmiģtir. Performans değerlendirme süreci ile ilgili ayrıntıların Tüzükle belirlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin hangi hallerde ödüllendirileceği ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin eğitimleri, yetiģtirilmeleri ve eğitim planlarının nasıl hazırlanacağı ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin eğitilmeleri ve yetiģtirilmeleri sağlanması için eğitim merkezleri kurulmasına yetki verilmesi amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerine burs verilmesinde izlenecek yönteme iliģkin kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Burslardan yararlanarak eğitim gören kamu görevlilerinin hak ve yükümlülükleri ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerine verilecek burslarla ilgili ayrıntılar ile Burs Seçim Komisyonunun çalıģma,usul ve esaslarının bir Tüzükle belirleneceği düzenlenmiģtir. Kurumların, yıllık eğitim programlarına göre yapmakta oldukları eğitim çalıģmalarının sonuçları hakkında Personel Dairesine rapor verilmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. Personel Dairesi ne bağlı personelin Kurumlara tahsisi ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, hangi Ģartlarda, hangi kurum tarafından ve ne Ģekilde nakledilebileceği ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin hangi Ģartlarda ve ne Ģekilde görevlendirileceği ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, vekalet koģulları ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. 7

8 Madde 97. Madde 98. Madde 99. Madde 100. Kamu görevlisine hangi koģullarda vekalet aylığı verileceği ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerine esas görevleri yanında ikinci görev verilmesi ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin birden fazla ücretli görevleri aynı anda yapamayacakları ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kadroları kaldırılan kamu görevlilerine iliģkin kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Madde 101. ÇalıĢma saatlerinin kıģ mesaisinde 40, yaz mesaisinde 35 saat olarak belirlenmesi, yaz ve kıģ mesaisi ayları ile çalıģmanın baģlama ve bitme saatlerinin Personel Dairesinin önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirleneceği ile ilgili kuralları ve çalıģma saatleri ile ilgili diğer Ģartları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Madde 102. Madde 103. Madde 104. Madde 105. Madde 106. Madde 107. Madde 108. Madde 109. Madde 110. Yıllık izin hakkının iģ günü olarak düzenlenmesi ve kullanımı ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir.. Kamu görevlilerine, hangi hallerde zorunlu sağlık izni verileceği ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Hamilelik ve doğum izni Avrupa Birliği ve Sosyal Güvenlik yasasına paralel olarak düzenlenmiģtir. Hastalık izinlerinin, kısa süreli ve uzun süreli olarak ikiye ayrılması, kısa süreli hastalık izinlerinin yılda 18 iģ günü, uzun süreli hastalık izinlerinin ise Sağlık Kurulu onayına bağlı olarak 4 yıl olarak belirlenmesi ve bunların kullanımıyla ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin, ödeneksiz izin kullanımına iliģkin kurallar belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin hangi hallerde mazeret izni kullanabileceği ile ilgili kuralları düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin sendikal çalıģmalar nedeniyle kulanabilecekleri izinler ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin izinleri ile ilgili belgelerin izin dosyasında saklanmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. Tüm izinlerle ilgili ayrıntıların ve bunların kulanımı ile ilgili usul ve esasların bir tüzükle belirleneceği düzenlenmiģtir. 8

9 Madde 111. Madde 112. Madde 113. Madde 114. Madde 115. Madde 116. Madde 117. Madde 118. Madde 119. Tüm kamu görevlileri ile diğer personelin kayıtlarının Personel Dairesi nde tutulmasını ve her kamu görevlisi için bir özlük dosyası oluģtuırulmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin özlük dosyalarında hangi belgelerin olması gerektiğinin ve öneminin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevilerine disiplin cezaları verilebileceği düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin bağlı oldukları en üst amir tarafından yazılı olarak davranıģlarını düzeltmesi için uyarılmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. Disiplin cezalarının, Kınama, Kademe Ġlerlemesini Geçici Olarak Durdulması,Geçici Olarak Görevden Çıkarma ve Kamu Ğörevinden Çıkarma Cezası olarak dört türde belirlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. Hangi eylem ve davranıģına, hangi disiplin cezasının uygulanacağını belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kınama cezası gerektiren disiplin iģlemlerininde takip edilecek yöntemi belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kınama cezası dıģında kalan disiplin iģlemlerinin baģlatılması ve yürütülmesinde izlenecek yöntem ve yetkili kurumları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kınama Cezası ile kınama cezası dıģında kalan disiplin cezası vermeye yetkili kurumları ve yöntemi belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Madde 120. Madde 121. Madde 122. Madde 123. Madde 124. Madde 125. Görevi baģında kalmasında sakınca bulunan kamu görevlilerinin görevden uzaklaģtırması ile ilgili Ģartları ve kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlisi ile ilgili cezai soruģturma veya cezai kovuģturmanın BaĢsavcılık tarafından ilgili kuruma ve Kurum tarafından Kamu Hizmeti Komisyonuna bildirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevinden çekilme ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevinden çekilmede devir ve teslim ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Olağanüstü hallerde çekilme ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Çekilme ile ilgili kurallara uymadan çekilen kamu görevlilerinin sorumlulukları ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. 9

10 Madde 126. Madde 127. Madde 128. Madde 129. Madde 130. Kamu görevinin hangi hallerde sona ereceği düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin genel maaģ baremleri, ve baremlere karģılık gelen maaģlar ile en az ve en çok yıllık maaģ tutarlarının üçüncü cetvelde belirlenmesi ve de1ocak 2011 den sonra hizmete alınanlar için 47/2010 sayılı Yasaya atıfta bulunularak bu personelin maaģları ile ilgili düzenleme getirilmesi amaçlanmıģtır. Yasada belirlenen hizmet sınıflarının ve sınıflar içindeki derecelerin maaģ baremlerinin yer aldığı dördüncü cetvel düzenlenmiģtir. BirleĢik baremler ve baremden bareme geçiģ ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerine, teģkilat yasaları ile verilen tahsisat oranları düzenlenmiģtir. Madde 131. Yurt dıģında aylık ve aylık katsayısı ile ilgili kurallar ile bu aylıkların 55/2002 sayılı Yurt DıĢında Görev Yapan Personelin Kadroları ve DıĢ Görev Ödenekleri Yasası çerçevesinde belirleneceği düzenlenmiģtir. Madde 132. Madde 133. Madde 134. Madde 135. Aday olarak atanan kamu görevlilerinin alacakları aylıkla ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin maaģlarında her kademeye ve her dereceye karģılık gelen aylığın belirlenmesi ile ilgili kurallar düzenlenmiģtir. Adaylıkta geçirilen sürenin derece yükselmesinde dikkate alınmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlisine kademe ilerlemesi verilmesinde yöntemi belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Madde 136. Madde 137. Madde 138. Madde 139. Madde 140. Kamu görevine atanmadan önce yapılan hizmetlerden hangilerinin kamu görevine atandıktan sonra kademe ilerlemesi olarak dikkate alınacağını belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Aylığın her ayın sonunda ödeneceğini ve istisnalarını belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Silah altına alınan kamu görevlilerinin aylıklarının ödenmeye devam etmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. Derece değiģikliğinde ve sınıf değiģtirmede aylık belirlenmesi ile ilgili kuralllar düzenlenmiģtir. Kamu görevi dıģındaki kamu hizmetlerinin sözleģmeliler ve iģçiler eliyle yürütüleceğinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiģtir. 10

11 Madde 141. Madde 142. Madde 143. Madde 144. Madde 145. Madde 146. Madde 147. Madde 148. Madde 149. Madde 150. Geçici Madde 1. Geçici Madde 2. Geçici Madde 3. SözleĢmeli ve iģçi istihdamına iliģkin genel kuralların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiģtir. SözleĢmeli olarak istihtam edilecek DanıĢmanlarla ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Özel nitelikli sözleģmeli personelle ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. SözleĢmeli personel ile ilgili kuralları ve sözleģmeli personelin ancak asıl ve sürekli kamu görevlisinin görevi baģında bulunamadığı süreyle kısıtlı olacak Ģekilde istihdam edilebileceklerini belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. ĠĢçilerin hangi görevlere ve hangi koģullarda istihdam edilebilecekleri ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevini ilgilendiren konularda incleme yapacak, öneri geliģtirecek ve benzeri görevleri yerine getirecek Kamu Yönetimi GeliĢtirme kurulunun oluģturulması ile kurulun çalıģma usul ve esaslarının bir Tüzükle belirlenmesini sağlamak amacıyla düzenlemiģtir. Yasanın uygulanması sırasında ortaya çıkacak sorunların giderilmesi, kamu görevlilerinin ödevleri, hakları ile kamu görevini ilgilendiren konularda yasa tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanmasında görüģ bildirecek ve bu doğrultuda düzenleme yapılmasını sağlayacak Teknik kurulların oluģumunun sağlanması amacıyla düzenlenmiģtir. Teknik kurullarda görüģülen TeĢkilat Yasalarının gözden geçirip son Ģeklini verecek olan kurulun oluģturulmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlisinin hiyerarģik üstlerinin saptanmasını ve en üst hiyerarģik amirin belirlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevindeki kıdemin saptanması ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Bu yasaya bağlı kurumların TeĢkilat yasalarının düzenlenmesi ile ilgili kuralların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiģtir. 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasasında yer alan hizmet sınıflarının Yasada belirlenen hizmet sınıflarına intibakı ile ilgili kuralların belirlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. 7 Mayıs 1985 den önce atanan kamu görevlileri ile ilgili kuralların belirlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. 11

12 Geçici Madde 4. Geçici Madde 5. Geçici Madde 6. Geçici Madde 7. Geçici Madde 8. Geçici Madde 9. Geçici Madde 10. Geçici Madde 11. Geçici Madde 12. Geçici Madde 13. Madde 151. Madde 152. Madde 153. Yasa ile kadırılan hizmet sınıflarında fiilen çalıģan personelle ilgili kuralları belirlemek ve haklarının korunmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. Halen görev yapmakta olan üst kademe yöneticileri ile ilgili kuralların ve tuttukları kadronun ancak kadroyu boģaltıkları zaman doldurulabileceğinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiģtir. SözleĢmeli ve geçici personel statüsünde istihdam edilip halen görev yapanların belli koģullara bağlı olarak görev sürelerinin uzatılmasına imkan sağlamak amcıyla düzenlenmiģtir. Bu Yasa nın yürürlüğe girdiği tarihten önce atanan ve halen çalıģmakta olan kamu görevlilerin hakları ile ilgli kuralların belirlenmesi amcıyla düzenlenmiģtir. Kamu görevlilerinin kazanılmıģ haklarının korunmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra 7/1979 sayılı yasaya yapılan atıfların bu yasanın ilgili maddelerine yapılmıģ sayılmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. Halen üniversite mezuniyeti gerektiren hizmet sınıflarında atanmıģ olan lise mezunu kamu görevlilerinin Yöneticilik hizmetleri sınıfının I. ve II. Derecesine atanmalarına olanak sağlanması amacıyla düzenlenmiģtir. Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının II. Derecesine yapılacak atamalarda ilk uygulamada Yöneticilk Hizmetleri Sınıfının III.derecesindeki kamu görevlilerinin yanı sıra Mesleki ve Teknik Hizmet Sınıfları ile Genel Hizmet Sınıflarının I. Derecesinde atanmıģ olanlarında baģvurabilmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. Yöneticilik Hizmetleri Sınıfına yapılacak atamalarda ilk uygulamada üst düzey yeterlilik sınavıyla ilgili kuralların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiģtir. Tasfiye edilen Kıbrıs Türk Hava Yollarında çalıģıpta ÖzelleĢtirme Yasası Tahtında istihdam edilmeyen ve kamu hizmeti komisyonu tarafından atanan kamu görevlilerine hava yollarında çalıģtıkları yıllara karģılık kademe ilerlemesi verilmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. Yürürlükten kaldırma ile ilgili kurallar düzenlenmiģtir. Yürütme yetkisi düzenlenmiģtir. Yürürlüğe giriģ düzenlenmiģtir. 12

13 KAMU GÖREVLĠLERĠ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aģağıdaki Yasa yı yapar. Kısa Ġsim 1. Bu Yasa, Kamu Görevlileri Yasası olarak isimlendirilir. Tefsir BĠRĠNCĠ KISIM GENEL KURALLAR 2. Bu Yasada metin baģka türlü gerektirmedikçe; "Aylık (MaaĢ)", Bu Yasa ya bağlı kurumlarda görevlendirilen kamu görevlilerine genel bütçeden hizmetlerine karģılık ay üzerinden verilen parayı anlatır. "Bakanlar Kurulu", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu nu anlatır. Birinci Amir, Kamu görevlisinin bulunduğu hizmet sınıfından üst bir hizmet sınıfında veya aynı hizmet sınıfında üst derecede bulunan, onu denetleyen, görevi gereği kamu görevlisinin çalıģmaları hakkında doğrudan bilgi sahibi olan kamu görevlisini anlatır. "Devlet", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ni anlatır. "En Üst Amir", Kurumun yönetiminden en üst düzeyde sorumlu olan kamu görevlisini anlatır. "En Üst HiyerarĢik Amir", CumhurbaĢkanı nı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi BaĢkanı nı, BaĢbakanı, Yüksek Mahkeme BaĢkanı nı, Bakanları, BaĢsavcı yı, SayıĢtay BaĢkanı nı, Kamu Hizmeti Komisyonu BaĢkanı nı ve Yüksek Yönetim Denetçisi ni anlatır. Hizmet TeĢkilatı, Bağlı daireleri ve hizmet birimleri ile birlikte BaĢbakanlığı veya bağlı daireleri ve hizmet birimleri ile birlikte Bakanlıkları anlatır. Ġdari Tatil, Resmi tatil ve hafta sonu tatili dıģında Bakanlar Kurulu tarafından verilen tatilleri anlatır. Ġkinci Amir, En az Yöneticilik Hizmetleri Sınıfında bulunan ve Birinci Amirin yetki ve görevleri itibarıyla bağlı bulunduğu kamu görevlisini anlatır. ĠĢçi, Devletin genel yönetim ilkelerine göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin gerektirdiği bedensel güç ve bedensel niteliklerin kullanıldığı görevlere; bu Yasa da belirtilen özel kurallar uyarınca istihdam edilen kiģileri anlatır. Kadro, Kamu görevlisinin atandığı, belirli ödev, hak, yetki ve sorumlulukları yasa ile belirlenmiģ asıl ve sürekli görev mevkiini anlatır. "Kamu Görevi", Devletin genel yönetim ilkelerine göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin gerektirdiği asıl ve sürekli 13

14 R.G.85 EK III A.E R.G.112 EK III A.E R.G.135 EK III A.E R.G.2 EK III A.E R.G.123 EK III A.E R.G.29 EK III A.E R.G.82 EK III A.E R.G.164 EK III A.E R.G.186 EK III A.E R.G.18 EK III A.E R.G.75 EK III A.E.260 görevleri anlatır. "Kamu Görevlisi", Devletin genel yönetim ilkelerine göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin gerektirdiği asıl ve sürekli görevleri kamu yetkisi kullanarak ve kamu çıkarlarını gözeterek yerine getiren ve bu hizmetlerin gerektirdiği asıl ve sürekli kadrolara bağımsız organlar tarafından atanan ve Genel Bütçeden maaģ alan kiģileri anlatır. Bu Yasa maksatları bakımından bağımsız organ Kamu Hizmeti Komisyonu nu anlatır. Kamu Hizmeti, Devletin genel yönetim ilkelerine göre yürütmekle yükümlü olduğu tüm hizmetleri anlatır. "Kurum", CumhurbaĢkanlığı nı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi ni, BaĢbakanlığı, Bakanlıkları, bağlı daireleri, hizmet birimlerini ve bağımsız daire ve kuruluģları anlatır. Sağlık Kurulu, Sağlık Kurulları Tüzüğü uyarınca oluģturulan kurulları anlatır. SözleĢmeli, Devletin genel yönetim yetkilerine göre yürütmekle yükümlü olduğu, kamu hizmetlerinin gerektirdiği süreli (geçici) görevlere bu Yasa nın Dokuzuncu Kısmında özel kurallar uyarınca DanıĢman, SözleĢmeli Personel ve Özel Nitelikli SözleĢmeli Personel olarak istihdam edilen kiģileri anlatır. TeĢkilat Yasası, Bu Yasa ya bağlı kurumların kuruluģ, görev ve çalıģma esaslarına iliģkin yasalarını anlatır. Yönetici, Mal veya hizmet üretmek için asgari beģ üretim elemanını/personelini bir araya getirme ve yönetip yönlendirme sorumluluğu olan kiģiyi anlatır. 14

15 R.G.147 EK III A.E R.G.209 EK III A.E R.G.211 EK III A.E.651 Amaç 3. Bu Yasanın amacı, kamu görevlilerinin hizmet koģullarını, niteliklerini, atama ve yetiģmelerini, ilerleme ve yükselmelerini (terfilerini), ödev hak ve yükümlülüklerini, sorumluluklarını, aylık ücret ve ödeneklerini, güvencelerini, disiplin iģlemlerini, diğer özlük iģleri ile görevlerinin sona ermesine iliģkin koģulları ve kamu görevi dıģındaki kamu hizmetlerine istihdam Ģekillerine iliģkin kuralları düzenlemektir. Kapsam 4. (1) Bu Yasa, Devletin genel yönetim ilkelerine göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerini yerine getiren kurumlarda asıl ve sürekli görevlerde çalıģan ve genel bütçeden maaģ alanlara uygulanır. Bu kurumlarda veya bunlara bağlı döner sermayeli iģletmelerde sözleģmeli veya iģçi olarak çalıģtırılanlar hakkında bu Yasa da öngörülen özel kurallar uygulanır. 51/ / / /1988 6/ / / / / /1996 9/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /2005 (2) (A) Yargıçlar, Savcılar, SayıĢtay BaĢkan ve Üyeleri, Kamu Hizmeti Komisyonu BaĢkan ve Üyeleri ve Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman); (B) Güvenlik Kuvvetleri ne bağlı subay, astsubay, erbaģ ve erler ile Güvenlik Kuvvetleri nde görev yapan sivil kamu görevlileri; (C) Polis Örgütü (KuruluĢ Görev ve Yetkileri) Yasası na bağlı olarak çalıģan polis mensupları ve sivil hizmet görevlileri; (Ç) Sivil Savunma TeĢkilatı personeli; (D) Öğretmenler; (E) Kamu sağlık çalıģanları hakkında kendi özel yasa kuralları uygulanır. Özel yasalar ile düzenlenmeyen konularda bu Yasa kuralları uygulanır. (3) (A) Yukarıdaki (2) nci fıkrada belirtilen kamu görevlileri için düzenlenen mevzuatta; (B) ÖzelleĢtirme Yasası uyarınca kamu payı olan Ģirket veya Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri (Yönetim, Denetim ve Gözetim) Yasası uyarınca Kamu 15

KAMU GÖREVLİLERİ YASA TASARISI GENEL GEREKCE

KAMU GÖREVLİLERİ YASA TASARISI GENEL GEREKCE KAMU GÖREVLİLERİ YASA TASARISI GENEL GEREKCE 30 yıla yakın bir süredir yürürlükte olan ve uğradığı değişikliklerle ana felsefesinden oldukça uzaklaşan mevcut 7/1979 Sayılı Kamu Görevlileri Yasası, ne yazık

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ YASA TASARISI

KAMU GÖREVLİLERİ YASA TASARISI KAMU GÖREVLİLERİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasa yı yapar. Kısa İsim Tefsir 1. Bu Yasa, Kamu Görevlileri Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM GENEL

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar 45/1987 BÜTÇE DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa İsim Tefsir Dairenin Kuruluş

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasa yı yapar. Kısa İsim 1. Bu Yasa, Kamu Görevlileri Yasası olarak isimlendirilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasa yı yapar. Kısa İsim 1. Bu Yasa, Kamu Görevlileri Yasası olarak isimlendirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasa yı yapar. Kısa İsim 1. Bu Yasa, Kamu Görevlileri Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM GENEL KURALLAR Kapsam 2. (1) Bu Yasa, Devletin

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

26/2003. ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMĠSĠ (DEĞĠġĠKLĠK) YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aģağıdaki Yasayı yapar:

26/2003. ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMĠSĠ (DEĞĠġĠKLĠK) YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aģağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 18 Mart 2003 tarihli birleģiminde kabul olunan Atatürk Öğretmen Akademisi (DeğiĢiklik) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince,

Detaylı

RG Sayı:34 27 Mart 1990

RG Sayı:34 27 Mart 1990 RG Sayı:34 27 Mart 1990 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 15 Mart, 1990 tarihli birleşiminde kabul olunan Turizm Planlama Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası, Anayasanın

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 16 Eylül, 1993 tarihli birleşiminde kabul olunan "Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi

Detaylı

VARDİYA, ROTASYON VEYA DÜZENSİZ MESAİDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ

VARDİYA, ROTASYON VEYA DÜZENSİZ MESAİDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ VARDİYA, ROTASYON VEYA DÜZENSİZ MESAİDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ (15.6.2015- R.G. 91 - EK III - A.E. 404 Sayılı Tüzük) KAMU GÖREVLİLERİ YASASI (7/1979, 3/1982, 12/1982, 44/1982, 42/1983, 5/1984,

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarģik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarģi içindeki görevleri,

YÖNETMELİK. a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarģik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarģi içindeki görevleri, 8 Kasım 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28461 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: YÖNETMELİK ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU VE BÜNYESĠNDEKĠ KURUM PERSONELĠNĠN GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ KANUNU(1) Kanun Numarası : 5258 Kabul Tarihi : 24/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: Amaç ve kapsam Madde 1-

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

IV. CETVEL (Madde 72) GÜVENLİK KUVVETLERİ ASKERİ MEMUR KADROLARI HİZMET SEMALARI 62/1987 81/1991 TERCÜMAN MÜTERCİM KADROSU 24/1992 HİZMET ŞEMASI

IV. CETVEL (Madde 72) GÜVENLİK KUVVETLERİ ASKERİ MEMUR KADROLARI HİZMET SEMALARI 62/1987 81/1991 TERCÜMAN MÜTERCİM KADROSU 24/1992 HİZMET ŞEMASI IV. CETVEL (Madde 72) GÜVENLİK KUVVETLERİ ASKERİ MEMUR KADROLARI HİZMET SEMALARI 62/1987 81/1991 TERCÜMAN MÜTERCİM KADROSU 24/1992 1. Kadro Adı : Tercüman Mütercim Hizmet Sınıfı : Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar. Kısa İsim 41/1989 18/1991 27/1993 22/1998

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 8 Kasım, 1988 tarihli birleşiminde kabul olunan " Şehir Plânlama Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası ", Anayasanın 94 (1) maddesi gereğince,

Detaylı

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10.

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10. T.C. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Belediye Akademisi İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli Konu İnsan Kaynakları Yönetimi Tarih

Detaylı

MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 15/1990

MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 15/1990 (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 15/1990 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. Kısa İsim 22/1994 1. Bu Yasa, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi (Kuruluş,

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 TOPLANTI TARĠHĠ : 17.04.2013 TOPLANTI SAATĠ : 10:00 TOPLANTI YERĠ : TMO Genel Müdürlüğü Toprak Mahsulleri Ofisi

Detaylı

: 50/ 1989 GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

: 50/ 1989 GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI R-G : 74 6 Temmuz, 1989 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 26 Haziran, 1989 tarihli birleşiminde kabul olunan Genel Ortaöğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası, Anayasanın

Detaylı

ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI

ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI ÖZET : Gerek 657 sayılı kanun ve gerek 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddeleri ve Anayasamızda

Detaylı

31/2000 TALİM VE TERBİYE DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

31/2000 TALİM VE TERBİYE DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Mayıs, 2000 tarihli birleşiminde kabul olunan Talim ve Terbiye Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Anayasa nın 94(1) maddesi gereğince,

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 14 Kasım, 1989 tarihli birleşiminde kabul olunan "Mesleki Teknik Öğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası", Anayasanın 94 (1) maddesi

Detaylı

TRAFİK DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASA TASARISI

TRAFİK DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASA TASARISI (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Trafik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

(1) Amirlerinin yönergelerine uygun olarak Bilgisayar Programı yazar;

(1) Amirlerinin yönergelerine uygun olarak Bilgisayar Programı yazar; ANALİST/PROGRAMCI KADROSU 24/1992 11B. Kadro Adı : Analist/Programcı 9/1995 Hizmet Sınıfı : Askeri Mühendislik Hizmetleri Sınıfı Derece : II (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 4 Maaş : Barem 13-14-15 (1) Amirlerinin

Detaylı

KAMU GÖREVLĠLERĠNĠN MALĠ HAKLARININ DÜZENLENMESĠ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN HÜKMÜNDE

KAMU GÖREVLĠLERĠNĠN MALĠ HAKLARININ DÜZENLENMESĠ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN HÜKMÜNDE KAMU GÖREVLĠLERĠNĠN MALĠ HAKLARININ DÜZENLENMESĠ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Sayısı: KHK/666 Kamu görevlilerinin bazı

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

DOĞU ANADOLU PROJESĠ, DOĞU KARADENĠZ PROJESĠ VE KONYA OVASI PROJESĠ BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ

DOĞU ANADOLU PROJESĠ, DOĞU KARADENĠZ PROJESĠ VE KONYA OVASI PROJESĠ BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ 1149 DOĞU ANADOLU PROJESĠ, DOĞU KARADENĠZ PROJESĠ VE KONYA OVASI PROJESĠ BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIKLARININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi

Detaylı

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU : Müdür Muavini : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) : II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Maaşı : Barem 17 A (1) Hava liman ve meydanlar

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK 8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK Savunma Sanayii Müsteşarlığından: SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Son Hükümler. Hüküm bulunmayan haller MADDE 224- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM Son Hükümler. Hüküm bulunmayan haller MADDE 224- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. İKİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Hüküm bulunmayan haller MADDE 224- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler MADDE 225- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 19 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28533 KANUN SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Toros Üniversitesi Ġngilizce hazırlık

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 15 Haziran 2015 tarihli Altmışaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2015 Mali Yılı Bütçe Yasası Anayasanın

Detaylı

Amaç. Dayanak. Kapsam

Amaç. Dayanak. Kapsam MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Hastane Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) Kadro Sayısı

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) Bu yönetmeliğin amacı, Oda Genel Sekreteri

Detaylı

Sayı: 18/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 18/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 27 Ocak 2014 tarihli Otuzsekizinci Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yönetim Kurulu Kararı - Tarihi: 12.04.2016, Sayısı: 143 Genel Kurul Kararı - Tarihi: 17.05.2016, Sayısı: 416668568-050.01.04.01.01-2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Malatya

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

Sayı:46/2001. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:46/2001. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 7 Aralık, 2001 tarihli birleşiminde kabul olunan, Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Denetimi Yasası Anayasasa nın 94 maddessinin (1)

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29371 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul

Detaylı

Sayı: 46/I982 I. KISIM GENEL KURALLAR

Sayı: 46/I982 I. KISIM GENEL KURALLAR Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 16 Aralık, 1982 tarihli birleşiminde kabul olunan "Gümrük ve Rüsumat Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasası", Anayasa'nın 74'üncü maddesi gereğincu, Kıbrıs Türk

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU 8331 CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2 Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar MADDE 22 (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiģtir.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiģtir. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģ sağlığı

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

Law 43/1989 Settlement and Rehabilitation Department (Establishment) Law. About the law Law 43/1989

Law 43/1989 Settlement and Rehabilitation Department (Establishment) Law. About the law Law 43/1989 Law 43/1989 Settlement and Rehabilitation Department (Establishment) Law About the law Law 43/1989 About the law The law was passed on 16 June 1989 by the Assembly of the Turkish Republic of Northern Cyprus.

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönerge, birimin yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29252 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

YURT DIŞI TURİZM OFİSLERİNDEKİ PERSONELİN GÖREV VE YETKİLERİ TÜZÜĞÜ

YURT DIŞI TURİZM OFİSLERİNDEKİ PERSONELİN GÖREV VE YETKİLERİ TÜZÜĞÜ YURT DIŞI TURİZM OFİSLERİNDEKİ PERSONELİN GÖREV VE YETKİLERİ TÜZÜĞÜ [(24.4.2008 R.G. 73 EK III A.E.332 Sayılı Tüzüğün), (19.2.2010 R.G.31 EK III A.E.114) ve (24.7.2014 R.G. 160 EK III A.E.475) Sayılı Tüzüklerle

Detaylı

ADALET BAKANLIĞI MERKEZ VE TAġRA TEġKĠLATI PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI ĠLE ĠLGĠLĠ SORULAN GÖRÜġ TALEPLERĠ HAKKINDA DUYURU

ADALET BAKANLIĞI MERKEZ VE TAġRA TEġKĠLATI PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI ĠLE ĠLGĠLĠ SORULAN GÖRÜġ TALEPLERĠ HAKKINDA DUYURU ADALET BAKANLIĞI MERKEZ VE TAġRA TEġKĠLATI PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI ĠLE ĠLGĠLĠ SORULAN GÖRÜġ TALEPLERĠ HAKKINDA DUYURU 1) Soru: Memuriyet öncesi ve sonrasında muvazzaf askerlikte geçen süreler

Detaylı

R.G. Sayı:11 29 Ocak 1988. Sayı: 4/1988 GENÇLİK DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

R.G. Sayı:11 29 Ocak 1988. Sayı: 4/1988 GENÇLİK DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI R.G. Sayı:11 29 Ocak 1988 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 15 Ocak 1988 tarihli birleşiminde kabul olunan "Gençlik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası", Anayasanın 94

Detaylı

R-G : Aralık, 1988

R-G : Aralık, 1988 R-G : 119 21 Aralık, 1988 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nin 7 Aralık, 1988 tarihli birleşiminde kabul olunan Gelir Vergi Dairesi (Kuruluş, Görev Çalışma Esasları) Yasası, Anayasanın

Detaylı

KIBRIS TÜRK DEVLET TİYATROLARI (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 10/1990

KIBRIS TÜRK DEVLET TİYATROLARI (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 10/1990 (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 10/1990 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. Kısa İsim 10/1990 37/1994 1. Bu Yasa, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları

Detaylı

TOPLUMSAL CĠNSĠYET EġĠTLĠĞĠ DAĠRESĠ (KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI) YASASI ĠÇDÜZENĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Kurallar

TOPLUMSAL CĠNSĠYET EġĠTLĠĞĠ DAĠRESĠ (KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI) YASASI ĠÇDÜZENĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Kurallar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 17 Kasım 2014 tarihli Onüçüncü BirleĢiminde Oybirliğiyle kabul olunan Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) Yasası

Detaylı

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ PERFORMANS DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ PERFORMANS DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ PERFORMANS DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ÖdemiĢ

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2002/25

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2002/25 GENELGE 2002/25 İLGİ: 28.12.1999 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-320-22206 (1999/62) sayılı genelge. Devlet memurlarının liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde yükselmelerini sağlamak amacıyla, 15.03.1999 tarih

Detaylı

TUġBA BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

TUġBA BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar TUġBA BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları

Detaylı

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin;

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin; 12 Haziran 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29028 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM HAKKININ KULLANIMINA

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI İLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve 28768 Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin

Detaylı

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) Adres: 143, Bedrettin Demirel Caddesi, Kat: 4 Lefkoşa Telefon: 22 75 814-22 75 954 Fax: 22 88 907 1. Anayasa nın 114. Maddesi 2. Ombudsman

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM UZMANLIĞI SINAV KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM UZMANLIĞI SINAV KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM UZMANLIĞI SINAV KILAVUZU 2015 İLGİLİ MEVZUAT 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

TURİZM TANITMA VE PAZARLAMA DAİRESİ ( KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

TURİZM TANITMA VE PAZARLAMA DAİRESİ ( KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 15 Mart, 1990 tarihli birleşiminde kabul olunan Turizm Tanıtma Pazarlama Dairesi (Kuruluş, Görev Çalışma Esasları) Yasası Anayasanın 94 (1) maddesi gereğince,

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 4523 ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 9/10/2006 No : 2006/11103

Detaylı

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Amaç - Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu yönetmelik Çorum Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler. MADDE 2 :Kapsam

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. BEYOĞLU BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. BEYOĞLU BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ORGANĠZASYON ġemasi BELEDĠYE BAġKANI BELEDĠYE BAġKAN YARDIMCISI ĠNSAN

Detaylı