FEN VE TEKNOLOJ A. C S MLER HAREKET ETT RME VE DURDURMA B. KUVVET, C S MLER N HAREKET N VE fiEKL N ETK LER C. HAREKETL VARLIKLARI GÖZLEMLEYEL M D

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN VE TEKNOLOJ A. C S MLER HAREKET ETT RME VE DURDURMA B. KUVVET, C S MLER N HAREKET N VE fiEKL N ETK LER C. HAREKETL VARLIKLARI GÖZLEMLEYEL M D"

Transkript

1 A. C S MLER HAREKET ETT RME VE DURDURMA B. KUVVET, C S MLER N HAREKET N VE fiekl N ETK LER C. HAREKETL VARLIKLARI GÖZLEMLEYEL M D. VARLIKLARIN HAREKET ÇEfi TLER FEN VE TEKNOLOJ

2 Temel Kaynak 4 Kuvvet ve Hareket A. C S MLER HAREKET ETT RME VE DURDURMA Cisimler Nas l Hareket Eder? Bir lokantaya gitti imizde masaya oturmak için sandalyeyi çekerek hareket ettiririz. Masadan kalkt m zda sandalyeyi iterek yerine yerlefltiririz. tme ve çekme eylemini yaparak varl klar hareket ettiririz. Varl klar itip çekerken bir kuvvet uygular z. O hâlde kuvvet bir varl hareket ettirmek ya da durdurmak için uygulad m z itme ve çekmedir. Al flverifl yaparken kulland m z arabalar hareket ettirmek için iteriz. E ik bir zeminde h zl hareket eden arabay yavafllatmak veya durdurmak için kendimize do ru çekeriz. Hareketli bir cisme, hareket yönüne z t bir kuvvet uygulad m zda cismi yavafllatabilir ya da durdurabiliriz. H zl hareket eden ya da dönen cisimleri durdurmak tehlikelidir. Bize zarar verebilir. tme ve çekme uygulayarak her cismi hareket ettiremeyebiliriz. I II III I. Bozulan arabay bir kifli itti inde hareket etmedi. II. Arabay 3 kifli itti inde araba harekete geçti. III. Araba gittikçe h zlan yor. Uygulanan kuvvet küçükse cisim hareket etmez. Uygulanan kuvvet artt r l nca, cisim harekete geçer ve gittikçe h zlan r. tme ve çekme, yaflam m z n her alan nda vard r. Rüzgârl havalarda baz cisimlerin uçufltu unu görürüz. Bunlar havan n itme gücü ile hareket eder. Uçurtmalar da bu flekilde hareket eder. nsanlar, havan n itme gücünden yararlanarak yelkenliler, yel de irmenleri ve rüzgâr tribünleri yapt lar. Yaflad m z ortamda bulunan hava her zaman varl klara itme uygular. Vücudumuz al flt için bunu hissetmeyiz. tme ve çekme uygulayarak her cismi hareket ettiremeyece imizi biliyoruz. Baz makineler insanlar n uygulayaca kuvvetle hareket ettirilemeyen cisimleri hareket ettirir. Örne in, limanlarda a r yükler vinçlerle çekilerek gemilere yüklenir ya da indirilir. 568

3 Kuvvet ve Hareket FEN VE TEKNOLOJ B. KUVVET, C S MLER N HAREKET N VE fiekl N ETK LER Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri Nelerdir? Kuvvet uygulayarak duran cismi hareket ettirdi imizi biliyoruz. Kuvvetin, cisimleri hareket ettirmenin yan nda durdurma, döndürme, yön de ifltirme ve flekil de ifltirme etkileri vard r. Ayr ca hareketli cisimler kuvvetin etkisiyle h zlan r ya da yavafllar. H zlanma: Yuvarlanan bir topa aya m zla vurdu umuzda daha h zl hareket eder. Yavafl yavafl kapanan bir kap y elimizle itti imizde h zlanarak kapan r. Hareket eden bir cisme, hareket yönünde bir kuvvet uygulad m zda cisim h zlan r. Yavafllama - Durma: Kapanmakta olan kap y hareketinin z t yönünde çekersek yavafllar ya da durur. Sürücüler, arabay durdurmak ya da yavafllatmak için frene basarak araban n hareketine z t yönde bir kuvvet uygular. Bir cisme, hareketine z t yönde bir kuvvet uygulad m zda cisim yavafllar ya da durur. Yön De ifltirme: Resimdeki çocuklar topu durdurmadan birbirlerine at yorlar. Can Alp topu att nda Sarp kendisine do ru gelen topa vurarak yönünü de ifltirir. Böylece topu Alp Can a atm fl olur. Sarp Hareket hâlindeki cisimlere kuvvet uygulad m zda yön de ifltirebilir. Döndürme: Sürücü direksiyona kuvvet uygulayarak döndürür. Yine kuvvet uygulayarak tornavida ile viday s k flt r p ç kartabiliriz. Kap, pencere ve dolap kapaklar menteflelerin etraf nda dönerek hareket eder. Birçok makine ve arac n yap m nda kuvvetin döndürme etkisinden yararlan lmaktad r. Kuvvet uygulanan cisimler döner. fiekil De ifltirme: Kuvvet uygulayarak cisimlerin fleklini de ifltirebiliriz. Sünger, lastik, sarmal yay gibi cisimlere kuvvet uygulad m zda flekilleri de iflir ancak uygulanan kuvvetin etkisi kalkt nda eski flekillerini al r. Böyle cisimlere esnek cisimler denir. Sarmal yay iki ucundan çekti imizde yay n boyu uzar. B rakt m zda eski fleklini al r. Sarmal yay çekerken uygulad m z kuvvet büyük olursa yay esnekli ini kaybeder, eski fleklini alamaz. Bir demir çubu a kuvvet uygulad m zda fleklini de ifltirebiliriz. Uygulad m z kuvvet kalkt nda eski durumuna geri dönemez. Böyle cisimlere esnek olmayan cisimler denir. 569

4 Temel Kaynak 4 Kuvvet ve Hareket C S MLER HAREKET ETT RME VE DURDURMA KUVVET, C S MLER N HAREKET N VE fiekl N ETK LER TEST I. tme II. Çekme III. Sallanma Yelkenli gemilerin hareketini sa layan etki yukar dakilerden hangisi ya da hangileridir? a. Yaln z I b. I, II c. II, III d. I, II, III Yavafllama Kuvvet sebep olur Hareket Dönme 2. Kuvvetin Etkileri Yön de ifltirme Durma Yavafllama H zlanma Hareketli Cisim Hareketsiz Cisim Kuvvetin etkilerinin gösterildi i bu tablodan afla daki yarg lardan hangisine ulafl lamaz? a. Bir hareketli kuvvetin etkisiyle h zlanabilir. b. Kuvvet, hareketsiz varl hareket ettirebilir. c. fiekil de ifltirme etkisi sadece hareketsiz cisimlerde olur. d. Hareketli cisimler kuvvetin etkisiyle durabilir. fiekil de ifltirme Harekete geçme 3. Verilen kavram haritas nda bofl b rak lan yerlere afla dakilerden hangisi yaz lamaz? a. Sallanma b. Durma c. Yön de ifltirme d. H zlanma 4. Afla dakilerden hangisi havan n itmesi ile hareket eder? a. tren b. yel de irmeni c. uçak d. zeplin 5. fiekildeki iflçi e ik zeminde h zlanma hareketi yapan arabay yavafllatmak ya da durdurmak için ne yapmal d r? a. Koflmal d r. b. Araban n önüne geçmelidir. c. tme hareketi yapmal d r. d. Arabay kendine do ru çekmelidir. 570

5 Kuvvet ve Hareket FEN VE TEKNOLOJ 6. Afla dakilerden hangisi kuvvetin etkisi ile gerçekleflmez? a. Odunun yanmas b. A açlar n rüzgârda sallanmas c. Topun yuvarlanmas d. Vidan n dönmesi 7. fiekildeki radyoyu açmak için kuvvetin hangi etkisinden yararlan r z? a. fiekil de ifltirme b. Döndürme c. Yavafllama d. Durdurma 8. Afla daki ifadelerden hangisi yanl flt r? a. Her cismi iterek ya da çekerek hareket ettiremeyiz. b. Hareket hâlindeki cisimlere kuvvet uyguland nda yön de ifltirebilir. c. Hareketliye uygulanan etki hareket yönünde art r l rsa h zlan r. d. Kuvvet ile hareket aras nda bir iliflki yoktur. 9. I. Balon II. Cam macunu III. Bak r tel IV. Silgi V. Yay Yukar dakilerden hangileri esnek maddedir? a. I, II b. III, IV c. I, IV, V d. II, III, V 10. Afla dakilerden hangisinde sarmal yaya daha çok kuvvet uygulanm flt r? a. b. 11. I. tme II. Çekme III. Yön de ifltirme IV. Dönme Resimdeki çocuklar yukar dakilerden hangilerini uygulayarak topu hareket ettiriyorlar? a. I - II b. I - III c. II - IV d. III - IV 12. Bisikletle hareket eden bir çocuk afla dakilerden hangisini yapamaz? a. dönme b. h zlanma c. germe d. durma 13. I. Durma II. H zlanma III. Yavafllama IV. Yön de ifltirme A cismi ok yönünde hareket ederken Ahmet flekildeki gibi hareket yönüne z t yönde bir kuvvet uygulad nda yukar dakilerden hangisi ya da hangileri gerçekleflebilir? a. Yaln z I b. Yaln z II c. I - III - IV d. I - II - III - IV 14. Afla dakilerden hangisi kuvvetin etkisi kald r ld nda ilk hâline dönemez? a. sünger b. lastik c. oyun hamuru d. sarmal yay 15. Afla dakilerden hangisinin gerçekleflmesinde kuvvet gerekli de ildir? a. Topun potaya at lmas nda b. Buzun erimesinde c. Okun yaydan f rlat lmas nda d. Halterin kald r lmas nda c. d. 571

6 Temel Kaynak 4 Kuvvet ve Hareket 16. Kuvvet uygulanan bir cismin hareket etmemesi durumunda afla daki yarg lardan hangisine ulafl labilir? a. Cismin çok küçük oldu u b. Uygulanan kuvvetin yetersiz oldu u c. Cismin çok hafif oldu u d. Uygulanan kuvvetin çok büyük oldu u 17. I. Kap n n aç l p kapanmas II. Çivinin çak lmas III. Bisiklet pedal n n hareketi IV. Sal nca n sallanmas Yukar dakilerden hangisi ya da hangileri kuvvetin döndürme etkisi ile gerçekleflir? a. Yaln z I b. I - III c. II - III d. II - IV 19. Yukar dan düflen topa elimizle vurdu umuzda topun hareket yönü ve türü afla dakilerden hangisi olur? Hareketin yönü Hareketin türü a. Yukar ya Gittikçe h zlanma b. Afla ya Gittikçe yavafllama c. Yukar ya Gittikçe yavafllama d. Afla ya Gittikçe h zlanma 20. I. Kuvvet cisimlerin fleklini de ifltirir. II. Kuvvet uygulanan cisimler döner. III. Kuvvet itme ve çekmedir. IV. Kuvvet cisimlerin yönünü de ifltirir. Yukar dakilerden hangisi ya da hangileri her koflulda daima do rudur? a. Yaln z I b. Yaln z III c. II - IV d. I - III - IV Aslanlar Çitalar 18. Halat çekmece oynayan çocuklar karfl taraftaki arkadafllar n çekiyorlar. Çizgiyi geçen grup oyunu kaybedecektir. Her iki gruptaki çocuklar n yeri de iflmedi ine göre afla daki yarg lardan hangisi do rudur? a. Aslanlar grubu daha çok kuvvet uygulam flt r. b. Çitalar grubu daha çok kuvvet uygulanm flt r. c. Her iki grup da eflit kuvvet uygulam flt r. d. Gruplardan biri hiç kuvvet uygulamam flt r. 572

7 Kuvvet ve Hareket FEN VE TEKNOLOJ C. HAREKETL VARLIKLARI GÖZLEMLEYEL M Hangi Varl klar Hareketlidir? Yaflant m zda sürekli hareket ederiz. Konuflurken, yaz yazarken, yürürken, uyurken hep hareket hâlindeyizdir. A aca t rmanan kedi, gökte uçan uçak, ip atlayan çocuk hareketlidir. Uyudu umuz yatak, kitapl k dolab, yerdeki hal ise hareketsizdir. Canl varl klar n kendileri hareket ederler. Ancak Dünya hem kendi hem de Günefl in etraf nda dönerek hareket eder. Ay da Dünya n n etraf nda dönerken Dünya ile birlikte Günefl etraf nda da döner. Hareketsiz görünen birçok cans z varl k d flar dan bir etki uyguland nda hareket eder. Örne in, yerde duran bir tafl hareketsizdir. Aya m zla vurdu umuzda tafl hareket ettirmifl oluruz. Bir varl n baflka bir varl a göre yer de ifltirmesini hareket olarak tan mlar z. Canl varl k olan bitkiler de hareket eder ancak bitkilerin hareketleri di er canl lardan farkl d r. Bitkiler kökleriyle suya ve topraktaki madensel maddelere, dallar ve yapraklar yla da günefl fl na yönelerek hareket ederler. Baz bitkiler yandaki bitki gibi bir çubu a ya da a aca dolan r, baz bitkiler de ayçiçe i gibi çiçe inin yönünü günefle göre de ifltirir. Resimdeki çocuk tafl n yerini de ifltirerek hareket ettirmifltir. Tafl n eve göre yeri de iflmifltir. hareketsiz hareketsiz hareketsiz hareketsiz Yaflant m zda hareketlerimizi kolaylaflt ran birçok araçtan yararlan r z. Bunlardan en önemlisi yaklafl k alt bin y l önce icat edilen tekerlektir. hareketli yeri de iflti Tekerle i her gün kulland m z bisiklet, araba, tekerlekli sandalye, sedye vb. araçlarda görebiliyoruz. Saat, dikifl makinesi gibi birçok makine de tekerlekten yararlan larak yap lm flt r. 573

8 Temel Kaynak 4 Kuvvet ve Hareket D. VARLIKLARIN HAREKET ÇEfi TLER Bir Varl n H zl Olup Olmad na Nas l Karar Veririz? Varl klar n hareket etmesi yani yer de ifltirmesi bir zaman dilimi (1 gün, 1 saat, 1 dakika vb.) içinde olmaktad r. Bir varl n ne kadar zaman içinde ne kadar yer de ifltirdi ini tespit edersek o varl n h z hakk nda karar verebiliriz. Örne in, bir otomobil I. gün 1 saatte 90 km yol gitmifltir. Ayn otomobil II. gün 1 saatte 120 km yol alm flt r. Bu otomobil ayn süre içinde daha uzun yol gitti i için II. gün daha h zl d r. Buna göre, Belli bir zaman aral nda bir cisim ne kadar çok yol al yorsa o kadar h zl d r. Resimdeki çocuk, havuzun bir ucundan di er ucuna ilk denemesinde 5 dakikada yüzüyor. kinci denemesinde ise ayn yeri 3 dakikada yüzüyor. Günümüzde teknolojideki geliflmeler daha h zl tafl tlar n üretilmesini sa lam flt r. Bu tafl tlarla gidece imiz yere daha k sa sürede ulafl r z. Bizi gidece imiz yere en k sa sürede götüren arac n daha h zl oldu unu söyleyebiliriz. Bu nedenle en h zl ulafl m arac uçakt r. Otomobil, kamyona ve traktöre göre daha h zl d r. Motorlu tafl tlar, motorsuz tafl tlardan daha h zl hareket eder. Örne in, motosiklet, bisiklete göre daha h zl d r. Hareket eden bir cisim bir yolu ne kadar k sa sürede al yorsa o kadar h zl d r. Motorlu araçlardan gücü fazla olan daha h zl hareket eder. Hareket eden varl n bir yolu alma süresi k sald kça h z artmaktad r. 574

9 Kuvvet ve Hareket FEN VE TEKNOLOJ Bir Cisim Hangi Durumlarda H zlan r ya da Yavafllar? Yavafllayan hareket Duran cisim H z = 0 (s f r) H zlanan hareket Dura a yolcu almak için yaklaflan bir otobüsün h z gittikçe azal r. Otobüs bu durumda yavafllayan hareket yapar. Otobüs durakta durdu unda h z yoktur. Hareket etmedi i için h z s f rd r. Duraktan hareket eden otobüs gittikçe h z n art r r. Bu durumda otobüs h zlanan hareket yapar. Düz yolda yürürken yokufl ç kmaya bafllayan bir adam yavafllayan hareket yapar. Bu adam yokufl afla inmeye bafllad nda h zlanan hareket yapar. Cisimler Ayn Hareketi mi Yapar? Düz bir yolda koflan çocu un hareketi ile bir dire in etraf nda dönen çocu un hareketi ayn de ildir. Birinci çocu un izledi i yol do rusald r. kinci çocu un izledi i yol ise daireseldir. Saatin kollar akrep ve yelkovan da ikinci çocuk gibi dönme hareketi yapmaktad r. Sal ncaktaki çocuk ise sallanma hareketi yapar. Resimdeki sandalye ile de sallanma hareketi yapabiliriz. Yukar ya at lan bir topun h z gittikçe yavafllar. Top afla ya do ru düflerken h z artar. 575

10 Temel Kaynak 4 Kuvvet ve Hareket HAREKETL VARLIKLARI GÖZLEMLEYEL M VARLIKLARIN HAREKET ÇEfi TLER TEST Afla daki ifadelerden hangisi yanl flt r? a. Canl varl klar kendili inden hareket edebilirler. b. Yer de ifltirmeyen, duran cisim hareketsizdir. c. Bitkiler yön de ifltirme hareketi yapamaz. d. Cans z varl klar bir etki uyguland nda hareket edebilir. 2. Resimdeki olaylar belli zaman dilimi içinde gerçekleflmifltir. Resimlere göre afla dakilerden hangisi do rudur? a. Kufl hareketsizdir. b. Araba hareketlidir. c. Top hareketsizdir. d. Çocuklar hareketlidir. 3. Afla daki cisimlerden hangisi daha kolay hareket eder? a. b. 4. Afla daki olaylardan hangisi bitkilerin kendili inden hareket etti ini göstermez? a. Çiçek ve yapraklar n günefle yönelmesi b. Yapraklar n rüzgârda sallanmas c. Köklerin su ve minerallere uzanmas d. Bitkilerin büyümesi ve çiçek açmas 5. Afla dakilerden hangisi helikoptere göre daha h zl d r? a. motosiklet b. otobüs c. gemi d. uçak 6. Afla dakilerden hangisi düz yolda hareket eden bir otomobile göre daha h zl hareket edemez? a. bisiklet b. motosiklet c. uçak d. helikopter 7. Afla daki otomobillerin 1 saatte gittikleri yol verilmifltir. Buna göre hangisi daha h zl hareket etmifltir? a. b. 85 km 111 km c. d. 102 km 99 km c. d. 576

11 Kuvvet ve Hareket FEN VE TEKNOLOJ 8. Afla da verilenlerden hangisi do ru de ildir? a. Belli bir zaman aral nda bir cisim ne kadar çok yol al yorsa o kadar h zl d r. b. Hareket eden bir cisim bir yolu ne kadar k sa sürede al yorsa o kadar h zl d r. c. Hareket eden bir varl n bir yolu alma süresi k sald kça h z artmaktad r. d. Hareket hâlindeki bir cismin h z hiçbir zaman de iflmez. 9. Resimdeki tren yolcu indirmek ve bindirmek için istasyona yaklaflmaktad r. Bu trenin yapt hareket türü afla dakilerden hangisidir? a. yavafllama b. h zlanma c. sallanma d. dönme 10. Afla dakilerden hangisinde h zlanma hareketi söz konusudur? a. Kavfla a yaklaflan otomobilde b. Yokufl ç kan bisiklette c. Limana yanaflan gemide d. Pistten kalkan uçakta 11. Afla daki ifadelerden hangisi yanl flt r? a. Duran cismin h z s f rd r. b. At lan top yere düflerken h zlan r. c. nifl yapan helikopter h zl hareket eder. d. Yokufltan yuvarlanan tafl h zl hareket eder. Sabiha 10 dakika Kemal 8 dakika 12. Yukar daki çocuklar 1000 metrelik mesafeyi belirtilen sürelerde kofltular. Buna göre en h zl koflan çocuk hangisidir? a. Kemal b. Sabiha c. Nurhan d. Mert 13. A açtan düflen bir elman n hareket türü afla dakilerden hangisidir? a. yavafllama b. h zlanma c. sallanma d. dönme 14. Afla dakilerden hangisinde hareket türü farkl d r? a. b. c. d. Mert 5 dakika Nurhan 12 dakika 577

12 Temel Kaynak 4 Kuvvet ve Hareket 15. Resimdeki çocuk afla daki hareketlerden hangilerini yapabilir? I. Sallanma II. Dönme III. Yavafllama IV. H zlanma a. I - II b. I - II - III c. II - III - IV d. I - II - III - IV 16. Farkl sürelerde gittikleri yol belirtilen tafl tlardan hangisi daha h zl hareket etmifltir? a. Mavi araba - 1 saatte 90 km b. Sar araba - 2 saatte 140 km c. K rm z araba - 4 saatte 224 km d. Siyah araba - 3 saatte 255 km 17. fiekildeki gibi yukar ya do ru f rlat lan bilye A noktas na ulaflm fl ve tekrar geri gelmifltir. I. H zlanan hareket yapar. II. A noktas na gelince durur. III. Gittikçe yavafllayan hareket yapar. Bilyenin bu hareketi s ras nda yukar da belirtilen olaylar n do ru s ralamas afla dakilerden hangisidir? a. I - II - III b. II - I - III c. III - II - I d. III - I - II 18. Yukar daki araba yar fl nda arabalar n h z için afla dakilerden hangisi söylenemez? a. En h zl araba mavi arabad r. b. K rm z ve yeflil arabalar n h z eflittir. c. Yeflil araba pembe arabadan yavaflt r. d. Pembe araba k rm z arabadan yavaflt r. 19. Bisikletle kursa giden Erinç, 400 m sonra yoruldu u için yolun kenar nda oturarak dinlendi. Kalan 300 metreyi giderken geç kald için acele etti. Erinç in bisikleti ile yapt hareket türleri s ras yla afla dakilerden hangisinde do ru verilmifltir? a. H zlanma - yavafllama - h zlanma b. H zlanma - h zlanma - yavafllama c. Yavafllama - h zlanma - yavafllama d. Yavafllama - h zlanma - h zlanma 20. Afla dakilerin hangisinin hareketi di erlerinden farkl d r? a. b. c. d. 578

13 Kuvvet ve Hareket 1. HAREKET VE KUVVET - ÜN TE TEST 3 fiekildeki çocuk evden markete gitti inde ilk bulundu u yere göre kaç metre yer de ifltirmifl olur? a. 40 b. 130 c. 170 d Bir kifli bat ya do ru 60 m yürüyor. Sonra ayn yolda do uya do ru 25 m yürüyor. Bu kifli ilk bulundu u yere göre kaç metre yer de ifltirmifltir? a. 85 b. 60 c. 35 d Bir tafl t, birer saattlik zaman dilimlerinde eflit uzunluklarda yol al yor. Bu tafl t n h z için afla dakilerden hangisi söylenebilir? a. Gittikçe artm flt r. b. Önce artm fl, sonra azalm flt r. c. Önce azalm fl, sonra artm flt r. d. De iflmemifl, sabit kalm flt r. 4. Afla daki ifadelerden hangisi yanl flt r? a. Kuvvet uygulad m z bütün cisimler flekil de ifltirir. b. Park etmek isteyen tafl t yavafllayan hareket yapar. c. Kuvvet uygulanan esnek cisim eski hâline dönebilir. d. Tekerlek cisimlerin hareketlerini kolaylaflt r r. 5. Afla daki olaylardan hangisinde itme söz konusudur? a. b. c. d. FEN VE TEKNOLOJ 6. Afla dakilerden hangisinin hareketi di erlerinden farkl d r? a. Yukar ya do ru at lan topun b. Ekseni etraf nda dönen Dünya n n c. Limandan ayr lan geminin d. Duvardan atlayan çocu un 7. Bir otobüsün dura a yaklaflmas, duraktan yolcu almas ve duraktan hareket etmesi durumlar nda s ras yla afla dakilerden hangisi gerçekleflir? a. Yavafllama - durma - h zlanma b. H zlanma - yavafllama - durma c. Durma - yavafllama - h zlanma d. Yavafllama - h zlanma - durma 8. Ayhan, flekildeki gibi topu yuvarlayarak kum tepesinin üzerinden di er tarafa geçiriyor. Bu durumda topun hareketi için afla dakilerden hangisi söylenebilir? a. H zlan r - yavafllar - durur b. Yavafllar - h zlan r - durur c. Durur - h zlan r - yavafllar d. H zlan r - durur - yavafllar 9. Afla daki ifadelerden hangisi yanl flt r? a. Kuvvet hareket eden bir varl yavafllatabilir. b. Esnek bir cisme kuvvet uyguland nda hiçbir zaman flekil de ifltirmez. c. Hareketlinin, hareketine z t yönde uyguland nda durabilir. d. Kuvvet hareketlinin yönünü de ifltirebilir. 10. nsanlar çok büyük ve a r yükleri vinçlerle hareket ettirirler. Vinçler bu ifli afla dakilerden hangisi ile yapar? a. durdurma b. itme c. çekme d. flekil e ifltirme 579

14 Temel Kaynak 4 Kuvvet ve Hareket 11. I. Sarmal yay II. Çamur III. Lastik Yukar dakilerden hangisi ya da hangileri esnek maddedir? a. Yaln z I b. I, III c. II, III d. I, II, III 12. Afla daki yarg lardan hangisi yanl flt r? a. Hareket yönüne do ru itilen cisim h zlan r. b. terek her cismi hareket ettiremeyebiliriz. c. Uçurtma havan n itme gücü ile hareket eder. d. Her cismi kuvvet uygulayarak durdurabiliriz. 13. Araban n direksiyonunu hareket ettirirken kuvvetin hangi etkisinden yararlan r z? a. h zlanma b. yavafllama c. döndürme d. itme 14. Afla dakilerden hangisi hareket kavram için uygun de ildir? a. Kaleden at lan topun kaleye göre durumu b. Koflan çocu un eve göre durumu c. Otobüsteki oturan yolcunun otobüse göre durumu d. Uçan kuflun yuvaya göre durumu 15. fiekildeki düzenekte fleffaf hortumun içine at lan toplar n hareket yönü oklarla gösterilmifltir. Toplar n hareketi için afla dakilerden hangisi söylenemez? a. Mavi top h zlan r. b. Yeflil top yavafllar. c. Sar top h zlan r. d. K rm z top yavafllar. 16. Afla dakilerden hangisinde farkl bir hareket vard r? a. b. c. d. 17. Ebru, bir cismi gererek fleklini de ifltirdi. Uygulad kuvveti kald r nca cismin eski hâline döndü ünü gördü. Afla dakilerden hangisi bu tür cisimlerin ortak özelli idir? a. k r lgan b. sert c. esnek d. berk 18. fiekildeki cisim ok yönünde hareket etmektedir. Cisme arkas ndan bir itme kuvveti uyguland nda afla dakilerden hangisi ya da hangileri gerçekleflebilir? I. H zlan r. II. Durur. III. Yavafllar. IV. Yön de ifltirir. a. Yaln z II b. Yaln z I c. I - IV d. III - IV 19. Yukar daki tablo dört arac n h z ile ilgili bilgileri göstermektedir. Hangi tafl tlar n h z eflittir? a. I - II b. I - III c. II - IV d. III - IV 20. Tafl t Zaman Ald Yol (Saat) (Kilometre) I II III IV Kuvvet fiekil de iflikli i Döndürme Durdurma H z Yön de ifltirme Kutudaki sözcüklerle bir kavram haritas oluflturulsa hangisi d flar da kal r? a. kuvvet b. döndürme c. h z d. flekil de iflikli i 580

KUVVET VE HAREKET ÜNİTESİ

KUVVET VE HAREKET ÜNİTESİ KUVVET VE HAREKET ÜNİTESİ HAREKETLİ VARLIKLARI GÖZLEMLEYELİM Varlıkların belirli bir noktaya göre yer değiştirmesine HAREKET deriz. Bir varlığın başka bir varlığa göre yer değiştirmesi harekettir. İnsanların

Detaylı

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D AZ BASINCI ES - 1 1. Balona etki eden toplam bas nç; aç k ava bas nc - na, yüksekli ine ve un a rl na ba l - d r. Bu büyüklükler kald rma kuvvetini etkiledi inden, gerilme kuvvetini de etkiler. areketli

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9 Nesne Grafi i ve Tablo MATEMAT K 17. Afla daki tablolardan hangisi bu grafikteki verilere göre düzenlenmifltir? a. Meyve Say s b. Meyve Say s c. Kay s 3 Armut 4 Çilek 5 Elma 3 Kay s 9 Armut 12 Çilek 15

Detaylı

KUVVET VE HAREKET ÜN TE: 2

KUVVET VE HAREKET ÜN TE: 2 ÜN TE: KUVVET VE HAREKET SARMAL YAYLARI TANIYALIM 6. s n fta kuvvet ölçen araçlar olan dinamometrelerin içinde çelikten yap lm fl yaylar oldu unu ö renmifltiniz. Bu çelik yaylar, esneklik özellikleri ile

Detaylı

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz.

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Kesirler 53 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. 4. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay

Detaylı

S cakl k de iflimi ( C) 5. Aç k bir kapta s t lan tuzlu suyun kaynama s cakl : ESEN YAYINLARI. Tson = + + CEVAP C. 7. Buz s n rken: Q 1 T X ( X)

S cakl k de iflimi ( C) 5. Aç k bir kapta s t lan tuzlu suyun kaynama s cakl : ESEN YAYINLARI. Tson = + + CEVAP C. 7. Buz s n rken: Q 1 T X ( X) ISI VE SICAI ES - 1 1. adde ütle (g) Verilen s (cal) S cakl k de iflimi 4. adde Erime aynama 2m 3 4 6 3m 2 2 1 12 4m 4 2 8 m.c. c m. 3 c 2m 2 c 3m. 2 3m 4 c 4m. 3m Buna göre, ile ayn olailir, farkl d r.

Detaylı

TEST - 1 RENKLER. Beyaz cisimler üzerlerine düflen fl aynen yans t r. Böylece tüm cisimler ayd nlat ld fl n renginde görülür.

TEST - 1 RENKLER. Beyaz cisimler üzerlerine düflen fl aynen yans t r. Böylece tüm cisimler ayd nlat ld fl n renginde görülür. REER TEST - 1 1. 4. fiekil- fiekil- fiekil- Beyaz ler üzerlerine üflen fl aynen yans t r. Böylece tüm ler ay nlat l fl n rengine fl k 1444442444443 turuncu mor göz magenta 2. avi X Z agenta ve renkli fl

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

MATEMAT K. BÖLME filem

MATEMAT K. BÖLME filem Do al Say larla Bölme fllemi MATEMAT K BÖLME filem 12 çile i 3 taba a eflit olarak paylaflt rd m zda bir taba a kaç çilek düfler? Tabaklara çilekleri birer birer paylaflt ral m. Üç tabak oldu u için çilekler

Detaylı

KUVVET, CİSİMLERİN HAREKERİNİ VE ŞEKLİNİ ETKİLER

KUVVET, CİSİMLERİN HAREKERİNİ VE ŞEKLİNİ ETKİLER KUVVET VE HAREKET CİSİMLERİ HAREKET ETTİRME VE DURDURMA TEST KUVVET, CİSİMLERİN HAREKERİNİ VE ŞEKLİNİ ETKİLER 1. I. İtme II. Çekme III. Sallanma Yelkenli gemilerin hareketini sağlayan etki yukarıdakilerden

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 1.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 1.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 1.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 DERS İLE İLGİ GENEL HUSUSLAR Ders 1 Vize ve 1 final sınavı yapılarak değerlendirilecektir. Vize sınavının %40 ı ve final

Detaylı

Hareket ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra,

Hareket ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ÜNİTE 3 Hareket Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar hareket kavramını, hareketi doğuran kuvvetleri, hız kavramını, ivme kavramını, enerji kavramını, hareket ile enerji arasındaki ilişkiyi öğreneceksiniz.

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r?

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? DO A VE MATEMAT K DO AL SAYILARLA BÖLME filem Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? A açtaki kufllar 2 dala eflit olarak konsayd, her

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 3.ÜNİTE :KUVVET VE HAREKET KONU ÖZETİ KONULAR

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 3.ÜNİTE :KUVVET VE HAREKET KONU ÖZETİ KONULAR FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 3.ÜNİTE :KUVVET VE HAREKET KONU ÖZETİ KONULAR A. Kuvvetler B. Mıknatısları Tanıyalım C. Sürtünme Kuvveti A.KUVVETLER Temas Gerektiren Kuvvetler Çevremizdeki nesneleri hareket ettirmek

Detaylı

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir.

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir. Do al Say larla Bölme fllemi BÖLME filem Ankara daki ilkö retim okullar fiehrimizi Yeflillendirelim kampanyas bafllatt lar. Befl gün boyunca bofl alanlara toplam 1005 a aç dikildi ine göre günde ortalama

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / Nisan 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 3,15 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpımının sonucu bir tam

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Buz. Fen ve Teknoloji. Zeytin ya. Hava. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Buz. Fen ve Teknoloji. Zeytin ya. Hava. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 4. SINIF Nu. : Maddeyi Tan yal m TEST 74 Uygulamal Etkinlik 1. Afla da maddelerin kat, s v ve gaz hâlleri ile ilgili baz resimler verilmifltir. Maddenin bu hâllerinin özelliklerini

Detaylı

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden F Z A IRI EREZ ÖRNE 1 : I m II 2m ütleleri m, 2m olan eflit bölmeli, düzgün ve türdefl I ve II levhalar flekildeki gibi birbirine tutturularak noktas ndan bir iple as l yor. Bu levhalar afla dakilerden

Detaylı

6. Kalans z bir bölme iflleminde bölen 4, bölüm 23 ise bölünen kaçt r? a. 27 b. 82 c. 92

6. Kalans z bir bölme iflleminde bölen 4, bölüm 23 ise bölünen kaçt r? a. 27 b. 82 c. 92 Bölme fllemi TEST 18 1. Afla dakilerden hangisi 5 iflleminde kalan olamaz? a. 5 b. 4 c. 3 2. 48 6 iflleminin sonucu afla dakilerden hangisidir? a. 7 b. 8 c. 9 3. 95 4 ifllemi ile ilgili afla dakilerden

Detaylı

6. Sınıf Fen ve Teknoloji

6. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Kuvvet Kuvveti göremeyiz, ancak onu etkileri ile tanırız. Kuvvet; Duran bir cismi hareket ettirebilir. Hareket eden bir cismi durdurabilir. Hareket eden bir cismin hızını değiştirebilir. Hareket

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

Öncelikle tamamen dolu olan albümlerde toplam kaç foto raf oldu unu bulal m. 20 x 5 ifllemini çözümleyerek yapal m. 25 x 17 175 + 255 425

Öncelikle tamamen dolu olan albümlerde toplam kaç foto raf oldu unu bulal m. 20 x 5 ifllemini çözümleyerek yapal m. 25 x 17 175 + 255 425 Do al Say larla Çarpma fllemi MATEMAT K DO AL SAYILARLA ÇARPMA filem Tolga Bey amatör bir foto rafç d r. Çekti i foto raflar her birinde 25 foto raf olan 17 albümde toplam flt r. 18. albümüne ise henüz

Detaylı

Can göz doktoruna gittiğinde şekilleri iyi göremedi.bu nedenle doktor ona gözlük kullanması gerektiğini söyledi.

Can göz doktoruna gittiğinde şekilleri iyi göremedi.bu nedenle doktor ona gözlük kullanması gerektiğini söyledi. DUYU ORGANLARIMIZ 1- Aşağıdaki açıklamalar ile duyu organlarını eşleştiriniz. (..) İşitme duyu organımızdır. (..) Varlıkların ve nesnelerin kokusunu algılamamızı sağlar. (..) Tüm vücudu kaplar. (..) Varlıkları

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

YARIŞÇI Senaryo - Kemal ÇİPE

YARIŞÇI Senaryo - Kemal ÇİPE YARIŞÇI Senaryo - Kemal ÇİPE Hızla gelen bir ambulans görürüz. Sirenleri durmadan çalmaktadır. Hastanenin kapısından içeri girer. Hastane bahçesi / Dış Gün / 01-01 Hızla gelen bir ambulans. Sirenleri çalmaktadır.

Detaylı

3. nsanda gerçekleflen baz olaylar afla - da verilmifltir.

3. nsanda gerçekleflen baz olaylar afla - da verilmifltir. Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Vücudumuz Bilmecesini Çözelim FEN VE TEKNOLOJ TEST 18 1. 1 3. nsanda gerçekleflen baz olaylar afla - da verilmifltir. 3 2 Soluk alma havas ndaki oksijenin kana verilmesi

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

1 y l 365 gün 52 hafta 12 ayd r. 1 hafta, 7 gündür.

1 y l 365 gün 52 hafta 12 ayd r. 1 hafta, 7 gündür. Temel Kaynak Zaman Ölçme ZAMANI ÖLÇME Y l, Ay, Hafta, Gün Benim günüm var. Benim de günüm mü var, günüm mü anlayamad m. y l 6 gün hafta ayd r. hafta, 7 gündür. Benim de tam 0 günüm var. Benim de günüm

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Görünüşler - 1

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Görünüşler - 1 TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/25 Görünüşler Birinci İzdüşüm Metodu Üçüncüİzdüşüm Metodu İzdüşüm Sembolü Görünüşlerin Çizilmesi Görünüş Çıkarma Kuralları Tek Görünüşle

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K 50 EETR E EETRO ODSTÖRER ODE SORU DE SORURI ÇÖZÜER. ε. ba nt - s na göre, ε azal nan konan- satörün s as azal r. I. yarg o ruur. + onansatör üretece ba l iken, levhalar aras naki potansiyel fark e iflmez.

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ ALES İlkbahar 007 SAY DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL- TESTİ Sınavın bu testinden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı

Detaylı

MATEMAT K 1 ÜN TE II KÜMELER

MATEMAT K 1 ÜN TE II KÜMELER ÜN TE II KÜMELER 1. TANIM 2. KÜMELER N GÖSTER M a) Liste yöntemi ile gösterimi b) Venn flemas ile gösterimi c) Ortak özelik yöntemi ile gösterimi 3. KÜMELER N KARfiILAfiTIRILMASI a) Kümenin elaman say

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

Bu konuda cevap verilecek sorular?

Bu konuda cevap verilecek sorular? MANYETİK ALAN Bu konuda cevap verilecek sorular? 1. Manyetik alan nedir? 2. Maddeler manyetik özelliklerine göre nasıl sınıflandırılır? 3. Manyetik alanın varlığı nasıl anlaşılır? 4. Mıknatısın manyetik

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

4. Lale bir günde 4 çeyrek elma yedi. 1. Afla daki flekillerden hangisinin çeyre i boyanm flt r? Buna göre, Lale bir günde kaç bütün elma yemifltir?

4. Lale bir günde 4 çeyrek elma yedi. 1. Afla daki flekillerden hangisinin çeyre i boyanm flt r? Buna göre, Lale bir günde kaç bütün elma yemifltir? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Kesirler Simetri MATEMAT K TEST 17 1. Afla daki flekillerden hangisinin çeyre i boyanm flt r? 4. Lale bir günde 4 çeyrek elma yedi. Buna göre, Lale bir günde kaç bütün

Detaylı

21 Ekim 2004 tarihli 25620 say l Araç mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik ölçü ve a rl klar flöyle tan mlamaktad r.

21 Ekim 2004 tarihli 25620 say l Araç mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik ölçü ve a rl klar flöyle tan mlamaktad r. ÖLÇÜ VE A IRLIKLAR Yük ve yolcu tafl mac l n n daha güvenli ve konforlu yap lmas n sa layacak temel unsur ise yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uymak ve afl r yükleme yap lmas n önlemektir. Yürürlükte

Detaylı

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları - 1-1. Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler? A) Adli tıp B) Kazazede C) Trafik psikolojisi D) İlk yardımcı 2. I- Araçların

Detaylı

Bir oteliniz var. Otelinizin sonsuz say da odas var. Her odan n

Bir oteliniz var. Otelinizin sonsuz say da odas var. Her odan n Sonsuz Odal Otel 1 Bir oteliniz var Otelinizin sonsuz say da odas var Her odan n bir numaras var: 1, 2, 3, 4, 5, 6, Böylece sonsuza kadar gidiyor En sonuncu oda yok Sonsuz numaral oda da yok Her odan n

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

Sınav Süresi 85 Dakikadır

Sınav Süresi 85 Dakikadır Sınav Süresi 85 Dakikadır ŞEFKAT İMFO 7. SINIF SORU KİTAPÇIĞI ORTAOKUL 7. SINIF SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 7.SINIF FEN SORULARI 1. K(Ebonit) L(Yün) Elektroskop 3. İletkenlerin direnci ile ilgili

Detaylı

Fen ve Teknoloji. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Fen ve Teknoloji. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Canl lar Dünyas n Gezelim, Tan yal m TEST 86 1. Afla da verilen flemaya, canl gruplar ile ilgili bildi iniz örnekleri yaz n z. Canl lar Uygulamal Etkinlik Bitkiler Hayvanlar

Detaylı

HAREKET PROBLEMLERİ Test -1

HAREKET PROBLEMLERİ Test -1 HREKET PROLEMLERİ Test -. ir araç saatte 60 km hızla saatte kaç km yol alabilir? ) 560 ) 80 ) 0 60 00 5. ir araç şehrinden şehrine saatte 60 km hızla 0 dakikada gidiyor. una göre, ile şehirleri arasındaki

Detaylı

ÖLÜM 3 DENGE, İR KUVVETİN MOMENTİ 3.1 ir Kuvvetin Momenti elirli bir doğrultu ve şiddete sahip bir kuvvetin, bir cisim üzerine etkisi, kuvvetin etki çizgisine bağlıdır. Şekil.3.1 de F 1 kuvveti cismi sağa

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

ETK NL KLER N ÇÖZÜMLER

ETK NL KLER N ÇÖZÜMLER ENERJ ETK NL KLER N ÇÖZÜMLER ETK NL K - 1 N ÇÖZÜMÜ 1) Pedal çevirmek için bir kuvvet uygular. Pedal dönerken hareket gerçekleflir ve bir ifl yap l r. fli yapan kuvvetin kayna bisiklet üzerindeki adamd

Detaylı

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER 31 BU ÜN TEN N AMAÇLARI Bu üniteyi çal flt n zda; Karbon hidratlar n genel yap lar n, adland

Detaylı

5. Kesiflen iki ayna. α = 180 2α 3α = 180 α = 60 o olur. ESEN YAYINLARI G 1. ve G 2

5. Kesiflen iki ayna. α = 180 2α 3α = 180 α = 60 o olur. ESEN YAYINLARI G 1. ve G 2 DÜZE AAA TEST -. flnnn aynasndan kendi üzerinden geri dönebilmesi için flnn aynasna dik gelmesi B gerekir. 40 40 ABC üçgeninden, + 40 + 90 = 80 + 30 = 80 = 50 o bulunur. A C CEVA E 5. esiflen iki ayna

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

MATEMAT K 6 ÜN TE III

MATEMAT K 6 ÜN TE III ÜN TE III A. KES RLER 1. Kesirleri Karfl laflt rma ve Say Do rusunda Gösterme 2. Denk Kesirlerden Yararlanma 3. Kesirlerle Toplama ve Ç karma fllemi 4. Kesirlerle Çarpma fllemi 5. Kesirlerle Bölme fllemi

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r?

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? TARTMA B Z M MARKET Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? 5. 7. Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? Resimde yiyeceklerden tartarak

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

Şaft: Şaft ve Mafsallar:

Şaft: Şaft ve Mafsallar: Şaft ve Mafsallar: Motor ve tahrik aksı farklı yerde olan araçlarda, vites kutusu ile diferansiyel arasında hareket iletimi için şaft ve açısal sapmalar için gerekli olan mafsallar karşımıza çıkmaktadır.

Detaylı

TÜRKÇE TEST D KKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACA INIZ TOPLAM SORU SAYISI "23''TÜR. ÖNER LEN YANITLAMA SÜRES 25 DAK KADIR. KAVRAM YAYINLARI KAVRAM YAYINLARI

TÜRKÇE TEST D KKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACA INIZ TOPLAM SORU SAYISI 23''TÜR. ÖNER LEN YANITLAMA SÜRES 25 DAK KADIR. KAVRAM YAYINLARI KAVRAM YAYINLARI TÜRKÇE TEST D KKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACA INIZ TOPLAM SORU SAYISI "23''TÜR. ÖNER LEN YANITLAMA SÜRES 25 DAK KADIR. 1. 1. Derse otuz befl dakika geç kalm fl; bu da yetmezmifl gibi kitaplar n da getirmemifl.

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

Fizik ve Ölçme. Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır

Fizik ve Ölçme. Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır Fizik ve Ölçme Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır Fizik kanunları temel büyüklükler(nicelikler) cinsinden ifade edilir. Mekanikte üç temel büyüklük vardır; bunlar uzunluk(l), zaman(t)

Detaylı

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ BASİT MAKİNALAR

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ BASİT MAKİNALAR MEKATRONİĞİN TEMELLERİ BASİT MAKİNALAR Basit Makine Kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü değiştiren araçlara basit makine denir. Ayrıca basit makineler, küçük bir kuvvetle büyük kuvvetleri yenmek ya da dengelemek

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

5. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ KONU ANLATIMLARI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET

5. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ KONU ANLATIMLARI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 1.Resimdeki kişi el arabasıyla yük taşıyor. El arabasının hareketinin sebebi nedir? El arabasının hareketinin sebebi çocuk tarafından uygulanan itme kuvvetidir.

Detaylı

KOMPAKT DUfi ÜN TELER

KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER GENEL GÖRÜNÜfiÜ Dufl Teknesi nin modeline ba l olarak yukar daki görünüm, de iflmekle birlikte parçalar yap itibariyle ayn d r. 1- Dufl teknesi (modele göre

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

TEST - 1. L arac n n 4. saniyedeki. 5. 0 - t aral nda K. 3. I. K arac h zlanmakta, L arac ise sabit h zla gitmektedir. BA IL HAREKET = - =-2V.

TEST - 1. L arac n n 4. saniyedeki. 5. 0 - t aral nda K. 3. I. K arac h zlanmakta, L arac ise sabit h zla gitmektedir. BA IL HAREKET = - =-2V. 1 arac n n saniyeeki : 8 m/ s 16 arac n n saniyeeki : BA I HAREET ( 3) 1 m/s arac n n sürücüsüne göre arac n n - 3 z : 1 16 8 m/s olur m yolunu, yolunu, N yolunu, N yolunu, y 5m/s 3m/s m/s 1 s 1 3 s 1

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

FASIL 335 ARAÇLAR VE TRAFİK DÜZENLEME YASASI

FASIL 335 ARAÇLAR VE TRAFİK DÜZENLEME YASASI FASIL 335 ARAÇLAR VE TRAFİK DÜZENLEME YASASI ÖZEL OLMAYAN ARAÇLARIN VE ARABALARIN NUMARALANDIRILMASINI VE ÖZEL OLMAYAN ARABALARLA İLGİLİ YOLCU TAŞIMA ÜCRETLERİNİN DÜZENLENMESİNİ ÖNGÖREN YASA (10/1983,

Detaylı

7 nci Hava Kuvvet Komutanlığı. Eğitim Dökümanları

7 nci Hava Kuvvet Komutanlığı. Eğitim Dökümanları 7 nci Hava Kuvvet Komutanlığı Eğitim Dökümanları 1. Hafta Eğitimleri 1.7. İnişler Sayfa 1 İniş, her uçuşun sonunda mutlaka gerçekleşecektir. Harika geçen bir görevin sonunda, inişte yapılacak ufak bir

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA. 3. Aşağıda verilen sayıların çarpanlarından asal olanları belirleyelim.

ÇARPANLAR VE KATLAR BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA. 3. Aşağıda verilen sayıların çarpanlarından asal olanları belirleyelim. ÇARPANLAR VE KATLAR 8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade yada üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA Her doğal

Detaylı

Oyunumuz iki kifli aras nda ve n m boyutlu bir dikdörtgenin

Oyunumuz iki kifli aras nda ve n m boyutlu bir dikdörtgenin Kimin Kazand Bilinen Ama Nas l Kazand Bilinmeyen Bir Oyun Oyunumuz iki kifli aras nda ve n m boyutlu bir dikdörtgenin içindeki larla oynan yor. Örne in, 5 3 boyutlu bir oyun, afla daki fleklin en solundan

Detaylı

ALIfiTIRMALAR Afla da verilen flehir adlar n alfabetik s raya göre yaz n z. Ankara. Edirne. Van. K rklareli. Çank r

ALIfiTIRMALAR Afla da verilen flehir adlar n alfabetik s raya göre yaz n z. Ankara. Edirne. Van. K rklareli. Çank r ALIfiTIRMALAR 6 1. Afla da verilen flehir adlar n alfabetik s raya göre yaz n z. Van Ankara K rklareli Ordu stanbul Bursa Samsun Zonguldak Mardin Uflak Çank r Edirne 1.... 5.... 9.... 2.... 6.... 10...

Detaylı

Otomobil Minibüs Kamyonet Kamyon Otobüs Çekici Römork Yar römork Hafif römork Yük motosikleti

Otomobil Minibüs Kamyonet Kamyon Otobüs Çekici Römork Yar römork Hafif römork Yük motosikleti TANIMLAR Tafl t tiplerine ait kapsaml tan mlama ve s n fland rmalar; Karayollar Trafik Kanunu, A TMY (Araç mal Tadil ve Montaj Yönetmeli i) ve MARTOY da (Motorlu Araçlar ve Römorklar Tip Onay Yönetmelikleri)

Detaylı

Taşıtlar Taşıtlar Taşıtlar Deniz otobüsü Turistik yolcu gemisi Uçak

Taşıtlar Taşıtlar Taşıtlar Deniz otobüsü Turistik yolcu gemisi Uçak Otobüs Troleybüs İETT Hazırlayan: Bilge Nur Karagöz Tramvay Metro Jeff Greenberg / Photolibrary / Getty Images Turkey Feribot Deniz otobüsü Turistik yolcu gemisi Uçak İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. NASA

Detaylı

ÜN TE V SAYMANIN TEMEL LKELER

ÜN TE V SAYMANIN TEMEL LKELER ÜN TE V A. OLASILIK 1. Sayman n Temel lkeleri 2. Olas l kla lgili Temel Kavramlar 3. Olay Çeflitleri ALIfiTIRMALAR ÖZET TEST V - I SAYMANIN TEMEL LKELER B. STAT ST K 1. Araflt rmalar çin Sorular Oluflturma

Detaylı

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. Ağaç, kuş, çiçek, insan tek tek varlıkların tasarımıyla ortaya çıkmış kavramlardır. Kavramlar genel olduklarından

Detaylı

YÜZEY ETKĐSĐNDE UÇUŞ

YÜZEY ETKĐSĐNDE UÇUŞ YÜZEY ETKĐSĐNDE UÇUŞ Gülkız Doğan Araş. Gör., ODTÜ, Havacılık Mühendisliği Bölümü Uçak pilotları inişe geçen uçağın yere değmeden az önce daha fazla alçalmak istemediğine, yoluna öylece devam etmek istediğine

Detaylı