FEN VE TEKNOLOJ A. C S MLER HAREKET ETT RME VE DURDURMA B. KUVVET, C S MLER N HAREKET N VE fiEKL N ETK LER C. HAREKETL VARLIKLARI GÖZLEMLEYEL M D

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN VE TEKNOLOJ A. C S MLER HAREKET ETT RME VE DURDURMA B. KUVVET, C S MLER N HAREKET N VE fiEKL N ETK LER C. HAREKETL VARLIKLARI GÖZLEMLEYEL M D"

Transkript

1 A. C S MLER HAREKET ETT RME VE DURDURMA B. KUVVET, C S MLER N HAREKET N VE fiekl N ETK LER C. HAREKETL VARLIKLARI GÖZLEMLEYEL M D. VARLIKLARIN HAREKET ÇEfi TLER FEN VE TEKNOLOJ

2 Temel Kaynak 4 Kuvvet ve Hareket A. C S MLER HAREKET ETT RME VE DURDURMA Cisimler Nas l Hareket Eder? Bir lokantaya gitti imizde masaya oturmak için sandalyeyi çekerek hareket ettiririz. Masadan kalkt m zda sandalyeyi iterek yerine yerlefltiririz. tme ve çekme eylemini yaparak varl klar hareket ettiririz. Varl klar itip çekerken bir kuvvet uygular z. O hâlde kuvvet bir varl hareket ettirmek ya da durdurmak için uygulad m z itme ve çekmedir. Al flverifl yaparken kulland m z arabalar hareket ettirmek için iteriz. E ik bir zeminde h zl hareket eden arabay yavafllatmak veya durdurmak için kendimize do ru çekeriz. Hareketli bir cisme, hareket yönüne z t bir kuvvet uygulad m zda cismi yavafllatabilir ya da durdurabiliriz. H zl hareket eden ya da dönen cisimleri durdurmak tehlikelidir. Bize zarar verebilir. tme ve çekme uygulayarak her cismi hareket ettiremeyebiliriz. I II III I. Bozulan arabay bir kifli itti inde hareket etmedi. II. Arabay 3 kifli itti inde araba harekete geçti. III. Araba gittikçe h zlan yor. Uygulanan kuvvet küçükse cisim hareket etmez. Uygulanan kuvvet artt r l nca, cisim harekete geçer ve gittikçe h zlan r. tme ve çekme, yaflam m z n her alan nda vard r. Rüzgârl havalarda baz cisimlerin uçufltu unu görürüz. Bunlar havan n itme gücü ile hareket eder. Uçurtmalar da bu flekilde hareket eder. nsanlar, havan n itme gücünden yararlanarak yelkenliler, yel de irmenleri ve rüzgâr tribünleri yapt lar. Yaflad m z ortamda bulunan hava her zaman varl klara itme uygular. Vücudumuz al flt için bunu hissetmeyiz. tme ve çekme uygulayarak her cismi hareket ettiremeyece imizi biliyoruz. Baz makineler insanlar n uygulayaca kuvvetle hareket ettirilemeyen cisimleri hareket ettirir. Örne in, limanlarda a r yükler vinçlerle çekilerek gemilere yüklenir ya da indirilir. 568

3 Kuvvet ve Hareket FEN VE TEKNOLOJ B. KUVVET, C S MLER N HAREKET N VE fiekl N ETK LER Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri Nelerdir? Kuvvet uygulayarak duran cismi hareket ettirdi imizi biliyoruz. Kuvvetin, cisimleri hareket ettirmenin yan nda durdurma, döndürme, yön de ifltirme ve flekil de ifltirme etkileri vard r. Ayr ca hareketli cisimler kuvvetin etkisiyle h zlan r ya da yavafllar. H zlanma: Yuvarlanan bir topa aya m zla vurdu umuzda daha h zl hareket eder. Yavafl yavafl kapanan bir kap y elimizle itti imizde h zlanarak kapan r. Hareket eden bir cisme, hareket yönünde bir kuvvet uygulad m zda cisim h zlan r. Yavafllama - Durma: Kapanmakta olan kap y hareketinin z t yönünde çekersek yavafllar ya da durur. Sürücüler, arabay durdurmak ya da yavafllatmak için frene basarak araban n hareketine z t yönde bir kuvvet uygular. Bir cisme, hareketine z t yönde bir kuvvet uygulad m zda cisim yavafllar ya da durur. Yön De ifltirme: Resimdeki çocuklar topu durdurmadan birbirlerine at yorlar. Can Alp topu att nda Sarp kendisine do ru gelen topa vurarak yönünü de ifltirir. Böylece topu Alp Can a atm fl olur. Sarp Hareket hâlindeki cisimlere kuvvet uygulad m zda yön de ifltirebilir. Döndürme: Sürücü direksiyona kuvvet uygulayarak döndürür. Yine kuvvet uygulayarak tornavida ile viday s k flt r p ç kartabiliriz. Kap, pencere ve dolap kapaklar menteflelerin etraf nda dönerek hareket eder. Birçok makine ve arac n yap m nda kuvvetin döndürme etkisinden yararlan lmaktad r. Kuvvet uygulanan cisimler döner. fiekil De ifltirme: Kuvvet uygulayarak cisimlerin fleklini de ifltirebiliriz. Sünger, lastik, sarmal yay gibi cisimlere kuvvet uygulad m zda flekilleri de iflir ancak uygulanan kuvvetin etkisi kalkt nda eski flekillerini al r. Böyle cisimlere esnek cisimler denir. Sarmal yay iki ucundan çekti imizde yay n boyu uzar. B rakt m zda eski fleklini al r. Sarmal yay çekerken uygulad m z kuvvet büyük olursa yay esnekli ini kaybeder, eski fleklini alamaz. Bir demir çubu a kuvvet uygulad m zda fleklini de ifltirebiliriz. Uygulad m z kuvvet kalkt nda eski durumuna geri dönemez. Böyle cisimlere esnek olmayan cisimler denir. 569

4 Temel Kaynak 4 Kuvvet ve Hareket C S MLER HAREKET ETT RME VE DURDURMA KUVVET, C S MLER N HAREKET N VE fiekl N ETK LER TEST I. tme II. Çekme III. Sallanma Yelkenli gemilerin hareketini sa layan etki yukar dakilerden hangisi ya da hangileridir? a. Yaln z I b. I, II c. II, III d. I, II, III Yavafllama Kuvvet sebep olur Hareket Dönme 2. Kuvvetin Etkileri Yön de ifltirme Durma Yavafllama H zlanma Hareketli Cisim Hareketsiz Cisim Kuvvetin etkilerinin gösterildi i bu tablodan afla daki yarg lardan hangisine ulafl lamaz? a. Bir hareketli kuvvetin etkisiyle h zlanabilir. b. Kuvvet, hareketsiz varl hareket ettirebilir. c. fiekil de ifltirme etkisi sadece hareketsiz cisimlerde olur. d. Hareketli cisimler kuvvetin etkisiyle durabilir. fiekil de ifltirme Harekete geçme 3. Verilen kavram haritas nda bofl b rak lan yerlere afla dakilerden hangisi yaz lamaz? a. Sallanma b. Durma c. Yön de ifltirme d. H zlanma 4. Afla dakilerden hangisi havan n itmesi ile hareket eder? a. tren b. yel de irmeni c. uçak d. zeplin 5. fiekildeki iflçi e ik zeminde h zlanma hareketi yapan arabay yavafllatmak ya da durdurmak için ne yapmal d r? a. Koflmal d r. b. Araban n önüne geçmelidir. c. tme hareketi yapmal d r. d. Arabay kendine do ru çekmelidir. 570

5 Kuvvet ve Hareket FEN VE TEKNOLOJ 6. Afla dakilerden hangisi kuvvetin etkisi ile gerçekleflmez? a. Odunun yanmas b. A açlar n rüzgârda sallanmas c. Topun yuvarlanmas d. Vidan n dönmesi 7. fiekildeki radyoyu açmak için kuvvetin hangi etkisinden yararlan r z? a. fiekil de ifltirme b. Döndürme c. Yavafllama d. Durdurma 8. Afla daki ifadelerden hangisi yanl flt r? a. Her cismi iterek ya da çekerek hareket ettiremeyiz. b. Hareket hâlindeki cisimlere kuvvet uyguland nda yön de ifltirebilir. c. Hareketliye uygulanan etki hareket yönünde art r l rsa h zlan r. d. Kuvvet ile hareket aras nda bir iliflki yoktur. 9. I. Balon II. Cam macunu III. Bak r tel IV. Silgi V. Yay Yukar dakilerden hangileri esnek maddedir? a. I, II b. III, IV c. I, IV, V d. II, III, V 10. Afla dakilerden hangisinde sarmal yaya daha çok kuvvet uygulanm flt r? a. b. 11. I. tme II. Çekme III. Yön de ifltirme IV. Dönme Resimdeki çocuklar yukar dakilerden hangilerini uygulayarak topu hareket ettiriyorlar? a. I - II b. I - III c. II - IV d. III - IV 12. Bisikletle hareket eden bir çocuk afla dakilerden hangisini yapamaz? a. dönme b. h zlanma c. germe d. durma 13. I. Durma II. H zlanma III. Yavafllama IV. Yön de ifltirme A cismi ok yönünde hareket ederken Ahmet flekildeki gibi hareket yönüne z t yönde bir kuvvet uygulad nda yukar dakilerden hangisi ya da hangileri gerçekleflebilir? a. Yaln z I b. Yaln z II c. I - III - IV d. I - II - III - IV 14. Afla dakilerden hangisi kuvvetin etkisi kald r ld nda ilk hâline dönemez? a. sünger b. lastik c. oyun hamuru d. sarmal yay 15. Afla dakilerden hangisinin gerçekleflmesinde kuvvet gerekli de ildir? a. Topun potaya at lmas nda b. Buzun erimesinde c. Okun yaydan f rlat lmas nda d. Halterin kald r lmas nda c. d. 571

6 Temel Kaynak 4 Kuvvet ve Hareket 16. Kuvvet uygulanan bir cismin hareket etmemesi durumunda afla daki yarg lardan hangisine ulafl labilir? a. Cismin çok küçük oldu u b. Uygulanan kuvvetin yetersiz oldu u c. Cismin çok hafif oldu u d. Uygulanan kuvvetin çok büyük oldu u 17. I. Kap n n aç l p kapanmas II. Çivinin çak lmas III. Bisiklet pedal n n hareketi IV. Sal nca n sallanmas Yukar dakilerden hangisi ya da hangileri kuvvetin döndürme etkisi ile gerçekleflir? a. Yaln z I b. I - III c. II - III d. II - IV 19. Yukar dan düflen topa elimizle vurdu umuzda topun hareket yönü ve türü afla dakilerden hangisi olur? Hareketin yönü Hareketin türü a. Yukar ya Gittikçe h zlanma b. Afla ya Gittikçe yavafllama c. Yukar ya Gittikçe yavafllama d. Afla ya Gittikçe h zlanma 20. I. Kuvvet cisimlerin fleklini de ifltirir. II. Kuvvet uygulanan cisimler döner. III. Kuvvet itme ve çekmedir. IV. Kuvvet cisimlerin yönünü de ifltirir. Yukar dakilerden hangisi ya da hangileri her koflulda daima do rudur? a. Yaln z I b. Yaln z III c. II - IV d. I - III - IV Aslanlar Çitalar 18. Halat çekmece oynayan çocuklar karfl taraftaki arkadafllar n çekiyorlar. Çizgiyi geçen grup oyunu kaybedecektir. Her iki gruptaki çocuklar n yeri de iflmedi ine göre afla daki yarg lardan hangisi do rudur? a. Aslanlar grubu daha çok kuvvet uygulam flt r. b. Çitalar grubu daha çok kuvvet uygulanm flt r. c. Her iki grup da eflit kuvvet uygulam flt r. d. Gruplardan biri hiç kuvvet uygulamam flt r. 572

7 Kuvvet ve Hareket FEN VE TEKNOLOJ C. HAREKETL VARLIKLARI GÖZLEMLEYEL M Hangi Varl klar Hareketlidir? Yaflant m zda sürekli hareket ederiz. Konuflurken, yaz yazarken, yürürken, uyurken hep hareket hâlindeyizdir. A aca t rmanan kedi, gökte uçan uçak, ip atlayan çocuk hareketlidir. Uyudu umuz yatak, kitapl k dolab, yerdeki hal ise hareketsizdir. Canl varl klar n kendileri hareket ederler. Ancak Dünya hem kendi hem de Günefl in etraf nda dönerek hareket eder. Ay da Dünya n n etraf nda dönerken Dünya ile birlikte Günefl etraf nda da döner. Hareketsiz görünen birçok cans z varl k d flar dan bir etki uyguland nda hareket eder. Örne in, yerde duran bir tafl hareketsizdir. Aya m zla vurdu umuzda tafl hareket ettirmifl oluruz. Bir varl n baflka bir varl a göre yer de ifltirmesini hareket olarak tan mlar z. Canl varl k olan bitkiler de hareket eder ancak bitkilerin hareketleri di er canl lardan farkl d r. Bitkiler kökleriyle suya ve topraktaki madensel maddelere, dallar ve yapraklar yla da günefl fl na yönelerek hareket ederler. Baz bitkiler yandaki bitki gibi bir çubu a ya da a aca dolan r, baz bitkiler de ayçiçe i gibi çiçe inin yönünü günefle göre de ifltirir. Resimdeki çocuk tafl n yerini de ifltirerek hareket ettirmifltir. Tafl n eve göre yeri de iflmifltir. hareketsiz hareketsiz hareketsiz hareketsiz Yaflant m zda hareketlerimizi kolaylaflt ran birçok araçtan yararlan r z. Bunlardan en önemlisi yaklafl k alt bin y l önce icat edilen tekerlektir. hareketli yeri de iflti Tekerle i her gün kulland m z bisiklet, araba, tekerlekli sandalye, sedye vb. araçlarda görebiliyoruz. Saat, dikifl makinesi gibi birçok makine de tekerlekten yararlan larak yap lm flt r. 573

8 Temel Kaynak 4 Kuvvet ve Hareket D. VARLIKLARIN HAREKET ÇEfi TLER Bir Varl n H zl Olup Olmad na Nas l Karar Veririz? Varl klar n hareket etmesi yani yer de ifltirmesi bir zaman dilimi (1 gün, 1 saat, 1 dakika vb.) içinde olmaktad r. Bir varl n ne kadar zaman içinde ne kadar yer de ifltirdi ini tespit edersek o varl n h z hakk nda karar verebiliriz. Örne in, bir otomobil I. gün 1 saatte 90 km yol gitmifltir. Ayn otomobil II. gün 1 saatte 120 km yol alm flt r. Bu otomobil ayn süre içinde daha uzun yol gitti i için II. gün daha h zl d r. Buna göre, Belli bir zaman aral nda bir cisim ne kadar çok yol al yorsa o kadar h zl d r. Resimdeki çocuk, havuzun bir ucundan di er ucuna ilk denemesinde 5 dakikada yüzüyor. kinci denemesinde ise ayn yeri 3 dakikada yüzüyor. Günümüzde teknolojideki geliflmeler daha h zl tafl tlar n üretilmesini sa lam flt r. Bu tafl tlarla gidece imiz yere daha k sa sürede ulafl r z. Bizi gidece imiz yere en k sa sürede götüren arac n daha h zl oldu unu söyleyebiliriz. Bu nedenle en h zl ulafl m arac uçakt r. Otomobil, kamyona ve traktöre göre daha h zl d r. Motorlu tafl tlar, motorsuz tafl tlardan daha h zl hareket eder. Örne in, motosiklet, bisiklete göre daha h zl d r. Hareket eden bir cisim bir yolu ne kadar k sa sürede al yorsa o kadar h zl d r. Motorlu araçlardan gücü fazla olan daha h zl hareket eder. Hareket eden varl n bir yolu alma süresi k sald kça h z artmaktad r. 574

9 Kuvvet ve Hareket FEN VE TEKNOLOJ Bir Cisim Hangi Durumlarda H zlan r ya da Yavafllar? Yavafllayan hareket Duran cisim H z = 0 (s f r) H zlanan hareket Dura a yolcu almak için yaklaflan bir otobüsün h z gittikçe azal r. Otobüs bu durumda yavafllayan hareket yapar. Otobüs durakta durdu unda h z yoktur. Hareket etmedi i için h z s f rd r. Duraktan hareket eden otobüs gittikçe h z n art r r. Bu durumda otobüs h zlanan hareket yapar. Düz yolda yürürken yokufl ç kmaya bafllayan bir adam yavafllayan hareket yapar. Bu adam yokufl afla inmeye bafllad nda h zlanan hareket yapar. Cisimler Ayn Hareketi mi Yapar? Düz bir yolda koflan çocu un hareketi ile bir dire in etraf nda dönen çocu un hareketi ayn de ildir. Birinci çocu un izledi i yol do rusald r. kinci çocu un izledi i yol ise daireseldir. Saatin kollar akrep ve yelkovan da ikinci çocuk gibi dönme hareketi yapmaktad r. Sal ncaktaki çocuk ise sallanma hareketi yapar. Resimdeki sandalye ile de sallanma hareketi yapabiliriz. Yukar ya at lan bir topun h z gittikçe yavafllar. Top afla ya do ru düflerken h z artar. 575

10 Temel Kaynak 4 Kuvvet ve Hareket HAREKETL VARLIKLARI GÖZLEMLEYEL M VARLIKLARIN HAREKET ÇEfi TLER TEST Afla daki ifadelerden hangisi yanl flt r? a. Canl varl klar kendili inden hareket edebilirler. b. Yer de ifltirmeyen, duran cisim hareketsizdir. c. Bitkiler yön de ifltirme hareketi yapamaz. d. Cans z varl klar bir etki uyguland nda hareket edebilir. 2. Resimdeki olaylar belli zaman dilimi içinde gerçekleflmifltir. Resimlere göre afla dakilerden hangisi do rudur? a. Kufl hareketsizdir. b. Araba hareketlidir. c. Top hareketsizdir. d. Çocuklar hareketlidir. 3. Afla daki cisimlerden hangisi daha kolay hareket eder? a. b. 4. Afla daki olaylardan hangisi bitkilerin kendili inden hareket etti ini göstermez? a. Çiçek ve yapraklar n günefle yönelmesi b. Yapraklar n rüzgârda sallanmas c. Köklerin su ve minerallere uzanmas d. Bitkilerin büyümesi ve çiçek açmas 5. Afla dakilerden hangisi helikoptere göre daha h zl d r? a. motosiklet b. otobüs c. gemi d. uçak 6. Afla dakilerden hangisi düz yolda hareket eden bir otomobile göre daha h zl hareket edemez? a. bisiklet b. motosiklet c. uçak d. helikopter 7. Afla daki otomobillerin 1 saatte gittikleri yol verilmifltir. Buna göre hangisi daha h zl hareket etmifltir? a. b. 85 km 111 km c. d. 102 km 99 km c. d. 576

11 Kuvvet ve Hareket FEN VE TEKNOLOJ 8. Afla da verilenlerden hangisi do ru de ildir? a. Belli bir zaman aral nda bir cisim ne kadar çok yol al yorsa o kadar h zl d r. b. Hareket eden bir cisim bir yolu ne kadar k sa sürede al yorsa o kadar h zl d r. c. Hareket eden bir varl n bir yolu alma süresi k sald kça h z artmaktad r. d. Hareket hâlindeki bir cismin h z hiçbir zaman de iflmez. 9. Resimdeki tren yolcu indirmek ve bindirmek için istasyona yaklaflmaktad r. Bu trenin yapt hareket türü afla dakilerden hangisidir? a. yavafllama b. h zlanma c. sallanma d. dönme 10. Afla dakilerden hangisinde h zlanma hareketi söz konusudur? a. Kavfla a yaklaflan otomobilde b. Yokufl ç kan bisiklette c. Limana yanaflan gemide d. Pistten kalkan uçakta 11. Afla daki ifadelerden hangisi yanl flt r? a. Duran cismin h z s f rd r. b. At lan top yere düflerken h zlan r. c. nifl yapan helikopter h zl hareket eder. d. Yokufltan yuvarlanan tafl h zl hareket eder. Sabiha 10 dakika Kemal 8 dakika 12. Yukar daki çocuklar 1000 metrelik mesafeyi belirtilen sürelerde kofltular. Buna göre en h zl koflan çocuk hangisidir? a. Kemal b. Sabiha c. Nurhan d. Mert 13. A açtan düflen bir elman n hareket türü afla dakilerden hangisidir? a. yavafllama b. h zlanma c. sallanma d. dönme 14. Afla dakilerden hangisinde hareket türü farkl d r? a. b. c. d. Mert 5 dakika Nurhan 12 dakika 577

12 Temel Kaynak 4 Kuvvet ve Hareket 15. Resimdeki çocuk afla daki hareketlerden hangilerini yapabilir? I. Sallanma II. Dönme III. Yavafllama IV. H zlanma a. I - II b. I - II - III c. II - III - IV d. I - II - III - IV 16. Farkl sürelerde gittikleri yol belirtilen tafl tlardan hangisi daha h zl hareket etmifltir? a. Mavi araba - 1 saatte 90 km b. Sar araba - 2 saatte 140 km c. K rm z araba - 4 saatte 224 km d. Siyah araba - 3 saatte 255 km 17. fiekildeki gibi yukar ya do ru f rlat lan bilye A noktas na ulaflm fl ve tekrar geri gelmifltir. I. H zlanan hareket yapar. II. A noktas na gelince durur. III. Gittikçe yavafllayan hareket yapar. Bilyenin bu hareketi s ras nda yukar da belirtilen olaylar n do ru s ralamas afla dakilerden hangisidir? a. I - II - III b. II - I - III c. III - II - I d. III - I - II 18. Yukar daki araba yar fl nda arabalar n h z için afla dakilerden hangisi söylenemez? a. En h zl araba mavi arabad r. b. K rm z ve yeflil arabalar n h z eflittir. c. Yeflil araba pembe arabadan yavaflt r. d. Pembe araba k rm z arabadan yavaflt r. 19. Bisikletle kursa giden Erinç, 400 m sonra yoruldu u için yolun kenar nda oturarak dinlendi. Kalan 300 metreyi giderken geç kald için acele etti. Erinç in bisikleti ile yapt hareket türleri s ras yla afla dakilerden hangisinde do ru verilmifltir? a. H zlanma - yavafllama - h zlanma b. H zlanma - h zlanma - yavafllama c. Yavafllama - h zlanma - yavafllama d. Yavafllama - h zlanma - h zlanma 20. Afla dakilerin hangisinin hareketi di erlerinden farkl d r? a. b. c. d. 578

13 Kuvvet ve Hareket 1. HAREKET VE KUVVET - ÜN TE TEST 3 fiekildeki çocuk evden markete gitti inde ilk bulundu u yere göre kaç metre yer de ifltirmifl olur? a. 40 b. 130 c. 170 d Bir kifli bat ya do ru 60 m yürüyor. Sonra ayn yolda do uya do ru 25 m yürüyor. Bu kifli ilk bulundu u yere göre kaç metre yer de ifltirmifltir? a. 85 b. 60 c. 35 d Bir tafl t, birer saattlik zaman dilimlerinde eflit uzunluklarda yol al yor. Bu tafl t n h z için afla dakilerden hangisi söylenebilir? a. Gittikçe artm flt r. b. Önce artm fl, sonra azalm flt r. c. Önce azalm fl, sonra artm flt r. d. De iflmemifl, sabit kalm flt r. 4. Afla daki ifadelerden hangisi yanl flt r? a. Kuvvet uygulad m z bütün cisimler flekil de ifltirir. b. Park etmek isteyen tafl t yavafllayan hareket yapar. c. Kuvvet uygulanan esnek cisim eski hâline dönebilir. d. Tekerlek cisimlerin hareketlerini kolaylaflt r r. 5. Afla daki olaylardan hangisinde itme söz konusudur? a. b. c. d. FEN VE TEKNOLOJ 6. Afla dakilerden hangisinin hareketi di erlerinden farkl d r? a. Yukar ya do ru at lan topun b. Ekseni etraf nda dönen Dünya n n c. Limandan ayr lan geminin d. Duvardan atlayan çocu un 7. Bir otobüsün dura a yaklaflmas, duraktan yolcu almas ve duraktan hareket etmesi durumlar nda s ras yla afla dakilerden hangisi gerçekleflir? a. Yavafllama - durma - h zlanma b. H zlanma - yavafllama - durma c. Durma - yavafllama - h zlanma d. Yavafllama - h zlanma - durma 8. Ayhan, flekildeki gibi topu yuvarlayarak kum tepesinin üzerinden di er tarafa geçiriyor. Bu durumda topun hareketi için afla dakilerden hangisi söylenebilir? a. H zlan r - yavafllar - durur b. Yavafllar - h zlan r - durur c. Durur - h zlan r - yavafllar d. H zlan r - durur - yavafllar 9. Afla daki ifadelerden hangisi yanl flt r? a. Kuvvet hareket eden bir varl yavafllatabilir. b. Esnek bir cisme kuvvet uyguland nda hiçbir zaman flekil de ifltirmez. c. Hareketlinin, hareketine z t yönde uyguland nda durabilir. d. Kuvvet hareketlinin yönünü de ifltirebilir. 10. nsanlar çok büyük ve a r yükleri vinçlerle hareket ettirirler. Vinçler bu ifli afla dakilerden hangisi ile yapar? a. durdurma b. itme c. çekme d. flekil e ifltirme 579

14 Temel Kaynak 4 Kuvvet ve Hareket 11. I. Sarmal yay II. Çamur III. Lastik Yukar dakilerden hangisi ya da hangileri esnek maddedir? a. Yaln z I b. I, III c. II, III d. I, II, III 12. Afla daki yarg lardan hangisi yanl flt r? a. Hareket yönüne do ru itilen cisim h zlan r. b. terek her cismi hareket ettiremeyebiliriz. c. Uçurtma havan n itme gücü ile hareket eder. d. Her cismi kuvvet uygulayarak durdurabiliriz. 13. Araban n direksiyonunu hareket ettirirken kuvvetin hangi etkisinden yararlan r z? a. h zlanma b. yavafllama c. döndürme d. itme 14. Afla dakilerden hangisi hareket kavram için uygun de ildir? a. Kaleden at lan topun kaleye göre durumu b. Koflan çocu un eve göre durumu c. Otobüsteki oturan yolcunun otobüse göre durumu d. Uçan kuflun yuvaya göre durumu 15. fiekildeki düzenekte fleffaf hortumun içine at lan toplar n hareket yönü oklarla gösterilmifltir. Toplar n hareketi için afla dakilerden hangisi söylenemez? a. Mavi top h zlan r. b. Yeflil top yavafllar. c. Sar top h zlan r. d. K rm z top yavafllar. 16. Afla dakilerden hangisinde farkl bir hareket vard r? a. b. c. d. 17. Ebru, bir cismi gererek fleklini de ifltirdi. Uygulad kuvveti kald r nca cismin eski hâline döndü ünü gördü. Afla dakilerden hangisi bu tür cisimlerin ortak özelli idir? a. k r lgan b. sert c. esnek d. berk 18. fiekildeki cisim ok yönünde hareket etmektedir. Cisme arkas ndan bir itme kuvveti uyguland nda afla dakilerden hangisi ya da hangileri gerçekleflebilir? I. H zlan r. II. Durur. III. Yavafllar. IV. Yön de ifltirir. a. Yaln z II b. Yaln z I c. I - IV d. III - IV 19. Yukar daki tablo dört arac n h z ile ilgili bilgileri göstermektedir. Hangi tafl tlar n h z eflittir? a. I - II b. I - III c. II - IV d. III - IV 20. Tafl t Zaman Ald Yol (Saat) (Kilometre) I II III IV Kuvvet fiekil de iflikli i Döndürme Durdurma H z Yön de ifltirme Kutudaki sözcüklerle bir kavram haritas oluflturulsa hangisi d flar da kal r? a. kuvvet b. döndürme c. h z d. flekil de iflikli i 580

KUVVET VE HAREKET ÜNİTESİ

KUVVET VE HAREKET ÜNİTESİ KUVVET VE HAREKET ÜNİTESİ HAREKETLİ VARLIKLARI GÖZLEMLEYELİM Varlıkların belirli bir noktaya göre yer değiştirmesine HAREKET deriz. Bir varlığın başka bir varlığa göre yer değiştirmesi harekettir. İnsanların

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D AZ BASINCI ES - 1 1. Balona etki eden toplam bas nç; aç k ava bas nc - na, yüksekli ine ve un a rl na ba l - d r. Bu büyüklükler kald rma kuvvetini etkiledi inden, gerilme kuvvetini de etkiler. areketli

Detaylı

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur.

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur. F Z OT ÖRNE 1 : fiekil I L M aranl k bir ortamda, küresel bir fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi topu konulmufltur fiekil II Ifl kl bölge fiekil III ayna a, L, M noktalar n n birinden bak ld nda,

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

KUVVET VE HAREKET ÜN TE: 2

KUVVET VE HAREKET ÜN TE: 2 ÜN TE: KUVVET VE HAREKET SARMAL YAYLARI TANIYALIM 6. s n fta kuvvet ölçen araçlar olan dinamometrelerin içinde çelikten yap lm fl yaylar oldu unu ö renmifltiniz. Bu çelik yaylar, esneklik özellikleri ile

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz.

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. 1. KONU Adı - Soyadı:... Numarası:.. Sınıfı:. Ön Çalışma 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. SALÇA + 11 2. Afla daki nesnelerden koni, prizma ve küreye

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF ONU ANAIMI 2. ÜNİE: UVVE ve HAREE 3. onu OR, AÇISA MOMENUM ve DENGE EİNİ ve ES ÇÖZÜMERİ 2 2. Ünite 3. onu ork, Aç sal Momentum ve Denge A n n Yan tlar 1. Çubuk dengede oldu una göre noktas na

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir.

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir. UZUNLUKLARI ÖLÇEL M Burada bir çubuk üzerine ay c n resmi konmufltur. Çubuk kayd r ld kça çubuklar n boyu eksik kal yor. Eksik k sm boyayarak tamamlay n z. Her kareyi bir birim kabul ediniz. 3 Çubuk kareli

Detaylı

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz.

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Kesirler 53 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. 4. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler:

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: AAA ES -. 4. anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: anahtar kapal iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: 0 Sö ner Artar De fl i mez I II aln z anahtar kapat l rsa ve lambalar söner.

Detaylı

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9 Nesne Grafi i ve Tablo MATEMAT K 17. Afla daki tablolardan hangisi bu grafikteki verilere göre düzenlenmifltir? a. Meyve Say s b. Meyve Say s c. Kay s 3 Armut 4 Çilek 5 Elma 3 Kay s 9 Armut 12 Çilek 15

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

S cakl k de iflimi ( C) 5. Aç k bir kapta s t lan tuzlu suyun kaynama s cakl : ESEN YAYINLARI. Tson = + + CEVAP C. 7. Buz s n rken: Q 1 T X ( X)

S cakl k de iflimi ( C) 5. Aç k bir kapta s t lan tuzlu suyun kaynama s cakl : ESEN YAYINLARI. Tson = + + CEVAP C. 7. Buz s n rken: Q 1 T X ( X) ISI VE SICAI ES - 1 1. adde ütle (g) Verilen s (cal) S cakl k de iflimi 4. adde Erime aynama 2m 3 4 6 3m 2 2 1 12 4m 4 2 8 m.c. c m. 3 c 2m 2 c 3m. 2 3m 4 c 4m. 3m Buna göre, ile ayn olailir, farkl d r.

Detaylı

TEST - 1 RENKLER. Beyaz cisimler üzerlerine düflen fl aynen yans t r. Böylece tüm cisimler ayd nlat ld fl n renginde görülür.

TEST - 1 RENKLER. Beyaz cisimler üzerlerine düflen fl aynen yans t r. Böylece tüm cisimler ayd nlat ld fl n renginde görülür. REER TEST - 1 1. 4. fiekil- fiekil- fiekil- Beyaz ler üzerlerine üflen fl aynen yans t r. Böylece tüm ler ay nlat l fl n rengine fl k 1444442444443 turuncu mor göz magenta 2. avi X Z agenta ve renkli fl

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

MATEMAT K. BÖLME filem

MATEMAT K. BÖLME filem Do al Say larla Bölme fllemi MATEMAT K BÖLME filem 12 çile i 3 taba a eflit olarak paylaflt rd m zda bir taba a kaç çilek düfler? Tabaklara çilekleri birer birer paylaflt ral m. Üç tabak oldu u için çilekler

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN ÖLÇÜLMESİ 50 N B C

5. SINIF FEN BİLİMLERİ KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN ÖLÇÜLMESİ 50 N B C 1-1- 50 N 50 N 50 N A B C Şekilde özdeş dinamometrelerin ucuna asılan A, B ve C cisimlerinin ağırlıkları arasındaki doğru ilişki aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) A > B > C

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

2. ÜN TE KUVVET VE HAREKET 1. HIZ NED R? NASIL HESAPLANIR? 2. KUVVET NASIL ÖLÇÜLÜR? NASIL GÖSTER L R? 3. B RDEN FAZLA KUVVET N ETK S

2. ÜN TE KUVVET VE HAREKET 1. HIZ NED R? NASIL HESAPLANIR? 2. KUVVET NASIL ÖLÇÜLÜR? NASIL GÖSTER L R? 3. B RDEN FAZLA KUVVET N ETK S . ÜN TE. KUVVET VE HAREKET 1. HIZ NED R? NASIL HESAPLANIR?. KUVVET NASIL ÖLÇÜLÜR? NASIL GÖSTER L R? 3. B RDEN FAZLA KUVVET N ETK S 4. TÜM VARLIKLARI HER ZAMAN ETK LEYEN KUVVET Bir cismin bulundu u noktaya

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

KUVVET, CİSİMLERİN HAREKERİNİ VE ŞEKLİNİ ETKİLER

KUVVET, CİSİMLERİN HAREKERİNİ VE ŞEKLİNİ ETKİLER KUVVET VE HAREKET CİSİMLERİ HAREKET ETTİRME VE DURDURMA TEST KUVVET, CİSİMLERİN HAREKERİNİ VE ŞEKLİNİ ETKİLER 1. I. İtme II. Çekme III. Sallanma Yelkenli gemilerin hareketini sağlayan etki yukarıdakilerden

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 1.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 1.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 1.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 DERS İLE İLGİ GENEL HUSUSLAR Ders 1 Vize ve 1 final sınavı yapılarak değerlendirilecektir. Vize sınavının %40 ı ve final

Detaylı

Hareket ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra,

Hareket ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ÜNİTE 3 Hareket Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar hareket kavramını, hareketi doğuran kuvvetleri, hız kavramını, ivme kavramını, enerji kavramını, hareket ile enerji arasındaki ilişkiyi öğreneceksiniz.

Detaylı

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r?

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? DO A VE MATEMAT K DO AL SAYILARLA BÖLME filem Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? A açtaki kufllar 2 dala eflit olarak konsayd, her

Detaylı

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir.

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir. Do al Say larla Bölme fllemi BÖLME filem Ankara daki ilkö retim okullar fiehrimizi Yeflillendirelim kampanyas bafllatt lar. Befl gün boyunca bofl alanlara toplam 1005 a aç dikildi ine göre günde ortalama

Detaylı

Kavram Dersaneleri 10 ELEKTR K AKIMI ÇÖZÜM 17: ÖRNEK 17:

Kavram Dersaneleri 10 ELEKTR K AKIMI ÇÖZÜM 17: ÖRNEK 17: EET AII ÖNE 7: Özdefl,, lambalar flekildeki gibi ba lanm fllard r. anahtar kapat l nca ve lambalar n n parlakl nas l de iflir? (Üretecin iç direnci önemsenmiyor.) A) De iflmez De iflmez B) Azal r De iflmez

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 3.ÜNİTE :KUVVET VE HAREKET KONU ÖZETİ KONULAR

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 3.ÜNİTE :KUVVET VE HAREKET KONU ÖZETİ KONULAR FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 3.ÜNİTE :KUVVET VE HAREKET KONU ÖZETİ KONULAR A. Kuvvetler B. Mıknatısları Tanıyalım C. Sürtünme Kuvveti A.KUVVETLER Temas Gerektiren Kuvvetler Çevremizdeki nesneleri hareket ettirmek

Detaylı

Buz. Fen ve Teknoloji. Zeytin ya. Hava. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Buz. Fen ve Teknoloji. Zeytin ya. Hava. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 4. SINIF Nu. : Maddeyi Tan yal m TEST 74 Uygulamal Etkinlik 1. Afla da maddelerin kat, s v ve gaz hâlleri ile ilgili baz resimler verilmifltir. Maddenin bu hâllerinin özelliklerini

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Fizik Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik - 1 - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu 1 Fizik - 1 - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu 2 Fizik - 1 - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu 3 Fizik - 1 - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / Nisan 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 3,15 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpımının sonucu bir tam

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

Öncelikle tamamen dolu olan albümlerde toplam kaç foto raf oldu unu bulal m. 20 x 5 ifllemini çözümleyerek yapal m. 25 x 17 175 + 255 425

Öncelikle tamamen dolu olan albümlerde toplam kaç foto raf oldu unu bulal m. 20 x 5 ifllemini çözümleyerek yapal m. 25 x 17 175 + 255 425 Do al Say larla Çarpma fllemi MATEMAT K DO AL SAYILARLA ÇARPMA filem Tolga Bey amatör bir foto rafç d r. Çekti i foto raflar her birinde 25 foto raf olan 17 albümde toplam flt r. 18. albümüne ise henüz

Detaylı

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden F Z A IRI EREZ ÖRNE 1 : I m II 2m ütleleri m, 2m olan eflit bölmeli, düzgün ve türdefl I ve II levhalar flekildeki gibi birbirine tutturularak noktas ndan bir iple as l yor. Bu levhalar afla dakilerden

Detaylı

6. Kalans z bir bölme iflleminde bölen 4, bölüm 23 ise bölünen kaçt r? a. 27 b. 82 c. 92

6. Kalans z bir bölme iflleminde bölen 4, bölüm 23 ise bölünen kaçt r? a. 27 b. 82 c. 92 Bölme fllemi TEST 18 1. Afla dakilerden hangisi 5 iflleminde kalan olamaz? a. 5 b. 4 c. 3 2. 48 6 iflleminin sonucu afla dakilerden hangisidir? a. 7 b. 8 c. 9 3. 95 4 ifllemi ile ilgili afla dakilerden

Detaylı

6. Sınıf Fen ve Teknoloji

6. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Kuvvet Kuvveti göremeyiz, ancak onu etkileri ile tanırız. Kuvvet; Duran bir cismi hareket ettirebilir. Hareket eden bir cismi durdurabilir. Hareket eden bir cismin hızını değiştirebilir. Hareket

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 7. Konu İŞ ve ENERJİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 7. Konu İŞ ve ENERJİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU NLTIMLI. ÜNİTE: KUVVET ve HREKET 7. Konu İŞ ve ENERJİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ .. Ünite 7. Konu ( fl ve Enerji) n n Çözümleri E K W s m./4v f s. /4x m.v f s.x f s mv x Cismin K noktas nda

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

MATEMAT K. Oran ve Orant ORAN VE ORANTI

MATEMAT K. Oran ve Orant ORAN VE ORANTI Oran ve Orant MATEMAT K ORAN VE ORANTI K z Kulesi nin foto raf n çeken Aylin çekti i foto raf farkl oranlarda büyütüp küçülterek ço alt p arkadafllar na da tt. Ço altt foto raflar n kenar uzunluklar n

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

YARIŞÇI Senaryo - Kemal ÇİPE

YARIŞÇI Senaryo - Kemal ÇİPE YARIŞÇI Senaryo - Kemal ÇİPE Hızla gelen bir ambulans görürüz. Sirenleri durmadan çalmaktadır. Hastanenin kapısından içeri girer. Hastane bahçesi / Dış Gün / 01-01 Hızla gelen bir ambulans. Sirenleri çalmaktadır.

Detaylı

Can göz doktoruna gittiğinde şekilleri iyi göremedi.bu nedenle doktor ona gözlük kullanması gerektiğini söyledi.

Can göz doktoruna gittiğinde şekilleri iyi göremedi.bu nedenle doktor ona gözlük kullanması gerektiğini söyledi. DUYU ORGANLARIMIZ 1- Aşağıdaki açıklamalar ile duyu organlarını eşleştiriniz. (..) İşitme duyu organımızdır. (..) Varlıkların ve nesnelerin kokusunu algılamamızı sağlar. (..) Tüm vücudu kaplar. (..) Varlıkları

Detaylı

5. 1Є7 ise x ka 0 4t 0 5r? 6. A 0 6a dakilerden hangisi orant 0 5 belirtir?

5. 1Є7 ise x ka 0 4t 0 5r? 6. A 0 6a dakilerden hangisi orant 0 5 belirtir? 1 ORAN - ORANTI Test - 1 1. A 0 6a 0 8 0 5dakilerden hangisi do 0 8ru orant 0 5 ile 0 4 0 zјйlјйr? A) Bir araba saatte 10 km yol al 0 5yorsa dakikada km yol al 0 5r? x 6 5. 1Є7 ise x ka 0 4t 0 5r? 1 9

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

3. nsanda gerçekleflen baz olaylar afla - da verilmifltir.

3. nsanda gerçekleflen baz olaylar afla - da verilmifltir. Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Vücudumuz Bilmecesini Çözelim FEN VE TEKNOLOJ TEST 18 1. 1 3. nsanda gerçekleflen baz olaylar afla - da verilmifltir. 3 2 Soluk alma havas ndaki oksijenin kana verilmesi

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

1 y l 365 gün 52 hafta 12 ayd r. 1 hafta, 7 gündür.

1 y l 365 gün 52 hafta 12 ayd r. 1 hafta, 7 gündür. Temel Kaynak Zaman Ölçme ZAMANI ÖLÇME Y l, Ay, Hafta, Gün Benim günüm var. Benim de günüm mü var, günüm mü anlayamad m. y l 6 gün hafta ayd r. hafta, 7 gündür. Benim de tam 0 günüm var. Benim de günüm

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ ALES İlkbahar 007 SAY DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL- TESTİ Sınavın bu testinden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Bölgemizi Tan yal m TEST 100 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki foto raflarda yer alan evleri inceleyiniz. Bu evlerin hangi bölgelerde yayg n oldu unu ve bu bölgelerin

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

MATEMAT K 1 ÜN TE II KÜMELER

MATEMAT K 1 ÜN TE II KÜMELER ÜN TE II KÜMELER 1. TANIM 2. KÜMELER N GÖSTER M a) Liste yöntemi ile gösterimi b) Venn flemas ile gösterimi c) Ortak özelik yöntemi ile gösterimi 3. KÜMELER N KARfiILAfiTIRILMASI a) Kümenin elaman say

Detaylı

Bir oteliniz var. Otelinizin sonsuz say da odas var. Her odan n

Bir oteliniz var. Otelinizin sonsuz say da odas var. Her odan n Sonsuz Odal Otel 1 Bir oteliniz var Otelinizin sonsuz say da odas var Her odan n bir numaras var: 1, 2, 3, 4, 5, 6, Böylece sonsuza kadar gidiyor En sonuncu oda yok Sonsuz numaral oda da yok Her odan n

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Görünüşler - 1

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Görünüşler - 1 TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/25 Görünüşler Birinci İzdüşüm Metodu Üçüncüİzdüşüm Metodu İzdüşüm Sembolü Görünüşlerin Çizilmesi Görünüş Çıkarma Kuralları Tek Görünüşle

Detaylı

ALIfiTIRMALAR 1 N ÇÖZÜMÜ

ALIfiTIRMALAR 1 N ÇÖZÜMÜ TERMOMETREER AIfiTIRMAAR 1 N ÇÖZÜMÜ 1. a) Fahrenheit termometresi ile Celcius termometresi aras ndaki ba nt y kullan rsak, 4 F, C 1 F 3 18 C 1 4 3 C 4 C olur. 18 b) 4 F Reomür termometresi cinsinden de

Detaylı

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K 50 EETR E EETRO ODSTÖRER ODE SORU DE SORURI ÇÖZÜER. ε. ba nt - s na göre, ε azal nan konan- satörün s as azal r. I. yarg o ruur. + onansatör üretece ba l iken, levhalar aras naki potansiyel fark e iflmez.

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

4. Lale bir günde 4 çeyrek elma yedi. 1. Afla daki flekillerden hangisinin çeyre i boyanm flt r? Buna göre, Lale bir günde kaç bütün elma yemifltir?

4. Lale bir günde 4 çeyrek elma yedi. 1. Afla daki flekillerden hangisinin çeyre i boyanm flt r? Buna göre, Lale bir günde kaç bütün elma yemifltir? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Kesirler Simetri MATEMAT K TEST 17 1. Afla daki flekillerden hangisinin çeyre i boyanm flt r? 4. Lale bir günde 4 çeyrek elma yedi. Buna göre, Lale bir günde kaç bütün

Detaylı

Ünlü Alman matematikçisi Kari Friedrick Gauss 10 yafl ndayken,

Ünlü Alman matematikçisi Kari Friedrick Gauss 10 yafl ndayken, Aritmetik Diziler ve Ötesi Ünlü Alman matematikçisi Kari Friedrick Gauss 10 yafl ndayken, ö retmeni ö rencileri oyalamak için, 1 den 100 e kadar say lar yazarak toplay n der. Baflka bir deyiflle, 1 + 2

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

Sınav Süresi 85 Dakikadır

Sınav Süresi 85 Dakikadır Sınav Süresi 85 Dakikadır ŞEFKAT İMFO 7. SINIF SORU KİTAPÇIĞI ORTAOKUL 7. SINIF SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 7.SINIF FEN SORULARI 1. K(Ebonit) L(Yün) Elektroskop 3. İletkenlerin direnci ile ilgili

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

Bu konuda cevap verilecek sorular?

Bu konuda cevap verilecek sorular? MANYETİK ALAN Bu konuda cevap verilecek sorular? 1. Manyetik alan nedir? 2. Maddeler manyetik özelliklerine göre nasıl sınıflandırılır? 3. Manyetik alanın varlığı nasıl anlaşılır? 4. Mıknatısın manyetik

Detaylı

MATEMAT K 6 ÜN TE III

MATEMAT K 6 ÜN TE III ÜN TE III A. KES RLER 1. Kesirleri Karfl laflt rma ve Say Do rusunda Gösterme 2. Denk Kesirlerden Yararlanma 3. Kesirlerle Toplama ve Ç karma fllemi 4. Kesirlerle Çarpma fllemi 5. Kesirlerle Bölme fllemi

Detaylı

ÖLÜM 3 DENGE, İR KUVVETİN MOMENTİ 3.1 ir Kuvvetin Momenti elirli bir doğrultu ve şiddete sahip bir kuvvetin, bir cisim üzerine etkisi, kuvvetin etki çizgisine bağlıdır. Şekil.3.1 de F 1 kuvveti cismi sağa

Detaylı

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ BASİT MAKİNALAR

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ BASİT MAKİNALAR MEKATRONİĞİN TEMELLERİ BASİT MAKİNALAR Basit Makine Kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü değiştiren araçlara basit makine denir. Ayrıca basit makineler, küçük bir kuvvetle büyük kuvvetleri yenmek ya da dengelemek

Detaylı

21 Ekim 2004 tarihli 25620 say l Araç mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik ölçü ve a rl klar flöyle tan mlamaktad r.

21 Ekim 2004 tarihli 25620 say l Araç mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik ölçü ve a rl klar flöyle tan mlamaktad r. ÖLÇÜ VE A IRLIKLAR Yük ve yolcu tafl mac l n n daha güvenli ve konforlu yap lmas n sa layacak temel unsur ise yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uymak ve afl r yükleme yap lmas n önlemektir. Yürürlükte

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları - 1-1. Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler? A) Adli tıp B) Kazazede C) Trafik psikolojisi D) İlk yardımcı 2. I- Araçların

Detaylı

Basit Makineler. Basit Makinelerin Kuralı. Çift Taraflı Kaldıraçlar 1.Tip. Kaldıraçlar

Basit Makineler. Basit Makinelerin Kuralı. Çift Taraflı Kaldıraçlar 1.Tip. Kaldıraçlar Basit Makineler Basit Makinelerin Kuralı Çok az parçadan oluşan ve tek bir kuvvet çeşidine göre çalışan makinelere BASİT MAKİNELER denir. Basit makinelerin yapım amacı kuvvetten kazanç sağlamaktır. Basit

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

TÜRKÇE TEST D KKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACA INIZ TOPLAM SORU SAYISI "23''TÜR. ÖNER LEN YANITLAMA SÜRES 25 DAK KADIR. KAVRAM YAYINLARI KAVRAM YAYINLARI

TÜRKÇE TEST D KKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACA INIZ TOPLAM SORU SAYISI 23''TÜR. ÖNER LEN YANITLAMA SÜRES 25 DAK KADIR. KAVRAM YAYINLARI KAVRAM YAYINLARI TÜRKÇE TEST D KKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACA INIZ TOPLAM SORU SAYISI "23''TÜR. ÖNER LEN YANITLAMA SÜRES 25 DAK KADIR. 1. 1. Derse otuz befl dakika geç kalm fl; bu da yetmezmifl gibi kitaplar n da getirmemifl.

Detaylı

Fen ve Teknoloji. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Fen ve Teknoloji. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Canl lar Dünyas n Gezelim, Tan yal m TEST 86 1. Afla da verilen flemaya, canl gruplar ile ilgili bildi iniz örnekleri yaz n z. Canl lar Uygulamal Etkinlik Bitkiler Hayvanlar

Detaylı

ÜN TE V SAYMANIN TEMEL LKELER

ÜN TE V SAYMANIN TEMEL LKELER ÜN TE V A. OLASILIK 1. Sayman n Temel lkeleri 2. Olas l kla lgili Temel Kavramlar 3. Olay Çeflitleri ALIfiTIRMALAR ÖZET TEST V - I SAYMANIN TEMEL LKELER B. STAT ST K 1. Araflt rmalar çin Sorular Oluflturma

Detaylı

Çözüm: K ve M çünkü, Cisim sabit alabilmesi için kuvvetin sıfır olması gerekir

Çözüm: K ve M çünkü, Cisim sabit alabilmesi için kuvvetin sıfır olması gerekir KUVVET SORULARI (I)- L nin kütlesi K nın kütlesinden büyüktür. Çünkü hareket yönü aşağıya doğrudur. (II)- Sürtünme olup olmadığı kesin değildir. (III)- L nin ağırlığı, ipte oluşan T gerilme kuvvetinden

Detaylı