EGE BÖLGES NDEK YERKABU U HAREKET HIZLARININ BULANIK UYARLAMALI A YAKLA IMI ile KEST R M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EGE BÖLGES NDEK YERKABU U HAREKET HIZLARININ BULANIK UYARLAMALI A YAKLA IMI ile KEST R M"

Transkript

1 Say 0, Arak 009 Ege Bögesindeki Yerkabuu Hareket Hzarnn Buank Uyarama A Yakam e Kestirimi N.Güneri Tosunou, A.Apapydn EGE BÖLGESNDEK YERKABUU HAREKET HIZLARININ BULANIK UYARLAMALI A YAKLAIMI ie KESTRM Nuray GÜNER TOSUNOLU*, Ayen APAYDIN *Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eitim Fakütesi Bigisayar Uyguamaar Eitimi Böümü Ankara, Ankara Üniversitesi Fen Fakütesi statistik Böümü Ankara, Gei Tarihi: Kabu Tarihi: ÖZET Yerkabuu hareket hzarnn biinmesi, herhangi bir bögede depreme yo açacak enerji birikiminin kaç yda ouaca hakknda bigi verecektir. Bu nedene yerkabuu hareketerinin izenmesi ve hzardaki deiimin gözenebimesi deprem çamaar açsndan büyük önem tamaktadr. Deprem bögeerinde ouan yerkabuu hareketeri jeodezik deformasyon aarnn kurumas ie beirenebimektedir. Bu çamada, jeodezik deformasyon aar tarafndan beirenmi yerkabuu hareket hzarna iikin öçüm deereri teme anarak, gözenmemi dier koordinatarda hz deerinin kestirimi amaçanmtr. Çama aan Ege Bögesi ve çevresini kapsayan böge ie snrandrmtr. Kestirim için buank uyarama a yakam kuanmtr. Uyguama için yerkabuu hareket hzarnn kürese konumar ie birikte öçümerine iikin gerçek verierden yararanmtr. Anahtar Keimeer: Yerkabuu hareket hzar, buank uyarama a, mekansa kestirim. PREDICTION of CRUSTAL MOTION VELOCITIES in AEGEAN REGION by the FUZZY ADAPTIVE NETWORK APPROACH ABSTRACT Knowing crusta motion veocities gives information about how many years the energy accumuation -that wi cause earthquake- wi take form in specific region. Thus, it is very crucia to foow crusta motions and to observe variations in veocities. The Earth s Crusta movements are determined by geodetic deformation networks. In this study, it was aimed to predict veocity vaues at unobserved coordinates based on the measurement vaues that had been determined by the geodetic deformation networks regarding the crusta motion veocities. Study area was imited to Aegean and the vicinity of Aegean. It was used the fuzzy adaptive network approach for the prediction Rea data as regards the crusta motion veocities is used in the appication part of the study. Key Words: Crusta motion veocities, fuzzy adaptive network, spatia prediction.. GR Herhangi bir bögede deprem oma ihtimaini en güveniir ekide tahmin edebiecek modeer geitirmek deprem çamaarnn amaçarndan biridir. Yerkabuu hareketerinin aratrmas depreme igii çamaar arasnda yer amaktadr. Yerkabuunu outuran okyanus ve kta parçaarna evha denimektedir. Levha tektonii teorisine göre yerkabuu birkaç parçadan oumakta ve evhaar birbirine göre hareket etmektedir. Yerkabuundaki evhaarn hareketi, stresi kritik noktaya çkarttnda kaya aniden kracak ve sonra yeni bir konuma yereip sessizeecektir. Fayn bu böümünde en son krmann yani depremin ne zaman oduuna ve gerçekeen yeni depremin ne kadar stres boattna bakarak yda ne kadar stres biriktiini öçmek mümkün oabimektedir. Böyece bir sonraki depremi outuracak büyükükteki stresin birikmesi için geçecek zaman tahmin edierek depremin ne zaman oabiecei hakknda bir bigi ediniebiecektir []. Bu nedene yerkabuunun hareket hzarndaki deiimin gözenmesi büyük önem tamaktadr. 69

2 Say 0, Arak 009 Ege Bögesindeki Yerkabuu Hareket Hzarnn Buank Uyarama A Yakam e Kestirimi N.Güneri Tosunou, A.Apapydn Yerkabuu hareketerinin beirenebimesi için jeodezik deformasyon aarnn kurumas gerekmektedir. Deformasyon aar tarafndan beirenmi öçümerin kuanmas ie örnekenmemi noktaarda biinmeyen hzarn beirenebimesi için mekansa kestirimden yararanmaktadr. Mekansa deikenerin ad deerer bir çama aannn yanzca örnekenmi noktaarnda beidir. Örnekenmemi noktaardaki biinmeyen deererin hesapanmas gerektiinde biinen bu deererden yararanr. Mekansa deikenerin örnekenmemi bir noktadaki deerinin hesapanmas mekansa kestirim oarak adandrmaktadr [, 3]. Mekansa kestirimde kuanan fark yöntemer buunmaktadr. Öçme üzerindeki çevrese etkier, insan duyuarndaki yetersiziker, öçme aeterinden doan hataar, verierin yapsndaki deiim vb. sebeperden kaynakanan beirsizikerin omas durumunda mekansa probemerin çözümünde fark yakamara ihtiyaç duyumaktadr. Bu yöntemerden biri uyarama aara dayanan buank çkarm sistemidir. Bu çamada, enem ve boyamar arasnda yer aan ve Ege Bögesi ie çevresini kapsayan aandaki yerkabuu hareket hzarnn uyarama aara dayanan buank çkarm sistemi ie kestirimi amaçanmtr. Çama aan eki de verimitir. Ege Bögesi içindeki diri fayara Türkiye de birinci derece deprem bögesinin snnrar içinde kamaktadr. Tarihse süreç içerisinde deerendiridiinde iddeti depremerin yaand görüen Ege Bögesi depremseik yönüye süreki tartan bir yapya sahip buunmas nedeniye çama aan oarak seçimitir enem boyam eki Enem ve Boyamar Arasnda Yer Aan ve Ege Bögesi ie Çevresini Kapsayan Çama Aan Çamann kinci Böümü nde uyarama aara dayanan buank çkarm sistemi açkanacaktr. Üçüncü Böümde mekansa kestirimde buank uyarama aarn kuanm tantacaktr. Dördüncü Böümde gerçek verier üzerinde yapan uyguama verierek sonuçar beinci böümde deerendiriecektir.. UYARLAMALI ALARA DAYANAN BULANIK ÇIKARIM SSTEM Buank mantk, Lotfi A. Zadeh tarafndan tanmanan, temeeri Aristo Mantna dayanan ikii mantk sistemine kar geitirien ve günük hayatta karaan deikenere üyeik dereceeri atayarak oayarn hangi oranara gerçeketiini beiremeye çaan bir çoku mantk sistemidir [4]. Zadeh, buank mantk veya buank küme teorisi oarak tanmad bu mantk sistemini açkad çamasnda, insan düüncesinin büyük çounuunun buank oduunu beirtmitir. Buank mantkta kesin deerere dayanan düünme yerine yakak düünme 70

3 Say 0, Arak 009 Ege Bögesindeki Yerkabuu Hareket Hzarnn Buank Uyarama A Yakam e Kestirimi N.Güneri Tosunou, A.Apapydn kuanmaktadr ve herey [0,] aranda beiri bir derece ie gösteriir. Bu derece üyeik fonksiyonar ie beirenmektedir. Buank kümeerin üyeik fonksiyonar buank küme teorisinde çok önemi bir ro oynamaktadr. Probemin içeriine ba oarak deiik formarda üyeik fonksiyonu seçiebimektedir [5]. Buank mantkta bigi; büyük, küçük, çok az gibi dise ifadeer ekindedir ve buank çkarm iemi dise ifadeer arasnda tanmanan kuraar ie yapr. Her mantksa sistem buank oarak ifade ediebiir. Buank mantk, matematikse modei çok zor ede edien sistemer için çok uygundur [6]. Kasik yöntemere aternatif oarak ortaya atan buank küme teorisi, yöneyem aratrmas, ietme, yapay zeka, kontro kavram, çeiti mühendisik uyguamaar ve istatistik bata omak üzere pek çok aanda kuanmaktadr. Buank çkarm sistemi, buank küme teorisi, buank eer-ise kuraar ve buank mantk kavramarna dayanan bir hesapama sistemidir. Buank kura veya geneike eer-ise kura oarak adandran kura, R k : Eer [] x Ak ise y Bk, k,,..., K biçimindedir. Burada, A ve k R k : k. kura, B k : üyeik fonksiyonar tarafndan tanmanm buank kümeer, x: söze girdi deikeni, y: söze çkt deikeni, dir. Eer ie ise ifadeeri arasnda yer aan ve önse oarak ifade edien ksm girdi bigisini, ise ifadesinden sonra geen ve sonsa oarak ifade edien ksm ise çkt deererini göstermektedir [7, 8]. Literatürde kuanan fark buank çkarm sistemeri buunmaktadr. Bu çamada Takagi ve Sugeno (985) tarafndan geitirien Takagi-Sugeno (TS) buank çkarm sistemi kuanmtr. TS buank çkarm sisteminde, veri tabanndaki girdi deikeneri birer say, buank kura sonunda ede edien çktar ise girdierin bir fonksiyonu biçimindedir [7]. Kestirim modei, eer-ise kuraar yardmya, girdi deikeneri ie çkt deikeni arasndaki bu fonksiyon ie kurumaktadr. Buank sinir aar yakam, yapay sinir aarnn örenme yeteneinin omas, en uygunu buabime özeii ve baant yapara sahip omas gibi üstünükeri ie buank mantn insan gibi karar verme ve uzman bigisi saama koay gibi üstünükerinin biretirimesi fikrine dayanarak ortaya çkmtr. Bu yoa, buank denetim sistemerine, sinir aarnn örenme ve hesapama gücü veriebiirken, sinir aarna da buank denetimin insan gibi karar verme ve uzman bigisi saama yetenei kazandrmaktadr [9]. Jang (993) tarafndan ortaya atan uyarama aara dayanan buank çkarm sistemi de yapay sinir aarnn örenme yeteneini kuanarak eer-ise kurandaki girdi ve çkt deikeneri arasnda bir iiki kurmakta ve bu iiki yardmya buank kuraar outurumaktadr [0]. Sistem, yön baantar ie birbirerine baanm, bir ksm uyarama sinirerden ouan be tabaka ieri besemei bir a oan buank çkarm sistemini göstermektedir. Uyarama sinirer, beiri parametreere sahip sinireri göstermektedir. Bu parametreerin deereri örenme you ie beirenmektedir [0, ]. ki girii ve iki kura Sugeno tipi buank çkarm sistemine edeer oan buank uyarama a yaps eki de verimitir. eki de verien a yaps üzerinden an ieyii aadaki gibidir [7, ]: 7

4 Say 0, Arak 009 Ege Bögesindeki Yerkabuu Hareket Hzarnn Buank Uyarama A Yakam e Kestirimi N.Güneri Tosunou, A.Apapydn eki. ki Girii ve ki Kura Buank Uyarama An Yaps Tabaka : Buank eer-ise kuraarna iikin buank kümeer F, F, F 3 ve F 4 ie gösterisin. Bu tabakada yer aan sinirer uyaramadr ve h sinirinin çkt deeri, F a iikin üyeik fonksiyonu h F h omak üzere, f, h f, h F h F h ( x ), ( x [] ), h, h 3, 4 için için oarak tanmanr. Tabaka : Bu tabakada yer aan her sinir ( =,, 4) ie gösteriir ve sabitenmi sinirdir. Bu tabakadaki sinirer, buank eer-ise kuranda verien buank ve ieci gibi hareket eder. Her bir sinir, Tabaka den geen iki girdi sinyaine sahiptir. bu girdi sinyaerinin çarpm oarak tanmanr ve bu tabakaya iikin sinir fonksiyonar; f, w F ( x ). F ( x ) f, w F ( x ). ( x ) F 4 [3] 3 f,3 w F ( x ). ( ) F x 3 4 f,4 w F ( x ). ( ) F x 4 ie ifade ediir. 3 7

5 Say 0, Arak 009 Ege Bögesindeki Yerkabuu Hareket Hzarnn Buank Uyarama A Yakam e Kestirimi N.Güneri Tosunou, A.Apapydn Tabaka 3: Bu tabakada yer aan sinirer, N ( =,, 4) ie gösterien sabit sinirerdir. Bu tabakann çkt deeri, Tabaka nin çktarnn bir normaizasyonudur ve sinir fonksiyonu, w f3, w m w t,,..., 4 t [4] oarak tanmanr. Tabaka 4: Bu tabakadaki sinirer, sinir fonksiyonu, w Yˆ 4,.,,..., 4 [5] f oan uyaranm sinirerdir. Burada Yˆ buank eer-ise kurann sonuç ksmdr ve Yˆ c 0 c x c [6] x oarak tanmanr. Eitik 6 da c i katsayar, c i = ( a i, bi ) ( i 0,,,,..., 4 ) biçiminde ifade edien buank sayardr ve sonsa parametreeri gösterirer. Tabaka 5: Bu tabakada yer aan tek sinir, girdi sinyaerinin tümünün topamn aarak gene çkty hesapayan sabitenmi sinirdir ve f Yˆ 5, m [7] w. ˆ Y biçiminde hesapanr. Buank uyarama an amac, verien girdi-çkt veri çifteri arasndaki iikinin modeini ede etmektir. Bu istenien mode, bir örenme agoritmas tarafndan ede ediir. Buank uyarama an eitiminde, önse ve sonsa parametreerin eitimi için fark yöntemer kuanmaktadr. Önse parametreerin eitimi için geri yayma, sonsa parametreerin eitimi için ise oabiirik dorusa programama kuanabiir [7, 3, 4]. Adan ede edien modee iikin çkt ie hedefenen çkt arasndaki fark hata öçüsü oarak tanmanr. Bu hata öçüsü, önceden tanmanm oan kabu ediebiir küçük bir hatadan daha küçük oduunda an eitimi sonanr. 3. MEKANSAL KESTRMDE UYARLAMALI ALARA DAYANAN BULANIK ÇIKARIM SSTEM Deprem tehikesi outuracak aktif fayarn sismik özeikerinin beirenmesi, snr gözem ve öçümere dayanarak yapabimektedir. Fayarn yerkabuu derinikerindeki ksmarnn gözenmesi ve yüzeyden öçümer anmas için yeteri teknooji üretiememitir. Yapan öçümerde pek çok beirsizik vardr [5, 6]. Bu bigier nda yerkabuu hareket hzarna iikin öçümerde buankn söz konusu oduu düünümütür. Bu nedene bu çamada yerkabuu hareket hzarnn kestiriminde uyarama aara dayanan buank çkarm sistemi kuanmtr. Uyarama aara dayanan buank çkarm sistemi ie kestirimde ik oarak çama aan buankatrr. Çama aan, boyam ve enem deererinin kümesinin, uygun bir buank kümeeme anaizinden yararanarak 73

6 Say 0, Arak 009 Ege Bögesindeki Yerkabuu Hareket Hzarnn Buank Uyarama A Yakam e Kestirimi N.Güneri Tosunou, A.Apapydn at kümeere ayrmas ie buankatrabimektedir. Kümeeme anaizinin gene amac örnekem içerisindeki verieri benzerikerine göre at snfara ayrarak açkamaktr. Ayn snfarda yer aan verier benzerken, fark snfarda yer aan verier birbirinden oabidiince farkdr [7]. Kümeeme yöntemeri içerisinde yaygn oarak kuanan agoritmaar, kesin c-ortaamaya daya kümeeme, buank c-ortaamaya daya kümeeme ve çkarm kümeeme agoritmaardr. Bu çamada, kümeeme yöntemeri içerisinden çkarm kümeeme agoritmas seçimitir. Çkarm kümeeme agoritmas girdi-çkt deikenerinden snf merkezerinin beirenmesini saayan bir agoritmadr. Snf merkezerinin says buank kuraarn saysna kark gemektedir [8, 9, 0]. Kümeeme agoritmas, en yüksek sayda komuua sahip oan noktann, bir küme için merkez oarak seçimesiye baar. N adet verinin normaize edimesinden sonra, birinci küme merkezi için younuk öçütü, D i N j exp [8] x x i ( r a j / ), i,..., N biçiminde tanmdr. Burada r a, komuuk yarçapn gösteren pozitif bir sabittir. Buna göre bir veri noktas çok sayda komuua sahip ise bu veri noktas yüksek bir younua sahip oacaktr [7, 9]. En büyük younuk deeri D c e sahip oan nokta birinci küme merkezi x c oarak seçiir. Bu aamadan sonra her bir veri noktasna iikin younuk ' i D D [9] i D ci exp x x i ( r b / ) ci, i,..., N öçütünün kuanmasya hesapanr. Burada r b, snf merkezerinin birbirine yakn omasn öneyen pozitif bir sabittir [0, ]. rb ra eitii ie hesapanr. Burada sktrma faktörü oarak biinir ve den büyük pozitif bir sabittir. Eitik (9) yineenerek en büyük younuk deerine sahip nokta sonraki küme merkezi oarak seçiir. Bu süreç younuk öçütünün deeri beiri bir (, ) imitine uancaya kadar devam eder. Böyece x c, xc,..., x 0, ]. c L snf merkezerinin beirenmesiye L tane buank kura ve snf üyeikeri beirenmi our [8, Buank uyarama a yakam ie kestirimde an giriini outuracak oan bamsz deikener, boyam ve enem deereridir. Kestirim için ik adm enem ve boyam deererinin at kümeere ayrmas ve üyeik fonksiyonunun seçimesidir. Üyeik fonksiyonunun seçiminde kuanabiecek birçok yöntem buunmaktadr. Bu çamada mekansa verier üzerinde çad için deikener arasndaki uzaka ba iikiyi modeeyen bir fonksiyonun üyeik fonksiyonu oarak kuanmas önerimitir [3]. Birbireri arasndaki uzakk mesafesi h oan iki mekansa rasgee deiken arasndaki uzaka ba iikiyi karakterize etmek için kuanan bir fonksiyon variogram fonksiyonudur [3, 4]. Mekansa verierin yapsna uygun oan variogram fonksiyonu, üyeik fonksiyonu özeikerini tayor ise buank uyarama aar ie mekansa kestirimde üyeik fonksiyonu oarak kuanabiir. Aksi taktirde tercihe daya bir fonksiyon üyeik fonksiyonu oarak seçiebiir. 74

7 Say 0, Arak 009 Ege Bögesindeki Yerkabuu Hareket Hzarnn Buank Uyarama A Yakam e Kestirimi N.Güneri Tosunou, A.Apapydn Üyeik fonksiyonunun seçimesi ve at kümeerin outurumasndan sonra Takagi-Sugeno buank mantk yöntemine göre buank kuraar beirenir. Buank kuraar, R k :Eer x Ci ve x D j ise g k akx ak x bk, i,,..., N, j,,..., M, k,,..., K( K N M ) [0] biçiminde outuruur. Burada, x ve g k : ak, ak ve b k : K: topam buank kura says, R k : k. kura, x : iki boyutu örnek noktaarnn koordinatar, C i : k. kurada x ie baant buank küme, D : k. kurada x ie baant buank küme, j R k kurana iikin mekansa deikenin deeri, sonsa parametre seti, dir. Topam K tane kuran her biri için biinmeyen a k, ak ve b k deererinin buunmas gerekmektedir. Adan ede edien sonsa parametre deereri ie her bir noktann kestirim deeri hesapanr. Bu kestirim deeri ie gerçek veri deereri arasndaki fark hata deerini verir. Buunan bu hata deeri yapay sinir aar ie geriye doru yayarak at küme arakar deitiriir ve ayn iemer tekraranr. Bu iemere, hata miktar önceden tanmanm oan kabu ediebiir küçük bir hatadan daha küçük oana kadar devam ediir. Sonuçta at küme arakar deierek her bir kura için o kuraa ait a k, ak ve b k deereri ede ediir. Böyece istenien herhangi bir noktann kestirim deeri buank uyarama aarn kuanmas ie outuruan kuraardan ede ediebiir [3]. 4. EGE BÖLGES ÇN YERKABUU HAREKET HIZLARININ KESTRM Uyguama için Reiinger et a. (006) in çamaarnda yer aan, yerkabuu hareket hzarnn kürese konumar ie öçümeri veri seti oarak anmtr. Çama aan Ege Bögesi ve çevresini kapsayan, enem ve boyamar arasnda yer aan böge ie snrandrmtr. Bu böge içerisinde buunan 5 deer veri setini outurmutur. Buank uyarama a ie kestirim için MATLAB yazmnn buank mantk moduü atndaki ANFIS editörü kuanmtr. Girdi deikeneri boyam ve enem deereri, çkt deikeni ise yerkabuu hareket hzar (mm/y) dr. Hareket hzar kuzey ve dou omak üzere iki ayr yönde veridiinden tüm çözümemeer kuzey ve dou yöneri için ayr yapacaktr. Hareket hzarna iikin tanmayc baz istatistiker Tabo de görümektedir. Hareket hzar kuzey yönü için ortaama -3,06 mm/y (güneye hareket), dou yönü için ise ortaama -9,08 mm/y (batya hareket) oarak buunmutur. 75

8 Say 0, Arak 009 Ege Bögesindeki Yerkabuu Hareket Hzarnn Buank Uyarama A Yakam e Kestirimi N.Güneri Tosunou, A.Apapydn Tabo. Hareket Hzarna ikin Baz Tanmayc statistik Deereri Kuzey yönü hz Dou yönü hz Veri says 5 5 En küçük deer Medyan En büyük deer Ortaama Standart Sapma Veri setinde yer aan verier, buank modein outurumas ve outuruan modein doruuunun test edimesi için eitim ve test verieri oarak rasgee iki gruba ayrmtr. Eitim seti an eitiminde, test seti ise eitimin performansn öçmede kuanmaktadr. Eitim setinde verierin %75 i (39 veri), test setinde ise %5 i (3 veri) yer amtr. Deikener için at küme sayar çkarm kümeeme agoritmasnn kuanmasya hesapanmtr. Kümeeme agoritmasnn sonucunda kuzey ve dou yöneri için at küme says her iki bamsz deiken için de dört oarak beirenmitir. Outuruacak buank kura says kümeeme agoritmas sonucunda ortaya çkan at küme sayarna ba oarak hesapanmtr. Buna göre, her iki yön için de buank kura says, bamsz deikenerin at küme sayarnn çarpmndan onat oarak buunmutur. Üyeik fonksiyonu oarak mekansa verierin yapsna uygun oan variogram modei seçimitir. Yapan anaiz sonucunda her iki yön için de variogram fonksiyonu gaussian damna uygun buunmutur. Buna göre, üyeik fonksiyonar gaussian fonksiyonu oarak anmtr. Her iki yön için de an eitiminde geri beseme agoritmas seçimitir. Yapan ön denemeer sonucunda eitim için 500 iterasyon yeteri görümütür. Hata için toerans miktar 0,00 seçierek a eitimeye baamtr. Anaiz sonucunda ede edien onat adet buank kura, kuzey yönü için Tabo de, dou yönü için Tabo 3 de verimitir. Tabo ve Tabo 3 de x ve x koordinatar srasya boyam ve enem deereri Ci ve D j (i, j,,3,4) kümeeri ise srasya boyam ve enem deererine iikin buank at kümeerdir. 76

9 Say 0, Arak 009 Ege Bögesindeki Yerkabuu Hareket Hzarnn Buank Uyarama A Yakam e Kestirimi N.Güneri Tosunou, A.Apapydn Tabo. Kuzey Yönü çin Buank Kuraar Kura No Kura Kura Kura 3 Kura 4 Kura 5 Kura 6 Kura 7 Kura 8 Kura 9 Kura 0 Kura Kura Kura 3 Kura 4 Kura 5 Kura 6 Buank kura Eer x koordinat C in eeman ve x koordinat D in eeman ise g = - 0,65 x 0,998 x 0,00893 Eer x koordinat C in eeman ve x koordinat D nin eeman ise g = - 0,409x 0,5748x 0,0547 Eer x koordinat C in eeman ve x koordinat D 3 ün eeman ise g 3 = - 0,985x 0,496x 0,036 Eer x koordinat C in eeman ve x koordinat D 4 ün eeman ise g 4 = - 0,098x 0,6x 0,0038 Eer x koordinat C nin eeman ve x koordinat D in eeman ise g 5 = - 0,53x 0,548x 0,00407 Eer x koordinat C nin eeman ve x koordinat D nin eeman ise g 6 = - 0,3475x 0,43x 0,03 Eer x koordinat C nin eeman ve x koordinat D 3 ün eeman ise g 7 = - 0,35x 0,9x 0,005 Eer x koordinat C nin eeman ve x koordinat D 4 ün eeman ise g 8 = - 0,06874x 0,08x 0,00639 Eer x koordinat C 3 ün eeman ve x koordinat D in eeman ise g 9 = - 0,73x 0,59x 0,00435 Eer x koordinat C 3 ün eeman ve x koordinat D nin eeman ise g 0 = - 0,5x 0,6x 0,00437 Eer x koordinat C 3 ün eeman ve x koordinat D 3 ün eeman ise g = - 0,00387x 0,0487x 0,00098 Eer x koordinat C 3 ün eeman ve x koordinat D 4 ün eeman ise g = 0,0479x + 0,06866x + 0,007 Eer x koordinat C 4 ün eeman ve x koordinat D in eeman ise g 3 = - 0,008537x 0005x 0,00088 Eer x koordinat C 4 ün eeman ve x koordinat D nin eeman ise g 4 = - 0,0953x 0,7x 0,0033 Eer x koordinat C 4 ün eeman ve x koordinat D 3 ün eeman ise g 5 = - 0,034x 0,0405x 0,007 Eer x koordinat C 4 ün eeman ve x koordinat D 4 ün eeman ise g 6 = - 0,058x 0,0685x 0,

10 Say 0, Arak 009 Ege Bögesindeki Yerkabuu Hareket Hzarnn Buank Uyarama A Yakam e Kestirimi N.Güneri Tosunou, A.Apapydn Tabo 3. Dou Yönü çin Buank Kuraar Kura No Kura Kura Kura 3 Kura 4 Kura 5 Kura 6 Kura 7 Kura 8 Kura 9 Kura 0 Kura Kura Kura 3 Kura 4 Kura 5 Kura 6 Buank kura Eer x koordinat C in eeman ve x koordinat D in eeman ise g = - 0,86 x 0,58 x 0, Eer x koordinat C in eeman ve x koordinat D nin eeman ise g = - 0,9x 0,3x 0, Eer x koordinat C in eeman ve x koordinat D 3 ün eeman ise g 3 = - 0,333x 0,344x 0, Eer x koordinat C in eeman ve x koordinat D 4 ün eeman ise g 4 = - 0,476x 0,36x 0,0096 Eer x koordinat C nin eeman ve x koordinat D in eeman ise g 5 = - 0,0449x 0,035x 0,00088 Eer x koordinat C nin eeman ve x koordinat D nin eeman ise g 6 = - 0,46x 0,354x 0, Eer x koordinat C nin eeman ve x koordinat D 3 ün eeman ise g 7 = - 0,506x 0,37x 0,00867 Eer x koordinat C nin eeman ve x koordinat D 4 ün eeman ise g 8 = - 0,59x 0,383x 0,00967 Eer x koordinat C 3 ün eeman ve x koordinat D in eeman ise g 9 = - 0,8x 0,553x 0,00443 Eer x koordinat C 3 ün eeman ve x koordinat D nin eeman ise g 0 = - 0,308x 0,373x 0,006 Eer x koordinat C 3 ün eeman ve x koordinat D 3 ün eeman ise g = - 0,645x 0,353x 0, Eer x koordinat C 3 ün eeman ve x koordinat D 4 ün eeman ise g = - 0,89x 0,3893x 0, Eer x koordinat C 4 ün eeman ve x koordinat D in eeman ise g 3 = - 0,038x 0,0956x 0, Eer x koordinat C 4 ün eeman ve x koordinat D nin eeman ise g 4 = - 0,96x 0,387x 0, Eer x koordinat C 4 ün eeman ve x koordinat D 3 ün eeman ise g 5 = - 0,65x 0,335x 0, Eer x koordinat C 4 ün eeman ve x koordinat D 4 ün eeman ise g 6 = - 0,984x 0,3858x 0,

11 Say 0, Arak 009 Ege Bögesindeki Yerkabuu Hareket Hzarnn Buank Uyarama A Yakam e Kestirimi N.Güneri Tosunou, A.Apapydn Adan ede edien kestirimerin deerendiriebimesi için test setinin performansna bakmtr. Test seti oarak beirenen veri seti, uyarama adan ede edien kestirim deereri ve hataar Tabo 4 de yer amaktadr. Adan ede edien kestirimere iikin hata grafikeri ise kuzey ve dou yöneri için eki 3 de verimitir. Tabo 4 inceendiinde buank kuraar yardmya yapan kestirimerin gerçek deerere odukça yakn oduu gözenmektedir. Baz koordinat noktaarnda kestirim hatasnn büyük omasnn o noktann konumuna ba oduu düünümektedir. Örnekenmi noktaarn fay hatt üzerinde oma durumar kestirim deererini etkiemektedir. Tabo 4. Test Setine ikin Kestirim ve Hata Deereri Kuzey Yönü Dou Yönü Veri Numaras Boyam Enem Gerçek Kestirim Gerçek Kestirim Hata deer deeri deer deeri Hata 6,74 39,973-9,6-8,45 -,6-6,38 -,0 4,7 6,385 38,3 -,39 -,00-0,39-7,64-9,0,46 3 6,700 39,3 -,7-0,40 -,3-8,80-0,60,80 4 6,99 36,75-6,53-8,40,87-5,88-3,70 -,8 5 7,7 39,897-8,40-6,83 -,57-9,6 -,00,38 6 7,394 36,68-9,90-6,50-3,40 -,85 -,30-0,55 7 7,590 39,95 -,5-7,9-4,33-6,75 -,0 4,35 8 7,963 36,77-5,98-4,70 -,8-4,3 -,70 -,53 9 8,483 38,35-3,8-0,30 -,88 -,6-0,40 -, 0 9,048 37,566-5,37-3,30 -,07 -,7 -,70 0,43 9,535 37,85-3,3 -,0 -, -9,5-0,80,55 30,609 36,89-8,6-8,8 0,0 -,9 -,30 0, 3 3,84 39,564 -,3-3,39,08-0,43-3,90 3, Hata Deeri - -3 Hata Deeri Veri Numaras Veri Numaras a) Kuzey Yönü b) Dou Yönü eki 3. Test Setine ikin Hataarn Grafikeri 79

12 Say 0, Arak 009 Ege Bögesindeki Yerkabuu Hareket Hzarnn Buank Uyarama A Yakam e Kestirimi N.Güneri Tosunou, A.Apapydn Test setine iikin hata miktar hata kareer ortaamasnn karekökü öçütüne göre, ˆ N k k ( y yˆ ) k N k formüünden hesapanarak kuzey ve dou yöneri için srasya,46 ve,3 oarak buunmutur. Tabo 5 de 5900 adet noktann gridenmesi sonucunda ede edien kestirim hataarna iikin tanmayc baz teme istatistiker görümektedir. Tabo 5. Kestirim Hataarna ikin Baz Tanmayc statistik Deereri Kuzey Yönü Dou Yönü Gridenen nokta says En küçük deer Medyan En büyük deer Ortaama Standart Sapma.7.58 Hata kareer ortaamasnn karekökü SONUÇ Yerkabuu hareketerinin aratrmas ie deprem riski yüksek bögeerde yerkabuunun hareket hz hesapanabimektedir. Böyece bögede depreme sebep oabiecek bir enerji birikiminin ne kadar sürede ouaca beirenerek depremin zaman hakknda tahmin yapabiecektir. Yerkabuunun hareket hzarnn istenien her noktada beirenmesi mümkün omadndan mekansa kestirime ihtiyaç duyumaktadr. Son yarda mevcut mekansa kestirim yöntemerine aternatif oarak kestirim için buank modeemeye daya yöntemer kuanmaya baanmtr. Bu çamada Ege Bögesi ve çevresini içine aan çama aannda buank uyarama a yakam ie yerkabuu hareket hzarnn kestirimesi amaçanmtr. Çama aanndan ede edien 5 adet veri kuanarak uyguama yapmtr. Veri seti eitim ve test seti omak üzere ikiye ayrm, eitim seti yerkabuu hareket hzarna iikin buank kuraarn outurumasnda kuanmtr. Uyguamada buank at kümeerin outurumasnda çkarm kümeeme agoritmasndan yararanm, üyeik fonksiyonunun seçiminde ise mekansa ba göz önüne aan variogram fonksiyonu kuanmtr. Test setine iikin kestirimer eitim setinden outuruan buank kuraarn kuanmas ie hesapanmtr. Kestirim deererine iikin hata miktarar hata kareer ortaamasnn karekökü öçütüne göre hesapanmtr. Bu çamada kuanan yöntemden ede edien buank kuraar yardm ie Ege Bögesi ve çevresinde yer aan öçüm yapmam noktaara iikin yerkabuu hareket hzar kestiriebiecektir. Çama aan içerisinde istenien herhangi bir noktann kestirimini ede etmek için ik oarak o naktann hangi at kümeer tarafndan kapsand beirenir. Bu at kümeere iiin buank kuraar beirenerek kestirimi yapacak noktann koordinatar igii kuraarda yerine yazr. Gereki hesapamaarn yapmas ie kestirim deeri hesapanm our. Bu kestirimer mevcut öçümere birikte deerendiridiinde bögenin yerkabuu hareket yaps hakknda ayrnt bigiere uaacaktr. Bu bigier nda bögenin depremseii üzerine yeni çamaar yapabiecei düünümektedir. Çama bu açdan deprem uzmanarnca deerendiridiinde biimse çamaara katk saayacak niteiktedir. 80

13 Say 0, Arak 009 Ege Bögesindeki Yerkabuu Hareket Hzarnn Buank Uyarama A Yakam e Kestirimi N.Güneri Tosunou, A.Apapydn KAYNAKLAR [] Barka, A., Atune, E., Akyüz, S., Suna, G., Harteb, R., Usu, O. B. ve Toroman, E., Yeryüzü ve Deprem, Boyut Yaynck, stanbu (000). [] Cressie, N.A.C., Statistics for Spatia Data, John Wiey and Sons, Inc., Canada (993). [3] Tercan, A.E. ve Saraç, C., Maden Yatakarnn Deerendirimesinde Jeoistatistikse Yöntemer, TMMOB Jeooji Mühendiseri Odas Yaynar: 48, Ankara (998). [4] Zadeh, L.A., Fuzzy Sets, Information and Contro, 8, (965). [5] Lai, Y. ve Hwang, C., Fuzzy Mathematica Programming, Gpringer-Verag, Germany (99). [6] Kir, G.J. ve Yuan, B., Fuzzy Sets and Fuzzy Logic, Prentice Ha. PTR., A.B.D. (995) [7] Cheng, C.B. ve Lee, E.S., Appying Fuzzy Adaptive Network to Fuzzy Regression Anaysis, Computers and Mathematics with Appications, 38, 3-40 (999). [8] en, Z., Buank Mantk ve Modeeme keeri, Bige Sanat Yapm Yay. Ka. Turz. San. Tic. Ltd. ti., stanbu (00). [9] Emas, Ç., Buank Mantk Deneteyicier, Seçkin Yaynck, Ankara (003). [0] Jang, J.-S.R., ANFIS: Adaptive-Network-based Fuzzy Inference Systems, IEEE Trans. on Systems, Man, and Cybernetics, 3, (993) [] Ishibuchi, H. ve Tanaka, H., Fuzzy Neura Networks with Fuzzy Weights and Fuzzy Biases, In proceedings of 993 IEEE Internationa Conference on Neura Networks, San Francisco, (993). [] Erbay Dakç, T. ve Apaydn, A., Buank Kümeemeye Daya Switching Regresyon Anaizi, 4. statistik Güneri Sempozyumu, zmir, (004). [3] Jang, J-S.R. ve Sun, C.-T., Neuro-Fuzzy Modeing and Contro, Proceedings of the IEEE, 83(3), (995). [4] Cheng, C.B. ve Lee, E.S., Fuzzy Regression with Radia Basis Function Network, Fuzzy Sets and Systems, 9, 9-30 (00). [5] Ceep, Z. ve Kumbasar, N. Deprem Mühendisiine Giri ve Depreme Dayank Yap Tasarm, Beta Datm, stanbu (000). [6] Merto, A. ve Merto, H.C., Deprem Mühendisii, Depreme Dayank Yap Tasarm, Kozan Ofset, stanbu (00). [7] Hekim, M., Orhan, U. ve Durusoy, G. Veri Kümeeme Üzerine Hibrit Yakam, Eeco'006 Eektrik- Eektronik-Bigisayar Mühendisii Sempozyumu ve Fuar, Bursa (006). [8] Chiu, S.L., Fuzzy Mode Identification based on Custer Estimation, J.Inte. Fuzzy Systems, (3), (994). [9] Chen, M.-S. ve Wang S.-W., Fuzzy Custering Anaysis for Optimizing Fuzzy Membership Functions, Fuzzy Sets and Systems, 03, (999). [0] Kim, J-H., Kim, S-H., Yang, H-S., Park, J-B. ve Park, Y-P, Hoographic Data System Using Prearranged Pan Tabe by Fuzzy Rue and Genetic Agorithm, ICCAS 005, Gyeonggi-Do, Korea (005). [] Paiva, R. P. and Dourado, A., Interpretabiity and Learning in Neuro-fuzzy Systems, Fuzzy Sets and Systems, 47, 7 38 (004). [] Demiri, K., Cheng, S.X. and Muthukumaran, P., Subtractive Custering Based Modeing of Job Sequencing with Parametric Search, Fuzzy Sets and Systems, 37, 35-70, (003). 8

14 Say 0, Arak 009 Ege Bögesindeki Yerkabuu Hareket Hzarnn Buank Uyarama A Yakam e Kestirimi N.Güneri Tosunou, A.Apapydn [3] Tosunou, N.G., Mekansa statistikte Buank Uyarama A Yakam e Depremi Outuran Yerkabuu Hareket Hzarnn Kestirimi, Doktora Tezi (basmam), Ankara Üniversitesi Fen Biimeri Enstitüsü (007). [4] Isaaks, E.H. ve Srivastava, R.M., An Introduction to Appied Geostatistics, Oxford University Pres, New York (989). 8

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ 2. Türkiye Deprem Müendisiği ve Sismooji Konferansı 25-27 Eyü 213 MKÜ HATAY GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ ÖZET: K. Pençereci 1, S. Yıdırım 1, Y.İ. Tonguç 1 1 İnş. Yük. Mü.,Promer

Detaylı

DÜŞEY AÇI VE EĞİK UZUNLUK ÖLÇÜLERİYLE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT BELİRLEMENİN DOĞRULUĞU V. AKARSU. ± σ ölçüleriyle ile P noktasının üç boyutlu konum

DÜŞEY AÇI VE EĞİK UZUNLUK ÖLÇÜLERİYLE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT BELİRLEMENİN DOĞRULUĞU V. AKARSU. ± σ ölçüleriyle ile P noktasının üç boyutlu konum DÜŞEY ÇI VE EĞİK UUNLUK ÖLÇÜLERİYLE ÜÇ OYUTLU KOORDİNT ELİRLEMENİN DOĞRULUĞU V. KRSU ongudak Karaemas Üniversitesi ongudak Mesek Yüksekokuu, Teknik rogramar öümü, 6700 ongudak, vakarsu@mynet.com Özet ±

Detaylı

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Enerji Verimiiği 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU; 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayıı Resmi Gazetede yayımanarak yürürüğe girmiştir. Enerji Verimiiği: Binaarda yaşam standardı ve hizmet kaitesinin,

Detaylı

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM)

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) 2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) (Şubat 2011-2641 Miî Eğitim Bakanığı Tebiğer Dergisi 113 Değişikikeri ie) 2012-2013 öğretim yıından itibaren 8. sınıfta uyguanacak oan yeni sistemde

Detaylı

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması Bina Isıtmada Tüketiminin Optimum Kontroü JAGA Araştırması İç mekan ısıtma ve soğutma sistemerinde enerji tüketiminin kontro edimesi ısınma ve ikimeme teorisinde daima önemi ro oynayan bir konu omuştur.

Detaylı

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS 5. Uusararası İeri Teknoojier Sempozyumu (IATS 09), 1315 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye BATI KARADENİZ SULARI HAVZASINDAKİ YÜZEY SUYU KALİTESİ PARAMETRELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ VE CLUSTER ANALİZİ

Detaylı

Bihter Daş Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Bihter Daş Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journa of New Word Sciences Academy 2010, Voume: 5, Number: 2, Artice Number: 2A0042 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Müzeyyen Buut Özek eceived: Setember 2009 Bihter Daş Acceted: March

Detaylı

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER ) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER Çeik yapıarda kuanıan hadde ürüneri için, aşağıdaki sebepere bireşimer yapıması gerekmektedir. Farkı taşıyıcı eemanarın (koon-koon, koon-kiriş, diyagona-koon, kiriş-kiriş,

Detaylı

DOLGU DUVARLI BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM ETKİLERİ ALTINDAKİ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

DOLGU DUVARLI BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM ETKİLERİ ALTINDAKİ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOLGU DUVARLI BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM ETKİLERİ ALTINDAKİ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Erkan DURMAZGEZER Mayıs, 2013 İZMİR DOLGU DUVARLI BETONARME ÇERÇEVELERİN

Detaylı

Dalg ç Pompalar AL 6-7 -8-10 -14

Dalg ç Pompalar AL 6-7 -8-10 -14 Dag ç ar AL 6-7 -8-1 -14 SU KADAR DE ERL ALARKO, DALGIÇ POMPADA HER ZAMAN 1 NUMARA Aarko dag ç pompaar kuan m ve içme suyu aan nda Her an kuan ma haz r Dertsiz Yat r m k sa sürede geri ödeyen KES NT S

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Telefon : 386 280 45 50 Mail : kskula@ahievran.edu.tr

Detaylı

KOB LER N ÜRET M VE F NANSAL POTANS YELLER NE YÖNEL K SINIFLANDIRILMASINDA YEN B R YAKLA IM: D SKR M NANT UYGUNLUK ANAL Z

KOB LER N ÜRET M VE F NANSAL POTANS YELLER NE YÖNEL K SINIFLANDIRILMASINDA YEN B R YAKLA IM: D SKR M NANT UYGUNLUK ANAL Z KOB LER N ÜRET M VE F NANSAL POTANS YELLER NE YÖNEL K SINIFLANDIRILMASINDA YEN B R YAKLA IM: D SKR M NANT UYGUNLUK ANAL Z Funda SEZG N stanbu Üniversitesi Eif Özge ÖZDAMAR Mimar Sinan G. S. Üniversitesi

Detaylı

Türkiye'de Mesken Tipleri

Türkiye'de Mesken Tipleri Zeus tarafndan yazd. Perembe, 06 Austos 2009 18:53 - Son Günceeme Sa, 01 Arak 2009 15:20 Türkiye'de Mesken Tiperi Türkiye'de en ike saz meskenden en modern gökdeenere kadar çok çeiti mesken tiperi buunur.

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık Markaama, kodama ve sistem çözümeri Otomotiv ve havacıık Üretim hatarınızda, kendine has zorukara karşıaştığınızı biiyoruz Otomotiv ve havacıık sektörerinde, söz konusu ürün kaitesi oduğunda hataara yer

Detaylı

Dalgıç Pompa. 4 DMD Serisi

Dalgıç Pompa. 4 DMD Serisi Dagıç Pompa DMD Serisi Aarko dagıç pompaarı, kuanım ve içme suyu aanında her an kuanıma hazır, dertsiz, yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİŞİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR. Endüstriye tesis ve işetmeerde

Detaylı

ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL MODEL

ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL MODEL Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journa of the Facuty of gineering and Architecture of Gazi University it 28 No 1 151-159 2013 Vo 28 No 1 151-159 2013 ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL

Detaylı

Dalgıç Pompa. 4 DMD-P Serisi

Dalgıç Pompa. 4 DMD-P Serisi Dagıç DMDP Serisi Aarko dagıç pompaarı, kuanım ve içme suyu aanında her an kuanıma hazır, dertsiz, yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİŞİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR. Endüstriye tesis ve işetmeerde

Detaylı

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE TEKNOLOJİ TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji Gene Müdürüğü Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji

Detaylı

1. MESNET TEPKİSİ VEYA KESİT ZORU TESİR ÇİZGİLERİNİN KUVVET YÖNTEMİ İLE ÇİZİLMESİ

1. MESNET TEPKİSİ VEYA KESİT ZORU TESİR ÇİZGİLERİNİN KUVVET YÖNTEMİ İLE ÇİZİLMESİ 1. ESNET TEPKİSİ VEYA KESİT ZORU TESİR ÇİZGİLERİNİN KUVVET YÖNTEİ İLE ÇİZİLESİ Yapı sistemerindeki herhangi bir mesnet tepkisinin veya kesit zorunun tesir çizgisinin kuvvet yöntemi ie çiziebimesi için,

Detaylı

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Ethernet özeiki 1000 Serisi yazıcıar için Üretkeniği artırmak için verierin ve bağantının gücünü kuanın Artık yazıcınızın verierine anında erişerek daha hızı yanıt

Detaylı

OYUK YÜKLÜ KOMPAKT MİKROŞERİT ANTENLERİN REZONANS FREKANSININ HESAPLANMASINDA YSA VE BMSDUA YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI

OYUK YÜKLÜ KOMPAKT MİKROŞERİT ANTENLERİN REZONANS FREKANSININ HESAPLANMASINDA YSA VE BMSDUA YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journa of the Facuty of Engineering and Architecture of Gazi University Cit 31, No 1, 105-117, 2016 Vo 31, No 1, 105-117, 2016 DOI: 10.17341/gummfd.71495 OYUK YÜKLÜ KOMPAKT

Detaylı

Aydınlatmada Son LED Teknolojisi

Aydınlatmada Son LED Teknolojisi www.osram.com.tr Ayınatmaa Son LED Teknoojisi OSRAM LED aiesi ie hem bütçeen hem enerjien tasarruf ein. DÜNYAYA YENİ BİR IŞIKLA BAKIN Osram LED Lambaar LED Yeteriiği ve Başarı Faktöreri Öncü teknooji,

Detaylı

DAR KANALDA SEYİR YAPAN GEMİLERİN OTOPİLOT VE MANUEL KUMANDA İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN MANEVRA PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ

DAR KANALDA SEYİR YAPAN GEMİLERİN OTOPİLOT VE MANUEL KUMANDA İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN MANEVRA PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ Jorna of Nava Science and Engineering 009, Vo. 5, No.1, pp. 17-9 DAR KANALDA SEYİR YAPAN GEMİLERİN OTOPİLOT VE MANUEL KUMANDA İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN MANEVRA PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ Yrd.Doç.Dr.Müh.Bnb.Uğr

Detaylı

MO1104-EA Kullanım Kılavuzu 3261 3281. Pil gücü göstergesi. Saatinizin şarjı yeterli. Detaylı bilgi için Saatin Şarj Edilmesi ne (sayfa 12) bakınız.

MO1104-EA Kullanım Kılavuzu 3261 3281. Pil gücü göstergesi. Saatinizin şarjı yeterli. Detaylı bilgi için Saatin Şarj Edilmesi ne (sayfa 12) bakınız. MO1104-EA Kuanım Kıavuzu 3261 3281 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. 1 Uyarı! Bu saatte buunan öçüm işemeri profesyone ve endüstriye kesinik isteyen öçümer için tasaranmamıştır. Bu saatin

Detaylı

Basınçlı hava borusundaki akış rejimini belirlemek için Re sayısı hesaplanacak olursa;

Basınçlı hava borusundaki akış rejimini belirlemek için Re sayısı hesaplanacak olursa; 0. Boru çaı 00 ve uzunuğu 00 oan basınçı hava borusunun başınaki basınç 6,4 at ir. Bu boruan saatte 800 N hava geçiriirse boru sonunaki basınç ne our. Boru iç yüzeyineki ürüzerin boyutu 0,, basınçı hava

Detaylı

KL MA S STEMLER. modular multi. VRF sistemlerde. Yeni JENERASYON. ak ll, çevreci, verimli, ekonomik, güvenilir

KL MA S STEMLER. modular multi. VRF sistemlerde. Yeni JENERASYON. ak ll, çevreci, verimli, ekonomik, güvenilir KL MA S STEMLER moduar muti VRF sistemerde Yeni JENERASYON ak, çevreci, verimi, ekonomik, güveniir Eektronik aan nda önderi ini her zaman koruyan Toshiba, etkinik gösterdi i tüm sanayi daar nda en yüksek

Detaylı

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir.

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir. Terma Özeiker Mazemeer ısı etkisi atında nası bir davranış sergierer? Isı özeikeri nası öçeriz ve tanımarız... -- ısı kapasitesi? -- terma uzama? -- ısı ietkenik? -- ısı şok direnci? Seramikerin, metaerin

Detaylı

1.9.2. Koordinat Sisteminin İfade Edilişi

1.9.2. Koordinat Sisteminin İfade Edilişi Şeki.4: Robot koordinat sistemi.9.. Koordinat Sisteminin İfade Ediişi Koordinat sistemi, dikdörtgen, siindirik ve kutupsa koordinatara göre ayrı ayrı ifade ediir. Şeki.5: Koordinat tarifi Örnek : Dikdörtgen

Detaylı

AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM

AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM 68 AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM Öğr. Gör. Yavuz Tansoy YILDIRIM ÖZET DeğiĢim ie karģı karģıya kaan topumarda sadece maddi unsurar deği aynı zamanda değerer gibi manevi

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknoojikarastiraar.co ISSN:1305-631X Yapı Teknoojieri Eektronik Dergisi 2006 (2) 43-48 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not YERSEL LAZER TARAMA TEKNOLOJİSİ H.Murat Yıaz a, Murat Yakar b a Aksaray Üniversitesi,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

Kimya.12 2.Ünite Konu Özeti

Kimya.12 2.Ünite Konu Özeti Kimya.12 2.Ünite Konu Özeti 1. ORGANİK BİLEŞİKLER 2. HİBRİTLEŞME VE MOLEKÜL GEOMETRİSİ 3. ORGANİK BİLEŞİKLERDE FONKSİYONEL GRUPLAR VE ADLANDIRMA 4. ORGANİK BİLEŞİKLERDE İZOMERLİK Hazırayan Ai Arpat 1 ORGANİK

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

Dalg ç Pompa. 4 DMD Serisi

Dalg ç Pompa. 4 DMD Serisi Dag ç Pompa DMD Serisi Aarko dag ç pompaar, kuan m ve içme suyu aan nda her an kuan ma haz r, dertsiz, yat r m k sa sürede geri ödeyen KES NT S Z, K fi SEL TEK SU KAYNA IDIR. Endüstriye tesis ve ifetmeerde

Detaylı

ikli ve Basamakl Dü ülerde E ik Geometrisinin Ak m Tipi ve Oksijen Transferine Etkisi

ikli ve Basamakl Dü ülerde E ik Geometrisinin Ak m Tipi ve Oksijen Transferine Etkisi 260 iki ve Basamak Dü üerde E ik Geometrisinin Ak m Tipi ve Oksijen Transferine Etkisi Muammed Ciat TUNA rat Üniversitesi. Müendisik Fakütesi, aat Müendisi i, Eaz ÖZET Anatar Keimeer ik, oksijen transferi,

Detaylı

Aycan YÜKSEL Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği 15/04/2010

Aycan YÜKSEL Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği 15/04/2010 Aycan YÜKSEL Boğaziçi Üniversitesi, Bigisayar Mühendisiği 15/04/2010 İçerik Giriş Gene Sistem Modei Damar Görüntüeme Teknikeri Damar Veritabanı Özniteikerin Çıkarımı ve Eşeştirme Sonuçar Damar Biyometrisi

Detaylı

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE PERSONEL SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE PERSONEL SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cit 22, No 4, 791-799, 2007 Vo 22, No 4, 791-799, 2007 BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE PERSONEL SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA Metin DAĞDEVİREN

Detaylı

CI/SfB Ro8. (Aq) Eylül 2012. Geliştirilmiş Yeni Temperli Cam. Pilkington Pyroclear Yangın Camı

CI/SfB Ro8. (Aq) Eylül 2012. Geliştirilmiş Yeni Temperli Cam. Pilkington Pyroclear Yangın Camı CI/SfB Ro8 (Aq) Eyü 2012 Geiştirimiş Yeni Temperi Cam Pikington Pyrocear Yangın Camı Pikington Pyrocear, yangın camı cephe: bütünük içeren tipik bir uyguama (E30) Pikington Pyrocear Yeni nesi Pikington

Detaylı

Tüketici Fiyat Endeksinin Uyarlamalı Ağa Dayalı Bulanık Çıkarım Sistemi ile Kestirimi

Tüketici Fiyat Endeksinin Uyarlamalı Ağa Dayalı Bulanık Çıkarım Sistemi ile Kestirimi İnsan&İnsan, Yıl/Year 3, Sayı/Issue 8, Bahar/Spring 2016, 59-71 e-issn: 2148-7537, www.insanveinsan.org Tüketici Fiyat Endeksinin Uyarlamalı Ağa Dayalı Bulanık Çıkarım Sistemi ile Kestirimi Serenay Varol*

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Şekerleme

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Şekerleme Markaama, kodama ve sistem çözümeri Şekereme Üretim hatarınızda karşıaştığınız benzersiz zorukarı biiyoruz Birçok farkı ambaaj türünü yönetmekten, havada uçuşan şeker parçacıkarının buunduğu bir ortamda

Detaylı

TÜRKİYE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015

TÜRKİYE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 GAYRİMENKUL ARAŞTIRMA RAPORU - 6 TÜRKİYE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLER 05 Dr. Can Fat Gürese Stratejik Araştırmaar Enstitüsü Haziran 008 TÜRK YE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIfiVER

Detaylı

Otomasyon ve Üretim Teknolojileri Dünyasi

Otomasyon ve Üretim Teknolojileri Dünyasi Managers Navigator Otomasyon ve Üretim Teknoojieri Dünyasi German Engineering Industry Partner for Turkey 1. Baskı 2016 VDMA Pubishing VDMA Pubishing Knowedge Bakan dan Mesaj Sevgii okuyucuar, VDMA Pumps

Detaylı

Cahit Arf Matematik Günleri IV Hilbert Mesafesi

Cahit Arf Matematik Günleri IV Hilbert Mesafesi ahit rf Matematik Güneri IV - 005 Hibert Mesafesi kinci Gün Soruar, 6 Nisan 005 ndrei Ratiu* / ratiu@bigi.edu.tr R Ökid düzeminde ayn do rusu veya ayn Ω çemberi üzerindeki oan dört fark,,, noktas aa m.

Detaylı

Tek cam genişliğinde. Çift cam sıcaklığında

Tek cam genişliğinde. Çift cam sıcaklığında Isı Yaıtımı Eyü 2012 Tek cam genişiğinde. Çift cam sıcakığında Pikington Spacia Yeniikçi vakumu cam. Pikington Spacia Yeniikçi vakumu cam. Pikington Spacia vakumu cam Geişmiş Pikington Spacia teknoojisi

Detaylı

BULANIK ORTAMDA MALMQUIST VERİMLİLİK ENDEKSİ VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE BİR UYGULAMA

BULANIK ORTAMDA MALMQUIST VERİMLİLİK ENDEKSİ VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE BİR UYGULAMA usararası Yönetim İktisat ve İşetme Dergisi, Cit 12, Sayı 28, 2016 Int. Journa of Management Economics and Business, Vo. 12, No. 28, 2016 BLANIK ORTAMDA MALMQIST VERİMLİLİK ENDEKSİ VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE

Detaylı

BASEL KRÝTERLERÝ ÇERÇEVESÝNDE ÝÞLETMELERÝN YATIRIM BÜTÇELERÝNÝN OLUÞUMUNDA VERGÝ PLANLAMASI

BASEL KRÝTERLERÝ ÇERÇEVESÝNDE ÝÞLETMELERÝN YATIRIM BÜTÇELERÝNÝN OLUÞUMUNDA VERGÝ PLANLAMASI 20_29_Layout 1 30.11.2011 16:23 Page 8 BASEL KRÝTERLERÝ ÇERÇEVESÝNDE ÝÞLETMELERÝN YATIRIM BÜTÇELERÝNÝN OLUÞUMUNDA VERGÝ PLANLAMASI Güran YAHYAOÐLU 1, Murat KORKMAZ 2 Ümit ÇATULAY 3 1 Çanakkae 18 Mart Üniversitesi

Detaylı

BURSA GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015

BURSA GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 GAYRİMENKUL ARAŞTIRMA RAPORU - 9 BURSA GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 Dr. Can Fat Gürese Ekonomi ve Strateji Danışmanık Hizmeteri Ocak 2010 YAYINLAYAN Gayrimenk Yat r m Ortak Derne

Detaylı

Doğrusal Kodların Spektrum Ağırlık Fonksiyonlarının Hesaplanması

Doğrusal Kodların Spektrum Ağırlık Fonksiyonlarının Hesaplanması Doğrusa Kodarın Spektrum Ağırık Fonksiyonarının Hesapanması Orhan Gazi 1, A. Özgür Yımaz 2 1 Eektronik Habereşme Mühendisiği Böümü, Çankaya Üniversitesi Bagat, 653, Ankara. e-posta: o.gazi@cankaya.edu.tr

Detaylı

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com.

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com. ID!B Saygın Yemini Mai Müşavirik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Rapor N : SYMM 116/1795-184 BÜYÜME AMAÇLI HİsSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİşKİN

Detaylı

Arama Kurtarma Faaliyetlerinde Optimal Takım Dağıtımının Sağlanması İçin 3 Boyutlu Yüzeylere Genetik Algoritma Yönteminin Uygulanması

Arama Kurtarma Faaliyetlerinde Optimal Takım Dağıtımının Sağlanması İçin 3 Boyutlu Yüzeylere Genetik Algoritma Yönteminin Uygulanması Karaemas Fen ve Müh. Derg. 7(2):577-585, 2017 Karaemas Fen ve Mühendisik Dergisi Dergi web sayfası: http://fbd.beun.edu.tr Araştırma Makaesi Geiş tarihi / Received : 19.12.2016 Kabu tarihi / Accepted :

Detaylı

SERİ ÇİFT PİMLİ SANDVİÇ KOMPOZİT PLAKALARDAKİ HASAR YÜKÜNÜN YAPAY ZEKÂ TEKNİKLERİ KULLANARAK BULUNMASI

SERİ ÇİFT PİMLİ SANDVİÇ KOMPOZİT PLAKALARDAKİ HASAR YÜKÜNÜN YAPAY ZEKÂ TEKNİKLERİ KULLANARAK BULUNMASI SERİ ÇİFT PİMLİ SANDVİÇ KOMPOZİT PLAKALARDAKİ HASAR YÜKÜNÜN YAPAY ZEKÂ TEKNİKLERİ KULLANARAK BULUNMASI Faruk Şen 1*, Serkan Ballı 2 1, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri

Detaylı

EETROÝ ÞEBEE AAÝZÖRÜ PR-53S Gene Bigi ve uaným Prensiperi: PR-53S bir eetri þebeesine ait tüm parametreeri öçme amacýya tasaranmýþ miroiþemci tabaný üniversa bir cihazdýr. Öçüen parametreer 5 ayrý dispayde

Detaylı

www.ersa.com.tr Tebrik İçerik Genel Rehber MO1106-EA Kullanım Kılavuzu 3269

www.ersa.com.tr Tebrik İçerik Genel Rehber MO1106-EA Kullanım Kılavuzu 3269 MO1106-EA Kuanım Kıavuzu 3269 Tebrik u ASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. inizden tüm oanakarıya faydaanabimeniz için bu kuanım kıavuzunu dikkatice okuyunuz. inizi ışık aan yererde muhafaza

Detaylı

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında MO1106-EA Kuanım Kavuzu 5208 buundurunuz. Parak ışık aydınık yererde buundurunuz. odukça düşer. 1 Pi aydınıkta şarj our. Hangi fonksiyonun hangi şarj seviyesinde kuanımdan çıkacağı saatin modeine bağıdır.

Detaylı

www.ersa.com.tr Bu Kılavuz Hakkında Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler 3 İçerik Mod Referans Rehberi

www.ersa.com.tr Bu Kılavuz Hakkında Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler 3 İçerik Mod Referans Rehberi MO1502-EA 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Kuanım Kıavuzu 5441 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Uyguamaar Saatinizin içerisinde yön ve ısı öçümerinin yapıabimesi için sensörer yereştirimiştir.

Detaylı

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 [AYDIN BALIKESİR DENİZLİ HATAY KAHRAMANMARAŞ MALATYA MANİSA MUĞLA TEKİRDAĞ TRABZON]

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 [AYDIN BALIKESİR DENİZLİ HATAY KAHRAMANMARAŞ MALATYA MANİSA MUĞLA TEKİRDAĞ TRABZON] GAYRİMENKUL ARAŞTIRMA RAPORU - 5 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 [AYDIN BALIKESİR DENİZLİ HATAY KAHRAMANMARAŞ MALATYA MANİSA MUĞLA TEKİRDAĞ TRABZON] Dr. Can Fat Gürese Stratejik Araştırmaar

Detaylı

ISI TRANSFERĠ-1 DÖNEM SONU ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ

ISI TRANSFERĠ-1 DÖNEM SONU ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ ISI RANSFERĠ- DÖNEM SONU ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ B.Ü. Makine Mühendisiği Böümü Vokan Asan 04/05 Güz Dönemi Sınır ġartarı - ISI AġINIMLI SINIR ġari: h, 0 d ( r0 ) k h0 ( r0) ( aşınım Sınır Şartı) dr - IġINIMLI

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. İnşaat Malzemeleri

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. İnşaat Malzemeleri Markaama, kodama ve sistem çözümeri İnşaat Mazemeeri 2 Neredeyse süreki çaışma süreeri, tozu ortamar ve aşırı sıcakık koşuarında sizin kadar çok çaışan bir kodama çözümüne ihtiyaç duyarsınız. Zoru ortamar

Detaylı

Değerlerin Önemi. W L = ILI«O ve W C = CE 2 0. W = f pdt R W t = j,*,, l öt. 2 l. i (o) -e (o) (la) (lb) (Ic)

Değerlerin Önemi. W L = ILI«O ve W C = CE 2 0. W = f pdt R W t = j,*,, l öt. 2 l. i (o) -e (o) (la) (lb) (Ic) UDK: 61.39 Devre Anaizinde Başangıç Şartan ve Nihaî özet: Devre anaizinde esas probem, Ohm ve Kirchhoff kanunarından faydaanarak, întegre - diferansiye denkemer diye adandırıan denge denkemerini ede etmek

Detaylı

Avrupa Biriði'ne Tam Üyeik Sürecinde Ýstanbu Sanayi Odasý Mesek Komiteeri Sektör Stratejieri Geiþtirimesi Projesi Deri ve Deri Ürüneri Ayakkabý Ayakkabý Yan Sanayii ve Suni Deri Sektörü Ýstanbu, Þubat

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar Markaama, kodama ve sistem çözümeri Kimyasaar Üretim hatarınızda karşıaştığınız zorukarın farkındayız Kimyasa imaatında kodama, sıcak, tozu ve ısak oabien zoru üretim ortamarı nedeniye zor oabiir. Güveniir

Detaylı

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 [ANTALYA-DİYARBAKIR-ERZURUM-ESKİŞEHİR-KAYSERİ- KOCAELİ-KONYA-MERSİN-SAMSUN]

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 [ANTALYA-DİYARBAKIR-ERZURUM-ESKİŞEHİR-KAYSERİ- KOCAELİ-KONYA-MERSİN-SAMSUN] GAYRİMENKUL ARAŞTIRMA RAPORU - 4 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 205 [ANTALYA-DİYARBAKIR-ERZURUM-ESKİŞEHİR-KAYSERİ- KOCAELİ-KONYA-MERSİN-SAMSUN] Dr. Can Fat Gürese Stratejik Araştırmaar Enstitüsü

Detaylı

Orijinal metin Önerilen metin Gerekçe. Wrong terminology

Orijinal metin Önerilen metin Gerekçe. Wrong terminology 1 2 Kamu istişaresi / TR2010.0315.01/ Şebeke Yönetmeiğinin ENTSO-E ie uyumaştırıması / Exce şabonu yorumarı İgii Yönetmeik Madde Paragraf At Paragraf Yorum sahibinin Tam Adı Yorum sahibinin bağı oduğu

Detaylı

Yayýn no: 22/4 Ýstanbu Sanayi Odasý Avrupa Biriði'ne Tam Üyeik Sürecinde Ýstanbu Sanayi Odasý Mesek Komiteeri Sektör Stratejieri Geiþtirimesi Projesi OTOMOTÝV SANAYÝÝ SEKTÖRÜ Ýstanbu, Þubat 22 Yayýn no:

Detaylı

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet Aziz ÇEL K Krista- f Sendikas E itim Müdürü Avrupa Sosya fiart ve Türkiye nin Çekinceeri 6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet taraf ndan imzaanan Gözden Geçirimif Avrupa Sosya fiart, Hükümet taraf ndan onayanmak

Detaylı

solenoid dozlama pompaları

solenoid dozlama pompaları teknaevo soenoid dozama pompaarı yeniik > teknooji > geecek Soenoid dozaj pompaarının geişimi Akıı Sadece mode, Sadece PVDF Bütün fonksiyonar tek pompada Bar a varan karşı basınca sahip, 1 t/saat ten 60

Detaylı

NETWORK DESIGN AND OPTIMIZATION FOR DEFORMATION MONITORING ON TUZLA FAULT-IZMIR AND ITS VICINITY

NETWORK DESIGN AND OPTIMIZATION FOR DEFORMATION MONITORING ON TUZLA FAULT-IZMIR AND ITS VICINITY NETWORK DESIGN AND OPTIMIZATION FOR DEFORMATION MONITORING ON TUZLA FAULT-IZMIR AND ITS VICINITY by Kerem Halicio lu B.S., stanbul Technical University, 2003 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1987-1992 Lisans Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2001-2004 Y. Lisans

Detaylı

Yazanlar : w c. Ekran modülasyonlu C sınıfı bir RF yükseltici Şekil : l de gösterilmiştir. Şekil : l deki anod

Yazanlar : w c. Ekran modülasyonlu C sınıfı bir RF yükseltici Şekil : l de gösterilmiştir. Şekil : l deki anod UDK : 621.396.019 Düşük Güçü Vericierde Ekran Moiasyonunun Uyguanası ve Anod Modiiasyonu ie Ekonoik Mukayesesi Yazanar : Dr. Mustafa N. PARLAR (*) Atunkan HIZAL (**) Kuanıan Seboer : W nn w c ** i f E.V

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Vatandaşın sağığı ve sağamığı her zaman üzerinde dikkate duruacak uusa sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet

Detaylı

ı em UTAN ' TEKLİF MEKTUBU TRABZON ILI KAMU HASTANELERİ BİRLİGİ GENEL SEKRETERLİGI Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi TURKIYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

ı em UTAN ' TEKLİF MEKTUBU TRABZON ILI KAMU HASTANELERİ BİRLİGİ GENEL SEKRETERLİGI Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi TURKIYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T_C_ Kayt No: 137885 SAĞLIK BAKANLIĞI TURKIYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TRABZON ILI KAMU HASTANELERİ BİRLİGİ GENEL SEKRETERLİGI Kanuni Eğitim Araştrma Hastanesi TEKLİF MEKTUBU Say :2361s724/Ç( 1,3_ 04122015

Detaylı

Eres Söylemez Makina Mühendisliği Bölümü, ODTÜ, 06531, Ankara.

Eres Söylemez Makina Mühendisliği Bölümü, ODTÜ, 06531, Ankara. 0. ULUSAL MAKİNE TEORİSİ SEMPOZYUMU Seçuk Üniversitesi, Knya, Eyü 00 HAFİF UÇAKLAR İÇİN DÜZLEMSEL UÇUŞ KONTROL SİSTEMLERİNİN KİNEMATİK SENTEZİ Yunus Akman Tasarım ve Geiştirme Müdürüğü, TAI, Türkiye Havacıık

Detaylı

Gevşek Hesaplama (COMPE 474) Ders Detayları

Gevşek Hesaplama (COMPE 474) Ders Detayları Gevşek Hesaplama (COMPE 474) Ders Detayları Ders Adı Gevşek Hesaplama Ders Kodu COMPE 474 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu Tesisat Sektörü, İki Uusararası Etkinike Önce İstanbu, Ardından Antaya da Buuştu Uusararası Yapıda Tesisat Teknoojisi Sempozyumu na İgi Büyük Odu TTMD - Türk Tesisat Mühendiseri Derneği tarafından iki

Detaylı

OSPF PROTOKOLÜNÜ KULLANAN ROUTER LARIN MALİYET BİLGİSİNİN BULANIK MANTIKLA BELİRLENMESİ

OSPF PROTOKOLÜNÜ KULLANAN ROUTER LARIN MALİYET BİLGİSİNİN BULANIK MANTIKLA BELİRLENMESİ OSPF PROTOKOLÜNÜ KULLANAN ROUTER LARIN MALİYET BİLGİSİNİN BULANIK MANTIKLA BELİRLENMESİ Resul KARA Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü Teknik Eğitim Fakültesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 81100,

Detaylı

TRAFO YAĞ GAZ ANALİZ (DGA), ONLİNE İZLEME VE ARIZA TESPİT SİSTEMLERİ. İLK BİZ YAPTIK. Hala en iyisini biz yapıyoruz. 50 yılı aşkın DGA deneyimi.

TRAFO YAĞ GAZ ANALİZ (DGA), ONLİNE İZLEME VE ARIZA TESPİT SİSTEMLERİ. İLK BİZ YAPTIK. Hala en iyisini biz yapıyoruz. 50 yılı aşkın DGA deneyimi. TRAFO YAĞ GAZ ANALİZ (DGA), ONLİNE İZLEME VE ARIZA TESPİT SİSTEMLERİ İLK BİZ YAPTIK. Haa en iyisini biz yapıyoruz. 50 yıı aşkın DGA deneyimi. ONLİNE YAĞ GAZ ANALİZ ÇÖZÜNMÜŞ GAZ ANALİZİ DGA (DISSOLVED GAS

Detaylı

-lflıflt- İstanbul, 22.04.2014. Tarih : 02.06.2014 Evrak No: 1406020221. l ı! ı I 1 I I. ıııusıııııııııısı I ' ıiısıııııııı İ vıinısıusı

-lflıflt- İstanbul, 22.04.2014. Tarih : 02.06.2014 Evrak No: 1406020221. l ı! ı I 1 I I. ıııusıııııııııısı I ' ıiısıııııııı İ vıinısıusı Tarih : 02.06.2014 Evrak N: 1406020221 1! -fft- uss ' is İ vinsus İstanbu, 22.04.2014 Say: 35702025/17747 Knu: DASK Uusararas Ksa Fim Yarşmas vldz TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ işleri DE ANLĞ'NA, Dğa Afet

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı ve yűk dengei forkifter 4 Tekeri, Pnömatik Lastiki 1.5 3.5 ton FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Üstün performans... paranızın tam karşıığı Operatörün maksimum verim aması

Detaylı

www.sipos.de Im Erlet 2 D-90518 Altdorf ! SIPOS Aktorik GmbH Değişiklik yapma hakkı saklıdır Sipariş No.: Y070.021/TR SIPOS 5 Flash PROFITRON

www.sipos.de Im Erlet 2 D-90518 Altdorf ! SIPOS Aktorik GmbH Değişiklik yapma hakkı saklıdır Sipariş No.: Y070.021/TR SIPOS 5 Flash PROFITRON 0 Basım 0. Değişikik yapma hakkı sakıdır! SIPOS Aktorik GmbH Im Eret D-9058 Atdorf www.sipos.de Sipariş No.: Y070.0/TR K ısa k ıavuz SIPOS 5 Fash PROFITRON 70 70 Gene Bu k ısa k ıavuz, eğitimi kuan ıc

Detaylı

Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR. Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı. Hibe Uygulama Rehberi

Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR. Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı. Hibe Uygulama Rehberi Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR Türkiye de Meseki ve Teknik Eğitimin Kaitesinin Arttırıması Hibe Programı Hibe Uyguama Rehberi Temmuz 2014 Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR Türkiye de Meseki ve Teknik

Detaylı

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi Premiks Tam Yoğușmaı Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU GARANTi Üstün Özeiki Tam Yoğuşmaı Kombi Seradens Premiks tam yoğuşmaı kombi Seradens; Aarko nun en çok tercih edien kombisi

Detaylı

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Hüseyin Fidan, Vildan Çınarlı, Muhammed Uysal, Kadriye Filiz Balbal, Ali Özdemir 1, Ayşegül Alaybeyoğlu 2 1 Celal Bayar Üniversitesi, Matematik Bölümü, Manisa

Detaylı

Yükseköğretimde Akademik Özgürlük

Yükseköğretimde Akademik Özgürlük DOI: 10.5961/jhes.2013.074 Yükseköğretim ve Biim Dergisi/Journa of Higher Education and Science Yükseköğretimde Akademik Özgürük Academic Freedom in Higher Education Tokay GEDİKOĞLU Öz Bu çaışmada akademik

Detaylı

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruuşar) 2015 Yıı Tekif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/BGM Son Başvuru Tarihi:

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı DİZEL VE YŰK DENGELİ FORKLİFTLER 4 Tekeri, Pnömatik Lastiki 1,5 3,5 ton S FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Üstün performans... paranızın tam karşıığı Maksimum verim ede etmek

Detaylı

Komatsu nun Hidrolik Sistemi ve Yeni Dizel Motoru Yakýt Tüketimini Azaltýr. CLSS Yüke Duyarlý Kapalý Devre Hidrolik Sistemi. Hidrolik Yað Tanký %20

Komatsu nun Hidrolik Sistemi ve Yeni Dizel Motoru Yakýt Tüketimini Azaltýr. CLSS Yüke Duyarlý Kapalý Devre Hidrolik Sistemi. Hidrolik Yað Tanký %20 Serisi Komatsu nun Yeniikçi Teknoojieriye Topam Ýþetim Maiyeterini Düþürün Geiþmiþ motor teknoojieri ve Komatsu nun eþsiz hidroik sistemi sayesinde, yeni CX50 serisi topam iþetim maiyeterinde kayda deðer

Detaylı

KISIM 1 Excel Ortamýný Ýncelemek

KISIM 1 Excel Ortamýný Ýncelemek KISIM 1 Exce Ortamýný Ýnceemek BÖLÜM 1 Microsoft Office Exce 2007 deki Yeniiker....3 BÖLÜM 2 Exce in Teme Özeikerini Keþfetmek.......21 BÖLÜM 3 Exce Çaýþma Aanýný Özeeþtirmek.........83 BÖLÜM 4 Güvenik

Detaylı

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu Türkiye'nin Tükenmeyen Kaemi Adaet Mesek Yüksekokuu Atatürk, 1923 yıında çağdaş ve aik anayışa temeendirien Genç Cumhuriyetimizin, aydınanma younda ışığını gençerden aması gereğinin biinci ie eğitime yönedi.

Detaylı

Sigma 2006/3 Araştırma Makalesi / Research Article A SOLUTION PROPOSAL FOR INTERVAL SOLID TRANSPORTATION PROBLEM

Sigma 2006/3 Araştırma Makalesi / Research Article A SOLUTION PROPOSAL FOR INTERVAL SOLID TRANSPORTATION PROBLEM Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 6/ Araştırma Makalesi / Research Article A SOLUTION PROPOSAL FOR INTERVAL SOLID TRANSPORTATION PROBLEM Fügen TORUNBALCI

Detaylı

Hazırlayan Arş. Grv. M. ERYÜREK

Hazırlayan Arş. Grv. M. ERYÜREK 7. BASĐ SARKAÇ ĐLE YERÇEKĐMĐ ĐVMESĐNĐN BULUNMASI AMAÇ Hazırayan Arş. Grv. M. ERYÜREK 1- Basit harmonik hareketerden biri oan sarkaç hareketini fizikse oarak inceemek, yerçekimi ivmesini basit sarkaç kuanarak

Detaylı

Katalog Butonlar ve sinyal lambaları Endüstriyel uygulamalar için çözümler

Katalog Butonlar ve sinyal lambaları Endüstriyel uygulamalar için çözümler Kataog Butonar ve sinya ambaarı Endüstriye uyguamaar için çözümer ABB buton ve sinya ambaarı Gene özeiker L-Mark L-mark - Müşteriye öze azer etiketeme koayığı ABB ye öze yeni azer etiketeme sistemi tüm

Detaylı

TÜRKİYE DE KONUT İHTİYACI VE TALEBİNE BAĞLI KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN GELİŞME POTANSİYELİ 2015

TÜRKİYE DE KONUT İHTİYACI VE TALEBİNE BAĞLI KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN GELİŞME POTANSİYELİ 2015 GAYRİMENKUL ARAŞTIRMA RAPORU 2 TÜRKİYE DE KONUT İHTİYACI VE TALEBİNE BAĞLI KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN GELİŞME POTANSİYELİ 2015 Dr. Can Fat Gürese Stratejik Araştırmaar Enstitüsü Başkanı Araık 2006 YAYINLAYAN

Detaylı

Selim PUl., Metin HÜSEM, Ertekin ÖZTEKİN

Selim PUl., Metin HÜSEM, Ertekin ÖZTEKİN SAU Fen Biineri EnstitüsC Dergisi 6Cit 3Say (Ey!ü 2002) Eğirne Etkisindek Yükse Perfrmans Betnarme Kesiterde Gerinc Bğu Parametreeri S Pu M Hüsem E Öz tekin EGİLME ETKİSİNDEKİ YİİI(SEK PERFORMANSLI BETONARME

Detaylı

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerileri *

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerileri * DOI: 10.5961/jhes.2013.083 Hemşireik Lisans Öğrencierinin Probem Çözme ve Eeştire Düşünme Becerieri * Probem Soving and Critica Thinking Skis of Undergraduate Nursing Students * Yaçın KANBAY, Özgür ASLAN,

Detaylı

Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü

Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü Markaama, kodama ve sistem çözümeri Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü Üretim hatarınızda karşıaştığınız benzersiz güçükeri biiyoruz Çeşiti ambaaj mazemeerini ve biçimerini yönetmekten yıkama sırasında aşırı

Detaylı

Test Aletleri Katalofiu

Test Aletleri Katalofiu Dijita Mutimetreer Pens Ampermetreer Eektrikse Test Cihazarı zoasyon Test Cihazarı Toprakama Test Cihazarı Tesisat Test Cihazarı Ta ınabiir Eektrikse Aeter Test Cihazarı Dijita Termometreer Terma Görüntüeme

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çocukları Soracak Olursanız; Umutlarını Yitiriyorlar

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çocukları Soracak Olursanız; Umutlarını Yitiriyorlar ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 130 ISSN 1302-3519 Eyü - Ekim 2013 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

www.ersa.com.tr Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler Bu Kılavuz Hakkında İçerik Mod Referans Rehberi

www.ersa.com.tr Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler Bu Kılavuz Hakkında İçerik Mod Referans Rehberi MO1503-EA 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Kuanım Kıavuzu 5446 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. TÜRKÇE Uyarı! Bu saatte buunan öçüm işemeri profesyone ve endüstriye kesinik isteyen öçümer

Detaylı

ANFIS kullanılarak Tunceli ili için global güneş radyasyonu tahmini

ANFIS kullanılarak Tunceli ili için global güneş radyasyonu tahmini Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mühendislik dergisi Cilt: 8, 4, 891-899 Eylül 2017 ANFIS kullanılarak Tunceli ili için global güneş radyasyonu tahmini Muhammet GUL 1, Erkan CELIK *,2, 1 Munzur

Detaylı

Konular. 1. Giriş 2. Kurulum 3. Kullan ı m 4. Plone'da Yönetici 5. Ayarlar 6. Özelle ş tirme 7. Stil 8. CMF/Plone Product 9.

Konular. 1. Giriş 2. Kurulum 3. Kullan ı m 4. Plone'da Yönetici 5. Ayarlar 6. Özelle ş tirme 7. Stil 8. CMF/Plone Product 9. " & 1 0,-/.! + * ')( #%$ Pone İ çerik Yönetim Arac ı. Linux ve Aç ı k Yaz ı ı m Ş eniğ i Y ı d ı z Teknik Üniversitesi " & 35 E 7 7= 7 76 1 0,-/.! + * H FA

Detaylı