Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi kw. GARANTi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi"

Transkript

1 o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi

2 ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi. Yüksek teknoloji ile üretilen brülörler do algaz ve LPG ile ayn verimlilikte çal flma özelli ine sahip. Alarko gaz brülörleri Avrupa normlar na (EN ) uygundur ve E iflareti tafl maktad r. Maksimum Güvenlik ve Güvenilirlik Tüm brülörler Avrupa gaz direktiflerinde belirtilen flartlara uygun olarak do algaz veya LPG ile çal fl r. Brülörlerin üretim aflamas nda emniyete ayr bir özen gösterilir, üretilen her brülör fabrikada test edilir. Brülörlerde. s n f emniyet elemanlar kullan lmaktad r. Yüksek Verim-üflük Yak t Sarfiyat Özel tasarlanm fl yanma bafll ve türbülatörü ile mükemmel hava yak t kar fl m, düzgün ve yüksek verimli yanma gerçekleflir. Ayn miktarda enerji daha az yak t yak larak sa lan r. Bunun sonucu yak t sarfiyat ndan maksimum tasarruf edilir. Çevre ostu Yüksek verimli fan sayesinde sessiz çal fl r, yüksek karfl bas nçl kazanlarda bile mükemmel bir yanma sa lar. Özel tasar m yanma bafll ve türbülatörü; yüksek verimle yanma, düflük O ve NOx emisyonlar ile çal flmay temin eder. Bunun sonucu çevre daha az kirletilir. Genifl Model Aral ve Tam Seri Alarko Gaz Brülörleri,- m /saat (,-. kw) kapasite aral nda, do al gaz ve LPG ile kullan ma uygun, tek ve çift kademeli toplam modeli ile en uygun ve ekonomik seçimin yap lmas na olanak sa lar. Komple Teslim Brülörler, afla daki gaz hatt elemanlar ile komple teslim edilirler. Filtre + Regülatör Emniyet Solenoid Vanas A S n f Çal flma Solenoid Vanas A S n f Minimum Gaz Bas nç Presostat Kazan - Brülör Uyumu Yanma kalitesini etkileyen en önemli faktörler kazana uygun brülör seçilmesi, brülör alev boyu ve çap n n kazan yanma odas na uygun olmas d r. Alarko Brülörleri yüksek performansl fan sayesinde düflük ve yüksek karfl bas nçl kazanlarda uyumlu ve sessiz çal fl r. Uzun süreli testler sonunda uygun kazan-brülör eflleflmesi belirlenmifl ve belgelenmifltir. Siparifl Notasyonu ALG... / - - Tek Kademe, Çift Kademe Maksimum Gaz Tüketimi (m /saat) Alarko Gaz Yak tl Brülör

3 Kare Gövdeli Brülörler ALG.../ M ØP ØG L E B ØF J A Boyutlar (mm) ALG -/ ALG -/ ALG -/ ALG - ALG -/ ALG - ALG /-/ ALG /- ALG -/ ALG - / ALG -/ ALG - / ALG /-/ ALG /- / A B - Maks. E ØF ØG Maks. J L M M M M M M M M M ØP Gaz Ba lant s /" /" /" / / / / / / / / Minimum Maksimum Teknik Özellikler Kapasite - Karfl Bas nç E rileri mbar ALG ALG ALG ALG ALG / ALG ALG ALG /,,,,,, -, ALG KAPAS TE (m /saat) (kal/saat) Maks. Maks. Maks.,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ALG ALG ALG / ALG ALG ALG / MOTOR ( d/dak.) Güç AMBALAJ BOYUTLARI (mm) m /saat,,,,,,,, ALG A IRLIK (kg) ELEKTR K BESLEMES, x x, x x x x ~, x x V, x x Hz, x x, x x, x x o al gaz alt s l de er:. kal/m kw

4 Salyangoz Gövdeli Brülörler ALG /.../ K L M B ØF R E Y A ØJ N ØG Boyutlar (mm) A B Maks. Maks. E ØF ØG ØJ K L M N R Y ØP Gaz Ba lant s Minimum Maksimum ALG /-/., / ALG /- /., / ALG /-., ALG / LPG., ALG /- ALG /- ALG / LPG / ALG / N ( /) ALG /- / ALG /- ALG / LPG ALG / N ( /) ,,,,,,,,,, / / / / Teknik Özellikler Kapasite - Karfl Bas nç E rileri mbar ALG /-/ ALG /- / ALG /- ALG / LPG ALG /- ALG /- ALG / LPG / ALG / N ( /) ALG /- / ALG /- ALG / LPG ALG / N ( /) KAPAS TE (m /saat) Maks.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (kal/saat) Maks. Maks. MOTOR (d/d) A IRLIK (kg) AMBALAJ BOYUTLARI (mm) ,,,,,,,,,,,,,,,, x. x ~ / V Hz o al gaz alt s l de eri.kal/m, LPG alt s l de eri. kal/m Kapasite de erleri normal flartlar için verilmifltir (,. mbar) mbar GÜÇ ELEKTR K BESLEMES ALG / ALG / ALG / ALG / ALG / ALG / - - kw kw o al Gaz m /saat m /saat LPG

5 Salyangoz Gövdeli Brülörler ALG / ALG / - N ALG / - (MB) ER MOELLER GAZ HATTI FLANfi Boyutlar (mm) ALG / - / A B E ØF ØG ØJ K L M N R Y ØP Minimum Gaz Ba lant s / Maksimum ALG / - / ALG / - (MB) ALG / - N. N ALG / LPG - / ALG / LPG - Teknik Özellikler ALG /- / ALG /- ALG /- (MB ) ALG /-N ALG / LPG- / ALG / LPG- KAPAS TE (m /saat) Maks.,,,,,,,, (kal/saat) Maks. Maks. evir (d/d) MOTOR Güç A IRLIK (kg) AMBALAJ BOYUTLARI (mm) ELEKTR K BESLEMES ,,,,, x x. x x. x x. ~ / V...,, x x...., x x. Hz...,, x x. o al gaz alt s l de eri.kal/m, LPG alt s l de eri. kal/m Kapasite de erleri normal flartlar için verilmifltir (,. mbar) Kapasite-Bas nç E rileri mbar - ALG / mbar - ALG / LPG - kw m /saat o al Gaz - kw m /saat LPG

6 Üstün Özellikler Hava Ayar kademeli brülörlerde, servomotorla hava damperine kumanda edilerek uygun yak thava kar fl m sa lan r. Bunun sonucu kararl, düzgün ve yüksek verimli bir yanma elde edilir. Sessiz Muadillerine göre sessiz çal fl r. Kare tipli brülörlerde özel hava emifl ve ses seviyesini düflüren koruyucu kapak sistemi. Salyangoz tipli brülörlerde özel alafl ml aluminyum gövde ve aerodinamik yap ile sessiz çal flma. Yanma Bafll ve Türbülatör Ayar Kare/Salyangoz tip brülörlerde yanma bafll ayar brülör çal fl rken yap labilir. Salyangoz tiplerde gaz haznesinin iki yan ndaki vidalar yard m yla, Kare tiplerde ise ayar vidas yard m yla kademeli olarak yap labilir. Montaj Kolayl Kare tiplerde kayar flanfl ve salyangoz tiplerde özel mentefleli sistem ile brülörün kazana montaj kolay, hatas z bak m n k sa sürede yap lmas na olanak sa lanm flt r. Elektrik Ba lant Kolayl Kolay ve k sa sürede elektriksel ba lant lar n yap lmas için brülörler üzerinde tüm önlemler al nm flt r. Olas hatal ba lant lar n önüne geçilmesi için ana komponentlerin elektrik ba lant lar soketli olarak tasarlanm flt r. Otomatik Hava Kapama Hava klapesi, brülör durdu unda hava geçiflini kapatarak kazan n so umas n geciktirir, olas s l floklar engeller ve s n n kazan içerisinde kalmas n temin ederek yak t tasarrufu sa lar (Kare tiplerde). Servis ve Bak m Kolayl Brülör konstrüksiyonu her parçaya kolayca ulafl lmas na olanak verecek flekilde dizayn edilmifltir. Kare tiplerde brülörü ana gaz hatt ndan ve kazandan ay rmadan yanma bafll na ulafl labilir, iyonizasyon ve ateflleme elektrodlar n n ayarlar ve bak mlar yap labilir. Not: Teknolojik geliflmeler nedeniyle de ifliklik hakk sakl d r. ALARKO ARRIER SANAY VE T ARET A.fi. STANBUL : GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi fi.bilgisu ad. Gebze-KOAEL Tel: ( ) Fax: ( ) ANKARA : Sedat Simavi Sok. No:, Çankaya-ANKARA Tel: ( ) Fax: ( ) ZM R : fiehit Fethibey ad. No. Kat, Pasaport- ZM R Tel: ( ) Fax: ( ) AANA : Ziyapafla Bulv. No: /-, AANA Tel: ( ) Fax: ( ) ANTALYA : M. Kasapo lu ad. Küçükkaya Sitesi A Blok /, ANTALYA Tel: ( ) Fax: ( ) M.. H. : web: e-posta: A... MiNERAL