Ankara Metropoliten Alan ı içerisinde Kalan Çubuk Vadisi ve Yak ı n Çevresinin Topraklar ı n ı n S ı n ıfland ı r ı lmas ı*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara Metropoliten Alan ı içerisinde Kalan Çubuk Vadisi ve Yak ı n Çevresinin Topraklar ı n ı n S ı n ıfland ı r ı lmas ı*"

Transkript

1 TARIM BILIMLERI DERGISI 1996, 2 (2) Ankara Metropoliten Alan ı içerisinde Kalan Çubuk Vadisi ve Yak ı n Çevresinin Topraklar ı n ı n S ı n ıfland ı r ı lmas ı* Nuray Ç İ NKAYA 1 Mahmut YÜKSEL2 Geli ş Tarihi Özet: Bu ara şt ı rman ı n amac ı Çubuk vadisi ve yak ı n çevresinin detayl ı olarak arazi ve topraklar ı n ın etüd ve haritalamas ı n ı n yap ı lmas ı d ı r. Çal ışma, hava foto ğ raflar ı ve topoğ rafik haritalardan yararlan ı larak arazide gerçekleştirilmi ş ve 7 profil çukuru incelenmi ştir. Aç ı lan profillerin her birinden horizon esas ına göre örnekler al ı nm ış ve gerekli analizler laboratuvarlarda yap ı lm ışt ı r. Analizlerden elde edilen sonuçlar ı n ve arazi gözlemlerinin de ğerlendirilmesiyle 3 ayr ı fizyoğrafik ünite üzerinde 7 farkl ı toprak serisi tan ı mlanm ışt ı r. Seriler ve bu serilere ait fazlar, topo ğrafik harita üzerine aktar ı larak temel toprak haritas ı olu şturulmu ştur. Daha sonra toprak serilerinin ve alt gruplar ı n ı n özellikleri hakk ı nda bilgiler verilmi ştir. Anahtar Kelimeler : Etüd, s ı n ı fland ı rma, haritalama. Classification of Çubuk Valley and Its Surroundings Soils in Ankara Metropolitan Area Abstract : The objective of this research was to perform detailed survey and mapping of the Çubuk valley and its surroundings' soils. The survey was carried out in the area, after examination of aerial photographs and topographic map, seven soil profiles were diagnosed. The soil samples on which necessary analyses were performed were taken from each horizon of the examined soil profile. Seven soil series were described on three different physiographic united by assessing the results from the analyses and field studies. Soil series and phases were plotted on topographic map and fundamental soil map was repared. Then, the properties of the soil series and their subgroups were offered. Key Words : Survey, classification, mapping. Giri ş Içinde bulundu ğ umuz yüzy ı lda geli şen teknoiojilere ve olu şturulan de ğ isik yeti ştirme ortamlar ı na kar şı l ı k büyük bir h ızla kaybetti ğ imiz toprak katman ı, halen tar ı msal üretimin ana kayna ğı olma durumundad ı r ve su kaynaklar ı ile birlikte en dikkatli ş ekilde korunmas ı gereken do ğ al kaynaklard ı r. Bu i şlemin gerçekle ştirilmesi için en ba şta yap ı lmas ı gereken i ş lem üretilen toprak haritalar ı n ı n bilinçli bir şekilde kullan ı lmas ı d ı r. Topraklar ı n tan ı nmas ı, tan ı mianmas ı, özellik ve haritalama çal ış malar ı n ı n kapsam ı na girmektedir. Son dönemlerde dünyada ve özellikle ülkemizde izledi ğ imiz do ğal ve kültürel çevredeki olumsuz de ğ i ş imler, ekolojik sistemleride etkileyerek toprak ve ona ba ğ l ı olarak bitki örtüsü, yeralt ı ve yüzey sular ı n ı n yap ı s ı yan ı nda toplum ya şam ı nda da onar ı lmas ı güç ve hatta olanaks ız zararlanmalara neden olmu ştur. Bu nedenle topraklar ı n haritalanmas ı ile ilgili çal ışmalar ı n yurdumuzda küçük ve büyük ölçekli verimli tar ı m alanlar ı nda uygulanmas ı mutlaka büyük yararlar sa ğ layacakt ı r (Mermut vd., 1983). Yap ı lan etüd çal ış mas ı ile ara şt ı rma alan ı nda yer alan toprak çe ş itleri belirlenmi ş ve bunlar aras ı ndaki s ı n ı rlar çizilmi ştir. Bu çal ış mada elde edilen verilerin yorumlanmas ı ile çiftlikte yer alan farkl ı toprak çe şitlerinin gereksinim ve davran ış lar ı ile ara şt ı rma alan ı ile ilgili di ğ er bilgilerin elde edilmesi mümkün olacakt ı r. Bu çal ış may ı Ankara Üniversites i Ara ş t ı rma Fonu destekle 1 Çankaya Belediyesi Çevre Müdürlü ğ ü - Ankara 2 Ankara Üniv. Ziraat Fak. Toprak Bölümü - Ankara ştir. ( ). Yüksek Lisans Tezi.

2 50 TARIM BILIMLERI DERGISI 1996, Cilt 2, Say ı 2 Materyal ve Yöntem a. Coğrafi konum ve iklim özellikleri Ara şt ı rma alan ı Ankara'n ı n kuzeyinde, kuzey-güney yönünde uzanmaktadir. Ovaya ad ı n ı veren Çubuk ilçesinin Ankara'ya uzakl ığı 40 km dir. Bölge kuzeyden Aydos, güneyden Asar ve Me şelik, Ku şçu ve Etlik da ğlar ıyla çevrilidir ve 32 53'-33 08' do ğ u boylamlar ı ile 40 15'-40 03' kuzey enlemleri aras ı nda yer almaktad ı r. Ovay ı kuzeyden güneye kat eden Çubuk Çay ı 70 km uzunlukta olup Aydos da ğ lar ı ndan iki kol halinde ç ı kmaktad ır. S ı ras ıyla Sünlü, Azman, Karap ı nar, K ız ılhisar, Bellihisar dereleri ile Çubuk I baraj ı n ı olu şturduktan sonra Keçiören deresini alarak Akköprü mevkiinde İ ncesu Deresi ve Hatip Çay ı ile birle şir. Bu 3 akarsu Akköprüde birle ştikten sonra Ankara Çay ı ismini al ı r ( D.S. İ., 1966). Ova dahilinde bulunan Esenbo ğa Havalan ı Ankara'y ı dünyan ın dört bir yan ına ba ğlamas ı bak ı m ı ndan havzan ı n önemini artt ı rmaktad ır. Çubuk ilçesi ve Esenbo ğa Havaalan ı asfalt yolla Ankara'ya ba ğ l ı d ı r. Ayr ı ca Ankara-Çank ı r ı devlet yolu ova içinden geçmektedir. Kara ikliminin hakim oldu ğu çal ış ma alan ı nda yazlar s ıcak ve kurak, k ışlar ise so ğuk ve kar ya ğış l ı geçer (Çizelge 1) (Anonim, 1984). Çal ışma alan ı n ıda içine alan Ankara ve çevresi kuzey ve güney bölgeleri aras ı nda bir geçi ş bölgesi olarak dü şünülebilir. b. Jeolojik ve jeomorfolojik durum Ara şt ı rma alan ı nda bulunan volkanik kayaçlarla, tortul kayaçlar birbiri içine girmi ş vaziyettedir. Bunlar ı baz ı yerlerde birbirinden ay ı rmak oldukça zordur. Bölgedeki en eski formasyonlar Paleozoik ya ş l ı ş ist, grovak ve kalkerlerdir. Bu fosmasyonlar Tersier'de olu ş an orojenik hareketlefi sonucu yükselmi ş ve topo ğ rafik yükseltiler meydana getirmi şlerdir. Çekirde ğ i Paleozoik ya ş l ı formasyonlardan olu ş mu ş yükseklikler do ğ udaki Tekebelli ve İ dris da ğ lar ı ile bat ıdaki Mire ve Ku şçu da ğ lar ı d ı r. Bu iki da ğ silsilesi aras ında mazisi Jura öncesine rastlayan bir senklinal uzanmaktad ı r. Çubuk Ovas ı ile ayn ı senklinal içinde bulunan Ankara-Etimesgut Ovas ı n ı volkanik e ş ikler birbirinden ay ı rmaktad ı r. Ova düzlü ğ ü genellikle akarsular ı n meydana getirdi ğ i metre kal ı nl ığı ndaki alüvyon tortular ı ile oldukça kal ı n Neojen ya ş l ı killi, marnl ı, kalkerli formasyonlar taraf ı ndan doldurulmu ştur. Ovada Paleozoik ya ş l ı formasyonlar ı n çevrelerinde mesozoik formasyonlar ı da mostra vermekte olup bunlar çok geni ş yer kaplamazlar ( D.S.I., 1966). Erol (1973)'e göre ara şt ı rma alan ı jeomorfoloji yönünden, vadi taban ı düzlükleri, birikinti konileri, alçak sekiler, yüksek sekiler, alçak platolar, orta yükseklikteki platolar, yamaçlar ve vadiler olmak üzere 7 ayr ı birim içermektedir (Erol, 1973). Bunlardan en yayg ı n olanlar ı vadi taban ı düzlükleri ve sekilerdir. c. Yöntemler Detayl ı olarak yürütülen etüd ve haritalama çal ışmalar ı nda, haritalama ünitesi olarak toprak serileri ve bunlar ı n fazlar ı kullan ı lm ış, serilerin fazlara ayr ı lmas ı nda dikkate al ınan derinlik, e ğim, tuzluluk, ta ş l ı l ı k ve drenaj gibi ölçütler için Soil Survey Staff (1962) den yararlan ı lm ışt ı r. Arazide topraklar ı n morfolojik özelliklerinin incelenmesi amac ı yla renk saptanmas ı nda Munsell renk skalas ı, CaCO3 kontrolünde 10 luk HCI asit kullan ı lm ışt ı r (Soil Survey Staff, 1962). Ara şt ı rma alan ı nda bulunan farkl ı toprak serilerinin morfolojik özelliklerinin saptanmas ı ve s ı n ı fland ı r ı lmas ı amac ıyla her toprak serisini en iyi şekilde karakterize edebilecek örnek toprak profilleri Soil Survey Staff (1962 ve 1975)'e göre incelenerek tan ı mlanm ışt ı r. Toprak serilerinin s ı n ıfland ı r ı lmas ı ise Toprak taksonomisi ilkelerine göre yap ı lm ışt ı r (Soil Survey Staff, 1975). Saptanan toprak serilerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi ve arazide bulunan de ğerlerin, doğ rulanmas ı amac ı yla her tipik toprak profilinden al ı nan toprak örneklerinin laboratuvarda ph, suda çözünebilir toplam tuz, katyon de ğ i şim kapasitesi, de ğ i şebilir katyonlar, kireç, toprak rutubet ve tekstür analizleri yap ı lm ışt ı r. Bu analizlerden, ph, saturasyon çamurunda okunmu ştur (U.S. Salinity Lab. Staff 1954), suda çözünebilir tuz, saturasyon çamurunda elektriksel iletkenli ğe (E.C) ba ğ l ı olarak kondaktivimetre aletinde belirlenmi ştir (U.S. Salinity Lab. Staff, 1954). KDK, Tüzüner (1990)'de önerilen yöntemle, CaCO3, H ızalan ve Ünal (1966) da önerilen yöntemle, organik madde, Walkley-Black'in ya ş yakma yöntemi ile (Jackson, 1958), Tekstür, hidrometre yöntemi ile (Bouyoucos, 1951) belirlenmi ştir. Toprak rutubeti, seramik gözenekler üzerine yerletirilmi ş bulunan suyla doygun toprak örne ğ i üzerine 1/3 ve 15 atmosfer bas ı nc ı fark ı uygulamak suretiyle belirlenmi ştir (U.S. Salinity Laboratory Staff, 1954). Bulgular ve Tart ış ma a. Toprak serileri ve temel özellikleri Çubuk vadisi arazileri farkl ı birkaç jeomorfolojik güç taraf ı ndan olu şturulmu ştur ve toprak yapan be ş faktörün de ğ i şik etkileri ile birlikte yine farkl ı birkaç fizyografik ünite üzerinde çe ş itli topraklar karakter kazanm ışt ı r. Buna göre ara şt ı rma alan ı nda 7 ayr ı toprak serisi tan ı mlanm ışt ı r (Şekil 1). Harita 1/25000 lik olarak yap ı lm ış ve tek sayfaya indirilebilmek için 1/ ölçe ğ e küçültülmü ştür.

3 ÇINKAYA, N. M.YÜKSEL, "Ankara metrapoliten alan ı içerisinde kalan çubuk vadisi ve yak ı n çevresinin topraklar ı n ın s ı n ı fland ırı lmas ı " 51 13> 17 Haritalama iinitesi Asfalt yollar ( Akarsu Şekil 1: ARA Ş TIRMA ALANI TEMEL TOPRAK H AR İ TASI Ölçek: 1/ ımıffir.==c m

4 52 TARIM BILIMLERI DERGISI 1996, Cilt 2, Say ı 2 Çizelge 1. Ara şt ı rma alan ına ait ya ğış ve s ıcakl ı k ortalamalar ı [Aylar O Ş M N M H T A E E K A Ort. S ıc. C Ort. Nisbi Nem Ort. Yağ mm Dumlup ı nar ve Alt ı nova serisi topraklar ı düz ve düze yak ın, hafif dalgal ı taban arazilerde ana materyalin parçalanmas ı ve ayr ış malar ı sonucunda meydana gelmi ştir. Bu serilerin topraklar ı üç farkl ı devrede depolanm ış ana materyal üzerinde bugünkü halini alm ışt ı r. İ lk devrede kumlu, kumlu t ı nl ı materyaller, ikinci devrede t ı n, killi t ın ve kumlu t ı nl ı materyaller ve son devrede de yine t ı nl ı ve siltli t ı nl ı materyaller depolanarak toprak olu şum faktörlerinin etkisi alt ı na girmi ştir. Her üç devrede de kireçli koluviyal ana materyalin depolanmas ı ndan sonra yüzeyde organik maddenin birikimi ile toprak olu şumu ba şlam ış ve derinlikle düzensiz bir da ğı l ı m gösteren organik madde, ayr ışarak rengi koyula şt ı rmi şt ır. Derinlikleri 100 cm ve daha derindir. Bu serilerin topraklar ı nda çoğunlukla üst ve alt horizonlarda orta bünye hakim olup, hafif ve çok hafif bünyelere de rastlan ı r. Çubuk, Çakmakta şı Tepesi ve Ta ş p ı nar serisi topraklar ı yerinde olu şmu ş seki ve plato topraklar ı d ı r. Çubuk ve Çakmakta şı Tepe serisi topraklar ı peki ş mi ş kum depozitleri üzerinde yerinde olu ş mu ş, genç topraklard ı r. Ana materyallerinden dolay ı genelde orta tekstürlü topraklard ı r ve derinliklerde tekstürleri kabala şmaktadir. Dik e ğ imli arazilerde bulunduklar ı ndan yer yer erozyona u ğram ışlard ı r ve dolay ı s ı yla genelde orta derindirler. Ta ş p ı nar serisi, yüksek arazilerden heyelan veya çöküntülerle hareket etmi ş aluviyal materyaller üzerinde olu şmu ş toprakiarçfir. Hafif ve orta e ğ imli arazilerde da ğı l ı m gösteren bu seri topraklar ı nda kireç yüzeyden y ı kanarak alt topraklara ta şı nm ışt ı r. Yak ı n yerlerden ta şı nm ış olmalar ı nedeniyle profillerinde yakla şı k 1 cm çaplar ı nda kö şeli ve yar ı kö şeli çak ı llar içermektedir. Ova içerisinde gezen ve ovay ı kuzeyden güneye kat eden Çubuk Çay ı ile bu çaya de ğ i ş ik yerlerde kar ış an Büyük Azman, Koyunözü, Ravl ı, Ulup ı nar, Karap ı nar, Karakavak ve Sö ğ ütlü derelerinin ta ş k ı nlar s ı ras ı nda getirdikleri çe şitli aluviyal materyaller bügünkü Yenice ve Esenbo ğa serisi topraklar ı n ı n olu ş umuna esas olan alüviyal arazileri ortaya ç ı karm ışt ı r. Yukar ı da sözü edilen dereler ve Çubuk Çay ı yörenin topografik yap ı s ı na ba ğ l ı olarak tam bir aluviyal yelpaze olu şturamam ış lard ı r. Bu derelerin yüksek arazilerden ayr ı ld ı klar ı nokta ile Çubuk Çay ı aras ı nda fazla bir mesafe bulunmamaktad ı r. Bu nedenle derelerin potansiyel enerjileri düzgün bir şekilde azalmaktan çok an ı bir dü ş me göstei-mekte ve buna ba ğ l ı olarak ta ta şı d ı klar ı materyalleri düzensiz bir şekilde depolamaktad ı r. Ancak temel fiziki kavrarrı lar ı na göre getirilen kaba materyaller derelerin hemen sa ğ ve sollar ındaki alanlar da depolanarak nehir s ı rtlar ı n ı, daha ince materyallerde yanlara do ğ ru depolanarak nehir teraslar ı n ı olu şturmu şlard ı r. Depolanan aluviyal materyalin ta şı nd ığı yörelerdeki kökenine ba ğ l ı olarak nehir s ı rtlar ı nda olu şan topraklar kireçsizdirler ve bünyeleri kumlu killi t ı n, killi t ı n ve kumlu t ı nd ı r. Yer yer yetersiz drenajl ı alanlar ı bulunmakla birlikte ço ğ u topo ğrafyalar ına ba ğ l ı olarak iyi drenajl ı ve geçirgen topraklard ı r. Buna kar şı l ı k nehir.teraslar ı nda yer alan topraklar killi ve kireçlidirler. Çok genç topraklard ı r. Yüzeyde organik maddelerin birikimi ile koyula şt ı r ı lm ış bir A horizonlar ı ve genellikle A horizonlar ı ndan daha kaba bünyeli C horizonlar ı na sahiptir. Bu serilere ait profillerin baz ı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçlar ı Çizelge 2"de verilmi ştir. b. Araşt ı rma alan ı topraklar ı n ı n s ı n ıfland ı r ı lmas ı Ara şt ı rma alan ı nda saptanan toprak serileri, toprak taksonomisine (Soil Survey Staff 1975) göre s ı n ıfland ı r ı lm ışt ı r. Eldeki iklim verilerine göre toprak s ıcakl ı k rejimi mesic, Toprak rutubet rejimi Aridic'tir. Toprak serilerinin s ı n ıfland ı r ı ld ı klar ı Ordo, Alt ordo, Büyük grup ve alt gruplar Çizelge 3"de verilmi ştir. Ara şt ı rma alan ı nda saptanan toprak serilerinden 4 tanesi Aridisol ve 3 taneside entisol ordosuna dahil edilmi ştir. Bunlardan Dumlup ı nar serisi, Yenice serisi, Çakmakta şı Tepe serisi ve Ta ş p ı nar serisi birden fazla pedojenetik horizona sahip olduklar ı ve daha genç olu şuklar üzerinde olu ştuklar ı ndan dolay ı Orthid alt ordosuna ve bunlardan Yenice serisi ile Ta ş p ı nar serisi Calcic horizona sahip olduklar ı ndan Calciorthid büyük grubuna ve farkl ı hiçbir özelliklerinin bulunmamas ı yla Typic Calciorthid alt grubuna girmi ş lerdir. Dumlup ı nar serisi, Cambic B horizonu içerdi ğ inden Camborthid büyük grubuna ve alüviyal karakterli olduklar ı ndan Fluventic Camborthid alt grubuna dahil edilmi ştir. Çakmakta şı Tepe serisi, yüzeyden 1 m ye kadar olan derinlikte duripan'a sahip oldu ğ u ve erozyonla ta şı nd ığı için Durorthid büyük grubuna ve farkl ı hiç bir özelliklerinin bulunmamas ı yla Typic Durorthid alt grubuna girmi ştir. Entisol ardosuna giren Çubuk serisi ve Esenbo ğ a serisi, Çubuk Çay ı n ı n ve çevredeki di ğ er küçüklü, büyüklü akarsular ın ta şı yarak getirdi ği aluviyal materyaller üzerinde olu ş malar ı nedeniyle Fluvent alt ordosuna, aridic rutubet rejimleri nedeniyle Torrifluvent büyük grubuna dahil ediimi ştir. Farkl ı hiçbir özelliklerinin bulunmamas ı yla Typic Torrifluvent alt grubuna girmi ş lerdir. Alt ı nova serisi, kaba tekstüre sehip anamateryal üzerinde geii ştiklerinden psamment alt ordosuna, Aridic rutubet rejiminden dolay ı Torripsamment büyük grubuna, farkl ı hiçbir özelli ğ inin bulunmamas ı ndan Typic Torripsamment alt grubuna girmi ştir.

5 ÇINKAYA, N., M.YOKSEL, "Ankara metrapoliten alan ı içerisinde kalan çubuk vadisi ve yak ın çevresinin topraklar ın ın s ı n ıfland ı r ılmas ı " 53 HARITALAMA LEJANDI Toprak Serisi Çt3D3d 1 t 3 Üst Toprak Tekstürü Eğim S ın ıfi Taşl ı l ık Derinlik S ın ıfı rozyon S ın ıfi Toprak Serileri D- Dumlup ı nar Serisi Y- Yenice Serisi Ç- Çubut Serisi Çt- Çakmakta şı Tepe Serisi A- Alt ı nova Serisi T- Ta şp ı nar Serisi. E- Esenbo ğa Serisi Üst Toprak Tekstürü 1- T ı n 2- Siltli kil, kumlu kil 3- Killi t ı n, siltli killi t ı n, kumlu t ı n 4- Siitli t ı n 5- Kil Eğ im A- Düz-düze yak ı n ( 0-2) B- Hafif e ğimli ( 2-6) C- Orta e ğ imli ( 6-12 D- Dik e ğ imli ( 12-20) Taş l ı l ı k tl- Hafif ta ş l ı t2- Orta ta ş l ı t3- Ta ş l ı t4- Çok ta ş l ı Toprak Derinli ğ i d0- Çok derin (120cm'den fazla) dl- Derin ( cm) d2- Orta derin (60-90 cm) d3- S ığ (30-60 cm) d4- Çok s ığ (0-30 cm) Erozyon 1- Hiç veya hafif erozyon 2- Orta erozyon 3- Şiddetli erozyon 4- Çok ş iddetli erozyon Drenaj I- İ yi drenajl ı Y- Yetersiz drenajl ı O- Orta drenajl ı F- Fena drenajl ı E- Çok fena drenajl ı Tuzluluk Sl- Tuzsuz S2- Hafif tuzlu S3- Orta tuzlu S4- Çok tuzlu

6 54 TARIM BILIMLERI DERGISI 1996, Cilt 2, Say ı 2 Çizelge 2. Ara şt ı rma alan ı nda belirlenen serilere ait toprak profı llerinin baz ı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçlar ı 1. Dumlup ı nar Serisi Horizon Deriniik ph Tuz E.C. O.M. Kireç KDK Tarla Solma Renk mmhos/ (me/ K. N. Kuru (cm) () cm 100 qr) ok, Nemli A YR 6/4 P A l YR 6/4 B2w YR 6/4 C YR 6/2 10 YR 5/2 C YR 6/4 2. Yenice Serisi Al YR 5/2 C i K YR 6/4 C2K YR 6/3 C YR 5/6 C YR 6/4 3. ubuk Serisi A YR 6/4 A l YR 6/3 C YR 6/4 C YR 7/4 10 YR 6/4 4. Çakmakta şı Tepe Serisi A A l YR 6/4 Ab YR 6/4 C YR 6/3 10 YR 6/4 BÜNYE Kil Silt ok Kum S ı n ı f L CL L S S SIC C SICL C LS CL CL SL SIC CL CL SCL

7 ÇINKAYA, N., M.YÜKSEL, "Ankara metrapoliten alan ı içerisinde kalan çubuk vadisi ve yak ı n çevresinin topraklar ı n ı n s ı n ıfland ırı lmas ı " 55 Çizelge 2 (Devam) Ara şt ı rma alan ı nda belirlenen serilere ait toprak profillerinin baz ı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçlar ı Horizon A11 Derinlik ph Tuz E.C. mmhos/ cm O.M. 5. Alt ı nova Serisi Kireç KDK Tarla (me/ K. 100 gr) Solma N. Renk Kuru Nemli (cm) () YR 6/3 A l C ı YR 7/2 10 YR 6/3 C YR 7/3 10 YR 7/4 C YR 6/3 6. Taş p ı nar Serisi A YR 6/3 Al BK YR 7/2 10 YR 6/3 C YR 7/3 10 YR 7/4 7. Esenboğa Serisi A YR 6/4 C YR 6/4 BÜNYE Kil Silt Kum S ı n ıf SIL SIL SL SL S CL CL CL SCL C SIC Çizelge 3. Çal ışma alan ı topraklar ı n ı n toprak taksonomisine göre s ı n ı fland ı r ı lmas ı Toprak Serileri Ordo Altordo Büyükgrup Altgrup Dumlup ı nar Aridisol Orthid Camborthid Fluventic Camborthid Yenice Aridisol Orthid Calciorthid Typic Calciorthid Çubuk Entisol Fluvent Torrifluvent Typic Torrifluvent Çakmakta şı Tepesi Aridisol Orthid Durorthid Typic Durorthid Alt ı nova Entisol Psamment Torripsamment Typic Torripsamment Taşp ı nar Aridisol Orthid Calciorthid Typic Calciorthid Esenboğa Entisol Fluvent Torrifluvent Typic Torrifluvent Kaynaklar Anonim, Ortalama, Ekstrem S ıcakl ık ve Ya ğış Değerleri Bülteni, Dev.Met.i şl.gen.müd., Ankara. Black, C.A., Methods of Soil Analysis Agronomy Part 2. p Ame. Soc. of. Agr. Inc. Medison, Wisconsin. U.S.A. Bouyoucos, G.J., A Recalibration of the Hydrometer for Making Mechanical Analysis of Soils. Agronomy Journal 43:9. Dinç, Ural., Toprak Etüd ve Haritalama Ders Notlar ı. Adana. D.S. İ., Ankara Projesi Çubuk Ovas ı Planlama Arazi Tasnif Raporu. D.S.I. Genel Müdürlü ğ ü Etüd Raporlar ı No Proje No Ankara. Erol, O., Ankara Nehri ve Çevresinin Jeomorfolojik Ana Birimleri. A.O.Dil ve Tarih-Co ğrafya Fak.Yay ı nlar ı No.240. Coğ rafya Ara şt ı rmalar ı Enst. Yay ı nlar ı No.16. Gökmen, S., M. Yüksel., Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kenan Evren Ara şt ırma ve Uygulama Çiftli ğ i Topraklar ın ı n Detayl ı Etüd ve Haritalanmas ı. A.Ü.Ziraat Fakültesi Y ı ll ığı. Cilt 43. Fasikül 1-2. H ızalan, E., H.Ünal., Topraklarda Önemli Kimyasal Analizler. A.Ü.Ziraat Fakültesi Yay ı nlar ı Yard ı mc ı Ders Kitab ı 97. Jackson, M.L., Soil Chemical Analysis, Prentice Hall. Inc. Englewood Cliffs, N.J. U.S.A. Mermut, A., M. Ba şal, V. Katkat, M. Yüksel, Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Ara şt ırma Enstitüsü Arazi Alan Kullan ım Planlamas ı, TÜBITAK-TOAG Proje No:469. Soil Survey Staff., Soil Survey Manuat U.S. Department of Agriculture Handbook No.18. Washington D.C. Soil Survey Staff., Soil Taxonomy. A basic system of soil classification for making and interpreting soil surveys. USDA. Agriculture Handbook No 436. Washington D.C. Tüzüner, A., Toprak ve Analiz Laboratuvarlar ı El Kitab ı. Köy Hizmetleri Genel Müdürlü ğ ü Ankara. U.S.Salinity Laboratory Staff., Diagnosis lmprovement of Saline and Alkali Soils. USDA. Agriculture Handbook No. 60. Washington D.C.

Ankara Çatalkaya havzası temel toprak özellikleri ve sınıflandırılması

Ankara Çatalkaya havzası temel toprak özellikleri ve sınıflandırılması Ankara Çatalkaya havzası temel toprak özellikleri ve sınıflandırılması Orhan Dengiz 1, *, Oğuz Başkan 2, Hicrettin Cebel 2 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Detaylı

ÇANKIRI (KENBAĞ) ORMAN FİDANLIĞI TOPRAKLARININ FİZİKSEL, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI. Mahmut Yüksel 1 Ceyhun Göl 2 Orhan Dengiz 3

ÇANKIRI (KENBAĞ) ORMAN FİDANLIĞI TOPRAKLARININ FİZİKSEL, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI. Mahmut Yüksel 1 Ceyhun Göl 2 Orhan Dengiz 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2002, ISS: 1302-7085, Sayfa:11-26 ÇAKIRI (KEBAĞ) ORMA FİDALIĞI TOPRAKLARII FİZİKSEL, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE SIIFLADIRILMASI

Detaylı

EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ

EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ Doğal Kay. ve Eko. Bült. (2015) 20: 37-45 EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ oluşturmaktadır. Günümüzde artan su ihtiyacı ve mevcut su

Detaylı

CO RAFYA HAR TA B LG S

CO RAFYA HAR TA B LG S CO RAFYA HAR TA B LG S ÖREK : Bir fiziki haritada Çukurova ile Konya Ovas n n farkl renklerle belirtilmifl olmas, bu ovalar n afla dakilerden hangisi bak m ndan farkl oldu unu gösterir? ÖREK 3 : A) Y ll

Detaylı

Classification and Determination of Different Soils Distribution on Fener Village and Its Near Vicinity Located in Left Side of Bafra Plain

Classification and Determination of Different Soils Distribution on Fener Village and Its Near Vicinity Located in Left Side of Bafra Plain Bafra Ovası Sol Sahilinde Yer Alan Fener Köyü ve Yakın Çevresinde Dağılım Gösteren Farklı Toprakların Sınıflandırılması ve Dağılım Alanlarının Belirlenmesi Fikret Saygın 1, Orhan Dengiz 11 1 Ondokuz Mayıs

Detaylı

Ankara Metropoliten Alan ı Içerisinde Kalan Çubuk Vadisi ve Yak ı n Çevresinin Arazi Kullan ım Planlamas ı*

Ankara Metropoliten Alan ı Içerisinde Kalan Çubuk Vadisi ve Yak ı n Çevresinin Arazi Kullan ım Planlamas ı* TARIM BILIMLERI DERGISI 1996, 2 (3) 99-104 Ankara Metropoliten Alan ı Içerisinde Kalan Çubuk Vadisi ve Yak ı n Çevresinin Arazi Kullan ım Planlamas ı* Nuray Ç İ NKAYA1 Mahmut YÜKSEL 2 Geli ş Tarihi : 12.03.1996

Detaylı

ÜLKESEL PROJE TÜRKİYE TARIM TOPRAKLARI VERİ TABANI

ÜLKESEL PROJE TÜRKİYE TARIM TOPRAKLARI VERİ TABANI ÜLKESEL PROJE TÜRKİYE TARIM TOPRAKLARI VERİ TABANI Projenin Adı: Türkiye tarım topraklarının bitki besin maddesi ve toksik element kapsamlarının belirlenmesi, veri tabanının oluşturulması ve haritalanması

Detaylı

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1.1.Su Kaynakları ve Hidrolojik Rejim Üzerindeki 1.2. Toprak Kaynakları Üzerindeki 1.3. Atmosfer Üzerindeki 1.2.Toprak Kaynakları Üzerindeki Toprak Tuzluluğu ve Suya Doygunluk Toprak u Sedimentasyon 1.2.Toprak

Detaylı

Ege Havzas ı ndaki Büyük Toprak Gruplar ı n ı n Farkl ı Toprak Taksonomisi Sistemlerine Göre Karşı laşt ı r ı lmas ı

Ege Havzas ı ndaki Büyük Toprak Gruplar ı n ı n Farkl ı Toprak Taksonomisi Sistemlerine Göre Karşı laşt ı r ı lmas ı TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (3), 49-53 Ege Havzas ı ndaki Büyük Toprak Gruplar ı n ı n Farkl ı Toprak Taksonomisi Sistemlerine Göre Karşı laşt ı r ı lmas ı Cumhur AYDINALP' Haluk BAŞAR' Geli ş Tarihi

Detaylı

Uğrak Havzası Arazisinin Toprak Etüd, Haritalama ve Sınıflandırılması. Soil Survey, Mapping and Classification of the Uğrak Basin Soils

Uğrak Havzası Arazisinin Toprak Etüd, Haritalama ve Sınıflandırılması. Soil Survey, Mapping and Classification of the Uğrak Basin Soils GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2005, 22 (2), 95-103 Uğrak Havzası Arazisinin Toprak Etüd, Haritalama ve Sınıflandırılması İrfan Oğuz 1 Alper Durak 2 Tekin Susam 3 Hikmet Güleç 4 1 Köy Hizmetleri AraĢtırma

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 59-67

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 59-67 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 59-67 KONUKLAR TARIM İŞLETMESİ YAŞLI NEHİR TERASLARI ÜZERİNDE YER ALAN TOPRAKLARIN FİZİKSEL, KİMYASAL, MİNERALOJİK ÖZELLİKLERİ VE OLUŞUMU Levent BAŞAYİĞİT

Detaylı

Karamenderes Ovası, Truva Bölgesi Sağ Sahil Fluviyal Topraklarının Sınıflandırılması

Karamenderes Ovası, Truva Bölgesi Sağ Sahil Fluviyal Topraklarının Sınıflandırılması Toprak Su Dergisi, 2015,4 (2): (21-29) Karamenderes Ovası, Truva Bölgesi Sağ Sahil Fluviyal Topraklarının Sınıflandırılması Timuçin EVEREST 1* Hasan ÖZCAN 2 1 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ezine

Detaylı

ÖZELLĠKLERĠ DĠKKATE ALINMADAN YAPILAN SONDAJ

ÖZELLĠKLERĠ DĠKKATE ALINMADAN YAPILAN SONDAJ AKĠFERLERĠN HĠDROLOJĠK ve GEOMETRĠK ÖZELLĠKLERĠ DĠKKATE ALINMADAN YAPILAN SONDAJ ÇALIġMALARI SONUCU YOK OLAN AKĠFERLER ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA. ÖRNEK: SURUÇ OVASI ÖZET: * Yazan : Hasan KIRMIZITAġ Türkiye

Detaylı

Akdeniz Bölgesi Seralar ında Yetiştirilen Bitkilerin Beslenme Durumlar ı n ın incelenmesi I. Sera Topraklar ı n ı n Verimlilik Durumlar ı

Akdeniz Bölgesi Seralar ında Yetiştirilen Bitkilerin Beslenme Durumlar ı n ın incelenmesi I. Sera Topraklar ı n ı n Verimlilik Durumlar ı TARIM BILIMLERI DERGISI 2001, 7 (1), 47-55 Akdeniz Bölgesi Seralar ında Yetiştirilen Bitkilerin Beslenme Durumlar ı n ın incelenmesi I. Sera Topraklar ı n ı n Verimlilik Durumlar ı Mehmet ALPASLAN' Ayd

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Çiftlik Arazisinin Detaylı Toprak Etüdü ve Haritalanması

Süleyman Demirel Üniversitesi Çiftlik Arazisinin Detaylı Toprak Etüdü ve Haritalanması Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9-3 (2005),x-x Süleyman Demirel Üniversitesi Çiftlik Arazisinin Detaylı Toprak Etüdü ve Haritalanması M. AKGÜL 1 L. BAŞAYİĞİT 1 1 Süleyman

Detaylı

Madendere Havzasında Fizyoğrafik Faktörlerin ve Bazı Fiziko-Kimyasal Toprak Özelliklerinin Belirlenmesi ve Haritalanması *

Madendere Havzasında Fizyoğrafik Faktörlerin ve Bazı Fiziko-Kimyasal Toprak Özelliklerinin Belirlenmesi ve Haritalanması * Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi http://dergi.siirt.edu.tr Araştırma Makalesi / Research Article Turk J Agric Res (2015) 2: 28-39 TÜTAD ISSN: 2148-2306 Madendere Havzasında Fizyoğrafik Faktörlerin

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 27-36

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 27-36 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 27-36 ANKARA GÜVENÇ HAVZASI TOPRAKLARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI Orhan DENGİZ 1 Oğuz BAŞKAN 2 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

TOPRAKLARA KARAKTER KAZANDIRAN ETMENLER

TOPRAKLARA KARAKTER KAZANDIRAN ETMENLER TOPRAKLARA KARAKTER KAZANDIRAN ETMENLER Toprak Bilgisi Dersi Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr 5 Etmen Ana materyalin ufalanıp ayrışması ve belli oranlarda organik madde ile karışması sonucu oluşan

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

Samsun Terme Havzası Bazı Temel Fizyografik Karakteristikleri Belirlenmesi ve Tarımsal Taşkın Alanlarının Toprak Haritalanması *

Samsun Terme Havzası Bazı Temel Fizyografik Karakteristikleri Belirlenmesi ve Tarımsal Taşkın Alanlarının Toprak Haritalanması * Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi http://dergi.siirt.edu.tr Araştırma Makalesi / Research Article Turk J Agric Res (2016) 3: 1-13 TÜTAD ISSN: 2148-2306 doi: 10.19159/tutad.55780 Samsun Terme Havzası

Detaylı

NOVACRETE Kİ MYASALİNİN ZEMİ N O ZELLİ KLERİ NE ETKİ Sİ Nİ N ARAŞTİRİLMASİNA İ Lİ ŞKİ N LABORATUVAR DENEYLERİ RAPORU

NOVACRETE Kİ MYASALİNİN ZEMİ N O ZELLİ KLERİ NE ETKİ Sİ Nİ N ARAŞTİRİLMASİNA İ Lİ ŞKİ N LABORATUVAR DENEYLERİ RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NOVACRETE Kİ MYASALİNİN ZEMİ N O ZELLİ KLERİ NE ETKİ Sİ Nİ N ARAŞTİRİLMASİNA İ Lİ ŞKİ N LABORATUVAR DENEYLERİ RAPORU (25.06.2012)

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

Eşmekaya Organik Topraklarının Fiziksel, Kimyasal, Morfolojik Özellikleri ve Sınıflandırılması

Eşmekaya Organik Topraklarının Fiziksel, Kimyasal, Morfolojik Özellikleri ve Sınıflandırılması GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2004, 21 (2), 111-118 Eşmekaya Organik Topraklarının Fiziksel, Kimyasal, Morfolojik Özellikleri ve Sınıflandırılması Orhan Dengiz Oğuz Başkan KHGM Ankara Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

DEMRE YÖRESİ SERALARINDA TOPRAK VE SULAMA SULARININ TUZ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ

DEMRE YÖRESİ SERALARINDA TOPRAK VE SULAMA SULARININ TUZ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 155-160 DEMRE YÖRESİ SERALARINDA TOPRAK VE SULAMA SULARININ TUZ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ İlker SÖNMEZ Mustafa KAPLAN Akdeniz Üniversitesi Ziraat

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

TÜRKĠYE DEKĠ YERALTISULARININ ARAġTIRILMASI, ĠġLETĠLMESĠ Ve YÖNETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

TÜRKĠYE DEKĠ YERALTISULARININ ARAġTIRILMASI, ĠġLETĠLMESĠ Ve YÖNETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME TÜRKĠYE DEKĠ YERALTISULARININ ARAġTIRILMASI, ĠġLETĠLMESĠ Ve YÖNETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Hasan KIRMIZITAŞ Jeoloji Mühendisi DSİ 5. Bölge Müdürlüğü-ANKARA TMMOB, JMO - Bilimsel Teknik Kurulu Hidrojeoloji

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

PERKOLASYON İNFİLTRASYON YÜZEYSEL VE YÜZETALTI AKIŞ GEÇİRGENLİK

PERKOLASYON İNFİLTRASYON YÜZEYSEL VE YÜZETALTI AKIŞ GEÇİRGENLİK PERKOLASYON İNFİLTRASYON YÜZEYSEL VE YÜZETALTI AKIŞ GEÇİRGENLİK Toprak yüzüne gelmiş olan suyun, toprak içine girme olayına ve hareketine denir. Ölçü birimi mm-yağış tır. Doygunluk tabakası. Toprağın yüzündeki

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

DELTA ÇÖKELLERİNDE ŞEV DURAYLILIĞINI BELİRLEMEK İÇİN BİR YAKLAŞIM: İZMİR KÖRFEZİ UYGULAMASI

DELTA ÇÖKELLERİNDE ŞEV DURAYLILIĞINI BELİRLEMEK İÇİN BİR YAKLAŞIM: İZMİR KÖRFEZİ UYGULAMASI DELTA ÇÖKELLERİNDE ŞEV DURAYLILIĞINI BELİRLEMEK İÇİN BİR YAKLAŞIM: İZMİR KÖRFEZİ UYGULAMASI 16 Nisan 2014 Bora Sonuvar, Kubilay Baykal İçerik Giriş İzmir Körfezi ve Çevresinin Morfolojisi İzmir Körfezi

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis*

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* Mustafa Özgür KESKİN Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Ahmet M. KILIÇ Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

B. RAPORTÖRLER : Ekrem SOLMAZ, Hatice YAVUZ, Necla SÜMER

B. RAPORTÖRLER : Ekrem SOLMAZ, Hatice YAVUZ, Necla SÜMER Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI 10 Dosya Sayısı : 2011-2-305 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 11-57/1472-529 Karar Tarihi : 17.11.2011 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof.

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

AŞAĞI BÜYÜK MENDERES HAVZASINDA SANAYİ DOMATESİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN ARAZİLERİN TOPRAK ÖZELLİKLERİ. Nur ÖZDOĞAN, Saime SEFEROĞLU

AŞAĞI BÜYÜK MENDERES HAVZASINDA SANAYİ DOMATESİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN ARAZİLERİN TOPRAK ÖZELLİKLERİ. Nur ÖZDOĞAN, Saime SEFEROĞLU Araştırma / Research Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 05; () : 09 5 Journal of Adnan Menderes University Agricultural Faculty 05; () : 09 5 AŞAĞI BÜYÜK MENDERES HAVZASINDA SANAYİ DOMATESİ

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

KAVAK ÖKALİPTUS VE KIZILAĞAÇTA YETİŞME ORTAMI İSTEKLERİ. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1

KAVAK ÖKALİPTUS VE KIZILAĞAÇTA YETİŞME ORTAMI İSTEKLERİ. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1 KAVAK ÖKALİPTUS VE KIZILAĞAÇTA YETİŞME ORTAMI İSTEKLERİ Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1 Kavaklar Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 2 İklim bakımından uzun vejetasyon mevsimine sahip, korumalı ve sıcak yerlerde daha iyi

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ Arazide bir yapı temeli veya toprak dolgu altında kalacak, veya herhangi bir başka yüklemeye maruz kalacak zemin tabakalarının gerilme-şekil değiştirme davranışlarını

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

KURAK BIR BÖLGEDE BĠR KISIM TOPRAK ÖZELLIKLERININ MEKANSAL DEĞIġKENLIĞI

KURAK BIR BÖLGEDE BĠR KISIM TOPRAK ÖZELLIKLERININ MEKANSAL DEĞIġKENLIĞI KURAK BIR BÖLGEDE BĠR KISIM TOPRAK ÖZELLIKLERININ MEKANSAL DEĞIġKENLIĞI Prof. Dr. HĠKMET GÜNAL Dr. Nurullah ACĠR Ziraat Mühendisi Emre MATUR Ziraat Mühendisi Ahmetcan KILINÇ TOPRAK ÖZELLIKLERININ DEĞIŞKENLIĞI

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

GROWTH RELATIONSHIPS OF PINUS SILVESTRIS FOR AFFORESTATIONS OF DERBENT (MOR BEL)- HASAN MOUNTAIN (YENIPINAR)

GROWTH RELATIONSHIPS OF PINUS SILVESTRIS FOR AFFORESTATIONS OF DERBENT (MOR BEL)- HASAN MOUNTAIN (YENIPINAR) [ DERBENT (MOR BEL) VE HASAN DAĞI (YENĠPINAR) AĞAÇLANDIRMALARINDA SARIÇAMIN BÜYÜME ĠLĠġKĠLERĠ M. Doğan Kantarcı M. BarıĢ Uzun Bayram Kaçar İst. Üni. Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Abd (EM). E.Mail

Detaylı

BİGA YARIMADASINDA TARİHİ TRUVA HARABELERİNİN GÜNEYİNDEKİ RADYOAKTİF SAHİL KUMLARININ MİNERALOJİSİ VE BUNLARIN ANA KAYAÇLARININ PETROLOJİSİ

BİGA YARIMADASINDA TARİHİ TRUVA HARABELERİNİN GÜNEYİNDEKİ RADYOAKTİF SAHİL KUMLARININ MİNERALOJİSİ VE BUNLARIN ANA KAYAÇLARININ PETROLOJİSİ BİGA YARIMADASINDA TARİHİ TRUVA HARABELERİNİN GÜNEYİNDEKİ RADYOAKTİF SAHİL KUMLARININ MİNERALOJİSİ VE BUNLARIN ANA KAYAÇLARININ PETROLOJİSİ Muzaffer ANDAÇ Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara Etüdü

Detaylı

Ölçme Bilgisi Ders Notları

Ölçme Bilgisi Ders Notları 1. ÖLÇÜ BİRİMLERİ Ölçme Bilgisi: Sınırlı büyüklükteki yeryüzü parçalarının ölçülmesi, haritasının yapılması ve projelerdeki bilgilerin araziye uygulanması yöntemleri ile bu amaçlarla kullanılacak araç

Detaylı

Erçek Gölü Havzası ndaki Köy Yerleşmelerinin Coğrafi Özellikleri

Erçek Gölü Havzası ndaki Köy Yerleşmelerinin Coğrafi Özellikleri Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 18 (1): 299-328 Erçek Gölü Havzası ndaki Köy Yerleşmelerinin Coğrafi Özellikleri Murat YILMAZ (*) Öz: Bu çalışmada Doğu Anadolu Bölgesi nin Van

Detaylı

PE = 0.7(AxBxCxX)+VE+KE (Eşitlik 8.1.) = 0.7TE+VE+KE (Eşitlik 8.2.)

PE = 0.7(AxBxCxX)+VE+KE (Eşitlik 8.1.) = 0.7TE+VE+KE (Eşitlik 8.2.) 8.2.3. Storie İndex PE = 0.7(AxBxCxX)+VE+KE (Eşitlik 8.1.) = 0.7TE+VE+KE (Eşitlik 8.2.) PE: Parsel endeksi A: Toprak derinliği ve profil grubu B: Üst toprak bünyesi C: Eğim X: Diğer faktörler TE: A, B,

Detaylı

AMASYA (KAPAKLI) ORMAN FİDANLIĞI TOPRAKLARININ SINIFLANDIRMASI VE BAZI FİZİKSELVE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

AMASYA (KAPAKLI) ORMAN FİDANLIĞI TOPRAKLARININ SINIFLANDIRMASI VE BAZI FİZİKSELVE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2006,21(3):330-339 J. of Fac. of Agric., OMU, 2006,21(3):330-339 AMASYA (KAPAKLI) ORMAN FİDANLIĞI TOPRAKLARININ SINIFLANDIRMASI VE BAZI FİZİKSELVE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ Ceyhun GÖL

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 19 Ocak 2016 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; Kısa dönemde 144 günlük ortalama $1110.82 trend değişimi için referans takip seviyesi olabilir.

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Bölgemizi Tan yal m TEST 100 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki foto raflarda yer alan evleri inceleyiniz. Bu evlerin hangi bölgelerde yayg n oldu unu ve bu bölgelerin

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Mak.Y.Müh. Nuri ERTOKAT Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Çalışmamızın isminden de anlaşılacağı gibi Avrupa

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

Arazi toplulaştırması için uygun alanların Türkiye üzerindeki dağılımı

Arazi toplulaştırması için uygun alanların Türkiye üzerindeki dağılımı Arazi toplulaştırması için uygun alanların Türkiye üzerindeki dağılımı Toplulaştırma yapılabilecek alan 14 milyon hektardır - Sulu alan 8,5 milyon ha - Kuru alan 5,5 milyon ha Arazi toplulaştırması yapılan

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar. Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i

Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar. Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar Ege Bölgesi Enerji Forumu Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i Eylem YILMAZ ULU, Harun Kemal Öztürk, Ahmet Y lanc, Engin Çetin, Mahmut Hekim, Görkem anl, Sinan

Detaylı

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr ARAŞTIRMA RAPORU (Kod No: 2012.03.08.XX.XX.XX) Raporu İsteyen : Raporu Hazırlayanlar: Prof. Dr. Bilgehan Ögel Tel: 0.312.210 41 24 e-posta: bogel@metu.edu.tr : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ KİMYA 3 (Çalıştay 2012) KİMYA PROJE RAPORU GRUP AKTİF PROJE ADI BOYAR MADDELERDE

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 3 Kasım 2015 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; RSI indikatörü genel olarak dip/tepe fiyatlamalarında başarılı sonuçlar vermektedir. Günlük bazda

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Coğ rafi Bilgi Sistemi Tekni ğ i Kullan ı larak Erozyon Tehlikesinin De ğerlendirilmesi*

Coğ rafi Bilgi Sistemi Tekni ğ i Kullan ı larak Erozyon Tehlikesinin De ğerlendirilmesi* TARIM B İ L İ MLER İ DERG İS İ 2004, 10 (2) 136-143 Coğ rafi Bilgi Sistemi Tekni ğ i Kullan ı larak Erozyon Tehlikesinin De ğerlendirilmesi* Emel EROL 1 Mustafa R. ÇANGA 2 Geli ş Tarihi: 13.03.2003 Özet:

Detaylı

1 SUDA SERTLİK ve CO2 TAYİNİ 1.SUDA SERTLİK TAYİNİ Suyun sertliği kavramı ile kalsiyum (Ca +2 ) ve magnezyum (Mg +2 ) iyonlarının toplamı anlaşılır ve 1 litre suyun içerdiği Ca ve Mg iyonlarının kalsiyum

Detaylı

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMAÇ Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

ÇOK-SENSÖRLÜ YAĞIŞ TAHMİN ÜRÜNÜ

ÇOK-SENSÖRLÜ YAĞIŞ TAHMİN ÜRÜNÜ ÇOK-SENSÖRLÜ YAĞIŞ TAHMİN ÜRÜNÜ (MULTI SENSOR PRECIPITATION ESTIMATE - MPE) M. Kürşad ATALAR 1, İsmail MERT 2, Mustafa YURTSEVEN 3 1 Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Uzman Tel: 302 2695 mail:

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

Toprak etütleri; Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

Toprak etütleri; Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Toprak etütleri; Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Toprak haritası Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Toprak ağaçlandırma başarısını en çok etkileyen faktörlerden birisidir. İklim koşulları bakımından yeterlilik olsa

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

Çevre Geotekniği Dersi KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ GEOTEKNİK TASARIM İLKELERİ

Çevre Geotekniği Dersi KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ GEOTEKNİK TASARIM İLKELERİ Çevre Geotekniği Dersi KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ GEOTEKNİK TASARIM İLKELERİ DERSİN SORUMLUSU YRD.DOÇ.DR.AHMET ŞENOL HAZIRLAYANLAR MUHAMMED YASİN DİRİCAN 2013119088 ENES BOYRAZ 2013119086 YILDIRIM

Detaylı

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI Ali ÖZKURT Orman Yüksek Mühendis Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü PK.18 33401 TARSUS 1.GİRİŞ Türkiye'de orman varlığının

Detaylı

YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ. Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA

YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ. Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA 487 YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA Kentsel mekanlarda yaşayan toplumlar yitirdikleri doğal çevrelerin özlemini çevrelerindeki

Detaylı

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI makale JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI Bekir NARĐN *, Yalçın A. GÖĞÜŞ ** * Y.Müh., TÜBĐTAK-SAGE ** Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Detaylı

Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri

Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri TARIM BILIMLERI DERGISI 1997. 3 (3) 47-51 Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri Ercan GÖRÜR 2 İ lknur DURSUN 2 Geli ş Tarihi : 27.11.1997 Özet : Bu ara ştı rmada, bir pulluk fabrikas ı nda kulakl

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. Sayıştay tarafından hazırlanan kamu idaresi raporları ile Bakanlığımıza

Detaylı

YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali

YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali Bu doküman, Yamaç Hidroelektrik Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye

Detaylı

Toprak oluşumu ve toprak türleri

Toprak oluşumu ve toprak türleri On5yirmi5.com Toprak oluşumu ve toprak türleri Toprak oluşumu ve toprak türleri nelerdir? Yayın Tarihi : 13 Kasım 2012 Salı (oluşturma : 3/1/2017) -Toprağın oluşması için önce kayaların çözünmesi gerekir.

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN DOĞA Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN 100 Çoruh Vadisi: Suya Gömülecek Miras Eray ÇAĞLAYAN Doğa Derneği Bozayı Araştırma ve Koruma Projesi Sorumlusu Çoruh Vadisi, Türkiye deki 305 Önemli Doğa Alanı ndan bir

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

Endüstriyel Ağaçlandırma Alanlarının Seçimi. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

Endüstriyel Ağaçlandırma Alanlarının Seçimi. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Endüstriyel Ağaçlandırma Alanlarının Seçimi Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 3 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 4 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 5 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU

ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU Turizm Raporları No:2 Süleyman TOY Emine Bilgen EYMİRLİ Murat KARAPINAR Erzurum 2010 KUZEYDO U ANADOLU KALKINMA AJANSI

Detaylı

Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı

Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı TAR İM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (3) 34-42 Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı Metin OLGUN', Hasbi YAPRAK 2 Geli ş Tarihi : 03.11.1997

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı