MUHASEBE SĐSTEMĐ UYGULAMA GENEL TEBLĐĞ TASLAĞI NELER GETĐRĐYOR?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUHASEBE SĐSTEMĐ UYGULAMA GENEL TEBLĐĞ TASLAĞI NELER GETĐRĐYOR?"

Transkript

1 Yakup AVCI Vergi Denetmeni MUHASEBE SĐSTEMĐ UYGULAMA GENEL TEBLĐĞ TASLAĞI NELER GETĐRĐYOR? Tarih: GĐRĐŞ Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci maddesinin 1 ve 3 numaralı fıkralarının amir hükmü Maliye Bakanlığı na; bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirleme, bunlarda değişiklik yapma ve tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin verme veya zorunluluk getirme, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirme ve bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirleme yetkisi vermektedir. Maliye Bakanlığı adresinde yayımladığı muhasebe sistemi uygulama genel tebliğ taslağı ile bu yetkilere dayanarak birtakım düzenlemelere gitmeyi planlamaktadır. Makalemizin konusunu muhasebe sistemi uygulama genel tebliğ taslağı çerçevesinde, bilanço esasına göre defter tutan vergi mükelleflerine ait muhasebe kayıtlarının, bu amaca yönelik olarak hazırlanmış muhasebe programları kullanılarak oluşturulması ve saklanması konusunda öngörülen düzenlemeler oluşturmaktadır. 2- BĐLANÇO USULÜNE TABĐ MÜKELLEFLERDE DEFTER TUTMA ZORUNLULUĞUNA ĐLĐŞKĐN MEVCUT DÜZENLEMELER 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 175. maddesinde Mükellefler bu kısmında yazılı maksat ve esaslara uymak şartiyle, defterlerini ve muhasebelerini işlerinin bünyesine uygun olarak diledikleri usul ve tarzda tanzim etmekte serbesttirler. Ancak, Maliye Bakanlığı; muhasebe standartları, tek düzen hesap planı ve mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bunları mükellef, şirket ve işletme türleri itibariyle uygulatmaya ve buna ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. Ticaret Kanunu'nun ticari defterler hakkında hükümleri mahfuzdur. Maliye Bakanlığı, muhasebe kayıtlarını bilgisayar programları aracılığıyla izleyen mükellefler ile bu bilgisayar programlarını üreten gerçek ve tüzel kişilerce uyulması gereken kuralları ve bilgisayar programlarının içermesi gereken asgari hususlar ile standartları ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. Denilmektedir. Görüleceği üzere mevcut düzenlemelerde bir taraftan mükelleflere muhasebe programı kullanma konusunda serbesti tanınmakta, öte yandan Maliye Bakanlığı na bu konuda belli standartlar getirme yetkisi verilmektedir.aynı kanunun 182. maddesi ve izleyen maddelerinde mükellefler bazında tutulması gerekli olan defterler sıralanmaktadır. Buna göre bilanço usulüne tabi mükellefler yevmiye defteri, envanter defteri ve defter-i kebir tutmak zorundadırlar.öte yandan mükelleflerin yasal defterlerinin kayıt zamanı ile ilgili olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 219. maddesinde işlemlerin, işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizamını bozmayacak şekilde en fazla on gün içinde kaydedilmesi gerektiği belirtilmekte, kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde, işlemlerim bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmünde olduğu ancak bu kayıtların, işlemlerin esas defterlere en geç 45 gün içinde aktarılması gerektiği ifade edilmektedir. Teknolojinin gelişimine paralel olarak muhasebe standartlarının da geliştirilmesi ihtiyacı doğmuştur sayılı yasa ile tarihinde VUK mükerrer 242. maddesi 2. bendine aşağıdaki tanımlar fıkra olarak eklenmiştir. Buna göre,

2 Elektronik Defter: Şekil hükümlerinden bağımsız olarak bu Kanuna göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür. Elektronik Belge: Şekil hükümlerinden bağımsız olarak bu Kanuna göre düzenlenmesi zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik kayıtlar bütünüdür. Elektronik Kayıt: Elektronik ortamda tutulan ve elektronik defter ve belgeleri oluşturan, elektronik yöntemlerle erişimi ve işlenmesi mümkün olan en küçük bilgi ögesini ifade eder. 3- BĐLANÇO USULÜNE TABĐ MÜKELLEFLERDE DEFTER TUTMA ZORUNLULUĞUNA ĐLĐŞKĐN ÖNGÖRÜLEN YENĐ DÜZENLEMELER: Maliye Bakanlığı yukarıda belirlenen yetkilere dayanarak, yasada tanımlanan elektronik belge ve kayıtlarla ilgili muhasebe sistemi uygulama genel tebliğ taslağı ile 2 yeni düzenleme getirmeyi öngörmektedir Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Vergi Mükelleflerinin Muhasebe Kayıtlarını Bilgisayar Programları Aracılığı Đle Oluşturma Ve Saklama Zorunluluğu : Muhasebe programları ile ilgili öngörülen düzenlemeler aşağıda maddeler halinde izah edilmiştir: 1. Bilanço esasına göre defter tutan vergi mükelleflerinin muhasebe kayıtlarını oluşturmaları sırasında kullanacakları bilgisayar programlarını serbestçe seçebilmeleri öngörülmüş, ancak bu programların Tebliğde belirlenen gereksinimlerini karşılamaları gerektiği ifade edilmiştir. 2. Bilanço esasına göre defter tutan vergi mükelleflerinin kullancakları muhasebe programlarına ait işleyiş tarzı, kayıtların saklanmasında kullanılacak formatlar ve veritabanı konusunda tebliğde herhangi bir sınırlama yapılmamış, mükelleflerin belirlenen içerikteki kayıtları mevcut veya temin edecekleri bilgi sisteminin yapısına göre oluşturup saklayacakları ifade edilmiştir. 3. Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin Vergi Usul Kanununa göre tutmak zorunda oldukları defterleri şimdiye kadar olduğu gibi tutmaya devam edecekleri, yasal süreler çerçevesinde muhafaza edecekleri ancak bu defterlere ait kayıtları tebliğde belirlenen koşulları içeren muhasebe programları aracılığı ile oluşturacakları belirtilmiştir. 4. Bu tebliğ ile bilanço esasına göre defter tutan vergi mükellefleri için, muhasebe programları aracılığı ile oluşturulan muhasebe kayıtlarına ilişkin veritabanı, veritabanı kayıtları veya diğer saklama ortamlarını Vergi Usul Kanununun yasal defter, kayıt ve belgeler için öngördüğü 5 yıllık süre içinde muhafaza ve istenildiğinde ibraz yükümlülüğü getirilmiştir. Ancak muhafaza için kayıtların Maliye Bakanlığına aktarımı söz konusu olmayıp, muhafaza işlemi tamamı ile mükelleflerin kendi bünyelerinde yapılacaktır. Muhafaza edilen verilerin inceleme veya başka herhangi bir nedenle kısmen veya tamamen istenmesi durumunda ise mükellefler, istenen verilerin yaygın formatlardan en az birisi ile (.xls,.txt,.csv, xml...) aktarımı konusunda gerekli imkanlara sahip olacaktır Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Vergi Mükelleflerine Đlişkin Kayıt Saklama Gereksinimleri: Bilanço esasına göre defter tutan vergi mükellefleri için tespit edilen kayıt saklama gereksinimleri aşağıdaki şekildedir Satış Faturalarına Đlişkin Kayıtlar Bilanço esasına göre defter tutan I inci sınıf tüccarların, satmış oldukları mal veya sunmuş oldukları hizmet dolayısı ile düzenlemiş oldukları satış faturaları ile ilgili olarak, muhasebe programları aracılığı ile yapacakları kayıtlarda asgari olarak aşağıdaki unsurlara yer vermesi gerekmektedir.

3 Fatura tarihi Fatura seri-sıra no Alıcının adı-soyadı/unvanı Alıcının ticari bir işletme olması durumunda alıcıya ait vergi kimlik numarası (gerçek kişiler için vatandaşlık numarası) Gerçek kişilere tüketim amacına yönelik olarak yapılan satışlarda fatura tutarının katma değer vergisi hariç... YTL yi aşması durumunda alıcıya ait vergi kimlik numarası (vatandaşlık numarası) Satılan herbir emtia veya sunulan herbir hizmetin nevi Satılan herbir emtianın miktarı Satılan herbir emtianın veya sunulan herbir hizmetin birim fiyatı Satılan herbir emtianın veya sunulan herbir hizmetin toplam tutarı Fatura üzerinde yer alan vergisel yükümlülükler ( KDV, ÖTV gibi) Alış Faturalarına Đlişkin Kayıtlar Bilanço esasına göre defter tutan I inci sınıf tüccarlar, temin etmiş oldukları mal veya hizmet dolayısı ile almış oldukları alış faturaları ile ilgili olarak, muhasebe programları aracılığı ile yapacakları kayıtlarda asgari olarak aşağıdaki unsurlara yer vereceklerdir. Fatura tarihi Fatura seri-sıra no Satıcının adı-soyadı/unvanı Satıcıya ait vergi kimlik numarası (gerçek kişiler için vatandaşlık numarası), Alınan herbir emtia veya hizmetin nevi Alınan herbir emtianın miktarı Alınan herbir emtia veya hizmetin birim fiyatı Alınan herbir emtia veya herbir hizmetin toplam tutarı, Fatura üzerinde yer alan vergisel yükümlülükler ( KDV, ÖTV gibi) Dönem Başı ve Dönem Sonu Emtia Stoklarına Đlişkin Envanter Kayıtları Bilanço esasına göre defter tutan I inci sınıf tüccarların, dönem başı ve dönem sonu emtia mevcutlarına ilişkin kayıtlarını her bir emtia ile ilgili olmak üzere asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutmaları gerekmektedir. Emtia cinsi Dönem sonu ve dönem başı emtia miktarı

4 Herbir emtiaya ilişkin birim maliyeti Herbir emtiaya ilişkin toplam tutarı Nakit Ödemelere Đlişkin Kayıtlar Bilanço esasına göre defter tutan I inci sınıf tüccarların, herhangi bir nedenden dolayı yapmış oldukları nakit ödemeleri ile ilgili muhasebe kayıtlarında asgari olarak aşağıda yer alan bilgilerin bulunması gerekmektedir. Lehine ödeme yapılanın adı, soyadı veya unvanı Ödeme tutarının... YTL yi aşması durumunda lehine ödeme yapılana ait vatandaşlık numarası veya vergi kimlik numarası Ödeme yapılan döviz cinsi Ödeme tarihi Ödeme nedenine ilişkin açıklama Ödeme tutarı Ücret Ödemelerine Đlişkin Kayıtlar Bilanço esasına göre defter tutan I inci sınıf tüccarların yapmış oldukları ücret ödemelerine ilişkin kayıtlarda yer alması gereken asgari unsurlar aşağıdaki şekildedir. Ücret ödemesinin yapıldığı tarih Ücret ödemesi yapılan kişinin adı-soyadı/ünvanı, Ücret ödemesi yapılan kişiye ait vergi kimlik numarası (Gerçek kişiler için vatandaşlık numarası) Ödenen ücretin brüt tutarı YTL / Döviz cinsi Ücret ödemesi üzerinden yapılan yasal kesintiler Alınan Çeklere Đlişkin Kayıtlar Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından alınan çeklere ilişkin olarak yapılacak muhasebe kaydında yer alması gereken asgari unsurlar aşağıdaki şekildedir. a) Çek düzenleyen kişiden (keşideci) alınmış ise; Keşidecinin Adı-Soyadı/Unvanı Keşideciye ait Vergi Kimlik Numarası veya T.C. Kimlik Numarası Çekin ait olduğu banka ve şube adı Çekin bağlı olduğu hesap numarası Đbraz tarihi

5 Çek numarası Döviz cinsi Tutar Açıklama b) Çek ciro yolu ile alınmış ise; Çeki ciro edenin (ciranta) Adı-Soyadı / Unvanı Çeki ciro edene ait Vergi Kimlik Numarası veya T.C. Kimlik Numarası Çeki düzenleyenin (keşideci) Adı-Soyadı / Unvanı Çeki düzenleyene ait Vergi Kimlik Numarası veya T.C. Kimlik Numarası Çekin ait olduğu banka ve şube adı Çekin bağlı olduğu hesap numarası Đbraz tarihi Çek numarası Döviz cinsi Tutar Açıklama Verilen Çeklere ilişkin Kayıtlar Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından verilen çeklere ilişkin olarak yapılacak muhasebe kaydında yer alması gereken asgari unsurlar aşağıdaki şekildedir. a) Çeki mükellefin kendisi düzenliyorsa; Çekin emrine veya nama yazılı olması durumunda alacaklının Adı-Soyadı / Unvanı Çekin hamiline yazılı olması durumunda hamilin Adı-Soyadı / Unvanı Alacaklının veya hamilin Vergi Kimlik Numarası veya Vatandaşlık Numarası Çekin ait olduğu banka ve şube adı Çekin bağlı olduğu hesap numarası Düzenlenme tarihi Çek Numarası Döviz Cinsi Tutar

6 Açıklama. b) Mükellef, daha önce ciro yolu ile temin etmiş olduğu çeki ciro ediyorsa; Ciro edilen kişinin Adı-Soyadı/Unvanı Ciro edilen kişinin Vergi Kimlik Numarası veya Vatandaşlık Numarası Açıklama Alıcı ve Satıcı Hesaplarına Đlişkin Kayıtlar Bilanço esasına göre defter tutan I inci sınıf tüccarların alıcılar veya satıcılar ile ilgili kayıtlarını her bir alıcı veya satıcıya ait alt hesaplarda takip etmesi gerekmektedir Alacak Senetlerine Đlişkin Kayıtlar Bilanço esasına göre defter tutan I inci sınıf tüccarların alacak senetlerine ilişkin muhasebe kayıtlarında yer alması gereken asgari unsurlar aşağıdaki şekildedir. a) Ellerinde bulunan alacak senetlerine ilişkin muhasebe kayıtlarında; Borçlunun Adı-Soyadı / Unvanı, Borçluya ait Vergi Kimlik Numarası veya T.C. Kimlik Numarası, Döviz cinsi, Senedin düzenlenme tarihi, Senet tutarı, Senet vadesi, b) Ciro yolu ile alınan senetler ile ilgili olarak yapılacak muhasebe kayıtlarında; Asıl Borçlunun Adı-Soyadı / Unvanı Ciro edenin Adı-Soyadı / Unvanı Döviz cinsi, Senedin düzenlenme tarihi, Senet tutarı, Senet vadesi, Borç Senetlerine Đlişkin Kayıtlar Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından verilen borç senetlerine ilişkin muhasebe kayıtlarında yer alması gereken asgari unsurlar aşağıdaki şekildedir. a) Senedi mükellefin kendisi düzenliyorsa; Alacaklının Adı-Soyadı /Unvanı,

7 Alacaklıya ait Vergi Kimlik Numarası veya T.C. Kimlik Numarası, Senedin düzenlenme tarihi Vade Tutar Döviz cinsi Açıklama b) Mükellef, daha önce ciro yolu ile temin etmiş olduğu senedi ciro ediyorsa; Ciro edilen kişinin Adı-Soyadı/Unvanı Açıklama Banka Đşlemleri Đle Đlgili Kayıtlar Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından bankacılık işlemleri ile ilgili olarak yapılacak muhasebe kayıtlarının her bir banka hesabı itibari ile alt hesaplar aracılığı ile takip edilmesi esastır. Ayrıca banka hesabı üzerinden veya hesaba bağlı olmaksızın yapılan işlemler ile ilgili olarak (havale gönderme veya alma, EFT, virman, teminat mektubu verilmesi veya tahsil edilmesi...) yapılacak muhasebe kayıtlarında aşağıdaki bilgilerin her bir işlem için ayrı ayrı yer alması gerekmektedir. Đşlem türü Döviz cinsi, Đşlem tutarı, Đşlem tarihi Açıklama Banka Kredilerine Đlişkin Kayıtlar Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından temin edinen banka kredileri ile ilgili muhasebe kayıtlarında asgari olarak yer alması gereken unsurlar aşağıdaki şekildedir. Kredi alınan banka ve şube adı Kredi hesap numarası Döviz cinsi Kredi tutarı Kredi vadesi Kredi faiz oranı Açıklama.

8 4- ÖNGÖRÜLEN STANDARTLARA UYMAYANLARA UYGULANACAK MÜEYYĐDE: a) Bu Kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 ncü maddesinde öngörülen özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır. b) Oluşturulan muhasebe kayıtlarında yer alması gereken asgari unsurlar ile söz konusu kayıtların manyetik ortamda muhafazası ve istendiğinde ibrazına ilişkin olarak bu Tebliğ ile getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında değinilen Kanunun mükerrer 355 nci maddesinde öngörülen özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır. 5- DEĞERLENDĐRME VE SONUÇ: Görüleceği üzere muhasebe sistemi uygulama genel tebliğ taslağı, bir taraftan bilanço usulüne göre defter tutan mükelleflere yasal defterlerinin yanısıra kanuni defter ve muhasebe kayıtlarını elektronik ortamda saklama ve gerektiğinde ibraz etme zorunluluğu getirmekte, öte yandan alış-satış faturası, nakit para, ücret, çek,senet,banka ve kaydi envanter gibi verilerin saklanması gerektiğini vurgulamaktadır. Tebliğ taslağında öngörülen bu düzenlemeler bir mali milat niteliği taşımaktadır. Her ne kadar muhasebe kayıtlarının elektronik ortamda izlenmesi konusunda Maliye Bakanlığı na bir veri aktarımı öngörülmemiş olsa da, bu kayıtların Bakanlığın istediği bilgileri içermesi zorunluluğu muhasebe programlarına belli bir standart getirecektir. Öte yandan makalemizin 3.2 bölümünde belirtilen alış-satış faturası, nakit para, ücret, çek,senet,banka ve kaydi envanter gibi verilerin tebliğ kapsamında Bakanlıkça her an incelenebilir olması, mükellefler açısından mali disiplini getirecek niteliktedir. Sonuç olarak vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ve mali disiplinin sağlanması açısından bu tebliğin uygulamaya girmesi faydalı olacaktır. Not: Bu makale Kasım 2007 dönemi E-Yaklaşım Dergisi nden iktibas edilmiştir. Not: Bu yazı adresinden alınmıştır.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı (Sıra No:...)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı (Sıra No:...) Maliye Bakanlığından: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı (Sıra No:...) 1. Giriş 1.1. Gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlar çerçevesinde mükelleflerin önemli bir bölümü, basit

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2015/10 6/Ocak/2015 İçindekiler: * Kayıt saklama gereksinimlerine ilişkin VUK Genel Tebliği (Sıra No:431) hakkında açıklamalar yapıldı. (VUK Sirküleri/70) KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİNE İLİŞKİN

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. SĠRKÜLER 2014/018

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. SĠRKÜLER 2014/018 03.01.2014 ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. SĠRKÜLER 2014/018 KONU: Maliye Bakanlığı tarafından Vergi denetim faaliyetlerinin geliģen teknolojilere uygun bir Ģekilde yürütülebilmesi

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2006-15

SİRKÜLER RAPOR 2006-15 ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428 67 53 SİRKÜLER RAPOR 2006-15

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 KONU Bir Takım Muhasebe Kayıtlarının Belirli Mükellefler Tarafından Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesi Zorunluluğuna İlişkin Vergi

Detaylı

İZMİR. 5.3.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.3.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-24 Konu: 397 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Faturanın, elektronik ortamda düzenlenmesi, müşteriye elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine

Detaylı

Özet: Vergi Usul Kanunu 397 Sıra Nolu Genel Tebliğ % Mart 2010 tarihinde resmi gazatede

Özet: Vergi Usul Kanunu 397 Sıra Nolu Genel Tebliğ % Mart 2010 tarihinde resmi gazatede S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.03.2010 Sayı: 2010/19 Konu: Vergi Usul Kanunu 397 Sıra Nolu elektronik fatura ile ilgili Genel Tebliğ Resmi Gazete de yayımlandı. Özet: Vergi Usul Kanunu 397 Sıra Nolu

Detaylı

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 KAYITLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURULMASI, MUHAFAZASI VE İBRAZ EDİLMESİNE (KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİNE) DAİR USUL VE ESASLAR (431 Sıra No.lu Vergi

Detaylı

USUL KANUNU 415 415 SIRA NOLU GENEL TEBLĠĞĠ 26 2012 SALI

USUL KANUNU 415 415 SIRA NOLU GENEL TEBLĠĞĠ 26 2012 SALI Kara ve deniz yolu ile Ģehirlerarası veya uluslararası yolcu taģımacılığı iģi ile iģtigal eden mükelleflerin, elektronik ortamda bilet ve yolcu listesi düzenlemeleri, düzenledikleri elektronik biletleri

Detaylı

Sirküler Rapor 02.01.2014/3-1 433 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 02.01.2014/3-1 433 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 02.01.2014/3-1 433 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 433 Sıra No lu VUK Tebliğinde, Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek

Detaylı

13 Aralık 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28141 TEBLİĞ

13 Aralık 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28141 TEBLİĞ 13 Aralık 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28141 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ELEKTRONĠK DEFTER GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 1) 1. Giriş 1.1. Bilindiği üzere, 6215 sayılı Bazı Kanunlarda

Detaylı

Sirküler No: 153 İstanbul, 30 Aralık 2013

Sirküler No: 153 İstanbul, 30 Aralık 2013 Sirküler No: 153 İstanbul, 30 Aralık 2013 Konu: Bazı mükelleflere, kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesine ilişkin zorunluluk getiriliyor. Özet: 29 Aralık 2013 tarihli

Detaylı

Genelge : 2011/02 14.12.2011 GENELGE. (Sadece Müşterilerimiz içindir)

Genelge : 2011/02 14.12.2011 GENELGE. (Sadece Müşterilerimiz içindir) Genelge : 2011/02 14.12.2011 GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: 1.1. Bilindiği üzere, 6215 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun (1) 14 üncü maddesi ile değiştirilen,

Detaylı

E-5 MEVZUATI. Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

E-5 MEVZUATI. Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. E-5 MEVZUATI E- TİCARET E- FATURA E- DEFTER E- ARŞİV E- BİLET FİHRİST-1/145 NO KONULAR SAYFALARI 01 KAPAK DİZAYNI- 2 SLAYT -1-2 02 FİHRİST 1 SLAYT-3 03 YAYINLANMIŞ MUVZUAT 3 SLAYT-4-6 04 213 VUK KANUN

Detaylı

* Gerçek kişi mükelleflerin 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmaları,

* Gerçek kişi mükelleflerin 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmaları, ANKARAS-Sirküler/2013-26 22.11.2013, ANKARA KONU: E-Defter Uygulaması HK. Bilindiği üzere e-fatura kullanma zorunluluğu bulunan ve gerekli başvuru işlemlerini 2013 yılı içerisinde Gelir Ġdaresi Başkanlığı

Detaylı

Gelir İdaresi Başkanlığı nca hazırlanan elektronik defter uygulama kılavuzu sirkülerimiz ekinde sunulmuştur.

Gelir İdaresi Başkanlığı nca hazırlanan elektronik defter uygulama kılavuzu sirkülerimiz ekinde sunulmuştur. TARİH : 04/03/2015 SİRKÜLER NO : 2015/23 ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMA KILAVUZU VE BAZI HATIRLATMALAR: Gelir İdaresi Başkanlığı nca hazırlanan elektronik defter uygulama kılavuzu sirkülerimiz ekinde sunulmuştur.

Detaylı

VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞ TASLAĞI (SIRA NO: )

VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞ TASLAĞI (SIRA NO: ) VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞ TASLAĞI (SIRA NO: ) 1 Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı, elektronik defter, kayıt

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) 1- Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı, elektronik

Detaylı

SİRKÜLER. KONU: E-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olan Mükellefler İçin E-Fatura Gönderme Ve Alma Zorunluluğu 01.01.2014 Tarihi İtibariyle Başlayacaktır.

SİRKÜLER. KONU: E-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olan Mükellefler İçin E-Fatura Gönderme Ve Alma Zorunluluğu 01.01.2014 Tarihi İtibariyle Başlayacaktır. SİRKÜLER SİRKÜLER TARİH : 31.12.2013 SİRKÜLER NO : 2013/72 KONU: E-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olan Mükellefler İçin E-Fatura Gönderme Ve Alma Zorunluluğu 01.01.2014 Tarihi İtibariyle Başlayacaktır. 30.12.2013

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 435. Resmî Gazete 3 Nisan 2014 PERŞEMBE Sayı : 28961

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 435. Resmî Gazete 3 Nisan 2014 PERŞEMBE Sayı : 28961 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 435 Resmî Gazete 3 Nisan 2014 PERŞEMBE Sayı : 28961 Bankacılık kartları (Kredi Kartı, Banka Kartı, Ön Ödemeli Kart) kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen perakende

Detaylı

FATURA İLE İLGİLİ ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR

FATURA İLE İLGİLİ ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR FATURA İLE İLGİLİ ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR MÜKELLEFLERİN TİCARİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK PERAKENDE SATIŞ FİŞİ KULLANILMASI 204 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılan açıklamalara göre,

Detaylı

Sirküler Rapor 03.04.2014/97-1 435 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 03.04.2014/97-1 435 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 03.04.2014/97-1 435 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 435 Sıra No lu VUK Tebliğinde, Bankacılık kartları (Kredi kartı, Banka kartı, Ön Ödemeli Kart) kullanılmak

Detaylı

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği S Đ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 19.01.2011 Sayı: 2011/08 Konu: 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 403 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Özet: 19.01.2011

Detaylı

KONU: E-FATURA DÜZENLEME ZORUNLULUĞUNUN 01.04.2014 TARİHİNE UZATILMASI VE E-ARŞİV UYGULAMASI HAKKINDA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI

KONU: E-FATURA DÜZENLEME ZORUNLULUĞUNUN 01.04.2014 TARİHİNE UZATILMASI VE E-ARŞİV UYGULAMASI HAKKINDA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI KONU: E-FATURA DÜZENLEME ZORUNLULUĞUNUN 01.04.2014 TARİHİNE UZATILMASI VE E-ARŞİV UYGULAMASI HAKKINDA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu

Detaylı

1-Özel Kartlar veya Yemek Çekleri Kullanılmak Suretiyle Lokanta veya Hizmetlere İlişkin Belge Düzeni

1-Özel Kartlar veya Yemek Çekleri Kullanılmak Suretiyle Lokanta veya Hizmetlere İlişkin Belge Düzeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 382) Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile ilgili bazı konularda tereddütler oluştuğu anlaşılmış olup, söz konusu tereddütleri

Detaylı

SİRKÜLER 2014/08. Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz fişleri ile banka POS slipleri birleştiriliyor.

SİRKÜLER 2014/08. Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz fişleri ile banka POS slipleri birleştiriliyor. SİRKÜLER 2014/08 03/04/2014 Sayın Yetkili; Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz fişleri ile banka POS slipleri birleştiriliyor. 3 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 435 sıra numaralı Vergi Usul

Detaylı

Vergi Mevzuatı Yönünden Geç Gelen Faturaların Durumu

Vergi Mevzuatı Yönünden Geç Gelen Faturaların Durumu Vergi Mevzuatı Yönünden Geç Gelen Faturaların Durumu 1. GİRİŞ Vergi Usul Kanunu, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar

Detaylı

e-defter Uygulama Kılavuzu V 1.1

e-defter Uygulama Kılavuzu V 1.1 e-defter Uygulama Kılavuzu V 1.1 Nisan 2015 ANKARA Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm 1.0 26.02.2015 -- Kılavuzun ilk yayım tarihi 1.1. 16.04.2015 1.1. 16.04.2015 1.1. 16.04.2015 1. Belge

Detaylı

İŞLETMEYE duman & global 26.05.2014

İŞLETMEYE duman & global 26.05.2014 MUHASEBE KAYITLARINA MESNET TEŞKİL EDEN BELGELER, BU BELGELERİN DÜZENLENMESİ, ASLININ KAYBOLMASI DURUMUNDA NELER YAPILACAĞI, SAKLAMA SÜRELERİ VE İŞLETMEYE GEÇ GELEN BELGELER HK. ÖZET; muhasebe, kayıt altına

Detaylı

Akaryakıt Alımlarında Fatura Alma Mecburiyeti Bulunmamaktadır. Duyuru No: 2006/25

Akaryakıt Alımlarında Fatura Alma Mecburiyeti Bulunmamaktadır. Duyuru No: 2006/25 İstanbul, 08.09.2006 Bilindiği üzere işletmelerin aktiflerinde yer alan araçlar nedeniyle satın aldıkları akaryakıtlara ilişkin olarak pompalara bağlı yazarkasalar tarafından üretilen fişlerin, fatura

Detaylı