S v Yak tl Kat Kaloriferi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S v Yak tl Kat Kaloriferi"

Transkript

1 S v Yak tl Kat Kaloriferi YI GARANT 03 Yeni Seri

2 AARKO SIVI YAKITI KAT KAOR FER Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.fi. yar m yüzy la yaklaflan geçmifliyle Türkiye de s sanayisinin deneyimli ve güvenilir öncülerinden. Alarko, 1998 y l nda, s tma, havaland rma, su flartland rma ve so utma konular nda faaliyet göstermek üzere, kendi alan nda dünyan n en büyük kuruluflu olan Carrier ile eflit ortakl k kurdu. Böylece oluflturulan Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.fi. k sa sürede yeniden organize oldu. 000 li y llar için hedeflerini belirledi. Teknolojisini yeniledi. fl pazarlara eriflim olanaklar n ve rekabet gücünü artt rd. Bu süreç içinde, y llard r tüm Türkiye de yüzbinlerce konutu ve iflyerini s tan Alarko s v yak tl kat kaloriferi de, stanbul Teknik Üniversitesi ile iflbirli i içinde, ileri teknoloji ile donat lan Alarko Carrier Araflt rma ve Gelifltirme aboratuar nda yeniden tasarland. Alarko yeni seri kat kaloriferleri, bilgisayar kontrollü tezgahlarda, en kaliteli malzeme ve aksesuarlarla d fl pazar koflullar na uygun nitelikte üretildi. Alarko s v yak tl kat kaloriferleri Avrupa normlar na uygun ve CE belgelidir.

3 000 ler için Yeni Seri: Alarko kat kaloriferi, gelifltirilmifl teknolojisi ve mükemmel tasarlanm fl biçimi ile 000 li y llar n bilinçli kullan c lar n n kalite ve estetik beklentilerine cevap veriyor. Konforu güveni ve ekonomiyi bir arada sa l yor. 500 m ye kadar tek ya da çok katl konutlar ve ifl yerleri için, Kcal/saat kapasite aral nda, 1 modeli ile s tma ve s cak su için en uygun seçim olana n sunuyor. Çal flt rmaya Haz r: Alarko kat kaloriferi, brülör, sirkülasyon pompas, kapal genleflme deposu ve bütün aksesuarlar üzerinde, çal flmaya haz r olarak üretilir. Tesisat ve elektrik ba lant lar yap l nca hemen çal flt r labilir. Ekonomik ve Yüksek Verimli: stanbul Teknik Üniversitesi ile yap lan ortak ArGe çal flmalar yla Alarko kat kaloriferinin yanma sistemi gelifltirildi ve verimi %9091 e ç kar ld. Ekonomi konumunda çal flt rmada, en düflük yak t tüketimi ile en yüksek s üretimi sa land. Güvenli: Alarko kat kaloriferi, Alarko Carrier n ISO 9001 kalite belgeli fabrikas nda yüksek standartlarda üretilir. Üretimin her aflamas nda ve sonunda tek tek kontrol ve tekrar kontrol edilir. S cakl n afl r yükselmesine ve susuz çal flmaya karfl emniyet devreleriyle donat lm flt r. Rahat ve Pratik: Alarko kat kaloriferi, Program Saatli kullan c dostu panosu ile çok kolay çal flt r l r. nsan ve Çevre ostu Alarko kat kaloriferi mükemmel yanma teknolojileri ile, insan ve çevre sa l için zararl olan, gibi yanma ürünlerinde Avrupa standartlar n n belirledi i s n rlar n alt nda kalan de erleri ile çevre dostudur AARKO KAT KAOR FER * 60 SV ÇRE 80 1 BUE ANGE 60 IN * Ortam s cakl 0 o C, oran %13, A0 modeli. TÜ raporu. ** e erler mg/m 3 At k Gaz d r. 800 TÜRK YEHava Kalitesini Koruma Yönetmeli i Estetik Görünümü Küçük Boyutlar yla fi k ve Kompakt: Alarko kat kaloriferinin boyutlar en az yer kaplayacak flekilde tasarlanm flt r. Balkona yerlefltirilebilece i gibi, fl k ve detoratif beyaz eflya görünümü ile iç ortamlarda da kullan labilir. Çok Sessiz Sweet Spark sistemi, soft light brülör teknolojisi ve mükemmel kazanbrülör uyumu Alarko kat kaloriferinin gürültüsüz ateflleme yapmas n ve sessiz çal flmas n sa lar. Çal fl rken kendisini sesiyle de il s cakl yla hissettirir. dba Kullan m S cak Suyu çin deal Çözümler: Alarko kat kaloriferinin A modellerinde ani s t c l plaka tipi eflanjörle an nda ve sürekli s cak su sa lanabilir. 3 Y l Garanti Alarko, stanbul, Ankara, zmir ve Adana flubelerinde uzman mühendisleriyle teknisyenleri, yurt çap nda 498 deneyimli bayisi ve 575 yetkili servisi ile sürekli ve güvenli bir hizmet sunuyor Kütüphane Alarko Kat Kaloriferi Ev flyeri

4 Yüksek Teknoloji fl Gövde Elektrostatik toz boya ile boyal, d fl etkilere ve korozyona dayan kl. KazanYanma Odas Yüksek kaliteli malzeme. TS pren 303 e uygun. Homojen s iletimi ve dengeli s cakl k da l m. Minimum s l gerilme, maksimum uzun ömür. Optimum boyutlarda en genifl yanma hücresi. Brülörle mükemmel uyum, mükemmel yanma. uman Borular Türbülatörler Yanma gazlar n n kazan içinde daha uzun süre tutulmas n ve kazan suyuna en yüksek düzeyde s iletilmesini sa layan, duman borular n n içine yerlefltirilen özel tasar ml, paslanmaz çelik türbülatörler. Is ve Ses Yal t m Kazan gövdesine sar lan 60 mm, d fl gövde saçlar içindeki 0 mm kal nl ndaki cam yünü ile s kay plar n ve ses düzeyini en aza indiren kat yal t m. Kazan Kapa Is yal t ml. Sökülmesi tak lmas kolay. Üç Yollu Vana Kalorifer ve s cak su devrelerini ba ms z çal flt r r. S cak su muslu u aç ld nda otomatik devreye girer ve s cak su devresini açar. H zla s cak su konforunu haz rlar. Kazan n kireçlenme riskini azalt r. Elektrik evre Kart Üzerinde koruyucu sigortas bulunan kart ile elektrik ba lant lar n n yap lmas ve servis ifllemleri daha kolay, ar za olas l daha az. Ani Su Is tma Sistemi Paslanmaz çelik plaka eflanjör. Kireç tutmayan yap s yla uzun ömürlü. An nda yüksek debide kullan m s cak suyu sa lama olana. Kazana Tam Uyumlu Brülör Yüksek teknoloji. Alüminyum döküm gövdeli. Sessiz. ideal kazanbrülör uyumunu sa layacak özelliklerde. Yüksek verimli. Otomatik atefllemeli. Fotosel ile alev kontrolü. Sirkülasyon Pompas Tüm modellerde sessiz çal flan, enerji tasarrufu sa layan 3 h zl pompa bulunur. Pompa devri düflürülüp yükseltilerek tesisat n özelliklerine göre en uygun ve ekonomik çal flma konumu seçilebilir. Kapal Genleflme Seti A 150 modellerinde 1 litre, A modellerinde 18 litrelik genleflme deposu ile emniyet ventili, alçak bas nç presostat ve otomatik tahliye ventilinden oluflur. Sistemde korozyon ve kireçlenme oluflmas n engeller.

5 Kullan c ostu Programl Is nman n Konforu ve Ekonomisi Alarko kat kaloriferinin kullan m, gelifltirilmifl, tam ifllevli kontrol panosu ile çok kolayd r. Kazan çal flt rmak için Çal flt rma ü mesi ni ON konumuna getirmek yeterlidir. Pano üzerindeki Kazan Suyu S cakl k Göstergesi nden kazan suyunun s cakl sürekli gözlenebilir. Kazan Suyu S cakl k Ayar ü mesi ile kazan suyu s cakl istenilen s cakl a ayarlanabilir. Ayr ca istenirse Ekonomi konumunda çal flt r larak yak ttan tasarruf edilebilir. Brülör ar zas varsa ya da kazan suyu eksilmiflse, kullan c panodaki fl kl lambalarla uyar l r. Bütün modeller Program Saati ile donat lm flt r. Program saati ile, istenirse, haftan n yedi günü için ayr s tma programlar yap labilir. Bu durumda kullan c n n müdahalesine gerek kalmadan kat kaloriferi programlanan saatler içinde çal flacak ve duracakt r. stenirse bir Oda Termostat kullan larak kat kaloriferine uzaktan kumanda edilebilir. Böylece üst düzeyde konfor ve ekonomi sa lan r. Gelifltirilmifl Kontrol Panosu Kazan Suyu S cakl k Göstergesi Program Saati üflük Su Bas nc Uyar Ifl Brülör Ar za Uyar Ifl Brülör Çal fl yor Ifl Kazan Suyu S cakl k Ayar ü mesi Program Saati evrede Ifl Program Saati evrede evrede de il Kazan Çal flt rma ü mesi Kazan çal fl yor Kazan duruyor. Cihaz Çal fl yor Ifl 11. Manuel Reset ü mesi Siemens RAA 0 Oda Termostat ile Tam Otomatik Çal flt rma Siemens RAA 0, gelifltirilmifl bir oda termostat d r. ki pozisyon kontrollüdür. RAA 0, ayarlanan oda s cakl na göre s tma sisteminin çal flmas n izler. Termostat n s tma ve so utma sistemleri için ayr ç k fllar vard r. Oda s cakl ayar de erinden daha afla ya düflerse s tma konta kapan r ve cihaz çal flarak oda s cakl n tekrar ayar s cakl na yükseltir. Montaj ve ba lant lar basittir. Teknik Özellikler pozisyon kontrollü. Gaz hissedici diyafram. S cakl k ayar termostat n ön yüzündeki ayar dü mesi ile yap l r. ü me 830 C aras nda ayarlanabilir. 5 C l k aral klarla iflaretlenen skala ile hassas ayar yap labilir. Kapa n alt ndaki ayar s n rland r c ile mekanik olarak ayar aral s n rland r labilir. Bak m gerektirmez. Çevre dostu gaz ile doldurulmufltur.

6 Tam Emniyetli Otomatik Hava Tahliye Ventili: Kalorifer tesisat nda oluflan havan n otomatik olarak tahliye edilmesini sa lar. Kat kaloriferinin susuz çal flmas n önler. Emniyet Ventili: Tesisat bas nc.5 bar n üzerine ç karsa fazla suyu tahliye ederek bas nc n yükselmesini önler. Manuel Resetli Kazan imit Termostat : Kazan suyu s cakl 95 C n üzerine ç karsa limit termostat devreye girer ve brülörü durdurur. Kazan n so umas için sirkülasyon pompas çal flmaya devam eder. Elektrik evresi Koruma Sigortas : 3 amperlik sigorta ile sistem afl r elektrik ak m na karfl korunur. üflük Su Bas nc Anahtar : Su bas nc 0.8 bar n alt na düfltü ünde brülörü ve pompay durdurur. Kazan n susuz çal flmas n önler. Kontrol panelindeki uyar fl yanar. Fotoselli Alev Kontrolü: Brülör alevini izler. Alev sönerse brülörü durdurur. Kontrol panelindeki uyar fl yanar. Tesisat ve Montaj Esaslar 1. Tesisat Gidifl. Tesisat önüfl 3. Kullan m Suyu Girifli 4. Kullan m S cak Su Ç k fl 5. Baca Ba lant s 6. Kapal Genleflme Tank 7. Kat Kaloriferi 8. Radyatör 9. Radyatör Vanas. Hava Tahliye Pürjörü Kat kaloriferinin uzun süre kullan lmas, tesisatta ve kazanda kireçlenme olmamas için yumuflak su kullan lmal, tesisat suyu kat kaloriferi ve radyatörlerden gereksiz yere boflalt lmamal d r. Kapal genleflme deposu kullan lmal ve dönüfl hatt na pislik tutucu konulmal d r. Tesisat n en düflük noktas na bir boflaltma vanas, en yüksek noktas na ise bir hava tahliye pürjörü konulmal d r. Yanma havas iç ortamdan al naca için kat kaloriferinin bulundu u ortam bir menfez yard m yla havaland r lmal d r. Bu menfez hiç kapat lmamal d r. Kat kaloriferinin bulundu u ortamda flömine, soba vb. gibi baflka bir yan c cihaz bulunmamal d r. Kat kaloriferinin banyo, yatak odas ve balkona (aç kta) konulmas tavsiye edilmez. Radyatörlerin girifl ve ç k fl na vana konulmas, daha ekonomik s tma için kompakt ventilli radyatörlerin kullan lmas tavsiye edilir. Baca Özellikleri Bacal tip kat kaloriferlerinde yanma havas iç ortamdan sa lan r. Yanma sonucu oluflan at k gazlar uygun bir baca ile d fl ortama at l r. Bacal tip kat kaloriferleri adi ve flönt bacalara ba lanamaz, ancak ferdi (müstakil) baca ya ba lanabilir. Bu bacaya, ayn katta/dairede olsa bile, örne in mutfak aspiratörü gibi ikinci bir cihaz da ba lanamaz. A 150 modellerinde baca ba lant s kazan n üzerindeki, A modellerinde ise kazan n arkas ndaki at k gaz ç k fl ndan yap l r. Üstten ç k fll (A 150) At k Gazlar Arkadan ç k fll (A ) At k Gazlar

7 Teknik Özellikler Ani Is t c l Kat Kaloriferi (Kullan m Suyu Aç k) Standart Kat Kaloriferi KAOR FER G fi fiebeke SUYU KAOR FER ÖNÜfi KAOR FER ÖNÜfi 1. Kazan. Brülör 3. Pompa 4. Genleflme eposu 5. üflük Su Bas nç Anahtar 6. Otomatik Hava Tahliye Ventili Emniyet Ventili Kazan Termostat Emniyet Termostat Baca 3 Yollu Vana Ani Is t c l Plaka Tipi Eflanjör Teknik Özellikler Standart () ve ste e Ba l Parçalar () Özellikler/ModelA ANA PARÇAAR/ModelA Nominal Kapasite Verim kw % 19, 91,3 5,5 90,8 31,8 90,4 35,8 90, 43,7 89,9 51,7 89,5 Kazanikey KazanYatay Hermetik Tip Kazan Yak t Sarfiyat kg/saat 1,77,37,97 3,35 4,11 4,87 Kontrol Paneli Kazan Su Hacmi lt Program Saati Baca Ba lant Çap mm Oda Termostat Baca Ç k fl Üst Arka Kazan Termostat Elektrik Beslemesi Monofaze, 0 V, 50 Hz. Termometre A rl k (Net) kg A rl k (Ambalajl ) kg Is tma evresi C S cakl k Ayar C Max. Çal flma S cakl bar Çal flma Bas nc bar Test Bas nc bar Emniyet Ventili Açma Bas nc lt Kapal Genleflme epo Hacmi m 3 /saat Sirkülasyon Pompas ebisi m Sirkülasyon Pompas Basma Yüksekli i Ani Is t c l S cak Su evresi lt/dak S cak Su Üretimi (Su Girifl15 C, T=30 C) bar ,75 1,0 4,7 4,4 9,17 1, ,5 18 1,5 4,6 1,5 4,4 5 14, ,5 4,4 Brülör Yak t Hortumu Mazot Filtresi Sirkülasyon Pompas 3 h zl Kapal Genleflme Seti* Manometre Su oldurma/boflaltma Muslu u Ani Is t c l Plaka Eflanjör 3Yollu Vana Emniyet Özellikleri üflük Su Bas nc Anahtar * Emniyet imit Termostat Emniyet Ventili* Otomatik Hava Tahliye Ventili* Çal flma Bas nc (Min/Max) C 0,3/6 Sigorta Maksimum S cakl k 70 Fotoselli Alev Kontrolü *Kapal genleflme depolu kat kaloriferlerinde

8 Boyutlar ve Ba lant lar A15A0 00 ÖN 31 YAN ARKA K1 T1B T1A T 8 0 K T1A T1B T K1 K : Kalorifer Gidifl (Standart) : Kalorifer Gidifl (Ani Is t c l ) : Kalorifer önüfl : Kullan m Suyu Girifl : Kullan m Suyu Ç k fl : Aç k mbisat : Baca Ba lant s 1/ 1/ 3/4 ø130 A5A30 ÖN YAN ARKA K1 K T1A T1B T T1A T1B T K1 K : Kalorifer Gidifl (Standart) : Kalorifer Gidifl (Ani Is t c l ) : Kalorifer önüfl : Kullan m Suyu Girifl : Kullan m Suyu Ç k fl : Aç k mbisat : Baca Ba lant s 1/ 1/ ø130 A40A50 ÖN YAN ARKA T1 T A40 : 918 A50 : T1 T : Kalorifer Gidifl : Kalorifer önüfl : Aç k mbisat : Baca Ba lant s Bütün ölçüler mm. dir. 1 1/4 1 1/4 ø150 Not: Teknolojik geliflmeler nedeniyle de ifliklik hakk sakl d r. AARKO CARRIER SANAY VE T CARET A.fi. STANBU : GOSBGebze Organize Sanayi Bölgesi fi.bilgisu Cad GebzeKOCAE Tel: (06) Fax: (06) ANKARA : Sedat Simavi Sok. No. 48, ÇankayaANKARA Tel: (0 31) Fax: (0 31) ZM R : fiehit Fethibey Cad. No. 55 Kat 13, 35 Pasaport ZM R Tel: (0 3) Fax: (0 3) AANA : Ziyapafla Bulv. No: 5/56, AANA Tel: (0 3) Fax: (0 3) ANTAYA : M. Kasapo lu Cad. Küçükkaya Sitesi A Blok 1/4, ANTAYA Tel: (0 4) Fax: (0 4) M.. H. : T SE BSI REGISTERE UKAS ENVIRONMENTA MANAGEMENT 003 web: eposta: BSI REGISTERE UKAS QUATY MANAGEMENT 003 B USTA Kapak llüstrasyonu: Haslet SOYÖZ Foto raflar: Alper AKYÜZ