Turkish 2002 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 2: Reading and Responding (30 marks) Student/Registration Number.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turkish 2002 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 2: Reading and Responding (30 marks) Student/Registration Number."

Transkript

1 COLLABORATIVE CURRICULUM AND ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AUSTRALIA Student/Registration Number Centre Number 2002 PUBLIC EXAMINATION Turkish Continuers Level Section 2: Reading and Responding (30 marks) Instructions to Students 1. Allow about 1 hour and 15 minutes for Section Write all your answers to the questions in Section 2 in this booklet in blue or black ink or ball-point pen. Space is provided for you to make notes. 3. You must answer ALL questions in Part A and Part B. 4. Answer Part A in ENGLISH and Part B in TURKISH. 5. Write your student/registration number and the centre number (if required) on the front cover of this booklet. 6. All question booklets will be collected at the end of the examination. This examination is used for the HSC (New South Wales), the NTCE (Northern Territory), the SACE (South Australia), the TCE (Tasmania), the VCE (Victoria), and the WACE (Western Australia). 259 Board of Studies NSW 2002

2 Part A 20 marks Attempt Questions 8 9 When judging performance in this part, the examiner(s) will take into account the extent to which the student demonstrates the capacity to: understand general and/or specific aspects of texts, by, for example, comparing, contrasting, summarising, or evaluating, and convey the information accurately and appropriately 8. Read the text, and then answer in ENGLISH the questions that follow. From: ali Sent: Friday, March 22, 2002, 4.31 pm To: Subject: Ne haber? Merhaba Gül, Çoktand r yazamad m sana. Neden dersen son 10 gündür Gençlik Kamp ndayd m. Biliyormusun Avustralya da çocuklar ve gençler aras nda fliflmanl k baya sorun olmaya bafllam fl? Araflt rmalara göre her üç gençten biri fliflman. Amma korkunç de il mi? Ben de son günlerde 5 kilo alm flt m. nan ki geçen gün otobüse koflarken nefes nefese kald m. Bu beni iyice korkuttu. Sa l k Bakanl n n açt bu kamp radyodan duyunca gideyim dedim. Çok da iyi etmiflim gitmekle. Me er egzersizin insan hayat nda ne kadar önemli yeri varm fl. Egzersiz vücudu sa l kl tutuyor. Egzersizden önce yorgun olsan bile egzersizden sonra enerji dolu oluyorsun. Tuhaf ama do ru. Kampta kaç kez denedim. Yorgun gidiyor, canlanm fl halde dönüyorum. Egzersizden sonra kafam da iyi çal fl yor. Dersimi yapmak için bilgisayar n önüne oturdu umda zihnim aç k oluyor, dikkatimi daha iyi topluyorum. Bütün bunlar ö renince gel de egzersiz yapma. Biliyorsun okuldan gelince hemen bilgisayar n bafl na geçip saatlerce e lenirdim. fiimdi her f rsatta kendimi d flar at yorum. Arkadafllarla top oynuyor, yüzüyor, kofluyor, e leniyorum. Bir de ailece yürüyüfl yapmaya bafllad k. Haftada en az iki kez uzun yürüyüfllere gidiyoruz. Bu hepimizin çok hofluna gidiyor, yaflama zevki veriyor. Yürüyüflten sonra hissetti imiz enerji ve canl l k da cabas. Gül, Cumartesi buluflup yürüyüfle ç kmaya var m s n? Senden ne haber? Not: iki kilo kaybettim bile!!! Ali Question 8 continues on page 3 2

3 Question 8 (continued) Marks (a) Which statement is correct? 1 (A) (B) (C) (D) Ali went to the camp with his family. The camp was for young people. Ali goes for a walk once every two weeks. Ali gave a talk on health issues at the camp. (b) What led Ali to attend the camp? 2 (c) Discuss the impact that the camp has had on Ali. 4 End of Question 8 3

4 9. Read the text, and then answer in ENGLISH the questions that follow. Say n Editör Teknolojinin gençler üzerinde olumsuz etkileri oldu unu belirten Ahmet Bilir in yaz s (3 Nisan) beni bir hayli düflündürdü ve daha aç kcas k zd rd. Teknolojinin olumlu etkilerine bir bakal m ve nternet ten bafllayal m önce: nternet canl, dinamik, büyük bir kütüphane Bilgisayardan korkmayan herkese iletiflim, dayan flma, bilgi ve tecrübenin paylafl ld bir ortam sa lam yor mu? Ayr ca nternet son derece etkili bir çal flma, e lence ve ticaret ortam yaratm yor mu? Bunda olumsuz denilecek ne var acaba Say n Bilir? Biliyoruz ki teknolojideki h zl geliflmeler dünyay haberleflme aç s ndan küçük bir köye dönüfltürdü. nsanlar art k dünya vatandafllar olarak dünyan n herhangi bir yerinden al flverifl yapabiliyorlar, paras n kredi kart yla veya banka hesab ndan ödeyebiliyorlar. Bunlar da hep olumsuz Say n Bilir e göre. Hele hele bilgisayar n zda uçak rezervasyonu yapabilirsiniz, sevdi iniz birine do um gününde çiçek ya da baflka bir arma an gönderebilirsiniz. desek Bay Bilir e, olmaz böyle ifller deyip ç kacak iflin içinden. Bak n z teknoloji daha neler yapt rabiliyor? Bilgisayar n za ba l bir modem bütün dünyaya ulaflman z için size bir pencere aç yor. O yüzden de günümüzde bilgisayar destekli e itimin önemi gittikçe artm yor mu? Ö renciler proje ve ödevlerini bu zengin bilgi kaynaklar ndan yararlanarak ilginç ve renkli bir flekilde sunmuyorlar m? sterlerse üniversite ya da teknik okul kurslar na evlerinden kat l p yaz flma yoluyla e itim görmüyorlar m? Bay Bilir e göre okullarda bilgisayar teknolojisinin kullan lmas, bilgisayar yap mc lar n n ve sat c lar n n menfaati içinmifl. Okullar bilgisayar sat fllar için korkunç bir pazar aç yor; okulda bilgisayar kullanmaya al flan ö rencinin evinde de bilgisayar bulundurmas ve böylece pazar n büyümesi sa lan yor diyor Bilir. Ne kadar dar bir görüfl bu? Bilgisayar n e itime katk lar ve sa lad büyük kolayl klar böylesine basit bir çerçeve içinde görülebilir mi? Bence geliflen teknoloji yaflam m z kolaylaflt r yor. nsanlar aralar nda mesafe kavram olmaks z n, de iflik rk, renk ve etnik özelliklere sahip kiflilerle ön yarg s z olarak ortak bir dünya kültürü paylafl yorlar. Say n Bilir e kat ld m tek nokta burada iflte: nternetteki baz materyallerin yanl fl, kanuna ve ahlaka ayk r oldu u bir gerçek. Görmek, bilmek istemedi imiz pekçok fley zorla gözümüz önüne seriliyor. Buluflma ve e lence kayna olan chat odalar gençler üzerinde çok olumsuz etkiler de yapabiliyor. Bence yap labilecek tek ifl, teknolojiyi ak ll ca kullanabilmek. B. Solmaz Question 9 continues on page 5 4

5 Question 9 (continued) Marks (a) Which statement is correct? 1 (A) (B) (C) (D) The writer chats on the Internet. The writer objects to all of A. Bilir s opinions. A. Bilir is against sending flowers for birthdays. The writer is questioning that computers in schools provide benefit for computer producers only. (b) Why is the writer keen to write this letter? 2 (c) According to the text, what is the impact of technology on education? 2 (d) How do you think Ali, the writer of the in Question 8, would react to B. Solmaz s opinions? 3 Question 9 continues on page 6 5

6 Question 9 (continued) Marks (e) How successful is the writer in presenting his opinion? Support your answer with reference to the text and the writer s use of language. 5 End of Question 9 6

7 Part B 10 marks Attempt Question 10 When judging performance in this part, the examiner(s) will take into account the extent to which the student demonstrates the capacity to: understand general and specific aspects of texts by identifying, analysing, and responding to information convey information coherently (structure, sequence, accuracy and variety of vocabulary and sentence structure) and appropriately (relevance, use of conventions of the text type) 10. Read the text, and then answer in TURKISH the question that follows. E ER... Uluslaras arkadafll klar kurmak Yeni iletiflim yollar ö renmek Kendinizi ve baflkalar n daha iyi tan mak Bir baflka kültürle iç içe olmak Kendi ülkenizi baflkalar na tan tmak istiyorsan z KANGURU ULUSLARARASI GENÇL K PROGRAMI Ç N HAZIRSINIZ DEMEKT R You may make notes in this space. Kimler Kat labilir? Kanguru Uluslararas Gençlik Program, toplum içinde liderlik vas flar na sahip, ortan n üzerinde notlar alm fl, yafllar ndaki ö rencilere aç kt r. Adaylar n yaz l baflvurudan sonra sözlü görüflmeyi de baflar yla geçmeleri gereklidir. BU FIRSATI KAÇIRMAYIN! Kanguru Uluslararas Gençlik Program na kat larak bir y l boyunca Avustralya l bir aileyle kalacak yeni bir dil ö renecek, yeni bir yaflam tarz deneyip kendinizi yeniden keflfedeceksiniz. Heyecan dolu spor etkinliklerine ve Avustralya y tan ma gezisine kat lacaks n z. Yeni bir okul, yeni bir e itim sistemi, de iflik aktiviteler ve yeni bir kültür içinde yafl yacaks n z. Bir yandan da konuflmalar n zla Türkiye yi tan tarak kültür elçili i yapacaks n z. Ne gibi sorumluluklar n z olacak? Ev sahipli i yapan klüp ve bölgenin bütün program kurallar na uymay kabul etmek Ev sahibi ailenin gözetimini kabul etmek Türkiye nin elçili ini yapmak Yeni deneyim ve kültür farkl l klar na aç k olmak. Bu ilginç k ta Avustralya da misafir ö renci olmaya haz rsan z, bizi aray n. BAfiVURU: Sharon Jones Telefon: (09) Violet St Faks: (09) TREETOP 1234 E-posta: Question 10 continues on page 8 7

8 Question 10 (continued) You are a student who participated in the International Kangaroo Youth Program last year and have just returned to Turkey from Australia. You may make notes in this space. Write an article of words in TURKISH for the school newsletter on your experiences as an exchange student and on the benefits of such an experience, in order to encourage other students to participate. Geçen y l Kanguru Uluslararas Gençlik Program na kat lm fl ve Avustralya dan Türkiye ye yeni dönmüfl bir ö rencisiniz. Di er ö rencileri de bu programa kat lmaya özendirmek istiyorsunuz. Okul gazetesinde yay nlanmak üzere, Avustralya daki deneyimlerinizi ve bu deneyimlerin yararlar n anlatan ve sözcükten oluflan TÜRKÇE bir makale yaz n z. 8

9 Do not remove this page from the question booklet. Student/Registration Number Turkish Continuers Level Centre Number Question 10 Please turn over 9

10 End of Section 2 10

11 BLANK PAGE 11

12 BLANK PAGE 12

Turkish 2003 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 2: Reading and Responding (30 marks) Student/Registration Number.

Turkish 2003 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 2: Reading and Responding (30 marks) Student/Registration Number. Student/Registration Number Centre Number 2003 PUBLIC EXAMINATION Turkish Continuers Level Section 2: Reading and Responding (30 marks) Instructions to Students 1. Allow about 1 hour and 15 minutes for

Detaylı

Turkish 2002 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks) Student/Registration Number.

Turkish 2002 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks) Student/Registration Number. COLLABORATVE CURRCULUM AND ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AUSTRALA Student/Registration Number Centre Number 2002 UBLC EXAMNATON Turkish Continuers Level Tuesday 22 October: 2 pm Eastern Standard Time

Detaylı

Turkish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks)

Turkish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks) Student/Registration Number Centre Number 2014 PUBLIC EXAMINATION Turkish Continuers Level Tuesday 21 October: 2 pm Australian Eastern Daylight Time Reading Time: 10 minutes Working Time: 2 hours and 30

Detaylı

Turkish 2009 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks)

Turkish 2009 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks) Student/Registration Number Centre Number 2009 PUBLIC EXAMINATION Turkish Continuers Level Tuesday 20 October: 2 p.m. Eastern Standard Time Reading Time: 10 minutes Working Time: 2 hours and 50 minutes

Detaylı

SAMPLE. Turkish 2002 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks) Student/Registration Number.

SAMPLE. Turkish 2002 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks) Student/Registration Number. COLLABORATIVE CURRICULUM AND ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AUSTRALIA Student/Registration Number Centre Number 2002 PUBLIC EXAMINATION Turkish Continuers Level Section 1: Listening and Responding

Detaylı

NATIONAL ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AT SENIOR SECONDARY LEVEL 2000 TURKISH EXTENDED LEVEL PAPER 1: PROCESSING SPOKEN INFORMATION

NATIONAL ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AT SENIOR SECONDARY LEVEL 2000 TURKISH EXTENDED LEVEL PAPER 1: PROCESSING SPOKEN INFORMATION NATIONAL ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AT SENIOR SECONDARY LEVEL 2000 TURKISH PUBLIC EXAMINATION STUDENT / REGISTRATION NUMBER PAGES: 12 CENTRE NUMBER STATE / TERRITORY EXTENDED LEVEL PAPER 1: PROCESSING

Detaylı

Robert Lennox: Önümüzdeki dönemde de liderlik vas flar n, ö retme ve ö renmeye yönelik yaklafl mlar gelifltirmeye odaklanmaya devam edece iz.

Robert Lennox: Önümüzdeki dönemde de liderlik vas flar n, ö retme ve ö renmeye yönelik yaklafl mlar gelifltirmeye odaklanmaya devam edece iz. YAZ SUMMER 2010 Say /Issue 20 Oya Ünlü K z l: E itim içeri i, e itmen ve yönetici kalitesi ve sosyal imkanlar yla okulumuz ö renciler ve aileleri için bir flans, Türkiye için de bir de erdir. Social activities

Detaylı

Sanat / Art. 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96. Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20

Sanat / Art. 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96. Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96 Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20 Sanat / Art Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ö retim Üyesi ve Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Müdürü Prof.

Detaylı

Koç mezunlar sineman n zirvesinde!

Koç mezunlar sineman n zirvesinde! KIfi WINTER 2011 Say /Issue 21 Koç mezunlar sineman n zirvesinde! Gautam Sen: Your children could draw the most enduring lessons from their school life if you encourage them to learn for the unknown throughout

Detaylı

D enizcilik gençlerin en gözde ifl alanlar aras nda daima özel bir yere

D enizcilik gençlerin en gözde ifl alanlar aras nda daima özel bir yere Deniz ticareti dünyas, çal flma yaflam na do ru yerden bafllamak isteyen gençler için gerçek bir cazibe merkezi oluflturuyor. Binlerce genç okullara gidiyor, sertifika üzerine sertifika al yor. Bunlar

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

çindekiler 2 üniversiteden haberler 7 portre Ümit Berkman tam zamanl e itim ve araflt rma hayat na geri döndü 12 bir konu, bir uzman

çindekiler 2 üniversiteden haberler 7 portre Ümit Berkman tam zamanl e itim ve araflt rma hayat na geri döndü 12 bir konu, bir uzman çindekiler 2 üniversiteden haberler 7 portre Ümit Berkman tam zamanl e itim ve araflt rma hayat na geri döndü 12 bir konu, bir uzman Dalgac klar: yeni bir analiz yöntemi Faruk Selçuk 15 Journal of Turkish

Detaylı

TURKISH SYNTAX, SEMANTICS, PRAGMATICS AND DISCOURSE (TÜRKÇE TÜMCE B LG S, ANLAMB L M, ED MB L M VE SÖYLEM ÇÖZÜMLEMES )

TURKISH SYNTAX, SEMANTICS, PRAGMATICS AND DISCOURSE (TÜRKÇE TÜMCE B LG S, ANLAMB L M, ED MB L M VE SÖYLEM ÇÖZÜMLEMES ) T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2421 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1405 TURKISH SYNTAX, SEMANTICS, PRAGMATICS AND DISCOURSE (TÜRKÇE TÜMCE B LG S, ANLAMB L M, ED MB L M VE SÖYLEM ÇÖZÜMLEMES ) Yazarlar

Detaylı

GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s

GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s 10 GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s Türkiye, 2008

Detaylı

LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K

LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K DEN Z SÖZEN Bir broker ister armatör için, ister yük sahibi için, isterse her iki taraf için birden bile çal flsa denizcilik

Detaylı

Türkiye de Toplantı Zamanı

Türkiye de Toplantı Zamanı Türkiye de Toplantı Zamanı Time to Meet in Turkey KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF 2009 da Baflrolü Oynayal m! Let s play the leading role in 2009! çindekiler/ Contents Haberler/ News Anadolu turlar m z

Detaylı

President & CEO, GE International

President & CEO, GE International T ü r k i y e n i n g e l e c e i n d e k i yat r mlar n enerji ve altyap gereksinimleri b e l i r l e y e c e k. Energy and infrastructure requirements will drive Turkey s investments in the future. Baflkan

Detaylı

A mendments made to the Free Zones Law in 2004

A mendments made to the Free Zones Law in 2004 KOCAELI SHIPYARDS: CALM BEFORE THE STORM... KOCAEL TERSANELER : K NC TUZLA OLMAK STEM YORUZ... 2 004 y l nda Serbest Bölgeler Kanunu nda yap lan de iflikliklerle, bu bölgelerde faaliyet gösterenlerin vergi

Detaylı

G ood health is very important to people regardless

G ood health is very important to people regardless Türk Aile Hek Derg 2012;16(1):23-34 TAHUD 2012 Durum Raporu Position Paper doi:10.2399/tahd.12.023 Family medicine training in Turkey: some thoughts Türkiye de aile hekimli i e itimi: Baz düflüncüler Job

Detaylı

Türkçe GCSE Yardımcı kitap eğitimciler Forumu eğretmenleri tarafından hazırlandı

Türkçe GCSE Yardımcı kitap eğitimciler Forumu eğretmenleri tarafından hazırlandı Türkçe GCSE Yardımcı kitap eğitimciler Forumu eğretmenleri tarafından hazırlandı Turkish GCSE self study book is Writtin and edited by teachers from educator forum. Koordinator ve Editor (Co-ordinator

Detaylı

Ohio State Üniversitesinde E itim ve Araflt rma

Ohio State Üniversitesinde E itim ve Araflt rma zlenim / Impression doi:10.2399/yod.11.045 Ohio State Üniversitesinde E itim ve Araflt rma Education and research at Ohio State University brahim Ortafl Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana Özet

Detaylı

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki?

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal ö rencilerin baflar s son birkaç y ld r çeflitli ülkelerde araflt rma konusu... Finlandiyal çocuklar niçin bu kadar zeki? Uluslararas testlerde Finlandiyal

Detaylı

National Education. Millî E itim Bakanl Ad na Sahibi/The Publisher byministry of NationalEducation Doç. Dr. Hüseyin ÇEL K

National Education. Millî E itim Bakanl Ad na Sahibi/The Publisher byministry of NationalEducation Doç. Dr. Hüseyin ÇEL K National Education yaz/ summer2008 y l/year 37 say /number 179 E itim ve Sosyal Bilimler Dergisi/ Journal of Education andsocial Sciences Üç Ayda Bir Yay mlan r/published Quarterly Hakemli Bir Dergidir/A

Detaylı

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı

AILE, COCUK VE TELEVIZYON

AILE, COCUK VE TELEVIZYON 5. UNITE AILE, COCUK VE TELEVIZYON KAZANIMLAR 1. Televizyon izleme al flkanl klar n ve bunlar n sonuçlar n araflt rmalar eflli inde yorumlar. 2. Televizyon yay nlar n n sorun alanlar n belirleyerek bunlar

Detaylı

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir.

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi nin yeni dekan Prof. Dr. Dilek Önkal 15. say m z n

Detaylı

TOPLUM Ç NDE YAfiAM HERKES N HAKKI. Zihinsel ve Ruhsal Rahats zl Olanlar için Toplum-temelli Hizmetler

TOPLUM Ç NDE YAfiAM HERKES N HAKKI. Zihinsel ve Ruhsal Rahats zl Olanlar için Toplum-temelli Hizmetler TOPLUM Ç NDE YAfiAM HERKES N HAKKI Zihinsel ve Ruhsal Rahats zl Olanlar için Toplum-temelli Hizmetler Editör: Fatma Zengin Da d r Düzelti: Ayflegül Kanat Tasar m: Bart Reklam Ajans Bas m: Karika Matbaac

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 8 Baflkan Tahir Uysal ile yeni dönemde YASED Uluslararas Yat r mc lar Derne

Detaylı