Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.turkgoguscerrahisidernegi.org"

Transkript

1 2. DUYURU Sempozyum Baflkanlar Prof. Dr. fievval EREN Prof. Dr. Ak n ERASLAN BALCI

2 Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu Akci erin Cerrahi Enfeksiyon Hastal klar Kas m 2011, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, Diyarbak r KURULLAR SEMPOZYUM BAfiKANLARI Prof. Dr. fievval EREN Dicle Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Cerrahisi AD Baflkan Prof. Dr. Ak n ERASLAN BALCI F rat Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Cerrahisi AD Baflkan SEMPOZYUM B L MSEL SEKRETERYASI Yrd. Doç. Dr. Fatih METERO LU Dicle Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Cerrahisi AD, Diyarbak r Yrd. Doç. Dr. O uzhan ÖZYURTKAN F rat Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Cerrahisi AD, Elaz LET fi M B LG LER SEMPOZYUM B L MSEL SEKRETERYASI Yrd. Doç. Dr. Fatih METERO LU Dicle Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Cerrahisi AD, Diyarbak r Gsm: Yrd. Doç. Dr. O uzhan ÖZYURTKAN F rat Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Cerrahisi AD, Elaz Gsm: SEMPOZYUM ORGAN ZASYON SEKRETERYASI F GÜR KONGRE VE ORGAN ZASYON SERV SLER T C. LTD. fit. Ayazmaderesi Cad. Karadut Sok. No Dikilitafl, STANBUL Tel: Faks: E-posta: 2

3 De erli meslektafllar m z, Türk Gö üs Cerrahisi Derne i'nin art k gelenekselleflen y ll k sempozyumlar ndan olan 2011 y l sempozyumu Kas m 2011 tarihlerinde Diyarbak r'da yap lacakt r. Bu sempozyumda ülkemiz t p prati i için çok önemli olan ve üzerinde bilimsel araflt rmalar n yo un bir flekilde devam etti i toraks n cerrahi enfeksiyon ve enfestasyonlar konusu, her biri alan nda söz sahibi olan de erli bilim adam ve araflt rmac lar n katk lar yla en yüksek bilimsel düzeyde ele al nacakt r. Etkinli imiz spesifik olarak tek bir konuya tahsis edildi inden, her oturumda tüm ayr nt lar irdelenecek, dolay s yla e itimleri devam eden asistanlar n ve bilgilerini güncellemek ve araflt rma yapmak isteyen uzmanlar n üst düzeyde yarar elde etmeleri sa lanacakt r. Gö üs Hastal klar branfl ndan olan meslektafllar m z da kendi alanlar nda gereksinim duyduklar bilgileri alabilecekler ve birbirine kardefl bu iki branfl aras nda bilgi ve fikir al fl verifli ortam do abilecektir. Sempozyumumuz enfeksiyonla ilgili her branfltan meslektafllar m z n yararlanabilece i bir bilimsel içeri e sahiptir. Tüm oturumlarda konuflmac ve izleyiciler aras nda etkileflim ortam kurulacak ve interaktiviteye önem verilecektir. Bilimsel yo unlu un yan s ra, güzel an larla ayr lman z için, doyurucu bir sosyal program da haz rlanm flt r. Türkiye'mizin en güzel yörelerinde olan bu bölgede, zengin kültürler diyar, Türk ve Dünya tarihinin vazgeçilmez flehri Diyarbak r', do al, kültürel tarihi zenginlikleri, eflsiz damak tadlar ve müzi iyle doya doya yaflayabilmeniz için çal flt k. Türk Gö üs Cerrahisi Derne i'nin say n baflkan Prof. Dr. fievket Kavukçu ve de erli yönetim kurulu üyelerine verdikleri destek ve katk lar için teflekkür ediyoruz. Dicle Üniversitesi'nin yeni hizmete giren modern ve ihtiflaml Kongre Merkezi, üniversite rektörlü ünün müsadeleriyle kongremiz için tahsis edilmifltir. Say n rektör Prof. Dr. Ayflegül Jale Saraç hocam za destek ve katk lar için teflekkür ediyoruz. Sizleri Kas m tarihlerinde Diyarbak r Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi'ndeki bu etkinli e kat lmaya davet ediyoruz. Sa l kl günler dileklerimizle. Sempozyum Baflkanlar Prof. Dr. fievval Eren Dicle Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Cerrahisi AD Baflkan Prof. Dr. Ak n Eraslan Balc F rat Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Cerrahisi AD Baflkan 3

4 Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu Akci erin Cerrahi Enfeksiyon Hastal klar Kas m 2011, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, Diyarbak r B L MSEL PROGRAM 17 KASIM 2011, Perflembe Oteller Girifl 18 KASIM 2011, Cuma SALON A 08:30-09:00 Aç l fl Oturumu Prof. Dr. fievval Eren Prof. Dr. Ak n Eraslan Balc Prof. Dr. fievket Kavukçu Prof. Dr. Ayflegül Jale Saraç 4 Sempozyum Baflkan Sempozyum Baflkan Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Baflkan Dicle Üniversitesi Rektörü Oturum 1: BRONfiEKTAZ TANI VE TEDAV S NDEK GEL fimeler Oturum Baflkanlar : Prof.Dr.fievket Kavukçu, Prof. Dr. Hamdi Muz 09:00-09:15 Bronflektazinin etiyopatogenezi ve tan s nda de ifliklik var m? Doç. Dr. Teyfik Turgut 09:15-09:30 Bronflektazide medikal tedavi- hangi olgularda, nereye kadar? Doç. Dr.Mehmet Gencer 09:30-09:45 Bronflektazinin cerrahi tedavisindeki yöntemler- bilateral rezeksiyonlar ve segment rezeksiyonlar n n yeri nedir? Prof.Dr. Hakan Kutlay 09:45-10:00 Bronflektazinin cerrahi tedavisinde Türkiye nin durumu, literatürdeki son geliflmeler ve uzun dönem sonuçlar Yrd.Doç.Dr.M.O uzhan Özyurtkan 10:00-10:15 Tart flma 10:15-10:45 Ara Oturum 2: TÜBERKÜLOZ Oturum Baflkanlar : Prof.Dr. Günay Ayd n, Prof.Dr. Prof. Dr. Levent Elbeyli 10:45-11:00 Do u- Güneydo u Anadolu da tüberkülozun durumu ve tüberkülozun tan s ndaki son geliflmeler Prof. Dr. Abdurrahman fienyi it 11:00-11:15 MDR tüberküloz- tan s, yay l m n n önlenmesi ve tedavide elde kalan seçenekler Doç.Dr. Haluk Çal fl r

5 11:15-11:30 Tüberküloz plörit tedavisi-hangi yöntem, ne zaman? Doç. Dr. Okan Solak 11:30-11:45 Tüberküloz cerrahisi - hangi olgularda, hangi yöntem? Doç. Dr. M. Ali Bedirhan 11:45-12:00 Tart flma 12:00-13:00 Ö le Yeme i (Salon A, Fuaye Alan ) Oturum 3: MED YAST N T SORUNU Oturum Baflkanlar : Prof.Dr.Mustafa Yüksel, Prof.Dr. M.Nesimi Eren 13:00-13:15 Desendan nekrotizan mediyastinit- difl çürü ü öldürür mü?- Etiyoloji ve tedavi seçenekleri Doç.Dr.Akif Turna 13:15-13:30 Kardiyovasküler cerrahi sonras mediyastinit-sebep ve sonuç Doç.Dr.Oktay Burma 13:30-13:45 Özofajektomi ve özofagus yaralanmalar sonras mediyastinit Doç.Dr. Atilla Ero lu 13:45-14:00 Tart flma 14:00-14:30 Ara Oturum 4: K ST H DAT K HASTALI I Oturum Baflkanlar : Prof.Dr.Mecit Süerdem, Prof.Dr.Bülent Arman 14:30-14:45 Yaflam siklusu ve bulaflma yollar - köpekler ve sebzeler tehlikeli mi? Doç. Dr. Bülent Özbay 14:45-15:00 Medikal tedavi ne kadar etkili, hangi olgularda yap lmal? Prof. Dr. Tülin Ça atay 15:00-15:15 Akci er tutulumuna cerrahi yaklafl m metodlar VATS yap lmal m? Doç.Dr. rfan Yalç nkaya 15:15-15:30 Ekstrapulmoner intratorasik tutuluma yaklafl m Prof.Dr. Fahri O uzkaya 15:30-15:45 Kombine hidatik kistlerde cerrahi tedavi yaklafl mlar Prof. Dr. Salih Topçu 15:45-16:00 Komplike hidatik kistlerde cerrahi tedavi yaklafl mlar Prof. Dr. Mehmet Bilgin 16:00-16:15 Tart flma 19:00 S ra Gecesi (Greenpark Otel) 5

6 Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu Akci erin Cerrahi Enfeksiyon Hastal klar Kas m 2011, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, Diyarbak r 18 KASIM 2011, Cuma SALON B 08:30-09:00 Aç l fl 09:00-09:45 Oturum 1: AMEL YAT ÖNCES HEMfi REL K BAKIMI Oturum Baflkan Medine Erkan Konuflmac Arafl. Gör. Aylin Durmaz 09:45-10:00 Tart flma 10:00-10:45 Ara 10:45-11:30 Oturum 2: AMEL YAT SONRASI HEMfi REL K BAKIMI Oturum Baflkan Arafl. Gör. Altun BAKS fi MfiEK Konuflmac Yrd.Doç.Dr.Özlem Bilik 11:30-11:45 Tart flma 11:45-13:00 Ö le Yeme i 13:00-13:45 Oturum 3: CERRAH ÖNCES VE SONRASI HASTA VE HASTA YAKININA PS KOLOJ K YAKLAfiIM Oturum Baflkan Uz. Hemflire Mesude DUMAN Konuflmac Arafl.Gör.Altun Baksi fiimflek 13:45-14:00 Tart flma 14:00-14:30 Ara 14:30-15:15 Oturum 4: TÜBERKÜLOZLU HASTALARDA HEMfi REL K BAKIMI Oturum Baflkan Yrd. Doç. Dr.Özlem B L K Konuflmac Uz. Hemflire Leyla Zengin 15:15-15:30 Tart flma 19:00 S ra Gecesi (Greenpark Otel) 6

7 19 KASIM 2011, Cumartesi Oturum 5: BRONKOPLEVRAL F STÜL Oturum Baflkanlar : Prof. Dr. Ak n Eraslan Balc, Prof. Dr. Kamil Kaynak 09:00-09:15 Bronkoplevral fistülde etiyoloji- sa pnömonektomi hala korkulu rüyam? Prof. Dr. Hasan Fevzi Bat rel 09:15-09:30 Bronkoplevral fistülün tan s için ne yapmal? Prof. Dr. Ömer Soysal 09:30-09:45 Bronkoplevral fistülün tedavisinde palyatif yöntemler ne kadar etkili? Doç. Dr. Soner Gürsoy 09:45-10:00 Bronkoplevral fistülde minimal invaziv tedavi-ne zaman ifle yarar? Prof. Dr. Yener Yörük 10:00-10:15 Bronkoplevral fistülün tedavisinde cerrahi tedavi yöntemlerinin sonuçlar Prof. Dr. Nurettin Karao lano lu 10:15-10:30 Tart flma 10:30-11:00 Ara Oturum 6: PLEVRAL AMP YEMLER Oturum Baflkanlar : Prof. Dr. rfan Tafltepe, Prof. Dr. Ahmet Baflo lu 11:00-11:15 Plevral ampiyemlerde tan ve etyopatogenez Doç.Dr. Celal Tekinbafl 11:15-11:30 Postpnömonik plevral ampiyemlerde tedavi yöntemleri Prof.Dr. Sami Ceran 11:30-11:45 Rezeksiyon sonras ampiyemde tedavi yöntemleri Prof. Dr. Ali Özdülger 11:45-12:00 Posttravmatik ampiyemlerde risk faktörleri Doç. Dr. H d r Esme 12:00-12:15 Tart flma 12:30-13:30 Ö le Yeme i (Dicle Üniversitesi T p Fakültesi, Memur Yemekhanesi) 14:00-18:00 Diyarbak r Suriçi gezisi 20 KASIM 2011, Pazar 08:00-17:00 Mardin- Midyat- Hasankeyf gezisi Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Yeterlik Genel Kurulu sempozyum s ras nda yap lacakt r. 7

8 Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu Akci erin Cerrahi Enfeksiyon Hastal klar Kas m 2011, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, Diyarbak r Kay t KAYIT & KONAKLAMA B LG LER Kay t Tipi ERKEN KAYIT GEÇ KAYIT (1 Kas m 2011 ve öncesi) (2 Kas m 2011 ve sonras ) Uzman TL TL Asistan TL TL Firma Temsilcisi TL TL Refakatçi TL TL Hemflire 50.- TL 50.- TL Yukar da belirtilen kay t ücretlerine; Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu bilimsel toplant lara kat l m, sempozyum çantas, sergi alanlar na serbest girifl, sempozyum tarihlerindeki kahve molalar ve ö le yemekleri dahildir. Kay t Ücretlerinin Ödenmesi Kay t ücretlerinin Türk Gö üs Cerrahisi Derne i'nin afla da belirtilen banka hesab na ödenmesi ve banka dekontunun kay t formu ile birlikte sempozyum organizasyon sekreteryas na gönderilmesi gerekmektedir. Konaklama Oda Tipi 1 Kas m 2011 ve Öncesi 2 Kas m 2011 Sonras Tek Kiflilik Oda Euro Euro ki Kiflilik Oda Euro Euro * Konaklama ücretlerine; Dedeman Otel Diyarbak r da 1 gecelik konaklama, kahvalt ve % 8 KDV dahildir. Konaklama yapacak olan kat l mc lar n otel giriflleri esnas nda kimliklerini yan nda bulundurmalar, ç k fl ifllemleri s ras nda ise otel ekstralar n ödemeleri rica olunur. Konaklama talepleri ile ilgili ücretlerin yat r lmadan önce Sempozyum Organizasyon Sekreteryas ile görüflülerek, müsaitlik sorulmas zorunlu olup, Sempozyum Organizasyon Sekreteryas taraf ndan onaylanmayan rezervasyonlar geçerli say lmayacakt r. Transfer Bilgileri: Diyarbak r Havaliman 'ndan konaklama oteline araçla ulafl m süresi 20 dakika olup tek yön transfer ücreti 25.- Euro + KDV'dir. Transfer taleplerinin yaz l olarak Sempozyum Organizasyon Sekreteryas na yaz l olarak bildirilmesi gerekmektedir. Konaklama Ücretlerinin Ödenmesi Konaklama ve transfer ücretlerinin afla da belirtilen Figür Kongre Organizasyon Servisleri hesab na Euro olarak ödenmesi ve banka dekontunun konaklama formu ile birlikte sempozyum organizasyon sekreteryas na e-posta ya da faks yolu ile gönderilmesi gerekmektedir. KAYIT KONAKLAMA Banka : Yap ve Kredi Bankas Banka : Garanti Bankas fiube : Ankara Samanpazar fiubesi fiube Kodu : 031 Hesap No : IBAN : TR fiube : Valikona fiube Kodu : 183 Hesap No : IBAN : TR

9 GENEL B LG LER Mardin-Midyat-Hasankeyf Turu (20 Kas m 2011) Mardin Turuna dahil olan hizmetler; Tur süresince tüm ulafl m hizmetleri Tur sonras Diyarbak r Havaliman ulafl m Ö le Yeme i Rehberlik Müze ve ören yerleri giriflleri 120,- TL + KDV (kifli bafl ) * Mardin Turu 20 Kas m 2011 tarihinde saat 09:00 itibari ile konaklama otelleri önünden bafllayacak olup, 18: 00 itibari ile Diyarbak r Havaliman 'nda sona erecektir. Mardin turu ile ilgili talep formu duyuru içerisinde yer alan konaklama formunda bulunmaktad r. 9

10 Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu Akci erin Cerrahi Enfeksiyon Hastal klar Kas m 2011, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, Diyarbak r GENEL B LG LER Sempozyum Gala Yeme i (S ra Gecesi) Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu'na kay t yapt ran tüm kat l mc lar n kat l m na aç k olan yöresel S ra Gecesi organizasyon 18 Kas m 2011 tarihinde 19:00-23:00 saatleri aras nda Diyarbak r Greenpark Otel'de gerçeklefltirilecektir. Sempozyum Yeri ve Tarihi Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu ; Kas m 2011 tarihleri aras nda Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçeklefltirilecektir. Sempozyum Dili Sempozyum resmi dili Türkçe'dir. Kredilendirme Sempozyum TTB-STE taraf ndan kredilendirilecektir. Ulafl m Diyarbak r Havaliman 'ndan Kongre Merkezine araçla 20 dakikada ulafl lmakta olup; havaliman - otel transferleriniz için Sempozyum Organizasyon Sekreteryas ile temasa geçmeniz gerekmektedir. Kat l m Sertifikas Kay t yapt ran tüm kat l mc lara kat l m sertifikas verilecektir. Davet Mektubu Kay t ifllemini yapt rm fl tüm kat l mc lara talep ettikleri takdirde, davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece kat l mc n n kurumundan izin almas na yard mc olmak amac n tafl maktad r. Yaka Kart Tüm bilimsel ve sosyal aktivitelere giriflte yaka kart takmak zorunlu olup, görevliler taraf ndan yaka kart kontrolü yap lacakt r. Sergi Alanlar Sempozyum boyunca ilaç ve t bbi malzeme firmalar n n oluflturdu u sergi alanlar kat l mc lar n ziyaretine aç k olacakt r. 10

11 LET fi M B LG LER SEMPOZYUM B L MSEL SEKRETERYASI Yrd. Doç. Dr. Fatih METERO LU Dicle Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Cerrahisi AD, Diyarbak r Gsm: Yrd. Doç. Dr. O uzhan ÖZYURTKAN F rat Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Cerrahisi AD, Elaz Gsm: SEMPOZYUM ORGAN ZASYON SEKRETERYASI F GÜR KONGRE VE ORGAN ZASYON SERV SLER T C. LTD. fit. Ayazmaderesi Cad. Karadut Sok. No Dikilitafl, STANBUL Tel: Faks: E-posta: 11

12

www.turkgoguscerrahisidernegi.org

www.turkgoguscerrahisidernegi.org 2. DUYURU Sempozyum Baflkanlar Prof. Dr. fievval EREN Prof. Dr. Ak n ERASLAN BALCI www.turkgoguscerrahisidernegi.org Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu Akci erin Cerrahi Enfeksiyon Hastal klar 17-20

Detaylı

KONGRE DÜZENLEME KURULU

KONGRE DÜZENLEME KURULU 1. Duyuru De erli Meslektafllar m, stanbul KBB BBC Uzmanlar Derne i nin 19 22 Eylül 2013 tarihleri aras nda KKTC-Girne Cratos Otel de gerçeklefltirece i 5. Kongresi ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk

Detaylı

5 8 Ekim 2011 Hilton Dalaman Resort & Spa. Dermatoloji. Bahar Simpozyumu. www.dermbahar2011.org

5 8 Ekim 2011 Hilton Dalaman Resort & Spa. Dermatoloji. Bahar Simpozyumu. www.dermbahar2011.org 5 8 Ekim 2011 Hilton Dalaman Resort & Spa Dermatoloji Bahar Simpozyumu www.dermbahar2011.org De erli Meslektafllar m z, 81 y ll k geçmifli olan Deri ve Zührevi Hastal klar Derne imizin Dermatoloji 2011

Detaylı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır. Dr. Mecit Süerdem

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır. Dr. Mecit Süerdem SOLUNUM AKTUEL 6 9/9/11 12:21 Page 1 solunum aktüel Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır A ustos 2011 www.solunum.org.tr YIL 2 / SAYI 6 / SSN: 1309-5285 TÜSAD da Yeni Dönem BAfiKAN IN

Detaylı

ULUSLARARASI AKCIGER VE PLEVRA MALIGNITELERI SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI AKCIGER VE PLEVRA MALIGNITELERI SEMPOZYUMU TÜRK TORAKS DERNE AKC ER VE PLEVRA MAL GN TELER ÇALISMA GRUBU ULUSLARARASI AKCIGER VE PLEVRA MALIGNITELERI SEMPOZYUMU DUYURU Kurumsal flbirli i le International Association for the Study of Lung Cancer

Detaylı

2008 Kardiyoloji K Güncelleme Toplant s

2008 Kardiyoloji K Güncelleme Toplant s WOW Convention Center Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 Tel : 0212 221 17 30 / 38 Fax : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr "Yeni biny lda do an her çocu un, önlenebilece

Detaylı

POLİTRAVMATİZE HASTAYA YAKLAŞIM. 29. AKİF ŞAKİR ŞAKAR GÜNLERİ 09-10 NİSAN 2010 Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul

POLİTRAVMATİZE HASTAYA YAKLAŞIM. 29. AKİF ŞAKİR ŞAKAR GÜNLERİ 09-10 NİSAN 2010 Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul 29. AKİF ŞAKİR ŞAKAR GÜNLERİ 09-10 NİSAN 2010 Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul POLİTRAVMATİZE HASTAYA YAKLAŞIM TOTDER Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derne i 1939 www.totder.org.tr DAVET MEKTUBU De

Detaylı

stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi -KBB Anabilim Dal -Anatomi Anabilim Dal -Radyodiagnostik Anabilim Dal Prof. Dharambir Sethi, MD

stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi -KBB Anabilim Dal -Anatomi Anabilim Dal -Radyodiagnostik Anabilim Dal Prof. Dharambir Sethi, MD 6. STANBUL MASTERCLASS SEMPOZYUMU 4-6 N SAN 2007 - KEMAL ATAY ANF S stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi -KBB Anabilim Dal -Anatomi Anabilim Dal -Radyodiagnostik Anabilim Dal Yabanc Konuflmac Prof.

Detaylı

I. PELV S-ASETABULUM

I. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

6. BAHAR TOPLANTISI. DUYURU ve PROGRAM. ORTA YAfi OSTEOARTR T VE TEND NOPAT LER. www.tusyadbahar.org 27-28 EYLÜL 2013 STANBUL

6. BAHAR TOPLANTISI. DUYURU ve PROGRAM. ORTA YAfi OSTEOARTR T VE TEND NOPAT LER. www.tusyadbahar.org 27-28 EYLÜL 2013 STANBUL TÜRK YE SPOR YARALANMALARI, ARTROSKOP VE D Z CERRAH S DERNE STANBUL fiubes 6. BAHAR TOPLANTISI ORTA YAfi OSTEOARTR T VE TEND NOPAT LER DUYURU ve PROGRAM www.tusyadbahar.org 6. BAHAR TOPLANTISI ORTA YAfi

Detaylı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır. TÜSAD 40. Y l n Gururla Kutluyor T

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır. TÜSAD 40. Y l n Gururla Kutluyor T solunum aktüel Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır Haziran 2010 www.solunum.org.tr YIL 1 / SAYI 3 / SSN: 1309-5285 Türkiye'de Gö üs Hastal klar Alan na 40 Y l Boyunca Aral ks z Katk Veren

Detaylı

nsan yönetiminin gündemini ve gelece ini belirleyen, Avrupa n n en büyük kongresine siz de kat l n! PERYÖN 21. NSAN YÖNET M KONGRES

nsan yönetiminin gündemini ve gelece ini belirleyen, Avrupa n n en büyük kongresine siz de kat l n! PERYÖN 21. NSAN YÖNET M KONGRES KATILIM FIRSATLARI nsan yönetiminin gündemini ve gelece ini belirleyen, Avrupa n n en büyük kongresine siz de kat l n! PERYÖN 21. NSAN YÖNET M KONGRES KONGRE, KURUMLARA NE G B FAYDALAR SA LIYOR? Kongre

Detaylı

Sorunlar ço ald ama çözümler tükenmedi!

Sorunlar ço ald ama çözümler tükenmedi! baflkandan Sorunlar ço ald ama çözümler tükenmedi! Mustafa Dü encio lu De erli Meslektafllar m; Y l n son aylar nda mesle imizi ilgilendiren olumsuz geliflmeler yaflad k. A z ve difl sa l n n sözde kalmamas

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

4-8 Haziran 2006 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld...

4-8 Haziran 2006 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld... 4-8 Haziran 2006 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld... Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Derne i taraf ndan düzenlenen 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi 4-8 Haziran

Detaylı

100 e 1 kala... DO Prof. Dr. Y lmaz Manisal E itim Merkezi Aç ld. Kalp Vakf ndan diflhekimlerine ücretsiz kalp taramas

100 e 1 kala... DO Prof. Dr. Y lmaz Manisal E itim Merkezi Aç ld. Kalp Vakf ndan diflhekimlerine ücretsiz kalp taramas iki ayda bir yay nlan r KASIM/ARALIK 2007 Say : 117 dergi STANBUL D fihek MLER ODASI iki ayda bir yay nlan r Kas m/aral k 2007 Say : 117 STANBUL D fihek MLER ODASI dergi DO Prof. Dr. Y lmaz Manisal E itim

Detaylı

Zengin bilimsel program doyurucu bir sosyal programla desteklenmifl ve oturum saatleri maksimum kat l m teflvik edecek flekilde düzenlenmifltir.

Zengin bilimsel program doyurucu bir sosyal programla desteklenmifl ve oturum saatleri maksimum kat l m teflvik edecek flekilde düzenlenmifltir. Say n Meslektafllar m, 2008 TSRM kongresini klasik kongre format nda biraz da olsa farkl laflt rmaya çal flt k. Temel bilgilerin yan s ra en son geliflmelerin, konular n uzmanlar taraf ndan sunuldu u TSRM

Detaylı

16-17 KASIM 2015 HAL Ç KONGRE MERKEZ, STANBUL KATILIM FIRSATLARI

16-17 KASIM 2015 HAL Ç KONGRE MERKEZ, STANBUL KATILIM FIRSATLARI KATILIM FIRSATLARI nsan yönetiminin gündemini ve gelece ini belirleyen, Avrupa n n en büyük kongresine siz de kat l n! PERYÖN 23. NSAN YÖNET M KONGRES KONGRE, KURUMLARA NE G B FAYDALAR SA LIYOR? Kongre

Detaylı

Türk Nöroflirürji Derne i

Türk Nöroflirürji Derne i Türk Nöroflirürji Derne i TÜRK NÖROfi RÜRJ DERNE YÖNET M KURULU Baflkan Dr. Mehmet Zileli 2. Baflkan Dr. Etem Beflkonakl Sekreter Dr. A ahan Ünlü Muhasip Dr. lhan Elmac Veznedar Dr. Tuncer Süzer YÖNET

Detaylı

SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD

SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD Selma KURT Bas n ve Halkla lifl. S. Rektörümüz Say n Prof. Dr. Mustafa GÜREL 5 Nisan 2005 günü saat 12.30 da Ege TV Vizyon Program nda Adnan

Detaylı

1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi. MOLEKÜLDEN KL N E Son Duyuru ve Program

1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi. MOLEKÜLDEN KL N E Son Duyuru ve Program GATA Haydarpafla Psikiyatri, GATA T bbi Farmakaloji AD, Klinik Psikofamakoloji Bülteni 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi Psikofarmakolojide Yenilikler MOLEKÜLDEN KL N E Son Duyuru ve Program 1417 l k

Detaylı

Sektörel Kurulufllara Davet Sergi K lavuzu. www.eimza.org.tr

Sektörel Kurulufllara Davet Sergi K lavuzu. www.eimza.org.tr Sektörel Kurulufllara Davet Sergi K lavuzu www.eimza.org.tr www.eimza.org.tr içindekiler Davet mektubu 1 Konu başlıkları 2 Düzenleyen kurumlar 2 Amaç 2 Genel bilgiler 3 Sempozyum ön programı 3 Kurullar

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli stanbul da Sa l k Okurlar stanbul da I. basamak sa l k hizmetlerinde yepyeni bir sayfa aç ld. 1 Kas m 2010 tarihini stanbul için bir milat olarak kabul edebiliriz. Çünkü

Detaylı

II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi

II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi AKAD Akci er Kanserleri Derne i II. Ulusal 22-25 Haziran 2006 Sheraton Çeflme Hotel www.torasikonkoloji2006.org w w w. a k a d. o r g. t r De erli Meslektafllar m z, Ülkemizde son otuz y ld r akci er kanserleri

Detaylı

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 24. BİLİMSEL KONGRESİ TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 6. ÖĞRETİM VE EĞİTİM KURULTAYI 1. ORTADOĞU ÜLKELERİ NÖROŞİRÜRJİ SEMPOZYUMU

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 24. BİLİMSEL KONGRESİ TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 6. ÖĞRETİM VE EĞİTİM KURULTAYI 1. ORTADOĞU ÜLKELERİ NÖROŞİRÜRJİ SEMPOZYUMU 25. yılımızda önceki başkanlar TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 24. BİLİMSEL KONGRESİ TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 6. ÖĞRETİM VE EĞİTİM KURULTAYI 1. ORTADOĞU ÜLKELERİ NÖROŞİRÜRJİ SEMPOZYUMU Türk Nöroflirürji Derne

Detaylı

ULUSAL TORASiK ONKOLOJi KONGRESi

ULUSAL TORASiK ONKOLOJi KONGRESi AKC ER DERNE 19-22 Haziran 2008 www. torasikonkoloji2008.org www.akad.org.tr Sungate Port Royal De Luxe Hotel Beldibi-Antalya AKC ER DERNE De erli Meslektafllar m z, Akci er kanserlerinde multidisipliner

Detaylı

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:80 N SAN - HAZ RAN 2004

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:80 N SAN - HAZ RAN 2004 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:80 N SAN - HAZ RAN 2004 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Farmakoloji E itiminde Kuflaklararas Bilimsel Etkileflme Seminerleri Prof. Dr. Necdet Soykan ve Prof. Dr. Atilla Dikmen

Detaylı