T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG / NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11"

Transkript

1 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı (Strateji ve Eylem Planı) 29 Eylül 2009 tarihli ve 2009/31 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla onaylanmıģ ve 2 Ekim 2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. Strateji ve Eylem Planında, uluslararası standartlarda iģleyen bir hukuk altyapısının oluģturulmasına, finansal ürün ve hizmet çeģitliliğinin artırılmasına, vergi sisteminin basitleģtirilmesine ve etkinleģtirilmesine, düzenleyici ve denetleyici çerçevenin geliģtirilmesine, fiziksel ve teknolojik altyapının güçlendirilmesine, nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karģılayacak bir eğitim altyapısının sağlanmasına ve dünya ölçeğinde tanıtım ve izleme yapacak bir organizasyon yapısının oluģturulmasına yönelik öncelik ve eylemler belirlenmiģtir. Strateji ve Eylem Planı da dikkate alınarak Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi (ĠFM) çalıģmalarını koordine etmek, desteklemek ve yürütmek üzere; ĠFM Yüksek Konseyi (Yüksek Konsey), ĠFM Ulusal DanıĢma Kurulu (Ulusal DanıĢma Kurulu), ĠFM Koordinatörlüğü (Koordinatörlük), ÇalıĢma Komiteleri ve Yüksek Konseye tavsiyede bulunmak üzere ĠFM Uluslararası DanıĢma Konseyi (Uluslararası DanıĢma Konseyi) kurulmuģtur. 1. İFM Yüksek Konseyi Yüksek Konsey, Ekonomi Koordinasyon Kuruluna baģkanlık eden Devlet Bakanı ve BaĢbakan Yardımcısının baģkanlığında; Devlet Planlama TeĢkilatından sorumlu Devlet Bakanı, Hazine MüsteĢarlığından sorumlu Devlet Bakanı, Adalet Bakanı, Maliye Bakanı, UlaĢtırma Bakanı, ĠFM Koordinatörü ve Ulusal DanıĢma Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği üst düzey bir temsilciden oluģturulmuģtur. Yüksek Konsey; Ġstanbul un uluslararası finans merkezi haline getirilmesi hedefine ulaģılabilmesi için ilgili kurum ve kuruluģların faaliyetlerini yönlendirmek, strateji oluģturmak, sorunların çözümü için gerekli tedbirleri almak, Uluslararası DanıĢma Konseyi, Ulusal DanıĢma Kurulu, Koordinatörlük ile çalıģma komitelerinden gelen raporları ve önerileri değerlendirmek ve karar almak, uygulamaları takip etmek, Koordinatörlükçe sunulan yıllık iģ planlarını onaylamakla görevli olacaktır. Yüksek Konsey, gerekli gördüğü hallerde yeni çalıģma komitesi oluģturabilecek, çalıģma komitelerinin çalıģma usul ve esasları Koordinatörlüğün önerisiyle Yüksek Konsey tarafından belirlenecektir. 1/5

2 Yüksek Konsey, Mart ve Eylül aylarında olağan olarak toplanacak, ihtiyaç duyulması halinde BaĢkan tarafından olağanüstü toplantıya çağırılabilecektir. 2. İFM Ulusal Danışma Kurulu Ulusal DanıĢma Kurulu, Devlet Planlama TeĢkilatından sorumlu Devlet Bakanının baģkanlığında; a) Devlet Planlama TeĢkilatı, Hazine, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve UlaĢtırma Bakanlığı MüsteĢarları, b) Ġstanbul Valisi ve Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanı, c) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Ġstanbul Altın Borsası, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı BaĢkanları, ç) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ġstanbul Ticaret Odası, Ġstanbul Sanayi Odası, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Sigorta ve Reasürans ġirketleri Birliği, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı KuruluĢları Birliği BaĢkanları, d) Vadeli ĠĢlem ve Opsiyon Borsası, ĠMKB Takas ve Saklama Bankası ve Merkezi Kayıt KuruluĢu Genel Müdürlerinden oluģturulmuģtur. Ayrıca BaĢkan, gerekli görmesi halinde toplantı gündemiyle ilgili kamu ve özel sektör kuruluģ temsilcilerini toplantıya davet edebilecektir. Ulusal DanıĢma Kurulu; a) Finansal sistem içerisinde faaliyet gösteren özel sektör kuruluģları ve meslek örgütleri ile kamu kesimi arasında görüģ birliği oluģmasına yardımcı olmak, b) ĠFM Projesiyle ilgili olabilecek mevzuat değiģiklik çalıģmalarının hazırlanma aģamasında Strateji ve Eylem Planına uygunluğunu değerlendirmek, c) ÇalıĢma komitelerinde yapılan çalıģmaları izlemek, değerlendirmek ve bu çalıģmalar neticesinde hazırlanan raporlara iliģkin olarak Yüksek Konseye görüģ bildirmek, ç) Yapacakları çalıģmalara iliģkin olarak çalıģma komitelerine önerilerde bulunmakla görevli olacaktır. Ulusal DanıĢma Kurulu, Kurul üyelerinin görüģü alınarak BaĢkan tarafından belirlenecek gündemle, Yüksek Konsey toplantılarından makul bir süre önce toplanacak, gerekli hallerde BaĢkan, Ulusal DanıĢma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilecektir. 2/5

3 3. İFM Koordinatörlüğü ĠFM Koordinatörü, Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarıdır. Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı ve Hazine MüsteĢarlığı, Koordinatörlük iģlerinde yardımcı olmak üzere, birer müsteģar yardımcısını ĠFM Koordinatör Yardımcısı olarak görevlendirecektir. ĠFM Koordinatörü, yardımcılarını gerekli gördüğü hallerde kendisini temsil etmekle görevlendirebilecektir. Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı, Koordinatörlük görevini yerine getirmek üzere birim kurma, personel temini ve mali hususlarda gerekli önlemleri almakla yükümlü olacak, bu yükümlülüğün yerine getirilmesinde ilgili kurumlar Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığına gerekli yardım ve desteği sağlayacaklardır. Yüksek Konsey, Ulusal DanıĢma Kurulu ve Uluslararası DanıĢma Konseyi çalıģmalarının organizasyonundan ve çalıģmaların Strateji ve Eylem Planı doğrultusunda eģgüdüm içerisinde yürütülmesinden ĠFM Koordinatörü sorumlu olacaktır. Öncelikle bölge ülkelerine yönelik olarak, uluslararası platformlarda yürütülecek ĠFM Projesi tanıtım faaliyetlerinin ilgili kurumlarla iģbirliği yapılarak etkin bir Ģekilde eģgüdümünden ĠFM Koordinatörü sorumlu olacaktır. Bu kapsamda yapılacak tanıtım faaliyetleri Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı tarafından desteklenecektir. Koordinatörlük, Türkçe ve Ġngilizce tanıtım ve bilgilendirme hizmeti sağlayacak bir internet portalı (ĠFM Portalı) oluģturacaktır. Bu portalın içeriğinin zengin ve güncel tutulabilmesi için ilgili kurumlar, Koordinatörlükçe verilen görevleri zamanında yerine getirmekle yükümlü olacaklar, ĠFM Koordinatörü, portalın diğer yabancı dillerde de oluģturulmasına karar verebilecektir. Strateji ve Eylem Planında yer alan eylemlerin takibi amacıyla, ĠFM Eylem Takip Sistemi kurulacak, bu sisteme bilgi aktarımı, belirlenen format ve zamanlarda sorumlu kuruluģlar tarafından gerçekleģtirilecektir. Koordinatörlük, geliģim raporlarını altı aylık dönemler halinde düzenli olarak hazırlayacak ve kamuoyuyla paylaģacaktır. Raporda; Strateji ve Eylem Planında yer alan eylemlerin gerçekleģme durumu, finans merkezi olmaya yönelik göstergeler ve finans merkezi olma yolunda kat edilen geliģmeler izlenecek ve değerlendirilecektir. Koordinatörlük, üç yıl sonra yenilenecek olan Strateji ve Eylem Planıyla ilgili çalıģmaların koordinasyonundan ve yeni taslağın oluģturulmasından sorumlu olacaktır. ĠFM Koordinatörünün görevi yeni Strateji ve Eylem Planı kapsamında bir görevlendirme yapılıncaya kadar devam edecektir. 3/5

4 ĠFM Koordinatörünün talep etmesi halinde, Ġstanbul Kalkınma Ajansı da Koordinatörlük çalıģmalarına destek verecektir. Koordinatörlük, kendisine verilmiģ görevlerden uygun gördüklerini çalıģma komiteleri vasıtasıyla yürütebilecektir. 4. Çalışma Komiteleri ĠFM Projesine iliģkin teknik çalıģmaları yürütmek üzere sekiz adet çalıģma komitesi kurulacaktır. Söz konusu komiteler, komitelere baģkanlık edecek kurumlar ve komite baģkanlarının görev unvanları aģağıda belirtilmiģtir: a) Hukuk Komitesi (Adalet Bakanlığı - MüsteĢar Yardımcısı), b) Piyasalar ve Enstrümanlar Komitesi (Sermaye Piyasası Kurulu - BaĢkan Yardımcısı), c) Vergi Komitesi (Maliye Bakanlığı - MüsteĢar Yardımcısı), ç) Düzenleyici ve Denetleyici Çerçeve Komitesi (Hazine MüsteĢarlığı - MüsteĢar Yardımcısı), d) Altyapı Komitesi (Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi - Genel Sekreter), e) Teknoloji Komitesi (Takasbank - Genel Müdür), f) Tanıtım ve Ġmaj Komitesi (Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı - BaĢkan), g) Ġnsan Kaynakları Komitesi (Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı - MüsteĢar Yardımcısı) Yüksek Konsey, ihtiyaç duyulması halinde, çalıģma komitelerine baģkanlık edecek kurumları ve komite baģkanlıklarının temsil düzeyini değiģtirebilecektir. ÇalıĢma komitesi baģkanları; komitelerin oluģturulması, düzenli olarak toplanması ve çalıģmaların belirlenen görevler doğrultusunda yürütülmesinden sorumlu olacaktır. Bu çerçevede, toplantı organizasyonları için yer temin etme ve raporlama gibi her türlü sekretarya hizmetleri komite baģkanı olarak belirlenmiģ kurumlar tarafından sağlanacaktır. ÇalıĢma komitelerinde yer alacak kuruluģlar, kurumlarını talep edilen düzeyde temsil etmekle ve her türlü katkıyı sağlamakla yükümlü olacaktır. ÇalıĢma komitelerinin çalıģma alanları, Ulusal DanıĢma Kurulunun ve çalıģma komiteleri baģkanlarının görüģleri alınarak Koordinatörlük tarafından belirlenecektir. ÇalıĢma komitelerinin bilgi ve belge paylaģımı ĠFM Portalı kanalıyla yürütülecektir. Portalda, her bir çalıģma komitesi için oluģturulacak bölüm ilgili çalıģma komitesine baģkanlık edecek kurum tarafından yönetilecektir. ĠFM Koordinatörü gerekli görülen hallerde çalıģma komitesi baģkanlarıyla toplantı düzenleyecektir. 4/5

5 Konu : Ġstanbul Uluslar arası Finans Merkezi 5. İFM Uluslar arası Danışma Konseyi Uluslar arası DanıĢma Konseyi en az 15 üyeden oluģacaktır. Üyeler, finans dünyasının önde gelen kuruluģlarının üst düzey yöneticileri arasından, bir yıl için seçilecektir. BaĢkan, Ulusal DanıĢma Kurulunun önereceği adaylar, üyeler ise BaĢkanın önereceği adaylar arasından Yüksek Konsey tarafından belirlenecektir. Toplantılara uluslar arası kuruluģ temsilcileri de davet edilebilecektir. Uluslar arası DanıĢma Konseyi, yılda bir kez Yüksek Konseyle birlikte toplanacak; toplantıda, Uluslar arası DanıĢma Konseyi üyelerinin ĠFM Projesine yönelik görüģ ve önerileri ile diğer finans merkezlerindeki en iyi uygulamalar değerlendirilecektir. Uluslar arası DanıĢma Konseyi, toplantı sonucunda, takip eden dönemde yapılması gereken faaliyetlere iliģkin tavsiyeleri içeren bir sonuç bildirgesi yayınlayacaktır. Koordinatörlük, bu toplantılarda ortaya çıkan görüģ ve önerilerin Yüksek Konseyin talimatları çerçevesinde somut eylemlere dönüģtürülmesi için çalıģma komitelerini yönlendirecektir. Uluslar arası DanıĢma Konseyinin sekretarya hizmetleri Koordinatörlük tarafından yerine getirilecektir. Ġstanbul Uluslar arası Finans Merkezi Projesi bir Türkiye projesidir. Ġstanbul un öncelikle bölgesel, nihai olarak da küresel finans merkezi olması vizyonunun gerçekleģtirilmesi için yapılacak çalıģmalara; kamu kurum ve kuruluģları, üniversiteler ile özel sektör ve sivil toplum kuruluģlarının etkin bir Ģekilde katılmasına ve katkı sağlamasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu itibarla, çalıģmaların yukarıda ana hatları belirtilen idari yapılanma ve görev dağılımı çerçevesinde yürütülmesi hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim. Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan 1 Mayıs 2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıģtır. 5/5

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011 h İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1.GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 0 1 ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠM KURULU BAġKANI SUNUġU... 3 I.GENEL BĠLGĠLER... 5 A. VĠZYON VE MĠSYON... 5 B. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C. AJANSA ĠLĠġKĠN

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR BİRİNCİ BÖLÜM Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Platformunun Amaçları, Yapısı ve Görevleri

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

2010 Yılı Faaliyet Raporu 0

2010 Yılı Faaliyet Raporu 0 2010 Yılı Faaliyet Raporu 0 1 2010 Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ I- GENEL BĠLGĠLER 1.1. Vizyon, Misyon ve Ġlkeler. 4 1.2.Yetki Görev Ve Sorumluluklar.. 6 1.3. Ajansa ĠliĢkin Bilgiler. 7 II- AMAÇ

Detaylı

2009 YILI ÇALIġMA PROGRAMI (1 EYLÜL 31 ARALIK 2009)

2009 YILI ÇALIġMA PROGRAMI (1 EYLÜL 31 ARALIK 2009) 2009 YILI ÇALIġMA PROGRAMI (1 EYLÜL 31 ARALIK 2009) 31/08/2009 DĠYARBAKIR-ġANLIURFA (TRC2) ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELĠKLER 5 2. 2009 YILI ĠÇĠN ÖNCELĠK ALANLARI VE YAPILACAK FAALĠYETLER

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 YÖNETMELİK Ekli Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) 2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi ġubat 2011 Türkiye mizi layık olduğu düzeye çıkarmak için, ekonomiye birinci derecede önem vermek

Detaylı

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI... 1

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI... 1 - i - Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı.. x BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI...

Detaylı

(1 OCAK 31 ARALIK 2011)

(1 OCAK 31 ARALIK 2011) 2011 YILI ÇALIġMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2011) 09/05/2011 DĠYARBAKIR-ġANLIURFA (TRC2) ĠÇĠNDEKĠLER TABLOLAR LİSTESİ 4 SUNUŞ 5 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 7 2. KURUMSAL YAPI 8 2.1 MEVCUT DURUM 8 2.2

Detaylı

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Ekonomik büyümenin desteklenmesi ve katma değeri yüksek olan finans sektörünün geliştirilmesi amacıyla İstanbul Uluslararası

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Kalkınma Bakanlığı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Kalkınma Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Kalkınma ARALIK 2014 İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 23 Şubat 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26796 Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından: Esas Sayısı : 2006/61 Karar Sayısı : 2007/91 Karar Günü : 30.11.2007 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ĠPTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI EKİM 2009 Necatibey Cad. No. 108, 06100 Yücetepe/Ankara Tel: 0312 294 69 03 Faks: 0312 294 69 77 www.dpt.gov.tr e-mail: bilgi@dpt.gov.tr İstanbul

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI *Metni yazın+ *Metni yazın+ *Metni yazın+ ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Dört yılı aşkın bir süredir Çukurova Bölgemizde yerel kalkınma faaliyetlerinin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ii 2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak

Detaylı

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI EKİM

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI EKİM 2 Ekim 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27364 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 29/9/2009 Karar : 2009/31 Konu : İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Strateji Belgesi. Yüksek Planlama Kurulunca;

Detaylı

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2017 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 1 T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJĠK PLANI (2013-2017) e-mail:

Detaylı

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ 2012 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Nisan-2013 Eğitimde süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin hayat mücadelesinde maddi

Detaylı

REKLAM KONSEYİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

REKLAM KONSEYİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar GENEL GEREKÇE 7/11/2013 tarihinde kabul edilen 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun u yürürlükten kaldırmaktadır. Buna istinaden yeni Kanun

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 3624 Kabul Tarihi: 12.4.1990 Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih:20.04.1990 Sayı: 20498 Amaç

Detaylı

2- KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ UYUM RAPORU: BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM BEYANI

2- KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ UYUM RAPORU: BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM BEYANI 2- KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ UYUM RAPORU: BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM BEYANI Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. (Bundan böyle ġirket diye anılacaktır.) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı