TÜRK LOJĠSTĠK SEKTÖRÜ DEĞERLENDĠRMESĠ. 29 Mayıs 2012 Hyatt Otel - Taksim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK LOJĠSTĠK SEKTÖRÜ DEĞERLENDĠRMESĠ. 29 Mayıs 2012 Hyatt Otel - Taksim"

Transkript

1 TÜRK LOJĠSTĠK SEKTÖRÜ DEĞERLENDĠRMESĠ 29 Mayıs 2012 Hyatt Otel - Taksim

2 UTĠKAD TaĢıma ĠĢleri Organizatörleri Kuruluş: 1986 Ülkemiz Lojistik Sektörünün En Büyük Temsilcisi Olan STK 400 e varan üye firma ile e ulaşan doğrudan personel istihdamı Türkiye de: Havayolu taşımacılığının % 95 i, Karayolu taşımacılığının % 73 ü, Denizyolu taşımacılığının % 60 ı, Demiryolu taşımacılığının % 20 si UTİKAD üyeleri tarafından organize ediliyor.

3 UTĠKAD ın MĠSYONU Türkiye de ülke içi ve ülke dışına yönelik kara, hava, deniz, demiryolu ve kombine taşımacılık faaliyetlerinin, depolama, envanter, ambalajlama, malzeme idaresi gibi lojistik hizmetlerinin, tüm taşımacılık ve lojistik operasyonlarına yönelik organizatörlük, acentalık, işletmecilik, sistem yöneticiliği, danışmanlık ve benzeri işlerin geliştirilmesi için gerekli araştırma ve çalışmalarda bulunmak.

4 2011 SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ

5 LOJĠSTĠK Tanım The Council of Logistics Management: Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere: her türlü ürünün, servis hizmetinin ve bilgi akışının, başlangıç noktasından tüketildiği son noktaya kadarki tedarik zinciri içindeki hareketinin etkili ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması, taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulmasıdır.

6 RAKAMLARLA TÜRKĠYE LOJĠSTĠK SEKTÖRÜ İstihdam Sayısı Firma Sayısı GSYH Payı Sektör Büyüklüğü Kamu Yatırımları İçindeki Oranı

7 DIġ TĠCARETTE TAġIMA TÜRLERĠNĠN PAYI ĠTHALAT Karayolu Denizyolu Demiryolu Havayolu Diğer ĠHRACAT Karayolu Denizyolu Demiryolu Havayolu Diğer 1% 1% 1% 9% 16% 18% 6% 37% 55% 56% * 2011 Yılı (Değer Üzerinden)

8 ĠÇ TĠCARETTE TAġIMA TÜRLERĠNĠN PAYI Karayolu Taşımacılığı %90 Diğer Taşıma Türleri %10 Diğer taģıma türlerinin dağılımında istatistiki veri eksikliği yaģanmakta

9 ĠLK ÇEYREK DIġ TĠCARET HACMĠ KarĢılaĢtırması (Değer Üzerinden) 2011 Yılı : 87 Milyar Dolar 2012 Yılı : 91 Milyar Dolar YOLLARA GÖRE ĠTHALAT/ĠHRACAT (000) USD Karayolu ve Demiryolu Taşımacılığı Azalırken, Denizyolu ve Havayolu Taşımacılığı Artıyor TAŞIMA TÜRÜ İHRACAT İTHALAT İHRACAT İTHALAT Denizyolu Karayolu Havayolu Demiryolu Diğer Kaynak: TUİK

10 Ton HAVAYOLU TAġIMACILIĞI Yılda 2,3 Milyon Ton Kargo TaĢıması 15 Havayolu ġirketi / 341 Uçaklık Filo Türk Havayolları / 6 Kargo Uçağı MNG Hava Yolları / 7 Kargo Uçağı ACT Hava Yolları / 8 Kargo Uçağı ULS Hava Yolları / 6 Kargo Uçağı Hava Yük Trafiği Yurtiçi Uluslararası Toplam Yıl

11 DENĠZYOLU TAġIMACILIĞI Konteyner Elleçlemesi Yılı Toplam : Ton Konteyner TEU Konteyner Ton TEU Ambarlı, Marmara, Türkiye KarĢılaĢtırması İthalat İhracat Transit Kabotaj Yıl Ambarlı TEU Marmara TEU Türkiye TEU

12 KARAYOLU TAġIMACILIĞI Karayolu Ġle TaĢınan Yük Değeri (Milyon USD) adet araç filosu

13 KARAYOLU ĠLE ĠHRACATTA ĠLK 10 ÜLKE Yılı Ġhraç TaĢımalar (TaĢıma Adedi)

14 DEMĠRYOLU TAġIMACILIĞI Ton yük hacmi Yurtiçi taşımalar: ton Uluslararası taşımalar: ton Toplam demiryolu uzunluğu: km Elektrifikasyon oranı: % 26 Sinyalizasyon oranı : % 33 Aylık blok tren sayısı : 5700 Avrupa ya 13 blok tren rotası Yük Hacmi (Ton)

15 SEKTÖREL GELİŞMELER

16 ECOLPAF ECOLPAF, UTĠKAD Önderliğinde Kuruluyor Üye Ülkeler: Afganistan Azerbeycan İran Kazakistan Kırgızistan Pakistan Özbekistan Tacikistan Türkiye Türkmenistan

17 ECOLPAF IN TÜRKĠYE ĠÇĠN ÖNEMĠ ECOLPAF ın Türkiye de ve Türk Hukukuna göre kurulması Federasyonun Genel Sekretaryası nın İstanbul da olması Tüm çalışmaların Türkiye üzerinden koordine edilmesi Türkiye nin bölgedeki etkinliğinin güçlendirilmesi

18 ECOLPAF IN SEKTÖR ĠÇĠN ÖNEMĠ Mal hareketlerinin hızlandırılması Sınır geçişlerinin kolaylaştırılması Transit taşımacılığın geliştirilmesi Yeni ulaşım koridorlarının oluşturulması ve var olanlarla bütünleştirilmesi

19 LOJĠSTĠK PERFORMANS ENDEKSĠ 2012 Türkiye nin Lojistik Performansı Yükseliyor

20 GÜMRÜKLERDE YAġANAN GELĠġMELER Türk Gümrük Uygulamaları Dünya ile Uyumlu Hale Geliyor Basit ve Ucuz Ticaret İşlemleri, Şeffaflık, Kağıtsız Beyanname Yüksek Uyum, Yüksek Devlet Gelirleri Yeni Özet Beyan Etkin Risk Analizi, Düşük Maliyet, Hızlı İşlem Süresi Tek Pencere Sistemi Verimli Kaynak Kullanımı, Etkin Kontrol, İşlemlerin Kolaylaştırılması, Takip Edilebilirliğinin Artırılması,

21 ALTYAPI YATIRIMLARI 2012 Kamu Yatırımlarının % 32 si UlaĢtırma ve HaberleĢme Sektörüne Yapılacak Ulaştırma ve Haberleşme

22 ALTYAPI YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAĞILIMI Lojistik Sektörüne Yapılan Yatırımlar Artıyor 2011 Yılı Kamu Yatırımları: Yılı Kamu Yatırımları: TAġIMA TÜRÜ Denizyolu Karayolu Havayolu Demiryolu

23 YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ Öncelikli Yatırımlar: Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taģımacılığına yönelik yatırımlar Büyük Ölçekli Yatırımlar: Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon Ġmalatı, Transit Boru Hattıyla TaĢımacılık Hizmetleri, Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları Teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artıracak ve Uluslararası alanda rekabet üstünlüğü sağlayacak Büyük Ölçekli Yatırımlara verilecek teşvikler: KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi

24 TÜRK DEMĠRYOLLARININ SERBESTLEġTĠRĠLMESĠ Türk Demiryolu TaĢımacılığı Ġvme Kazanıyor

25 LOJĠSTĠK MERKEZLER Lojistik Merkezler Kuruluyor

26 TÜRKĠYE LOJĠSTĠK MASTER PLANI Lojistik Master Plan Strateji Belgesi Lojistik Kanunu

27 LOJĠSTĠK ÜS : TÜRKĠYE Türkiye nin Konumu Yeni Projeler ile Güçleniyor

28 PROJELER

29 MARMARAY PROJESĠ Orta Doğu ve CIS Ülkeleri Avrupa Demiryolu Ağına TÜRKĠYE Üzerinden Bağlanacak

30 BALO PROJESĠ Batı Ege den Avrupa ya Demiryolu Bağlantısı Proje Ortağı: UTĠKAD

31 TEKĠRDAĞ-DERĠNCE - BANDIRMA TREN FERĠ PROJESĠ Avrupa ya TaĢıma Yapmak KolaylaĢıyor Muratlı Tekirdağ Derince Bandırma 32/42

32 KARS-TĠFLĠS-BAKÜ PROJESĠ Kars ile Samsun Limanı nın Demiryolu Bağlantısı Sağlanmalı

33 TRACECA Tarihi Ġpek Yolu UTĠKAD ın da Katkılarıyla Yeniden Hayat Buluyor

34 ĠPEK RÜZGARI BLOK TREN PROJESĠ Amaç: Kapıdan kapıya yapılan yük trafiğini hızlı konteyner blok trenlerle Avrupa - Kafkasya - Asya koridoruna kaydırmak Rota: Çin, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Üye Ülkeler: Kazakistan Azerbaycan Gürcistan Türkiye Planlanan AnlaĢma Tarihi: Mayıs 2013

35 ĠPEK RÜZGARI BLOK TREN PROJESĠ Projenin Avantajları: - Yüksek seviyede yük akışına sahip olan Çin ve Türkiye arasında daha kısa ve daha hızlı bir demiryolu bağlantısı kurulacak - Gümrük ve sınır geçişleri prosedürleri kolaylaştırılacak - Transit ve yolculuk süresi azalacak - Çevre üzerindeki olumsuz etkiler azalacak Yol Uzunluğu: 4688 km 3723 km (yeni Zhezkazgan- Beineu yol inşaatına göre) Taşıma Süresi: 16 gün 12 gün Sınırlarda Bekleme Süresi: 3-12 saat 30 dakika-3 saat

36 VĠKĠNG TRENĠ PROJESĠ UTĠKAD ile LINEKA Arasında ĠĢbirliği AnlaĢması Karadeniz Viking Treni ile Baltık Denizi ne bağlanıyor. Hedef: Orta Doğu ve Orta Avrupa'yı bu kısa yol üzerinden TRACECA Koridoru boyunca Asya'ya bağlamak

37 HEDEFLER

38 2012 YILI SEKTÖR BÜYÜME TAHMĠNĠ Türk Lojistik Sektörü % 18 Oranında Büyüyecek Uluslararası Taşımalar Transit Taşımalar Lojistik Yatırımlar Teşvikler E-Ticaret

39 SEKTÖREL BEKLENTĠLER - 1/2 Taşıma türlerinin dış ticarette dengeli dağılması, İhtisas limanları oluşturulması, Limanlara demiryolu bağlantıları kurulması, İntermodal taşımacılığın yaygınlaştırılması, Altyapı yatırımlarına devam edilmesi Mevzuatın ihtiyaçlar ile uyumlandırılması

40 SEKTÖREL BEKLENTĠLER - 2/2 Demiryolu serbestleştirilme yasasının en kısa zamanda çıkarılması, Lojistik merkezlerin geliştirilmesi, Lojistik sektörüne yönelik çağdaş standartlara uygun bir eğitimöğretim müfredatı oluşturulması, Gümrük uygulamalarındaki modernizasyonun tamamlanması

41 UTİKAD

42 UTĠKAD Yurt içi ve Uluslararası Karayolu Havayolu Denizyolu Demiryolu Kombine Taşımacılık Lojistik Hizmetler YaklaĢık 400 üyeli Sivil Toplum KuruluĢu

43 UTĠKAD TaĢıma ĠĢleri Organizatörleri Ülkemiz Lojistik Sektörünün En Büyük Temsilcisi olan STK 400 e varan üye firma ile e ulaşan doğrudan personel istihdamı Türkiye de: Havayolu taşımacılığının % 95 i, Karayolu taşımacılığının % 73 ü, Denizyolu taşımacılığının % 60 ı, Demiryolu taşımacılığının % 20 si UTİKAD üyeleri tarafından organize ediliyor.

44 UTĠKAD IN AMAÇLARI Dünya standartları Sektörel eğitim Mesleki temsil Sektörün yurt dışında temsili (FIATA CLECAT ECOLPAF)

45 UTĠKAD ÇALIġMA GRUPLARI Denizyolu Çalışma Grubu Havayolu Çalışma Grubu Kombine Taşımacılık ve Demiryolu Çalışma Grubu Gümrük Çalışma Grubu Genç Forwarder Çalışma Grubu Eğitim, Tanıtım, Üye İlişkileri ve Sosyal Sorumluluk Proje İhtisas Çalışma Grubu

46 SEKTÖR TEMSĠLĠ YURT ĠÇĠ ĠTO - ĠSTANBUL TĠCARET ODASI - 21 No lu Taşımacılık ve Lojistik Komitesi Meclis Üyesi TĠM - Türkiye Ġhracatçılar Meclisi - Lojistik Konseyi Daimi Üyesi TOBB - Sektör Meclisleri - Ulaştırma - Lojistik / Sivil Havacılık / Denizcilik ĠSTKA - Ġstanbul Kalkınma Ajansı - Kalkınma Kurulu Temsilcisi UDHB - UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı - Lojistik İstişare Kurulu Üyesi HANKOK - Hava Nakliyatını KolaylaĢtırma Komitesi - Üye Kuruluşu

47 SEKTÖR TEMSĠLĠ YURT DIġI FIATA - International Federation of Freight Forwarders Associations - Yönetim Kurulu Üyesi - Karayolu Çalışma Grubu Başkanı - Demiryolu Çalışma Grubu Üyesi - Denizyolu Çalışma Grubu Üyesi CLECAT - European Association For Forwarding, Transport, Logistics and Customs Services ECOLPAF - ECO Logistics Providers Associations Federation TRACECA - Transport Corridor Europe Caucasus Asia Toplantıları

48 UTĠKAD ORGANĠZASYONLARI 1999: Balkan Kongresi, İstanbul 2002: FIATA Dünya Kongresi, İstanbul 2011: 10.Güneydoğu Avrupa Freight Forwarderlar ve Lojistik Operatörleri Kongresi, İstanbul

49 DESTEKLENEN ORGANĠZASYONLAR 2011: Barselona Limanı Ticaret Etkinliği 2011: UNDP - Karadeniz Lojistik ve Taşımacılık İşbirliği Forumu 2011: Logitrans Transport Lojistik Fuarı 2012: Eurasia Rail / Türkiye 2012: PFI - Port Finance International 2012: Lojistik Optimizasyon Konferansı 2012: Hannover Messe Fuarı 2012: CEBIT Fuarı

50 ULUSLARARASI ĠġBĠRLĠKLERĠ 2011: ECOLPAF Çok Uluslu 2012: ATEIA OLT - Barselona 2012: LINEKA Litvanya

51 MEVZUAT ve UTĠKAD Sektörel Düzenlemelere Etkin Katılım KDV İstisnası ve İadesi, Ön Beyan ve Taşıma İşleri Organizatörleri, Forwarder Yönetmeliği, Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Taslağı, Posta Kanunu UHDB Lojistik İstişare Kurulu (LOJİK)

52 UTĠK KURALLARI TaĢıma Hizmetlerine ĠliĢkin UTĠKAD Kuralları: KISIM I : Genel Hükümler KISIM II : Taşıma İşleri Komisyoncusu nun Sorumluluğu KISIM III : Müşterinin Borçları ve Yükümlülükleri KISIM IV : İhtilaflar ve Emredici Hukuk

53 UTĠKAD TAHKĠM KURULU UTİKAD üyeleri UTİKAD üyesi ile müşterisi Taşıma İşleri Hizmetlerinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlık için UTİKAD Tahkim Kurulu na başvuruda bulunabilir.

54 UTĠKAD MALĠ MESULĠYET SĠGORTASI Doküman BaĢına Sorumluluk Sigortası: Hava, kara, demir ve deniz yolu taşımalarında oluşan hukuki sorumlulukları, kapıdan kapıya taşımaları, hata ve ihmalleri de içerecek biçimde sigorta kapsamına alabilme olanağı sunar.

55 UTĠKAD ve EĞĠTĠM Uluslararası taşımacılık ve lojistik sektörünün ihtiyaç duyduğu eğitim kitaplarını yayınlama Lojistik konusunda yapılan bilimsel çalışmalara destek Üniversitelere saha deneyimli eğitimci desteği T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarında sektörel gelişim seminerleri Düzenlenen zirve, konferans, panel, kariyer günleri vb. etkinliklere panelist, moderatör olarak katılım Ahmet Kartal Başarı Ödülü

56 UTĠKAD EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ 2002 yılından bu yana Lojistik Sektöründe Etkin Satış ve Satış Teknikleri Filo Yönetimi ve Filo Yöneticiliği Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Depo Yönetimi Sektörel Seminerler (İnşaat/Otomotiv Lojistiği) Küresel Lojistik Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Perakende Sektöründe Lojistik Yönetimi Satın Alma ve Tedarik Zinciri Yönetimi İhracat-İthalat İşlemleri ve Uygulamaları Gümrük Mevzuatı ve Temel Esasları

57 UTĠKAD YAYINLARI Lojistik Yönetimi Uluslararası Taşımacılık Yönetimi Küresel Lojistik Lojistik ve Dış Ticaret Sözlüğü Lojistik İşletmelerinde Yönetim - Organizasyon ve Filo Yönetimi Uluslararası Demiryolu Eşya Taşımacılığı Depo Yönetimi

58 YENĠ EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ Operasyonel Satın Alma Sözleşme Yönetimi Dış Ticarette Sevkiyat Belgeleri Taşıma Sigortaları & Taşımacı Sorumluluk Sigortaları Ürün Dağıtım Operasyon Yönetimi - Çıkış Lojistik Yönetimi Telefonda Etkili İletişim Şikayet Yönetimi Stratejik Satın Alma ve Satın Alma Süreçleri Yönetimi

59 UTĠKAD AKADEMĠ Amaç: Lojistik sektörünün ihtiyacı olan meslek standartları dahilinde, yetişmiş insan gücü sağlamaya yönelik eğitimlerin verileceği bir akademi altyapısı Sektör Çalışanlarına Yönelik Eğitimler Yeni Mezunlara Yönelik İşbaşı Eğitimleri FIATA Diplomalı Mesleki Eğitimler

60 YEġĠL OFĠS PROGRAMI UTĠKAD, Ġklim DeğiĢikliği ile Mücadele Sürecine Dahil Olarak, Geleceğimizin Daha Güvenli ve Sağlıklı Olmasına Katkıda Bulunacak UTİKAD ın İlk Etapta Yapacağı Çevre Dostu Uygulamalar: Atık Yönetimi Satın Alma Kağıt Kullanımı

61 TEŞEKKÜRLER

UTİKAD FAALİYET RAPORU 2012. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği

UTİKAD FAALİYET RAPORU 2012. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD FAALİYET RAPORU 2012 Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠM KURULU BAġKANI SUNUġU... 2 DERNEK YAPISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER... 3 2012 YILI FAALĠYET RAPORU

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA UTİKAD Türkiye de ve uluslararası alanda kara, hava, deniz, demiryolu, kombine taşımacılık ile lojistik hizmetler üreterek taşıma organizasyonunu

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 7 UTİKAD Organizasyon Yapısı 8 Organizasyon Şeması 8 Yönetim Kurulu ve Diğer Kurullar 9 İcra KuruluYapısı 10 2014 den Kareler

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAġIMACILIĞI ve TAġIMACILIKTA MARKA

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAġIMACILIĞI ve TAġIMACILIKTA MARKA DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAġIMACILIĞI ve TAġIMACILIKTA MARKA UTĠKAD: öncelikle sizlere derneğimiz hakkında biraz bilgi vermek istiyorum UTĠKAD - Uluslararası TaĢımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği,

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler 7 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8 2013 den Satır Başları 9 Rakamlarla UTİKAD 2013 10 Dernek Organları 13 Çalışma Grubu Faaliyetleri 16 Sektörel Girişimler 19 Temsil Edilen Kurumlar 20 Kurumlara

Detaylı

Türk ekonomisinin öncü sektörü LOJİSTİK

Türk ekonomisinin öncü sektörü LOJİSTİK Köksal BAYRAMOĞLU haber@ekovitrin.com Türk ekonomisinin öncü sektörü LOJİSTİK Türkiye de ihracat her geçen gün artıyor. Dolayısıyla lojistik de her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Lojistik, sanayi

Detaylı

TÜRKĠYE LOJĠSTĠK MASTER PLANI ĠÇĠN STRATEJĠ BELGESĠ

TÜRKĠYE LOJĠSTĠK MASTER PLANI ĠÇĠN STRATEJĠ BELGESĠ TÜRKĠYE LOJĠSTĠK MASTER PLANI ĠÇĠN STRATEJĠ BELGESĠ HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Mehmet TANYAġ Prof.Dr.Murat ERDAL Y.Doç.Dr.Fikret ZORLU Dr.Can Fuat GÜRLESEL Öğr.Gör.Fevzi FĠLĠK Türkiye Ġhracatçılar Meclisi Lojistik

Detaylı

KARS LOJİSTİK DOĞU NUN MERKEZİ

KARS LOJİSTİK DOĞU NUN MERKEZİ KARS LOJİSTİK DOĞU NUN MERKEZİ Lojistik Nedir? Lojistik; müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının başlangıç noktasından, nihai tüketiciye kadar olan

Detaylı

... lojistik SEKTORUNDE DURUM ANAliZI VE REKABETCI STRATEJilER. Doç. Dr. Kemal Güven GÜLEN. YAYlN NO: 2010-70 İstanbul, 2011

... lojistik SEKTORUNDE DURUM ANAliZI VE REKABETCI STRATEJilER. Doç. Dr. Kemal Güven GÜLEN. YAYlN NO: 2010-70 İstanbul, 2011 .... lojistik SEKTORUNDE DURUM ANAliZI VE REKABETCI STRATEJilER, Doç. Dr. Kemal Güven GÜLEN YAYlN NO: 2010-70 İstanbul, 2011 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir

Detaylı

Çorlu Lojistik Köy Fizibilite Raporu

Çorlu Lojistik Köy Fizibilite Raporu Çorlu Lojistik Köy Fizibilite Raporu Çorlu Lojistik Köy Fizibilite Raporu HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Rasim YILMAZ Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ Yrd. Doç. Dr. E. Recep ERBAY Öğr. Gör. Selin Bahar BENGİ TEKİRDAĞ, 20/05/2014

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011

TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Haziran 2012 TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Haziran 2012 2011 Türkiye Ulaştırma ve ISBN : 978-605-137-126-9 TOBB Yayın Sıra No: 2012/165 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

TRACECA PROJESİ VE TÜRKİYE Serap OVALI 1. TRACECA PROJECT and TURKEY

TRACECA PROJESİ VE TÜRKİYE Serap OVALI 1. TRACECA PROJECT and TURKEY ÖZET TRACECA PROJESİ VE TÜRKİYE Serap OVALI 1 Sovyetler Birliği nin dağılması sonucunda bağımsızlığını kazanan devletlerin doğal kaynaklar, enerji ve tarım ürünleri açısından zengin olması, bu ülkeler

Detaylı

SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

Detaylı

TAŞIMACILIKTAN LOJİSTİĞE DÖNÜŞÜM LOJİSTİK MERKEZ VE KONYA MODELİ Ahmet ÇELİK

TAŞIMACILIKTAN LOJİSTİĞE DÖNÜŞÜM LOJİSTİK MERKEZ VE KONYA MODELİ Ahmet ÇELİK 1. GİRİŞ Tüm dünyada hızla büyümekte olan lojistik sektörü, sürdürebilirlik kavramı ve çoklu taşımacılık sistemlerinin gelişmesi ile birlikte günümüzde önemli bir dönüm noktasındadır. Ülkemizin de içinde

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ ULAŞTIRMA

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ ULAŞTIRMA g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ ULAŞTIRMA TABLOLAR Tablo 1. Seçilmiş Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye de 2010 Yılı Karayolu Uzunlukları (Km)... 1 Tablo 2. TR63 Bölgesi Otoyol, Devlet Yolu, İl Yolu Toplam

Detaylı

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞININ LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK UYGULAMALARI

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞININ LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK UYGULAMALARI NIN LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK UYGULAMALARI GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞININ LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK UYGULAMALARI ANKARA 2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yayın No: 8 Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

Türkiye de Dış Ticaret Lojistiği: Maliyet ve Rekabet Unsurları Özet Bulgular

Türkiye de Dış Ticaret Lojistiği: Maliyet ve Rekabet Unsurları Özet Bulgular 14 Mart 2012 TS/BAS-BÜL/12-15 Türkiye de Dış Ticaret Lojistiği: Maliyet ve Rekabet Unsurları Özet Bulgular TÜSİAD, Türkiye de Dış Ticaret Lojistiği: Maliyet ve Rekabet Unsurları başlıklı raporunu 14 Mart

Detaylı

SERHAT BÖLGESİ NDE LOJİSTİK VADİSİ İMKANI

SERHAT BÖLGESİ NDE LOJİSTİK VADİSİ İMKANI SERHAT BÖLGESİ NDE LOJİSTİK VADİSİ İMKANI MAYIS 2011 İÇİNDEKİLER SERHAT BÖLGESİ NDE LOJİSTİK VADİSİ İMKÂNI I. GİRİŞ... 2 II. KÜRESEL TİCARETTE YENİ EĞİLİMLER... 3 III. 2023 YILINDA TÜRKİYE VE LOJİSTİK...

Detaylı

OYAK Sayfa 3/150 2013

OYAK Sayfa 3/150 2013 OYAK OMSAN Teknolojik Altyapı Hizmetlerimiz BitmiĢ Araç TaĢımaları Yurtiçi Dağıtım Uluslararası Genel Kargo TaĢımaları Havayolu TaĢımaları Denizyolu TaĢımaları Demiryolu TaĢımaları Depolama Hizmetleri

Detaylı

4.6. LOJİSTİK. 4.6.1. Lojistik Tanımı

4.6. LOJİSTİK. 4.6.1. Lojistik Tanımı 4.6. LOJİSTİK 4.6.1. Lojistik Tanımı Lojistik dünyada ve ülkemizde hızla gelişmekte olan bir sektördür. Tekerleğin icadıyla başlayan, deve kervanları ile süren taşımacılık kavramı her geçen yüzyıl yeni

Detaylı

www.pwc.com Türkiye de Dış Ticaret Lojistik Süreçleri: Maliyet Ve Rekabet Unsurları 14 Mart 2012

www.pwc.com Türkiye de Dış Ticaret Lojistik Süreçleri: Maliyet Ve Rekabet Unsurları 14 Mart 2012 www.pwc.com Türkiye de Dış Ticaret Lojistik Süreçleri: Maliyet Ve Rekabet Unsurları 14 Mart 2012 Ġçerik Amaç ve Kapsam Lojistik Performansının Firma Rekabet Gücüne Etkisi Taşıma Şekilleri Bazında Maliyeti

Detaylı

Ö N S Ö Z. Binali YILDIRIM Ulaştırma Bakanı

Ö N S Ö Z. Binali YILDIRIM Ulaştırma Bakanı Ö N S Ö Z Ülkemizde ulaştırma sektörü; taşıma türlerinin birbirlerini tamamlayıcı, dengeli bir yapı içinde geliştirilmesine yönelik, maliyet, erişilebilirlik, trafik güvenliği, çevresel etki gibi önemli

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi Cilt: 2 Sayı: 1 2010

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi Cilt: 2 Sayı: 1 2010 Türkiye de Çoklu Taşımacılığın DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ 2/1 (2010) Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi Cilt: 2 Sayı: 1 2010 TÜRKİYE DE ÇOKLU TAŞIMACILIĞIN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ

TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA İLERLEME KONSEYİ TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA RAPORU İLERLEME RAPORU 2013KONSEYİ 2013 İLERLEME RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 3 GRAFİKLER... 4 HARİTALAR...

Detaylı

LOJİSTİĞİN 2013 ATILIMI

LOJİSTİĞİN 2013 ATILIMI LOJiSTiK-3 LOJİSTİĞİN 2013 ATILIMI Küresel lojistik pazarında daha fazla söz sahibi olmak isteyen lojistik şirketlerinin başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Ortadoğu, Kafkaslar, Asya ve ABD de yaptıkları

Detaylı

OYAK Sayfa 3/152 2012

OYAK Sayfa 3/152 2012 OYAK OMSAN Teknolojik Altyapı Hizmetlerimiz BitmiĢ Araç TaĢımaları Yurtiçi Dağıtım Uluslararası Genel Kargo TaĢımaları Havayolu TaĢımaları Denizyolu TaĢımaları Demiryolu TaĢımaları Depolama Hizmetleri

Detaylı

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2005 TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Yatırım Danışma

Detaylı

3.1. Giriş 3.1.1. Türkiye de Ulaştırma Sektörüne Genel Bakış

3.1. Giriş 3.1.1. Türkiye de Ulaştırma Sektörüne Genel Bakış 3. Ulaştırma Sinan Ülgen, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Selen Sarısoy Guerin, Centre for European Policy Studies (CEPS) Mahmut Tekçe, Centre for European Policy Studies (CEPS) 3.1.

Detaylı

11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ

11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ 11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ 11. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şûrası; Herkes için Ulaşım ve Hızlı Erişim teması ile 5-7 Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Detaylı