Diagnostik ve Terapötik Üst Gastrointestinal Endoskopi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Diagnostik ve Terapötik Üst Gastrointestinal Endoskopi"

Transkript

1 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Gastroenterolojide Klinik Yaklaşım Sempozyum Dizisi No: 38 Mart 2004; s Diagnostik ve Terapötik Üst Gastrointestinal Endoskopi Prof. Dr. M. Murat Tuncer ENDOSKOPİNİN TARİHÇESİ İlk Gast ros kop 1868 yı lın da Adolf Kus ma ull ta ra fından yapıldı. Al manya da Freiburg Üniversitesinde Diabetik asidozlu hastalar üzerinde çalı şan Kusmall a endoskopik prosedürlerin insanlar üzerinde gerçekleştirebilece ği fikri ilginç gelmeye başladı. 1 Asistanı Han sell i o ta rihte Paris te üreteroskopi ve sistoskopi konularında de ne yim li olan An to nin-je an De sor me aux un ya nına gönderdi. İlk Gastroskop u distal ucu fleksibil olacak şekilde yaptı. Ancak insanlar üzerinde kullanmadı. Da ha ön ce 1809 da Phil lip Boz zini bo ğaza yerleştirdi ği bir ay na vasıtasıy la üst öze fagusu gözlemledi. Krikofaringeal sfinkterden daha ilerisini gördü. 2,3, da Edison un akkor lambayı bulması ile endoskopinin karanlık devrinin sonuna gelindi de Mikulicz ilk ışık kaynaklı özofagoskop u geliştirdi yılları ara sında endoskoplarda, 3 farklı tip ge liştirildi. Merceksiz açık tüplerden mercekli rijit düz tüplere kadar farklı skoplar geliştirildi de Schind ler Els ner gastroskopunu kullanmaya başladı ve modifiye etti de gastroskopik teşhis kitabı ya yınlandı. Schind ler 1934 de Na zi ler ta ra fın dan 6 ay hap se dil di da A.B.D. ye kaçtı de Şikago Üniversitesi ne atandı. Amerikan Gastroskopi klubünde resmen 14 arkadaşı ile bir lik te ça lışmaya başladı. Gastro kamera ilk defa 1952 yı lında Japonya da Uji ve Olympus şirketi tarafından takdim edildi. 5,6,7 25 yıl son ra 1977 de (char ge-co up led de vi ce) CCD/vi deo-ba sed en dos co pe (mo nok rom-ccd ve ya co lo ur CCD) sis te mi ge liştirildi. Böylece gastrokame- 77

2 M. Murat Tuncer ra sis te min en son şekli olan bugün kullandı ğı mız video endoskopi sistemi kurulmuş ol du. Elbette endoskopi alanın da ki bu tek nik ge lişmeler burada kalmayacak önümüzdeki yıllarda daha ileri teknoloji ürünleri kullanılacaktır. Magnifiye endoskopi sistemi bunlardan sadece biridir. Rutin kullanıma girmemesine rağ men bu sis tem sa ye sin de mu ko za ya pı sı oldukça ayrıntı lı şekilde incelenerek özellikle kromoskopik yöntemlerle birlikte dokunun mikros ko pik özel lik le ri de ay nı seansta incelenerek histopatolojik tanıya gidilebilmektedir. ÜST GAST RO İN TES Tİ NAL EN DOS KO Pİ Üst Gastrointestinal Endoskopi özefagustan mideye duodenal bulbustan duodenum II. kıs ma ka dar olan trak tü sü içi ne alan op tik esa sa da ya lı di rek görüntüleme tekni ğidir. 100 yıl dan da ha faz la za man ön ce bir mum ışı ğından yararlanarak sı nırlı şekilde ilk defa özefagus görülmeye çalı şılmış t ır de ilk semifleksibl gastroskop Wolf ve Schindler tarafından takdim edilmiş ancak hastalar üzerinde komplikasyon riski yüksek oldu ğundan rahat kullanılamamış t ır de Hirschowitz ve grubunun öncülük etti ği flek sibl fiberoptik endoskoplar geliştirilmiştir. 8 Günümüzde ise, teknolojik ilerlemeler sayesinde; direk önden görüşlü, dört yöne defleksiyon yapabilen, 1800kıvrılma kapasitesi olan, hava-su-emme kapasiteleri integre sistemle idare edilebilen ve terapötik işlemleri de yapabilen özofagogastroskoplar kullanılmaktadır. Şu an da kul landı ğı mız forsepsler, fırçalar, mukoza boyaması için özel ka taterler yanında yakın gelecekte lazer fiberler denilen optik biopsiler rutin kullanıma gireceklerdir. 9,10,11 Dİ AG NOS TİK ÜST GİS EN DOS KO Pİ EN Dİ KAS YON LA RI Uygun tedaviye rağmen düzelmeyen üst batında sı k ıntı his si. Se be bi açıklanamayan iştahsızlık-kilo kaybı vs. semp tom lar Disfaji veya odinofaji Uygun tedavi ile düzelmeyen reflü İzah edilemeyen persistan kusmalar Familyal Adenomatöz Polipozis (FAP) Radyolojik olarak gösterilen lezyonların konfirme edilmesi ve his to lo jik teşhisi için GİS kanamalar Si ro tik Has ta lar da va ris ve ri fi kas yo nu ve prof lak tik skle ro te ra pi Kos tik alım so nu cu akut ha sar tes piti Peryodik takipler; 78

3 Diagnostik ve Terapötik Üst Gastrointestinal Endoskopi a. Barret, Familyal Adenomatöz Polipozis, b. Seçilmiş özofagial, gastrik veya stomal ülserde iyileşme takibi c. Önceden adenomatöz gastrik polipleri olanlar d. Önceden yapı lan skle ro te ra pi ve va ris band ta ki bi Dİ AG NOS TİK ÜST GİS EN DOS KO Pİ (GE NEL LIK LE) EN Dİ KE DE ĞİLDİR I. Fonk si yo nel kö ken li olan kro nik, nonp rog res sif, ati pik semp tom la rın yaptı ğı sı k ıntı his si II. Te da vi ye ya nıt veren komplike olmayan Heartburn III. Primeri bilinmeyen ve tedavi sonucunu değiştirmeyecek olan me tas ta tik ade no kar si nom IV. Radiografik olarak tes pit edi len; a. Asemptomatik veya komplike olmayan sliding tipi hiatal herni b. Te da vi ye ya nıtlı duodenal ülser c. De for me bul bus V. a. Gastrik atrofili, pernisyöz anemili, tedavi edilmiş akalazyalılar, ön ce den gast rik cer ra hi ge çir miş hastalarda malignite tetkiki için b. İyileşmiş benign hastalık, (özofajit, gastrik yada duodenal ülser) ve ya be nign strik tür le rin ye ni den di la tas yon la rında. Prospektif olarak yapı lan bir ça lışmada; 7 ayrı merkezde toplam 3414 üst GİS endoskopik muayene yapılmış, bunların 781 de (%23) in di kas yon un ASGE şartlarına uymadı ğı görülmüştür. 12 Bunların Da ğı lı mı DÜ iyi leş me si nin ta ki bi %33 Öte ki iyi leşmiş benign hastalık %24 Gast rik at ro fi, Pern. ane mi Me tap la zi, iyi leşmiş aka laz ya } %14 Fonk si yo nel dis pep si %13 Komp li kas yon suz he art burn %7 Ya ni, üst GİS en dos ko pi si ne en di kas yon ko ya cak he kim le rin has ta la rın durumları nı yeterince değerlendirebilecek bilgi ve deneyime sahip olmaları gerekir. ÜST GİS EN DOS KO Pİ SİN DE KONT REN Dİ KAS YON 13,14,15 Kooperasyon sağlanamayan hastalar Önceden perforasyon şüphesi olan hastalarda endoskopi kesinlikle ya pılmamalı dır. Yeterli deneyimi olmayan kimselerin yüksek riskli hastalara endoskopi yapması son de re ce sa kıncalı dır (Rölatif kontrendikasyon). 79

4 M. Murat Tuncer Yüksek Riskli durumlar Zenker divertikülü Prok. özo fa gi al ya da fa rin ge al obst rük siyon Akut ko ro ziv mad de alı mı Ser vi kal ver teb ra lar da aşı rı deformasyon Özo fa gus, gast rik vol vu lus komp res yo nu ile aor tik anevrizma mevcudiyeti Aşı rı GİS kanama Yukarıdaki durumlarda deneyimli endoskopistler genellikle dikkatli ve tedbirli şekilde endoskopi işlemini yaparlar. KOMPLİKASYONLAR Premedikasyon yada estrüman ile ilgili komplikasyon üst GİS en doskopisinde; %0.11 civarındadır. Premedikasyon ile ilgi li en yay gın komplikasyon; solunum depresyonu dur. Endoskopik prosedür ile ilgili en ciddi komplikasyon perforasyon dur. %0.03 görülür. Genellikle endoskopistin görme kontrolü olmadan aleti fazlaca zorlayarak itmesi sonucu oluşur. Bir başka ciddi komplikasyon; Kanamalı hastaya yapılan acil endoskopiler esnasında kanın solunum yollarına aspire edilmesi-asfiksi dir. Üst Gİ Endoksopi ile ilişkili riskler genellikle (küçüktür) azdır. ASGE nin yayınladı ğı ge niş çap lı bir Amerikan serisinde; 1000 prosedür de ölüm ora nı 0.3, Kardiyorespiratuar komplikasyon oranı 5.4 olarak verilmiştir. Diagnostik prosedürlerde kolonoskopi de perforasyon oranı % Terapötik prosedürlerde (% ) dir. En dos ko pik İş le min Ba şa rı sı nı Na sıl De ğer len di ri lir? Cog ni ti ve success Tec ni cal AS GE ye Gö re Tek nik Ba şa rı Öl çü sü a. Üst Gİ Endoskopi de Duodenum II kısmına ulaş mak ve ret rof lek si yon ile kardiyayı gözlemek b. Kolonoskopi de; Çekal entübasyon olarak de ğerlendirilmektedir. De ğerlendirme Başarı sı (Al gılama); Tanı için ge rek li olan so ru la ra ye ter li 80

5 Diagnostik ve Terapötik Üst Gastrointestinal Endoskopi uygun cevabın verilmesi. Diagnostik ve Terapötik Endoskopide Yeni Teknolojiler Magnifiye kromoendoskopi sistemi endoskopik cerrahinin gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Bu sayede gastrointestinal traktüsün dı şındaki yapıların vizüalizasyonu mümkün olmaktadır. Psödokist drenajı, çöl yak plek sus blokajı, tümör içine madde injeksiyonu daha kolay ve emniyetli yapılabilir. Bi yop si Me tod la rı Spiked biopsy forceps Sivri uçlu düzgün kenarlı forsepsler ile daha derin ve bel li bü yük lük te bir de fa da iki ya da üç bx alı nabilmektedir. Long ellipsoid cups Uzun elip so id şekilli forsepsler ile forsepsi endoskopi kanalından çıkarmaksı zın al tı yada sekiz biyopsi alınabilmektedir. Bu önemli bir avan taj dır. Ay rıca alı nan bu bx le rin özel so lüs yon lar da bek le til me si ni takiben hasta endoskopi ünitesinden ayrılmadan histolojik tanı raporu eline verilebilmektedir. 16 Oto ma tik min ya tür bi op si yön te mi ve bu nu ta nıyan özel makine sistemi ile histolojik tanı sonucu endoskopi trolleyinden alınmaktadır. TE RA PÖ TİK ÜST GİS EN DOS KO Pİ Sİ Non varisiyel Kanamalar Özofagogastrik Varislerin Tedavisi Yabancı Cisim Ekstraksiyonu Buji ve Balon Dilatasyonu Özofagial Stent Yer leştirilmesi Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG) Endoskopik Mukozal Rezeksiyon (EMR) Nonvarisiyel Kanamalar Üst Gİ hemorajilerin kontrolünde çeşitli endoskopik metodlar etkilidir (Şekil 1). 17 Endoskopik tedavi tek ba şına medikal tedaviden daha etkilidir ve sıklık la ilk ter cih edi len te davi seçeneğidir. Endoskopik tedavi termal yada nontermal kökenli olabilir. İnjeksiyon tedavisi en çok tercih edilen, ko lay, pratik ve ucuz bir te da vi mo de li dir. Bu amaç la (1:10.000) di lüe epi nef rin ve ya %1-3 lük polidocanol kullanı lır. TER MAL Mo no po lar-bi po lar ko agü las yon He ater pro be NON TER MAL İn jek si yon te da vi si He mok lip 81

6 M. Murat Tuncer laser photocoagulation topical sprays contact probes injection Şekil 1. Endoskopik hemostatik metodlar 82

7 Diagnostik ve Terapötik Üst Gastrointestinal Endoskopi Ar gon plaz ma-lazer (Nd: YAG) Endikasyon: Arteriyel yada venöz ak tif kanamalarda, kanamayan ancak yeniden kanama riski yüksek görünen damar ı (visible vessel) olanlarda endoskopik tedavi endikedir. 17,18,19 Termal veya nontermal metodlardan birisinin kullanılması ile %90 üze rinde hemostaz sağlanır 20,21 Özo fa go gast rik Va ris ler Özo fa go gast rik va ris le rin %90 da alt ta ya tan se be bi ka ra ci ğer sirozu dur. Endikasyon: Endoskopide akut varis kanaması bul gu su var ise acil en dos kopik hemostaz endikedir. Akut kanama durdurulduktan sonra yeniden kanamayı önlemek için endoskopik varis eradikasyonu yapı lır. Prof lak tik va ris te da vi si; hiç ka na mamış an cak ka na ma ris ki yük sek ka bul edi len has ta lar da ya pılmalı dır. Üzeri kırmı zı be nek li (red spots) ger gin ve ge niş va ris ler ka na ma ya me yilli dir. Gra de I va ris ler 5 mm den kü çük ge nel lik le ıkınmakla daha iyi belirginle şirler. Grade II varisler 5-10 mm büyüklüğünde tortuöz yapıdadır. Gra de Tablo 1. Grade Özofagus Fundus I <5 mm düz distal özofagusta sınırlı <5 mm mukozal kıvrımlara benzer II 5-10 mm, tortuöz, daha koyu orta 5-10 mm soliter-polipoid varisler özofagus ve üzerinde yerleşir III >10 mm özofagus lümenini doldurur >10 mm multipl konglomer yapmış red spots III va risler ise 10 mm den büyük kanama riski daha fazla olan varislerdir (Tab lo I). Akut ak tif özo fagial veya gastrik varislerin kanamasında Cyanoacrylate tissue adhesive nin (Histoacryl)) İntravarisiyel injeksiyonu seçkin tedavi seçeneklerindendir. Cyanoacrylate injeksiyonu ideal olarak geniş fundal varislerin endoskopik tedavisinde uygulanmalı dır. Ak tif ka nama esnasında varis ligasyonu uygulamak oldukça güç olabilir. 83

8 M. Murat Tuncer Balon tamponadı ile bir likte medikal tedavi sonrası elektif band ligasyonu daha idealdir. Skleroterapi akut kanamaları yüksek oranda durdurur Cyanoacrylate ile mukayese edildiğinde komplikasyon riski ve rebleeding daha yüksektir. Skleroterapi ile şiddetli kanamaları kontrol altına almak daha da güçtür. 22,23,24,25,26,27,28,29,30 Skeleroterapi nin Komp li kas yon la rı Derin ülserler Mediastinit Perforasyon Plevral efüzyon Striktür formasyonu Özofagus motilite bozuklu ğu Ya ban cı Ci sim Çı ka rıl ma sı Yabancı cisimler kaza yada kasten GİS de bulunurlar. %90 ı spontan tahliye olur. %10 u prob lem olur. Endoskopik ekstraksiyon için acil endikasyon; İmpakte olmuş yabancı ci sim dir. Özofagial lümenin akut obstrüksiyonu; Aspirasyon pnömonisi veya özofagus duvar basıncı nın artması ile nek roz per fo ras yon ve Me di as ti nit se be bi olabilir. Buji ve Balon Dilatasyonu Esas Endikasyon özofagusun benign, fibrotik striktürleridir. Genellikle peptik rekürren reflü özofajitlere yada postoperatif anastomatik striktürlere bağ lı ola rak ge li şir. Pnömatik dilatasyon akalazya tedavisinde cerrahi kardiyomyotomiye alternatif dir. Komplikasyonlar: De rin yırtıklar ve Per fo ras yon dur. Özo fa gi al Stent Yer leş ti ril me si Özofagus ve kardiya daki tümörlerin obstrüktif semptomları nı palyatif amaçlı tedavi etmek için kullanı lır. Pri mer En di kas yon: İlerlemiş, inoperabl özofagus ve kardiya tümörlerinde; 84

9 Diagnostik ve Terapötik Üst Gastrointestinal Endoskopi Disfaji ve trakeoözofagial fistüllerin olduğu durumlardan özofagial stent son derece yararlı dır. Komp li kas yon la rı; Per fo ras yon Ka na ma Stent mig ras yo nu Tu mor ing rowth, overg rowth ve ya ref lü özo fa jit Per kü tan En dos ko pik Gast ros to mi (PEG) PEG enteral beslenme amacı ile istemli olarak oluşturulan gastrokutaneöz fistül formasyonudur. Yutma nın mümkün olamadı ğı hastalarda endikedir. Genellikle nörolojik bozukluklar yada oral veya özofagial kavitenin obstrüksiyonuna yol açan tümörlerinde uygulanır. Bazen belirgin anoreksiya lı beslenemeyen hastalara destek amaçlı ya pılabilir. En çok uy gu la nan pull tek ni ğidir. PEG tüpü orofarinksten çekme yolu ile mideden geçirilerek abdominal duvara sabitlenir. Komplikasyonlar: En sık komp li kas yon gast ros to mi tü pü ta ra fında olan infeksiyon dur. PEG tü pü yer leştirildikten sonra günlük bakım ve temizlik gerektirir. Epigastrik Ağ rı ola bi lir. Bu du rum PEG tü pü ya nından sı zıntıya bağ lı infeksiyon ile ilişkili olabilir. İnternal laserasyon ve kanama nadirde olsa görülebilir. En dos ko pik Mu ko zal Re zek si yon (EMR) Mukozal tabakada sı nırlı olan early kanserler mukozal tabakada sı nırlı dır. İntraepitelyal kanser, karsinoma in situ, mik roinvaziv kanser ve intramuskuler kanser aynı anlamda kullanı lır. Endoskopik mukozektomi yolu ile küratif tedavi edilebilir. Endikasyonu: Özofagustaki fokal karsinoma in suti ideal endikasyondur. Çünkü cerrahi tedavi hâlâ yüksek mortalite ve morbiditeye sahiptir. Mukozektomi mide ve kolondada aynı amaç lı ya pılabilir. Endosonografik olarak tümörün mukozadaki sı nırlı olup ol ma dı ğı belirlenmelidir. Tümörün yüzey çapı 2 cm den bü yük ol ma ma lı dır. Komp li kas yon lar: Ka na ma ve per fo ras yon dur. Ufak per fo ras yon la rın klips ile tedavisi mümkündür. Kap sül En dos ko pi (The Wireless Capsule Endoscope) 85

10 M. Murat Tuncer Kapsül endoskopi sistemi endoskopide mikromakine devrini başlatan ilginç buluşlardan biridir. Uzaktan kumanda edilebilen ve vücuda kolayca yerleştirilen ufak boyutlu recorder sayesinde oral yolla yutulan (mikrokameranın yer leştirildi ği) kapsülün elde etti ği görüntüler bilgisayar sisteminde de ğerlendirilmektedir. Özellikle gastroduodenoskopik ve ko lonoskopik işlemlerden tanıya gidemediğimiz GİS ka na ma lı olgularda ve ince barsak kökenli tüm patolojilerde oldukça yararlı dır. Pahalı bir sis tem ol du ğundan seçici olgularda kullanılabilmektedir. 31,32,33 KAYNAKLAR 1. Hirsc ho witz BI, Mod lin IM. The His tory of En dos copy: Ame ri can pers pec ti ve. In: Clas sen M, Tytgat GNJ, Lightda le CJ. Gast roenterological Endoscopy. Stutgart-New York: Thieme 2002; Hirsc ho witz BI. Pho tog raphy thro ugh the fi ber gast roscope. Am J Dig Dis 1963; 8: Hirschowitz BI, Balint JA, Fulton WF. Gastroduodenal endoscopy with the fiberscope: an analysis of 500 examinations. Surg Clin North Am 1962; 42: Schu man BM. The de ve lop ment of the en dos co pe. In: Di Ma ri no A, Ben ja mi ni S, edi tors. Gast ro in tes ti nal di sease: an endoskopic approach. Oxford: Blackwell Science, 1997: Schroeder KW. Quality assurance in gastrointestinal endoscopy. Gast ro in test En dosc Clin N Am 1993; 3: Fro eh lich F, Bur nand B, Pac he I, Va der JP, Fri ed M, Schne ider C. Ove ru se of up per gast rointestinal endoscopy in a co untry with open ac cess en dos-copy: a pros pec ti ve study in pri mary ca re. Gastrointest Endosc 1997; 45: Fro eh lich F, Pac he I, Bur nand B, Va der JP, Fri ed M, Ko se koff J, et al. Un de ru ti li za ti on of up per gast ro in tes ti nal endoscopy. Gastroenterology 1997; 112: Ed mon son JM. His tory of the inst ru ments for gast ro in tes ti nal en dos copy. Gastrointest Endosc 1991; 37: S27-S Clas sen M, Phil lip J. Elect ro nic en dos copy of the gast rointestinal tract: ini tial experience with a new-type endosco pe that has no fi be rop tic bund le for ima ging. Endoscopy 1984; 16: Mar tin TR, Ons tad GR, Sil vis SE, Ven nes LA. Lift and cut bi opsy tech ni que for submucosal samplings. Gast ro intest En dosc 1976; 23: Ta ke mo to T, Ta da M, Ka ri ta M, Ya nai H. Sig nificance of strip biopsy, with particular references to endoscopic mucosectomy. Dig En dosc 1989; 1: The American Society for Gastrointestinal Endoscopy. Appropriate use of gastrointestinal endoscopy: a con sensus sta te ment from the Ame ri can So ci ety for Gast ro in tes ti nal En dos copy, re vi sed Aug Manc hes ter, MA: American Society for Gastrointestinal Endoscopy, Sha mir M, Schu man BM. Comp li ca ti ons of fi be rop tic en dos copy. Gastrointest Endosc 1980; 26: Fro eh lich F, Schwi zer W, Tho rens J, Köh ler M, Gon vers JJ. Cons ci ous se da ti on for gast ros copy: pa ti ent to le ran ce and cardiorespiratory parameters. Gastroenterology 1995; 108: Lazzaroni M, Bianchi-Porro G. Preparation, premedication and surveil-lance. Endoscopy 1998; 30: Hep worth CC, Ka dir ka ma nat han SS, Gong F, Be wick E, Swa in CP. Strip bi opsy and stan dard bi opsy for ceps: a comparison of mass of tissue ob-rained. Gastrointest Endosc 1996; 43: Silverstein EF, Tytgat NJ. Gastrointestinal Endoscopy 3 rd editi on 1997; p: Johns ton GW, Rod gers HW. A re vi ew of 15-ye ars ex pe ri en ce in the use of scle rot he rapy in the cont rol of acu te haemorrhage from oesophageal varices. Br J Surg 1973; 60: The American Society For Gastro in tes ti nal En dos copy. Pre pa ra ti on of pa ti ents for gast ro in tes ti nal en dos copy. Gastrointest Endosc 1998; 48: Clas sen M, Tytgat N.J. et al. Gast roenterological Endoscopy. Thieme 2002; p: Sung JY, Chung SC, Low JM, et al. Syste mic ab sorp ti on of ad renaline after endoscopic submucosal injection in pa ti ents with ble eding pep tic ul cers. Gastrointest Endosc 1993; 39: Chung SCS, Le ong HT, Chan ACW, et al. Ad re na li ne or ad re na li ne plus al co hol for in jec ti on of ble eding ul cers: a prospective randomized trial. Gastrointest Endosc 1996; 43: Villaneuva C, Balanzo J, Espinos JC, et al. Endoscopic injection therapy of bleeding ulcer: a prospective and ran do mi zed com pa ri son of ad re na li ne alo ne or with po li do ca nol. J Clin Gastroenterol 1993; 17: Cho uda ri CP, Pal mer KR. En dos co pic in jec ti on the rapy for ble eding pep tic ul cer: a com pa ri son of ad re na line 86

11 Diagnostik ve Terapötik Üst Gastrointestinal Endoskopi alo ne with ad re na li ne plus et ha no la mi ne ole ate. Gut 1994; 35: Lin HJ, Perng CI, Lee SD. Is scle ro sant in jec ti on man da tory af ter an ad rena-line injection for arrest of peptic ulcer haemorrhage? A prospective, ran-domised, comparative study. Gut 1993; 34: Chung SC, Le ong HT, Chan AC, et al. Epi nephrine or epinephrine plus alcohol for injection of bleeding ul cers: a pros pective randomized trial. Gastrointest Endosc 1996; 43: Laine L, Stein C, Sharma V. Randomized comparison of ligation versus ligation plus sclerotherapy in patients with bleeding esophageal varices. Gastroenterology 1996; 110: Sa rin SK, Lam ba GS, Ku mar M, Mis ra A, Murthy NS. Com parison of endoscopic ligation and propranolol for the pri mary pre ven ti on of va ri ce al ble eding. N Engl J Med 1999; 340: Tha keb F, Sa la ma Z, Sa la ma H, Ab del Ka der S, Ab del Ha mid H. The va lue of com bi ned use of N-butyl-2-cya noacry la te and et ha no la mi ne ole ate in the ma na ge ment of ble eding esop hagogastric varices. Endoscopy 1995; 27: Sti eg mann GV. En dos co pic ma na ge ment of esop ha ge al va ri ces. Adv Surg 1994; 27: Id dan G, Me ron G, Gluk hovsky A, Swa in P. Wi reless capsule endoscopy. Nature 2000; 405: Gong F, Mills TN, Swa in CP. Wi reless endoscopy. Gastrointest Endosc. 2000; 51: App le yard M, Fi re man Z, Gluk hovsky A, Ja cob H, Shre iver R, Ka dir ka ma nat han S, et al. A ran do mi zed tri al com pa ring wi re less cap su le en dos copy with push en te ros copy for the de tec ti on of small-bo wel le si ons. Gast roenterology 2000; 119:

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Cerrahpa şa Tıp Fakültesi Çocuk Sağ lı ğı ve Has ta lıkları Anabilim Dalı Adolesan. Adolesan Polikliniğinin Hasta Dağılımı

Cerrahpa şa Tıp Fakültesi Çocuk Sağ lı ğı ve Has ta lıkları Anabilim Dalı Adolesan. Adolesan Polikliniğinin Hasta Dağılımı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 183-187 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Adolesan

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr www.ot to bock.com.tr SA TIŞ NOK TA SI Te ker lek li San dal ye Kİ ME, Nİ ÇİN, NA SIL? www.ot to bock.com.tr Te ker lek li San dal ye; Ki me, ni çin, na sıl? İn deks Te ker lek li San dal ye de Otur mak.......................................

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Prof. Dr. Canan ÇETİN Marmara Üniversitesi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Kalitenin Unsurları Kalitenin Stratejik Yayılımı İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi İlişkisi Kalite Kontrol Çemberleri Ülkeler ve Toplam

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı ORİJİNAL ARAŞTIRMA Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı Seher ÜNVER, a Emine DİRİ, b İlker ERCAN c a Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

Protezinizle İlk Dokunuş

Protezinizle İlk Dokunuş Protezinizle İlk Dokunuş Üst Ekstremite Protezleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler indeks Bizim Ölçümüz İnsan 3 Kol Protezleri 4 Anatomi ve Tıbbi Terimler 5 Protez Tipleri 6 Elektronik El Sistemleri 8 Sensör

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

GİS KANAMALARI. Prof.Dr.Tayfun KARAHASANOĞLU

GİS KANAMALARI. Prof.Dr.Tayfun KARAHASANOĞLU GİS KANAMALARI Prof.Dr.Tayfun KARAHASANOĞLU Ekim 2006 ÜST GİS KANAMASI GİS kanamalarının % 80 i Treitz ligamanının proksimali ETYOLOJİ Peptik ülser hastalığı Varisler Mallory-Weiss Eroziv gastrit Tümörler

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 398 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SI NAV YÖ NET ME L GE RE, UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Diz Osteoartritinde Biofeedback Cihazı Yardımlı İzometrik Egzersiz Programının Etkinliği

Diz Osteoartritinde Biofeedback Cihazı Yardımlı İzometrik Egzersiz Programının Etkinliği ORİJİNAL ARAŞTIRMA Diz Osteoartritinde Biofeedback Cihazı Yardımlı İzometrik Egzersiz Programının Etkinliği Saime AY, a Şebnem KOLDAŞ DOĞAN, b Deniz EVCİK c a Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Ufuk Üniversitesi

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve ISSN: 13057839 Ocak - Mart 2012 SAYI: 27 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Organ nakli ve sigorta Organ ve doku naklinde, hekimlerin verdikleri zarar nedeniyle ödemek zorunda

Detaylı

Erektil Disfonksiyon Tedavisinde Üç Parçalı Şişirilebilir Penil Protez Cerrahisinin Uzun Dönem Sonuçları ve Çiftlerin Memnuniyeti

Erektil Disfonksiyon Tedavisinde Üç Parçalı Şişirilebilir Penil Protez Cerrahisinin Uzun Dönem Sonuçları ve Çiftlerin Memnuniyeti ORİJİNAL ARAŞTIRMA Erektil Disfonksiyon Tedavisinde Üç Parçalı Şişirilebilir Penil Protez Cerrahisinin Uzun Dönem Sonuçları ve Çiftlerin Memnuniyeti Dr. Ozan EFESOY, a Dr. Engin ÖZBAY, a Dr. Mesut TEK,

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

K²sa k²sa... K²sa k²sa... K²sa k²sa... K²sa

K²sa k²sa... K²sa k²sa... K²sa k²sa... K²sa Ebeveynler A ² Konusunda Daha Fazla Bilgi Sahibi Olmak stiyor ri nin a ²la ma g³ndem le rin de en ³stte yer al mas² ge re ken ve ha ya ti teh li ke ta ²yan has tal²klar olan bo ma ca, te ta noz ve dif

Detaylı

Cevap : C. Cevap : E

Cevap : C. Cevap : E DENEME 5 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. 7 1 1 9 e + o + 7 7 8 8 1 9 = e + o + 7 7 8 8 1 9 = - - + 7 7 8 8 8 = = 1dir. 8 5. x y z = = = kolsun. 05, 09, 07, x = 0,5.k y = 0,9.k z = 0,7.k Bu na gö re x, y, z

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5

Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5 Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5 Tüm sektörlere yönelik bir sistem! Interpower Uluslararası Güç Kaynağı Kontrol Vanaları Konusunda Yenilik: PVD Pinch Vanalar Yeni Nesil Hidrolik Eksen Kontrolü AxisPro

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek 41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek Gün dem: 1. Yö ne tim Ku ru lu ad na aç l fl ve Bafl kan l k Di va n se çi mi 2. fiu be Yö ne tim Ku ru lu ça l fl ma ra

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

MAKRO editör. Sağlıklı bir hayat, rengarenk bir Makro Vizyon

MAKRO editör. Sağlıklı bir hayat, rengarenk bir Makro Vizyon MAKRO editör Sağlıklı bir hayat, rengarenk bir Makro Vizyon Makro Vizyon, 2008 yılının bu son sayısında yine oldukça renkli bir içerikle sizlerle buluşuyor. Soğuk günlerin kapıda olduğu bugünlerde, içinizi

Detaylı

Psikosomatik Hastalıklarda Tedavi

Psikosomatik Hastalıklarda Tedavi DERLEME Psikosomatik Hastalıklarda Tedavi Dr. Ayşegül YILMAZ, a Dr. Hakan KUMBASAR a a Psikiyatri AD, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi BD, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, ANKARA Yazışma Adresi/Correspondence:

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Pozitif Hava Yolu Basıncı Tedavisi

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Pozitif Hava Yolu Basıncı Tedavisi DERLEME Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Pozitif Hava Yolu Basıncı Tedavisi Dr. Ahmet Levent KARASULU a a Uyku Laboratuarı, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

Parmak Ucu Seviyesi Amputasyonlarda Replantasyon Tekniği

Parmak Ucu Seviyesi Amputasyonlarda Replantasyon Tekniği DERLEME Parmak Ucu Seviyesi Amputasyonlarda Replantasyon Tekniği Dr. Atakan AYDIN, a Dr. Bülent ÖZÇELİK, b Dr. Hüsrev PURİSA, b Dr. Berkan MERSA, b Dr. İlker SEZER b a Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Kanamaları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Gastrointestinal Sistem Kanamaları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Gastrointestinal Sistem Kanamaları Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Etyoloji Klinik Üst GIS kanamaları Alt GIS kanamaları Tanı Tedavi Tanım Treitz

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

Sayı: 3 Ekim 2007 www.ottobock.com.tr. Otto Bock Türkiye Yayınıdır. C-LEG ile Tekrar Uçabilen Gazi Pilot

Sayı: 3 Ekim 2007 www.ottobock.com.tr. Otto Bock Türkiye Yayınıdır. C-LEG ile Tekrar Uçabilen Gazi Pilot Sayı: 3 Ekim 2007 www.ottobock.com.tr DİYALOG Otto Bock Türkiye Yayınıdır. C-LEG ile Tekrar Uçabilen Gazi Pilot 2 DİYALOG İÇİNDEKİLER 3 16 21 Diyalog ta bu sayı Editörden/ Hasan ÜREY...3 İlk Yıllar...4

Detaylı

PEG li Hastalarda Nütrisyon

PEG li Hastalarda Nütrisyon PEG li Hastalarda Nütrisyon Prof. Dr. Rasim Gençosmanoğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul İNTERAKTİF KURS: İÇ HASTALIKLARI KLİNİKLERİNDE NÜTRİSYON GÜNCELLEMESİ

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın KOLOREKTAL POLİPLER Prof. Dr. Mustafa Taşkın -Polip,mukozal örtülerden lümene doğru gelişen oluşumlara verilen genel isimdir. -Makroskopik ve radyolojik görünümü tanımlar. -Sindirim sisteminde en çok kolonda

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

21. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi

21. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi MULTIPL MYELOM TANISI VE TEDAVİYE YANIT KRİTERLERİ Ali Zahit BOLAMAN. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi (-5 Mayıs 009, Antalya) Turk J Nucl Med 009;8( Suppl) Ali Zahit BOLAMAN MULTIPL MYELOM TANISI VE TEDAVİYE

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 10 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK

Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK HASTA SUNUMU 47 yaşında erkek hasta; midede yanma, ekşime, bulantı, kusma, geğirme hissi ve epigastrik rahatsızlık hissi.. Progresif olarak katı gıdaları yemede güçlük İki defa olan

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI e Tashih Faruk DOĞAN Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Polen Yayınları Baskı Kilim Matbaacılık EKİM 2 0 0 8 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii Sok. Büyük Tulumba Çıkmazı

Detaylı

PATRICK SÜSKIND GÜVERCİN

PATRICK SÜSKIND GÜVERCİN 1 2 PATRICK SÜSKIND GÜVERCİN 3 Die Taube, Patrick Süskind 1987, Diogenes Verlag AG, Zürich 1988, Can Sanat Yayınları A.Ş. Bu eserin Türkçe yayın hakları Onk Ajans Ltd. Şti. aracılığıyla alınmıştır. Tüm

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Eşzamanlı Duygudurum Bozuklukları Tanısı: Yöntemsel Sorunlar ve Etiyopatogenez

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Eşzamanlı Duygudurum Bozuklukları Tanısı: Yöntemsel Sorunlar ve Etiyopatogenez DERLEME Obsesif Kompulsif Bozuklukta Eşzamanlı Duygudurum Bozuklukları Tanısı: Yöntemsel Sorunlar ve Etiyopatogenez Zekeriya KÖKREK, a Güzin SEVİNÇER, b Numan KONUK c,d a Psikoloji Bölümü, İstanbul Sabahattin

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

Şirketin Tanıtımı Huger

Şirketin Tanıtımı Huger Şirketin Tanıtımı Huger Endoscopy Instruments Co., Ltd., medikal video endoskopların geliştirilmesine yönelik bir imalat şirketidir. Firmamız, Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, medikal endoskopi

Detaylı

Polipte Kanser. Dr.Cem Terzi. Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Birimi

Polipte Kanser. Dr.Cem Terzi. Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Birimi Polipte Kanser Dr.Cem Terzi Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Birimi Polip ve polipoid karsinoma POLİP Epitelyal yüzeyden kaynaklanan çıkıntı HİSTOLOJİK POLİP TİPLERİ

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı

Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı Portal Hipertansiyon Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 2006-2007 GİS Dalak Portal Ven Karaciğer Hepatik Ven Hepatik Arter Portal Hipertansiyonun Tanımı Portal hipertansiyon:

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetim

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetim Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetim Yeflil Kalem Hile Riski Değerlendirmesi Acil Durum Yönetimi Suistimal Tespiti ve İncelemesinde Veri Analiz Teknikleri Solvency II ye Uyum Yolunda Kurumsal Yönetim

Detaylı

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi Mustafa YILDIZ a a Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Kayseri Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Mustafa YILDIZ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı