Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 Filtreler Hepa ve ulpa filtre nedir? Hepa nýn açýlýmý High Efficiency Particulate Arresting dir. Yüksek etkinlikte partikül yakalayýcý anlamýna gelir. Hepa filtreler, 0,3 mikrona kadar partikülleri %85 ve üzeri oranlarda havadan arýndýrabilen filtrelerdir. Hepa filtrelerden daha hassas ve %99,999 oranýna sahip olan filtrelere ise ULPA filtre denir. Hepa ve ulpa filtreler bakým gerektirmeyen, özel liflerden oluþan ve kaðýda benzer bir yapýya sahiptir. Bu filtrelerin belirli bir zaman dilimi içerisinde yenisi ile deðiþtirilmesi gerekir. Hepa ve ulpa filtrelerin kullanýldýðý ortam havasý kirliliðine, kullaným sýklýðýna ve basýnç kaybýna baðlý olarak 6-12 ayda bir deðiþtirilmesi önerilir. Günümüzde ameliyathanelerde, hastahanelerde ve temiz oda uygulamalarýnda filtreleme performansý, güvenilirliði ve bakým gerektirmeyen yapýsýndan dolayý hepa ve ulpa filtreler kullanýlmaktadýr. Hepa ve ulpa filtrelerin MDF, plastik veya metal çerçeveli modelleri mevcuttur. Aktif karbon filtre nedir? Aktif karbon filtrenin gaz moleküllerini yakalama ve tutma özelliði vardýr. Aktif karbon filtrenin yüzeyi milyonlarca ufak gözenekten oluþmaktadýr. Bu gözenekler sayesinde bir çok koku yayan zehirli gazlar yakalanýr. Aktif karbon filtreler kullanýldýðý ortam havasý kirliliðine ve kullaným sýklýðýna baðlý olarak deðiþtirilmelidir. Örneðin, sigara içilen bir ortamda aktif karbon filtrelerin 3 ila 6 ayda bir deðiþtirilmesi gerekmektedir. Aktif granül karbon filtreler aðýr kokularýn oluþtuðu mekanlarda koku tutucu filtre olarak kullanýlýrlar. Aktif granül karbon filtrelerde, filtre kirlendiðinde sadece granül karbonlar deðiþtirilir. Filtrenin hücrelerini deðiþtirmeye gerek yoktur. Torba filtre nedir? Sentetik elyaf malzemeden mamul torba filtreler, yüksek toz tutma kapasitesi ile üstün performans gösterirler. 0 mm ve 0 mm derinliklerinde imal edilen torba filtreler, özel ebatlarda da imal edilirler. Sentetik elyaflý torba filtreler, havalandýrma sistemlerinde kullanýlýrlar. Hijyenik klima sisteminde ise büyük partiküllerin tutulmasý ve hepa filtrenin korunmasý amacýyla klima santralinin içine monte edilirler. Sentetik elyaflý torba filtreler G3 (EU4) - G4 (EU4) - F5 (EU5) - F6 (EU6) - F7(EU7) - F8 (EU8)- F9(EU9) sýnýfýnda filtreleme yaparlar. Kaset Filtre Nedir? Kaset panel filtreler, kontrollü ve yenilenebilir özellikte özel ham elyaf harmanýndan yapýlmýþtýr ve son derece dayanýklý bir yapýya sahiptir. Etrafýndaki koruma kafesi, filtreleme özelliðini darbelerden korumak amacýyla yerleþtirilmiþtir. Kaset panel filtreler G2 (EU2) - G3 (EU3) - G4(EU4) - F5 (EU5) sýnýfýndaki filtrelerdir. Kaset filtreler, selülozik esaslý ve fiber glass esaslý olarak üretilirler. Ön Filtreler Hassas Filtreler ÜRÜN KODU CBT, SER, PFY, FCF,PMF, PKF CBT, SER, PFY, FCF, PKF, STF SER, PKF, STF SER, MTF0, HTF HTF, KVF, KDF, ASF HTF, KVF, KPF, ASF, AKF HTF, KVF, KDF, ASF HTF, KVF, KDF, ASF FÝLTRE SEÇÝM ÇÝZELGESÝ PARTÝKÜL BOYUTU > µm 3- µm 1-3 µm 0,3-1µm EN 779 G1 G2 G3 G4 F5 F6 F7 F8 F9 EU 4 / 5 EU1 EU2 EU3 EU4 EU5 EU6 EU7 EU8 EU9 ORTALAMA VERÝM EN 1822 EU 4 / 4 ORTALAMA VERÝM Hepa Filtreler KVF, PHF, HVF PHF, HVF PHF, HVF, HDF PHF, HVF, HDF 0,3-1 µm < 0,3 µm H H11 H12 H13 H14 EU EU 11 EU 12 EU 13 EU 14 Ulpa Filtreler PHF, HVF, HDF 0,2-0,1 µm U15 U16 U17 EU 15 EU 16 EU 17 Am % : G1 - G4 sýnýfýndaki ön filtreler için ortalama toz yakalama oraný. Em % : F5 - F9 sýnýfýndaki hassas filtreler için ortalama verim. % : H - U17 sýnýfýndaki hepa ve ulpa filtreler için ortalama verim. MPPS : Filtrenin en çok geçirdiði tane boyu. Hangi filtreyi kullanmalýyým? Yukarýdaki filtre seçim çizelgesi bu konuda size yardýmcý olacaktýr. Ayrýca alperen.com.tr elektronik posta adresimizden veya pbx numaralý telefonumuzdan bizlere ulaþtýðýnýzda teknik destek yetkililerimiz sizlere yardýmcý olmaktan memnuniyet duyacaktýr. Filtreler ne zaman deðiþtirilmelidir? Filtrenin hava akýmýna karþý temizken oluþturduðu dirence baþlangýç direnci veya basýnç düþümü denir. Bu deðer Pa (pascal) olarak ölçülür. Filtreler kirlendikçe bu deðer artar. Direnç deðeri önerilen son dirence ulaþan filtre deðiþtirilmelidir. Ön filtre ve torba filtreler için önerilen son direnç deðerleri EN 779 Avrupa standartlarýna göre belirlenmiþ olup bu teknik deðerleri adresindeki web sitemizde inceleyebilirsiniz. Filtrelerin ömrü ne kadardýr? Bu sorunun cevabý filtrelerin monte edildiði yerdeki havanýn kirliðine baðlýdýr. Havadaki kirleticilerin artmasý ya da eksilmesi ve mevsimler gibi faktörler de filtrenin ömrüne etki etmektedir. Deneyimlerimizi esas alarak kaset filtrelerin 2-3 ay, torba filtrelerin 4-6 ay, hepa filtrelerin de 6-12 ay ömürlü olduklarýný söyleyebiliriz. Hangi filtreler yýkanma özelliðine sahiptir? Ýç yapýsý poliüretan veya metal olan ön filtreler yýkanabilir. Torba, hepa ve ulpa filtreler gözle görülmeyen partikülleri filtre liflerine moleküler çekim esasýna göre çekip yapýþtýrarak filtrelemektedir. Bu tip filtrelerin temizlenmesi mümkün deðildir, yenisi ile deðiþtirilmelidir. Filtreler ile ilgili diðer sorularýma nasýl yanýt bulabilirim? adresine e-posta göndererek veya telefon numaramýzý arayarak filtrelerle ilgili teknik sorularýnýzý bizlere iletirseniz teknik destek yetkililerimiz sizlere cevap vermekten memnuniyet duyacaktýr. t: pbx f: Mahmutbey Cad. No: 114 Þirinevler / ÝSTANBUL 1

3 Rulo Filtreler Ön Filtreler CBT CBT CBT Cam Elyaf Boya Tutucular Kullaným amacý : Kuru tip, toz tutucu, ön filtre olarak kullanýlýr. Özellikleri : Yüksek toz tutma kapasitesine sahiptir. Kullaným alaný : Boyahanelerde, boya kabinlerinde, kompresörlerde ve endüstriyel havalandýrma sistemlerinde rulo halinde veya panellere yerleþtirilerek kullanýlýr. Üretim þekli : Standart rulolar halinde, çok ince cam liflerinden mamul paint stop filtre malzemesinden üretilir. Verimlilik sýnýfý : G2 (EU2) - G3 (EU3) 0,5 1,0 1,5 2,0 2, SER Sentetik Elyaf Rulolar Kullaným amacý : Düþük basýnç kayýplý, toz tutucu, ön filtre olarak kullanýlýr. Özellikleri : Yüksek toz tutma kapasitesine sahiptir Kullaným alaný : Havalandýrma sistemlerinde panellere yerleþtirilerek kullanýlýr. Üretim þekli : Standart rulolar halinde, %0 polyester liflerden non wonen yapýda üretilir. Verimlilik sýnýfý : G2 (EU2) - G3 (EU3) - G4 (EU4) - F5 (EU5) 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 MTF MTF 0 S Mumlu Tavan Filtresi Kullaným amacý : Düþük basýnç kayýplý, toz tutucu filtre olarak kullanýlýr. Özellikleri : Yüksek yoðunlukta olup hasýr örgü ile desteklenmiþtir. Kullaným alaný : Boya kabini tavanlarýnda kullanýlýr. Üretim þekli : Rulolar halinde tüm katmanlarý ýsýl iþlemle birbirine yapýþtýrýlmýþ sentetik liflerden mumlu veya mumsuz üretilir. Verimlilik sýnýfý : F5 (EU5) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 45/ / / /6 / Poliüretan Yýkanabilir Filtre Malzemeleri Kullaným amacý : Toz tutucu ön filtre olarak kullanýlýr. Özellikleri : Yýkanabilir filtrelerdir. Kullaným alaný : Merkezi havalandýrma sistemlerinde ve fan coillerde ön filtre olarak kullanýlýr. Üretim þekli : Standart plakalar halinde veya istenilen ölçülerde gözenekli poliüretandan üretilir. Verimlilik sýnýfý : G2 (EU2) - G3 (EU3) YBT YBT Yaþ Boya Tutucular Kullaným amacý : Boya tutucu filtre olarak kullanýlýr. Özellikleri : Boya vb. sývý partikülleri etkili bir þekilde tutan filtredir. Kullaným alaný : Gemi, plastik, gýda, tarým, metal ve ahþap sanayinde kullanýlýr. Üretim þekli : Standart ölçülerde kutular halinde, pilelenerek birbirine yapýþtýrýlmýþ neme dayanýklý, iki katlý kraft kaðýdýndan üretilir. 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 t: pbx f: Mahmutbey Cad. No: 114 Þirinevler / ÝSTANBUL 2

4 Panel Filtreler Ön Filtreler FCF/S G3 FCF/S SG2 FCF/P G2 FCF/S G2 FCF Fan Coil Filtreleri Kullaným amacý : Toz tutucu ön filtre olarak kullanýlýr. Özellikleri : Düþük verimlilikte ve düþük basýnç kaybýnda da filtrasyon saðlamaktadýr. Kullaným alaný : Fan coil üniteleri ve havalandýrma cihazlarýnda kullanýlýr. Üretim þekli : Ýstenilen ölçülerde, sentetik filtre malzemesi veya yýkanabilir poliüretan malzemeden üretilir. Verimlilik sýnýfý : G2 (EU2) - G3 (EU3) FCF / S : Sentetik elyaf FCF / P : Poliüretan (yýkanabilir) PMF-48 PMF-24 PMF-12 PMF Panel Metal Filtreler Kullaným amacý : Yað tutucu, yýkanabilir ön filtre olarak kullanýlýr. Özellikleri : Yað tutma özelliðine ve uzun kullaným ömrüne sahiptir. Kullaným alaný : Mutfak davlumbazlarý ve havalandýrma sistemlerinde kullanýlýr. Üretim þekli : Ýstenilen ölçülerde, ince gözenekli metal örgü teli kullanýlarak galvaniz sac veya alüminyum çerçeveden üretilir. Verimlilik sýnýfý : G1 (EU1) - G2 (EU2) PMF / A : Alüminyum tel iç yapýlý, galvaniz çerçeveli PMF / G : Galvaniz tel örgü iç yapýlý, galvaniz çerçeveli G4 G3 PKF Panel Kaset Filtre Kullaným amacý : Toz tutucu ön filtre olarak kullanýlýr. Özellikleri : Düþük basýnç kaybý ve yüksek toz tutma özelliðine sahiptir. Kullaným alaný : Havalandýrma sistemlerinde kullanýlýr. Üretim þekli : Ýstenilen ölçülerde, sentetik filtre malzemesi kafes tel ile desteklenerek metal veya karton çerçeve içerisine yerleþtirilir. Verimlilik sýnýfý : G2 (EU2) - G3 (EU3) - G4 (EU4) PKF / K : Karton Çerçeveli PKF / M : Metal Çerçeveli STF Sentetik Torba Filtreler Kullaným amacý : Yüksek toz tutma kapasiteli ön filtre olarak kullanýlýr. Özellikleri : Cepli model olup, güç çalýþma þartlarýnda yüksek performans gösterir. Kullaným alaný : Havalandýrma sistemlerinde kullanýlýr. Üretim þekli : Ýstenilen ölçülerde, galvaniz çerçeve içerisine monte edilmiþ sentetik elyaf filtre malzemesinden üretilir. Verimlilik sýnýfý : G3 (EU3) - G4 (EU4) t: pbx f: Mahmutbey Cad. No: 114 Þirinevler / ÝSTANBUL 3

5 Torba & Kompakt Filtreler Hassas Filtreler F8 535-F7 535-F6 535-F5 HTF Hassas Torba Filtreler Kullaným amacý : Ön filtrasyon sonrasý ikinci kademe toz tutucu filtre olarak kullanýlýr. Özellikleri : Filtre cepleri tüm yüzey alanýndan maksimum verim elde etmek amacýyla sentetik elyaf ayýraçlar kullanýlarak küçük cepler halinde dikilmiþtir. Kullaným alaný : Yüksek verim ve hassas filtrasyon gerektiren havalandýrma uygulamalarýnda kullanýlýr. Üretim þekli : Ýstenilen ölçülerde, sonik kaynaklý, üstün kaliteli, üç katlý sentetik filtre malzemesinden üretilir. Verimlilik sýnýfý : F5 (EU5) - F6 (EU6) - F7(EU7) - F8(EU8) - F9(EU9) HTF / M : Galvaniz çerçeveli HTF / P : Plastik çerçeveli H -H -F8 -H -H -F KVF Kompakt V Filtreler Kullaným amacý : Ön filtrasyon sonrasý, ikinci kademe toz tutucu filtre olarak kullanýlýr. Özellikleri : Geniþ filtre yüzeyi yüksek hava debisi ve düþük basýnç kaybý saðlar. Hafif ve kompakt yapýsý sayesinde yüksek hava debisinde de güvenle kullanýlýr. Kullaným alaný : Hassas filtrasyon gerektiren hastane, ilaç fabrikalarý, temiz odalar, endüstriyel tesisler v.b yerlerde kullanýlýr. Üretim þekli : Standart ölçülerde, plastik çerçeve içerisine yerleþtirilen, mini pile dizayný ile katlanan, üstün kalitedeki filtre kaðýdýndan üretilir. Verimlilik sýnýfý : F6 (EU6) - F7 (EU7) - F8 (EU8) F9 (EU9) - H (EU) H -H -F8 -H -H -F KPF Kompakt Panel Filtreler Kullaným amacý : Ön filtrasyon sonrasý, ikinci kademe toz tutucu filtre olarak kullanýlýr. Özellikleri : Tek flanþlý olan filtreler montaj hücresinin dar olduðu uygulamalarda rahatlýkla kullanýlýr. Kullaným alaný : Hassas filtrasyon gerektiren hastane, ilaç fabrikalarý, temiz odalar, endüstriyel tesisler v.b yerlerde kullanýlýr. Üretim þekli : Standart ölçülerde, alüminyum, kaðýt veya ýsýya ve darbeye dayanýklý plastik çerçeveden imal edilir. Verimlilik sýnýfý : F6 (EU6) - F7(EU7)- F8(EU8 ) - F9(EU9) KPF / A : Alüminyum Çerçeveli KPF / P : Plastik Çerçeveli KPF / K : Karton Çerçeveli (flanþsýz) F9 149-F9 292-F7 149-F7 292-F6 141-F ASF Alüminyum Seperatörlü Panel Filtreler Kullaným amacý: Ön filtrasyon sonrasý, ikinci kademe toz tutucu filtre olarak kullanýlýr. Özellikleri : Yüksek hava debisi ve yüksek çalýþma sýcaklýðýnýn olduðu uygulamalarda kullanýlýr. Kullaným alaný : Hassas filtrasyon gerektiren hastane, ilaç fabrikalarý, temiz odalar, endüstriyel tesisler v.b yerlerde kullanýlýr. Üretim þekli : Standart ölçülerde, alüminyum separatörlerle birbirinden ayrýlmýþ filtre kaðýdýndan, flanþsýz, tek flanþlý ve çift flanþlý olarak üretilir. Verimlilik sýnýfý : F6 (EU6) - F7(EU7)- F8(EU8 ) - F9(EU9) t: pbx f: Mahmutbey Cad. No: 114 Þirinevler / ÝSTANBUL 4

6 Hepa ve Ulpa Filtreler Partikül Tutucu Filtreler D: 78 mm - H13 D: 1 mm - H13 D: 292 mm - H Hava Debisi (m³/h) PHF Panel Hepa Filtreler Kullaným amacý : Son kademe yüksek etkili partikül tutucu filtre olarak kullanýlýr. Özellikleri : EN 1822 standartlarýna göre yapýlan test sonuçlarý ürünle birlikte kullanýcýya sunulur. Kullaným alaný : Hassas filtrasyon gerektiren hastane, laboratuar, ilaç fabrikalarý, temiz odalar, endüstriyel tesisler v.b yerlerde kullanýlýr. Üretim þekli : Mikro cam elyaf kaðýdýnýn mini pile teknolojisi ile katlanarak çerçeve kenarlarý poliüretan esaslý yapýþtýrýcý ile kapatýlan MDF veya alüminyum kasa içerisine yerleþtirilerek üretilir. Verimlilik sýnýfý : H (EU) - H13 (EU13) - H14(EU14) - U15(EU15) PHF / A : Alüminyum çerçeveli PHF / M : MDF çerçeveli Hava Debisi (m³/h) HVF14 HVF13 HVF HVF Yüksek Debili Hepa Filtreler Kullaným amacý : Son kademe yüksek debili partikül tutucu filtre olarak kullanýlýr. Özellikleri : EN 1822 standartlarýna göre yapýlan test sonuçlarý ürünle birlikte kullanýcýya sunulur. Kullaným alaný : Yüksek debide hepa seviyesinde filtrasyon gerektiren ortamlarda kullanýlýr. Üretim þekli : V þeklinde dizilmiþ mikro cam elyaf kaðýdýnýn mini pile teknolojisi ile katlanarak çerçeve kenarlarý poliüretan esaslý yapýþtýrýcý ile kapatýlan galvaniz kasa içerisine yerleþtirilmesi þeklinde üretilir. Verimlilik sýnýfý : H (EU) - H13 (EU13) - H14(EU14) - U15(EU15) HDF15 HDF Hava Debisi (m³/h) HDF Davlumbazlý Terminal Hepa Filtreler Kullaným amacý : Son kademe yüksek partikül tutucu davlumbazlý filtre olarak kullanýlýr. Özellikleri : Tam sýzdýrmazlýk ve kolay kullaným imkaný saðlar. EN 1822 standartlarýna göre yapýlan test sonuçlarý ürünle birlikte kullanýcýya sunulur. Kullaným alaný : Ýlaç, elektronik, gýda, kimya ve çok yüksek derecede temiz hava gerektiren diðer endüstrilerde kullanýlýr. Üretim þekli : T þeklindeki tavan profilleri arasýna kolayca monte edilen, davlumbazlý sýzdýrmaz kasa içerisine yerleþtirilmiþ hepa filtreden üretilir. Verimlilik sýnýfý : H13 (EU13)- H14(EU14) - U15(EU15) HEPABOX Hepa Kutularý Kullaným amacý : Hepa filtre montajý için kullanýlan hijyenik havalandýrma ekipmanýdýr. Özellikleri : Tam sýzdýrmazlýk ve kolay kullaným imkaný saðlar. Hava giriþi yanlardan veya üsttendir. DIN 1946/4 e göre test edilir ve %0 sýzdýrmazlýk garantisi ile kullanýma sunulur. Kullaným alaný : Hepa filtre uygulamasý yapýlacak tüm projelerde kullanýlýr. Üretim þekli : Paslanmaz veya elektrostatik toz boyalý sacdan üretilir. Laminar Flow Üniteleri HAVA MÝKTARI (0.23 m/s m/s) m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h GENÝÞLÝK (mm) UZUNLUK (mm) YÜKSEKLÝK (mm) GÝRÝÞ ÖLÇÜSÜ (mm) 6*(285x585) 6*(285x585) 6*(285x585) 4*(0x00) 4*(0x00) t: pbx f: Mahmutbey Cad. No: 114 Þirinevler / ÝSTANBUL 5

7 Aktif Karbon Filtreler Koku Giderici Filtreler APF: APF:48 APF:24 APF Aktif Karbon Panel Filtreler Kullaným amacý : Ön filtrasyon sonrasý ikinci ve üçüncü kademe koku tutucu filtre olarak kullanýlýr. Özellikleri : Aktif karbon tozu emdirilmiþtir. % - %35 verimlilikte koku tutma saðlar. Kullaným alaný : Boya, cila, solvent, tiner kokularý, hastane kokularý, alkol, tütün ve kozmetik kokularý, yemek ve çürümüþ gýda kokularý gibi organik kokularýn tutulmasý amacýyla kullanýlýr. Üretim þekli : Neme dayanýklý karton çerçeve içerisine yerleþtirilen ve kafes tel ile desteklenip zig-zag þeklinde katlanan aktif karbon tozu emdirilmiþ sentetik filtre malzemesinden üretilir ADF ADF Aktif Karbon Dolum Filtreler Kullaným amacý : Ön filtrasyon sonrasý ikinci ve üçüncü kademe koku tutucu filtre olarak kullanýlýr. Özellikleri : Kompakt yapýsý sayesinde kolay montaj edilir. % - %90 verimlilikte yüksek koku tutma saðlar. Kullaným alaný : Boya, cila, solvent, tiner kokularý, hastane kokularý, alkol, tütün ve kozmetik kokularý, yemek ve çürümüþ gýda kokularý gibi organik kokularýn tutulmasý amacýyla kullanýlýr. Üretim þekli : Filtre çerçevesini oluþturan plastik panellerin içerisine aktif karbon granüller doldurularak üretilir AKF AKF Aktif Karbon Kompakt Filtreler Kullaným amacý : Ön filtrasyon sonrasý ikinci ve üçüncü kademe koku tutucu filtre olarak kullanýlýr. Özellikleri : Ýki katmanlý filtre malzemesi ve aktif granül karbon parçacýklarý sayesinde % - %90 verimlilikte yüksek koku tutma ve F7 sýnýfýnda filtrasyon verimliliði saðlar. Kullaným alaný : Boya, cila, solvent, tiner kokularý, hastane kokularý, alkol, tütün ve kozmetik kokularý, yemek ve çürümüþ gýda kokularý gibi organik kokularýn tutulmasý amacýyla kullanýlýr. Üretim þekli : Ýki sentetik filtre tabakasýnýn arasýna yerleþtirilmiþ aktif granül karbon parçacýklarýndan üretilir KKF KKF Aktif Karbon Kartuþ Filtreler Kullaným amacý : Ön filtrasyon sonrasý ikinci ve üçüncü kademe koku tutucu filtre olarak kullanýlýr. Özellikleri : % - %90 verimlilikte yüksek koku tutma kapasitesine sahiptir. Kapaklar üzerine yerleþtirilmiþ klipsler sayesinde dolumu rahatlýkla yapýlabilmektedir. Kullaným alaný : Boya, cila, solvent, tiner kokularý, hastane kokularý, alkol, tütün ve kozmetik kokularý, yemek ve çürümüþ gýda kokularý gibi organik kokularýn tutulmasý amacýyla kullanýlýr. Üretim þekli : Ýçindeki aktif karbon granüllerin deðiþimini kolaylaþtýran açýlabilir kapaklý 4, 6, 8 ve 16 kartuþlu modellerde galvaniz metalden silindir þeklinde üretilir. AGK Aktif Granül Karbon Kullaným amacý : Koku tutucu filtre hammaddesi olarak kullanýlýr. Özellikleri : % - %90 verimlilikte çok yüksek koku tutma kapasitesine sahiptir. Kullaným alaný : Karbon filtrelerde ve standart dýþý filtre uygulamalarýnda kullanýlýr. Üretim þekli : 4 mm çapýnda, muhtelif boylarda, mini karbon taneciklerinden üretilir. t: pbx f: Mahmutbey Cad. No: 114 Þirinevler / ÝSTANBUL 6

8

F S M MEKANİK FİLTRE. Kimya ve Petrol Endüstrisi Gıda ve İçecek Endüstrisi Boyahane Sistemleri Enerji Santralleri

F S M MEKANİK FİLTRE. Kimya ve Petrol Endüstrisi Gıda ve İçecek Endüstrisi Boyahane Sistemleri Enerji Santralleri Kimya ve Petrol Endüstrisi Gıda ve İçecek Endüstrisi Boyahane Sistemleri Enerji Santralleri Hastaneler ve Sağlık Sektörü İklimlendirme Sistemleri Makine Endüstrisi İlaç Endüstrisi F S M MEKANİK Torba Filtre

Detaylı

Sürdürülebilir Bir Dünya için Çalışıyoruz

Sürdürülebilir Bir Dünya için Çalışıyoruz Sürdürülebilir Bir Dünya için Çalışıyoruz HAKKIMIZDA Naturel filtre, sektörde uzun yıllar elde edilen bilgi ve tecrübeler sonucu 1998 beri faaliyetlerini sürdürmektedir. Yaklaşık 20 yıllık süre içerisinde;

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

KANAL TİPİ KTS 021001 TK. Teba

KANAL TİPİ KTS 021001 TK. Teba KANAL TİPİ KLİMA SANTRALI TLPU-P Teba 1 KANAL TİPİ KLİMA SANTRALLARI Kanal tipi klima santralları, orta büyüklükteki alanların ısıtma, soğutma ve havalandırma ihtiyacını karşılar. Yüksekliklerinin az olması

Detaylı

DPE - DIŞ HAVA PANJURLARI

DPE - DIŞ HAVA PANJURLARI DPE DIŞ HAVA PANJURU DPE Dış Hava Panjurları havalandırma ve klima sistemlerinde tercihen dış ortama açılan hava atış ve emiş ağızlarında duvar montajı uygulamalarında kullanılmak üzere dizayn edilmiştir.

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

Lif Tutucu Menfez. Fiber Filter Grille

Lif Tutucu Menfez. Fiber Filter Grille Lif Tutucu Menfez Fiber Filter Grille LÝF TUTUCU MENFEZ (BFFG) FIBER FILTER GRILLE Model: * BFFG : Lif tutucu menfez. Malzeme: Kullaným: Montaj: Sipariþ Kodu: Ürün kasasý ve 0,5 x Ø 0,3 mm gözenekli filtre

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

TEZGAH ÜSTÜ EMİŞ SİSTEMLERİ

TEZGAH ÜSTÜ EMİŞ SİSTEMLERİ Tüm ortamlar için tezgah üstü emiş sistemleri. Nederman tezgâh üstü sistemler, lehimleme dumanlarının emildiği montaj istasyonlarından çok aşırı ya da zehirli gazlara karşı korumanın hayati olduğu laboratuarlara

Detaylı

Özel Profilde Polipropilen Çember ve Paslanmaz Çelik Çember. Filtre Çapı Polipropilen başlıklarda standart 180mm

Özel Profilde Polipropilen Çember ve Paslanmaz Çelik Çember. Filtre Çapı Polipropilen başlıklarda standart 180mm Paslanmaz çelik kartuş, torba ve sepet filtre kaplarımız ve içine takılan yine paslanmaz çelikten imal ettiğimiz; kartuş filtreler, torba filtreler ve sepet filtreler, standart üretim olarak AISI-304 ve

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Hook-on tavan sistemi, esnekliði sayesinde deðiþik tasarýmlar yaratýlmak istenildiðinde en uygun çözüm olarak önerilmektedir. Çeþitli ebatlardaki plakalarýn birarada

Detaylı

S Kule Gövdesi Aksiyal Fanlý Su Soðutma Kuleleri oðutma ve klima sistemlerinde kullanýlan su soðutma kulelerinde suyun soðutulmasý hava ve suyun çapraz akýþlý bir sistemde temasý sonucu saðlanmaktadýr.

Detaylı

1µm = 0,001mm. Eğer toz olmasaydı insan ömrünün 1000 yıl olmaması için hiçbir sebep yoktur

1µm = 0,001mm. Eğer toz olmasaydı insan ömrünün 1000 yıl olmaması için hiçbir sebep yoktur Eğer toz olmasaydı insan ömrünün 1000 yıl olmaması için hiçbir sebep yoktur İbni Sina M. ALİ SÜNGÜ VKV AMERİKAN HASTANESİ TEKNİK SERVİS MÜDÜRÜ Havada bulunan gözle görülür veya görülmez partiküllerin boyutlandırılmasında

Detaylı

Radyal. RKD Serisi Motor Hava Akımı Dışında Prizmatik Kanal Tipi Fanlar 120 ºC. Fan Gövde Yapısı. Hava Akış Yönü R K D S 80 B 4 T ST 40

Radyal. RKD Serisi Motor Hava Akımı Dışında Prizmatik Kanal Tipi Fanlar 120 ºC. Fan Gövde Yapısı. Hava Akış Yönü R K D S 80 B 4 T ST 40 ENDÜSTRİYEL RADYAL FAN RKD Serisi Motor Hava Akımı Dışında Prizmatik Kanal Tipi Fanlar 12 ºC Filtreler galvaniz çelik kasa içerisindedir. Kaset tipi değiştirilebilir şekildedir. Bakım kapağı mevcuttur.

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Filtreler Plastik Filtreler Çeþitli filtre tipleri. Çok çeþitli filtrasyon dereceleri (mesh). Aþýnmaya karþý dayanýklýlýk Kolay bakým : filtre

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

ATIK HAVA TEMİZLEME SANTRALİ

ATIK HAVA TEMİZLEME SANTRALİ Havanızı Yıkayın! İç içe girmiş şehir yaşantısı bireylerin birbirleriyle etkileşimini arttırmıştır. Kalabalık nüfusun bir sonucu olarak insanlar kısıtlı alanlarda yaşamaya çalışmaktadır. Temiz hava ve

Detaylı

Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði Plastik Zýmpara Trifili Býçak Yedeði Metal Kesme Makasý Dýþ Köþeler Ýçin Spatula 15 cm Vidalý Spatula Ýç Köþeler Ýçin Spatula Alçýpan

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

ALM 1 LÝNEER MENFEZ SANAYÝ ÜRETÝM DIÞ TÝCARET LTD. ÞTÝ.

ALM 1 LÝNEER MENFEZ SANAYÝ ÜRETÝM DIÞ TÝCARET LTD. ÞTÝ. SANAYÝ ÜRETÝM DIÞ TÝCARET LTD. ÞTÝ. LÝNEER MENFEZ Tel : (031) 394 6 7 Pbx Fax : (031) 394 6 9 Web : www.ankaklima.cm.tr e-mail : inf@ankaklima.cm.tr Adres : Güleryüz Sanayi Sitesi 1333. Cad. 1345 Sk. N:49

Detaylı

Paket Klima Santralleri AIRFEL- GENEL ÖZELLÝKLER AIRFEL Hijyenik ve Konfor tipi Klima Santralleri konusunda Türkiye'nin önde gelen firmalarýndandýr. AIRFEL Klima santralleri ve diðer ürünleri Alman TÜV

Detaylı

GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI

GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI HÜCRELİ ASPİRATÖRLER MBS Hücreli Aspiratör MBS Hücreli Aspiratörler 500 m³/h ile 100.000 m³/h debiler arasında değişik boyutta standart

Detaylı

Açýklama. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama

Açýklama. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi 4629 6,40 / adet Kesilen veya pah açýlan týrtýklý Alçýpan kenarlarýnýn düzeltilmesi için kullanýlýr. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði Alçýpan

Detaylı

FASON KESİM HİZMET VERDİĞİMİZ SEKTÖRLER

FASON KESİM HİZMET VERDİĞİMİZ SEKTÖRLER FASON KESİM Profesyonellik ile teknolojinin birleştiği nokta, kesim bizim işimiz... Değerli müşterilerimiz, sizlere daha iyi hizmet vermek amacı ile kurulmuş olan firmamız bünyesinde son teknolojiye uygun

Detaylı

ADM 1 DAÝRESEL KANAL MENFEZÝ SANAYÝ ÜRETÝM DIÞ TÝCARET LTD. ÞTÝ.

ADM 1 DAÝRESEL KANAL MENFEZÝ SANAYÝ ÜRETÝM DIÞ TÝCARET LTD. ÞTÝ. MENFEZ ANAYÝ ÜRETÝM DIÞ TÝCARET TD. ÞTÝ. DAÝREE KANA MENFEZÝ Tel : (0) bx Fax : (0) Web : www.ankaklima.cm.tr e-mail : inf@ankaklima.cm.tr Adres : Güleryüz anayi itesi. Cad. k. N: Ýedik / ANKARA ADM DAÝR

Detaylı

*BSWA : Ayarlanabilir, dairesel kanatlý ve kare ön tablalý swirl difüzör. Model:

*BSWA : Ayarlanabilir, dairesel kanatlý ve kare ön tablalý swirl difüzör. Model: : *BSWA : Ayarlanabilir, dairesel kanatlý ve kare ön tablalý swirl difüzör. Malzeme: Ürün ön tablasý DKP sacdan, kanatlar ise siyah plastikten imal edilmektedir. Kullaným: Taze havanýn mahal havasý ile

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

Hastane İklimlendirme Sistemleri İçin Filtre Seçim Kriterleri

Hastane İklimlendirme Sistemleri İçin Filtre Seçim Kriterleri 93 TESKON / KLÎ023 MMÖ f bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir* Hastane İklimlendirme Sistemleri İçin Filtre Seçim Kriterleri ESER

Detaylı

GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI

GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI GENEL ÜRÜN KATALOĞU ... HAKKIMIZDA MBS Klima Isıtma Soğutma Havalandırma Ekipmanları 2008 yılında Dudullu / Ümraniye İstanbul da Faaliyete

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr... www.epsa.com.tr AMBALAJ VE DÝÐER SEKTÖRLERDE KULLANIMI Dayanýklý Tüketim Mallarý Deniz Ürünleri Et Ürünleri Meyve-Sebze Kasalarý Çiçekcilik Seracýlýk AMBALAJ VE DÝÐER

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 Subasman Baþlangýç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek

Detaylı

Endüstriyel Vakum Sistemleri

Endüstriyel Vakum Sistemleri Endüstriyel Vakum Sistemleri ONAYLAYAN KURUMLAR DG Model Serisi Zor uygulamalarda güç ve güvenirlilik G Ü Ç DG serisine ait tüm vakum sistemleri, bakýma ihtiyaç duymayan, doðrudan hareket gücüne sahip,

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Panel Yapýþtýrýcýsý Çift Taraflý Yapýþkan Köpük Bant Astar SAYFA NO 174 175 176 Simson PanelTack Panel

Detaylı

www..com rokzanfiltre

www..com rokzanfiltre rokzanfiltre www..com HAKKIMIZDA Ne Zaman Başladık... Rokzan Filtre Taşımacılık ve Pazarlama faaliyetine 2014 yılında başlamıştır. İş konumuz her türlü otomobil, nakliye aracı, iş makinesi, sanayi makinesi

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak adlandırılmaktadır. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

BÖLÜM-3 HAVALANDIRMA FİLTRELERİ

BÖLÜM-3 HAVALANDIRMA FİLTRELERİ 54 BÖLÜM3 HAVALANDIRMA FİLTRELERİ 3.1 HAVANIN ÖZELLİKLERİ Hava, %21 i Oksijen, %78 i Azot, %1 i Argon ve çok az miktarda diğer gazlardan oluşan bir gaz karışımıdır. Şekilde görüldüğü üzere, soluduğumuz

Detaylı

LOGO HAVA FİLTRASYONU

LOGO HAVA FİLTRASYONU HAVA FİLTRASYONU HAVA FİLTRASYONU İÇERİK KAVRAMLAR FİLTRE ÇEŞİTLERİ FİLTRE ÖZELLİKLERİ TESTLER VE SINIFLANDIRMA KAVRAMLAR Upstream Kek oluşmuş filtre yüzeyi Downstream Filtre içerisinde tutulan tanecikler

Detaylı

Sistem Donanım Metal : Başlıca Faliyet / Üretim Konuları. Çelik Izgara

Sistem Donanım Metal : Başlıca Faliyet / Üretim Konuları. Çelik Izgara Sistem Donanım Metal : Başlıca Faliyet / Üretim Konuları Çelik Izgara Sistem Donanım Ltd. Şti.,ızgara döşeme, geçit ızgara, kanal ızgara, hendek ızgara, platform ızgara ve çelik yapılar, inşaat metal kalas,

Detaylı

Dairesel susturucular

Dairesel susturucular ,3 X X testregistrierung Dairesel susturucular Tipi Kontamine havaya yönelik, plastik dairesel kanallarda gürültünün azaltılması için Agresif ortama yönelik emiş havası sistemlerinin dairesel kanallarında

Detaylı

KANAL TİP SIĞINAK HAVALANDIRMA CİHAZLARI

KANAL TİP SIĞINAK HAVALANDIRMA CİHAZLARI Sığınaklar Nefes Alacak! İnsanlık tarihinin başlangıcından buyana medeniyetin beşiği durumundaki Ortadoğu bölgesi sürekli bir kargaşa halindedir. Üç semavi dinin kutsal saydığı Kudüs şehri ve içinde yer

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

mtse Serisi Network Kabinleri

mtse Serisi Network Kabinleri mtse Serisi Network Kabinleri Teknoloji Özellikleri ve Fonksiyonları: ANSI/EIAR-310-D, DIN41491: Part1, IEC297-2, DIN41494: Dart7, GB/T3047-92, standartlarına, 19" uluslararası standartlara, metrik sistem

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

MODULER MUTFAK DAVLUMBAZLARI Mutfakta Mutlak Müþteri Memnuniyeti

MODULER MUTFAK DAVLUMBAZLARI Mutfakta Mutlak Müþteri Memnuniyeti 01 4M Mutfakta Mutlak Müþteri Memnuniyeti - IVS Modüler Davlumbazlar ı yapılar ı gereði sizlere montajl ı veya montajsız sunulabilir. - Çok çeþitli modeller ile farkl ı ortamlara, farklı çözümler sunar.

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi POLİETİLEN KÖPÜK Etilen ve propilen maddelerinden

Detaylı

MİKROBİYOLOJİK EMNİYET KABİNLERİ VE LİYOFİLİZATÖRLER. made in DENMARK

MİKROBİYOLOJİK EMNİYET KABİNLERİ VE LİYOFİLİZATÖRLER. made in DENMARK MİKROBİYOLOJİK EMNİYET KABİNLERİ VE LİYOFİLİZATÖRLER made in DENMARK MARS CLASS II & MARS PRO CLASS II MARS CLASS II KABİNİ Çift filtre sistemi 110mm lik HEPA filtre ile 0,3mikron partiküle karşı %99,999

Detaylı

BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR

BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR TEKNOLOJİ Geniş Üfleme Ağzı Estetik Dizayn Düşük Ses Seviyesi Hava Üfleme Kontrolü Otomatik Yükseklik Ayarı Daha uzak atış mesafesi Ölü hacim bırakmama Homojen ısı dağılımı

Detaylı

RMF bsft yakit filtre sistemleri

RMF bsft yakit filtre sistemleri RMF bsft yakit filtre sistemleri Değerli kuruluşunuza uzun yıllar güvenle hizmet verecek olan ve filtrasyon dünyasında günümüzün en yüksek teknolojisine sahip RMF BSFT ürün ve çözümlerini kısaca tanıtmak

Detaylı

KM 120/150 R D. Otomatik temizleme fonksiyonlu ana rulo fırça. Konforlu çalışma alanı. Hidrolik kaldıraçlı konteyner.

KM 120/150 R D. Otomatik temizleme fonksiyonlu ana rulo fırça. Konforlu çalışma alanı. Hidrolik kaldıraçlı konteyner. 1200 mm yan fırça çalışma genişliği ile kompakt, modern ve esnek süpürücü elektrikli süpürge. Orta ölçekli alanlardan geniş alanlara ve bina dışı alanlara kadar profesyonel kullanım için. 1 2 3 4 1 2 Otomatik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ACT RADYAL FANLI SU SOĞUTMA KULELERİ. İklimlendirme Sistemleri. SU SOĞUTMA KONDENSERLİ SOĞUTMA GRUBU BULUNAN TÜM TESİSLERDE

ACT RADYAL FANLI SU SOĞUTMA KULELERİ. İklimlendirme Sistemleri.  SU SOĞUTMA KONDENSERLİ SOĞUTMA GRUBU BULUNAN TÜM TESİSLERDE ACT RADYAL FANLI SU SOĞUTMA KULELERİ SU SOĞUTMA KONDENSERLİ SOĞUTMA GRUBU BULUNAN TÜM TESİSLERDE İklimlendirme Sistemleri ACT ACT -6 H:1.80 m Her hakkı mahfuzdur. Kapasite ve ölçüler haber verilmeksizin

Detaylı

BÖLÜM-3 HAVALANDIRMA FİLTRELERİ. Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU Balıkesir-2015

BÖLÜM-3 HAVALANDIRMA FİLTRELERİ. Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU Balıkesir-2015 1 BÖLÜM-3 HAVALANDIRMA FİLTRELERİ Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU Balıkesir-2015 3.1 HAVANIN ÖZELLİKLERİ 2 Hava, %21 i Oksijen, %78 i Azot, %1 i Argon ve çok az miktarda diğer gazlardan oluşan bir gaz karışımıdır.

Detaylı

YHB Vida. Birim Fiyat Birim Fiyat TL 217,95 TL/kutu. 16.000 Adet/Kutu. 142,14 TL/kutu. 9.000 Adet/Kutu. 15,58 TL/kutu. 18,90 TL/kutu.

YHB Vida. Birim Fiyat Birim Fiyat TL 217,95 TL/kutu. 16.000 Adet/Kutu. 142,14 TL/kutu. 9.000 Adet/Kutu. 15,58 TL/kutu. 18,90 TL/kutu. Vida - Dübel - Bant 16.000 Adet/Kutu 9.000 Adet/Kutu SU Vida 3,5 x 45 SU Vida 3,5 x 55 141254 141255 51290 51291 51292 5397 Birim Fiyat TL 217,95 TL/kutu 142,14 TL/kutu 15,58 TL/kutu 18,90 TL/kutu 23,98

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

ÜRÜNLER ClimaTech EPS F40 ClimaTech EPS F32 Taným Kullanýldýðý Yerler Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf sistemlerinde. Cephe uygulamalarýnda, Ene

ÜRÜNLER ClimaTech EPS F40 ClimaTech EPS F32 Taným Kullanýldýðý Yerler Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf sistemlerinde. Cephe uygulamalarýnda, Ene ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ÜRÜNLER ClimaTech EPS F40 ClimaTech EPS F32 Taným Kullanýldýðý Yerler Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf sistemlerinde. Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf

Detaylı

PLUG FANLI ASPİRATÖRLER

PLUG FANLI ASPİRATÖRLER Havalandırma Lüks Değil! Her geçen gün katlanarak artan şehir yaşamı bazı ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir. Fert başına gittikçe daralan yaşam alanları insanları iç içe yaşamaya zorlamaktadır. Hem

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi.

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi. seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür.

Detaylı

ACT RADYAL FANLI SU SOĞUTMA KULELERİ. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr SU SOĞUTMA KONDENSERLİ SOĞUTMA GRUBU BULUNAN TÜM TESİSLERDE

ACT RADYAL FANLI SU SOĞUTMA KULELERİ. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr SU SOĞUTMA KONDENSERLİ SOĞUTMA GRUBU BULUNAN TÜM TESİSLERDE ACT RADYAL FANLI SU SOĞUTMA KULELERİ SU SOĞUTMA KONDENSERLİ SOĞUTMA GRUBU BULUNAN TÜM TESİSLERDE İklimlendirme Sistemleri ACT ACT -6 H:1.80 m Her hakkı mahfuzdur. Kapasite ve ölçüler haber verilmeksizin

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı IGK cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını karşılamak amacı ile tasarlanmış alüminyum

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Metal ler KENDÝNÝ TEMÝZEYEN SÝSTEMER (OTOMTÝK FÝTREER) Kum li OTOMTÝK SÝSTEM Parçalarý: - Flanþ baðlantýlý kollektör (PN 10). - Yollu ters yýkama

Detaylı

Tip Testli Pano ÝÇÝNDEKÝLER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileþenleri

Tip Testli Pano ÝÇÝNDEKÝLER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileþenleri MODÜLER PANO SÝSTEMLERÝ www.federal.com.tr Tip Testli Pano ÝÇÝNDEKÝLER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileþenleri FMP-2 Modüler

Detaylı

ELStx. ELS Tx SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ

ELStx. ELS Tx SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ EStx Seviye sensörleri tank seviye ve kontrolü için kullanýlmaktadýr. Sývý seviyesine göre tüp boyunca hareket eden þamandýra içindeki mýknatýsýn manyetik alaný, reed sensörün hizasýna çeldiðinde elektrik

Detaylı

ÇİFT SIRA KANATLI MENFEZ (Dağıtıcı Menfez)

ÇİFT SIRA KANATLI MENFEZ (Dağıtıcı Menfez) DMD ÇİFT SIRA KANATLI MENFEZ (Dağıtıcı Menfez) Sistemde düşük basınç kaybı yaratır. Üfleme sistemlerinde kullanılabilir. Hava akışını ayarlanabilir ön ve arka kanatları ile yönlendirir. HIZLI SEÇİM DMD

Detaylı

HAVA ve KOKU YÖNETİMİ. YAĞ BUHARI ve DUMAN KONTROLÜ. www.aomturkiye.com

HAVA ve KOKU YÖNETİMİ. YAĞ BUHARI ve DUMAN KONTROLÜ. www.aomturkiye.com HAVA ve KOKU YÖNETİMİ YAĞ BUHARI ve DUMAN KONTROLÜ www.aomturkiye.com Mutfak davlumbazı içinde paslanmaz çelikten yapılan filtreler emiş kanallarına doğru hareket eden alevlere karşı bir bariyer görevi

Detaylı

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com HTL TEMİZ ODA PANEL-DUVAR SİSTEMLERİ Pharma-clean serisi temiz oda sistemi. Tamamen flush yüzeyler Toplam kalınlık 46 mm. Tesisinize uygun Tailor-made çözümler Cam, kapı, tavan, pass-box, interlock sistemi,

Detaylı

ULPATEK FİLTRE AİLEMİZ

ULPATEK FİLTRE AİLEMİZ ULPATEK FİLTRE AİLEMİZ ULPA FİLTRELER HEPA FİLTRELER V-KOMPAKT FİLTRELER TORBA FİLTRELER KASET(Z-LİNE) FİLTRELER KARBON FİLTRELER RULO FİLTRELER FAN FİLTRE ÜNİTELERİ RİJİT FİLTRELER PANEL FİLTRELER KARTUŞ

Detaylı

lar Flex (FX) Suya Dayanýklý (WR) Yangýna Dayanýklý (FR) Suya ve Yangýna Dayanýklý (WR+FR) Nem Tutucu Herkül (HRK) Herform (HRF) 4 Pahlý Tavan ý (FX 4P) lar Flex (FX) Flex 9,5 1010951225 3,05 TL/m² 3,25

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson PanelTack HM Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Simson Primer MSP Simson Primer M Panel Yapýþtýrýcýsý Panel Yapýþtýrýcýsý Çift

Detaylı

HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE

HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE Model: Malzeme: Teknik Özellikler: Kaplama Tipleri: Montaj Tipleri: Aksesuarlar: *BAL - WB : Geniþ kanatlý hava panjuru. *BAL - CB : Eðrisel kanatlý hava panjuru. *BAL - CHC

Detaylı

DT DİKİLİ TİP MODÜLER PANO

DT DİKİLİ TİP MODÜLER PANO DT DİKİLİ TİP MODÜLER PANO DT DİKİLİ TİP MODÜLER PANO DT DİKİLİ TİP MODÜLER PANO 1 MONTAJLI PANO : Pano gövesi: 1,50 mm DKP sac+ral 7035 boya Kapı: 2,00 mm DKP sac+ral 7035 boya Arka kapak: 1,20 mm DKP

Detaylı

OLGUN KLİMA. Sağlıklı Bir Nefes, Huzur ve Güvenli Yaşam

OLGUN KLİMA. Sağlıklı Bir Nefes, Huzur ve Güvenli Yaşam OLGUN KLİMA Sağlıklı Bir Nefes, Huzur ve Güvenli Yaşam OLGUN www.olgunklima.com Olgun Klima Ltd. Şti., iklimlendirme sektöründeki faaliyetlerini proje, üretim, tedarik, montaj ve servis hizmeti olarak

Detaylı

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF-

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF- Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý 38 38 MA 302 40 MA 303 41 MA 404 42 MA 465 43 MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

BARTAPLAN MODÜLER BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ

BARTAPLAN MODÜLER BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ BARTAPLAN MODÜLER BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ 1 BARTAPLAN Modüler Bölme Duvar Sistemi BARTAPLAN Modüler Bölme Duvar Sistemi ithal çelik taşıyıcı dikme profillerine, özel alüminyum klips profilleri ile giydirilen

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, suya ve neme karþý dayanýklý, tüm ýsý yalýtým

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ Köşe leri 9002 köşe bitiş profilidir. Hareketli tavan ve duvar bitişlerinde kullanılır. Tek taraflı uygulanır. 9077 Farklı kanat genişliklerinde üretilen alüminyum

Detaylı