Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 Filtreler Hepa ve ulpa filtre nedir? Hepa nýn açýlýmý High Efficiency Particulate Arresting dir. Yüksek etkinlikte partikül yakalayýcý anlamýna gelir. Hepa filtreler, 0,3 mikrona kadar partikülleri %85 ve üzeri oranlarda havadan arýndýrabilen filtrelerdir. Hepa filtrelerden daha hassas ve %99,999 oranýna sahip olan filtrelere ise ULPA filtre denir. Hepa ve ulpa filtreler bakým gerektirmeyen, özel liflerden oluþan ve kaðýda benzer bir yapýya sahiptir. Bu filtrelerin belirli bir zaman dilimi içerisinde yenisi ile deðiþtirilmesi gerekir. Hepa ve ulpa filtrelerin kullanýldýðý ortam havasý kirliliðine, kullaným sýklýðýna ve basýnç kaybýna baðlý olarak 6-12 ayda bir deðiþtirilmesi önerilir. Günümüzde ameliyathanelerde, hastahanelerde ve temiz oda uygulamalarýnda filtreleme performansý, güvenilirliði ve bakým gerektirmeyen yapýsýndan dolayý hepa ve ulpa filtreler kullanýlmaktadýr. Hepa ve ulpa filtrelerin MDF, plastik veya metal çerçeveli modelleri mevcuttur. Aktif karbon filtre nedir? Aktif karbon filtrenin gaz moleküllerini yakalama ve tutma özelliði vardýr. Aktif karbon filtrenin yüzeyi milyonlarca ufak gözenekten oluþmaktadýr. Bu gözenekler sayesinde bir çok koku yayan zehirli gazlar yakalanýr. Aktif karbon filtreler kullanýldýðý ortam havasý kirliliðine ve kullaným sýklýðýna baðlý olarak deðiþtirilmelidir. Örneðin, sigara içilen bir ortamda aktif karbon filtrelerin 3 ila 6 ayda bir deðiþtirilmesi gerekmektedir. Aktif granül karbon filtreler aðýr kokularýn oluþtuðu mekanlarda koku tutucu filtre olarak kullanýlýrlar. Aktif granül karbon filtrelerde, filtre kirlendiðinde sadece granül karbonlar deðiþtirilir. Filtrenin hücrelerini deðiþtirmeye gerek yoktur. Torba filtre nedir? Sentetik elyaf malzemeden mamul torba filtreler, yüksek toz tutma kapasitesi ile üstün performans gösterirler. 0 mm ve 0 mm derinliklerinde imal edilen torba filtreler, özel ebatlarda da imal edilirler. Sentetik elyaflý torba filtreler, havalandýrma sistemlerinde kullanýlýrlar. Hijyenik klima sisteminde ise büyük partiküllerin tutulmasý ve hepa filtrenin korunmasý amacýyla klima santralinin içine monte edilirler. Sentetik elyaflý torba filtreler G3 (EU4) - G4 (EU4) - F5 (EU5) - F6 (EU6) - F7(EU7) - F8 (EU8)- F9(EU9) sýnýfýnda filtreleme yaparlar. Kaset Filtre Nedir? Kaset panel filtreler, kontrollü ve yenilenebilir özellikte özel ham elyaf harmanýndan yapýlmýþtýr ve son derece dayanýklý bir yapýya sahiptir. Etrafýndaki koruma kafesi, filtreleme özelliðini darbelerden korumak amacýyla yerleþtirilmiþtir. Kaset panel filtreler G2 (EU2) - G3 (EU3) - G4(EU4) - F5 (EU5) sýnýfýndaki filtrelerdir. Kaset filtreler, selülozik esaslý ve fiber glass esaslý olarak üretilirler. Ön Filtreler Hassas Filtreler ÜRÜN KODU CBT, SER, PFY, FCF,PMF, PKF CBT, SER, PFY, FCF, PKF, STF SER, PKF, STF SER, MTF0, HTF HTF, KVF, KDF, ASF HTF, KVF, KPF, ASF, AKF HTF, KVF, KDF, ASF HTF, KVF, KDF, ASF FÝLTRE SEÇÝM ÇÝZELGESÝ PARTÝKÜL BOYUTU > µm 3- µm 1-3 µm 0,3-1µm EN 779 G1 G2 G3 G4 F5 F6 F7 F8 F9 EU 4 / 5 EU1 EU2 EU3 EU4 EU5 EU6 EU7 EU8 EU9 ORTALAMA VERÝM EN 1822 EU 4 / 4 ORTALAMA VERÝM Hepa Filtreler KVF, PHF, HVF PHF, HVF PHF, HVF, HDF PHF, HVF, HDF 0,3-1 µm < 0,3 µm H H11 H12 H13 H14 EU EU 11 EU 12 EU 13 EU 14 Ulpa Filtreler PHF, HVF, HDF 0,2-0,1 µm U15 U16 U17 EU 15 EU 16 EU 17 Am % : G1 - G4 sýnýfýndaki ön filtreler için ortalama toz yakalama oraný. Em % : F5 - F9 sýnýfýndaki hassas filtreler için ortalama verim. % : H - U17 sýnýfýndaki hepa ve ulpa filtreler için ortalama verim. MPPS : Filtrenin en çok geçirdiði tane boyu. Hangi filtreyi kullanmalýyým? Yukarýdaki filtre seçim çizelgesi bu konuda size yardýmcý olacaktýr. Ayrýca alperen.com.tr elektronik posta adresimizden veya pbx numaralý telefonumuzdan bizlere ulaþtýðýnýzda teknik destek yetkililerimiz sizlere yardýmcý olmaktan memnuniyet duyacaktýr. Filtreler ne zaman deðiþtirilmelidir? Filtrenin hava akýmýna karþý temizken oluþturduðu dirence baþlangýç direnci veya basýnç düþümü denir. Bu deðer Pa (pascal) olarak ölçülür. Filtreler kirlendikçe bu deðer artar. Direnç deðeri önerilen son dirence ulaþan filtre deðiþtirilmelidir. Ön filtre ve torba filtreler için önerilen son direnç deðerleri EN 779 Avrupa standartlarýna göre belirlenmiþ olup bu teknik deðerleri adresindeki web sitemizde inceleyebilirsiniz. Filtrelerin ömrü ne kadardýr? Bu sorunun cevabý filtrelerin monte edildiði yerdeki havanýn kirliðine baðlýdýr. Havadaki kirleticilerin artmasý ya da eksilmesi ve mevsimler gibi faktörler de filtrenin ömrüne etki etmektedir. Deneyimlerimizi esas alarak kaset filtrelerin 2-3 ay, torba filtrelerin 4-6 ay, hepa filtrelerin de 6-12 ay ömürlü olduklarýný söyleyebiliriz. Hangi filtreler yýkanma özelliðine sahiptir? Ýç yapýsý poliüretan veya metal olan ön filtreler yýkanabilir. Torba, hepa ve ulpa filtreler gözle görülmeyen partikülleri filtre liflerine moleküler çekim esasýna göre çekip yapýþtýrarak filtrelemektedir. Bu tip filtrelerin temizlenmesi mümkün deðildir, yenisi ile deðiþtirilmelidir. Filtreler ile ilgili diðer sorularýma nasýl yanýt bulabilirim? adresine e-posta göndererek veya telefon numaramýzý arayarak filtrelerle ilgili teknik sorularýnýzý bizlere iletirseniz teknik destek yetkililerimiz sizlere cevap vermekten memnuniyet duyacaktýr. t: pbx f: Mahmutbey Cad. No: 114 Þirinevler / ÝSTANBUL 1

3 Rulo Filtreler Ön Filtreler CBT CBT CBT Cam Elyaf Boya Tutucular Kullaným amacý : Kuru tip, toz tutucu, ön filtre olarak kullanýlýr. Özellikleri : Yüksek toz tutma kapasitesine sahiptir. Kullaným alaný : Boyahanelerde, boya kabinlerinde, kompresörlerde ve endüstriyel havalandýrma sistemlerinde rulo halinde veya panellere yerleþtirilerek kullanýlýr. Üretim þekli : Standart rulolar halinde, çok ince cam liflerinden mamul paint stop filtre malzemesinden üretilir. Verimlilik sýnýfý : G2 (EU2) - G3 (EU3) 0,5 1,0 1,5 2,0 2, SER Sentetik Elyaf Rulolar Kullaným amacý : Düþük basýnç kayýplý, toz tutucu, ön filtre olarak kullanýlýr. Özellikleri : Yüksek toz tutma kapasitesine sahiptir Kullaným alaný : Havalandýrma sistemlerinde panellere yerleþtirilerek kullanýlýr. Üretim þekli : Standart rulolar halinde, %0 polyester liflerden non wonen yapýda üretilir. Verimlilik sýnýfý : G2 (EU2) - G3 (EU3) - G4 (EU4) - F5 (EU5) 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 MTF MTF 0 S Mumlu Tavan Filtresi Kullaným amacý : Düþük basýnç kayýplý, toz tutucu filtre olarak kullanýlýr. Özellikleri : Yüksek yoðunlukta olup hasýr örgü ile desteklenmiþtir. Kullaným alaný : Boya kabini tavanlarýnda kullanýlýr. Üretim þekli : Rulolar halinde tüm katmanlarý ýsýl iþlemle birbirine yapýþtýrýlmýþ sentetik liflerden mumlu veya mumsuz üretilir. Verimlilik sýnýfý : F5 (EU5) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 45/ / / /6 / Poliüretan Yýkanabilir Filtre Malzemeleri Kullaným amacý : Toz tutucu ön filtre olarak kullanýlýr. Özellikleri : Yýkanabilir filtrelerdir. Kullaným alaný : Merkezi havalandýrma sistemlerinde ve fan coillerde ön filtre olarak kullanýlýr. Üretim þekli : Standart plakalar halinde veya istenilen ölçülerde gözenekli poliüretandan üretilir. Verimlilik sýnýfý : G2 (EU2) - G3 (EU3) YBT YBT Yaþ Boya Tutucular Kullaným amacý : Boya tutucu filtre olarak kullanýlýr. Özellikleri : Boya vb. sývý partikülleri etkili bir þekilde tutan filtredir. Kullaným alaný : Gemi, plastik, gýda, tarým, metal ve ahþap sanayinde kullanýlýr. Üretim þekli : Standart ölçülerde kutular halinde, pilelenerek birbirine yapýþtýrýlmýþ neme dayanýklý, iki katlý kraft kaðýdýndan üretilir. 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 t: pbx f: Mahmutbey Cad. No: 114 Þirinevler / ÝSTANBUL 2

4 Panel Filtreler Ön Filtreler FCF/S G3 FCF/S SG2 FCF/P G2 FCF/S G2 FCF Fan Coil Filtreleri Kullaným amacý : Toz tutucu ön filtre olarak kullanýlýr. Özellikleri : Düþük verimlilikte ve düþük basýnç kaybýnda da filtrasyon saðlamaktadýr. Kullaným alaný : Fan coil üniteleri ve havalandýrma cihazlarýnda kullanýlýr. Üretim þekli : Ýstenilen ölçülerde, sentetik filtre malzemesi veya yýkanabilir poliüretan malzemeden üretilir. Verimlilik sýnýfý : G2 (EU2) - G3 (EU3) FCF / S : Sentetik elyaf FCF / P : Poliüretan (yýkanabilir) PMF-48 PMF-24 PMF-12 PMF Panel Metal Filtreler Kullaným amacý : Yað tutucu, yýkanabilir ön filtre olarak kullanýlýr. Özellikleri : Yað tutma özelliðine ve uzun kullaným ömrüne sahiptir. Kullaným alaný : Mutfak davlumbazlarý ve havalandýrma sistemlerinde kullanýlýr. Üretim þekli : Ýstenilen ölçülerde, ince gözenekli metal örgü teli kullanýlarak galvaniz sac veya alüminyum çerçeveden üretilir. Verimlilik sýnýfý : G1 (EU1) - G2 (EU2) PMF / A : Alüminyum tel iç yapýlý, galvaniz çerçeveli PMF / G : Galvaniz tel örgü iç yapýlý, galvaniz çerçeveli G4 G3 PKF Panel Kaset Filtre Kullaným amacý : Toz tutucu ön filtre olarak kullanýlýr. Özellikleri : Düþük basýnç kaybý ve yüksek toz tutma özelliðine sahiptir. Kullaným alaný : Havalandýrma sistemlerinde kullanýlýr. Üretim þekli : Ýstenilen ölçülerde, sentetik filtre malzemesi kafes tel ile desteklenerek metal veya karton çerçeve içerisine yerleþtirilir. Verimlilik sýnýfý : G2 (EU2) - G3 (EU3) - G4 (EU4) PKF / K : Karton Çerçeveli PKF / M : Metal Çerçeveli STF Sentetik Torba Filtreler Kullaným amacý : Yüksek toz tutma kapasiteli ön filtre olarak kullanýlýr. Özellikleri : Cepli model olup, güç çalýþma þartlarýnda yüksek performans gösterir. Kullaným alaný : Havalandýrma sistemlerinde kullanýlýr. Üretim þekli : Ýstenilen ölçülerde, galvaniz çerçeve içerisine monte edilmiþ sentetik elyaf filtre malzemesinden üretilir. Verimlilik sýnýfý : G3 (EU3) - G4 (EU4) t: pbx f: Mahmutbey Cad. No: 114 Þirinevler / ÝSTANBUL 3

5 Torba & Kompakt Filtreler Hassas Filtreler F8 535-F7 535-F6 535-F5 HTF Hassas Torba Filtreler Kullaným amacý : Ön filtrasyon sonrasý ikinci kademe toz tutucu filtre olarak kullanýlýr. Özellikleri : Filtre cepleri tüm yüzey alanýndan maksimum verim elde etmek amacýyla sentetik elyaf ayýraçlar kullanýlarak küçük cepler halinde dikilmiþtir. Kullaným alaný : Yüksek verim ve hassas filtrasyon gerektiren havalandýrma uygulamalarýnda kullanýlýr. Üretim þekli : Ýstenilen ölçülerde, sonik kaynaklý, üstün kaliteli, üç katlý sentetik filtre malzemesinden üretilir. Verimlilik sýnýfý : F5 (EU5) - F6 (EU6) - F7(EU7) - F8(EU8) - F9(EU9) HTF / M : Galvaniz çerçeveli HTF / P : Plastik çerçeveli H -H -F8 -H -H -F KVF Kompakt V Filtreler Kullaným amacý : Ön filtrasyon sonrasý, ikinci kademe toz tutucu filtre olarak kullanýlýr. Özellikleri : Geniþ filtre yüzeyi yüksek hava debisi ve düþük basýnç kaybý saðlar. Hafif ve kompakt yapýsý sayesinde yüksek hava debisinde de güvenle kullanýlýr. Kullaným alaný : Hassas filtrasyon gerektiren hastane, ilaç fabrikalarý, temiz odalar, endüstriyel tesisler v.b yerlerde kullanýlýr. Üretim þekli : Standart ölçülerde, plastik çerçeve içerisine yerleþtirilen, mini pile dizayný ile katlanan, üstün kalitedeki filtre kaðýdýndan üretilir. Verimlilik sýnýfý : F6 (EU6) - F7 (EU7) - F8 (EU8) F9 (EU9) - H (EU) H -H -F8 -H -H -F KPF Kompakt Panel Filtreler Kullaným amacý : Ön filtrasyon sonrasý, ikinci kademe toz tutucu filtre olarak kullanýlýr. Özellikleri : Tek flanþlý olan filtreler montaj hücresinin dar olduðu uygulamalarda rahatlýkla kullanýlýr. Kullaným alaný : Hassas filtrasyon gerektiren hastane, ilaç fabrikalarý, temiz odalar, endüstriyel tesisler v.b yerlerde kullanýlýr. Üretim þekli : Standart ölçülerde, alüminyum, kaðýt veya ýsýya ve darbeye dayanýklý plastik çerçeveden imal edilir. Verimlilik sýnýfý : F6 (EU6) - F7(EU7)- F8(EU8 ) - F9(EU9) KPF / A : Alüminyum Çerçeveli KPF / P : Plastik Çerçeveli KPF / K : Karton Çerçeveli (flanþsýz) F9 149-F9 292-F7 149-F7 292-F6 141-F ASF Alüminyum Seperatörlü Panel Filtreler Kullaným amacý: Ön filtrasyon sonrasý, ikinci kademe toz tutucu filtre olarak kullanýlýr. Özellikleri : Yüksek hava debisi ve yüksek çalýþma sýcaklýðýnýn olduðu uygulamalarda kullanýlýr. Kullaným alaný : Hassas filtrasyon gerektiren hastane, ilaç fabrikalarý, temiz odalar, endüstriyel tesisler v.b yerlerde kullanýlýr. Üretim þekli : Standart ölçülerde, alüminyum separatörlerle birbirinden ayrýlmýþ filtre kaðýdýndan, flanþsýz, tek flanþlý ve çift flanþlý olarak üretilir. Verimlilik sýnýfý : F6 (EU6) - F7(EU7)- F8(EU8 ) - F9(EU9) t: pbx f: Mahmutbey Cad. No: 114 Þirinevler / ÝSTANBUL 4

6 Hepa ve Ulpa Filtreler Partikül Tutucu Filtreler D: 78 mm - H13 D: 1 mm - H13 D: 292 mm - H Hava Debisi (m³/h) PHF Panel Hepa Filtreler Kullaným amacý : Son kademe yüksek etkili partikül tutucu filtre olarak kullanýlýr. Özellikleri : EN 1822 standartlarýna göre yapýlan test sonuçlarý ürünle birlikte kullanýcýya sunulur. Kullaným alaný : Hassas filtrasyon gerektiren hastane, laboratuar, ilaç fabrikalarý, temiz odalar, endüstriyel tesisler v.b yerlerde kullanýlýr. Üretim þekli : Mikro cam elyaf kaðýdýnýn mini pile teknolojisi ile katlanarak çerçeve kenarlarý poliüretan esaslý yapýþtýrýcý ile kapatýlan MDF veya alüminyum kasa içerisine yerleþtirilerek üretilir. Verimlilik sýnýfý : H (EU) - H13 (EU13) - H14(EU14) - U15(EU15) PHF / A : Alüminyum çerçeveli PHF / M : MDF çerçeveli Hava Debisi (m³/h) HVF14 HVF13 HVF HVF Yüksek Debili Hepa Filtreler Kullaným amacý : Son kademe yüksek debili partikül tutucu filtre olarak kullanýlýr. Özellikleri : EN 1822 standartlarýna göre yapýlan test sonuçlarý ürünle birlikte kullanýcýya sunulur. Kullaným alaný : Yüksek debide hepa seviyesinde filtrasyon gerektiren ortamlarda kullanýlýr. Üretim þekli : V þeklinde dizilmiþ mikro cam elyaf kaðýdýnýn mini pile teknolojisi ile katlanarak çerçeve kenarlarý poliüretan esaslý yapýþtýrýcý ile kapatýlan galvaniz kasa içerisine yerleþtirilmesi þeklinde üretilir. Verimlilik sýnýfý : H (EU) - H13 (EU13) - H14(EU14) - U15(EU15) HDF15 HDF Hava Debisi (m³/h) HDF Davlumbazlý Terminal Hepa Filtreler Kullaným amacý : Son kademe yüksek partikül tutucu davlumbazlý filtre olarak kullanýlýr. Özellikleri : Tam sýzdýrmazlýk ve kolay kullaným imkaný saðlar. EN 1822 standartlarýna göre yapýlan test sonuçlarý ürünle birlikte kullanýcýya sunulur. Kullaným alaný : Ýlaç, elektronik, gýda, kimya ve çok yüksek derecede temiz hava gerektiren diðer endüstrilerde kullanýlýr. Üretim þekli : T þeklindeki tavan profilleri arasýna kolayca monte edilen, davlumbazlý sýzdýrmaz kasa içerisine yerleþtirilmiþ hepa filtreden üretilir. Verimlilik sýnýfý : H13 (EU13)- H14(EU14) - U15(EU15) HEPABOX Hepa Kutularý Kullaným amacý : Hepa filtre montajý için kullanýlan hijyenik havalandýrma ekipmanýdýr. Özellikleri : Tam sýzdýrmazlýk ve kolay kullaným imkaný saðlar. Hava giriþi yanlardan veya üsttendir. DIN 1946/4 e göre test edilir ve %0 sýzdýrmazlýk garantisi ile kullanýma sunulur. Kullaným alaný : Hepa filtre uygulamasý yapýlacak tüm projelerde kullanýlýr. Üretim þekli : Paslanmaz veya elektrostatik toz boyalý sacdan üretilir. Laminar Flow Üniteleri HAVA MÝKTARI (0.23 m/s m/s) m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h GENÝÞLÝK (mm) UZUNLUK (mm) YÜKSEKLÝK (mm) GÝRÝÞ ÖLÇÜSÜ (mm) 6*(285x585) 6*(285x585) 6*(285x585) 4*(0x00) 4*(0x00) t: pbx f: Mahmutbey Cad. No: 114 Þirinevler / ÝSTANBUL 5

7 Aktif Karbon Filtreler Koku Giderici Filtreler APF: APF:48 APF:24 APF Aktif Karbon Panel Filtreler Kullaným amacý : Ön filtrasyon sonrasý ikinci ve üçüncü kademe koku tutucu filtre olarak kullanýlýr. Özellikleri : Aktif karbon tozu emdirilmiþtir. % - %35 verimlilikte koku tutma saðlar. Kullaným alaný : Boya, cila, solvent, tiner kokularý, hastane kokularý, alkol, tütün ve kozmetik kokularý, yemek ve çürümüþ gýda kokularý gibi organik kokularýn tutulmasý amacýyla kullanýlýr. Üretim þekli : Neme dayanýklý karton çerçeve içerisine yerleþtirilen ve kafes tel ile desteklenip zig-zag þeklinde katlanan aktif karbon tozu emdirilmiþ sentetik filtre malzemesinden üretilir ADF ADF Aktif Karbon Dolum Filtreler Kullaným amacý : Ön filtrasyon sonrasý ikinci ve üçüncü kademe koku tutucu filtre olarak kullanýlýr. Özellikleri : Kompakt yapýsý sayesinde kolay montaj edilir. % - %90 verimlilikte yüksek koku tutma saðlar. Kullaným alaný : Boya, cila, solvent, tiner kokularý, hastane kokularý, alkol, tütün ve kozmetik kokularý, yemek ve çürümüþ gýda kokularý gibi organik kokularýn tutulmasý amacýyla kullanýlýr. Üretim þekli : Filtre çerçevesini oluþturan plastik panellerin içerisine aktif karbon granüller doldurularak üretilir AKF AKF Aktif Karbon Kompakt Filtreler Kullaným amacý : Ön filtrasyon sonrasý ikinci ve üçüncü kademe koku tutucu filtre olarak kullanýlýr. Özellikleri : Ýki katmanlý filtre malzemesi ve aktif granül karbon parçacýklarý sayesinde % - %90 verimlilikte yüksek koku tutma ve F7 sýnýfýnda filtrasyon verimliliði saðlar. Kullaným alaný : Boya, cila, solvent, tiner kokularý, hastane kokularý, alkol, tütün ve kozmetik kokularý, yemek ve çürümüþ gýda kokularý gibi organik kokularýn tutulmasý amacýyla kullanýlýr. Üretim þekli : Ýki sentetik filtre tabakasýnýn arasýna yerleþtirilmiþ aktif granül karbon parçacýklarýndan üretilir KKF KKF Aktif Karbon Kartuþ Filtreler Kullaným amacý : Ön filtrasyon sonrasý ikinci ve üçüncü kademe koku tutucu filtre olarak kullanýlýr. Özellikleri : % - %90 verimlilikte yüksek koku tutma kapasitesine sahiptir. Kapaklar üzerine yerleþtirilmiþ klipsler sayesinde dolumu rahatlýkla yapýlabilmektedir. Kullaným alaný : Boya, cila, solvent, tiner kokularý, hastane kokularý, alkol, tütün ve kozmetik kokularý, yemek ve çürümüþ gýda kokularý gibi organik kokularýn tutulmasý amacýyla kullanýlýr. Üretim þekli : Ýçindeki aktif karbon granüllerin deðiþimini kolaylaþtýran açýlabilir kapaklý 4, 6, 8 ve 16 kartuþlu modellerde galvaniz metalden silindir þeklinde üretilir. AGK Aktif Granül Karbon Kullaným amacý : Koku tutucu filtre hammaddesi olarak kullanýlýr. Özellikleri : % - %90 verimlilikte çok yüksek koku tutma kapasitesine sahiptir. Kullaným alaný : Karbon filtrelerde ve standart dýþý filtre uygulamalarýnda kullanýlýr. Üretim þekli : 4 mm çapýnda, muhtelif boylarda, mini karbon taneciklerinden üretilir. t: pbx f: Mahmutbey Cad. No: 114 Þirinevler / ÝSTANBUL 6

8

BÖLÜM-3 HAVALANDIRMA FİLTRELERİ

BÖLÜM-3 HAVALANDIRMA FİLTRELERİ 54 BÖLÜM3 HAVALANDIRMA FİLTRELERİ 3.1 HAVANIN ÖZELLİKLERİ Hava, %21 i Oksijen, %78 i Azot, %1 i Argon ve çok az miktarda diğer gazlardan oluşan bir gaz karışımıdır. Şekilde görüldüğü üzere, soluduğumuz

Detaylı

Teknik Geliþtirme Programý. Ýç Hava Kalitesi. Mühendislik Eðitimi

Teknik Geliþtirme Programý. Ýç Hava Kalitesi. Mühendislik Eðitimi Teknik Geliþtirme Programý Ýç Hava Kalitesi Mühendislik Eðitimi Bu kitap Carrier ýn Teknik Geliþtirme Programý kapsamýnda, mühendis eðitimleri dizisinde yayýmlanan Indoor Air Quality kitabýndan yararlanýlarak

Detaylı

Sert Plastik Ambalajlar Sert Plastik Ambalajlar .:.Ýçindekiler Ýçindekiler Sert (Rijit) Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneði 1 Plastiðin Tarihçesi 4 1. Sert Plastik Ambalaj Ana Ürün Gruplarý 1.1 Þiþeler

Detaylı

MS POLÝMERLER 2720 MS 2730 MS 2750 MS SuperFix SuperTrans SuperGrip 5075 SÝLÝKONLAR Universal Construction 1200 C ForeverSaniter 1 Hour Shower Aquarium Çekomastik 801 Çekomastik 802 Çekomastik 803 Çekomastik

Detaylı

DEKORATÝF YAPIÞTIRICILAR PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ FloCol MS Parquet MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý FloCol UniParquet Solventli Parke Yapýþtýrýcýsý PK Profi Seal Dolgu Mastiði Parkett Acrylat

Detaylı

Genel Ürün Kataloðu KYK - Kalitenin Yeni Kimligi KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Kuruluþumuz da müþteri odaklýlýk ve paydaþ memnuniyeti esastýr. Bu amaçla, Tüm çalýþanlarýmýza liderlik nitelikleri kazandýrarak, Sürekli

Detaylı

PARKE - HALI YAPIÞTIRICILARI PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ SAYFA NO FloCol MS Parquet FloCol UniParquet PK Profi Seal Parkett Acrylat FloCol AdheFill FloCol PU Inject MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý

Detaylı

ÝTHAL ÜRÜNLER HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI ROOF-TOP KLÝMA CÝHAZLARI BUHARLI NEMLENDÝRME ÜNÝTELERÝ

ÝTHAL ÜRÜNLER HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI ROOF-TOP KLÝMA CÝHAZLARI BUHARLI NEMLENDÝRME ÜNÝTELERÝ ÝTHAL ÜRÜNLER HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI ROOF-TOP KLÝMA CÝHAZLARI BUHARLI NEMLENDÝRME ÜNÝTELERÝ ÝÇÝNDEKÝLER 2-3-4 5-6 HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI GENEL ÖZELLÝKLER AMICO SERÝSÝ MODELLER 7 8-9-10

Detaylı

Klimalar. www.boschevaletleri.com. Yetkili Satıcı

Klimalar. www.boschevaletleri.com. Yetkili Satıcı Ankastre ürünlere bir mutfak yatırımı olarak bakan Bosch, tüm ankastre ürünlerini, sadece bugünkü deðil gelecekteki ihtiyaçlarınıza da cevap verecek þekilde tasarlıyor ve üretiyor. Bosch, hayatın büyük

Detaylı

Ürün Kataloðu DORAKÝM ENDÜSTRÝYEL KÝMYA VE LABORATUAR HÝZMETLERÝ SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ.

Ürün Kataloðu DORAKÝM ENDÜSTRÝYEL KÝMYA VE LABORATUAR HÝZMETLERÝ SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Ürün Kataloðu DORAKÝM ENDÜSTRÝYEL KÝMYA VE LABORATUAR HÝZMETLERÝ SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Ýstanbul Deri Org. Sanayi Bölgesi Yan Sanayi Geliþme Alaný XX Blok No.24 Aydýnlý/Tuzla/ÝSTANBUL Tel. +90 0 216 591 07

Detaylı

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar 2 3AFE 64572504 REV E TR 12.02.2004 Ýçindekiler Genel ABB 5 Sürücüler için Industrial IT 5 AC Sürücüler 5 Ürünler AC Motorlar

Detaylı

GÖNKAR POSTASI BÝZ BÝR AÝLEYÝZ 2006 YILI YURT ÝÇÝ - DIÞI REFERANSLARIMIZ KONYA ÇUMRA ÞEKER FABRÝKASI. TEMÝZ ve HÝJYENÝK ODALARDA PAKET KLÝMA KULLANIMI

GÖNKAR POSTASI BÝZ BÝR AÝLEYÝZ 2006 YILI YURT ÝÇÝ - DIÞI REFERANSLARIMIZ KONYA ÇUMRA ÞEKER FABRÝKASI. TEMÝZ ve HÝJYENÝK ODALARDA PAKET KLÝMA KULLANIMI GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... BÝZ BÝR AÝLEYÝZ ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA 17 Aralýk 006 SAYI 17 YIL 6 006 YILI YURT ÝÇÝ - DIÞI REFERANSLARIMIZ

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ Sektör lideri... BAYKON; sahip olduðu tartým sektörü ile ilgili uluslararasý sertifikasyonlarý, konusunda eðitimli personeli ve geniþ ürün portföyünün desteklediði

Detaylı

PASÝF DEVRE ELEMANLARI

PASÝF DEVRE ELEMANLARI BÖLÜM Bölüm 1: 1 Pasif devre elemanlarý PASÝF DEVRE ELEMANLARI "Dirençler, kondansatörler, bobinler" "DÝRENÇLER, KONDANSATÖRLER, BOBÝNLER" Elektrik ve elektronikle ilgili temel kavramlar 1- Elektrik Grek

Detaylı

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK FÝRMA TANITIMI ÇÖZÜM ORTAKLARI FÝRMA TANITIMLARI A.G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ KOMPENZASYON PANOSU HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU

Detaylı

Storage,pneumatic conveying,dosing systems... Depolama, taþýma, dozaj proseslerinizdeki çözüm ortaðýnýz...

Storage,pneumatic conveying,dosing systems... Depolama, taþýma, dozaj proseslerinizdeki çözüm ortaðýnýz... Storage,pneumatic conveying,dosing systems... Depolama, taþýma, dozaj proseslerinizdeki çözüm ortaðýnýz... Anahtar Teslim Projeler... Hangi sektörde, hangi üretimi yaparsanýz yapýn. Eðer mamülünüz bir

Detaylı

FIRIN AFB-902VT - AFX-902VT AFW-902VT

FIRIN AFB-902VT - AFX-902VT AFW-902VT FIRIN AFB-902VT - AFX-902VT AFW-902VT Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

PLAZMA KESME YÖNTEMÝNÝN TEMELLERÝ

PLAZMA KESME YÖNTEMÝNÝN TEMELLERÝ PLAZMA KESME YÖNTEMÝNÝN TEMELLERÝ Hazýrlayanlar: Can Odabaþ - Erkan Yegen - Fýrat Albayrak Tamir-bakým iþleriniz için ara sýra bir kesme takýmýna mý ihtiyaç duyuyorsunuz? Yakýn bir zamanda daha yüksek

Detaylı

Bölüm 1: Pasif Devre Elemanlarý "Dirençler, Kondansatörler, Bobinler"

Bölüm 1: Pasif Devre Elemanlarý Dirençler, Kondansatörler, Bobinler Bölüm 1: Pasif Devre Elemanlarý "Dirençler, Kondansatörler, Bobinler" Elektrik ve Elektronikle Ýlgili Temel Kavramlar 1. Elektrik Grek (Yunan) dilinde kehribar aðacýnýn adý elektriktir. Adý geçen toplumun

Detaylı

ÜRÜNLER FloCol Premia FloCol Viva FloCol Soft Taným Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Halý, pvc

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

K-RAIN PEYZAJ SULAMA ÜRÜNLERÝ KATALOÐU ÝÇÝNDEKÝLER ROTORLAR 02-03 MINIPRO 04-05 RPS50 06-07 RPS75 08 11 PROPLUS 12-14 SUPERPRO 16-18 PROCOM 20-22 PROSPORT SPREY BAÞLIKLILAR & NOZULLAR 24-26 SPREY BAÞLIKLILAR

Detaylı

GONKA TEK. Uluslararasý Pazarlamada Baþarýlý Olmanýn Sýrlarý. Azerbaycan daki Yeni Yatýrýmlarýmýz

GONKA TEK. Uluslararasý Pazarlamada Baþarýlý Olmanýn Sýrlarý. Azerbaycan daki Yeni Yatýrýmlarýmýz GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r 24 Mart 2011 SAYI 24 YIL 11 BU SAYIMIZDA... Uluslararasý Pazarlamada Baþarýlý Olmanýn Sýrlarý ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA AZERBAYCAN

Detaylı

VII. Baský Eylül 2006

VII. Baský Eylül 2006 TAKIM ÇELÝKLERÝ EL KÝTABI Hakan KOÇAK Metalurji Yük. Mühendisi VII. Baský Eylül 2006 Saðlam Metal tarafýndan takým çelikleri kullanýcýlarý için hazýrlanmýþtýr. Tel: (0212) 671 23 31 (PBX) Faks: 549 59

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı