ImageMate USB 2.0 Reader/Writer Kullanıcı Kılavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ImageMate USB 2.0 Reader/Writer Kullanıcı Kılavuzu"

Transkript

1 Türkçe ImageMate USB 2.0 Reader/Writer Kullanıcı Kılavuzu SDDR-189 All-in-One Reader/Writer: CompactFlash, SD, SDHC, minisd, minisdhc, microsd, microsdhc, MultiMediaCard, MMCplus, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC Dual Voltage, Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, xd, xd Type M, xd Type M+, xd Type H SDDR-199 Multi-Card Reader/Writer: SD, SDHC, MultiMediaCard, MMCplus, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC Dual Voltage, Memory Stick, Memory Stick PRO ve xd & xd Type M & H için Çok İşlevli Yüksek Hızlı USB 2.0 Okuma/Yazma Aygıtı Aktarma Tuflu Uygulamas n (Transfer Button Application) sitesinden indirin. Sehpa üzerindeki m knat s n, okuma ayg t na yerlefltirilmifl bir kartta bulunan veriler üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Tebrikler ImageMate USB 2.0 Reader/Writer (okuma/yazma) ayg t n sat n ald n z için tebrikler. ImageMate Reader/Writer ayg t, multimedya verilerini ve büyük dosyalar basit bir USB kablosuyla bilgisayar n za ve bilgisayar n zdan aktar r. ImageMate Reader/Writer ayg t hem Yüksek H zl USB 2.0 hem de Tam H zl USB 1.1 i destekler ve USB 1.1 portlar ile uyumludur. ImageMate Reader/Writer ayg t n n kullan m kolayd r. Ayg t bilgisayar n za takmak için bilgisayar kapatman z ya da yeniden bafllatman z gerekmedi i gibi, bilgisayar n z n kasas n herhangi bir nedenle açman z da gerekmez. Ayr ca, ImageMate Reader/Writer ayg t gücünü USB ba lant s ndan ald için ayr bir AC/DC adaptörüne gerek yoktur. Ço u durumda yapman z gereken tek fley ImageMate Reader/Writer ayg t n takmak ve çal flman za devam etmektir. Sistem Gereksinimleri Ba lant Yüksek H zl veri aktar m için USB 2.0 portu (ya da Tam H zl veri aktar m için USB 1.1. portu) flletim Sistemi Deste i Windows Windows 2000 Windows XP Windows Vista Macintosh Mac OS 10.3 Mac OS 10.4 Mac OS 10.5 Ambalaj n Aç lmas ImageMate Reader/Writer (depolama kart dahil de ildir) Okuma ayg t sehpas USB kablosu H zl Bafllama K lavuzu

2 Kontrol 1. Ambalaj aç n. Ambalaj çeri inin Aç lmas listesinde verilen her fleyin bulundu unu kontrol edin. 2. Sistem gereksinimlerini kontrol edin. Ambalaj n d fl ndaki S STEM GEREKS N MLER NE baflvurun. 3. Bilgisayar n zdaki USB portunun yerini bulun. B LG k sm na baflvurun. Bilgi USB portu nedir? Universal Serial Bus (USB) portu, ImageMate Reader/Writer gibi bir ayg t bilgisayar n za takman n kolay bir yoludur. Bir ayg t USB portuna ba lamak için bilgisayar n z n aç larak bir kart tak lmas ya da karmafl k anahtarlar n ayarlanmas gerekmez. Ayg t tak p hemen kullanmaya bafllayabilirsiniz. USB portunu nas l bulabilirim? USB portlar ço u kez bilgisayar n z n ön veya arka taraf nda, ya da bir USB göbe inde bulunur. Bir dizüstü ya da Macintosh bilgisayarda, USB portu yanda bulunabilir. USB portu buna benzer: Yüksek H zl (Hi-Speed) USB 2.0 ile Tam H zl (Full Speed) USB 1.1 aras ndaki fark nedir? Yüksek H zl USB 2.0 ile 480 megabit/saniyeye (Mbps) kadar h zda veri aktar m yap labilirken, Tam H zl USB 1.1 ile sadece 12 Mbps h za kadar veri aktar m yap labilir. Yüksek H zl USB 2.0, veri aktarma performans nda Tam H zl USB 1.1 e k yasla çarp c bir üstünlük sa lar. USB 2.0, eski USB 1.1 portlar ile uyumludur. ImageMate USB 2.0 Reader/Writer, hem USB 2.0 hem de USB 1.1 i destekler. Ba lant Kurma ImageMate Reader/Writer ayg t, metal sehpa ile birlikte ya da sehpas z kullan labilir. Okuma ayg t n takmak için sehpay düz bir yüzeye koyup, okuma ayg t n resimdeki gibi sehpaya yerlefltirin. Okuma ayg t n n ba lant s n kesmek için, bir elinizle sehpay tutup, di er elinizle okuma ayg t n yukar do ru çekin. ImageMate Reader/Writer ayg t n n USB portuna tak lmas basittir. ImageMate Reader/Writer ayg t n takarken bilgisayar n z kapatman z ya da yeniden bafllatman z gerekmez. ImageMate Reader/Writer ayg t gücünü USB ba lant s ndan ald için ayr ca bir AC/DC adaptörü gerekmez. ImageMate Reader/Writer ayg t n z bilgisayara ilk kez tak ld nda, bilgisayar n z ayg t n yüklenmekte oldu unu bildiren bir mesaj görüntüleyebilir (bu mesaj, iflletim sisteminize ba l olarak biraz de iflebilir). ImageMate Reader/Writer ayg t n kullanarak dosya aktarmak için bilgisayar n za yaz l m yüklemeniz gerekmez. Ancak, ImageMate Reader/Writer ayg t ile olan deneyiminizi gelifltirmek için iki adet ücretsiz yard mc program vard r. Transfer Button (Aktarma Tuflu) Uygulamas ImageMate Reader/Writer ayg t n z n üst k sm ndaki Transfer Button tuflu, en s k kulland n z (foto) program (n ) ya da web sitesini tek bir tufla basarak bafllatman z sa lar. Drive Letter (Sürücü Harfi) Uygulamas Drive Letter uygulamas, eriflmek istedi iniz kart n do ru sürücü harfini bulman z kolaylaflt r r. Daha fazla bilgi için ve sitesine gidin ve yaz l m indirme, yükleme ve kullanma talimat n izleyin. Windows Disk Simgeleri ImageMate Multi-Card Reader/Writer: ImageMate Multi-Card Reader/Writer ayg t n bir Windows iflletim sistemine takt n zda, Bilgisayar m (My Computer) klasöründe, medya yuvas n temsil eden bir tafl nabilir disk simgesi yeni atanm fl sürücü harfiyle gösterilir. ImageMate All-in-One Reader/Writer: ImageMate All-in-One Reader/Writer ayg t n bir Windows iflletim sistemine takt n zda, Bilgisayar m (My Computer) klasöründe, medya yuvalar n temsil eden dört adet tafl nabilir disk simgesi yeni atanm fl sürücü harfleriyle gösterilir: 1. yeni tafl nabilir sürücü: microsd/microsdhc 2. yeni tafl nabilir sürücü: SD/SDHC/miniSD/miniSDHC/MultiMediaCard/MMCplus/MMCmobile/RS-MMC/RS-MMC Dual Voltage 3. yeni tafl nabilir sürücü: Memory Stick/Memory Stick PRO/Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo/ Memory Stick PRO-HG Duo/xD/xD Type M, M+ & H 4. yeni tafl nabilir sürücü: CompactFlash

3 Drive Letter uygulamas yüklenmiflse (yukar ya bak n), sürücü harfi simgesi (ya da simgeleri) yaln zca bir kart yerlefltirildi i zaman görüntüye gelir. Ayr ca, her bir sürücü harfinin genel simgesinin yerine, söz konusu kart yuvas n n ana kart format(lar) n temsil eden bir simge görüntülenir. Macintosh Disk Simgeleri ImageMate Reader/Writer ayg t n bir Macintosh iflletim sistemine takt n zda, ayg ta bir kart yerlefltirilirse, kart yuvalar n temsil eden isimsiz (no name) adl tafl nabilir disk simgeleri masaüstünde görüntüye gelir. Drive Letter uygulamas yüklenmiflse (yukar ya bak n), genel disk simgesinin yerine, kullan lmakta olan kart yuvas n n (ya da yuvalar n n) ana kart format(lar) n temsil eden bir simge görüntülenir. Kullanma Kart n Yerlefltirilmesi ImageMate Reader/Writer ayg t n n kart yuvas na bir kart yerlefltirmek için, kart n konektörlü ucunu, etiketi (sehpaya yerlefltirildi inde) sa tarafa bakacak flekilde sokun. Kart yuvan n içine zorlamay n. LED Aktivitesi Her bir kart yuvas n n bir mavi LED fl vard r: Kart do ru tak ld nda LED yanar. Karta veya karttan veri aktar m yap l rken LED sürekli yan p söner. LED yanm yorsa, ImageMate Reader/Writer ayg t n n tak l ve kart n do ru yerlefltirilmifl olmas n kontrol edin. LED fl YANIP SÖNERKEN kart ASLA ç kartmay n. Bilgisayarda aktarma tuflu uygulamas ile birlikte kullan lmas 1. SDDR-189/SDDR-199 modellerinin ImageMate yaz l m n ve yükleme talimat n indirmek için adresine gidin. 2. Yaz l m talimata göre yükleyin. 3. Yaz l m baflar yla yüklendikten ve tufla her bast n zda bafllataca n z uygulamay seçtikten sonra, tufla bas n ve tercih etti iniz uygulama arac l yla kart üzerindeki dosyalara eriflin. ImageMate yaz l m yüklenmeden bilgisayarda kullan lmas Masaüstünüzde bir Klasör oluflturup, resimlerinizi Kopyala ve Yap flt r (Copy and Paste ) yöntemiyle klasöre yerlefltirme ad mlar afla da verilmifltir. 1. Masaüstünüzde KLASÖR oluflturulmas A. Farenizi Masaüstünüzde simge içermeyen herhangi bir yere götürün. B. Farenin SA tufluna bir kere t klay p, görüntülenen menüde fareyi YEN (NEW) seçene ine götürüp, SOL fare tufluyla KLASÖR (FOLDER) seçimini yap n. C. Bu ifllem Masaüstünüzde bir YEN KLASÖR oluflturur. Bu aflamada klasöre Resimlerim ya da Foto raflar m gibi herhangi bir ismi verebilirsiniz. Yazd ktan sonra klavyenizde G R (ENTER) tufluna bas n. fiimdi klasörün ismi kaydedilmifltir. 2. Resimlerinizin klasöre kopyala ve yap flt r yöntemiyle aktar lmas A. Bilgisayar m (My Computer) simgesini çift t klay n. B. Tafl nabilir disk sürücüsünü (ImageMate Reader/Writer ayg t n temsil eden) çift t klay n; örn. F:, G: ya da E: olabilir. fiimdi DCIM isimli bir klasör görmelisiniz (DCIM, Dijital Foto raf Makinesi Görüntüleri sözcüklerinin ngilizce deki bafl harflerinden oluflur). C. DCIM klasörünü çift t klay n. fiimdi, 100Olymp ya da 100Canon veya 100Fuji gibi bir foto raf makinesi klasörü göreceksiniz. D. Foto raf makinesi klasörünü çift t klay n. fiimdi (kulland n z flletim Sistemine ba l olarak) resim ya da resim dosya isimlerini görmelisiniz. E. DÜZENLE (EDIT) menü çubu una gidip, HEPS N SEÇ (SELECT ALL) seçene ini t klay n. fiimdi, tüm resimlerinizin VURGULANDI INI göreceksiniz. F. DÜZENLE (EDIT) menü çubu una geri gidip KOPYALA (COPY) seçene ini t klay n. Bu pencereyi kapat n ya da simge durumuna küçültün. G. Masaüstünde oluflturdu unuz klasörü çift t klay p DÜZENLE (EDIT) menü çubu unda YAPIfiTIR (PASTE) seçimini yapt n zda, resimlerin klasöre kopyaland n göreceksiniz. H. Dosya ismini çift t klatt n zda, resim aç l p görüntülenir.

4 ImageMate yaz l m yüklenmeden Macintosh üzerinde kullan lmas 1. ImageMate Reader/Writer ayg t n Mac bilgisayar n zdaki USB portuna tak n (Monitöre ya da Klavyeye takmay n). 2. Dosya aktarmak için Reader/Writer ayg t na bir kart yerlefltirin. Masaüstünüzde bafll ks z (untitled) isimli yeni bir sürücü görüntüye gelecektir. 3. Baflka herhangi bir disk ya da klasör için yapt n z gibi, dosyalar yeni sürücüye sürükleyip b rakabilirsiniz. Kart n Ç kar lmas Windows üzerinde kart ç kartmak için: 1. Bilgisayar m (My Computer) simgesini çift t klay n. 2. lgili ImageMate Reader/Writer simgesini sa -t klay n. 3. Ç kart (Eject) seçimini yap n (Windows XP ya da Vista için gerekmez). 4. Kart yuvadan çekip ç kar n. Macintosh üzerinde kart ç karmak için: 1. bafll ks z (untitled) simgesini Çöp (Trash) simgesine sürükleyin. 2. Kart yuvadan çekip ç kar n. Ba lant y Kesme ImageMate Reader/Writer ayg t n bilgisayar n zdan ç kart rken bilgisayar kapatman z gerekmez; ancak, afla daki ad mlar okumadan önce ASLA ayg t USB portundan ç kartmay n. E er bir sürücü penceresi aç ksa ya da ImageMate Reader/Writer aktifse, ImageMate ayg t n ç kartmaya teflebbüs etmeden önce ilgili pencereleri kapat n. Windows Ayg t güvenli bir flekilde durdurmak için, ayg t ç kartmadan önce görev çubu unun bilgilendirme bölgesindeki hotplug simgesini kullan n. Bilgilendirme bölgesi, görev çubu unun sa taraf nda, genellikle saatin görüntülendi i aland r. Bu ad mlar Windows XP ve Vista için gerekmez. 1. Bilgilendirme bölgesinde hotplug simgesini sa -t klat n. 2. Ç karmak istedi iniz ayg t seçip, DUR (STOP) seçene ini t klat n. 3. Ayg t n güvenle ç kar labilece i Windows taraf ndan bildirildi inde, ImageMate Reader/Writer ayg t n bilgisayardan ç kart n. Macintosh 1. ImageMate Reader/Writer untitled (bafll ks z) simgesini Trash (Çöp) simgesine sürükleyin. 2. Ayg t bilgisayardan ç kar n. Ar za Giderme Hata mesajlar hakk ndaki sorular n z için lütfen kb.sandisk.com sitesindeki bilgi taban n kontrol edin. Teknik destek ve garanti servisi için bulundu unuz bölgede bir numara bulmak üzere lütfen sitesine gidin.

5 SanDisk in 2 Y ll k S n rl Garantisi SanDisk, ürünü sat n alma tarihinizden bafllayarak iki y l süreyle, bu ürünün tasar m ve üretimdeki malzeme kusurlar ndan yoksun olaca n ve yay nlanan teknik özelliklere normal kullan m alt nda büyük ölçüde uyaca n afla daki flartlara tabi olmak üzere garanti eder. Bu garanti, ürünü SanDisk ten sat n alan ilk son kullan c ya ya da yetkili sat c ya sa lanmakta olup, devredilemez. Ürünü sat n alma kan t n n sa lanmas gerekebilir. Bu ürünün, SD Card Association, MultiMediaCard Association ya da Memory Stick veya TransFlash gereksinimleriyle (hangisi uygunsa) uyumlu bellek kartlar yla kullan lmas flart olup, baflka herhangi bir ürünle kullan lmas bu garantiyi geçersiz k lar. SanDisk, yetkili olsun ya da olmas n, üçüncü taraflara ait herhangi bir ürün ya da bileflenin yol açt ar za veya kusurdan sorumlu de ildir. Bu garanti, ürünle birlikte gelen herhangi bir üçüncü taraf yaz l m için geçerli olmay p, bu tür yaz l m için gerekecek her türlü servis ve onar mdan sizi sorumlusunuz. E er bellek kart, ürün talimat na göre kullan lmazsa ya da yanl fl montaj, yanl fl kullan m, yetkisiz kiflilerce yap lan onar m veya de ifliklikler ya da kaza nedeniyle hasara u rarsa, bu garanti geçersizdir. Ürün, SanDisk taraf ndan verilecek talimata göre, tahrifata dirençli bir ambalajda, kargo ücreti önceden ödenmifl olarak iade edilmelidir. SanDisk e vermeniz gerekebilecek bir izleme teyit numaras alman z flartt r. SanDisk, seçene i kendisine ait olmak üzere ürünü tamir edecek, ya da ayn veya daha büyük kapasite ve ifllevselli e sahip, yeni ya da fabrikada yenilenmifl bir ürünle de ifltirecek, veya sat n al rken ödedi iniz ücreti iade edecektir. De ifltirilen ürünün garanti süresi, orijinal ürünün garantisi için kalan süre kadard r. SAND SK SORUMLULU UNUN TAMAMI VE BU GARANT N N HLAL HAL NDE HAKKINIZ OLAN MÜNHASIR TELAF, BUNDAN BARETT R. SanDisk, kay p nedenine bak lmaks z n, herhangi bir ürünün (iade edilen ürünler dahil) içerdi i veri ya da görüntülerin kaybedilmesinden sorumlu de ildir. SanDisk ürünlerinin ar zas z çal flaca garanti edilmez. SanDisk ürünleri, yaflam destek sistemlerinde ya da ar zalar n yaralanmaya yol açabilece i veya yaflam tehlikesi oluflturabilece i di er uygulamalarda kullan lmamal d r. Bu garanti size belirli yasal haklar vermekte olup, ayr ca adli yetki bölgesine ba l olarak de iflen di er haklar n z da olabilir. YUKARIDAK LER, SAND SK TARAFINDAN VER LEN TEK GARANT Y TEfiK L EDER. SAND SK, TÜM D ER AÇIK VE ZIMN GARANT LER LG L YASALARIN Z N VERD EN YÜKSEK KAPSAMDA REDDEDER. SATILAB L RL K VE BELL B R AMACA UYGUNLU A L fik N ZIMN GARANT LER, AÇIK GARANT N N SÜRES YLE SINIRLIDIR. BAZI ADL YETK BÖLGELER, ZIMN GARANT LER N SÜRES NE SINIRLAMA GET R LMES NE Z N VERMEMEKTED R; DOLAYISIYLA, YUKARIDAK SINIRLAMA S ZE UYGULANMAYAB L R. SAND SK YA DA SAND SK N HERHANG B R BA LI F RMASI VEYA fit RAK, HERHANG B R DOLAYSIZ, DOLAYLI YA DA BAfiKA B R OLAYIN SONUCUNDA OLUfiAN ZARARLAR, MAL KAYIPLAR VEYA HERHANG B R VER YA DA GÖRÜNTÜ KAYBI NEDEN YLE, SAND SK BU TÜR B R ZARARIN OLASILI INDAN HABERDAR ED LM fi OLSA DAH, H ÇB R SURETTE SORUMLU DE LD R. BAZI ADL YETK BÖLGELER, RASTLANTISAL VEYA BAfiKA B R OLAYIN SONUCUNDA OLUfiAN ZARARLARIN HAR Ç BIRAKILMASINA YA DA SINIRLANDIRILMASINA Z N VERMEMEKTED R; DOLAYISIYLA, YUKARIDAK SINIRLANDIRMA VEYA HAR Ç BIRAKMALAR S ZE UYGULANMAYAB L R. SAND SK N SORUMLULU U H ÇB R HALDE, ÜRÜN Ç N ÖDEM fi OLDU UNUZ ÜCRETTEN FAZLA OLAMAZ. Kart n z n kayd n yapt rmaman z, ürün garantisi alt ndaki haklar n zdan vazgeçti iniz anlam na gelmez. SanDisk, SanDisk logosu, ImageMate ve CompactFlash; SanDisk Corporation n markalar olup, Amerika Birleflik Devletleri ve di er ülkelerde tescillidir. SD, SDHC, minisd, minisdhc, microsd ve microsdhc iflaret ve logolar ticari markalard r. SanDisk; xd-picture Card ve MultiMediaCard markalar n n yetkili lisans sahibidir. MMCmobile, MMCplus, MultiMediaCard ve RS-MMC; MultiMediaCard Association n markalar d r. Memory Stick, Sony Corporation n tescilli markas d r. MagicGate marka ve logosu, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo ve Memory Stick PRO-HG Duo, Sony Corporation n markalar d r. Burada sözü edilen di er marka isimlerinden sadece tan lama amac ile bahsedilmekte olup, bunlar kendi sahiplerinin markalar olabilirler SanDisk Corporation. Her hakk sakl d r.

6 Aktarma Tuflu microsd microsdhc Aktarma Tuflu SD SDHC MultiMediaCard MMCplus MMCmobile RS-MMC RS-MMC DV Memory Stick Memory Stick PRO xd xd Type M xd Type M+ xd Type H SD SDHC minisd minisdhc MultiMediaCard MMCplus MMCmobile RS-MMC RS-MMC DV Memory Stick Memory Stick PRO Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo xd xd Type M xd Type M+ xd Type H CompactFlash Ayr labilir Metal Sehpa Ayr labilir Metal Sehpa ImageMate Multi-Card Reader ImageMate All-in-One Reader

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu

Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu Resmi Model: Z01G Resmi Tip: Z01G001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD Logosu sahibinin ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD logosu sahibinin ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Detaylı

Sürücü Gönder. Yönetici Kılavuzu

Sürücü Gönder. Yönetici Kılavuzu Sürücü Gönder Yönetici Kılavuzu Ocak 2013 www.lexmark.com Genel Bakış 2 Genel Bakış Sürücü Gönder, belirli bir yazıcı modelinin yazıcı sürücüsünü almanızı sağlar. Uygulama, size yükleme talimatlarını ve

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD Logo sahibinin ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD logosu sahibinin ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Belge Bölüm Numarası: 419584-141 Ocak 2007 Bu kılavuzda isteğe bağlı harici ortam kartlarının nasıl kullanılacağı anlatılır. İçindekiler 1 Dijital Ortam Yuvası kartları Dijital ortam

Detaylı

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M w w w. m i n t o n. c o m. t r M D S L -2 0 9 A D S L M O D E M K O L A Y K U R U L U M K I L A V U Z U Girifl ADSL Ethernet & USB Router sat n ald n z için teflekkür ederiz! ADSL Router sizin varolan

Detaylı

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD Logosu sahibinin ticari markasıdır. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır.

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı DB-2180 Binocular LCD DigiCam Ürün bilgileri F D E L K J A B C G H I A: Dürbün mercekleri (8x sabit zum) B: Dijital kamera mercekleri (8x sabit zum) C: Dijital kamera odak ruleti D: LCD ekran E: İşlev

Detaylı

Multi-Card Reader/Writer

Multi-Card Reader/Writer IT 4-262-027-21 (1) Multi-Card Reader/Writer Kullanım Talimatları Üniteyi çalıştırmadan önce, bu dokümanı çok dikkatli bir şekilde okuyun ve ileriye dönük olarak referans amacıyla saklayın. JP FR DE ES

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Belge Bölüm Numarası: 430222-141 Ocak 2007 Bu kılavuzda isteğe bağlı harici ortam kartlarının nasıl kullanılacağı anlatılır. İçindekiler 1 Dijital Ortam Yuvası kartları (yalnızca

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T H A R D D I S K A D A P T E R I DC OE / MS BATA O UT SO B UH SU BB 2 1 - I N - 1 R E A D E R O N E T OUC H B A C K U P 3 P O

Detaylı

Multi-Card Reader/Writer

Multi-Card Reader/Writer IT 4-162-899-21 (1) Multi-Card Reader/Writer Kullanım Talimatları Üniteyi çalıştırmadan önce, bu dokümanı çok dikkatli bir şekilde okuyun ve ileriye dönük olarak referans amacıyla saklayın. JP FR DE ES

Detaylı

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java, Sun Microsystems, Inc. şirketinin ABD ticari markasıdır. SD logosu sahibinin ticari markasıdır.

Detaylı

Multi-Card Reader/Writer

Multi-Card Reader/Writer IT 4-152-817-21 (1) Multi-Card Reader/Writer Kullanım Talimatları Üniteyi çalıştırmadan önce, bu dokümanı çok dikkatli bir şekilde okuyun ve ileriye dönük olarak referans amacıyla saklayın. JP FR DE ES

Detaylı

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD Logosu marka sahibinin ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Detaylı

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java, Sun Microsystems, Inc. şirketinin ABD ticari markasıdır. SD logosu sahibinin ticari markasıdır. Ürün

Detaylı

G H J. C A: Kart yerleştirme simgeleri B: Lastik ayaklar C: Pıtrak bant D: Etkinlik göstergesi E: Güç göstergesi. CR-1200 16-in-1 USB2 CARD READER

G H J. C A: Kart yerleştirme simgeleri B: Lastik ayaklar C: Pıtrak bant D: Etkinlik göstergesi E: Güç göstergesi. CR-1200 16-in-1 USB2 CARD READER CR-00 6-in- USB CARD READER Ürün bilgileri F A B D I G H J E C A: Kart yerleştirme simgeleri B: Lastik ayaklar C: Pıtrak bant D: Etkinlik göstergesi E: Güç göstergesi F: Yuva: CF I, CF II, MD G: Yuva:

Detaylı

Nokia Nseries PC Suite 2.1. Baskı 1

Nokia Nseries PC Suite 2.1. Baskı 1 Nokia Nseries PC Suite 2.1 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune,

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

USB 2.0 External HDD Enclosure 3.5" (8,89cm)

USB 2.0 External HDD Enclosure 3.5 (8,89cm) USB 2.0 External HDD Enclosure 3.5" (8,89cm) Kullanım Kılavuzu DA-71051 Önsöz Ürünümüzü satın aldığınız için tebrik ederiz! Güvenilir ve sağlam yeni depolama konseptini göstereceğiz. HDD kapasitenizi artırmak

Detaylı

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler Digitus DN-15018-1 Tanıtımını gerçekleştireceğimiz sıradaki Digitus ürünü ise Powerline Wireless 300N Access Point. Kısaca Access Point in görevini sizlere aktaralım. Bu cihazın görevini birçok bilgisayar

Detaylı

Memory Stick Duo ExpressCard Adaptör

Memory Stick Duo ExpressCard Adaptör 3-218-419-61 (1) Memory Stick Duo ExpressCard Adaptör Kullanma K lavuzu MSAC-EX1 Türkçe Üniteyi çal şt rmadan önce, bu talimatlar çok dikkatli bir şekilde okuyun ve ileriye dönük olarak referans amac yla

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java, Sun Microsystems, Inc. şirketinin ABD ticari markasıdır. SD logosu sahibinin ticari markasıdır. Ürün

Detaylı

Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not

Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not Cihazınızın kurulumunu tamamlamak için bu ilave talimatları kullanın. Disc Publisher cihazınızdaki Blu- ray sürücü (leri) bilgisayara bağlamak için esata kullanılır.

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri IBM System Storage EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri TM Bu belge, IBM System Storage EXN4000 depolama genişletme birimine ilişkin kuruluş ve ayar yönergelerini içerir. EXN4000 ürününe ilişkin ek bilgileri

Detaylı

40 lik IDE sinyal kablosu

40 lik IDE sinyal kablosu Bafllang ç H zl Kurulum K lavuzu, ana kart n z n performans n artt rarak daha h zl çal flmas n sa layacakt r. H zl Kurulum K lavuzu nu kullan rken Kullan c K lavuzu nda yer alan H zl Referans Kart na bak

Detaylı

Kullanım kılavuzu HERE Maps

Kullanım kılavuzu HERE Maps Kullanım kılavuzu HERE Maps Baskı 1.0 TR HERE Maps HERE Maps, size etrafta neler olduğunu gösterir ve gitmek istediğiniz yere ulaşmanızı sağlar. Şunları yapabilirsiniz: Şehirleri, sokakları ve servisleri

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri

Yazılım Güncelleştirmeleri Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Multi-Card Reader/Writer

Multi-Card Reader/Writer IT 4-116-384-22 (1) Multi-Card Reader/Writer Kullanım Talimatları Üniteyi çalıştırmadan önce, bu dokümanı çok dikkatli bir şekilde okuyun ve ileriye dönük olarak referans amacıyla saklayın. JP FR DE ES

Detaylı

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı Kurulum İşlemleri Hasp Driver Kurulumu Hasp Hatası Alıyorum - Unable to Access Sentinel Hasp Run-Time Environment (H0033) - Feature Not Found

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Ürünle ilgili not Bu

Detaylı

Multi-Card Reader/Writer

Multi-Card Reader/Writer IT 4-162-899-23 (1) Multi-Card Reader/Writer Kullanım Talimatları Üniteyi çalıştırmadan önce, bu dokümanı çok dikkatli bir şekilde okuyun ve ileriye dönük olarak referans amacıyla saklayın. JP FR DE ES

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

2015 CommanderVP Valley Dijital Panelleri

2015 CommanderVP Valley Dijital Panelleri 2015 CommanderVP Valley Dijital Panelleri Giriş 1 Sayfa 2 Bölüm 1 Sayfa 3 Bölüm 2 Sayfa 4-7 Bölüm 3 Sayfa 7-9 Bölüm 4 Sayfa 9 Bölüm 5 Sayfa 9 Bölüm 6 Sayfa 10 Bölüm 7 Sayfa 11-12 Bölüm 8 Sayfa 12-13 Giriş

Detaylı

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD Logosu sahibinin ticari markasıdır. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır.

Detaylı

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır:

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır: K A B L O S U Z N I - 7 0 7 5 0 3 N I - 7 0 7 5 0 7 N I - 7 0 7 5 0 8 1 PA K E T I N I Ç I N D E K I L E R 4 T E K N I K Ö Z E L L I K L E R 5 U Y G U L A M A Y E L PA Z E S I 6 P C / P C I K A R T I D

Detaylı

Publication : Techno-labs. Title. Date : 03.10.2012. : WD My Book Live. WD My Book Live

Publication : Techno-labs. Title. Date : 03.10.2012. : WD My Book Live. WD My Book Live WD Publication : Techno-labs Title : WD My Book Live Date : 03.10.2012 WD My Book Live Western Digital in ev içi ağ için geliştirdiği My Book Live ı inceledik. Saatlerimizi bundan 10 yıl öncesine geri

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu MacBook Pro nuza Hoş Geldiniz Hadi başlayalım. Mac inizi başlatmak için açma/kapama düğmesine basın. Ayarlama Yardımcısı, düzgün ve sorunsuz bir şekilde çalışmaya başlamanızı sağlamak

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Belge Parça Numarası: 406854-141 Nisan 2006 Bu kılavuzda harici ortam kartlarının bilgisayarla nasıl kullanılacağı anlatılır. İçindekiler 1 Dijital Ortam Yuvası kartları Dijital ortam

Detaylı

Multi-Card Reader/Writer

Multi-Card Reader/Writer IT 4-152-817-23 (1) Multi-Card Reader/Writer Kullanım Talimatları Üniteyi çalıştırmadan önce, bu dokümanı çok dikkatli bir şekilde okuyun ve ileriye dönük olarak referans amacıyla saklayın. JP FR DE ES

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

USB 3.0 Harici Sabit Disk Kasası 2,5 (6,35cm) SATA 6G Desteği

USB 3.0 Harici Sabit Disk Kasası 2,5 (6,35cm) SATA 6G Desteği USB 3.0 Harici Sabit Disk Kasası 2,5 (6,35cm) SATA 6G Desteği Kullanım Kılavuzu 85205 Önsöz Ürünümüzü satın aldığınız için tebrik ederiz! Size güvenli ve uygun yeni bir depolama konseptini göstereceğiz,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY MRW-EA7SJ2C http://tr.yourpdfguides.com/dref/2804356

Kullanım kılavuzunuz SONY MRW-EA7SJ2C http://tr.yourpdfguides.com/dref/2804356 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu SD logosu, marka sahibinin ticari markasıdır. Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

Multi-Card Reader/Writer

Multi-Card Reader/Writer IT 4-116-384-24 (1) Multi-Card Reader/Writer Kullanım Talimatları Üniteyi çalıştırmadan önce, bu dokümanı çok dikkatli bir şekilde okuyun ve ileriye dönük olarak referans amacıyla saklayın. JP FR DE ES

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu AE6000. Kablosuz Mini USB Adaptör AC580 Dual Bant

Kullanıcı Kılavuzu AE6000. Kablosuz Mini USB Adaptör AC580 Dual Bant Kullanıcı Kılavuzu AE6000 Kablosuz Mini USB Adaptör AC580 Dual Bant a İçindekiler Ürüne Genel Bakış Özellikler 1 Kurulum Kurulum 2 Kablosuz Ağ Yapılandırması Wi-Fi Protected Setup 3 Kablosuz ağ yapılandırma

Detaylı

My Book. Studio Edition Kullanım Kılavuzu. Harici Masaüstü

My Book. Studio Edition Kullanım Kılavuzu. Harici Masaüstü My Book Studio Edition Kullanım Kılavuzu Harici Masaüstü 1 Başlarken Bu WD ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. En son WD ürün bilgileri ve haberleri için, www.westerndigital.com adresindeki Web

Detaylı

GHYDPÕ 1RWHERRN 3& QLQ.XOODQÕPÕ

GHYDPÕ 1RWHERRN 3& QLQ.XOODQÕPÕ Ek A. Bu Önlemleri Notebook PC'nizi NOT: 3 1 Genel. gereken hayati bilgiler. [ ] 4 1 Güvenlik Önlemleri Notebook PC'yi temiz, selüloz bir sünger veya bir çözücü veya çizmeyen deterjan Gaz biri teknisyeni

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

FB1000N Doküman Tarayıcı

FB1000N Doküman Tarayıcı English FB1000N Doküman Tarayıcı Kullanım Kılavuzu Ticari Markalar Microsoft, Microsoft Corporation ın Amerika Birleşik Devletleri tescilli ticari markasıdır. Amerika Birleşik Devletlerinde ve/veya diğer

Detaylı

Data Safe I (Seri ATA) USB2.0 Harici HDD. Kullanıcı Kılavuzu

Data Safe I (Seri ATA) USB2.0 Harici HDD. Kullanıcı Kılavuzu Data Safe I (Seri ATA) USB2.0 Harici HDD Kullanıcı Kılavuzu Sürüm 1.1 İçindekiler 1 Başlarken 1.1 Güvenlik Önlemleri 1.2 Sistem Gereklilikleri 1.3 Paket İçeriği 2 Sürücü Kurulum Kılavuzu 3 Temel İşletim

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2 Windows 7 SP1 Windows

Detaylı

Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)

Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde) Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bluetooth,

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

OPER:01. Kullanıcı talimatları. tr-tr. İşletim analizi. Yayım 3. Scania CV AB 2015, Sweden

OPER:01. Kullanıcı talimatları. tr-tr. İşletim analizi. Yayım 3. Scania CV AB 2015, Sweden OPER:01 Yayım 3 tr-tr Kullanıcı talimatları İşletim analizi Scania CV AB 2015, Sweden Genel Genel Bu kullanıcı talimatları, Scania bayilerindeki makine çalışanları ve teknisyenler için yazılmıştır. İşletimsel

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD Logosu sahibinin ticari markasıdır. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır.

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin Xerox QR Code Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03999 QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin QR (Quick Response) Code Uygulamasını şu uygulamalarla birlikte kullanınız:

Detaylı

ednet Smart Memory Kullanma Kılavuzu 31519

ednet Smart Memory Kullanma Kılavuzu 31519 ednet Smart Memory Kullanma Kılavuzu 31519 iphone 'unuzun veya ipad 'inizin hafızası yine mi doldu? Çözümünü biliyoruz! Bir MicroSD kullanıp 256 GB'a kadar alan ekleyerek ednet Smart Memory ile iphone

Detaylı

USB IDE/SATA ADAPTÖR

USB IDE/SATA ADAPTÖR USB 2.0 - IDE/SATA ADAPTÖR Kullanıcı Kılavuzu DA-70148-4 Digitus USB 2.0 adaptör, dış kasası olmayan hızlı ve kolay bağlantıdır. İlave bir harici sabit disk/ssd olarak herhangi bir 2,5 /3,5 IDE veya SATA

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

I J. D: Okuma/Yazma göstergesi E: Yuva: SMC, SM-RAM F: Yuva: CF I, CF II, MD G: Yuva: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC

I J. D: Okuma/Yazma göstergesi E: Yuva: SMC, SM-RAM F: Yuva: CF I, CF II, MD G: Yuva: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC Ürün bilgileri A B C D E F G H I J A: Kulaklık/Hoparlör prizi B: Mikrofon prizi C: Güç göstergesi D: Okuma/Yazma göstergesi E: Yuva: SMC, SM-RAM F: Yuva: CF I, CF II, MD G: Yuva: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC

Detaylı

P-touch Transfer Manager Kullanmı

P-touch Transfer Manager Kullanmı P-touch Transfer Manager Kullanmı Sürüm 0 TUR Giriş Önemli Not Bu belgenin içindekiler ve bu ürünün özellikleri önceden bildirilmeksizin değişikliğe tabidir. Brother, burada bulunan teknik özellikler ve

Detaylı

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1 Çevrimiçi paylaşım 3.1 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma Message Broadcasting Message Broadcasting, bir EasyMP Monitor eklentisidir. Yöneticiler eklentiyi kullanarak ağ üzerindeki bir veya daha fazla projektöre ya da tüm projektörlere mesaj veya duyuru gönderebilirler.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. USB2.0 dan IDE ve SATA ya Adaptör Kablosu. Model: DA-70202

Kullanım Kılavuzu. USB2.0 dan IDE ve SATA ya Adaptör Kablosu. Model: DA-70202 Kullanım Kılavuzu USB2.0 dan IDE ve SATA ya Adaptör Kablosu Model: DA-70202 I. Önsöz Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz! Güvenlik ve emniyet ile birlikte yeni bir depolama konseptini size göstereceğiz.

Detaylı

ARDUİNO VE GPS MODÜLÜ İLE GPS KOORDİNATLARININ ALINMASI ARDUİNO VE SD KART MODÜLÜ İLE KULAKLIKTAN SES ÇALMA

ARDUİNO VE GPS MODÜLÜ İLE GPS KOORDİNATLARININ ALINMASI ARDUİNO VE SD KART MODÜLÜ İLE KULAKLIKTAN SES ÇALMA ARDUİNO VE GPS MODÜLÜ İLE GPS KOORDİNATLARININ ALINMASI ARDUİNO VE SD KART MODÜLÜ İLE KULAKLIKTAN SES ÇALMA Projeyi Hazırlayanlar: İsmail TELLİ Aden MOHAMUD İçindekiler: 1. Arduino Ve Gps Modülü İle Gps

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 GARANTÝ YOK Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

USB 2.0 Harici Disk Koruncağı 2.5"

USB 2.0 Harici Disk Koruncağı 2.5 USB 2.0 Harici Disk Koruncağı 2.5" Kullanım Kılavuzu DA-71001 DA-71002 Önsöz Ürünümüzü satın aldığınız için tebrik ederiz! Güvenilir ve sağlam yeni depolama konseptini göstereceğiz. HDD kapasitenizi artırmak

Detaylı

Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu

Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu! LED ler Arama Görünümü Dü"mesi LED leri Sürekli ye!il Yava! yan p sönen ye!il H zl yan p sönen ye!il Sürekli k rm z Arama görünümü, ba!l

Detaylı

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır.

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır. 78 Türkçe Hızlı Yükleme Kılavuzu Bu yükleme kılavuzu GW-7100U ve yazılımının yüklenmesinde size yol gösterecektir. Kablosuz ağ bağlantınızı kurmak için, aşağıdaki işlemleri sırayla uygulayın. 1. Yükleme

Detaylı