ImageMate USB 2.0 Reader/Writer Kullanıcı Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ImageMate USB 2.0 Reader/Writer Kullanıcı Kılavuzu"

Transkript

1 Türkçe ImageMate USB 2.0 Reader/Writer Kullanıcı Kılavuzu SDDR-189 All-in-One Reader/Writer: CompactFlash, SD, SDHC, minisd, minisdhc, microsd, microsdhc, MultiMediaCard, MMCplus, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC Dual Voltage, Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, xd, xd Type M, xd Type M+, xd Type H SDDR-199 Multi-Card Reader/Writer: SD, SDHC, MultiMediaCard, MMCplus, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC Dual Voltage, Memory Stick, Memory Stick PRO ve xd & xd Type M & H için Çok İşlevli Yüksek Hızlı USB 2.0 Okuma/Yazma Aygıtı Aktarma Tuflu Uygulamas n (Transfer Button Application) sitesinden indirin. Sehpa üzerindeki m knat s n, okuma ayg t na yerlefltirilmifl bir kartta bulunan veriler üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Tebrikler ImageMate USB 2.0 Reader/Writer (okuma/yazma) ayg t n sat n ald n z için tebrikler. ImageMate Reader/Writer ayg t, multimedya verilerini ve büyük dosyalar basit bir USB kablosuyla bilgisayar n za ve bilgisayar n zdan aktar r. ImageMate Reader/Writer ayg t hem Yüksek H zl USB 2.0 hem de Tam H zl USB 1.1 i destekler ve USB 1.1 portlar ile uyumludur. ImageMate Reader/Writer ayg t n n kullan m kolayd r. Ayg t bilgisayar n za takmak için bilgisayar kapatman z ya da yeniden bafllatman z gerekmedi i gibi, bilgisayar n z n kasas n herhangi bir nedenle açman z da gerekmez. Ayr ca, ImageMate Reader/Writer ayg t gücünü USB ba lant s ndan ald için ayr bir AC/DC adaptörüne gerek yoktur. Ço u durumda yapman z gereken tek fley ImageMate Reader/Writer ayg t n takmak ve çal flman za devam etmektir. Sistem Gereksinimleri Ba lant Yüksek H zl veri aktar m için USB 2.0 portu (ya da Tam H zl veri aktar m için USB 1.1. portu) flletim Sistemi Deste i Windows Windows 2000 Windows XP Windows Vista Macintosh Mac OS 10.3 Mac OS 10.4 Mac OS 10.5 Ambalaj n Aç lmas ImageMate Reader/Writer (depolama kart dahil de ildir) Okuma ayg t sehpas USB kablosu H zl Bafllama K lavuzu

2 Kontrol 1. Ambalaj aç n. Ambalaj çeri inin Aç lmas listesinde verilen her fleyin bulundu unu kontrol edin. 2. Sistem gereksinimlerini kontrol edin. Ambalaj n d fl ndaki S STEM GEREKS N MLER NE baflvurun. 3. Bilgisayar n zdaki USB portunun yerini bulun. B LG k sm na baflvurun. Bilgi USB portu nedir? Universal Serial Bus (USB) portu, ImageMate Reader/Writer gibi bir ayg t bilgisayar n za takman n kolay bir yoludur. Bir ayg t USB portuna ba lamak için bilgisayar n z n aç larak bir kart tak lmas ya da karmafl k anahtarlar n ayarlanmas gerekmez. Ayg t tak p hemen kullanmaya bafllayabilirsiniz. USB portunu nas l bulabilirim? USB portlar ço u kez bilgisayar n z n ön veya arka taraf nda, ya da bir USB göbe inde bulunur. Bir dizüstü ya da Macintosh bilgisayarda, USB portu yanda bulunabilir. USB portu buna benzer: Yüksek H zl (Hi-Speed) USB 2.0 ile Tam H zl (Full Speed) USB 1.1 aras ndaki fark nedir? Yüksek H zl USB 2.0 ile 480 megabit/saniyeye (Mbps) kadar h zda veri aktar m yap labilirken, Tam H zl USB 1.1 ile sadece 12 Mbps h za kadar veri aktar m yap labilir. Yüksek H zl USB 2.0, veri aktarma performans nda Tam H zl USB 1.1 e k yasla çarp c bir üstünlük sa lar. USB 2.0, eski USB 1.1 portlar ile uyumludur. ImageMate USB 2.0 Reader/Writer, hem USB 2.0 hem de USB 1.1 i destekler. Ba lant Kurma ImageMate Reader/Writer ayg t, metal sehpa ile birlikte ya da sehpas z kullan labilir. Okuma ayg t n takmak için sehpay düz bir yüzeye koyup, okuma ayg t n resimdeki gibi sehpaya yerlefltirin. Okuma ayg t n n ba lant s n kesmek için, bir elinizle sehpay tutup, di er elinizle okuma ayg t n yukar do ru çekin. ImageMate Reader/Writer ayg t n n USB portuna tak lmas basittir. ImageMate Reader/Writer ayg t n takarken bilgisayar n z kapatman z ya da yeniden bafllatman z gerekmez. ImageMate Reader/Writer ayg t gücünü USB ba lant s ndan ald için ayr ca bir AC/DC adaptörü gerekmez. ImageMate Reader/Writer ayg t n z bilgisayara ilk kez tak ld nda, bilgisayar n z ayg t n yüklenmekte oldu unu bildiren bir mesaj görüntüleyebilir (bu mesaj, iflletim sisteminize ba l olarak biraz de iflebilir). ImageMate Reader/Writer ayg t n kullanarak dosya aktarmak için bilgisayar n za yaz l m yüklemeniz gerekmez. Ancak, ImageMate Reader/Writer ayg t ile olan deneyiminizi gelifltirmek için iki adet ücretsiz yard mc program vard r. Transfer Button (Aktarma Tuflu) Uygulamas ImageMate Reader/Writer ayg t n z n üst k sm ndaki Transfer Button tuflu, en s k kulland n z (foto) program (n ) ya da web sitesini tek bir tufla basarak bafllatman z sa lar. Drive Letter (Sürücü Harfi) Uygulamas Drive Letter uygulamas, eriflmek istedi iniz kart n do ru sürücü harfini bulman z kolaylaflt r r. Daha fazla bilgi için ve sitesine gidin ve yaz l m indirme, yükleme ve kullanma talimat n izleyin. Windows Disk Simgeleri ImageMate Multi-Card Reader/Writer: ImageMate Multi-Card Reader/Writer ayg t n bir Windows iflletim sistemine takt n zda, Bilgisayar m (My Computer) klasöründe, medya yuvas n temsil eden bir tafl nabilir disk simgesi yeni atanm fl sürücü harfiyle gösterilir. ImageMate All-in-One Reader/Writer: ImageMate All-in-One Reader/Writer ayg t n bir Windows iflletim sistemine takt n zda, Bilgisayar m (My Computer) klasöründe, medya yuvalar n temsil eden dört adet tafl nabilir disk simgesi yeni atanm fl sürücü harfleriyle gösterilir: 1. yeni tafl nabilir sürücü: microsd/microsdhc 2. yeni tafl nabilir sürücü: SD/SDHC/miniSD/miniSDHC/MultiMediaCard/MMCplus/MMCmobile/RS-MMC/RS-MMC Dual Voltage 3. yeni tafl nabilir sürücü: Memory Stick/Memory Stick PRO/Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo/ Memory Stick PRO-HG Duo/xD/xD Type M, M+ & H 4. yeni tafl nabilir sürücü: CompactFlash

3 Drive Letter uygulamas yüklenmiflse (yukar ya bak n), sürücü harfi simgesi (ya da simgeleri) yaln zca bir kart yerlefltirildi i zaman görüntüye gelir. Ayr ca, her bir sürücü harfinin genel simgesinin yerine, söz konusu kart yuvas n n ana kart format(lar) n temsil eden bir simge görüntülenir. Macintosh Disk Simgeleri ImageMate Reader/Writer ayg t n bir Macintosh iflletim sistemine takt n zda, ayg ta bir kart yerlefltirilirse, kart yuvalar n temsil eden isimsiz (no name) adl tafl nabilir disk simgeleri masaüstünde görüntüye gelir. Drive Letter uygulamas yüklenmiflse (yukar ya bak n), genel disk simgesinin yerine, kullan lmakta olan kart yuvas n n (ya da yuvalar n n) ana kart format(lar) n temsil eden bir simge görüntülenir. Kullanma Kart n Yerlefltirilmesi ImageMate Reader/Writer ayg t n n kart yuvas na bir kart yerlefltirmek için, kart n konektörlü ucunu, etiketi (sehpaya yerlefltirildi inde) sa tarafa bakacak flekilde sokun. Kart yuvan n içine zorlamay n. LED Aktivitesi Her bir kart yuvas n n bir mavi LED fl vard r: Kart do ru tak ld nda LED yanar. Karta veya karttan veri aktar m yap l rken LED sürekli yan p söner. LED yanm yorsa, ImageMate Reader/Writer ayg t n n tak l ve kart n do ru yerlefltirilmifl olmas n kontrol edin. LED fl YANIP SÖNERKEN kart ASLA ç kartmay n. Bilgisayarda aktarma tuflu uygulamas ile birlikte kullan lmas 1. SDDR-189/SDDR-199 modellerinin ImageMate yaz l m n ve yükleme talimat n indirmek için adresine gidin. 2. Yaz l m talimata göre yükleyin. 3. Yaz l m baflar yla yüklendikten ve tufla her bast n zda bafllataca n z uygulamay seçtikten sonra, tufla bas n ve tercih etti iniz uygulama arac l yla kart üzerindeki dosyalara eriflin. ImageMate yaz l m yüklenmeden bilgisayarda kullan lmas Masaüstünüzde bir Klasör oluflturup, resimlerinizi Kopyala ve Yap flt r (Copy and Paste ) yöntemiyle klasöre yerlefltirme ad mlar afla da verilmifltir. 1. Masaüstünüzde KLASÖR oluflturulmas A. Farenizi Masaüstünüzde simge içermeyen herhangi bir yere götürün. B. Farenin SA tufluna bir kere t klay p, görüntülenen menüde fareyi YEN (NEW) seçene ine götürüp, SOL fare tufluyla KLASÖR (FOLDER) seçimini yap n. C. Bu ifllem Masaüstünüzde bir YEN KLASÖR oluflturur. Bu aflamada klasöre Resimlerim ya da Foto raflar m gibi herhangi bir ismi verebilirsiniz. Yazd ktan sonra klavyenizde G R (ENTER) tufluna bas n. fiimdi klasörün ismi kaydedilmifltir. 2. Resimlerinizin klasöre kopyala ve yap flt r yöntemiyle aktar lmas A. Bilgisayar m (My Computer) simgesini çift t klay n. B. Tafl nabilir disk sürücüsünü (ImageMate Reader/Writer ayg t n temsil eden) çift t klay n; örn. F:, G: ya da E: olabilir. fiimdi DCIM isimli bir klasör görmelisiniz (DCIM, Dijital Foto raf Makinesi Görüntüleri sözcüklerinin ngilizce deki bafl harflerinden oluflur). C. DCIM klasörünü çift t klay n. fiimdi, 100Olymp ya da 100Canon veya 100Fuji gibi bir foto raf makinesi klasörü göreceksiniz. D. Foto raf makinesi klasörünü çift t klay n. fiimdi (kulland n z flletim Sistemine ba l olarak) resim ya da resim dosya isimlerini görmelisiniz. E. DÜZENLE (EDIT) menü çubu una gidip, HEPS N SEÇ (SELECT ALL) seçene ini t klay n. fiimdi, tüm resimlerinizin VURGULANDI INI göreceksiniz. F. DÜZENLE (EDIT) menü çubu una geri gidip KOPYALA (COPY) seçene ini t klay n. Bu pencereyi kapat n ya da simge durumuna küçültün. G. Masaüstünde oluflturdu unuz klasörü çift t klay p DÜZENLE (EDIT) menü çubu unda YAPIfiTIR (PASTE) seçimini yapt n zda, resimlerin klasöre kopyaland n göreceksiniz. H. Dosya ismini çift t klatt n zda, resim aç l p görüntülenir.

4 ImageMate yaz l m yüklenmeden Macintosh üzerinde kullan lmas 1. ImageMate Reader/Writer ayg t n Mac bilgisayar n zdaki USB portuna tak n (Monitöre ya da Klavyeye takmay n). 2. Dosya aktarmak için Reader/Writer ayg t na bir kart yerlefltirin. Masaüstünüzde bafll ks z (untitled) isimli yeni bir sürücü görüntüye gelecektir. 3. Baflka herhangi bir disk ya da klasör için yapt n z gibi, dosyalar yeni sürücüye sürükleyip b rakabilirsiniz. Kart n Ç kar lmas Windows üzerinde kart ç kartmak için: 1. Bilgisayar m (My Computer) simgesini çift t klay n. 2. lgili ImageMate Reader/Writer simgesini sa -t klay n. 3. Ç kart (Eject) seçimini yap n (Windows XP ya da Vista için gerekmez). 4. Kart yuvadan çekip ç kar n. Macintosh üzerinde kart ç karmak için: 1. bafll ks z (untitled) simgesini Çöp (Trash) simgesine sürükleyin. 2. Kart yuvadan çekip ç kar n. Ba lant y Kesme ImageMate Reader/Writer ayg t n bilgisayar n zdan ç kart rken bilgisayar kapatman z gerekmez; ancak, afla daki ad mlar okumadan önce ASLA ayg t USB portundan ç kartmay n. E er bir sürücü penceresi aç ksa ya da ImageMate Reader/Writer aktifse, ImageMate ayg t n ç kartmaya teflebbüs etmeden önce ilgili pencereleri kapat n. Windows Ayg t güvenli bir flekilde durdurmak için, ayg t ç kartmadan önce görev çubu unun bilgilendirme bölgesindeki hotplug simgesini kullan n. Bilgilendirme bölgesi, görev çubu unun sa taraf nda, genellikle saatin görüntülendi i aland r. Bu ad mlar Windows XP ve Vista için gerekmez. 1. Bilgilendirme bölgesinde hotplug simgesini sa -t klat n. 2. Ç karmak istedi iniz ayg t seçip, DUR (STOP) seçene ini t klat n. 3. Ayg t n güvenle ç kar labilece i Windows taraf ndan bildirildi inde, ImageMate Reader/Writer ayg t n bilgisayardan ç kart n. Macintosh 1. ImageMate Reader/Writer untitled (bafll ks z) simgesini Trash (Çöp) simgesine sürükleyin. 2. Ayg t bilgisayardan ç kar n. Ar za Giderme Hata mesajlar hakk ndaki sorular n z için lütfen kb.sandisk.com sitesindeki bilgi taban n kontrol edin. Teknik destek ve garanti servisi için bulundu unuz bölgede bir numara bulmak üzere lütfen sitesine gidin.

5 SanDisk in 2 Y ll k S n rl Garantisi SanDisk, ürünü sat n alma tarihinizden bafllayarak iki y l süreyle, bu ürünün tasar m ve üretimdeki malzeme kusurlar ndan yoksun olaca n ve yay nlanan teknik özelliklere normal kullan m alt nda büyük ölçüde uyaca n afla daki flartlara tabi olmak üzere garanti eder. Bu garanti, ürünü SanDisk ten sat n alan ilk son kullan c ya ya da yetkili sat c ya sa lanmakta olup, devredilemez. Ürünü sat n alma kan t n n sa lanmas gerekebilir. Bu ürünün, SD Card Association, MultiMediaCard Association ya da Memory Stick veya TransFlash gereksinimleriyle (hangisi uygunsa) uyumlu bellek kartlar yla kullan lmas flart olup, baflka herhangi bir ürünle kullan lmas bu garantiyi geçersiz k lar. SanDisk, yetkili olsun ya da olmas n, üçüncü taraflara ait herhangi bir ürün ya da bileflenin yol açt ar za veya kusurdan sorumlu de ildir. Bu garanti, ürünle birlikte gelen herhangi bir üçüncü taraf yaz l m için geçerli olmay p, bu tür yaz l m için gerekecek her türlü servis ve onar mdan sizi sorumlusunuz. E er bellek kart, ürün talimat na göre kullan lmazsa ya da yanl fl montaj, yanl fl kullan m, yetkisiz kiflilerce yap lan onar m veya de ifliklikler ya da kaza nedeniyle hasara u rarsa, bu garanti geçersizdir. Ürün, SanDisk taraf ndan verilecek talimata göre, tahrifata dirençli bir ambalajda, kargo ücreti önceden ödenmifl olarak iade edilmelidir. SanDisk e vermeniz gerekebilecek bir izleme teyit numaras alman z flartt r. SanDisk, seçene i kendisine ait olmak üzere ürünü tamir edecek, ya da ayn veya daha büyük kapasite ve ifllevselli e sahip, yeni ya da fabrikada yenilenmifl bir ürünle de ifltirecek, veya sat n al rken ödedi iniz ücreti iade edecektir. De ifltirilen ürünün garanti süresi, orijinal ürünün garantisi için kalan süre kadard r. SAND SK SORUMLULU UNUN TAMAMI VE BU GARANT N N HLAL HAL NDE HAKKINIZ OLAN MÜNHASIR TELAF, BUNDAN BARETT R. SanDisk, kay p nedenine bak lmaks z n, herhangi bir ürünün (iade edilen ürünler dahil) içerdi i veri ya da görüntülerin kaybedilmesinden sorumlu de ildir. SanDisk ürünlerinin ar zas z çal flaca garanti edilmez. SanDisk ürünleri, yaflam destek sistemlerinde ya da ar zalar n yaralanmaya yol açabilece i veya yaflam tehlikesi oluflturabilece i di er uygulamalarda kullan lmamal d r. Bu garanti size belirli yasal haklar vermekte olup, ayr ca adli yetki bölgesine ba l olarak de iflen di er haklar n z da olabilir. YUKARIDAK LER, SAND SK TARAFINDAN VER LEN TEK GARANT Y TEfiK L EDER. SAND SK, TÜM D ER AÇIK VE ZIMN GARANT LER LG L YASALARIN Z N VERD EN YÜKSEK KAPSAMDA REDDEDER. SATILAB L RL K VE BELL B R AMACA UYGUNLU A L fik N ZIMN GARANT LER, AÇIK GARANT N N SÜRES YLE SINIRLIDIR. BAZI ADL YETK BÖLGELER, ZIMN GARANT LER N SÜRES NE SINIRLAMA GET R LMES NE Z N VERMEMEKTED R; DOLAYISIYLA, YUKARIDAK SINIRLAMA S ZE UYGULANMAYAB L R. SAND SK YA DA SAND SK N HERHANG B R BA LI F RMASI VEYA fit RAK, HERHANG B R DOLAYSIZ, DOLAYLI YA DA BAfiKA B R OLAYIN SONUCUNDA OLUfiAN ZARARLAR, MAL KAYIPLAR VEYA HERHANG B R VER YA DA GÖRÜNTÜ KAYBI NEDEN YLE, SAND SK BU TÜR B R ZARARIN OLASILI INDAN HABERDAR ED LM fi OLSA DAH, H ÇB R SURETTE SORUMLU DE LD R. BAZI ADL YETK BÖLGELER, RASTLANTISAL VEYA BAfiKA B R OLAYIN SONUCUNDA OLUfiAN ZARARLARIN HAR Ç BIRAKILMASINA YA DA SINIRLANDIRILMASINA Z N VERMEMEKTED R; DOLAYISIYLA, YUKARIDAK SINIRLANDIRMA VEYA HAR Ç BIRAKMALAR S ZE UYGULANMAYAB L R. SAND SK N SORUMLULU U H ÇB R HALDE, ÜRÜN Ç N ÖDEM fi OLDU UNUZ ÜCRETTEN FAZLA OLAMAZ. Kart n z n kayd n yapt rmaman z, ürün garantisi alt ndaki haklar n zdan vazgeçti iniz anlam na gelmez. SanDisk, SanDisk logosu, ImageMate ve CompactFlash; SanDisk Corporation n markalar olup, Amerika Birleflik Devletleri ve di er ülkelerde tescillidir. SD, SDHC, minisd, minisdhc, microsd ve microsdhc iflaret ve logolar ticari markalard r. SanDisk; xd-picture Card ve MultiMediaCard markalar n n yetkili lisans sahibidir. MMCmobile, MMCplus, MultiMediaCard ve RS-MMC; MultiMediaCard Association n markalar d r. Memory Stick, Sony Corporation n tescilli markas d r. MagicGate marka ve logosu, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo ve Memory Stick PRO-HG Duo, Sony Corporation n markalar d r. Burada sözü edilen di er marka isimlerinden sadece tan lama amac ile bahsedilmekte olup, bunlar kendi sahiplerinin markalar olabilirler SanDisk Corporation. Her hakk sakl d r.

6 Aktarma Tuflu microsd microsdhc Aktarma Tuflu SD SDHC MultiMediaCard MMCplus MMCmobile RS-MMC RS-MMC DV Memory Stick Memory Stick PRO xd xd Type M xd Type M+ xd Type H SD SDHC minisd minisdhc MultiMediaCard MMCplus MMCmobile RS-MMC RS-MMC DV Memory Stick Memory Stick PRO Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo xd xd Type M xd Type M+ xd Type H CompactFlash Ayr labilir Metal Sehpa Ayr labilir Metal Sehpa ImageMate Multi-Card Reader ImageMate All-in-One Reader

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

DocuMate 262. kullan m k lavuzu

DocuMate 262. kullan m k lavuzu DocuMate 262 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 262 taray c kullan m k lavuzu Telif Hakk 2004 Visioneer, Inc. Telif haklar yasalar nca izin verilen durumlar n haricinde, önceden yaz l izin almaks z n yap

Detaylı

Personal Organizer. Personal Organiser. Kiflisel Düzenleyici

Personal Organizer. Personal Organiser. Kiflisel Düzenleyici RF-4-96PC Personal Organizer Personal Organiser Kiflisel Düzenleyici User s Guide Bedienungsanleitung Kullan m K lavuzu çindekiler Ruhsat Sözleflmesi...............64 Bildiri..........................65

Detaylı

Memory Stick Duo ExpressCard Adaptör

Memory Stick Duo ExpressCard Adaptör 3-218-419-61 (1) Memory Stick Duo ExpressCard Adaptör Kullanma K lavuzu MSAC-EX1 Türkçe Üniteyi çal şt rmadan önce, bu talimatlar çok dikkatli bir şekilde okuyun ve ileriye dönük olarak referans amac yla

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

>>> SAYI 18 19. SAYIDA NELER VAR? PC ÜZER NDE SUNUM B LG SAYAR KULLANARAK SUNUM HAZIRLAMAK MODEMLER MODEM NED R NASIL ÇALIfiIR?

>>> SAYI 18 19. SAYIDA NELER VAR? PC ÜZER NDE SUNUM B LG SAYAR KULLANARAK SUNUM HAZIRLAMAK MODEMLER MODEM NED R NASIL ÇALIfiIR? SAYI 18 TEMEL B LG LER PC ÜZER NDE SUNUM B LG SAYAR KULLANARAK SUNUM HAZIRLAMAK MODEMLER MODEM NED R NASIL ÇALIfiIR? WINDOWS SON ER fi LEN DOSYALAR BELGELER SECENE VE KULLANIMI PARAGRAF ÖZELL KLER B R

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR?

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? SAYI 5 TEMEL B LG LER D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? WINDOWS YARDIM DOSYALARI YARDIMA HT YACINIZ OLDU UNDA LK BAKILACAK

Detaylı

Evlerimizdeki kiflisel bilgisayarlar n d fl tasar mlar nda, neredeyse. ilk IBM ürünü PC den bu yana hiçbir de ifliklik olmam flt r.

Evlerimizdeki kiflisel bilgisayarlar n d fl tasar mlar nda, neredeyse. ilk IBM ürünü PC den bu yana hiçbir de ifliklik olmam flt r. YEN KASA TASARIMI TEMEL B LG LER YEN KASA TASARIMI Evlerimizdeki kiflisel bilgisayarlar n d fl tasar mlar nda, neredeyse ilk IBM ürünü PC den bu yana hiçbir de ifliklik olmam flt r. Görünümleri ço unlukla

Detaylı

STAC TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU

STAC TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU STAC IHLAMUR YILDIZ CAD. KEŞŞAF SOK. NO:4/12 BEŞİKTAŞ İSTANBUL TEL: (212) 259 7971 FAKS: (212) 259 7993 e-posta: radikal@radikaltr.com www.radikaltr.com STAC (STUDIO TELEPHONE ACCESS

Detaylı

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK?

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? SAYI 52 TEMEL B LG LER B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? PROJELER DOS HATA MESAJINI KAPATMAK. BAZI ÖNEML

Detaylı

>>> SAYI 50 51. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARIN SO UTULMASI. B LG SAYARDA ISI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER.

>>> SAYI 50 51. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARIN SO UTULMASI. B LG SAYARDA ISI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER. SAYI 50 TEMEL B LG LER B LG SAYARIN SO UTULMASI. B LG SAYARDA ISI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER. WINDOWS MS WINDOWS XP. MICROSOFT UN EN YEN filet M S STEM. PROJELER WORD E MET N AKTARMAK. WORD BELGELER NE DIfiARIDAN

Detaylı

>>> SAYI 25 26. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 25 26. SAYIDA NELER VAR? SAYI 25 TEMEL B LG LER TABLETLER, TOUCHPAD VE D ERLER ALTERNAT F PC KUMANDA AYGITLARI TAfiINAB L R B LG SAYARLAR PORTAT F B LG SAYARLARA B R BAKIfi EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜ YAKALAMAK B LG SAYARDAK GÖRÜNTÜLER

Detaylı

LINUX la lk Tan flma: KDE Masaüstü Yöneticisi 03

LINUX la lk Tan flma: KDE Masaüstü Yöneticisi 03 LINUX la lk Tan flma: KDE Masaüstü Yöneticisi 03 lk Tan flma LINUX Bilgisayarlar n Aç lmas LINUX Bilgisayarlar n Kapat lmas lk Login Mandriva LINUX Uygulamalar KDE Ayarlar Kullan c Yönetimi: UserDrake

Detaylı

Bluelight Tech / Oyun Konsolu S-6 Kullan m K lavuzu. Instruction Manual

Bluelight Tech / Oyun Konsolu S-6 Kullan m K lavuzu. Instruction Manual Kullan m K lavuzu Instruction Manual Hoparlör Mikrofon Kulakl k Ç k fl TV Ç k fl 3 Fonksiyonlu Flafll Dahili Kamera Video, Foto raf ve Bilgisayara ve TV ye Ba layabilme Özelli i 2.8 Inch TFT LCD Ekran

Detaylı

Multi-Card Reader/Writer

Multi-Card Reader/Writer IT 4-162-899-21 (1) Multi-Card Reader/Writer Kullanım Talimatları Üniteyi çalıştırmadan önce, bu dokümanı çok dikkatli bir şekilde okuyun ve ileriye dönük olarak referans amacıyla saklayın. JP FR DE ES

Detaylı

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR?

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? SAYI 22 TEMEL B LG LER OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? WINDOWS B Ç MLEND RME EXCEL BELGELER N DÜZENLEMEN N PÜF NOKTALARI. PROJELER PERFORMANS

Detaylı

>>> SAYI 29 30. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI.

>>> SAYI 29 30. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI. SAYI 29 TEMEL B LG LER B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? WINDOWS YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI. PROJELER B Ç M fiablonlari FARKLI DÖKÜMAN KALIPLARI NASIL

Detaylı

>>> SAYI 23 24. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 23 24. SAYIDA NELER VAR? SAYI 23 TEMEL B LG LER B LG SAYARA RES M AKTARMAK RES MLER N D J TALLEfiT R LMES. INK-JET YAZICILAR MÜREKKEP PÜSKÜRTMEL YAZICILAR MON TÖR ALIRKEN MON TÖRLER N TEMEL ÖZELL KLER 24. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS

Detaylı

>>> SAYI 42 42. SAYIDA NELER VAR? KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR.

>>> SAYI 42 42. SAYIDA NELER VAR? KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR. SAYI 42 TEMEL B LG LER KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. WINDOWS ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR. PROJELER B RDEN FAZLA BELGE LE ÇALIfiMAK. WORD LE ÇALIfiMANIN

Detaylı

>>> SAYI 45 46. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI ANAKART VE filemc YE GENEL B R BAKIfi.

>>> SAYI 45 46. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI ANAKART VE filemc YE GENEL B R BAKIfi. SAYI 45 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI ANAKART VE filemc YE GENEL B R BAKIfi. WINDOWS ANT -V RÜS YAZILIMLARI B LG SAYARINIZI SALDIRILARA KARfiI NASIL KORUYAB L RS N Z? PROJELER D SK BOYUTUNUN

Detaylı

>>> SAYI 38 39. SAYIDA NELER VAR? ONLINE BANKACILIK DOSYA YÖNET C LER. DAHA RENKL YAZI BAfiLIKLARI INTERNET ÜZER NDE E LENCE VE OYUNLAR

>>> SAYI 38 39. SAYIDA NELER VAR? ONLINE BANKACILIK DOSYA YÖNET C LER. DAHA RENKL YAZI BAfiLIKLARI INTERNET ÜZER NDE E LENCE VE OYUNLAR SAYI 38 TEMEL B LG LER ONLINE BANKACILIK INTERNET ÜZER NDE BANKACILIK filemler. WINDOWS DOSYA YÖNET C LER B LG SAYARINIZI DÜZENL KULLANMANIN YOLU. PROJELER DAHA RENKL YAZI BAfiLIKLARI DAHA E LENC L WORD

Detaylı

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M w w w. m i n t o n. c o m. t r M D S L -2 0 9 A D S L M O D E M K O L A Y K U R U L U M K I L A V U Z U Girifl ADSL Ethernet & USB Router sat n ald n z için teflekkür ederiz! ADSL Router sizin varolan

Detaylı

>>> SAYI 37 38. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS 2000 LE TANIfiMA ADOBE ACROBAT UYGULAMASI WORD Ç NDE ARAMA YAPTIRMAK INTERNET RADYOLARI

>>> SAYI 37 38. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS 2000 LE TANIfiMA ADOBE ACROBAT UYGULAMASI WORD Ç NDE ARAMA YAPTIRMAK INTERNET RADYOLARI SAYI 37 TEMEL B LG LER WINDOWS 2000 LE TANIfiMA WINDOWS UN SON SÜRÜMÜNE B R BAKIfi. WINDOWS ADOBE ACROBAT UYGULAMASI ADOBE ACROBAT VE KULLANIMI. PROJELER WORD Ç NDE ARAMA YAPTIRMAK WORD Ç NDE ARADI INIZI

Detaylı

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI SAYI 2 TEMEL B LG LER SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI MS WORD LE TANIfiMA B R KEL ME filem PROGRAMININ TEMEL TANITIMI WINDOWS WINDOWS DONATILARI WINDOWS UN DONATILAR

Detaylı

6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789

6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789 6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789 SİSTEM AN6B02B346A manual_tk.indd 1 2012-9-11 13:35:09 OK OK MUTE MUTE OK OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE Önlemler

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2987 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1940 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II Yazarlar Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 1, 7) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ACCESS Kodek TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU

ACCESS Kodek TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU ACCESS Kodek IHLAMUR YILDIZ CAD. KEŞŞAF SOK. NO:4/12 BEŞİKTAŞ İSTANBUL TEL: (212) 259 7971 FAKS: (212) 259 7993 e-posta: radikal@radikaltr.com www.radikaltr.com ACCESS STEREO BRIC

Detaylı

>>> SAYI 26 27. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 26 27. SAYIDA NELER VAR? SAYI 26 TEMEL B LG LER AVUÇ Ç B LG SAYARLAR TAfiINAB L R B LG SAYARLARDA EN YEN NES L. GELECE N B LG SAYARLARI B LG SAYARLARINIZ YARIN NASIL OLACAK? WINDOWS BAfiLANGIÇ D SKET OLUfiTURMAK B R BAfiLANGIÇ

Detaylı