2/1 SĠSTEM ve KONVANSĠYONLARIMIZ (1) Eğitmen: ERGUN ÇUHADAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2/1 SĠSTEM ve KONVANSĠYONLARIMIZ (1) Eğitmen: ERGUN ÇUHADAR"

Transkript

1 2/1 SĠSTEM ve KONVANSĠYONLARIMIZ (1) Eğitmen: ERGUN ÇUHADAR Derleyen: Mehmet AYDIN-ANKARA Yalıkavak Briç Ġhtisas Spor Kulübü - Mavikumsal (BBO) Son güncelleme: ĠÇĠNDEKĠLER (AĢağıdaki baģlıklardan birine tıkladığınızda o bölüme kısa yoldan ulaģabilirsiniz.) ÖNSÖZ... 6 SĠSTEMĠMĠZLE ĠLGĠLĠ GENEL PRENSĠPLERĠMĠZ... 6 TWO OVER ONE (2/1) GAME FORCE Uygulamamız:... 7 FORSĠNG (1NT) SANZATU Uygulamamız: SANZATU (NT) AÇIġLARIMIZ... 9 STAYMAN Konvansiyonu Uygulamamız: SMOLEN Transferi Uygulamamız: MĠNÖR RENK ARAġTIRMASI Uygulamamız: JACOBY TRANSFER Uygulamalarımız: SOUTH AFRĠCAN TEXAS TRANSFER (SATT) Konvansiyonu: MĠNÖR SEKANSLARI Uygulamalarımız: NT AÇIġIMIZA RAKĠBĠN MÜDAHALESĠNDEN SONRAKĠ KOMPETĠTĠF DavranıĢlarımız: A) RAKĠBĠN ĠKĠNCĠDEN NATÜREL RENKLE ARAYA GĠRĠġLERĠNDE (Lebensohl) Uygulamalarımız: B) RAKĠBĠN ĠKĠNCĠDEN CEZA KONTURUNA (Scrambling) KAÇIġ KonuĢmalarımız: C) RAKĠBĠN KONVANSĠYONEL OVERCALL ına DavranıĢlarımız: MAJÖR AÇIġLARIMIZ ve GELĠġMELERĠ PĠK AÇIġINA CEVAPÇININ ĠLK DEKLARELERĠ: NT FORSĠNG SANZATU dan SONRA AÇICI ve CEVAPÇININ REBĠDLERĠ: KÖR AÇIġINA CEVAPÇININ ĠLK DEKLARELERĠ: NT FORSĠNG SANZATU dan SONRA AÇICI ve CEVAPÇININ REBĠDLERĠ: SEKANSI Uygulamamız: KÖR AÇIġINA 1PĠK Ġ FORSĠNG NT OLARAK UYGULAMAMIZ: MAJÖR AÇIġLARINDA KONVANSĠYONLARIMIZ: JUMP TERS MAJÖR Uygulamamız:

2 SPLĠNTER Uygulamalarımız: BERGEN (Raise) YÜKSELTMELERĠ Uygulamamız: JACOBY 2NT Uygulamamız: Two Way TRĠAL BĠD (yardım) Deklaresi Uygulamamız: Reverse DRURY Uygulamamız: MAJÖR AÇIġLARINDAN SONRAKĠ 2/1 SEKANSLARIMIZ: MAJÖR AÇIġINDAN SONRA CEVAPÇININ LĠMĠTLERĠNE TOPLU BAKIġ: MĠNÖR AÇIġLARIMIZ ve GELĠġMELERĠ MĠNÖR AÇIġLARINDA KONVANSĠYONLARIMIZ: WALSH Konvansiyonu Uygulamamız: UMJOODOO Konvansiyonu Uygulamamız: Two Way ĠNVERTED MĠNÖR Uygulamamız: Two Way (iki yönlü) CHECK-BACK STAYMAN Uygulamamız: MĠNÖR AÇIġLARINDAN SONRAKĠ 2/1 SEKANSIMIZ: RENK AÇIġIMIZA RAKĠP MÜDAHALE ETTĠĞĠNDE KOMPETĠTĠF DavranıĢlarımız RENK AÇIġIMIZA RAKĠBĠN MÜDAHALESĠNDEN SONRAKĠ GENEL YAKLAġIMLARIMIZ: ) RAKĠBĠN BASĠT RENK OVERCALL una Cevapçının DavranıĢları: a) RAKĠBĠN BASĠT RENK OVERCALL ına CEVAPÇININ SANZATUSU: b) RAKĠBĠN BASĠT RENK OVERCALL ına CEVAPÇININ YENĠ RENGĠ: c) RAKĠBĠN RENK OVERCALL ına CEVAPÇININ, AÇICININ RENGĠNĠ TUTUġU: d) RAKĠBĠN BASĠT RENK OVERCALL ına CEVAPÇININ NEGATĠF KONTURU: CEVAPÇININ NEGATĠF KONTURUNA AÇICININ REBĠDLERĠ: TRAP-PAS & RE-OPENĠNG DBL Uygulamalarımız: NEGATĠF KONTURDAN SONRAKĠ CEVAPÇININ REBĠDLERĠ: e) RAKĠBĠN BASĠT RENK OVERCALL ından SONRA AÇICININ REBĠDLERĠ: ) RAKĠBĠN TAKE-OUT KONTURU una Cevapçının DavranıĢları: ) RAKĠBĠN 1NT OVERCALL ına Cevapçının DavranıĢları: ) RAKĠBĠN ĠKĠ RENKLĠ EL GÖSTEREN OVERCALL ına Cevapçının DavranıĢları: ) RAKĠBĠN SIÇRAYARAK OVERCALL ına DavranıĢlarımız: ) FORSĠNG PAS Uygulamamız: DĠĞER KOMPETĠTĠF KONUġMALARIMIZ: ) RAKĠPLER KONUġTUKTAN SONRA 3NT ĠÇĠN STOPER KONUġMALARI: ) CEZA KONTURLARI Uygulamalarımız: ) SUPPORT DBL & RE-DBL Uygulamalarımız: ) S.O.S. SÜRKONTURU Uygulamamız: ÜÇÜNCÜ ve DÖRDÜNCÜ POZĠSYONDA AÇIġLARIMIZ SEVĠYESĠNDE KUVVETLĠ ve ZAYIF AÇIġLARIMIZ TREFL (kuvvetli) AÇIġIMIZ: PUPPET STAYMAN: SANZATU (kuvvetli) AÇIġIMIZ: KARO MULTĠ (kuvvetli-zayıf) AÇIġLARIMIZ: ) ADIYLA ZAYIF 2 MAJÖR AÇIġI YAPABĠLECEK ELLER: MULTĠ 2 KARO AÇIġINA CEVAPLARIMIZ: ) GÜÇLÜ 20~21 OP 5332 veya 6322 DAĞILIMLI ELLER: ) DENGESĠZ 4441 veya 5440 DAĞILIMLI KUVVETLĠ ELLER: MULTĠ 2KARO AÇIġINA KOMPETĠTĠF ve DEFANSĠF DAVRANIġLARIMIZ: MAJÖR MUĠDERBERG (iki renkli-zayıf) AÇIġLARIMIZ: Rakibin Zayıf Ġki Majör (muiderberg) AçıĢına Defansif KonuĢmalarımız: DĠĞER YÜKSEK SEVĠYELĠ AÇIġLARIMIZ SANZATU AÇIġIMIZ (Gambling) : Rakibin Gambling 3NT AçıĢına Defansif DavranıĢımız:

3 PREEMPTĠF 3 AÇIġLARIMIZ: PREEMPTĠF 4 MAJÖR AÇIġLARIMIZ: NAMYATS (4 / 4 ) AÇIġLARIMIZ: ġġlem KONUġMALARIMIZ KISALIKTA UYGUNLUK Ne Demektir? KONTROL (cue-bid) KONUġMALARIMIZ: KEY KART SORULARIMIZ: ROMAN KEY-KART (RKCB) SORU ve CEVAPLARIMIZ: RKCB ye ARAYA GĠRĠLDĠĞĠNDE DOPI (veya DEPO) ROPI Uygulamamız: EXCLUSĠON KEY-KART BLACKWOOD (void wood) Uygulamamız: MĠNÖR WOOD Uygulamamız: ġġlem & GRAND ġġlem DAVETLERĠMĠZ: KANTĠTATĠF ġilem Daveti: VOLUNTARY BĠD OF 5 MAJÖR ġilem Daveti: JOSEPHĠNE (Grand ġilem Forsingi): OVERCALL /ARAYA GĠRĠġLER Defansif KonuĢmalarımız RAKĠBĠN 1 RENK AÇIġINA YENĠ RENK ile OVERCALL YAPMAK: RAKĠBĠN 1 RENK AÇIġINA TAKE-OUT KONTURU ile OVERCALL YAPMAK: RAKĠBĠN 1 RENK AÇIġINA DÖRDÜNCÜDEN (Uyandırma/Balancing) MÜDAHALELERĠMĠZ: RAKĠBĠN 1 RENK AÇIġINA 1NT (Sanzatu) ile OVERCALL YAPMAK: RAKĠBĠN 1 RENK AÇIġINA ĠKĠ RENKLĠ ELLERLE ARAYA GĠRĠġLERĠMĠZ: MĠCHAEL S CUE-BĠD & UNUSUAL 2NT Uygulamalarımız: GHESTEM Konvansiyonu: RAKĠPLER ĠKĠ RENK KONUġTUKTAN SONRA ĠKĠ RENKLĠ ELLERLE ARAYA GĠRĠġLERĠMĠZ RAKĠBĠN 1 RENK AÇIġINA JUMP OVERCALL YAPMAK: RAKĠBĠN 1 RENK AÇIġINA GAMBLĠNG KONUġMALARIMIZ: RAKĠBĠN 1NT AÇIġINA ARAYA GĠRĠġLERĠMĠZ: CAPPELLETTĠ / HAMĠLTON: MULTĠ LANDY: D.O.NT SUCTĠON LANDY: RAKĠBĠN ZAYIF-ĠKĠ AÇIġLARINA DEFANSĠF KONUġMALARIMIZ: RAKĠBĠN ZAYIF-ĠKĠ AÇIġINA T/O KONTURDAN SONRA LEBENSOHL: KONVANSĠYONLAR REVERSE (rivörs) FORSĠNG Uygulamamız: AÇICININ REVERSE SĠNDEN SONRA LEBENSOHL Uygulamamız: ÜÇÜNCÜ RENK FORSĠNGĠ Uygulamamız: DÖRDÜNCÜ RENK FORSĠNGĠ Uygulamamız: DEFANS (SAVUNMA) A) GEL-GELME ve SAYI APELLERĠ: STANDART/DĠREKT (attitude) APEL: UDCA (Up-side Down Count Attitude) APEL: ODD/EVEN APELĠ: B) RENK TERCĠHĠ ve DEFOS APELLERĠ: RENK TERCĠHĠ APELĠ (Preferans) :

4 STANDART (direkt) DEFOS: UDCA (ters) DEFOS: ROMAN (Odd/Even Discard) DEFOS: LAVĠNTHAL (preferansiyel) DEFOS: C) ATAKLARA TOPLU BAKIġ: NE ZAMAN SALDIRGAN ATAK EDĠLĠR? NE ZAMAN PASĠF ATAK EDĠLĠR? ATAKTA YASAKLAR: SANZATU KONTRATLARINA ATAKLAR: KOZ KONTRATLARINA ATAKLAR: D) OYUN ĠÇĠ DÖNÜġLER: KART OYUNU SQUEEZE (skuiz / sıkıģtırma): EKLER BRĠÇTE EL DEĞERLENDĠRME MP ve ĠMP STRATEJĠLERĠ: EL ĠÇĠN DAĞILIM ve ONÖR PUAN TABLOSU: BRĠÇ YASASINDAN ALINTILAR ALERT NEDĠR? SIRASIZ DEKLARE, PAS, KONTURLAR (madde 29 32): YETERSĠZ DEKLAREDEN SONRAKĠ YÖNTEMLER (madde 27): ĠZĠNSĠZ BĠLGĠLER (madde 16): ARTIRIM SIRASINDA KART GÖRÜNMESĠ (madde 24): KONUġMALARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI (madde 25): GERĠ ALINAN ĠSTEMSĠZ KONUġMANIN ÇIKIġ KISITLAMALARI (26): BĠR USULSÜZLÜK SONRASI YÖNTEM (madde 9): BĠR ONARMANIN BELĠRLENMESĠ (10): ONARMA HAKKININ YĠTĠRĠLMESĠ (11): KART OYUNUNUN BAġLAMASI (madde 41): SIRASIZ YÜZÜ AÇIK ATAK (54): DEKLERANIN SIRASIZ ÇIKIġI (55): DEFANS OYUNCUSUNUN ZAMANINDAN ÖNCE ÇIKIġ veya OYUNU (57): YASAYA AYKIRI BĠR OYUNDAN SONRA YÖNTEM (60): YERĠN (dummy) HAKLARI VE KISITLAMALARI (42-43): KARTLARIN OYNANMASI (madde 45): YERDEN OYNANACAK KARTIN EKSĠK veya YANLIġ SÖYLENMESĠ (46): DEKLERANIN KARTLARININ GÖRÜNMESĠ (48): DEFANS OYUNCUSUNUN KARTLARININ GÖRÜNMESĠ (49): Eġ ZAMANLI ÇIKIġ veya OYUNLAR (58): CEZALI KARTIN (Majör-minör) DURUMU (50): ĠKĠ veya DAHA FAZLA CEZALI KART (51): CEZALI KARTI ÇIKMAMA veya OYNAMAMA (52): RÖNONS (Renge Uymamak) UYGULAMALARI (madde 61-64): RÖNONSUN DÜZELTĠLMESĠ (62): RÖNONSUN RESMĠLEġMESĠNDEN SONRAKĠ YÖNTEM (64): LÖVELER (madde 65-71): LÖVELERĠN DÜZENLENMESĠ (65): LÖVELERĠN ĠNCELENMESĠ (66): ÖZÜRLÜ LÖVE (67): LÖVE TALEBĠ VEYA TERKĠ (68): UZLAġMIġ TALEP veya TERK (69):

5 ĠTĠRAZ EDĠLMĠġ TALEP veya TERK (70): ĠPTAL EDĠLEN TERK (71): KAZANILMIġ LÖVELER: ĠLETĠġĠM (madde 73): HATALI AÇIKLAMA veya HATALI DEKLARE (madde 75): DAVRANIġ VE ETĠK (74):

6 ÖNSÖZ Bu briç notları, bizim grubumuzun oynayacağı sistem ve konvansiyonları belirlemek ve bir standart oluģturmak amacıyla, Milli briççilerimizden Sayın Ergun Çuhadar dan aldığımız briç dersleri sonucunda hazırlanmıģtır. Sayın Hocamıza bizim bricimize katkılarından dolayı teģekkür ediyor ve saygılar sunuyoruz. Ancak, çok az da olsa (Hocamızdan onay alma imkânını henüz bulamadan) bazı yerlerde değiģiklikler ve bazı ilaveler yapılmıģtır. Dolayısıyla burada anlatılanların genel briç standartı olarak algılanmaması gerektiğinden, baģkaları tarafından farklı oynanıyor olması da gayet doğal olacaktır. Bu derlemenin içinde bizim oynamadığımız, çeģitli kaynaklardan yararlanılarak alınan bazı konvansiyonlar da bulunmaktadır. Bunun nedeni, rakipler bu konvansiyonları kullanırken bizim de bunlar hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamaktır. SĠSTEMĠMĠZLE ĠLGĠLĠ GENEL PRENSĠPLERĠMĠZ Sistemimiz; 5 li majör sisteminin modifiye edilmiģ bir hali olan Two Over One (2/1) Game Force ve Forcing NT dan oluģmaktadır. Bazı konvansiyonlar da sisteme dâhil edilmiģtir. Birinci ve ikinci pozisyonda bir renk ile oyunu 13 + puanla açıyoruz ve üst limiti en fazla 19 OP dir puanla da oyun açmayı düģündüğümüzde 20 kuralını uyguluyoruz. (Yani, elimizdeki en uzun iki rengin toplam kart sayısı ile elimizdeki onör puanlarının toplamı en az 20 oluyorsa, puanların renklerde olmasına ve markaların kalitesine bakarak açabiliyoruz.) Bu nedenle, 12 puanlı ve 4333 tam dengeli bazı beğenmediğimiz ellerle oyunu açmayabiliyoruz. 4 4 dağılımlarla 12 puanla, 5 4 dağılımlarla ise 11 puanla da açabiliyoruz. Ayrıca 2As ve 1Rua ile de oyunu açmak gerek. 5 + kart majörümüz varsa oyunu majörle açıyoruz. EĢit sayıda majörlerin olması halinde pahalı renk olan pik ile açıyoruz. En az 5 li majörümüz yoksa minörlerden uzun olanı ile açıyoruz. EĢitlik halinde pahalı renk olan karo ile açıyoruz. Ancak 3 3 minör eģitliğinde karo ile değil, trefli ile açıyoruz. Karo açıģlarımızdaki kart sayısı genellikle en az dört adettir. Ancak dağılımda 5 li majörümüz olmadığından, minörlerden uzun olanı ile yani 3 lü karo ile açıyoruz. Sadece bu dağılımda karomuz en az 4 lü olamıyor. Ama açıcıda 4 4 majör olmadığı anlaģılınca karonun da en az 4 lü olduğunu anlayabiliyoruz. 5 li Majör ve 6 lı minörle genel kuralımız; Majörle açıp okuma fırsatı olduğunda minörümüzü tekrarlıyoruz. Ancak, Ģilem ilgisi olan bazı ellerle minörle açıp Majörümüzü tekrarlıyabiliriz. Birinci ve ikinci pozisyonlarda iken açıģlarımız çok disiplinli olmalıdır. Ortağı yanlıģ yönlendirmemeye dikkat etmeliyiz. Zayıf iki ve üç açıģlarında rakipleri sıkıntıya sokayım derken ortağı sıkıntıya sokmuģ olabiliriz. Üçüncü pozisyonda iken ortağımızın pas geçmiģ olduğunu biliyoruz, elinde en fazla 11 veya çok kötü bir 12 puan olabilir. Zayıf iki veya üç açıģlarında daha serbest hareket edebiliriz. Elimizde tam açıģ puanı yoksa dördüncü pozisyondaki rakibin yüksek puanı olması ve bu eli rakiplerin oynama ihtimali fazladır. Bu nedenle üçüncü pozisyonda; ortağa atak gösterebilecek kalitede bir renkle, daha az bir puanla oyun açabiliriz. Dördüncüden 1 seviyesinde zayıf (10,11,12 OP gibi) açıģlarda 15 kuralını uyguluyoruz. Yani onör puanların toplamı ile pik rengindeki kartların sayısı 15 + olmalıdır. Zon kuvveti olmadığı bilinen rakibe karģı preemptif açıģın amacı olmayacağından, dördüncüden preemptif açıģ yapılmayacaktır. Dördüncüden 2/3 seviyesindeki açıģlar, 6/7 li iyi renk ve puanla yapılacaktır. 1NT açıģlarımız 15~17 puandır. 6

7 20~21 puanlı ellerle 2NT veya multi 2karo açıyoruz. Açıcı ve cevapçının ellerini 3 kategoriye ayırıyoruz: Zayıf eller Davet elleri Kuvvetli eller Açıcının: 12~14 15~ Cevapçının: 6~10 11~ TWO OVER ONE (2/1) GAME FORCE Uygulamamız: Two Over One (2/1); bir seviyesindeki oyun açıģlarına, cevapçının ilk deklaresinde, sıçramadan iki seviyesinde yeni renk okumasıdır. Bu, cevapçının da en az oyun açacak güçte (13 + puan) değerlere sahip olduğunu gösterir ve en az zon forsingidir. Yani genel kural; zondan önce durulmaz, rakip araya girmiģse rakip kontursuz oynatılmaz. Ana konvansiyonu da Forsing Sanzatu dur. Diğer konuģmalar SAYC la benzerlik taģır. 2/1 Game Force, sadece birinci veya ikinci pozisyonda 1 seviyesinde oyun açtığımızda ve sonraki rakibin pas geçtiği durumlarda geçerlidir. Yani ortağımız pas dan gelmemiģ olacak ve sonraki oyuncu da araya girmemiģ olacaktır. Rakibin direkt araya giriģinden sonraki cevapçının 1 üzerine 2 seviyesindeki konuģmaları 2/1 GF değildir. Bundan sonraki konuģmalar, kompetitif (yarıģsal) konuģmalar gurubuna girer ve standart metodlar uygulanır. Keza pas dan gelen ortağın sıçramadan iki seviyesinde yeni renk okuması da, 2/1 GF değildir ve standard metodlardaki gibi 10~11/12 puan (açmaz elin iyisi, yani maksimum pas eli) gösterir. 2/1 GF nin geçerli olduğu sekanslar aģağıdaki gibidir: 1 açıģı üzerine 2 seviyesindeki tüm yeni renkler; 2 veya 2 ya da 2. 1 açıģı üzerine; 2 veya 2, 1 açıģı üzerine; sadece 2, Cevapları 2/1 oyun forsingidir ve en az oyun açacak güçte değerlere sahip el gösterir. Görüldüğü gibi 1 açıģı üzerine sıçramadan 2 seviyesinde yeni renk okumak mümkün olmadığından 1 açıģından sonra 2/1 sekansı bulunmamaktadır. 2/1 cevabımız en az zona kadar forsingtir. Bu nedenle ekstra değerler göstermek için sıçrama kullanmıyoruz. Genel olarak: Bizim, 2/1 cevaplarımızda, konuģulan renk en az 5 li olmak zorundadır. Ancak 2 cevaplarımızda böyle bir zorunluluk yoktur ve 2/3 lü olabiliyor. Yani treflide yalan söyleyebiliyoruz. Bu nedenle 1 üzerine 2 cevaplarımız alert edilmelidir. Majör açıģlarına 2/1 cevaptan sonra açıcının 2NT rebidi, 15~17 HCP ve 5332 dağılım gösterir. 12~14 HCP ve 5332 dağılım ile açıcı, 5 li olmasına rağmen açıģ majörünü tekrarlar. Minör (karo) açıģına 2/1 cevaptan sonra açıcının 2NT rebidi ise, 12~14 HCP gösterir. 1 üzerine 2 zon forsingi konuģmalarından sonra açıcının, reverse olabilecek 2 seviyesindeki rebidleri farklı oynanmaktadır: 1) Açıcının reverse olabilecek 2 seviyesindeki rebidlerinin hiç birini reverse olarak oynamayanlar vardır. 2) Açıcını reverse olabilecek 2 seviyesindeki rebidlerinin hepsini reverse olarak oynayanlar vardır. 3) Açıcını reverse olabilecek 2 seviyesindeki rebidlerinden sadece 1 açıģına 2minör cevabından sonraki açıcının 2 rebidini reverse olarak oynayanlar vardır. Biz, reverse kurallarına uygun olarak açıcının reverse olabilecek 2 seviyesindeki rebidlerinin hepsini reverse olarak oynuyoruz. Bu nedenle açıcı, 7

8 5 li olmasına rağmen açıģ majörünü tekrarlıyabilir. Hatta karo ile açıģ yapmıģsa 4 lü karosunu dahi tekrarlayabilir. Açıcının rengini tekrarından sonra cevapçının 2NT rebidi, açıcının elini tarif etmesi için röledir. 2/1 zon forsinginden sonra açıcı veya cevapçı tarafından yapılan sıçramalı konuģmalar, özel (spesifik) el tiplerini göstermek içindir. Güç göstermek için sıçranmaz. 2/1 zon forsinginden sonra açıcının ve cevapçının rebidleri ile ilgili geliģmelere, majör ve minör açıģları bölümlerinde değinilmiģtir. FORSĠNG (1NT) SANZATU Uygulamamız: Birinci veya ikinci pozisyonda iken, sizin 1 seviyesindeki majör (1 /1 ) açıģlarınıza, ortağınızın 1NT cevabı 1 tur forsingdir ve açıcı pas geçemez. (Minör açıģlarına 1NT forsing değildir.) Rakip de araya girmemiģ olacaktır. Yani ortağın 1 açıģına rakip 1 ile araya girmiģse, bundan sonra F1NT devre dıģıdır ve devamındaki konuģmalar, kompetitif (yarıģsal) konuģmalar gurubuna girer. Pas dan gelen cevapçının 1NT si, yarıforsingnt olarak adlandırılır. Cevapçı pas dan geldiğine göre açıcı üçüncü veya dördüncü pozisyonda açıģ yapmıģtır. Bu durumda Ģu noktaları dikkate almak gerekir: 1) Açıcı, normal açıģ puanı ile 1majör açıģı yapmıģsa 1NT nun forsing olduğunu düģünerek tüm rebidlerini buna göre yapmalıdır. 2) Açıcı, birinci ve ikinci pozisyonda oyun açamayacak olan bir elle açıģ yapmıģsa ve 1NT nun da en uygun kontrat olduğunu düģünüyorsa pas geçebilir. Ancak renk oynamanın NT ya göre daha uygun olacağını düģünüyorsa ekonomik ikinci rengini rebid etmelidir. 3) Pastan gelen cevapçının 1NT cevabı biraz farklılık gösterebilir. Ancak cevapçı, açıcının normal bir açıģının olması halinde pas geçmeyeceğini bilerek hareket etmelidir puanlık davet elleriyle; 2NT ya sıçramamalıdır, 3 lü tutuģu varsa Reverse Drury konvansiyonunu kullanmalıdır. 4) Üçüncü ve dördüncü pozisyonda açıģ yapan oyuncu, cevapçıda ne tür ellerin olamayacağını değerlendirerek konuģmalarını yapmalıdır. F1NT nun geliģmeleri, majör açıģları bölümündedir. Neden Forsing 1NT? a) 2/1 sistemimiz için gereklidir. Forsing 1NT, 2/1 zon forsingi olarak oynamak için mecburi bir basamaktır puanlık eller bu kategoriye alınarak, 1 e 2 konuģulan durumlarda, zon oynamak için uygun konuģma aralığı kazanılmıģ olacaktır. Sistemin en önemli özelliği budur. b) Majör açıģlarına tutuģlarımızı geliģtirmek için gereklidir. Sistemimizi; Jacoby 2NT, Bergen gibi konvansiyonel tutuģlarla destekleyerek modernleģtirmek için, tutuģlarımızı 3 veya 4 kart ve dengeli/dengesiz olarak ayırabilmek için f1nt oynamak mecburiyetindeyiz. c) Cevapçının 6 7 kartlı uzun rengini oynayabilmek için gereklidir. Cevapçının 6 7 kartlı ve 6 10 puanlı bir eli olduğunda, puanı yetersiz olduğundan rengini 2 seviyesinde okuyamaz ve 1NT der. Açıcı da minimum ve dengeli iken pas deyince, 8 9 hatta bazen 10 kart fit olan renk yerine 1NT oynanır. Oysa f1nt cevabından sonra açıcı pas diyemeyeceğinden, cevapçı ikinci konuģmasında 6 9/10 puanlı uzun renginde oynayabilecektir. d) Rakiplerin rahatça balance etmemeleri için gereklidir. 1majör açıģtan sonra, normal 1NT cevabı pas-pas gidince, son oyuncu daha rahatça uyandırabiliyor. Oysa f1nt dan sonra konuģmalar, çoğunlukla 2 /2 Ģeklinde rakibin 8

9 önüne geldiğinden, uyandırma daha zorlaģıyor. Kompetitif avantaj için f1nt nun oynanması önem kazanmaktadır. e) 1NT yerine en az 5 2 fite koz oynamak için gereklidir. 1NT kontratı oynamak, her iki el dengeliyken daha iyidir. Ama çoğu zaman 1NT cevap veren oyuncu dengesiz olduğundan, koza oynamak faydalıdır. Bunu sağlayabilmek için f1nt oynamalıyız. 1majör oyun açıldıktan sonra, 1NT nun en iyi kontrat olabilmesi için Ģu Ģartların hepsinin birden sağlanması gereklidir: Açıcıda dengeli (5332) ve minimum el olmalıdır. Cevapçı minimum (6 10) olmalıdır. Cevapçının 5 + kartlı bir rengi olmamalıdır. Açıcının majörüne, cevapçının 1 2 küçük karttan daha iyi fiti olmamalıdır Bütün bu Ģartların birlikte sağlanacağı el tipinin gelme sıklığı son derece düģük olduğundan, 1majörle oyun açıldıktan sonra 1NT ye oynamaktan vazgeçerek, yukarıda sayılan faydalarından dolayı 1NT cevabını forsing oynuyoruz. 1 SANZATU (NT) AÇIġLARIMIZ 1NT açıģlarımız dengeli 15~17 puanlı elleri ifade eder. Genel prensip, beģli majörle veya birden fazla doubleton renkle Sanzatu açılmamasıdır. Ancak; Puanları kısa renklerde yoğunlaģan 6322 dağılımlı ellerin bile dengeli sayılıp sanzatu açılması uygun olabilir. Yarı dengeli sayılan bu dağılımlarda puanlar uzun renkte ise renk açmak, uzun renklerde hiç puan olmayıp, onör kartlar kısa renklerde yoğunlaģmıģ ise, sanzatu açmak doğru olabilir dağılımlı eller, NT açıģı için dengeli sayılmaz ise de, ikiģer kartı olan renklerde toplam 8 den fazla puan varsa, bu eli sanzatu açacak ellerden saymak uygun olabilir. Puanlar uzun renklerde yoğunlaģmıs ise bu eli iki renkli el olarak kabul etmek daha doğru olur. El değerlendirirken, güzel 5 li renk için mutlaka bir puan eklenmeli. AQ AQ KJ64 Puanları kısa renklerde yoğunlaģmıģ bu eli 1NT açmak uygun olabilir. 5 li majörü olan, 5332 dağılımlı ve 15 puanlı ellerin 1majör ile açılmasından sonra genellikle rebid problemi yaģanabilmektedir. Bu nedenle, bu tür ellerin de 1NT ile açılması uygun olabilmektedir. Burada ön Ģart; majör rengimizin ya AKxxx, KQJxx gibi iyi markalı ya da Jxxxx, xxxxx gibi kötü markalı olması gerekmektedir. Markaların diğer durumlarında yine 1Majör ile oyun açılacaktır. 5 li majör ile 1NT açtığımızda, ortağın stayman ile majör sormasından sonra, 5 li majörümüzü 3 seviyesine sıçrayarak göstereceğiz. Sanzatu açıģlarına cevaplarlarda ve geliģmelerinde çok çok farklı uygulamalar vardır. Biz aģağıda belirtilen cevapları ve geliģmeleri oynamayı uygun bulduk. 9

10 AÇICI CEVAPÇI 1NT PAS 0~7 puan ve 5 li Majörü veya 6 lı minörü olmayan el. 1NT 2 En az davet eli var (8 + Puan). 4 lü Majör olmayabilir. (Stayman). 1NT 2 e transfer. 5 + ve 0 + Puan Jacoby Transfer. 1NT 2 e transfer. 5 + ve 0 + Puan Jacoby Transfer. 1NT 2 e transferdir. Minimum 6 kart olmak zorundadır. 1NT 2NT a transfer. Minimum 6 kart olmak zorundadır. 1NT minörler ve zayıf el. 1NT minörler ile zon forsingi. 1NT minörler ile zon forsingi ve tek. As tek ise yapılmaz. 1NT minörler ile zon forsingi ve tek. As tek ise yapılmaz. 1NT 3NT Oynamaya. 10~15 puan ve 4/5 li Majörü inkar eder (dağılım 4333 ise 4 lü Majör olabilir). 1NT 4 e transfer. South African Texsas Transfer (SATT). 1NT 4 e transfer. South African Texsas Transfer (SATT). 1NT 4 Oynamaya (to play). 1NT 4 Oynamaya (to play). 1NT 4NT Kantitatif (Ortak maximum elle açmıģsa Ģilem davetidir. 16 puanlı ve 4 lü/5 li Majörü olmayan dengeli el). UYARI: Sanzatu açıģlarında ve geliģmelerinde Gerber oynamıyoruz. STAYMAN Konvansiyonu Uygulamamız: Stayman, 1NT açan ortağın elinde Majör renklerden 4 kart olup olmadığını araģtıran konvansiyonun adıdır. Stayman yapmaktaki amaç Majör fiti bulmaktır. Cevapçının bu araģtırmayı yapabilmesi için Genel Kural en az davet elinin (8 + Puan) olması ve en az Majörlerden birinin elinde 4 lü olması gerekir. Ancak biz, 1NT açıģına 2NT cevabını karoya transfer oynadığımız için, 4 lü Majörü olmayan davet ellerini, zorunlu olarak 2 staymandan geçtikten sonra gelen cevaba 2NT deklare ederek ifade ediyoruz. Bu nedenle de 2 ile stayman yapan cevapçıda 4 lü Majör olmayabilir. O halde stayman mutlaka alert edilmelidir. Staymanın 8 + puanla yapılması genel kuraldır, ancak bazı dağılımlarda 2 e gelen cevaba PAS diyecek ellerle de yapılabilir. Mesela: l, , , v.s. gibi dağılımlarla puansız da yapılabilir. Hatta bazı dağılımlarda mutlaka yapılmalıdır. Mesela: l veya gibi. Bunun dıģında stayman için 8 + HCP gereklidir. UYARI: 4333 dağılımlı, 10~15 puanlı ve 4 lü Majörü olan bir elle stayman yapılmayacaktır. 4 lü Majör yokmuģ gibi hareket edilerek doğrudan 3NT deklare edilecektir bir eli 4Majör oynamak 3NT oynamaya göre daha avantajlı değildir. Hatta 4333 dağılımlı ve kötü 8 puanlı elle davet yapılmayıp pas geçilmesi, genellikle daha doğru karar olabilmektedir. AÇICI CEVAPÇI 1NT 2 Stayman, yani 4 lü Majörün var mı? Sorusudur. (alert! 4 lü Majör olmayabilir) Açıcının 3 cevabı vardır: lü Majörüm yok. (karolarla ilgisi yok, sadece soruyu cevaplıyoruz) lü var, ayrıca 4 lü pik de olabilir! lü var, ama 4 lü kör yok li var, ayrıca 4 lü pik de olabilir! NOT: 5332 dağılımlı, 15 puanlı ve 5 li Majör ile 1NT açılıyor ise, 5 li majör renk 3 seviyesine sıçranarak gösterilir. 10

11 1. AÇICI CEVAPÇI 1NT 2 Stayman. 2 4 lü Majörüm yok. 2 Cevapçının 5 li ü ile 4 lü i ve davet eli var. 2 Cevapçının 5 li i ile 4 lü ü ve davet eli var. 2NT 8~9 puan davet eli, 4 lü Majör olmayabilir. 3 Minör araģtırması, zon forsingi veya Ģilem isteği. 3 Smolen: 4 lü ve diğer Majör 5 li, zon forsingi. 3 Smolen: 4 lü ve diğer Majör 5 li, zon forsingi. 3NT 10~15 puan ile oynamak için. Cevapçının 4333 dağılımı yok. Olsaydı staymandan geçmeden doğrudan 3NT derdi. 4 seviyesindeki aģağıdaki konuģmalar stayman yapmamıģ gibi değiģmeden aynen devam eder: 4 e transfer (SATT) 6 lı ve 4 lü. 6 lı ün yanında 4 lü olmasaydı, staymandan geçmeden doğrudan SATT yapardı. Atağın açıcıya doğru gelmesini istediğinden, açıcı transferi almalıdır. Atağın kendine doğru gelmesini isteseydi, 4 ile devam ederdi. 4 e transfer (SATT) 6 lı ve 4 lü. 6 lı in yanında 4 lü olmasaydı doğrudan SATT yapardı... 4 Oynamak için. SATT yapmak istemeyen, atağın kendisine doğru gelmesini isteyen 6 lı ve 4 lü i olan el. 4 Oynamak için. SATT yapmak istemeyen, atağın kendisine doğru gelmesini isteyen 6 lı ve 4 lü ü olan el. 4NT Kantitatif Ģilem daveti (16 puan, 4333 ve 4 lü Majörü olan el. 4 lü Majörü olmasaydı staymandan geçmeden doğrudan kantitatif yapardı). 2. AÇICI CEVAPÇI 1NT 2 Stayman: 2 4 lü var, ayrıca 4 lü pik de olabilir! 2 Cevapçının 4 lü körü yokmuģ, 4 lü varmıģ. Biz 2 ile stayman yaptığımızda en az majörlerden birinin 4 lü olma zorunluluğu yoktur. Bu nedenle 4 lü imizi göstermemiz gerekiyor. Çünkü açıcıda hala 4 lü olabileceğinden, pik fiti araģtırmasına devam edilmelidir. Aksi halde 4 lü i inkâr etmiģ oluruz. 2NT 8~9 puanlı ve 4 lü Majörü olmayan davet eli. Natürelde 1NT ye 2NT diyecek el. Biz 2NT yi karoya transfer oynadığımız için zorunlu olarak staymandan geçtik , (diğer Majör) 4 lü zon forsingi veya Ģilem isteği , (diğer M) 4 lü zon forsingi veya Ģilem isteği. 3 fiti ile davet eli. 3 3 seviyesinde Ters Majör; açıcının Majörüne fit ve herhangi bir renkte kısalık gösterir. 3NT 10~15 puan ile oynamak için: 1. Cevapçının 4333 dağılımı yok. Olsaydı staymandan geçmeden doğrudan 3NT derdi. 2. Cevapçının 4 lü fiti olmadığı belli oldu. Staymandan geçtiğine göre 4 lü i var. 3. Cevapçının 4 lü in yanında 5 li minörü yok. Olsaydı 3minör derdi. 4. O halde cevapçının 4 lü ve 4 lü minör ile dengeli 4432 dağılımı var. 4 fiti ile üzerinden Key Kart sorusu. (cevaplar düz 03/14) 4 fiti ile fitli kantitatif Ģilem daveti. 4 Oynamaya. 11

12 4NT Fitsiz kantitatif Ģilem daveti (16 puan, 4 lü ve 4333 dağılımı olan el. 4 lü Majörü olmasaydı staymandan geçmeden doğrudan kantitatif yapardı). 3 3 seviyesinde Ters Majör; açıcının Majörüne fit ve herhangi bir renkte kısalık gösterir. Kısalığın uygun olması durumunda Ģilem ilgisi gösteren eldir. Açıcı 3NT ile kısalığı sorabilir: 3NT Kalan 3 renkten kısalığın hangi renkte? Sorusudur. 4 ( ) kısa. 4 ( ) kısa. 4 ( ) kısa. 3. AÇICI CEVAPÇI 1NT 2 Stayman: 2 4 lü var, 4 lü yok. 2NT 8~9 davet eli. Cevapçıda 4 lü olabilir/olmayabilir , (diğer M) 4 lü zon forsingi veya Ģilem isteği , 4 lü zon forsingi veya Ģilem isteği. 3 3 seviyesinde Ters Majör; açıcının Majörüne fit ve herhangi bir renkte kısalık gösterir. 3 fiti ile 8/9 puanlı davet eli. 3NT 10~15 puan ile oynamak için: 1. Cevapçının 4333 dağılımı yok. Olsaydı staymandan geçmeden doğrudan 3NT derdi. 2. Cevapçının 4 lü fiti olmadığı belli oldu. Staymandan geçtiğine göre 4 lü ü var. 3. Cevapçının 4 lü ün yanında 5 li minörü yok. Olsaydı 3minör derdi. 4. O halde cevapçının 4 lü ve 4 lü minör ile dengeli 4432 dağılımı var. 4 fiti ile üzerinden Key Kart sorusu. (cevaplar düz 03/14) 4 fiti ile fitli kantitatif Ģilem daveti. 4 Oynamaya. 4NT Fitsiz kantitatif Ģilem daveti (16 puan, 4 lü ve 4333 dağılımı olan el. 4 lü Majörü olmasaydı staymandan geçmeden doğrudan kantitatif yapardı). 3 3 seviyesinde Ters Majör; açıcının Majörüne fit ve herhangi bir renkte kısalık gösterir. Kısalığın uygun olması durumunda Ģilem ilgisi gösteren eldir. Açıcı 3NT ile kısalığı sorabilir: 3NT Kalan 3 renkten kısalığın hangi renkte? Sorusudur. 4 ( ) kısa. 4 ( ) kısa. 4 ( ) kısa. 12

13 Stayman Üzerine Cevapçının Solundaki Rakip Araya Girince Uygulamamız: AÇICI RAKĠP CEVAPÇI RAKĠP 1NT PASS 2 DBL (genellikle atak göstermek için)? PASS Ġyi 4 lü var, 4 lü Majör yok. Cevapçı 3 kartla RDBL diyerek oynamayı teklif edebilir. RDBL Ġyi 5 li var, 4 lü Majör yok. Cevapçıda 2 kart varsa oynamayı teklif ediyor. 2 4 lü var, 4 lü Majör yok. 2 /2 Rakibi duymamıģ gibi normal stayman cevabı. 3 4 lü/5 li ve iyi el, 4 lü Majör yok. AÇICI RAKĠP CEVAPÇI RAKĠP 1NT PASS 2 2? Hem açıcı hem cevapçı, rakibin konuģtuğu Majörde 4 kart varken, ceza konturu atarlar. Açıcı ceza konturu atamadığında PAS diyerek cevapçının atıp atamadığına bakar. Cevapçı kontur atamadığında natürel konuģmasını yapar. SMOLEN Transferi Uygulamamız: Smolen transferi, staymandan sonra açıcının dörtlü Majörü inkâr eden 2 deklaresini takiben baģlar. Stayman yapanda Majörlerden biri 4, diğeri 5 parça veya 6 parça olduğunda kullanılır. Smolen anlaģmasında; staymandan sonra açıcının 2 (4 lü Majörüm yok) deklaresi üzerine cevapçı, dört parça Majöründe 3 seviyesine sıçrar. Cevapçının bu sıçraması, okunan Majörde dört parça gösterir ve açıcı dört parça Majörü inkâr ettiğinden bu renk koz olamaz. Bununla birlikte, okunmayan Majör cevapçıda en az beģ parçadır ve zona kadar forsingdir. Açıcıda, cevapçının uzun Majörü 3 parça ise transferi alır. Bundan sonra cevapçı 3NT ile açıcıdan tercihini kullanmasını isteyebilir veya diğer konuģmalarını yapabilir. Açıcıda cevapçının uzun Majörü sadece iki parça ise, açıcı cevapçıdaki uzun Majörün beģ parça olduğunu varsayarak 3 sanzatu der. Cevapçıda uzun Majör tam beģ parça olduğunda, açıcının iki parçayla desteklediğini bildiği için pas geçer. 5~4 dağılımlı ellerle stayman yapıldığında Açıcıda 4 lü Majör varsa fit bulunmuģtur problem yoktur, açıcıda 4 lü Majör bulamaz ise, cevapçı aģağıdaki Ģekilde elini tarif eder. AÇICI CEVAPÇI 1. 1NT 2 Stayman: 2 4 lü Majörüm yok. 2 Cevapçının 5 li ü ile 4 lü i ve davet eli var. 2 Cevapçının 5 li i ile 4 lü ü ve davet eli var. 2NT 8~9 puan davet eli, 4 lü Majör olmayabilir. 3 Minör araģtırması, zon forsingi veya Ģilem isteği. 3 Smolen: 4 lü ve diğer Majör 5 li, zon forsingi. 3 Smolen: 4 lü ve diğer Majör 5 li, zon forsingi. 13

14 MĠNÖR RENK ARAġTIRMASI Uygulamamız: AÇICI CEVAPÇI 1NT Puan ile dörtlü Majör sorar? ( Stayman ) 2 4 lü Majör yok cevabından sonra; 3 Minör Renk AraĢtırması dır. Cevapçının 10 + puanı vardır ve dörtlü Majörü olmayan açıcıdan minör renk uzunluğu araģtırmaktadır. Bundan sonra AÇICI: 3 4 lü var. 3 4 lü var. 3NT 4+4 minör var. 3 minörlerden biri 5 li. Bundan sonra cevapçı bir üst basamakla hangi minörünün 5 li olduğunu sorabilir: CEVAPÇI 3 Cevapçı bir üst steple (3kör) 5 li minörün nedir diye soruyor. Açıcı da, bir üst steple (3pik) treflinin (küçük minör), iki üst steple de (3NT) karonun (büyük minör) 5 li olduğunu söyler. Bundan sonra cevapçının 4seviyesinde minör okuması, okunan minör üzerinden keykart sorusudur. Açıcı düz (0314) cevap verir. AÇICI CEVAPÇI 3 5 li. 4 Trefl üzerinden key kart sorusu. Cevaplar NT 5 li. 4 Karo üzerinden key kart sorusu. Cevaplar UYARI: Biz, 1NT 2 e transfer oynadığımızdan, minör suit stayman (mss) oynamıyoruz! JACOBY TRANSFER Uygulamalarımız: 1NT açıģından sonra Jacoby Transfer; cevapçının 5 + kart Majör veya 5 5 Majör ya da 5Majör ile 4 + minör ellerini tarif etmede kullanılan bir konvansiyondur. 2 e transfer. 2 e transferdir. Cevapçının Jacoby Transfer ile konuģma planı Ģu Ģekildedir: 0~7 puanla (partskor) transfer ve sonra pas geçilir. Davet elleri ile transfer ve sonra 5kart ile 2NT denilir. En az zon forsingi ellerle transfer ve sonra varsa 4 + kartlı yeni renk okunur. Yeni renk AÇICI 1NT 2 yoksa 5kart Majörle 3NT/4NT söylenir. Kısalık varsa da splinter yapar. Cevapçı transfer rengini 3 seviyesinde deklare ederse, majörü 6 + karttır ve Ģilem forsingi el gösterir. (6 + kartı olan ve Ģilem istemeyen ellerle doğrudan SATT yapıyoruz.) CEVAPÇI 2 e transfer. 5 + ve 0 + Puan Jacoby Transferi: PAS 2 2NT NT Sign-Off. 5 li, 5 li ile 5~7 puan. 5 li ile davet eli. 5 li ve 4 + ile zon tercihi veya Ģilem isteği. 5 li ve 4 + ile zon tercihi veya Ģilem isteği. 6 lı ile Ģilem forsingi. 10~13 puanlı, dengeli (5332) ve 5 li var. Açıcı 3NT ile 4Kör arasında tercihini yapar. 3,4,4 fiti ve okunan renklerde kısalık (splinter). 4NT fiti ile fitli kantitatif Ģilem daveti (5332). 14

15 AÇICI 1NT 2 CEVAPÇI 2 e transfer. 5 + ve 0 + Puan Jacoby Transferi: PAS Sign-Off. 2NT 5 li ile davet eli. 3 5 li ve 4 + ile zon tercihi veya Ģilem isteği. 3 5 li ve 4 + ile zon tercihi veya Ģilem isteği. 3 5 li, 5 li ile Ģilem ilgisi. 3 6 lı ile Ģilem forsingi. 3NT 10~13 puanlı, dengeli (5332) ve 5 li var. Açıcı 3NT ile 4Pik arasında tercihini yapar. 4, 4 fiti ve okunan renklerde kısalık (splinter). 4 5 li, 5 li ile zon tercihi. 4NT fiti ile fitli kantitatif Ģilem daveti (5332). Transferin By-Pass Edilmesi/Kırılması Açıcı transfer rengini 4 lü tutuyorsa, dağılımı da ya veya dir. Açıcı bundan sonra transferi kırarak alabilir. Transferin by-pass edilerek alınmasından sonra cevapçı, varsa kısalığını bildirmelidir. Transferin by-pass edilerek alınmasının en çok bilinen Ģekli; maksimum elle transferin 3 seviyesine sıçranarak alınmasıdır. Ancak biz aģağıdaki gibi oynamayı uygun görüyoruz: Minimum elle transferi 3 seviyesinde sıçrayarak alır. Cevapçı, ortağında 4 kartlı fit ve minimum NT açıģı ile 4333, 4432 dağılımlı eli olduğunu anlayarak elini yeniden değerlendirir. Cevapçı çok zayıf puan ile transfer yapmıģsa pas geçer ve bu durumda üç seviyesindeki kontrat batabilir. Ancak, rakiplerin kendi renklerinde buluģarak part skor yarıģını kazanmaları önlenmiģ olur. Toplam löve kuralına göre bu kontrat uzun vadede pek fazla zararlı olmaz. Maksimum elle Transferin By-Pass Edilmesi/Kırılması: Açıcı, maksimum el ile transferi by-pass ederek alabilir. Yeni renk: Ġyi 4 lü koz fiti ile transfer rengini geçerek ve sıçramadan 2 veya 3 seviyesinde yeni renk okumak, okunan rengin doubleton ve 4432 dağılım olduğunu gösterir. 2NT: Ġyi 4 lü koz fiti ve maksimum el ile doubletonu olmayan 4333 dağılım gösterir. 1NT 2 e transfer. 5 + ve 0 + Puan Jacoby Transferi: 2 4 lü fiti ve doubleton, maksimum açıģ eli ile 4432 dağılım. 3 4 lü fiti ve doubleton, maksimum açıģ eli ile 4432 dağılım. 3 4 lü fiti ve doubleton, maksimum açıģ eli ile 4432 dağılım. 2NT 4 lü fiti ve doubleton renk yok, maksimum açıģ eli ile 4333 dağılım. 3 4 lü fiti ve minimum açıģ eli ile 4333, 4432 dağılım. Cevapçının 5 5 Majörü olduğu zaman: Zayıf eller ile daha iyi (markalı/onörlü) olanı transfer edip bırakıyoruz. 5~7 puanlı eller ile ucuza ( ) transfer edip, pahalıyı ( ) 2 seviyesinde söylüyoruz. Sadece zon oynamak isteyen eller ile pahalıya ( ) transfer edip ucuzu ( ) 4 seviyesinde söylüyoruz. Bu açıcıya Majörlerden birini seç anlamındadır. ġilemle ilgilenen ellerle pahalıya ( ) transfer edip ucuzu ( ) 3 seviyesinde söylüyoruz. Bu deklare üzerine NT açmıģ olan oyuncuda 3 lü varsa, 3 deklare ederek tercihini bildirir, cevapçı da bundan sonra cue bid e geçer. Sanzatucu baģka bir renk deklare ederse, bu cue bid dir ve den tercih gösterir. 15

16 Cevapçının Majörü 6 lı olduğu zaman: Zayıf eller ile Jacoby transfer edip bırakırız. Sadece zon oynamak isteyen (veya daha azı) ile SATT yaparız. ġilem ilgisi olan ellerle Jacoby transfer edip (SATT değil), daha sonra transfer rengimizi 3 seviyesinde okuruz. Jacoby transfer üzerine cevapçının solundaki rakip araya girince: AÇICI RAKĠP CEVAPÇI RAKĠP 1NT PASS 2 DBL (genellikle atak göstermek için)? RDBL Ġyi 5 li var. Cevapçıda 2 tane varsa oynamak istiyor. PASS 3 lü tutuģ yok ve ya ceza da yok. Cevapçı RDBL atarsa transferi al demektir. 2 Rakibi duymamıģ gibi, tutuģu olan normal transfer cevabıdır. SOUTH AFRĠCAN TEXAS TRANSFER (SATT) Konvansiyonu: Texas transfer benzeri bir konvansiyondur ve texas transfere alternatiftir. Texas transferde olduğu gibi ortak 1NT açtıktan sonra, 6 lı Majörümüzün 4 seviyesinde transfer edilmesidir. Ancak bu uygulamada, 4 e transfer, 4 e transferdir. Texas transferde, cevapçının dekleran olma Ģansı yoktur. Hâlbuki ilk atağın cevapçıya doğru gelmesinin çok avantajlı olduğu eller olabilir. Buna çare olarak icat edilmiģ olan bu konvansiyonda cevapçı, kontratı kendisi oynamak istediğinde doğrudan 4 veya 4 deklare eder ve sanzatu açan da buna pas geçer. Kontratı 1NT açanın oynamasını istiyorsa; 4 ile e transfer yapar, 4 ile de e transfer yapar. Sonuç olarak; 4 Majör oynamayı düģünüyorsak ve açıcının dekleran olmasını istiyorsak South African Texas Transfer (SATT) yapıp pas diyoruz. 4 Majör oynamayı düģünüyorsak ve cevapçı olarak kendimizin dekleran olmasını istiyorsak doğrudan 4 veya 4 deklare ediyoruz. ġileme davet edecek ellerle, Jacoby transfer yapıp sonra transfer rengini 3seviyesinde okuyoruz (SATT ile Ģileme gitmiyoruz). Ancak kararı açıcıya bırakmalıyız. Staymandan sonra açıcıda 4 lü majör bulamadığımız zaman da SATT oynuyoruz. (Bu durumda 4trefl Gerber değildir, biz zaten gerber oynamıyoruz.) MĠNÖR SEKANSLARI Uygulamalarımız: AÇICI CEVAPÇI 1NT 2 e transferdir. Minimum 6 kart olmak zorundadır. 1NT 2NT a transfer. Minimum 6 kart olmak zorundadır. 1NT minörler ve zayıf el. 1NT minörler ile zon forsingi. 1NT minörler ile zon forsingi ve tek. As tek ise yapılmaz. 1NT minörler ile zon forsingi ve tek. As tek ise yapılmaz. 16

17 AÇICI CEVAPÇI 1NT 2 e transferdir. Minimum 6 kart olmak zorundadır. 2NT Onörlü ve 3 + fiti ile 3NT oynama ilgisi gösterir. 3 e yukarıdaki gibi tam tutuģ yok. 1NT 2NT a transfer. Minimum 6 kart olmak zorundadır. 3 Onörlü ve 3 + fiti ile 3NT oynama ilgisi gösterir. 3 ya yukarıdaki gibi tam tutuģ yok. AÇICI CEVAPÇI 1NT minörler ve zayıf el. PAS tercihi oynamaya. 3 tercihi oynamaya. 1NT minörler zon forsingi. 3 Kozumuz (küçük majör, küçük minörü iģaret eder), hangi Majörün kısa?? 3 ( ) kısa. 3NT ( ) kısa. 1NT minörler zon forsingi. 3 Kozumuz (büyük majör, büyük minörü iģaret eder), hangi Majörün kısa? 3NT ( ) kısa. 4 ( ) kısa. AÇICI CEVAPÇI 1NT minörler tek. 4 4 lü, kontrola geç emri. 4 4 lü, kontrola geç emri. 3NT Kısalık uygun değil, oynama ilgisi gösterir. 3 3NT yi geçmeden, bir üst basamakla 5 li minörün hangisi olduğu sorulabilir. 4 ( )5 li. 4 ( )5 li. 1NT minörler tek. 4 4 lü, kontrola geç emri. 4 4 lü, kontrola geç emri. 3NT Kısalık uygun değil, oynama ilgisi gösterir. Bu sekansda 5 li minör soramıyoruz. Çünkü bir üst basamağı (3NT) baģka amaçla kullanıyoruz. 1 NT AÇIġIMIZA RAKĠBĠN MÜDAHALESĠNDEN SONRAKĠ KOMPETĠTĠF DavranıĢlarımız: Sanzatu açıģımıza rakibin müdahalesinden sonra: Rakibin ikinciden natürel olarak bir renkle araya girmesi halinde Lebensohl konvansiyonunu oynuyoruz. Rakibin ikinciden ceza konturu atarak araya girmesi halinde, cevapçının konturdan kaçıģ konvansiyonunu (Scrambling) uyguluyoruz. 17

18 A) RAKĠBĠN ĠKĠNCĠDEN NATÜREL RENKLE ARAYA GĠRĠġLERĠNDE (Lebensohl) Uygulamalarımız: Lebensohl, 1NT açıģa, açıcının solundaki (cevapçının sağındaki) rakip natürel olarak bir renkle araya girdiğinde, cevapçının konuģma problemlerine çözüm getiren bir konvansiyondur. 1NT açıģına araya girilince doğan problemler Ģunlardır: 2 Stayman için yer kalmadığından, 4 lü majörü nasıl soracağız? Cue bid ederek sorduğunuzda, 3 seviyesine çıkmıģ olursunuz. 4 4 majör fiti bulamadığınızda 3NT oynayacaksanız, stoperiniz olduğundan emin misiniz? Rakibin konuģması ile 3 seviyesine çıkmıģ olursunuz. Cevapçının 5 li rengi varken davet ve zon konuģmalarını nasıl ayırt edeceksiniz? Cevapçı majörle ilgilenmiyor ve 3NT oynamak istiyor, stoper olup olmadığını nasıl kontrol edecek? Açıcı Rakip Cevapçı 1NT 2? Cevapçı nasıl konuģacak? Lebensohl fikri, cevapçının yapabileceği konuģmaları direkt ve endirekt olarak iki Ģekilde yapmasını sağlayarak, aynı konuģmalara değiģik iki anlam yüklenmesini sağlamaktır. Cevapçı, konuģmalarını önce 2NT deyip, açıcının 3 demesini bekledikten sonra yaparsa, endirekt olarak yapmıģ olacaktır. Cevapçının 2NT konuģması 3 e transferdir ve açıcı 3 deyip bekleyecektir. Cevapçının bu konuģması mutlaka trefl leri olduğu anlamına gelmez. Ancak trefl yi de reddetmez. Açıcı Rakip Cevapçı 1NT 2 2NT: 3 e transferdir. 3 : Zorunludur. KonuĢmaları direkt ve endirekt olarak ikiye ayırarak yapan cevapçı, aynı konuģmalara değiģik anlamlar yüklemiģ olacak ki, bu da cevapçının rakibin araya girmesinden doğan problemlerini çözmek için gerekli konuģma aralığını kazandıracaktır. Bu Ģekilde ortaklık, davet/forsing ve stoper var/yok bilgilerini ayrı ayrı iletebilecektir. Lebensohl kullanarak, Ģu 3 durumda problemleri çözeceğiz: 1. Cevapçının 5 li rengi var; ancak, davet ve forsing elleri ayırt etmek istediğinde. 2. Cevapçının 4 kart majörle birlikte zon forsing bir eli var; ancak, fit bulunamadığında 3NT oynayabilmek için, rakip renkte stoper olup olmadığını kontrol etmek istediğinde. 3. Cevapçının majör fiti bulmak istemediği, 3NT oynamayı hedeflediği zon forsing bir eli var; ancak, rakip renkte stoperleri olup olmadığını kontrol ederek konuģmak istediğinde. Direkt / Endirekt KonuĢma ne demektir? Bu konvansiyon, direkt ve endirekt olarak söylenen diye iki kısma ayrılır. Cevapçının konuģmalarının anlamı, direkt mi yoksa endirekt mi konuģtuğuna bağlı olarak değiģmektedir. Konvansiyonel olarak, rakip overcall undan sonra 2NT diyerek ortağı 3 demeye mecbur etmektir. Bu durumda natürel olarak 2NT deklerasyonu kalmamıģtır. Açıcı mecburen 3 demek zorundadır. Takiben söylenecek her Ģey, endirekt olarak söyleniyor demektir. Bundan anlaģılacağı gibi, cevapçı 2NT den geçmeden üç seviyesinde bir konuģma yaparsa direkt konuģuyor demektir. Direkt / Endirekt konuģmalara örnekler: Açıcı Rakip Cevapçı 1NT 2 3NT: Direkt 3NT. 18

19 Açıcı Rakip Cevapçı 1NT 2 2NT: 3 e transferdir. 3 : Zorunludur. 3NT: Endirekt 3NT. Açıcı Rakip Cevapçı 1NT 2 3 : Direkt 3. Açıcı Rakip Cevapçı 1NT 2 2NT: 3 e transferdir. 3 : Zorunludur. 3 : Endirekt 3. Açıcı Rakip Cevapçı 1NT 2 3 : Direkt cue bid. (Overcall rengini cue bid, staymandır.) Açıcı Rakip Cevapçı 1NT 2 2NT: 3 e transferdir. 3 : Zorunludur. 3 : Endirekt cue bid. (Overcall rengini cue bid, staymandır.) Direkt Stoperi Reddeder Yöntemi: a) 3NT demek: Overcall üzerine cevapçının direkt 3NT demesi; 3NT oynayabilecek güçte bir elinin olduğunu, ancak 4 lü majörünün ve stoperinin olmadığını gösterir. Açıcıda stoper varsa, 3NT ya oynamak ister. Endirekt 3NT ise stoper vaat eder. b) Rakip rengi cue bid: Daima 4 lü majör sorusu ve 10 + puanla stayman dır. Majörlerden en az biri 4 lüdür. (8/9 puanla negatif konturu kullanıyoruz) Rakip rengi direkt cue bid, stoperi reddeder. Rakip rengi endirekt cue bid ise, stoper vaat eder. Ancak, bizim 1NT açıģımıza rakip 2 ile araya girdiğinde endirekt cue bid stayman yapabilmemiz için; cevapçının 2NT ile lebensohl yapması ve açıcının da zorunlu olarak 3 demesi gerekir. Bundan sonra cue bid için 4 seviyesine çıkılmaktadır. Bu nedenle sadece bu sekans için, endirekt cue bid i 3 ile yapıyoruz. Yani 2NT lebensohlden geçmiģ gibi rakip renkte keseri olan endirekt cue bid stayman olarak uyguluyoruz. c) Yeni renk söylemek: 2 seviyesinde yeni renk söylemek oynamak içindir. Cevapçının 5 + bir rengi ve 0 7 puanlı zayıf eli var. 3seviyesindeki direkt yeni renkler, 5 + bir renk ve 10 + puanla forsingdir. 3seviyesindeki endirekt yeni renkler, 5 + bir renk ve: Overcall renginden daha küçük bir renk ise oynamak içindir ve 0 7 puanlı zayıf el gösterir. Overcall renginden küçük olduğu için 2seviyesinde oynamak için söylenemedi. Overcall renginden daha büyük bir renk ise 8/9 puanlı davet eli ifade eder. Stoper var/yok. d) DBL, ceza değil negatiftir: 2NT, direkt ve endirekt konuģmaları ayırt etmek için kullanıldığından, davet konuģmalarımızı negatif kontur ile yapacağız. Dolayısıyla rakip araya girdikten sonra, cevapçının konturu negatiftir ve 8/9 puanlı davet gücü gösterir. 5 li renk yoktur. 4 lü majör olabilir. 19

20 Yukarıdakilerden çıkan sonuçlar kısaca Ģunlardır: 1. Ġki seviyesinde yeni renk söylemek oynamak içindir. 2. DBL; ceza değil, 8/9 puanla negatif konturdur. 3. Cue Bid ler: 10 + puanla staymandır ve majörlerden en az bir 4 lüdür. Direkt cue bid stoperi reddeder. Endirekt cue bid de ise stoper vardır. 4. 3NT: 10 + puanla forsingdir. Direkt 3NT stoperi reddeder. Lebensohl den sonraki 3NT de ise stoper vardır. 5. Üç seviyesindeki direkt yeni renkler; 5 + bir renk ve 10 + puanla zon forsingdir. 6. Üç seviyesindeki endirekt yeni renkler; 5 + bir renk ve: a. Overcall renginden daha küçük bir renk ise oynamak içindir ve 0 7 puanlı zayıf el gösterir. Overcall renginden küçük olduğu için 2seviyesinde oynamak için söylenemedi. b. Overcall renginden daha büyük bir renk ise 8/9 puanlı davet eli ifade eder. Stoper var/yok. 7. 2NT Lebensohl den geçmeden, 2NT nin üstündeki tüm konuģmalarda stoper yoktur. ORTAK RAKĠP SĠZ 1NT 2? DBL Ceza değil, negatiftir. 8/9 puanlı davet eli. 4 lü majör olabilir , 2seviyesindeki renkler 0 7 puanla oynamak içindir , 2seviyesindeki renkler 0 7 puanla oynamak içindir , 2seviyesindeki renkler 0 7 puanla oynamak içindir. 2NT Lebensohl: 3 e transfer. 3 Direkt cuebid; 10 + puanla staymandır ve stoperi reddeder. 3 Rakibin 2 ile araya girmesinden sonra 2NT dediğimizde ortak zorunlu olarak 3 diyeceğinden, endirekt cue-bid e yer kalmamaktadır. Bu nedenle sadece bu sekans için endirekt cue-. bid i, Lebensohl den geçmeden 3 ile yapıyoruz puanla staymandır ve Majörlerden en az biri 4 lüdür. Ayrıca overcall renginden stoperi de var , 3seviyesindeki direkt yeni renkler 10 + forsingdir , 3seviyesindeki direkt yeni renkler 10 + forsingdir. 3NT Direkt 3NT oynamak içindir. 4 lü majörü ve stoperi reddeder. Rakip araya girmeseydi de 3NT diyecekti. ORTAK RAKĠP SĠZ 1NT 2? DBL Ceza değil, negatiftir. 8/9 puanlı davet eli. 4 lü majör olabilir , 2seviyesindeki renkler 0 7 puanla oynamak içindir , 2seviyesindeki renkler 0 7 puanla oynamak içindir. 2NT Lebensohl: 3 e transfer , 3seviyesindeki direkt yeni renkler 10 + forsingdir. 3 Direkt cuebid; 10 + puanla staymandır ve stoperi reddeder , 3seviyesindeki direkt yeni renkler 10 + forsingdir , 3seviyesindeki direkt yeni renkler 10 + forsingdir. 3NT Direkt 3NT oynamak içindir. 4 lü majörü ve stoperi reddeder. Rakip araya girmeseydi de 3NT diyecekti. 20

21 ORTAK RAKĠP SĠZ 1NT 2? DBL Ceza değil, negatiftir. 8/9 puanlı davet eli. 4 lü majör olabilir , 2seviyesindeki renkler 0 7 puanla oynamak içindir. 2NT Lebensohl: 3 e transfer , 3seviyesindeki direkt yeni renkler 10 + forsingdir , 3seviyesindeki direkt yeni renkler 10 + forsingdir. 3 Direkt cuebid; 10 + puanla staymandır ve stoperi reddeder 3 5 +, 3seviyesindeki direkt yeni renkler 10 + forsingdir. 3NT Direkt 3NT oynamak içindir. 4 lü majörü ve stoperi reddeder. Rakip araya girmeseydi de 3NT diyecekti. ORTAK RAKĠP SĠZ 1NT 2? DBL Ceza değil, negatiftir. 8/9 puanlı davet eli. 4 lü majör olabilir. 2NT Lebensohl: 3 e transfer , 3seviyesindeki direkt yeni renkler 10 + forsingdir , 3seviyesindeki direkt yeni renkler 10 + forsingdir , 3seviyesindeki direkt yeni renkler 10 + forsingdir. 3 Direkt cuebid; 10 + puanla staymandır ve stoperi reddeder 3NT Direkt 3NT oynamak içindir. 4 lü majörü ve stoperi reddeder. Rakip araya girmeseydi de 3NT diyecekti. ORTAK RAKĠP SĠZ 1NT 2? DBL Ceza değil, negatiftir. 8/9 puanlı davet eli. 4 lü majör olabilir. 2 4 lü var. 4 lü de olabilir. Overcall renginde durdurucu var/yok. 2 4 lü var. 4 lü yok. Overcall renginde durdurucu var/yok. 2NT 15 OP ve overcall renginde durdurucu var. 4 lü Majör yok. 3NT 17 OP ve overcall renginde durdurucu var. 4 lü Majör yok. 2 5 li var. 4 lü Majör ve overcall renginde durdurucu yok. PAS Yukarıdaki konuģmaların yapılamadığı bir el gösterir. 4 lü Majör, 5 li minör ve overcall renginde durdurucu yok. Cezaya oynamak istiyor. ORTAK RAKĠP SĠZ 1NT 2? DBL Ceza değil, negatiftir. 8/9 puanlı davet eli. 4 lü majör olabilir. 2 4 lü var. 4 lü de olabilir. Overcall renginde durdurucu var/yok. 2 4 lü var. 4 lü yok. Overcall renginde durdurucu var/yok. 2NT 15 OP ve overcall renginde durdurucu var. 4 lü Majör yok. 3NT 17 OP ve overcall renginde durdurucu var. 4 lü Majör yok. 3 5 li var. 4 lü Majör ve overcall renginde durdurucu yok. PAS Yukarıdaki konuģmaların yapılamadığı bir el gösterir. 4 lü Majör, 5 li minör ve overcall renginde durdurucu yok. Cezaya oynamak istiyor. 21

22 ORTAK RAKĠP SĠZ 1NT 2? DBL Ceza değil, negatiftir. 8/9 puanlı davet eli. 4 lü majör olabilir. 2 4 lü var. Overcall renginde durdurucu var/yok. 2NT 15 OP ve overcall renginde durdurucu var. 4 lü Majör yok. 3NT 17 OP ve overcall renginde durdurucu var. 4 lü Majör yok. 3 5 li var. 4 lü Majör ve overcall renginde durdurucu yok. 3 5 li var. 4 lü Majör ve overcall renginde durdurucu yok. PAS Yukarıdaki konuģmaların yapılamadığı bir el gösterir. 4 lü Majör, 5 li minör ve overcall renginde durdurucu yok. Cezaya oynamak istiyor. ORTAK RAKĠP SĠZ 1NT 2? DBL Ceza değil, negatiftir. 8/9 puanlı davet eli. 4 lü majör olabilir. 3 4 lü var. Overcall renginde durdurucu var/yok. 2NT 15 OP ve overcall renginde durdurucu var. 4 lü Majör yok. 3NT 17 OP ve overcall renginde durdurucu var. 4 lü Majör yok. 3 5 li var. 4 lü Majör ve overcall renginde durdurucu yok. 3 5 li var. 4 lü Majör ve overcall renginde durdurucu yok. PAS Yukarıdaki konuģmaların yapılamadığı bir el gösterir. 4 lü Majör, 5 li minör ve overcall renginde durdurucu yok. Cezaya oynamak istiyor. ORTAK RAKĠP SĠZ 1NT 2,2,2,2? 3,3,3,3 Rakibin natürel renklerini direkt cuebid ler staymandır ve en az majörlerden biri 4 lüdür. Ancak direkt stoperi reddeder. Bundan sonra açıcı sırasıyla: Varsa ilk 4 lü majörünü söyler. Overcall renginde durdurucu varken 4 lü majör yoksa 3NT der. Overcall renginde durdurucu yoksa ve 4 lü majör de yoksa; Minimum NT açıģ puanı ile 4 lü ya da 4 lü ile uzun minörünü (eģitse iyisini) söyler. Eğer cevapçının 4 lü majörü biliniyorsa, 4 3 fit ile 10 löve alabileceğini tahmin ediyorsa, 4majör kontratını deneyebilir. Maximum NT açıģ puanı ile ya 5 seviyesinde uzun minörünü söyler ya da overcall rengini 4 seviyesinde cue bid ederek ortağından 5 seviyesinde minör seçmesini ister. ORTAK RAKĠP SĠZ 1NT 2? 2NT 3 : Mecburi.? PAS 3 3 3NT. Lebensohl: 3 e transfer. Zayıf ler, 6 + kartlı olması tercih edilir. 5 +, davet. Overcall renginden daha büyük bir rengin endirekt söylenmesi 8/9 puanla davettir ve stoper vardır. 5 +, davet. Overcall renginden daha büyük bir rengin endirekt söylenmesi 8/9 puanla davettir ve stoper var/yok. stoperi ile 3NT ya oynamak istiyor. 4 lü majör yok. 22

23 NOT: Rakibin 2 ile araya girmesinden sonra 2NT dediğimizde ortak zorunlu olarak 3 diyeceğinden, endirekt cue-bid e yer kalmamaktadır. Bu nedenle sadece bu sekans için endirekt cue-.bid i, Lebensohl den geçmeden 3 ile yapıyoruz puanla staymandır ve Majörlerden en az biri 4 lüdür. Ayrıca overcall renginden stoperi de var. ORTAK RAKĠP SĠZ 1NT 2? 2NT 3 : Mecburi.? PAS NT Lebensohl: 3 e transfer. Zayıf ler, 6 + kartlı olması tercih edilir. Endirekt cuebid, 10 + puanla staymandır. Majörlerden en az biri 4 lüdür ve overcall renginden stoperi var. 5 +, davet. Overcall renginden daha büyük bir rengin endirekt söylenmesi 8/9 puanla davettir ve stoper var/yok. 5 +, davet. Overcall renginden daha büyük bir rengin endirekt söylenmesi 8/9 puanla davettir ve stoper var/yok. stoperi ile 3NT ya oynamak istiyor. 4 lü majör yok. ORTAK RAKĠP SĠZ 1NT 2? 2NT 3 : Mecburi.? PAS NT Lebensohl: 3 e transfer. Zayıf ler, 6 + kartlı olması tercih edilir. 5 + Oynamaya. Overcall renginden daha küçük bir rengin endirekt söylenmesi, 0 7 puanlı zayıf el gösterir. Endirekt cuebid, 10 + puanla staymandır. Diğer Majör 4 lüdür ve overcall renginden stoperi var. 5 +, davet. Overcall renginden daha büyük bir rengin endirekt söylenmesi 8/9 puanla davettir ve stoper var/yok. stoperi ile 3NT ya oynamak istiyor. 4 lü majör yok. ORTAK RAKĠP SĠZ 1NT 2? 2NT 3 : Mecburi.? PAS NT Lebensohl: 3 e transfer. Zayıf ler, 6 + kartlı olması tercih edilir. 5 + Oynamaya. Overcall renginden daha küçük bir rengin endirekt söylenmesi, 0 7 puanlı zayıf el gösterir. 5 + Oynamaya. Overcall renginden daha küçük bir rengin endirekt söylenmesi, 0 7 puanlı zayıf el gösterir Endirekt cuebid, 10 + puanla staymandır. Diğer Majör 4 lüdür ve overcall renginden stoperi var. stoperi ile 3NT ya oynamak istiyor. 4 lü majör yok. 23

2/1 SĠSTEM ve KONVANSĠYONLARIMIZ Eğitmen: ERGUN ÇUHADAR

2/1 SĠSTEM ve KONVANSĠYONLARIMIZ Eğitmen: ERGUN ÇUHADAR 2/1 SĠSTEM ve KONVANSĠYONLARIMIZ Eğitmen: ERGUN ÇUHADAR Derleyen: Mehmet AYDIN Yalıkavak Briç Ġhtisas Spor Kulübü Mavikumsal (BBO) aydin_06tr@hotmail.com ANKARA / 2010 ĠÇĠNDEKĠLER (AĢağıdaki baģlıklardan

Detaylı

SİSTEMİMİZ (Two Over One) & CC

SİSTEMİMİZ (Two Over One) & CC SİSTEMİMİZ (Two Over One) & CC Derleyen: Mehmet AYDIN-ANKARA aydin_06tr@hotmail.com - Mavikumsal (BBO) Güncelleme: Mayıs/2013 Mehmet Aydın tarafından 10 yıldır surekli guncellenen değerli bir 2/1 sistem

Detaylı

BİR ÜZERİ İKİ ZON FORSİNG SİSTEMİ ÖZETİ. Bu İbrahim Kurugül ün partneri ile oynamak istediği sistemdir.

BİR ÜZERİ İKİ ZON FORSİNG SİSTEMİ ÖZETİ. Bu İbrahim Kurugül ün partneri ile oynamak istediği sistemdir. BİR ÜZERİ İKİ ZON FORSİNG SİSTEMİ ÖZETİ Bu İbrahim Kurugül ün partneri ile oynamak istediği sistemdir. Veya İbrahim Kurugül gibi oynamak isteyenlere bilgi özetidir. İçindekiler: Sistemin genel prensipleri----------------------------------------

Detaylı

BRİÇTE MUHAKEMENİN ÖNEMİ

BRİÇTE MUHAKEMENİN ÖNEMİ BRİÇTE MUHAKEMENİN ÖNEMİ Briç Baştan sona muhakeme oyunudur. Hangi sistemle oynarsanız oynayınız, uyguladığınız konvansiyonların içine muhakemenizi katmanız gerekir. Sağlıklı Muhakemenin yerini hiçbir

Detaylı

1. BÖLÜM: AÇIŞ KONUŞMALARI

1. BÖLÜM: AÇIŞ KONUŞMALARI 2/1 SİSTEMİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: AÇIŞ KONUŞMALARI 1 1 SANZATU AÇIŞI 1 BİRİNCİ VE İKİNCİ POZİSYONDA RENK AÇIŞI 2 ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ POZİSYONDA RENK AÇIŞI 3 DÖRDÜNCÜ POZİSYONDA RENK AÇIŞI 4 2. BÖLÜM: BİR

Detaylı

İkili Turnuva Bilgileri

İkili Turnuva Bilgileri İkili Turnuva Bilgileri Diğer her oyun gibi briç de, iyi oynandığında daha zevklidir. Birçok briç oyuncusu ikili turnuvaların, briç oynama bilgilerini geliştirdiğini ve zevkli bir oyun yöntemi olduğunu

Detaylı

Bu kitaptaki bilgileri kullanırken lütfen referans gösteriniz. Birtinci baskı: 1000 adet ISBN: 978-9944-0859-1-5

Bu kitaptaki bilgileri kullanırken lütfen referans gösteriniz. Birtinci baskı: 1000 adet ISBN: 978-9944-0859-1-5 Bu kitaptaki bilgileri kullanırken lütfen referans gösteriniz. Birtinci baskı: 1000 adet ISBN: 978-9944-0859-1-5 Baskı: Ankamat Matbaacılık San. Ltd. Şti. Güleryüz Sanayi Sitesi 30. Cadde. 538 Sokak No.

Detaylı

Emin YAYKIN. Sorularda Briç

Emin YAYKIN. Sorularda Briç Emin YAYKIN Sorularda Briç Bu kitaptaki bilgileri kullanırken lütfen referans gösteriniz. İLK SÖZ Briç, 37 yıl önce tanıģtığım büyük aģkım Dünyanın en çekici, en çok değiģkeni olan, ortakla birlikte düģünmenin

Detaylı

EthBridge Online Coaching Services Intermediate Programme

EthBridge Online Coaching Services Intermediate Programme Konu Detayı Gün-01 Şilem Konuşmaları B- 1/5 Temel Mekanizma Gün-02 2/1 Sistem Konvansiyonları Gün-03 2/1 Sistem Konvansiyonları Gün-04 2/1 Sistem Konvansiyonları Gün-05 Preemptif Açışlar ve Gelişmeleri

Detaylı

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU AKIN UÇAR SİMULTANE İKİLİ ŞAMPİYONASI 10 MART 2012 CUMARTESİ

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU AKIN UÇAR SİMULTANE İKİLİ ŞAMPİYONASI 10 MART 2012 CUMARTESİ TÜRKİYE RİÇ FEERASYONU AKIN UÇAR SİMULTANE İKİLİ ŞAMİYONASI -4 TÜRKİYE RİÇ FEERASYONU AKIN UÇAR SİMULTANE İKİLİ ŞAMİYONASI 10 MART 2012 CUMARTESİ Ellerin analizleri Akın Uçar ın son oynadığı turnuva olan

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) Hareket noktaları da eģitlik kavramı değildir. O düz oranlı vergileme dediğimiz verginin mantığı farklıdır.

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) Hareket noktaları da eģitlik kavramı değildir. O düz oranlı vergileme dediğimiz verginin mantığı farklıdır. ĠKĠNCĠ OTURUM Açılma Saati: 12.22 BAġKAN : Sait AÇBA (Afyonkarahisar) BAġKAN VEKĠLĠ : Mehmet Altan KARAPAġAOĞLU (Bursa) SÖZCÜ : Hasan Fehmi KĠNAY (Kütahya) KÂTĠP ÜYE : Süreyya Sadi BĠLGĠÇ (Isparta) -----0-----

Detaylı

BEDEN KÜTLE ĠNDEKSLERĠ SPOR YAPMAYA UYGUN ÇOCUKLARIN TENĠS BRANġINA GÖRE YETENEK DÜZEYLERĠNĠN ARAġTIRILMASI (KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ)

BEDEN KÜTLE ĠNDEKSLERĠ SPOR YAPMAYA UYGUN ÇOCUKLARIN TENĠS BRANġINA GÖRE YETENEK DÜZEYLERĠNĠN ARAġTIRILMASI (KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ) T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BEDEN KÜTLE ĠNDEKSLERĠ SPOR YAPMAYA UYGUN ÇOCUKLARIN TENĠS BRANġINA GÖRE YETENEK DÜZEYLERĠNĠN ARAġTIRILMASI (KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ) Ensar KÖKTAġ YÜKSEK LĠSANS

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE FRANCHASING (ĠSĠM HAKKI) 341TP0028 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ

ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ STEP MOTOR VE SÜRÜLMESĠ 523EO0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

BAġKAN: Sait AÇBA (Afyon) BAġKANVEKĠLĠ: Mehmet Altan KARAPAġAOĞLU (Bursa) SÖZCÜ : Sabahattin YILDIZ (MuĢ) KÂTĠP : Mehmet SEKMEN (Ġstanbul)

BAġKAN: Sait AÇBA (Afyon) BAġKANVEKĠLĠ: Mehmet Altan KARAPAġAOĞLU (Bursa) SÖZCÜ : Sabahattin YILDIZ (MuĢ) KÂTĠP : Mehmet SEKMEN (Ġstanbul) 2007 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA (Afyon) BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

GELĠġTĠRĠLMĠġ BĠLĠRKĠġĠLĠK SĠSTEMĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ

GELĠġTĠRĠLMĠġ BĠLĠRKĠġĠLĠK SĠSTEMĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ T.C. ADALET BAKANLIĞI HUKUK ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELĠġTĠRĠLMĠġ BĠLĠRKĠġĠLĠK SĠSTEMĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ TIBBĠ HATALARDAN KAYNAKLANAN DAVALARDA BĠLĠRKĠġĠLĠK SEMPOZYUMU (24-25 KASIM 2014, ĠSTANBUL) Bu kitap

Detaylı

06.11.2003. MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.

06.11.2003. MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 2004 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI ĠLE 2002 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESĠNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU GÖRÜġME TUTANAKLARI 06.11.2003 Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R

Detaylı

MAVİ PERİ REHBERİ. RappelzOnline.Net Pet Rehberi Yarışması. İçindekiler. İçindekiler.1. Giriş.. 2. Petin Ana Özellikleri...3

MAVİ PERİ REHBERİ. RappelzOnline.Net Pet Rehberi Yarışması. İçindekiler. İçindekiler.1. Giriş.. 2. Petin Ana Özellikleri...3 1 MAVİ PERİ REHBERİ RappelzOnline.Net Pet Rehberi Yarışması Rubisco-Serafin İçindekiler İçindekiler.1 Giriş.. 2 Petin Ana Özellikleri...3 Pete Takılabilecek Silah ve Zırhlar ve Onlara Eklenebilecek Ruh

Detaylı

04.11.2003. MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.

04.11.2003. MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 2004 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2002 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI 04.11.2003 İ Ç İ N D E K İ L E R

Detaylı

http://alikoker.name.tr Ağ ile ilgili ayarları yapabilmek için önce Denetim Masası penceresindeki Ağ simgesine

http://alikoker.name.tr Ağ ile ilgili ayarları yapabilmek için önce Denetim Masası penceresindeki Ağ simgesine AĞ Ağ ile ilgili ayarları yapabilmek için önce Denetim Masası penceresindeki Ağ simgesine çift tıklayın... Ağ ayarlamaları, bir network(workgroup) içinde yer alan Windows 98 bilgisayarının network adaptörü,

Detaylı

Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 STOK MODÜLÜ 1. stok modülü... 8 1.1 Kartlar ve Hareket Föyleri...9 1.1.1 Stok Tanıtım Kartları...9 1.1.1.1 Stok Kartları Yardım Tuşları... 10 1.1.1.2 Stok Tanıtım Kartı... 13 1.1.1.3 Kısa Stok Tanıtım

Detaylı

Videoyap Nedir? Nasıl ÇalıĢır? E-Book ta neler var?

Videoyap Nedir? Nasıl ÇalıĢır? E-Book ta neler var? Videoyap Nedir? Nasıl ÇalıĢır? Youtube.com'daki videoyu kendi youtube hesabınızla baģlığını etiketlerini ve açıklamasını değiģtirip kopyalayabilirsiniz. Veya dilerseniz video adresiyle(mp4,flv,avi gibi

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr 1- E-TİCARET NEDİR? E-ticareti açıklamaya baģlamadan önce kabaca bir ticaret tanımı yapmayı yararlı görüyorum. Günümüz ekonomisinde para karģılığı mal veya hizmet satma olayını ticaret olarak tanımlıyabiliriz.

Detaylı

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ ASANSÖRLERDE TAM OTOMATĠK KAPILAR 523EO0058 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

GamYun.Net Cep Oyun Kullanım Kılavuzu

GamYun.Net Cep Oyun Kullanım Kılavuzu GamYun.Net Cep Oyun Kullanım Kılavuzu GamYun.Net Cep Oyun Kullanım Kılavuzu... 1 Cep Oyun Nedir... 2 Oyun İçin Gerekenler... 2 Cep Telefonu... 2 Telefon Hattı... 2 GamYun.Net Üyelik... 2 Kurulum... 2 Oyunun

Detaylı

MOTOSİKLET SÜRÜŞ TEKNİKLERİ

MOTOSİKLET SÜRÜŞ TEKNİKLERİ MOTOSİKLET SÜRÜŞ TEKNİKLERİ Alpaslan Kuzucan Amacım tamamen, hızla yükselen motosiklet sürüş gerçeği içinde, bu işe yönelmiş olan insanlarımızın daha bilinçli olmasına bir katkıda bulunabilmek ve birkaç

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GRAFĠK VE FOTOĞRAF VĠDEO GÖRÜNTÜLERĠNĠN KURGULANMASI 213GIM081

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GRAFĠK VE FOTOĞRAF VĠDEO GÖRÜNTÜLERĠNĠN KURGULANMASI 213GIM081 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GRAFĠK VE FOTOĞRAF VĠDEO GÖRÜNTÜLERĠNĠN KURGULANMASI 213GIM081 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

PROGRAM KURULUŞ ve KULLANIM KLAVUZU. Araştırma Geliştirme Tekstil - Teknoloji

PROGRAM KURULUŞ ve KULLANIM KLAVUZU. Araştırma Geliştirme Tekstil - Teknoloji PROGRAM KURULUŞ ve KULLANIM KLAVUZU Araştırma Geliştirme Tekstil - Teknoloji İÇİNDEKİLER KONU SAYFA Önsöz 4 ColorMission nedir? 5 ColorMission programlarını kullanmak için neler gereklidir? 5 Bilgisayar

Detaylı