This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use."

Transkript

1 İçindekiler Başlarken Telefonu kurma, SIM kart, pil, çağrõ yapma. Telefonunuzu tanõyalõm Telefona genel bakõş, menüleri kullanma, harfleri girme, aktivite menüsü, Memory Stick Duo. Arama Çağrõlar, kayõtlar, sesle kontrol, çağrõ seçenekleri. Mesajlaşma Metin mesajlarõ, resimli mesajlar, sesli mesajlar, e-posta, Arkadaşlarõm. Görüntüleme Kamera, video kaydedici, resimler, PhotoDJ. Eğlence Medya oynatõcõ, radyo, PlayNow, zil sesleri, MusicDJ, VideoDJ, ses kaydedici, temalar, oyunlar. Sony Ericsson K750i Bağlantõ Internet ve e-posta ayarlarõ, senkronizasyon, Bluetooth, infrared, USB kablo, güncelleme servisi. Diğer özellikler Saat ve tarih, çalar saat, ajanda, görevler, Java uygulamalarõ, SIM kart kilidi, vb. Sorun Giderme Telefon neden istediğim gibi çalõşmõyor? İlave bilgiler Sony Ericsson Tüketici Web sitesi, güvenli ve etkin kullanõm, garanti, declaration of conformity. Simgeler Simgelerin açõklamalarõ. Dizin

2 2 Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 İlk baskõ (Şubat 2005) Bu kullanõcõ kõlavuzu Sony Ericsson Mobile Communications AB tarafõndan, garantisiz olarak basõlmõştõr. Sony Ericsson Mobile Communications AB, istediği zaman önceden haber vermeksizin, bu kullanõcõ kõlavuzundaki yazõm hatalarõ, geçerli bilgilerdeki yanlõşlar veya programlar/veya cihazlarõn geliştirilmeleri nedeniyle gerekli olan değişiklikleri ve düzeltmeleri yapabilir. Bu tür değişiklikler, bu kullanõcõ kõlavuzunun yeni sürümlerinde hayata geçirilecektir. Her hakkõ saklõdõr. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Baskõ numarasõ: TR/LZT R1A Lütfen dikkat: Bu kullanõcõ kõlavuzunda bahsedilen bazõ servisler, tüm şebekelerce desteklenmeyebilir. Bu durum ayrõca GSM Uluslararasõ Acil Durum Numarasõ, 112 için de geçerlidir. Belli bir servisi kullanõp kullanamayacağõnõzdan emin olmak için, lütfen şebeke operatörünüze veya servis sağlayõcõnõza başvurun. Cep telefonunuzu kullanmadan önce, lütfen Güvenli ve etkin kullanõm ana hatlarõ ve Sõnõrlõ garanti bölümlerini okuyun. Cep telefonunuzun ilave içerikleri örneğin, zil seslerini, indirme, saklama ve iletme özelliği bulunmaktadõr. Bu tür içeriklerin kullanõmõ, yürürlükte olan telif haklarõ da dahil fakat bunlarla sõnõrlõ kalmaksõzõn, bazõ haklar ile sõnõrlandõrõlabilir veya yasaklanabilir. Cep telefonunuza indirdiğiniz ve telefonunuzdan ilettiğiniz ilave içeriklerden Sony Ericsson değil, siz sorumlu olursunuz. İlave içerikleri kullanmadan önce, lütfen kullanõm amacõnõza uygun izne sahip olduğunuzdan veya yetkiniz olduğundan emin olun. Sony Ericsson, ilave içeriklerin veya herhangi bir üçüncü sahsõn içeriğinin doğruluğunu, güvenilirliğini ve kalitesini garanti etmez. Sony Ericsson herhangi bir durumda, ilave içerikleri veya diğer üçüncü şahõslara ait içerikleri doğru şekilde kullanmamanõzdan sorumlu tutulamaz. Bluetooth kelimesi ve logolarõ, Bluetooth SIG, Inc. şirketine aittir ve bu markalarõn Sony Ericsson tarafõndan kullanõmõ, lisansa tabidir. Memory Stick ve Memory Stick Duo, Sony Corporation Şirketine ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardõr. QuickShare, PlayNow ve MusicDJ ve VideoDJ, Sony Ericsson Mobile Communications AB nin ticari markalarõ veya tescilli ticari markalarõdõr. Microsoft, Windows ve PowerPoint, Amerika Birleşik Devletleri nde/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation a ait tescilli ticari markalar veya ticari markalardõr.

3 Mac OS, Apple Computer, Inc. şirketine ait, A.B.D ve diğer ülkelerde tescilli bir ticari markadõr. T9 Metin Girişi, Tegic Communications a ait bir ticari marka veya tescilli bir ticari markadõr. T9 Metin Girişi, aşağõdakilerden biri veya daha fazlasõ altõnda lisanslõdõr: UBD Pat. No. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 ve 6,011,554; Kanada Pat. No. 1,331,057, İngiltere Pat. No B; Hong Kong Standart Pat. No. HK ; Singapur Cumhuriyeti Pat. No ; Euro.Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; ayrõca dünya çapõnda farklõ patentleri de mevcuttur. Java ve tüm Java tabanlõ ticari markalar ve logolar A.B.D ve diğer ülkelerde, Sun Microsystems, Inc. şirketine ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardõr. Sun Java J2ME için son kullanõcõ lisans anlaşmasõ. 1 Kõsõtlamalar: Yazõlõm, Sun şirketinin gizli ve telif haklõ bilgisidir ve tüm kopyalarõn haklarõ Sun ve/ veya lisans sahiplerine aittir. Müşteriler Yazõlõmõ, değiştirmeyecek, çözümlemeyecek, açmayacak, şifresini açõğa çõkarmayacak, ortaya çõkarmayacak ve ters mühendislik işlemlerine tabi tutmayacaktõr. Yazõlõm tamamen veya kõsmen kiralanamaz, atanamaz veya alt lisans sahiplerine devredilemez. 2 İhraç Düzenlemeleri: Bu teknik verileri de içeren yazõlõm, ABD İhracat Müdürlüğü Sözleşmesini ve ilgili düzenlemelerini de kapsayan, ABD ihracat kontrol yasalarõna tabidir ve diğer ülkelerde ihraç ve ithal düzenlemelerine tabi olabilir. Müşteri bu tür düzenlemelere tamamõyla uyacağõnõ kabul eder ve bu Yazõlõmõ ihraç etmek, yeniden ihraç etmek veya ithal etmek için lisans almasõ gerektiği bildiğini teyit eder. Yazõlõm (i) Küba, Irak, İran, Kuzey Kore, Libya, Sudan, Suriye (bu liste zaman zaman yeniden düzenlenebilir) vatandaşlarõ veya A.B.D. nin ürünlerine ambargo uyguladõğõ ülkelerce (ii) A.B.D. Hazine Bakanlõğõ nõn Özel Konumlu Ülkeler listesindeki veya A.B.D. Ticaret Bakanlõğõ nõn Reddedilenler Listesinde yer alanlarca indirilemez, bu kişilere ihraç edilemez veya yeniden ihraç edilemez. 3 Sõnõrlõ Haklar: A.B.D. hükümetince kullanõmõ, kopyalanmasõ veya açõklanmasõ DFARS (c) (1) (ii) ve FAR (c) (2) içinde öngörülen Teknik Veriler ve Bilgisayar Yazõlõmlarõ Maddeleri sõnõrlamalarõna tabidir. Bu üründeki yazõlõmõn bir bölümü SyncML Limited Şirketi ne aittir ( ). Her hakkõ saklõdõr. Burada bahsedilen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarõ olabilir. Burada açõkça belirtilmeyen tüm haklar saklõdõr. 3

4 Başlarken Başlarken Telefonu kurma, SIM kart, pil, çağrõ yapma. adresinden, daha ayrõntõlõ bilgi alabilir, yüklemeler yapabilirsiniz. Belirtici semboller Bu kullanõcõ kõlavuzunda aşağõdaki belirtici simgeler yer alõr: Not Bu şekil, bir servisin veya fonksiyonun şebekeye veya aboneliğe bağlõ olduğunu belirtir. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze danõşõn. % Bkz. ayrõca sayfa... } Bu seçeneğe ulaşmak ve seçeneği seçmek için seçim tuşlarõnõ veya dolaşõm tuşunu kullanõn, % 11 Tuşlar ve dolaşõm. Dolaşõm tuşunun ortasõna basõn. Dolaşõm tuşuna yukarõ yönde basõn. Dolaşõm tuşuna aşağõ yönde basõn. Dolaşõm tuşunda sola basõn. Dolaşõm tuşunda sağa basõn. Telefonu hazõrlama Telefonunuzu kullanmadan önce yapmanõz gerekenler: SIM kartõ takõn. Pili takõn ve şarj edin. Memory Stick Duo yu takõn. SIM kart Bir şebeke operatörüne abone olduğunuzda, size bir SIM (Abone Kimlik Modülü) kartõ verilir. SIM kart, telefon numaranõzõn, aboneliğinize dahil olan servislerin, kayõtlarõnõzdaki isimlerin ve numaralarõn ve diğer şeylerin içinde saklandõğõ bir bilgisayar çipi içerir. Eğer SIM kartõnõzõ önceden bir başka telefonda kullanõyorduysanõz, kartõnõzõ telefondan çõkartmadan önce bilgilerinizi kartõnõza kaydettiğinizden emin olun. Örneğin, kayõtlar telefon belleğine kaydedilmiş olabilir. 4

5 Başlarken SIM kart ve pil bilgisi SIM kartõnõzõ takarken veya çõkartõrken her zaman telefonu kapatõn ve şarj cihazõnõ çõkartõn. Şarj olurken, pil simgesinin belirmesi 30 dakikaya kadar sürebilir. SIM kartõ ve pili takmak için: 1 Pil kapağõnõ resimde gösterilen şekilde kaydõrarak çõkartõn. 2 SIM kartõ tutucusunun içine yerleştirin. SIM kartõn altõn temas yüzeylerinin aşağõ yönde olduğundan ve kesik köşesinin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. 3 Pili telefonun arka kõsmõna, bağlantõ yerleri birbirine bakacak ve etiketli kõsõm yukarõ bakacak şekilde yerleştirin. 4 Pil kapağõnõ resimde gösterildiği şekilde yerleştirin ve yerine oturtun. 5

6 Başlarken Pili şarj etmek için: 30 dak. 3 Yaklaşõk olarak 4 saat veya şekilde pilin tam olarak dolduğu gösterilene kadar bekleyin. Bu süre sonunda pil simgesini göremezseniz, ekranõ etkinleştirmek için herhangi bir tuşa basõn. 4 Fişi yukarõya doğru bükerek, şarj cihazõnõ çõkartõn. 4 s. 1 Şarj cihazõnõ telefona bağlayõn. Şarj cihazõnõn üzerindeki şimşek sembolü yukarõ yöne bakmalõdõr. 2 Şarj olurken, pil simgesinin belirmesi 30 dakikaya kadar sürebilir. Memory Stick Duo Memory Stick Duo, resimler, müzik ve video klipler gibi içerikleri saklamanõz için size ekstra saklama alanõ sağlar. Memory Stick Duo ile, kaydettiğiniz bilgileri, Memory Stick Duo uyumlu diğer bir cihazlara taşõyarak veya kopyalayarak paylaşabilirsiniz, ayrõca bkz. % 17 Dosya yöneticisi. Ayrõca, isterseniz ofis belgeleriniz için taşõnabilir bellek olarak kullanabilir ve telefonunuz ile bir bilgisayar arasõnda belgeleri taşõyabilirsiniz, % 73 USB kabloyu kullanarak dosya transferi. 6

7 Başlarken Memory Stick Duo bellek kartõnõ takmak ve çõkartmak için: 1 Memory Stick Duo bellek kartõnõ yuvaya yerleştirin. 2 Memory Stick Duo nun köşesine basarak, yuvasõndan çõkartõn. Sony Memory Stick ile ilgili daha ayrõntõlõ bilgi için, adresini ziyaret edin. PIN (Kişisel Kimlik Numarasõ) Telefonunuzdaki servisleri aktif hale getirmek için, bir PIN e (Kişisel Kimlik Numarasõna) ihtiyacõnõz olabilir. PIN, telefonunuz ile değil SIM kartõnõz ile ilgilidir. PIN iniz şebeke operatörünüz tarafõndan verilir. PIN kodunuzu girdiğinizde eğer PIN kodunuzun başlangõcõ, bir acil durum numarasõnõn başlangõcõ ile aynõ değilse, örneğin 112, haneler **** olarak görüntülenir. Bunun sebebi, acil durum numaralarõnõ PIN kodu girmeden görebilmeniz ve bu numaralarõ arayabilmenizdir. PIN inizi girerken bir hata yaparsanõz, hatalõ numarayõ silmek için tuşuna basõn. Eğer üç defa arka arkaya hatalõ PIN girerseniz, SIM kartõnõz bloke olur ve PIN bloke oldu mesajõ belirir. Blokeyi kaldõrmak için, PUK (Kişisel Bloke açma Kodu) kodunuzu girmeniz gerekmektedir, % 79 SIM kart kilidi. Telefonu açma ve çağrõ yapma Telefonunuzu açmadan önce şarj edilmiş olduğunu ve SIM kartõnõzõ yerleştirmiş olduğunuzu tekrar kontrol edin. Telefonunuzu açtõktan sonra, onu hõzlõ ve kolay bir şekilde kullanõma hazõrlamak için kurulum sihirbazõnõ kullanabilirsiniz. 7

8 Başlarken Telefonu açmak için: Çağrõ almak ve yapmak için: Çağrõ yapmak için, (gerekliyse uluslar arasõ öneki ve alan kodunu da girerek) telefon numarasõnõ girin } Ara. Çağrõyõ bitirmek için, } Bitir. Telefon çaldõğõnda, } Cevapla. 1 tuşunu basõlõ tutun. 2 İstenirse, SIM kart PIN i girin. 3 İlk çalõştõrdõğõnõzda, telefon menüleriniz için tercih ettiğiniz dili seçin. 4 } Evet tuşuna basarak, kurulum sihirbazõnõn başlamanõza yardõm etmesini sağlayabilirsiniz, ardõndan beliren talimatlarõ takip edin. Bu sihirbazõ menü sisteminden istediğiniz anda başlatabilirsiniz, } Ayarlar } Genel sekmesi } Kurulum sihirbazõ. 8

9 Telefonunuzu tanõyalõm Telefona genel bakõş, menüleri kullanma, harfleri girme, aktivite menüsü, Memory Stick Duo. Telefona genel bakõş Telefonunuzu tanõyalõm 1 İnfrared portu 2 Müzik düğmesi 3 Ekran 4 Seçim tuşlarõ 5 Aktivite menüsü tuşu 6 Geri tuşu 7 Işõk 8 Memory Stick Duo yuvasõ 9 Mikrofon 10 Açma/kapama düğmesi 11 Hoparlör 12 Kamera yaklaştõrma, ses seviyesi düğmeleri ve resim yaklaştõrma 13 Dolaşõm tuşu 14 Sil tuşu 15 Kamera düğmesi 16 Sessiz tuşu 17 Stereo kulaklõk ve şarj bağlantõsõ Tuşlar ve dolaşõm ile ilgili daha ayrõntõlõ bilgi için, % 11 Tuşlar ve dolaşõm. 9

10 Telefonunuzu tanõyalõm Genel bakõş, menü 1. PlayNow * 2. Internet servisleri* 3. Eğlence Online servisler* Oyunlar VideoDJ PhotoDJ MusicDJ Uzaktan kumanda Ses kaydõ Demo turu 4. Kamera 5. Mesajlar Yeni mesaj yaz Gelenler Arkadaşlarõm* E-posta Sesli mesajõ ara Taslaklar Gidenler Gönderil. msjlar Kaydedil. msjlar Kalõplar Ayarlar 6. Medya oynatõcõ 7. Dosya yöneticisi Resimler Videolar Sesler Temalar Web sayfalarõ Oyunlar Uygulamalar Diğer 8. Kayõtlar** Kayõtlar** Seçenekler: Hõzlõ arama Kartvizitim Gruplar** Kayõtlar** Özel numaralar Gelişmiş Yeni kayõt 9. Radyo 10. Çağrõlar* 11. Organizer Alarmlar Uygulamalar Ajanda Görevler Notlar Senkronizasyon Zaman sayacõ Kronometre Işõk Hesap makinesi Kod belleği 12. Ayarlar Genel Profiller Saat ve tarih Dil Sesle kontrol Yeni etkinlikler Telefon durumu Kõsayollar Müzik düğmesi Kilitler Kurulum sihirbazõ İpuçlarõ ve hileler Fabrika ayarlarõ Sesler ve uyarõlar Zilsesiseviyesi Zil sesi Sessiz mod Artan zil sesi Titreşimli uyarõ Mesaj uyarõsõ Tuş sesi Ekran Duvar kağõdõ Temalar Başlangõç ekranõ Ekran koruyucu Parlaklõk Uyku modu saati Hat ismini düzenle* Çağrõlar Çağ. yönlendirme Çağrõlarõ düzenle Zaman ve ücret Num. göster / gizle Handsfree Hat 2'ye geç* Bağlantõ Bluetooth İnfrared portu Senkronizasyon Cihaz yönetimi Mobil şebekeler Data iletişimi Internet ayarlarõ Akõş seçenekleri Java ayarlarõ Aksesuarlar * Bazõ menülerin operatöre, şebekeye ve aboneliğe bağlõ olduklarõnõ unutmayõn. ** Menü, varsayõlan olarak seçili kayõtlar uygulamasõna bağlõdõr. 10

11 Telefonunuzu tanõyalõm Tuşlar ve dolaşõm Bekleme ekranõ ve ana menü ve durum çubuğu Çağrõ yapmadõğõnõzda veya menüleri kullanmadõğõnõzda bekleme ekranõ görüntülenir. Burada operatörünüzün ismini, saati ve tarihi görebilirsiniz. Bekleme modunda, ana menüye girmek için tuşuna basõn. Bazõ alt menülerin sekmeleri bulunur. Bu sekmelere, dolaşõm tuşlarõnõ kullanarak gelin ve bir seçeneği seçin. Ekranõn en üstündeki durum çubuğu, telefon ve onun aktiviteleri ile ilgili bilgileri gösteren bazõ simgeleri içerir, % 96 Simgeler. Tuşlar ve düğmeler Bekleme modunda, ana menüye girmek için bu tuşa basõn. İşaretli öğeleri seçmek için bu tuşuna basõn. Çağrõ sõrasõnda, seçenekler listesini görüntülemek için bu tuşa basõn. Bu tuşlarla menülerde ve sekmelerde dolaşõn. Ekranda bu tuşlarõn hemen üzerinde beliren seçenekleri seçmek için bu tuşa basõn. Menülerde bir seviye geri gitmek için bu tuşa bir defa basõn. Bekleme moduna geri dönmek veya bir fonksiyonu sonlandõrmak için bu tuşu basõlõ tutun. Resimler, sesler ve kayõtlar gibi öğeleri silmek için bu tuşa basõn Bir çağrõ sõrasõnda, mikrofonun sesini kapatmak için bu tuşu basõlõ tutun. Aktivite menüsünü açmak için bu tuşa basõn, % 16 Aktivite menüsü. Resim çekmek veya bir video klip kaydetmek için bu tuşa basõn. 11

12 Telefonunuzu tanõyalõm Bu tuşa basarak medya oynatõcõyõ veya radyoyu, küçültülmüş modda başlatõn ve bir defa daha basarak medya oynatõcõyõ veya radyoyu kapatõn. Sesli mesaj servisinizi (eğer ayarlanmõşsa) aramak için, bu tuşu basõlõ tutun. Bu tuşlarõn herhangi birisini basõlõ tutarak, belirli bir harf ile başlayan kayõtlara ulaşabilirsiniz. Bekleme modunda, hõzlõ arama yapmak için bu tuşlarõn herhangi birisine basõn ve Ara seçeneğini seçin. Bekleme modunda, durum bilgisini görüntülemek için bu tuşa basõn. Bir çağrõ alõrken, çağrõyõ reddetmek için bu tuşa hõzlõca iki defa basõn. Bir çağrõ alõrken, zil sesini kapatmak için bu tuşa bir defa basõn. Çağrõ sõrasõnda, ses seviyesini arttõrmak için bu tuşa bir defa basõn. Medya oynatõcõ yõ kullanõrken (küçültüldüğünde de), ses seviyesini arttõrmak için bu tuşa basõn. Bir önceki parçaya geri dönmek için bu tuşu basõlõ tutun. Kamerayõ kullanõrken, yaklaştõrma yapmak için bu tuşa basõn. Sesle arama yapmak için, bu tuşu basõlõ tutun veya alternatif olarak (eğer ayarlanmõşsa) sihirli kelimenizi söyleyin, % 29 Sesle arama. 12

13 Telefonunuzu tanõyalõm Bir çağrõ alõrken, çağrõyõ reddetmek için bu tuşa hõzlõca iki defa basõn. Bir çağrõ alõrken, zil sesini kapatmak için bu tuşa bir defa basõn. Çağrõ sõrasõnda, ses seviyesini azaltmak için bu tuşa bir defa basõn. Medya oynatõcõ yõ kullanõrken (küçültüldüğünde de), ses seviyesini azaltmak için bu tuşa basõn. Bir sonraki parçaya geçmek için bu tuşu basõlõ tutun. Kamerayõ kullanõrken, uzaklaştõrma yapmak için bu tuşa basõn. Telefonun sesini kapatmak için bu tuşu basõlõ tutun. Telefon kapalõ olsa veya sessizde olsa bile, alarm sinyali çalar. Bir çağrõ alõrken, zil sesini kapatmak için bu tuşa bir defa basõn. } Bilgi Telefonunuzdaseçmiş olduğunuz özellikler, menüler veya fonksiyonlar ile ilgili daha fazla bilgi, açõklama veya ipuçlarõ almak için bu tuşa basõn. Bir menü öğesine gelin } Bilgi. } Seçim Bu tuş sizi seçenekler listesine götürür. Menülerin içinde nerede bulunduğunuza bağlõ olarak, seçenekler listesinde farklõ alternatifler bulunur. Telefon dili SIM kartlarõn büyük bir çoğunluğu, menülerde kullanõlan dili otomatik olarak SIM kartõnõzõ satõn aldõğõnõz ülkenin diline ayarlar. Eğer durum bu değilse, önceden ayarlõ dil İngilizce dir. Bekleme modunda, her istediğinizde 8888 tuşlarõna basarak Otomatik dil (SIM kartõnõzda belirtilen dil) seçeneğini seçebilirsiniz. Bekleme modunda, her istediğinizde 0000 tuşlarõna basarak İngilizce dilini seçebilirsiniz. 13

14 Telefonunuzu tanõyalõm Telefonun dilini değiştirmek için: 1 } Ayarlar } Genel sekmesi } Dil } Telefon dili. 2 Bir dil seçin. Kõsayollar Menülerde daha hõzlõ dolaşmanõn yolu kõsayollarõ kullanmaktõr. Bir menüye daha hõzlõ bir şekilde gitmek için tuş takõmõ kõsayollarõnõ ve belirli fonksiyonlara ulaşmak için de, önceden tanõmlõ dolaşõm tuşlarõnõ kullanabilirsiniz. Dolaşõm tuşu kõsayollarõnõ, ihtiyaçlarõna göre düzenleyebilirsiniz. Tuş takõmõ kõsayollarõnõ kullanma Menülere girmek için tuşuna basõn ve gitmek istediğiniz menünün numarasõnõ girin. Örneğin, beşinci menü öğesine erişmek için, tuşuna basõn. Onuncu, onbirinci ve onikinci menü öğelerine gitmek için sõrasõyla,, ve tuşlarõna basõn. Bekleme moduna geri dönmek için, tuşunu basõlõ tutun. Dolaşõm tuşlarõ kõsayollarõnõ kullanma Bekleme modunda, kõsayollar menüsüne gitmek için tuşuna basõn veya doğrudan bir fonksiyona gitmek için, veya tuşlarõnõ kullanõn. Bir dolaşõm tuşu kõsayolunu düzenlemek için: } Ayarlar } Genel sekmesi } Kõsayollar ve düzenlemek istediğiniz kõsayolu seçin } Düzenle. Harfleri girme Harfleri girmenin iki yolu bulunur, örneğin, mesaj yazarken veya kayõtlara bir isim yazarken: Normal metin girişi İstediğiniz harfin görüntülenmesi için, tuşlara arka arkaya basarsõnõz. T9 Metin Girişi T9 Metin Girişi yöntemi, her defasõnda bir tuşa basõldõğõnda, içerisindeki dahili sözlük yardõmõyla en sõk kullanõlan kelimenin tanõnmasõ esasõyla çalõşõr. Bu yolla, istediğiniz harf tuşun üzerindeki ilk harf olmasa da, her tuşa sadece bir defa basarsõnõz. Yazõ dilleri Harf girmeye başlamadan önce, yazõ yazarken kullanmak istediğiniz dilleri seçmeniz gerekir. Yazõ yazarken, seçtiğiniz dillerin birine geçmek için, tuşunu basõlõ tutun. 14

15 Telefonunuzu tanõyalõm Yazõ dilini seçmek için: 1 } Ayarlar } Genel sekmesi } Dil } Yazma dili. 2 Kullanmak istediğiniz her dile gelin ve işaretleyin. Menüden çõkmak için, } Kaydet. Normal metin girişini kullanarak harfler girmek için: 1 Metin girmek için, metin girişinin mümkün olduğu bir fonksiyonun içinde olmalõsõnõz, örneğin } Mesajlar } Yeni mesaj yaz } SMS. 2 İstediğiniz karakter ekranda belirene kadar, arka arkaya, veya tuşlarõna basõn. Hangi karakterleri seçebileceğinizi, ekranõn sağ üst köşesindeki kutuda görebilirsiniz. Örnek: Bir A girmek için, tuşuna bir defa basõn. Bir B girmek için, tuşuna hõzlõca iki defa basõn. Büyük ve küçük harfler arasõnda geçiş yapmak için, tuşuna basõn ve harfi girin. Ses ayar tuşunu belirli harflere ulaşmak için kõsayol olarak kullanabilirsiniz. Bir B girmek için ses ayar tuşunu basõlõ tutun ve tuşuna basõn. Bir C girmek için ses ayar tuşunu basõlõ tutun ve tuşuna basõn. T9 Metin Girişini kullanarak harfler girmek için: 1 Metin girmek için, metin girişinin mümkün olduğu bir fonksiyonun içinde olmalõsõnõz, örneğin } Mesajlar } Yeni mesaj yaz } SMS. 2 Örneğin Jane kelimesini yazmak isterseniz,,,, tuşlarõna basõn. 3 Eğer görüntülenen kelime istediğiniz kelimeyse, tuşuna basarak kabul edin ve bir boşluk ekleyin. Boşluk eklemeden kelimeyi kabul etmek için, tuşuna basõn. Eğer görüntülenen kelime istediğiniz kelime değilse, alternatif kelimeleri görüntülemek için,, veya tuşlarõna basõn. tuşuna basarak kelimeyi kabul edin ve bir boşluk ekleyin. 4 Mesajõnõzõ yazmaya devam edin. Bir nokta veya diğer noktalama işaretlerini girmek için, tuşuna basõn ve ardõndan arka arkaya veya tuşlarõna basõn. tuşuna basarak kabul edin. 15

16 Telefonunuzu tanõyalõm T9 Metin Girişi sözlüğüne kelimeler eklemek için: 1 Harfleri girerken, } Seçim } Kelimeyi hecele. 2 Önerilen kelimeyi, normal metin girişi kullanarak düzenleyin. Harfler arasõnda ve tuşlarõ ile dolaşõn. Bir karakteri silmek için, tuşuna basõn. Tüm kelimeyi silmek için, tuşunu basõlõ tutun. 3 Kelimeyi düzenlediğinizde, } Ekle. Kelime T9 Metin Girişi sözlüğüne eklenir. T9 Metin Girişi kullanarak tekrar bu kelimeyi girdiğinizde, kelime alternatif kelimeler arasõnda görünecektir. Başka bir yazma yöntemi seçmek için: Önceden veya harfleri girerken, tuşuna basarak bir başka yazma yöntemi seçin. Seçenekler listesi } Seçim tuşuna basarak seçenekler listesini görebilirsiniz. Bu liste aşağõdakilerin bazõlarõnõ veya tümünü içerebilir: Sembol ekle semboller ve noktalama işaretleri, örneğin? ve, görüntülenir. Semboller arasõnda,, ve tuşlarõnõ kullanarak dolaşõn. Öğe ekle resimler, melodiler sesler vs. Kelimeyi hecele sadece T9 Metin Girişi için. Önerilen kelimeyi, normal metin girişi kullanarak düzenleyin. Yazma dili kullanõlabilir yazõ dillerinin listesi belirir. Yazõ yöntemi geçerli yazõ dili için mevcut olan giriş yöntemlerinin listesi görüntülenir. Sözlük (T9) T9 Metin Girişi sözlüğünü açõn veya kapatõn. Kelime önerileri bir kelimeyi yazarken, kelime önerilerinin görüntülenip görüntülenmeyeceklerini seçin. Kelimelerim sözlüğe eklediğiniz kelimelerin listesini düzenleyin. Ulusal karakterl. yer kazanmak için, dile özel karakterleri kapatõn. Bu seçenek sadece bazõ yazõ dilleri için belirir. Aktivite menüsü Telefondaki neredeyse her menüden aktivite menüsünü açarak, yeni etkinlikleri görebilir, düzenleyebilir ve bookmark lara ve kõsayollara erişebilirsiniz. 16

17 Telefonunuzu tanõyalõm Aktivite menüsü sekmeleri Yeni etkinlikl. bu sekme, cevapsõz çağrõlar ve mesajlar gibi yeni etkinlikleri gösterir. Yeni bir etkinlik oluştuğunda, sekme ekranda belirir. Bir etkinliği, etkinlik sekmesinden kaldõrmak veya silmek için, tuşuna basõn. Kõsayollarõm bu sekme, kõsayollarõnõzõ ve arka planda çalõşan uygulamalarõnõzõ gösterir. Kõsayollarõ ekleyebilir, onlarõ silebilir veya onlarõn sõralarõnõ değiştirebilirsiniz. Bir kõsayolu seçtiğinizde ve uygulama açõldõğõnda, diğer programlar kapatõlõr veya küçültülür. Bookmark'lar Bu sizin kendi Internet bookmark larõnõzõ gösterir. Bir bookmark õ seçtiğinizde ve tarayõcõ açõldõğõnda, diğer programlar kapatõlõr veya küçültülür. Aktivite menüsünü kapatmak ve açmak için: tuşuna basõn. Dosya yöneticisi Dosya yöneticisini, telefon belleğinde veya Memory Stick Duo üzerinde kayõtlõ olan dosyalar (örneğin, resimler, video klipler ve sesler) ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek için kullanõn. Resimler, Videolar, Sesler, Temalar, Oyunlar ve Uygulamalar klasörlerin içine dosyalar olarak kaydedilir. Telefonunuzun tanõmlayamadõğõ tüm dosyalar Diğer klasörüne kaydedilir. Bazõ önceden tanõmlõ klasörlerin içine, içlerine kayõtlõ dosyalarõnõzõ taşõyabileceğiniz kendi alt klasörlerinizi oluşturabilirsiniz. Dosyalar ile ilgili işlemleri yürütürken, aynõ anda birçok dosyayõ veya dosyalarõn tümünü seçebilirsiniz. Memory Stick Duo ve telefonunuz arasõnda dosyalarõ taşõyabilir ve kopyalayabilirsiniz. Simgeler, dosyalarõn kaydedildikleri yerleri belirtir. Bazõ telif haklarõ ile korunan dosyalar dõşõnda, tüm dosyalar otomatik olarak Memory Stick Duo içine kaydedilebilir. Eğer memory stick dolduysa, içinden bazõ içerikleri silmeden veya bu içerikleri telefon belleğine taşõmadan, Memory Stick Duo nun içine herhangi bir şeyi kaydedemezsiniz. Eğer Memory Stick Duo telefona takõlõ değilse, yeterli bellek olmasõ halinde dosyalar telefon belleğine kaydedilir. 17

18 Telefonunuzu tanõyalõm 18 Dosya yöneticisinden bir dosyayõ kullanmak için: 1 Resimler veya Sesler klasörlerinin içinden bir dosyayõ seçili yapõn. 2 } Seçim } Kullanõm şekli. Dosya ile ne yapmak istediğinizi seçin. Bir dosyayõ bir klasöre taşõmak için: 1 } Dosya yöneticisi ve bir klasörü açõn. 2 Bir dosyaya gelin, örneğin taşõmak istediğiniz bir resme, } Seçim } Dosyalarõ düzenle } Klasöre taşõ. 3 Dosyayõ taşõmak istediğiniz hedef klasörü seçin veya Yeni klasör seçeneğini seçin ve klasöre isim verin, } Tamam. Bir alt klasör oluşturmak için: 1 } Dosya yöneticisi ve bir klasörü açõn. 2 } Seçim } Yeni klasör ve klasör için bir isim girin. 3 } Tamam tuşuna basarak klasörü kaydedin. Birden fazla dosya seçmek için: 1 } Dosya yöneticisi ve bir dosya seçin } Seçim } İşaretle } Birçoğunu işaretl. 2 İşaretle veya Seç. kald. seçeneklerine ile başka dosyalar seçin. Bir klasördeki tüm dosyalarõ seçmek için: } Dosya yöneticisi ve bir dosya seçin } Seçim } İşaretle seçimi kaldõrmak için Tüm. işar. veya Tü. kaldõr tuşlarõna basõn. Bir dosyayõ telefona veya Memory Stick Duo nun içine kopyalamak için: 1 Dosyaya gelin, örneğin kopyalamak istediğiniz bir sese, } Seçim } Dosyalarõ düzenle. 2 Telefona kopyala veya M. Stick'e kopyala seçeneklerini seçin. Şimdi aynõ adla iki dosyanõz bulunuyor fakat dosyalarõn önlerinde kayõt yerlerini belirten simgeler farklõ. Dosyalarõ bir bilgisayara taşõmak veya kopyalamak için: % 73 USB kabloyu kullanarak dosya transferi. Memory Stick Duo nun içinden bir dosyayõ silmek için: Memory Stick Duo nun içinden silmek istediğiniz dosyaya gelin ve tuşuna basõn.

19 Memory Stick Duo yu Biçimlendirme Eğer Memory Stick Duo nun içindeki tüm bilgileri silmek isterseniz veya içindeki bilgiler çökerse, biçimlendirme yapabilirsiniz. Memory Stick Duo yu Biçimlendirmek için: } Dosya yöneticisi ve bir klasör seçin } Seçim } Har. bel. biçimlen. Dosya bilgisi Mevcut aktarma yöntemlerini kullanarak indirilen veya alõnan öğeler telif haklarõ ile korunuyor olabilir. Eğer bir dosya korunuyorsa, o dosyayõ kopyalayamayabilir veya gönderemeyebilirsiniz. Dosyanõn bilgilerini görmeyi isteyebilirsiniz. Arama Arama Çağrõlar, kayõtlar, sesle kontrol, çağrõ seçenekleri. Çağrõlar yapma Herhangi bir çağrõ yapmanõz veya almanõz için önce telefonunuzu açmalõ ve bir şebeke kapsamõnda bulunmalõsõnõz. % 7 Telefonu açma ve çağrõ yapma. Şebekeler Telefonu açtõğõnõzda, kapsama alanõ içindeyse otomatik olarak ana şebekenizi seçer. Eğer kapsama alanõ içinde değilse, şebeke operatörünüzün o şebeke ile anlaşma yapmõş olmasõ halinde diğer bir şebekeyi de kullanabilirsiniz. Buna serbest dolaşõm (roaming) adõ verilir. Kullanmak istediğiniz şebekeyi seçebilirsiniz veya tercihli şebekeler listenize bir şebeke ekleyebilirsiniz. Ayrõca, otomatik tarama sõrasõnda şebekelerin seçilme sõralarõnõ belirleyebilirsiniz. Tüm bu seçenekler için, } Ayarlar } Bağlantõ sekmesi } Mobil şebekeler. Çağrõ listesinden ve kayõtlar içinden numaralarõ arayabilirsiniz, % 26 Çağrõ listesi ve % 22 Kayõtlar. Ayrõca çağrõ yapmak için sesinizi de kullanabilirsiniz, % 28 Sesle kontrol. 19

20 Arama Bir çağrõ yapmak için: 1 Telefon numarasõnõ girin (gerekirse uluslar arasõ ülke kodu ve alan kodlarõ ile birlikte). 2 } Ara ve çağrõ yapõn. 3 } Bitir ve çağrõyõ bitirin. Ahizenin ses seviyesini değiştirmek için: Çağrõ sõrasõnda veya tuşlarõna basarak ahizenin ses seviyesini değiştirebilirsiniz. Sesli çağrõ sõrasõnda hoparlörü kullanmak için: 1 Hoparlörü açmak için tuşuna basõn ve Hoparlörü aç seçeneğini seçin. 2 Hoparlörü kapatmak için tuşuna basõn ve Hoparlörü kapat seçeneğini seçin. Hoparlörü kullanõrken, telefonu kulağõnõzõn yanõnda tutmayõn. Bu, kulağõnõza zarar verebilir. Mikrofonu kapatmak için: 1 tuşunu basõlõ tutun. 2 Görüşmeye geri dönmek için, tekrar tuşuna basõn. Çağrõlar alma Bir çağrõ aldõğõnõzda, telefon çalar ve arayanõn numarasõ görüntülenir (aboneliğiniz Arayan Hattõn Kimliği servisini destekliyorsa ve arayanõn numarasõ belirlenmişse). Eğer numara kayõtlarõnõzda varsa, isim, numara ve (eğer atanmõşsa) resim de görüntülenir. Eğer numara sõnõrlõ numaraysa, Gizli numara görüntülenir. Bir çağrõyõ cevaplamak için: } Cevapla. Bir çağrõyõ reddetmek için: } Meşgul veya ses seviyesi tuşuna hõzlõca iki defa basõn. Cevapsõz çağrõlar Eğer bir çağrõyõ cevaplayamadõysanõz ve aktivite menüsü kapalõysa, bekleme modunda cevapsõz çağrõlarõnõzõn adedini gösteren, Cevapsõz çağrõlar: belirir. Çağrõ listesindeki cevapsõz çağrõlarõ görüntülemek için } Evet. Eğer cevapsõz çağrõlarõ daha sonra görmek isterseniz, } Hayõr. 20

21 Arama Cevapsõz çağrõlarõnõzõ kontrol etmek için: 1 Bekleme modunda } Çağrõlar ve cevapsõz çağrõlar sekmesine gidin. Sekmeler arasõnda dolaşmak için veya tuşlarõnõ kullanõn. 2 Bir numaraya gelmek için veya tuşlarõnõ kullanõn ve bir numarayõ aramak için } Ara tuşuna basõn. Otomatik yeniden arama Numarayõ tekrar aramak için: Eğer çağrõ bağlanmazsa ve ekranda Yeniden dene? mesajõ belirirse } Evet. Beklerken telefonu kulağõnõzõn yanõnda tutmayõn. Çağrõ bağlandõğõnda, telefon size yüksek sesli bir sinyal verir. Telefon numarayõ en fazla on defa veya aşağõdakilerden birisi gerçekleşene kadar tekrar arar: Çağrõ bağlanana kadar Siz İptal tuşuna basana kadar Siz bir çağrõ alana kadar Otomatik tekrar arama data çağrõlarõ için kullanõlamaz. Uluslararasõ çağrõ yapma Uluslar arasõ bir çağrõ yaparken +, aradõğõnõz ülkenin uluslararasõ çõkõş koduna dönüşür. Şebeke operatörünüzün anlaşma yapmõş olmasõ durumunda, farklõ bir şebekeyi kullanarak yurt dõşõndan da çağrõ yapabilirsiniz. Uluslararasõ çağrõlar yapma 1 Ekranda + işareti belirene kadar tuşunu basõlõ tutun. 2 Ülke kodunu, alan kodunu (baştaki sõfõr olmadan) ve telefon numarasõnõ girin, } Ara. Acil durum çağrõlarõ Telefonunuz, uluslararasõ acil durum numaralarõ, örneğin 112 yi ve 911 i destekler. Böylece herhangi bir ülkede, bir GSM şebekesinin kapsama alanõ içinde, SIM kartõnõz takõlõ olsun veya olmasõn bu numaralarõ kullanõlarak acil durum çağrõsõ yapabilirsiniz. Bazõ ülkelerde, farklõ acil durum numaralarõ kullanõlabilir. Şebeke operatörünüz bu nedenle SIM kartõnõza, ilave yerel acil durum numaralarõ kaydetmiş olabilir. 21

22 Arama Acil durum çağrõsõ yapmak için: Örneğin, 112 yi (uluslararasõ acil durum numarasõ) tuşlayõn, } Ara. Yerel acil durum numaralarõnõzõ görmek için: } Kayõtlar } Seçenekler } Özel numaralar } Acil çağrõ num.larõ. Kayõtlar Kayõtlarõnõza ait bilgileri telefon belleğine, kayõtlar olarak veya SIM karta isim ve numaralar olarak kaydedebilirsiniz. Hangi kayõt bilgilerinin Tel.deki Kayõtlar veya SIM numaralarõ varsayõlan olarak görüntüleneceğini seçebilirsiniz. Yararlõ bilgiler ve ayarlar için } Kayõtlar } Seçenekler. Varsayõlan kayõt Varsayõlan olarak Tel.deki Kayõtlar seçeneğini kullanmayõ seçerseniz, kayõtlar, Kayõtlar içinde bulunan tüm bilgileri gösterecektir. Eğer varsayõlan olarak SIM numaralarõ seçeneğini seçerseniz, kayõtlar sadece SIM karta kayõtlõ olan isimleri ve numaralarõ görüntüleyecektir. Varsayõlan kayõtlarõ seçmek için: 1 } Kayõtlar } Seçenekler } Gelişmiş } Varsayõlan kayõtlar. 2 Tel.deki Kayõtlar veya SIM numaralarõ seçeneklerini seçin. Kayõtlar Kayõtlar bir adres defteri gibidir, içine isimleri, telefon numaralarõnõ ve e-posta adreslerini koyabilirsiniz. Kayõtlara isterseniz, resimler, zil sesleri ve doğum günleri, e-posta, Web ve sokak adresleri gibi kişisel bilgiler de ekleyebilirsiniz. Bir kayda bilgi eklediğinizde, bu bilgi beş değişik kategoride saklanõr. Sekmeler ve bilgi alanlarõ arasõnda dolaşmak için,,, ve tuşlarõnõ kullanõn. SIM numaralarõ SIM kartõnõzda, girişleri isim ve tek bir numara ile kaydedebilirsiniz. Kaydedebileceğiniz girişlerin sayõsõ, SIM kartõnõzdaki bellek miktarõna göre değişir, bkz. Kayõtlar } Seçenekler } Gelişmiş } Bellek durumu. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüz ile iletişim kurun. 22

23 Arama Telefona bir kayõt eklemek için: 1 } Kayõtlar } Yeni kayõt } Ekle. 2 İsmi doğrudan girin veya, Ekle tuşuna basõn ve } Tamam tuşuna basõn. 3 Numarayõ doğrudan girin veya, Ekle tuşuna basõn ve numarayõ girin } Tamam. 4 Bir numara tipi seçin. 5 Kategoriler arasõnda dolaşõn ve daha fazla bilgi girmek için alanlarõ seçin. Semboller girmek için, örneğin bir e-posta işareti girmek için, } Semboller ve bir sembol seçin } Ekle. 6 Bilgileri girdiğinizde, } Kaydet. Bir SIM numarasõ eklemek için: Eğer varsayõlan kayõtlar, SIM numaralarõ ise bir telefon kaydõ eklerken kullandõğõnõz adõmlarõ tekrar edin. SIM numaralarõna, sadece isim ve numara ekleyebilirsiniz. Resimler ve kişisel zil sesleri Bir telefon kaydõna, resim veya kişisel bir zil sesi ekleyebilirsiniz. O kişi aradõğõnda, ekranda resim görüntülenir (bunun için aboneliğinizin Arayan Hattõn Kimliği servisini desteklemesi gerekmektedir) ve o zil sesi çalõnõr. Telefondaki bir kayda zil sesi veya resim eklemek için: 1 } Kayõtlar ve resim veya zil sesi eklemek istediğiniz kaydõ seçin } Seçim } Kaydõ düzenle. 2 İlgili sekmeye gitmek için,,, ve tuşlarõnõ kullanõn. } Resim: veya Zil sesi } Ekle. 3 Bir resim veya ses seçin. Kaydõ kaydetmek için, } Kaydet. Kayõtlarõ arama Kayõtlarõnõz için kaydettiğiniz numaralarõn birini veya SIM karta kaydettiğiniz bir numarayõ arayabilirsiniz. Eğer telefondaki kayõtlar varsayõlan olarak ayarlõysa, kayõtlardan veya SIM karttan çağrõ yapmayõ seçebilirsiniz. Eğer SIM numaralarõ varsayõlan olarak ayarlõysa, sadece SIM kart üzerindeki numaralarõ arayabilirsiniz. Telefondaki bir kaydõ aramak için: 1 } Kayõtlar. Aramak istediğiniz kayda gelin veya kaydõn ilk harfini veya harflerini girin. 2 Kayõt seçili olduğunda, veya tuşlarõna basarak bir numarayõ seçin } Ara. 23

24 Arama Bir SIM numarasõnõ aramak için: 1 } Kayõtlar. Eğer SIM numaralarõ varsayõlan olarak ayarlõysa, listeden aramak istediğiniz ismi veya numarayõ seçin } Ara. 2 Eğer telefondaki kayõtlar varsayõlan olarak ayarlanmõşsa, } Kayõtlar } Seçenekler } SIM numaralarõ ve listeden aramak istediğiniz ismi ve numarayõ seçin } Ara. Kayõt için sor Bir çağrõyõ bitirdiğinizde veya bir mesaj aldõğõnõzda, telefon size o telefon numarasõnõn veya e-posta adresinin kayõtlarõnõza kaydedilmesini isteyip istemediğinizi sorabilir. Kayõt için sor özelliğini etkinleştirmek için: } Kayõtlar } Seçenekler } Gelişmiş } Kaydetmek için sor } Açõk. Kayõtlarõ güncelleme Gerektiğinde, kayõtlarõnõz içindeki tüm bilgileri düzenleyebilir ve güncelleyebilirsiniz. Telefondaki bir kaydõ düzenlemek için: 1 } Kayõtlar ve bir kayõt seçin } Seçim } Kaydõ düzenle. 2 İlgili sekmeye gitmek ve düzenlemek istediğiniz bilgileri düzenlemek için,,, ve tuşlarõnõ kullanõn, } Kaydet. Bir SIM numarasõnõ düzenlemek için: 1 Eğer SIM numaralarõ varsayõlan olarak ayarlanmõşsa, } Kayõtlar ve düzenlemek istediğiniz ismi ve numarayõ seçin. Eğer telefondaki kayõtlar varsayõlan olarak ayarlõysa, } Kayõtlar } Seçenekler } SIM numaralarõ. Düzenlemek istediğiniz ismi ve numarayõ seçin. 2 } Seçim } Düzenle ve ismi ve numarayõ düzenleyin. Bir kaydõ silmek için: } Kayõtlar ve silmek istediğiniz kaydõn üzerine gelin, tuşuna basõn. Tüm kayõtlarõ silmek için: 1 } Kayõtlar } Seçenekler } Gelişmiş } Tüm kayõtlarõ sil. 2 } Evet ve telefon kilit kodunu girin } Tamam. Varsayõlan telefon kilit kodu 0000 dõr. SIM karta kaydedilen isimler ve numaralar silinmez. 24

25 Telefondaki Kayõtlar için varsayõlan öğeler Telefondaki bir kaydõn içinde, en üstte varsayõlan öğe görüntülenir ve bu nedenle o öğeye daha kolay erişilir. Her kayõt için görüntülenecek varsayõlan öğeyi bir telefon numarasõ, e-posta adresi veya Web adresi olabilir seçebilirsiniz. Eğer kendi varsayõlan öğenizi seçmezseniz, cep telefonunuz varsayõlan öğeniz olur. Kaydõn varsayõlan öğesini seçmek için: 1 } Kayõtlar ardõndan bir kayda gelin } Seçim } Varsayõlan num. 2 Varsayõlan olmasõnõ istediğiniz, telefon numarasõnõ, e-posta adresini veya Web adresini seçin. Kayõtlarõ gönderme Kayõtlarõ mevcut transfer yöntemlerinden birini kullanarak gönderebilirsiniz. Bir kaydõ göndermek için: } Kayõtlar ve bir kayõt seçin } Seçim } Kayõt gönder ve bir transfer yöntemi seçin. Arama Tüm kayõtlarõ göndermek için: } Kayõtlar } Seçenekler } Gelişmiş } Tüm kayõtlarõ gön. ve bir transfer yöntemi seçin. Belleği kontrol etme Bellek durumu fonksiyonu ile, telefon belleğinde ve SIM belleğinde kaç adet boş konumunuz olduğunu kontrol edebilirsiniz. Belleği kontrol etmek için: } Kayõtlar } Seçenekler } Gelişmiş } Bellek durumu. Kayõtlarõ senkronize etme Kayõtlarõnõzõ yedekleyebilir ve Web üzerindeki bir kayõtlar uygulamasõ ile edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, lütfen servis sağlayõcõnõza başvurun. İsterseniz kayõtlarõnõzõ bir bilgisayar uygulamasõ ile de senkronize edebilirsiniz, % 67 Senkronizasyon. Kayõtlarõ senkronize etmek için: 1 } Kayõtlar } Seçenekler } Kayõt senkronizas. 2 Eğer birden fazla hesabõnõz varsa, kullanacağõnõz hesabõ seçin } Seç. Eğer telefonunuzda bir hesabõnõz yoksa, % 68 Uzaktan senkronizasyon ayarlarõnõ girmek için:. 25

26 Arama Kayõtlarõ kopyalama Telefondaki kayõtlarõnõz ve SIM numaralarõnõz arasõnda isimleri ve numaralarõ kopyalayabilirsiniz. Tüm numaralarõ, veya tek bir numarayõ kopyalamayõ seçin. Telefondaki tüm kayõtlarõ SIM karta kopyaladõğõnõzda, SIM kartta varolan tüm bilgiler değiştirilecektir. Telefonu, girişleri otomatik olarak SIM karta da kaydedecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu ayar ile, telefondaki belleğindeki kayõtlar içine eklediğiniz veya telefondaki belleğindeki kayõtlarõn içinde düzenlediğiniz isimler ve numaralar, SIM karta da kaydedilir. Kaydedilebilecek telefon numaralarõnõn sayõsõ, SIM karta türüne bağlõdõr. İsimleri ve numaralarõ SIM karta kopyalamak için: 1 } Kayõtlar } Seçenekler } Gelişmiş } SIM'e kopyala. 2 Tümünü kopyala veya Numarayõ kopyala seçeneklerini seçin. İsimleri ve numaralarõ telefondaki kayõtlarõn içine kopyalamak için: 1 } Kayõtlar } Seçenekler } Gelişmiş } SIM'den kopyala. 2 Tümünü kopyala veya Numarayõ kopyala seçeneklerini seçin. İsimleri ve telefon numaralarõnõ otomatik olarak SIM karta kaydetmek için: 1 } Kayõtlar } Seçenekler } Gelişmiş } SIM'e oto. kayõt. 2 Açõk seçeneğini seçin. Çağrõ listesi En son çağrõlarõn numaralarõ, çağrõ listesine kaydedilir. Aranan, cevaplanan ve cevapsõz çağrõlar farklõ sekmeler altõnda listelenir. Çağrõ listesinden bir numarayõ aramak için: 1 } Çağrõlar ve bekleme modunda bir sekmeyi seçin. 2 Aramak istediğiniz isme veya numaraya gelmek için,,, ve tuşlarõnõ kullanõn ve } Ara. 26

27 Arama Çağrõ listesinden kayõtlara bir numara eklemek için: 1 } Çağrõlar ve bekleme modunda bir sekmeyi seçin. 2 Eklemek istediğiniz numaraya gelin } Seçim } Numarayõ kaydet. 3 } Yeni kayõt ve yeni bir kayõt oluşturun veya numarayõ eklemek istediğiniz önceden varolan kaydõ seçin. Çağrõ listesini silmek için: } Çağrõlar ve tüm çağrõlarõn olduğu sekmeye gelin } Seçim } Tümünü sil. Hõzlõ arama Kolayca erişmek istediğiniz telefon numaralarõnõ, telefonunuzdaki 1-9 numaralõ konumlara kaydedebilirsiniz. Hõzlõ arama için: Bekleme modunda, pozisyon numarasõnõ girin ve } Ara. Hõzlõ arama numaralarõnõ ayarlamak veya değiştirmek için: 1 } Kayõtlar } Seçenekler } Hõzlõ arama. 2 Listeden bir konuma gelin } Ekle veya } Değiştir. Sesli mesaj Eğer aboneliğiniz telesekreter servisini destekliyorsa, bir çağrõyõ cevaplayamadõğõnõzda, arayanlar sesli mesaj bõrakabilir. Sesli mesaj servisinizi arama Sesli mesaj servisinizi tuşunu basõlõ tutarak kolayca arayabilirsiniz. Eğer sesli mesaj numaranõzõ henüz ayarlamadõysanõz, numarayõ girmek isteyip istemediğiniz sorulacaktõr. Numarayõ girmek için, } Evet. Numarayõ şebeke operatörünüzden alõrsõnõz. Sesli mesaj numaranõzõ girmek için: } Mesajlar } Ayarlar } Sesli mesaj num. 27

28 Arama Sesle kontrol Telefonunuzla birlikte, sesinizi kullanarak aşağõdakileri gerçekleştirebilirsiniz: Sesle arama ismi söyleyerek birini arayabilirsiniz. Bir sihirli kelime söyleyerek, sesle kontrolü aktifleştirebilirsiniz. Handsfree kit kullanõrken, çağrõlarõ sesinizle cevaplama veya reddetme. Ses komutlarõ sadece dahili telefon belleğine kaydedilebilirler, SIM karta kaydedilemezler. Kayõtsõrasõnda, sessiz bir ortamda olduğunuzdan ve birbirlerinden ayõrt edilebilen isimler kullandõğõnõzdan emin olun, % 31 Ses komutlarõnõ kaydetme ve kullanma ipuçlarõ. Sesle aramadan önce İlk olarak, sesle arama fonksiyonunu açmalõ ve ses komutlarõnõzõ kaydetmelisiniz. Ses komutu olan telefon numaralarõnõn yanõnda bir simge belirir. Sesle aramayõ devreye sokmak ve isimleri kaydetmek için: 1 } Ayarlar } Genel sekmesi } Sesle kontrol } Sesle arama } Aktifleştir } Evet } Yeni ses komutu ve bir kayõt seçin. 2 Eğer kaydõn birden fazla numarasõ varsa, ve tuşlarõnõ kullanarak numaralarõ görebilirsiniz. Ses komutu eklemek istediğiniz telefon numarasõnõ seçin. Ardõndan, seçtiğiniz telefon numarasõ için Burak cep gibi bir ses komutu kaydedin. 3 Talimatlar belirir. Tonu bekleyin ve kaydetmek istediğiniz komutu söyleyin. Ses komutu size geri dinletilir. 4 Eğer kayõt istediğiniz gibi olmuşsa, } Evet. Değilse, } Hayõr ve 3 numaralõ adõmõ tekrar edin. 5 Bir kayõt için bir başka ses komutu kaydetmek için, tekrar } Yeni ses komutu } Ekle seçeneklerini seçin ve yukarõdaki 2-4 numaralõ adõmlarõ tekrar edin. 28

29 Arama Arayanõn ismi Kayõtlõ bir kişi sizi aradõğõnda, o kayõt için kaydettiğiniz ismi duymak isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz. Arayanõn adõnõ açmak veya kapatmak için: } Ayarlar } Genel sekmesi } Sesle kontrol } Arayan. adõnõ söyle. Sesle arama Önceden kaydedilmiş ses komutunu söyleyerek sesle arama yapabilirsiniz. Telefonu, portatif handsfree, bir Bluetooth kulaklõk kullanarak veya sihirli kelimenizi söyleyerek sesle arama başlatabilirsiniz. Telefondan bir çağrõ yapmak için: 1 Bekleme modunda, ses tuşlarõndan herhangi birine basõn. 2 Tonu bekleyin ve önceden kaydettiğiniz ismi söyleyin, örneğin Burak cep. İsim size dinletilir ve çağrõ bağlanõr. Handsfree ile çağrõ yapmak için: Bekleme modunda, handsfree düğmesine veya Bluetooth kulaklõğõn düğmesine basõn. Sihirli kelime Bir sihirli kelime kaydedebilir ve ellerinizi hiç kullanmadan sesle aramaya tam handsfree erişim sağlayabilirsiniz. Sesle arama için bir ses ayar tuşunu basõlõ tutmak yerine, sihirli kelimenizi ve kaydettiğiniz ses komutlarõndan birini söyleyin. Sihirli kelime, özellikle araç kiti kullanõmlarõna çok uygundur. Uzun, alõşõlmamõş ve arkadan gelen konuşmalardan kolayca ayõrt edilebilecek bir kelime veya tabir bulun. Sihirli kelimeyi açmak ve kaydetmek için: 1 } Ayarlar } Genel sekmesi } Sesle kontrol } Sihirli kelime } Aktifleştir. 2 Talimatlar belirir. } Devam. Tonu bekleyin ve sihirli kelimeyi söyleyin. 3 Talimatlar belirir. } Devam ve sihirli kelimenizin aktif olmasõnõ istediğiniz ortamlarõ seçin. Birçok alternatifi seçebilirsiniz. 29

30 Arama Sesle cevaplama Gelen çağrõlarõ, portatif mikrofon kulaklõk seti veya araç kiti kullanarak da sesle cevaplayabilir veya reddedebilirsiniz. Sesle cevaplamada zil sesi olarak sadece MIDI, WAV, EMY veya IMY dosyalarõnõ kullanabilirsiniz. Sesle cevaplamayõ açmak ve sesle cevap komutlarõnõ kaydetmek için: 1 } Ayarlar } Genel sekmesi } Sesle kontrol } Sesle cevap } Aktifleştir. 2 Talimatlar belirir. } Devam. Tonu bekleyin ve Cevapla veya bir başka kelime söyleyin. Eğer kayõt istediğiniz gibi olmuşsa, } Evet. Olmamõşsa, } Hayõr ve 2 numaralõ adõmõ tekrar edin. 3 Meşgul deyin, veya başka bir kelime söyleyin } Evet. 4 Talimatlar belirir. } Devam ve sesle cevaplamanõn aktif olmasõnõ istediğiniz ortamlarõ seçin. Birçok alternatifi seçebilirsiniz. Ses komutlarõnõ kullanarak bir çağrõyõ cevaplamak için: Telefon çaldõğõnda Cevapla deyin, çağrõ bağlanõr. Ses komutlarõnõ kullanarak bir çağrõyõ reddetmek için: Telefon çaldõğõnda, Meşgul deyin. Çağrõ reddedilir. Arayan, eğer açõk konumdaysa sesli mesaja yönlendirilir veya bir meşgul tonu duyar. Ses komutlarõnõzõ düzenleme Kayõtlar içinde kayõtlõ olan tüm ses komutlarõnõzõ düzenleyebilirsiniz. Ses komutunu düzenlemek istediğiniz kaydõ seçin, } Seçim } Kaydõ düzenle. İlgili sekmeye gelin ve ses komutunuzu düzenleyin. Bir ses komutunu tekrar kaydetmek için: 1 } Ayarlar } Genel sekmesi } Sesle kontrol } Sesle arama } İsimleri düzenle. 2 Bir ses komutunu seçin } Seçim } Ses kodu. değiştir. 3 Tonu bekleyin ve komutu söyleyin. 30

31 Arama Ses komutlarõnõ kaydetme ve kullanma ipuçlarõ Telefonunuz ses komutunu algõlamõyorsa, aşağõdakilerden birisi gerçekleşmiş olabilir: Çok alçak sesle konuşmuş olabilirsiniz daha yüksek sesle konuşun. Telefonu çok uzak tutmuş olabilirsiniz çağrõ sõrasõndaki mesafede tutun. Ses komutunuz çok kõsa olabilir bir saniye kadar sürmeli ve tek heceden fazla olmalõdõr. Çok geç veya çok erken konuşmuş olabilirsiniz tondan hemen sonra konuşun. Ses komutunu handsfree cihaz takõlõyken kaydetmediniz handsfree ile sesle kontrolü kullanmak için, komutlarõnõzõ handsfree takõlõyken kaydedin. Farklõ bir vurgu kullanmõş olabilirsiniz kaydettiğiniz ses komutunda kullandõğõnõz vurgunun aynõsõnõ kullanõn. Aşağõdaki yönlendirme seçeneklerinden birisini seçebilirsiniz: Hepsini yönlendir tüm çağrõlarõ yönlendirir. Meşgulken siz telefonla görüşürken, çağrõlarõ yönlendirir. Ulaşõlamazken telefonunuz kapalõ olduğunda veya ulaşõlamadõğõnõzda, çağrõlarõ yönlendirir. Cevap yokken çağrõlarõ, belirlediğiniz süre içinde cevaplamadõğõnõzda yönlendirir. Çağrõ yönlendirmeyi aktif hale getirmek için: 1 } Ayarlar } Çağrõlar sekmesi } Çağ. yönlendirme. 2 Bir çağrõ tipini ve yönlendirme seçeneklerinden birini seçin ve } Aktifleştir. 3 Çağrõlarõnõzõn yönlendirilmelerini istediğiniz telefon numarasõnõ girin veya kaydõ bulmak için, Başvur tuşuna basõn, } Tamam. Çağrõlarõ yönlendirme Eğer gelen çağrõlarõ cevaplayamazsanõz, bunlarõ başka bir numaraya, örneğin telesekreterinize yönlendirebilirsiniz. Çağrõlarõ sõnõrla fonksiyonu aktif olduğunda, bazõ Çağrõ yönlendirme seçenekleri kullanõlamaz. Çağrõ yönlendirmeyi devre dõşõ bõrakmak için: Tarama yaparak yönlendirme seçeneğine gelin } Devre dõşõ bõrak. 31

32 Arama Tüm yönlendirme seçeneklerini kontrol etmek için: } Ayarlar } Çağrõlar sekmesi } Çağ. yönlendirme } Tümünü kontrol et. Birden fazla çağrõ Aynõ anda birden fazla çağrõyõ yönetebilirsiniz. Çağrõ bekletme servisi Servis aktif durumdayken, ikinci bir çağrõ aldõğõnõzda bir bip sesi duyarsõnõz. Çağrõ bekletme servisini aktif hale getirmek veya devre dõşõ bõrakmak için: } Ayarlar } Çağrõlar sekmesi } Çağrõlarõ düzenle } Çağrõ bekletme. İkinci bir çağrõ yapmak için: 1 } Seçim } Çağrõyõ beklet tuşuna basarak devam eden çağrõyõ beklemeye alõn. 2 Aramak istediğiniz numarayõ girin } Seçim } Ara. İkinci bir sesli çağrõ alma İkinci bir çağrõ aldõğõnõzda, aşağõdakileri yapabilirsiniz: } Cevapla ve devam eden çağrõyõ beklemeye alabilirsiniz. } Meşgul ve ikinci çağrõyõ reddedip, devam eden çağrõyõ sürdürebilirsiniz. } Aktif çağr. değiştir ve devam eden çağrõyõ bitirip, ikinci çağrõyõ cevaplayabilirsiniz. İki çağrõyõ yönetme Bir devam eden, bir de bekleyen çağrõnõz varsa, aşağõdakileri yapabilirsiniz: } Çağrõlarõ değiştir seçeneği ile iki çağrõ arasõnda geçiş yapabilirsiniz. Çağrõlarõ konferans görüşmede birleştirebilmek için } Çağrõlarõ birleştir. İki çağrõyõ birbirine bağlamak için, } Çağrõyõ aktar. Her iki çağrõ ile bağlantõnõz biter. } Bitir ve devam eden çağrõyõ bitirin ardõndan bekleyen çağrõya geri dönmek için Evet tuşuna basõn. 32

33 Arama } Bitir (iki defa) ve her iki çağrõyõ da bitirin (operatöre bağlõdõr). Üçüncü bir çağrõyõ cevaplamadan önce, ilk iki çağrõdan birini bitirmeli veya onlarõ bir konferans görüşmede birleştirmelisiniz. Konferans çağrõlarõ Bir konferans çağrõsõnda, beş kişi ile konferans görüşmesi yapabilirsiniz. Ayrõca bir konferans görüşmesini beklemeye alabilir ve başka bir çağrõ yapabilirsiniz. Birden fazla kişinin katõldõğõ görüşmeler için ilave ücretler uygulanabilir, daha fazla bilgi almak için şebeke operatörünüze danõşõn. İki çağrõyõ konferans görüşmesinde birleştirmek için: tuşuna basõn } Çağrõlarõ birleştir. Yeni bir katõlõmcõ eklemek için: 1 } Çağrõyõ beklet ve birleştirilmiş çağrõlarõ beklemeye alõn. 2 tuşuna basõn } Çağrõ ekle ve konferans görüşmeye dahil etmek istediğiniz diğer kişiyi arayõn. 3 tuşuna basõn } Çağrõlarõ birleştir. 4 Daha fazla katõlõmcõ eklemek için, 1-3 arasõndaki adõmlarõ tekrarlayõn. Bir katõlõmcõyõ bõrakmak için: tuşuna basõn, } Katõlõmcõyõ bõrak ve konferans görüşmesinden çõkartmak istediğiniz katõlõmcõyõ seçin. Özel bir görüşme yapmak için: 1 tuşuna basõn ve } Konuşulacak kişi: ardõndan konuşmak istediğiniz kişiyi seçin. 2 } Çağrõlarõ birleştir ve konferans çağrõsõnõ devam ettirin. İki ses hattõ Alternatif hat servisini destekleyen bir aboneliğiniz varsa, telefonunuzun farklõ telefon numaralarõna sahip iki hattõ olabilir. Yapõlan çağrõlar için bir hat seçmek için: } Ayarlar } Çağrõlar sekmesi ve hat 1 veya 2 yi seçin. 33

34 Arama Hattõn ismini değiştirmek için: } Ayarlar } Ekran sekmesi } Hat ismini düzenle ve ismini düzenlemek için hatlardan birini seçin. Numaralarõm Kendi telefon numaralarõnõzõ görebilir, ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Telefon numaranõzõ kontrol etmek için: } Kayõtlar } Seçenekler } Özel numaralar } Numaralarõm ve seçeneklerden birini seçin. Çağrõ kabulü Çağrõ kabulü servisi ile, sadece belirli telefon numaralarõndan çağrõ almayõ seçebilirsiniz. Diğer tüm çağrõlar otomatik olarak meşgul tonu ile reddedilir. Eğer çağrõ yönlendirme seçeneği Meşgulken devredeyse, çağrõlar meşgul sinyali ile reddedilmez, yönlendirilir. Reddettiğiniz çağrõlarõn telefon numaralarõ, çağrõ listesinde saklanõr. İzinli arayanlar listesine numaralar eklemek için: 1 } Ayarlar } Çağrõlar sekmesi } Çağrõlarõ düzenle } Çağrõ kabulü } Sadece listeden } Düzenle } Ekle. Bir kayõt seçin. 2 İzinli çağrõlar listesine bir kayõt grubunu eklemek için, } Gruplar (önceden grup oluşturmuş olmanõz gerekir, % 36 Gruplar). Tüm çağrõlarõ kabul etmek için: } Ayarlar } Çağrõlar sekmesi } Çağrõlarõ düzenle } Çağrõ kabulü } Herkes izinli. Sõnõrlõ arama Yapõlan ve gelen çağrõlarõ sõnõrlamak için, çağrõlarõ sõnõrlama servisini kullanabilirsiniz. Servis sağlayõcõnõzdan alacağõnõz bir şifreye ihtiyacõnõz olacaktõr. Gelen çağrõlarõ yönlendiriyorsanõz, bazõ Çağrõ sõnõrlama seçeneklerini aktif hale getiremezsiniz. 34

35 Arama Aşağõdaki çağrõlar sõnõrlandõrõlabilir: Tüm yapõlan çağr. Yapõlan tüm çağrõlar. Uluslararasõ arama Yapõlan tüm uluslar arasõ çağrõlar. Dolaş. ulusl.arama Kendi ülkeniz dõşõndaki diğer ülkelere yapõlan uluslar arasõ çağrõlar. Tüm gelenler Tüm gelen çağrõlar. Serb. dol. gelenler Yurt dõşõndayken (roaming sõrasõnda) gelen tüm çağrõlar. Çağrõ sõnõrlamayõ aktifleştirmek veya devre dõşõ bõrakmak için: 1 } Ayarlar } Çağrõlar sekmesi } Çağrõlarõ düzenle } Çağrõlarõ sõnõrla ve bir seçeneği seçin. 2 Aktifleştir veya Devre dõşõ bõrak seçeneklerini seçin, şifrenizi girin } Tamam. Sabit arama Sabit arama fonksiyonu sadece SIM karttaki belirli numaralara çağrõ yapõlabilmesini sağlar. Sabit numaralar PIN2 kodunuz ile korunur. Sabit arama fonksiyonu devrede olsa bile, uluslararasõ acil durum numarasõ 112 yi arayabilirsiniz. Kõsmi numaralar kaydedilebilir. Örneğin, nõn kaydedilmesi, sadece ile başlayan numaralarõn aranabilmesine izin verir. Sabit arama devrede olduğunda, SIM kartõnõza kayõtlõ olan telefon numaralarõnõ görüntüleyemez veya düzenleyemezsiniz. Sabit aramayõ aktif veya devre dõşõ yapmak için: 1 } Kayõtlar } Seçenekler } Özel numaralar } Sabit arama ve Aktifleştir veya Devre dõşõ bõrak seçeneklerini seçin. 2 PIN2 kodunuzu girin } Tamam ve ardõndan onaylamak için tekrar } Tamam. Sabit numarayõ kaydetmek için: } Kayõtlar } Seçenekler } Özel numaralar } Sabit arama } Sabit numaralar } Yeni numara ve bilgiyi girin. Çağrõ süresi ve ücreti Bir çağrõ sõrasõnda, çağrõnõn süresi ekranda görüntülenir. Son çağrõnõzõn, yapõlan çağrõlarõn ve tüm çağrõlarõn toplam sürelerini görebilirsiniz. 35

İçindekiler. Sony Ericsson K550i. Bağlantõ... 69. Başlarken... 5. Telefonu tanõyalõm... 12. Diğer özellikler... 81. Arama... 23. Sorun Giderme...

İçindekiler. Sony Ericsson K550i. Bağlantõ... 69. Başlarken... 5. Telefonu tanõyalõm... 12. Diğer özellikler... 81. Arama... 23. Sorun Giderme... İçindekiler Başlarken... 5 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, Uçuş modu, çağrõlar, aktivite menüsü, PC Suite, kamera, blog. Telefonu tanõyalõm... 12 Tuşlar, menüler, dolaşõm, simgeler, kõsayollar,

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K610i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 68. Telefonu tanõyalõm... 12. Diğer özellikler... 80. Sorun Giderme... 88. Arama...

İçindekiler. Sony Ericsson K610i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 68. Telefonu tanõyalõm... 12. Diğer özellikler... 80. Sorun Giderme... 88. Arama... İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, açma, yardõm, Flight mode, çağrõlar, aktivite menüsü, PC Suite, kamera, blog. Telefonu tanõyalõm... 12 Tuşlar, menüler, dolaşõm, simgeler, kõsayollar,

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama...

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama... İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 8 Telefona genel bakõş, menüler, dolaşõm, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory

Detaylı

Sony Ericsson W880i. İçindekiler. Başlarken... 5. Bağlantõ... 68. Telefonu tanõyalõm... 10. Diğer özellikler... 80. Sorun Giderme... 88. Arama...

Sony Ericsson W880i. İçindekiler. Başlarken... 5. Bağlantõ... 68. Telefonu tanõyalõm... 10. Diğer özellikler... 80. Sorun Giderme... 88. Arama... İçindekiler Başlarken... 5 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 10 Telefona genel bakõş, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory Stick Micro (M2

Detaylı

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sony Ericsson K850i ürününü satõn aldõğõnõz için tebrik ederiz. Artõk önemli anlarõnõzõ çekebilecek ve dilediğiniz gibi paylaşabileceksiniz. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresini

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson W800i

İçindekiler. Sony Ericsson W800i İçindekiler Başlarken... 4 Telefonunuzu tanõyalõm... 14 Arama... 23 Mesajlaşma... 26 Görüntüleme... 29 Eğlence... 31 Bağlantõ... 34 Önemli bilgiler... 35 Dizin... 44 İlave kullanõcõ bilgileri Telefonunuz

Detaylı

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sony Ericsson K770i ürününü satın aldığınız için tebrik ederiz. Yaşamınızı resimlerde, arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşın. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresini ziyaret edin.

Detaylı

Sony Ericsson W910i. İçindekiler. Başlarken... 5. Mesajlaşma... 30. Arama... 17. Görüntüleme... 38

Sony Ericsson W910i. İçindekiler. Başlarken... 5. Mesajlaşma... 30. Arama... 17. Görüntüleme... 38 İçindekiler Başlarken... 5 Montaj... 5 Telefonu açma... 5 Telefonunuzda yardım... 6 Pili şarj etme... 7 Telefona genel bakış... 8 Menüye genel bakış... 10 Dolaşım... 12 Dosya yöneticisi... 14 Telefon dili...

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON W700I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820574

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON W700I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Sony Ericsson W380i ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Nereye giderseniz gidin müziğin keyfini çıkarın.

Sony Ericsson W380i ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Nereye giderseniz gidin müziğin keyfini çıkarın. Sony Ericsson W380i ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Nereye giderseniz gidin müziğin keyfini çıkarın. İlave telefon içerikleri için, www.sonyericsson.com/fun adresini ziyaret edin. Çeşitli

Detaylı

Ürün desteği için www.sonyericsson.com/support adresini ziyaret edin.

Ürün desteği için www.sonyericsson.com/support adresini ziyaret edin. Sony Ericsson W890i ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Nereye giderseniz gidin müzikten keyif almanız için ihtiyacınız olan her şeyi bir arada barındıran ince ve şık bir telefon. İlave telefon

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4285725

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4285725 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K530i. Başlarken... 4. Bağlantı... 68. Arama... 20. Diğer özellikler... 80. Mesajlar... 37. Sorun Giderme...

İçindekiler. Sony Ericsson K530i. Başlarken... 4. Bağlantı... 68. Arama... 20. Diğer özellikler... 80. Mesajlar... 37. Sorun Giderme... İçindekiler Başlarken... 4 Telefonu açma, çağrılar, dolaşım, telefon dili, harfleri girme, tuşlar, menüler. Arama... 20 Çağrılar, video çağrıları, kayıtlar, çağrı listesi, hızlı arama, sesle kontrol, gruplar,

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson G502. Başlarken... 6. Mesajlaşma... 31. Arama... 18. Görüntüleme... 39

İçindekiler. Sony Ericsson G502. Başlarken... 6. Mesajlaşma... 31. Arama... 18. Görüntüleme... 39 İçindekiler Başlarken... 6 Montaj... 6 Telefonu açma... 7 Telefonunuzda yardım... 8 Pili şarj etme... 8 Telefona genel bakış... 9 Menüye genel bakış... 11 Dolaşım... 13 Dosya yöneticisi... 14 Telefon dili...

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K550 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4285566

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K550 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4285566 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

P990i. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

P990i. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. P990i Kullanõcõ Kõlavuzu İçindekiler Hoşgeldiniz... 9 Telefonunuzu tanõma... 10 Paket... 10 Genel bakõş... 11 Telefonunuzu kullanmadan önce... 12 İlk başlatma... 13 Telefonu açma ve kapama... 13 Kapak

Detaylı

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sony Ericsson Z750i ürününü satın aldığınız için tebrik ederiz. Artık önemli anlarınızı çekebilecek ve dilediğiniz gibi paylaşabileceksiniz. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresini

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K510I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820527

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K510I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820527 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson V640i Vodafone. Başlarken... 5. Mesajlaşma... 23. Görüntüleme... 29. Arama... 15. Eğlence... 32

İçindekiler. Sony Ericsson V640i Vodafone. Başlarken... 5. Mesajlaşma... 23. Görüntüleme... 29. Arama... 15. Eğlence... 32 İçindekiler Sony Ericsson V640i Vodafone Başlarken... 5 Montaj... 5 Telefonu açma... 6 Telefonunuzda yardım... 7 Pili şarj etme... 7 Telefona genel bakış... 8 Menüye genel bakış... 10 Dolaşım... 12 Araç

Detaylı

Arama...13 Çağrı yapma ve alma...13 Kayıtlar...14 Hızlı arama...17 Diğer arama özellikleri...17

Arama...13 Çağrı yapma ve alma...13 Kayıtlar...14 Hızlı arama...17 Diğer arama özellikleri...17 İçindekiler Başlarken...3 Montaj...3 Telefonu açma...4 Yardım...4 Pili şarj etme...5 Telefona genel bakış...6 Ekran simgeleri...7 Menüye bakış...8 Dolaşım...9 Bellek...10 Telefon dili...11 Metin girme...11

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K220I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820522

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K220I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820522 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. W200 İçindekiler Telefonunuzu tanıyalım...................... 7 Arama.................................. 22 Mesajlaşma.............................. 32 Görüntüleme............................. 39 Eğlence.................................

Detaylı

Motorola D1110 serisi

Motorola D1110 serisi Motorola D1110 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... yeni Motorola D1111 Dijital Kablosuz

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON J210I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820517

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON J210I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820517 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON J220I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820518

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON J220I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820518 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Sony Ericsson K800i. İçindekiler. Başlarken Bağlantõ Telefonu tanõyalõm Diğer özellikler Sorun Giderme Arama...

Sony Ericsson K800i. İçindekiler. Başlarken Bağlantõ Telefonu tanõyalõm Diğer özellikler Sorun Giderme Arama... İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 8 Telefona genel bakõş, simgeler, menüler, harfleri girme, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory

Detaylı

Motorola D1010 serisi

Motorola D1010 serisi Motorola D1010 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D1011 Dijital Kablosuz

Detaylı

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sony Ericsson W760i ürününü satın aldığınız için tebrik ederiz. Bu ince ve şık telefon, nereye giderseniz gidin müziğin tadına varmak için ihtiyaç duyacağınız her şeye sahiptir. İlave telefon içeriği için,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON Z310I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820586

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON Z310I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820586 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Connection Manager Kullanım Kılavuzu

Connection Manager Kullanım Kılavuzu Connection Manager Kullanım Kılavuzu Baskı 1.0 2 İçindekiler Bağlantı yöneticisi uygulaması hakkında 3 Başlarken 3 Bağlantı yöneticisi uygulamasını açma 3 Geçerli bağlantı durumunu görüntüleme 3 Uygulama

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Stereo Mikrofon STM10

Kullanım kılavuzu. Stereo Mikrofon STM10 Kullanım kılavuzu Stereo Mikrofon STM10 İçindekiler Temel Bilgiler...3 Fonksiyona genel bakış...3 Donanıma genel bakış...3 Montaj...4 Mikrofonunuzun kullanımı...5 Ses kaydetme...5 Videolar için ses kaydetme...8

Detaylı

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. İçindekiler Başlarken... 6 Montaj... 6 Telefonu açma... 7 Telefonunuzda yardım... 8 Pili şarj etme... 8 Telefona genel bakış... 9 Menüye genel bakış... 11 Dolaşım... 13 Dosya yöneticisi... 14 Telefon dili...

Detaylı

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu 9205371 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson W902 Walkman telefonu satın aldığınız için teşekür ederiz. Mobil müzik ve görüntünün keyfini çıkartın. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresine gidin. Çeşitli araçlar,

Detaylı

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Kullanma kılavuzu W205 Teşekkür ederiz, bir Sony Ericsson W205 Walkman satın aldınız. İlave telefon içeriği için www.sonyericsson.com/fun adresini ziyaret edin. Çeşitli araçlar, ücretsiz online saklama

Detaylı

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson W595 Walkman telefonu satın aldığınız için teşekür ederiz. Müziğin keyfini doyasıya çıkartmanız için sizin ve arkadaşlarınız için tasarlanan ince bir kayar kapaklı telefon. İlave telefon

Detaylı

Arama...13 Çağrı yapma ve cevaplama...13 Kayıtlar...14 Hızlı arama...17 Diğer arama özellikleri...17

Arama...13 Çağrı yapma ve cevaplama...13 Kayıtlar...14 Hızlı arama...17 Diğer arama özellikleri...17 İçindekiler Başlarken...3 Telefona genel bakış...4 Telefonu açma...5 Yardım...6 Pili şarj etme...6 Pil performansını en üst seviyeye çıkarma...6 Ekran simgeleri...8 Menüye bakış...9 Dolaşım...10 Medya

Detaylı

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson T700 ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. İletişim kurarken bir tarzınız olsun. Kim olduğunuzu gösterin. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresine gidin. Çeşitli

Detaylı

Kullanma kılavuzu S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Kullanma kılavuzu S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Kullanma kılavuzu S312 Sony Ericsson S312 ürününü satın aldığınız için Teşekkür Ederiz. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresine gidin. Araçlara, ücretsiz online saklama alanına erişmek;

Detaylı

Arama...15 Çağrı yapma ve cevaplama...15 Kayıtlar...17 Hızlı arama...19 Diğer arama özellikleri...19

Arama...15 Çağrı yapma ve cevaplama...15 Kayıtlar...17 Hızlı arama...19 Diğer arama özellikleri...19 İçindekiler Başlarken...4 Telefona genel bakış...5 Telefonu açma...6 Yardım...7 Pili şarj etme...7 Pil performansını en üst seviyeye çıkarma...7 Ekran simgeleri...9 Menüye bakış...10 Dolaşım...11 Bellek...12

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007 Harici Aygıtlar Belge Parça Numarası: 430221-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma USB aygõtõ bağlama.............................

Detaylı

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 2 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. 1998.

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR Kullaným kýlavuzu 9355152 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NPM-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N82

Baþlangýç. Nokia N82 Baþlangýç Model: N82-1 Nokia N82 1. baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N82-1. Bundan sonra Nokia N82 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Uyumlu kulaklýklar, müzik kulaklýklarý

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu 9356658 Baský 2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TFE-4R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari Nokia N70-1 2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU Üniversitemiz Webmail servisi yenilenmiş olup Roundcube webmail üzerinden servis vermeye başlamıştır. Daha önce kullanılan SquirrelMail servisi https://oldwebmail.cankaya.edu.tr/

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON Z320I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820587

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON Z320I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820587 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným kýlavuzu 9352425

Detaylı

P-touch Transfer Manager Kullanmı

P-touch Transfer Manager Kullanmı P-touch Transfer Manager Kullanmı Sürüm 0 TUR Giriş Önemli Not Bu belgenin içindekiler ve bu ürünün özellikleri önceden bildirilmeksizin değişikliğe tabidir. Brother, burada bulunan teknik özellikler ve

Detaylı

5.0 KULLANIM KILAVUZU HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU. Alcatel Shine Lite 5080X - Cep Telefonu. Flaş Ön kamera. LED göstergesi. Güç tuşu

5.0 KULLANIM KILAVUZU HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU. Alcatel Shine Lite 5080X - Cep Telefonu. Flaş Ön kamera. LED göstergesi. Güç tuşu HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU LED göstergesi Alcatel Shine Lite 5080X - Cep Telefonu KULLANIM KILAVUZU Flaş Ön kamera 1 Pilin şarj edilmesi. 5.0 Güç tuşu Ses açma/ kısma 2 SIM kartın takılması ya da çıkarılması.

Detaylı

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com X73 Scan/Print/Copy Başlangõç Mart 2001 www.lexmark.com Basõm: Mart 2001 Aşağõdaki paragraf bu tür şartlarõn yasalara aykõrõ olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI TİCARİ

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Splitter Kullanıcı

Detaylı

Motorola D4. Dijital Kablosuz Telefon. D401, D402, D403 ve D404 için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

Motorola D4. Dijital Kablosuz Telefon. D401, D402, D403 ve D404 için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Motorola D4 Türkçe Kullanõm Kõlavuzu Dijital Kablosuz Telefon D401, D402, D403 ve D404 için Uyarõ El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D4 Dijital Kablosuz Telefon!

Detaylı

Vodafone Cep Sağlık. Kullanıcı Yardım Kılavuzu Sayfa isimlerine tıklayarak ilerleyebilirsiniz. İçindekiler

Vodafone Cep Sağlık. Kullanıcı Yardım Kılavuzu Sayfa isimlerine tıklayarak ilerleyebilirsiniz. İçindekiler Vodafone Cep Sağlık Kullanıcı Yardım Kılavuzu Sayfa isimlerine tıklayarak ilerleyebilirsiniz. Sayfa Adı Sayfa Numarası Kullanıcı Girişi 2 Profilim 3 Acil Durum Sağlık Bilgilerim 4 Özlük Bilgilerim 5 Sağlık

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 MODEM OPTIONS for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Yİ YÜKLEME... 1 3. TELEFONUNUZU

Detaylı

ZİRVEDRİVE IOS YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU

ZİRVEDRİVE IOS YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU ZİRVEDRİVE IOS YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU Kullanıcı Girişi: Giriş ekranınd sisteme giriş yapılır. dan kullanıcı adı ve şifre bilgileri girilip giriş butonuna basılarak Sistem Ekranı: 4 2 1 2 3 Klasörler

Detaylı

Sony Ericsson txt Genişletilmiş Kullanım kılavuzu

Sony Ericsson txt Genişletilmiş Kullanım kılavuzu Sony Ericsson txt Genişletilmiş Kullanım kılavuzu İçindekiler Önemli bilgiler...4 Daha fazla deneyim edinin. Nasıl oluyor keşfedin...5 Başlarken...6 Bekleme modu...7 Telefonunuzu ilk kez açma...7 Telefonunuzu

Detaylı

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ]

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ] 1. Kurulum Tam ekranda iken MENU tuşuna basın ve menüye girin. [ / ] tuşlarına basarak Kurulum, Kanal Düzenleme, Sistem Ayarları ve Medya Merkezi menülerine geçiş yapabilirsiniz. Kurulum menüsü altından

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9356738 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-19 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sony Ericsson W980 Walkman telefonu satın aldığınız için teşekür ederiz. Orijinal kayıt kadar gerçek bir ses kalitesi sunan ve yaklaşık 8000* parça saklayabilme kapasitesine sahip olan bu telefonla saatlerce

Detaylı

Kablosuz Skype Telefon

Kablosuz Skype Telefon R46.1823.00 rev 2.4 04/07 İçindekiler Çevre ve Güvenlik........................................................................ 7 Önemli Güvenlik Talimatlarõ... 7 Giriş..................................................................................

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 İçindekiler Baz ünitesi Not * Birden fazla ahize içeren paketlerde, ek ahizeler, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur. ** Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna

Detaylı

Hızlı Başlangıç: Ses ve Görüntüyü kullanma

Hızlı Başlangıç: Ses ve Görüntüyü kullanma Hızlı Başlangıç: Ses ve Görüntüyü kullanma Uygun bir mikrofon ve hoparlörlere sahipseniz, Microsoft Lync 2010 iletişim yazılımını sesli aramalar için kullanabilirsiniz. Kurumunuzda kullanımı önerilen,

Detaylı

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Ağ Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353937

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ZİMBRA E-POSTA SİSTEMİ KULLANICI DOKÜMANI

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ZİMBRA E-POSTA SİSTEMİ KULLANICI DOKÜMANI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ZİMBRA E-POSTA SİSTEMİ KULLANICI DOKÜMANI İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 EPOSTA SİSTEMİNE BAĞLANMA... 3 ESKİ E-POSTLAR... 5 YENİ KİŞİ VEYA GÖREV OLUŞTURMA... 6 MESAJ YAZMA... 6 KİŞİLER...

Detaylı

ZİRVEDRİVEWEB YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU

ZİRVEDRİVEWEB YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU ZİRVEDRİVEWEB YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU Kullanıcı Girişi:Giriş ekranınd dan kullanıcı adı ve şifre bilgileri girilip giriş butonuna basılaraksisteme giriş yapılır. Sistem Ekranı: 4 2 Klasörler Dosyalar

Detaylı

Kolay Kullanım Kılavuzu

Kolay Kullanım Kılavuzu Kolay Kullanım Kılavuzu Kolay Kullanım ı telefonunuzu ilk açtığınızda veya cihazınızı sıfırladığınızda yönlendirmeleri takip ederek seçebilirsiniz. Kilitli Ekran Bu ekran cihazınızın en temel fonksiyonlarına

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (çalýþma modu) Model numarasý: Nokia N95-1. Bundan sonra Nokia N95 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine

Detaylı

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve hizmetlerle

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Belge Numarası: BST-MN-UC-0002 Başlık: Avaya E129 SIP Hızlı Başvuru Kılavuzu Yürürlük Tarihi: 16.12.2014 Sorumlu Birim: Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Daire Başkanlığı Sayfa 1 / 11 Avaya E129 SIP Telefon

Detaylı

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA TG8070_8090TR(tr-tr)_QG.fm Page 1 Friday, August 10, 2007 4:18 PM Kısa Kılavuz Dijital Telsiz Telefon Model No. KX-TG8070TR Dijital Telesekreter Model No. KX-TG8090TR Bağlantılar KX-TG8070 KX-TG8090 Çengel

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz CD250 CD255 SE250 SE255 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Keyfini cıkarın Kutuda neler var Baz istasyonu

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr.

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr. Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 419585-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Pil kapağı Kullanıcı

Detaylı

Kullanma kılavuzu R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Kullanma kılavuzu R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Kullanma kılavuzu R300 Sony Ericsson R300 ürününü satın aldığınız için Tebrikler. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresine gidin. Ücretsiz saklama alanı ve özel teklifler almak için

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-XXXXXA Turkish. 01/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-XXXXXA Turkish. 01/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

AKINSOFT ProKuaför. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT ProKuaför. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ Müşterilerine daha iyi hizmet vermek ve kurumsallaşmak isteyen tüm kuaförlere hitap eden programı

Detaylı

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım Kablosuz Dijital Telefon SE 240 Telesekreterli Kablosuz Dijital Telefon SE 245 Hoş geldiniz Çabuk başlama kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Kullanım IMAGE TO FOLLOW Teslimat kapsamı SE240/SE245 El cihazı

Detaylı

Vivaz Genişletilmiş Kullanım kılavuzu

Vivaz Genişletilmiş Kullanım kılavuzu Vivaz Genişletilmiş Kullanım kılavuzu İçindekiler Ek Yardım...5 Başlarken...6 Montaj...6 Telefonda yardım...8 Telefona genel bakış...9 Menüye genel bakış*...10 Dolaşım...11 Diğer şebekelerin kullanımı...15

Detaylı

GPRS TELEFON SGH-E710

GPRS TELEFON SGH-E710 GPRS TELEFON SGH-E710 World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-xxxxxA Turkish. 06/2004. Rev. 1.0 İçerik Önemli Güvenlik Uyarıları... 7 Paketi açma... 9 Telefonunuz...

Detaylı

Printer/Scanner Unit Type 8000

Printer/Scanner Unit Type 8000 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Tarayõcõ Referansõ 1 2 3 4 5 6 7 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme Tarama Dosyalarõnõ Klasörlere Gönderme Tarayõcõ İşlevini Kullanarak Dosyalarõ

Detaylı

XPEECH Kullanıcı Kılavuzu

XPEECH Kullanıcı Kılavuzu XPEECH Kullanıcı Kılavuzu Versiyon: V1.1 Tarih: Aralık, 2013 Xpeech Technology Co., Ltd.(www.xpeech.com) 1/8 İçerik XPEECH KULLANICI KILAVUZU GİRİŞ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1. XPEECH KULLANICI WEB

Detaylı

Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Motorola D1O Türkçe Kullanõm Kõlavuzu Dijital Kablosuz Telefon D101O, D102O, D103O ve D104O için Uyarõ El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D1O Dijital Kablosuz

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında elektronik tablolama yazılımı çalışma alanı düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Güncel olarak

Detaylı

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır.

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint ile toplantılar da veya herhangi bir konu üzerinde açıklama getirmek için sunu hazırlarız. Powerpoint2003

Detaylı

2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari

2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari Sohbet Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın

Detaylı

Kullanma kılavuzu W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Kullanma kılavuzu W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Kullanma kılavuzu W395 Sony Ericsson W395 ürününü satın aldığınız için Teşekkür Ederiz. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresine gidin. Araçlara, ücretsiz online saklama alanına erişmek;

Detaylı

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek.

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. Amaçlarımız 2 Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. da metin biçimlendirmek. 1 Kelime İşlemcilerin İşlevleri 3 Kelime

Detaylı

GPRS TELEFON SGH-E310

GPRS TELEFON SGH-E310 GPRS TELEFON SGH-E310 World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-xxxxxA Turkish. 09/2004. Rev. 1.0 İçerik Önemli güvenlik uyarıları... 7 Paketi açma... 9 Telefonunuz...

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007 Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 430355-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Belge Parça Numarası: 419463-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici ortam kartlarõnõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 Dijital Ortam Yuvası kartları Dijital ortam

Detaylı

LUCA YENİ ARAYÜZ UYGULAMASI

LUCA YENİ ARAYÜZ UYGULAMASI LUCA YENİ ARAYÜZ UYGULAMASI İçindekiler LUCA Yeni Arayüz Uygulaması... 1 Fiş Listesi Kullanımı... 3 Yeni Fiş... 7 KDV Hesapları... 16 KDV Hesapları Örnek Uygulamalar... 17 Fiş Ayarları... 21 Kısa Yollar...

Detaylı

Sony Ericsson G900 telefonunu satın aldığınız için teşekkür ederiz. Daha fazla ürün içeriği için www.sonyericsson.com/fun adresine gidin.

Sony Ericsson G900 telefonunu satın aldığınız için teşekkür ederiz. Daha fazla ürün içeriği için www.sonyericsson.com/fun adresine gidin. Sony Ericsson G900 telefonunu satın aldığınız için teşekkür ederiz. Daha fazla ürün içeriği için www.sonyericsson.com/fun adresine gidin. Ücretsiz online veri deposu ve özel fırsatlardan yararlanmak için

Detaylı

Çağrılar...14 Çağrı yapma ve alma...14 Diğer çağrı özellikleri...16. Metin girme...18 El yazısı...18 Klavyelerin kullanımı...19

Çağrılar...14 Çağrı yapma ve alma...14 Diğer çağrı özellikleri...16. Metin girme...18 El yazısı...18 Klavyelerin kullanımı...19 İçindekiler Ek Yardım...4 Başlarken...5 Montaj...5 Yardım...6 Telefona genel bakış...7 Menüye genel bakış...8 Dolaşım...9 Pili şarj etme...12 Bellek...12 Diğer şebekelerin kullanımı...12 Durum simgeleri...13

Detaylı

Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu. 9236680 2. baský

Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu. 9236680 2. baský Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu 9236680 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-69 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari

2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari Bas-konuş Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın

Detaylı

2. ADIM : Sim Kart Yerleştirildikten sonra Açma-Kapama (1) Tuşu İle Kol Saatini Açınız.

2. ADIM : Sim Kart Yerleştirildikten sonra Açma-Kapama (1) Tuşu İle Kol Saatini Açınız. SAİL GÜVENLİK ÇOCUK KOL SAATİ KULLANIM KILAVUZU 1- Açma/Kapama Tuşu 2- Sos Tuşu 3- Menü Tuşu 4- Arama ve Cevaplama Tuşu Sım kart Yerleştirme ve Kol Saati Tanıtma 1. ADIM : Sim kartınızın nano kesimde olduğuna

Detaylı