6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NUN MÜŞTEREK AVARYA İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NUN MÜŞTEREK AVARYA İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1"

Transkript

1 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NUN MÜŞTEREK AVARYA İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 Av. Erol ERTAN 2 Müşterek Avarya, bir deniz ticareti hukuku kurumu olup deniz taşımalarına has bir kavramdır. Müşterek avarya deyiminde yer alan avarya sözcüğünün anlamı zarar olup, hasar ve masrafları da kapsamaktadır. Müşterek sözcüğü ise zararların ilgililer arasında müştereken paylaşılmasını ifade etmektedir. Günümüzde, ne gibi zararların müşterek avarya olarak kabul edileceği ve ilgililer arasında nasıl paylaştırılacağı ulusal hukuk kuralları ile düzenlendiği gibi ayrıca York Anvers Kuralları adı altında milletlerarası kurallar ile de düzenlenmektedir sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nda ( YTTK ) müşterek avaryaya ( M/A ) ilişkin hükümlere 1272 ilâ 1285 maddeler arasında yer verilmiştir. YTTK m f. 1 de taraflarca başka bir husus kararlaştırılmamış olduğu takdirde, müşterek avarya garamesinin, Milletlerarası Denizcilik Komitesi tarafından hazırlanarak, bu madde hükmüne göre Türkçe ye çevrilip yayımlanmış olan en son tarihli York Anvers Kurallarına tâbi olacağı düzenlenmiştir. İçinde bulunduğumuz zaman itibariyle en son tarihli York Anvers Kuralları, 2004 tarihlidir York Anvers Kuralları ( YAK ) ; - Yorum Kuralı ve Üstün Kural olarak ayrılan Başlangıç Kuralları, - Temel Hükümler olan Harfli Kurallar ( A, B, C, D, E ve F olarak adlandırılmıştır), ve - Numaralı Kurallardan ( I den XXIII e kadar) oluşur. YTTK m lafzından her ne kadar YAK a yapılan atfın M/A paylaştırması yönünden yapıldığı gibi bir anlam çıkmakta ise de, bu atfın YAK ın temel hükümleri ( harfli kurallar) ile M/A nın özel tiplerini (rakamlı kurallar) kapsadığı şeklinde anlaşılması gerektiği ileri sürülmektedir. YTTK m f. 1 de M/A tanımı yapılmıştır. YTTK m te atıf yapılan YAK Kural (A) da da M/A tanımı verilmiştir. YTTK m ile YAK a yapılan atfın YAK ın harfli kurallarını da kapsadığı kabul edilmekle YAK Kural (A) da verilen tanımın esas alınması gerekeceği ifade edilmektedir. 1 Bu çalışma hazırlanırken temel kaynak olarak Çetingil / Kender / Ünan, Müşterek Avarya Hukuku 2004 York Anvers Kuralları Dispeç 2011Tarihli ( Yeni) Türk Ticaret Kanunu Müşterek Avarya ve Sigorta, İstanbul, Mayıs 2011 ve ayrıca Light, York Anvers Kuralları 2004 Müşterek Avarya ( Tarihi Düzenlemeleri ile Karşılaştırmalı Olarak), İstanbul, 2. Bası, Mayıs 2006 eserlerinden faydalanılmıştır. 2 İstanbul Barosu na kayıtlı avukat 1

2 I. Müşterek avarya tanımı A. Müşterek avaryanın YTTK daki tanımı YTTK m f. 1 de müşterek avaryanın tanımı verilmiştir. Buna göre, ortak bir deniz sergüzeştine atılmış olan gemiyi, yükü, diğer eşyayı ve navlunu birlikte tehdit eden bir tehlikeden onları korumak amacıyla ve makul bir hareket tarzı oluşturacak şekilde, bile bile olağanüstü bir fedakârlık yapılması veya olağanüstü bir gidere katlanılması hâlinde müşterek avarya hareketi var sayılır ve bu hareketin doğrudan doğruya sonucu olan zarar ve giderler müşterek avarya olarak kabul edilir. Ayrıca YTTK m f. 3 te müşterek avarya garamesine giren zarar ve giderlerin gemi, yük, navlun ve diğer eşya arasında bu bölüm hükümlerine göre paylaşılacağı belirtilmiştir. B. Müşterek avaryanın 2004 York Anvers Kuralları ndaki tanımı YAK (A) Kural ında bir müşterek avarya hareketi, ancak ve sadece, ortak deniz macerasına katılmış olan malvarlığı unsurlarını bir tehlikeden korumak amacıyla müşterek selamet için makul şekilde ve isteyerek olağanüstü bir fedakârlığın yapılması ya da olağanüstü bir masrafa katlanılması halinde mevcuttur şeklinde tarif edilmiştir. Görüldüğü gibi, müşterek avarya tanımı verilirken YTTK da ortak bir deniz sergüzeştine atılmış olan gemi, yük, diğer eşya ve navlun ifadesi kullanılmışken, YAK da deniz sergüzeştine atılmış varlıklar tabiri kullanılmıştır. YAK (A) Kural ında bahsi geçen malvarlığı kavramının içine gemi, yük, navlun ve diğer eşya gireceği gibi, YAK Kural (B) ile kurtarma olmaksızın, gemi veya gemilerin yüklü olmasalar da diğer gemi veya gemiler tarafından çekilmesi veya itilmesi durumunda da müşterek bir deniz sergüzeştinin var olacağı kabul edilerek, müşterek deniz sergüzeşti kavramı bir gemi veya yükü ile sınırlı olmaktan çıkarılmış ve kavramın kapsamı genişletilmiştir. YTTK m metninde her ne kadar gemiyi, yükü, diğer eşyayı ve navlunu birlikte tehdit eden bir tehlikeden söz edilmişse de, müşterek avaryadan söz edebilmek için her daim bu dört unsuru birden tehdit eden bir tehlikenin mevcut olması zorunlu olmayıp tehlikenin aynı anda sadece gemi ve yükü tehdit etmesi yeterlidir. Bu elemanların yanı sıra, örneğin gemi zaman çarteri sözleşmesiyle tahsis edilmiş durumdaysa zaman çartererine ait yakıt gibi ve/veya gemide mevcut üçüncü şahıslardan kiralanmış ekipman gibi unsurlar, diğer eşya kavramı kapsamında müşterek deniz sergüzeştine atılmış kabul edilecektir. Uygulamada navlun ya peşin ödenir, ya yüklemeyi ve konşimento tanzimini müteakip belirli bir süre sonra ödeneceği ve navlun sözleşmesine derç edilecek lost or not lost klozu ile navlunun her halükârda kazanılmış navlun olacağı kararlaştırılır ya da yük varma limanına ulaştığında ödenir. Eğer navlunun, yükün varma limanına varması şartıyla ödeneceği kararlaştırılmışsa, navlunun yük malikinin dışında bir kişinin (navlun alacaklısının) rizikosunda olduğu kabul edilecek ve bu durumda navlun müşterek avaryaya iştirak edecektir. Dolayısıyla, YTTK m f. 1 de ve YTTK m f. 3 te bahsi geçen navlun kavramını, alacaklısı yönünden rizikoda olan navlun şeklinde anlamak gerekecek ve bu haldeki navlun diğer unsurlarla birlikte müşterek deniz sergüzeştine atılmış olarak kabul edilecektir. 2

3 YAK ın XVII sayılı Kural ının (e) paragrafında mektupların, yolcuların bagajlarının, şahsi eşyalarının ve beraberindeki motorlu araçların müşterek avaryaya iştirak etmeyecekleri belirtilmiştir. Bu düzenleme, bahsi geçen unsurların maliklerinin müşterek avarya garame payı ödeme borcu altında olmayacaklarını ifade etmektedir. Bu nedenle, bu unsurların YTTK m f. 1 de ve YTTK m f. 3 te belirtilen diğer eşya kavramına dahil olmadıklarını kabul etmek gerekir. Ancak bu unsurların malikleri müşterek avarya mahiyetinde bir fedakarlık yapmış veya masrafa katlanmışsa, müşterek avarya garame payı alacaklısı olabileceklerdir. II. Müşterek avaryanın unsurları Yukarıda tanımını verdiğimiz müşterek avaryanın unsurları aşağıdaki gibi açıklanabilir: A. Ortak deniz sergüzeşti Gemi, yük, diğer eşya ve navlun ortak bir deniz macerasına atılmış olmalıdır. Burada bahsi geçen deniz macerası, yükün taşınmak üzere gemiye yüklenmeye başladığı andan boşaltmanın tamamlanması anına kadar devam eden kader birliğini ifade etmektedir. Dolayısıyla yükün yüklenmesi veya boşaltılması tamamlanmadan müşterek avarya gerçekleşirse, paylaşmaya geminin yanı sıra o anda gemide bulunan yük katılır. Zira gemiye yüklenmemiş yük için ortak deniz macerası başlamamış, gemiden boşaltılan yük için ise ortak deniz macerası sona ermiştir. B. Müşterek selamet Müşterek selamet kavramı ile malvarlıklarının fiziki kurtuluşu aranmaktadır. Bu kavram iki unsur taşır; müşterek tehlike ve müşterek menfaat. 1. Gemi, yük, diğer eşya ve navlunu birlikte tehdit eden bir tehlike olmalıdır. Burada bahsi geçen tehlike, gemiyi, yükü, diğer eşyayı ve navlunu ziya veya hasara uğratabilecek önemli bir olaydır. Müşterek tehlikenin, müşterek selamet şartı ile birlikte bulunmasının istisnası YAK Kural X (b) de düzenlenmiş olup yük, yakıt ve kumanyaların elden geçirilmesi veya boşaltılması masrafları, yolculuğun güvenli bir şekilde tamamlanması amacıyla yapılmış olmak şartıyla tehlike unsuru aranmadan müşterek avarya olarak kabul edilmiştir. Tehlikenin deniz tehlikesi olması gerekmez. Örneğin, yangın veya infilak tehlikesi olması yeterlidir. Tehlikenin objektif ( gerçek) olup olmaması meselesinde ölçü, tedbirli bir kaptanın söz konusu olayı bir tehlike olarak kabul edebilmesidir. Tedbirli bir kaptan olayı mevcut ve önemli bir tehlike olarak takdir edebiliyorsa, tehlikenin gerçekleştiği kabul edilecektir. Kaptanın hatalı takdiri sonucunda, aslında tehlike bulunmadığı halde tedbir alınmasından dolayı gemi ve /veya yüke zarar gelmişse, müşterek avarya paylaştırması yapılmaz. Bu zararlar için kaptan, YTTK m f. 1 uyarınca gemi ve eşya ile ilgili herkese karşı, 3

4 donatan, YTTK m f. 1, taşıyan ise YTTK m f. 1 çerçevesinde yükle ilgililere karşı sorumlu bulunmaktadır. Tehlikenin mevcut olması gerekir. Bunun istisnası YAK XI de düzenlenmiştir. Barınma müşterek avaryasında geminin muhtemel bir tehlikeden kurtulmak için bir liman veya yerde barınması yeterli sayılır. Tehlikenin varlıkları tam ziyaa uğratacak şiddette olması gerekmez, ciddi tehdit oluşturması yeterlidir. 2. Bu tehlikeden gemiyi, yükü, diğer eşyayı ve navlunu korumak maksadıyla yani müşterek menfaat uğruna olağanüstü bir fedakârlık yapılacak veya olağanüstü bir gidere katlanılacaktır. Burada olağanüstü kavramıyla ifade edilmek istenilen husus, olağan deniz yolculuğu sırasında yapılması beklenmeyen fedakârlık ile katlanılması beklenmeyen giderdir. Örneğin, sefer yapılacak limanın mevsimsel şartları uyarınca buz kırıcı gerekiyorsa, buna ilişkin gider müşterek avaryadan sayılmayacaktır. C. Fedakârlık hareketi makul olacaktır Yapılan olağanüstü fedakârlık veya katlanılan olağanüstü gider makul olmalıdır. Burada makul kavramıyla ifade edilmek istenilen husus, müşterek avarya hareketinin tehlikeyi önlemede uygun ve elverişli olan hareket olması gereğidir. Örneğin, basit ve ekonomik bir römorkaj hizmetiyle alınabilecek bir önlem yerine fahiş bedelle kurtarma sözleşmesi akdetmek makul bir hareket tarzı olmayacaktır. D. İradi fedakârlık Yapılan olağanüstü fedakârlık veya katlanılan olağanüstü gider bile bile yapılmış olmalıdır. Genel olarak fedakarlık kararını kaptanın vermiş olması gerekmekte ise de günümüzde genel eğilim, alınan önleme kimin tarafından karar verildiğinden ziyade önlemin diğer unsurları üzerinde durulması yönündedir. Burada bile bile kavramıyla anlaşılması gereken husus, fedakârlığın veya masrafın iradi olması, yani bilerek yapılmış olmasıdır. Örneğin bir geminin kazaen karaya oturması halinde, bu oturma bilerek yapılmış olmadığı için müşterek avarya hareketi olarak kabul edilmeyecek ve bu sebeple gemide meydana gelecek hasarlar müşterek avarya mahiyetinde addolunmayacaktır. Ancak tehlikedeki gemi müşterek selâmet uğruna kaptan tarafından bile bile karaya oturtulacak olursa bunun sonucu gemide oluşan hasarlar müşterek avarya kabul edilecektir. E. Faydalı sonuç: Faydalı sonuç müşterek avaryanın unsurundan ziyade sonucudur. Yani gemi ve yükten ve/veya navlun ile diğer eşyadan hiçbir şey kurtarılamamışsa müşterek avarya kuralları uygulanamaz. Eğer alınan önlem fayda sağlamamış ancak başka bir sebeple sonuç elde edilmişse, faydasız kalan önlemin sonucunda meydana gelen zarar veya masraf da müşterek avarya sayılır. Örneğin, karaya oturan yüklü geminin yüzdürülmesi için makineleri zorlanmış 4

5 ve hasar oluşmuş lakin geminin yüzdürülmesi sağlanamamış ve ancak sonradan gelen bir gemi yardımıyla yüzdürülmüş olursa, hem makinedeki zorlama hasarı hem de gelen geminin yardım masrafları müşterek avarya teşkil edecektir. Faydalı sonuç için gemi ve yükünün tamamen kurtarılması şart değildir. Kısmen kurtulma yeterlidir. YAK Kural XVII de malvarlıklarının kural olarak bunların deniz macerasının sona erdiği zamandaki mevcut değerleri üzerinden müşterek avarya paylaşımına iştirak edecekleri belirtilmiştir. Bu kuraldan çıkarılan sonuca göre de, faydalı sonuç, müşterek avaryanın bir unsuru olmamakla birlikte, müşterek avarya garamesine iştirak için bir zorunluluktur. Müşterek avarya tanımıyla ilgili YTTK m f. 1 hükmü hakkında üzerinde durulması gerekli diğer bir husus, müşterek avarya hareketinin sadece doğrudan doğruya sonucu olan zarar ve giderlerin müşterek avarya olarak kabul edileceğidir. Buna göre örneğin, denize bir kısım yükün atılması nedeniyle uğranılan doğrudan zarar müşterek avarya olarak kabul edilebilecekken, bu yükün sonradan deniz dibinden kaldırılması için yapılması gerekebilecek masraf müşterek avarya olarak kabul edilmeyecektir. YTTK m f. 2 de müşterek avaryadan sayılacak bir giderin yapılmaması için göze alınan her fazla giderin de, başka ilgililer bu fazla giderden faydalansalar bile, önlenmiş olan giderin tutarına kadar, müşterek avarya garamesine gireceği belirtilmiştir. Esasen benzer düzenleme, YAK (F) Kural ında da mevcuttur. Buna göre örneğin, barınma limanında tamiri mümkün bir geminin kaptanı, barınma limanında yükün indirilip tamir süresince depo edilmesi masrafı yapmak yerine, zamandan da tasarruf gayesiyle geminin varma limanına cer edilmesine karar verirse, bu cer masrafının, gemi barınma limanında tamir edilseydi müşterek avarya olarak kabul edilecek olan masrafların tutarına kadar olan kısmı müşterek avarya olarak kabul edilecek ve geminin barınma limanında değil de tahliye limanında tamirinin daha az masraflı olması nedeniyle gemi malikinin elde ettiği fayda dikkate alınmayacaktır. III. Müşterek avarya paylaştırması YTTK m f. 1 de taraflarca başka bir husus kararlaştırılmamış olduğu takdirde, müşterek avarya garamesinin, Milletlerarası Denizcilik Komitesi tarafından hazırlanarak, bu madde hükmüne göre Türkçe ye çevrilip yayımlanmış olan en son tarihli York Anvers Kurallarına tâbi olacağı düzenlenmiştir. Milletlerarası Denizcilik Komitesi tarafından hazırlanan bu kuralların en sonuncusu 2004 tarihlidir. YTTK m f. 2 de York Anvers Kuralları nın çevirisinin Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü ile Denizcilik Müsteşarlığı tarafından kurulacak ihtisas komitesi tarafından hazırlanacağı, çevirinin Resmi Gazete de yayımlanarak ilan edileceği belirtilmiştir. Henüz böyle bir tercüme yapılmamıştır. Bu arada tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı nın kurulmasına karar verilmiş, tarihli (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 655 sayılı 5

6 Kanun Hükmünde Kararname ile 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmış ve mevzuatta Denizcilik Müsteşarlığı na yapılan atıfların Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı na yapılmış sayılacağı düzenlenmiştir. YTTK m. 1274, müşterek avarya garame paylarının kişisel borçlularını düzenleyen yeni bir hükümdür. YTTK m f. 1 e göre bu borçlular garameye girecek olan; Geminin, müşterek avarya hareketinin meydana geldiği andaki donatanı, Navlunun, boşaltma tarihindeki alıcısı, Diğer eşyanın, boşaltma tarihindeki malikidir. YTTK m f. 1 de yük ve diğer eşya ayrı ayrı belirtilmiş olmasına rağmen YTTK m f. 1 de yük maliki ayrıca zikredilmemiştir. Yük kavramını da diğer eşya kavramı içinde kabul etmek gerekecektir. YTTK m f. 2 de ise garameye girecek eşyanın gönderileninin eşyaya bir müşterek avarya katılma borcunun düştüğünü bilerek, eşyayı teslim alması durumunda şahsen sorumlu olacağı düzenlenmiştir. Bu iki fıkra arasında tutarsızlık olduğu, malikin aynı zamanda gönderilen olduğu bir halde şahsi sorumlu olması için teslim alacağı eşyanın müşterek avarya katılma borcu olduğunu bilmesi gerekip gerekmediği hususunda tartışma yaratacağı yolunda eleştiri getirilmektedir. YTTK m. 1275, garame payı alacaklılarının güvencelerini düzenlemektedir. Buna göre, garame payı alacaklıları: Garame borçlusu gemi üzerinde, gemi alacaklısı hakkına, Garame borçlusu eşya üzerinde Türk Medeni Kanunu ( TMK ) m. 950 ilâ TMK m. 953 uyarınca hapis hakkına, Garame borçlusu navlun üzerinde TMK m. 954 ile TMK m. 961 maddeleri uyarınca alacak rehnine sahiptirler. YTTK m. 1276, geminin YTTK m a göre zararın tespit ve paylaştırılmasının yapılması gereken limandan ayrılabilmesi için yük ilgililerine teminat gösterme zorunluluğunu düzenlemektedir. Maddede açıklık yoksa da, bu teminatın verilmesi halinde müşterek avarya garame alacaklılarının gemi alacaklısı hakkı bu teminat üzerine geçecektir. YTTK m hapis hakkının kullanılmasını düzenlemektedir. Buna göre; Kaptan, garame payları ödenmedikçe veya YTTK m gereğince teminat gösterilmedikçe garameye iştirak edecek eşyayı teslim edemez. Aksi halde kendisi de bu paylardan şahsen mesul olur. Malların teminatsız teslimini donatan emretmişse YTTK m f. 2 ve f. 3 uygulanır. Yani emre uymuş olması kaptanı sorumluluktan kurtarmaz, durumu bilerek kaptana emir veren donatan da sorumlu olur. 6

7 Alacaklıların garameye giren eşya üzerindeki hapis hakkı, YTTK m f. 3 gereğince alacaklılar adına taşıyan tarafından YTTK m hükmüne göre kullanılır. Alacaklılar adına hapis hakkını kullanma yetkisinin taşıyana tanınmış olmasının hangi anlama geldiği açık değildir. Alt taşıma ilişkisinin olduğu bir taşımada, bu yetkinin asıl ( fiili) taşıyana verilmiş olduğunun kabulü gerektiği, o nedenle taşıyan yerine donatan denmiş olmasının daha uygun olacağı söylenmektedir. IV. Dispeç Müşterek avarya sayılan zarar ve masrafların, kurtulan değerler (gemi, yük, navlun, diğer eşya) arasında paylaştırılması işlemine dispeç denilmektedir. Paylaştırmayı yapan kişiye dispeççi, onun hazırladığı rapora da dispeç raporu denilmektedir. Dispeç, YTTK da 1278 ilâ 1284 maddeler arasında düzenlenmiştir. YTTK m de donatanın dispeçi gecikmesizin yaptırmakla yükümlü olduğu, yaptırmazsa diğer ilgililere karşı sorumlu olacağı ve sigortacılar dahil diğer ilgililerden her birinin dispeçin yapılmasını isteme ve yaptırmaya yetkili olacağı, dispeçin yapılması istemi dispeççi tarafından ortada bir müşterek avarya hareketi bulunmadığı gerekçesiyle reddedilecek olursa sigortacı dahil her bir ilgilinin mahkemeye müracaatla dispeçin yapılmasına gerek olup olmadığı hususunda karar verilmesini talep edebileceği belirtilmiştir. YTTK m da dispeçin varma yerinde ve eğer buraya varılamazsa yolculuğun bittiği limanda yapılacağı düzenlenmiştir. YTTK m de dispeççinin ilgililerin oy birliğiyle atanacağı, oy birliği sağlanamazsa dispeççiyi dispeçin yapılacağı yer mahkemesinin atayacağı, ilgililerden her birinin dispeçin yapılması için lüzumlu evrakı dispeççiye vermekle yükümlü olduğu, bu hususta dispeççinin mahkemeden yardım isteyebileceği ve dispeççinin ilgililere giderini ödemek koşuluyla dispeç raporundan örnek vermekle yükümlü olduğu belirtilmiştir. YAK (E) Kuralında iddia sahibi, iddiasının doğruluğunu ortaya koyan olguları kanıtlamakla yükümlüdür. şeklinde genel hukuk ilkesini yansıtmaktadır. Aynı kurala göre M/A talebinde bulunan taraflar deniz sergüzeştinin sona ermesinden itibaren 12 ay içinde zarar ve masrafları dispeççiye yazılı olarak bildireceklerdir. YTTK m de dispeçin onaylanmasını isteme hakkı ve dispeçe itiraz düzenlenmiştir. Buna göre sigortacı dahil ilgililer, YTTK m da gösterilen mahkemeden dispeçin onaylanmasını isteyebilecekleri gibi, dispeçe itiraz da edebilirler. Mahkemeye çağrılan ilgililerden gelmeyenlerin dispeçe onay vermiş sayılacağı belirtilmiştir. İtirazın en geç ilk celsede yapılması gerektiği, ancak haklı sebeplerle bir defalık süre verileceği düzenlenmiştir. YTTK m de dispeçin onaylanması düzenlenmiştir. Buna göre dispeç onaylanabileceği gibi, düzeltilerek de onaylanabilecektir. İtirazın hemen karara bağlanmasının mümkün olmadığı durumda, dispeç raporunun itiraz kapsamı dışında kalan kısmının ayrı bir kararla onaylanacağı belirtilmiştir. Maddede dispeçe yapılan itirazların haklı görülmesi durumunda 7

8 dispeçin iptal edilmesi ya da dispeççiye geri gönderilmesi gibi hususlara yer verilmemiştir. Mahkemenin iptal yetkisinin bulunduğunu kabul gerekir. YTTK m te dispeçin onaylanmasında ve itirazların incelenmesinde basit yargılama usulü hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. YTTK m te ise dispeç raporunun onaylanması hakkındaki kararın, kesinleştikten sonra ilam hükmünde olacağı, itiraza uğramamış dispeç raporunun onaylanmasına ilişkin kararın kesinleşmeden önce de ilam hükmüne sahip olacağı, ancak ilamın, usulüne göre çağrılmamış ilgililer aleyhine hiçbir sonuç doğurmayacağı düzenlenmiştir. Bu maddede bahsi geçen dispeç raporunun onaylanması hakkındaki karar terimi yerine dispeç raporu hakkındaki karar denilmesinin daha doğru olacağı görüşündeyim. Zira, mahkeme dispeç raporu hakkında sadece onaylama kararı değil, düzelterek onaylama veya iptal kararı da verebilecektir. YAK Kural (D) gereğince fedakarlık veya masrafa neden olan olay, deniz sergüzeştine atılmış taraflardan birinin kusurundan doğmuş olsa dahi M/A paylaşımı yapılacaktır. Ancak bu kural, kusurlu tarafa karşı ileri sürülebilecek talep ve savunma haklarını veyahut kusurlu tarafın talep veya savunma haklarını etkilemeyecektir. Yani kusur, M/A hesaplaması yapılırken değil, daha sonra bu hesaplama temelinde gerçekleştirilecek olan icra safhasında rol oynayacaktır. M/A olayına kusuru ile sebebiyet veren üçüncü bir kişi ise bu kusur M/A alacağını etkilemez. Ancak zarar gören ilgili, kusurlu üçüncü kişiden tazminat elde etmişse bu takdirde onun M/A alacağı ortadan kalkar. YAK Kural (G) gereğince, M/A paylaştırması gerek zararlar gerek paylaştırmaya katılım bakımından, yolculuğun son bulduğu yer ve zamandaki değerler esas alınarak yapılacaktır. Bu kural M/A paylaştırmasının yapılacağı yere ilişkin anlaşmaları kapsamaz. Paylaştırmaya katılacak yük ve diğer eşya ilgilisine teslim edildiği sıradaki değeriyle, gemi ise boşaltmanın tamamlandığı gündeki değeriyle paylaştırmaya katılacaktır. Alacaklı masa teşkilinde, fedakârlık mahiyetindeki yük zararları boşaltma tarihindeki değer, masraf mahiyetindeki zararlar ise masrafın yapıldığı yer ve zamandaki tutarlar esas alınacaktır. V. Zamanaşımı YTTK m f. 1 de müşterek avarya garame payı alacaklarının bir yılda zamanaşımına uğrayacağı, YTTK m f. 2 de de zamanaşımının, geminin YTTK m da belirtilen yere, yani varma yerine ve eğer buraya varılamazsa yolculuğun bittiği limana, vardığı tarihten itibaren işlemeye başlayacağı düzenlenmiştir. YTTK m. 6 da ticari hükümler koyan kanunlarda öngörülen zamanaşımı sürelerinin, kanunda aksine düzenleme yoksa, sözleşme ile değiştirilemeyeceği düzenlenmiştir. Buna göre YTTK m emredici bir hükümdür. Bu nedenle, YAK ın müşterek avaryaya ilişkin taleplerin müşterek avarya dispeçinin tanzim edildiği tarihten itibaren 1 yıl ve her halükarda müşterek deniz sergüzeştinin sona ermesini müteakip 6 yıl içinde dava açılmadığı takdirde sona ereceğini düzenleyen XXIII. maddesinin uygulanması mümkün olmayacaktır. 8

9 Müşterek avarya garame payı alacağına ilişkin 1 yıllık zamanaşımı süresinin, geminin varma yerine ve eğer buraya varılmazsa yolculuğun bittiği limana vardığı tarihten itibaren başlayacağını düzenleyen YTTK m f. 2 hükmünün uygulamada zorluk çıkaracak bir düzenleme olduğu belirtilmektedir. Müşterek avaryada alacak, ancak dispeç raporuyla belirli hale gelir. Henüz dispeç raporu düzenlenip müşterek avarya alacağı belirli hale gelmeden muaccel olmuş bir alacaktan bahsedilemeyeceği için bu alacak hakkında zamanaşımı süresini başlatmanın doğru bir yöntem olmadığı ileri sürülmektedir. Bu konu iki yönden incelenebilir: A- Geminin borçlu olduğu haller YTTK m de düzenlenen zamanaşımı şahsi alacak hakkı ile ilgilidir. YTTK m f. 1 ve aynı mahiyette YTTK m f. 1 b. f de müşterek avarya alacaklılarının gemi üzerinde gemi alacaklısı hakkına sahip olduğu, YTTK m de gemi alacağının, sahibine gemi ve eklentisi üzerinde kanuni rehin hakkı ( K.R.H. ) verdiği düzenlenmiştir. YTTK m f. 2 b. a da K.R.H. nın geminin YTTK m de belirtilen yere varmasından itibaren 6 ay içinde, cebri icra yoluyla sonuçlanacak şekilde ihtiyaten haciz edilmemişse düşeceği, YTTK m f. 2 b. b de geminin iyi niyetli üçüncü şahıs tarafından satın alınıp, alıcının gemiyi sicile tescil ettirmesinden itibaren 60 gün sonunda düşeceği düzenlenmiştir. YTTK m f. 3 de geminin ihtiyaten haczinin mümkün olmadığı zaman aralığının, bu sürelerin hesabında dikkate alınmayacağı düzenlenmiştir. Yine TTK m de müşterek avarya alacağının deniz alacağı olacağı düzenlenmiştir. YTTK m. 1353/1 de ise deniz alacaklarının teminat altına alınabilmesi için geminin sadece ihtiyati haczine karar verilebileceği, YTTK m f.5 de ise vadesi gelmemiş deniz alacaklarında İcra ve İflas Kanunu ( İİK ) m. 257 f. 2 şartları gerçekleştiği takdirde geminin ihtiyaten haczine karar verilebileceği düzenlenmiştir. İİK m. 257 de ihtiyati haciz istenilebilmesi için kural, vadesi gelmiş alacak olmasıdır. İİK m. 257 f. 2 gereğince vadesi gelmemiş alacak için ihtiyati haciz isteme şartları, borçlunun muayyen yerleşim yerinin olmaması veya borçlu taahhütlerinden kurtulmak için mallarını gizliyor, kaçırıyor veya kendisi kaçıyorsa şeklinde düzenlenmiştir. İİK m. 257 f. 2 deki şart ( borçlunun yerleşim yerinin belli olmaması veya taahhütlerinden kurtulmaya çalışıyor olması) gerçekleşmezse, müşterek avarya alacağı muaccel hale gelene kadar gemi üzerine ihtiyati haciz istenemeyecek ve YTTK m f. 3 gereğince M/A alacağını güvenceye alan gemi alacaklısı hakkı bakımından hak düşürücü süre işlemeyecektir. Buna karşılık YTTK m de düzenlenen kişisel talep haklarına ait zamanaşımı işleyecek ve belki de ayni talep hakkına ait süre işlemeye başlamadan sona erebilecektir. Bunun makul bir sonuç olmadığı ileri sürülmektedir. Bu sakıncanın ortadan kaldırılabilmesi için, M/A alacağının zarara katlanıldığı anda muaccel olduğunun kabul edilmesinin de mümkün olamayacağı, bu nedenle en uygun çözümün, muacceliyetin M/A dispeçinin tamamlanması ile gerçekleşeceğini fakat muaccel olmayan 9

10 M/A alacağı için de ihtiyati haciz istenilebileceğini açıkça öngörmek gerektiği ileri sürülmektedir. Bir başka görüş, dispeç henüz yapılmadan da ihtiyati haciz istenilebileceği, bu olasılıkta mahkemenin YTTK m deki tanıma uygun bir müşterek avarya hareketi olduğu sonucuna varırsa YTTK m hükmünü ( geminin ayrılabilmek için teminat verme yükümlülüğünü) dikkate alarak tam değer üzerinden ihtiyati hazce karar verebileceğini, belirtmektedir. Karşı görüşte olanlar, İİK m. 257 hükmü karşısında bunun mümkün olamayacağını, ihtiyati haciz kararı verebilmek için ya alacağın vadesinin gelmiş olması şartının aranacağını, vadesi gelmemiş alacak için ise borçlunun yerleşim yerinin belli olmaması veya borçlunun taahhütlerinden kurtuluyor olmaya çalıştığının sabit olması gerektiğini söylemektedirler. B- Yükün borçlu olduğu haller Zamanaşımının başlangıcı hakkındaki YTTK m f. 2 hükmünün hatalı olduğu yönündeki görüşler yükün borçlu olduğu haller için de ileri sürülmüştür. Bu borçların da muacceliyeti dispeç raporu düzenlenmesi halinde söz konusu olacaktır. Yüke düşen M/A katılma payını güvenceye alan hapis hakkının ( YTTK m. 1275) korunması için öngörülmüş bir süre yoktur. Ancak, alacaklının yüke zilyet olma durumu sona erince yük üzerindeki hapis hakkı da son bulacaktır. Yük üzerindeki hapis hakkı devam ettiği ahvalde taşınır rehni niteliğindeki hapis hakkı ile temin edilen kişisel talep hakkı YTTK m e göre zamanaşımına uğradığında alacağın bir taşınır rehniyle güvenceye bağlanmış olması, bu alacak için zamanaşımının işlemesine engel olmaz, bununla birlikte alacaklının, hakkını rehinden alma yetkisi devam eder şeklindeki 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu ( YBK ) m. 159 gereğince hapis hakkı ortadan kalkmayacağından, alacaklı rehin hakkına dayanarak alacağını elde edebilecektir. Yük teminat karşılığı ilgilisine teslim edilmiş olursa ( YTTK m f. 1), rehin hakkı ( hapis hakkı) teminat üzerinde geçmiş olacaktır. Hapis hakkının devam ettiği durumda, mevzuatta yük üzerindeki hapis hakkına ilişkin bir hak düşürücü süre veya zamanaşımı öngörülmediğinden M/A teminatı elde edildikten sonra bir yıllık süre geçirilmiş ve YTTK m de düzenlenen şahsi alacak zamanaşımına uğrasa dahi alacaklı YBK m. 159 gereğince alacağını teminattan alabilecektir. VI. YAK hakkında genel bilgiler 2004 York Anvers Kuralları, Milletlerarası Denizcilik Komitesi (CMI) tarafından 4 Haziran 2004 günü kabul edilmiştir. Milletlerarası Deniz Sigortacıları Birliği (IUMI), 1994 York Anvers Kuralları ndan hoşnut olmadığını bildirmiş, 1998 yılında Berlin de yapılan konferansında bu hususta bir çalışma sunmuş ve Milletlerarası Denizcilik Komitesi ne resmi başvuruda bulunmuştur. Amaç, müşterek avarya olarak kabul edilecek unsurların sayısının azaltılmasıdır. Milletlerarası Denizcilik Komitesi nin 2000, 2001, 2003 yıllarında yapılan konferanslarındaki tartışmaların neticesinde 2004 York Anvers Kuralları nın ana esasları şu şekilde kabul edilmiştir: 10

11 A- YAK Kural VI: Kurtarma ücret ve masrafları müşterek avaryadan sayılmayacaktır. Fakat, taraflardan biri diğerine düşen kurtarma ücret veya masrafını ödediyse, yapılan bu ödeme müşterek avarya dispeçinde ödeyen taraf lehine alacak olarak hesap edilecektir. Bu düzenleme, kurtarmada eşyası kurtarılan taraflardan her birinin kendi eşyasının kurtarılmasına ilişkin ücret ve masrafı ödeyeceğini belirten 1989 Milletlerarası Kurtarma Sözleşmesi m. 13 f. 2 ye uygundur. LOF 2011 de önemli uyarılar başlığı altındaki 1. maddede müşterek avarya için teminat verilmiş olmasının, kurtarılan eşyaların sahiplerini kurtarıcıya kurtarma için ayrıca teminat verme borcundan kurtarmayacağı belirtilmiştir. Nitekim, YTTK m f. 1 de kurtarma ücretinin borçlularının, kurtarılan aracın ve diğer eşyanın kurtarma faaliyetinin tamamlandığı andaki malikleri olduğu düzenlenmiş olup; YTTK m f. 2 de ise kurtarma ücretinin, kurtarılan aracın maliki ve diğer eşyanın malikleri arasında kurtarılan değerler oranında paylaşılacağı ve kurtarma ücretinin borçluları arasında teselsül olmadığı belirtilmiştir. Ancak ülkemizde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü nün kullandığı Kurtarma Yardım Sözleşmesi nin (TOF) 5. maddesinde kurtarılan tüm değerlere karşılık tek bir teminat mektubu verilebileceği gibi, kurtarıcının yazılı muvafakati ile gemi, yük, navlun ve bunker için ayrı ayrı teminat verilebileceği, fakat bu unsurlar için ayrı ayrı teminat verilse dahi kurtarıcının donatan aleyhine yasal yollara başvurabileceği belirtilmiş, 6. maddesinde ise kurtarılan veya yardım gören gemi donatanının, yük ilgililerinin ödemekle mükellef olduğu tüm mali yükümlülüklerden dolayı kurtarıcıya karşı yük ilgilileriyle birlikte müşterek ve müteselsil borçlu sıfatıyla alacağın tamamından sorumlu olduğu yazılıdır. Kıyı Emniyeti nin Kurtarma Sözleşmesi nin güncel hukuka uyarlanmaması durumunda, Kıyı Emniyeti tarafından yapılan kurtarmalarda, kurtarılan değerlerin malikleri kurtarıcıya ayrı ayrı teminat verse dahi, TOF gereğince tüm borçtan sorumlu tutulabilecek olan donatan müşterek avarya ilan etmek ve dispeççi atamak yoluna gitmek ve ilgililerden M/A garantisi istemek durumunda kalabilecektir. Bu durum, gerek kurtarılan değerlerin malikleri ve gerekse sigortacıları açısından ekonomik olmayacaktır. B- YAK Kural XI ile; Gemi tamir amacıyla bir barınma limanına ya da barınma yerine gidecek olursa, tamir süresince harcanan kumanya ve yakıt yanında kaptan, zabit ve gemi adamlarının ücretlerinin de müşterek avarya giderlerinden sayılacağına ilişkin kural değiştirilmiş, tamir süresince harcanan kumanya ve yakıt müşterek avaryadan sayılırken, kaptan, zabit ve gemi adamlarının ücretleri müşterek avaryadan sayılmamıştır. C- YAK Kural XXI: 1974 ve 1994 YAK Kural XXI de müşterek avarya masraf ve fedakarlıkları için %7 olarak gösterilmiş faiz oranının, bundan böyle Milletlerarası Denizcilik Komitesi tarafından her yıl için ayrı ayrı belirleneceği düzenlenmiştir. 01 Ocak 31 Aralık 2012 için faiz oranı %3 olarak belirlenmiştir. 11

DEĞERLENDİRME BÜLTENİ RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ. Değerlendirmeleri. Sayı: 2014/03. Sayı: 2014/03

DEĞERLENDİRME BÜLTENİ RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ. Değerlendirmeleri. Sayı: 2014/03. Sayı: 2014/03 2014 RİSK RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ BÜLTENİ DEĞERLENDİRME Sigorta Müşterek Avarya Hasar Risk Ödemelerinde ve Hasar Değerlendirmeleri Katma Değer Vergisi Değerlendirmeleri Sayı: 2014/03 Sayı: 2014/03 Ekol

Detaylı

Müşterek Avarya Hukuku

Müşterek Avarya Hukuku Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL Prof. Dr. Samim ÜNAN Prof. Dr. Rayegân KENDER Müşterek Avarya Hukuku 2004 York-Anvers Kuralları Dispeç 2011 Tarihli (Yeni) Türk Ticaret Kanunu Müşterek Avarya ve Sigorta İÇİNDEKİLER

Detaylı

Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI

Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. SUNUŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI...1 II. İNCELEME PLÂNI VE KONUNUN SINIRLANDIRILMASI...2 Birinci

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YORK ANVERS KURALLLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YORK ANVERS KURALLLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER V KISALTMALAR XV GİRİŞ 1 I. KONUNUN TAKDİMİ 1 II. KONUNUN SEÇİMİNDEKİ AMAÇ 1 III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI-METODU 2 BİRİNCİ BÖLÜM YORK ANVERS KURALLLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ I.

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 2015 -. 4-5 / 5 / 2015 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Taşıyanın Hakları - 2/34 3.5 TAŞIYANIN HAKLARI Ders

Detaylı

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır.

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. baskı için ÖN SÖZ...VII 6. baskı için ÖN

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ VII IX XI İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ '. XIII ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER LİTERATÜR LİSTESİ XV XVII XXVII GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- TİCARET HUKUKU - CİLT V. Tamer BOZKURT THEMIS

DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- TİCARET HUKUKU - CİLT V. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- KARA TAŞIMA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI

Detaylı

Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir. Prof. Dr. Didem Algantürk Light

Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir. Prof. Dr. Didem Algantürk Light Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir Prof. Dr. Didem Algantürk Light Bir malın bir pazardan ötekine aktarılması değişik taşıma sistemleriyle gerçekleşir. Malın

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

DENİZ TİCARETİ HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL DENİZ TİCARETİ HUKUKU (Takip Hukuku ve Deniz Sigortaları ile Birlikte) TEMEL BİLGİLER Gözden Geçirilmiş On İkinci Baskı İçindekiler On İkinci Baskıya Önsöz...

Detaylı

Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu

Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu Dr. Kübra YETİŞ ŞAMLI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu İÇİNDEKİLER

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku - 2015 / 1 -

Deniz Ticareti Hukuku - 2015 / 1 - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 2015 / 1 -. 16-17 / 2 / 2015 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Giriş (2/30) Beşinci Bölüm DENİZ TİCARETİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK VE DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK VE DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI İÇİNDEKİLER GİRİŞ I. Konu 11 II. Tarihi Gelişim 12 m. Deniz Hukukunda Uluslararası BirMk 13 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK VE DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 1. Türkiye'de Denizciliğin Geliştirilmesi

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

DENİZ TİCARETİ HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU DENİZ TİCARETİ HUKUKU TEMEL BİLGİLER CİLT I 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Güncellenmiş On Üçüncü Baskı Giriş Türkiye

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 13 -. 5-6/1/2015 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Kaynakça - 1 Üçüncü Bölüm 2. DONATMA İŞTİRAKİ Ders Kitabı:

Detaylı

York Anvers Kuralları 2016 (Çeviri)

York Anvers Kuralları 2016 (Çeviri) ALGANTÜRK LIGHT 205 York Anvers Kuralları 2016 (Çeviri) York Antwerp Rules 2016 Prof. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT * ÖZET CMI, Uluslararası Müşterek Avarya Çalışma Grubu nun York Anvers Kuralları nın revize

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku / 2 -

Deniz Ticareti Hukuku / 2 - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 2015 / 2 -. 23-24 / 2 / 2015 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Zaman Çarteri (2/16) 2. ZAMAN ÇARTERİ SÖZLEŞMESİ

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

DENİZ TİCARETİ HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU DENİZ TİCARETİ HUKUKU TEMEL BİLGİLER CİLT I Giriş Türkiye de Denizcilik Yönetimi ve Türk Deniz Ticareti Hukukunun Kaynakları

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 2 -. 23-24/9/2013 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Giriş - 1 I. Konu Rayegân Kender / Ergon Çetingil / Emine

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

DENİZ TİCARETİ HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU DENİZ TİCARETİ HUKUKU TEMEL BİLGİLER CİLT I Giriş Türkiye de Denizcilik Yönetimi ve Türk Deniz Ticareti Hukukunun Kaynakları

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 10.04.2006 / 75 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 5479 Gelir Vergisi Kanunu,Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim

Detaylı

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI Av. Sevinçhan AKPINAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 15.11.2016 sevinchan@eryigithukuk.com İcra kefaleti; icra dosyasının tarafı olmayan üçüncü kişilerce icra dairesi huzurunda

Detaylı

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ulaşım Araçlarının İpoteği İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1

Detaylı

TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası

TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun (5136 sayılı, numaralı, nol TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası 5136 sayılı,

Detaylı

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu GENEL OLARAK SÖZLEŞMELER HUKUKU - Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu - Sözleşmelerin Şekli - Genel İşlem Koşulları - Sözleşme Konusu Edimin İfası -

Detaylı

Enstitü Yük Klozları [C] - CL.254

Enstitü Yük Klozları [C] - CL.254 Enstitü Yük Klozları [C] - CL.254 SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR 1. Rizikolar Klozu Bu sigorta, aşağıdaki 4,5,6 ve 7. klozlarda istisna edilenler hariç, 1.1. Sigorta edilen şeyin 1.1.1. yangın veya patlamaya

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BOLUM TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK VE DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BOLUM TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK VE DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI İÇİNDEKİLER GİRİŞ I. Konu 1 II. Tarihi Gelişim 2 III. Deniz Hukukunda Uluslararası Birlik 4 BİRİNCİ BOLUM TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK VE DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 1. Türkiye'de Denizciliğin Geliştirilmesi

Detaylı

Yeni Deniz Ticareti Hukuku nun Kaynakları

Yeni Deniz Ticareti Hukuku nun Kaynakları Prof. Dr. Kerim Atamer İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Cüneyt Süzel, LL. M. İstanbul Bilgi Üniversitesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Araştırma Görevlisi

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ( Yönetmelik ) 22.05.2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yönetmelik yayımı tarihinden

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT FAİZİ DÜZENLEMESİ

YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT FAİZİ DÜZENLEMESİ 1 YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT DÜZENLEMESİ GİRİŞ Hukuki açıdan faiz;; para alacaklısına, parasından yoksun kaldığı süre için bir hukuki işlem veya yasa uyarınca ödenmesi

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU

Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv BİBLİYOGR AFYA... xvii 1. GİRİŞ...1 2. TARİHİ GELİŞİM...3 I. İlk Çağlar...3 II. Ortaçağ Dönemi...4

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar 30.05.2017 / 15 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı. 27.05.2017 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa No: ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ 1. VEDİA SÖZLEŞMESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 21 I. Roma Hukukunda Vedia 21 II. Eski Hukukumuzda Vedia 23

Detaylı

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı.

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-4 KONU ÖZETİ : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. : Mükellefler; borç durumunu

Detaylı

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri,

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, KAMU ZARARI İlgili-Sorumlu İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, Sorumlu; Kamu zararının oluşmasına sebep olan kamu görevlisini Kamu Kaynağı Kamuya

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009 ÖZET: Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. GEMİ, DENİZ VE İÇ SU TAŞITLARI İLE İLGİLİ BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 16

Detaylı

DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU BİTİRME SINAVI CEVAP ANAHTARI (ÇİFT MUNARALI ÖĞRENCİLER)

DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU BİTİRME SINAVI CEVAP ANAHTARI (ÇİFT MUNARALI ÖĞRENCİLER) DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU BİTİRME SINAVI CEVAP ANAHTARI (ÇİFT MUNARALI ÖĞRENCİLER) I. Merkezi İstanbul da bulunan Ağustos Denizcilik Ltd. Şti.,Hamburg Gemi Sicili ne kayıtlı bir yolcu gemisini satın

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku - 4 -

Deniz Ticareti Hukuku - 4 - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 4 -. 21-22/10/2013 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri BLK - 1/18 E) Bağlama Kütüğü ( BLK ) 1. Amaç ve Yasal

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

DENİZ TİCARETİ HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL DENİZ TİCARETİ HUKUKU (Takip Hukuku ve Deniz Sigortaları ile Birlikte) TEMEL BİLGİLER Gözden Geçirilmiş Onuncu Baskı v ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ Ticaret Kanunu

Detaylı

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri SİGORTA HUKUKU Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. "Sosyal güvenlik" anlamı, sosyal ve özel sigortalar 1 II. Özel sigorta ve sosyal sigorta ayrımı 2 III. Sosyal sigortacılığın Türkiye'de

Detaylı

ENSTİTÜ HARP KLOZLARI

ENSTİTÜ HARP KLOZLARI ENSTİTÜ HARP KLOZLARI 1/1/09 EMTİA SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR Rizikolar 1. Bu sigorta, aşağıda 3 ve 4. Kloz un hükümleriyle istisna edilenler hariç, sigorta edilen şeyin aşağıdakiler nedeniyle uğradığı zıya,

Detaylı

Tİ CARET HUKUKU SORU TAHMİ NLERİ

Tİ CARET HUKUKU SORU TAHMİ NLERİ Tİ CARET HUKUKU SORU TAHMİ NLERİ 1. TTK da ticari işletme kavramı tanımlanmıştır. Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI Bülent SEZGİN* 1-GİRİŞ: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) 503 üncü maddesinde limited şirket, iki

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir:

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir: SİRKÜLER 2017/34 27.05.2017 KONU : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. 7020 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sorumluluk sigortası Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden

Detaylı

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu 20.10.2016 kabul tarihli 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu, 28.10.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Yasa ile teslimsiz taşınır rehin hakkının

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

HİZMET SÖZLEŞMESİ. İşbu sözleşmenin konusu, ACENTE'nin TÜKETİCİ'ye

HİZMET SÖZLEŞMESİ. İşbu sözleşmenin konusu, ACENTE'nin TÜKETİCİ'ye MADDE 1 - KONU: HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşmenin konusu, ACENTE'nin TÜKETİCİ'ye www.zinyaturizm.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

Yapılan bu açıklamalar ve yasal düzenlemeler ışığında somut olaya gelince;

Yapılan bu açıklamalar ve yasal düzenlemeler ışığında somut olaya gelince; -6- I- Yeni 6102 s. TTK. nun 133. maddesindeki düzenleme uyarınca, bir sermaye şirketi olan limited şirketlerde ortaklardan birinin kişisel alacaklısına -6762 s. eski TTK. nun 145. maddesindeki düzenlemenin

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 25.11.2013 Sayı: 2013/020 Konu: 90 SAYILI K.H.K. NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI NEDENİYLE ŞİRKETLERİN ORTAKLARINA, ÇALIŞANLARINA, İŞTİRAKLERİNE VE DİĞER TÜZEL VE GERÇEK KİŞİLERE FAİZ KARŞILIĞI VERDİKLERİ

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

Turkuaz Kart Yönetmeliği Yayımlandı

Turkuaz Kart Yönetmeliği Yayımlandı BÜLTEN NO:102 Turkuaz Kart Yönetmeliği Yayımlandı Eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye'deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine, istihdama etkisi doğrultusunda,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi

Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇINAR İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Türk Borçlar Kanununa Göre Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI D eniz Ticareti Genel M üdürlüğü DAĞ ITIM YERLERİNE

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI D eniz Ticareti Genel M üdürlüğü DAĞ ITIM YERLERİNE 1 / 5 DAĞ ITIM YERLERİNE İlgi: a) Kültür ve Turizm Bakanlığının 12/03/2015 tarihli ve 48639 sayılı yazısı. b) Hazine Müsteşarlığının 24/03/2015 tarihli ve 9652 sayılı yazısı. c) 27/03/2015 tarihli ve 21665

Detaylı

girmektedir.

girmektedir. 30.05.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/49 KONU: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı.

Detaylı

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ 27.05.2017/69-1 VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ ÖZET : 6183 sayılı AATUH Kanuna eklenen 48/A maddesinde vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının

Detaylı

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih:

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: 02.06.2017 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı. 2 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı

Detaylı

1-Türk Bayrağı çekme hakkını yurt dışında elde eden gemi bu hakkını aşağıdakilerden hangisi ile belirler?

1-Türk Bayrağı çekme hakkını yurt dışında elde eden gemi bu hakkını aşağıdakilerden hangisi ile belirler? MDLAW 411 1-Türk Bayrağı çekme hakkını yurt dışında elde eden gemi bu hakkını aşağıdakilerden hangisi ile belirler? A) Gemi Tasdiknamesi B) Bayrak Şahadetnamesi C) Bayrak Çekme Müsaade Belgesi D) Gemi

Detaylı

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ACAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8 XIV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII ÖZET...XI ABSTRACT...XII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğüne

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğüne 05 Kasım 2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğüne Konu: Konut Finansman Sözleşmeleri Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme

Detaylı

Tahsilât Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5 )

Tahsilât Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5 ) 23092013 Tahsilât Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5 ) Seri: A Sıra No: 1 Tahsilât Genel Tebliğinde çok sayıda değişiklik yapan Seri: A Sıra No: 5 Tahsilât Genel Tebliği, 11092013 tarih ve 28762 sayılı

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

VERGİ İCRA HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF

VERGİ İCRA HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. VERGİ İCRA HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı