TARZAN. devam n getirecek. getirecek 3-1. Gülmek size yak fl yor. Sporda fliddet ve düzensizli in önlenmesine dair kanun 8 DE.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARZAN. devam n getirecek. getirecek 3-1. Gülmek size yak fl yor. Sporda fliddet ve düzensizli in önlenmesine dair kanun 8 DE. www.manisaspor.org."

Transkript

1 SAYFA 01 MAN SASPOR, Cumhurbaflkanl Bisiklet Turu nu baflar yla tamamlad Manisaspor Bisiklet Tak m, 47. Cumhurbaflkanl Türkiye Bisiklet Turu nda genel klasmanda 17. olurken, bisiklet dünyas na da ad n yazd rm fl oldu. 3 TE B S KLET TAKIMI ANTRENÖRÜ LUKA ZELE: Türkiye için yeni bir sayfa aç ld Uzun süre Sloven Ulusal MTB Bisiklet tak m n n antrenörlü ünü yapan ve çok baflar l bisikletçilerin yetiflmesinde önemli pay sahibi olan Manisaspor Bisiklet Tak - m Antrenörümüz Luka Zele röportaj konu umuz oldu. 47. Cumhurbaflkanl Bisiklet Turu (TUR11) sonras nda s ca s - ca na sorular m z yan tlayan Zele, kuruldu u günden bu yana istikrarl ve baflar l çal flmalar ile Türkiye Bisiklet camias nda bütün dikkatleri üzerine çeken ve taktir toplayan Bisiklet tak m m z ile ilgili merak edilenleri anlatt. 2. SAYFADA Genç Briççiler, Milli Tak m a haz rlan yor Manisaspor Briç Genç Tak m milli tak m kamp haz rl klar na bafllad. Monitör Mehmet Gökay ve yard mc monitör Ali R za Uslu eflli inde çal flan Manisaspor Briç Genç Tak m bu hafta Akhisar'da düzenlenecek olan Ça lak Briç Turnuvas nda kat larak haz rl klar na devam edecek. 8. SAYFADA Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 81 Para le Sat lmaz L SANSLI ÜRÜN KULLAN TAKIMINA DESTEK OL MUHARREM KAZER Amatörün babas emekli oldu 7. SAYFADA Yar flma bitti 3. SAYFADA U13 ler flovla devam ediyor 5. SAYFADA Tatl c o lu na 22. y l nda anlaml ödül 7. SAYFADA TARZAN devam n getirecek getirecek Manisasporumuz Spor Toto Süper Lig in 32. haftas nda Gaziantepspor ile karfl karfl ya gelecek. 7 May s Cumartesi günü Kamil Ocak Stad nda oynanacak karfl laflma saat 20:00 de bafllayacak. Ligde yeniden ç k fl yakalayan ekibimiz bu karfl laflmadan da galibiyetle ayr larak daha da üst s ralarda yer almak istiyor. 4. SAYFADA Hac rahmanl 1. Amatör de 7. SAYFADA Hentbolda Gazispor flampiyon oldu 5. SAYFADA 2 nci Olimpik Çocuk fienli i 7. SAYFADA Gülmek size yak fl yor Manisasporumuz Spor Toto Süper Lig'in 31. haftas nda Eskiflehirspor'u 3-1 ma lup ederek 6 haftad r devam eden galibiyet hasretine son verdi, taraftar n n yüzünü güldürdü. Karfl laflmada ekibimizin gollerini 58 ve 75 de Kahe, 68. dakikada Murat Erdo an kaydetti. 6. SAYFADA 3-1 Sporda fliddet ve düzensizli in önlenmesine dair kanun 8 DE SPOR TOTO SÜPER L G TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Fenerbahçe Trabzon Bursa Gaziantep Befliktafl Kayseri Eskiflehir Karabükspor Ankaragücü B.B. Spor Manisaspor Antalya Gençlerbirli i Galatasaray Sivas Bucaspor Konyaspor Kas mpafla Hafta Sonuçlar : Sivasspor:1 Gençlerbirli i:1 MP Antalya:3 Bucaspor:3 Kas mpafla:2 Konyaspor:2 Befliktafl:2 Galatasaray:0 Manisaspor:3 Eskiflehirspor:1 Fenerbahçe:2.B.B.Spor:0 Trabzonspor:3 Gaziantep:0 Kayserispor:1 Bursaspor:0 Ankaragücü:0 DÇ Karabük:0 32. Hafta Maçlar : 6 May s 2011 Cuma Eskiflehirspor-Kayserispor May s 2011 Cumartesi.B.B.Spor-MP Antalyaspor Bursaspor-Befliktafl Gaziantep-Manisaspor May s 2011 Pazar Gençlerbirli i-konyaspor DÇ Karabük-Fenerbahçe Bucaspor-Trabzonspor Sivasspor-Ankaragücü May s 2011 Pazartesi Galatasaray-Kas mpafla MAN SASPOR UN GÜNCEL HABERLER Ç N Z YARET ED N

2 SAYFA May s 2011 Perflembe B S KLET TAKIMI ANTRENÖRÜ LUKA ZELE: Türkiye için yeni bir sayfa aç ld Uzun süre Sloven Ulusal MTB Bisiklet tak m n n antrenörlü ünü yapan ve çok baflar l bisikletçilerin yetiflmesinde önemli pay sahibi olan Manisaspor Bisiklet Tak m Antrenörümüz Luka Zele röportaj konu umuz oldu. 47. Cumhurbaflkanl Bisiklet Turu (TUR11) sonras nda s ca s ca na sorular m z yan tlayan Zele, kuruldu u günden bu yana istikrarl ve baflar l çal flmalar ile Türkiye Bisiklet camias nda bütün dikkatleri üzerine çeken ve taktir toplayan Bisiklet tak m m z ile ilgili merak edilenleri anlatt. M anisaspor Yönetiminin kendisinden beklentilerini anlatan 33 yafl ndaki baflar l antrenör Türkiye de yapmak istediklerine de indi. Manisaspor Bisiklet Tak m kimlerden olufluyor? Tak m m z 6 yabanc ve 13 Türk olmak üzere toplam 19 sporcu, 2 masör, bir tane mekanik sorumlu dedi imiz teknik sorumlu, bir yard mc antrenör, bir genel menajer ve benimle birlikte toplam 25 kifliden olufluyor. Bu sporcular n bir k sm A bir k sm B yafl grubuna göre, baz lar genç tak m ile yar fl yor. Nice mutlu y llara Abdullah Türemifl Manisaspor dari Personeli, kulüp muhasebe sorumlular ndan Abdullah Türemifl in 29. yafl gününü 19 May s Stadyumu Kulüp Merkezi nde kutlad. Manisaspor Genel Müdürü Alparslan Kaya n n da yer ald Bülent Dal iki mutlulu u bir arada yaflad Manisa Hür Ifl k Gazetesi Spor Servisi Sorumlusu Bülent Dal, emekliye ayr ld. Dal için Hür Ifl k Gazetesi nde emeklilik kutlamas için pasta kesildi. Dal n do um gününün emeklili i ile ayn güne gelmesi çifte MEfi N YUVARLA I KALEME ALDILAR Vahfliler Futbol Tak m 2- F rt na Felix JOATHIM MASANNEK Felix'in s n f na yeni bir ö renci gelmiflti. Rocce isimli bu çocuk, Bayern Münih'te oynayan Brezilyal bir futbol y ld z n n o luydu. Di erleri hemen Rocce'ye kucak açt lar, fakat Felix onu çok kibirli bulmufltu. Sonra Rocce ne kadar iyi futbol oynad n kan tlad. Üstelik Vahfliler Tak m 'nda da oynamak istiyordu. Ancak Rocce bir süre sonra antrenmanlara gelmemeye bafllad, çünkü Bayern Münih de futbolcu olan babas onun bir sokak tak m nda de il, kendi gibi Bayern'de oynamas n istiyordu. 47. Cumhurbaflkanl Bisiklet Turu'nda, Manisaspor Bisiklet Tak m 'n n ald sonuçlar de erlendirir misiniz? Cumhurbaflkanl Bisiklet Turu özellikle son y llarda tan t m, düzenlendi i tarih ve etap zorlu u bak m ndan birçok sporcunun kat lmak istedi i önemli bir organizasyon. Türkiye ad - na yar flacak bir tak m olarak bu tur bizim için öncelikte tan t m ve ad m z duyurmak amac ile büyük önem tafl - yordu. Bu anlamda uygulad m z taktikler baflar ile sonuçland. Manisaspor Bisiklet tak m ald sonuçlar ve sporcular n yapt ataklar ile hem baflar, hem de görsel anlamda amac na ulaflt. kutlamada kendisi için haz rlanan pastay kesen Türemifl, gösterilen ilgiden dolay mesai arkadafllar na teflekkür etti. ManisaSpor Gazetesi olarak Türemifl e ailesiyle birlikte bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. mutluluk yaflamas na neden oldu. Dal için düzenlenen kutlama törenine, Manisa Gençlik ve Spor l Müdürü Dr Süleyman fiahin, Hür Ifl k Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Fatih Köse, 75. Y l Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Öztürk, Manisa Türkiye Futbol Antrenörleri Derne i Baflkan Tekin Tatl c o lu, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Baflkan smail Ayd n, gazetedeki mesai arkadafllar, sporcu ve gazeteci dostlar da kat ld. Gazetecilikte 25. Y l n doldurdu unu belirten Dal, "Sporu her branflta takip eden spor yazarlar ndan oldum. Hiçbir spor dal n di- erinden ayr tutmamaya özen gösterdim. Özellikle amatör branfllarda zor koflalar alt nda spor yapmaya çal flan insanlar n yan nda olmaya gayret gösterdim. Onlara yapt m haberlerle her zaman destek verdim. Bir amatör sporcunun elde etti i bir baflar y ertesi gün s ca s ca na gazetede okurken mutlu olmas n n ne demek oldu unu çok iyi bilirim." dedi. Vahfliler Tak m 'ndakiler bu duruma çok sinirlendi ve hepsi kafa kafaya verdi. Bir mahalle tak m n n isterlerse Bayern Münih in altyap s ndaki yetenekleri bile alt edebileceklerine inan yorlard. Tak m kadrolar ve formalar haz rland, s k antrenmanlar yap ld. Vahfliler tak m baflta bir futbol y ld z olmak üzere herkese futbolda en yetenekli ve en iyinin de il en çok isteyen ve en çok çal flan n baflar l olaca n göstermek istiyorlard. Büyük gün gelmiflti ve art k Vahfliler Tak m, Bayern Münih'le oynamaya haz rd! lk defa iki Türk tak m Tur11'de yer ald. Türkiye ve Manisaspor aç s ndan ne gibi kazan mlar oldu? Manisaspor futbol branfl nda Türkiye nin en üst düzeyinde mücadele eden bir tak ma sahip. Bu ülke genelinde ki tan n rl k aç s ndan büyük bir avantaj. Ancak uluslararas düzeyde tan nmak için Manisaspor Bisiklet tak m çok önemli bir göreve sahip. Mevcut kadromuz ve sporcular m zla bunu rahatça yapabilecek iyi bir tak - ma sahibiz. Türkiye sadece organizatör ülke olarak de il, tak mlar n n baflar s ile de ad an lan bir kimlik kazand. Manisaspor ise HC2 kategorisinde de erlendirilen Cumhurbaflkanl - Bisiklet Turu nda ev sahibi ülke tak m olma avantaj ile K ta tak m olarak bu yar flta yar flma imkan buldu. Türkiye de bisiklet sporunun profesyonel anlamda yap ld say l tak mlardan biri olarak da önemli bir ilke imza at p, uluslar aras reklam de eri çok büyük bir f rsat de erlendirdi. Sporcular m z için de çok önemli bir tecrübe oldu bizim için. Yeni kurulmufl bir tak m olmam - za ra men al nan dereceler Türkiye bisiklet kamuoyunda baflar l sonuçlar olarak de erlendirildi. Siz antrenör olarak tak m n z baflar l buldunuz mu? Her fleyden önce Türkiye de bisiklet sporunun düzeyini üst seviyeye ç karmak istiyoruz. Biz sadece baflar elde etmek için bir çal flmaya koyulmad k. yi sporcu yetifltiren baflar l projenin temelini de atmak için buraday z. Manisaspor profesyonel bir yaklafl mla önemli bir misyonun öncüsü oldu. Bunu kal c ve köklü bir duruma getirmek istiyoruz. Kat ld m z Cumhurbaflkanl Bisiklet Turu nda ald m z sonuçlar henüz kurulmufl bir tak m n alabilece i çok önemli baflar lard. 8 Etapl k Tur boyunca beklentiniz d fl nda bir performans ile karfl - laflt n z m? Birbirinden zorlu ve farkl özellikleri olan TUR11 her özellikte sporcunun kendisini gösterebilece i aflamalara sahipti. Bisiklet ile yak ndan ilgilenenler bilirler, sporcular n farkl özellikleri vard r. Baz lar iyi sprint, baz lar t rmanma baz lar da dayan kl l k özelliklerine sahiptir. Tak m m zda her özellikte sporcular var. Herkes kendisinin ön plana ç kaca yeri çok iyi de erlendirdi. Ancak özellikle Marek ve Gabor un iyi derece ald klar etaplarda lider grup içerisinde yer almalar bizim için önemli bir baflar yd. Fatih, Ahmet, Andi ve Dean in bireysel ve genel klasmanda ald klar dereceler de gurur vericiydi. Tak m m z bizi çok mutlu etti. Sporcular m z etaplar boyunca en çok karfl laflt s k nt lar ve di er sporculara göre sahip olduklar avantajlar nelerdi? Sporcular m z çok iyi bir haz rl k ve Yönetim Kurulu Üyemiz Çetin Çavdarl ilk kez dede olman n sevincini yafl yor. Çavdarl n n o lu Erhan ve gelini Sinem, Özel 8 Eylül Hastanesi nde kg olarak dünyaya gelen bebeklerine Göktürk ad n verdiler. Do ufltan Tarzan Göktürk ün do umdan sonraki ilk kamp dönemi geçirdiler. Biz yar profesyonel bir k ta tak m olarak 12 tane PRO denilen profesyonel tak mla mücadele ettik. 170 sporcu aras nda y ld z bisikletçiler ve çok baflar l tak mlar vard. Onlar n taktikleri ve tecrübeleri bize göre çok daha üst düzeyde olmas na ra men tak m halinde öyle bir yol izledik ki kendi üzerimizde bir baflar ortaya koyduk. Bu baflar n n en önemli nedeni ise tak mdaki Türk ve yabanc sporcular n k sa sürede kaynafl p gerçek bir tak m ruhunu yakalam fl olmalar. Bu ba n oluflmas nda kamp dönemi ve beraber çal flmam z n da önemli pay var sezonunun en büyük hedefi Cumhurbaflkanl Turu'nda al nabilecek en iyi sonuçlar al p tak m m z n ad n duyurmakt, bundan sonraki dönemde hedeflerinizde neler var? Manisaspor Bisiklet tak m olarak bizim en önemli hedefimiz Manisaspor ve Türk bisikletçilerin isimlerini dünyaya duyurmak. Cumhurbaflkanl bisiklet turu bizim için bu aç dan önem tafl yordu. Uluslar aras bir müsabakada ev sahibi ülke tak m olarak TUR11 de yer almak reklam ve tan t m aç s ndan incelendi inde önemli bir f rsatt. Bunu iyi kulland k. Ald m z k yafetini ise dedesi Çetin Çavdarl hediye etti. Göktürk üzerinde "Do ufltan Tarzan" yaz l z b n ile do umunun ilk gününde Manisaspor sevgisi ile tan flm fl oldu. Manisaspor Kulübü olarak Çavdarl ve Umdu ailelerini tebrik ediyor bebekleri ile uzun ve mutlu bir yaflam diliyoruz. Futbolun fiifreleri S MON KUPER- STEFANE SZYMANSK "Amerika neden uluslararas futbolda bask n de- ildir? Ve nas l hâkim hale gelebilir? Yeryüzündeki en iyi futbol ülkesi hangisidir? En tutkulu taraftar kimindir? Futbolun intihar oranlar na etkisi nedir? Hangi spor dünyada hâkimiyet sa layacak? NFL mi, ngiliz Premier Ligi mi? Bunlar futbol taraftarlar n n sordu u sorulardan baz lar. Futbolun fiifreleri bu sorulara cevap veriyor. Bir ekonomistin beyni ve bir spor yazar n n becerisiyle yaz lan bu kitap gündelik futbol meseleleri için güçlü analitik araçlar kullan yor, eldeki verilere her yönden bak yor, dünyan n en sevilen oyunu hakk ndaki mant a ayk r gerçekleri gözler önüne seriyor. Bunlar üst üste kondu unda, futbola bak fl m z devrimsel bir biçimde de ifltiriyor. Bu, oyunun uluslararas oynanma biçimini bile etkileyebilir. "Bu kitap sadece matematiksel analizlerin topland bir kitap de il. ddialar oldukça iyi savunulmufl. Szymanski iflini iyi bilen bir ekonomist ve Kuper da do ufltan muhalif bir yap ya sahip. Kliflelere gelemiyor. ki yazar n ortak bilgi ve görüfllerinin ürünü olan kitap ayr ca, Brezilya n n bir eli sakat bir kaleciyle nas l Dünya Kupas n kazand ya da Manchester United n 2008 fiampiyonlar Ligi finalinde Chelsea yi nas l yendi i türünden ilginç ve flahane hikayeler de içeriyor. derecelerle de ad m zdan söz ettirmek için 2012 deki Londra Olimpiyatlar na Türk sporcu yetifltirmek istiyoruz. Kat laca m z yar fllar bitmedi. 3 fakl kategoride yar flan tak m m z var. Düzenlenen tüm turlara kat larak genç sporcular m z n yar fl deneyimini art - raca z. Manisaspor Bisiklet Tak m, sadece futbol ile iç içe olan Manisal lar, bisiklet sporu ile tan flt rd. lerleyen dönemde flehir olarak Manisa, bisiklet tak m olan bir il olarak neler kazanacak? Manisaspor belli bir taraftar kitlesi olan bir kulüp. Futbol çok ilgi gören bir spor. Ancak bisiklet çok farkl bir branfl. Bisiklet sporu Manisa n n uluslar aras platformda tan n rl n sa layacak. Bunun d fl nda Manisal sporseverler kendilerinin de yapabilecekleri e lenceli ve bir o kadar da zevkli bir branfl hakk nda bilgi ve fikir sahibi olacak. Manisaspor Bisiklet Tak m Manisal lar n bisiklete olan ilgi ve merak n direk olarak etkileyecek. Buna yürekten inan yorum. Çünkü dünyan n her yerinde böyledir. Ayr ca çok az futbol kulübünün elde edebilece i uluslararas baflar lar Manisaspor, bisiklet tak m sayesinde yakalayacak. Çavdarl n n torun sevinci Manisaspor Kulübü Derne i ad na mtiyaz Sahibi: Kenan YARALI (Baflkan) Sorumlu Yaz flleri Müdürü Alparslan KAYA Haber Müdürü S. Numan ÇALIfiKAN Katk da Bulunanlar Cemile AYDIN Haflim ELMALI Muharrem KAZER Beyhan YÖRÜR Bilgi fllem Alican NCE Yönetim Yeri 19 May s Stadyumu Halil Erdo an Caddesi 34, Manisa e-posta: Reklam Pazarlama Bas ld yer: Star Medya Yay nc l k A.fi. Gaziemir- zmir Tel: Haftal k Yerel Süreli Yay n Say : 81 Bask Tarihi: 4 May s 2011

3 SAYFA 03 3 Manisaspor Cumhurbaflkanl Bisiklet Turu'nda baflar l oldu Manisasporumuzun, Konya Torku fiekerspor ile birlikte 6 profesyonel ve 14 profesyonel k ta tak m yla yar flt 47. Cumhurbaflkanl Türkiye Bisiklet Turu, Side-Alanya etab yla sona erdi. Manisaspor Bisiklet Tak m, 158 kilometrelik etap sonunda tak m halinde 6. olarak turdaki en iyi derecelerinden birini elde etti. stanbul'dan bafllayan toplam bin 387 kilometrelik 8 etap sonunda ise ekibimiz genel klasmanda 17. olarak çok önemli bir baflar elde etti. Manisaspor Bisiklet Tak m 47. Cumhurbaflkanl Türkiye Bisiklet Turu'nda, genel klasmanda 17. olurken, bisiklet dünyas na da ad n yazd rm fl oldu. Otoritelerden tam not Tur sonunda sprint puanlar genel s ralamas nda ekibimizden Mareck Canecky 46., Gabor Kasza 61. olurken, t rman fl genel s ralamada Mareck Canecky 7., Gabor Kasza ise 17. olarak dikkat çektiler. Manisaspor Bisiklet Tak m henüz yeni kurulmas na ve bisikletçilerin birbirlerini yeni tan - mas na ra men etap bitirme baflar s yla bisiklet otoriteleri taraf ndan övgüye de er bulundu. Manisasporlu bisikletçilerin 22 tak m aras nda baz etaplar ilk 10 s rada bitirmesi, Mareck Caneky'nin iki kez sprint pirimi kazanmas turun ses getiren derecelerinden oldu. Sporcular m z n Side-Alanya etab ndaki ferdi s ralamalar flöyle: Jeremy Yates 45., Ahmet Akdilek 19., Andi Bajc 92., Marek Canecky 93., Fatih Harmanc 72., Gabor Kazsa 131., Bünyamin Özdemir 127., Dean Podgornik 17. Bisikletçilerimizin 8 etap sonras nda ferdi genel s ralamadaki dereceleri ise flöyle olufltu: Jeremy Yates 35., Ahmet Akdilek 108., Andi Bajc 56., Marek Canecky 58., Fatih Harmanc 134., Gabor Kazsa 59., Bünyamin Özdemir 88., Dean Podgornik 120. Kenny Van Hummel etap birincisi oldu Side-Alanya etab n, Skil Shimano tak m ndan Kenny Van Hummel, 'luk dereceyle birinci s rada tamamlad. kincili i Omega Parma Lotto tak m ndan Andre Greipel, üçüncülü ü ise Alessandro Petacchi elde etti. Etab n sprint primini NetApp tak m ndan Eric Baumann, Türkiye Güzellikleri primini ise Omega Parma Lotto tak m ndan Kenny De Haes kazand. Genel klasmanda birinci Alexander Efimkin 8 etap sonras nda Time Type 1 tak m ndan Alexander Efimkin, yar fl genel klasman birincisi olarak tamamlad ve turun birincisi oldu. Turkuaz mayoyu giyen Efimkin, büyük ödülün de sahibi oldu. Genel klasman ikincili ini, Astana tak m ndan Andrey Zeits, FDJ tak m ndan Thibaut Pinot elde etti. Turun en iyi sprinteri Lampre tak m ndan Alessandro Petacchi olurken, ikincili i Williems Accent tak m ndan Stefan Van Dijk, üçüncülü ü ise Garmin Celvero tak m ndan Tyler Farrar elde etti. Turun en iyi t rman c sporcusu Colombia tak m ndan Luis Laverde olurken, Team Type 2 tak m ndan Efimkin ikinci, Cofidis Yohan Bagot üçüncü oldu. Türkiye Güzellikleri priminde en çok puan alan sporculardan CJR tak m ndan Arturo Cortiz Mora birinci oldu. Bu klasmanda Lampre tak m ndan Alessandro Petacchi ikinci, Farnese Vini tak m ndan Andrea Guardini üçüncü oldu. Yar flma jurisi toplan yor Yar flmada sona gelindi Y l n ö renci sporcu yar flmas internet oylamas sona erdi. Adaylar n ald oylar ve spor kariyerleri boyunca elde etti i baflar lar göz önünde bulundurularak yap lacak olan de erlendirme sonucu dereceye giren sporcular gazetemiz ve internet sitemizden duyurulacak. Manisa Valili i, l Milli E itim Müdürlü ü, Manisa GS M, Celal Bayar Üniversitesi ve Manisaspor Kulübü nden temsilcilerin yer ald jüri heyeti sporcular de erlendirerek Y l n Ö renci sporcu Yar flmas n n dereceye giren sporcular n belirleyecek. 19 May s Gençlik ve Spor Bayram n n da içinde yer ald gençlik haftas nda düzenlenecek tören ile ödüllerini alacak olan sporcular Manisaspor Gazetesi taraf ndan bu y l ilki düzenlenen yar flman n ilk galipleri olacaklar. Kulübümüze ceza P rofesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig in 30. haftas nda Bursaspor ile oynad m z karfl laflma sonras nda kulübümüze TL para cezas verdi. PFDK n n tarih ve 91 say l toplant s nda alm fl oldu u kararla ilgili flu aç klama yap ld : MAN SASPOR Kulübünün, tarihinde oynanan BURSASPOR - MAN SASPOR Spor Toto Süper Lig futbol müsabakas nda, taraftarlar n n neden oldu u saha olaylar nedeniyle takdiren TL PARA CEZASI ile cezaland r lmas na, karar verilmifltir. S rada Konya KAP yar fllar var M anisaspor Bisiklet Tak m 47. Cumhurbaflkanl Türkiye Bisiklet Turu nun ard ndan ilk mücadelesini Bisiklet Federasyonu nun 2011 y l faaliyet program nda yer alan KAP Konya Büyükler, Bayanlar, Gençler, Masterler, Y ld zlar Yol Yar fllar nda verecek. 6-8 May s tarihleri aras nda gerçeklefltirilecek yar fllarda büyükler kategorisinde; Ahmet Akdilek, Bünyamin Özdemir, Ali Gülcan, Mevlüt Erkan, Mustafa Çarfl, Egemen Erçevik, genç erkeklerde; Salih Yerli, Vahit Sayg n, Muhammet Kelefl, Emre fiahin ve Ferhat Sezer ekibimizi temsil edecekler. KAP Konya Yol Yar fllar 6 May s Cuma günü saat 09:00 da 130 kilometrelik büyük erkekler yar fllar ile start alacak. Ayn gün genç erkekler saat 13:00 de 80 kilometre pedal çevirecekler. Ekibimiz 8 May s Pazar günü ise 09:00 da 40.8 kilometrelik büyük erkekler kriteryum, ard ndan 34 kilometrelik genç erkekler kriteryum turlar yla yar fl tamamlayacaklar. Manisaspor Bisiklet Tak m na bütün dünyadan davet ya yor M anisaspor Bisiklet Tak m 47. Cumhurbaflkanl Türkiye Bisiklet Turu nda gösterdi i performans ile bisiklet dünyas n n ilgisini fazlas yla çekmeye bafllad. Davetler ço al yor lerleyen dönemlerde gerçeklefltirilecek uluslar aras düzeydeki yar fllarda Manisaspor un da yer almas için organizatörler, ekibimize davette bulunmaya bafllad lar sezonu 7 A ustos ta bafll yor T ürkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig'de sezon planlamas n kararlaflt rd. Plana göre, Spor Toto Süper Lig'in 54. sezonu 7 A ustos 2011 tarihinde bafllayacak. Ligin ilk devresi, 18 Aral k 2011'de oynanacak 17. hafta karfl laflmalar ile bitecek. 2. devresi 22 Ocak'ta bafllayacak Spor Toto Süper Lig'de sezonu, 13 May s 2012'de oynanacak maçlarla sona erecek.

4 SAYFA 04 4 TARZAN devam n getirecek M anisasporumuz Spor Toto Süper Lig in 32. haftas nda Gaziantepspor ile karfl karfl ya gelecek. 7 May s Cumartesi günü Kamil Ocak Stad nda oynanacak karfl laflma saat 20:00 de bafllayacak. Ligde yeniden ç k fl yakalayan ekibimiz bu karfl laflmadan da galibiyetle ayr - larak daha da üst s ralarda yer almak istiyor. 6 haftal k galibiyet özlemine Eskiflehirspor galibiyetiyle son veren ekimiz bu hafta ligin zorlu ekiplerinden Gaziantepspor un konu u olacak. Ligin son 3 haftas nda en iyi sonuçlar almay hedefleyen siyah-beyazl lar, süper lig tarihindeki en iyi puan n elde etmenin hesaplar n yap yor. Ekibimizde tedavisi devam eden Iwansk bu maçta forma giyemeyecek. Sar kart cezas s n r nda bulunan Kahe, Hüseyin Tok, Ömer Aysan ve Murat Erdo an bu maçta kart gördükleri taktirde Bucaspor maç nda forma giyemeyecekler. KARAMAN: Üç maç da en iyi flekilde de erlendirece iz Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman, Manisaspor'u elefltiren kesimleri sert bir dille elefltirirken ligde kalan 3 maç en iyi flekilde de erlendireceklerini söyledi. T eknik Direktörümüz Hikmet Karaman, Gaziantepspor maç öncesinde yapt aç klamada "Ligin bitimine 3 maç kald, 3 maç da en iyi flekilde de erlendirip, ligi bitirece iz." dedi. Göreve geldiklerinde ilk hedeflerinin önce ligdeki tehlikeli bölgeden, küme düflme potas ndan uzaklaflmak oldu unu belirten Karaman sözlerini flöyle sürdürdü: "Göreve geldi imde Manisaspor 5. haftada s f r puandayd. 5. haftada ligdeki tüm tak mlar s f r puandan bafllat n bakal m Manisaspor nerede? Gözü görmeyen baz faltafllar görsün bakal m, gözü görmeyen baz mankafal lar bir baks n bakay m. Özellikle bu sert kelimeleri kullan yorum. 5. hafta herkese s f r puan versinler, bizim geldi imiz konumla Manisaspor bugün hangi derecede bir baks nlar. Onun için bunlar görmek önemli. Dolay s ile ben oyuncu grubuma hep inand m, elefltirilerde yapt m ama onlar çok iyi fleyler yapt. Bu futbolcular yüzde yüzün üstüne ç karak oynad. kinci yar ya 4'te 3 yaparak bafllad. Her fleyin de bir neticesi var tabi. Önümüzde Gaziantepspor maç var, flimdi onu düflünüyoruz. Futbolcu arkadafllar m tak m kalitesini ortaya koymas gerekiyor. Oradan alaca m z sonuç puan hedefinin ne oldu unu bize gösterecek. U18 Tak m m z puanla bafllad U18 Türkiye finallerinin Antalya Side de oynanan ilk maç nda Adana Demirspor ile 2-2 berabere kald k U18 Tak m m z, Bölgesel Gençlik Gelifltirme U18 Ligi sezonu Türkiye finallerindeki ilk maç nda Adana Demirspor ile 2-2 berabere kald. Antalya-Side Emirhan Hotel 2 nolu sahas nda oynanan karfl laflmaya ekibimiz Berk, Cenk Talay, U ur, smail, lker, Mehmet Can, Umut, Okan, Murat, O uz ve Cenk Y lmaz onbiriyle ç kt. Karfl laflmada siyah-beyazl lar n gollerini 32. dakikada Mehmet Can ve 90. dakikada smail kaydetti. Gaziantepspor ile10. mücadele M anisasporumuz, Gaziantepspor ile oynad 9 maçta 3 ga- a lar n 9 kez havaland rd ve kendi lubiyet al rken bu maçlarda rakibinin libiyet, 3 beraberlik ve 3 ma - kalesinde ise 8 gol gördü. ki tak m aras nda oynanan maçlar ve sonuçlar flöyle: Manisaspor-Gaziantepspor: 1-2 Gaziantepspor-Manisaspor: Manisaspor-Gaziantepspor: 4-1 Gaziantepspor-Manisaspor: Manisaspor-Gaziantepspor: 1-0 Gaziantepspor-Manisaspor: Manisaspor-Gaziantepspor: 0-3 Gaziantepspor-Manisaspor: Manisaspor-Gaziantepspor: 2-0 Yolculuk Cuma günü Manisasporumuz Gaziantepspor ile oynayaca karfl laflma için 6 May s Cuma günü saat 17:45 de zmir Adnan Menderes Havaliman nda Adana ya gidecek. Adana dan karayolu ile Gaziantep e gidecek ekibimiz Gaziantep Üniversitesi Turizm Uygulama Otel inde kampa girecek ve maç günü ise kamp n Dedeman Otel de devam ettirecek. Yi it in cezas sona erdi B ursaspor maç nda gördü ü k rm z kart nedeniyle cezal duruma düflerek Eskiflehirspor maç nda forma giyemeyen orta saha oyuncumuz Yi it ncedemir in cezas sona erdi. Yi it bu hafta Gaziantepspor karfl s nda forma giyebilecek. Baflkan m zdan yak n ilgi Yaral ve Delan, Gaziantep maç n n haz rl klar nda da tak m m z yaln z b rakmad Baflkan m z Kenan Yaral, Gaziantepspor maç haz rl klar nda da tak m m z yaln z b rakm yor. Tar k Alm fl Spor Tesisleri nde gerçeklefltirilen antrenmanlar izleyerek futbolcular m za destek veren Baflkan Yaral, Çarflamba günü gerçeklefltirilen antrenman Asbaflkan ve Bas n Sözcümüz Selami Delan ile birlikte izledi.

5 SAYFA 05 5 Mutlulu un tablosu Eskiflehir galibiyetiyle moral bulan futbol tak m m zda moraller üst düzeyde. Gaziantepsor maç haz rl klar nda siyahbeyazl lar n antrenmanlar nefle içinde geçerken objektiflere yans yan görüntüler ise tak m içindeki birlik, beraberlik ve arkadafll n üstü düzeyde oldu unun göstergesi. M anisasporumuz, Gaziantepspor maç - n n haz rl klar n Tar k Alm fl Spor Tesisleri nde bütün h z yla devam ediyor. Eskiflehir karfl s nda ald galibiyet ile 6 haftal k özleme son veren siyah-beyazl larda özellikle Sal günü gerçeklefltirilen haftan n ilk antrenman nefle içinde geçti. Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleflen antrenmanda yap lan çift kale maçta hem mücadele hem de birlikteli vard. Ma lup olan tak m n kazanan tak ma "Sütlü Nuriye" tatl s n smarlayaca karfl laflmada, Nizamettin in seçti i tak m, Makukula n n tak m karfl s nda galip geldi. Nizamettin in kaptanl n yapt yeflil tak m; Bulut, Hüseyin, Eren, Ferhat, Bekir, Yi it Göko lan, Isaac, Simpson, Mehmet Güven, Mehmet ve lker den oluflurken, Makukula n n kaptanl n yapt mavi tak m ise; Recep, Ömer, Dixon, Kalabane, Bülent, Fatih Y lmaz, Yi it ncedemir, Murat Erdo an, Ahmet, Kahe, ve Manucho kadrosuyla sahada yer ald. Normal süresi 5-5 biten maçta yeflil tak m n gollerini Simpson (3) ve lker (2) atarken; mavi tak m n golleri de Fatih Y lmaz, Ahmet, Kahe, Makukula ve Manucho dan geldi. Beraberli in ard ndan Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman, sonucun penalt at fllar yla belirlenmesini istedi. Penalt at fllar na yeflil tak m kalecisi Bulut yapt kurtar fllarla dikkat çekti. Mavi tak mdan Kahe ve Makukula penalt at fllar n gole çeviremezken; yeflil tak mda tüm oyuncular a lar havaland rd. Maç 10-7 galip bitiren yeflil tak m n futbolcular, büyük sevinç yaflad lar ve objektiflere mutluluk pozu verdiler. Karaman, mücadele ve nefle içinde geçen antrenman n ard ndan futbolcular n tebrik etti. Rövanfl mavi tak m n lk maç n ard ndan rövanfl maç ise Çarflamba günü gerçeklefltirilen antrenmanda yap ld. Yeflil tak m kaptan Nizamettin salonda çal flt için maçta yer almad. Nizameti nin yerine Burakcan forma giydi. Mavi tak m, yeflil tak m 6-3 ma lup ederek ilk maç n rövanfl n ald. Mavi Tak m n gollerini Manucho, Kalabane, Kahe, Ahmet lhan ve Murat Erdo- an (2) atarken Yeflil tak m n gollerini ise Burakcan, Mehmet ve lker kaydetti. Yeflil tak mda Bulut, Hüseyin, Eren, Ferhat, Bekir, Yi it Göko lan, saac, Simpson, Mehmet Güven, Burakcan ve lker forma giyerken, Mavi tak m da ise Recep, Ömer, Dixon, Kalabane, Bülent, Fatih, Yi it ncedemir, Murat Erdo- an, Ahmet, Kahe, Makukula ve Manucho forma giydi. U13 ler flova devam ediyor M anisaspor 13 Tak m, U13 Ligi nde rakipleri karfl s nda ald farkl sonuçlar almaya devam ediyor. Ligdeki ilk maç nda Hac rahmanl Belediyespor u 8-0 ma lup eden, ikinci maç nda da Paflaköy ü 7-0 yenen siyahbeyazl lar Donat mspor u 9-0, Özel darespor u 5-0 l k sonuçlarla yenerken Maltaspor maç nda da rakibinin maça ç kmamas nedeniyle 3-0 hükmen galip say ld. U13 Tak m m z ligdeki 6. maç nda 5 May s Perflembe günü Meriçspor ile karfl karfl ya gelecek. 8 Eylül Stad nda oynanacak karfl laflma saat 19:00 da bafllayacak. U13 Tak m Antrenörü Semih Küçükatalay, futbolcular n n her geçen hafta uyumunun artt n belirterek, "Ald m z skorlardan çok ö rencilerimizin yeteneklerini sahaya yans tabilmeleri ve taktiksel geliflimleri bizim için çok önemli." dedi. A2 tak m m z bu hafta da puan alamad Hentbolda Gazispor Manisa flampiyonu Gazispor, Çok Amaçl Spor Salonu nda yap lan final maç nda Ahmet Tütüncüo lu Spor Kulübünü ma lup ederek il flampiyonu oldu ve Alanya da yap lacak olan Türkiye fiampiyonas na kat lmaya hakk n elde etti. K ulüpler Aras Minikler Erkekler Hentbol Müsabakalar nda l Birincili i maçlar 2 may s Pazartesi günü sona erdi. Rakiplerini geride b rakarak adlar n finale yazd ran Gazispor ve Ahmet Tütüncüo lu tak mlar dün Çok Amaçl Spor Salonun da final maç nda karfl laflt lar. Final maç Gazisporun üstünlü üyle sona erdi. Manisa l flampiyonu olan Gazispor Erkek Hentbol Tak m 1-5 Temmuz tarihleri aras nda Alanya da yap lacak olan Türkiye fiampiyonas nda Manisa y temsil edecek. Gazispor Erkek Hentbol Tak m Antrenörü Vahdettin Y lmaz yapt aç klamada, " Nama lup Manisa fiampiyonu olarak Türkiye fiampiyonas na kat laca z. Hedefimiz Alanya da Manisa Hentbolünün ad n baflar yla duyurmak. Sporcular m z gösterdikleri baflar l mücadeleden dolay kutluyorum. Alanya da yap lacak olan Türkiye fiampiyonas nda da baflar l olaca- m za inan yoruz" dedi. Gazi lkö retim Okulu Spor Kulübü nün kadrosunda flu oyuncular yer ald : Gökay Uygun, Kerem Uysal, Nihat Cinal, Okan Akkoyun, Ahmet Yaren, Emre Köseo lu, Talha Ergüzel, Can Alaca, Alphan Berke Türkekan, O ulcan Geçol, Berk Özgür, Mehmet cgil. A2 Tak m m z ligin 36. haftas nda deplasmanda Eskiflehirspor ile karfl karfl ya geldi. Necdet Y ld r m Sahas nda oynanan karfl laflmaya ekibimiz Faruk, Mert, Hamza, Burakcan, Ali F - rat, Serhat, Berkay, Yasir, Samet, Eray ve Hakan onbiriyle ç kt. Siyah-beyazl lar 51. dakikada kalesinde gördü ü gol ile karfl laflmadan 1-0 ma lubiyetle ayr ld. Manisaspor A2 Tak m ligin 37. haftas nda ise Büyük fiehir Belediyespor ile karfl karfl ya gelecek. 9 May s Pazartesi günü 19 May s Stadyumu nda oynanacak karfl laflma saat 15:30 da bafllayacak. Sanki H k demifl burnundan düflmüfl B aflar l futbolcumun Joshua Simpson un 5 ayl k k z Adriana babas n n kopyas. Manisa 19 May s Stad 'nda oynanan tüm maçlarda annesi ile locada yerini alan Adriana, tribün ambians na öylesine al flm fl ki, stad n en gürültülü tezahürat yap lan kapal altta bile çok rahat maç seyrediyor. Anne Davannah'n n çok sakin ve uslu bir bebek oldu unu söyledi i güzeller güzeli Adriana ayn zamanda babas n n da nefle kayna. Çok nefleli ve güler yüzlü bir bebek olan Adriana mavi gözleri, küçük burnu ve çene yap s ile babas n n h k demifl burnundan düflmüfl. Eskiflehirspor maç n n son düdü ü ile solu u k z n n yan nda alan futbolcumuz Joshua Simpson, Adriana ile vakit geçirdi- inde kendisini çok mutlu hissetti ini, onun geldi i her maç kendisine u ur getirdi ini belirtirken efli Davannah'n n da kendisinin en sad k taraftar oldu unu söyledi.

6 SAYFA 06 6 TEKN K D REKTÖR KARAMAN: Oyuncular m tebrik ediyorum Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman, Eskiflehirspor un teknik direktörü Bülent Uygun ve futbolcu kadrosuyla sayg duyulacak bir ekip oldu unu belirterek, "Böyle bir tak m 3-1 yendik. Oyuncular m z tebrik ediyorum." dedi. T eknik Direktörümüz Hikmet Karaman, maçtan sonra düzenlenen bas n toplant s nda, iyi bir 90 dakikay geride b rakt klar n, yenildikleri Galatasaray ve Bursaspor maçlar n iyi analiz ettiklerini ve oyuncularla hatalar n konufltuklar n söyledi. O maçlar çevirebilecek direnç gösterdiklerini hat rlatan Karaman, sözlerini flöyle sürdürdü: "Kamuoyunda bilançolara bak l yor. Futbol yendiniz mi, yenildiniz mi, ona göre de erlendirilen bir meslek dal. Biz ne yapt m z bilen bir teknik ekibiz. Oyuncular m z panik durumuna düflürmedik. Eskiflehirspor, teknik direktörü Bülent Uygun ve futbolcu kadrosuyla sayg duyulacak bir ekip. Ligde bulundu u konum da ortada. Böyle bir tak m 3-1 yendik. Oyuncular m z tebrik ediyorum. ki tak m n taraftar na da teflekkür etmek laz m. Türk futbolu için önemli mesajlar verdiler. Kalan 3 maç en iyi flekilde tamamlamak istiyoruz." Gülmek size yak fl yor 3-1 Galibiyet Başkan a hediye Manisasporumuz Spor Toto Süper Lig'in 31. haftas nda Eskiflehirspor'u 3-1 ma lup ederek 6 haftad r devam eden galibiyet hasretine son verdi, taraftar n n yüzünü güldürdü. Karfl laflmada ekibimizin gollerini 58 ve 75. dakikalarda Kahe, 68. dakikada Murat Erdo an kaydetti. Taraftardan örnek davran fl M anisaspor taraftar Türkiye ye örnek olmaya devam ediyor Manisaspor Taraftarlar Derne i Manisaspor Eskiflehirspor maç öncesinde Eskiflehirspor taraftarlar n a rlad Manisaspor Taraftarlar Derne i Baflkan Yasin Okay ve dernek üyeleri Malta K raathanesi nde rakip tak m taraftar na kahvalt verdiler. Taraftarlar gün boyunca beraber olurken karfl laflma öncesinde de Eskiflehir taraftarlar, Manisaspor taraftarlar ad na 1965 Manisaspor Taraftarlar Derne i Baflkan Yasin Okay a çiçek takdim ettiler Manisaspor Taraftarlar Derne i Baflkan Yasin Okay bu beraberlikleri artt rmaya çal flt klar n belirterek, "Biz tüm tribünlerin fair play çerçevesinde maç izlemelerini istiyoruz" dedi. Manisa:3-Eskiflehir:1 Stat: 19 May s Hakemler: Hüseyin Sabanc, Ali Sayg n Ögel, Ark n Akgöl Manisaspor: lker, Ferhat, Dixon, Hüseyin, Eren, Yi it Göko lan (Dk. 71 saac), Murat Erdo an (Dk. 90 Manucho), Mehmet Güven, Bekir, Simpson, Kahe (Dk. 80 Makukula) Eskiflehirspor: Ivesa, Koray, Nadareviç, Veysel, Volkan, Burhan (Dk. 39 Ümit), Sezer, Pele, Do a, Serdar, Batuhan (Dk. 79 Mikail) Goller: Dk. 58 ve 75 Kahe, Dk. 68 Murat Erdo an (Manisaspor), Dk. 82 Sezer (Eskiflehirspor) Sar Kartlar: Dk. 76 Pele, Dk. 78 Sezer, Dk. 89 Do a (Eskiflehirspor) F utbolcular m z Eskiflehirspor karfl s nda al nan üç puan sonras nda, galibiyeti Baflkan m z Kenan Yaral ya hediye ettiler. Karfl laflma sonras nda futbolcular m z hep birlikte Baflkan m z Kenan Yaral ya bakarak galibiyet sevincini yaflad lar. Eskiflehir karfl lamas boyunca taraftarlarda s k s k "Büyük Baflkan" tezahürat nda bulunarak Yaral ya olan sevgilerini dile getirdiler. Baflkan m z Kenan Yaral da yap lan tezahüratlarda s k s k aya a kalkarak taraftar selamlad. Mehmet Güven: Hakl bir galibiyet O rta saha oyuncumuz Mehmet Güven, Eskiflehirspor maç sonras nda yapt aç klamada ilk yar da ortada bir oyun oldu unu, iki tak m n da pozisyon buldu unu belirterek, " kinci yar ya daha iyi bafllad k ve sonuca da gitmeyi baflard k. Hakl bir galibiyet ald m z düflünüyoruz. 6 haftad r galip gelemiyorduk, buna ve uzun zamand r iç sahada kazanamamam za son verdi imiz için mutluyuz." dedi. KAHE fiov M anisasporumuzun Breziyal forvet oyuncusu Kahe, karfl laflmada att iki gol ve yapt bir asistle galibiyetin mimarlar ndan oldu. Kahe karfl laflmada att gollerin ard ndan yapt samba danslar ile de sevincini doyas ya yaflad. Ligdeki gol say s n 10 a ç karan futbolcumuz Eskiflehirspor maç na çok iyi haz rland klar n ve hakl bir galibiyet ald klar n belirterek, "Kalan 3 maç kazanarak ligi 7 veya 8. bitirmek istiyoruz."diye konufltu. M anisasporumuz ilk yar s golsüz geçen karfl laflman n ikinci yar s nda oyunun kontrolünü tamamen eline alarak istedi i sonuca gitmesini bildi. Maçtan dakikalar Karfl laflman n 6. dakikas nda sol kanattan Simpson'un ceza alan na yapt ortada topa iyi yükselen Murat Erdo an' n kafa vuruflunda, topu kaleci Ivesa uzaklaflt rd. 15. dakikada Mehmet Güven'in pas nda ceza alan d - fl nda sol çapraz pozisyonda topla buluflan Yi it Göko lan' n güzel vuruflunda, kaleci Ivesa topu kornere çeldi. 18. dakikada Do a'n n sa kanattan gönderdi i uzun pasta arka direkte topla buluflan Batuhan' n bekletmeden vuruflunda meflin yuvarlak yandan d flar ç kt. 51. dakikada Mehmet Güven'in pas nda ceza alan d - fl nda topla buluflan Kahe'nin flutunda meflin yuvarlak üstten d flar ç kt. 54. dakikada Yi it Göko lan' n sa kanattan yapt ortada Simpson'un kafa vuruflu Eskiflehirsporlu oyunculara çarparak tekrar Simpson'un önünde kald. Bu oyuncunun vuruflunda top üstten auta gitti. 58. dakikada Eskiflehirspor yar sahas nda topu kapan Mehmet Güven topla birlikte ilerledikten sonra pas n ceza alan içindeki Simpson'a aktard. Simpson'un aktard topla buluflan Kahe, düzgün bir vuruflla topu a lara gönderdi: dakikada Yi it Göko lan' n sa kanattan yapt ortada ceza alan içinde Kahe'nin aktard topla bulufla Murat Erdo an' n sert vuruflunda, top 2. kez Eskiflehirspor a lar na gitti: dakikada sol kanattan Murat Erdo an' n yapt ortada kaleci Ivesa'y da geçen topla kale çizgisi önünde buluflan Kahe'nin kafa vuruflunda top bir kez daha a larla bulufltu: dakikada ceza sahas d fl ndan kazan lan serbest vuruflu kullanan Sezer, topu a lara gönderdi: dakikada sa kanattan Isaac'in pas nda kaleci ile karfl karfl ya kalan Makukula'n n vuruflunda Ivesa topu uzaklaflt rmay baflard. lker Avc bay dan maç sonunda üçlü B aflar l file bekçimiz lker Avc bay, karfl laflma sonras nda tribünlerin iste i ile taraftara üçlü çektirdi. lker in üçlüsüyle beraber 19 May s Stadyumu "Manisa-Manisa" diye adeta inledi. Futbolcular m z üçlünün ard ndan tribünleri gezerek taraftarla birlikte galibiyet sevincini yaflad lar.

7 SAYFA 07 7 Tatl c o lu na 22.y l nda anlaml ödül 2.Olimpik Çocuk fienli i bafllad M anisa Valili i, GS M ve l Milli E itim Müdürlü ü'nün bu y l 2. sini düzenledi i Olimpik Çocuk fienli i'nin aç l fl 29 Nisan Cuma günü Atatürk Spor Salonu'nda gerçeklefltirildi. 46 lkö retim okulundan toplam 2 bin 300 sporcunun kat l m yla gerçekleflecek olan yar flmalar, 15 gün çeflitli spor branfllar nda devam edecek ve fienlik 13 May s'ta sona erecek çocuk için spor Yüzlerce çocu un hem e lenip hem de birbirleri ile mücadele edece i 2. Olimpik Çocuk fienli i bafllad. Manisa Valili i, GS M ve l Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan, düzenlenen etkinlik, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram n sportif etkinliklerle zenginlefltirilmek, çocuklara flenlik ve e lence ile sporu sevdirmek, Olimpik Sporcu Yetifltirme" Projesini desteklemek, çocuklar n spora aktif kat l mlar n sa lamak, çocuklar kötü al flkanl klardan korumak, bedensel ve ruhsal geliflimi sa lamak ve çocuklardaki enerjiyi spor yoluyla do ru davran fl flekline dönüfltürmeyi amaçl yor. Manisal çocuklar ve ailelerini spor alanlar na tafl yacak olan etkinliklerin bahar n da kendisini hissettirmesi ile bir flölene dönüflmesi beklenirken, önümüzdeki hafta çocuklar için oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Türkiye Futbol Antrenörleri Derne i Manisa fiubesi nin 22 y ld r aral ks z olarak baflkanl n yapan Tekin Tatl c o lu, "En uzun TÜFAD Baflkanl k Ödülü"nü Genel Baflkan smail Dilber den ald ve bu ödülü Manisa ya getirmenin onuru yaflad. Tatl c o lu, ödülün mutlulu unu, kendisine büyük destek veren Yönetim Kurulu üyeleri ile paylaflt. T ürkiye Tenis Federasyonu (TTF)'nin düzenledi i Türkiye Büyükler Hafta sonu fiampiyonas na geçti imiz günlerde Manisa ev sahipli i yapt. Bayanlar ve erkekler olmak üzere 52 sporcu kat ld flampiyonada, müsabakalar sonucunda erkekler kategorisinde Ankara Tenis Akademisi sporcusu Gökhan Bektafl, finalde rakibi Bar fl fiifal 6-1 ve 6-1 lik setler sonucu geçerek flampiyon oldu. Bayanlar kategorisinde ise zmir Kültür Park sporcusu Büflra Kayrun, finalde Selenay Heper i 6-3 ve 6-1 lik setler sonucunda ma lup ederek flampiyon oldu. fiampiyon sporcular kupay Manisa Valisi Celalettin Güvenç, Gençlik ve Spor l Müdürü Süleyman fiahin ve l Emniyet Müdürü Adem Aydemir in elinden ald. Tan t ma katk Turnuva sonunda aç klama yapan Tenis ve Da c l k Spor Kulübü Baflkan Zihni Yüksel flunlar söyledi: "Maçlar 8 erkekler ve 8 bayanlar grup halinde fikstür düzenlendi. Grup çaprazlama sistemi ile grup birincisi di er grup ikincileri ile maç yapt lar, bayan ve erkeklerde 7 birincilik T ürkiye Futbol Antrenörleri Derne i Manisa fiubesi Baflkan Tekin Tatl c o lu, Genel Merkez taraf ndan büyük anlam tafl yan bir ödül ald. Tatl c - o lu'na, 22 y ld r Manisa fiube Baflkanl görevini aral ks z sürdürmesi nedeniyle, Genel Merkez Yönetim Kurulu karar yla kendisine baflar ve teflekkür plaketi takdim edildi. Antalya'da yap lan 2011 y l n n 1. TÜFAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve fiube Baflkanlar toplant s nda Tekin Tatl c o lu na plaketi Genel Baflkan smail Dilber taraf ndan verdi. 22 y ld r TÜFAD, Manisa futbolunun geliflimi için çal flan Tekin Tatl c o lu, ald bu özel ödülü, kendisine büyük destek veren Manisa TÜFAD Yönetim Kurulu üyeleriyle paylaflt. TÜFAD Yönetimi, Ö retmenevi nde 29 Nisan Cuma günü düzenledi i yemekte Baflkan Tatl c o lu nu kutlad. Yemek öncesinde kinci Baflkan Aydo an Tunay, Baflkan Tatl c o lu nun ald ödülü tekrar verdi. Dayan flma örne inin verildi i yemekte Tatl c o lu, "Tek el bir fley de ildir. Bu ödülü Manisa ya arma an ediyorum. Türk antrenörlü ünün geliflmesine katk da bulunduysam ne mutlu bana. Bir 22 y l daha hizmet etmeye haz r m. Ödülü almamda eme i geçen baflta aileme, Yönetim Kurulu arkadafllar ma, spor kulüplerimize, bas n m za ve sporseverlere teflekkür ediyorum." diye konufltu. Manisa Tenis ve Da c l k Spor Kulübü, Türkiye Büyükler Hafta Sonu fiampiyonas na ev sahipli i yapt. Manisa da ilk kez bu düzeyde bir tenis turnuvas gerçeklefltirilirken, turnuvada erkekler kategorisinde Gökhan Bektafl, k zlar kategorisinde Büflra Kayrun flampiyon oldu. Manisa teniste bir ilki yaflad 7 ikincilik gerçekleflti. Kulübümüz 14 kupa verdi. Kulüp sporcular m zdan Sarper Do a Ongen turnuvada 3.oldu" dedi. Bu turnuvan n Manisa'da tenis alan nda ilk defa düzenlendi ini ifade eden Yüksel "Turnuvan n dört gün sürmesi sonucunda tüm Türkiye'den kat l m oldu u için flehrimizin tan t m ve iç turizm aç s ndan çok önemli geliflme oldu unu düflünüyorum. Manisa Tenis Da c l k Spor Kulübü olarak daha birçok turnuvalar almak turnuvalarda flehrimizde yetiflen sporcular yar flt rmak arzusunday z" dedi. MUHARREM KAZER Amatörün babas emekli oldu Manisam zda da sporu seven ve her dalda elinden geldi- ince en iyisini yapmaya çal flan biri var: Bülent Dal. Ben de kendisini tam 19 y ld r tan yorum. O amatör sporla özdeflleflmifl biri y l nda baba mesle i icab tayin ile Manisa ya gelen bu kardeflimiz bir süre Vestel de çal fl r. Daha sonra da 1984 y l ndan itibaren s ras yla Günefl, Yeni As r, Kanal 6, Ege TV, Haber, zmir Hodri Meydan, Saruhan, Yar n gibi pek çok gazete ve radyoda görev yapm flt r. Son olarak ta Hür Ifl k Gazetesi nde Spor Müdürü olarak görev yapmaktad r. Tam 24 y ld r sporun içinde olan Bülent Dal, bu süreye de pek çok ödül s d rm flt r. Özellikle UEFA dan ald ödülle baflar s n taçland rm flt r. Bunun d fl nda TFF, TÜFAD, ASKF, Judo ve Tekvando ile Mücadele Sporlar Federasyonu ndan ald ödüller baflar s n göstermektedir. Okul sporlar ile de ilgilenmesi Milli E itim in gözünden kaçmam fl ve ödüle lay k görülmüfltür. Bunun d fl nda ilimizde yap lan özel turnuvalar da takip etmifl ve bunu Manisa ile paylaflm fl oldu u için Yaflar Turu Adidas Ma azas ve Vergi Dairesi taraf ndan da ödüllendirilmifltir. Bunun yan nda Bilardo Sporu ve yap lan turnuvalar da yak ndan takip etmesi ona Türkiye Bilardo Federasyonu nun ödülünü de getirmifltir. Evini ziyaretimde bu ödüllerin d fl nda ilçe ve çevre belediyeler ve kurulufllardan ald onlarca plaket ve teflekkür belgelerini de saymak gerekirse Bülent Dal tam bir ödül canavar diyebilirim. Kendisi "Elimden geldi ince tüm spor dallar na yetiflti im kadar yer vermeye çal fl yorum. flimi de çok seviyorum. Bundan sonra da elimden geldi ince Manisa m zdaki tüm spor olaylar n bas na tafl maya devam edece im. Önemli olan herkesin spor yapmas ve bu güzellikler içinde yer almas d r." diyordu. flte geçen hafta içinde Dal için düzenlenen kutlama törenine, Manisa Gençlik ve Spor l Müdürü Dr Süleyman fiahin, Hür Ifl k Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Fatih Köse, 75. Y l Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Öztürk, Manisa Türkiye Futbol Antrenörleri Derne i Baflkan Tekin Tatl c o lu, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Baflkan smail Ayd n da kat lm flt. Burada Dal n spora katk lar dile getirildi. Mesle e 25 y l emek verdi ini belirten Dal, "Sporu her branflta takip eden ender spor yazarlar ndan oldum. Ben hiçbir spor dal n di erinden ayr tutmamaya özen gösterdi. Özellikle amatör branfllarda daha öncelikli çal flmaya özen gösterdim. Art k emekliyim diye bir köfleye çekilip oturtmay da düflünmüyorum. Ölünceye kadar devam." diyordu. Buradan tekrardan Bülent Dal n emekli ini can gönülden tebrik ediyor ve hayat nda sa l kl ve mutluluk dolu günler geçirmesini temenni ediyorum. Dal, her zaman bizim içimizde kalacak ve sporda yine atlatma haberlerle an lacakt r inflallah. Hac rahmanl 1.Amatör Küme de Geçen sezon 1. Amatör Küme ye veda eden Hac rahmanl spor bir y l aradan sonra evinde Hamidiyespor u 4-1 ile geçerek tekrardan birinci amatör kümeye yükseldi. Hac rahmanl da oynanan müsabakan n ilk yar s karfl l kl ataklarla geçti. Devre biterken 44.dakikda Hamidiye Mustafa ile 1-0 öne geçti. Bu gole 45.dakikada Hac rahmanl Akif ile karfl l k verdi ve devre 1-1 sona erdi. kinci yar da Hamidiye üstün taraft. Play-off için bast ran Hamidiye Serkan ve Mustafa ile girdi i pozisyonlar gol ile sonuçland ramad. Müsabakan n 80.dakikas nda Recep ile Hac rahmanl 2-1 öne geçti. kinci yar da oyuna giren genç Emre 86 ve 90.dakikalarda atm fl oldu u mükemmel goller ile Hac rahmanl spor bitime 2 hafta kala flampiyonlu unu ilan etmifl oldu. Müsabakadan sonra flampiyonluk sevincini taraftar ile paylaflan Hac rahmanl spor bir y l aradan sonra tekrardan 1.amatör kümeye merhaba dedi. SAHA: HACIRAHMANLI HAKEMLER: KER M UZUN, MUSTAFA USLU, AYDIN ALTUNDA HACIRAHMANLI: Muhammet Can, Giray, (Ahmet), Savafl, Nazmi, lker, Recep (Tolga, ) Akif, sa (Emre)Mahmut, Erim, Ayhan HAM D YE: Demir Ali, deal Ulafl, (Ahmet) Murat, Ayhan, brahim, Cemal, lhan, Mustafa ( lkan), Esin GOLLER: 44 Mustafa (Hamidiye) -45 Akif,80 Recep,86-90 Emre(H.rahmanl ) SARI KART: brahim, Mustafa, Serkan, brahim (Hamidiye) Savafl, Akif (H.rahmanl )

8 SAYFA 08 Samsunspor Spor Toto Süper Lig e yükseldi Samsunspor, Bank Asya 1.Lig'de sezonun sona ermesine 1 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselen ilk tak m oldu. 33. haftada kendi sahas nda Güngören Belediyespor'u 3-0 yenen Samsunspor, 58 puana ulaflarak sezonunda Spor Toto Süper Lig'de yer almay garantiledi. Genç briççiler Milli Tak m a haz rlan yor SPORDA fi DDET VE DÜZENS ZL N ÖNLENMES NE DA R KANUN Yasak Fiiller ve Ceza Hükümleri Spor alanlar na usulsüz seyirci girifli MADDE 15 (1) Bu Kanun hükümlerine göre temin edilmifl bileti olmaks z n spor müsabakalar n izlemek amac yla spor alanlar na giren kifli, adli para cezas ile cezaland r l r. Suçun spor müsabakalar na seyirci olarak kat lmaktan yasaklanm fl kifli taraf ndan ifllenmesi halinde, hakk nda üç aydan bir y la kadar hapis cezas na hükmolunur. (2) Spor alanlar na spor müsabakalar n izlemek amac yla bu Kanun hükümlerine ayk r olarak seyirci kabul eden veya kabul edilmesini sa layan kifli, üç aydan bir y la kadar hapis cezas ile cezaland r l r. Suçun spor müsabakalar na seyirci olarak kat lmaktan yasaklanm fl kifli lehine ifllenmesi halinde, verilecek ceza yar oran nda art r l r. (3) Spor müsabakalar na seyirci olarak kat lmaktan yasaklanm fl kifliler hariç olmak üzere; spor alanlar n n Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ünün tasarrufunda bulunan seyirci yerlerine girifl ve ç k fla iliflkin düzenlemeler çerçevesinde bu alanlara girenlerle ilgili olarak birinci ve ikinci f kra hükümleri uygulanmaz. (4) Kendisine ait elektronik kart bir baflkas n n spor müsabakas na seyirci olarak girmesini sa lamak amac yla kulland ran kifli birinci f kra hükmüne göre cezaland r l r. (5) Spor müsabakalar na seyirci olarak girifli sa lamak amac yla elektronik kart yetkisiz olarak üreten, satan, sat fla arz eden, devreden, sat n alan, kabul eden veya bulunduran kifli bir y ldan dört y la kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezas ile cezaland r l r. Bu kart kendi kullan m için kabul eden ve bulunduran kifli bir y la kadar hapis cezas ile cezaland r l r. M anisaspor Briç Genç Tak m milli tak m kamp haz rl klar na bafllad. Monitör Mehmet Gökay ve yard mc monitör Ali R za Uslu eflli- inde çal flan Manisaspor Briç Genç Tak m bu hafta Akhisar'da düzenlenecek olan Ça lak Briç Turnuvas nda kat larak haz rl klar na devam edecek Ça lak Festivali kapsam nda bu y l ilki düzenlenecek olan turnuva May s tarihleri aras nda Tek Seans Aç k kili gruplar halinde oynanacak. Kenan Alkan, Emre Göçmen, Sarpsu Sözen, Tu berk Uyar, Cevat Deniz, Hasan Sa d ç, Berkcan Korkusuz, Görkem Tan k ve Taner Haf zismailo lu'ndan oluflan genç tak m sporcular her akflam bir araya geldikleri Manisaspor Briç Klübü'nde 2'li ve 4'lü müsabakalarda yar flacaklar tak m arkadafllar ile oyun prati i yap yorlar. A Tak m ile s k s k bir araya gelen genç tak m sporcular farkl oyun teknikleri ve stratejiler gelifltirmek amac yla A Tak m sporcular ile oyun çal flmalar düzenliyorlar. Manisa Briç l Temsilcisi ve Manisaspor Briç Tak m Monitörü Mehmet Gökay genç tak m sporcular n n Manisaspor çat s alt nda çok daha verimli antrenman yapt klar n belirtirken " Gelecek y l baflar l bir A Tak m altyap s oluflturmak ve milli tak m m za sporcu yetifltirmek için düzenledi imiz ücretsiz kurslar ile briç sporunda yetenekli gençleri tak m m za kazand rmaya çal fl yoruz. Çok baflar l ve yetenekli gençlerimiz var. Onlara antrenman ve maç prati i kazand rarak daha baflar l olmalar için gerekli çal flmalara devam edece iz. Bu y l bizim için kendimizi görece imiz ve deneyim kazanaca m z bir dönem. As l hedefimiz gelecek y l oluflturdu umuz tak m m z ile ulusal ve uluslararas müsabakalarda hem A tak m hem de genç tak m düzeyinde Manisaspor ad n duyurabilmek. OKULLAR LE fib RL A tak m yard mc monitörü ve ayn zamanda Manisa Lisesi'nde fizik ö retmeni olan Ali R za Uslu kurdu u Briç tak m ile Manisa Lisesi'nde briç sporuna yetenekli olan sporcular bir araya getirerek çal flmalar nda yard mc oluyor. Zihinsel ve düflünsel faaliyetleri art ran sporun, ö rencilerin ö renme yetilerinin geliflmesinde yard mc olaca n söylerken, bir çok gencin briç ile yak ndan ilgilendi ini ve gelecek y l genç bir genç tak m kadrosuna sahip olaca m za dikkat çekti. Toplum Merkezi Olimpik Çocuk fienli i ne kat ld Temmuz 2010 tarihinden itibaren kap lar n futbol kursu ile çocuklara açan SHM Toplum Merkezi, Olimpik Çocuk fienli i etkinliklerine baflar ile kat ld. T oplum Merkezi kap lar n futbol branfl na açt Temmuz ay ndan bugüne kadar hem sporcu say s n n 50 ye ulaflmas hem de etkinliklere kat lma noktas nda ilerliyor. Daha önce 29 Ekim Cumhuriyet Bayram, H F Valilik Kupas na da kat lan Toplum Merkezi 2. Olimpik fienli i ne de kat larak sporcular n n tecrübe kazanmas n sa lam fl oluyor. Kurum Müdürü fiükran Akyürek "2010 Temmuz ay ndan beri Antrenör Muharrem Kazer Hocam z n 7 kifli ile bafllatm fl oldu u futbol kursunda flu an 45 ö rencimiz var. Bu ö rencilerimiz ile kendi hal saham zda çal flmalar m z devam ediyor. Bu ö rencilerimiz genellikle yak n m zdaki mahallelerden ve yurdumuzdaki çocuklar m zdan olufluyor. Bu çocuklar da ve 2001 do umlular. Bu sporcular m z da bu tür etkinliklere katarak hem spor tecrübesi kazanmalar n sa lam fl oluyor, hem de gelecek için ilimize futbolcu kazand rmaya çal fl yoruz. Buna paralel olarak düzenlenen Olimpik Çocuk fienli i de çocuklar m z içinde bir f rsat oldu. Bu organizasyon için de ilgililere çok teflekkür ediyorum." dedi.