Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Yo ğun Ka t l m la Ger çek leş ti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Yo ğun Ka t l m la Ger çek leş ti"

Transkript

1 m-kasim:layout 1 11/21/12 4:09 PM Page 1 Mimarl k Haftas Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Yo ğun Ka t l m la Ger çek leş ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri 01 Ekim 2012 Pa zar te si gü nü ya p lan tö ren ile bafl la d. Tö re ne z mir Bü yük fle hir Be le di - ye Bafl ka n Aziz Ko ca o lu ve Ko nak Be le di ye Bafl ka n Dr. Ha kan Tar tan n ya n s ra çok sa y da üye miz ka t l d. Mi - mar lar Oda s z mir fiu be si Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n Ha san Mi mar lar Oda s z mir fiu be si To pal UI A ta ra f n dan Dün ya Mi mar l k Gü nü'nün te ma s ola rak se çi len Mi mar l k la De i flen Kent ler te ma s na de - in di. To pal, gün dem de ki kent sel so run la ra ve özel lik le son dö nem de ka mu oyu nun gün de min de olan Afet Ris ki Al t n da ki Alan la r n Dö nüfl tü rül me si Hak k n da Ka nun una de ği ne rek ye rel yö ne tim le rin ka rar ver me sü reç le rin de 1

2 m-kasim:layout 1 11/21/12 4:09 PM Page 2 mes lek oda la r ve si vil top lum ör güt le ri ni d ş la ma ma s ge - rek ti ği ni vur gu la d. Son ola rak et kin li in ger çek lefl ti ril me - sin de eme i ge çen her ke se te flek kür eden To pal n ar d n - dan Ko nak Be le di ye Baş ka n Dr. Ha kan Tar tan aç l ş ko - nuş ma s n ger çek leş tir di. Tar tan, sü rek li ar tan göç ler ne - de niy le kent le rin ya şa n l maz ha le ge ti ril di ği ni be lirt ti. Tar - tan, Bu sü reç le bir lik te köy ler de bü yük boş luk lar olu yor. İn san lar bir sü re son ra şe hir ler den de s k l p uzak laş ma ya baş la y n ca için den ç k l maz bir hal ala cak t r. Mi mar lar kent - le ri ya şa na bi le cek yer ler ha li ne dö nüş tür me ye ça l şan in - san lar. Bu ne den le de ken di le ri ne bü yük iş dü şü yor. Yap - t k la r hiz met önem li, ön le rin de say g y la eği li yo rum. Mi - mar la ra ku lak ve rir sek, kent ler de ki kö tü gi di şe dur de riz di ye rek tüm mi mar la r n Dün ya Mi mar l k Gü nü nü kut la d. Mes lek te 30. ve 50. y l n ge ri de b ra kan üye le ri miz için pla ket tö re ni ger çek lefl ti ril di. Mes lek tafl la r m z pla ket le ri ni z mir Bü yük fle hir Be le di ye Bafl ka n Aziz Ko ca o lu, Ko nak Be le di ye Bafl ka n Dr. Ha kan Tar tan, Mi mar lar Oda s Mer - kez Yö ne tim Ku ru lu Sek re ter Üye si Ne cip Mut lu, Mi mar lar Oda s Mer kez Yö ne tim Ku ru lu Say man Üye si Ali Ekin ci ve Mi mar lar Oda s z mir fiu be si Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n Ha - san To pal dan al d lar. Aç l fl ko nufl ma s n n ar d n dan "Mi mar l k la De i flen Kent - ler" te ma s kap sa m n da dü zen le nen Fo to ma ra ton'da de - re ce ye gi ren ve ser gi le me ye hak ka za nan ya r fl ma c la ra da ödül le ri Mi mar lar Oda s z mir fiu be si Say man Üye si Hik met Gök men ta ra f n dan ve ril di. Ödül tö ren le ri ar d n dan her y l ol du u gi bi bu y l da dü - zen le nen mi mar l k gü nü kok tey li üye le ri mi zin yo un ka t - l m y la ger çek leş ti. 2

3 m-kasim:layout 1 11/21/12 4:09 PM Page 3 Mes lek te 50. Y l n Dol du ran Üye le ri miz NE CA T fien AY BARS KEN D R ÜNAL fii NIK YÜK SEL NA ZIM ÜS TÜN GEL ÜRÜN GÜ RAY ER DO AN AK GÜL LÜ ÇE T N DA YI O LU M.KU HUT ALAN YA LI AY DIN YA RA MIfi C. ÜM T ÖZ TÜRK AL ME T N EY G N OR HAN ER D L ER TE K N HA NO LU BE NAL GEN COL TUN ÇAY TÖ MEK Mes lek te 30. Y l n Dol du ran Üye le ri miz FAT MA L HAN ÇE T NER YE fi M TUN CEL AL ÇE T N ÖZ SÖZ HA SAN HUL K ÖZ TOP RAK fiev KET SO YA NER ESEN ÇE L K Z ZET GÜR KAN ER DAL KE MAH LI O LU ZA FER BÜ LENT TU RAN TOM R S HAK SE VER ÖZEL KI LIÇ SÜ LEY MAN SA GÜL ESER C HAN SE RAP ALER EM RE ÜM T S NAN NAL TAY HÜ SE Y N EGE L ME RAL KO LAT E. MAK BU LE fiah BAZ B R GÜL YIL MAZ TOP RAK SAA DET ER DO AN TEV F K ONUR SAL H. SE V L ERO LU HÜL YA ALP SOY TUN CER MUS TA FA AK SA VAfi BÜR TEL fie NO GUL AL RI ZA EL MAS TAY FUN ÖZ TE K N M.ASIM YÖ RÜK MÜJ DE ÖZI fiik HAM ZA YIL MAZ ÖMER SA M ÖZ BA BEY HAN ÜN SAL SE VAL TÜR K L L ER DAL GÜN DO AN AH MET KE MAL KUR CAN MEH MET DÜN DAR KA RA DA MUS TA FA TUN CER SE M HA DE N Z TE M ZER H K MET GÖK MEN S V R AS YE ZÜ LAL ER SOY MUS TA FA NU R TO ROS fie N Z EV GAR SEL MA KOÇ TAfi ASIM TUNÇ KU BAN BER R N ÇA KA ME T N SE LA YET EN S AfiI KO LU TA NER ER DO AN Y. SE HER MEH D O LU MEH MET PA LA BI YIK A.HA LUK YOR GAN CI O LU AH MET ÖZ DE M R ME T N ÖZ TÜRK SE MA AK BAfi YA SE M N KA PA N A. AT L LA SOY SAL NU RET T N BOZ DO AN MU RAT KA RA MAN BE TÜL ARI SOY OR HAN ADA CEM S LAM U UR LUO VA AY fie YE fi M AfiI KO LU UFUK YOL CU BAY RAM KÜ PE L KAN BER fiah BAZ ÖMER PA KER L HAN ATAV MÜ N RE SE V LAY KA RA KA YA HÜ SE Y N NO YAN RUS CUK LU SE RAP CAN DAN HA SAN SÖK MEN AL YE fi L HÜ SE Y N HÜS NÜ fie NO LU GÜL SE REN DUR MUfi AH MET LÜT FÜ ATA MA NER BÜ LENT ÖZEL AH MET AZ Z KU LAT TI SER VET KE MAL TAfi KAN YA fiar ÖZER GÜN fi. C HAN UY GUR TUR GAY VU RAL NÜ V T UYAR CE M L KOÇ FA K PI NAR Ö ÜNÇ HÜ SE Y N MEH D O LU CE MA LET T N KÜ ÇÜ KE ROL S MA L BED R BOZ KIR ZU HAL KU BAN E. SER DAR ÇA PA SAB R SUN GUR MEH MET ÖZ KAN MEH MET RA GIP ER DEM KEV SER CA RUS AL NA C ÇAV DAR M.SE M H DA TAfi ÖMER FA RUK YE LEN MUS TA FA ÜNAL KA RA KAfi TÜ LÜN YE fi L TE PE M NE FER LÜT F YE KE SER S BEL ÜN LÜ SOY ZEH RA F GEN EVEN ÇE T N BA DAT LI O LU AL FA K BAY RA MO LU U UR ONUR P. GÜL SÜM KA LAY CI O LU ARON fie REZ FAT MA AL YE BA K O LU T JEN SON GÜR FUN DA AK DE M R BA fio LU HA N FE ÖZ MEN MU HAR REM ÇE L K KA LE L FAT MA KA RA GÖZ LÜ BE TÜL BRETSC HNEI DER BOZ KURT S MA L BOZ KUfi NES L HAN YE fi L SE HER PEH L VAN B L GE ATIL GAN SE MA ER YIL MAZ AH MET SA RI KA YA B RA H M BA ÇE C RA MA ZAN KIR CA AL O LU GÜL fien Ç MEN L DA S MA L AY DIN MES TA 3

4 m-kasim:layout 1 11/21/12 4:09 PM Page 4 Mimarl k Haftas Aç l fl Konuflmas Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Yö ne tim Ku ru lu Baş ka n Ha san To pal n Mi mar l k Haf ta s Aç l ş Ko nuş ma s Her y l Ekim ay n n ilk Pa zar te si Dün ya Mi mar l k Gü nü ola - rak kut lan mak ta d r. Yö ne tim Ku ru lu muz, Mi mar l k Gü - nü nü, mi mar l, kent gün de mi ne ta fl mak, mi mar l k la kent li le ri bu lufl tur mak ama c y la bir haf ta ya ya y lan çe flit li et kin lik ler le kut la ma y prog ram la m fl t r. Ulus la ra ra s Mi mar lar Bir li i, Bir lefl mifl Mil let le rin dün ya ça p n da, Da ha yi Kent ler-da ha yi Ya flam lar te ma s ile kent so run la r n n gün de me ta fl n ma s prog ra m na ve kam pan ya s na des tek ama c y la Dün ya Mi mar l k Gü nü Te - ma s n Mi mar l k la De i flen Kent ler ola rak be lir le mifl tir. Te ma Kap sa m n da; Kent le rin top lum sal ola rak kap sa y c, eri fli le bi lir ve eflit lik çi ol ma s n n sa lan ma s, sos yal ay r m - c l n ve gü ven siz ko nut ko flul la r n n or ta dan kal d r l ma - s, do al ve ya in san kay nak l kriz ler ve afet le re kar fl ko - ya bi le cek kent ler ge lifl ti ril me si, her kes için eko no mik, e i - tim sel ve ya ra t c ola nak la r n n ge lifl ti ril me si, tüm bi rey ler için gü ven lik ve s h hi ko flul la r n n sa lan ma s, kent ler de ik lim de i flik lik le ri nin et ki le ri nin azal t l ma s, kir le ti ci gaz sa l n m la r n n azal t l ma s, kay nak la r n ve ener ji nin da ha iyi, ve rim li kul la n l ma s n n ve yö ne til me si nin sa lan ma s amaç lan mak ta d r. Kent le rin sür dü rü le bi lir lik ko nu sun da zor luk la r afl ma, ya fla na bi lir kent ler için ge rek li araç la r ge lifl tir me so rum lu lu u ile mi mar la r n, mi mar l n ye ni lik - çi ve ya ra t c gü cü nü yan s t ma s ka pa si te le ri ile önem li 4

5 m-kasim:layout 1 11/21/12 4:09 PM Page 5 rol ler üst le ne cek le ri sap tan mak ta d r. Ulus la ra ra s Mi mar - lar Bir li i, üye ül ke mi mar la r na ve mi mar l k ör güt le ri ne, ça l fl ma prog ram la r n da bu ko nu la ra yer ver me le ri ni öner - mek te dir. Kent le ri mi zin yak la fl k ola rak ta ma m her tür lü tek nik ve sos yal alt ya p ye ter siz lik le ri nin ya n s ra özel lik - le bafl ta dep rem ol mak üze re afet ler kar fl s n da sa l k s z, gü ven siz ya p stok la r ile do lu dur. Bü yük kent dep rem le - rin de ya fla nan kor kunç y k m ve ka y p lar, top lum sal trav - ma la ra ne den ola cak den li kay g ve re cek bo yut la ra erifl - mek te dir. Bu ka bul edi le mez sü re ci dur du rup dö nüfl tü re - bil me nin iki yön te mi var d r. Bi rin ci si; Ak l n, bi li min ve uz man l k la r n reh ber li in de kent le ri gü ven li, sa l k l, iyi ta sar lan m fl, ni te lik li ya p lar la ve güç lü fle hir sel alt ya p sis tem le riy le ge lifl tir me yi bu ba - lam da sa l k lafl t r ma y, mer ke zi ve ye rel si ya set le rin te - mel kent lefl me stra te ji si ola rak be nim se me le ri ve her tür - lü uy gu la ma y bu stra te ji ile uyum lu ola rak ger çek lefl tir - me le ri dir. kin ci si; Kent le ri miz ge nel ola rak do al eflik le ri ne da yan - m fl t r (ta r m alan la r, or man alan la r, k y lar, ko ru ma alan - la r, yer le fli me uy gun ol ma yan alan lar vb. ya p lafl ma ris ki ile kar fl kar fl ya d r). Bu tü ken mifl lik kar fl s n da, kent için de bu lu nan ka mu ya ait alan lar (es ki okul lar, ter ke dil mifl sa na - yi ku ru lufl la r, ran t yük sek mer kez alan la r ) imar plan la r de ifl ti ri le rek ve yük sek yo un luk ka rar la r y la ca zip ha le ge ti ri le rek ser ma ye ye ye ni rant ola nak la r ola rak su nul - mak ta d r. Bi rin ci söy le di im be nim se nir se, ak l n ve bi li min reh ber li - in de gü ven li, sa l k l, ya fla yan la r n ya flam ka li te si ne kat - k da bu lu na cak kent le ri ger çek lefl ti ri riz. kin ci yön tem se çi lir se ki Afet Ris ki Al t n da ki Alan la r n Dö nüfl tü rül me si Hak k n da Ka nun bu nu seç mifl du rum da, bafl ta sos yal ay r fl ma ol mak üze re kent le rin da ha da tü - ken me si ne, ya fla na maz ha le gel me si ne ne den ola cak t r. Bu ge lifl me nin so nu cu ise yoz lafl ma, fe la ket ve kent sel y - k m ola cak t r. Ül ke gün de mi ni böy le si önem li ge lifl me ler olufl tu rur ken, Çev re ve fie hir ci lik Ba kan l, ya y n la m fl ol - du u yö net me lik, ge nel ge ve ya z lar la, mes lek oda la r n ya p lafl ma, kent lefl me sü re ci nin d fl na at ma ya, mes lek in - san la r n ise ör güt süz lefl tir me ye ça l fl mak ta d r. na n yo - rum ki mes lek tafl la r m z bu yan l fl gi di flin far k n da d r lar ve ör güt len me bi lin ci ile mes lek oda la r na ve mes lek le ri ne ka rar l l k la sa hip ç ka cak lar d r. Bi zi üzen ve fla fl r tan ise Ba kan l n bu ga rip uy gu la ma la r n n ye rel yö ne tim ler ce de be nim se ne rek z mir imar yö net me li in de bu do rul tu - da de i flik lik yap ma la r ol mufl tur. Gü nü müz de uy gar kent yö ne tim le ri nin ka t l m c, ak la ve bi li me uy gun po li ti ka la r be nim se me si ev ren sel bir il ke dir. Umu yor ve di li yo ruz ki z mir de de bu il ke ler ye ni den be - nim se nir, an m sa n r. Mi mar l k la r n n dü ze yi ne önem ver - me yen hiç bir kent, ne kül tü rel alan da ne tu rizm ala n n da ne de ya flam ka li te sin de ula fl l mak is te nen ko nu ma hiç bir za man eri fle me ye cek tir. Dün ya ya da ya t lan ne oli be ral eko no mi po li ti ka la r, kit le le rin ifl siz lefl me si ni, yok sul lafl ma - s n, ka mu nun kay nak la r n n ise ço ku lus lu flir ket ler le bir lik - te ser ma ye ke sim le ri ne ak t l ma s n da yat mak ta d r. Ül ke miz yet mifl mil yo nu aflan nü fu su ile dün ya s ra la ma - s n da 17. s ra da yer al r ken, ge lir da l m n da 95. s ra da yer al mak ta d r. Üre ten, is tih dam ya ra tan ve adil bö lü flen po li - ti ka lar ye ri ne, da ha çok kent rant la r na ve üç ka t eko no - 5

6 m-kasim:layout 1 11/21/12 4:09 PM Page 6 Mimarl k Haftas mi si de nen dö viz, fa iz,bor sa sis te mi ne en deks len mifl eko - no mi po li ti ka la r sür dü rü le bi lir de il dir. D fla ba m l eko - no mik mo de lin so nu cu zam lar ola rak kit le le re yan s mak - ta d r. Do al gaz, pet rol ve elek trik zam la r ac ör nek ler dir. Ala bil di in ce hak s z, ada let siz ve de mok ra tik ol ma yan bu po li ti ka lar de ifl me li, te mel in san hak ve öz gür lük le ri ile top lu mun bü tün bi rey le ri ne gü ven ce olufl tu ra cak üre tim ve adil bö lü nü flün po li ti ka la r uy gu lan ma l d r. Böl ge miz de, s n r la r m z çev re sin de bit mek bil me yen kar ga fla, ka os ve sa vafl or ta m n n ne den le ri de, bafl ta pet rol ol mak üze re ener ji kay nak la r n n s n r s z ca, ac ma s z ca sö mü rü sü dür. So nuç ise böl ge halk la r n n se fa let ve y k m için de or ta ça ka ran l na itil me si dir. n san l k ta ri hi bo yun ca, hiç bir top - lu ma d fla r dan de mok ra si su nul ma m fl t r. Bu gün sa vafl olan yer ler de de su nul ma ya cak t r. Uma r z sa vafl için de ki top lum lar bu ger çe i geç ol ma dan fark eder ler. Bu ba - lam da Yurt ta Ba r fl, Dün ya da Ba r fl her za man kin den da - ha an lam l, da ha acil ta lep ve bek len ti miz dir. Di er yan - dan Çev re ve fie hir ci lik Ba kan l Ya p De ne ti mi Hak k n da Ka nun da da de i flik lik ha z r l için de. Ha z r la nan tas la a gö re ya p de ne tim flir ket le ri, pro je yap ma yet ki siy le mü - fla vir lik flir ket le ri ne dö nüfl tü rü le cek tir. Bu flir ket ler ulus lar ara s da ola bi le cek ler dir. Mi mar l k, mü hen dis lik hiz met ala n ser ma ye odak l güç lü ku ru lufl la ra tes lim edi le cek, kü çük öl çek li mi mar l k ofis le - ri nin ve ya p de ne tim flir ket le ri nin ayak ta kal ma s ola nak - s z ha le ge le cek tir. As l n da za ten ya fla nan eko no mik kriz - ler, or ta s n f la r n yok ol ma s na, kü çük öl çek li üre tim ya - pan mi mar l k ofis le ri nin ka pan ma s na, ser best mi mar la r n, bü yük flir ket ler de üc ret li ko nu ma düfl me le ri ne ne den ol - mak ta d r, o da ifl bu la bi lir ler se.ba kan l k bu yan l fl tan vaz - geç me li, mi mar l k or ta m n ge lifl ti re cek po li ti ka lar be nim - se me li dir. Ör ne in Tür ki ye nin her ye rin de yap mak ta ol - du u, bir bi ri nin ay n tip TO K blok la r ye ri ne, ya p l d k la r ken te ve çev re ye du yar l, iyi ta sar lan m fl mi mar l k ürün le - ri ni amaç la ma l, bu çer çe ve de, mi mar l k ya r fl ma la r ve ben ze ri yön tem ler le ni te lik li ta sa r m la r özen di re cek uy - gu la ma la r be nim se me li dir. Kent ler sa hip ol duk la r mi mar l k la r n n dü ze yi ile bel lek ler - de yer al mak ta d r lar. Ül ke miz de de mer ke zi yö ne tim ve ye rel yö ne tim le rin, kent le rin mi mar l k dü ze yi ni yük sel te - cek po li ti ka la r ol mak zo run da d r. Mi mar lar ve Mi mar lar Oda s bu po li ti ka la r olufl tur ma da yar d m c ol ma ya bü tün bi ri kim le riy le ha z r d r. Sev gi li mes lek tafl la r m, de er li ko nuk lar, Bu y l mes lek ya fla m n da 30. ve 50. Y l n dol du ran üye le - ri mi zi kut lu yo rum. Mi mar l k haf ta s prog ra m n n ha z r lan - ma s ve dü zen len me si ça l fl ma la r na kat k da bu lu nan mes - lek tafl la r m za ve flu be miz pro fes yo nel ça l flan la r na te - flek kür edi yo rum. Or ga ni zas yo na des tek ve ren Ko nak Be - le di ye si ve Sa y n Bafl ka n Dr. Ha kan Tar tan a te flek kür edi - yo rum. Yö ne tim Ku ru lu muz ad na, ül ke mi ze ve in san l a da ha çok ba r fl, de mok ra si ve da ha çok mi mar l k ta le bi - miz de gü zel ve ya fla na bi lir bir ge le cek di li yo rum. Sev gi ve say g la r m la Ha san To pal Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n 6

7 m-kasim:layout 1 11/21/12 4:09 PM Page 7 Panel Mimarl k Haftas Mimarl kla Değişen Kentler Kent ler Mi mar l k la De i fli yor Ha san To pal n yü rü tü cü lü - ün de ger çek le flen pa nel de Ta mer Bafl bu, Can Çi ni ci, Se zai Gök su, Ba ran dil in ka t l m y la ger çek lefl ti. Pa nel de Mi mar l k Haf ta s n n te ma s n kap sam l ola rak ele al n d. Ta rih sel ola rak, eko no mik, sos yal, si ya sal ve kül tü rel bir çok et ke nin me kâ na yan s ma s y la fle kil le nen kent ler, sü - rek li ola rak bir de i flim, dö nü flüm sü re ci ni de ya fla mak ta - d r lar. Gü nü müz de ge li nen afla ma da kent ler ya flam ka li te - si bo yu tuy la de er len di ril mek te, ya fla yan la r n mut lu ol du - u, her tür lü kent sel kon fo ra ko lay eri fle bil di i ya flam alan la r ola rak ge lifl ti ril me ye ça l fl l mak ta d r. Kent ler de ya - fla nan de i flim, dö nü flüm sü re ci nin, plan la na bi len, de net - le ne bi len ve yö ne ti le bi len bir içe ri e sa hip ol ma s ve ya - flam alan la r n s n r la yan ya p l çev re nin ni te lik li mi mar l k - lar la ge lifl ti ril me si, ken tin ya flam ka li te si ne olum lu et ki ya - pa cak po li ti ka la r n dan bi ri dir. Av ru pa Kent sel fiar t n n da öne ri le rin den olan me kan sal ge lifl me de mi mar l k bo yu tu - na da faz la önem ver mek, ka rar ve ri ci ler de ve kent li ler de can l bir mi mar l k kül tü rü nün olufl ma s n tefl vik et mek ön ce lik li kent lefl me stra te ji le rin den ol mak zo run da d r. Ül - ke miz de son y l lar da gün de me ge len ve ya p lan ya sal dü - zen le me ler le uy gu la ma afla ma s na ge çi len Kent sel Dö nü - flüm prog ram la r n da, mi mar l n ya ra t c ve ye ni lik çi gü - cü nü kent le re yan s ta cak bir an la y fl n gö rül me di i ni de sap ta mak ge re kir. Kent sel dö nü flüm uy gu la ma la r na reh - ber lik ede bi le cek po li ti ka la r n olufl tu rul ma s kap sa m n da, Mi mar l k la De i flen Kent ler pa ne lin de, yu ka r da özet le - nen içe rik te gö rüfl ler, de ne yim ler ve öne ri le rin pay la fl l - ma s amaç lan mak ta d r. 7

8 m-kasim:layout 1 11/21/12 4:09 PM Page 8 Mimarl k Haftas Teknik Gezi Mehmet Yağc oğlu Folkart Towers Salih Seğmen Anadolu Apartman "Mi mar lar Ya p la r n Gez di ri yor" baş l ğ al t n da 2 Ekim Sa l gü nü Meh met Yağ c oğ lu eş li ğin de Fol kart To wers şan ti - ye si ge zil di. Fol kart fir ma s ta ra f n dan ha z r la nan ta n t m fil mi nin iz len me si ile baş la yan ge zi, ya p n n ma ke ti üze rin - den mi mar Meh met Yağ c oğ lu nun ta sa r m sü re ci ne iliş - kin yap t ğ bil gi len dir me ile de vam et ti. Yağ c oğ lu, iki blok ola rak ta sar la nan pro je de ze min kat la r n al ş ve riş alan la r, üst kat la r n ise ofis ve re zi dans ola rak ta sar lan d - ğ n be lirt ti. Yağ c oğ lu, bal kon ele ma n n n İz mir ko nut ya - şan t s n n ay r l maz bir par ça s ol du ğu nu dü şün dük le ri ni di le ge ti re rek, tüm ko nut la r n bal kon lu ola rak ta sar lan d - ğ n, bu bal kon la r n kul la n la bi lir ol ma s için çe şit li araş t r - ma ve he sap lar ya p l d ğ n bu nun so nu cu ola rakda ko nut - la r n se kiz ve on ye din ci kat lar ara s n da in şa edi le ce ği ni aç k la d. Ya p n n ge nel iş le yi şi ne iliş kin bil gi ler ak ta ran Yağ c oğ lu, Fol kart To wers n bit ti ğin de 200 met re yük - sek lik te ve Av ru pa n n en yük sek be şin ci ya p s ola ca ğ bil gi si ni ak tar d. Ka t l m c la r n so ru la r n n ya n t lan ma s n n ar d n dan ge zi ta mam la d. Mi mar lar Ya p la r n Gez di ri yor baş l ğ al t n da 3 Ekim Çar şam ba gü nü Sa lih Seğ men eş li ğin de Ana do lu Apart - ma n ge zil di. Ön ce lik le ya p n n geç mi şi hak k n da ka t l m - c la ra bil gi ak ta ran Seğ men; iki eş blok tan olu şan apart - ma n n top lam on al t da ire den oluş tu ğu nu, ya p n n İz - mir de in şa edi len ilk apart man ol du ğu bil gi si ni ak tar d. Ya p l d ğ dö nem den bu ya na iş le vi ni ko ru yan apart ma n n gü nü müz de de ko nut ola rak kul la n l d ğ ve ya p n n; res to - ras yon son ra s n da ze min kat la r n n ti ca ri kul la n m na ay r - la rak, üst kat la r n n ise re zi dans ola rak hiz met ve re ce ği ni aç k la d. Ya p n n üst kat la r n da her han gi bir plan şe ma s de ği şik li ği ya p l ma d ğ n, yal n z ca asan sör ek len di ği ni ak - ta ran Seğ men, res to ras yon sü re ci bo yun ca müm kün ol - du ğun ca mev cut ele man la r n ko ru na rak kul la n l ma s na ça l ş l d ğ n be lirt ti. Ya p n n ko ru na bil me si için ya p lan güç len dir me le re de de ği nen Seğ men, mal ze me ba z n da ve ele man ba z n da ya p lan ko ru ma ça l ş ma la r na iliş kin de tay l bil gi ak ta ra rak ka t l m c la r n so ru la r n ya n t la d. 8

9 m-kasim:layout 1 11/21/12 4:09 PM Page 9 Teknik Gezi Emel Kay n Dönüşüm Sürecindeki Bayrakl : Tarihsel ve Çağdaş Katmanlar Mi mar lar Oda s ta ra f n dan dü zen le nen 2012 Mi mar l k Haf - ta s kap sa m n da or ga ni ze edi len Dö nü şüm Sü re cin de ki Bay rak l :Ta rih sel ve Çağ daş Kat man lar baş l k l ge zi, Doç. Dr. Emel Ka y n' n yü rü tü cü lü ğün de ve Bay rak l Be le di ye - si'nin des te ğiy le ger çek leş ti ril di. İz mir ken ti nin M.Ö. 3000'le re uza nan kat man la r n ba r n d ran Bay rak l böl ge - si nin sa hip ol du ğu kül tü rel bi ri kim ka dar, 20. yüz y l n or - ta s n dan son ra ge ce kon du ol gu suy la kar ş la şan ala n n yüz yü ze ol du ğu me se le le re de dik kat çek me yi amaç la - yan ge zi de, böl ge nin fark l yüz le ri nin ka t l m c la ra iz le til - me si amaç lan d. Al san cak Li ma n 'ndan baş la yan ve Da ra - ğa c -Hal ka p nar-sal ha ne-bay rak l -Tu ran ek se ni ne yö ne lik coğ ra fi-ta rih sel-mi ma ri bi ri kim le rin, yo ko lan iz le rin, böl - ge ye yö ne lik ge le cek ön gö rü le ri nin ve dö nü şüm le rin ir - de len me si yo luy la iler le yen ge zi kap sa m n da, Do ğan çay'a ka dar uza nan bir par kur ka te dil di. Ku la Men su cat Fab ri - ka s, So yer Kül tür ve Sa nat Fab ri ka s, Pi ya le Fab ri ka s, Tu - ran en düs tri do ku su, Bay rak l Sa int An tu an Ki li se si ve 19. yüz y l ko nut do ku su, Do ğan çay köy do ku su, 75. Y l Ma - hal le si top lu ko nut ala n, Ba r ş An t, ge ce kon du alan la r ve Kent sel Dö nü şüm Ofi si ile Tan ta los Me za r in ce le nen me kân lar ara s n da yer al d. Mimarl k Haftas Güven Bak r - Yaşar Ersoy Urla Gezisi Mi mar l k Haf ta s et kin lik le ri kap sa m n da 7 Ekim Cu mar te - si gü nü Prof. Dr. Gü ven Ba k r ve Klo za me nai Ka z Bafl ka - n Prof. Dr. Ya flar Er soy efl li in de Ur la Ko lo za me nai ka z ala n ve Zey tin ya fl li i ge zil di. Klo za me nai ken ti nin ta - ri hi ni Ege Böl ge si an tik kent le ri ile ilifl ki len di re rek ak ta ran Er soy, M.Ö yüz y l kap sa yan 200 y l l k bir za man di - li mi için ar ke olo jik ve ri le rin ol duk ça aç k ol du u nu; si vil is - kan alan la r n n, ko nut la r n, me zar l k la r n, zey tin ya ifl lik - le ri, se ra mik f r n la r, de mir ci atöl ye le ri gi bi en düs tri yel bir di zi ak ti vi te le rin ya p l d bi rim le rin ken te ilifl kin de tay l bil gi ler edi nil me si ni sa la d n aç k la d. Ka z ala n içe ri - sin de res ti tüs yo nu ya p la rak aya a kal d r lan an tik zey tin - ya ifl li i Gü ven Ba k r ve ya p m da bü yük kat k la r olan Ta mer Pak ben efl li in de ge zil di. fl li in aya a kal d r l ma sü re ci ni ve ar ke olo ji aç s n dan öne mi ne de i nen Ba k r n ya n s ra, Ta mer Pak ben mal ze me se çi mi ve uy gu la ma sü - re ci ne ilifl kin de tay l bil gi ak tar d. fl li in ge zil me si nin ar - d n dan Ur la s ke le de bu lu nan Ba tis in kah ve si res to ras - yon ça l fl ma la r n yü rü ten Sa lih Se men in ak tar d bil gi - ler efl li in de ge zil di. Ur la kent sel sit ala n n n ge zil me si ar - d n dan, Ur la fia rap ç l k Fab ri ka s nda yap lan tad m n ard ndan ge zi ta mam lan d. 9

10 m-kasim:layout 1 11/21/12 4:09 PM Page 10 Mimarl k Haftas Erdem Y ld r m Architexture Andree Sonad Karaveli N. Asl Kaya Kağ ttan Kap lar Atölye Er dem Y l d r m yü rü tü cü lü ün de ger çek lefl ti ri len, Arc hi - tex tu re atöl ye ça l fl ma s 3 Ekim Çar flam ba gü nü Do mi nik Cad de si nde Ko nak Be le di ye si ifl bir li iy le ger çek lefl ti ril di. Atöl ye ça l fl ma s, Er dem Y l d r m n do ku kav ra m n ör - nek ler gös te re rek ka t l m c la ra ak tar ma s ile bafl la d. Ya p - la cak ça l fl ma da kent sel me kan için de özel lik le tek rar eden ele man lar dan olu flan örün tü ler ve do ku la ra yo un la fl l ma - s n n he def len di i ni be lir ten Y l d r m çe ki len fo to raf lar - dan da ha iyi so nuç al na bil me si için, fo to raf çek tik ten son ra bil gi sa yar da ger çek lefl ti ri len çe flit li ifl le me ve dü zelt - me tek nik le ri hak k n da ka t l m c la r bil gi len dir di. Ka t l m c - lar la bir lik te be lir le nen alan da bir in ce le me ge zi si ya p la rak te ma çer çe ve sin de çe ki le bi le cek ör nek ler de er len di ril di. Da ha son ra ka t l m c la ra te ma ya ilifl kin fo to raf çek me le ri için ser best za man ve ril di. Be lir le nen za man di li min de ka - t l m c lar ta ra f n dan çe ki len fo to raf lar dan her ka t l m c seç ti i befl adet fo to ra f, çe flit li tek nik ler ve prog ram lar kul la na rak ifl le ye rek tes lim et mifl tir. Çe ki len fo to raf lar da - ha son ra be lir le ne cek bir ta rih te ser gi le ne cek tir. An dre e So nad Ka ra ve li ve N. As l Ka ya yü rü tü cü lü ün de ger çek lefl ti ri len, Ka t tan Ka p lar atöl ye ça l fl ma s 4 Ekim Per flem be gü nü Do mi nik Cad de si nde Ko nak Be le - di ye si ifl bir li iy le ger çek lefl ti ril di. Atöl ye ça l fl ma s, An dree So nad Ka ra ve li ta ra f n dan Ori ga mi ve ta rih çe si hak k n - da ve ri len bil gi ler le bafl la d. Dün ya da ori ga mi ve ör nek le - rine, önem li ori ga mi us ta la r na k sa ca de i nen Ka ra ve li, ori ga mi ki tap la r n dan da fay da la na rak ka t tan ya p la bi - le cek ler ko nu sun da ka t l m c la ra bil gi ak tar d. Ori ga mi ka - t ör nek le ri ni de ka t l m c lar la pay la flan Ka ra ve li ve Ka ya; atöl ye kap sa m n da ya p la bi le cek ör nek le ri ka t l m c la ra su na rak, ka t l m c la r n ya pa cak la r ori ga mi le ri be lir le me le - ri ne yar d m c ol du lar. Ka t l m c lar ta ra f n dan be lir le nen ör nek le rin kat la ma tek - nik le ri aç k la na rak ürün le rin or ta ya ç k ma s için ça l fl ma la - ra bafl lan d. Gü nün so nun da olufl tu ru lan ob je ler Do mi nik Cad de si üze rin de yer alan bir a aç ta ser gi len di. 10

11 m-kasim:layout 1 11/21/12 4:09 PM Page 11 Atölye Hikmet Gökmen Atölye: Çocuk ve Mimarl k: Hayalimdeki Oyun Park Gökçeçiçek Savaş r İlker Aksoy Atölye ADB6S10T Mimarl k Haftas Hik met Gök men yü rü tü cü lü ün de ger çek lefl ti ri len, Ço cuk ve Mi mar l k atöl ye ça l fl ma s 5 Ekim Cu ma gü nü Do mi nik Cad de si nde Ko nak Be le di ye si, z mir Ço cuk Atöl ye le ri ve Has ko vo Oyun Park la r Arafl t r ma Gru bu ifl bir li iy le ger - çek lefl ti ril di. Sa kar ya l kö re tim Oku lu üç ve dör dün cü s - n f ö ren ci le ri ve mi mar l k bö lü mü ö ren ci le ri nin ka t l m y - la ger çek le flen atöl ye ça l fl ma s ; Ko nak Be le di ye si Al san - cak Kül tür Mer ke zi nde Ko mü nizm den mo dern za man la - ra ge çifl te: Has ko vo Oyun park la r ko nu lu su num ile bafl la - d. Oyun park la r ko nu sun da ö ren ci ler le ya p lan be yin f r t - na s ça l fl ma s n n ar d n dan; atöl ye ala n olan Do mi nik Cad - de si ne ge çi le rek ça l fl ma la ra bafl lan d. Bir mi mar l k ö ren - ci si ve üç il kö re tim ö ren ci sin den olu flan grup lar ha yal et tik le ri oyun park la r n ta sar la ya rak, çe flit li ob je ler yar d - m y la bu park la r ma ket ola rak olufl tur mak üze re ça l fl ma - lar yap t. Ya p lan ça l fl ma lar Sa kar ya l kö re tim Oku lu nda ser gi le ne rek ö ren ci le rin iz le ni mi ne su nul du. l ker Ak soy ve Gök çe çi çek Sa va fl r yü rü tü cü lü ün de ger - çek lefl ti ri len Atöl ye ADB6S10T, Ad nan Men de res (ADB) D fl Hat lar Te mi na li nde 6 Ekim 2012 Cu mar te si gü nü ger - çek lefl ti ril di. Gök çe çi çek Sa va fl r ta ra f n dan atöl ye hak k n - da k sa bir su num ve l ker Ak soy ta ra f n dan ha va alan la r üze ri ne kap sam l bir su num ya p l ma s n n ar d n dan ö ren - ci ler, D fl Hat lar Te mi na li nde alan ça l fl ma s yap t. Ha va - ala n n da ki fark l kul la n c tip le ri, fark l ey lem ler ve bun la - r n me kân sal kar fl l k la r göz lem len di, ya z l ve gör sel ola - rak bel ge len di. Ha va ala n n da ger çek lefl ti re bi le cek le ri ey - lem ler ara s n dan en s ra d fl ve bek len me dik olan uyu ma ey le mi için me kân lar, nes ne ler, dü zen le me ler ta sar la ma y he def le yen atöl ye de, fark l kul la n c tip le ri, si ne ma film le - rin den ka rak ter ler le öz defl lefl ti ri le rek ça l fl l d. Ö le den son ra atöl ye de, der le nen fi kir ler üze rin de ça l fl l d ve üre - tim ler de er len di ril di. Ke yif li ge çen atöl ye, pos ter lefl ti ri - len so nuç ürün le ri nin Ad nan Men de res D fl Hat lar Ter mi - na li nde ser gi len me si ile so na er di. 11

12 m-kasim:layout 1 11/21/12 4:09 PM Page 12 Mimarl k Haftas Ahenk & Ali Okan Y lmaz Kentte Mekan Bulmacas Ko nak Be le di ye si Bas ma ne Semt Mer ke zi, e len ce li ol du - u ka dar ö re ti ci bir ya r fl n bafl lan g ç nok ta s ol du. Mi mar - l k Haf ta s et kin lik le ri kap sa m n da, mi mar aday la r n n ka t l - d Kent te Me kân Bul ma ca oyu nu Ko nak Be le di ye si nin des te iy le ger çek lefl ti. Fark l fle hir ler den, fark l üni ver si te - ler den ge len Mi mar l k Fa kül te si ö ren ci le ri bafl lan g ç nok - ta s olan Bas ma ne Semt Mer ke zi nde bu lufl tu. Bu ra da üçer ki fli lik ta k m lar olufl tu ran ö ren ci ler, ha ri ta la r y la bir lik te giz li he de fi bul mak için ken tin so kak la r na da l d. Giz li he - de fi bu la na ka dar Ko nak n ta ri hi bi na la r n da ipuç la r n ara yan genç ler, ken tin mi ma ri do ku su hak k n da da bil gi edin di. Oyun so nun da ö ren ci le rin ulafl t k la r giz li he def ise Ko nak Be le di ye si Ne fle ve Ka ri ka tür Mü ze si ol du. Mü - ze ye ula flan ilk üç gru ba bir bi rin den de er li ödül ler ve ril di. Kent ya fla yan de er ler ka za n yor Genç mi mar aday la r n n ile ri de ba fla r l bi rer mi mar ola rak ge rek ça dafl mi ma ri ye ge rek se ta ri hin de er le ri ne kat k ko ya cak la r n söy le yen Ko nak Be le di ye Bafl ka n Dr. Ha kan Tar tan flöy le ko nufl tu: Ko nak Be le di ye si ola rak z mir in mi ma ri özel lik le ri ni öne ç ka ran ça l fl ma la ra her za man Atölye önem ver dik. Av ru pa n n en pres tij li ödül le rin den Phi lip pe Rott hi er ödü lü nü, Aba c o lu Ha n pro je siy le z mir e ka - zan d r d k. Ken tin fark l nok ta la r n da ta ri hi bi na res to ras - yon la r m z de vam edi yor. Res to ras yo nun ar d n dan bi na - la r mü ze ola rak hal k n hiz me ti ne sun mak, ken te ye ni den ya fla yan bir de er ka zan d r mak iflin en gü zel ya n. Siz ler de ge le ce in mi mar la r s n z. le ri de ba fla r l pro je le re im za ata cak ve mi ma ri de Tür ki ye nin ye ri ni üst s ra la ra ta fl ya - cak s n z. Çekişmeli geçen yar şma sonucunda; Bi rin ci grup: Onur s kurt Do kuz Ey lül Üni ver si te si Pe lin Ko ca b y k Do kuz Ey lül Üni ver si te si Dam la Mü nev ver Kes kin Ya flar Üni ver si te si Ödül: Mi mar lar Oda s ta ra f n dan bir y l l k üc ret siz e i tim, bir y l l k Ege Mi mar l k Der gi si abo ne li i, Ko nak Be le di ye si ba fla r pla ke ti kin ci grup: Gi zem Ulu sa kar ya Ya flar Üni ver si te si dil Ke mah l o lu Ya flar Üni ver si te si Ce ren Ko ca b y k Ya flar Üni ver si te si Ödül: Mi mar lar Oda s ta ra f n dan yüz de 50 in di rim li e i - tim, bir y l l k Ege Mi mar l k Der gi si abo ne li i, Ko nak Be le - di ye si ba fla r pla ke ti Üçün cü grup: Ez gi Öz ço ban z mir Eko no mi Üni ver si te si Ha zel Dert li o lu z mir Eko no mi Üni ver si te si Se vim K r dar z mir Eko no mi Üni ver si te si Ödül: Mi mar lar Oda s ta ra f n dan yüz de 25 in di rim li e i tim, bir y l l k Ege Mi mar l k Der gi si abo ne li i, Ko nak Be le di ye si ba fla r pla ke ti. 12

13 m-kasim:layout 1 11/21/12 4:09 PM Page 13 Mimarl k Haftas Sergiler 2012 y l Mi mar l k Haf ta s et kin lik le ri kap sa m n da haf ta bo yun ca z mir Mi mar l k Ser gi si Ata türk Kül tür Mer ke - zi nde, 13. Ulu sal Mi mar l k Ser gi si Re sim Hey kel Mü ze - si nde, Fo to ma ra ton Ya r fl ma s Ser gi si Gün doğ du Mey da n nda, Mo dern ve Bel lek; Si li nen z ler Ser gi si Va s f Ç nar Bul va r n da, Ö ren ci Pro je le ri Ser gi si Fran - s z Kül tür Mer ke zi nde mi mar, mi mar l k öğ ren ci si ve kent - li le rin iz le ni mi ne su nul muş tur. 13

14 m-kasim:layout 1 11/21/12 4:09 PM Page 14 Bas n Aç klamas Mesleklerimize, Odalar m z ve Birliğimize Sahip Ç k yoruz Kapal Kap lar Ard nda Haz rl klar Yap lan TMMOB siz TMMOB Yasas n Kabul Etmeyeceğiz Son y l lar da gün de me ge len Oda la r m z ve üst Bir li i miz Türk Mü hen dis Mi mar Oda la r Bir li i-tmmob nin mev zu at n dü zen le me ye yö ne lik ad m lar, bu gün do ru dan TMMOB Ya - sa s n de ifl tir me ye yö nel mifl tir. Ana ya sa n n 123, 124 ve özel - lik le 135. mad de le rin den ha re ket le ya y m la nan 6235 sa y l TMMOB Ya sa s n n de ifl ti ril me si yo luy la TMMOB ör güt lü lü ü ve mü hen dis, mi mar, fle hir plan c l di sip lin le ri nin mes lek ör - güt lü lük le ri, ka pa l ka p lar ar d n da ya p lan ha z r l k lar la tas fi - ye edil mek üze re dir. Cum hur bafl kan l Dev let De net le me Ku ru lu nun ül ke miz de - ki bü tün mes lek ku ru lufl la r y la il gi li ta rih li, 799 say fa ve say fa eki bu lu nan ra po ru nun Bafl ba kan l a gön de ril me si nin ar d n dan 2011 y l n da ç ka r lan bir çok Ka nun Hük mün de Ka rar na me (KHK) ile ka mu yö ne ti mi te kel ci oto - ri ter bir tarz da ye ni den dü zen len mifl tir. Bu kap sam da ge rek mü hen dis lik, mi mar l k, fle hir plan c l hiz met le ri ve ge rek se TMMOB mev zu at n n Ana ya sa ve ya sa la ra aç k ça ay k r l k olufl tu ra cak bir fle kil de Çev re ve fie hir ci lik Ba kan l ta ra f n - dan dü zen len me si ön gö rül müfl tür. Bu dü zen le me ler, Ana ya - sa ve da re Hu ku ku çer çe ve sin de mer ke zi ida re ile özerk ye - rin den yö ne tim ku ru lufl la r ara s n da ol ma s ge re ken ve sa yet de ne ti mi ni aflan, te kel ci oto ri ter bir yö ne tim an la y fl ile ba z özerk ka mu tü zel ki fli lik le ri nin özerk li i or ta dan kal d r l m fl, ba z la r da do ru dan ba z ba kan l k la r n bün ye si ne ka t l m fl t r. Bu gün ül ke miz de ege men olan ser ma ye bi ri kim po li ti ka la r, sa na yi de ger çek le flen dö nü flüm, fa son üre ti min art ma s, 2B ile ka mu ara zi le ri ve kent sel dö nü flüm sü reç le ri, bü tün ül ke - nin ima ra aç l ma s gi bi rant yö ne lim li po li ti ka lar, mü hen dis lik, mi mar l k, fle hir plan c l hiz met le ri ni do ru dan olum suz ola - rak et ki le mek te dir. Bu mes lek di sip lin le ri ile ka mu sal hiz met ve ka mu sal mes le ki de ne tim esas l ör güt lü lük le ri nin, flek li ya - p la ra dö nüfl tü rü le rek tas fi ye edil me si amaç lan mak ta d r. Ka - mu oyu na ta raf s z ve bi lim sel te mel ler le ger çek lik le ri ak ta ran; ge rek ti in de et kin bir bi çim de hu kuk yo lu nu kul la na rak ya p - lan yan l fl lar la mü ca de le eden TMMOB ye yö ne lik tas fi ye po - li ti ka la r da bu kap sam için de dir. Bu nok ta da ön ce lik le be lirt mek is te riz ki, TMMOB Ya sa s n de ifl tir me ya da or ta dan kal d r ma ya yö ne lik gi ri flim ler mü - hen dis lik, mi mar l k, fle hir plan c l hiz met le ri ni ka mu sal ni te - li in den ar n d ra rak rant po li ti ka la r na aç ma ama c n güt - mek te dir. Ay r ca ha z r la n fl sü re ci, flek li ve içe rik iti ba r y la TMMOB siz TMMOB Ya sa s de i flik lik le ri ni yüz bin ler ce üye - mi zin ve biz le rin as la ka bul et me ye ce i bi lin me li dir. Ya p la cak ye ni de i flik lik ler le mü hen dis lik, mi mar l k, fle hir plan c l hiz met le ri ve il gi li mes lek ör güt le ri, böl-par ça la-kü - çült-yö net-et ki siz lefl tir yak la fl m y la de mok ra tik ve mer ke zi ya p lar dan re ka bet çi ye rel ya p la ra dö nüfl tü rü le rek mer ke zi ka mu yö ne ti mi ne ba la na cak t r. Oda la r m z ve Bir li i miz TMMOB, bu gü ne ka dar izin ver me di i miz si ya si ik ti dar la r n ve si ya si par ti le rin rant ve re ka bet te mel li mü da ha le le ri ne aç k bir ya p ya ve ar ka bah çe le ri ne dö nüfl tü rü le cek tir. Di er yan dan be lirt mek is te riz ki, mü hen dis lik bi lim le ri ile mi - mar l k ve fle hir plan c l bi lim ve di sip lin le ri, mul ti di sip li ner (çok di sip lin li-çok bi lim li) mes le ki hiz met le ri ge rek tir mek te ve ge rek ken di iç le rin de ge rek se ara la r n da mes le ki, bi lim sel, 14

15 m-kasim:layout 1 11/21/12 4:09 PM Page 15 tek nik ge çifl ge rek li lik le ri bu lun mak ta d r. Do la y s y la mes lek alan la r n n ve hiz met le ri nin ta ri fi, s n r ve ül ke ge ne lin de ki or tak uy gu la ma la r, an cak TMMOB nin mev cut ya p s gi bi bü tün sel bir ku rum ta ra f n dan ger çek lefl ti ri le bi lir. Bu ne den le mes lek alan la r m z n ve ara la r n da ki ilifl ki le rin dü zen len me si oto ri ter ve re ka bet çi bir ka nun yap ma zih ni ye ti ve böl-par ça la-kü çült-afl r par ça l ya p la r yö net yak la fl m y la dü zen le ne mez. Mes lek alan la r m z ve ara la r n da ki ilifl ki le rin, bi lim, tek nik ve top lum sal ya rar do rul tu sun da an cak TMMOB ve Oda la r m z n de mok ra tik ifl le yi fli için de be lir le ne bi lir, dü zen le ne - bi lir bir ko nu ol du u unu tul ma ma l d r. Mü hen dis lik, mi mar l k, fle hir plan c l hiz met le ri ger çek te bi lim, tek no lo ji, Ar-Ge, ino vas yon, sa na yi, ta r m, or man, ener ji, ula - fl m, ma den ler, tüm do al kay nak lar, g da, çev re ve kent lefl me po li ti ka la r n n di na mik gü cü dür, böy le ol ma s ge re kir. An cak ne ya z k ki bu ger çek ler he men he men tüm si ya si ik ti dar lar ta ra f n dan hep ikin ci pla na itil mifl, ba z alan lar da yet ki ler ulus la - ra ra s ser ma ye ku ru lufl la r na dev re dil mifl, ba z alan lar ise ne re dey se or ta dan kal d r l m fl t r. Mü hen dis lik, mi mar l k, fle hir plan c - l hiz met le ri nin ana sek tör le ri ka mu sal fay da an la y fl n dan ç ka r l p ser best lefl tir me, özel lefl tir me, ti ca ri lefl tir me nin ar pa l k la - r ha li ne ge ti ril mifl tir. Kent ler, ta r m ara zi le ri, ka mu ara zi le ri, ma den ler, ener ji ve tüm alan lar rant la ra gö re fle kil len di ril mifl ve plan s z l k ege men k l n m fl t r. Ay n za man da ça l fl ma ya fla m n n bü yük k s m ifl çi sa l ve ifl gü ven li i ön lem le ri nin d fl n da tu tul mak ta, in san ca ba r n ma hak k ve dep rem ger çe i nin ge rek tir di i ya p de ne ti mi, ener ji, ta r m, or man, su kay nak la r ve kent le rin yö ne ti mi gi bi alan lar - da mü hen dis lik-mi mar l k-fle hir plan c l n n mes le ki de ne tim ve bi lim sel-tek nik kri ter le ri dev re d fl b ra k l mak ta, KHK ler le, ya - sa ve yö net me lik ler de ya p lan dü zen le me ler le bi lim sel-tek nik mes le ki ge rek li lik ler tas fi ye edil mek te dir. Bu ne den le ifl ci na yet - le rin den ya p de ne tim siz li i ne, dep rem le rin top lum sal y k m la ra dö nüfl me si ne dek bir di zi ac olay ar t k ka n k sa n r ha le gel - mek te dir. Bu ko flul lar da ül ke mi ze, hal k m za, mes lek le ri mi ze kar fl bi lim sel-top lum sal so rum lu luk la r m z terk et me ye ce i mi zi, TMMOB siz TMMOB Ya sa s n de ifl tir me ye yö ne lik gi ri flim le re kar fl biz afla da im za s bu la nan TMMOB ye ba l Oda la r m z ola rak, bir lik için de kar fl ç ka rak mü ca de le ede ce i mi zi, ba m s z ve de mok ra tik mes lek ku ru lufl la r n n tas fi ye si ne dur de me - nin ka mu sal bir gö rev ol du u nu; ik ti da r n söz ko nu su gi ri flim le ri as k ya ala rak se si mi ze ku lak ver me si ge rek ti i ni ka mu oyu na du yu ru ruz. Bil gi sa yar Mü hen dis le ri Oda s, Çev re Mü hen dis le ri Oda s, Elek trik Mü hen dis le ri Oda s, Fi zik Mü hen dis le ri Oda s, Ge mi Ma ki na la r fl let me Mü hen dis le ri Oda s, G da Mü hen dis le ri Oda s, Ha ri ta ve Ka das tro Mü hen dis le ri Oda s, ç mi mar lar Oda s, n fla at Mü hen dis le ri Oda s, Je ofi zik Mü hen dis le ri Oda s, Je olo ji Mü hen dis le ri Oda s, Kim ya Mü hen dis le ri Oda s, Ma den Mü hen dis le ri Oda s, Ma ki na Mü hen dis le ri Oda s, Me ta lur ji Mü hen dis le ri Oda s, Me te oro lo ji Mü hen dis le ri Oda s, Mi mar lar Oda s, Or man Mü hen dis le ri Oda s, Pet rol Mü hen dis le ri Oda s, Pey zaj Mi mar la r Oda s, fie hir Plan c la r Oda s, Teks til Mü hen dis le ri Oda s, Zi ra at Mü hen dis le ri Oda s 15

16 m-kasim:layout 1 11/21/12 4:09 PM Page 16 Bas n Aç klamas De er li ba s n men sup la r, Söz le ri me bafl la ma dan, bafl ta sev gi li bafl ka n m z Teo man ÖZ - TÜRK ol mak üze re TMMOB in 58 y l l k onur lu yü rü yü flün de yi - tir di i miz tüm de er le ri mi zi say g y la ve öz lem le an yo rum. 27 Ocak 1954 te Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si nde ka bul edi - len 6235 sa y l Türk Mü hen dis ve Mi mar Oda la r Bir li i Ka nu - nu 4 fiu bat 1954 ta ri hin de 8625 sa y l Res mi Ga ze te de ya - y n la na rak yü rür lü e gir mifl tir. Ay n y l ya p lan dü zen le me ler - le Ba y n d r l k Ba kan l bün ye sin de bir ku ru cu ge nel ku rul olufl tu rul mufl ve bu ge nel ku rul Ekim ta rih le ri ara s n da top lan m fl t r. O gün den son ra 18 Ekim ta ri hi ni kap sa yan haf - ta TMMOB nin Mü hen dis lik ve Mi mar l k Haf ta s ola rak ka bul edil mifl tir. Ve her y l TMMOB ve oda la r ta ra f n dan kut lan - mak ta d r. TMMOB üye si Mü hen dis ler, mi mar lar, fle hir plan c la r ola rak Mü hen dis lik Mi mar l k Haf ta s n kut la ma n n ya n n da bu haf ta Mimarl k ve Mühendislik Haftas Kutland TMMOB zmir KK taraf ndan Mühendislik Mimarl k Haftas kapsam nda 15 Ekim 2012 tarihinde Yeniflehir- G da Çarfl s nda bulunan TMMOB Birlik Park nda bas n aç klamas gerçeklefltirildi. TMMOB zmir KK bilefleni odalar n temsilcilerinin kat ld aç klamay TMMOB zmir KK Sekreteri Ferdan Çiftçi yapt. TMMOB 58 y ll k onurlu geçmiflinden ald güçle kamu ç karlar n korumaya, mesle in ve meslektafl n haklar n savunmaya, emekten ve emekçiden yana politikalar üretmeye, eflit özgür ve demokratik bir Türkiye de bar fl içinde bir arada yaflam savunmaya devam edecektir denilen aç klaman n tam metni yaz m z n devam nda yer almaktad r. içe ri sin de Dün ya y, ül ke yi ve ya fla m ta n yan, an la yan ve ona gö re po li ti ka lar üre te rek ya fla ma ge çi ren, bir ça l fl ma an la y - fl ile dün ya m z, ül ke miz ve ken ti mi ze ilifl kin tes pit ve öne ri - le ri mi zi ka mu oyuy la pay lafl ma y gö rev ka bul edi yo ruz. Sev gi li ar ka dafl lar; 2012 y l n n son la r na yak lafl t m z bu gün ler de AKP ik ti da r ta ra f n dan uy gu la nan ne oli be ral, fa fli zan po li ti ka lar mes le i - miz, hal k m z ve ül ke mi zin için de bu lun du u bas k ve sö mü - rü ko flul la r n gi de rek a r lafl t r mak ta d r. Or ta do u da ya fla - nan ge lifl me ler, Su ri ye ye em per ya list mü da ha le gi ri flim le ri içe ri sin de ül ke mi ze bi çi len rol ve Kürt so ru nun da t r man d r - lan flid det or ta m ge le ce i miz aç s n dan da ha ka ran l k gün le - rin biz le ri bek le di i ni ifla ret et mek te dir. Gü zel ül ke miz AKP ik ti da r ta ra f n dan ko flar ad m lar la bir sa - va fl n içe ri si ne çe kil mek te dir. ABD nin Or ta do u da ki em per - ya list po li ti ka la r n n ta fle ron lu u na so yu nan AKP k ti da r MHP`nin des te iy le Mec lis ten ge çir di i tes ke re ile Su ri ye ile sa va fla gir me nin ko flul la r n ya rat ma gay re ti içe ri sin de dir. Ha tay, An tep, Ur fa Mar din gi bi Su ri ye s n r n da ki kent le ri miz - de ya fla yan hal k m z n can gü ven li i kal ma m fl t r. Tes ke re ön ce sin de Ak ça ka le de 5 yurt ta fl m z Su ri ye den at lan top mer mi siy le ha ya t n yi tir mifl tir. Kom flu lar la s f r po li ti ka di - yen ler bu gün tüm kom flu la r y la sa vafl s n r na gel mifl bir Tür - ki ye ya rat m fl lar d r. Bu ra dan bir kez da ha hü kü me te ses le ni - yo ruz sa vafl ç rt kan l n dan bir an ön ce vaz ge çin, ola s bir sa vafl ha lin de yi ti re ce i miz can la r m z n so rum lu su siz ler ola - 16

17 m-kasim:layout 1 11/21/12 4:09 PM Page 17 cak s n z. Biz her za man sa va fl de il ba r fl sa vun ma ya de vam ede ce iz. Di er yan dan, AKP, hiç bir bi lim sel ya n ol ma yan sis te mi ile zo run lu e i ti mi fii len 4 y la in dir mifl tir dü zen le me si ile e i tim sis te mi pi ya sa ya aç l r ken, ih ti yaç du yu lan ifl gü cü ve iti raz et - me yen din dar bir ne sil okul lar ara c l ile ya ra t l m fl ola cak - t r. Eko no mik alt ya p da sa la nan ne oli be ral dö nü flü me efl lik ede cek bir top lum ya p s bu e i tim sis te mi eliy le ya ra t la cak - t r. Bu na kar fl dur mak te mel gö rev le ri miz ara s n da d r. AKP ik ti da r n n uy gu la d ne oli be ral eko no mi ifl siz li i yok - sul lu u de rin lefl tir mek te, emek ala n es ne ti lip, gü ven ce siz lefl - ti ri le rek sö mü rü ku rum sal lafl t r l mak ta d r. Ulu sal s tih dam Stra te ji si ve fl lifl ki le ri Ka nu nu Ta sa r s na ba k l d n da bu du - rum tüm ç p lak l ile gö rül mek te dir. Ko mis yon lar dan ge çe - rek Mec lis gün de mi ne ge len Top lu fl lifl ki le ri Ya sa Ta sa r s ile de Tür ki ye ucuz, gü ven ce siz, emek cen ne ti ha li ne ge ti ril - mek te, ör güt len me önün de ki ba ri kat lar güç len di ril mek te ser - ma ye ye di ken siz gül bah çe si ve ril mek te, ka mu ça l flan la r gü - ven ce le ri ni yi tir mek te dir ler. Son ya p lan elek trik, ben zin, ma - zot, do al gaz ve ÖTV zam la r sa vafl büt çe ha z r lan m fl t r. Sa - va fla de il emek çi ye, emek li ye, sa l a, e i ti me büt çe is ti yo - ruz. AKP ik ti da r 12 Ey lül re fe ran du mu ve 211 se çim le ri son ra s n da el de et ti i güç le tüm mu ha lif ke sim le ri saf d fl b rak mak için bas k ve flid det po li ti ka la r n h z lan d r m fl ö ren ci, ifl çi, po li ti - ka c, as ker, ga ze te ci tüm kar fl ç kan lar ce za ev le ri ne t k l m fl t r. Ay n ba k fl aç s y la AKP TMMOB ye de mü da ha le et me ye ça l fl mak ta d r. Dev let De net le me Ra po ru ile çi zi len yol uy - gu la ma ya ge çi ril mifl, TMMOB ve ba l oda la r et ki siz lefl ti ri - lip yet ki siz lefl ti ril me ye ça l fl l mak ta d r. Bu çer çe ve de gö rev edin di i gö rü len Çev re ve fie hir ci lik Ba kan l ç kart t yö - net me lik ve teb li ler le mes lek oda la r n n ka mu sal de ne tim - le ri ni hu kuk suz bir fle kil de kal d r ma y amaç la m fl t r. Ne ya - z k ki z mir de de ye rel yö ne tim bu na bo yun e mifl ya sal l - n ar ka s na s na rak z mir Bü yük fle hir Be le di ye si Mec li si ka bul et ti i z mir mar Yö net me li i ile Oda la r ya p de ne - tim sü re cin den uzak lafl t r m fl t r. z mir Bü yük fle hir Be le di ye - si Mec li si nin 12 Ekim gü nü ya p lan top lan t s n da ise ken di ifa de le ri ile ön ce ki de i flik lik te unu tu lan göz ar d edi len bö lüm ler dü zel ti le rek ni hai ama ca ula fl l m fl t r. CHP ve AKP grup la r bir bir le ri ne te flek kür ede rek ne ka dar uyum lu ça l fl - t k la r n ifa de et mifl ler dir. Bu da bi zim için an lam l ve not edil me si ge re ken bir du rum dur. Biz ler TMMOB z mir l Ko - or di nas yon Ku ru lu ola rak z mir i sa l k s z, gü ven siz, ni te lik - siz ya p üre ti min den, plan s z ge lifl mek ten ko ru mak için, mes le i mi zin onu ru nu ko ru mak için, mes le i mi ze ve mes lek - tafl la r m za sa hip ç k mak için tüm ça ba m z sür dü re ce i mi zi bu ra dan bir kez da ha ifa de edi yo ruz. De er li Ba s n Men sup la r, Tüm bu de er len dir me le ri miz d fl n da önü müz de ki sü reç te ken ti miz ve ül ke miz için çok önem li gör dü ü müz ko nu Kent - sel Dö nü flüm sü re ci nin bafl la t l m fl ol ma s d r. AKP ik ti da r n n ye ni bir rant ala n ya rat ma gi ri flim le ri nin ürü nü olan bu sü re - ci bu haf ta ya pa ca m z et kin lik le ri mi zin ana te ma s ola rak seç tik. Haf ta içe ri sin de ya pa ca m z et kin lik le ri miz de Kent sel Dö nü flüm ü tar t fla ca z Ekim 2012 ta rih le ri ara s n da ger çek lefl ti re ce i miz ek te ay r n t s n ver di i miz Söy le fli, Pa - nel ve Kon ser den olu flan Mü hen dis lik Mi mar l k Haf ta s Et - kin lik le ri mi ze siz de er li ba s n men sup la r m z, mes lek tafl la r - m z, ye rel yö ne ti ci le ri mi zi, mil let ve kil le ri mi zi ve Tüm z mir li - le ri bek li yo ruz. TMMOB 58 y l l k onur lu geç mi flin den al d güç le ka mu ç kar - la r n ko ru ma ya, mes le in ve mes lek ta fl n hak la r n sa vun ma - ya, emek ten ve emek çi den ya na po li ti ka lar üret me ye, eflit öz gür ve de mok ra tik bir Tür ki ye`de ba r fl için de bir ara da ya - fla m sa vun ma ya de vam ede cek tir. Ya fla s n Türk Mü hen dis ve Mi mar Oda la r Bir li i! Ya fla s n Ör güt lü Mü ca de le miz! TMMOB z mir l Ko or di nas yon Ku ru lu 17

18 m-kasim:layout 1 11/21/12 4:09 PM Page 18 Bas n Aç klamas zmir de Yap Denetiminde Kamusal Denetim Ortadan Kald r lm ş ve Kurals z Sağl ks z Yap laşman n Önü Aç lm şt r De er li Ba s n men sup la r, He pi mi zin bil di i ve ta kip et ti i gi bi 3 Ni san 2012 ta ri hin - de Bü rok ra si nin Azal t l ma s ve fl lem le rin Ba sit lefl ti ril me si - ne Yö ne lik, Bafl ba kan l k, Ba kan l k lar, Ba z Ba l ve il gi li Ku ru lufl lar ve Üni ver si te le re ait 84 adet yö net me lik te de - i flik lik ya p l m fl t r. De i flik lik ya p lan yö net me lik le rin ara - s n da bi na ya p m ve de ne tim sü reç le ri ni il gi len di ren Ya p De ne ti mi Uy gu la ma Yö net me li i ile Plan l Alan lar Tip mar Yö net me li i çok dik kat çek mek te dir. Bu de i flik li in ar - d n dan 14 Ni san'da bu iki yö net me lik te ale la ce le bir ikin ci bir de i flik lik da ha ger çek lefl ti ril mifl tir. Ya p lan ikin ci de i - flik lik ten tor ba ya sa lar da ol du u gi bi as l he de fin bu iki yö net me lik mad de le rin de giz li ol du u, di er de i flik lik le - rin bu iki yö net me lik te ya p lan de i flik lik le ri giz le mek amaç l kul la n l d or ta ya ç k m fl t r. Yö net me lik ler de ger çek lefl ti ri len de i flik lik le re ba k l d n - da as l ama c n ya p üre tim sü re cin de ki mes lek oda la r n n yap m fl ol du u ka mu sal de ne ti min kal d r l ma s ol du u çok net gö rül mek te dir. Ya p lan bu mev zu at de i flik lik le ri ar d n dan Çev re ve fie - hir ci lik Ba kan l ta ra f n dan ya y n la nan 25 Ni san 2012 ta - rih li Ge nel ge ile Mes lek Oda la r ya p de ne ti min den uzak - lafl t r l m fl, be le di ye bü rok rat la r ve mes lek oda la r teh dit edil me ye bafl lan m fl t r. Bu sü reç de vam eder ken Bafl ta z mir Bü yük fle hir Be le di - ye Bafl ka n Sa y n Aziz KO CA O LU ol mak üze re di er Be - le di ye bafl kan la r, Bü yük fle hir Be le di ye si Mec lis üye le ri ve z mir Mil let ve kil le ri ne ko nu nun öne mi ak ta r l m fl ve Oda - la r n bu sü re cin d fl n da b ra k l ma s n n ya ra ta ca s k n t lar ken di le ri ne an la t l m fl t r. An cak tüm bu ça ba la r m z ne ya z k ki kar fl l n bul ma m fl ve z mir Bü yük fle hir Be le di ye si Mec li si nin Tem muz top - lan t s n da ka bul edi len z mir Bü yük fle hir Be le di ye si mar Yö net me li i ile TMMOB'ye ba l mes lek oda la r yal n z b - ra k l m fl ku ral s z ya p lafl ma ve ran t n önü aç l m fl t r. z mir Bü yük fle hir Be le di ye Bafl ka n ve mec li si hü kü me tin da yat - t halk tan ya na ol ma yan, hal k n sa l k l ve gü ven li ya p - lar da otur ma hak k n elin den alan po li ti ka la ra tes lim ol - mufl tur. z mir li be le di ye ler le mes lek oda la r n n her tür lü si - ya si bas k ya ra men 1970 ler den bu gün le re ku rum sal lafl - t ra rak ge lifl tir mifl ol du u ka mu sal de ne tim or ta dan kal d - r l m fl t r. Bu de i flik lik ler le ka za nan z mir hal k de il y l lar - d r sür dü rü len ka mu sal de ne tim den ra hat s z olan rant çev re le ri dir. Bu ra da bir ta raf tan hal k n sa l k l ve gü ven li ba r n ma hak - k elin den al n r ken, bir yan dan da 58 y l d r onur la mes le - ki de mok ra tik kit le ör gü tü ol ma n n so rum lu luk la r n ye ri ne ge ti ren TMMOB ve ba l oda la r n n üyey le ba n kes mek 18

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek 41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek Gün dem: 1. Yö ne tim Ku ru lu ad na aç l fl ve Bafl kan l k Di va n se çi mi 2. fiu be Yö ne tim Ku ru lu ça l fl ma ra

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 10 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti ta ra f n dan her y

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

Genel Kurul Sonuç Bildirisi TMMOB Mimarlar Odas 42.Dönem Genel Kurulu nda al nan bir kararla haz rlanan sonuç bildirisi afla da sunulmufltur:

Genel Kurul Sonuç Bildirisi TMMOB Mimarlar Odas 42.Dönem Genel Kurulu nda al nan bir kararla haz rlanan sonuç bildirisi afla da sunulmufltur: Ge nel Ku rul Genel Kurul Sonuç Bildirisi TMMOB Mimarlar Odas 42.Dönem Genel Kurulu nda al nan bir kararla haz rlanan sonuç bildirisi afla da sunulmufltur: 2. Dün ya sa va fl n dan bu ya na ya fla nan

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

M m TÜRMOB AYLIK YAYI N ORGANI SAYI : 236 AĞUSTOS Ekonomik Rapor

M m TÜRMOB AYLIK YAYI N ORGANI SAYI : 236 AĞUSTOS Ekonomik Rapor M m TÜRMOB AYLIK YAYI N ORGANI SAYI : 236 AĞUSTOS 2 0 1 6 5.00 TL ISSN:1307-6620 Ekonomik Rapor m M B LAN ÇO Yıl : 23 Sa yı : 236 Ağustos 2016 TÜR MOB Adı na Sa hi bi ve Ge nel Ya y n Yö net me ni Na

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 17 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 344 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

Şubemiz Taraf ndan Her Y l Düzenlenen Mimarl k Haftas Bu Y l Ekim 2011 Tarihleri Aras nda " nsan Hakk Olarak Mimarl k" Temas yla Kutlanacak

Şubemiz Taraf ndan Her Y l Düzenlenen Mimarl k Haftas Bu Y l Ekim 2011 Tarihleri Aras nda  nsan Hakk Olarak Mimarl k Temas yla Kutlanacak Mimarlık Haftası Şubemiz Taraf ndan Her Y l Düzenlenen Mimarl k Haftas Bu Y l 03-09 Ekim 2011 Tarihleri Aras nda " nsan Hakk Olarak Mimarl k" Temas yla Kutlanacak Her y l Ekim ay n n ilk pa zar te si gü

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ org GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ NİSAN 2015 Ç N DE K LER ÖNSÖZ 1. SÜT ve SÜT MA MÜL LE R 1.1. Ge nel Du rum 1.2. Tür ki ye de süt üre ti mi ve sü tün top lan ma s 1.3. Süt üre

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 5 104 SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 yı lı na adı mı mı zı at tı ğı mız bu günler de, hem 1997 yı lı nın, hem de bi raz da ha ge ri ye gi de rek iş

Detaylı

Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat )

Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat ) Siyer i Nebî (Hazret i Peygamberin Hayat ) Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar /140 Meslekî Kitaplar/19 Tashih: Mehmet Ali Soy Altan Çap Bask Kontrol: Mehmet Ali Soy Grafik Tasar m: Recep Kaya Bask : San

Detaylı

2

2 2 3 4 Mustafa Kemal Atat rk 1881 Ð 1938 5 İÇİNDEKİLER ORGANİZASYON ŞEMASI........................................................... 9 ÖĞRETİM YILI BAŞLANGICI SOSYOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ............

Detaylı

: Dr. Murat ATEŞ. Ölçme Değerlendirme Uzmanı : Hasan PEKTAŞ. : Ekoyay Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara Sertifika No: 19777

: Dr. Murat ATEŞ. Ölçme Değerlendirme Uzmanı : Hasan PEKTAŞ. : Ekoyay Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara Sertifika No: 19777 Her hakkı saklıdır ve EKOYAY Eğitim Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti. ne aittir. Kitabın metin, soru ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayımlanamaz. Editör Dil Uzmanı Görsel Tasarımcı Program

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 398 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SI NAV YÖ NET ME L GE RE, UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu SUNU Sı nıf Pu su la sı nın eli niz de ki 7. sa yı sıy la mer ha ba. Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek ya zı mız da, ko mü nist le rin ne den ken di le ri ne gü ven dik le ri nin ide olo

Detaylı

1 FA RUK. Say fa n n üst k s m n da ya z l olan bi rin ci ve ikin ci mad de, üçün cü sü ka dar mü him de il dir. On lar mes le in umu mi tas vi -

1 FA RUK. Say fa n n üst k s m n da ya z l olan bi rin ci ve ikin ci mad de, üçün cü sü ka dar mü him de il dir. On lar mes le in umu mi tas vi - 1 FA RUK D Bi rin ci cüm le, ar d n dan ge le cek olan la ra k yas la da ha mü - him dir. Mes le i mi ze ad m atan me mur aday la r na ilk ifl ola rak bu nu ez ber le ti riz. D.M.A.O. Sa ha K la vu zu

Detaylı

Meh med Tâ lib Efen di ve Di van çe si

Meh med Tâ lib Efen di ve Di van çe si Meh med Tâ lib Efen di ve Di van çe si D O Ç. D R. B A Y R A M A L K A Y A Sa kar ya Üni ver si te si Üs kü dar n kül tür ve dü flün ce ta ri hi nin sa l k l bir fle kil de ya z la bil me si ön ce - lik

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Kapitalizmin Genel Krizi Koşullarında Burjuva Devlet

Kapitalizmin Genel Krizi Koşullarında Burjuva Devlet Kapitalizmin Genel Krizi Koşullarında Burjuva Devlet 80 li yıl lar bo yun ca em per ya list metro pol ler de ar ka ar ka ya gla dio skan dal la rı pat la mış tı. Özel lik le Ba tı Av ru pa nın emper ya

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 37 HAZ RAN 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 37 HAZ RAN 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 37 HAZ RAN 2006 06 Kongrelerle büyüyor, güçleniyoruz 20 Baflbakan Erdo an n yo un d fl temas trafi i Nisan ay nda bafllayan AK PARTi il ola an kongreleri

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938)

Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938) 2 3 4 Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938) 5 TANITIM ŞEMASI.......................................................... 7 1. ÜNİTE SANAT METİNLERİNİN AYIRICI ÖZELLİKLERİ................ 9 BAŞARIM (PERFORMANS)

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 22 MART 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 22 MART 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 22 MART 2005 12 Türkiye nin yard m eli Güney Asya da 24 Önceli imiz e itim Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, tsunami felaketinin yafland bölgeye giden ilk

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

F SYON, kefl fin den son ra al t y l içe risin. Nükleer

F SYON, kefl fin den son ra al t y l içe risin. Nükleer Nükleer F SYON, kefl fin den son ra al t y l içe risin de, nük le er bom ba ya dö nüfl tü rül dü. Ay n y l, iki si vil he de fe kar fl kul la n ld. Fa kat bun dan son ra bir da ha, aradan 60 y l dan faz

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Devrimci İşçi Hareketi Yayınları Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Gürdoğan İşçi Özel sayı: 4 Fiyatı: 50 Krş Devrimci

Detaylı

2 3 - - - 4 5 ORGANİZASYON ŞEMASI.......................... 9 1. ÜNİTE: PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM.............. 13 A. PS KOLOJ N N KONUSU................................ 14 B. PS KOLOJ N N B L M OLMA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

LKELER IfiI I ALTINDA MEDEN YARGILAMA HUKUKU

LKELER IfiI I ALTINDA MEDEN YARGILAMA HUKUKU LKELER IfiI I ALTINDA MEDEN YARGILAMA HUKUKU Derleyen: Prof. Dr. M. Kamil YILDIRIM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 7. BASKI I Yayın No : 2538 Hukuk Dizisi : 1233 6. Bas ıdan Tıpkı 7. Baskı Ekim 2012

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

Marmara K y lar n n Tsunami Potansiyeli ve Üsküdar

Marmara K y lar n n Tsunami Potansiyeli ve Üsküdar Marmara K y lar n n Tsunami Potansiyeli ve Üsküdar P R O F. D R. fi Ü K R Ü E R S O Y Y l d z Tek nik Üni ver si te si Ge nel lik le de ni zin için de ki dep rem ler den, ba zen de he ye lan, vol kan ve

Detaylı