HAREKET EĞİTİMİ PROGRAMININ 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAREKET EĞİTİMİ PROGRAMININ 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1"

Transkript

1 UHBABULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE HAREKET EĞİTİMİ PROGRAMININ 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ OBSERVING THE EFFECT OF MOVEMENT EDUCATION PRO- GRAMME ON BODY COMPOSITION FOR CHILDREN OF 4-6 AGES Nurper ÖZBAR, Sami MENGÜTAY 2, Ani AGOPYAN 3 Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Düzce 2 Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/İstanbul 3 Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/İstanbul Öz: Çalışmamız, hareket eğitimi programının, 4 6 yaş grubu çocuklarda vücut kompozisyonunun gelişimine katkı sağlayıp sağlamadığını belirleyebilmek ve bu alanda yapılacak diğer çalışmalara ışık tutabilmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmamıza 35 i çalışma, 35 i kontrol olmak üzere toplam 70 çocuk gönüllü olarak katılmıştır. Ailelerden ve okul yönetiminden çocukların çalışmaya katılabilmesi için yazılı onay alınmıştır. Çalışma grubuna eğitim öğretim yılı boyunca haftada 3 gün er saat süreyle hareket eğitimi programı uygulanırken, kontrol grubu günlük okul öncesi eğitim programına devam etmiştir. İstatistiksel analizler için SPSS 7.0 paket programı kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının kendi içlerindeki ön ve son test değerlendirmesi için eşleştirilmiş t testi, grupların minimal ve maksimal değerlerinin belirlenmesi için tanımlayıcı istatistik, gruplar arası karşılaştırma için bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır.yapılan istatistiksel analizler sonucunda; çalışma grubunun, ön-son test; vücut kompozisyonu, çap, çevre ve triceps deri kıvrım kalınlığı ölçüm değerlerinde (p<0,0) düzeyinde, supscapula deri kıvrım kalınlığı ve beden kitle indeksi ölçüm değerlerinde ise (p<0,05) düzeyinde anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Biceps, chest, abdominal, suprailiak, thigh ve calf deri kıvrım kalınlığı ve %yağ değerlerinin ön ve son testleri arasında anlamlı fark bulunamamıştır (p>0,05). Kontrol grubunun, ön-son test; vücut kompozisyonu, çap, çevre ve deri kıvrım kalınlığı ölçüm değerlerinde (p<0,0) düzeyinde, triceps deri kıvrım kalınlığı ölçüm değerinde ise (p<0,05) düzeyinde anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Çalışma ve kontrol grubu arasındaki farka bakıldığında ise; boy, kulaç uzunluğu, oturma yüksekliği, önkol çevresi, biceps, triceps, chest, abdominal, suprailiak, thigh deri kıvrım kalınlığı ve %yağ, ölçümleri ortalamalarında, çalışma grubu lehine (p<0,0) düzeyinde, diğer özelliklerde ise (p<0,05) düzeyinde anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Kilo; biacromial, biiliac, bitrochanter, göğüs, humerus ve femur çap, baş, omuz, göğüs, kalça, biceps, uyluk ve calf çevresi ölçümlerinde gruplar arasında anlamlılık tespit edilememiştir (p>0,05). Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Hareket Eğitimi, Vücut Kompozisyonu Abstract: The aim of this study was to contribute to the improvement of body compositions of pre-school children, ages Children volunteered in this study as participants. The subjects consist of two groups: experimental group (n=35) and control group (n=35). The control group (CG) continued with the routine pre-school educational programme while the experimental group (EG) was given movement education programme for academic year (3 days a week, hour for each day). SPSS 7.0 was used for statistical analysis. For the assesment of pre and post-tests both groups among each other paired sample t-test was used. Descriptive statistics were used for detecting the minimal and maximal values of groups. Finally, independent sample t-test was used for the comparison of groups. As a result of the statistical analysis, a significant difference was detected for CG, (p<0,0) for body composition, diameter, perimeter and triceps skinfold thickness; (p<0,05) for supscapula skinfold thickness and body mass index. A significant difference of (p<0,0) for control group s measurement values for body composition, diameter, perimeter and skinfold thickness; (p<0,05) for triceps skinfold thickness was detected. No significant difference was found between biceps, chest, abdominal, suprailiac, thigh and calf skinfold thickness and fat percent values (p>0,05). When looking into the difference between EG and CG, a significant difference in favor of the CG (p<0,0) has been detected in the difference of groups average measurements (height, stroke length, sitting height, forearm perimeter, biceps, triceps, chest, abdominal, suprailiac, thigh, skinfold thickness and fat percent). While A significant difference has been detected in the difference between the groups (p<0,05) among the average measurements of abdominal perimeter, supscapula, calf skinfold thickness and body mass index. No significance has been detected between EG and CG in the difference of the average measurement of weight, biacromial, biiliac, bitrochanter, chest, humerus and femur diameter, head, shoulder, chest, hip, biceps, thigh and calf perimeter (p>0,05). Key Words: Pre-school Education, Movement Education, Body Composition Doi: /UHBAB () Sorumlu Yazar: Nurper ÖZBAR, Düzce Üniversitesi Beden Eğitim Spor Yüksek Okulu Düzce / Türkiye Geliş Tarihi / Received: Kabul Tarihi / Accepted: Makalenin Türü: Type of article (Araştırma Uygulama / Research - Application ) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok / None Etik Kurul Raporu Yok - None of Ethics Committee

2 Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 3 Yıl: 205 Nisan July / Mayıs / August / Haziran / September Ġlkbahar - Summer Yaz Dönemi Volume: Cilt: 4 Issue: 4 Sayı: 3 Year: 2 Yıl: International Peer-Reviewed ID:255 K:553 Journal Jel of Kodu: Humanities I00-I2-20 and Academic Science Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 GİRİŞ çeşitli yararları vardır, yetişkinlerde koroner kalp GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ hastalıkları, felç, hipertansiyon, diyabet, kemik Çocuklar için hareket yaşamlarının en önemli ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM erimesi, YOLLARI depresyon ve bazı kanser risklerini azaltır parçasıdır. Bilindiği gibi, vücuttaki en fazla ADMINISTRATIVE SOLUTIONS (Zorba TO ve DISPUTES Saygın 203). OVER değişim, büyümenin en hızlı olduğu çocukluk devresinde gerçekleşir. Bu devre aynı zamanda, CUSTOM DUTIES Çalışmamızda yukarıda belirtilen açıklamalara vücudun çevresel etkenlerden en fazla Selin etkilendiği KILINÇ 2, Hatice bağlı YURTSEVER olarak, okul 3 öncesi çocuklarda uzun vadede dönemdir. Vücuda 2 Celal zarar Bayar veren Üniversitesi çevresel Sosyal etkenler; Bilimler Ens. Mali uygulanan Hukuk Programı hareket Yüksek Lisans eğitimi Öğrencisi programının vücut yetersiz beslenme, hastalıklar, iyi olmayan sosyopsikolojik etkenler Özet: ve Gümrük yetersiz vergisi, fiziksel gümrüğe aktivitedir. tabi olan ticari araştırılmıştır. Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising kompozisyonunun gelişimine sağladığı destek Bu etkenler bir miktarı araya veya geldiğinde, değeri üzerinden büyüme alınan, ekonomik, ve subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir YÖNTEM commodities quantity and value. It is are a kind of gelişme yeteri kadar dış ticaret iyi ve ekonomi gerçekleşememekte politikası aracı olan bir ve vergi tariff that is a foreign trade and economic policy çocuk, yetişkinlik dolaylı döneminde bir vergi türü genetik olan gümrük olarak vergisi, sahip gelir ve 4 6 fiscal yaş functions. grubu Since okul they are öncesi not collected dönem on çocukları olduğu fiziksel yapıya vergi türü ulaşamamaktadır. olmadığından, dış ticarete Çocuğun konu olan üzerinde an indirect yaptığımız tariff on expenditures, çalışmada custom duties 35 çocuğa hareket düzenli olarak yaptığı olmak üzere fiziksel alınmaktadır. aktivite, Gümrük sağlıklı vergileri, bir Vergi eğitimi to foreign programı trade arrive at uygulandı the custom. According ve 35 to çocukta normal fiziki yapıya sahip kanun olmasını kapsamı dışında sağlarken tutulmuştur. ilerleyen Bu nedenle, okul duties öncesi are excluded eğitim from programı this law. Therefore, uygulayan anaokullarından regulated by seçilerek customs law hareket numbered eğitimi programına yaşlarda fiziki yapısının sayılı Gümrük Kanunu nda bozulmasını düzenlenmiştir. geciktirir. Bu kanun (Özbar ve ark. 2004). Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak dâhil created edilmedi. beginning with commodities Eğitim öğretim subject to yılı boyunca oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi haftada Turkey and 3 gün continuing er with saat operation süreyle sequence. uygulanan hareket Hareket eğitimi; gümrük yaşam vergisinde boyu de zorunlu motor aşamalar davranışlardaki değişikliklere yol açan, deneme fırsatı, olan tarh, Like all other taxes, compalsive levels such as eğitimi programının çocukların antropometrik ve Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler fiziksel Enstitüsü özelliklerinin Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı gelişimine Mali according Hukuk sağladığı destek to cesaretlendirme, Kanunu Programı yönlendirme hükümlerine Yüksek Lisans ve çevresel uygun Öğrencisi olarak yürütülmektedir. Selin faktörlerin tümü olarak tanımlanmaktadır KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. araştırıldı. Değerlendirme her çocuk için ayrı vergisinden doğan uyuşmazlıkların (Mengütay çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir ayrı process vücut of other kompozisyonu taxes. Customs duty (çap, disputes çevre, boy, kilo, 2005). Çocukların yapıya hareketleri sahiptir. Gümrük gözlemlendiğinde vergisi uyuşmazlıkları have to be resolved administratively in the first öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. kulaç place. However, uzunluğu, in the oturma case of disputes yüksekliği not being ve deri kıvrım temel hareketleri Ancak olgunluk idari düzeyinde aşamada çözümlenemeyen geliştiremediği görülmüştür. Çocuğun hareketlerinin solved administratively, legal action can be taken. kalınlığı) ölçümü yapılarak gerçekleştirildi. olgunluk evresine Gümrük ulaşabilmesi, Uyuşmazlıkları alıştırma olanağı Çalışmada, beslenmenin etkisini ortadan kaldırabilmek amacıyla beslenme uzmanı tarafından yaratılmasına, motive edilmesine ve nitelikli bir eğitim verilmesine bağlıdır (Özbar ve ark. 2004). hazırlanan yemek programı deney ve kontrol Düzenli fiziksel aktivite çocukluktan yaşlılığa gruplarında aynı şekilde uygulandı. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kavaltısı denetim kadar önemlidir. Sağlıklı bir topumun temelini oluşturabilmek için çocuklara küçük yaştan altında tutulabildi. Katılımcılara program uygulama öncesi ön test ve program sonucunda itibaren fiziksel aktivite yapma alışkanlığını kazandırmak gerekir. Fiziksel aktivitenin sağlığa son test uygulandı. İki farklı grup ele alınarak 2

3 Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 3 Yıl: 205 Nisan July / Mayıs / August / Haziran / September Ġlkbahar - Summer Yaz Dönemi Volume: Cilt: 4 Issue: 4 Sayı: 3 Year: 2 Yıl: International Peer-Reviewed ID:255 K:553 Journal Jel of Kodu: Humanities I00-I2-20 and Academic Science Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ve yukarıda belirtilen kıstaslara uygun olarak haftada 3 gün, er saat süreyle uygulanmıştır. ölçümler gerçekleştirildi. Ölçümler GÜMRÜK sonucunda VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ Uygulanan hareket eğitimi programı yıllık planı iki farklı grubun karşılaştırılması ĠDARĠ yapılarak AġAMADA elde ÇÖZÜM tablo de YOLLARI verilmiştir. edilen bulgular değerlendirmeye ADMINISTRATIVE alındı (Robergs SOLUTIONS TO DISPUTES OVER Verilerin Analizi ve İstatistiksel Değerlendirme 2000, Tamer 2000, Zorba 2005, Zorba ve Saygın CUSTOM DUTIES 203, Özer 203). Çalışmamızın istatistiksel analizinde, deney ve Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 kontrol grubunun kendi içlerinde ön-son test Ergenlik çağına kadar 2 Celal olan Bayar dönemde Üniversitesi Sosyal kız ve Bilimler erkek Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, ölçüm DıĢ farklarının Ticaret Bölümü belirlenmesinde eşleştirilmiş çocuklar arasında gelişim özellikleri bakımında t testi, iki grup arasındaki farkın belirlenebilmesinde ise bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır. farklılık bulunmamasından dolayı araştırmamızda, gerek çalışma, gerekse kontrol grubunda yapılan kız erkek karşılaştırmalarında herhangi bir farklılık Gruplar arası fark p<0.05 olması durumunda bulunamadığından istatistiksel analizler cinsiyet anlamlı kabul edilmiştir. Bağımsız örneklem t ayrımı gözetmeden yapılmıştır. testi içerisinde yer alan Levene testinin değerlendirilmesinde Hareket Eğitimi Programı ve yorumlanmasında; önem derecesi (sig.) kolonunda p<0,05 ise varyans eşit 4 6 yaş grubu okul öncesi dönem çocukları değil kolonundaki p değeri, önem derecesi (sig.) üzerinde yaptığımız çalışmada 35 çocuğa hareket kolonunda p>0,05 ise varyans eşit kolonundaki eğitimi programı eğitim öğretim yılı boyunca, p değeri dikkate alınmıştır (Alpar, 200). Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Disputes Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 3

4 Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 3 Yıl: 205 Nisan July / Mayıs / August / Haziran / September Ġlkbahar - Summer Yaz Dönemi Volume: Cilt: 4 Issue: 4 Sayı: 3 Year: 2 Yıl: International Peer-Reviewed ID:255 K:553 Journal Jel of Kodu: Humanities I00-I2-20 and Academic Science Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 Tablo: Hareket Eğitimi Yıllık Planı GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ AYLAR ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI PROGRAM SAAT Vücudu Tanıma ADMINISTRATIVE 3 SOLUTIONS TO DISPUTES OVER 4 Yürüme 3 4 Koşma CUSTOM 3 DUTIES 5 Atlama 3 Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 4 Sıçrama 3 5 Kas Gerilimi ve Eklem 2 Celal Hareketliliği Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali 3 Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi 5 Sekme 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, 3 DıĢ Ticaret Bölümü 5 Hoplama 3 5 Kayma Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari Abstract: 3 Custom duty is a kind of tariff arising 5 Denge 3 miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those 5 Yuvarlanma sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity 3 and value. It is are a kind of 5 Sürünme dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign 3 trade and economic policy 5 Tırmanma 3 dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on 5 Asılma Sallanma kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir regular basis like income 3 tax and corporate tax, as 4 Fırlatma vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, 3 custom duties 5 Yakalama 3 5 Yuvarlama Usul Kanunu (VUK) nun ikinci maddesine göre bu the second item of tax procedural law, 3 custom 5 Top Sektirme kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. 3Therefore, 5 Vurma (El ve Ayakla) 3 4 Beceri Parkurları ile ve dış Oyunlar ticarete konu olan eşyanın Türkiye 2 Gümrük 2 2 Through 2 2this law, a 2systematization 2 3 has 4been 2 Bölgesine girişinden Toplam başlayıp, Saat eşyaya 9uygulanacak 2 2 created 2 beginning 2 9 with 2commodities 2subject 9to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Disputes BULGULAR Çocukların fiziksel gelişimlerinin belirlenebilmesi için boy, kilo, kulaç uzunluğu, oturma yüksekliği, Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, TOPLAM çap, çevre ve deri kıvrım kalınlığı ölçümleri uygulanmış, çıkan sonuçlar istatistiksel olarak analiz edilmiş ve aşağıda tablolar halinde sunulmuştur. 4

5 Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 3 Yıl: 205 Nisan July / Mayıs / August / Haziran / September Ġlkbahar - Summer Yaz Dönemi Volume: Cilt: 4 Issue: 4 Sayı: 3 Year: 2 Yıl: International Peer-Reviewed ID:255 K:553 Journal Jel of Kodu: Humanities I00-I2-20 and Academic Science Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 Tablo 2: Çalışma Grubu (n=35) ve Kontrol Grubunun (n=35) Ön-Son Test GÜMRÜK Ortalamaları VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ ve Farkları ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI Grup içi Grup içi Gruplar arası Grup Ön-test Son-test ADMINISTRATIVE SOLUTIONS Ort TO ± SD DISPUTES p OVER fark Gruplar arası, p Boy (cm) EG ± ± ±.93 CUSTOM DUTIES CG ± ± ± Kilo (kg) EG 7.2 ± 3.2 Selin 2.06 KILINÇ ± , Hatice 3.93±.56 YURTSEVER Celal CGBayar 8.42 Üniversitesi ± 2.66Sosyal Bilimler ± 2.75 Ens. kg Mali Hukuk 3.98±.64 Programı Yüksek Lisans Öğrencisi.900 Kulaç uzunluğu EG 02.2 ± ± ± (cm) CG ± ± ±2.36 Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising Oturma yüksekliği eşyanın EGyer değiştirmesi ± 3.00 nedeniyle, 63.4 bu ± eşyanın 3.30 from 4.75±.66 the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those (cm) sosyal CG ve mali fonksiyonlarının ± 2.42 yanında önemli ± 2bir commodities quantity.86±.84 and value. It is are a kind of Beden Kitle EG 5.32 ± ±.4.67±.7.026** türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and İndeksi (kg/m 2 ) dolaylı CG bir vergi 5.95 türü olan ±.50 gümrük 7.6 vergisi, ± gelir.87ve fiscal.65±.48 functions. Since they are not collected on * p<0.0 vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties eşyanın ** p<0.05 gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus are collected only once when commodities subject Tablo 3: Çalışma kanun kapsamı Grubu dışında (n=35) tutulmuştur. ve Bu Kontrol nedenle, Grubunun duties are excluded (n=35) from Çap this law. Ölçümleri Therefore, Ön-Son sayılı Gümrük Kanunu nda düzenlenmiştir. Test Ortalamaları Bu kanun regulated ve Farkları by customs law numbered Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Grup içi Grup içi Gruplar işlemlerin Grup sırasına Ön-test göre bir Son-test sistematik international trade entering customs Gruplar territories arası of fark Ort ± SD p arası, p gümrük EG vergisinde de zorunlu ±.89aşamalar olan ±.85 tarh, Like 2.0±.09 all other taxes, compalsive levels such as Biacromial (cm) tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret assessment, accrual and collecting are regulated.26 Bakanlığı na CG bağlı ayrı ± bir.7 kuruluş niteliği ±.68 olan by.73±.90 General Directorate of Customs as a part of Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Kanunu Programı EG hükümlerine Yüksek 9.66 Lisans ± uygun Öğrencisi olarak yürütülmektedir. Selin KILINÇ ±,26 tarafından.96±.5 Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden Biiliac (cm) disputes over Gümrük türetilmiģtir CG vergisinden doğan ± 0.94 uyuşmazlıkların ± çözüm 0.85 customs.90±.46 duties has a different form from the yapıya EG sahiptir Gümrük ±.45 vergisi uyuşmazlıkları ±.47 have 2.6±.9 to be resolved administratively in the first Bitrochanter (cm) öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not -.7 being.082 CG 2.65 ± ± ±.34 uyuşmazlıklarda EG yargı yoluna ± 3. başvurulabilmektedir ± ±.38 Chest (cm) Key words: Custom, Custom Duties, Custom.454 Anahtar CGKelimeler: Gümrük, ± 2.68 Gümrük ± Vergisi, 2.65 Disputes 2.8±.38 Humerus (cm) EG 6.43 ± ± ±.2 CG 6.78 ± ± ± Femur (cm) * p<0.0 ** p<0.05 EG 8.30 ± ± ±.2 CG 7.92 ± ± ±

6 Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 3 Yıl: 205 Nisan July / Mayıs / August / Haziran / September Ġlkbahar - Summer Yaz Dönemi Volume: Cilt: 4 Issue: 4 Sayı: 3 Year: 2 Yıl: International Peer-Reviewed ID:255 K:553 Journal Jel of Kodu: Humanities I00-I2-20 and Academic Science Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 Tablo 4: Çalışma Grubu (n=35) ve Kontrol Grubunun (n=35) Çevre Ölçümleri Ön-Son GÜMRÜK Test VERGĠSĠ Ortalamaları UYUġMAZLIKLARININ ve Farkları ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI Grup içi Grup içi Grup Ön-test Son-test Gruplar arası fark ADMINISTRATIVE SOLUTIONS Ort ± TO SDDISPUTES p OVER Gruplar arası, p Head (cm) EG ± ±.52.8±.20 CUSTOM DUTIES CG ± ±.39.6± Shoulder(cm) EG ± 4.03 Selin KILINÇ ± , Hatice 2.66±.92 YURTSEVER CG Celal Bayar Üniversitesi ± 3.29 Sosyal Bilimler ± 3.22 Ens. Mali Hukuk 2.2±.06 Programı Yüksek Lisans Öğrencisi.064 Chest (cm) EG ± ± ± Özet: CGGümrük 54.9 vergisi, ± 3.30 gümrüğe tabi ± olan 3.9 ticari Abstract: 2.28±.45 Custom duty is a kind of tariff arising.27 Abdominal (cm) eşyanın EG yer 53.2 değiştirmesi ± 4.2nedeniyle, bu ± 4.42 eşyanın from 2.07±.34 the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based.9886 on those sosyal CGve mali 54.5 fonksiyonlarının ± 4. yanında 57.2 ± önemli 3.87 bir commodities quantity 3.06±.76 and value. It is are a kind of.00** türüdür. EG Aynı zamanda ± 4.3 harcamalar 56.5 üzerinden ± 4.47 alınan instrument.98±.52 in addition Hip (cm) to its economic,.286 social and.356 dolaylı CGbir vergi türü ± olan 4.4 gümrük vergisi, ± gelir 4 ve fiscal.±.63 functions. Since they are not collected on vergi EGtürü olmadığından, 7.23 ± 2.02dış ticarete 8.56 ± konu.78olan an.33±.68 indirect tariff on expenditures, custom duties Biceps (cm) eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus are collected only once when commodities subject.362 CG 6.55 ± ±.38,8±,72,000* Forearm (cm) Usul EG Kanunu 6.82 (VUK) nun ±.3 ikinci maddesine 7.8 ±.32 göre bu the second,99±,35 item of,000* tax procedural law, custom kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law Therefore, gümrük CG vergilerinin 6.23 usul ±.24 ve uygulama 6.87 esasları ± procedures,63±,27 and practises,000* of custom duties are EG 32.2 ± ± 2.86,9±,55,000* Thigh (cm) ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük Through this law, a systematization.6057 has been.37 Bölgesine CG girişinden 3.59 ± başlayıp, 2.52 eşyaya 34. uygulanacak ± 3.99 created 2,52±3,9 beginning with,000* commodities subject to oluşturulmuştur. EG Diğer ±.4 tüm vergilerde olduğu ±.44gibi Turkey -,25±,42 and continuing,000* with operation sequence. Calf (cm) gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, Like all other taxes, compalsive levels.2057 such as.090 CG ± ±.5 -,46±,56,000* Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to * p<0.0 ** p<0.05 6

7 Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 3 Yıl: 205 Nisan July / Mayıs / August / Haziran / September Ġlkbahar - Summer Yaz Dönemi Volume: Cilt: 4 Issue: 4 Sayı: 3 Year: 2 Yıl: International Peer-Reviewed ID:255 K:553 Journal Jel of Kodu: Humanities I00-I2-20 and Academic Science Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 Tablo 5: Çalışma Grubu (n=35) ve Kontrol Grubunun (n=35) Deri Kıvrım Kalınlığı ve % Yağ GÜMRÜK Ölçümleri VERGĠSĠ Ön-Son test UYUġMAZLIKLARININ ortalamaları ve farkları ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI Grup içi Grup içi Grup Ön-test Son-test Gruplar arası fark ADMINISTRATIVE SOLUTIONS Ort TO ± SDDISPUTES p OVER Gruplar arası, p Biceps (mm) EG 7.77 ± ± ± CUSTOM DUTIES CG 6.42 ± ± ± Triceps (mm) EG 0.33 ± 2.20 Selin 9.57 KILINÇ ±.95 2, Hatice -.76±.82 YURTSEVER Celal CG Bayar 9.82 Üniversitesi ± 2.4Sosyal 0.96 Bilimler ± 2.66 Ens. Mali.4±.77 Hukuk Programı.00** Yüksek Lisans Öğrencisi Chest (mm) EG 8.52 ± ± ± Özet: CG Gümrük 7.78 vergisi, ± 2.90 gümrüğe 9.23 tabi olan ± 3.24 ticari.44±.66 Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising eşyanın EGyer değiştirmesi 9.6 ± 2.44 nedeniyle, 9.28 bu ±.88 eşyanın -.±.93 from the movement.473 of commercial commodities Abdominal (mm) miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal CG ve mali fonksiyonlarının 9.73 ± 3.0 yanında 2.0 önemli ± 3.44bir 2.37±2.45 commodities quantity and value. It is are a kind of türüdür. EG Aynı zamanda 7.39 ± harcamalar üzerinden ±.74 alınan instrument.04±.7 in addition.744 Suprailiak (mm) to its economic,.84 social and dolaylı CGbir vergi 6.80 türü ± olan 2.25 gümrük 8.57 vergisi, ± 3.08 gelir ve.77±2.22 fiscal functions. Since they are not collected on vergi EG türü olmadığından, 6.30 ± 2.30 dış ticarete 6.77 konu ±.62 olan.47±.04 an indirect tariff on.0** expenditures, custom duties Supscapula (mm) eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus are collected only once when commodities.4600 subject.00** CG 6.79 ± ± ±2.3 Thigh (mm) Usul Kanunu EG (VUK) nun 5.53 ± 3.9 ikinci maddesine 5.28 ± göre 2.76bu -.25±.89 the second item of.428 tax procedural law, custom kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law Therefore, gümrük CGvergilerinin 3.98 usul ± 3.48 ve uygulama 5.79 esasları ± ±.28 procedures and practises of custom duties are EG 3.88 ± ± ±.7.49 Calf (mm) ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük Through this law, a systematization.343 has been.00** Bölgesine CG girişinden 2.6 başlayıp, ± 2.7 eşyaya 3.46 uygulanacak ± ±.60 created beginning with commodities subject to %Fat (mm) oluşturulmuştur. EG 20.6 Diğer ± tüm 3.30 vergilerde olduğu ± 2.75 gibi -.22±.9 Turkey and continuing.265with operation sequence. gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, Like all other taxes, compalsive levels such as CG ± ± ±3.04 Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm olarak customs belirlenmiştir. duties has a different form from the * p<0.0 ** p<0.05 TARTIŞMA Bu araştırma, 4-6 yaş grubu okul öncesi dönem çocuklarında uygulanan hareket eğitimi programının vücut kompozisyonu üzerine etkisini ve sağladığı desteği belirleyebilmek amacı ile yapılmıştır. Çalışmamızdan elde edilen bulgular doğrultusunda iki grup arasındaki farklılıkları belirlemek için yapılan test sonuçlarına göre, kontrol grubunun ön-son test boy ölçüm ortalamasının farkı 5,50±,93 cm, çalışma grubu ön-son test boy ölçüm ortalamasının farkı ise 9,5±,93 cm Hareket eğitimi uygulanan çalışma grubu çocuklarda yıllık boy uzaması ortalama 9 cm iken hareket eğitimi programı uygulanmayan kontrol grubunda yılık boy uzaması ortalama 5 cm olarak görülmektedir. Sonuçta, hareket eğitimi alan çocukların boy uzamasının, kontrol grubundaki yıllık olağan uzamalarının yanı sıra, pozitif etkilenerek olağanın üzerinde bir gelişim sergiledikleri gözlenmektedir. Dolayısıyla, bir yıllık süreç içerisinde uygulanan hareket eğitimi 7

8 Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 3 Yıl: 205 Nisan July / Mayıs / August / Haziran / September Ġlkbahar - Summer Yaz Dönemi Volume: Cilt: 4 Issue: 4 Sayı: 3 Year: 2 Yıl: International Peer-Reviewed ID:255 K:553 Journal Jel of Kodu: Humanities I00-I2-20 and Academic Science Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 programının çocuklarda boy gelişimini olumlu boy ortalamasını cm, kilo ortalamasını 9.36 etkilediği söylenebilir. GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ kg olarak tespit etmiştir. Odabaş ve arkadaşları ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM (998), YOLLARI 3 6 yaş grubu çocukların fiziki yapılarının Gruplar arası, ön-son test kilo ölçümleri ortalamalarının farklarının farkı arasında anlamlılık ADMINISTRATIVE SOLUTIONS değerlendirilmesi TO DISPUTES ile OVER ilgili yaptıkları çalışmada 98 çocuğu ölçmüşler ve 3 4 yaş kız çocuklarının tespit edilememiştir (p>0,05). Çalışmamızda CUSTOM DUTIES ağırlık ortalamalarını 4.2 kg, erkek çocuklarda gruplar içerisinde ön-son test farkı bulunmasına Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 ise ağırlık ortalamalarını 5.74 kg olarak, 5 6 rağmen gruplar arası 2 Celal farkın Bayar Üniversitesi olmaması Sosyal çocukların Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, yaş kız DıĢ Ticaret çocuklarının Bölümü ağırlık ortalamalarını 7.63 bu dönemde 4-5 kg lık artışlarla olağan gelişimlerini sürdürdüğünü ve kilonun hareket eğitimi kg, erkek çocuklarının ağırlık ortalamalarını 9.8 programından etkilenmediğini göstermektedir. Araştırmamızda, gruplar arası, ön-son test kulaç uzunluğu, oturma yüksekliği ve beden kitle Uluslararası standart normlara göre 5 yaş çocuklarında minimum boy ortalaması 03 cm, minimum indeksi ölçümleri arasında çalışma grubu lehine kilo ortalaması 4 kg, maksimum boy ortalaması istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olduğu tespit 6 cm, maksimum kilo ortalaması 25 kg, 6 yaş edilmiştir (p<0,0). Araştırmamızdan elde edilen çocuklarında minimum boy ortalaması 08 cm, sonuçlara göre hareket eğitimi programının boy minimum kilo ortalaması 6 kg, maksimum boy uzunluğunu olumlu etkilediği gibi boy uzunluğunun bir komponenti olan oturma yüksekliğini ortalaması 25 cm, maksimum kilo ortalaması 27 kg olarak belirlenmiştir (Crawford, 996, ve kulaç uzunluğunu da olumlu etkilendiği Docherty, 996, Douglas, 998, Martin, 200, söylenebilir. Çalışma grubunda kontrol grubuna Martin, 996). oranla daha fazla artış gözlenmiştir. Bu durumun Yapılan birçok çalışmada, düzenli spor eğitimi alan boy uzamasına bağlı olarak gerçekleşen kol ve spor eğitimi almayan benzer yaş çocuklarının boyundaki ve üst beden uzunluğundaki artıştan boy ve kilolarında spor eğitimi alanlar lehine kaynaklandığı düşünülmektedir. Yine bu sonuçlar anlamlı farklılıklar olduğunu belirlemişlerdir ışığında, boy uzamasının hareket eğitimi alan Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın kg from olarak the movement belirlemişlerdir. of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to (Brehman ve Kliegmen 994, Kalkavan ve Çolak 999, Watts ve ark. 2003, Kerkez 2006, Özbar ve ark. 2004, Kayapınar ve ark. 2004). Müniroğlu (995), bazı motor özelliklere etki eden faktörleri belirlemek amacıyla yaptığı çalışmada 4 yaş çocukların boy ortalamasını 06 cm, kilo ortalamasını 7.24 kg, 5 yaş çocukların grup lehine olması ve kilo artışında gruplar arasında herhangi bir anlamlı farkın bulunmaması beden kitle indeksinin hareket eğitimi alan grup lehine anlamlı çıkmasını beklenen bir sonuç haline getirmiştir. Dolayısıyla uygulanan hareket eğitimi programı çocuklarda aşırı kilo alımını 8

9 Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 3 Yıl: 205 Nisan July / Mayıs / August / Haziran / September Ġlkbahar - Summer Yaz Dönemi Volume: Cilt: 4 Issue: 4 Sayı: 3 Year: 2 Yıl: International Peer-Reviewed ID:255 K:553 Journal Jel of Kodu: Humanities I00-I2-20 and Academic Science Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 Çalışma ve kontrol gruplarında, ön-son test çap ölçümleri ortalamalarının farklarının farkı arasında anlamlılık tespit edilememesinin (p>0.05), 4-6 yaş grubu çocukların doğal gelişimini sürdürüyor olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Yapılan literatür taraması sonucunda 4-6 yaş engellemekte ve çocukların sağlıklı bir fiziki grubu çocuklarda çap ölçümleriyle ilgili çok fazla yapıya sahip olmalarını sağlamaktadır. GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ çalışma yapılmamış olmasına rağmen elde edilen ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM araştırmalardaki YOLLARI verilerle, çalışmamızdan elde Çocukların beden ölçüleri ve yapısının motor ADMINISTRATIVE SOLUTIONS edilen TO çap DISPUTES ölçümü OVER verileri paralellik gösterdiği yeterlilikle ilişkili olduğunu ortaya koyan birçok belirlenmiştir (Odabaş ve ark. 998, Kayapınar çalışma yapılmıştır ve bu çalışmaların CUSTOM araştırmamızın bulgularını destekler nitelikte Selin olduğu KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 DUTIES ve ark. 2004). belirlenmiştir (Odabaş 2 Celal ve Bayar ark. Üniversitesi 998, Erman Sosyal Bilimler ve ark. Ens. Mali Gruplar Hukuk Programı arası Yüksek baş Lisans çevresi, Öğrencisi omuz çevresi göğüs 998, Hoos 2003, özbar ve ark. 2004, Kayapınar çevresi, kalça çevresi biceps çevresi uyluk çevresi ve ark. 2004). Reyes Özet: Gümrük ve arkadaşları vergisi, gümrüğe (2003), tabi kırsal olan ticari ve Abstract: calf çevresi Custom duty ölçümlerindeki is a kind of tariff arising karşılaştırmaya kesimde ve şehirde miktarı yaşayan veya değeri 6-9 üzerinden yaş arası alınan, çocuklar ekonomik, bakıldığında subject to customs istatistiksel which based açıdan on those farklılık bulunamamıştır tariff that is (p>0.05). a foreign trade Ancak, and economic karın policy çevresi ve önkol sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of üzerinde yaptıkları dış ticaret çalışmada, ve ekonomi politikası kırsal aracı kesimdeki olan bir vergi kızların beden kitle dolaylı indeksi bir vergi ortalamasını türü olan gümrük 6.±.9 vergisi, gelir ve çevresi fiscal functions. ön-son Since test they ölçüm are not collected ortalamaları on arasında kg/m2, erkeklerin vergi beden türü olmadığından, kitle indeksi dış ortalamasını ticarete konu olan istatistiksek an indirect tariff açıdan on expenditures, anlamlı custom farklılık duties olduğu belirlenmiştir to foreign trade arrive (p<0,05). at the custom. According to 6.4±.6 kg/m2, olmak şehirde üzere alınmaktadır. yaşayan Gümrük kız çocuklarının beden kitle vergileri, Vergi kanun indeksi kapsamı ortalamasını dışında tutulmuştur. 6.8±2 Bu nedenle, kg/ duties are excluded from this law. Therefore, Araştırmamızda hareket eğitimi uygulanan grubun karın çevresi ile hareket eğitimi almayan m2, erkeklerin beden kitle indeksi ortalamasını 6.5±.8 kg/m2 olarak tespit etmişlerdir. Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak grubun created beginning karın with çevresi commodities arasında subject kontrol to grubuna Yapılan literatür oluşturulmuştur. taraması sonucunda Diğer tüm vergilerde okul öncesi olduğu gibi yönelik Turkey and anlamlı continuing bir with operation farklılık sequence. görülürken, önkol dönem çocuklarına tahakkuk yönelik ve tahsil Türkiye de aşamaları Gümrük 4-6 ve yaş Ticaret çevresi assessment, ile accrual hareket and collecting eğitimi are almayan regulated grubun önkol grubunda fiziksel Gümrükler Bu uygunluğa çalıģma, Genel Celal ilişkin Müdürlüğü Bayar Üniversitesi yeterli tarafından, düzeyde norm çalışmalarına Gümrük türetilmiģtir. vergisinden rastlanamamıştır. doğan uyuşmazlıkların Ancak çözüm bir customs farklılık duties has belirlenmiştir. a different form from Bu the durum, hareket Sosyal Gümrük Bilimler çevresi Enstitüsü Customs arasında Maliye and Economy Anabilim deney Ministry Dalı Mali grubuna according Hukuk yönelik to anlamlı literatür taramasından yapıya sahiptir. elde edilen Gümrük sonuçlar, vergisi uyuşmazlıkları çalışmamızdan elde Ancak edilen boy, idari kilo, aşamada kulaç uzunluğu, çözümlenemeyen bağlı solved administratively, olarak karın legal çevresinde action can be taken. genişleme olmuş eğitimi have to be almayan resolved administratively grupta aktivite in the first yetersizliğine oturma yüksekliği ve beden kitle indeksi verileri olabileceğini Key words: Custom, göstermekle Custom Duties, birlikte Custom hareket eğitimi ile paralellik göstermektedir. programının kassal gelişimi arttırarak çalışma grubunda önkol çevresini olumlu etkileyebileceğini ortaya koymaktadır. Yapılan literatür taraması sonucunda; 4-6 yaş grubu çocuklarda, çevre ölçümleriyle ilgili çok fazla çalışma yapılmamış olmasına rağmen, ulaşılan araştırmalardaki verilerle, çalışmamızdan elde 9

10 Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 3 Yıl: 205 Nisan July / Mayıs / August / Haziran / September Ġlkbahar - Summer Yaz Dönemi Volume: Cilt: 4 Issue: 4 Sayı: 3 Year: 2 Yıl: International Peer-Reviewed ID:255 K:553 Journal Jel of Kodu: Humanities I00-I2-20 and Academic Science Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 edilen veriler paralellik göstermektedir (Odabaş arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Yağ ve ark. 998, Kayapınar ve GÜMRÜK ark. 2004). VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ oranının çalışma grubunda sabit kalırken, kontrol ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM grubunda YOLLARI arttığı belirlenmiştir. Buna bağlı olarak, Çalışma grubu ön-son-test biceps, chest, abdominal, ADMINISTRATIVE SOLUTIONS uygulanan TO DISPUTES hareket eğitimi OVER programının çocukların suprailiak, thigh ve calf deri kıvrım kalınlığı ve yağlanma oranını azalttığı söylenebilir. %yağ ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık CUSTOM DUTIES bulunamamıştır (p>0.05). Gruplar arası, Selin ön-son KILINÇ 2, Hatice Okul YURTSEVER öncesi dönem 3 çocuklarına yönelik olarak test biceps, triceps, 2 Celal supscapula, Bayar Üniversitesi chest, Sosyal abdominal, Bilimler Ens. Mali yapılan Hukuk Programı hareket Yüksek eğitimi Lisans Öğrencisi aktiviteleri bir yandan suprailiak, thigh, calf deri kıvrım kalınlığı ve çocukların sağlıklı büyümelerini sağlarken bir %yağ ölçümleri ortalamaları arasında istatistiksel yandan da onların ileriki yaşantılarında fiziksel olarak farkların farkı anlamlı düzeyde bulunmuştur (p<0,0). Bu anlamlı farklılıklar sonucunda, caktır. Okul öncesi eğitim programlarında hareket aktivite alışkanlığı kazanmalarına yardımcı ola- hareket eğitimi almayan kontrol grubunda aktivite eğitimi gibi fiziksel aktivitelere yer verilmesi yetersizliğine bağlı olarak deri kıvrım kalınlığında ve bu aktivitelere ayrılan zamanın arttırılması ve %yağ oranında artış olduğunu söyleyebiliriz. gerekliliği tartışılmaz bir gerçektir. Ayrıca ülkemizde okul öncesi dönem çocuklarında fiziksel Yapılan birçok bilimsel çalışmada, spor yapmayan aktivitenin önemini vurgulamaya yönelik yapılan çocuklara göre spor yapan çocukların daha düşük araştırmaların süresinin uzatılması ve konularının vücut yağ yüzdesine sahip oldukları tespit edilmiştir (Odabaş ve ark. 998, Erman ve ark. 998, Ziyagil ve ark. 999, Kayapınar ve ark. 2004). Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to işlemlerin sırasına göre bir sistematik derinleştirilmesi international trade entering gerekmektedir. customs territories of tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret KAYNAKLAR assessment, accrual and collecting are regulated Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Company, Philadelphia 4-8 yaş arasında 525 çocuğa uygulanan testler sonucunda obezitenin fiziksel uygunluğun azalmasında büyük pay sahibi olduğu ortaya konulmaktadır. Fiziksel uygunluk seviyesinin düşüklüğü devam ettiği sürece yetişkinlik döneminde kardiovasküler problemlerin ortaya çıkabileceğini vurgulayarak, çocukların fiziksel uygunluk çalışmalarına yönlendirilmeleri gerektiği belirtilmektedir (Kalkavan ve Çolak 999). Çalışma grubu yağ ölçümlerinde ön test son test arasında herhangi bir farklılık bulunamamışken, kontrol grubu yağ ölçümlerinde ön test son test ALPAR, R., (200). Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara BREHMAN, R. E., KİELGMEN, R. M., (994). Essential of Pediatrics, II. Ed., W. B. Saunders CRAWFORD, S. M., (996). Antropometry, Measurement in Pediatric Exercise Science, Ed: Docherty, D., p. 7-86, Human Kinetics, USA DOCHERTY, D., (996). Measurement in Pediatric Exercise Science, Human Kinetics, USA 20

11 Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 3 Yıl: 205 Nisan July / Mayıs / August / Haziran / September Ġlkbahar - Summer Yaz Dönemi Volume: Cilt: 4 Issue: 4 Sayı: 3 Year: 2 Yıl: International Peer-Reviewed ID:255 K:553 Journal Jel of Kodu: Humanities I00-I2-20 and Academic Science Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 DOUGLAS, N. H., ALAN, C. L., (998). Measurement and Evaluation GÜMRÜK in Physical VERGĠSĠ Education UYUġMAZLIKLARININ Motivational Climate Motor Skill Intervention MARTİN, E. H., (200). The Effect of a Masterry and Exercise Science, 3rd ĠDARĠ EditionAġAMADA ÇÖZÜM on YOLLARI Student Achievement and Behavior in a ADMINISTRATIVE SOLUTIONS Naturalistic TO DISPUTES Physical OVER Education Setting, Auburn ERMAN, A., ÖZER, K., PINAR, S., ODABAŞ, University, Doctor of Education, Umi, USA İ., TAVACIOĞLU, L., (998). 6-0 CUSTOM Yaş DUTIES Çocuklarının Reaksiyon Süresini Selin (RS) KILINÇ Etkileyen Motorik 2 Celal ve Antropometrik Bayar Üniversitesi Sosyal Özelliklerin Bilimler Ens. Mali Hukuk position Programı Measurement Yüksek Lisans Öğrencisi in Pediatric Exercise 2, Hatice MARTİN, YURTSEVER A. D., 3 WARD, R., (996). Body Com- İncelenmesi, Spor Araştırmaları Dergisi, Cilt Science, Ed: Docherty, D., p , Human 2, Sayı, Nisan Kinetics, USA Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir regular İstanbul basis like income tax and corporate tax, as vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Sayı, Nisan HOOS M.B., PLASQUI G., GEVRER W.J., WESTERP K.R., (2003). Physical Activity Level Measured by Doubly Labeled Water Accelerometry in Children, Apply Physiol. Aug. 89(6):624-6, Epub KALKAVAN, A., ÇOLAK, H., (999). Bazı Temel Fiziksel ve Motorik Özelliklerin Kız ve Erkeklerde 4-20 Yaşlar Arasında Gelişmesi, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi KAYAPINAR, F.Ç., ÖZBAR, N., (2004). The Effect Of Movement Education Program Implemented In Preschool On Physical Characteristics of Chıldren, The TSSA 8. Internatıonal Sports Scıences Congress, November 7-20 Antalya KERKEZ Fİ., (2006). Oyun ve Egzersizin Yuva ve Anaokuluna giden 5-6 Yaş Grubu Çocuklarda Fiziksel ve Motor Gelişime etkisinin Araştırılması, Doktora tezi, Karadeniz teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü MENGÜTAY, S., (2005). Çocuklarda Hareket Gelişimi ve Spor, Morpa Kültür Yayınları, MÜNİROĞLU S., (995). Anaokullarına Devam Eden 4-5 Yaş Grubu Çocukların Motor Gelişim Düzeylerine etki Eden Bazı Faktörler Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi ev Ekonomisi anabilim Dalı, Çocuk Gelişimi Bölümü, Danışman Prof. Dr. Mine Mangır ODABAŞ, İ., YAVUZ, B., ASLAN, M., YORUÇ, M., AYDIN, M., DÖNMEZ, N., (998). 3-6 Yaş Grubu Çocukların Fiziki Yapı Değerlendirmesi, Spor Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, ÖZBAR N., KAYAPINAR F.Ç., PINAR S., KA- RAKAŞ Ş., (2004). The Characteristics of Physical and Antropometric Development of Kindergarden Children, A Year Pilot Study, The 0th ICHPER-SD Europe Congress and 2

12 Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 3 Yıl: 205 Nisan July / Mayıs / August / Haziran / September Ġlkbahar - Summer Yaz Dönemi Volume: Cilt: 4 Issue: 4 Sayı: 3 Year: 2 Yıl: International Peer-Reviewed ID:255 K:553 Journal Jel of Kodu: Humanities I00-I2-20 and Academic Science Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 The TSSA 8th International Sports Science WATTS, P.B., JOUBERT, L.M., LİSH, A. K., Congress, November 7-20 GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ MATS, J. D., WİLKİNS, B., (2003). Anthropometry YOLLARI of Young Competitive Sport ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM ÖZER K., (203). Fiziksel Uygunluk, Nobel ADMINISTRATIVE SOLUTIONS Rock TO DISPUTES Climbers, OVER Br Journal Sport Medicine, Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık 37, Tic. Ltd. Şti, 4. Baskı, Nisan CUSTOM DUTIES Selin KILINÇ 2, Hatice ZİYAGİL, YURTSEVER M.A., 3 ZORBA, E., BOZATLI, S., REYES M.E.P., TAN S.K., MALİNA M.R., (2003). 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk İMAMOĞLU, Programı Yüksek Lisans O., (999). Öğrencisi 6-4 Yaş Grubu Urban-Rural Contrast in The 3 Celal Physical Bayar Üniversitesi Fitness Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü Çocuklarda Yaş, Cinsiyet ve Spor Yapma of School Children in Oaxaca Mexico, American Journal of Human Biology 5: Alışkanlığının Sürat ve Anaerobik Güce Etkisi, Celal Bayar üniversitesi beden Eğitimi ROBERGS R.A., ROBERTS S.O., (2000). Fundamental Principles of Exercise Physiology ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 3, Sayı 3, s. for Fitness, Performance and Healty. P 298, ZORBA, E., (2005). Vücut Yapısı Ölçüm Yöntemleri ve Şişmanlıkla Başa Çıkma, Morpa McGraw-Hill Companies, USA TAMER, K., (2000). Sporda Fiziksel-Fizyolojik Kültür Yayınları, Yaylacık Matbaası, İstanbul Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi, ZORBA, E., SAGIN, Ö., (203). Fiziksel Aktivite Bağırgan Yayımevi, Ankara ve Fiziksel Uygunluk, Fırat Matbaacılık Ltd. Şti., Geliştirilmiş ve Düzeltilmiş 3. Baskı, Eylül Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal 9-8, functions. Ağustos Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Disputes Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 22

HEMŞİRELERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE YAPTIKLARI İŞE KARŞI ALGI DÜZEYİNİN UYGULAMALI BİR ÖRNEĞİ 1

HEMŞİRELERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE YAPTIKLARI İŞE KARŞI ALGI DÜZEYİNİN UYGULAMALI BİR ÖRNEĞİ 1 UHBABULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE HEMŞİRELERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE YAPTIKLARI İŞE KARŞI ALGI DÜZEYİNİN

Detaylı

YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLERİN TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLERİN TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLERİN TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VIEWS OF THE TURKISH PEOPLE LIVING IN EURDOPE ON TURKEY S EUROPEAN UNİON MEMBERSHIP PROCESS Murat KORKMAZ,

Detaylı

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni. Güven grup A.Ş. İstanbul/Türkiye. Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Meslek Yüksek Okulu Manisa/Türkiye

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni. Güven grup A.Ş. İstanbul/Türkiye. Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Meslek Yüksek Okulu Manisa/Türkiye ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ TOPLUMSAL YAŞAM MEMNUNİYETİ CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNDE ÜZERİNDE ETKİLİ MEDYANIN OLAN ROLÜ SOSYODEMOGRAFİK BİLEŞENLER ÜZERİNE BİR ANALİZ THE

Detaylı

TMDULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ

TMDULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ TMDULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ÇANAKKALE KENTİ KÜLTÜREL PEYZAJ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF CULTURAL LANDSCAPE

Detaylı

KORUMA ALTINDAKİ BİNALARDA SAĞLIK-GÜVENLİK PARAMETRELERİ AÇISINDAN TEHLİKE ETMENLERİ 1

KORUMA ALTINDAKİ BİNALARDA SAĞLIK-GÜVENLİK PARAMETRELERİ AÇISINDAN TEHLİKE ETMENLERİ 1 ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE KORUMA ALTINDAKİ BİNALARDA SAĞLIK-GÜVENLİK PARAMETRELERİ AÇISINDAN TEHLİKE

Detaylı

FACTORS AFFECTING VIOLENCE AND AGGRESSION IN SPORTS THE ROLE OF MEDIA IN GENDER INEQUALITY

FACTORS AFFECTING VIOLENCE AND AGGRESSION IN SPORTS THE ROLE OF MEDIA IN GENDER INEQUALITY UHPPDULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES SPORDA TOPLUMSAL ŞİDDET CİNSİYET VE SALDIRGANLIĞI EŞİTSİZLİĞİNDE

Detaylı

MEDYANIN ROLÜNÜN İNCELENMESİ 1 THE ROLE OF MEDIA IN GENDER INEQUALITY ANALYSIS OF THE ROLE OF MEDIA IN PREVENTION OF CHILD ABUSE AND SEXUAL ABUSE

MEDYANIN ROLÜNÜN İNCELENMESİ 1 THE ROLE OF MEDIA IN GENDER INEQUALITY ANALYSIS OF THE ROLE OF MEDIA IN PREVENTION OF CHILD ABUSE AND SEXUAL ABUSE ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ ÇOCUK TOPLUMSAL İSTİSMARI CİNSİYET VE CİNSEL EŞİTSİZLİĞİNDE İSTİSMARIN MEDYANIN ÖNLENMESİNDE ROLÜ MEDYANIN ROLÜNÜN İNCELENMESİ THE ROLE

Detaylı

International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science Nisan / Mayıs / Haziran İlkbahar Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015

International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science Nisan / Mayıs / Haziran İlkbahar Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015 UHBAB Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science April / May / June Spring ISSN: Print 247-468 Online 247-5385 İÇİNDEKİLER

Detaylı

KORUMA ALTINDAKİ BİNALARDA SAĞLIK-GÜVENLİK PARAMETRELERİ AÇISINDAN TEHLİKE ETMENLERİ 1

KORUMA ALTINDAKİ BİNALARDA SAĞLIK-GÜVENLİK PARAMETRELERİ AÇISINDAN TEHLİKE ETMENLERİ 1 INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE KORUMA ALTINDAKİ BİNALARDA SAĞLIK-GÜVENLİK PARAMETRELERİ AÇISINDAN TEHLİKE ETMENLERİ THE HAZARD FACTORS IN TERMS OF HEALTH- SECURITY

Detaylı

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 14-17 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLERİN FİZİKSEL UYGUNLUKLARININ VE GÜNLÜK AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Coşkun ULUSOY BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR PROGRAMI

Detaylı

EXAMINING THE INFLUENCE OF THE PERCEPTUAL MOTOR DEVELOPMENT PROGRAM ON BALANCE AND FASTNESS IN 5-YEAR OLD PRESCHOOL CHILDREN

EXAMINING THE INFLUENCE OF THE PERCEPTUAL MOTOR DEVELOPMENT PROGRAM ON BALANCE AND FASTNESS IN 5-YEAR OLD PRESCHOOL CHILDREN OKUL ÖNCESİ 5 YAŞ GRUBUNDA ALGISAL MOTOR GELİŞİM PROGRAMININ DENGE VE ÇABUKLUK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale,

Detaylı

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (2), 76-90 GELişTiRiLMiş OYUN-EGZERSiZ PROGRAMıNıN ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Fabna KERKEZ ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES Ocak / Şubat / Mart / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January /

Detaylı

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale, Türkiye. koyuncuoglu45@gmail.com

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015

Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 3 Yıl: 205 July / August

Detaylı

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kütahya / Türkiye

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kütahya / Türkiye ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ DOĞAYLA TOPLUMSAL İLİŞKİLİ CİNSİYET OLMA İLE EŞİTSİZLİĞİNDE DEPRESYON, ANKSİYETE MEDYANIN VE ROLÜ STRES ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

9-11 YAŞ KIZ ÖĞRENCİLERİN OKUL TEMELLİ EGZERSİZ UYGULAMALARININ OBEZİTE VE SAĞLIKLA İLGİLİ YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

9-11 YAŞ KIZ ÖĞRENCİLERİN OKUL TEMELLİ EGZERSİZ UYGULAMALARININ OBEZİTE VE SAĞLIKLA İLGİLİ YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ 9-11 YAŞ KIZ ÖĞRENCİLERİN OKUL TEMELLİ EGZERSİZ UYGULAMALARININ OBEZİTE VE SAĞLIKLA İLGİLİ YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ Nevzat Demirci 1,*, Pervin D. Toptaş 2, Erdal Demirci 3, Ali Demirci 1 1 School of Physical

Detaylı

GRUP FİTNESS DERSLERİNE KATILAN SEDANTER BİREYLERDE VÜCUT KOMPOZİSYONU PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

GRUP FİTNESS DERSLERİNE KATILAN SEDANTER BİREYLERDE VÜCUT KOMPOZİSYONU PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ GRUP FİTNESS DERSLERİNE KATILAN SEDANTER BİREYLERDE VÜCUT KOMPOZİSYONU PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Mustafa ŞAHİN 1, Emre ATEŞ 1, Yahya POLAT 2 1 İstanbul Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

Detaylı

TMDULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ

TMDULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ TMDULUSLARARASI HAKEMLİ DÜZCE HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ VE TASARIM SÜRECİ LSCAPE PROJECT DESIGN PROCESS OF DUZCE NURSING HOME MANAGEMENT Elif KUTAY KARAÇOR, Sinem ÖZDEDE 2 Düzce Ünirsitesi,

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

14 Yaş Çocukların Fiziksel Uygunluk Düzeyleri İle Antropometrik Özelliklerinin İncelenmesi

14 Yaş Çocukların Fiziksel Uygunluk Düzeyleri İle Antropometrik Özelliklerinin İncelenmesi 14 Yaş Çocukların Fiziksel Uygunluk Düzeyleri İle Antropometrik Özelliklerinin İncelenmesi ÖZET Araştırmada 14 yaşında olan spor yapan ve spor yapmayan erkek adolesan çocukların fiziksel uygunluk ve antropometrik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Ünal, H., Ortaokul Dönemindeki Kız Çocuklarda Antropometrik Ölçümlerin Farklılaşmasının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi. 1985.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Ünal, H., Ortaokul Dönemindeki Kız Çocuklarda Antropometrik Ölçümlerin Farklılaşmasının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi. 1985. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Nergiz Meltem Güven Email :nergismeltem@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 11.03.1954 Tel : 0535 895 03 29 3. Ünvanı : Profesör 0312 441 39 11 Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. No:20 Daire

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES Ocak / Şubat / Mart / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January /

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

ELİT SPORCULARDA YAS VE CİNSE GÖRE STATİK KUVVET ÖLÇÜMLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİSİ

ELİT SPORCULARDA YAS VE CİNSE GÖRE STATİK KUVVET ÖLÇÜMLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİSİ Spor Bilimleri Dergisi SBD, (3) 3,1992 3-10 ELİT SPORCULARDA YAS VE CİNSE GÖRE STATİK KUVVET ÖLÇÜMLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİSİ N. Ergun* G. Baltacı* *H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O.

Detaylı

HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi

HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2003,14 (2), 83-91 HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi Ummuhan BAŞ ASLAN, Ayşe L1VANELlOGLU Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

ÇOCUKLARDA FİZİKSEL GELİŞİM

ÇOCUKLARDA FİZİKSEL GELİŞİM ÇOCUKLARDA FİZİKSEL GELİŞİM 1 2 Büyüme ve Gelişme Çocukluk ve ergenlik döneminde değişkenlik gösteren büyüme ve gelişme özellikleri, çocuk sporcuların fizyolojik standartlarının oluşturulmasında, performans

Detaylı

ERKEK ÇOCUKLARININ FUTBOL BRANŞI İÇİN SOMATOTİP VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET

ERKEK ÇOCUKLARININ FUTBOL BRANŞI İÇİN SOMATOTİP VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET Vedat AYAN 1 Metin KAYA 2 A.Emre EROL 2 ERKEK ÇOCUKLARININ FUTBOL BRANŞI İÇİN SOMATOTİP VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET Bu çalışmada, erkek çocuklarının futbol branşı için somatotip yapılarının

Detaylı

T E NISÇILERE UYGULANAN P I LATES REFORMER EGZERSIZLERININ ITN TENIS B E CERI TESTINE E T K I S I

T E NISÇILERE UYGULANAN P I LATES REFORMER EGZERSIZLERININ ITN TENIS B E CERI TESTINE E T K I S I T E NISÇILERE UYGULANAN P I LATES REFORMER EGZERSIZLERININ ITN TENIS B E CERI TESTINE E T K I S I T H E EFFECT OF PILATES REFORMER EXERCISE OF TENNIS PLAYERS O N ITN T ENNIS SKILLS T E STS G A Z A N F

Detaylı

Fizik Tedavide Antropometrik Ölçümler. Prof. Dr. Reyhan Çeliker

Fizik Tedavide Antropometrik Ölçümler. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Fizik Tedavide Antropometrik Ölçümler Prof. Dr. Reyhan Çeliker Antropoloji nedir? Antropoloji İnsanı, biyolojik yapısını, bedensel özelliklerini, kültürel yapısını, sosyal davranışlarını inceleyen bilim

Detaylı

www.uhbabdergisi.com Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi Ocak / Şubat / Mart Kış Dönemi - Sayı: 15 Yıl:2016 International

www.uhbabdergisi.com Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi Ocak / Şubat / Mart Kış Dönemi - Sayı: 15 Yıl:2016 International Beşeri Ocak Şubat Mart Sayı: February March Winter ISSN Print: 2768 Online 275385 (ISO 9002008 Belge No Document No: 879 & ISO 00200 Belge No Document No: 880) (MARKA PATENT NO: TRADEMARK) (0397GE730)

Detaylı

Sporcu Öğrenciler ile Sedanter Öğrencilerin Sağlık-Egzersiz/Fiziksel Aktivite Bilinç Düzeylerinin Karşılaştırılması

Sporcu Öğrenciler ile Sedanter Öğrencilerin Sağlık-Egzersiz/Fiziksel Aktivite Bilinç Düzeylerinin Karşılaştırılması International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) December 2015 : Volume 1 ISSN : Doi : Field : Education, Sport Sciences Type : Research Article Recieved:19.10.2015 - Accepted:14.12.2015

Detaylı

Vücut kompozisyonu genel olarak yağ, kemik, kas hücreleri, diğer organik maddeler ve hücre dışı sıvılardan oluşmuştur.

Vücut kompozisyonu genel olarak yağ, kemik, kas hücreleri, diğer organik maddeler ve hücre dışı sıvılardan oluşmuştur. Vücut kompozisyonu genel olarak yağ, kemik, kas hücreleri, diğer organik maddeler ve hücre dışı sıvılardan oluşmuştur. Vücut Kompozisyonunu Etkileyen Faktörler Yaş Cinsiyet Kas Fiziksel Aktivite Hastalıklar

Detaylı

VÜCUT KOMPOZİSYONU. Doç. Dr. Ferda GÜRSEL

VÜCUT KOMPOZİSYONU. Doç. Dr. Ferda GÜRSEL VÜCUT KOMPOZİSYONU Doç. Dr. Ferda GÜRSEL Vücut Kompozisyonu YAĞIN, Kas, kemik ve diğer dokulara oranıdır. 2 Aşırı Kiloların Sağlık Riski l Koroner kalp hastalığı l Yüksek tansiyon l Yüksek kollesterol

Detaylı

(SAYI: 7 YIL: 2016 - ISSUE: 7 YEAR 2016)

(SAYI: 7 YIL: 2016 - ISSUE: 7 YEAR 2016) (SAYI: 7 YIL: - ISSUE: 7 YEAR ) TMD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Dergimiz hakemli uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı hakem tarafından değerlendirilmektedir. İki alan

Detaylı

1. İnsan vücudunun ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

1. İnsan vücudunun ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? VÜCUT BAKIMI 1. İnsan vücudunun ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Anatomi B) Fizyoloji C) Antropometri D) Antropoloji 2. Kemik, diş, kas, organlar, sıvılar ve adipoz dokunun

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Doç.Dr. MEHMET ÖZTÜRK

Doç.Dr. MEHMET ÖZTÜRK Doç.Dr. MEHMET ÖZTÜRK ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1955 Diğer T: 212473707018724 F: 2124737279 http://aves.istanbul.edu.tr/iumozturk/

Detaylı

AN INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF TAEKWONDO TRAINING ON THE MOTOR DEVELOPMENT LEVELS OF CHILDREN

AN INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF TAEKWONDO TRAINING ON THE MOTOR DEVELOPMENT LEVELS OF CHILDREN ÖZET TAEKWONDO ANTRENMANLARININ ÇOCUKLARIN MOTOR GELİŞİM DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Metin ŞAHİN 1 Halit SARAÇ 2 Oktay ÇOBAN 2 Zeki COŞKUNER 3 Bu araştırmada 7 8 yaş aralığındaki erkek çocuklara

Detaylı

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Adı Soyadı: Ar.Gör. Oğuz Gürkan Doğum Tarihi: 06.07.1990 Emirdağ / Afyonkarahisar Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Antrenörlük Eğitimi Muğla

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ GENÇ FUTBOLCULARDA 6 HAFTALIK PLİOMETRİK ANTRENMAN PROGRAMININ SÜRAT PARAMETRESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

PROF. DR. ERDAL ZORBA

PROF. DR. ERDAL ZORBA PROF. DR. ERDAL ZORBA Vücut Kompozisyonu Çocukluk ve gençlik dönemi boyunca beden kompozisyonu sürekli değişkenlik göstermektedir. Bu değişimler, kemik mineral yoğunluğundaki artış, beden suyundaki değişimler,

Detaylı

ANKARA ili YAŞ GRUBU

ANKARA ili YAŞ GRUBU Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. ofspor! Sciences 2005, 16 (1), 19-29 ANKARA ili 11-12 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARıN FiziKSEL AKTiviTE VE BAZI BESLENME ALıŞKANLıKLARı Dr. savaş KUDAŞ*, Dr. Bülent ÜLKAR**, Dr.Ali

Detaylı

Turkish Kick Boxing Federation Journal of Sport Science

Turkish Kick Boxing Federation Journal of Sport Science Turkish Kick Boxing Federation Journal of Sport Science Türkiye Kickboks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi Volume: 2, Sayı:2, Ocak, 2010, ISSN: 1309-1336 BADMİNTON SPORUNUN ÇOCUKLARDA VÜCUT YAPISINA ETKİSİ

Detaylı

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004, 15 (4), 207-218 BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Şeref ÇiÇEK, Levent M.

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 58, Kasım 2017, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 58, Kasım 2017, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 58, Kasım 2017, s. 358-366 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 03.10.2017 20.11.2017 Dr. Hüseyin ÖZKAN

Detaylı

10-12 YAŞ ARASI TENİSÇİLERE UYGULANAN 8 HAFTALIK KORT İÇİ KOORDİNASYON ÇALIŞMALARIN EL ÖNÜ İLE EL ARKASI VURUŞLARA ETKİSİ.

10-12 YAŞ ARASI TENİSÇİLERE UYGULANAN 8 HAFTALIK KORT İÇİ KOORDİNASYON ÇALIŞMALARIN EL ÖNÜ İLE EL ARKASI VURUŞLARA ETKİSİ. 10-12 YAŞ ARASI TENİSÇİLERE UYGULANAN 8 HAFTALIK KORT İÇİ KOORDİNASYON ÇALIŞMALARIN EL ÖNÜ İLE EL ARKASI VURUŞLARA ETKİSİ. FATİH KESKİN*, MİNE GÜL*, GAZANFER GÜL* *Kocaeli üniversitesi Beden Eğitimi Ve

Detaylı

BASKETBOL VE BADMİNTON SPORU YAPAN 12-14 YAŞ ARASINDAKİ ERKEK ÇOCUKLARININ BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

BASKETBOL VE BADMİNTON SPORU YAPAN 12-14 YAŞ ARASINDAKİ ERKEK ÇOCUKLARININ BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ BASKETBOL VE BADMİNTON SPORU YAPAN 12-14 YAŞ ARASINDAKİ ERKEK ÇOCUKLARININ BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÖZGÜR GÜL ONUR DEMİREL ÖZET Bu çalışmanın amacı 12 haftalık antrenmanın 12-14 yaş erkek

Detaylı

Türkiye Kayak Milli Takımları Alp Disiplini ve Kuzey Disiplini Sporcularının Antropometrik ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Türkiye Kayak Milli Takımları Alp Disiplini ve Kuzey Disiplini Sporcularının Antropometrik ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (2), 116-123, 2016 www.sportifbakis.com E-ISSN: 2148-905X Türkiye Kayak Milli Takımları Alp Disiplini ve Kuzey Disiplini Sporcularının Antropometrik ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Deniz Erdağ Doğum Tarihi: 07.06.1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Yakın Doğu Üniversitesi 2002 Yüksekokulu

Detaylı

EK-6 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 3. Unvanı: SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANI BESYO REKREASYON BÖLÜM BAŞKANI 4. Öğrenim Durumu:

EK-6 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 3. Unvanı: SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANI BESYO REKREASYON BÖLÜM BAŞKANI 4. Öğrenim Durumu: EK-6 1. Adı Soyadı: HAKAN ATAMTÜRK 2. Doğum Tarihi: 16.04.1968 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 3. Unvanı: SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANI BESYO REKREASYON BÖLÜM BAŞKANI 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

ELİT DÜZEY ERKEK HENTBOL OYUNCULARININ ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ*

ELİT DÜZEY ERKEK HENTBOL OYUNCULARININ ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ* Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi Journal of Sports and Performance Researches Geliş Tarihi/Received : 05.05.2010 Kabul Tarihi/Accepted : 25.06.2010 ELİT DÜZEY ERKEK HENTBOL OYUNCULARININ ANTROPOMETRİK

Detaylı

ÜZERiNE ETKiSi. performansı etkilemediğini göstermektedir. Anahtar Kelime/er: Kreatin, kreatin fosfat, futbol, slalom koşusu, performans.

ÜZERiNE ETKiSi. performansı etkilemediğini göstermektedir. Anahtar Kelime/er: Kreatin, kreatin fosfat, futbol, slalom koşusu, performans. Spor Bilimleli Dergisi Hacettepe f. ofsport SCİences 2000, 11 (1-2-3-4), 56-63 KREATiN YÜKLEMENiN DÜZ VE SLALOM KOŞULARıNDA, SPRiNT PERFORMANSı ÜZERiNE ETKiSi Asaf ÖZKARA *, Rüştü GÜNER**Burak KUNDURACIOGlU*

Detaylı

SPOR YAPAN ÇOCUKLARDA PERFORMANSLA İLGİLİ FİZİKSEL UYGUNLUK TEST SONUÇLARIYLA ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SPOR YAPAN ÇOCUKLARDA PERFORMANSLA İLGİLİ FİZİKSEL UYGUNLUK TEST SONUÇLARIYLA ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Mart 2006 Cilt:14 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 299--308 SPOR YAPAN ÇOCUKLARDA PERFORMANSLA İLGİLİ FİZİKSEL UYGUNLUK TEST SONUÇLARIYLA ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

15 Yaş Çocuklarının Antropometrik Özelliklerinin İncelenmesi

15 Yaş Çocuklarının Antropometrik Özelliklerinin İncelenmesi 15 Yaş Çocuklarının Antropometrik Özelliklerinin İncelenmesi ÖZET Araştırmada, 15 yaş gruplarındaki çocukların antropometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, 15 yaş grubunda futbolcu

Detaylı

9-15 Yaş Grubu İşitme Engelli ve İşitme Engelli Olmayan Öğrencilerin Bazı Fizyolojik ve Motorik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

9-15 Yaş Grubu İşitme Engelli ve İşitme Engelli Olmayan Öğrencilerin Bazı Fizyolojik ve Motorik Özelliklerinin Değerlendirilmesi SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİM DERGİSİ SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE 9-15 Yaş Grubu ve Öğrencilerin Bazı Fizyolojik ve Motorik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (1), 3-15 HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN SıNAVLARıN GEÇERLiK ÇALIŞMASI selahattin GELBAL",

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

Doç.Dr. REŞAT KARTAL. Eğitim Bilgileri. Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük. Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Dalı

Doç.Dr. REŞAT KARTAL. Eğitim Bilgileri. Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük. Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Dalı Doç.Dr. REŞAT KARTAL Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hareket Ve Antreman Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1975-1980 Lisans Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük

Detaylı

Vedat AYAN 2 Olcay MÜLAZIMOĞLU 2

Vedat AYAN 2 Olcay MÜLAZIMOĞLU 2 ÖÖ 1 Vedat AYAN 2 Olcay MÜLAZIMOĞLU 2 SPORDA YETENEK SEÇİMİ VE SPORA YÖNLENDİRMEDE 8 10 YAŞ GRUBU KIZ ÇOCUKLARININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE BAZI PERFORMANS PROFİLLERİNİN İNCELENMESİ (ANKARA ÖRNEĞİ) 1.

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Haltercilerde Fiziksel Yapı ve Rölatif Kuvvet İlişkisinin Araştırılması

Haltercilerde Fiziksel Yapı ve Rölatif Kuvvet İlişkisinin Araştırılması SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİM DERGİSİ, 2012; 14 (1): 31-36 SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE Haltercilerde Fiziksel Yapı ve Rölatif Kuvvet İlişkisinin

Detaylı

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe,. ofsport Sciences 2000, 11 (1-2-3-4), 47-55 AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ SONRASı insülin VE KAN GliKOZ DEGERlERiNiN incelenmesi Cüneyt AYDIN". Kadir GÖKDEMIR"", ıbrahim

Detaylı

BÜYÜME VE GELİŞMEDE DÖNEMLER

BÜYÜME VE GELİŞMEDE DÖNEMLER BÜYÜME VE GELİŞMEDE DÖNEMLER 0-2 Yaş Süt çocukluğu 2-5 Yaş Oyun çocukluğu veya okul öncesi 6-12,14 Yaş Okul çağı veya büyük çocukluk 4-5 yıl Ergenlik dönemi 23-26 Yaş Gençlik veya ergenlik sonu 2-5 YAŞ

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

FARKLI LiGLERDE MÜCADELE EDEN PROFESYONEL FUTBOL TAKıMLARı SPORCULARININ SOMATOTip ÖZELLIKLERi ÜZERiNE BiR INCELEME

FARKLI LiGLERDE MÜCADELE EDEN PROFESYONEL FUTBOL TAKıMLARı SPORCULARININ SOMATOTip ÖZELLIKLERi ÜZERiNE BiR INCELEME Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (4), 32-40 FARKLI LiGLERDE MÜCADELE EDEN PROFESYONEL FUTBOL TAKıMLARı SPORCULARININ SOMATOTip ÖZELLIKLERi ÜZERiNE BiR INCELEME Ferda RAMANU,

Detaylı

İngilizce 1997 Bahar KPDS 89

İngilizce 1997 Bahar KPDS 89 Doç.Dr. FATİH HAZAR Spor Yüksekokulu Rekreasyon Bölümü Rekreasyon Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Spor 1991-1995 Lisans Orta Doğu Teknik ÜniversitesiBölümü Spor Anabilim 1995-1999 Yüksek

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon:

Detaylı

ÇOCUKLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE FİZİKSEL UYGUNLUK PROF. DR. ERDAL ZORBA

ÇOCUKLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE FİZİKSEL UYGUNLUK PROF. DR. ERDAL ZORBA ÇOCUKLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE FİZİKSEL UYGUNLUK PROF. DR. ERDAL ZORBA Vücut Kompozisyonu Çocukluk ve gençlik dönemi boyunca beden kompozisyonu sürekli değişkenlik göstermektedir. Bu değişimler; kemik

Detaylı

MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065

MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065 MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065 TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2014 2017) TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi International Journal of Science Culture and Sport August 2016 : 4 (Special Issue 1) ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IntJSCS541 Field : Physical Education, Sport Sociology Type : Research Article Recieved:

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES234 4 2 0 0 4. Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi, Ödev

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES234 4 2 0 0 4. Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi, Ödev BESLENME ANTROPOLOJİSİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl BESLENME ANTROPOLOJİSİ Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Murat Yalçın Beşiktaş 2. Doğum Tarihi : 08.08.1978 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Spor Yöneticiliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

12-14 YAŞ GRUBU BAYAN YÜZÜCÜLERDE 8 HAFTALIK AEROBİK ANTRENMAN PROGRAMININ SOLUNUM VE DOLAŞIM PARAMETRELERİNE ETKİSİ

12-14 YAŞ GRUBU BAYAN YÜZÜCÜLERDE 8 HAFTALIK AEROBİK ANTRENMAN PROGRAMININ SOLUNUM VE DOLAŞIM PARAMETRELERİNE ETKİSİ 12-14 YAŞ GRUBU BAYAN YÜZÜCÜLERDE 8 HAFTALIK AEROBİK ANTRENMAN PROGRAMININ SOLUNUM VE DOLAŞIM PARAMETRELERİNE ETKİSİ Meltem Kılıçaslan Kalkan, Gaziantep Üniversitesi,Beden Eğitimi ve Spor AD. Önder Dağlıoğlu,

Detaylı

FİZİKSEL UYGUNLUK. (Clarke, 1967)

FİZİKSEL UYGUNLUK. (Clarke, 1967) FITNESS (UYGUNLUK) Kişilerin fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik olarak yeterli düzeyde sağlıklı olması (Stokes, Moore, Moore, 1988; Fitness- the new wave) Psikolojik yeterlik davranış sosyal yeterlik

Detaylı

13-15 YAŞ GÜREŞÇİLERİN FİZİKSEL VE MOTORİK ÖZELLİKLERİNİN BİR YILLIK DEĞİŞİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

13-15 YAŞ GÜREŞÇİLERİN FİZİKSEL VE MOTORİK ÖZELLİKLERİNİN BİR YILLIK DEĞİŞİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Spor Hekimliği Dergisi Cilt: 48, S. 1-7, 2013 13-15 YAŞ GÜREŞÇİLERİN FİZİKSEL VE MOTORİK ÖZELLİKLERİNİN BİR YILLIK DEĞİŞİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Cem Sinan ASLAN, Mahmut KARAKOLLUKÇU, Mehmet GÜL, Mücahit

Detaylı

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD)

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD) Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD) Yazım Kuralları: Çalışmanın metni 12 punto, 1,5 satır aralığında, Times New Roman yazı karakterinde, iki yana yaslı şekilde, MS Word programında yazılmalıdır.

Detaylı

TÜRK FUTBOL KLASMAN HAKEMLERİNİN FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (MALATYA VE DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) Atilla PULUR * Faruk YAMANER **

TÜRK FUTBOL KLASMAN HAKEMLERİNİN FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (MALATYA VE DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) Atilla PULUR * Faruk YAMANER ** TÜRK FUTBOL KLASMAN HAKEMLERİNİN FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (MALATYA VE DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) Atilla PULUR * Faruk YAMANER ** ÖZET. - Bu çalışmamızın amacı, Türk futbol klasman

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Zekeriya GÖKTAŞ Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doçent ( 2013 ) Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Gazi

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Neslihan ÇİÇEK 1, Murat ÇİMEN 1*, Deniz EFESOY 1,

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TENİS TAKIMI SPORCULARININ BİYOMOTORİK ÖZELLİKLERİNİN SEDANTERLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TENİS TAKIMI SPORCULARININ BİYOMOTORİK ÖZELLİKLERİNİN SEDANTERLERLE KARŞILAŞTIRILMASI Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Kongresi 25-27 Mayıs 2011, VAN/YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı,175-181 175 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TENİS TAKIMI SPORCULARININ BİYOMOTORİK ÖZELLİKLERİNİN SEDANTERLERLE

Detaylı

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880) (MARKA PATENT NO: TRADEMARK) (2015/03947-2015-GE-17304)

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880) (MARKA PATENT NO: TRADEMARK) (2015/03947-2015-GE-17304) Beşeri ve Sayı: Yıl: ISSN Print: 27-68 Online 27-5385 (ISO 900-2008 Belge No / Document No: 879 & ISO 00-200 Belge No / Document No: 880) (MARKA PATENT NO: TRADEMARK) DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER.

Detaylı