HAREKET EĞİTİMİ PROGRAMININ 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAREKET EĞİTİMİ PROGRAMININ 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1"

Transkript

1 UHBABULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE HAREKET EĞİTİMİ PROGRAMININ 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ OBSERVING THE EFFECT OF MOVEMENT EDUCATION PRO- GRAMME ON BODY COMPOSITION FOR CHILDREN OF 4-6 AGES Nurper ÖZBAR, Sami MENGÜTAY 2, Ani AGOPYAN 3 Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Düzce 2 Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/İstanbul 3 Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/İstanbul Öz: Çalışmamız, hareket eğitimi programının, 4 6 yaş grubu çocuklarda vücut kompozisyonunun gelişimine katkı sağlayıp sağlamadığını belirleyebilmek ve bu alanda yapılacak diğer çalışmalara ışık tutabilmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmamıza 35 i çalışma, 35 i kontrol olmak üzere toplam 70 çocuk gönüllü olarak katılmıştır. Ailelerden ve okul yönetiminden çocukların çalışmaya katılabilmesi için yazılı onay alınmıştır. Çalışma grubuna eğitim öğretim yılı boyunca haftada 3 gün er saat süreyle hareket eğitimi programı uygulanırken, kontrol grubu günlük okul öncesi eğitim programına devam etmiştir. İstatistiksel analizler için SPSS 7.0 paket programı kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının kendi içlerindeki ön ve son test değerlendirmesi için eşleştirilmiş t testi, grupların minimal ve maksimal değerlerinin belirlenmesi için tanımlayıcı istatistik, gruplar arası karşılaştırma için bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır.yapılan istatistiksel analizler sonucunda; çalışma grubunun, ön-son test; vücut kompozisyonu, çap, çevre ve triceps deri kıvrım kalınlığı ölçüm değerlerinde (p<0,0) düzeyinde, supscapula deri kıvrım kalınlığı ve beden kitle indeksi ölçüm değerlerinde ise (p<0,05) düzeyinde anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Biceps, chest, abdominal, suprailiak, thigh ve calf deri kıvrım kalınlığı ve %yağ değerlerinin ön ve son testleri arasında anlamlı fark bulunamamıştır (p>0,05). Kontrol grubunun, ön-son test; vücut kompozisyonu, çap, çevre ve deri kıvrım kalınlığı ölçüm değerlerinde (p<0,0) düzeyinde, triceps deri kıvrım kalınlığı ölçüm değerinde ise (p<0,05) düzeyinde anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Çalışma ve kontrol grubu arasındaki farka bakıldığında ise; boy, kulaç uzunluğu, oturma yüksekliği, önkol çevresi, biceps, triceps, chest, abdominal, suprailiak, thigh deri kıvrım kalınlığı ve %yağ, ölçümleri ortalamalarında, çalışma grubu lehine (p<0,0) düzeyinde, diğer özelliklerde ise (p<0,05) düzeyinde anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Kilo; biacromial, biiliac, bitrochanter, göğüs, humerus ve femur çap, baş, omuz, göğüs, kalça, biceps, uyluk ve calf çevresi ölçümlerinde gruplar arasında anlamlılık tespit edilememiştir (p>0,05). Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Hareket Eğitimi, Vücut Kompozisyonu Abstract: The aim of this study was to contribute to the improvement of body compositions of pre-school children, ages Children volunteered in this study as participants. The subjects consist of two groups: experimental group (n=35) and control group (n=35). The control group (CG) continued with the routine pre-school educational programme while the experimental group (EG) was given movement education programme for academic year (3 days a week, hour for each day). SPSS 7.0 was used for statistical analysis. For the assesment of pre and post-tests both groups among each other paired sample t-test was used. Descriptive statistics were used for detecting the minimal and maximal values of groups. Finally, independent sample t-test was used for the comparison of groups. As a result of the statistical analysis, a significant difference was detected for CG, (p<0,0) for body composition, diameter, perimeter and triceps skinfold thickness; (p<0,05) for supscapula skinfold thickness and body mass index. A significant difference of (p<0,0) for control group s measurement values for body composition, diameter, perimeter and skinfold thickness; (p<0,05) for triceps skinfold thickness was detected. No significant difference was found between biceps, chest, abdominal, suprailiac, thigh and calf skinfold thickness and fat percent values (p>0,05). When looking into the difference between EG and CG, a significant difference in favor of the CG (p<0,0) has been detected in the difference of groups average measurements (height, stroke length, sitting height, forearm perimeter, biceps, triceps, chest, abdominal, suprailiac, thigh, skinfold thickness and fat percent). While A significant difference has been detected in the difference between the groups (p<0,05) among the average measurements of abdominal perimeter, supscapula, calf skinfold thickness and body mass index. No significance has been detected between EG and CG in the difference of the average measurement of weight, biacromial, biiliac, bitrochanter, chest, humerus and femur diameter, head, shoulder, chest, hip, biceps, thigh and calf perimeter (p>0,05). Key Words: Pre-school Education, Movement Education, Body Composition Doi: /UHBAB () Sorumlu Yazar: Nurper ÖZBAR, Düzce Üniversitesi Beden Eğitim Spor Yüksek Okulu Düzce / Türkiye Geliş Tarihi / Received: Kabul Tarihi / Accepted: Makalenin Türü: Type of article (Araştırma Uygulama / Research - Application ) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok / None Etik Kurul Raporu Yok - None of Ethics Committee

2 Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 3 Yıl: 205 Nisan July / Mayıs / August / Haziran / September Ġlkbahar - Summer Yaz Dönemi Volume: Cilt: 4 Issue: 4 Sayı: 3 Year: 2 Yıl: International Peer-Reviewed ID:255 K:553 Journal Jel of Kodu: Humanities I00-I2-20 and Academic Science Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 GİRİŞ çeşitli yararları vardır, yetişkinlerde koroner kalp GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ hastalıkları, felç, hipertansiyon, diyabet, kemik Çocuklar için hareket yaşamlarının en önemli ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM erimesi, YOLLARI depresyon ve bazı kanser risklerini azaltır parçasıdır. Bilindiği gibi, vücuttaki en fazla ADMINISTRATIVE SOLUTIONS (Zorba TO ve DISPUTES Saygın 203). OVER değişim, büyümenin en hızlı olduğu çocukluk devresinde gerçekleşir. Bu devre aynı zamanda, CUSTOM DUTIES Çalışmamızda yukarıda belirtilen açıklamalara vücudun çevresel etkenlerden en fazla Selin etkilendiği KILINÇ 2, Hatice bağlı YURTSEVER olarak, okul 3 öncesi çocuklarda uzun vadede dönemdir. Vücuda 2 Celal zarar Bayar veren Üniversitesi çevresel Sosyal etkenler; Bilimler Ens. Mali uygulanan Hukuk Programı hareket Yüksek Lisans eğitimi Öğrencisi programının vücut yetersiz beslenme, hastalıklar, iyi olmayan sosyopsikolojik etkenler Özet: ve Gümrük yetersiz vergisi, fiziksel gümrüğe aktivitedir. tabi olan ticari araştırılmıştır. Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising kompozisyonunun gelişimine sağladığı destek Bu etkenler bir miktarı araya veya geldiğinde, değeri üzerinden büyüme alınan, ekonomik, ve subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir YÖNTEM commodities quantity and value. It is are a kind of gelişme yeteri kadar dış ticaret iyi ve ekonomi gerçekleşememekte politikası aracı olan bir ve vergi tariff that is a foreign trade and economic policy çocuk, yetişkinlik dolaylı döneminde bir vergi türü genetik olan gümrük olarak vergisi, sahip gelir ve 4 6 fiscal yaş functions. grubu Since okul they are öncesi not collected dönem on çocukları olduğu fiziksel yapıya vergi türü ulaşamamaktadır. olmadığından, dış ticarete Çocuğun konu olan üzerinde an indirect yaptığımız tariff on expenditures, çalışmada custom duties 35 çocuğa hareket düzenli olarak yaptığı olmak üzere fiziksel alınmaktadır. aktivite, Gümrük sağlıklı vergileri, bir Vergi eğitimi to foreign programı trade arrive at uygulandı the custom. According ve 35 to çocukta normal fiziki yapıya sahip kanun olmasını kapsamı dışında sağlarken tutulmuştur. ilerleyen Bu nedenle, okul duties öncesi are excluded eğitim from programı this law. Therefore, uygulayan anaokullarından regulated by seçilerek customs law hareket numbered eğitimi programına yaşlarda fiziki yapısının sayılı Gümrük Kanunu nda bozulmasını düzenlenmiştir. geciktirir. Bu kanun (Özbar ve ark. 2004). Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak dâhil created edilmedi. beginning with commodities Eğitim öğretim subject to yılı boyunca oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi haftada Turkey and 3 gün continuing er with saat operation süreyle sequence. uygulanan hareket Hareket eğitimi; gümrük yaşam vergisinde boyu de zorunlu motor aşamalar davranışlardaki değişikliklere yol açan, deneme fırsatı, olan tarh, Like all other taxes, compalsive levels such as eğitimi programının çocukların antropometrik ve Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler fiziksel Enstitüsü özelliklerinin Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı gelişimine Mali according Hukuk sağladığı destek to cesaretlendirme, Kanunu Programı yönlendirme hükümlerine Yüksek Lisans ve çevresel uygun Öğrencisi olarak yürütülmektedir. Selin faktörlerin tümü olarak tanımlanmaktadır KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. araştırıldı. Değerlendirme her çocuk için ayrı vergisinden doğan uyuşmazlıkların (Mengütay çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir ayrı process vücut of other kompozisyonu taxes. Customs duty (çap, disputes çevre, boy, kilo, 2005). Çocukların yapıya hareketleri sahiptir. Gümrük gözlemlendiğinde vergisi uyuşmazlıkları have to be resolved administratively in the first öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. kulaç place. However, uzunluğu, in the oturma case of disputes yüksekliği not being ve deri kıvrım temel hareketleri Ancak olgunluk idari düzeyinde aşamada çözümlenemeyen geliştiremediği görülmüştür. Çocuğun hareketlerinin solved administratively, legal action can be taken. kalınlığı) ölçümü yapılarak gerçekleştirildi. olgunluk evresine Gümrük ulaşabilmesi, Uyuşmazlıkları alıştırma olanağı Çalışmada, beslenmenin etkisini ortadan kaldırabilmek amacıyla beslenme uzmanı tarafından yaratılmasına, motive edilmesine ve nitelikli bir eğitim verilmesine bağlıdır (Özbar ve ark. 2004). hazırlanan yemek programı deney ve kontrol Düzenli fiziksel aktivite çocukluktan yaşlılığa gruplarında aynı şekilde uygulandı. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kavaltısı denetim kadar önemlidir. Sağlıklı bir topumun temelini oluşturabilmek için çocuklara küçük yaştan altında tutulabildi. Katılımcılara program uygulama öncesi ön test ve program sonucunda itibaren fiziksel aktivite yapma alışkanlığını kazandırmak gerekir. Fiziksel aktivitenin sağlığa son test uygulandı. İki farklı grup ele alınarak 2

3 Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 3 Yıl: 205 Nisan July / Mayıs / August / Haziran / September Ġlkbahar - Summer Yaz Dönemi Volume: Cilt: 4 Issue: 4 Sayı: 3 Year: 2 Yıl: International Peer-Reviewed ID:255 K:553 Journal Jel of Kodu: Humanities I00-I2-20 and Academic Science Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ve yukarıda belirtilen kıstaslara uygun olarak haftada 3 gün, er saat süreyle uygulanmıştır. ölçümler gerçekleştirildi. Ölçümler GÜMRÜK sonucunda VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ Uygulanan hareket eğitimi programı yıllık planı iki farklı grubun karşılaştırılması ĠDARĠ yapılarak AġAMADA elde ÇÖZÜM tablo de YOLLARI verilmiştir. edilen bulgular değerlendirmeye ADMINISTRATIVE alındı (Robergs SOLUTIONS TO DISPUTES OVER Verilerin Analizi ve İstatistiksel Değerlendirme 2000, Tamer 2000, Zorba 2005, Zorba ve Saygın CUSTOM DUTIES 203, Özer 203). Çalışmamızın istatistiksel analizinde, deney ve Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 kontrol grubunun kendi içlerinde ön-son test Ergenlik çağına kadar 2 Celal olan Bayar dönemde Üniversitesi Sosyal kız ve Bilimler erkek Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, ölçüm DıĢ farklarının Ticaret Bölümü belirlenmesinde eşleştirilmiş çocuklar arasında gelişim özellikleri bakımında t testi, iki grup arasındaki farkın belirlenebilmesinde ise bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır. farklılık bulunmamasından dolayı araştırmamızda, gerek çalışma, gerekse kontrol grubunda yapılan kız erkek karşılaştırmalarında herhangi bir farklılık Gruplar arası fark p<0.05 olması durumunda bulunamadığından istatistiksel analizler cinsiyet anlamlı kabul edilmiştir. Bağımsız örneklem t ayrımı gözetmeden yapılmıştır. testi içerisinde yer alan Levene testinin değerlendirilmesinde Hareket Eğitimi Programı ve yorumlanmasında; önem derecesi (sig.) kolonunda p<0,05 ise varyans eşit 4 6 yaş grubu okul öncesi dönem çocukları değil kolonundaki p değeri, önem derecesi (sig.) üzerinde yaptığımız çalışmada 35 çocuğa hareket kolonunda p>0,05 ise varyans eşit kolonundaki eğitimi programı eğitim öğretim yılı boyunca, p değeri dikkate alınmıştır (Alpar, 200). Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Disputes Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 3

4 Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 3 Yıl: 205 Nisan July / Mayıs / August / Haziran / September Ġlkbahar - Summer Yaz Dönemi Volume: Cilt: 4 Issue: 4 Sayı: 3 Year: 2 Yıl: International Peer-Reviewed ID:255 K:553 Journal Jel of Kodu: Humanities I00-I2-20 and Academic Science Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 Tablo: Hareket Eğitimi Yıllık Planı GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ AYLAR ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI PROGRAM SAAT Vücudu Tanıma ADMINISTRATIVE 3 SOLUTIONS TO DISPUTES OVER 4 Yürüme 3 4 Koşma CUSTOM 3 DUTIES 5 Atlama 3 Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 4 Sıçrama 3 5 Kas Gerilimi ve Eklem 2 Celal Hareketliliği Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali 3 Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi 5 Sekme 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, 3 DıĢ Ticaret Bölümü 5 Hoplama 3 5 Kayma Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari Abstract: 3 Custom duty is a kind of tariff arising 5 Denge 3 miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those 5 Yuvarlanma sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity 3 and value. It is are a kind of 5 Sürünme dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign 3 trade and economic policy 5 Tırmanma 3 dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on 5 Asılma Sallanma kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir regular basis like income 3 tax and corporate tax, as 4 Fırlatma vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, 3 custom duties 5 Yakalama 3 5 Yuvarlama Usul Kanunu (VUK) nun ikinci maddesine göre bu the second item of tax procedural law, 3 custom 5 Top Sektirme kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. 3Therefore, 5 Vurma (El ve Ayakla) 3 4 Beceri Parkurları ile ve dış Oyunlar ticarete konu olan eşyanın Türkiye 2 Gümrük 2 2 Through 2 2this law, a 2systematization 2 3 has 4been 2 Bölgesine girişinden Toplam başlayıp, Saat eşyaya 9uygulanacak 2 2 created 2 beginning 2 9 with 2commodities 2subject 9to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Disputes BULGULAR Çocukların fiziksel gelişimlerinin belirlenebilmesi için boy, kilo, kulaç uzunluğu, oturma yüksekliği, Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, TOPLAM çap, çevre ve deri kıvrım kalınlığı ölçümleri uygulanmış, çıkan sonuçlar istatistiksel olarak analiz edilmiş ve aşağıda tablolar halinde sunulmuştur. 4

5 Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 3 Yıl: 205 Nisan July / Mayıs / August / Haziran / September Ġlkbahar - Summer Yaz Dönemi Volume: Cilt: 4 Issue: 4 Sayı: 3 Year: 2 Yıl: International Peer-Reviewed ID:255 K:553 Journal Jel of Kodu: Humanities I00-I2-20 and Academic Science Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 Tablo 2: Çalışma Grubu (n=35) ve Kontrol Grubunun (n=35) Ön-Son Test GÜMRÜK Ortalamaları VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ ve Farkları ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI Grup içi Grup içi Gruplar arası Grup Ön-test Son-test ADMINISTRATIVE SOLUTIONS Ort TO ± SD DISPUTES p OVER fark Gruplar arası, p Boy (cm) EG ± ± ±.93 CUSTOM DUTIES CG ± ± ± Kilo (kg) EG 7.2 ± 3.2 Selin 2.06 KILINÇ ± , Hatice 3.93±.56 YURTSEVER Celal CGBayar 8.42 Üniversitesi ± 2.66Sosyal Bilimler ± 2.75 Ens. kg Mali Hukuk 3.98±.64 Programı Yüksek Lisans Öğrencisi.900 Kulaç uzunluğu EG 02.2 ± ± ± (cm) CG ± ± ±2.36 Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising Oturma yüksekliği eşyanın EGyer değiştirmesi ± 3.00 nedeniyle, 63.4 bu ± eşyanın 3.30 from 4.75±.66 the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those (cm) sosyal CG ve mali fonksiyonlarının ± 2.42 yanında önemli ± 2bir commodities quantity.86±.84 and value. It is are a kind of Beden Kitle EG 5.32 ± ±.4.67±.7.026** türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and İndeksi (kg/m 2 ) dolaylı CG bir vergi 5.95 türü olan ±.50 gümrük 7.6 vergisi, ± gelir.87ve fiscal.65±.48 functions. Since they are not collected on * p<0.0 vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties eşyanın ** p<0.05 gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus are collected only once when commodities subject Tablo 3: Çalışma kanun kapsamı Grubu dışında (n=35) tutulmuştur. ve Bu Kontrol nedenle, Grubunun duties are excluded (n=35) from Çap this law. Ölçümleri Therefore, Ön-Son sayılı Gümrük Kanunu nda düzenlenmiştir. Test Ortalamaları Bu kanun regulated ve Farkları by customs law numbered Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Grup içi Grup içi Gruplar işlemlerin Grup sırasına Ön-test göre bir Son-test sistematik international trade entering customs Gruplar territories arası of fark Ort ± SD p arası, p gümrük EG vergisinde de zorunlu ±.89aşamalar olan ±.85 tarh, Like 2.0±.09 all other taxes, compalsive levels such as Biacromial (cm) tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret assessment, accrual and collecting are regulated.26 Bakanlığı na CG bağlı ayrı ± bir.7 kuruluş niteliği ±.68 olan by.73±.90 General Directorate of Customs as a part of Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Kanunu Programı EG hükümlerine Yüksek 9.66 Lisans ± uygun Öğrencisi olarak yürütülmektedir. Selin KILINÇ ±,26 tarafından.96±.5 Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden Biiliac (cm) disputes over Gümrük türetilmiģtir CG vergisinden doğan ± 0.94 uyuşmazlıkların ± çözüm 0.85 customs.90±.46 duties has a different form from the yapıya EG sahiptir Gümrük ±.45 vergisi uyuşmazlıkları ±.47 have 2.6±.9 to be resolved administratively in the first Bitrochanter (cm) öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not -.7 being.082 CG 2.65 ± ± ±.34 uyuşmazlıklarda EG yargı yoluna ± 3. başvurulabilmektedir ± ±.38 Chest (cm) Key words: Custom, Custom Duties, Custom.454 Anahtar CGKelimeler: Gümrük, ± 2.68 Gümrük ± Vergisi, 2.65 Disputes 2.8±.38 Humerus (cm) EG 6.43 ± ± ±.2 CG 6.78 ± ± ± Femur (cm) * p<0.0 ** p<0.05 EG 8.30 ± ± ±.2 CG 7.92 ± ± ±

6 Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 3 Yıl: 205 Nisan July / Mayıs / August / Haziran / September Ġlkbahar - Summer Yaz Dönemi Volume: Cilt: 4 Issue: 4 Sayı: 3 Year: 2 Yıl: International Peer-Reviewed ID:255 K:553 Journal Jel of Kodu: Humanities I00-I2-20 and Academic Science Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 Tablo 4: Çalışma Grubu (n=35) ve Kontrol Grubunun (n=35) Çevre Ölçümleri Ön-Son GÜMRÜK Test VERGĠSĠ Ortalamaları UYUġMAZLIKLARININ ve Farkları ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI Grup içi Grup içi Grup Ön-test Son-test Gruplar arası fark ADMINISTRATIVE SOLUTIONS Ort ± TO SDDISPUTES p OVER Gruplar arası, p Head (cm) EG ± ±.52.8±.20 CUSTOM DUTIES CG ± ±.39.6± Shoulder(cm) EG ± 4.03 Selin KILINÇ ± , Hatice 2.66±.92 YURTSEVER CG Celal Bayar Üniversitesi ± 3.29 Sosyal Bilimler ± 3.22 Ens. Mali Hukuk 2.2±.06 Programı Yüksek Lisans Öğrencisi.064 Chest (cm) EG ± ± ± Özet: CGGümrük 54.9 vergisi, ± 3.30 gümrüğe tabi ± olan 3.9 ticari Abstract: 2.28±.45 Custom duty is a kind of tariff arising.27 Abdominal (cm) eşyanın EG yer 53.2 değiştirmesi ± 4.2nedeniyle, bu ± 4.42 eşyanın from 2.07±.34 the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based.9886 on those sosyal CGve mali 54.5 fonksiyonlarının ± 4. yanında 57.2 ± önemli 3.87 bir commodities quantity 3.06±.76 and value. It is are a kind of.00** türüdür. EG Aynı zamanda ± 4.3 harcamalar 56.5 üzerinden ± 4.47 alınan instrument.98±.52 in addition Hip (cm) to its economic,.286 social and.356 dolaylı CGbir vergi türü ± olan 4.4 gümrük vergisi, ± gelir 4 ve fiscal.±.63 functions. Since they are not collected on vergi EGtürü olmadığından, 7.23 ± 2.02dış ticarete 8.56 ± konu.78olan an.33±.68 indirect tariff on expenditures, custom duties Biceps (cm) eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus are collected only once when commodities subject.362 CG 6.55 ± ±.38,8±,72,000* Forearm (cm) Usul EG Kanunu 6.82 (VUK) nun ±.3 ikinci maddesine 7.8 ±.32 göre bu the second,99±,35 item of,000* tax procedural law, custom kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law Therefore, gümrük CG vergilerinin 6.23 usul ±.24 ve uygulama 6.87 esasları ± procedures,63±,27 and practises,000* of custom duties are EG 32.2 ± ± 2.86,9±,55,000* Thigh (cm) ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük Through this law, a systematization.6057 has been.37 Bölgesine CG girişinden 3.59 ± başlayıp, 2.52 eşyaya 34. uygulanacak ± 3.99 created 2,52±3,9 beginning with,000* commodities subject to oluşturulmuştur. EG Diğer ±.4 tüm vergilerde olduğu ±.44gibi Turkey -,25±,42 and continuing,000* with operation sequence. Calf (cm) gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, Like all other taxes, compalsive levels.2057 such as.090 CG ± ±.5 -,46±,56,000* Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to * p<0.0 ** p<0.05 6

7 Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 3 Yıl: 205 Nisan July / Mayıs / August / Haziran / September Ġlkbahar - Summer Yaz Dönemi Volume: Cilt: 4 Issue: 4 Sayı: 3 Year: 2 Yıl: International Peer-Reviewed ID:255 K:553 Journal Jel of Kodu: Humanities I00-I2-20 and Academic Science Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 Tablo 5: Çalışma Grubu (n=35) ve Kontrol Grubunun (n=35) Deri Kıvrım Kalınlığı ve % Yağ GÜMRÜK Ölçümleri VERGĠSĠ Ön-Son test UYUġMAZLIKLARININ ortalamaları ve farkları ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI Grup içi Grup içi Grup Ön-test Son-test Gruplar arası fark ADMINISTRATIVE SOLUTIONS Ort TO ± SDDISPUTES p OVER Gruplar arası, p Biceps (mm) EG 7.77 ± ± ± CUSTOM DUTIES CG 6.42 ± ± ± Triceps (mm) EG 0.33 ± 2.20 Selin 9.57 KILINÇ ±.95 2, Hatice -.76±.82 YURTSEVER Celal CG Bayar 9.82 Üniversitesi ± 2.4Sosyal 0.96 Bilimler ± 2.66 Ens. Mali.4±.77 Hukuk Programı.00** Yüksek Lisans Öğrencisi Chest (mm) EG 8.52 ± ± ± Özet: CG Gümrük 7.78 vergisi, ± 2.90 gümrüğe 9.23 tabi olan ± 3.24 ticari.44±.66 Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising eşyanın EGyer değiştirmesi 9.6 ± 2.44 nedeniyle, 9.28 bu ±.88 eşyanın -.±.93 from the movement.473 of commercial commodities Abdominal (mm) miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal CG ve mali fonksiyonlarının 9.73 ± 3.0 yanında 2.0 önemli ± 3.44bir 2.37±2.45 commodities quantity and value. It is are a kind of türüdür. EG Aynı zamanda 7.39 ± harcamalar üzerinden ±.74 alınan instrument.04±.7 in addition.744 Suprailiak (mm) to its economic,.84 social and dolaylı CGbir vergi 6.80 türü ± olan 2.25 gümrük 8.57 vergisi, ± 3.08 gelir ve.77±2.22 fiscal functions. Since they are not collected on vergi EG türü olmadığından, 6.30 ± 2.30 dış ticarete 6.77 konu ±.62 olan.47±.04 an indirect tariff on.0** expenditures, custom duties Supscapula (mm) eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus are collected only once when commodities.4600 subject.00** CG 6.79 ± ± ±2.3 Thigh (mm) Usul Kanunu EG (VUK) nun 5.53 ± 3.9 ikinci maddesine 5.28 ± göre 2.76bu -.25±.89 the second item of.428 tax procedural law, custom kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law Therefore, gümrük CGvergilerinin 3.98 usul ± 3.48 ve uygulama 5.79 esasları ± ±.28 procedures and practises of custom duties are EG 3.88 ± ± ±.7.49 Calf (mm) ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük Through this law, a systematization.343 has been.00** Bölgesine CG girişinden 2.6 başlayıp, ± 2.7 eşyaya 3.46 uygulanacak ± ±.60 created beginning with commodities subject to %Fat (mm) oluşturulmuştur. EG 20.6 Diğer ± tüm 3.30 vergilerde olduğu ± 2.75 gibi -.22±.9 Turkey and continuing.265with operation sequence. gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, Like all other taxes, compalsive levels such as CG ± ± ±3.04 Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm olarak customs belirlenmiştir. duties has a different form from the * p<0.0 ** p<0.05 TARTIŞMA Bu araştırma, 4-6 yaş grubu okul öncesi dönem çocuklarında uygulanan hareket eğitimi programının vücut kompozisyonu üzerine etkisini ve sağladığı desteği belirleyebilmek amacı ile yapılmıştır. Çalışmamızdan elde edilen bulgular doğrultusunda iki grup arasındaki farklılıkları belirlemek için yapılan test sonuçlarına göre, kontrol grubunun ön-son test boy ölçüm ortalamasının farkı 5,50±,93 cm, çalışma grubu ön-son test boy ölçüm ortalamasının farkı ise 9,5±,93 cm Hareket eğitimi uygulanan çalışma grubu çocuklarda yıllık boy uzaması ortalama 9 cm iken hareket eğitimi programı uygulanmayan kontrol grubunda yılık boy uzaması ortalama 5 cm olarak görülmektedir. Sonuçta, hareket eğitimi alan çocukların boy uzamasının, kontrol grubundaki yıllık olağan uzamalarının yanı sıra, pozitif etkilenerek olağanın üzerinde bir gelişim sergiledikleri gözlenmektedir. Dolayısıyla, bir yıllık süreç içerisinde uygulanan hareket eğitimi 7

8 Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 3 Yıl: 205 Nisan July / Mayıs / August / Haziran / September Ġlkbahar - Summer Yaz Dönemi Volume: Cilt: 4 Issue: 4 Sayı: 3 Year: 2 Yıl: International Peer-Reviewed ID:255 K:553 Journal Jel of Kodu: Humanities I00-I2-20 and Academic Science Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 programının çocuklarda boy gelişimini olumlu boy ortalamasını cm, kilo ortalamasını 9.36 etkilediği söylenebilir. GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ kg olarak tespit etmiştir. Odabaş ve arkadaşları ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM (998), YOLLARI 3 6 yaş grubu çocukların fiziki yapılarının Gruplar arası, ön-son test kilo ölçümleri ortalamalarının farklarının farkı arasında anlamlılık ADMINISTRATIVE SOLUTIONS değerlendirilmesi TO DISPUTES ile OVER ilgili yaptıkları çalışmada 98 çocuğu ölçmüşler ve 3 4 yaş kız çocuklarının tespit edilememiştir (p>0,05). Çalışmamızda CUSTOM DUTIES ağırlık ortalamalarını 4.2 kg, erkek çocuklarda gruplar içerisinde ön-son test farkı bulunmasına Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 ise ağırlık ortalamalarını 5.74 kg olarak, 5 6 rağmen gruplar arası 2 Celal farkın Bayar Üniversitesi olmaması Sosyal çocukların Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, yaş kız DıĢ Ticaret çocuklarının Bölümü ağırlık ortalamalarını 7.63 bu dönemde 4-5 kg lık artışlarla olağan gelişimlerini sürdürdüğünü ve kilonun hareket eğitimi kg, erkek çocuklarının ağırlık ortalamalarını 9.8 programından etkilenmediğini göstermektedir. Araştırmamızda, gruplar arası, ön-son test kulaç uzunluğu, oturma yüksekliği ve beden kitle Uluslararası standart normlara göre 5 yaş çocuklarında minimum boy ortalaması 03 cm, minimum indeksi ölçümleri arasında çalışma grubu lehine kilo ortalaması 4 kg, maksimum boy ortalaması istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olduğu tespit 6 cm, maksimum kilo ortalaması 25 kg, 6 yaş edilmiştir (p<0,0). Araştırmamızdan elde edilen çocuklarında minimum boy ortalaması 08 cm, sonuçlara göre hareket eğitimi programının boy minimum kilo ortalaması 6 kg, maksimum boy uzunluğunu olumlu etkilediği gibi boy uzunluğunun bir komponenti olan oturma yüksekliğini ortalaması 25 cm, maksimum kilo ortalaması 27 kg olarak belirlenmiştir (Crawford, 996, ve kulaç uzunluğunu da olumlu etkilendiği Docherty, 996, Douglas, 998, Martin, 200, söylenebilir. Çalışma grubunda kontrol grubuna Martin, 996). oranla daha fazla artış gözlenmiştir. Bu durumun Yapılan birçok çalışmada, düzenli spor eğitimi alan boy uzamasına bağlı olarak gerçekleşen kol ve spor eğitimi almayan benzer yaş çocuklarının boyundaki ve üst beden uzunluğundaki artıştan boy ve kilolarında spor eğitimi alanlar lehine kaynaklandığı düşünülmektedir. Yine bu sonuçlar anlamlı farklılıklar olduğunu belirlemişlerdir ışığında, boy uzamasının hareket eğitimi alan Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın kg from olarak the movement belirlemişlerdir. of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to (Brehman ve Kliegmen 994, Kalkavan ve Çolak 999, Watts ve ark. 2003, Kerkez 2006, Özbar ve ark. 2004, Kayapınar ve ark. 2004). Müniroğlu (995), bazı motor özelliklere etki eden faktörleri belirlemek amacıyla yaptığı çalışmada 4 yaş çocukların boy ortalamasını 06 cm, kilo ortalamasını 7.24 kg, 5 yaş çocukların grup lehine olması ve kilo artışında gruplar arasında herhangi bir anlamlı farkın bulunmaması beden kitle indeksinin hareket eğitimi alan grup lehine anlamlı çıkmasını beklenen bir sonuç haline getirmiştir. Dolayısıyla uygulanan hareket eğitimi programı çocuklarda aşırı kilo alımını 8

9 Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 3 Yıl: 205 Nisan July / Mayıs / August / Haziran / September Ġlkbahar - Summer Yaz Dönemi Volume: Cilt: 4 Issue: 4 Sayı: 3 Year: 2 Yıl: International Peer-Reviewed ID:255 K:553 Journal Jel of Kodu: Humanities I00-I2-20 and Academic Science Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 Çalışma ve kontrol gruplarında, ön-son test çap ölçümleri ortalamalarının farklarının farkı arasında anlamlılık tespit edilememesinin (p>0.05), 4-6 yaş grubu çocukların doğal gelişimini sürdürüyor olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Yapılan literatür taraması sonucunda 4-6 yaş engellemekte ve çocukların sağlıklı bir fiziki grubu çocuklarda çap ölçümleriyle ilgili çok fazla yapıya sahip olmalarını sağlamaktadır. GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ çalışma yapılmamış olmasına rağmen elde edilen ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM araştırmalardaki YOLLARI verilerle, çalışmamızdan elde Çocukların beden ölçüleri ve yapısının motor ADMINISTRATIVE SOLUTIONS edilen TO çap DISPUTES ölçümü OVER verileri paralellik gösterdiği yeterlilikle ilişkili olduğunu ortaya koyan birçok belirlenmiştir (Odabaş ve ark. 998, Kayapınar çalışma yapılmıştır ve bu çalışmaların CUSTOM araştırmamızın bulgularını destekler nitelikte Selin olduğu KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 DUTIES ve ark. 2004). belirlenmiştir (Odabaş 2 Celal ve Bayar ark. Üniversitesi 998, Erman Sosyal Bilimler ve ark. Ens. Mali Gruplar Hukuk Programı arası Yüksek baş Lisans çevresi, Öğrencisi omuz çevresi göğüs 998, Hoos 2003, özbar ve ark. 2004, Kayapınar çevresi, kalça çevresi biceps çevresi uyluk çevresi ve ark. 2004). Reyes Özet: Gümrük ve arkadaşları vergisi, gümrüğe (2003), tabi kırsal olan ticari ve Abstract: calf çevresi Custom duty ölçümlerindeki is a kind of tariff arising karşılaştırmaya kesimde ve şehirde miktarı yaşayan veya değeri 6-9 üzerinden yaş arası alınan, çocuklar ekonomik, bakıldığında subject to customs istatistiksel which based açıdan on those farklılık bulunamamıştır tariff that is (p>0.05). a foreign trade Ancak, and economic karın policy çevresi ve önkol sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of üzerinde yaptıkları dış ticaret çalışmada, ve ekonomi politikası kırsal aracı kesimdeki olan bir vergi kızların beden kitle dolaylı indeksi bir vergi ortalamasını türü olan gümrük 6.±.9 vergisi, gelir ve çevresi fiscal functions. ön-son Since test they ölçüm are not collected ortalamaları on arasında kg/m2, erkeklerin vergi beden türü olmadığından, kitle indeksi dış ortalamasını ticarete konu olan istatistiksek an indirect tariff açıdan on expenditures, anlamlı custom farklılık duties olduğu belirlenmiştir to foreign trade arrive (p<0,05). at the custom. According to 6.4±.6 kg/m2, olmak şehirde üzere alınmaktadır. yaşayan Gümrük kız çocuklarının beden kitle vergileri, Vergi kanun indeksi kapsamı ortalamasını dışında tutulmuştur. 6.8±2 Bu nedenle, kg/ duties are excluded from this law. Therefore, Araştırmamızda hareket eğitimi uygulanan grubun karın çevresi ile hareket eğitimi almayan m2, erkeklerin beden kitle indeksi ortalamasını 6.5±.8 kg/m2 olarak tespit etmişlerdir. Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak grubun created beginning karın with çevresi commodities arasında subject kontrol to grubuna Yapılan literatür oluşturulmuştur. taraması sonucunda Diğer tüm vergilerde okul öncesi olduğu gibi yönelik Turkey and anlamlı continuing bir with operation farklılık sequence. görülürken, önkol dönem çocuklarına tahakkuk yönelik ve tahsil Türkiye de aşamaları Gümrük 4-6 ve yaş Ticaret çevresi assessment, ile accrual hareket and collecting eğitimi are almayan regulated grubun önkol grubunda fiziksel Gümrükler Bu uygunluğa çalıģma, Genel Celal ilişkin Müdürlüğü Bayar Üniversitesi yeterli tarafından, düzeyde norm çalışmalarına Gümrük türetilmiģtir. vergisinden rastlanamamıştır. doğan uyuşmazlıkların Ancak çözüm bir customs farklılık duties has belirlenmiştir. a different form from Bu the durum, hareket Sosyal Gümrük Bilimler çevresi Enstitüsü Customs arasında Maliye and Economy Anabilim deney Ministry Dalı Mali grubuna according Hukuk yönelik to anlamlı literatür taramasından yapıya sahiptir. elde edilen Gümrük sonuçlar, vergisi uyuşmazlıkları çalışmamızdan elde Ancak edilen boy, idari kilo, aşamada kulaç uzunluğu, çözümlenemeyen bağlı solved administratively, olarak karın legal çevresinde action can be taken. genişleme olmuş eğitimi have to be almayan resolved administratively grupta aktivite in the first yetersizliğine oturma yüksekliği ve beden kitle indeksi verileri olabileceğini Key words: Custom, göstermekle Custom Duties, birlikte Custom hareket eğitimi ile paralellik göstermektedir. programının kassal gelişimi arttırarak çalışma grubunda önkol çevresini olumlu etkileyebileceğini ortaya koymaktadır. Yapılan literatür taraması sonucunda; 4-6 yaş grubu çocuklarda, çevre ölçümleriyle ilgili çok fazla çalışma yapılmamış olmasına rağmen, ulaşılan araştırmalardaki verilerle, çalışmamızdan elde 9

10 Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 3 Yıl: 205 Nisan July / Mayıs / August / Haziran / September Ġlkbahar - Summer Yaz Dönemi Volume: Cilt: 4 Issue: 4 Sayı: 3 Year: 2 Yıl: International Peer-Reviewed ID:255 K:553 Journal Jel of Kodu: Humanities I00-I2-20 and Academic Science Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 edilen veriler paralellik göstermektedir (Odabaş arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Yağ ve ark. 998, Kayapınar ve GÜMRÜK ark. 2004). VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ oranının çalışma grubunda sabit kalırken, kontrol ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM grubunda YOLLARI arttığı belirlenmiştir. Buna bağlı olarak, Çalışma grubu ön-son-test biceps, chest, abdominal, ADMINISTRATIVE SOLUTIONS uygulanan TO DISPUTES hareket eğitimi OVER programının çocukların suprailiak, thigh ve calf deri kıvrım kalınlığı ve yağlanma oranını azalttığı söylenebilir. %yağ ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık CUSTOM DUTIES bulunamamıştır (p>0.05). Gruplar arası, Selin ön-son KILINÇ 2, Hatice Okul YURTSEVER öncesi dönem 3 çocuklarına yönelik olarak test biceps, triceps, 2 Celal supscapula, Bayar Üniversitesi chest, Sosyal abdominal, Bilimler Ens. Mali yapılan Hukuk Programı hareket Yüksek eğitimi Lisans Öğrencisi aktiviteleri bir yandan suprailiak, thigh, calf deri kıvrım kalınlığı ve çocukların sağlıklı büyümelerini sağlarken bir %yağ ölçümleri ortalamaları arasında istatistiksel yandan da onların ileriki yaşantılarında fiziksel olarak farkların farkı anlamlı düzeyde bulunmuştur (p<0,0). Bu anlamlı farklılıklar sonucunda, caktır. Okul öncesi eğitim programlarında hareket aktivite alışkanlığı kazanmalarına yardımcı ola- hareket eğitimi almayan kontrol grubunda aktivite eğitimi gibi fiziksel aktivitelere yer verilmesi yetersizliğine bağlı olarak deri kıvrım kalınlığında ve bu aktivitelere ayrılan zamanın arttırılması ve %yağ oranında artış olduğunu söyleyebiliriz. gerekliliği tartışılmaz bir gerçektir. Ayrıca ülkemizde okul öncesi dönem çocuklarında fiziksel Yapılan birçok bilimsel çalışmada, spor yapmayan aktivitenin önemini vurgulamaya yönelik yapılan çocuklara göre spor yapan çocukların daha düşük araştırmaların süresinin uzatılması ve konularının vücut yağ yüzdesine sahip oldukları tespit edilmiştir (Odabaş ve ark. 998, Erman ve ark. 998, Ziyagil ve ark. 999, Kayapınar ve ark. 2004). Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to işlemlerin sırasına göre bir sistematik derinleştirilmesi international trade entering gerekmektedir. customs territories of tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret KAYNAKLAR assessment, accrual and collecting are regulated Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Company, Philadelphia 4-8 yaş arasında 525 çocuğa uygulanan testler sonucunda obezitenin fiziksel uygunluğun azalmasında büyük pay sahibi olduğu ortaya konulmaktadır. Fiziksel uygunluk seviyesinin düşüklüğü devam ettiği sürece yetişkinlik döneminde kardiovasküler problemlerin ortaya çıkabileceğini vurgulayarak, çocukların fiziksel uygunluk çalışmalarına yönlendirilmeleri gerektiği belirtilmektedir (Kalkavan ve Çolak 999). Çalışma grubu yağ ölçümlerinde ön test son test arasında herhangi bir farklılık bulunamamışken, kontrol grubu yağ ölçümlerinde ön test son test ALPAR, R., (200). Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara BREHMAN, R. E., KİELGMEN, R. M., (994). Essential of Pediatrics, II. Ed., W. B. Saunders CRAWFORD, S. M., (996). Antropometry, Measurement in Pediatric Exercise Science, Ed: Docherty, D., p. 7-86, Human Kinetics, USA DOCHERTY, D., (996). Measurement in Pediatric Exercise Science, Human Kinetics, USA 20

11 Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 3 Yıl: 205 Nisan July / Mayıs / August / Haziran / September Ġlkbahar - Summer Yaz Dönemi Volume: Cilt: 4 Issue: 4 Sayı: 3 Year: 2 Yıl: International Peer-Reviewed ID:255 K:553 Journal Jel of Kodu: Humanities I00-I2-20 and Academic Science Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 DOUGLAS, N. H., ALAN, C. L., (998). Measurement and Evaluation GÜMRÜK in Physical VERGĠSĠ Education UYUġMAZLIKLARININ Motivational Climate Motor Skill Intervention MARTİN, E. H., (200). The Effect of a Masterry and Exercise Science, 3rd ĠDARĠ EditionAġAMADA ÇÖZÜM on YOLLARI Student Achievement and Behavior in a ADMINISTRATIVE SOLUTIONS Naturalistic TO DISPUTES Physical OVER Education Setting, Auburn ERMAN, A., ÖZER, K., PINAR, S., ODABAŞ, University, Doctor of Education, Umi, USA İ., TAVACIOĞLU, L., (998). 6-0 CUSTOM Yaş DUTIES Çocuklarının Reaksiyon Süresini Selin (RS) KILINÇ Etkileyen Motorik 2 Celal ve Antropometrik Bayar Üniversitesi Sosyal Özelliklerin Bilimler Ens. Mali Hukuk position Programı Measurement Yüksek Lisans Öğrencisi in Pediatric Exercise 2, Hatice MARTİN, YURTSEVER A. D., 3 WARD, R., (996). Body Com- İncelenmesi, Spor Araştırmaları Dergisi, Cilt Science, Ed: Docherty, D., p , Human 2, Sayı, Nisan Kinetics, USA Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir regular İstanbul basis like income tax and corporate tax, as vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Sayı, Nisan HOOS M.B., PLASQUI G., GEVRER W.J., WESTERP K.R., (2003). Physical Activity Level Measured by Doubly Labeled Water Accelerometry in Children, Apply Physiol. Aug. 89(6):624-6, Epub KALKAVAN, A., ÇOLAK, H., (999). Bazı Temel Fiziksel ve Motorik Özelliklerin Kız ve Erkeklerde 4-20 Yaşlar Arasında Gelişmesi, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi KAYAPINAR, F.Ç., ÖZBAR, N., (2004). The Effect Of Movement Education Program Implemented In Preschool On Physical Characteristics of Chıldren, The TSSA 8. Internatıonal Sports Scıences Congress, November 7-20 Antalya KERKEZ Fİ., (2006). Oyun ve Egzersizin Yuva ve Anaokuluna giden 5-6 Yaş Grubu Çocuklarda Fiziksel ve Motor Gelişime etkisinin Araştırılması, Doktora tezi, Karadeniz teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü MENGÜTAY, S., (2005). Çocuklarda Hareket Gelişimi ve Spor, Morpa Kültür Yayınları, MÜNİROĞLU S., (995). Anaokullarına Devam Eden 4-5 Yaş Grubu Çocukların Motor Gelişim Düzeylerine etki Eden Bazı Faktörler Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi ev Ekonomisi anabilim Dalı, Çocuk Gelişimi Bölümü, Danışman Prof. Dr. Mine Mangır ODABAŞ, İ., YAVUZ, B., ASLAN, M., YORUÇ, M., AYDIN, M., DÖNMEZ, N., (998). 3-6 Yaş Grubu Çocukların Fiziki Yapı Değerlendirmesi, Spor Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, ÖZBAR N., KAYAPINAR F.Ç., PINAR S., KA- RAKAŞ Ş., (2004). The Characteristics of Physical and Antropometric Development of Kindergarden Children, A Year Pilot Study, The 0th ICHPER-SD Europe Congress and 2

12 Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 3 Yıl: 205 Nisan July / Mayıs / August / Haziran / September Ġlkbahar - Summer Yaz Dönemi Volume: Cilt: 4 Issue: 4 Sayı: 3 Year: 2 Yıl: International Peer-Reviewed ID:255 K:553 Journal Jel of Kodu: Humanities I00-I2-20 and Academic Science Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 The TSSA 8th International Sports Science WATTS, P.B., JOUBERT, L.M., LİSH, A. K., Congress, November 7-20 GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ MATS, J. D., WİLKİNS, B., (2003). Anthropometry YOLLARI of Young Competitive Sport ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM ÖZER K., (203). Fiziksel Uygunluk, Nobel ADMINISTRATIVE SOLUTIONS Rock TO DISPUTES Climbers, OVER Br Journal Sport Medicine, Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık 37, Tic. Ltd. Şti, 4. Baskı, Nisan CUSTOM DUTIES Selin KILINÇ 2, Hatice ZİYAGİL, YURTSEVER M.A., 3 ZORBA, E., BOZATLI, S., REYES M.E.P., TAN S.K., MALİNA M.R., (2003). 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk İMAMOĞLU, Programı Yüksek Lisans O., (999). Öğrencisi 6-4 Yaş Grubu Urban-Rural Contrast in The 3 Celal Physical Bayar Üniversitesi Fitness Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü Çocuklarda Yaş, Cinsiyet ve Spor Yapma of School Children in Oaxaca Mexico, American Journal of Human Biology 5: Alışkanlığının Sürat ve Anaerobik Güce Etkisi, Celal Bayar üniversitesi beden Eğitimi ROBERGS R.A., ROBERTS S.O., (2000). Fundamental Principles of Exercise Physiology ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 3, Sayı 3, s. for Fitness, Performance and Healty. P 298, ZORBA, E., (2005). Vücut Yapısı Ölçüm Yöntemleri ve Şişmanlıkla Başa Çıkma, Morpa McGraw-Hill Companies, USA TAMER, K., (2000). Sporda Fiziksel-Fizyolojik Kültür Yayınları, Yaylacık Matbaası, İstanbul Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi, ZORBA, E., SAGIN, Ö., (203). Fiziksel Aktivite Bağırgan Yayımevi, Ankara ve Fiziksel Uygunluk, Fırat Matbaacılık Ltd. Şti., Geliştirilmiş ve Düzeltilmiş 3. Baskı, Eylül Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal 9-8, functions. Ağustos Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Disputes Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 22