Tek Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri (f r nlar için özel)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tek Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri (f r nlar için özel)"

Transkript

1 Teknik Broflür Motorin Riello 40 F Serisi Tek Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri (f r nlar için özel) 0 0 kw kw 95 0 kw Riello 40 F serisi tek kademeli s v yak t (motorin) brülörleri küçük sanayi uygulamalar nda ç kabilecek herhangi bir talebe cevap verebilecek komple bir seridir. Riello 40 F serisi kapasiteleri 0-0 kw kapasite aras nda de iflen üç farkl modelde, üç farkl yap da sunulmufltur. Tüm modeller Riello taraf ndan Riello 40 F serilerinde kullan lmak üzere tasarlanm fl ayn elemanlar kullan r. Brülörlerin yüksek kalite seviyesi emniyetle çal flmalar n n garantisidir. Bu brülörlerin tasar m aflamas nda gürültü seviyesinin azalt lmas na, kolay montaj ve ayar yap labilmesine ve pazarda bulunacak hemen her türlü kazana uyabilmesi için mümkün olabilen en küçük ölçünün elde edilmesine özellikle dikkat edilmifltir. Tüm modeller EN 7 Avrupa Standard onayl d r ve Avrupa EMC (Elektromanyetik Uyum) Düflük Voltaj, Makine ve Kazan Verim Direktiflerine uyumludur. Tüm Riello 40 F serisi brülörler fabrika ç k fl öncesi atefllenerek test edilmifllerdir. BRÜLÖRLER

2 TEKN K VER LER Model Brülör çal flma flekli TEK KADEME Servomotor Tipi Çal flma Is l gücü Zaman s kw Mcal/h 5,8-5, 4,4-9 8,7-7,7 kg/h,5-5 4, Çal flma s cakl Cmin./ max. 0/ 40 Net kalorifik de er kwh/kg,8 ONAYLAR EM SYON DE ERLER ELEKTR K VER LER YAKIT / AVA VER LER Viskozite 0 C Tipi Pompa Kapasitesi Püskürtme bas nc Yak t s cakl Yak t ön s t c Fan kcal/kg mm /s(cst) kg/ h at bar bar max. C Tipi ava s cakl max. C Elektrik besleme Ph/z / V Kontrol sistemleri elektrik besleme Ph/z / V Kontrol kutusu (röle) type Toplam elektrik gücü kw Toplam elektrik ak m A Koruma seviyesi IP Fan motoru elektrik gücü kw Fan motoru çal flma ak m A Fan motoru ilk çal flma ak m A Fan motoru koruma seviyesi IP Ateflleme trafosu Çal flma flekli Ses fiiddeti db(a) CO emisyonu Duman göstergesi derecesi N Bach. Cxy emisyonu NOx emisyonu Direktif Uygulanan standart Belgelendirme AYIR 0, 0,75 0, 0, R.B.L AYIR Öne e imli kanatl 40 / 5 0/ 0 ± 0% 50SE 0,7 0, ,4 0,85,5 0 Kontrol kutusu içinde En az her 4 saatte bir duraklama <0 < <0 ( LK 0 s SONRASI) < 50 89//EEC, 7//EEC, 98/7/EEC, 9/4/EEC EN 7 AYIR 0,,5 0,0,5 7 Referans flartlar: S cakl k: 0 C, Bas nç: 0,5 mbar, Yükseklik: deniz seviyesi - gürültü seviyesi metreden ölçülmüfltür. Riello sürekli olarak ürünlerini iyilefltirme çal flmalar yapmaktad r, bu nedenle ürünün d fl görünüflü, ölçüleri, teknik özellikleri, cihaz n kendisi ve aksesuarlar de iflebilmektedir. Bu doküman Riello S.p.A. ya ait gizlilik dereceli ve mülkiyetinde olan bilgileri içermektedir, izin al nmadan bu bilgilerin k smen veya tamam n n aç klanmas veya kopyalanmas yasakt r. Ürünlerin teknik özellikleri, boyutlar, aksesuarlar ve ekipmanlar Riello S.p.A. taraf ndan de ifltirilebilir. Bu bilgile Riello S.p.A.'dan izin al nmaks z n kopyalanamaz ve taklit edilemez.

3 YANMA VE KAPAS TE E R LER 0 Brülörün seçilece i faydal çal flma alan 8,8, Φ0 Test flartlar EN7 ye uygundur S cakl k: 0 C Bas nç: 0,5 mbar Yükseklik: Deniz seviyesi 4,4, 0 8 0,8 Φ5 Φ0 0, 4 0,4 μμ Η Ο 0 ηπα (μβαρ) 0, κγ/η kw YAKIT BESLEME ve DROL K S STEM Tüm brülörlerde dönüfl devresinde emniyet valf olan diflli tip pompa kullan lm flt r. Tüm modellerde Riello R.B.L. pompa kullan lm flt r. Tüm modellerde brülöre yak t beslemesi sa dan veya soldan olabilir. MONTE ED LEB LECEK S STEM T P A 7 5 P P Yak t pompas 0 cm 4 0 cm 4 Ø P Yükseklik fark ç boru çap Yükseklik fark 4m 5 7 Brülör Pompa Filtre 4 Kapamal solenoit valf 5 Emme devresi Dip valf 7 Dönüfl devresi

4 VANT LASYON Farkl hava sistemleri cihaz n küçük ölçülerine ra men düflük gürültü seviyesinde yüksek performansta bas nçl hava sa lar YANMA BAfiLI I Tüm modellerde ayarlanabilir yanma kafas bulunur. Yanma kafas nda yap lacak basit bir ayar kafan n iç geometrik yap s n brülörün istenen maksimum gücüne göre ayarlama imkân verir. Test laboratuar nda kullan lan yanma odas ölçüleri Yanma kafas, 0,8 0, L(m) 0,5 0,4 0, 0, 0, kg/h fl cm d=5 d=0 d=40 d= fl L L (m) = 0,5 x kg/h kw Küçük ayarlamalrla brülör testlerde kullan lanlardan daha farkl yanma odalar na kolayl kla tak labilir. rnek: Verilen yakt= kg/h; L (m) = 0,5 x = 0,4 (m); fl = 0 (cm) ÇALIfiMASI Tüm bu modeller tek kademe olarak çal fl r Χ Output CheckedVariable bar ΟΝ ΟΦΦ ΟΝ ΟΦΦ τιμε τιμε 4

5 KABLOLAMA - - Elektrik ba lant lar yetkili bir elektrikçi taraf ndan yürürlükteki standartlara uygun olarak yap lmal d r SB L N Kontrol kutusu ba lant blo u TS TR TR: Ayar termostat TS: Manual resetli emniyet termostat SB: Uzaktaki kontrolde ar za sinyali lambas F: Sigorta F EM SYON DE ERLER L N PE 50z 0V ~ db(a) NO EM SYONLARI SES EM SYONLARI (ses fliddeti) CO EM SYONLARI Emisyon de erleri EN 7 standard na göre de iflik modellerde maksimum güçte ölçülmüfltür. ATEfiLEME Normal TR M Ateflleme Trofosu V Ar za lambas ~ s Ateflleme ar zas nedeniyle ar zayageçme (A) ~s ~5 s zaman (s) zaman (s) (A) Ar zaya geçme brülörün ön taraf nda uyar ledi ile gösterilir. Do ru çal flma 0s Brülör ateflleme çevrimine bafllar 0s-s ava damperi aç k olarak ön süpürme s Ateflme Ateflleme ar zas nedeniyle ar zaya geçerek durma Emniyet süresi içinde alev fl görünmezse (~ 5sn) brülör ar zaya geçer. 5

6 GENEL ÖLÇÜLER Elektrik ba lant lar yetkili bir elektrikçi taraf ndan yürürlükteki standartlara uygun olarak yap lmal d r. BRÜLÖRLER A B = = F E C D Model A 98 B C 08 8 D E F G G BRÜLÖR KAZAN BA LANTI FLANfiI - M I L M I L Model I L M N N N AMBALAJ Model X Y Z kg Z X Y MONTAJ TANIMLAMALARI ava damperi ve yanma kafas ayar yerine kolayl kla ulafl labilir ve ayar ifllemi dereceli bir skala ve kullanma k lavuzunda verilen bilgilerle kolayl kla yap labilir. Bak m Brülör gövdesini kazana montaj flanfl na ba layan menteflesi yard m yla kolayl kla bak m pozisyonuna al nabilir.

7 BRÜLÖR AKSESUARLARI Uzatma Numlu Kitleri Standart namlulu brülörler uzun namlulu modele özel kitleler dönüfltürülebilir. BRÜLÖR STANDART NAMLU UZUNLU U (mm) UZATILMIfi NAMLU UZUNLU U (mm) KOD INOX INOX STANDART KON K KON K KAFA 07 S L ND R K KAFA ERMET K MODEL Riello 40 hermetik model motorin brülörü giderek artan hermetik (kapal yanma odal ) cihaz kullan m yla ortaya ç kan talep üzerine gelifltirilmifltir. Bu model sayesinde yanma gazlar n atmak için ayr bir baca ihtiyac ortadan kalkm flt r. ermetik model cihazlar bulunduklar, monte edildikleri, ortamdan tam olarak izole edilmifltir. Yanma için gerekli olan havay do rudan d fl ortamdan al r, bu suretle yak t n yanmas ndan dolay ortaya ç kan istenmeyen koku da kald r lm fl olur. Brülörün fan motoru, yak t pompas vb gibi parçalar n n da bulunulan ortamdan izole edilmifl olarak bulunmas n n sonucu olarak bu model ilave düflük ses seviyesi üstünlü ü de sunmaktad r. Riello 40 hermetik model motorin brülörü ürün yelpazesi en son Avrupa Standartlar ve OFTEC test flartlar na cevap verecek flekilde ve kalite güvence standartlar alt nda üretilmifltir. Genel ölçüler (mm) 88 4 ø R ELLO 40 BF 4 7

8 Ürün Özellikleri Brülör: Tam otomatik, monoblok motorin brülörü, tek kademe iflletme, üzerindeki donan m: - Öne e imli kanatl fan, - Metalik kapak, - Ayarlanabilen sabit hava damperi, - Tek fazl elektrik motoru; 0V 50z, - Yanma kafas üzerinde: - Yüksek s cakl klara dayan kl paslanmaz çelik namlu, - Ateflleme elektrotlar, - Alev sabitleyici disk, - Yak t beslemesi için diflli tip pompa, üzerinde: - Filtre, - Bas nç regülâtörü - Manometre ve vakum göstergesi monte yeri, - Tek devre kullanan tesisatlar için dâhili by-pass, bulunur. - Pompa ile entegre olarak yak t beslemesi solenoit valf - Alev alg lay c fotosel, - Elektronik alev kontrol sistemi, - Motorin memesi, - IP X0D (IP 40) elektrik koruma seviyesi, Onay: EN 7 standard. Avrupa direktiferine uygunluk: 89/ (004/08) EC direktifi (elektromanyetik uyum) 7/ EC direktifi (düflük voltaj) 98/7/EC direktifi (makine) 9/4/EC direktifi (performans). Standart donan m:motorin besleme hatt na ba lamak için iki adet esnek hortum Motorin besleme devresi için iki nipel, Brülörü kazana ba lamak için flanfl, vida ve somunlar, zolasyon contas, Kullanma ve montaj k lavuzu, Yedek parça listesi lave olarak siparifl edilebilecek aksesuarlar: Uzat lm fl namlu kiti Aral k verme kiti Motorin filtresi Biyodizel kiti 50 ve 5 SE kutular için uzaktan reset kiti ermetik model Türkiye Distribütörü Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: No: fiiflli/ STANBUL Tel:+90 (0) Pbx Fax: +90 (0)