DEVLET MEMURLARININ YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVLET MEMURLARININ YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK"

Transkript

1 1655 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/1983, No : 83/6525 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 25/6/1983, No : Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cilt: 22, S BÖLÜM: I GENEL HÜKÜMLER Amaç: Madde 1 Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiģik 2 nci maddesi ve aynı Kanunun 2670 sayılı Kanunla değiģik 72 nci maddesine dayanılarak, Devlet Memurlarının aynı kurum içinde yer değiģtirme suretiyle atanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiģtir. Kapsam: Madde 2 Bu Yönetmelik, Özel Kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydiyle Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar ile bunlara bağlı Döner Sermayeli KuruluĢlarda ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalıģan Devlet Memurları Hakkında uygulanır. Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değiģik 36 ncı maddesinde yer alan Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil memurlar, a) Aynı Kanunun 59 ncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar, b) Aday Memurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli memurlar, bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir. Tanımlar Madde 3 Bu Yönetmelikte geçen; a) Yer değiģtirme suretiyle atanma, aynı kurumda çalıģan memurların, bu Yönetmelikte tesbit edilen hizmet bölgelerine belirli süreler dahilinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değiģik 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını, b) "Kurum" deyimi bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 1 nci fıkrasında belirtilen kurum ve kuruluģları, c) "Hizmet Bölgesi" deyimi bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen illerin gruplarını, d) "Hizmet Alanı" deyimi, hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri, e) "Zorunlu ÇalıĢma Süresi" deyimi, her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalıģılması gereken süreyi, ifade eder. Temel ilkeler Madde 4 Temel ilkeler Ģunlardır: a) Yer değiģtirme suretiyle atamalarda kadro imkanları gözönünde bulundurulur. b) Yer değiģtirme suretiyle atamalar, ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaģım Ģartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılmak suretiyle oluģturulan bölgeler arasında yapılır. c) Bu atamalarda, memurların bölgeler arasında adil ve dengeli dağılmasını sağlamak esastır.

2 1656 BÖLÜM: II YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMAYA ĠLĠġKĠN GENEL ESASLAR Hizmet Bölgeleri ve Bölgelerdeki Zorunlu Çalışma Süreleri (1) Madde 5 Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaģım Ģartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illeri gruplandırılarak, geliģmiģlik sırasına göre (6) hizmet bölgesine ayrılmıģtır. Bu hizmet bölgelerine giren il merkezleri ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiģtir. Ġlçelerin geliģmiģlik sırasına göre tesbiti ve bölgelere dağılımı, hizmetlerin gereklerine ve özelliklerine göre kurumlarca yapılır. Devlet Personel Dairesi Kalkınma Planı Dönemlerinde, bu hizmet bölgelerini ekonomik, sosyal ve kültürel geliģmeleri gözönünde bulundurarak ve Devlet Planlama TeĢkilatının da görüģünü alarak, yeniden düzenleyebilir. (2) (Ek : 17/7/ /13143 K.) Ancak, kamu kurum ve kuruluģlarını altıyı geçmemek ve en az üç bölge olmak üzere, hizmet özelliklerine göre bu hizmet bölgelerinden farklı hizmet bölgeleri de belirleyebilirler. (Ek : 17/7/ /13143 K.) Zorunlu yer değiģtirmeye tabi personel ve en az iki yıl olmak üzere hizmet bölgelerindeki zorunlu çalıģma süreleri, bölgelerin özellikleri, teģkilat yapısı, hizmetin ülkenin her yerine etkin olarak götürülebilmesi ve diğer hizmet gerekleri göz önünde bulundurulmak suretiyle kamu kurum ve kuruluģlarınca tespit edilir. Bölgelerdeki zorunlu Çalışma Süreleri Madde 6 (Mülga : 17/7/ /13143 K.) Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya Tabi Memurlar Madde 7 (Mülga : 17/7/ /13143 K.) Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Dönemleri Madde 8 Yer değiģtirme sureti ile atanmalar her yılın Haziran Eylül döneminde yapılır. Ancak, iģ mevsimi bu dönemi kapsayan hizmetler için Mart ve Ekim ayları esas alınır. (Ek fıkra: 24/2/ /6926 K.) Öğretmen olan eģlerin eģ durumu özrüne bağlı yer değiģtirme suretiyle atanmaları, yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılır. (Ek fıkra: 26/5/ /13709) K.) Sağlık Bakanlığı kadrolarında istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki personelin yer değiģtirme suretiyle atanmaları her yılın Ocak ayı ile HaziranEylül döneminde yapılır. Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda Gözönünde Bulundurulacak Hususlar Madde 9 Yer değiģtirme suretiyle atanmalar, Devlet Memurlarının dengeli bir Ģekilde dağılımını sağlamak için öğrenimi, uzmanlığı, iģ tecrübesi, mesleki bilgisi gibi özellikleri ile boģ kadro durumu gözönünde bulundurularak kurumlarınca hazırlanan bir plan dahilinde yapılır. Yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından, eģ ve sağlık durumları ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak dikkate alınır. Aynı kurumda çalıģıp da her ikisi de yer değiģtirmeye tabi olan eģlerden ast durumunda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiģtirilir. Farklı kurumlarda çalıģıp da her ikisi de yer değiģtirmeye tabi olan eģlerden unvan, kadro ve görev bakımından daha aģağıda bulunanın görev yeri yukarıda bulunana bağlı olarak değiģtirilir. Aynı veya farklı kurumlarda çalıģıp da eģlerden birinin yer değiģtirmeye veya bu yönetmelik hükümlerine göre yer değiģtirmeye tabi olmaması hallerinde, yer değiģtirmeye tabi olmayan veya özel yönetmeliklerine göre yer değiģtirmeye tabi olan eģin görev ve unvanı ile hizmetin özelliği dikkate alınır. Bu yönetmelik hükümlerine göre zorunlu yer değiģtirmeye tabi tutulan memurun, memur olan eģinin yer değiģtirme talebi öncelikle yerine getirilir. (Ek: 12/10/ /1466 K.) Ġlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiģtirmeye tabi tutulan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar, hakim ve savcılar ile bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin görev süresiyle sınırlı olmak üzere atandıkları yere, memur olan eģinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına iliģkin hükümler uygulanmaz. (1) Bu madde başlığı 17/7/1999 tarihli ve 99/13143 sayılı Kararname ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) Bu maddede yer alan "(5) hizmet bölgesine" ibaresi, 17/7/1999 tarihli ve 99/13143 sayılı Kararname ile "(6) hizmet bölgesine" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

3 1657 Zorunlu Hizmet Süresi Tamamlanmadan Yapılabilecek Yer Değiştirmeler Madde 10 Hizmetin gereği olarak 11 inci maddede ya da memurun isteği üzerine, 12 nci maddede belirtilen nedenlerle bu Yönetmeliğin 5 ncı maddesinde belirtilen zorunlu çalıģma süreleri tamamlanmadan yer değiģtirme suretiyle atanma yapılabilir. (1) Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek Yer Değiştirmeler Madde 11 AĢağıda belirtilen hallerde, bölgelerdeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalıģma süreleri tamamlanmadan hizmetin gereği olarak yer değiģtirme suretiyle atanma yapılabilir: a) Haklarında adli, idari, inzibati bir soruģturma yapılmıģ ve bu soruģturma sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmüģ olması, b) Sicil raporu sonuçlarına göre olumsuzluğun tesbit edilmiģ olması, Bu gibilerin ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri baģka bir hizmet alanında tamamlattırılır. Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler Madde 12 AĢağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi halinde, bölgelerdeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalıģma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiģtirme suretiyle atama yapılabilir: A Özür Grubu: Sağlık Durumu, B Özür Grubu: EĢ Durumu, Bu özür grublarında, yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır. Sağlık Durumunun Belgelendirilmesi Madde 13 (A) Özür grubuna dayanarak memurun yer değiģtirme isteğinde bulunabilmesi için; kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağı, "Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği"ne göre tam teģekküllü Devlet Hastahanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Bu özür grubuna dayanarak yerleri değiģtirilenler her yıl Ocak ayında alacakları aynı nitelikteki sağlık kurulu raporu ile durumun devam ettiğini belgelendirirler. Gerekli sağlık Ģartlarını kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tesbit edilenler, ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetlerini tamamlamak zorundadırlar. (2) Eş Durumunun Belgelendirilmesi Madde 14 (B) özür grubuna dayanarak memurun yer değiģtirme isteğinde bulunebilmesi için; eģinin Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkındaki 13/12/1960 tarih ve 160 sayılı Kanuna tabi bir kurumda memur statüsünde çalıģtığını, görev yeri belgesi ve nüfus kağıdı örneği ile belgelendirmesi gerekir. Ayrıca, eģlerden birinin bağlı olduğu nüfus idaresinden alınacak evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir. Bu özür grubuna dayanarak yerleri değiģtirilenler her yıl Ocak ayı içinde durumlarının devam ettiğini aynı Ģekilde alınmıģ belgelerle belgelendirirler. (3) Memurun Yer Değiştirme Suretiyle Atanamıyacağı Hizmet Yerleri Madde 15 (DeğiĢik : 6/5/ /3009 K.) Vali, kaymakam, bölge müdürü, baģmüdür, il ve ilçe müdürleri, emniyet müdürü, emniyet amiri, milli eğitim müdürü, defterdar, mal müdürü, kadastro müdürü, tapu sicil müdü (1) Bu maddede yer alan (6) ibaresi 17/7/1999 tarih ve 99/13143 sayılı Kararname ile (5) olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) Bu maddede yer alan "en çok, iki yılda bir" ibaresi 17/7/1999 tarihli ve 99/13143 sayılı Kararname ile "her yıl" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (3) Bu maddede yer alan, "her 2 yılda bir" ibaresi 17/7/1999 tarihli ve 99/13143 sayılı Kararname ile "her yıl"olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

4 1658 müdürü, Nüfus ve VatandaĢlık Müdürü, Nüfus Müdürü ve bunların yardımcıları, taģra teģkilatında görevli Ģube müdürü, müdür, il ve ilçe müftüsü ve bunların yardımcıları ile koruma ve güvenlik hizmetlerini yürüten personel; a) (DeğiĢik: 17/7/199999/13143 K.) Kendisinin veya eģinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il'e bağlı ilçelere, b) (DeğiĢik: 17/7/199999/13143 K.) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi iliģkisinin bulunduğu il veya ilçeye, bu il'e bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu il'e bağlı diğer ilçelere, c) (Mülga: 17/7/199999/13143 K.) atanamazlar. (DeğiĢik: 17/7/199999/13143 K.) Ancak, son genel nüfus sayımına göre; a) Ekli 1 Sayılı Cetvelde IV,V ve VI ncı bölge kapsamında belirlenen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusa 'i aģan yerlere, b) (DeğiĢik : 18/5/ /2526 K.) Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu i aģan yerlere, yapılacak atamalarda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. Kurumlar hizmet gereği ve özelliklerini dikkate alarak ikinci fıkrada belirtilen sınırın üzerinde bir rakam tesbit edebilirler. Zorunlu Çalışma Süresinin Doldurulması Madde 16 Memurun bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalıģma süresini doldurmasına rağmen, atanacağı bölgede kadro bulunmaması nedeniyle atamanın yapılamaması hallerinde, bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalıģma süresinden fazla geçen süreler, (1. Bölge hariç) bir üst bölgedeki zorunlu çalıģma süresinden indirilir. Aynı bölgede zorunlu çalıģma süresini doldurmaları nedeni ile yer değiģtirmesi gerekli bulunanlardan, emekli aylığı bağlanma Ģartlarını bir sonraki yıl kazanacak olanlar, emekli olacaklarına dair en geç Nisan ayı içinde talepte bulunmaları ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar. Atamalarda Hizmet Bölgesi Madde 17 AĢağıda belirtilen durumlarda kadro imkanları gözönünde bulundurulmak suretiyle; a) Ġlk kez Devlet Memurluğuna asaleten atananların, b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71 inci maddesi uyarınca bir sınıftan baģka bir sınıfa geçen memurların, c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca bir kurumdan baģka bir kuruma naklen atanan memurların, d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi uyarınca tekrar memurluğa dönmek isteyenlerin, hangi hizmet bölgesinde göreve baģlıyacakları Kurumlarınca belirlenir. Yurt Dışı Dönüşü Atanma Madde 18 Yurt dıģında bir göreve atanan memurların yurda dönmeleri halinde, yurt dıģında geçirilen süreler birinci bölge hizmetinden, bu bölge hizmetinden artan süreler ise bir alt bölge hizmetinden sayılır. Bunların ve varsa aylıksız izinli olarak ayrılan eģlerinin hangi hizmet bölgesine atanacakları kurumlarınca belirlenir. İstek Üzerine Daha Alt Hizmet Bölgesine Atanma Madde 19 Memurlar, istekleri ve kurumlarının uygun görmesi üzerine bulundukları hizmet bölgesinden daha alt hizmet bölgesine atanabilirler. Bu takdirde alt hizmet bölgesinde geçen hizmet süreleri ayrıldıkları bölge hizmetinden sayılır. Bütün Bölge Hizmetlerinin Tamamlanması Madde 20 Belirlenen bütün bölge hizmetlerini tamamlayan memurların hangi hizmet bölgesinde görev yapacağı memurların istekleri de gözönüne alınarak kurumlarınca belirlenir. (1) (1) Bu maddede yer alan "5 Bölge hizmetini de" ibaresi 17/7/1999 tarih ve 99/13143 sayılı Kararname ile "Belirlenen bütün bölge hizmetlerini" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

5 1659 Olağanüstü Hallerde Yer Değiştirmeler Madde 21 Genel hayatı etkileyen SavaĢ, Sıkıyönetim, Afet ve diğer olağanüstü hallerde ihtiyacı karģılamak amacı ile yer değiģtirme suretiyle atanma herhangi bir Ģarta bağlı kalmaksızın yapılabilir. Bu suretle geçirilen sürelerin değerlendirilmesinde 16 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır. Bölge Hizmetinden Sayılacak Süreler Madde 22 Bölge hizmetinden sayılacak süreler aģağıda gösterilmiģtir: a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı, b) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri, c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86'ncı maddesi uyarınca bir görevin vekalet ile yada aynı Kanunun ek (2) nci maddesine göre geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi halinde bu sürelerin tamamı, (1) d) Görevden uzaklaģtırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleģmesi halinde bu sürelerin tamamı, e) Hizmet Ġçi Eğitimde baģarılı geçen sürelerin tamamı, f) Hizmetin gereği olarak TODAĠE ve Yabancı Diller Eğitim Merkezinde baģarılı geçen sürelerin tamamı, (a) fıkrasında belirtilen süreler, memurun görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer fıkralarda belirtilen süreler ise bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır. Bölge Hizmetinden Sayılmayacak Süreler Madde sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değiģik 108 nci maddesinin 14 ncü fıkraları uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz. BÖLÜM: III YER DEĞĠġTĠRME SURETĠ ĠLE ATANMAYA ĠLĠġKiN ĠġLEMLER Yer Değiştirme Kurulları Madde 24 (DeğiĢik: 10/8/ /6031 K.) Kurumlar gerekli görmeleri halinde, yer değiģtirme suretiyle atamaya tabi personelin atama iģlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere merkez teģkilatında yer değiģtirme kurulu oluģturabilirler. Kurulun görevleri, çalıģma usul ve esasları ile üyeleri kurumlarca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir. Kurulun raportörlük görevi personel birimi tarafından yerine getirilir. Yer Değiştirme Kurullarının Görevleri Madde 25 (Mülga: 10/8/ /6031 K.) Başvurma Şekilleri Madde 26 Hizmet bölgesinde zorunlu çalıģma süresini tamamlamıģ memurlar ile sürelerini tamamlamamıģ olmalarına rağmen 12 nci maddede belirtilen özürlerini belgeleyenler, ekli (2) sayılı "Yer DeğiĢtirme Sureti ile Atanma Ġstek Formu"nu doldurarak sicil amirleri kanalı ile atamaya yetkili amire gönderirler. Bu formda atanmak istedikleri hizmet alanlarının belirtilmesi zorunlundur. Hizmet bölgesinde zorunlu çalıģma süresini tamamlayanlar için baģvuru zamanı kurumlarca belirlenir. (1) Bu bentte sözü edilen geçici süreli görevlendirme şartlarıyla ilgili ek (2) inci madde, teselsülü sağlamak amacıyla ek(9) uncu madde olarak değiştirilmiştir.

6 1660 Gerçek Dışı Beyan Madde 27 Özür grublarına dayanarak yer değiģtirme sureti ile atanması yapılanların özür belgelerinin gerçek dıģı olduğu tesbit edildiği takdirde bu iģlemleri iptal edilir ve haklarında soruģturma yapılır. Bu soruģturma sonucunda ilgililer hakkında Genel hükümler uygulanır. BÖLÜM: IV ÇEġĠTLĠ HÜKÜMLER Özel Yönetmelikler Madde 28 Kurumlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde halen görevde bulunan memurların geçmiģ hizmetlerinin bu Yönetmelik çerçevesinde nasıl değerlendirileceğini ve bu Yönetmeliğin çeģitli maddelerinde kurumlarca tesbiti öngörülen diğer hususları kapsıyan özel Yönetmeliklerini Devlet Personel Dairesinden olumlu görüģ alınmak sureti ile çıkarırlar. Özel Yönetmeliklerde bu Yönetmeliğe aykırı hükümler yer alamaz. Ancak, Mülki Ġdare Amirliği Hizmetleri ile Emniyet Hizmetleri sınıflarına dahil memurlar hakkında kendi özel yönetmeliklerinin uygulanmasına devam edilir. Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler ve İlgili Mevzuattaki Hükümler Madde 29 Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde öngörülen özel Yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, kurumların özel Yönetmeliklerindeki yer değiģtirme sureti ile atanmaya iliģkin maddeleri ile bunların ek ve değiģiklikleri yürürlükten kalkar. Ek Madde 1 (Ek : 26/6/ /1228 K.; Mülga: 27/8/ /3679) Ek Madde 2 (Ek :7/3/ /11837 K.) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle Ģehit olan veya çalıģamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalıģabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaģların, Devlet memuru olarak görev yapan eģ ve çocukları ile anne, baba ve kardeģlerinin; çalıģtıkları kurum veya kuruluģların hizmet birimleri olan yerlere münhasır olmak üzere, aynı kurum içinde yer değiģtirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiģ olması kaydıyla, kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir. Geçici Madde 1 Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yer değiģtirme sureti ile atanmaya tabi memurların bu Yönetmeliğe intikalleri, kurumların özel Yönetmeliklerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde sağlanır. Buna iliģkin düzenleyici hükümler kurumların özel yönetmeliklerinde belirlenir. Geçici Madde 2 (Ek: 25/7/ /2848 K.) Çevre Bakanlığının yeni teģekkül ettirilen 46 il teģkilatına ait Ġl Müdürü kadrolarına ilk defa yapılacak atamalarda 6 ay süreyle bu Yönetmeliğin Ek1 inci maddesi hükümleri uygulanmaz. Geçici Madde 3 (Ek: 21/7/ /5959 K.) Kültür ve Turizm Bakanlığınca il müdürlüğü kadrolarına yapılacak atama iģlemlerinde 31/12/2003 tarihine kadar bu Yönetmeliğin Ek1 inci maddesi hükümleri uygulanmaz. Geçici Madde 4 (Ek: 17/3/ /7040 K.) Milli Eğitim Bakanlığının il ve ilçe milli eğitim müdürleri haricindeki personelinin 2004 Yılı sonuna kadar yapılacak atamalarında, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Ek1 inci maddesi hükümleri uygulanmaz. Yürürlük Madde 30 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 31 Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

7 SAYILI CETVEL (Yeniden Düzenleme: 3/8/ /9246) I. BÖLGE II. BÖLGE III. BÖLGE IV. BÖLGE V. BÖLGE VI. BÖLGE 1Adana 1Aydın 1Afyonkarahisar 1Amasya 1Artvin 1Adıyaman 2Ankara 2Balıkesir 2Bilecik 2Çankırı 2Elazığ 2Ağrı 3Bursa 3Çanakkale 3Bolu 3Çorum 3Erzincan 3Bingöl 4Gaziantep 4Denizli 4Burdur 4Kastamonu 4Erzurum 4Bitlis 5Ġçel 5Edirne 5Düzce 5KırĢehir 5KahramanmaraĢ 5Hakkari 6Ġstanbul 6Kayseri 6Giresun 6NevĢehir 6Malatya 6Kars 7Ġzmir 7Tekirdağ 7Isparta 7Niğde 7Sivas 7Mardin 8Kocaeli 8Konya 8Kütahya 8Sinop 8ġanlıurfa 8MuĢ 9Manisa 9Ordu 9Tokat 9Diyarbakır 9Siirt 10Muğla 10Osmaniye 10Yozgat 10Tunceli 11Sakarya 11Rize 11Aksaray 11Ardahan 12Antalya 12Samsun 12Karaman 12Iğdır 13Hatay 13Kırklareli 13Kilis 13Batman 14Zonguldak 14Trabzon 14ġırnak 15EskiĢehir 15UĢak 15GümüĢhane 16Yalova 16Bartın 16Bayburt 17Karabük 18Kırıkkale 17Van NOT: Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra kurulacak iller, yeni düzenleme yapılıncaya kadar ayrıldığı il hizmet bölgesine dahil edilmiģ sayılır. 2 SAYILI CETVEL YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMA ĠSTEK FORMU 1 Yer değiģtirme sureti ile Atanma Ġsteğinde Bulunan Memurun: A Soyadı: B Adı: C Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer: (Ġl veya Ġlçe belirtilecek) D En Son Bitirdiği öğrenim Kurumunun Bulunduğu Ġl veya Ġlçe: E Ġkametgahının bulunduğu Ġl veya Ġlçe: F Halen çalıģmakta olduğu hizmet bölgesi ve hizmet alanı: Ġli Ġlçesi G Bu hizmet bölgesindeki ve alanındaki görev süresi: (Yıl, Ay, Gün) II Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince Yer DeğiĢtirme Sureti Ġle Atanma Ġsteğinde bulunuyorsa: (A) Özür Grubu (B) Özür Grubu III Memurun Yer DeğiĢtirme Sureti ile Atanmak Ġstediği Hizmet Alanı: (Tercih Sırasına Göre) NOT: Özür Grubuna dayanarak istekte bulunanlar ayrıca gerekli belgeleri forma ekleyeceklerdir. Adres: Ġmza, Tarih

8 /4/1983 TARĠHLĠ VE 83/6525 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI ĠLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELĠĞE ĠġLENEMEYEN HÜKÜMLER ; 1 6/5/1992 tarihli ve 92/3009 sayılı Yönetmeliğin geçici maddesi : Geçici Madde Halen çalıģmakta olan personelden Yönetmeliğin 15 inci maddesi kapsamına girenler hakkında görevli oldukları yerlerde kaldıkları sürece 15 inci maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

9 /4/1983 TARĠH VE 83/6525 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI ĠLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELĠĞE EK VE DEĞĠġĠKLĠK GETĠREN YÖNETMELĠKLERĠN YÜRÜRLÜĞE GĠRĠġ TARĠHLERĠNĠ GÖSTEREN ÇĠZELGE Ek ve DeğiĢiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin Tarihi Numarası Farklı Tarihte Yürürlüğe Giren Maddeler Yürürlüğe GiriĢ Tarihi 4/10/ /8/ /11/ /3/1989 1/5/1990 6/5/ /8/ /7/ /6/ /10/ /7/ /5/2001 8/2/ /7/ /2/ /3/2004 3/8/2005 7/3/ /5/ /8/ / / / / /400 92/ / / / / / / / / / / / / / / Geçici Madde 4 I Sayılı Cetvel Ek Madde 2 8 Ek Madde 1 15/12/ /9/ /12/1988 2/4/ /5/ /5/1992 3/11/ /8/ /10/ /11/ /8/ /6/ /3/2003 7/8/ /3/ /4/ /8/2005 6/4/ /6/2008 7/9/2012

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar,

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar, DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 19/04/1983-83/6525 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 14/07/1965-657 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 1655 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/1983, No : 83/6525 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANARAK 16.

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANARAK 16. DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANARAK 16.08.2014 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Değişiklik MADDE 1-19/4/1983 tarihli

Detaylı

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK (10 kasım 2009 tarihli ve 27402 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11366&mevzuatilis...

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11366&mevzuatilis... Sayfa 1 / 5 Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26546 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar Resmi Gazete Tarihi: 17.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28650 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik;

Detaylı

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi ve Nosu : 06.08.1992 No : 92/3393 Dayandığı Kanunun Tarihi : 4.06.1937, No : 3201 Resmi Gazetenin

Detaylı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (26.03.2015 T.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (26.03.2015 T. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (26.03.2015 T. 29307 R.G.) MADDE 1 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî

Detaylı

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ MEMUR PERSONELİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMESİNE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ MEMUR PERSONELİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMESİNE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar SİVAS İL ÖZEL İDARESİ MEMUR PERSONELİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 - Bu Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi olarak

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Bakanlığından Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 06.12.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26722 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanlığı ADAY MEMUR EĞİTİMLERİ İstanbul SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA

Detaylı

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK 4015 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No:2002/3975 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No:657 Yayımlandığı

Detaylı

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK 4015 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No:2002/3975 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No:657 Yayımlandığı

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4917 İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/6/2006 No : 2006/10654 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

Detaylı

: 6/8/1979, : 7/17925 : 25/8/1971, : 1475 : 28/8/1979, : 16738 : 5, : 18, S.

: 6/8/1979, : 7/17925 : 25/8/1971, : 1475 : 28/8/1979, : 16738 : 5, : 18, S. 2663 İŞ TEFTİŞİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/8/1979, No : 7/17925 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1971, No : 1475 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 28/8/1979, No : 16738 Yayımlandığı Düsturun

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 2931 EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6.8.1992, No: 92/3393 Dayandığı Kanunun Tarihi : 4.6.1937, No: 3201 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 29/6/2009 No: 2009/15188 Dayandığı Kanunun Tarihi: 22/5/2003 No: 4857 Yayımlandığı

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR

İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu Esasların amacı; kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin

Detaylı

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 2263 MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/6/1986, No: 86/10782 Dayandığı Kanunun Tarihi : Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 16/7/1986,

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 4729 ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572

Detaylı

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II)

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II) ĠġVEREN VE SORUMLULUKLARI Yurtiçinde istihdam ederken veya geçici görevle yurtdıģına götürürken; ĠġVEREN 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası uyarınca iģverenin yapması gereken iģ ve iģlemleri ana baģlıklar

Detaylı

Kapsam Madde 2 - Bu yönerge, Sağlık B akanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personeli kapsar.

Kapsam Madde 2 - Bu yönerge, Sağlık B akanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personeli kapsar. Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç Madde 1-Bu Yönergenin amacı, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin yıllık, mazeret, hastalık ve aylıksız izinlerinin

Detaylı

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Not: Kitabımız basıldıktan sonra bu Kanun da değişiklik yapılmıştır. 306 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Kapsam: Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı hariç diğer bakanlıkların

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı