Motorların çevreye daha az atık bırakması yönündeki. Euro 4-5 e geçiflte EGR mi? SCR mi?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Motorların çevreye daha az atık bırakması yönündeki. Euro 4-5 e geçiflte EGR mi? SCR mi?"

Transkript

1 Daha çevreci ve temiz motorlar için Euro 45 e geçiflte EGR mi? SCR mi? Dünya üzerindeki enerji rezervlerinin azalması, çevresel kaygılar ve endüstriyel rekabet en verimli yakıtı kullanma ihtiyacını arttırıyor. Bu anlamda otomotiv sanayi, doğaya zarar vermeyecek sistemler üzerinde çalışırken aynı zamanda teknolojinin gereklerini de yerine getirerek performans ve maliyet açısından en uygun çözümü bulma yolunda yoğun bir uğraş veriyor. Bu süreçte Euro 1, 2 ve 3 normlarında motorlarını iyileştiren, yanma süreçlerini Motorların çevreye daha az atık bırakması yönündeki ilk adım 1993 yılında Euro 1 standardının yürürlüğe girilmesi ile atıldı. Bugün ise Avrupalı ticari araç üreticileri, taşıtlarını Eylül 2006 da yürürlüğe girecek Euro 4 normlarına uygun üretmek zorundalar. Ticari taşıtlardaki zararlı emisyon oranı Euro 1 den bugüne yaklaşık %85 oranında azaldı. Ağır ticari taşıtlardan yayılan gürültü miktarı ise insanı rahatsız etmeyecek ses seviyesi olan 80 desibelin altına indi. mükemmelleştiren ve elektronik kontrol ünitelerini arttıran taşıt üreticileri, istenmeyen atıkları azaltmak ve Eylül 2006 da yürürlüğe girecek Euro 4 e uymak için egzoz gazını yeniden işlemek ya da filtrelemek zorunluluğu ile karşılaştılar. Bu nedenle şimdi ağır taşıt üreticileri, Euro 4 normlarının yakalanması için SCR (Katalitik metot ile indirgeme) ve EGR (Egzoz gazı geri dönüşümü) olmak üzere iki farklı yöntem arasında tercih yapıyorlar. Euro 3 normuna ulaşmada motor üreticilerinin imdadına elektronik ve bilişim teknolojisi yetişti. Yanma ve püskürtme süreçlerindeki iyileştirmeler ve bu süreçlerde artan kontrol, yakıt tasarrufu ile birlikte daha yüksek güce ve torka sahip motorların üretilmesine de olanak sağladı. Euro 3 ile birlikte motor üreticilerinin motorlarda ek donanım olmadan yapacakları iyileştirmelerde sınıra dayandı. Bu süreçte üreticiler ve mühendisler, ana ve yan sanayi laboratuvarları; çözüm yolları aradı, ortak çalışmalar yaptı ve yöntem geliştirmek için birbirleriyle yarıştılar. 42 TAfiIYANLAR 2006/06

2 EGR nin çal flma biçimi EGR de emisyon gaz geri dönüflümü, üre olmadan gerçeklefltiriliyor. EGR: Bu sistem prensipte egzoz gaz n n tekrar dönüflümü ve ifllenmesinden olufluyor. Bunun için de ekstra bir so utma sistemine ihtiyaç duyuluyor. Ancak bu sistemde ek bir s v veya yak ta gerek kalm yor. EGR sisteminde yanma sonras ortaya ç kan gaz tekrar motora gönderilerek yanma iflleminde ikinci kez kullan l yor. Ancak motora dönmeden önce so utma iflleminden geçiyor. Bu yüzden de yak t tüketiminde farkl l klar oluflabiliyor. Üretici firmalar taraf ndan bu sistemin tercih edilme nedenleri; standart dizel yak tlar ile sorunsuz çal flmas, katk maddesine ihtiyaç duyulmamas, ek bir depoya gerek olmamas, dolay s yla kiloluk ekstra bir a rl n olmamas olarak s ralan yor. SCRKat n çal flma biçimi AdBlue tank Nitrikoksitli egzoz at Dozaj birimi ayarlay c s Amonyak + Su buhar + Nitrikoksik Nitrikoksit + Su Çevreye SCR sisteminde; motorun içindeki yanma s ras nda partikül hacminin azalt lmas ve azot oksitlerinin egzozla d flar ya at lmas aflamas nda emisyonun katalitik konvertör ve AdBlue olarak adland r lan üre solüsyonu yard m yla azota, yani hava ve sudan oluflan bileflime dönüflmesi sa lan yor. Adblue için ayr bir depo gerekiyor. Emisyon gaz na enjekte edilen AdBlue miktar n elektronik sistem kontrol ediyor. AdBlue tüketimi yak t tüketiminin yüzde 46 s n oluflturuyor. fiu anda üreticilerin büyük ço unlu unun uygulad sistemin tercih edilmesindeki etkenler ise Euro 4 normuna cevap verdi i gibi, basit bir ayar ile Euro 5 normlar na da uyarlanabilmesi, bak m gerektirmemesi, ömrünün araç ömrü ile ayn olmas, motora ekstra güç yüklememesi, dizel yak t n kalitesine ba l kalmadan yak t tüketimini yüzde 5 e varan oranlarda düflürmesi. 2006/06 TAfiIYANLAR 43

3 SCR ile EGR nin fark Selektif katalitik redüksiyon (SCR) + Daha düflük yak t tüketimi. + fiimdiden Euro 5 normuna uygun. Euro 3 e göre ilk al mda ilave masraf oluflturuyor. AdBlue yak t n yan s ra arac iflletebilmek için gerekli olan ikinci kimyasal katk maddesine gerek duyuluyor. Pahal katalizatör ve susturucu. Faydal yük 300 kg ye kadar azal yor. Montaj için fazla yer gerektiriyor. Emisyon gaz geri dönüflümü (EGR) + Araç için kullan lan katk maddeleri ayr bir yak t deposuna ihtiyaç duymuyor. + Bak m gerekmiyor. Bak m, motor ile birlikte yapl yor. + Araca ilave a rl k yüklemiyor. Euro 3 e göre ilk al mda ilave masraf getiriyor. Baz araçlarda daha k sa süreli ya de ifltirme periyodlar na neden oluyor. Yak t tüketiminde azalma olmuyor. Baz araçlarda is/kurum filtresi gerekiyor. Daha fazla so utma kapasitesi gerekiyor. fiu anda Euro 5 için uygun de il. Her kıtada ayrı ölçü Bu süreçte küreselleşme hızının artması, üreticileri farklı ülkelerin, kıtaların veya siyasal birliklerin farklı normlarına uymak için daha fazla çalışmaya zorladı. Bu standartların oluşumunda Asya da daha yaygın olan şehir ve dağıtım trafiği temel alınıyor. Ölçümler, yavaş seyreden ve sık dur kalk yapan araçlara göre belirleniyor. Buna karşılık Amerika da daha çok otoban kullanımı gözönünde bulunduruluyor. Avrupa daki ölçüm ise bu iki kıta yapılan ölçümlerin arasında yer alıyor. Bütün üreticilerin rüyası ise en azından Amerika ve Avrupa da aynı şartların yer alması yılından itibaren Amerika da yürürlüğe girecek EPA10 standardının Avrupa için de geçerli kılınması isteniyor. Bu durum Euro 6 nın çok sıkı olmayabileceğini, bunun yerine 2010 yılında, yani planlanandan iki yıl önce yürürlüğe gireceğini gösteriyor. Türkiye Avrupa yı izliyor Türk idari otoriteleri normları Avrupa daki gelişmelere göre düzenliyorlar. Türkiye de henüz Euro normalarına uyulması ile ilgili sıkı dennetim başlamış değil. Üreticiler taşıt üretimini Euro 1 ila Euro 3 arasında gerçekleştiriyorlar. İthal araçlar ise Euro 3 ve daha yukarı normları karşılıyor. Yüksek normlu motorların istenilen biçimde ve verimde çalışması için yakıt ve yağ üretiminde de uygunluk gerekiyor. Avrupa Birli i at k normlar nda tarihler ve normlar EPA 7 EPA 10 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro y llar aras nda uygulanan ilk Euro 0 normunda NOx %20, NC %30, CO nun %20 azalt lmas öngörülürken partikül miktar ayn kalm flt y llar aras nda yürürlü e giren Euro 1 normunda ise NOx %55, NC %70, CO %68 ve partiküllerin %50 azalt lmas flart konulmufltu y llar nda bu kez Euro 2 standard oluflturulmufl, buna göre NOx %60, CO %72, partiküller ise %80 azalt l rken NC nin ayn oranda kalmas uygun bulunmufltu , yani içinde bulundu umuz dönemde araçlarda Euro 3 normlar na uygun motorlar bulunuyor. Bu uygulamada NOx %72, NC %81, CO %85, partiküllerin ise %90 oran nda azalt lmas öngörülmüfltü. Euro n n eylül ay ndan sonra Avrupa da üretilen tafl tlarda kullan lacak motorlar n Euro 4 normlar n karfl lamas gerekiyor. Euro 4 emisyonlar NOx %81, NC %87, CO %89 ve partiküllerin %98 oran nda azalt lmas n flart kofluyor Ekim ay nda yürürlü e girmesi beklenen Euro 5 normlar nda partikül emisyonlar ayn kal rken NOx in %20 daha azalt lmas öngörülüyor. Emisyonlar n daha fazla azalt lmas ifllemleri, her geçen gün daha kapsaml ve bu yüzden daha pahal oluyor. Baz ülkelere özgü uygulama gerekli i ayr bir zorluk oluflturuyor. ABD için 2007 y l ndan itibaren geçerli olan EPA 7 standartlar n karfl lamak için çal flan üreticilerin ço u sistemlerinde EGR yi kullan yor. Bu arada eski k ta olan Avrupa da ise Euro 5 için SCR favori olmufl durumda. Ancak en az ndan Avrupa ve ABD standartlar n birbirlerine efl de er hale getirme ve ortak bir standart oluflturma çal flmalar devam ediyor. At labilecek ilk ad m, EPA10 standart ile Euro 6 standart n efl de er hale getirmek olacak. Bu sayede Arge masraflar ndan tasarruf edebilme imkan ve daha genifl pazar koflullar oluflacak TAfiIYANLAR 2006/06

4 Türkiye deki rafineriler henüz bu standartlara uygun yakıt üretmiyor. Bu nedenle de özellikle dizel yakıt ithalatı artıyor. Avrupa ya yönelik ihracatta ekim ayı ile birlikte Euro 4 normunda motorlara sahip araç üretimi zorunlu olacak. Kim neyi seçti? EGR mi? SCR mi? Euro 4 ve 5 emisyon değerlerine SCR ve EGR teknolojileri olmak üzere iki farklı sistemle ulaşılıyor. Euro 4 ve 5 normlarını yakalamak için Avrupa nın yedi büyük üreticisinden MAN ve Scania egzoz gazının tekrar yanma odasına yollanarak yeniden işlenmesi prensibi ile çalışan EGR yi tercih ederken, MercedesBenz, DAF, Volvo, Renault Trucks ve İveco SCR (Katalitik metod ile indirgeme) sistemini benimsiyor. SCR ve işleyişi SCR (Seçici Katalitik Redüksiyon) sistemi, egzoz gazının yeniden kazanımı olan EGR nin tek başına ulaşamadığı değerlere ulaşıyor. SCR ile yanma sürecinin optimize edilmesiyle daha az yakıt tüketiliyor ve kurum partikülleri de yanma esnasında azaltılıyor. Sistemin zorlayıcı yanı ise redüksiyon (indirgeme) maddesi olan AdBlue için ilave bir deponun dozaj sistemi ile birlikte araçta bulundurulması gerekliliği. Bu donanım aracın 300 kg daha az faydalı yük taşıması anlamına geliyor. Ayrıca sürücülerin devamlı olarak araçta yeterli miktarda üre bulunduğuna dikkat etmesi gerekiyor. Bununla birlikte Adblue tedariği yakıt istasyonlarına henüz yeteri kadar yayılmış değil. Mavi Katkı / AdBlue SCR sisteminde kullanılan AdBlue yüzde 31.5 üre ve yüzde 68.5 sudan oluşuyor. Kozmetik, ziraat ve ecza endüstrisinde kullanılan zehir etkisi bulunmayan bir madde olan AdBlue nun tüketimi Euro normlarına göre ayarlanabiliyor. Örneğin; Euro 4 için 60 litrelik AdBlue deposu ile km yol katedilebilirken, Euro 5 normlarına uyabilmek için aynı miktardaki AdBlue ile 4 bin kilometre yol gidilebiliyor. Seyir halinde AdBlue deposunun boşalması durumunda motorun çalışmasında herhangi teknik bir sorun yaşanmıyor, sadece Euro normları yerine getirilemiyor. Yüzde 65 inin sudan oluşması ilk anda akla donma ihtimalini getirse de buna karşı önlem alınmış. Sistemin enjeksiyon kısmında bulunan bir ısıtma tertibatı sayesinde AdBlue ancak 11 derecede donuyor. EGR ve işleyişi MAN ve Scania SCR nin oluşturduğu dezavantajları önlemek için Euro 4 e giden yolda egzoz gazını yeniden işleyen EGR sistemini geliştirdiler. EGR de emisyonun bir kısmı motor soğutma sistemi tarafından soğutuluyor ve silindirin yanma odasına geri dönüyor. Oksijen miktarının azalmasından ve daha düşük yanma ısısından dolayı nitrik oksit miktarı istenen değerlerin altına düşüyor. Buna karşılık emisyonda daha fazla kurum ve is oluşuyor. EURO de erleri karfl laflt rmas Norm Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 EEV Başlangıç *Yeni / Seri / / / / / CO 12,3 4,5/4,6 4,0 2,1 1,5 1,5 1,5 HC 2,6 1,1/1,23 1,1 0,7 0,3 No x 15,8 8,0/9,0 7,0 5,0 3,5 2,0 2,0 PM 0,36/0,4 0,15 0,10 0,02 0,2 0,2 Duman m 1 0,8 0,15 * Yeni = Yeni geliştirilen araçlar için uygulama yılı, Seri = Üretimde olan mevcut seri araçlar için uygulama yılı Euro normu uygulanarak zarars z hale getirilmeye çal fl lan egzoz gaz nda 4 farkl madde bulunuyor. Bunlar karbonmonoksit (CO), hidrokarbon gazlar (HC), azot oksitler (NOx) ile kurflun asidi ve külden oluflan parçac klar. Günümüzde parçac klar n önlenmesinde at lan en önemli ad m partikül filtreli araçlar. Dizel ve benzin ise hidrokarbonlardan olufluyor. Yanma sonras oluflan ve egzozdan ç kan dumanda hidrokarbon gaz bulunuyor. Motorda tam olarak gerçekleflmeyen yanma s ras nda yeterli havan n gelmemesi nedeniyle karbonmonoksit gaz olufluyor. Hafif ticarilere filtre Emisyon normlar konusunda hafif ticari üreticileri ço unlukla ayn düflünceyi paylafl yorlar. Euro 5 normunu yakalamak için acele etmeyen tüm hafif ticari tafl t üreticileri Euro 4 için egzoz gaz geri kazan m sistemi olan EGR teknolojisini benimsemifl durumdalar. Buna ek olarak bir dizel parçac k filtresi ve oksidasyon katalizatörü kombinasyonu kullan l yor. Bu teknoloji, 2006 y l nda ç kacak tüm yenilikleri karfl l yor ve pazardaki mevcut araçlar n Euro 4 normununa geçifli için zemin oluflturuyor. Daha zarars z emisyon normlu motorlarla donat lm fl hafif ticarileri kullanacaklara çevre vergilerinde Bat Avrupa da bir avantaj sunulmas ise beklenmiyor. Yine de tüm bunlar eylül ay nda yap lacak olan IAA Ticari Tafl t Fuar nda netlik kazanacak. Çünkü üreticilerin üretim programlar yenilenmifl ve düzene sokulmufl olacak. Yaln zca Euro 4 normuna sahip olan araçlar sat n al nabilecek. Ayr ca çevrenin daha az kirletilmesi için zaten flimdiden çok say da do algazl araç bulunuyor. Uzun dönemde hafif ticaride do algazl motorlara bir yönelmenin de ortaya ç kabilece i öngörülüyor. Kurum parçacıklarını azaltmada kullanılan partikül filtre, azot oksit ve karbonoksit elementlerini suya ve karbondioksite dönüştürüyor. Filtrede bir cüruflu metaltül üstünden geçen karbon kurum parçacıkları karbondioksit gazına dönüşüyor. Bu süreç düzgün bir şekilde gerçekleşiyor ve önemli bir bakım gerektirmiyor. Ancak sistem şu an Euro 5 i karşılamıyor. Bunun sebebi mevcut soğutma sistemlerinin yetersizliği ve yakıt tüketiminin artması. 2006/06 TAfiIYANLAR 45

5 EGR nin avantajı Euro 4 normlarında kendini ispatlayan EGR, Euro 3 e göre çok daha fazla yakıt tüketimine neden olmuyor. SCR sistemleri de iddia edildiği gibi çok daha düşük yakıt tüketimini tam olarak gerçekleştiremedikleri için sistemler arasındaki yarışta şu anda bir beraberlik söz konusu. Ama bu durum Euro 4 için geçirli. SCR ile şimdiden Euro 5 Şimdiye kadarki tüm Euro 5 motorları SCR tekniği temeli üzerinde geliştirilmiş. EGR tekniği temel alınarak geliştirilen bir Euro 5 motor ise yok. Buna rağmen MAN ve Scania böyle bir çözüm için çalışmaya devam ediyorlar. Daha küçük motorlar ve dağıtım araçları Üreticilere göre bu çalışmalar sonucu oluşturulacak çözümler dağıtım araçlarına avantajlar sağlayacak. Bu araçlarda kullanım amacına göre yanma ısıları SCR sistemi için yeterli olmadığından EGR sisteminin işe yarayacağı düşünülüyor. Sistemlerin yarışında Euro 6 normları ve 2012 yılı için öngörülen emisyon sınır değerlerinin sürekli olarak düşmesi nedeniyle bu standartlara ancak SCR ve EGR nin birlikte kullanılmasıyla ulaşılabilecek. Kim nasıl kontrol edecek? Bu arada başka sorunlar da var. Avrupa da hiç kimse AdBlue ile çalışan SCR sisteminin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol cihazlarının bulunmaması ve araç içerisinde bulunması gereken diagnostik (hata teşhis) sisteminin ancak 2007 yılından itibaren zorunlu hale getirilmesi nedeniyle kontrol edemiyor. OBD adı verilen hata teşhis sistemi, araç içerisinde bir sistem doğru çalışmadığı zaman alarm veriyor. OBD sistemi araçlara yerleştirilinceye kadar araç işletmecileri AdBlue dozaj ayarını devreden çıkartabiliyorlar. Bu durumda egzoz geri kazanımı nerdeyse hiçbir güvenlik sağlamıyor. Çünkü bu sistem de devreden çıkarılabiliyor. Kanunu bu şekilde çiğneyenler, dizel veya AdBlue masraflarından tasarruf ediyor, ancak egzozundan çıkan zararlı emisyonlar Euro 1 düzeyinde oluyor. Kontrol mercileri gelecekte OBD sistemini okuyabilecekleri için tüm kanun dışı hareketleri tespit edebilecekler. Amerika da emisyon sınır değerleri nispeten daha yumuşak, ancak orada daha şimdiden kontroller OBD sistemiyle yapılıyor. Diğer yandan Avrupa da karayolu taşımacılığının kesişme noktalarında özel kontrol merkezleri oluşturulacak. Ayrıca otoban geçişlerinde vergiler ve bazı teşviklerle Euro 4 ve Euro 5 kullanımı arttırılacak. Euro 6 daha da zor Euro 6 normunun yürürlüğe girmesi veya ticari taşıt üreticilerinin EPA 10 üzerinde görüş birliğine varması farketmiyor. Araçlar gelecekte daha ağır ve her şeyden daha pahalı olacak. Nitrik oksit değerlerinin daha da aşağıya çekilmesi yalnızca çok daha kapsamlı SCR filtreleri ile mümkün olacak. Kurum yalnızca filtre sistemleri ile berteraf edilebilecek. Bu sistemlerin kapalı sistem olacağı ve zaman zaman temizlenmeleri için yakma işlemine maruz bırakılacakları belirtiliyor. Bu yakma işlemi ya yakıt enjeksiyonu veya ilave bir katkı maddesi ile gerçekleştirilecek. Öyleyse geleceğin kamyonları büyük bir ihtimalle SCR ve EGR den oluşan bir sisteme sahip olacaklar. Mühendisler, bu yeni standartlardan dolayı araçların 500 kg ye kadar daha ağır olacağını ve şu anda ruhsat alabilen Euro 3 araçlarına göre ila Euro daha pahalı olacağını ifade ediyorlar. Ancak teknolojideki ilerlemelerle birlikte araç ağırlıklarının da azalacağı tahmin ediliyor. Bir diğer sorun ise Avrupa da kullanılan bitkisel yağlara ne zaman vergi uygulaması getirileceği ve bunun sonuçlarının ne olacağı. Şu anda Almanya da kullanılan dizelin %5 i biodizelden oluşuyor. Bu rakam giderek artıyor. Vergisiz satılan biodizeli kullanan filolar, bu yakıtın vergiye tabi tutulmasından dolayı büyük endişe duyuyor. Biodizel kullanan araçlarda teknolojik problem çıkmıyor, ancak yağın sık değiştirilmesi gerekiyor. Çevre kirliliğinin ne boyutlara geldiğini ise kimse resmi olarak açıklamıyor. Çünkü emisyon kontrollerinde araçlarda normal dizel bulunuyor. Zararlı emisyonların bu nedenle nasıl bir değişime uğradığı ile ilgili şimdiye kadar hiç kimse resmi olarak ilgilenmedi. AB komisyonları 2008 yılında yürürlüğe girmesi öngörülen Euro 5 normlarına daha erken geçilmesi için teşvik edici vergi kolaylıkları sağlama çalışmalarına başladı. Bazı ülkelerde otoyol vergisinde indirim yapılarak destek yoluna gidiliyor. Ancak tarihin o kadar da önemi yok. Çünkü sistemler hazır ve hemen devreye konulabilir. Tek soru hangi sistemin daha iyi olduğu. Bu sorunun cevabını da hiç kuşkusuz kullanıcılar verecek. Biz de bekleyip görmek düşüyor... Merkeze sınırlı giriş Geleceğin bir diğer sıcak konusu ise şehir merkezlerinin trafiğe kapatılması olacak. Bu söylentiler nedeniyle Avrupa da Emitec gibi üreticiler emisyon standartlarını sağlayacak filtreler üzerinde çalışıyorlar. Filtreleri daha kolay adapte edebilmek için cürüflu metal tel kullanılıyor, bunlar %80 oranında geri dönüşümlü. Görünen o ki teknoloji, politikacıların verdiği görevleri yerine getirebilmek ve sürekli talep oluşturabilmek için devamlı yeni çözümler üzerinde çalışmak durumunda TAfiIYANLAR 2006/06

6 Euro 4 ve 5 için özel ya lar gerekiyor Yeni emisyon standartlar na uygun motorlarda verimli ve uygun ya lar kullanmak gerekiyor. EGR sisteminde çok iyi çal flan ya lar, SCR sisteminde pek ifle yaram yor. Ya üreticileri çok a r koflullara uygun ya lar üreterek imkans z baflarm fl durumdalar. EGR sisteminde, motorun ömrünü uzatan, ya katk maddeleri, SCR sisteminde istenmiyor ve kullan lam yor. Bu motor ya art klar, Euro 4 ve 5 ile eriflilmifl olan minimum s n r de erlerinde kurum parçac klar nedeniyle olumsuzlu a neden oluyor. Di er yandan silindirin içerisinde gerekli ya lanman n sa lanmas için ya n yeterli miktarda olmas gerekiyor. Yani motor tasar mc lar her iki talebi de karfl layabilmek zorunda; minumum afl nma ve minimum emisyon. Di er bir zorluk ise EGR ve SCR sistemlerinin birbirinden farkl olan ihtiyaçlar. SCR motoru için kullan lacak olan ideal motor ya mümkün oldu u kadar kükürt ve fosfordan ar nd r lm fl olmak zorunda. Çünkü bu maddeler belirli bir süre sonra egzoz gaz na girdiklerinde katalizatöre zarar veriyorlar. EGR emisyon temizli inde ise ideal olan; ya içersindeki külü, parçac k filtresi ile azaltmak oluyor. Bu flekilde filtrenin t kanmas engelleniyor. EGR sistemi ne yaz k ki küçümsenen katk maddelerinin etkisine muhtaç. Kükürt, kül (kalsiyum, magnezyum ve çinko formunda) ve fosfor, do ru oranlarda bir araya getirilip afl nmay minimuma indirme, anti oksidan ve temizlik maddesi olarak kullan l yorlar. Kurum parçac klar ve afl nd r c ürünler, emisyon gaz geri kullan m nda motor ya na ulaflt klar nda yo unlafl p kal nlafl yor, bu yüzden afl nmay artt rabiliyorlar. Ya içersindeki katk maddeleri, bu ya n kal nlaflmas n (macunlaflmas n ) etkili bir flekilde gidermek zorundalar. Motor ya n n nötralize eden etkisi, yanma sürecinde ortaya ç kan asit içerikli maddelerin motor yata n ve metal yüzeyleri afl nd rmas n engelliyor. Modern motorlardaki uzun süreli ya de ifltirme periyodlar bu durumun keskinleflmesine neden oluyor. Daha k sa ya de iflim periyodlar nda motor ya, üstüne eklenen ya ile kendini yenileyebiliyordu. Bu yüzden flimdiki yeni motor ya lar özelliklerini daha uzun süre muhafaza etmek zorunda ve eskisinden çok daha fazla kiri ve afl nd r c maddeleri ba lamak zorunda. Çok karfl t taleplere ra men ya üreticileri art k Euro 4 ve 5 e uygun ve ACEA E6 standartlar n sa layan ya lar üretiyorlar. kinci depoda mavi katk Mavi Katk / AdBlue nas l da t lacak? Mavi katk sat fl gerçeklefltiren istasyonlar Avrupa da yavafl yavafl yap lan yor. Petrol istasyonlar ilave dolum yerleri ile donat l yor. Ayr ca sat fl sonras hizmet noktalar nda her marka AdBlue sat fl yap l yor. Mavi katk üretim ve da t m kimya ve petrol endüstrisi taraf ndan gerçeklefltiriliyor. fiu an en önemli üreticiler aras nda Yara, Unuvar, Basf, RTO/Total bulunuyor. Türkiye de ise mavi katk üretme potansiyeline Ba fafl sahip. Tüm bunlara ra men filo sahibi iflletmelerin kendilerine ait istasyonlar n ihtiyac n önemli bir bölümünü karfl layaca da ifade ediliyor. Az araca sahip filolar 1000 litrelik bir ikmal konteyneri ile kendi ikmallerini çok makul bir flekilde gerçeklefltirebiliyorlar. Konteyner düzenli olarak doldurulabiliyor veya komple de ifltirilebiliyor. Depolar, pompa ile birlikte komple de ifltiriliyor. Müflteri yaln zca motor, hortum ve yak t tabancas n tak yor. Özel flartlar Mavi katk ikmalinde belirli kalite flartlar na uymak gerekiyor. Agresif (y prat c çözücü) bir yap s olan üre, baz metallerin çözülmesine neden oluyor. Çözülen metal parçac klar kamyonun yak t deposuna s zabiliyor ve sonra da SCR katalizatörünün içersine girerek katalizatörün üst yüzeyine zarar verebiliyor. SCR sisteminin ilerki kontrollerinde sistem düzgün çal flm yorsa katalizatörü de ifltirmek pahal ya mal oluyor. Bu tür sonuçlar n bafl nda yak t tank nda yaln zca AdBlue bulundurmak geliyor. Çünkü yak t deposu temizli inden sonra bile zararl art klar kalabiliyor. Do ru dürüst bir ikmal için, AdBlue ya dayan kl materyallerden oluflturulmufl bir yak t deposu, dirençli s zd rmazl k elemanlar ve hortumlar gerekiyor. Euro 4 normlar na uygun araçlara sahip alan filo iflletmecilerinin ço u AdBlue ikmali üstüne kafa yormuyor.. Ancak ilk SCR sistemine sahip araç garaj avlusunda yatmaya ve kontroller artmaya bafllad nda kara kara düflünmeye bafllayacaklar... Kalitesiz materyallerden oluflturulan ucuz katk deposu sistemleri var. Böyle durumlarda filo iflletmecisi ilk olarak uygun fiyatlara kan yor ve y llar sonra da tahrip olan katalizatörleri art arda de ifltirmekle bafla ç kamad nda ilk al mdaki fiyat fark n n önemini daha iyi anl yor...

Yüksek performans sunan, çevre dostu teknoloji

Yüksek performans sunan, çevre dostu teknoloji Yüksek performans sunan, çevre dostu teknoloji EURO normlar nelerdir? Tüm dünyada kanun koyucular çevreyi korumak için motorlu araçlar n egzoz sal n mlar n daha az zararl hale getirmeye çal flmaktad r.

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç www.gedikdokum.com API Seri 526 Rafineriler Kimya endüstrisi Petrokimya endüstrisi Petrol ve Gaz 1" 8" ölçü aralı, D T orifis seçenekleri Malzemeler : WCB, CF8M, WC6, LCB, API 526 standardına uygun tasarım

Detaylı

katalitik konvertör (S.C.R.) Iveco

katalitik konvertör (S.C.R.) Iveco IVECO KALİTESİNE YAKINDAN BAKIŞ N 3 katalitik konvertör (S.C.R.) Iveco AVANTAJLAR orijinal olmayan egzost sistemi RİSKLER Iveco SCR Katalitik Egzost Sistemleri mükemmel performansı garanti eder. Taklit

Detaylı

21 Ekim 2004 tarihli 25620 say l Araç mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik ölçü ve a rl klar flöyle tan mlamaktad r.

21 Ekim 2004 tarihli 25620 say l Araç mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik ölçü ve a rl klar flöyle tan mlamaktad r. ÖLÇÜ VE A IRLIKLAR Yük ve yolcu tafl mac l n n daha güvenli ve konforlu yap lmas n sa layacak temel unsur ise yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uymak ve afl r yükleme yap lmas n önlemektir. Yürürlükte

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Scania'nın modüler Euro 6 serisi: Her ihtiyacı karşılayan yüksek torklu motorlar

Scania'nın modüler Euro 6 serisi: Her ihtiyacı karşılayan yüksek torklu motorlar P14902TR / Örjan Åslund BASIN bülteni 24 Eylül, 2014 Scania'nın modüler Euro 6 serisi: Her ihtiyacı karşılayan yüksek torklu motorlar Scania'nın Euro 6 çalışmaları çerçevesinde yeni nesil motorlara yönelik

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

Her işte. ISB e. Avrupa Otomotiv Motorları 140-300PS

Her işte. ISB e. Avrupa Otomotiv Motorları 140-300PS Her işte. ISB e Avrupa Otomotiv Motorları 140-300PS ISB e Cummins ISB e, güvenilirlik konusundaki ününü artırmaya devam ediyor. Cummins ISB e, kamyon, otobüs ve özel iş aracı kullanıcılarına Cummins ten

Detaylı

Otomobillerde Servis, Bakım ve Onarımın Enerji Verimliliğine Katkıları

Otomobillerde Servis, Bakım ve Onarımın Enerji Verimliliğine Katkıları Otomobillerde Servis, Bakım ve Onarımın Enerji Verimliliğine Katkıları İŞ DÜNYASI VE SÜRDÜREBİLİRLİK KALKINMA DERNEĞİ 07/05/2014 1 20 Novembre, 2010 Genel KONUŞMACI H.Kubilay Dinçer TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Avrupa ve Amerika da uygulanan emisyon standartlarının incelenmesi Türkiye de uygulanan egzoz gazı emisyon kontrol yönetmeliğinin incelenmesi Emisyon

Avrupa ve Amerika da uygulanan emisyon standartlarının incelenmesi Türkiye de uygulanan egzoz gazı emisyon kontrol yönetmeliğinin incelenmesi Emisyon SAKARYA 2011 Avrupa ve Amerika da uygulanan emisyon standartlarının incelenmesi Türkiye de uygulanan egzoz gazı emisyon kontrol yönetmeliğinin incelenmesi Emisyon kontrolünde kullanılan sürüş çevrimlerinin

Detaylı

CLEANJET MOTOR YIKAMADA AKILLI TEKNOLOJİ. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., AR-GE Merkezi ENGINE WASH BY

CLEANJET MOTOR YIKAMADA AKILLI TEKNOLOJİ. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., AR-GE Merkezi ENGINE WASH BY MOTOR YIKAMADA AKILLI TEKNOLOJİ tthyarge@thy.com Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., AR-GE Merkezi Sabiha Gökçen Havalimanı, THY Kargo Yolu Üzeri, E Kapısı, 34912, Kurtköy, Pendik, İstanbul +90 216 585 98 00

Detaylı

ÇEVRECİ EKONOMİK GÜVENLİ

ÇEVRECİ EKONOMİK GÜVENLİ ÇEVRECİ EKONOMİK GÜVENLİ İçindekiler 1. Dünya daki ve Türkiye deki CNG Otobüs Pazarı 2. Neden CNG Yakıt Tercih Edilmeli? 3. Doğalgaz (CNG) ile Dizel Yakıt Karşılaştırması 4. CNG Yakıtlı Otobüslerin SWOT

Detaylı

%RVFK U QOHUL %BIB GB[MB LJMPNFUSF EBIB B[ ZBLºU

%RVFK U QOHUL %BIB GB[MB LJMPNFUSF EBIB B[ ZBLºU %RVFK U QOHUL %BIB GB[MB LJMPNFUSF EBIB B[ ZBLºU Çoğu sürücü için yakıt tasarrufu en önemli konudur Daha düşük yakıt tüketimi, depo başına daha çok kilometre ve daha düşük CO2 emisyonları anlamına gelir.

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Mak.Y.Müh. Nuri ERTOKAT Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Çalışmamızın isminden de anlaşılacağı gibi Avrupa

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

RMF bsft yakit filtre sistemleri

RMF bsft yakit filtre sistemleri RMF bsft yakit filtre sistemleri Değerli kuruluşunuza uzun yıllar güvenle hizmet verecek olan ve filtrasyon dünyasında günümüzün en yüksek teknolojisine sahip RMF BSFT ürün ve çözümlerini kısaca tanıtmak

Detaylı

KONU MOTORLARIN ÇEVREYE OLUMSUZ ETKĠLERĠ VE BU ETKĠLERĠN AZALTILMASI

KONU MOTORLARIN ÇEVREYE OLUMSUZ ETKĠLERĠ VE BU ETKĠLERĠN AZALTILMASI KONU MOTORLARIN ÇEVREYE OLUMSUZ ETKĠLERĠ VE BU ETKĠLERĠN AZALTILMASI HAVA Etrafımızı saran gaz karışımıdır ( Atmosfer). Kuru Temiz hava içerisinde yaklaģık olarak ; - %78 Azot - %21 Oksijen - %0,03 Karbondioksit

Detaylı

BACA GAZI EMİSYON ÖLÇÜMÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BACA GAZI EMİSYON ÖLÇÜMÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ BACA GAZI EMİSYON ÖLÇÜMÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU KIBTEK Teknecik Elektrik Santrali Buhar Türbinleri Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi Kalite Güvence Sistemi-2 (KGS-2) referans metotları ile TÜRKAK a akredite

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 5. Soğutma Şekline Göre Hava soğutmalı motortar: Bu motorlarda, silindir yüzeylerindeki ince metal kanatçıklar vasıtasıyla ısı transferi yüzey alanı artırılır. Motor krank milinden hareket alan bir fan

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

Geleceğe Açılan Teknolojik Kapı, TAGEM

Geleceğe Açılan Teknolojik Kapı, TAGEM HAKKIMIZDA Kuruluşu 1997 yılına dayanan ABS SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ ve 2001 yılında Almanya nın Berlin şehrinde kurulan TEMKAR WASSER BEHANDLUNG GmbH firmalarının teknolojik güç birliği ile TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA

Detaylı

SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ

SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ İsken Sugözü Termik Santrali Adana Türkiye de 200 binin üzerinde iģletme, 70 bin dolayında üretim/sanayi iģletmesi bulunmaktadır. Bunlar arasında; Enerji tesisleri

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

BİYOKÜTLE SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE KAZAN SEKTÖRÜ

BİYOKÜTLE SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE KAZAN SEKTÖRÜ BİYOKÜTLE SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE KAZAN SEKTÖRÜ KBSB Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği - 2014 Ahmet Cevat Akkaya www.kbsb.org.tr Milyar Kaçınılmaz Son? Misyon? Tek gerçek kaynak - Dünya Dünya popülasyon

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Bölüm 2 Kirletici Maddelerin Oluşumu

Bölüm 2 Kirletici Maddelerin Oluşumu Egzoz Gazları Emisyonu Prof.Dr. Cem Soruşbay Bölüm 2 Kirletici Maddelerin Oluşumu İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Laboratuvarı İçerik Motorlu taşıtlarda kirletici maddelerin oluşumu Egzoz gazları

Detaylı

TC ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ece TOK Hava Yönetimi Daire Başkanlığı Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Şube Müdürü Büyük Yakma Tesisleri Taslak Yönetmeliği 24 Şubat

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU Temmuz 2014 OZON NEDİR Ozon (O 3 ) üç tane oksijen atomunun birleşmesi ile oluşmaktadır. Ozon, atmosferde

Detaylı

Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas

Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas Patentli alufer teknolojisi ile yüksek verim, düşük emisyon 1 CompactGas ın (1000-2800) avantajları Hoval CompactGas; konfor,ekonomi, güvenilirlik ve teknik

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page U1. IQ8Quad. Her ortam için do ru dedektör. IQ8Quad alg lama prensipleri. Yang n alg lama teknolojisi

15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page U1. IQ8Quad. Her ortam için do ru dedektör. IQ8Quad alg lama prensipleri. Yang n alg lama teknolojisi 15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page U1 IQ8Quad Her ortam için do ru dedektör IQ8Quad alg lama prensipleri Yang n alg lama teknolojisi 15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page 2 02 03 Do ru seçim Hiçbir yang

Detaylı

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması İndirgeyici deposunun taşınması hakkında genel bilgi SCR (Selective Catalytic Reduction) emisyon kontrol sistemli araçlarda, örn. vinçli kamyonlardaki destek ayakları gibi üstyapı parçalarına yer açmak

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU OCAK 2015 Ocak 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Ocak Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama İçerik Giriş Proje amacı Yöntem ve metotlar Örnek 2 Giriş 3 Alt Sorunlar Odaklama ve sorun analizi

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22 Seramik in alfabesi 22 Afl nma de erlerine göre seramikler Seramikler, afl nma de erlerine göre 5 e ayr l r. Seramik karolar n afl nma dayan m s n f PEI yöntemi kullan larak belirlenir. Bu kategoriler

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ Yapıştırmada güvenilir yenilik Simson: taşımacılık endüstrisi için yapıştırıcı çözümleri Gelecekle bağlantınızı kaybetmeyin SIMSON: BİR DÜNYA MARKASI OLAN

Detaylı

Online teknik sayfa MCS100E HW SEOS ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS100E HW SEOS ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS100E HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 15267 14181 certified certified Sipariş bilgileri Tip MCS100E HW Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda

Detaylı

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT 1 GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT Prof.Dr. Fatih M. Botsalı 2 GLOBALLEŞME ülkeler arasında mal, hizmet, sermaye ve teknoloji akışının hızlı bir şekilde artması

Detaylı

CONTALAR VE HAVA KOMPRESÖRÜ TAMİR TAKIMLARI

CONTALAR VE HAVA KOMPRESÖRÜ TAMİR TAKIMLARI www.mahle-aftermarket.com MAHLE AFTERMARKET PRODUCT LAUNCH MAHLE AFTERMARKET TEKNOLOJİ GİRİŞİMİ: CONTALAR VE HAVA KOMPRESÖRÜ TAMİR TAKIMLARI Tahrik sistemi, Güvenlik ve Konfor için Yenilikçi Ürünler Serbest

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

BİYO ENERJİ İLE ÇALIŞAN İKLİMLENDİRME VE ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ. Çevre dostu teknolojiler

BİYO ENERJİ İLE ÇALIŞAN İKLİMLENDİRME VE ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ. Çevre dostu teknolojiler Çevre dostu teknolojiler Kuruluş yılımız olan 2007 senesi, alarm veren iklim değişimi raporunun Birleşmiş Milletler tarafından açıklanmasının da tarihidir. Aynı zamanda fosil enerji kaynakları miktarının

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

PERİYODİK KONTROL ve MUAYENE HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

PERİYODİK KONTROL ve MUAYENE HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ REVİZYON BİLGİLERİ Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 0 -- İlk yayın. 01 01.12.2015 Güncelleme PR.09 01.04.2015 01.12.2015 01 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; montaj ve gaz sızdırmazlık uygunluk

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

Online teknik sayfa MKAS KULLANICIYA ÖZEL TASARIMLI ANALIZ SISTEMLERI

Online teknik sayfa MKAS KULLANICIYA ÖZEL TASARIMLI ANALIZ SISTEMLERI Online teknik sayfa MKAS A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MKAS Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği

Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği Akıllı Havuz Kontrolü Enerji verimli ekipmanlar Doğaya Zarasız minimum atık Mühendislik ve optimum planlama ile

Detaylı

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında;

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında; İSTANBUL DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ İstanbul da Çevre Kirliliği Su, Hava, Toprak ve Gürültü Kirliliği olarak 4 Bölümde ele alınmalıdır. İstanbul da Çevre Kirliliği konusunda İstanbul İl Çevre Müdürlüğü, Büyükşehir

Detaylı

Kaynak Verimliliği Uygulamaları

Kaynak Verimliliği Uygulamaları Kaynak Verimliliği Uygulamaları Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ Elif Gökhan 16.5.2017 Kale Grubu Kaleseramik 66 milyon metrekare yıllık üretim kapasitesi ile tek bir alanda üretim yapan

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ Atıktan enerji elde edilmesi, atıkların fazla oksijen varlığında yüksek sıcaklıkta yakılması prosesidir. Yanma ürünleri, ısı enerjisi, inert gaz ve kül şeklinde sayılabilir.

Detaylı

İçten Yanmalı Motorların Doğalgazla Çalışır Hale Getirilmeleri ve Dönüştürülmüş Motorların Performans Parametrelerinin Analizi

İçten Yanmalı Motorların Doğalgazla Çalışır Hale Getirilmeleri ve Dönüştürülmüş Motorların Performans Parametrelerinin Analizi İçten Yanmalı Motorların Doğalgazla Çalışır Hale Getirilmeleri ve Dönüştürülmüş Motorların Performans Parametrelerinin Analizi (Conversion of Internal Combustion Engines to Usage of Natural Gas and Performance

Detaylı

Dual Fuel System Nedir?

Dual Fuel System Nedir? DUAL FUEL SYSTEM Dual Fuel System Nedir? DUAL FUEL SYSTEM, dizel motorlu KAMYON, TIR, OTOBÜS, TRAKTÖR, İŞ MAKİNESİ, JENERATÖR vb. araçlarda kullanılan motorinin bir kısmı yerine CNG veya LPG tüketilmesini

Detaylı

AB ve TURKIYE KIYASLAMASI

AB ve TURKIYE KIYASLAMASI PLASTIKLERINBILINMEYEN YAŞAMI AB ve TURKIYE KIYASLAMASI PLASTİKLER DEĞERLİDİR TÜRKİYE DE ÜRÜNLERİN %47 Sİ PLASTİK MALZEME İLE AMBALAJLANIYOR PLASTİK AMBALAJLAR GIDA İSRAFINI ÖNLÜYOR TÜM AMBALAJ ATIKLARIN

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

1 2 3 4 5 6 0W50 En yüksek yakıt tasarrufunu sağlamak için tasarlanan ENEOS 0W20, JX Nippon Oil & Energy nin patentli yağlama teknolojisini kullanarak aracınızı aşırı soğuk çalıştırmalardan, motorunuzun

Detaylı

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ SA Serisi ATOMİZÖRLER Yüksek hava debisi Üstün manevra kabiliyeti Mükemmel ilaçlama performansı New Holland SA Serisi bağ bahçe atomizörleri asılır tip olarak SA400 ve SA600

Detaylı

Tasarruf sağlar! SOCAR CNG. DUAL SYSTEM aracın motorin tüketimini %

Tasarruf sağlar! SOCAR CNG. DUAL SYSTEM aracın motorin tüketimini % Nedir? DUAL SYSTEM, dizel motorlarda tüketilen motorinin bir kısmı yerine doğalgaz (CNG) tüketilmesini ve motorinle CNG nin birlikte tüketimi ile yakıt giderlerinde önemli derecede tasarruf edilmesini

Detaylı

Karıştırcılar ve Tikinerler

Karıştırcılar ve Tikinerler Karıştırcılar ve Tikinerler Giriş Begg Cousland ve Jiangsu New Hongda Group 2002 yılından beri beraber çalışmaktadır. Bu zamandan beri Begg Cousland mist gidericileri Jiangsu New Hongda tarafından Çin

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Güç ve Isıtma Santrallerinde Sonik Temizleme Kullanmanın Faydaları Aşağıdaki gibidir:

Güç ve Isıtma Santrallerinde Sonik Temizleme Kullanmanın Faydaları Aşağıdaki gibidir: Güç ve Isıtma Santrallerinde Sonik Temizleme Kullanmanın Faydaları Aşağıdaki gibidir: # Yakıt tüketimini yaklaşık olarak %2 azaltarak, devamlı olarak Temiz Sıcaklık aktaran yüzeyler # Geri Kazanım Süresi

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

YERLİ OTOMOBİL PROJESİNDE SON NOKTA: ELEKTRİKLİ OTOMOBİL

YERLİ OTOMOBİL PROJESİNDE SON NOKTA: ELEKTRİKLİ OTOMOBİL YERLİ OTOMOBİL PROJESİNDE SON NOKTA: ELEKTRİKLİ OTOMOBİL Melisa KORKMAZ Küreselleşen dünyada insan kendi yaşamını kolaylaştırmak amacıyla, ihtiyaçlarını karşılayacak birçok ürün icat etmiştir. İcat ettiği

Detaylı

SUUDİ ARABİSTAN DAMAD BARAJINDA UÇUCU KÜL YERİNE PUZOLANİK MADDE OLARAK TAŞ UNU KULLANIMI VE PROJE EKONOMİSİNE ETKİSİ

SUUDİ ARABİSTAN DAMAD BARAJINDA UÇUCU KÜL YERİNE PUZOLANİK MADDE OLARAK TAŞ UNU KULLANIMI VE PROJE EKONOMİSİNE ETKİSİ SUUDİ ARABİSTAN DAMAD BARAJINDA UÇUCU KÜL YERİNE PUZOLANİK MADDE OLARAK TAŞ UNU KULLANIMI VE PROJE EKONOMİSİNE ETKİSİ Sunan: Nejat Demirörs İnş. Müh. DAMAD BARAJI Damad barajının kesin projesi 1987 yılında

Detaylı

Avrupa da)var)olan)kömürlü)termik)santrallerin)etkileri))

Avrupa da)var)olan)kömürlü)termik)santrallerin)etkileri)) ! KurulmasıönerilenGerzeEnerjiSantrali nin etkilerive Avrupa davarolankömürlütermiksantrallerinetkileri Gerze dekömürlütermiksantralkurulmasıplanlananalan! Gerze Enerji Santraliʼnin sağlık üzerine etkileri,

Detaylı

YEDİEL ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ HAYATİ YEDİEL

YEDİEL ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ HAYATİ YEDİEL DOĞU DOĞU ANADOLU ve İÇ ANADOLU BÖLGE SATIŞ DİSTRİBÜTÖRÜ YEDİEL ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ HAYATİ YEDİEL www.yedielgrup.com AKŞEMŞETTİN MAH. ÇAĞLAYAN CAD. NO: 21/ A 06934 Sincan \ ANKARA \ TURKEY TELEFON:

Detaylı

DÜZCE DE HAVA KİRLİLİĞİ

DÜZCE DE HAVA KİRLİLİĞİ DÜZCE DE HAVA KİRLİLİĞİ Hasan GÜVEN Çevre Yüksek Mühendisi Çevre ve Şehircilik İl Müdürü DÜZCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Hava: Dünya atmosferini meydana getiren gaz karışımı. Ancak, atmosferin halk

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

BURSA İLİ 2016 YILI HAVA KALİTESİ. Dr. Efsun DİNDAR Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

BURSA İLİ 2016 YILI HAVA KALİTESİ. Dr. Efsun DİNDAR Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü BURSA İLİ 2016 YILI HAVA KALİTESİ Dr. Efsun DİNDAR Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü HAVA KİRLİLİĞİ NEDİR? ISINMA ULAŞIM SANAYİ DOĞAL SEBEPLER Hava kirleticileri Kirletici

Detaylı

Her Yükte. ISL e. Avrupa Otomotiv Motorları 280-400PS

Her Yükte. ISL e. Avrupa Otomotiv Motorları 280-400PS Her Yükte. ISL e Avrupa Otomotiv Motorları 280-400PS ISL e Cummins ISL e, hafif, küçük boyutlu ve yakıtı verimli kullanan 8,9 litrelik bir motor olup yüksek düzeyde esnek güç seçenekleri sunmaktadır. Rakiplerine

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK KABUL ve AMBALAJ KOŞULLARI

TEHLİKELİ ATIK KABUL ve AMBALAJ KOŞULLARI TEHLİKELİ ATIK KABUL ve AMBALAJ KOŞULLARI 1. Tesisimize Kabul Edilmeyen Atık Türleri: - Patlayıcı Maddeler - Radyoaktif Maddeler - Mezbaha Atıkları - Tıbbi Atıklar - Lisans kapsamında kodu ve tanımı belirtilmeyen

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Ekim - Aralık 2015 11/09/2015 Türkiye'nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar. Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i

Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar. Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar Ege Bölgesi Enerji Forumu Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i Eylem YILMAZ ULU, Harun Kemal Öztürk, Ahmet Y lanc, Engin Çetin, Mahmut Hekim, Görkem anl, Sinan

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

SIFIR KARBONDİOKSİT SALINIMI

SIFIR KARBONDİOKSİT SALINIMI SIFIR KARBONDİOKSİT SALINIMI HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER SARP BARIŞ ORHON (7-E) ARDA KÖROĞLU (7-E) DANIŞMAN ÖĞRETMEN Meral BEŞİRACI İZMİR 2014 İÇİNDEKİLER 1. Proje özeti...2 2. Projenin amacı...2 3. Giriş...2-3

Detaylı

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Adı:Evaporatif Soğutma Deneyi ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Amacı:Evaporatif Soğutucunun Soğutma Kapasitesinin ve Verimin Hesaplanması 1.Genel Bilgiler Günümüzün iklimlendirme sistemleri soğutma

Detaylı

RMF BS FT TAN D E M 900 FİLTRE S IS TEMLERI RMF BS FT TAN D E M 900 FİLTRE LERİ NİN AVANTAJL ARI

RMF BS FT TAN D E M 900 FİLTRE S IS TEMLERI RMF BS FT TAN D E M 900 FİLTRE LERİ NİN AVANTAJL ARI RMF BS FT TAN D E M 900 FİLTRE S IS TEMLERI RMF BSFT Tandem 900 filtre ürünleri, hidrolik ve yağlama sistemlerinin bulunduğu her türlü endüstriyel uygulamada kullanılabilir. Sistem üzerindeki entegre pompa

Detaylı

Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi

Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi Karbonlu çeliklerden normal olarak sağlanamayan kendine has özellikleri sağlayabilmek amacıyla, bir veya birden fazla alaşım elementi ilave etmek suretiyle

Detaylı

Loctite Nordbak Afl nma Önleyiciler

Loctite Nordbak Afl nma Önleyiciler Loctite Nordbak Afl nma Önleyiciler Loctite Nordbak Afl nma Önleyiciler Endüstriyel fabrika ve ekipmanlar n çal flma ömrünü uzat n En zorlu endüstriyel tamir ifllerinin üstesinden gelmeniz için, Henkel,

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU Üst Politika Belgelerinde Okul Bazlı Bütçe: Amaç: OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU 1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 154- Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.

Detaylı

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Terma Enerji Verimliliği nin temel politikası, en yeni teknolojileri, kaliteli hizmet anlayışıyla bir araya getirerek enerji verimliliği uygulamalarını

Detaylı