Baðcý, Sosyologlarýn sorunlarýný çözüyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baðcý, Sosyologlarýn sorunlarýný çözüyor"

Transkript

1 Milletvekilleri Baðcý ve Yýldýrým Avrupa'da Türklere "17 Aralýk operasyonunu" anlatacak AK Parti 17 Aralýk operasyonu ve sonrasýnda yaþananlarý anlatmak üzere Avrupa'ya açýlmaya karar verdi. Gurbetçi vatandaþlarla bir araya gelecek olan AK Partili vekiller, Almanya, Fransa, Ýsviçre ve Ýsveç'te bir dizi program düzenleyecek. AK Parti'nin, "17 Aralýk operasyonu" sürecine iliþkin olarak Avrupa'daki Türkiye kökenli vatandaþlarý bilgilendirmek üzere AK Parti Grup Baþkanvekili Mahir Ünal'ýn baþkanlýðýnda 10 milletvekili ile Ocak 2014 tarihleri arasýnda Avrupa'da bir dizi program düzenleyeceði bildirildi. 9 DA Hasan Hüseyin Bahar Mersin Emniyet Müdürü oldu Ankara, Diyarbakýr, Ýzmir, Adana, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Malatya, Mersin, Sakarya, Samsun ve Trabzon Emniyet Müdürleri merkeze çekildi. Ankara Emniyet Müdürlüðü'ne Kýrýkkale Emniyet Müdürü Kadri Kartal atandý. 5 TE 40 KURUÞ Necati Þimþek güven tazeledi Baðcý, Sosyologlarýn sorunlarýný çözüyor Hazýr Elbiseciler Odasý olaðan genel kurulu dün yapýldý. Yapýlan seçim sonucu mevcut baþkan Necati Þimþek yeniden oda baþkaný seçilerek, güven tazeledi.necati Þimþek ve Muharrem Eker'in yarýþtýðý Hazýr Elbiseciler Odasý'nýn Olaðan Genel Kurulu gerçekleþtirildi.287 oda üyesi esnafýn oy kullandýðý Genel Kurul sonunda mevcut baþkan Necati Þimþek 175 oy alarak yeniden baþkan seçildi. Diðer aday Muharrem Eker ise 109 oy aldý. 3 oyda geçersiz sayýldý. 3 TE 10 yýlda 3 bin 743 avcý eðitim sertifikasý verildi Þefim Restaurant hizmette Þefim Restaurant, hizmete girdi. Þefim Restaurant, güveç yemeklerinden çorba ve iskendere kadar zengin mönüsü ile Çorum halkýnýn hizmetinde. Ýþletme sahiplerinden Veli Yýlmaz ve Ömer Karslý restaurant hakkýnda bilgi verdi. Ömer Karslý "20 senelik tecrübemizi Çorum halkýna sunduk. Kaliteli hizmet tecrübeli ekibimiz ile elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalýþýyoruz" dedi. 7 DE AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'nýn 3 yýl önce Sosyologlarýn teknik hizmetler sýnýfýna geçirilmesi için baþlatmýþ olduðu çalýþma kanunlaþýyor. Milletvekili Baðcý "Kamu politikalarýna sosyolojik bakýþ açýsý kazandýrýlmasý" isimli bir rapor hazýrlayarak Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve ilgili bakanlara vermesi ile birlikte Sosyologlarýn kadro sorunlarý çözülmeye baþladý. 3 TE Yaþlý kadýn evinde öldürüldü Alaca ilçesinde yalnýz yaþayan Asiye Þahin (71), evinde boðazý kesilmiþ ve býçaklanmýþ halde bulundu. Cumhuriyet Mahallesi Harmanlar Sokak'ta meydana gelen olayda, yalnýz yaþadýðý öðrenilen Asiye Þahin'in bakýcýsý sabah saatlerinde yaþlý kadýnýn evine giderek kapýyý çaldý. Kapýyý uzun süre çalan bakýcý durumdan þüphelenerek durumu diðer komþulara haber verdi. "Anne Oluyorum" eðitimleri baþlýyor "Saka kuþu" operasyonu 9 DA 2 DE O HÝÇBÝR ZAMAN NEFSÝNE UYMADI.. Orman ve Su Ýþleri Çorum Þube Müdürü Mahmut Temel yaptýðý açýklamada 2013 yýlýnda gerçekleþtirdikleri çalýþmalarý deðerlendirdi. Çorum'da mevcut olan kýnalý keklik miktarýnýn artýrýlmasý amacýyla Bakanlýðýn Yozgat'a bulunan üretme istasyonundan 500 adet kýnalý keklik getirilerek doðaya býrakýldýðýný kaydeden Mahmut Temel... 9 DA Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürlüðü ekipleri "Saka kuþu" operasyonu düzenledi. "Gülabibey Mahallesinde Saka kuþu yakalandýðý" ihbarýný alan Av Koruma Ekipleri bölgeye gittiklerinde bir erkek ve bir bayan araçlarýna binerek kaçtýlar. Ekipler 65 adet Saka kuþu, 2 adet kafes ve kuþlarý yakalamakta kullanýlan að ele geçirdiler. 3 TE Uslu'dan Baþbakan Yardýmcýsý Emrullah Ýþler'e tebrik Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Baþbakan Yardýmcýlýðýna atanan Prof. Dr. Emrullah Ýþler'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. 5 TE YEDAÞ merkezde elektrik kesintisi yapacak 3 TE Uður Çýnar Kavram'ýn hamlýðý da týpký insanoðlu misalidir. Çiðlikten piþmeye olgunlaþýp kâmilleþmeye evirilir. Bütün sözler söylenmiþtir. Davranýþlar davranýlmýþtýr. Yaþam, tekrarýn esrarýnda saklý bir sýrdýr. Kutsal sýrra vakýf olan aziz, Hacý Bektaþi Veli kýsa ve öz söylemiþtir gidilecek izin yönünü. 5 TE Çiftçilere köylerde gece eðitimleri verilecek 3 TE Çýraklýk Eðitimde Ocak kayýtlarý baþladý 2 DE

2 Köse, Evciyenikýþla köyünün yol sorununu sordu CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse Evciyenikýþla köyünün yol problemini TBMM'ye taþýdý. Milletvekili Köse, konu hakkýnda Ýçiþleri Bakanýnýn yanýtlamasý talebiyle yazýlý önerge verdi. Köse, önegersinde Çorum Ýli Merkez Evciyenikýþla köyünün uzun süredir yol problemi ile karþý karþýya olduðunu ifade ederek, "Köylüler köyiçi yollarýnýn kilit taþý yapýlmadýðýndan, özellikle Yenihayat Barajý kýyýsýnda uzun süredir asfaltlanmayan yol yüzünden ulaþým zorluðu yaþadýklarýný belirtmektedirler. Köylüler bu sorunu daha önce dile getirdiklerini ancak gerekenin yapýlmadýðýný söylemektedirler. Sözü geçen problemlerden dolayý köyde yaþam koþullarý zorlaþmaktadýr. Evciyenikýþla Köyü'nün ulaþým problemini çözebilmek için baþlamýþ bir asfaltlama çalýþmanýz var mýdýr? Eðer böyle bir çalýþmanýz varsa ne zaman baþlamýþtýr ve ne zaman tamamlanmasý planlanmaktadýr? Eðer yoksa, bu konuda bir çalýþma baþlatmayý düþünür müsünüz? Evciyenikýþla köyünün köyiçi yollarýna kilit taþý döþenmesi için baþlamýþ bir çalýþmanýz var mýdýr? Eðer böyle bir çalýþmanýz yoksa baþlatmayý düþünür müsünüz?" ifadelerini kullandý. Sahibinden 450 M2 Kiralýk Ýþ yeri AK Þemsettin Caddesi üzerinde No: 36 ( Kakaçlar Petrol yaný ) 2 Kat kullaným alanýna sahip ve deðiþik sektörel kullanýma müsait olan Toplam 450 Metrekare kapalý Ýþ yeri Sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Kayseri'deki Fabrikamýzda Sürekli Çalýþtýrýlmak Üzere Vasýfsýz Bay Elamanlar Aranmaktadýr. Maaþ+Ssk+Yemek Ve Yatacak Yer Mevcuttur. 2 Çýraklýk Eðitimde Ocak kayýtlarý baþladý Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezinde Öðretim yýlý Kýþ Dönemi çýrak kayýtlarý 2 Ocak'ta baþladý. Kayýtlar 24 Ocak tarihine kadar devam edecek. Merkez Müdürü Doðan Uyar, çýrak kayýtlarýnýn biran evvel yapýlmasýný ve son günlere býrakýlmamasýný istedi. Ýþyerlerinde kayýtsýz çýraklarýn çalýþtýrýlmasýnýn hem iþyeri, hem de çalýþan için sýkýntý oluþturacaðýný o nedenle kayýt iþlemine dikkat edilmesini isteyen Uyar, bunun yanýnda zorunlu öðretim nedeniyle özellikle liseye baþlamýþ fakat devam ettiremeyerek örgün eðitimden ayrýlarak açýk liseye yazýlan öðrencilerin velilerinin çocuklarýný mutlaka çýraklýk yolu ile meslek sahibi yapmalarý gerektiðini vurguladý. Uyar, ayný zamanda ortaokulu bitirip herhangi bir liseye kayýt olmak istemeyen yada okuyamayacak durumda olan öðrencilerde açýk liseye kayýtlarýný yaptýrmak þartýyla Çýraklýk Eðitime kayýtlarýný yaptýrabileceklerinide belirtti. Kayýt için gerekli þartlar ise þunlar: Çalýþtýðý/çalýþýlacaðý meslek çýraklýk eðitimi kapsamýnda olmalýdýr. Usta Öðreticilik belgesi olan bir ustanýn yanýnda çalýþýyor / çalýþacak olmalýdýr. Kayýt tarihi itibarýyla 19 yaþýndan gün almamýþ olmalýdýr. Ortaokulu 2012 ve 2013 Haziranýnda bitirenler ile 2012, 2013'te lise 1'den terk olanlar açýk liseye kayýt yaptýrmýþ olmalýdýr. Ayrýntýlý bilgi için adresinden veya okuldan bilgi alýnabilir." Askerliðini yapmýþ olanlarda istemeleri halinde, çýrak olarak Merkeze kayýt yaptýrabilecekler. Bayanlarda yaþ sýnýrý olmaksýzýn kapsamda olan mesleklerde çýrak olarak kayýt yaptýrabilecekler. "Anne Oluyorum" eðitimleri baþlýyor Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin "Mutlu Bebek, Mutlu Anne ve Mutlu Aile" sloganýyla yola çýktýðý çalýþmalar kapsamýnda hayata geçirilen "Anne Oluyorum" projesinin dokuzuncusu 9 Ocak 2014 tarihinde Perþembe günü saat itibariyle baþlayacak. 5 hafta sürecek olan bu okuluda anne ve anne adaylarýna Kadýn Doðum Uzmaný Dr. Pýnar Yýldýrým tarafýndan "Gebeliðin oluþumu ve normal gebelik süreci", Diþ Hastanesi hekimlerinden Dilþat Özdoðan tarafýndan "Gebelikte aðýz ve diþ saðlýðý", Fizyoterapist Mürvet Seber tarafýndan "Gebelik sürecinde güvenle yapabileceðimiz egzersizler", Diyetisyen Aynur Kurþun tarafýndan "Gebelikte ve lohusalýkta beslenme" Psikolog Özlem Özbay tarafýndan "Gebelik ve gebelik sonrasý süreçte psikolojik deðiþikliklerin neler olduðu", "Bebeklik (0-2 yaþ) çaðý ruh saðlýðý", Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Mehtap Akbalýk Kara tarafýndan "Anne sütü, emzirme ve yeni doðan bakýmý", Doðum Salonu Ebelerinden Aynur Bolat ise "Doðuma hazýrlýk normal doðum süreci ve aile planlamasý yöntemlerinin neler olduðu" konularýnda katýlýmcýlara bilgi verecekler. Ýmsâk : 05:11 Güneþ : 05:31 Ýþrak 06:55 Öðle : 11:57 Ýkindi : 14:23 Akþam : 16:42 Yatsý : 18:13 -Hasta düþtüm hey aðalar Halim bilmez daðlar þimdi Düþman gibi dost karþýmda Zülüflerin baðlar þimdi Etmedim ahd ü zamaný Geçti mihnetin zamaný Yitirdim kaþý kemaný Gözüm yaþý çaðlar þimdi Del'oldum kanman sözüme Dost hançer vurdu özüme O yâr bakmýyor yüzüme Yas çekecek çaðlar þimdi Balaban uçurdum gölden Tor þahin kaçýrdým koldan Yazýk fýrsat gitti elden Mecnun oldum beyler þimdi Fýrkat oldu yaktý caným Feryatla geçer zamaným Yaralandým, akar kaným Karac'oðlan aðlar þimdi KARACAOÐLAN 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 2. Hafta Ahmak olan kimse, övülmekten hoþlanýr. Ahmed bin Hanbel Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri HASTA DÜÞTÜM HEY AÐALAR HAVA DURUMU Müracaatlarýn 'den Volkan Bey'e Yapýlmasý Rica Olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 500 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Anadolu Lisesi, Cemal Süreya'yý anacak Yýl: 9 Sayý: 2675 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Çorum Anadolu Lisesi Kültür Edebiyat Kulübü, edebiyatýmýzýn deðerli ismi Þair ve Yazar Cemal Süreya'yý ölümünün 23. yýl dönümünde çeþitli etkinliklerle anacak. 9 Ocak 2014 Perþembe günü saat 10.00'da Çorum Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda Kültür Edebiyat Kulübü üyesi öðrencilerin gerçekleþtireceði programda, þairin hayatý, edebi kiþiliði ve eserleri konulu sunumlarýn ardýndan Anadolu Lisesi sergi salonunda Türk Karikatür Sanatýnýn usta isimlerinin, Çorum Anadolu Lisesi Kültür Edebiyat Kulübü etkinlikleri için çizdikleri Cemal Süreya portre Karikatür Sergisi eþliðinde Okulun Müzik Kulübü öðrencileri keman ve gitar dinletisi sunacaklar. Çorum Anadolu Lisesi Kültür Edebiyat Kulübü Rehber Öðretmeni Bilal Yalçýn, Cumhuriyet tarihinin usta þairlerinden Cemal Süreya'yý anma etkinliklerine katkýlarýndan dolayý Okulun Müzik Öðretmeni Aycan Bilgener ve Karikatür Sergisinin oluþmasýný saðlayan Coðrafya Öðretmeni Sönmez Yanardað'a teþekkür etti. Bilal Yalçýn, Çorumlu sanatseverleri etkinliðe beklediklerini sözlerine ekledi. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD EUR STERLiN 3,568 3,584 JPY YENi 0,208 0,209 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER KAYA ECZANESÝ TEL: GÜLABÝBEY MAH. CEMÝLBEY 1. SOK. ERMAN ECZANESÝ TEL: ULUKAVAK MH TARAKÇI 8.SOK. 32/A -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Baðcý, Sosyologlarýn sorunlarýný çözüyor AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'nýn 3 yýl önce Sosyologlarýn teknik hizmetler sýnýfýna geçirilmesi için baþlatmýþ olduðu çalýþma kanunlaþýyor. Milletvekili Baðcý "Kamu politikalarýna sosyolojik bakýþ açýsý kazandýrýlmasý" isimli bir rapor hazýrlayarak Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve ilgili bakanlara vermesi ile birlikte Sosyologlarýn kadro sorunlarý çözülmeye baþladý. Baðcý'nýn çalýþmalarýný Sosyologlar Platformu, Sosyolji Derneði, Sosyologlar Derneði, Yeniden Sosyoloji Derneði gibi pek çok STK yakýndan takip ediyor ve destek veriyor. Dr. Cahit Baðcý Türkiye genelinde sosyologlarýn kadro ve özlük sorunlarý ile yakýndan ilgilenerek çözüm üretmesi Sosyologlarýn gündeminde. Baðcý'nýn giriþimleri ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn taþra teþkilatlarý için Sosyalog kadrolarýnýn tahsisi konusu TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda karara baðlandý. Sosyologlar Türkiye genelinde Aile ve Sosyal Poltikalar Bakanlýðýnýn taþra teþkilatlarý için ihdas edilen kadronun alt yapý çalýþmlarýný gerçekleþtiren Baðcý'ya teþekkür ettiler. Ayrýca Türkiye genelinde Sosyologlarýn sorunlarýný çözmeye kararlý olan Baðcý Türkiye'de ilk defa "Okul Sosyoloðu" konusunu gündeme getirdi yýlý bütçe görüþmelerinde MEB Bütçesi üzerinde yaptýðý konuþmada ilk kez Türkiye'de ilk defa "Okul Sosyoloðu" konusunu gündeme getiren Baðcý, ders dýþý zamanlarda çocuklarýn ve gençlerin sosyal ortamýna vurgu yaparak "Her þey ders deðildir, kiþilik geliþiminde arkadaþlýk ortamý, sosyalleþme, sosyal ortam, okul-aile iliþkisi son derece önemlidir. Baþarýyý saðlayan faktörlerde bireyin sosyal çevresinde uyumu, dinginliði, huzur ve mutluluðu da önemlidir. Buna katký saðlayacak rehber öðretmen ile birlikte "Okul Sosyoloðu"dur" dedi. Bahadýr YÜCEL "Çözüm için atýlan adýmlar deðersizleþtirilmeye çalýþýlýyor" Çiftçilere köylerde gece eðitimleri verilecek Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðünde Tarýmsal Eðitim Seminerleri (TARSEM) projesi kapsamýnda düzenlenen personele yönelik hizmet içi eðitim toplantýlarý devam ediyor.toplantýlarýn bu hafta ki bölümünde çeltik tarýmý anlatýldý. Ziraat Mühendisi Ali Kuyulu tarafýndan hazýrlanan ve sunulan çeltik tarýmý sunumunda çeltik tarýmýnýn tarihçesi, dünyada, Türkiye'de ve ilimizde üretimi, yetiþtiricilik, hastalýk ve zararlýlarý hakkýnda bilgiler verildi. Toplantýya katýlan Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ toplantý sonrasýnda yaptýðý konuþmada sunumundan dolayý Ziraat Mühendisi Ali Kuyulu'ya teþekkür etti ve hizmetiçi eðitimi toplantýlarýnýn önemine deðinerek bu tür toplantýlarýn yaygýnlaþtýrýlacaðýný ve önümüzdeki günlerde köylerde de gece eðitimlerinin yapýlacaðýný söyledi.koordinasyon ve Tarýmsal Veriler Þube Müdürü Yusuf Þahinbaþ da TARSEM'lerin haftada iki gün ve birbirinden farklý dört seminer þeklinde planlandýðýný ve kýþ döneminde tüm TARGEL personelinin kendi uzmanlýk konularýnda sunumlar hazýrlayarak seminer vereceðini kaydetti. Yasin YÜCEL Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, bir internet sitesinde, sendikalarýyla ilgili iyi niyetli yaklaþýmdan uzak, sorunlarýn çözümü için atýlan adýmlarý deðersizleþtirmeye yönelik haberler yayýnlandýðýný ifade etti. "Sorunlarýn çözümü için atýlan adýmlarý deðersizleþtirmek, emeðe saygýsýzlýktýr" diyen Ahmet Saatçi, "Türkiye'de memur sendikacýlýðýnýn tarihi geçmiþ yýllara dayanmaktadýr. Uzun yýllar verilen mücadelenin ilk adýmý sendikalarýn yasal olarak kabul edilmesi, sonraki adýmý ise sendika yasasýnýn çýkmasý, en son adýmý ise, toplu sözleþme hakkýnýn verilmesi olmuþtur. Sýrada ise toplu sözleþmenin olmazsa olmazý grev hakkýnýn elde edilmesi bulunmaktadýr. Grevsiz toplu sözleþme, sendikacýlýðýn ruhuna aykýrýdýr" dedi. Sorun çözmek ve kazaným elde etmek için sabýrla mücadele edilmesi gerektiðini belirten Saatçi, "Kazanýmlar, yapýlan tek tek ziyaretlerle, küçük-büyük eylem ve etkinliklerle, haklý talepleri her platformda dile getirmekle elde edilmiþtir. Unutulmamalýdýr ki, mermeri delen damlalarýn gücü deðil, sürekliliðidir. Toplu görüþme ve müteakibindeki toplu sözleþme süreçlerinde elde edilen kazanýmlar da, taleplerin anlatýlmasý, ikna edilmesi ve kabul ettirilmesi sonucu elde edilen baþarýlardýr. Bir seferlik ziyaretle bir sonuç alýnamayacaðý bilinen bir gerçektir. Bu doðrultuda, sitede yer alan haberde, saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýnýn sorunlarýný anlatmak, onlarýn sesini duyurmak, taleplerini dile getirmek için yapýlan ziyaretleri, çay ziyaretine indirgeyerek içini boþaltma gayretini iyi niyetten uzak bir çaba olarak görüyoruz. Bizim sendikal anlayýþýmýz, sorunlarý dile getirmek, çözüm önerisini sunmak ve öncelikli olarak diyalog zemininde sonuç üretmektir. Tam gün yasasý, eleþtirdiðiniz ziyaretler sonrasý Genel Kurul gündeminden komisyona geri çekilmiþ, araþtýrmacýlarýn maðduriyeti giderilmiþ, aile hekimlerinin tutacaklarý nöbet 16 saatten 8 saate indirilmiþtir.biz üyelerimizin yaný sýra, saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýna buradan bir kez daha sesleniyoruz; Talepleriniz kazanýma dönüþene kadar bu ziyaretlere devam edeceðiz" ifadelerini kullandý. "Genelde bütün kamu görevlilerinin, özelde saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýnýn sorunlarýný dile getirmek ve çözüm üretmek, onlar için kazanýmlar elde etmek Memur Sen ve Saðlýk Sen'in sendikal amaçlarýndan biridir" diyen Saatçi, "Bir çay içimlik ziyarette bile bulunmayýp, kazaným elde etmek þöyle dursun, sorunlarý dile getirmek için kýllarýný bile kýpýrdatmayanlara yönelik eleþtiri yapýlmasý gerekirken, çalýþan ve sorunlarý her platformda dile getiren, þimdiye kadar da sayýsýz kazaným elde eden Saðlýk Sen'in bu çalýþmalarýný deðersizleþtirme çabalarý az önce ifade ettiðimiz gibi iyi niyetten yoksun, üzüm yemek yerine baðcýyý dövmeyi amaçlayan bakýþ açýsýnýn tezahürüdür. Biz çalýþmalarýmýzý birilerinin takdir etmesine yönelik bir beklenti veya eleþtirme endiþesinin gölgesinde yürütmüyoruz. Bize hesap soracak olan tek güç, üyelerimizdir. Üye sayýmýz, üyelerimizden bize ulaþan tepki ve teþkilatýmýzdan aldýðýmýz geri dönüþler bizim doðru yolda olduðumuzu göstermektedir" dedi. Saatçi açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Elde ettiðimiz kazanýmlarý hiçbir zaman yeterli görmedik. Taleplerimiz kazanýma dönüþene kadar mücadelemize devam edeceðiz. Býkmadan usanmadan ziyaretlerimizi sürdürecek, kamu görevlilerinin taleplerini dile getirmeye ve kazanýma dönüþtürmeye devam edeceðiz." Yýlmaz MERT Necati Þimþek güven tazeledi Hazýr Elbiseciler Odasý olaðan genel kurulu dün yapýldý. Yapýlan seçim sonucu mevcut baþkan Necati Þimþek yeniden oda baþkaný seçilerek, güven tazeledi. Necati Þimþek ve Muharrem Eker'in yarýþtýðý Hazýr Elbiseciler Odasý'nýn Olaðan Genel Kurulu gerçekleþtirildi. 287 oda üyesi esnafýn oy kullandýðý Genel Kurul sonunda mevcut baþkan Necati Þimþek 175 oy alarak yeniden baþkan seçildi. Diðer aday Muharrem Eker ise 109 oy aldý. 3 oyda geçersiz sayýldý. Hazýr Elbiseciler Odasý'nýn Olaðan Genel Kurulu Tuna Düðün Salonu'nda yapýldý. Genel Kurul'un Divan Baþkanlýðýný ise Ýskilip Esnaf Odasý Baþkaný Ýsmet Uslu yaptý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan Genel Kurul'da oda gelir-gider bilançolarý ve faaliyet raporu okunarak ibraz edildi. Meslekte 25 yýlýný deviren emektar esnaflara plaketlerinin verilmesinin ardýndan mevcut Baþkan Necati Þimþek diðer aday Muharrem Eker ve bazý oda üyelerinin eleþtirilerine yanýt verdi. Necati Þimþek Konuþmalarýn ardýndan seçime geçildi. Toplam 287 üyenin oy kullandýðý seçimde mevcut baþkan Necati Þimþek 175 oy alýrken, diðer aday Muharrem Eker ise 109 oyda kaldý. 3 oyda geçersiz sayýldý. Necati Þimþek Baþkanlýðý'ndaki Hazýr Elbiseciler Odasý Yönetim Kurulu Mustafa Köse, Þükrü Özden, Adnan Özçelik, Tahir Özyýlmaz, Ýsmail Yýldýrým ve Ýsmail Bayrak'tan oluþurken, Denetim Kurulu ise Rýza Ceyhan, Ali Erman Çakýroðlu ve Veysel Gücücük'ten oluþtu. Yasin YÜCEL "Saka kuþu" operasyonu Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürlüðü ekipleri "Saka kuþu" operasyonu düzenledi. "Gülabibey Mahallesinde Saka kuþu yakalandýðý" ihbarýný alan Av Koruma Ekipleri bölgeye gittiklerinde bir erkek ve bir bayan araçlarýna binerek kaçtýlar. Ekipler 65 adet Saka kuþu, 2 adet kafes ve kuþlarý yakalamakta kullanýlan að ele geçirdiler yýlý Bakanlýðýn koruma altýna alýnan yaban hayvanlarý listesinde bulunan Saka kuþunun yakalanmasý halinde her kuþ için 400 TL idari para cezasý uygulanýyor. Yakalanan kuþlar daha sonra tekrar doðaya býrakýldý. Yýlmaz MERT YEDAÞ merkezde elektrik kesintisi yapacak Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle il merkezinde kesinti yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ile etkilenecek bölgeler þunlar: tarihlerinde saatleri arasýnda: Eti Sokaklar, Karanfil, Lale, Rüya, Yiðit, Erdem, Nergis, Çiðdem, Gelincik, Sokaklarýn bir kýsmý tarihlerinde saatleri arasýnda: Osmancýk Caddesi, Varinli Caddesi, Tarakcý Sokaklar, Osmancýk Sokaklar, Selimiye Sokaklar.

4 4 "Görevde yükselme önerilerimiz dikkate alýndý" Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Üniversite Baþkan Yardýmcýsý Eyyüp Çiçek, görevde yükselme kriterlerine yönelik önerilerinin Yüksek Öðretim Kurulu taslak çalýþmasýnda dikkate alýnmasýnýn memnuniyet verici olduðunu söyledi. Çiçek, "Eðitim Bir Sen olarak, Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý yetkilileri ile defalarca yaptýðýmýz görüþmelerde, Yükseköðretim Üst Kuruluþlarý ile Yükseköðretim Kurumlarý Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Deðiþikliði Yönetmeliði'nde deðiþiklik yapýlmasýný istemiþ ve tüm üniversitelerin görevde yükselme ve unvan deðiþikliði sýnav süreçlerinin baþlatýlmasýný talep etmiþtik" dedi. Çiçek, sendika olarak Yükseköðretimde görevde yükselme ve unvan deðiþikliði sýnavlarýnýn, üniversitelerce ayrý ayrý yapýlmasý yerine merkezi olarak Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý ya da Milli Eðitim Bakanlýðý Yenilik ve Eðitim Teknolojileri Genel Müdürlüðü'nce yapýlarak, bu sýnavlarýn iki yýlda bir mutlaka yapýlmasý gerektiði yönünde talepte bulunduklarýný, YÖK'ün hazýrladýðý taslakta ise, "Görevde yükselme yazýlý sýnavýnda sýnava iliþkin konu baþlýklarýna duyuruda yer verilmek suretiyle Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðýnca belirlenecek konularda yapýlacaðýný, Yazýlý sýnav kurum ve kuruluþlarca yapýlabileceði gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðýna, Milli Eðitim Bakanlýðýna, Türkiye ve Orta Doðu Amme Ýdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüðüne veya yükseköðretim kurumlarýndan birine yaptýrýlabileceðini kaydetti. Çiçek, ayrýca Yükseköðretim kurumlarýndan talep gelmesi halinde, bu kurumlarýn personelinin sýnavlarý Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðýnca uygun görülmesi halinde merkezi olarak yaptýrýlabilir" denilerek 'görevde yükselme ve unvan deðiþikliði sýnavý kurum tarafýndan boþ kadro durumu ve talepleri göz önüne alýnarak her unvan için ayrý ayrý olmak üzere 2 yýlda bir sýnav yapýlacak' þekilde taslakta yer aldýðýný belirtti. Çiçek, Eðitim Bir Sen olarak, "Fakülte sekreteri, yüksekokul sekreteri ve enstitü sekreteri kadrolarýna diðer kurumlardan yapýlan atamalar, üniversite çalýþanlarýnýn motivasyonunu bozmakta, üniversite çalýþanlarýnýn görevde yükselme yoluyla kariyer yapabilmelerinin önünü kesmektedir. Bu durum, üniversite çalýþanlarýnda, kuruma karþý güvensizlik ve küskünlük oluþturmaktadýr" diyerek, bunun eðitim ve öðretim hizmetlerini olumsuz yönde etkileyeceðini belirtmiþ ve kurum içinde yükselme imkâný verilmesini istediklerini dile getirerek, "YÖK, bu talebimize, yönetmelik taslaðýnda, "Fakülte Sekreteri, Yüksekokul Sekreteri ve Enstitü Sekreteri kadrolarýna atanabilmek için ilan tarihi itibarýyla yükseköðretim üst kuruluþlarý ile yükseköðretim kurumlarýnda Þube Müdürü, Müdür Yardýmcýsý, Þef, Bilgisayar Ýþletmeni veya ayný düzey görevlerde en az üç yýl hizmeti bulunmak" þeklinde yer vermiþtir" dedi. Çiçek, söz konusu taslakta yer alan deðiþiklik önerileri kesinleþerek resmiyet kazandýðýnda, münhal kadrolara yükseköðretim üst kuruluþlarý ile yükseköðretim kurumlarýnda þube müdürü, müdür yardýmcýsý, þef, bilgisayar iþletmeni veya ayný düzeyde görev yapanlar arasýndan atama yapýlabileceðini ve bu atamalarýn belirli bir kritere baðlanabileceðini ifade etti. Uður ÇINAR Çam, otopark sorununa dikkat çekti Baðýmsýz Kamu Görevlileri Sendikalarý Konfederasyonu Ýl Temsilcisi Hayati Çam, Valilik hizmet binalarýnda çalýþan memurlar otopark sorununun çözüm beklediðini belirtti.çorum Valilik binasý ve ek binasýnda Valilik birimleri, Defterdarlýk birimleri, Aile Sosyal ve Politikalar Müdürlüðü, Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü, Bilim ve Sanayi Müdürlüðü, Gümrük ve Ticaret Ýl Müdürlüðü, Tapu Kadastro Müdürlüðü, Tapu Müdürlüðü gibi bir çok Kamu kurum ve kuruluþlarýn hizmet verdiðini ifade eden Hayati Çam, "Kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþan yüzlerce memur görev yapmaktadýr. Çalýþanlar iþ yerine geliþlerinde araçlarýný park edebileceði tek bir park yeri bulunmamaktadýr. Ýþ ve Ýþlemlerini yaptýrmak üzere vatandaþlarda ayný sorunla karþýlaþmaktadýr. Resmi Gazetede tarih ve Sayýlý yayýmlanan Otopark Yönetmeliðinin Otopark Aranmasý Gereken Kullanýmlar ve Miktarlarý konu baþlýklý 5. Maddesinde "Otopark aranmasý gereken kullanýmlar ve miktarlarý aþaðýda yer almaktadýr; a) Yerleþim alanlarýnda otopark aranmasý gereken kullaným çeþitleri ve bunlara ait en az otopark miktarlarý: 10 - Kamu kurum ve kuruluþlarý 100 m2'ye kadar, hükmü bulunmaktadýr. Yine ayný yönetmeliðin Geçici 7. maddesinde "Mevcut umumi bina, bölge ve genel otoparklarýnda bu Yönetmeliðin 4 üncü maddesinde engelliler için belirtilen þartlarda otopark yeri ayrýlýr." hükmü bulunmaktadýr. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü gibi bir çok Kamu Kurumlarý ile okullarýn otoparklarý bulunmaktadýr. Valilik binasý yanýnda bulunan ve yýkýlan eski Adliye binasýnýn yerinin altýna otopark üzerine yeþil alan yapýlmasý sorunu çözecekken böyle bir çalýþma yapýlmamýþ üzeri düzlenip cim ekilmek suretiyle yeþil alan yapýlmýþtýr. Otopark sorunu hala devam etmekte çalýþanlar sokak sokak gezerek aracýna park yeri aramaktadýr. Sokaklar arasýna park edilen araçlarda çizilmeler, küçük hasarlar meydana gelmekte, sokaklara park eden memurlarýn aklý araçlarýnda kalmaktadýr. Sendikalarca her yýl haziran ayýnda yapýlan toplantýlarda defaten yetkililere otopark sorunun iletilmesine raðmen sorun çözüme kavuþturulmamýþtýr. Yetkili sendika bu konuda yeterli çabayý göstermemektedir. Sendika olarak konunun yetkililerce çözüme kavuþturulmasý için somut çalýþma yapýlmasýný beklemekteyiz" dedi. Bahadýr YÜCEL Vahap Akyol'dan seçim çalýþmalarý Bakallar ve Bayiler Odasý baþkan adayý Vahap Akyol esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Odanýn tüm üyelerinin iþyerlerini ziyeret edip ellerini sýktýðýný ve destek istediðini dile getiren Akyol, "Bizlerin tek sorunu tanýtým eksikliði ve organizasyonsuz çalýþmamýz. Ýlk önce yapmamýz gereken tabela birlikteliðine girmek olacak.bakkallara has bir isim altýnda birleþmeyi saðladýktan sonra her üyemizin iþ yerinde bu iþyeri Bakkallar ve Bayiler Odasý Fiyat Birlikteliðine Uymaktadýr ve Þikayet numarasý olan tabelalar asacaðýz. Bu sayede kaybolan güveni yeniden kazanýp iþyerlerinin hareket kazanmasýný saðlayacaðýz. Ben iddia ediyorum ki bizler ulusal ve yerel marketlerden bir çok ürünü ucuz satýyoruz. Þu anda yumurtanýn kolisi bakkallarda 8 TL TL'ye satýlýrken ulusallar da 9.45 TL olduðunu anlatmak gerekiyor. Bunun gibi bir çok üründe indirimlerimiz ve birlikte ayný fiyata satýþlarýmýz devam edecek" dedi. Yasin YÜCEL Türk Eðitim Sen'in dershane görüþleri Ýskilip AGD'de "Hak ve Batýl" konferansý Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi Ýskilip Temsilciliðini ziyaret ederek burda konferans verdi. Konferansta katýlýmcýlara "Hak ve Batýl" konusu hakkýnda konferans verildi. Konferansa ilgi y ü k - sek oldu. Türk Eðitim Sen Çorum Þube Sekreteri Selim Aydýn Türk Eðitim Sen'in Milli Eðitim Bakanlýðýna iletilen dershaneler ile ilgili görüþlerini açýkladý. Kamuoyunu bir süredir meþgul eden dershanelerin kapatýlmasý tartýþmalarý, ne yazýk ki, hem öðrencilerin hem de bu dershanelerde görev yapan öðretmenlerin heba edilmesi ile sonuçlanacak gibi gözüktüðünü belirten Selim Aydýn, "Eðitim dýþý amaç ve sebeplerle dershaneleri kapatmak hem ahlaki, hem de vicdani deðildir. Dershanelerin kapatýlmasý konusu Türkiye'nin eðitim gerçekleri çerçevesinde tartýþýlmasý gerekirken, maalesef siyasi tartýþmalarla gündeme getirilmektedir. Siyasi saiklerle ve siyasi hesaplaþmalarla eðitimin meseleleri tartýþýlmamalýdýr. Dershanelerin ve etüt merkezlerinin kapatýlmasý, kapatýlan dershanelerin özel okula dönüþmesi ya da iki yýl içinde açýk lise olmasý; okul olan dershaneye çek ya da kupon modeli gibi öneriler üzerinde dikkatlice düþünülmesi gereken konulardýr. Nitekim dershanelerin kapatýlmasýna raðmen, okullardaki ve halk eðitimdeki kurslarýn devam etmesi çocuklarýmýzýn takviyeye ihtiyaç duyacaðýnýn da açýk bir göstergesidir. Türk Eðitim Sen olarak sürekli ifade ettiðimiz gibi, sýnav ve elemeye dayalý bir sistem olduðu sürece yarýþ da olacak; dolayýsýyla öðrenciler takviye yöntemlere ihtiyaç duyacaktýr. Dershanelere olan ihtiyacýn ortadan kaldýrýlmasý düþünülmeden, dershanelerin kapatýlmasý, merdiven altý dershanecilik faaliyetlerine de zemin hazýrlayacaktýr" dedi. "Dershane tartýþmalarýnýn tamamen siyasi ve konjonktürel olduðu iþbaþýndaki siyasi iktidarýn döneminde dershane sayýsý 2 binden 4 bine çýkmýþ olmasýndan da açýkça anlaþýlmaktadýr" diyen Aydýn, þöyle devam etti: "Bugünkü koþullarda dershanelerin kapatýlmasýnýn akýl, mantýk, izan dýþý olduðu görülmektedir. Yasal olarak faaliyet gösteren 4 bin dershanenin dýþýnda, 2 bin de illegal faaliyet gösteren dershanenin varlýðý da tüm kamuoyunun malumudur. Dershanelerin kapatýlmasý saðlýklý iþleyen bir yapýnýn, tamamen illegal bir yapýya dönüþmesine yol açacaktýr. Böyle bir durumda tamamen denetimsiz, ne yaptýðý belli olmayan dershanecilik faaliyetleri ile karþý karþýya kalacaðýmýz açýktýr. Dershanelerin özel eðitim kurumuna dönüþtürülmesinin planlandýðý bilinmektedir. Türk Eðitim Sen olarak öncelikle bu tercihin dershane sahiplerine býrakýlmasý gerektiðine inanýyoruz. Yani isteyen dershane sahibi dershanesini özel okula dönüþtürmeli, islemeyenler ise dershane olarak kalmaya devam etmelidir. Bu konuda bir zorlama olmamalýdýr. Aksi tutum anayasal bir hak olan teþebbüs hürriyetine de aykýrý bir tutum olacaktýr. Türkiye'de özel okulun bir ihtiyaç olup olmadýðý ayrýca tartýþýlmasý gereken bir husustur. Çünkü ülkemizdeki mevcut özel okullarýn doluluk oraný yüzde 40 civarýndadýr. Özel okul ihtiyacý bulunsa mevcut okullarýn yüzde 100 kapasite ile çalýþmasý gerekirdi. Öte yandan halkýmýzýn ekonomik durumu göz önüne alýndýðýnda, bir miktar devlet katkýsý saðlansa bile olsa özel okul masrafýnýn karþýlanamayacaðý ortadadýr. Türkiye'de özel okullarýn fiyatý 10 bin TL'den baþladýðý düþünüldüðünde, kamuoyuna yansýyan bilgilere göre 1500 TL devlet katkýsý olsa bile geriye kalan 8 bin 500 TL'nin asgari ücretli, dar gelirli, memur, iþçi gibi kesimler tarafýndan ödenebilmesi mümkün deðildir. Dershanelerin önemli bir istihdam kapýsý olduðu, dershanelerde görev yapan öðretmenlerin ve diðer çalýþanlarýn, dershanelerin kapatýlmasý ile iþsizler ordusuna dahil olacaklarý da bir vakýadýr. Kamuoyunda kapatýlan dershane öðretmenlerinin sýnavsýz olarak MEB'de istihdam edileceði ile ilgili söylentiler dolaþmaktadýr. Bir yanda yüzbinlerce öðretmen atama beklerken böyle bir uygulama kabul edilemez. Bunun düþünülmesi bile atama bekleyen öðretmenlerimize haksýzlýktýr. Dershane öðretmenlerinin MEB'e entegrasyonu atama bekleyen öðretmenlerle birlikte girecekleri KPSS sýnavý ile olmalý, bunun dýþýnda bir alternatif düþünülmemelidir. Dolayýsýyla dershanelerin kapatýlmasýnýn yeni iþsizler ordusu yaratacaðý hesap edilmelidir. Sonuç olarak, dershaneler kanunlarla kurulmuþtur. Anayasamýz da buna destek vermektedir. Anayasa'da mülkiyet hakký vardýr. Dershanelerin kurulmasý da mülkiyet hakký olarak deðerlendirilmelidir. Alman tek taraflý karar, mülkiyet ve ticari teþebbüs hakký gibi demokratik kazanýmlara zarar verecektir. Dershaneleri ihtiyaç olmaktan çýkarmak için eðitim sistemi içerisinde köklü tedbirler almak gerekmektedir. Dershaneleri ihtiyaç olmaktan çýkarmadan yapýlacak kapatmalar,gerçek anlamda dershaneleri kapatmayacak, kayýt dýþý ve korsan hale getirecektir. Halbuki yarýþ ortadan kalkarsa dershaneler de kendiliðinden kapanacaktýr. Dershanelerin þu anda yapýlmak istendiði gibi siyasi saiklerle kapatýlmasý durumunda, hem iç hukukunuzda, hem de AÝHM'de ciddi davalarla muhatap olunacaðý bilinmelidir. T.C. Devletinin kör dövüþü ve yanlýþ kararlar nedeniyle dershane sahiplerine milyarlarca TL ödemek zorunda kalabileceði de hesaba katýlmalýdýr. Dershanelerin özel eðitim kurumuna dönüþtürülmesi konusunda tercih dershane sahiplerine býrakýlmalýdýr. Yani isteyen dershane sahibi dershanesini özel okula dönüþtürmeli. istemeyenler ise dershane olarak faaliyet göstermeye devam etmelidir. Bu konuda bir zorlama yapýlmamalýdýr. Dershane öðretmenlerinin MEB'e entegrasyonu konusunda atama bekleyen öðretmenlerimize haksýzlýk anlamýna gelecek uygulamalardan uzak durulmalý, bu öðretmenler atama bekleyen öðretmenlerle birlikte KPSS sýnavýna girmeli ve baþarýlý olanlarýn atamasý yapýlmalýdýr."

5 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Hasan Hüseyin Bahar Mersin Emniyet Müdürü oldu Ankara, Diyarbakýr, Ýzmir, Adana, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Malatya, Mersin, Sakarya, Samsun ve Trabzon Emniyet Müdürleri merkeze çekildi. Ankara Emniyet Müdürlüðü'ne Kýrýkkale Emniyet Müdürü Kadri Kartal atandý. Bir dönem Çorum Emniyet Müdür yardýmcýlýðý yapan Hasan Hüseyin Bahar ise Mersin Ýl Emniyet Müdürü oldu. Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazetede yayýnlandý. Karara göre Emniyet Genel Müdürlüðü emrine alýnan isimler þöyle: Emniyet Genel Müdür Yardýmcýsý Muammer Buçak'ýn, Adana Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan'ýn, Ankara Emniyet Müdürü Kadir Ay'ýn, Antalya Emniyet Müdürü Mustafa Saðlam'ýn, Bursa Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya'nýn, Diyarbakýr Emniyet Müdürü Recep Güven'in, Erzurum Emniyet Müdürü Halit Turgut Yýldýz'ýn, Gaziantep Emniyet Müdürü Ömer Aydýn'ýn, Hatay Emniyet Müdürü Ragýp Kýlýç'ýn, Ýzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay'ýn, Kocaeli Emniyet Müdürü Hulusi Çelik'in, Malatya Emniyet Müdürü Mustafa Aygün'ün, Mersin Emniyet Müdürü Arif Öksüz'ün, Sakarya Emniyet Müdürü Mustafa Aktaþ'ýn, Samsun Emniyet Müdürü Ýsmail Türkmenli'nin, Trabzon Emniyet Müdürü Ertan Yavaþ'ýn, baþka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüðü emrine alýnmalarý, Karara göre baþka illere atanan isimler þöyle: Adana Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Cengiz Zeybek'in, Aksaray Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Mehmet Aslan'ýn, Ankara Emniyet Müdürlüðüne Kýrýkkale Emniyet Müdürü Kadri Kartal'ýn, Antalya Emniyet Müdürlüðüne Özel Harekat Dairesi Baþkaný Cemil Genel Kurul sonrasýnda Türk Tarým Orman Sen Çorum Þube Baþkanlýðýnda seçilen Necati Gül basýn mensuplarýyla biraraya geldi. Necati Gül Sendika binasýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda sözlerine, "Basýn, günümüzde en etkin denetim mekanizmasý ve dördüncü kuvvet olarak demokrasinin en önemli ve vazgeçilmez unsurlarýndandýr. Her bireyin hakký olan bilgi edinme hakkýný saðlayan ve bilgiye ulaþýlmasý noktasýnda en önemli araç, yazýlý ve görsel medyadýr" diyerek baþladý. Hür bir basýnýn, demokrasinin doðru iþlemesi, standartlarýn yükselmesi ve halkýn yaþanan olaylar ve meselelere daha duyarlý olmasý bakýmýndan önemli olduðunun altýný çizen Gül, "Yazýlý ve görsel basýnýn son yýllarda hýzlý ve aktif bir biçimde Tonbul'un, Bayburt Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Ýsa Bülent Kaya'nýn, Bolu Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Mustafa Kýzýlkaya'nýn, Bursa Emniyet Müdürlüðüne Bolu Emniyet Müdürü Sabri Durmuþlar'ýn, Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðüne Aksaray Emniyet Müdürü Halis Böðürcü'nün, Düzce Emniyet Müdürlüðüne Elazýð Emniyet Müdürü Ayhan Buran'ýn, Elazýð Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Nihat Ýþlek'in, Erzurum Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Kamil Karabörk'ün, Eskiþehir Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Mustafa Þahin'in, Gaziantep Emniyet Müdürlüðüne Düzce Emniyet Müdürü Ali Gezer'in, Hatay Emniyet Müdürlüðüne Niðde Emniyet Müdürü Ali Doðan Uludað'ýn, Ýzmir Emniyet Müdürlüðüne Kastamonu Emniyet Müdürü Sami Uslu'nun, Kastamonu Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Mustafa Yoldan'ýn, Kýrýkkale Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Hasan Onar'ýn, Kocaeli Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Levent Yarýmel'in, Malatya Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Nuri Uluayak'ýn, Mersin Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Hasan Hüseyin Bahar'ýn, Niðde Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Ali Kemal Kurt'un, Sakarya Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Osman Babadaðý'nýn, Samsun Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Vedat Yavuz'un, Trabzon Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Murat Köksal'ýn atanmalarý. Necati Gül basýn mensuplarýyla buluþtu yol kat etmesinde basýn çalýþanlarýnýn katkýsý ve emeði göz ardý edilemez. Þartlar ne olursa olsun fedakârca görevini yapan ve halký bilgilendirme adýna can siperane çalýþan basýn mensuplarý her türlü övgüyü hak etmektedir. Elbette gece gündüz demeden çalýþan basýn mensuplarýnýn sorunlarýnýn çözülmesi, haklarýnýn iyileþtirilmesi ve hak ettikleri þartlara kavuþturulmasý hiç þüphesiz tüm basýn camiasýný daha güçlü ve azimli kýlacaktýr. Tüm dünyada son yýllarda Türkiye'deki basýn özgürlüðü üzerine çeþitli yorumlar yapýlmakta ve hapiste bulunan gazetecilerden tutun da basýn üzerinde ki baskýya kadar birçok noktada ülkemize eleþtiriler yöneltilmektedir. Türkiye basýn üzerinde oluþan bu karanlýk havayý bir an önce daðýtmalý ve bu ayýptan kurtulmalýdýr. Bu karanlýk ve baskýcý havanýn daðýlmasý ayný zamanda ülkemizin itibarý açýsýndan da son derece büyük önem arz etmektedir. Bu durumun deðiþmesinde elbette en büyük girenlerden biri de bizzat basýn çalýþanlarýna düþmektedir. Bütün olumsuz þartlara raðmen, doðru bildiði yoldan þaþmayan ve vatandaþýn haber alma hakkýný kullanmasý için kararlýlýkla mücadele etmeyi göze alan basýn mensuplarýyla, daha özgür bir basýn, daha demokratik bir ülke özlemine ulaþmamýz mümkündür. îleri demokrasi söylemlerinin dillendirildiði bu dönemde basýn üzerinde oluþan ya da oluþturulan bu sansürcü zihniyet derhal býrakýlmalý ve basýnda son dönemde ortaya çýkan yandaþ basýn, candaþ basýn gibi ayrýmlar mutlak suretle ortadan kaldýrýlmalýdýr. Türk basýný bugüne dek üzerine düþen görev ve sorumluluklarý her zaman yerine getirmiþ ve kamuoyunun bilgi edinme hakkýný saðlayan en önemli mekanizma olarak görevini yapma gayreti içinde olmuþtur. Bu vesileyle Türk Tarým Orman Sen camiasý olarak basýn çalýþanlarýnýn Çalýþan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevlen baþýnda hayatlarýný kaybedenleri rahmetle anýyor, tüm basýn mensuplarýna çalýþmalarýnda sonsuz baþarýlar diliyoruz" dedi.bahadýr YÜCEL Necati Gül O HÝÇBÝR ZAMAN NEFSÝNE UYMADI.. Kavram'ýn hamlýðý da týpký insanoðlu misalidir. Çiðlikten piþmeye olgunlaþýp kâmilleþmeye evirilir. Bütün sözler söylenmiþtir. Davranýþlar davranýlmýþtýr. Yaþam, tekrarýn esrarýnda saklý bir sýrdýr. Kutsal sýrra vakýf olan aziz, Hacý Bektaþi Veli kýsa ve öz söylemiþtir gidilecek izin yönünü. "Ara bul". demiþtir.. Makam dediðin nedir ki? Cihan senin mülkün olsa Uður Çýnar ne yazar.. Neyin baþýnda kimi yönetiyor olursan ol, sonsuz kudretin asýl sahibini unutmayacaksýn.. Anlatý bu ya. Biz nakledelim kýssadan, ibret için. Okumasý çýkarýlýp alýnasý hisse, olsun sizin. Bilgeler bilgesi, yiðitler yiðidi, velilerin âlisi Hazreti Ali'nin bir baþka adý da "Allah'ýn kýlýcý"dýr.. (*)Zülfikar sahibi, bir savaþ esnasýnda düþmaný olan bir yiðidi yere yýkar. Tam öldürmek üzereyken, düþmaný evliyalar þahý'nýn suratýna var gücüyle tükürür. Bunun üzerine Aliyel Murteza bu adamý olduðu yere býrakarak ayaða kalkar. Ve "..yürü git, seni öldürmekten vazgeçtim, serbestsin." der. Savaþçý bu duruma hayretler içinde þaþar. Öldürülmekten son anda kurtulmanýn heyecaný ile karýþýk sorar. - "Beni alt edip canýmý almak üzereyken neden vazgeçtin. Seni ne alýkoydu? Ve yiðitlerin serdarý þöyle buyurur. - "Ben seninle yüce yaratanýn rýzasýný kazanmak için savaþýyordum. Ve onun için bu savaþtayým. Seni bütün samimiyetimle öldürecektim. Fakat sen yüzüme tükürünce kinlendim. Bundan dolayý sana sinirlendim, kýzdým; eðer o an öldürseydim sana kýzgýnlýðýmdan bunu yapmýþ olacaktým. Yani seni yüce yaratanýn rýzasý için deðil de kendi nefsim için öldürmüþ olacaktým. Bu yüzden seni serbest býraktým.." Bunu duyan adam, bu büyük asalet ve incelik karþýsýnda hemen orada iman eder. Müminlerin Emiri Þahý Merdan'ýn ordusunda müslümanlarýn safýna katýlýr.. Bu anlatý ile.. Ýdarecilerin mülkün ve hükmün asýl sahibine karþý koltuklarýnda oturduðu o makamlar ne kadar büyüktür? Makam, kenti yada yurdu yöneten için hakka karþý sorumluluðun sýnandýðý çetin bir imtihanýnda adý deðil midir?.. Ali kýlavuzunuz, Hýzýr yoldaþýnýz olsun.. Umutlakalýn.. (*) Dastanha-i Bihar'ul-Envar'dan- Mahmud Nasiri Çeviri : Fahrettin Altan Uslu'dan Baþbakan Yardýmcýsý Emrullah Ýþler'e tebrik Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Baþbakan Yardýmcýlýðýna atanan Prof. Dr. Emrullah Ýþler'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Bekir Bozdað'dan boþalan Baþbakan Yardýmcýlýðýna atanan Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah Ýþler'i makamýnda ziyaret eden Uslu, hayýrlý olsun dileklerinde bulunarak bir süre sohbet ettiler.

6 Müstet'ten esnaf turu 6 S.S. Hitit 19 Ýmalatçýlar Toplu Ýþleri Yapý Kooperatifi Baþkaný ve Çorum Oto Tamirciler Odasý Baþkan adayý Nurullah Müstet, 8 Þubat 2014 tarihinde yapýlacak olan genel kurul öncesi çalýþmalarýna aralýksýz devam ediyor. Müstet, Ýskilip Yolu üzerinde faaliyet gösteren oto tamirci esnafýný ziyaret ederek, destek istedi. Kendisine destek veren çok sayýda oto tamirci esnafýnýn da eþlik ettiði ziyaretlerde Nurullah Müstet, esnafýn hal hatýrýný sorarak, hayýrlý ve bereketli iþler temennisinde bulundu. Ziyaretleri sýrasýnda "Hizmetlerimiz yapacaklarýmýzýn teminatýdýr" diye konuþan Müstet, oto tamirci esnafýna daha çok hizmet etmek amacýyla çýktýklarý bu yolda en önemli hedefinin oto tamircisi esnafýnýn var olan sorunlarýna çare aramak olduðunu kaydetti. 'Az laf, çok iþ' prensibiyle hareket ettiðini vurgulayan Müstet, "Bu duygu ve düþüncelerle çýktýðýmýz hizmet yolunda, Oto Tamirciler Odasý üyesi deðerli esnaf kardeþlerimizin destek ve dualarýna talibim" diye konuþtuaþaðý ve Yukarý Sanayi gibi bir ayrýmý asla yapmadýklarýný anlatan Müstet, esnafýn tümünü kucakladýklarýný, gönüllerinin de kapýlarýnýn da tüm esnafa açýk olduðunu sözlerine ekledi. Uslu'dan Çevre ve Þehircilik Bakaný Güllüce'ye hayýrlý olsun Uslu'dan, Bakan Iþýk'a ziyaret Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk'ý ziyaret etti. Bir grup AK Parti milletvekilinin de hazýr bulunduðu ziyarette Çorum Milletvekili Salim Uslu, Bakan Iþýk'a yeni görevinin hayýr olmasý için temennide bulunarak baþarýlar diledi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk da, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek milletvekillerine teþekkür etti. Ýskilip MESEM kayýtlara baþladý Ýskilip Mesleki Eðitim Merkezi yeni dönem çýrak öðrenci kayýtlarýnýn 24 Ocak 2014 tarihine kadar devam edeceði belirtildi. Ýskilip MESEM Müdürü Fatih Þanlý, gerek sanayi sektörü gerekse diðer tüm iþletmelerin ihtiyacý olan çýraklýk eðitimi için kayýtlarýn Merkez Müdürlüðüne yapýlabileceðini belirtti. Milli Eðitim Bakanlýðý Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðü tarafýndan kapsama alýnan 153 adet meslek dalýnda çýrak öðrencilere verilen teorik eðitimle, devam ettiði meslek alanýnda kalfalýk - ustalýk - usta öðreticilik belgelerine ulaþmalarýnýn Merkezi tarafýndan gerçekleþtirileceðini kaydetti. Þanlý, "Ortaöðretimin zorunlu eðitim kapsamýna alýnmasý ile çýrak sayýsýndaki düþüþün her geçen gün artýþ gösterdiði bilinmektedir. Sanayi temsilcileri ile yapýlan görüþmelerde de iþ piyasasýnýn çýrak bulmada sýkýntý yaþadýklarýný ifade etmeleri bu konunun önemini ortaya koymaktadýr" dedi.þanlý, örgün eðitim kurum müdürlerine ve velilere çaðrýda bulunarak "Eðitim güçlüðü çekerekokuldan ayrýlan, açýk liseye kayýt olan öðrencilerin ilgi duyacaklarý bir mesleðe yönlendirilerek, meslek öðrenmelerini, iþ piyasasýnda çalýþarak, Mesleki Eðitim Merkezinde görecekleri teorik eðitimlerle kalfalýk-ustalýk belgelerini alýp kendi iþletmelerini kurabilecekler. Ýþ piyasasýnda istihdam olabilecekler. Eðitim - istihdam sürecinde ikinci bir alternatiftir. Çýrak öðrencilerin sigorta primleri ise Merkez Müdürlüðünce karþýlanacak" ifadelerini kullandý. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce'yi makamýnda ziyaret ederek hayýrlý olsun diledi. Ziyarette, Ýstanbul Milletvekili Çevre Komisyonu Baþkaný Erol Kaya, Ýstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge, Ýstanbul Milletvekili Ýsmet Uçma, Ýzmir Milletvekili Hamza Dað, Yalova Milletvekili Temel Coþkun'da bulunarak Bakan Güllüce ile bir süre sohbet ederek, baþarýlar dilediler. Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce, yapýlan ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getirerek teþekkür etti. Hisarcýklýoðlu Japonya'da CEO'larla görüþtü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci ile birlikte Japonya'nýn önde gelen firmalarýnýn CEO'larý ile biraraya geldi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Uzakdoðu programý kapsamýnda gerçekleþtirilen toplantýda, karþýlýklý iþbirliði imkânlarý ele alýndý. TOBB'dan yapýlan açýklamaya göre TOBB Baþkaný Hisarcýklýoðlu, TOBB Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýlarý Halim Mete ve Ýbrahim Çaðlar ile birlikte Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Japonya, Singapur ve Malezya'yý kapsayan ziyaretine iþtirak etti. Hisarcýklýoðlu Tokyo'da ilk olarak Ekonomi Bakaný Zeybekci'nin, önde gelen Japon firmalarýyla gerçekleþtirdiði görüþmelere katýldý. Program çerçevesinde aralarýnda Japonya Perakendeciler Birliði (JRA Retail) ile ITO YOKADO, Uniclo ve Toray gibi firmalarýn da bulunduðu kuruluþlarýn CEO'larýyla ekonomik konular ve yatýrým imkânlarýna iliþkin deðerlendirmeler gerçekleþtirildi. Hisarcýklýoðlu ve beraberindekiler CEO Forumu'na da katýldý. -HÝSARCIKLIOÐLU, YATI RIMCILARA KONUÞTU- Türkiye'den ve Japonya'dan önde gelen firmalarýn üst düzey yöneticilerinin katýldýðý çalýþma yemeðinde Baþbakan Erdoðan yatýrýmcýlara hitap etti. CEO Forumu'nun ev sahipliðini Türk-Japon Ýþ Konseyi'nin Japonya kanadý Baþkaný ve Japon Sanayiciler Konfederasyonu Keidaren Baþkaný Hiromasa Yonekura yaptý. Osmancýk'ta görme engelliler için kaldýrým düzenlemesi Osmancýk Belediyesi, þehir merkezinde yapýlan yol ve kaldýrým çalýþmalarýnda özel düzenlemeler yaparak, 7-14 Ocak Beyaz Baston ve Körler Haftasýna denk gelen þu günlerde engellilerin her zaman yanýnda olduðunu gösterdi. Konu ile ilgili bir açýklama yapan Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, "Biz duyanýn da duymayanýn da, görenin de görmeyenin de belediyesiyiz. Görme duyusunu kaybetmiþ ama gönül gözüyle gören vatandaþlarýmýz bizim için özeldir. Bu özel insanlarýmýza biz de özel hizmetler yapmak zorundaydýk. Görme engelli kardeþlerimizin kimsenin yardýmý olmadan kaldýrýmda daha rahat ve güven içerisinde yürüyebilmesi için kaldýrým taþlarýnýn özel kabartmalý ve bastonla yürüyüþ için uygun küçük oluk güzergahlý taþlarla döþeme yapýyoruz. Kabartmalý takip yolu dediðimiz alanda bastonlarý ile kabartmalarý izleyerek gidebilecekler, nerde saða döneceklerini, nerde sola döneceklerini yine bu oluklu kabartma taþlar aracýlýðý ile takip edebileceklerdir. Söz konusu çalýþmanýn görme engellilerin sosyal hayata daha fazla katýlýmlarý ve fiziki engellerin ortadan kaldýrýlmasýna yönelik olarak Osmancýk Belediyesi olarak baþlattýðýmýz uygulama, Avrupa standartlarýna uygun bir çalýþmadýr. Çalýþmalarýmýzýn 7-14 Ocak Beyaz Baston Körler Haftasýna gelmesi de farkýndalýk saðlamasý açýsýndan güzel bir tesadüf olmuþtur. Biz belirli günler ve haftalarda deðil her zaman engelli vatandaþlarýmýzýn yanýndayýz. Engelleri kaldýrmak için çalýþýyoruz" dedi.

7 7 "Pancarlýk köyü yolu çamurdan kurtarýlmalý" Ýl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Uysal, Çorum merkeze baðlý Pancarlýk köyü yolunun içler acýsý olduðunu belirterek, daha önce de gündeme gelmesine raðmen köy yolunda herhangi bir çalýþma yapýlmamasýný eleþtirdi. Ýl Genel Meclisinin dün yapýlan toplantýsýnda konuþan Uysal, Pancarlýk köyü yolundaki içler acýsý durumun 5 yýllýk dönemde çok önemli yatýrým ve hizmetlere imza atan Ýl Genel Meclisi'nin baþarýlarýna gölge düþürdüðünü iddia etti. Mustafa Eker baþkanlýðýnda dün yapýlan Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda gündem dýþý söz alan CHP Ýl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Uysal, Pancarlýk Köyü yolundaki olumsuz durumu bir kere daha Meclis gündemine taþýdý. 1 Ocak'ta Merzifon'da meydana gelen trafik kazasýnda yaþamýný yitiren CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas'ýn teyzesinin kýzý Serap Devrim Kaya'nýn cenazesine katýlmak için Pancarlýk köyüne gittiðini belirten Hüseyin Uysal, "Cenazeye kiþi katýldý. Yolun tamamen çamur olmasý nedeniyle cenaze yerine ulaþmak tam bir rezaletti" dedi. Pancarlýk köyünün Çorum'a çok yakýn olduðunu ifade eden Uysal, "Benim gibi yaþlý bir adam bile bu köyden Çorum'a yürüyerek 1 saatte gelebilir. Bu köy Çorum'un mahallesi sayýlabilir. Merkeze bu kadar yakýn olmasýna raðmen köyün yolu halen asfalt deðil. Köyün yolu kýþ aylarýnda karýn da yaðmasý nedeniyle tamamen çamur oluyor. Bu Meclis iyi çalýþtý, iyi iþler de yaptý. Ancak bu köyün yolu çok berbat. Hasan Zahir'den itibaren 3 kilometrelik bir yolu var. Meclisin takdirine býrakýyorum" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Kuraklýkla mücadele meclise taþýndý Ýl Genel Meclisi Üyesi Celal Güngör, Çorum'da ciddi biçimde hissedilen kuraklýk sorunuyla ilgili olarak yazýlý bir önerge teklifi verdi. Mustafa Eker baþkanlýðýnda dün yapýlan Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda AK Parti Dodurga Ýl Genel Meclisi Üyesi Pehrül Soysal ile birlikte ortak bir yazýlý önerge teklifi veren Celal Güngör, havalarýn soðuk geçmesine raðmen yaðýþ yaþanmamasý nedeniyle çiftçilerin kuraklýk sorunuyla karþý karþýya kalacaðýný belirterek, bu konuyla ilgili gerekli çalýþmanýn yapýlýp yapýlmadýðýyla ilgili olarak bir araþtýrma yapýlmasýný istedi. Çorum'un kurak bir dönem yaþadýðýný ifade eden Güngör, bu konuyla ilgili Tarým Bakanlýðý'nýn bir master planýnýn olduðunu, fakat bu planýn Çorum'da yeterince ele alýnýp alýnmadýðýnýn merak konusu oluþturduðunu söyledi. Güngör, "Ýlimiz bünyesinde halkýmýzýn çoðunluðu tarýmla uðraþmaktadýr. Halkýmýzýn ekonomik girdileri tarýma dayalýdýr" diyerek, 2013 yýlýnda yaþanan kuraklýk sebebi ile kuraklýktan etkilenen çiftçi sayýsýnýn ne kadar olduðunu ve bu çiftçilerden kaç tanesinin borç ertelemesinden faydalandýðýný sordu yýlý sonbahar dönemindeki yaðýþ rejimi, soðuklar ve diðer meteorolojik etkilerden dolayý 2014 yýlýnda da kuraklýðýn yaþanabilecek bir sorun olarak öngörüldüðünü belirten Güngör, "Bu meteorolojik öngörülere göre ilgili bir eylem planý var mýdýr? Kuraklýkla ilgili tarýmsal sigortalarý kapsamýnda zarar ödemeleri ne kadardýr, sigortada destekleme var mýdýr? Kuraklýk nedeniyle çiftçiye hangi destekler yapýlacaktýr?" dedi. Güngör'ün önergesinin ardýndan söz alan CHP'li Haydar Erdem ise, bununla ilgili komisyonun nasýl bir çalýþma içerisinde olacaðýnýn netleþtirilmesi gerektiðini belirtti. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan CHP'li üyelerin ret oyuna karþýlýk ilgili önerge oy çokluðuyla kabul edilerek Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu'na sevk edildi. Kubilay Kaan YÜCEL Özel Ýdare dýþ kaynaklý 18 proje yaptý Ýl Özel Ýdaresi'nin dýþ kaynaklý özel bütçe dýþý toplam 18 proje üzerinde çalýþtýðý ve bu projelerin toplam proje bedelinin ise 18 milyon 133 bin TL olduðu açýklandý. Mustafa Eker baþkanlýðýnda dün yapýlan Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda Plan ve Bütçe Komisyonu tarafýndan hazýrlanan 'dýþ kaynaklý özel bütçe dýþý projeler' ile ilgili rapor görüþüldü. Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Pehrül Soysal, Ýl Özel Ýdaresi proje heyetinin günümüze kadar dýþ kaynaklý 18 adet proje hazýrladýðýný ifade ederek, bu projelerin toplam maliyetinin 18 milyon 133 bin TL olduðunu bildirdi. Ýl Özel Ýdaresi proje ekibinin bugüne kadarki yapmýþ olduðu çalýþmalarda gelen hibelerin yönüne ve projenin kapsamýna göre hareket ederek çalýþma programýný belirlediðini ifade eden Soysal, "Yani birazda arz-talep durumuna göre faaliyette bulunduklarý tespit edilmiþtir. Oysaki proje çeþitliliði konusunda çalýþmalarý sýklaþtýrarak talep ve arz sistemine geçerek kaynak gelsin proje hazýrlayalým deðil de proje üretelim kaynak gelsin ilkesi ile hareket edilmelidir" dedi. Pehrül Soysal, Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan dýþ kaynak destekli uygulanan bazý projeleri þu þekilde sýraladý: "Yeþilýrmak'ý Kirleten Derinçay'ýn Kirliliðini Önleme Projesi, Kardelen Týbbi Atýk Yönetim Sistemi Projesi, Alacahöyük Turizm Yolu Rehabilitasyon Projesi, Sýklýk Tabiat Parký Çevre Düzenleme Ýnþaatý, Çorum Sanat Evi ve Sanat Sokaðý Projesi, Ýsmet Eker Konaðý Restorasyon Projesi, Zamana Direnen Baþkent Hattuþa'da Ýki Gün Projesi, Herkes Müzeye Projesi ve Alacahöyük Turizm Yolu Projesi." Kubilay Kaan YÜCEL Þefim Restaurant hizmette Þefim Restaurant, hizmete girdi. Þefim Restaurant, güveç yemeklerinden çorba ve iskendere kadar zengin mönüsü ile Çorum halkýnýn hizmetinde. Ýþletme sahiplerinden Veli Yýlmaz ve Ömer Karslý restaurant hakkýnda bilgi verdi. Ömer Karslý "20 senelik tecrübemizi Çorum halkýna sunduk. Kaliteli hizmet tecrübeli ekibimiz ile elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalýþýyoruz" dedi. Karslý, açýlýþa özel kampanya yaptýklarýný da ifade etti. Karslý "Bursa usulü Ýskender+Künefe sadece TL, 2 lahmacun bir aydan ise sadece 5 TL, Antep usulü çorba çeþitlerimiz Trabzon üsülü pide çeþitlerimiz ile akcabat köfteden tatlý çeþitlerine kadar zengin mönüye sahibiz. 350 m2 karelik geniþ alanýmýz ile nezih bir yere sahibiz.restaurant saatlerinde her gün açýk. Ayrýca toplantý ve özel günlerde de organizasyon gerçekleþtirilebilir" þeklinde kaydetti. Veli Yýlmaz ise "Çorum'a yakýþýr temiz ve kaliteli bir restaurantý hizmete sunduk.yemeklerimizin bir çoðu güveçte piþerek damaklarda leziz bir tat býrakýyor.hijene ve kaliteye önem veriyoruz" dedi. Þefim Restaurant, Bahabey Caddesi 3.Tekel Sokak No:5'te Sistem Dershanesi yanýnda yer alýyor. Kubilay Kaan YÜCEL

8 YAÞAM 8 Amerikalý Mühendis Bir gün köyün birinde yol yapýmý çalýþmalarý varmýþ. Adamlar eþeði salýyolarmýþ eþek nereye giderse oraya yol yapýyorlarmýþ. Bir gün köye Amerikalý bir mühendis gelmiþ.ve bunlarý görmüþ hemen gidip yanlarýna ne yaptýklarýný sormuþ adamlar yol yaptýklarýný söylemiþler. Mühendis: Kelime Avý -Peki bu eþek ne diye sormuþ. Adamlar: -Eþek yolu gösteriyor demiþler. Mühendis gülerek: -Peki eþek yolu bulamayýnca ne yapýyorsunuz, deyince. Adamlarýn cevabý hazýrdýr: -O zaman da Amerika'dan mühendis getirtiyoruz. Uzun yýllar içilen sigara, Ses kalitesini bozuyor Antalya Kamu Hastaneleri Birliði Baþkaný Dr. Erdoðan Taþ, veremin geçmiþte çok sayýda insanýn ölümüne neden olduðunu ancak artýk önlenebilen ve tedavi edilebilen hastalýklar sýnýfýnda yer aldýðýný söyledi.her yýl 5-11 Ocak tarihleri arasýnda kutlanan Verem Eðitimi ve Propaganda Haftasý dolayýsýyla yazýlý açýklama yapan Dr. Taþ, veremle ilgili bilgi verdi. Buna göre dünyanýn en eski hastalýklarýndan biri olan, halk dilinde ince hastalýk, týp dilinde tüberküloz olarak bilinen verem, koch basili adýndaki mikroptan kaynaklanan bulaþýcý bir hastalýk. Verem, insanlýk tarihi kadar eski bir hastalýk olmasýna raðmen hala tüm dünyada bir halk saðlýðý sorunu olarak önemini koruyor.verem hastalýðý 3 evre þeklinde geliþme gösteriyor. Birinci evrede, hastada genel bir yorgunluk, iþtahsýzlýk, sýrt aðrýlarý, öksürük ve ateþ görülürken, ikinci evrede hiç bir belirti görülmeyebilir; fakat verem mikrobu bütün vücuda yayýlarak deriye, eklemlere, kemiklere, böbreklere, baðýrsaklara, karýn ve beyin zarýna yerleþiyor. Üçüncü evreye gelindiðinde ise hastalýk, yorgunluk, balgamlý öksürük, akþamlarý yükselen hafif ateþ, iþtahsýzlýk ve gece terlemeleri þeklinde kendini gösteriyor. Verem mikrobu taþýyan kiþilerden öksürük, hapþýrma ya da yakýndan konuþma sonucu havaya yayýlan mikroplarýn saðlam kiþiler tarafýndan solunmasýyla bulaþýyor. Bulaþma ihtimali ise aþýrý yorgunluk, üzüntü ve stres gibi durumlarýn, þeker, grip, boðmaca ve kýzamýk gibi hastalýklarýn vücut direncini azaltmasý ile artýyor. Bulaþan mikrop ise insan vücudunda akciðerlere yerleþiyor ve kan yolu ile tüm vücuda yayýlýyor.bu hastalýðýn geçmiþte çok sayýda insanýn ölümüne neden olan ciddi bir hastalýk olduðunu ifade eden Dr. Taþ þunlarý söyledi: "Artýk günümüzde önlenebilen ve tedavi edilebilen hastalýklar sýnýfýnda. Vereme yakalanmamak için BCG aþýsý yaptýrýlmasý gerekiyor. BCG aþýsý aile saðlýðý merkezleri ve toplum saðlýðý merkezi verem birimlerinde ücretsiz olarak yapýlýyor. Hastalýða yakalananlar ise düzenli olarak toplum saðlýðý merkezi verem birimlerinde ayakta tedavi yöntemiyle ücretsiz tedavi görebiliyor."açýklamada Dünya Saðlýk Örgütü Küresel Tüberküloz 2013 Raporu`nda yer alan bilgilere de yer verildi. Buna göre dünyada 2013 yýlýnda 7,8 milyon yeni vaka ve 1,1 milyon vereme baðlý ölüm meydana geldi yýlýnda ülke genelinde 13 bin 535 yeni ve bin 156 önceden tedavi görmüþ verem hastasý tespit edildi. Türkiye genelindeki hastalarýn yüzde 59'u erkek, yüzde 41'i kadýnlardan oluþuyor. 20:00 Ýntikam Yaðmur un gözleri önünde ölen Derin, ardýnda bir sürü soru iþareti ve acý býrakýr. Rüzgar ise hastanede ölüm kalým savaþý vermektedir. Haldun delilleri yok etmeye çalýþýr. Þahika da Cemre yi olaylardan uzak tutmaya çalýþýr ancak, bunun bir tuzak olduðunu anlayan Barýþ, duyduðu acý ve öfkeyle kontrolünü kaybeder ve Arsoylar ýn evini basar. Haldun un bu acýmasýz planýnýn ölümle sonuçlandýðýný öðrenen Emre vicdanýyla savaþýr. Derin in ölümü ile sarsýlan Yaðmur, Arsoylar ýn hayatýný kabusa çevirmek için kendi hedefinden sapacaktýr. H3N2 virüsünden Korunma yollarý 22:15 Günün Sudoku Bulmacasý Son günlerde Türkiye genelinde etkisini gösteren H3N2 virüsüne karþý dikkatli olunmasý gerektiðini uyarýsý yapýldý. Özel Hayat Hastanesi'nden Uzman Dr. Fulya Gürkan, Saðlýk Bakanlýðý'nýn açýkladýðý verilere göre son günlerde tüm Türkiye'de etkisini hissettiren H3N2 virüsü ve virüsün etkisiyle tespit edilen grip vakalarýndaki artýþ ile ilgili bilgi verdi. Dr. Fulya Gürkan, virüsün vücutta oluþturduðu etkilerle birlikte mevsimsel olarak ortaya çýkan bu enfeksiyondan korunmanýn yöntemlerini açýkladý.son bir ayda grip ve gribe baðlý akciðer hastalýklarýnda büyük bir artýþ saptandýðýný aktaran Gürkan, "Daha önceki griplerden daha aðýr geçen ve ölümcül olabilen bu grip H3N2 virüsüyle oluþan griptir. Geçen yýllardaki domuz gribi ise H1N1 virüsüyle oluþmaktaydý. Bu yýlki salgýndan yüzde 80 oranýnda N3N2 virüsünün sorumlu olduðu tahmin edilmektedir. H3N2, girdiði bünyeyi zayýf düþürerek vücudu diðer bakteri enfeksiyonlarýna karþý hassas býrakýyor. Yataða düþürüp ateþ ve halsizliðe neden oluyor." dedi. VÝRÜSE KARÞI ANTÝBÝYOTÝK YETERSÝZ KALIYOR H3N2 virüsünün belirtilerine deðinen Gürkan, þu bilgileri verdi: "Virüs bulaþtýðý kiþilerde halsizlik, ateþ yüksekliði, baþ ve boðaz aðrýsý, eklem aðrýsý gibi þikayetlerle baþlamakta ve önceki griplerden daha aðýr seyretmektedir. Tedavi edilmezse daha sonra tabloya öksürük, balgam da eklenerek bronþite ve zatürreye çevirerek özellikle yaþlýlarda ve bebeklerde ölümcül olabilmektedir. Gribin tedavisinde antibiyotikler etkisizdir, antiviral tedavinin ilk 48 saat içinde kullanýlmasý gerekmektedir. Eðer bakteriyel bir enfeksiyon eklenmiþse antibiyotik tedavisi doktor tarafýndan tedaviye eklenmelidir." HASTALIKTAN KORUNMA YÖNTEMLERÝ Enfeksiyona karþý korunma yöntemlerini sýralayan Gürkan, þöyle devam etti: "Ellerimizi sabunla sýk sýk yýkamalý ve gripli kiþilerden uzak durmalýyýz. Cep telefonu, klavye, kapý kollarý gibi sýk dokunduðumuz yerleri sýk sýk temizlemekle birlikte, kalabalýk ortamlardan mümkün olduðunca kaçýnmalý, toplu taþýma araçlarýndaki tutaçlarý, alýþveriþ merkezlerindeki kapý kollarý gibi dokunduðumuz yerleri mümkünse kaðýt mendille tutmalýyýz. Dengeli beslenmeyle beraber, bol su içmek ve uykumuzu yeterince almak hastalýkla mücadelede çok önemli. Ayrýca, öksürürken ve hapþýrýrken aðýz ve burun kapatýlmalý, insanlarla fazla el sýkýþmamaya, sarýlmamaya ve öpüþmemeye özen gösterilmelidir. Hava sýcaklýðýna göre giyinmek, terleme ve üþütmelerden kaçýnmak, en önemlisi de grip aþýsýný mutlaka yaptýrmak gereklidir." Sinema Taksi 4 Komiser Gibert, bir otel temizlikçisini terörist, ünlü futbol yýldýzý Djibril Cisse yi ise yasa dýþý bir göçmen sanacak derecede saftýr. Belçikalý bir suçlu, Afrika ya gönderilmeden evvel 24 saat boyunca Marsilya polisine emanet edilir. Gibert in yardýmcýlarýndan Emilien, bir polis için fazla iyi niyetlidir ve bunun farkýna varan zeki hýrsýz, Emilien i aslýnda masum olduðuna ikna eder ve kaçmayý baþarýr. Acaba Emilien, en yakýn arkadaþý Daniel in de yardýmýyla bu usta hýrsýzý yakalamayý baþarabilecek midir? Oyuncular : Samy Naceri, Frédéric Diefenthal, Bernard Farcy, Emma Wiklund Yönetmen : Gérard Krawczyk 20:00 Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Kurtlar Vadisi Pusu Kurtlar Vadisi Pusu'da bu hafta: Nazife Anne yi ve Akif i ziyaret etmek için gizlice hastaneye giriþ yapan Polat Alemdar ve Cahit karþýlaþacaklar mý? Cahit in Akif i kaçýrma planlarý baþarýlý olacak mý? Cahit i karþýsýnda gören Akif in tepkisi ne olacak? Poyraz dan intikamýný alan Kara için artýk Sancak ýn baþýna geçme vakti gelir. Polat ýn Sancak için ilk planý ne olacak? Kara, göreve nereden baþlayacak? Kara yý bu görevde bekleyen tehlike nedir? Kara, yakalanacak mý? Sahaya inen Polat, ekibi tekrar bir araya getirmekte kararlýdýr? Peki, önce Akif i, sonra Abdülhey i isteyen Kane in planý nedir? Zuhal Olcay Babasý erkek berberi Cevat Ýþanç, annesi ev hanýmý Süheyla Ýþanç'týr. Konservatuarda piyano öðretmeni olan teyzesinin teþviki ile Ankara'ya giderek tiyatro eðitimine baþladý. 1976'da Ankara Devlet Konservatuvarý yüksek bölümünü bitirdi. Ayný yýl sýnýf arkadaþý Selçuk Yöntem ile evlendi. Bir sene Londra'da eðitim gördü. Üç yýl süren ilk evliliðinin ardýndan iþadamý Zafer Olcay ile evlenen Zuhal Olcay, Ýzmir'e yerleþti ve Ýzmir Devlet Tiyatrosu nda oyunculuða baþladý yýlýnda kýzý Ceren dünyaya geldi.1983'ten itibaren çeþitli televizyon yapýmlarýnda rol aldý; ilk televizyon filmi olan Sönmüþ Ocak'tan sonra Parmak Damgasý adlý yapým ile tanýndý. Film festivallerinde aldýðý ödüller ününü arttýrdý.sinema oyunculuðu ile birlikte tiyatro oyunculuðunu da sürdüren Olcay; 1986'da Mart'daki Nina rolüyle Avni Dilligil Tiyatro Ödülü'nü, 1988 de Balkon'daki Ýrma rolüyle Ankara Sanat Ödülü'nü kazandý. 1989'da Evita adlý müzikalde Evita'yý oynadý. Bu müzikaldeki baþarýsý üzerine þarkýcýlýk kariyeri baþladý. Dünden Sonra, Yarýndan Önce adlý filmde þarkýlarý seslendiren Olcay, daha sonra Onno Tunç'un bestesi olan parçayý bir albümde seslendirdi.1989'da Sahte Cennete Veda adlý filmdeki rolüyle Almanya da Altýn Film Þeridi En Ýyi Kadýn Oyuncu ödülünü kazanarak uluslararasý bir baþarý elde etti.1987'de eþinden ayrýlan Olcay, üçüncü evliliðini 1992 de Londra da tiyatro oyuncusu Haluk Bilginer ile yaptý. 1990'da Haluk Bilginer ile birlikte Tiyatro Stüdyosu adlý özel tiyatronun kurucularý arasýnda yer aldý ve bu tiyatroda Aldatma, Kankardeþler, Histeri, Balkon gibi oyunlarda baþrol üstlendi.çeþitli siyasi eylemlere de katýlan Olcay a Bakýrköy Belediye Baþkaný Adaylýðý teklif edildi.üsküdar da kiralayýp restore ettikleri Tiyatro Stüdyosu nun 1996 da yanmasý üzerine 1999 da Haluk Bilginer ile birlikte Oyun Atölyesi'ni kurdu. EKMEKLÝ SOÐAN ÇORBASI Malzemeler 3 Soðan 1 Kahve Fincaný Margarin 1 Demet Taze Soðan 1 Somun Bayat Ekmek 1 lt Et Suyu Tuz, Karabiber, Kekik Yemeðin Tarifi Soðanlarýn kabuklarýný soyup ince halkalar halinde doðrayýn. Soðanlarý daha kolay doðramak için büyük marketlerde satýlan soðan doðrayýcýlarýný da kullanabilirsiniz.dilerseniz büyük miktar soðan kullanýlan yemek tariflerinde, yine büyük marketlerin derin dondurulmuþ ürün reyonlarýnda bulabileceðiniz hazýr küp doðranmýþ soðanlardan da yararlanabilirsiniz. Büyük bir tencerede margarini eritip soðan halkalarýný hafifçe kavurun. Taze soðanlarý yýkayýp ayýkladýktan sonra ince halkalar veya þeritler halinde doðrayýn. Ekmeði ince dilimler halinde doðrayýn. Et suyunu kaynatýp bir miktar karabiber ve kekik ilave edin. Evde hazýr tavuk suyunuz yoksa, bunun yerine et suyu tabletleri de kullanabilirsiniz. Tabletleri paketin üzerindeki tarife göre 1 lt tavuk suyu elde edebilecek biçimde hazýrlayýn.ekmek dilimlerini daha önce ýsýtýlmýþ 4 servis tabaðýna paylaþtýrýn. Tabaklarý ýsýtmak için fýrýný 150 dereceye ayarlayýp 1-2 dakika fýrýnda bekletin. Daha önce halkalar ve þeritler halinde doðradýðýnýz taze soðanlarý üzerine serpin. Çorbayý tabaklara paylaþtýrýn. Üzerine soðan halkalarýný ekleyip hemen servis yapýn. Öneri: Dilerseniz çorbayý farklý ekmek çeþitieriyle de hazýrlayabilirsiniz.örneðin köy ekmeði veya kepekli ekmek çorbaya uygun seçeneklerdir. Ayrýca çorbayý farklý baharatlarla tatlandýrmayý deneyebilirsiniz. Önerimiz kimyon, nane veya hintcevizi. "En büyük zafer insanin kendine hakim olmasidir." PLATON 07:00 Haber Saati 08:30Nihat Hatipoðlu Sorularýnýzý Cevaplýyor 10:00Müge Anlý ile Tatlý Sert 13:00 Kýzlar ve Anneleri 15:00 Alemin Kýralý 16:00 Zahide ile Yetiþ 17:15 Kapanmadan 19:00 Ana Haber 20:00 Kurtlar Vadisi Pusu 23:15 Dosta Doðru Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ Nil in Dünyasý Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 18:30 Hayat Dediðin 19:40 Þen Dul Þaban 21:15 Haber Saati 22:20 Ömer Döngeloðlu ile Önden Gidenler Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým 15:30 Ateþli Çingene 17:30 Kelime Oyunu 19:00 Ana Haber 20:00 Osmanlý Cumhuriyeti 22:15 Taksi 4 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Ýntikam 22:30 Arkadaþým Hoþgeldin 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:40 Hava Durumu 19:50 Zengin Kýz Fakir Oðlan 22:55 Süper Dadý Hayatýn Nabzý Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma 16:45 Tv filmi Ana Haber 18:50 Ýki Dünya Arasýnda 19:45 Ýki Dünya Arasýnda 20:50 Ötesiz Ýnsanlar 23:00 Küçük Kýyamet

9 9 10 yýlda 3 bin 743 avcý eðitim sertifikasý verildi Mahmut Temel Orman ve Su Ýþleri Çorum Þube Müdürü Mahmut Temel yaptýðý açýklamada 2013 yýlýnda gerçekleþtirdikleri çalýþmalarý deðerlendirdi. Çorum'da mevcut olan kýnalý keklik miktarýnýn artýrýlmasý amacýyla Bakanlýðýn Yozgat'a bulunan üretme istasyonundan 500 adet kýnalý keklik getirilerek doðaya býrakýldýðýný kaydeden Mahmut Temel, "Ayrýca kene ile biyolojik mücadele kapsamýnda 450 adet beç tavuðu kene vakalarýnýn görüldüðü köylerimize ücretsiz olarak daðýtýlmýþtýr. Þube Müdürlüðümüz tarafýndan 2013 yýlýndaki yerleþtirmeler ile beraber 2 bin 150 adet beç tavuðu, 3 bin 770 adet kýnalý keklik, 11 bin 500 adet sülünün doðaya yerleþtirilmesi baþarý ile tamamlandý" dedi. Av turizminin tescili yapýlan avlaklarda yapýlacak olmasýndan dolayý ve av turizmini ilde canlandýrmak amacýyla avlak tescil çalýþmalarýna aðýrlýk verildiðini ifade eden Temel, "Daha önce tescili yapýlan 14 adet avlaða ilave olarak 11 adet avlaðýn tescili daha yapýlarak ilimizdeki tescilli avlak sayýsý 25'e çýkarýlmýþtýr. Ýlimizin yüzde 67'sinde avlak çalýþmasý tamamlanmýþ olup, Türkiye'de en çok avlak tescil edilen il Çorum'dur" þeklinde kaydetti. Temel müdürlüðün 2013 yýlýnda yaptýðý diðer çalýþmalarý ise þöyle sýraladý: Ýlimizde kýþ mevsiminin aðýr geçmesi nedeniyle doðadaki yaban hayvanlarýnýn yem ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacýyla 2013 yýlý içerisinde 5 ton dane yem ve 3 bin 500 kg sakatat ile beraber ilimizdeki semtlerde kurulan Pazar artýklarý da alýnarak doðada ihtiyaç duyulan alanlara býrakýlmaktadýr. Bu güne kadar þube müdürlüðümüz tarafýndan doðaya 54 bin 823 kg taneli yem, býrakýlmýþtýr. -10 YILDA 3 BÝN 743 AVCI EÐÝTÝM SERTÝFÝKASI VERÝLDÝ yýlý içerisinde Þube Müdürlüðümüz ile Halk Eðitim Merkezi ile koordineli olarak 7 adet avcý eðitim Kursu açýlmýþ olup 194 adet avcý eðitimden geçirilmiþtir. 128 adet avcýya Avcýlýk Belgesi düzenlenmiþtir yýllarý arasýnda ilimizde toplam 105 adet avcý eðitim kursu açýlmýþ olup, bu kurslardan 3 bin 743 avcý adayý avcý eðitim sertifikasý almýþtýr. Kurs sayýsýndaki artýþa paralel olarak belgeli avcý sayýsý 2003 yýlýnda 193 iken 2013 yýlý sonu itibariyle 1.412'e ulaþmýþtýr. Yani yasal avcý sayýsý 193 ten 1402'ye çýkmýþtýr. Amacýmýz ilimizde kaçak avcýlýðý tamamen bitirmektir yýlý içerisinde Kargý ilçemizde bulunan Yaban Hayatý Geliþtirme Sahasýnda envanter çalýþmasý yapýlmýþ olup, sayým sonucunda, sadece bu bölgede 102 adet kýzýlgeyik, 113 adet karaca olduðu anlaþýlmýþtýr. Kargý- Kösdað yaban hayatý geliþtirme sahasýnda popülasyonun artmasýyla birlikte civar ilçelerde de karaca ve kýzýl geyik görülmeye baþlanmýþtýr. Halen pekçok ilçemizde kýzýlgeyik ve karaca görülmektedir. Önümüzdeki yýllarda koruma çalýþmalarý devam ettikçe bu hayvanlarýn sayýsý çok daha fazla artacaktýr KAÇAK AVCI YAKALANDI- Þube Müdürlüðümüz tarafýndan av koruma ve kontrole büyük önem verilmekte olup 3 araba ve 12 personel görev yapmaktadýr yýlýnda av koruma ve kontrol çalýþmalarý esnasýnda 92 adet kaçak avcý yakalanarak haklarýnda yasal iþlem yapýlmýþtýr. Bu güne kadar Þube Müdürlüðümüz tarafýndan toplam 519 kaçak avcý yakalanarak haklarýnda idari yaptýrým kararý uygulanmýþtýr. Kaçak avcýlýkla mücadelemiz kararlýlýkla ve yoðun þekilde devam edecektir. -TABÝAT PARKLARI MODERN HALE GELÝYOR- Çatak Tabiat Parkýnýn Uzun Devreli Geliþme Planý onaylanarak yürürlüðe girmiþtir. Çatak Tabiat Parkýnýn iþletmecilik ihalesi yapýlmýþ olup, müstecir tarafýndan iþletilmeye baþlanmýþtýr. Þu anda Tabiat Parkýmýzda ilimiz sakinleri hijyenik ve güvenli ortamda piknik yapabilmektedirler. Ýlimiz sakinlerinin piknik ihtiyacýnýn karþýlanmasý doðada bulunan yaban hayvanlarýnýn tanýtýlmasý amacýyla þehir merkezimize yaklaþýk 7 km mesafede bulunan Sýklýk Tabiat Parkýna gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý amacýyla, çevre düzenlemesi, oyun alanlarý, 2 adet wc, 6 adet çeþme, 2 adet su deposu, 3 adet manzara seyir terasý, 1 adet seyir külesi, 1 adet çay bahçesi, Fauna tanýtým alaný, yer altý elektrik tesisatý ve su þebekesi döþenmesi, çöp konteyneri yapým iþleri tamamlanmýþtýr. Ziyaretçi tanýtým merkezi, bay-bayan mescitleri, labirent ve 27 m uzunluðunda krom kaykaylar yapýlmýþtýr. Ayrýca Botanik Bahçesine 155 farklý türde fidan dikimi yapýlmýþtýr yýlýnda Sýklýk Tabiat Parký çalýþmalarýnda 838 bin 400 TL ödenek kullanýlmýþtýr. Bu güne kadar Tabiat Parký çalýþmalarýnda toplam 2 milyon 668 bin 785 TL harcama yapýlmýþtýr Sayýlý Hayvanlarý Koruma Kanunu ve uygulama yönetmeliði gereðince; Þube Müdürlüðümüz tarafýndan veya halkýmýz tarafýndan doðada yaralý halde bulunan yaban hayvanlarýnýn tedavisi yaptýrýlarak tekrar doðaya býrakýlmaktadýr. Ayrýca Þube müdürlüðümüz tarafýndan doða ve hayvan sevgisi ve doða bilincinin oluþturulmasý amacýyla Merkez ilçemizde ve Uðurludað ilçemizde ilköðretim öðrencilerine yönelik olarak seminerler düzenlenmiþtir. Okullara yönelik seminer çalýþmalarýmýz yaygýnlaþarak devam edecektir." Milletvekilleri Baðcý ve Yýldýrým Avrupa'da Türklere "17 Aralýk operasyonunu" anlatacak AK Parti 17 Aralýk operasyonu ve sonrasýnda yaþananlarý anlatmak üzere Avrupa'ya açýlmaya karar verdi. Gurbetçi vatandaþlarla bir araya gelecek olan AK Partili vekiller, Almanya, Fransa, Ýsviçre ve Ýsveç'te bir dizi program düzenleyecek. AK Parti'nin, "17 Aralýk operasyonu" sürecine iliþkin olarak Avrupa'daki Türkiye kökenli vatandaþlarý bilgilendirmek üzere AK Parti Grup Baþkanvekili Mahir Ünal'ýn baþkanlýðýnda 10 milletvekili ile Ocak 2014 tarihleri arasýnda Avrupa'da bir dizi Bankacýlýk sektörünün net karý 23.3 milyar TL Bankacýlýk sektörünün net karý 2013 yýlýnýn 11 ayýnda bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 6.8 oranýnda, 1 milyar 483 milyon TL tutarýnda artýþla 23 milyar 269 milyon TL'ye ulaþtý. Ayný dönemde sektörün aktif karlýlýðý yüzde 1.7 oranýnda, özkaynak karlýlýðý yüzde 14.7 ve sermaye yeterliliði standart oraný yüzde 15.6 seviyesinde oluþtu. Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kasým 2013 Türk bankacýlýk sektörünün konsolide olmayan ana göstergelerini açýkladý. Bankalarýn BDDK'nýn veri tabanýna gönderdikleri kesinleþmemiþ geçici verilere göre Türk Bankacýlýk Sektörünün aktif büyüklüðü Kasým 2013 itibarýyla 1 trilyon 653 milyar 621 milyon TL oldu. Sektörün aktif toplamý 2012 yýlsonuna göre 282 milyar 931 milyon TL tutarýnda, yüzde 20.6 oranýnda artýþ gösterdi. program düzenleyeceði bildirildi. Düzenlenecek farklý etkinliklerle Yalova Milletvekili Temel Coþkun, Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Ordu Milletvekili Ýhsan Þener, Manisa Milletvekili Selçuk Özdað, Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Adýyaman Milletvekili Salih Fýrat, Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupýnar, Yozgat Milletvekili Yusuf Baþer, Çankýrý Milletvekili Ýdris Þahin Almanya, Fransa, Ýsviçre ve Ýsveç'te çeþitli noktalarda Türk kökenli vatandaþlarla temaslarda bulunacak. -KREDÝLER MÝLYAR TL- Kasým2013 itibarýyla en büyük plasman kalemlerinden olan krediler 2012 yýlý sonuna göre yüzde 27.1 oranýnda 215 milyar 200 milyon TL tutarýnda artýþla 1 trilyon 9 milyar 956 milyon TL oldu. Krediler, 2012 yýlý Kasým ayýnda 774 milyar 679 milyon TL, 2012 yýlý sonunda 794 milyar 756 milyon TL düzeyinde gerçekleþmiþti. Yaþlý kadýn evinde öldürüldü Sovyet arþivinde ilginç bilgiler SSCB Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn 1990'da yayýnladýðý arþiv belgelerine göre, elçi Terentyev 17 Ekim 1938 yýlý tarihli Moskova'ya Dýþiþleri'ne gönderdiði telgrafýnda, "Atatürk'ün saðlýk durumu o kadar kötü ki, hem Ankara hem de Ýstanbul'da hükümet ve iþ dünyasý çevresi artýk onun (Atatürk) bu durumunu kabul etmiþ bulunuyor. Doktorlara göre, bayýlma ile sonuçlanan sürekli aðýr sancýlar Atatürk'ü hayatýnýn sonuna kadar yataða kilitledi. Tartýþmasýz ki Atatürk siyasi faaliyetine artýk dönemeyecek ve bununla ilgili olarak yönetimin en üst tepesinde dýþ politika oryantasyonunun yeniden gözden geçirildiði apaçýk þekilde görülüyor." ifadeleri yer aldý. YÜZLERCE ALMAN "UZMAN" TÜRKÝYE'NÝN HER ALANINA SIZMIÞ Sovyet elçisine göre, Avrupa'da o dönem yaþananlar Türkiye'nin hükümet ve iþ dünyasý çevrelerinde ülkenin kaderiyle ilgili korkulara neden olmuþ. Söz konusu Türk çevrelerinin ayný zamanda Hitler Almanyasý'nýn "cesaretine hayran olduðunu" vurgulayan elçi Terentyev, yüzlerce Alman uzmanýn Türkiye'nin tüm alanlarýna sýzdýðýna dikkat çekti. Terentyev, "Atatürk'ün saðlýk durumunun umutsuz olduðunun farkýnda olan Almanlar askeri yapýlar baþta olmak üzere Türkiye'de muazzam faaliyetlerini artýrýyor." þeklinde geliþmeleri aktarýyor. CUMHURÝYET'ÝN YAHUDÝ KARÞITI KAMPANYASI ENDÝÞE VERÝCÝ Cumhuriyet ve baþka Ýstanbullu gazetelerin açtýðý Alaca ilçesinde yalnýz yaþayan Asiye Þahin (71), evinde boðazý kesilmiþ ve býçaklanmýþ halde bulundu. Cumhuriyet Mahallesi Harmanlar Sokak'ta meydana gelen olayda, yalnýz yaþadýðý öðrenilen Asiye Þahin'in bakýcýsý sabah saatlerinde yaþlý kadýnýn evine giderek kapýyý çaldý. Kapýyý uzun süre çalan bakýcý durumdan þüphelenerek durumu diðer komþulara haber verdi. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, kapýyý çilingir yardýmýyla açtýklarýnda yaþlý kadýný kanlar içinde buldu. 112 acil saðlýk ekipleri olay yerine gelerek kadýnýn öldüðünü tespit etti. Þahin'in boðazýnda ve vücudunun çeþitli bölgelerinde çok sayýda býçak darbesi olduðu belirlendi. Cumhuriyet savcýsýnýn olay yerindeki incelemesinin ardýndan yaþlý kadýnýn cesedi otopsi yapýlmak üzere Ankara Adli Týp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. Yahudi karþýtý kampanyasýndan çok sayýda Musevi kökenli insanýn endiþe duyduðunu aktaran Sovyet elçi, tüm askeri sevkiyatýn Almanlara verilmesi hususunda görüþmelerin yapýldýðýný kaydetti. Terentyev, "Gerçi Türkler, "kendi baðýmsýz politika geleneklerinden" bahsediyor, fakat Almanlarýn Türkiye'ye yönelik sömürgeci davranýþlarýna her yerde apaçýk þekilde görmek mümkün. Almanlar Türkiye'nin baþlýca bölgelerine çýkarma yapýyor. Alman kredileri Türkiye'yi Nazi Almanyasý'nýn baðrýna itmesini hýzlandýran faktör olmakta." belirtiyor. Sovyet elçisinin tespitlerine göre, Türkiye yönetiminin bu tür davranýþlarý ülkenin çeþitli kesimlerinde hoþnutsuzluða yol açýyor.

10 10 28 Þubat'ýn acýlarý yeniden yaþanmasýn 28 Þubat sürecinde yüzlerce bürokrat, asker, eðitimci, polis ve yargý mensubu fiþlemeler sebebiyle maðdur oldu. Dindarlýklarý, eþlerinin ya da annelerinin baþörtülü olmasý gibi kriterlerle yerleri deðiþtirildi, bazýlarý iþini kaybetti. Hedef tahtasýndaki isimlerden biri de DGM Savcýsý Hüseyin Altýn dý ten itibaren baský altýna alýnan Altýn, 28 Þubat 1997 deki tarihi Milli Güvenlik Kurulu toplantýsýnýn ardýndan Temmuz 1997 de HSYK heyeti tarafýndan görevinden ihraç edildi. Çetelere ve terörle mücadeleye yönelik çalýþmalarý hedefe konulmasýnýn bir numaralý sebebiydi. Altýn, 17 Aralýk taki yolsuzluk operasyonundan sonra baþlayan görevden almalarýn 28 Þubat ý hatýrlattýðýna dikkat çekerek benzer acýlarýn yaþanmamasýný istedi. Ýki yýlda 7 kez görev yerinin deðiþtirildiðini hatýrlatan emekli savcý, tasfiyeleri maþeri vicdanýn kabul etmeyeceðine dikkat çekti. 12 Eylül 2010 referandumu ile yapýlan anayasa deðiþikliði ve yeni kurulan HSYK nýn hakkýndaki ihraç kararýný haksýz bulmasýyla iade-i itibarý verilen Savcý Altýn, 17 Aralýk taki yolsuzluk operasyonunun ardýndan baþlayan görevden alma ve fiþlemelerin 28 Þubat ý çaðrýþtýrdýðýný vurguluyor. O günlerin acýlarýnýn unutulmuþ olmasýný, benzer muamelelerle her alan ve kademede memurlara yaþatýlanlarý doðru bulmayan Altýn þu uyarýda bulunuyor: Yolsuzluk operasyonu sonrasýnda Emniyet te yaþanan tasfiyeler, 28 Þubat dönemini hatýrlatýyor. Ýddia edildiði gibi kamu kurumlarýnda yapýlan fiþlemeler üzerinden yürütülen tasfiyeler, maþeri vicdanda kabul görmeyecektir. 28 Þubat sürecinden yaþam tarzým ve mesleki ilkelere baðlýlýðým nedeniyle bugünkü yargýya yapýlan tarzda baský gördüm. Altýn, o dönem fiþleme, görevden alma gibi 28 Þubat karakteristiði bürokratik müdahale ve eziyetlerin nasýl uygulandýðýný ve yaþadýklarýný þöyle anlatýyor: Yargýtay üyeliðine seçilmeye hak kazandýðým dönemde kesin atama ve geçici görevlendirmelerle 27 ay gibi kýsa bir süre içerisinde 7 defa görev yerim deðiþti. Adým o dönemde gezici savcýya çýkmýþtý. Asýlsýz suçlamalarla hakkýmda disiplin cezalarý düzenlenerek 1997 de HSYK tarafýndan meslekten ihraç edildim. Yolsuzluk ve rüþvet soruþturmasýndan sonra yaþanan siyasi baskýnýn 28 Þubat dönemini hatýrlattýðýný ifade eden Hüseyin Altýn, kuvvetler ayrýlýðý ilkesinin zedelendiðine de dikkat çekiyor. Soruþturmayý yürüten bir savcýnýn toplum nezdinde itibarsýzlaþtýrýlmaya çalýþýldýðýný aktarýrken, Savcýnýn bir hatasý varsa onu yargý kendi içerisinde kanunlara göre denetime tabi tutar. HSYK, müfettiþ belirler ve savcý hakkýnda iþlem yapar. Bu göz ardý edilerek bir savcý siyasi bir malzeme haline getirilmemeli. eleþtirisinde bulunuyor. Altýn, 12 Eylül referandumu sonrasý elde edilen kazanýmlarýn siyasi bir amaç uðruna kaybedilmemesi gerektiðini dile getiriyor. 10 yýlda özelleþtirmeden 50.1 milyar dolar Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Kasým döneminde gerçekleþtirilen özelleþtirme uygulamalarýnýn toplam tutarýnýn 50.1 milyar ABD Dolarý düzeyinde olduðunu bildirdi. CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sezgin Tanrýkulu'nun soru önergesini yanýtlayan Maliye Bakaný, Kasým döneminde gerçekleþtirilen özelleþtirme uygulamalarýnýn toplam tutarýnýn 50.1 milyar ABD Dolarý düzeyinde olduðunu belirterek, "Özelleþtirilen kuruluþlara, özelleþtirme fonu dýþýnda herhangi bir bütçe kaleminden kaynak aktarýlmamýþtýr" dedi döneminde özelleþtirilen þirket ve iþletmelerin özelleþtirme tarihlerindeki personel sayýlarý toplamýnýn (nakil hakký olan personel sayýsý nakil hakký olmayan personel sayýsý ) 102 bin 239 kiþi olduðunu ifade eden Maliye Bakaný, þöyle dedi: "Bu personelden 40 bin 86'sý 4046 sayýlý Kanunun 22'nci maddesi kapsamýnda, 62 bin 153 personel ise 2004/7898 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý eki esaslar çerçevesinde kamu kurumlarýna yerleþtirilmiþtir. Diðer taraftan, özelleþtirme kapsam veya programýna alýnacak kamuya ait kuruluþlar, hükümet politikalarý, kalkýnma planlarý, stratejik planlar ve genel ekonomik koþullarýn gerekleri doðrultusunda 4046 sayýlý Kanun'un 3'üncü maddesi uyarýnca Özelleþtirme Yüksek Kurulunca belirlenmektedir." Misyonlarýmýza herhangi bir talimat gitmedi 17 Aralýk'taki rüþvet ve yolsuzluk operasyonu soruþturmasý sonrasýnda yaþanan geliþmeler için hükümetçe iþaret edilen 'uluslararasý komplo' hususunu Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn takip ettiði ifade edildi. Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Levent Gümrükçü, yýlýn ilk basýn toplantýsýnda kendisine yöneltilen 'dýþ güçler' konusunda herhangi bir bilgi ya da istihbaratýn gelip gelmediði sorusu üzerine ''Gerek Sayýn Bakanýmýzýn gerek diðer hükümet üyelerinin yaptýðý açýklamalar gayet yeterli. Burada herhangi somut bir hedef ortaya konmuyor. Söylenen þey: Türkiye'nin son dönemde büyümesinden rahatsýz olan çevrelerin de bu son olaylardaki rolünden bahsedilen açýklamalarý görüyoruz. Bu çerçevede Dýþiþleri Bakanlýðý konuyu izler. Ama þu aþamada dediðiniz çerçevede misyonlarýmýza gitmiþ somut bir talimat bulunmamaktadýr.'' dedi. 'TÜRKÝYE, BÖLGESEL GÜÇTÜR' Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Japonya'da yaptýðý deðerlendirmede Türkiye'nin bölgesel ya da küresel güç olmak gibi bir hedefinin bulunup bulunmadýðýnýn sorulmasý üzerine ise Gümrükçü, Türkiye'nin hem bölgesinde hem de küresel düzeyde geldiði bir konumunun olduðunu ifade etti. Sözcü Gümrükçü, ''Bu konum da, bugün itibariyle bölgesel bir güç hatta bölgesinin ötesinde de iþbirliði, dostluðu aranan bir ülke konumundadýr.'' þeklinde konuþtu. Gümrükçü, Türk dýþ politikasýnda herhangi bir misyon deðiþikliðinin söz konusu olmadýðýný kaydederek, Baþbakan Erdoðan'ýn sözlerinin bir bütün içinde deðerlendirilmesi gerektiðini belirtti. 'TIR, SURÝYE'DEKÝ TÜRKMENLERE YARDIM GÖTÜRÜYORDU' Suriye'ye yardým götürürken kaçak silah taþýdýðý iddiasý üzerine durdurulan TIR'ýn içindeki yardým ve nereden nereye gittiðinin muhatabýnýn Ýçiþleri Bakanlýðý olduðunu söyleyen Gümrükçü, Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu'nun Türkmenlere yardým götürüldüðünü ve bunun gerekçelerini anlattýðýný belirtti. 'ÝSRAÝL'LE TAZMÝNAT GÖRÜÞMELERÝ DEVAM EDÝYOR' Ýsrail'le Mavi Marmara konusunda tazminat görüþmelerinin devam ettiðini belirten Gümrükçü ''Devam eden süreçle ilgili ayrýntý vermemiz mümkün deðil. Ancak sürecin devam etmesi bizatihi olumlu. Ümit ediyoruz ki kýsa bir zaman içinde taraflar arasýnda bir uzlaþma saðlanýr. Bizim bu konudaki kararlýlýðýmýz sürüyor.'' dedi. 'TÜRKÝYE OLARAK ÝRAN'IN CENEVRE- 2'YE DAHÝL OLMASINI ÖNEMSÝYORUZ' Türkiye olarak Cenevre-2 toplantýsýna Ýran'ýn bölgenin önemli bir ülkesi olmasýndan ötürü toplantýlara katýlmasýnda bir beis görmediklerini söyleyen Levent Gümrükçü, ''Bu toplantýlara katýlsýn ya da katýlmasýn Ýran'ýn bu süreçte önemli bir rol oynayacaðýna baþýndan beri inanýyoruz.'' diyerek bu kapsamda Ýran'la son dönemdeki yakýn temaslarý anlattý. Emniyet'te büyük deðiþim Ankara Emniyet Müdürlüðü'ne Kýrýkkale Emniyet Müdürü Kadri Kartal atandý. Görevden alýnan emniyet müdürlerinin yerine atanan isimlerin aðýrlýkla polis baþmüfettiþi olmasý dikkat çekti. Ýçiþleri Bakanlýðý'na Ait Atama Kararý Resmi Gazete'nin bugünkü sayýsýnda yayýmlandý. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala'nýn imzaladýðý karar göre, Ýçiþleri Bakanlýðýnda, Emniyet Genel Müdür Yardýmcýsý Muammer Buçak, Adana Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan, Ankara Emniyet Müdürü Kadir Ay, Antalya Emniyet Müdürü Mustafa Saðlam, Bursa Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, Diyarbakýr Emniyet Müdürü Recep Güven, Erzurum Emniyet Müdürü Halit Turgut Yýldýz, Gaziantep Emniyet Müdürü Ömer Aydýn, Hatay Emniyet Müdürü Ragýp Kýlýç, Ýzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, Kocaeli Emniyet Müdürü Hulusi Çelik, Malatya Emniyet Müdürü Mustafa Aygün, Mersin Emniyet Müdürü Arif Öksüz, Sakarya Emniyet Müdürü Mustafa Aktaþ, Samsun Emniyet Müdürü Ýsmail Türkmenli ve Trabzon Emniyet Müdürü Ertan Yavaþ baþka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüðü emrine alýndý. Görevden alýnan isimlerin yerlerine de yeni atamalar yapýlýrken ayrýca birçok ile de Emniyet Müdürü atamasý yapýldý. Buna göre, Adana Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Cengiz Zeybek'in, Aksaray Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Mehmet Aslan'ýn, Ankara Emniyet Müdürlüðüne Kýrýkkale Emniyet Müdürü Kadri Kartal'ýn, Antalya Emniyet Müdürlüðüne Özel Harekat Dairesi Baþkaný Cemil Tonbul'un, Bayburt Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Ýsa Bülent Kaya'nýn, Bolu Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Mustafa Kýzýlkaya'nýn, Bursa Emniyet Müdürlüðüne Bolu Emniyet Müdürü Sabri Durmuþlar'ýn, Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðüne Aksaray Emniyet Müdürü Halis Böðürcü'nün, Düzce Emniyet Müdürlüðüne Elazýð Emniyet Müdürü Ayhan Buran'ýn, Elazýð Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Nihat Ýþlek'in, Erzurum Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Kamil Karabörk'ün, Eskiþehir Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Mustafa Þahin'in, Gaziantep Emniyet Müdürlüðüne Düzce Emniyet Müdürü Ali Gezer'in, Hatay Emniyet Müdürlüðüne Niðde Emniyet Müdürü Ali Doðan Uludað'ýn, Ýzmir Emniyet Müdürlüðüne Kastamonu Emniyet Müdürü Sami Uslu'nun, Kastamonu Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Mustafa Yoldan'ýn, Kýrýkkale Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Hasan Onar'ýn, Kocaeli Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Levent Yarýmel'in, Malatya Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Nuri Uluayak'ýn, Mersin Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Hasan Hüseyin Bahar'ýn, Niðde Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Ali Kemal Kurt'un, Sakarya Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Osman Babadaðý'nýn, Samsun Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Vedat Yavuz'un ve Trabzon Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Murat Köksal'ýn atanmalarý, 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 76'ncý maddesi, 3201 sayýlý Emniyet Teþkilatý Kanununun 13'üncü maddesi ile 2451 sayýlý Kanunun 2'nci maddesi gereðince uygun görüldü. Gündemi deðerlendiren AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Metin Feyzioðlu'nun giriþimini eleþtirdi. Çelik, "Barolar Birliði Baþkaný mahkum ve tutuklu bulunan insanlar nezdinde beklenti oluþturmuþtur. Sayýn Barolar Baþkaný ekranlara çýkýp þov yapmaya devam ediyor. 'Ben hiç bir siyasetçiye güvenmem' diyor. Sayýn Feyzioðlu'nun siyasete sýcak bakmamýþ olmasýnda babasýnýn siyasette hüsrana uðramasýnýn rolü olabilir. Bu usulle kimseye fayda saðlayamazsýnýz" diye konuþtu. "ULUDERE KARARI TATMÝN ETMEDÝ" Askeri savcýlýðýn Uludere olayýyla ilgili takipsizlik kararýný deðerlendiren Hüseyin Çelik, "Bu karar vicdanýmý tatmin etmedi" dedi. HSYK düzenlemesiyle ilgili de bilgi veren Hüseyin Çelik, muhalefet partilerine üslup eleþtirisi yöneltti. Çelik, CHP lideri Kemal Kýlýçdaroðlu'nun yalan söylemekle itham etti. YENÝDEN YARGILAMA Yeniden yargýlanmanýn milli iradeye kast etme anlamýna gelen Ergenekon terör örgütünü yok sayma anlamýna gelmediðini ifade eden Çelik, "Balyoz Eylem Planý'ný yok sayma anlamýna asla gelmiyor. Bunlarý görmemezlikten gelmek, milli iradeye kast eden ve bu mahkemece de tespit edilen bu hususlarý kesinlikle göz ardý edelim, yok sayalým anlamýna gelmiyor. Bana da Sayýn Baþbakana da, bakan arkadaþlara ve birçok partili yetkilimize de özellikle daha alt rütbelerdeki bazý insanlarýn gelen mektuplarý var. Bugün AK Partili Çelik'ten önemli açýklamalar mahkum olmuþ veya tutuklu bulunan bu davalarda yargýlanan insanlarýn kesinlikle uzaktan yakýndan diyelim ki Balyoz Eylem Planý ile alakalarý olmadýðý halde kendilerinde bu kapsamda dahil edildiðini, maðdur edildiðini anlatýyorlar. Kulaðýmýzý týkamamýz gereken bir mesele midir. Tabiî ki deðildir. Bu insanlarýn önemli bir kýsmý Anayasa Mahkemesi'ne bireysel baþvuruda bulundular. Eðer bir insanýn uzaktan yakýndan bir olay ile alakasý yoksa, birileri onunla ilgili delil üretmiþse bu zaten insan hakkýna gasptýr. Anayasa Mahkemesi bunlarý incelediði zaman bunlar ortaya çýkacaktýr" dedi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn "Yeniden yargýlamaya sýcak bakýyorum" sözüne açýklýk getiren Çelik, "Konuda hala bir eksiklik varsa, bu konu önünde bir engel varsa, Adalet Bakanýmýza bir talimat vermiþtir. Bu konuda bir çalýþma yapýn demiþtir" diye konuþtu.

11 SPOR 11 Sancaktepe Belediye, Eskiþehirspor'dan aldý Düzyurt'a durmak yok Çorum Belediyespor ile ayný grupta mücadele eden Sancaktepe Belediyespor, Süper Lig ekibi Eskiþehirspor'dan Muhammet Serdar Yazýcý ile anlaþtý doðumlu genç futbolcu sezonun ilk yarýsýný Bozüyükspor'da kiralýk olarak tamamlarken, ikinci yarý için Sancaktepe Belediyespor ile anlaþma saðladý. Bonservisi Eskiþehirspor'da olan genç futbolcu son oynanan Avrupa Þampiyonasý'nda milli takýmýmýzýn formasýný da giydi. SPOR SERVÝSÝ Ýlk etap kampýný Trabzon'da tamamlayan lider, ikinci etap çalýþmalarý için Antalya'ya gidiyor. Düzyurtspor bugün Antalya'ya gidiyor. Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta ilk yarýyý liderlik koltuðunda tamamlayan ve ikinci yarý hazýrlýklarýnýn Ýlk etabýný Trabzon'da tamamlayarak bir günlük izne ayrýlan Turuncu-Yeþil-Beyazlýlar, kinci etap kamp çalýþmalarý için bugün Antalya'ya gidecek. Düzyurtspor Lara'da 9 günlük bir kamp yaparak ikinci yarý öncesi eksik giderecek. ÇOK ÇALIÞMAMIZ GEREK Turuncu-Yeþil-Beyazlýlarda Teknik Direktör Ömer Ortakudaþ, ilk yarýda olduðu gibi ikinci yarýda da baþarýlý sonuçlarýný sürdürmek istediklerini belirterek, "Çok çalýþmamýz lazým. 9 günlük bir kampýmýz var. Burada eksiklerimizi tamamlayarak, Trabzon'a dönüþ yapmadan ikinci yarýnýn ilk karþýlaþmasýný için Aksaray'a geçeceðiz" diye konuþtu. SPOR SERVÝSÝ Darýca güçlü dönüyor Devre arasýnda kadroda ciddi rotasyonlar yapan Darýca Gençlerbirliði ikinci yarýya daha güçlü girecek. Sarý yeþilli takým teknik direktörü Antalya kampýnýn son derece yararlý geçtiðini ifade etti. "Aramýza katýlan arkadaþlarýmýz bize ciddi anlamda güç kattý. Bizden beklentilerin ne denli olduðunu biliyoruz. Ona göre çok çalýþýyoruz. Son yýllarda kýl payý kaçýrdýðýmýz 2.lige bu sezon çýkmak istiyoruz. Bunu baþaracak bir takýmýz" dedi. KAMPIN I YUSUF ATAY 3.ligin en iyi orta saha futbolcularýndan biri olarak deðerlendirilen Yusuf Atay takýma katýlýr katýlmaz farkýný hissettirdi. 28 yaþýndaki baþarýlý orta saha futbolcusu ikinci yarýda Darýca Gençlerbirliði'nin aksayan orta sahasýna ilaç olacak. Kampýn en hýrslý futbolcularý arasýnda yer alan deneyimli yýldýz, Darýca taraftarýnýn önüne çýkacaðý günü iple çekiyor. SPOR SERVÝSÝ 4-4'lük bir kamp yaptýk Balçovaspor'da imzalar konuþtu Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Balçova Belediyespor Tokatspor'dan Doðan Þahin, Payas Belediyespor'dan Okan Aslan ve Altay'dan Önder Sýndýran'ý aldý. Akhisarspor'un 3. Lig ve 2. Lig'de yaþadýðý þampiyonluklarda büyük katkýsý olan 29 yaþýndaki Doðan, Selçuklu, Bandýrma, Yozgat ve Sakaryaspor'da forma giydi. Tecrübeli golcü, 3. Lig'de 68 maçta 21 gol, 2. Lig'de 112 maçta 32 gol, PTT 1. Lig'de ise 20 maçta 5 gol attý. Sol kanatta görev yapan 21 yaþýndaki Okan Aslan'da Payas Belediyespor ve Ýskenderun'da 80 maçta 2 gol kaydetti. Altay'ýn altyapýsýndan yetiþen Önder ise 19 yaþýnda sol bekte görev yapýyor. SPOR SERVÝSÝ Sandýklýspor, Tepecikspor'u 1-0 yendi Hazýrlýk maçlarý ile kamp çalýþmalarýný sürdüren Elibol Sandýklýspor kamp programý dahilinde oynadýðý hazýrlýk karþýlaþmasýnda Çorumspor eski teknik direktörlerinden Gürses Kýlýç'ýn çalýþtýrdýðý Spor Toto 2. Ekiplerinden Tepecikspor'u 1-0 yendi. Sandýklýspor'un futbolu ikinci yarý için umut verirken, Sandýklýspor yönetimi bu futbolla ikinci yarýda þampiyonluðun iddialý ekipleri arasýnda olduklarýný söylediler. Orhangazispor genç takýmýný yendi Ýkinci yarý hazýrlýklarýný sürdüren temsilcimiz Orhangazispor ilk hazýrlýk maçýný genç takým ile yaptý. Gökmen Yýldýran Tesislerindeki maçý ikinci yarýda attýðý gollerle 2-0 galip bitiren Orhangazispor'da özellikle yeni transfer Nazif ile forvet oyuncusu Alican göz doldurdu. Spor Toto 3.lig 2.gruptaki Orhangazispor ligin ikinci yarýsýnýn hazýrlýklarýný kendi tesislerinde yaptýðý antrenmanlarla sürdürüyor. Kýrmýzý siyahlý takým hazýrlýk programý çerçevesindeki ilk hazýrlýk maçýný ise genç takým ile yaptý. Gökmen Yýldýran Tesislerinde oynanan maçýn ilk yarýsý çekiþmeye sahne oldu. Genç takýmýn da göz doldurduðu maçýn ilk yarýsý 0-0 sona erdi. Ýkinci yarýda Orhangazispor A takýmý oyuna aðýrlýðýný koydu ve yeni transferi Alican'ýn attýðý 2 golle maçý 2-0 kazandý. Orhangazispor genç takýmý ise ikinci yarýda Emre'nin ayaðýndan bir penaltý atýþýndan yararlanamadý. ÝKÝNCÝ HAZIRLIK MAÇI YALOVASPOR'LA Orhangazispor ikinci yarý hazýrlýklarý kapsamýnda ikinci hazýrlýk maçýný Yalova'da Yalovaspor ile oynayacak. Faruk Yiðit'in çalýþtýrdýðý Bal ligi takýmlarýndan Yalovaspor'la yarýn Yalova stadyumunda karþýlaþacak olan Orhangazispor'un ikinci yarý baþlayana kadar toplamda 4 yada 5 hazýrlýk maçý oynamasý bekleniyor. SPOR SERVÝSÝ Erzurum Büyükþehir Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, Antalya Belek'te yönetimin destekleri ile dört dörtlük bir kamp yaptýklarýný söyledi. Ýncedal, "Oyuncularýmýn istekli çalýþmasý ve kamp ortamýnýn güzel olmasý bakýmýndan son derece verimli bir çalýþma yaptýk" dedi. Erzurum Büyükþehir Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, Antalya Belek Kampýný deðerlendirdi. Yönetimin imkanlarý seferber etmesi sonucu Riu Kaya Otel'de dört dörtlük bir kamp yaptýklarýný belirten Ýncedal, "Yönetimiz bizim için gerçekten çok güzel bir kamp ortamý oluþturdu. Otel güzeldi. Sahalar güzeldi. Havalarýnda istediðimiz gibi gitmesi nedeniyle son derece olumlu geçen 13 günlük bir kamp yaptýk" dedi. Mavi-beyazlý takýmýn hocasý Yavuz Ýncedal, ikinci devre zorlu geçecek müsabakalar öncesinde son derece yararlý bir çalýþma ortamýný geride býraktýklarýný ve bundan sonra ikinci yarýnýn ilk karþýlaþmasý olan Elibol Sandýklý maçýna bileneceklerini söyledi. OYUNCULARIMIN HEPSÝ ÇOK ÝSTEKLÝYDÝ Büyükþehir Belediyespor'un hocasý Ýncedal, oyuncularýnýn çalýþma temposundan memnun kaldýðýný belirterek, "Antalya Belek'te 13 gün boyuncu fiziksel geliþim ve takým uyumunu pekiþtiren idmanlar yaptýk. Bu kampta ikide hazýrlýk maçý oynadýk. Oyuncularýmýn çalýþmalardaki hýrsýndan ve istekli oluþlarýndan son derece memnunum. Kulüp Baþkanýmýz Saim Özakalýn ile yönetimimize böylesi bir ortamý saðladýðý için teþekkür ederiz" dedi. KADRO DERÝNLÝÐÝ ÞART Erzurum ekibinin teknik patronu Yavuz Ýncedal, ligin ikinci devresinde maçlarýn çok zorlu geçeceðini belirterek, bunu göre de kadro derinliðini oluþturmak zorunda olduklarýný söyledi. Ýncedal, "Liglerde ikinci yarý maçlarý her zaman zorlu geçmiþtir. Yine maçlar çetin geçecek. Þu ana kadar santrfor Deniz Sert ile orta sahada gelecek vaat eden Mustafa Kemal Küçük'ü transfer ettik. Ýyi bir orta saha ve sað bek arayýþlarýmýz ve görüþmelerimiz sürüyor. Yönetimimiz bunun için seferber olmuþ durumda. Ýnanýyorum ki, hafta içi bu konu da baþarýya ulaþýrýz" dedi. Takým, yönetim ve taraftar bütünlüðü sonucu þampiyon olacaklarýna inandýðýný belirten Ýncedal, ligin ikinci devresinde taraftarýn tribünleri doldurmasýný istedi. BUGÜN TOP BAÞI YAPIYOR Bu arada Antalya kampý sonrasý iki gün izin verilen futbolcular, bugün memleketlerinden dönerek, saat 15.00'da yapýlacak olan idmana çýkarak, Sandýklý mesaisine baþlaþacak. Teknik Patron Yavuz Ýncedal ile yardýmcýlarý Gökhan Kaynak, Rýfký Ekenler ve kaleci Antrenörü Cengiz Tarým da, bugün Erzurum'da olacak. Teknik heyet ve futbolcular Antalya Belek kampýnýn ardýndan ilk kez Erzurum'da bir çalýþma yapacak. SPOR SERVÝSÝ Sakaryaspor, transfer yasaðý ile uðraþýyor Spor Toto 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Sakaryaspor'un Kulüp Baþkaný Selahattin Aydýn, kentin önde gelen kiþilerini bir araya getirerek maddi kaynak bulmayý ve bu þekilde transfer yasaðýný kaldýrmak istediklerini söyledi.aydýn, düzenlediði basýn toplantýsýnda, maddi imkansýzlýklar nedeniyle istifa noktasýna geldiklerini ancak Türk-Ýþ Genel Baþkaný Ergün Atalay'ýn giriþimiyle bu karardan vazgeçtiklerini anlattý. Takýmý iyi noktalara taþýyabilmek için yeni bir çalýþma baþlattýklarýný kaydeden Aydýn, "Bu çalýþmayla hem oyuncularýmýzýn alacaklarýný ödemek hem de olursa transfer yasaðýný kaldýrmak istiyoruz. Sakaryaspor, siyaset üstü bir konudur. Þehrimizin tüm milletvekilleriyle hangi partiden olursa olsun birlikte çalýþacaðýz. Þehrimizin tüm dinamikleriyle birlikte bu sorunu çözmek istiyoruz" dedi.aydýn, bu çalýþmada her partinin milletvekilinin yer almasýný istediklerini aktardý. Öncelikle bu sezonu ligde kalarak tamamlamak istediklerini vurgulayan Aydýn, "Bunun yaný sýra alacaklý oyuncularla anlaþarak transfer yasaðýný kaldýrmak istiyoruz. Ýstekli bir durum var. Bu acil eylem planý, inþallah takýma çare olacaktýr. Kimse bu konuya siyasi yaklaþmamalý ve herkesi ortak noktada toplamak istiyoruz. Sakaryaspor, hepimizin takýmýdýr" diye konuþtu. Ay sonuna kadar tüm belediyelerden alacaklý olduklarý kombine bilet paralarýný tahsil etmek istediklerini dile getiren Aydýn, þunlarý söyledi:"bu parayla, mevcut oyuncularýmýzýn alacaklarýný ödeyerek sezonu iyi þekilde kapatmak istiyoruz. Kentimizin tüm önde gelen isimlerini, bir araya getireceðiz. Burada çalýþmamýzýn detaylarýný anlatacaðýz. Transfer yasaðýnýn kaldýrýlmasý için de görüþlerimizi onlara ileteceðiz. Þu anda takýmýmýz kampta ve çalýþmalarýný sürdürüyor. Bu sezonki hedefimiz, kümede kalmak. Bu oyuncu grubuyla da bunu halledebileceðimize inanýyorum. Transfer yasaðýnýn kaldýrýlmasýyla takýma takviye yapabiliriz. Bunun için de gereken desteði arýyoruz. Bu desteði de bulduðumuz taktirde iyi bir duruma geliriz diye düþünüyorum."

12 Belediyespor, Gümüþhanespor'u 3-1 yendi Kamp programý dahilinde üçüncü hazýrlýk maçýný Spor Toto 2. Lig takýmlarýndan Gümüþhanespor ile oynayan Belediyespor ilk yarýsý 1-1 sona eren karþýlaþmayý 3-1 kazandý. Ýlk hazýrlýk maçýnda 2. Lig ekibi Körfez Futbol Kulübü'nü 1-0 yenen Belediyespor ikinci hazýrlýk karþýlaþmasýnda ise Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalmýþtý. Dünde üçüncü hazýrlýk maçýný oynayan temsilcimiz bu karþýlaþmayý güzel bir futbolla 3-1 kazanmayý bildi. Ýl karmasýnýn malzemeleri daðýtýldý Baðcý: Bir sözümüzü daha yerine getiriyoruz Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý yaptýðý açýklamada geçtiðimiz sene ihale edilen ve yapýmýna baþlanan Oðuzlar ilçesi Sentetik Çim Yüzeyli Sahanýn tamamlandýðýný ve dün itibariyle teslim edilerek hizmete açýldýðýný belirtti. Milletvekili Baðcý, Oðuzlar ilçesinde bulunan toprak zeminli antrenman spor alanýnýn 2013 yýlý yatýrým programý çerçevesinde sentetik yüzeyli çim saha, soyunma odalarý ve tribün olarak yapýlacaðýnýn müjdesini geçtiðimiz yýl ortasýnda vermiþti. Baðcý açýklamasýnda; " TL ihale beledi olan ve yaklaþýk TL Proje Maliyet Bedeli olan Sentetik Çim Saha, iþ bitim tarihi olan 2014 yýlýnýn Þubat ayýndan önce tamamlanarak 7 Ocak 2014 tarihi itibariyle teslim edilmiþtir. 68x 105 ebatlarýnda yapýlan Sentetik Çim Sahamýzýn yapýmý bitmiþ ve saha testleri de tamamlanmýþtýr. Önümüzdeki günlerde FIFA Belgesinin yayýnlanmasý ile de resmi olarak Oðuzlar Ýlçemizdeki Spor Kulüplerinin hizmetine açýlmýþ olacaktýr. Amatör Ligde mücadele eden Oðuzlar Belediyespor ve diðer spor kulüplerimiz ile ilçe gençliðinin hizmetine sunulan sentetik çim yüzeyli sahanýn tüm sporseverlere hayýrlý olmasýný dilerim. Verdiðimiz bir sözümüzü daha yerine getiriyor olmaktan da büyük mutluluk duyuyor, gençlik ve spor faaliyetleri için önemli bir ihtiyacý karþýlayacak olan bu sahanýn Ýlçemiz sporunun güçlenmesine ve geliþmesine katký sunmasýný diliyorum." Dedi. SPOR SERVÝSÝ Futbol Federasyonu tarafýndan uygulamaya baþlayan Ýl Karmalarý ve Yetenek Geliþtirme programý kapsamýnda ilimizde belirlenen sporcularýn malzemeleri önceki akþam törenle daðýtýldý. 1 nolu sentetik çim sahada düzenlenen malzeme daðýtýmýna ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran, Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, TÜ- FAD Yönetim Kurulu üyesi Bilal Gökmen ile Kent Antrenörü Alpay Ardýk ve YFEM Antrenörü Selahattin Karaca ile futbolcular katýldýlar. Malzeme daðýtýmýnda konuþan Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, bu çalýþmanýn çok önemli olduðunu belirterek Federasyon'un bu projeye büyük önem verdiðini ve bu malzemeleri gönderdiðini belirterek futbolculardan da bu öneme layýk olmalarýný ve çok çalýþarak milli takým düzeyinde isimler çýkmasýný istediklerini söyledi. Ayan, Çorum futbolundan yetiþen genç deðerlere de bu konuda güveninin tam olduðunu belirterek hepsine baþarýlar diledi. ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran'da konuþmasýnda Futbol Federasyon'un ülkede futbolun geliþmesi ve yeni yýldýzlarýn Türk futboluna kazandýrýlmasý için çok önemli bir proje olduðunu belirterek sporculardan bu projeye dahil olmalarýndan dolayý çok þanslý olduklarýný söyledi. Kurtaran, bu projede görev yapacak Alpay Ardýk ve Selahattin Karaca'nýn da katkýlarýnda milli takýmlar düzeyinde sporcular çýkacaðýna inandýðýný sözlerine ekledi. TÜFAD Temsilcisi Bilal Gökmen'de futbol taban birliklerinin ildeki geliþim için ellerinden gelen desteði verdiklerini belirterek bu organizenin Çorum futboluna yeni yetenekler kazandýracaðýna inandýðý söyledi. TÜFAD olarak bu çalýþmalara her türlü desteði verdiklerini bundan sonrada vermeye devam edeceklerini belirten Gökmen, milli takým kapýsýnýn artýk bu takýmlardan çýkacaðýný belirterek futbolculardan fedakarlýk yaparak çok çalýþmalarýný ve Çorum'u en baþarýlý þekilde temsil etmelerini beklediklerini söyledi. Kent Antrenörü Alpay Ardýk'da yaptýðý konuþmada futbol taban birliklerinin temsilcilerine verdikleri destekten dolayý teþekkür etti. Ardýk, ve 2000 doðumlu sporcular arasýndan uzun takipler sonucunda seçilen 18 elit sporcunun haftada iki gün antrenman yapacaklarýný belirterek 'Futbol Federasyonu tarafýndan gönderilen antrenman programý dahilinde çalýþma yapacaðýz.bu antrenmanlarda futbolcularýn aylýk geliþim raporlarýný hazýrlayarak bölge müdürlüðüne sunacaðýz. Bu raporlar doðrultusunda milli takým antrenörleri futbolcularý takibe alacaklar ve bu isimler milli takýmlar kadrolarýnda yer almaya baþlayacaklar. Hedefimiz çok çalýþarak bu elit sporcular arasýndan milli takýma en fazla sayýda sporcu göndermek. Pazartesi gününden itibaren program doðrultusunda çalýþmalara baþlayacaðýz' dedi.konuþmalarýn ardýndan Futbol Federasyonu tarafýndan gönderilen sporcu malzemeleri davetliler tarafýndan futbolculara daðýtýldý.spor SERVÝSÝ Tahir Kurt, Ümraniyespor ile anlaþtý Çorum Beldiyespor'unda gündemine gelen Orhangazispor'un golcü futbolcusu Tahir Kurt Spor Toto 3. Lig 1. Grup lideri Ümraniyespor ile anlaþtý. Orhangazispor'da sezona baþlayan Tahir Kurt oynadýðý ilk yarý boyunca rakip filelere 12 gol kaydetti. Sezonun ilk maçýnda Orhangazispor'un Çorum Belediyespor'u 2-1 yendiði karþýlaþmada da bir golü bulunan oyuncunun ismi devre arasý transferinin baþýnda Çorum Belediyespor ile de anýlmýþtý. Alaca maçý Pazar günü Bölgesel Amatör Lig'in ikinci yarý hazýrlýklarýný Çorum'da yaptýðý çalýþmalarla sürdüren Çorumspor lig öncesi durumunu görmek adýna hazýrlýk maçlarýna Alaca Belediyespor maçý ile start verecek.çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak'ýn yaptýðý açýklamaya göre,merzifonspor'unda maç teklifi olmasýna raðmen iki kulüp yönetimi Pazar günü Alaca oynanmak üzere Alaca Belediyespor-Çorumspor hazýrlýk ve dostluk maçý için anlaþma saðlandý. Alaca Belediyespor ile Çorumspor arasýndaki karþýlaþma Pazar günü saat 13.30'da oynanacak. ADNAN YALÇIN Kýrmýzý siyahlýlar durmuyor Ligin ikinci yarýsýna Ýskilip Belediyespor karþýlaþmasý ile baþlayacak olan Çorumspor Teknik Direktör Hasan Atalay yönetiminde yaptýðý antrenmanlarla hazýrlýklarýna devam ediyor Sýnavlarý olan Osman Seçgin ve hafif aðrýlarý olan Hüseyin Gültikçi'nin katýlmadýðý dünkü antrenman saat 13.30'da 1 nolu sentetik sahada baþladý. Isýnma hareketleri ve 5'e 2 çalýþmasý ile baþlayan antrenman daha sonra koordinasyon ve pas çalýþmalarý ile devam etti. Pas çalýþmalarý sýrasýnda hata yapan oyunculara uyarýlarda bulunan teknik adam lig maçýna kadar çok çalýþmalarý gerektiðinin altýný çizerek futbolculara uyarýlarda bulundu. Antrenman yapýlan minyatür kale maç ile sona erdi.çorumspor bugün yapacaðý tek antrenmanla hazýrlýklarýný sürdürecek. Kýrmýzý siyahlýlar haftasonunda Pazar günü Alaca'da Alaca Belediyespor ile ilk hazýrlýk maçýna çýkacak. KALECÝ TUGAY YILMAZ ÝLE PRENSÝPTE ANLAÞILDI Kaleciler Ali Yaman ve Süleyman kabasakal ile yollarýný ayýrdýktan sonra antrenmalarýný kalecisiz sürdüren Çorumspor CFS Baðcýlar Spor'dan kaleci Tugay Yýlmaz ile yaptýðý görüþmelerden sonra futbolcuyu Çorum'a davet etti. Prensip anlaþmasýna varýlan kaleci Tugay Yýlmaz'ýn bugün Çorum'a gelerek antrenmanlara katýlmasý bekleniliyor. ADNAN YALÇIN Ýskilip-Merzifon maçý Merzifon'a alýndý Bugün Çorum'da Nazmi Avluca Sahasý'nda oynanmasý beklenen Ýskilip Beldiyespor ile Merzifonspor arasýndaki hazýrlýk maçý Merzifon'a alýndý. Merzifonspor Kulübü yönetiminin ricasý üzerine gerçekleþtiði öðrenilen karþýlaþma bugün saat 13.30'da Merzifon Ýlçe Stad'ýnda oynanacak. Her iki takým teknik adamýnýn yeni transferlerini göreceði ve yapýlan çalýþmalarýn ardýndan takým performansýný takip edeceði karþýlaþmanýn oldukça zevkli geçmesi bekleniliyor. PRENSÝP ANLAÞMASINA VARILDI Ýskilip Belediyespor dün Çorum'a davet ettiði iki futbolcu ile prensip anlaþmasýna vardý. Teknik Direktör Nihat Armutçu Çorum'a davet ettikleri birisi kaleci, birisi forvet arkasý orta saha oyuncusu iki futbolcu ile prensip anlaþmasýna vardýklarýný söyledi. Armutçu, futbolcularýn lisans sorununu çözmesi halinde kesin anlaþmayý yapacaklarýný kaydetti. ADNAN YALÇIN

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı