Baðcý, Sosyologlarýn sorunlarýný çözüyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baðcý, Sosyologlarýn sorunlarýný çözüyor"

Transkript

1 Milletvekilleri Baðcý ve Yýldýrým Avrupa'da Türklere "17 Aralýk operasyonunu" anlatacak AK Parti 17 Aralýk operasyonu ve sonrasýnda yaþananlarý anlatmak üzere Avrupa'ya açýlmaya karar verdi. Gurbetçi vatandaþlarla bir araya gelecek olan AK Partili vekiller, Almanya, Fransa, Ýsviçre ve Ýsveç'te bir dizi program düzenleyecek. AK Parti'nin, "17 Aralýk operasyonu" sürecine iliþkin olarak Avrupa'daki Türkiye kökenli vatandaþlarý bilgilendirmek üzere AK Parti Grup Baþkanvekili Mahir Ünal'ýn baþkanlýðýnda 10 milletvekili ile Ocak 2014 tarihleri arasýnda Avrupa'da bir dizi program düzenleyeceði bildirildi. 9 DA Hasan Hüseyin Bahar Mersin Emniyet Müdürü oldu Ankara, Diyarbakýr, Ýzmir, Adana, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Malatya, Mersin, Sakarya, Samsun ve Trabzon Emniyet Müdürleri merkeze çekildi. Ankara Emniyet Müdürlüðü'ne Kýrýkkale Emniyet Müdürü Kadri Kartal atandý. 5 TE 40 KURUÞ Necati Þimþek güven tazeledi Baðcý, Sosyologlarýn sorunlarýný çözüyor Hazýr Elbiseciler Odasý olaðan genel kurulu dün yapýldý. Yapýlan seçim sonucu mevcut baþkan Necati Þimþek yeniden oda baþkaný seçilerek, güven tazeledi.necati Þimþek ve Muharrem Eker'in yarýþtýðý Hazýr Elbiseciler Odasý'nýn Olaðan Genel Kurulu gerçekleþtirildi.287 oda üyesi esnafýn oy kullandýðý Genel Kurul sonunda mevcut baþkan Necati Þimþek 175 oy alarak yeniden baþkan seçildi. Diðer aday Muharrem Eker ise 109 oy aldý. 3 oyda geçersiz sayýldý. 3 TE 10 yýlda 3 bin 743 avcý eðitim sertifikasý verildi Þefim Restaurant hizmette Þefim Restaurant, hizmete girdi. Þefim Restaurant, güveç yemeklerinden çorba ve iskendere kadar zengin mönüsü ile Çorum halkýnýn hizmetinde. Ýþletme sahiplerinden Veli Yýlmaz ve Ömer Karslý restaurant hakkýnda bilgi verdi. Ömer Karslý "20 senelik tecrübemizi Çorum halkýna sunduk. Kaliteli hizmet tecrübeli ekibimiz ile elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalýþýyoruz" dedi. 7 DE AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'nýn 3 yýl önce Sosyologlarýn teknik hizmetler sýnýfýna geçirilmesi için baþlatmýþ olduðu çalýþma kanunlaþýyor. Milletvekili Baðcý "Kamu politikalarýna sosyolojik bakýþ açýsý kazandýrýlmasý" isimli bir rapor hazýrlayarak Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve ilgili bakanlara vermesi ile birlikte Sosyologlarýn kadro sorunlarý çözülmeye baþladý. 3 TE Yaþlý kadýn evinde öldürüldü Alaca ilçesinde yalnýz yaþayan Asiye Þahin (71), evinde boðazý kesilmiþ ve býçaklanmýþ halde bulundu. Cumhuriyet Mahallesi Harmanlar Sokak'ta meydana gelen olayda, yalnýz yaþadýðý öðrenilen Asiye Þahin'in bakýcýsý sabah saatlerinde yaþlý kadýnýn evine giderek kapýyý çaldý. Kapýyý uzun süre çalan bakýcý durumdan þüphelenerek durumu diðer komþulara haber verdi. "Anne Oluyorum" eðitimleri baþlýyor "Saka kuþu" operasyonu 9 DA 2 DE O HÝÇBÝR ZAMAN NEFSÝNE UYMADI.. Orman ve Su Ýþleri Çorum Þube Müdürü Mahmut Temel yaptýðý açýklamada 2013 yýlýnda gerçekleþtirdikleri çalýþmalarý deðerlendirdi. Çorum'da mevcut olan kýnalý keklik miktarýnýn artýrýlmasý amacýyla Bakanlýðýn Yozgat'a bulunan üretme istasyonundan 500 adet kýnalý keklik getirilerek doðaya býrakýldýðýný kaydeden Mahmut Temel... 9 DA Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürlüðü ekipleri "Saka kuþu" operasyonu düzenledi. "Gülabibey Mahallesinde Saka kuþu yakalandýðý" ihbarýný alan Av Koruma Ekipleri bölgeye gittiklerinde bir erkek ve bir bayan araçlarýna binerek kaçtýlar. Ekipler 65 adet Saka kuþu, 2 adet kafes ve kuþlarý yakalamakta kullanýlan að ele geçirdiler. 3 TE Uslu'dan Baþbakan Yardýmcýsý Emrullah Ýþler'e tebrik Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Baþbakan Yardýmcýlýðýna atanan Prof. Dr. Emrullah Ýþler'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. 5 TE YEDAÞ merkezde elektrik kesintisi yapacak 3 TE Uður Çýnar Kavram'ýn hamlýðý da týpký insanoðlu misalidir. Çiðlikten piþmeye olgunlaþýp kâmilleþmeye evirilir. Bütün sözler söylenmiþtir. Davranýþlar davranýlmýþtýr. Yaþam, tekrarýn esrarýnda saklý bir sýrdýr. Kutsal sýrra vakýf olan aziz, Hacý Bektaþi Veli kýsa ve öz söylemiþtir gidilecek izin yönünü. 5 TE Çiftçilere köylerde gece eðitimleri verilecek 3 TE Çýraklýk Eðitimde Ocak kayýtlarý baþladý 2 DE

2 Köse, Evciyenikýþla köyünün yol sorununu sordu CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse Evciyenikýþla köyünün yol problemini TBMM'ye taþýdý. Milletvekili Köse, konu hakkýnda Ýçiþleri Bakanýnýn yanýtlamasý talebiyle yazýlý önerge verdi. Köse, önegersinde Çorum Ýli Merkez Evciyenikýþla köyünün uzun süredir yol problemi ile karþý karþýya olduðunu ifade ederek, "Köylüler köyiçi yollarýnýn kilit taþý yapýlmadýðýndan, özellikle Yenihayat Barajý kýyýsýnda uzun süredir asfaltlanmayan yol yüzünden ulaþým zorluðu yaþadýklarýný belirtmektedirler. Köylüler bu sorunu daha önce dile getirdiklerini ancak gerekenin yapýlmadýðýný söylemektedirler. Sözü geçen problemlerden dolayý köyde yaþam koþullarý zorlaþmaktadýr. Evciyenikýþla Köyü'nün ulaþým problemini çözebilmek için baþlamýþ bir asfaltlama çalýþmanýz var mýdýr? Eðer böyle bir çalýþmanýz varsa ne zaman baþlamýþtýr ve ne zaman tamamlanmasý planlanmaktadýr? Eðer yoksa, bu konuda bir çalýþma baþlatmayý düþünür müsünüz? Evciyenikýþla köyünün köyiçi yollarýna kilit taþý döþenmesi için baþlamýþ bir çalýþmanýz var mýdýr? Eðer böyle bir çalýþmanýz yoksa baþlatmayý düþünür müsünüz?" ifadelerini kullandý. Sahibinden 450 M2 Kiralýk Ýþ yeri AK Þemsettin Caddesi üzerinde No: 36 ( Kakaçlar Petrol yaný ) 2 Kat kullaným alanýna sahip ve deðiþik sektörel kullanýma müsait olan Toplam 450 Metrekare kapalý Ýþ yeri Sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Kayseri'deki Fabrikamýzda Sürekli Çalýþtýrýlmak Üzere Vasýfsýz Bay Elamanlar Aranmaktadýr. Maaþ+Ssk+Yemek Ve Yatacak Yer Mevcuttur. 2 Çýraklýk Eðitimde Ocak kayýtlarý baþladý Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezinde Öðretim yýlý Kýþ Dönemi çýrak kayýtlarý 2 Ocak'ta baþladý. Kayýtlar 24 Ocak tarihine kadar devam edecek. Merkez Müdürü Doðan Uyar, çýrak kayýtlarýnýn biran evvel yapýlmasýný ve son günlere býrakýlmamasýný istedi. Ýþyerlerinde kayýtsýz çýraklarýn çalýþtýrýlmasýnýn hem iþyeri, hem de çalýþan için sýkýntý oluþturacaðýný o nedenle kayýt iþlemine dikkat edilmesini isteyen Uyar, bunun yanýnda zorunlu öðretim nedeniyle özellikle liseye baþlamýþ fakat devam ettiremeyerek örgün eðitimden ayrýlarak açýk liseye yazýlan öðrencilerin velilerinin çocuklarýný mutlaka çýraklýk yolu ile meslek sahibi yapmalarý gerektiðini vurguladý. Uyar, ayný zamanda ortaokulu bitirip herhangi bir liseye kayýt olmak istemeyen yada okuyamayacak durumda olan öðrencilerde açýk liseye kayýtlarýný yaptýrmak þartýyla Çýraklýk Eðitime kayýtlarýný yaptýrabileceklerinide belirtti. Kayýt için gerekli þartlar ise þunlar: Çalýþtýðý/çalýþýlacaðý meslek çýraklýk eðitimi kapsamýnda olmalýdýr. Usta Öðreticilik belgesi olan bir ustanýn yanýnda çalýþýyor / çalýþacak olmalýdýr. Kayýt tarihi itibarýyla 19 yaþýndan gün almamýþ olmalýdýr. Ortaokulu 2012 ve 2013 Haziranýnda bitirenler ile 2012, 2013'te lise 1'den terk olanlar açýk liseye kayýt yaptýrmýþ olmalýdýr. Ayrýntýlý bilgi için adresinden veya okuldan bilgi alýnabilir." Askerliðini yapmýþ olanlarda istemeleri halinde, çýrak olarak Merkeze kayýt yaptýrabilecekler. Bayanlarda yaþ sýnýrý olmaksýzýn kapsamda olan mesleklerde çýrak olarak kayýt yaptýrabilecekler. "Anne Oluyorum" eðitimleri baþlýyor Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin "Mutlu Bebek, Mutlu Anne ve Mutlu Aile" sloganýyla yola çýktýðý çalýþmalar kapsamýnda hayata geçirilen "Anne Oluyorum" projesinin dokuzuncusu 9 Ocak 2014 tarihinde Perþembe günü saat itibariyle baþlayacak. 5 hafta sürecek olan bu okuluda anne ve anne adaylarýna Kadýn Doðum Uzmaný Dr. Pýnar Yýldýrým tarafýndan "Gebeliðin oluþumu ve normal gebelik süreci", Diþ Hastanesi hekimlerinden Dilþat Özdoðan tarafýndan "Gebelikte aðýz ve diþ saðlýðý", Fizyoterapist Mürvet Seber tarafýndan "Gebelik sürecinde güvenle yapabileceðimiz egzersizler", Diyetisyen Aynur Kurþun tarafýndan "Gebelikte ve lohusalýkta beslenme" Psikolog Özlem Özbay tarafýndan "Gebelik ve gebelik sonrasý süreçte psikolojik deðiþikliklerin neler olduðu", "Bebeklik (0-2 yaþ) çaðý ruh saðlýðý", Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Mehtap Akbalýk Kara tarafýndan "Anne sütü, emzirme ve yeni doðan bakýmý", Doðum Salonu Ebelerinden Aynur Bolat ise "Doðuma hazýrlýk normal doðum süreci ve aile planlamasý yöntemlerinin neler olduðu" konularýnda katýlýmcýlara bilgi verecekler. Ýmsâk : 05:11 Güneþ : 05:31 Ýþrak 06:55 Öðle : 11:57 Ýkindi : 14:23 Akþam : 16:42 Yatsý : 18:13 -Hasta düþtüm hey aðalar Halim bilmez daðlar þimdi Düþman gibi dost karþýmda Zülüflerin baðlar þimdi Etmedim ahd ü zamaný Geçti mihnetin zamaný Yitirdim kaþý kemaný Gözüm yaþý çaðlar þimdi Del'oldum kanman sözüme Dost hançer vurdu özüme O yâr bakmýyor yüzüme Yas çekecek çaðlar þimdi Balaban uçurdum gölden Tor þahin kaçýrdým koldan Yazýk fýrsat gitti elden Mecnun oldum beyler þimdi Fýrkat oldu yaktý caným Feryatla geçer zamaným Yaralandým, akar kaným Karac'oðlan aðlar þimdi KARACAOÐLAN 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 2. Hafta Ahmak olan kimse, övülmekten hoþlanýr. Ahmed bin Hanbel Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri HASTA DÜÞTÜM HEY AÐALAR HAVA DURUMU Müracaatlarýn 'den Volkan Bey'e Yapýlmasý Rica Olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 500 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Anadolu Lisesi, Cemal Süreya'yý anacak Yýl: 9 Sayý: 2675 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Çorum Anadolu Lisesi Kültür Edebiyat Kulübü, edebiyatýmýzýn deðerli ismi Þair ve Yazar Cemal Süreya'yý ölümünün 23. yýl dönümünde çeþitli etkinliklerle anacak. 9 Ocak 2014 Perþembe günü saat 10.00'da Çorum Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda Kültür Edebiyat Kulübü üyesi öðrencilerin gerçekleþtireceði programda, þairin hayatý, edebi kiþiliði ve eserleri konulu sunumlarýn ardýndan Anadolu Lisesi sergi salonunda Türk Karikatür Sanatýnýn usta isimlerinin, Çorum Anadolu Lisesi Kültür Edebiyat Kulübü etkinlikleri için çizdikleri Cemal Süreya portre Karikatür Sergisi eþliðinde Okulun Müzik Kulübü öðrencileri keman ve gitar dinletisi sunacaklar. Çorum Anadolu Lisesi Kültür Edebiyat Kulübü Rehber Öðretmeni Bilal Yalçýn, Cumhuriyet tarihinin usta þairlerinden Cemal Süreya'yý anma etkinliklerine katkýlarýndan dolayý Okulun Müzik Öðretmeni Aycan Bilgener ve Karikatür Sergisinin oluþmasýný saðlayan Coðrafya Öðretmeni Sönmez Yanardað'a teþekkür etti. Bilal Yalçýn, Çorumlu sanatseverleri etkinliðe beklediklerini sözlerine ekledi. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD EUR STERLiN 3,568 3,584 JPY YENi 0,208 0,209 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER KAYA ECZANESÝ TEL: GÜLABÝBEY MAH. CEMÝLBEY 1. SOK. ERMAN ECZANESÝ TEL: ULUKAVAK MH TARAKÇI 8.SOK. 32/A -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Baðcý, Sosyologlarýn sorunlarýný çözüyor AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'nýn 3 yýl önce Sosyologlarýn teknik hizmetler sýnýfýna geçirilmesi için baþlatmýþ olduðu çalýþma kanunlaþýyor. Milletvekili Baðcý "Kamu politikalarýna sosyolojik bakýþ açýsý kazandýrýlmasý" isimli bir rapor hazýrlayarak Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve ilgili bakanlara vermesi ile birlikte Sosyologlarýn kadro sorunlarý çözülmeye baþladý. Baðcý'nýn çalýþmalarýný Sosyologlar Platformu, Sosyolji Derneði, Sosyologlar Derneði, Yeniden Sosyoloji Derneði gibi pek çok STK yakýndan takip ediyor ve destek veriyor. Dr. Cahit Baðcý Türkiye genelinde sosyologlarýn kadro ve özlük sorunlarý ile yakýndan ilgilenerek çözüm üretmesi Sosyologlarýn gündeminde. Baðcý'nýn giriþimleri ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn taþra teþkilatlarý için Sosyalog kadrolarýnýn tahsisi konusu TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda karara baðlandý. Sosyologlar Türkiye genelinde Aile ve Sosyal Poltikalar Bakanlýðýnýn taþra teþkilatlarý için ihdas edilen kadronun alt yapý çalýþmlarýný gerçekleþtiren Baðcý'ya teþekkür ettiler. Ayrýca Türkiye genelinde Sosyologlarýn sorunlarýný çözmeye kararlý olan Baðcý Türkiye'de ilk defa "Okul Sosyoloðu" konusunu gündeme getirdi yýlý bütçe görüþmelerinde MEB Bütçesi üzerinde yaptýðý konuþmada ilk kez Türkiye'de ilk defa "Okul Sosyoloðu" konusunu gündeme getiren Baðcý, ders dýþý zamanlarda çocuklarýn ve gençlerin sosyal ortamýna vurgu yaparak "Her þey ders deðildir, kiþilik geliþiminde arkadaþlýk ortamý, sosyalleþme, sosyal ortam, okul-aile iliþkisi son derece önemlidir. Baþarýyý saðlayan faktörlerde bireyin sosyal çevresinde uyumu, dinginliði, huzur ve mutluluðu da önemlidir. Buna katký saðlayacak rehber öðretmen ile birlikte "Okul Sosyoloðu"dur" dedi. Bahadýr YÜCEL "Çözüm için atýlan adýmlar deðersizleþtirilmeye çalýþýlýyor" Çiftçilere köylerde gece eðitimleri verilecek Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðünde Tarýmsal Eðitim Seminerleri (TARSEM) projesi kapsamýnda düzenlenen personele yönelik hizmet içi eðitim toplantýlarý devam ediyor.toplantýlarýn bu hafta ki bölümünde çeltik tarýmý anlatýldý. Ziraat Mühendisi Ali Kuyulu tarafýndan hazýrlanan ve sunulan çeltik tarýmý sunumunda çeltik tarýmýnýn tarihçesi, dünyada, Türkiye'de ve ilimizde üretimi, yetiþtiricilik, hastalýk ve zararlýlarý hakkýnda bilgiler verildi. Toplantýya katýlan Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ toplantý sonrasýnda yaptýðý konuþmada sunumundan dolayý Ziraat Mühendisi Ali Kuyulu'ya teþekkür etti ve hizmetiçi eðitimi toplantýlarýnýn önemine deðinerek bu tür toplantýlarýn yaygýnlaþtýrýlacaðýný ve önümüzdeki günlerde köylerde de gece eðitimlerinin yapýlacaðýný söyledi.koordinasyon ve Tarýmsal Veriler Þube Müdürü Yusuf Þahinbaþ da TARSEM'lerin haftada iki gün ve birbirinden farklý dört seminer þeklinde planlandýðýný ve kýþ döneminde tüm TARGEL personelinin kendi uzmanlýk konularýnda sunumlar hazýrlayarak seminer vereceðini kaydetti. Yasin YÜCEL Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, bir internet sitesinde, sendikalarýyla ilgili iyi niyetli yaklaþýmdan uzak, sorunlarýn çözümü için atýlan adýmlarý deðersizleþtirmeye yönelik haberler yayýnlandýðýný ifade etti. "Sorunlarýn çözümü için atýlan adýmlarý deðersizleþtirmek, emeðe saygýsýzlýktýr" diyen Ahmet Saatçi, "Türkiye'de memur sendikacýlýðýnýn tarihi geçmiþ yýllara dayanmaktadýr. Uzun yýllar verilen mücadelenin ilk adýmý sendikalarýn yasal olarak kabul edilmesi, sonraki adýmý ise sendika yasasýnýn çýkmasý, en son adýmý ise, toplu sözleþme hakkýnýn verilmesi olmuþtur. Sýrada ise toplu sözleþmenin olmazsa olmazý grev hakkýnýn elde edilmesi bulunmaktadýr. Grevsiz toplu sözleþme, sendikacýlýðýn ruhuna aykýrýdýr" dedi. Sorun çözmek ve kazaným elde etmek için sabýrla mücadele edilmesi gerektiðini belirten Saatçi, "Kazanýmlar, yapýlan tek tek ziyaretlerle, küçük-büyük eylem ve etkinliklerle, haklý talepleri her platformda dile getirmekle elde edilmiþtir. Unutulmamalýdýr ki, mermeri delen damlalarýn gücü deðil, sürekliliðidir. Toplu görüþme ve müteakibindeki toplu sözleþme süreçlerinde elde edilen kazanýmlar da, taleplerin anlatýlmasý, ikna edilmesi ve kabul ettirilmesi sonucu elde edilen baþarýlardýr. Bir seferlik ziyaretle bir sonuç alýnamayacaðý bilinen bir gerçektir. Bu doðrultuda, sitede yer alan haberde, saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýnýn sorunlarýný anlatmak, onlarýn sesini duyurmak, taleplerini dile getirmek için yapýlan ziyaretleri, çay ziyaretine indirgeyerek içini boþaltma gayretini iyi niyetten uzak bir çaba olarak görüyoruz. Bizim sendikal anlayýþýmýz, sorunlarý dile getirmek, çözüm önerisini sunmak ve öncelikli olarak diyalog zemininde sonuç üretmektir. Tam gün yasasý, eleþtirdiðiniz ziyaretler sonrasý Genel Kurul gündeminden komisyona geri çekilmiþ, araþtýrmacýlarýn maðduriyeti giderilmiþ, aile hekimlerinin tutacaklarý nöbet 16 saatten 8 saate indirilmiþtir.biz üyelerimizin yaný sýra, saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýna buradan bir kez daha sesleniyoruz; Talepleriniz kazanýma dönüþene kadar bu ziyaretlere devam edeceðiz" ifadelerini kullandý. "Genelde bütün kamu görevlilerinin, özelde saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýnýn sorunlarýný dile getirmek ve çözüm üretmek, onlar için kazanýmlar elde etmek Memur Sen ve Saðlýk Sen'in sendikal amaçlarýndan biridir" diyen Saatçi, "Bir çay içimlik ziyarette bile bulunmayýp, kazaným elde etmek þöyle dursun, sorunlarý dile getirmek için kýllarýný bile kýpýrdatmayanlara yönelik eleþtiri yapýlmasý gerekirken, çalýþan ve sorunlarý her platformda dile getiren, þimdiye kadar da sayýsýz kazaným elde eden Saðlýk Sen'in bu çalýþmalarýný deðersizleþtirme çabalarý az önce ifade ettiðimiz gibi iyi niyetten yoksun, üzüm yemek yerine baðcýyý dövmeyi amaçlayan bakýþ açýsýnýn tezahürüdür. Biz çalýþmalarýmýzý birilerinin takdir etmesine yönelik bir beklenti veya eleþtirme endiþesinin gölgesinde yürütmüyoruz. Bize hesap soracak olan tek güç, üyelerimizdir. Üye sayýmýz, üyelerimizden bize ulaþan tepki ve teþkilatýmýzdan aldýðýmýz geri dönüþler bizim doðru yolda olduðumuzu göstermektedir" dedi. Saatçi açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Elde ettiðimiz kazanýmlarý hiçbir zaman yeterli görmedik. Taleplerimiz kazanýma dönüþene kadar mücadelemize devam edeceðiz. Býkmadan usanmadan ziyaretlerimizi sürdürecek, kamu görevlilerinin taleplerini dile getirmeye ve kazanýma dönüþtürmeye devam edeceðiz." Yýlmaz MERT Necati Þimþek güven tazeledi Hazýr Elbiseciler Odasý olaðan genel kurulu dün yapýldý. Yapýlan seçim sonucu mevcut baþkan Necati Þimþek yeniden oda baþkaný seçilerek, güven tazeledi. Necati Þimþek ve Muharrem Eker'in yarýþtýðý Hazýr Elbiseciler Odasý'nýn Olaðan Genel Kurulu gerçekleþtirildi. 287 oda üyesi esnafýn oy kullandýðý Genel Kurul sonunda mevcut baþkan Necati Þimþek 175 oy alarak yeniden baþkan seçildi. Diðer aday Muharrem Eker ise 109 oy aldý. 3 oyda geçersiz sayýldý. Hazýr Elbiseciler Odasý'nýn Olaðan Genel Kurulu Tuna Düðün Salonu'nda yapýldý. Genel Kurul'un Divan Baþkanlýðýný ise Ýskilip Esnaf Odasý Baþkaný Ýsmet Uslu yaptý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan Genel Kurul'da oda gelir-gider bilançolarý ve faaliyet raporu okunarak ibraz edildi. Meslekte 25 yýlýný deviren emektar esnaflara plaketlerinin verilmesinin ardýndan mevcut Baþkan Necati Þimþek diðer aday Muharrem Eker ve bazý oda üyelerinin eleþtirilerine yanýt verdi. Necati Þimþek Konuþmalarýn ardýndan seçime geçildi. Toplam 287 üyenin oy kullandýðý seçimde mevcut baþkan Necati Þimþek 175 oy alýrken, diðer aday Muharrem Eker ise 109 oyda kaldý. 3 oyda geçersiz sayýldý. Necati Þimþek Baþkanlýðý'ndaki Hazýr Elbiseciler Odasý Yönetim Kurulu Mustafa Köse, Þükrü Özden, Adnan Özçelik, Tahir Özyýlmaz, Ýsmail Yýldýrým ve Ýsmail Bayrak'tan oluþurken, Denetim Kurulu ise Rýza Ceyhan, Ali Erman Çakýroðlu ve Veysel Gücücük'ten oluþtu. Yasin YÜCEL "Saka kuþu" operasyonu Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürlüðü ekipleri "Saka kuþu" operasyonu düzenledi. "Gülabibey Mahallesinde Saka kuþu yakalandýðý" ihbarýný alan Av Koruma Ekipleri bölgeye gittiklerinde bir erkek ve bir bayan araçlarýna binerek kaçtýlar. Ekipler 65 adet Saka kuþu, 2 adet kafes ve kuþlarý yakalamakta kullanýlan að ele geçirdiler yýlý Bakanlýðýn koruma altýna alýnan yaban hayvanlarý listesinde bulunan Saka kuþunun yakalanmasý halinde her kuþ için 400 TL idari para cezasý uygulanýyor. Yakalanan kuþlar daha sonra tekrar doðaya býrakýldý. Yýlmaz MERT YEDAÞ merkezde elektrik kesintisi yapacak Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle il merkezinde kesinti yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ile etkilenecek bölgeler þunlar: tarihlerinde saatleri arasýnda: Eti Sokaklar, Karanfil, Lale, Rüya, Yiðit, Erdem, Nergis, Çiðdem, Gelincik, Sokaklarýn bir kýsmý tarihlerinde saatleri arasýnda: Osmancýk Caddesi, Varinli Caddesi, Tarakcý Sokaklar, Osmancýk Sokaklar, Selimiye Sokaklar.

4 4 "Görevde yükselme önerilerimiz dikkate alýndý" Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Üniversite Baþkan Yardýmcýsý Eyyüp Çiçek, görevde yükselme kriterlerine yönelik önerilerinin Yüksek Öðretim Kurulu taslak çalýþmasýnda dikkate alýnmasýnýn memnuniyet verici olduðunu söyledi. Çiçek, "Eðitim Bir Sen olarak, Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý yetkilileri ile defalarca yaptýðýmýz görüþmelerde, Yükseköðretim Üst Kuruluþlarý ile Yükseköðretim Kurumlarý Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Deðiþikliði Yönetmeliði'nde deðiþiklik yapýlmasýný istemiþ ve tüm üniversitelerin görevde yükselme ve unvan deðiþikliði sýnav süreçlerinin baþlatýlmasýný talep etmiþtik" dedi. Çiçek, sendika olarak Yükseköðretimde görevde yükselme ve unvan deðiþikliði sýnavlarýnýn, üniversitelerce ayrý ayrý yapýlmasý yerine merkezi olarak Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý ya da Milli Eðitim Bakanlýðý Yenilik ve Eðitim Teknolojileri Genel Müdürlüðü'nce yapýlarak, bu sýnavlarýn iki yýlda bir mutlaka yapýlmasý gerektiði yönünde talepte bulunduklarýný, YÖK'ün hazýrladýðý taslakta ise, "Görevde yükselme yazýlý sýnavýnda sýnava iliþkin konu baþlýklarýna duyuruda yer verilmek suretiyle Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðýnca belirlenecek konularda yapýlacaðýný, Yazýlý sýnav kurum ve kuruluþlarca yapýlabileceði gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðýna, Milli Eðitim Bakanlýðýna, Türkiye ve Orta Doðu Amme Ýdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüðüne veya yükseköðretim kurumlarýndan birine yaptýrýlabileceðini kaydetti. Çiçek, ayrýca Yükseköðretim kurumlarýndan talep gelmesi halinde, bu kurumlarýn personelinin sýnavlarý Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðýnca uygun görülmesi halinde merkezi olarak yaptýrýlabilir" denilerek 'görevde yükselme ve unvan deðiþikliði sýnavý kurum tarafýndan boþ kadro durumu ve talepleri göz önüne alýnarak her unvan için ayrý ayrý olmak üzere 2 yýlda bir sýnav yapýlacak' þekilde taslakta yer aldýðýný belirtti. Çiçek, Eðitim Bir Sen olarak, "Fakülte sekreteri, yüksekokul sekreteri ve enstitü sekreteri kadrolarýna diðer kurumlardan yapýlan atamalar, üniversite çalýþanlarýnýn motivasyonunu bozmakta, üniversite çalýþanlarýnýn görevde yükselme yoluyla kariyer yapabilmelerinin önünü kesmektedir. Bu durum, üniversite çalýþanlarýnda, kuruma karþý güvensizlik ve küskünlük oluþturmaktadýr" diyerek, bunun eðitim ve öðretim hizmetlerini olumsuz yönde etkileyeceðini belirtmiþ ve kurum içinde yükselme imkâný verilmesini istediklerini dile getirerek, "YÖK, bu talebimize, yönetmelik taslaðýnda, "Fakülte Sekreteri, Yüksekokul Sekreteri ve Enstitü Sekreteri kadrolarýna atanabilmek için ilan tarihi itibarýyla yükseköðretim üst kuruluþlarý ile yükseköðretim kurumlarýnda Þube Müdürü, Müdür Yardýmcýsý, Þef, Bilgisayar Ýþletmeni veya ayný düzey görevlerde en az üç yýl hizmeti bulunmak" þeklinde yer vermiþtir" dedi. Çiçek, söz konusu taslakta yer alan deðiþiklik önerileri kesinleþerek resmiyet kazandýðýnda, münhal kadrolara yükseköðretim üst kuruluþlarý ile yükseköðretim kurumlarýnda þube müdürü, müdür yardýmcýsý, þef, bilgisayar iþletmeni veya ayný düzeyde görev yapanlar arasýndan atama yapýlabileceðini ve bu atamalarýn belirli bir kritere baðlanabileceðini ifade etti. Uður ÇINAR Çam, otopark sorununa dikkat çekti Baðýmsýz Kamu Görevlileri Sendikalarý Konfederasyonu Ýl Temsilcisi Hayati Çam, Valilik hizmet binalarýnda çalýþan memurlar otopark sorununun çözüm beklediðini belirtti.çorum Valilik binasý ve ek binasýnda Valilik birimleri, Defterdarlýk birimleri, Aile Sosyal ve Politikalar Müdürlüðü, Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü, Bilim ve Sanayi Müdürlüðü, Gümrük ve Ticaret Ýl Müdürlüðü, Tapu Kadastro Müdürlüðü, Tapu Müdürlüðü gibi bir çok Kamu kurum ve kuruluþlarýn hizmet verdiðini ifade eden Hayati Çam, "Kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþan yüzlerce memur görev yapmaktadýr. Çalýþanlar iþ yerine geliþlerinde araçlarýný park edebileceði tek bir park yeri bulunmamaktadýr. Ýþ ve Ýþlemlerini yaptýrmak üzere vatandaþlarda ayný sorunla karþýlaþmaktadýr. Resmi Gazetede tarih ve Sayýlý yayýmlanan Otopark Yönetmeliðinin Otopark Aranmasý Gereken Kullanýmlar ve Miktarlarý konu baþlýklý 5. Maddesinde "Otopark aranmasý gereken kullanýmlar ve miktarlarý aþaðýda yer almaktadýr; a) Yerleþim alanlarýnda otopark aranmasý gereken kullaným çeþitleri ve bunlara ait en az otopark miktarlarý: 10 - Kamu kurum ve kuruluþlarý 100 m2'ye kadar, hükmü bulunmaktadýr. Yine ayný yönetmeliðin Geçici 7. maddesinde "Mevcut umumi bina, bölge ve genel otoparklarýnda bu Yönetmeliðin 4 üncü maddesinde engelliler için belirtilen þartlarda otopark yeri ayrýlýr." hükmü bulunmaktadýr. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü gibi bir çok Kamu Kurumlarý ile okullarýn otoparklarý bulunmaktadýr. Valilik binasý yanýnda bulunan ve yýkýlan eski Adliye binasýnýn yerinin altýna otopark üzerine yeþil alan yapýlmasý sorunu çözecekken böyle bir çalýþma yapýlmamýþ üzeri düzlenip cim ekilmek suretiyle yeþil alan yapýlmýþtýr. Otopark sorunu hala devam etmekte çalýþanlar sokak sokak gezerek aracýna park yeri aramaktadýr. Sokaklar arasýna park edilen araçlarda çizilmeler, küçük hasarlar meydana gelmekte, sokaklara park eden memurlarýn aklý araçlarýnda kalmaktadýr. Sendikalarca her yýl haziran ayýnda yapýlan toplantýlarda defaten yetkililere otopark sorunun iletilmesine raðmen sorun çözüme kavuþturulmamýþtýr. Yetkili sendika bu konuda yeterli çabayý göstermemektedir. Sendika olarak konunun yetkililerce çözüme kavuþturulmasý için somut çalýþma yapýlmasýný beklemekteyiz" dedi. Bahadýr YÜCEL Vahap Akyol'dan seçim çalýþmalarý Bakallar ve Bayiler Odasý baþkan adayý Vahap Akyol esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Odanýn tüm üyelerinin iþyerlerini ziyeret edip ellerini sýktýðýný ve destek istediðini dile getiren Akyol, "Bizlerin tek sorunu tanýtým eksikliði ve organizasyonsuz çalýþmamýz. Ýlk önce yapmamýz gereken tabela birlikteliðine girmek olacak.bakkallara has bir isim altýnda birleþmeyi saðladýktan sonra her üyemizin iþ yerinde bu iþyeri Bakkallar ve Bayiler Odasý Fiyat Birlikteliðine Uymaktadýr ve Þikayet numarasý olan tabelalar asacaðýz. Bu sayede kaybolan güveni yeniden kazanýp iþyerlerinin hareket kazanmasýný saðlayacaðýz. Ben iddia ediyorum ki bizler ulusal ve yerel marketlerden bir çok ürünü ucuz satýyoruz. Þu anda yumurtanýn kolisi bakkallarda 8 TL TL'ye satýlýrken ulusallar da 9.45 TL olduðunu anlatmak gerekiyor. Bunun gibi bir çok üründe indirimlerimiz ve birlikte ayný fiyata satýþlarýmýz devam edecek" dedi. Yasin YÜCEL Türk Eðitim Sen'in dershane görüþleri Ýskilip AGD'de "Hak ve Batýl" konferansý Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi Ýskilip Temsilciliðini ziyaret ederek burda konferans verdi. Konferansta katýlýmcýlara "Hak ve Batýl" konusu hakkýnda konferans verildi. Konferansa ilgi y ü k - sek oldu. Türk Eðitim Sen Çorum Þube Sekreteri Selim Aydýn Türk Eðitim Sen'in Milli Eðitim Bakanlýðýna iletilen dershaneler ile ilgili görüþlerini açýkladý. Kamuoyunu bir süredir meþgul eden dershanelerin kapatýlmasý tartýþmalarý, ne yazýk ki, hem öðrencilerin hem de bu dershanelerde görev yapan öðretmenlerin heba edilmesi ile sonuçlanacak gibi gözüktüðünü belirten Selim Aydýn, "Eðitim dýþý amaç ve sebeplerle dershaneleri kapatmak hem ahlaki, hem de vicdani deðildir. Dershanelerin kapatýlmasý konusu Türkiye'nin eðitim gerçekleri çerçevesinde tartýþýlmasý gerekirken, maalesef siyasi tartýþmalarla gündeme getirilmektedir. Siyasi saiklerle ve siyasi hesaplaþmalarla eðitimin meseleleri tartýþýlmamalýdýr. Dershanelerin ve etüt merkezlerinin kapatýlmasý, kapatýlan dershanelerin özel okula dönüþmesi ya da iki yýl içinde açýk lise olmasý; okul olan dershaneye çek ya da kupon modeli gibi öneriler üzerinde dikkatlice düþünülmesi gereken konulardýr. Nitekim dershanelerin kapatýlmasýna raðmen, okullardaki ve halk eðitimdeki kurslarýn devam etmesi çocuklarýmýzýn takviyeye ihtiyaç duyacaðýnýn da açýk bir göstergesidir. Türk Eðitim Sen olarak sürekli ifade ettiðimiz gibi, sýnav ve elemeye dayalý bir sistem olduðu sürece yarýþ da olacak; dolayýsýyla öðrenciler takviye yöntemlere ihtiyaç duyacaktýr. Dershanelere olan ihtiyacýn ortadan kaldýrýlmasý düþünülmeden, dershanelerin kapatýlmasý, merdiven altý dershanecilik faaliyetlerine de zemin hazýrlayacaktýr" dedi. "Dershane tartýþmalarýnýn tamamen siyasi ve konjonktürel olduðu iþbaþýndaki siyasi iktidarýn döneminde dershane sayýsý 2 binden 4 bine çýkmýþ olmasýndan da açýkça anlaþýlmaktadýr" diyen Aydýn, þöyle devam etti: "Bugünkü koþullarda dershanelerin kapatýlmasýnýn akýl, mantýk, izan dýþý olduðu görülmektedir. Yasal olarak faaliyet gösteren 4 bin dershanenin dýþýnda, 2 bin de illegal faaliyet gösteren dershanenin varlýðý da tüm kamuoyunun malumudur. Dershanelerin kapatýlmasý saðlýklý iþleyen bir yapýnýn, tamamen illegal bir yapýya dönüþmesine yol açacaktýr. Böyle bir durumda tamamen denetimsiz, ne yaptýðý belli olmayan dershanecilik faaliyetleri ile karþý karþýya kalacaðýmýz açýktýr. Dershanelerin özel eðitim kurumuna dönüþtürülmesinin planlandýðý bilinmektedir. Türk Eðitim Sen olarak öncelikle bu tercihin dershane sahiplerine býrakýlmasý gerektiðine inanýyoruz. Yani isteyen dershane sahibi dershanesini özel okula dönüþtürmeli, islemeyenler ise dershane olarak kalmaya devam etmelidir. Bu konuda bir zorlama olmamalýdýr. Aksi tutum anayasal bir hak olan teþebbüs hürriyetine de aykýrý bir tutum olacaktýr. Türkiye'de özel okulun bir ihtiyaç olup olmadýðý ayrýca tartýþýlmasý gereken bir husustur. Çünkü ülkemizdeki mevcut özel okullarýn doluluk oraný yüzde 40 civarýndadýr. Özel okul ihtiyacý bulunsa mevcut okullarýn yüzde 100 kapasite ile çalýþmasý gerekirdi. Öte yandan halkýmýzýn ekonomik durumu göz önüne alýndýðýnda, bir miktar devlet katkýsý saðlansa bile olsa özel okul masrafýnýn karþýlanamayacaðý ortadadýr. Türkiye'de özel okullarýn fiyatý 10 bin TL'den baþladýðý düþünüldüðünde, kamuoyuna yansýyan bilgilere göre 1500 TL devlet katkýsý olsa bile geriye kalan 8 bin 500 TL'nin asgari ücretli, dar gelirli, memur, iþçi gibi kesimler tarafýndan ödenebilmesi mümkün deðildir. Dershanelerin önemli bir istihdam kapýsý olduðu, dershanelerde görev yapan öðretmenlerin ve diðer çalýþanlarýn, dershanelerin kapatýlmasý ile iþsizler ordusuna dahil olacaklarý da bir vakýadýr. Kamuoyunda kapatýlan dershane öðretmenlerinin sýnavsýz olarak MEB'de istihdam edileceði ile ilgili söylentiler dolaþmaktadýr. Bir yanda yüzbinlerce öðretmen atama beklerken böyle bir uygulama kabul edilemez. Bunun düþünülmesi bile atama bekleyen öðretmenlerimize haksýzlýktýr. Dershane öðretmenlerinin MEB'e entegrasyonu atama bekleyen öðretmenlerle birlikte girecekleri KPSS sýnavý ile olmalý, bunun dýþýnda bir alternatif düþünülmemelidir. Dolayýsýyla dershanelerin kapatýlmasýnýn yeni iþsizler ordusu yaratacaðý hesap edilmelidir. Sonuç olarak, dershaneler kanunlarla kurulmuþtur. Anayasamýz da buna destek vermektedir. Anayasa'da mülkiyet hakký vardýr. Dershanelerin kurulmasý da mülkiyet hakký olarak deðerlendirilmelidir. Alman tek taraflý karar, mülkiyet ve ticari teþebbüs hakký gibi demokratik kazanýmlara zarar verecektir. Dershaneleri ihtiyaç olmaktan çýkarmak için eðitim sistemi içerisinde köklü tedbirler almak gerekmektedir. Dershaneleri ihtiyaç olmaktan çýkarmadan yapýlacak kapatmalar,gerçek anlamda dershaneleri kapatmayacak, kayýt dýþý ve korsan hale getirecektir. Halbuki yarýþ ortadan kalkarsa dershaneler de kendiliðinden kapanacaktýr. Dershanelerin þu anda yapýlmak istendiði gibi siyasi saiklerle kapatýlmasý durumunda, hem iç hukukunuzda, hem de AÝHM'de ciddi davalarla muhatap olunacaðý bilinmelidir. T.C. Devletinin kör dövüþü ve yanlýþ kararlar nedeniyle dershane sahiplerine milyarlarca TL ödemek zorunda kalabileceði de hesaba katýlmalýdýr. Dershanelerin özel eðitim kurumuna dönüþtürülmesi konusunda tercih dershane sahiplerine býrakýlmalýdýr. Yani isteyen dershane sahibi dershanesini özel okula dönüþtürmeli. istemeyenler ise dershane olarak faaliyet göstermeye devam etmelidir. Bu konuda bir zorlama yapýlmamalýdýr. Dershane öðretmenlerinin MEB'e entegrasyonu konusunda atama bekleyen öðretmenlerimize haksýzlýk anlamýna gelecek uygulamalardan uzak durulmalý, bu öðretmenler atama bekleyen öðretmenlerle birlikte KPSS sýnavýna girmeli ve baþarýlý olanlarýn atamasý yapýlmalýdýr."

5 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Hasan Hüseyin Bahar Mersin Emniyet Müdürü oldu Ankara, Diyarbakýr, Ýzmir, Adana, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Malatya, Mersin, Sakarya, Samsun ve Trabzon Emniyet Müdürleri merkeze çekildi. Ankara Emniyet Müdürlüðü'ne Kýrýkkale Emniyet Müdürü Kadri Kartal atandý. Bir dönem Çorum Emniyet Müdür yardýmcýlýðý yapan Hasan Hüseyin Bahar ise Mersin Ýl Emniyet Müdürü oldu. Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazetede yayýnlandý. Karara göre Emniyet Genel Müdürlüðü emrine alýnan isimler þöyle: Emniyet Genel Müdür Yardýmcýsý Muammer Buçak'ýn, Adana Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan'ýn, Ankara Emniyet Müdürü Kadir Ay'ýn, Antalya Emniyet Müdürü Mustafa Saðlam'ýn, Bursa Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya'nýn, Diyarbakýr Emniyet Müdürü Recep Güven'in, Erzurum Emniyet Müdürü Halit Turgut Yýldýz'ýn, Gaziantep Emniyet Müdürü Ömer Aydýn'ýn, Hatay Emniyet Müdürü Ragýp Kýlýç'ýn, Ýzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay'ýn, Kocaeli Emniyet Müdürü Hulusi Çelik'in, Malatya Emniyet Müdürü Mustafa Aygün'ün, Mersin Emniyet Müdürü Arif Öksüz'ün, Sakarya Emniyet Müdürü Mustafa Aktaþ'ýn, Samsun Emniyet Müdürü Ýsmail Türkmenli'nin, Trabzon Emniyet Müdürü Ertan Yavaþ'ýn, baþka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüðü emrine alýnmalarý, Karara göre baþka illere atanan isimler þöyle: Adana Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Cengiz Zeybek'in, Aksaray Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Mehmet Aslan'ýn, Ankara Emniyet Müdürlüðüne Kýrýkkale Emniyet Müdürü Kadri Kartal'ýn, Antalya Emniyet Müdürlüðüne Özel Harekat Dairesi Baþkaný Cemil Genel Kurul sonrasýnda Türk Tarým Orman Sen Çorum Þube Baþkanlýðýnda seçilen Necati Gül basýn mensuplarýyla biraraya geldi. Necati Gül Sendika binasýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda sözlerine, "Basýn, günümüzde en etkin denetim mekanizmasý ve dördüncü kuvvet olarak demokrasinin en önemli ve vazgeçilmez unsurlarýndandýr. Her bireyin hakký olan bilgi edinme hakkýný saðlayan ve bilgiye ulaþýlmasý noktasýnda en önemli araç, yazýlý ve görsel medyadýr" diyerek baþladý. Hür bir basýnýn, demokrasinin doðru iþlemesi, standartlarýn yükselmesi ve halkýn yaþanan olaylar ve meselelere daha duyarlý olmasý bakýmýndan önemli olduðunun altýný çizen Gül, "Yazýlý ve görsel basýnýn son yýllarda hýzlý ve aktif bir biçimde Tonbul'un, Bayburt Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Ýsa Bülent Kaya'nýn, Bolu Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Mustafa Kýzýlkaya'nýn, Bursa Emniyet Müdürlüðüne Bolu Emniyet Müdürü Sabri Durmuþlar'ýn, Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðüne Aksaray Emniyet Müdürü Halis Böðürcü'nün, Düzce Emniyet Müdürlüðüne Elazýð Emniyet Müdürü Ayhan Buran'ýn, Elazýð Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Nihat Ýþlek'in, Erzurum Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Kamil Karabörk'ün, Eskiþehir Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Mustafa Þahin'in, Gaziantep Emniyet Müdürlüðüne Düzce Emniyet Müdürü Ali Gezer'in, Hatay Emniyet Müdürlüðüne Niðde Emniyet Müdürü Ali Doðan Uludað'ýn, Ýzmir Emniyet Müdürlüðüne Kastamonu Emniyet Müdürü Sami Uslu'nun, Kastamonu Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Mustafa Yoldan'ýn, Kýrýkkale Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Hasan Onar'ýn, Kocaeli Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Levent Yarýmel'in, Malatya Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Nuri Uluayak'ýn, Mersin Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Hasan Hüseyin Bahar'ýn, Niðde Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Ali Kemal Kurt'un, Sakarya Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Osman Babadaðý'nýn, Samsun Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Vedat Yavuz'un, Trabzon Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Murat Köksal'ýn atanmalarý. Necati Gül basýn mensuplarýyla buluþtu yol kat etmesinde basýn çalýþanlarýnýn katkýsý ve emeði göz ardý edilemez. Þartlar ne olursa olsun fedakârca görevini yapan ve halký bilgilendirme adýna can siperane çalýþan basýn mensuplarý her türlü övgüyü hak etmektedir. Elbette gece gündüz demeden çalýþan basýn mensuplarýnýn sorunlarýnýn çözülmesi, haklarýnýn iyileþtirilmesi ve hak ettikleri þartlara kavuþturulmasý hiç þüphesiz tüm basýn camiasýný daha güçlü ve azimli kýlacaktýr. Tüm dünyada son yýllarda Türkiye'deki basýn özgürlüðü üzerine çeþitli yorumlar yapýlmakta ve hapiste bulunan gazetecilerden tutun da basýn üzerinde ki baskýya kadar birçok noktada ülkemize eleþtiriler yöneltilmektedir. Türkiye basýn üzerinde oluþan bu karanlýk havayý bir an önce daðýtmalý ve bu ayýptan kurtulmalýdýr. Bu karanlýk ve baskýcý havanýn daðýlmasý ayný zamanda ülkemizin itibarý açýsýndan da son derece büyük önem arz etmektedir. Bu durumun deðiþmesinde elbette en büyük girenlerden biri de bizzat basýn çalýþanlarýna düþmektedir. Bütün olumsuz þartlara raðmen, doðru bildiði yoldan þaþmayan ve vatandaþýn haber alma hakkýný kullanmasý için kararlýlýkla mücadele etmeyi göze alan basýn mensuplarýyla, daha özgür bir basýn, daha demokratik bir ülke özlemine ulaþmamýz mümkündür. îleri demokrasi söylemlerinin dillendirildiði bu dönemde basýn üzerinde oluþan ya da oluþturulan bu sansürcü zihniyet derhal býrakýlmalý ve basýnda son dönemde ortaya çýkan yandaþ basýn, candaþ basýn gibi ayrýmlar mutlak suretle ortadan kaldýrýlmalýdýr. Türk basýný bugüne dek üzerine düþen görev ve sorumluluklarý her zaman yerine getirmiþ ve kamuoyunun bilgi edinme hakkýný saðlayan en önemli mekanizma olarak görevini yapma gayreti içinde olmuþtur. Bu vesileyle Türk Tarým Orman Sen camiasý olarak basýn çalýþanlarýnýn Çalýþan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevlen baþýnda hayatlarýný kaybedenleri rahmetle anýyor, tüm basýn mensuplarýna çalýþmalarýnda sonsuz baþarýlar diliyoruz" dedi.bahadýr YÜCEL Necati Gül O HÝÇBÝR ZAMAN NEFSÝNE UYMADI.. Kavram'ýn hamlýðý da týpký insanoðlu misalidir. Çiðlikten piþmeye olgunlaþýp kâmilleþmeye evirilir. Bütün sözler söylenmiþtir. Davranýþlar davranýlmýþtýr. Yaþam, tekrarýn esrarýnda saklý bir sýrdýr. Kutsal sýrra vakýf olan aziz, Hacý Bektaþi Veli kýsa ve öz söylemiþtir gidilecek izin yönünü. "Ara bul". demiþtir.. Makam dediðin nedir ki? Cihan senin mülkün olsa Uður Çýnar ne yazar.. Neyin baþýnda kimi yönetiyor olursan ol, sonsuz kudretin asýl sahibini unutmayacaksýn.. Anlatý bu ya. Biz nakledelim kýssadan, ibret için. Okumasý çýkarýlýp alýnasý hisse, olsun sizin. Bilgeler bilgesi, yiðitler yiðidi, velilerin âlisi Hazreti Ali'nin bir baþka adý da "Allah'ýn kýlýcý"dýr.. (*)Zülfikar sahibi, bir savaþ esnasýnda düþmaný olan bir yiðidi yere yýkar. Tam öldürmek üzereyken, düþmaný evliyalar þahý'nýn suratýna var gücüyle tükürür. Bunun üzerine Aliyel Murteza bu adamý olduðu yere býrakarak ayaða kalkar. Ve "..yürü git, seni öldürmekten vazgeçtim, serbestsin." der. Savaþçý bu duruma hayretler içinde þaþar. Öldürülmekten son anda kurtulmanýn heyecaný ile karýþýk sorar. - "Beni alt edip canýmý almak üzereyken neden vazgeçtin. Seni ne alýkoydu? Ve yiðitlerin serdarý þöyle buyurur. - "Ben seninle yüce yaratanýn rýzasýný kazanmak için savaþýyordum. Ve onun için bu savaþtayým. Seni bütün samimiyetimle öldürecektim. Fakat sen yüzüme tükürünce kinlendim. Bundan dolayý sana sinirlendim, kýzdým; eðer o an öldürseydim sana kýzgýnlýðýmdan bunu yapmýþ olacaktým. Yani seni yüce yaratanýn rýzasý için deðil de kendi nefsim için öldürmüþ olacaktým. Bu yüzden seni serbest býraktým.." Bunu duyan adam, bu büyük asalet ve incelik karþýsýnda hemen orada iman eder. Müminlerin Emiri Þahý Merdan'ýn ordusunda müslümanlarýn safýna katýlýr.. Bu anlatý ile.. Ýdarecilerin mülkün ve hükmün asýl sahibine karþý koltuklarýnda oturduðu o makamlar ne kadar büyüktür? Makam, kenti yada yurdu yöneten için hakka karþý sorumluluðun sýnandýðý çetin bir imtihanýnda adý deðil midir?.. Ali kýlavuzunuz, Hýzýr yoldaþýnýz olsun.. Umutlakalýn.. (*) Dastanha-i Bihar'ul-Envar'dan- Mahmud Nasiri Çeviri : Fahrettin Altan Uslu'dan Baþbakan Yardýmcýsý Emrullah Ýþler'e tebrik Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Baþbakan Yardýmcýlýðýna atanan Prof. Dr. Emrullah Ýþler'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Bekir Bozdað'dan boþalan Baþbakan Yardýmcýlýðýna atanan Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah Ýþler'i makamýnda ziyaret eden Uslu, hayýrlý olsun dileklerinde bulunarak bir süre sohbet ettiler.

6 Müstet'ten esnaf turu 6 S.S. Hitit 19 Ýmalatçýlar Toplu Ýþleri Yapý Kooperatifi Baþkaný ve Çorum Oto Tamirciler Odasý Baþkan adayý Nurullah Müstet, 8 Þubat 2014 tarihinde yapýlacak olan genel kurul öncesi çalýþmalarýna aralýksýz devam ediyor. Müstet, Ýskilip Yolu üzerinde faaliyet gösteren oto tamirci esnafýný ziyaret ederek, destek istedi. Kendisine destek veren çok sayýda oto tamirci esnafýnýn da eþlik ettiði ziyaretlerde Nurullah Müstet, esnafýn hal hatýrýný sorarak, hayýrlý ve bereketli iþler temennisinde bulundu. Ziyaretleri sýrasýnda "Hizmetlerimiz yapacaklarýmýzýn teminatýdýr" diye konuþan Müstet, oto tamirci esnafýna daha çok hizmet etmek amacýyla çýktýklarý bu yolda en önemli hedefinin oto tamircisi esnafýnýn var olan sorunlarýna çare aramak olduðunu kaydetti. 'Az laf, çok iþ' prensibiyle hareket ettiðini vurgulayan Müstet, "Bu duygu ve düþüncelerle çýktýðýmýz hizmet yolunda, Oto Tamirciler Odasý üyesi deðerli esnaf kardeþlerimizin destek ve dualarýna talibim" diye konuþtuaþaðý ve Yukarý Sanayi gibi bir ayrýmý asla yapmadýklarýný anlatan Müstet, esnafýn tümünü kucakladýklarýný, gönüllerinin de kapýlarýnýn da tüm esnafa açýk olduðunu sözlerine ekledi. Uslu'dan Çevre ve Þehircilik Bakaný Güllüce'ye hayýrlý olsun Uslu'dan, Bakan Iþýk'a ziyaret Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk'ý ziyaret etti. Bir grup AK Parti milletvekilinin de hazýr bulunduðu ziyarette Çorum Milletvekili Salim Uslu, Bakan Iþýk'a yeni görevinin hayýr olmasý için temennide bulunarak baþarýlar diledi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk da, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek milletvekillerine teþekkür etti. Ýskilip MESEM kayýtlara baþladý Ýskilip Mesleki Eðitim Merkezi yeni dönem çýrak öðrenci kayýtlarýnýn 24 Ocak 2014 tarihine kadar devam edeceði belirtildi. Ýskilip MESEM Müdürü Fatih Þanlý, gerek sanayi sektörü gerekse diðer tüm iþletmelerin ihtiyacý olan çýraklýk eðitimi için kayýtlarýn Merkez Müdürlüðüne yapýlabileceðini belirtti. Milli Eðitim Bakanlýðý Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðü tarafýndan kapsama alýnan 153 adet meslek dalýnda çýrak öðrencilere verilen teorik eðitimle, devam ettiði meslek alanýnda kalfalýk - ustalýk - usta öðreticilik belgelerine ulaþmalarýnýn Merkezi tarafýndan gerçekleþtirileceðini kaydetti. Þanlý, "Ortaöðretimin zorunlu eðitim kapsamýna alýnmasý ile çýrak sayýsýndaki düþüþün her geçen gün artýþ gösterdiði bilinmektedir. Sanayi temsilcileri ile yapýlan görüþmelerde de iþ piyasasýnýn çýrak bulmada sýkýntý yaþadýklarýný ifade etmeleri bu konunun önemini ortaya koymaktadýr" dedi.þanlý, örgün eðitim kurum müdürlerine ve velilere çaðrýda bulunarak "Eðitim güçlüðü çekerekokuldan ayrýlan, açýk liseye kayýt olan öðrencilerin ilgi duyacaklarý bir mesleðe yönlendirilerek, meslek öðrenmelerini, iþ piyasasýnda çalýþarak, Mesleki Eðitim Merkezinde görecekleri teorik eðitimlerle kalfalýk-ustalýk belgelerini alýp kendi iþletmelerini kurabilecekler. Ýþ piyasasýnda istihdam olabilecekler. Eðitim - istihdam sürecinde ikinci bir alternatiftir. Çýrak öðrencilerin sigorta primleri ise Merkez Müdürlüðünce karþýlanacak" ifadelerini kullandý. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce'yi makamýnda ziyaret ederek hayýrlý olsun diledi. Ziyarette, Ýstanbul Milletvekili Çevre Komisyonu Baþkaný Erol Kaya, Ýstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge, Ýstanbul Milletvekili Ýsmet Uçma, Ýzmir Milletvekili Hamza Dað, Yalova Milletvekili Temel Coþkun'da bulunarak Bakan Güllüce ile bir süre sohbet ederek, baþarýlar dilediler. Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce, yapýlan ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getirerek teþekkür etti. Hisarcýklýoðlu Japonya'da CEO'larla görüþtü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci ile birlikte Japonya'nýn önde gelen firmalarýnýn CEO'larý ile biraraya geldi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Uzakdoðu programý kapsamýnda gerçekleþtirilen toplantýda, karþýlýklý iþbirliði imkânlarý ele alýndý. TOBB'dan yapýlan açýklamaya göre TOBB Baþkaný Hisarcýklýoðlu, TOBB Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýlarý Halim Mete ve Ýbrahim Çaðlar ile birlikte Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Japonya, Singapur ve Malezya'yý kapsayan ziyaretine iþtirak etti. Hisarcýklýoðlu Tokyo'da ilk olarak Ekonomi Bakaný Zeybekci'nin, önde gelen Japon firmalarýyla gerçekleþtirdiði görüþmelere katýldý. Program çerçevesinde aralarýnda Japonya Perakendeciler Birliði (JRA Retail) ile ITO YOKADO, Uniclo ve Toray gibi firmalarýn da bulunduðu kuruluþlarýn CEO'larýyla ekonomik konular ve yatýrým imkânlarýna iliþkin deðerlendirmeler gerçekleþtirildi. Hisarcýklýoðlu ve beraberindekiler CEO Forumu'na da katýldý. -HÝSARCIKLIOÐLU, YATI RIMCILARA KONUÞTU- Türkiye'den ve Japonya'dan önde gelen firmalarýn üst düzey yöneticilerinin katýldýðý çalýþma yemeðinde Baþbakan Erdoðan yatýrýmcýlara hitap etti. CEO Forumu'nun ev sahipliðini Türk-Japon Ýþ Konseyi'nin Japonya kanadý Baþkaný ve Japon Sanayiciler Konfederasyonu Keidaren Baþkaný Hiromasa Yonekura yaptý. Osmancýk'ta görme engelliler için kaldýrým düzenlemesi Osmancýk Belediyesi, þehir merkezinde yapýlan yol ve kaldýrým çalýþmalarýnda özel düzenlemeler yaparak, 7-14 Ocak Beyaz Baston ve Körler Haftasýna denk gelen þu günlerde engellilerin her zaman yanýnda olduðunu gösterdi. Konu ile ilgili bir açýklama yapan Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, "Biz duyanýn da duymayanýn da, görenin de görmeyenin de belediyesiyiz. Görme duyusunu kaybetmiþ ama gönül gözüyle gören vatandaþlarýmýz bizim için özeldir. Bu özel insanlarýmýza biz de özel hizmetler yapmak zorundaydýk. Görme engelli kardeþlerimizin kimsenin yardýmý olmadan kaldýrýmda daha rahat ve güven içerisinde yürüyebilmesi için kaldýrým taþlarýnýn özel kabartmalý ve bastonla yürüyüþ için uygun küçük oluk güzergahlý taþlarla döþeme yapýyoruz. Kabartmalý takip yolu dediðimiz alanda bastonlarý ile kabartmalarý izleyerek gidebilecekler, nerde saða döneceklerini, nerde sola döneceklerini yine bu oluklu kabartma taþlar aracýlýðý ile takip edebileceklerdir. Söz konusu çalýþmanýn görme engellilerin sosyal hayata daha fazla katýlýmlarý ve fiziki engellerin ortadan kaldýrýlmasýna yönelik olarak Osmancýk Belediyesi olarak baþlattýðýmýz uygulama, Avrupa standartlarýna uygun bir çalýþmadýr. Çalýþmalarýmýzýn 7-14 Ocak Beyaz Baston Körler Haftasýna gelmesi de farkýndalýk saðlamasý açýsýndan güzel bir tesadüf olmuþtur. Biz belirli günler ve haftalarda deðil her zaman engelli vatandaþlarýmýzýn yanýndayýz. Engelleri kaldýrmak için çalýþýyoruz" dedi.

7 7 "Pancarlýk köyü yolu çamurdan kurtarýlmalý" Ýl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Uysal, Çorum merkeze baðlý Pancarlýk köyü yolunun içler acýsý olduðunu belirterek, daha önce de gündeme gelmesine raðmen köy yolunda herhangi bir çalýþma yapýlmamasýný eleþtirdi. Ýl Genel Meclisinin dün yapýlan toplantýsýnda konuþan Uysal, Pancarlýk köyü yolundaki içler acýsý durumun 5 yýllýk dönemde çok önemli yatýrým ve hizmetlere imza atan Ýl Genel Meclisi'nin baþarýlarýna gölge düþürdüðünü iddia etti. Mustafa Eker baþkanlýðýnda dün yapýlan Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda gündem dýþý söz alan CHP Ýl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Uysal, Pancarlýk Köyü yolundaki olumsuz durumu bir kere daha Meclis gündemine taþýdý. 1 Ocak'ta Merzifon'da meydana gelen trafik kazasýnda yaþamýný yitiren CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas'ýn teyzesinin kýzý Serap Devrim Kaya'nýn cenazesine katýlmak için Pancarlýk köyüne gittiðini belirten Hüseyin Uysal, "Cenazeye kiþi katýldý. Yolun tamamen çamur olmasý nedeniyle cenaze yerine ulaþmak tam bir rezaletti" dedi. Pancarlýk köyünün Çorum'a çok yakýn olduðunu ifade eden Uysal, "Benim gibi yaþlý bir adam bile bu köyden Çorum'a yürüyerek 1 saatte gelebilir. Bu köy Çorum'un mahallesi sayýlabilir. Merkeze bu kadar yakýn olmasýna raðmen köyün yolu halen asfalt deðil. Köyün yolu kýþ aylarýnda karýn da yaðmasý nedeniyle tamamen çamur oluyor. Bu Meclis iyi çalýþtý, iyi iþler de yaptý. Ancak bu köyün yolu çok berbat. Hasan Zahir'den itibaren 3 kilometrelik bir yolu var. Meclisin takdirine býrakýyorum" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Kuraklýkla mücadele meclise taþýndý Ýl Genel Meclisi Üyesi Celal Güngör, Çorum'da ciddi biçimde hissedilen kuraklýk sorunuyla ilgili olarak yazýlý bir önerge teklifi verdi. Mustafa Eker baþkanlýðýnda dün yapýlan Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda AK Parti Dodurga Ýl Genel Meclisi Üyesi Pehrül Soysal ile birlikte ortak bir yazýlý önerge teklifi veren Celal Güngör, havalarýn soðuk geçmesine raðmen yaðýþ yaþanmamasý nedeniyle çiftçilerin kuraklýk sorunuyla karþý karþýya kalacaðýný belirterek, bu konuyla ilgili gerekli çalýþmanýn yapýlýp yapýlmadýðýyla ilgili olarak bir araþtýrma yapýlmasýný istedi. Çorum'un kurak bir dönem yaþadýðýný ifade eden Güngör, bu konuyla ilgili Tarým Bakanlýðý'nýn bir master planýnýn olduðunu, fakat bu planýn Çorum'da yeterince ele alýnýp alýnmadýðýnýn merak konusu oluþturduðunu söyledi. Güngör, "Ýlimiz bünyesinde halkýmýzýn çoðunluðu tarýmla uðraþmaktadýr. Halkýmýzýn ekonomik girdileri tarýma dayalýdýr" diyerek, 2013 yýlýnda yaþanan kuraklýk sebebi ile kuraklýktan etkilenen çiftçi sayýsýnýn ne kadar olduðunu ve bu çiftçilerden kaç tanesinin borç ertelemesinden faydalandýðýný sordu yýlý sonbahar dönemindeki yaðýþ rejimi, soðuklar ve diðer meteorolojik etkilerden dolayý 2014 yýlýnda da kuraklýðýn yaþanabilecek bir sorun olarak öngörüldüðünü belirten Güngör, "Bu meteorolojik öngörülere göre ilgili bir eylem planý var mýdýr? Kuraklýkla ilgili tarýmsal sigortalarý kapsamýnda zarar ödemeleri ne kadardýr, sigortada destekleme var mýdýr? Kuraklýk nedeniyle çiftçiye hangi destekler yapýlacaktýr?" dedi. Güngör'ün önergesinin ardýndan söz alan CHP'li Haydar Erdem ise, bununla ilgili komisyonun nasýl bir çalýþma içerisinde olacaðýnýn netleþtirilmesi gerektiðini belirtti. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan CHP'li üyelerin ret oyuna karþýlýk ilgili önerge oy çokluðuyla kabul edilerek Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu'na sevk edildi. Kubilay Kaan YÜCEL Özel Ýdare dýþ kaynaklý 18 proje yaptý Ýl Özel Ýdaresi'nin dýþ kaynaklý özel bütçe dýþý toplam 18 proje üzerinde çalýþtýðý ve bu projelerin toplam proje bedelinin ise 18 milyon 133 bin TL olduðu açýklandý. Mustafa Eker baþkanlýðýnda dün yapýlan Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda Plan ve Bütçe Komisyonu tarafýndan hazýrlanan 'dýþ kaynaklý özel bütçe dýþý projeler' ile ilgili rapor görüþüldü. Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Pehrül Soysal, Ýl Özel Ýdaresi proje heyetinin günümüze kadar dýþ kaynaklý 18 adet proje hazýrladýðýný ifade ederek, bu projelerin toplam maliyetinin 18 milyon 133 bin TL olduðunu bildirdi. Ýl Özel Ýdaresi proje ekibinin bugüne kadarki yapmýþ olduðu çalýþmalarda gelen hibelerin yönüne ve projenin kapsamýna göre hareket ederek çalýþma programýný belirlediðini ifade eden Soysal, "Yani birazda arz-talep durumuna göre faaliyette bulunduklarý tespit edilmiþtir. Oysaki proje çeþitliliði konusunda çalýþmalarý sýklaþtýrarak talep ve arz sistemine geçerek kaynak gelsin proje hazýrlayalým deðil de proje üretelim kaynak gelsin ilkesi ile hareket edilmelidir" dedi. Pehrül Soysal, Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan dýþ kaynak destekli uygulanan bazý projeleri þu þekilde sýraladý: "Yeþilýrmak'ý Kirleten Derinçay'ýn Kirliliðini Önleme Projesi, Kardelen Týbbi Atýk Yönetim Sistemi Projesi, Alacahöyük Turizm Yolu Rehabilitasyon Projesi, Sýklýk Tabiat Parký Çevre Düzenleme Ýnþaatý, Çorum Sanat Evi ve Sanat Sokaðý Projesi, Ýsmet Eker Konaðý Restorasyon Projesi, Zamana Direnen Baþkent Hattuþa'da Ýki Gün Projesi, Herkes Müzeye Projesi ve Alacahöyük Turizm Yolu Projesi." Kubilay Kaan YÜCEL Þefim Restaurant hizmette Þefim Restaurant, hizmete girdi. Þefim Restaurant, güveç yemeklerinden çorba ve iskendere kadar zengin mönüsü ile Çorum halkýnýn hizmetinde. Ýþletme sahiplerinden Veli Yýlmaz ve Ömer Karslý restaurant hakkýnda bilgi verdi. Ömer Karslý "20 senelik tecrübemizi Çorum halkýna sunduk. Kaliteli hizmet tecrübeli ekibimiz ile elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalýþýyoruz" dedi. Karslý, açýlýþa özel kampanya yaptýklarýný da ifade etti. Karslý "Bursa usulü Ýskender+Künefe sadece TL, 2 lahmacun bir aydan ise sadece 5 TL, Antep usulü çorba çeþitlerimiz Trabzon üsülü pide çeþitlerimiz ile akcabat köfteden tatlý çeþitlerine kadar zengin mönüye sahibiz. 350 m2 karelik geniþ alanýmýz ile nezih bir yere sahibiz.restaurant saatlerinde her gün açýk. Ayrýca toplantý ve özel günlerde de organizasyon gerçekleþtirilebilir" þeklinde kaydetti. Veli Yýlmaz ise "Çorum'a yakýþýr temiz ve kaliteli bir restaurantý hizmete sunduk.yemeklerimizin bir çoðu güveçte piþerek damaklarda leziz bir tat býrakýyor.hijene ve kaliteye önem veriyoruz" dedi. Þefim Restaurant, Bahabey Caddesi 3.Tekel Sokak No:5'te Sistem Dershanesi yanýnda yer alýyor. Kubilay Kaan YÜCEL

2013'te 9 bin konut satýldý

2013'te 9 bin konut satýldý Aþçýlar ve Lokantacýlar Odasý Baþkan Adayý Burhan Balcý: "Özgür basýn demokrasimizin vazgeçilmezidir" SAYFA 5 TE Kahveciler ve Ýnternetçiler Odasý Baþkan adayý Elvan Þen: "Mesleðimize saygýnlýk kazandýracaðýz"

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var "Darbeciler hesap verecektir" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 17 Aralýk operasyonu ve gündeme iliþkin yaptýðý deðerlendirmelerde, "Baþbakansýz AK Parti, Baþbakansýz

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

"Türkiye'nin büyümesinden

Türkiye'nin büyümesinden Þehit polis topraða verildi 2013 BÖYLE GEÇTÝ... Yozgat'ta görev yaparken Ankara'nýn Elmadað ilçesindeki Polis Meslek Yüksekokulu'nda komiser yardýmcýlýðý kursuna giden Mustafa Ahýskalý Kýrýkkale'de trafik

Detaylı

"Baþbakanýmýz kimi aday

Baþbakanýmýz kimi aday Mahmut Alparslan güven tazeledi Türkiye Kamu-Sen'e baðlý Türk Eðitim- Sen Çorum Þube Baþkanlýðýna Mahmut Alparslan yeniden seçildi. Türk Eðitim-Sen Çorum Þubesi'nin. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý geçtiðimiz

Detaylı

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Alo Kar Hattý hizmette

Alo Kar Hattý hizmette AK Partiden "10 Ocak" ziyareti AK Parti Çorum Tanýtým ve Medya Baþkaný Cemalettin Polattaþ ve yardýmcýlarý Yurdanur Özzehinli, Mehmet Döngel, Eþref Yýlmaz gazetemizi ziyaret ederek "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

Özel Ýdare karla mücadeleye hazýr

Özel Ýdare karla mücadeleye hazýr Sarýkamýþ þehitleri saygý yürüyüþüne Çorum'dan katýlým Sarýkamýþ Harekatý sýrasýnda donarak þehit düþen 90 bin Mehmetçik'i anmak için yapýlan yürüyüþe Çorum'da kalabalýk bir heyetle katýldý. Enver Paþa

Detaylı

Pastalia dualarla açýldý

Pastalia dualarla açýldý Pastalia dualarla açýldý Pastalia Cafe-Yemek, düzenlenen bir törenle hizmete açýldý. Dünya lezzetlerini Çorumlulara tattýrmak amacýyla Vergi Dairesi arkasýnda hizmet vermeye baþlayan Pastalia Cafe-Yemek'in

Detaylı

Taþýt sayýmýz 143 bin 580'e yükseldi

Taþýt sayýmýz 143 bin 580'e yükseldi Çorum'da 108 bin çalýþan var Ýþsizlikle mücadeleye 10 milyon lira ödenek www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 5 TE Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu 2014 yýlýnýn ilk toplantýsýný dün yaptý. Anitta Otel'de gerçekleþtirilen

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

HÜBTUAM mayýsta tamamlanacak

HÜBTUAM mayýsta tamamlanacak Kemal Kýlýçdaroðlu 11 Mart'ta gelecek CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu nü Balýkesir ve Çanakkale gezileriyle 28 Þubat'tan 29 Mart'a kadar, 30 günde 49 baþlayacaðý yerel seçim turunu 29 miting yapacak.

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor!

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor! Nüfusumuz artýþa geçti Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013'te 2 bin 105 kiþi arttý. Ülke genelinde (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de ikamet erkek nüfusun oraný yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kiþi),

Detaylı

2014'te 16 bin. 220 ünite kan verdik. MHP'de baþkan adaylarýndan. birlik beraberlik mesajý. Ceylan ve Bekiroðlu'ndan Uslu'ya ziyaret

2014'te 16 bin. 220 ünite kan verdik. MHP'de baþkan adaylarýndan. birlik beraberlik mesajý. Ceylan ve Bekiroðlu'ndan Uslu'ya ziyaret Çorum''a 8 yeni Ambulans Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun katýlýmýyla Tekirdað'da daðýtým töreni gerçekleþtirilen Ambulanslardan 8 tanesinin Çorum'a tahsis edildiðini Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri

Detaylı

4 bin 514 engellilye 3.4 milyon lira evde bakým ücreti ödeniyor

4 bin 514 engellilye 3.4 milyon lira evde bakým ücreti ödeniyor Anadolu Ýmam Hatip, baþarýyý ödüllendirdi Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi çeþitli yarýþmalarda derece yapan öðrencilerini ödüllendirdi.arapça bilgi yarýþmalarýnda bölge birincisi olan öðrenciler tabletle

Detaylı

Ýleri de su yoksulu bir kent olabiliriz

Ýleri de su yoksulu bir kent olabiliriz Apo dayý dualarla hakka uðurlandý Çorum kamuoyunda 'Apo Dayý' olarak bilinen ve sevilen esnaflarý içerisinde yer alan Abdullah Keskin, dün Ulu Mezarlýkta defnedildi. Önceki gün evinde geçirdiði kalp krizi

Detaylı