Yavuz Nutku ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yavuz Nutku (1943-2010)"

Transkript

1 Aram zdan Ayr lanlar Yavuz Nutku ( ) 7 Aral k 2010 günü saat 16,10 da bilim dünyam z en ilginç kifliliklerinden biri olan Yavuz Nutku yu kaybetti. Hepimizin bafl sa olsun. Yavuz Nutku 3 fiubat 1943 te stanbul da do mufltur. 68 kufla olarak bilinen kuflaktand r. Babas, Türkiye Cumhuriyeti nin ilk modern gemilerini tasarlayan, TÜ Gemi nflaat Fakültesi nin kurucular ndan Ord. Prof. Dr. Ata Nutku, annesi ise ö retmen Naciye Nutku dur. Alman Lisesi ni bitirdikten sonra, bugünkü Bo aziçi Üniversitesi olan Robert Koleji nden fizik lisans n a bafllam flt r. Üniversite e itimini Berkeley de (ABD, Kaliforniya Üniversitesi) 1965 te tamamlay p 1969 da fiikago Üniversitesi nden doktoras n alm flt r. Doktora hocas 1983 Nobel Ödülü sahibi Subrahmanyan Chandrasekhar d r. Maryland ve Princeton üniversitelerinde doktora sonras çal flmalar n yürüten Nutku, 1973 te ODTÜ ye geldikten üç y l sonra 1976 da tekrar ABD ye dönüp Texas ve Princeton üniversitelerinde çal flm flt r da Bo aziçi Üniversitesi ne dönmüfl, 81 de profesörlük unvan n alm flt r a kadar Bo aziçi Üniversitesi nde çal flan Nutku, daha sonra TÜ ve Bilkent Üniversitesi ne dahil olmufltur ten beri TÜB TAK n Feza Gürsey Enstitüsü nde profesördü. Genel görecelik kuram na önemli katk lar ilgilendi i alanlar n baz lar gravitasyonel dalgalar ve instantonlar, tamam yla integre edilebilen sistemler ve Monge-Ampère denklemleridir. TÜBA ve TMD üyesiydi. Merhum Nurhan Baykal ile olan evlili inden S rma ve Altan isimli iki çocu u bulunmaktad r. Bu sabah kalkt m Kendimi Yavuz Nutku Hissettim Ve kendime flunu sordum fiimdiye kadarki hayat nda Yeteri kadar Yavuz Nutku Oldun mu? Veya geri kalan yaflam nda Yeteri kadar Yavuz Nutku Olabilecek misin? O hep yan m zdayd yi yapt k m Aferin derdi Kötü yapt k m F rçalard Ama hep arkam zdayd Yavuz Nutku Zorda yard m etmek için Bilmedik k ymetini Yavuz Nutku Ne biz Ne de Yavuz Nutku Metin Ar k, stanbul

2 Yavuz! Ali Nesin / Çok yak n olmadan kendimi çok yak n hissetti im ender insanlardand. lk görüflte birbirimize s nm flt k, en az ndan ben ona s nm flt m. Utanaca hiçbir fleyi olmayan insanlar n dobral vard Yavuz da; kim olursa olsun, sözünü esirgemezdi. Bana özel söylediklerini ve bende çok iz b rakan ve çok üzen bir telefon görüflmemizi burada aktarmam do ru olmayabilir. Ama onun Yavuzlu unu anlatmamak olmaz. Yavuz la san r m 1986 sonbahar nda tan flt k. Cezaevinden yeni ç km flt m. Aklan p da ç km flt m ama yasalara ayk r olarak pasaport vermiyorlard. Askeri (ve keyfi) idare vard ülkede. Kimse de ifl vermiyordu. Paras z pulsuzdum. Hayat daha ucuzdur diye, ikinci çocu umuza hamile olan eflimle ve k z mla Bal kesir Ören e yerlefltik. Haftada bir, Can Delale ve Ercüment Ortaçgil le Lie gruplar üzerine seminer yapmaya stanbul a Bo aziçi Üniversitesi ne gelirdim. Bu seminerlere Yavuz da kat l rd s k s k. Yavuz benden yafl büyüktür herhalde. Bu sevecen adama, sevecenden de öte s cac k adama nas l Daha önce de anlam flt m ama bu gerçek hiç bu kadar çarpmam flt beni: Yavuz sadece ve sadece Yavuz dur. Kendine özgüdür ve sadece kendidir. Ne say nd r, ne beydir, ne a abeydir, ne kardefltir, ne kocad r, ne de hocad r. Yavuz etiketsizdir ve sadece Yavuz dur. Tek bafl na bir insan türü say labilir. O günden sonra Yavuz a Yavuz dedim. Aradan y llar geçti te Türkiye ye temelli geri döndü ümde haftada bir TÜB TAK n Gebze deki araflt rma merkezine gitmeye bafllad m. Yavuz Nutku devaml oradayd. TÜB TAK ta bulundu um bir gün 10 Kas m a rastlam fl. O gün hepimizi toplay p yemekhaneye götürdüler... Yüzlerce bilim adam yemekhanede... Önümüzde bir kürsü. Bir binbafl geldi ve elindeki kâ ttan Atatürk ün önemini anlatmaya bafllad... Söyledikleri ta ortaokul y llar ndan hepimizin duydu u, hiçbir özgünlü ü olmayan, s radan fleylerdi. Koca koca bilim adamlar, kendi iradeleri d fl nda ilkokul ö rencileri gibi saçmasapan bir söylev dinlemeye zorlanm fllard. Üstelik bir baflka bilim adam ndan de il de bir subaydan. Tam tersi, yani subaylar bilim adam- seslenece imi bilemiyordum. lar n n a z ndan Atatürk ü dinleseler Yavuz desem olmaz, Yavuz Bey Yavuz ve Lütfiye Nutku. daha yararl olmaz m? mi desem, a bi mi desem, hocam m desem diye düflünüp duruyordum. Hocam kelimesine oldum olas s namad m, ama o zamanlar daha da garipserdim, hatta bana hocam dediklerinde esta furullah derdim! Üstelik Yavuz benim hiç hocam olmam flt. Ayr ca bir arkadafl kadar yak n ve içtendi. Ona hocam demeyi garip buluyordum, ama ona baflka türlü nas l seslenebilirdim ki? Ben bu konuda karars zken ve elimden geldi ince ona do rudan seslenmemeye çal fl rken, kim oldu unu unuttum, aram zdan biri Yavuz a hocam diye seslendi. Yavuz bir yandan gülümseyerek ama bir yandan da terslenerek Kim kime neyi ö retiyor? Yavuz hemen yan mdayd. Zaten çal flma saatleri d fl nda hep Yavuz un yan nda olmaya can atard m. Hayat onunla daha ilginç ve daha e lenceliydi. Göz göze geldik. kimiz birden bu ne kepazelik anlam nda bir fleyler m r ldand k. Herkesin gözü önünde salonu terkettik. Yüzünde alayc bir gülümseme vard. Anlad m kadar yla sevgili Yavuz, aynen rak s gibi, ölümü de yudum yudum, tad na vara vara tatmak istemifl. Ölümü o meflhur h nz r ve alayc gülüflüyle beklemifl. Ne mutlu Yavuz gibi yaflay p ölene! ben kimsenin hocas de ilim dedi 53

3 Karmafl k fiekil Yoktur, Kötü Koordinat Sistemi Vard r Ahmet Erifl San r m 1975 y l k fl yd. Yavuz un önerisi do rultusunda, Riemann manifoldlar n n harmonik gönderimleri konusunu çal flm fl, ve bu yaklafl m kullanarak Einstein alan denklemlerinin dura an, eksensel simetrisi olan yeni çözümlerinin bulunup bulunamayaca n araflt r yordum. Becerebilirsem doktora tezimi bitirmifl olacakt m. Yavuz benden daha aceleci davran yor ve her gün heyecanla Ne haber? Var m yeni bir sonuç? diye soruyordu. Bir gece, eflimle birlikte fliddetli bir gürültüyle uyand k. Uyku sersemli iyle tam olarak ne oldu unu anlamam flt k. Yatak odam z n penceresine vuruluyordu. Evimiz zemin kattayd ve yeterli param z olmad için henüz pencerelere demir koruyucu yapt ramam flt k. Çok korktu umuzu hat rl yorum. Perdeyi aralay p bakt mda Yavuz u gördüm. Korkumun yerini merak alm flt. Sabah n üçünde ne olabilir acaba? diye düflünerek kap y açt m. Yavuz içeri girmedi ve Çabuk kalk giyin. Bize gidiyoruz, hesap yapaca z dedi. Yolda, eksensel simetri yerine, daha basit olan, silindirik simetri ile u raflarak problemi daha iyi kavrayabilece imizi anlatt. Önce kolay olan iyice anlayal m, sonra zor olana sald r r z dedi. Evine vard m zda gördü üm manzara, salonun ortas nda her yere yay lm fl kâ tlar, yemek masas üzerinde bir miktar resim kartonu, makas, tutkal ve bir flifle flarap oldu. Bak, bu ifli anlamam n en iyi yolu konfigürasyon uzay n n maketini yapmak dedi ve devam etti: Üç boyutlu fleklini görebilirsek geometriyi daha iyi anlar z, ve biraz flarap daha çabuk anlamam z sa lar. O gece sabaha kadar konturlar nokta nokta hesaplayarak çizdik, kestik ve yap flt rd k. Gün a ard nda, ortaya hiçbir anlam veremedi imiz, da yamac n n maketine benzer bir flekil ç km flt. kimiz de uzun süre hiç konuflmadan flekle bakt k. O s rada efli uyan p yan m za gelmiflti. Merakla ne yapt m z sordu. Yavuz, Kabartma harita yap yoruz diye cevap verdi. Birkaç ay sonra buldu umuz bir dönüflüm, hiç bir fleye benzetemedi imiz fleklin asl nda basit bir hiperboloid oldu unu ortaya ç kard. Bunun üzerine Yavuz keyifle bir kahkaha atarak, gördün mü? dedi, demek ki karmafl k flekil yokmufl, kötü koordinat sistemi varm fl. Annesi Naciye Nutku, Yavuz Nutku, k zkardefli Ayla Nutku ve babas Ata Nutku. 54

4 Yavuz Nutku ile An lar m 1970 li y llar n ortalar nda ODTÜ de doktora yaparken ilk kez Yavuz Nutku nun ad n Erdal nönü hocam zdan duymufltum. Çok de- erli bu hocam z n aram za kat laca n bildirerek ondan ders almam z sal k vermiflti. Görelilikle ilgili ilk derste s rad fl bir insan oldu u hemen dikkati çekiyordu. lk bafllarda bana çok karmafl k gelen geometrik tan mlar n bir gün günlük yaflamda da kullan labilecek bir dil tarz oldu unu söylemesi çok flafl rt c yd. Konunun büyüsüne kendimi kapt - r nca Genellefltirilmifl Einstein Statik Evreni üzerindeki çal flmam za bafllad k. Bilgisayar kullan m - Aysel. Karafistan na da ilk kez bu çal flman n hesaplar için bafllam fl bulunuyordum. Sonradan yay mlanacak olan Penrose diagramlar n sekretere çizdirirken 45 olmas gereken aç lara tam olarak uyulmad n fark etmemiflim. Yavuz Bey in bilimden hiç taviz vermeyen sözleri hâlâ kulaklar mda ç nlayarak akademik yaflam mda hep yol gösterici olmufltur. Beni yüz y l sonra da izleyebilecek bir çal flmaya bu flekillerle imza atamam demiflti. Evet kimimiz sözünün eri veya sözünün arkas nda diye bilinir. Yavuz Bey ise imzas n n önünde olmas n ö retmifltir. Bir de çal fl rken aralar nda k z ö renci oldu unu unutur çok rahat konuflurdu. Henüz kulak t kamay ö renememifl oldu umdan bir kaç kez aniden ortadan yok oldu umu farkedince bizimle çal fl rken bu böyle demiflti. Bu da bana anlatt Chandrasekhar öykülerinden birini an msatt. Keflifl veya filozof olmaya aday bir ö rencide aranan nitelik uzaktaki koca a ac n dallar, yapraklar aras nda sakl kuflun gözünü görmeye çal flmak. Birçok ö rencime tekrarlad m kuflun gözü nerede? sorusu ak llarda kalm flt r san r m. Seminer ve sunumlarda da ayr nt yerine k sa, öz, en az formüle yönlendirmifltir bizleri. Çok yafla Yavuz Hoca. 55

5 Ard ndan... Bir ç nar devrildi, onunla beraber bir devir göçtü... Metin Durgut Büyük bir bilim insan yd... Ülkemizde zaten zor yetiflen, ve az say da olan gerçek bilimadamlar m z kaybetmek öyle ac ki... Bafl m z sa olsun. Allah rahmet eylesin... R. Murat Demirer Bafl m z sa olsun, Yavuz çok harbi çok iyi bir insand. Ülkede bilimin geliflmesine büyük katk s ve deste i oldu, nur içinde yats n. Selman Akbulut A sad day. You, however, should feel good that you were such a good and loyal friend who gave him something of value, his memoirs, before he left. Alan Newell Büyük bir adam kaybettik. Yeter Göksu I am really sad to hear this, Yavuz was very important for me... Jenya Ferapontov Ben buna flahsen çok üzüldüm. Hepimizin bafl sa olsun. Daha dün o bize veda etmeden kulaklar n ç nlatm fl md r eski an larla. Bize verdi i fl kta nur içinde yats n sevgili Yavuz hoca. Hepimizin bafl sa olsun. Aysel Karafistan Yavuzu kaybettik, üzüntümüz sonsuz! Mehmet Erbudak Babas gemi inflaat mimar yd. Ama Yavuz bütün gemilerini her an yakabilirdi ve bunu defalarca yapt. Geçenlerde tesadüfen tan flt m beyin cerrah Dr. Selahittin Tok insan kapasitesinin 2 misli ilerisinde çal flm yorsa sadece ömrünü tüketiyordur demiflti... An nda bana bu Yavuz Nutku yu an msatt. Y lmaz Aky ld z I know all his friends will miss Yavuz terribly. Please give my condolences to his family. Richard Matzner So sad, so early! Stanley Deser Tesadüfler ve zorunluluklar... Yaflam n iki motoru. fiimdi termodinamik onun bedeninde çal fl yor. Ne kadar yüksekten düfltü. Denge durumunun çok ötesindeydi. Primordial çorbadan bir kabarc k gibi yükseldi. Ve düfltü. fiahin Koçak Bence, Brezilyal yazar Jorge Amado nun Tarç n Kokulu K z kitab ndan flu cümle, Yavuz un bilim adam felsefesini ve ö rencilerine afl lad azmi en güzel bir flekilde tercüme ediyor: Dünyan n bütün kad nlar yla seviflmek mümkün olmayabilir, ama denemek laz m... Aynen Che nin dedi i gibi: Gerçekçi ol, imkâns z iste! flte Yavuz Nutku böyle bir hayat yaflad... K sa ama deli dolu, dopdolu. Y lmaz Aky ld z 56

6 Foto raf: Mehmet Rona TDF Toplant s. Bo aziçi Üniversitesi, 17 Eylül Yavuz un ölümü kendi iste i nedeniyle biraz erken geldi. ste ine ra men durumu kabul etmek çok zor. Dehas ile sosyal meselelere yaklafl m çok nadir rastlanan türde idi. Ben Yavuz u her zaman bir fenomen diye alg lard m. Gitmesiyle aç lan gedik kapanmaz. Mehmet Rona Kainat n s rlar n çözmeye bir iki ad m daha yaklaflmakta katk s olan Say n Yavuz Nutku yu kaybetmenin ac s n herkesle paylaflmak istedi imi cümle âleme ilan etmek isterim. Recep Avc Sevgili Yavuz Nutku nun aram zdan ayr l fl haberi bizleri gerçekten flok etti. Eminim yine bir flaka yap yor da olabilir!.. (Ah, keflke... Bu kez haber kesine benziyor...) Ruhun bizimle olacak sevgili Yavuz... Hoflça kal... Mehmet Emin Özel Matematik Dünyas, 2010-IV Matemati in ne kadar güzel bir fley oldu unu herkese anlatmaya çal fl yordum. Yine bu aktivitelerden biri için kendisinden yard m istedim. Bana Matemati in güzel bir fley oldu unu baflkalar na anlat p duraca na oturup kendin yapsana demiflti. Bu sözünü hep hat rlar m. Bir de hakk nda baz efsaneler dolafl rd. Mesela bir seferinde kütüphaneye, bölümde o konuda ilgilenen hoca olup olmad na bakmadan, Lecture Notes in Mathematics serisinin tamam n ald rm fl derler. Bir de bölüm baflkanl s ras nda dekanl ktan ve rektörlükten gelen bütün dokümanlar okumadan çöpe att - söylenirdi. Renkli bir kifliydi. Onunla ö renciyken karfl laflt m için kendimi flansl hissediyorum. Allah rahmet eylesin. Ergun Yalç n Yavuz Hoca n n vefat na çok üzüldük. Nur içinde yats n. De iflik bir insand. Ben kendisini çok severdim. Doçentlik s nav nda da bana çok deste i olmufltu. Sinan Bilikmen Novikov asked me to send our deep condolences to the department of Yavuz. He wrote that Yavuz Nutku was very good, influential scientist. Yes, Yavuz will always be remembered... Oleg Mokhov Zannediyorum Yavuz Hoca de iflik fizikçilerle ömrünün sonuna kadar çal flma yapmaya devam etti. 5 sene önce bafllad m z, ama belki 3/4 ünü bitirdi imiz bir problem vard. Yavuz Hoca bu haliyle yay n için göndermek istiyordu. En son bu sene telefonda konufltuk, ben problemi bitirece imi söyledim ama bakma f rsat m olmad. Bitirip, Yavuz hocan n an s na, yay mlamak istiyorum. Bayram Tekin Yavuz Nutku Bilkent te mühendislik okurken hocam olmufltu. Çok canl ders anlat rd. O zamanlar ben matematikle ilgili üniversite genelinde aktiviteler düzenliyordum. 57

7 Siz matematik ve fizikçilerin hepinizin bafl sa olsun. Ben sadece senin haz rlanmas na önayak oldu un kitaptan tan m flt m Yavuz Nutku yu ve bu kadar erken olaca n hiç ummuyordum bu sonun. Ne diyeyim bilmiyorum. Sizin üstünüze daha çok ifl kald onun gidifliyle belki de. Onun yetifltiremedi i ifller, yar m b rakt - ifller. Kim tamamlayacak bakal m bu iflleri... Tamamlan r m acaba birinin yar m b rakt bir bilimsel ifl, yoksa yar m kalm fl bir roman gibi midir kimsenin yazar gibi tamamlayamayaca?.. Dedim ya ne diyece imi bilmiyorum. Mehmet Zaman Saçl o lu Yavuz Nutku, Tümay Tümer ve Avadis Hac nl yan Çok de erli abimizi yüre imizde yaflatmak dile iyle hepimizin bafl sa olsun. Kalanlar n gidenlerden ders almas dile iyle. Ercan Y lmaz Yavuz bizim öksüz çocuklar gibi boynu bükük durmam z iyi ki görmüyor. Don Giovanni ona en çok yak flan opera. Hatta ilk ve son makalemi de çal fl rken bir sonuçtan çok heyecanland birden aya a kalkt ba ra ba - ra Don Giovanni diyerek port manto ile dans etmeye bafllad. Çok etkilenmifltim. fiimdi dün gibi gözümün önünde. Aysel Karafistan Sevgili Yavuz, lkin Gebze de, sonra Kandilli de senin çal flma arkadafl n olma ayr cal n yaflam fl kaç kifli, odan n da, akl n n da kap lar n n hep ard na kadar aç k oluflunu, MAM da millet otobüslere koflmadan önceki son saat düzenledi in teklifsiz seminerleri, adeta her yarat a ayn merak ve tahammülle kar fl k yaklafl - m ndaki alçakgönüllü ü, zaman n içiflleri bakan n n nefret ve rkç l k taflan beyanat n n karfl s na Ben bir Ermeni dölüyüm! diye dikilmeni unutabilir? Bir öküzün aln n süsleyen sonsuzluk iflaretini Kandilli ye tafl mak istediydik ama olmad yd. O kabartma bildi im kadar ile Amasra müzesinin bahçesinde otlar n aras nda duruyor hâlâ. Galiba oraya daha çok yak fl yor. Ayfle Erzan Sevgili kardeflim, bafl m z sa olsun, bir dostu kaybettik. Özellikle senin kitab ndan sonra, pek çok insan onu daha çok tan d ve sevdi. Bekir Karao lu nsanlar n ikiyüzlülü ünden o kadar nefret etmiflti ki, sana daha evvel söyledi im gibi çocuk gibi küstü insanlara, son günlerinde, kaderini ve yaflam n kendi kontrolüne ald. Sa l nda sahte gülücüklerle gelip geçenlerin, öldükten sonra sahtecilikle, ikiyüzlülükle vah vah yaz k oldu tav rlar - n protesto ederek (o ölmeden öldü, yaflamadan yaflad ) son günlerini. Ifl klar içinde yats n tan madan sevdi im bilge, Yavuz Nutku. Deniz Tipi Amasra Müzesi nin bahçesinde, aln nda sonsuzluk iflareti tafl yan öküz kabartmas. 58

8 Sonsuzluk ve Görelilik Yavuz Nutku Sonsuzluk kavram ilk konuflup fikir al fl veriflinde bulunabilecek toplumlar n ortaya ç kmas ndan beri insanl n kafas nda hep var olmufltur san yorum. Her lisanda yaklafl k sonsuz kavram n içeren bir sürü kelime vard r. Örne in biz çok deriz. Acaba neye göre çok? Avam dilini bir kenara b rak rsak bunun cevab n n say labilirli e göre çok oldu udur. Iflte sonsuzlu a kesin bir tan m getirmek ancak Cantor un 1874 teki makalesinde iflaret etti i sayi labilirli e göre çok kavram ile mümkün olmufltur. Herfley rahats zl k uyand racak bir soru ile bafllar. Sonsuzluk ilk baflta eski Yunan medeniyetinde Zeno nun paradokslar ile kritik bir kavram olarak karfl m za ç km flt r. Zeno nun iki paradoksu vard r. lk baflta size gayet makul bir olguyu kabul ettirir: Hedefe at lan bir ok önce hedefe kadar olan yolun yar s ndan geçecektir. Sonra kalan yolun yar - s n geçmesi laz md r, vs. Bu olay n sonsuz kere gerçekleflmesi gerekece inden ok hedefe ulaflamaz! Zeno nun ikinci paradoksunda meflhur atlet Aflil n bir kaplumba ay geçemeyece i iddia edilir! Aflil kaplumba aya bir handikap tan r, kaplumba a yar fla biraz ilerden bafllayacakt r. Yar fl bafllar ve Aflil tam kaplumba an n yar fla bafllad yere geldiginde kaplumba a biraz daha ilerlemifltir. Derken Aflil kaplumba an n varm fl oldu u yeni yere gelince kaplumba a gene biraz daha öndedir, vs. Bu olay da sonsuz kere tekrar edilmesi laz m gelece inden Aflil kamplumba- ay geçemez. Bugün biliyoruz ki her iki paradoksun çözülebilirli i esas nda karfl m zda yak nsak sonsuz serilerin bulunmas nda yatmaktad r. Ortada bir paradoks Yavuz ve Lütfiye Nutku, Tosun ve Nuran Terzio lu. 59 yoktur, çünkü bu sonsuz seriler toplan p sonlu bir neticeye varmaktad r. Ancak sonsuz seriler nas l toplanacakt r? Bu konunun gelmifl geçmifl en büyük ustad, Cantor dan bir as r once yaflam fl, Euler dir. Sonsuz serilerin toplam nda görelilik kavram ortaya ç kar. En eski medeniyetlerde say sistemi 1, 2, 3 ve çok diye ortaya ç km flt r. Ancak orada bile bir avc n n 7 hayvan yakalamas söz konusu idi ve bunu ifade edebiliyordu. Kulland yöntem her avlad hayvan için m zra na bir çentik atmas yd. Bu bugün bile kabaday lar n kulland bir yöntemdir! Böylelikle sonsuzlu un tarifi bir say dizisinin tam say lar, veya reel say lar gibi di er sonsuz setler, ile teke tek karfl laflt r larak ifade edilebili idir. Cantor un bize ö retti i sonsuzun anlafl lmas ndaki teknik iflte bu teke tek karfl laflt rma yöntemidir. Peki, nedir sonsuzlu un fizikteki yeri? Bunu anlayabilmek için fizi in do ay anlamam zda niye bu kadar baflar l oldu unu hat rlamam z laz m. Fizik çözülebilir problemleri araflt rarak ilerler. Fizikçinin ilk ifli böyle problemleri seçmektir ve bu bir fizikçi için en can al c noktad r. Etraf m zda merak edilebilecek, birçok etmenden oluflan kar fl k problemler vard r. Bunlar fizikçiler mühendislere havale eder. Fizikçi mümkün oldu u kadar problemi en önemli unsurlar içerecek flekilde basitlefltirir. Biz dünyan n günefl etraf ndaki yörüngesini hesaplarken bunun üstünde olabilecek Mars veya Venüs gezegenlerinin etkisini ilk etapta düflünmeyiz. Fizikte ilk prensip problemde cismi izole etmektir. Bu da fizi in lokal problemlere konsantre olmas demektir. Fizi in bütün temel yasalar sistemin evrimini tarif eden diferansiyel denklemlerdir. Dolay s yla

9 fizik yasalar localdir. Bunlarda ilk baflta sonsuzlu- a ait hiçbir unsur yoktur. Zaten problemi izole etmek demek cismin üstünde sonsuza kadar baflka etken olmad n varsaymak demektir. Ancak sonsuzluk, bir nevi arka kap dan gene karfl m za ç kar: Acaba bu evrim denklemlerinin zaman sonsuza do ru gitti inde çözümü var m d r? Yani global çözüm var m d r? Fizikte bu çok iyi bildi imiz yerleflmifl yasalar n çözümsüzlü e eriflti i noktalar vard r. Bunlar iki türlüdür: 1. Gaz dinami inde oldu u gibi flok oluflumu, 2. Maxwell in elektrodinami i, Yang-Mills ve Einstein n genel görelilik yasalar nda uzay-zaman n topolojisinden kaynaklanan sonsuzluk tarifleri. Biraz gaz dinami inde çal flm fl olmama ra men burada konuya de inmieyece im çünkü neticede bazi fiziksel sebeblerden kurulan varsay mlarla bu mesele hallolur. Öte yandan Einstein teorisinde sonsuzluk kavram ilginçtir. Einstein in bize ö retti ine göre kütle çekim uzay-zaman n e rili iyle tarif edilir. Uzayzaman çoklu unun (manifold) bir Riemann metri- i ile verilmesi söz konusudur. Ancak metrik bir yerel koordinat sisteminde ifade edildi i için manifoldun topolojisi hakk nda sa l kl bir fikir veremez. Dolay s yla sonsuzun tarifi de flüphelidir. Bunu ancak manifoldun maksimal analitik uzant s bularak belirleyebiliriz. Genel görelilik konusunda sonsuzlu un araflt - r lmas Penrose un çal flmalar na dayan r. Önümüze üç çeflit sonsuzluk ç kar: zamansal sonsuzluk, fl ksal sonsuzluk ve uzaysal sonsuzluk. Bunun sebebi fl n evrensel bir sabit olmas ndan kaynaklanmaktad r. Peki sonsuzun tarifi nedir? Jeodesiklerin yay uzunlu unu sonsuza kadar uzat labilmesidir. Yani bir manifoldda bulabilece iniz jeodesikler sonsuz yay uzunlu una kadar uzat labilrse o zaman bu manifold jeodezik tamamd r. Bu tarifleri Einstein denklemlerinin en önemli çözümü olan Schwarzschild metri inde görebiliriz. Schwarzschild metri i günefl gibi izole edilmifl tek bir cismin kütle çekim alan n tarif eder. Burada görürüz ki izole edilmifl her cisimde oldu u gibi burada da uzaysal sonsuz vard r. Ayn flekilde gravitasyon dalgalar n n eriflebilece i fl ksal sonsuz da vard r. Ancak zamansal sonsuz, ki bu da gözlemcilerin yörüngesini tarif eder, ilk flartlara ba l olmak üzere iki türlüdür. Ya gözlemci zamansal sonsuza eriflebilir, ya da Schwarzschild metri indeki ufkun arkas na do ru yol al r. Kara deli in içine girer ve bir daha ç kamaz. Bu tür jeodesiklerde yay uzunlu- u sonludur. Marmara Araflt rma Merkezi Hat ras. 13 Ekim

10 Beyazlar, Beyaz-Türkler ve Siyah-Türkler Yavuz Nutku, Erdal nönü yle. Yavuz Nutku Eskiden Dolmabahçe saray n n Befliktafl iskelesi yönünden içeri girdi inizde karfl n za muhteflem bir park ç kard. Evimiz yak n oldu u için kardeflim Ayla ve ben oraya gider ve mart lar n ç l klar aras nda seçti imiz romanlar okurduk. Ayla mart lar n kendisini Amerika ya ça- rd n duymufl. Nitekim gitti ve baz tatiller d - fl nda hiç dönmedi. Geldi inde en iyi yatak Aylalara peflkefl çekilir, en nadide yemekler yap l r ve akrabalar m z Ayla n n ailesini a rlamak için yar fl rlard. Ayla bir Beyaz-Türktü. Beyaz-Türk olay n n en son bu yaz eflimin k zkardeflinin Türkiye ye gelmesinde yaflad m. Gene yatak peflkefli, akrabalar yar fl oldu. Beyaz-Türk kavram hep karfl m za ç kmakta ve ç kacakt r. lk baflta bizim kitaplar m z okuyup anlamak zahmetine katlanmak istemezler. Ayla da yazard. Derken ona Ayla Kutlu nun kitaplar n postalam flt m.ama bunlar özellikle okumad - n bana söyledi. Ben ise babam n bafl - ma tokmak indirdi i memlekete döneceksin, vatana hizmet edeceksin, ö renciler yetifltireceksin, Fatma ile evleneceksin sözlerine uyarak Siyah-Türk oldum! Mayomu unutursam denize donla girerim. Beyazlara gelince, onlar ismi üzerinde beyazd r, hatta zenci olsalar bile. Bu gruplaflma muhakkak baz ç kar çat flmalar ndan kaynaklanmakta. Peki ben bunu nas l fark ettim? Ayla 50 yafl n tam dolduramadan Amerika da kanserden öldü ünde k z Nurjana, Swarthmore College den mezun oluyordu. Bu okul sadece lisans düzeyinde hümanizm ve fen bilimlerinde çok kuvvetli e itim vermesiyle tan nan köklü bir kurumdur. Nurjana seçti i konu olan biolojide lisansüstü e itimine devam etmek yerine Türkiye de bir keflif y l geçirmek üzre geldi. Kuzenleriyle ola anüstü iyi kaynaflt. Bu duruma çok sevindi im için gençlerden biraz uzak durmaya çal flt m. Sadece arada s rada baz kitaplar tavsiye ediyordum. Seçti im kitaplardan biri de Beyazlar ve Beyaz-Türkler taraf ndan çok olumlu elefltiriler alm fl olan Freely nin stanbul u Arfl nlarken kitab yd. John Freely benim fizik ö retmenimdi ve biz de onun ilk ders verdi i s n ft k. Çok iyi bir ö retmendi. Kendisi fizi i en yüksek bilim olarak görürdü ve bunu bize afl lad. Ancak fizi i eriflilmez bir mertebeye yerlefltirmiflti. Baz konuflmalar m zdan anlad m ki bunun arkas nda kendi e itimini gece okulunda tamamlamas ve doktora tezinde Lithium 3 gibi yar ömrü çok k sa olan bir izotopla çal flmas ndaki zorluk yatmaktayd. Bana tavsiyesi ise, merakl olmama ra men, herhalde bir fizikçi olamayaca md. Freely ise kendine daha mütevaz bir hedef olan seyahatname yazarl seçti ve çok da baflar l oldu. flte benim ye enime tavsiye etti- im kitap buydu. Bir süre sonra Nurjan la konuflurken ona stanbul u Arfl nlarken kitab n nas l buldu unu sordum. A z burufltu ve bana göstermemek için bafl n e di. Sonra kafas n dimdik kald rd ve kocaman badem gözlerini bana dikerek dedi ki Bu kitaba göre stanbul da Türkler hiç yaflamam fl. Swarthmore e itimi Amerikal ye enimi Siyah- Türk yapm fl! flte budur Beyazlar n tezi: Türkler insanl a hiçbir katk yapmam fl. Sadece kesmifl, biçmifl. Dolay s yla hem geçmiflten, hem de gelecekten silinmeli. Bu tezlerinde en büyük deste i beyaz Türklerin aptall nda bulmaktad rlar. Kimdir bu Beyaz Türkler? lk baflta Ecevitler akl ma geliyor. Tamam iyi, Ecevit h rs z de il ama çok ba naz ve beceriksizdi. Ben bunu Ecevit karfl s nda 61

11 bizzat yaflad m. Ne elektrik var, ne yak t vs. var ve ucuz diye spot-marketten ald petrol yüklü kocaman tanker Alia a ya yanaflamad. Kesintiler ve eksiklikler devam etti. Ayn flekilde K br s a ç kartmada ilk baflta yeteri kadar büyük bir kuvvet ç karmad için bafl m za bela olan ikinci K br s harekât n da Ecevit yapm flt. Herhalde Rabindranath Tagoteu okumaktan B. H. Liddell Hart a bakmaya vakti kalmam flt! Yeter. fl sonunda geldi Din elden gidiyor! nakarat na. Derken Demirel geldi ve ülkenin 40 cent e muhtaç oldu unu tespit etti. Ben sa a hiç oy vermedim ama flimdi bak yorum ki Demirel benden çok daha önce Siyah-Türkmüfl! Önce ve sonrakiler, örne in Osmanl ailesini pas geçiyorum, ayn mecalde tek bir fikri bile akl nda tutamayan Çiller i de pas geçiyorum. Bir de tek fikri olanlar var, örne in lhan Selçuk yönetimindeki Cumhuriyet gazetesi. Bu köklü gazeteyi pas geçmek istemesem de zorlan yorum. Bizi yöneten ve kamuoyunu oluflturanlar n bu kadar saçmalad klar bir ortamda Beyazlar elbette kendi tezlerinin do rulu una inanmaya devam edeceklerdir. Öte yandan Atatürk ün önümüze koydu u muas r medeniyet hedefi var. fiimdi kaç m z hat rl yor ki Atatürk bu kadar iflinin aras nda en önemli ifl olarak bir düzlem geometri kitab yazm flt. Bunda maksad Cumhuriyet nesillerine rasyonel düflünceyi afl lamakt. Atatürk bir Siyah-Türk tü. Demirel den bile önce! fiimdi buradan Amerikal Siyah-Türk ye enim Nurjana y kucakl yorum. fiimdi Adalet ve Kalk nma Partisi, üniversitelerle saçmasapan, kazanamayaca kavgaya girdi ama hem ekonomimizi düzeltmekle ve hem de d fl iliflkilerde ak ll bir icraat ile benim takdirimi kazand. Ben flahsen daha ileri gitmelerini diliyorum. Örne- in Ermenistan la iyi iliflkiler içinde olmam z gerekir. Beni burada tan yan Beyaz-Türkler hemen Ermeni oldu umu söyleyeceklerdir. Nitekim ben hayat m 1870 lerde Bursa yak nlar nda ailesi taraf ndan üç bebe i ile tek bafl na bir atl arabaya bindirilip gitmesi söylenen bir Ermeni annenin cesaretine borçluyum. Aile genç anne ve bebeklerinin yaflamalar için kurulmufltur, ancak flartlar öyle olabilir ki tek yaflama flanslar onlar bilinmeyene göndermektir. Geçmiflte içiflleri bakan olan Akflener in Ermeni dölü demecinden sonra kendisine dedemin, babam n ve kendi özgeçmifl ile yay nlar m z göndermifl, kapak yaz s n da Ermeni dölü olarak imzalam flt m. E er araflt r l rsa Doç. Dr. Palal n n Ermeni konferans nda anlatt klar n n benzeri birçok olay ailelerimizde yaflanm flt r. Bunlar bizim utanc m z de il, zenginli imizdir. Soldan sa a: Yavuz Nutku, Gülay Dereli, Rita Hac nl yan, Lütfiye Nutku, Tekin Dereli ve Avadis Hac nl yan. 62

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Olas l k Hesaplar (II)

Olas l k Hesaplar (II) Olas l k Hesaplar (II) B ir önceki yaz daki örneklerde olay say s sonluydu. Örne in, iki zarla 21 olay vard. fiimdi olay say m z sonsuz yapaca z. Kolay bir soruyla bafllayal m: [0, 1] aral nda rastgele

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s 331 13. Gerçel Say lar Kümesi Nihayet gerçel say lar tan mlayaca z. Bir sonraki bölümde gerçel say lar üzerine dört ifllemi ve s ralamay tan mlay p bunlar n özelliklerini

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Sonlu bir kümenin eleman say s n n ne demek oldu unu

Sonlu bir kümenin eleman say s n n ne demek oldu unu 30. Cennete Hoflgeldiniz! Sonlu bir kümenin eleman say s n n ne demek oldu unu herkes bilir. Örne in, {0, 2, 6, 7, 13} kümesinin 5 eleman vard r. Bu say m z n kapak konusunda, sonsuz bir kümenin eleman

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Bu bölümde, bugüne dek ancak rüyalar n zda görece inizi

Bu bölümde, bugüne dek ancak rüyalar n zda görece inizi Ek 3. Sonsuz Küçük Eleman Bu bölümde, bugüne dek ancak rüyalar n zda görece inizi tahmin edece iniz bir numara gerçeklefltirece iz: 3/5, 7/9, 4/5 ve 3 gibi kesirli say lara bir eleman ekleyece iz. Miniminnac

Detaylı

Topolojik Uzay. Kapak Konusu: Topoloji

Topolojik Uzay. Kapak Konusu: Topoloji Kapak Konusu: Topoloji Topolojik Uzay Geçen yaz da nin, ad na aç k dedi imiz baz altkümelerini tan mlad k ve bir fonksiyonun süreklili ini tamamen aç k kümeler yard m yla (hiç ve kullanmadan) ifade ettik.

Detaylı

Hiç K salmadan K salan Yol

Hiç K salmadan K salan Yol Hiç K salmadan K salan Yol ki metrelik bir yol, hiç uzay p k salmadan, bir metrelik bir yola dönüflebilir mi? u yaz da yan t n evet oldu unu görece- iz. ki metrelik bir yol, hepimizin gözleri önünde, bir

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

Zaman Durdurmak. ne Deli inden S zan Ifl kla. (Pinhole) Yaflamdan Kesitler

Zaman Durdurmak. ne Deli inden S zan Ifl kla. (Pinhole) Yaflamdan Kesitler Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an BD MART 2016 ne Deli inden S zan Ifl kla Zaman Durdurmak (Pinhole) Foto raf çekmek için milyon pikselli makinelere, gövdesinden daha pahal objektiflere ihtiyac n z yok.

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Çöplerimizle yere serdi imiz Albatroslar

Çöplerimizle yere serdi imiz Albatroslar Dünya Döndükçe Sabriye Afl r Plastik çöpleri yiyecek zannederek yutan Albatroslar n dram Çöplerimizle yere serdi imiz Albatroslar Saatlerce insan ve do a aras ndaki tats z iliflkiden söz ederek, sebep

Detaylı

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS Doç. Dr. Haydar Karabey MSGSÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS 1972 de (yani k rk y l önce ) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Bir önceki yaz da, n bir tek tamsay oldu unda n n sihirli

Bir önceki yaz da, n bir tek tamsay oldu unda n n sihirli Sihirli Kareler (II) Bir önceki yaz da, n bir tek tamsay oldu unda n n sihirli karelerin nas l yap laca n ö renmifltik. Bu yaz da n nin çift oldu u n n boyutlu sihirli kareleri ele alaca z. Her zaman yapt

Detaylı

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü SINIF KURALLARI Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması Düzey: 1. sınıf ve üstü Materyal : Her öğrenci için bir adet kağıt,kalem, Uygulama2: Sınıf kuralları panosu için fon kağıdı,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Ünlü Alman matematikçisi Kari Friedrick Gauss 10 yafl ndayken,

Ünlü Alman matematikçisi Kari Friedrick Gauss 10 yafl ndayken, Aritmetik Diziler ve Ötesi Ünlü Alman matematikçisi Kari Friedrick Gauss 10 yafl ndayken, ö retmeni ö rencileri oyalamak için, 1 den 100 e kadar say lar yazarak toplay n der. Baflka bir deyiflle, 1 + 2

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Sevdi im Birkaç Soru

Sevdi im Birkaç Soru Sevdi im Birkaç Soru M atematikte öyle sorular vard r ki, yan t bulmak önce çok zor gibi gelebilir, sonradan -saatler, günler, aylar, hatta kimi zaman y llar sonra- yan t n çok basit oldu u anlafl l r.

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Türk bas n tarihinin dimdik ayakta durmaya çal flan bir ç nar Yeni Adana Gazetesi 96 yafl nda. 1918 y l nda Ahmet Remzi Yüregir taraf ndan

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki Yağmur Beril Dikmeci Uyumayan Şehir Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki kadar etkileyici mi diye kendi kendime

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C Önsöz Bu ders notlar, 1995 ten beri stanbul Bilgi Üniversitesi nde birinci s n f matematik ö rencilerine verdi im derslerden ortaya ç kt ve matemati i derinli i ve felsefesiyle ö renmek isteyen, çal flmaktan

Detaylı

Cemal Amca n n Zarlar

Cemal Amca n n Zarlar Cemal Amca n n Zarlar B aflkomiserlikten emekli alt kat komflumuz Cemal Amca tavlaya çok düflkündü. Emekli olmazdan önce haftasonlar n bahçede tavla oynayarak geçirirdi. Hafta içindeyse haftasonunu iple

Detaylı

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN 7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN Bu yıl 7. Liseler arası Salih Zeki Matematik Projeleri Yarışması nın final sergisi 24-25-26 Mayıs 2016 tarihlerinde Darüşşafaka

Detaylı

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi)

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) 5. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) İstanbul Boğazı'ndaki Köprülerin Etkileri Üzerine İsmail ŞAHİN, Demet ERSOY Boğaziçi Köprüsü nden Sabah Geçişlerinin Düzenlenmesi:

Detaylı

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur.

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur. F Z OT ÖRNE 1 : fiekil I L M aranl k bir ortamda, küresel bir fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi topu konulmufltur fiekil II Ifl kl bölge fiekil III ayna a, L, M noktalar n n birinden bak ld nda,

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU 2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU İRTİBAT ADRESİ : Özel İzmir Amerikan Koleji İnönü Caddesi No: 476 Göztepe - İZMİR TELEFONLAR : 232 355 0 555 FAX : 232 355 0 411 http : www.aci.k12.tr

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Endüstri 4.0. nsanl n Gelece i. Tümüyle bilgisayar

Endüstri 4.0. nsanl n Gelece i. Tümüyle bilgisayar Endüstri 4.0 ve nsanl n Gelece i Tümüyle bilgisayar 40 y l içinde sistemli ve yapay insanlar n yapt zeka donan ml makinelerin, üretim ve hatta bilgisayarlar n her ifli makine ve hizmet sektöründe çal flmas

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı