Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8 ED TÖRDEN Küresel rekabet ve Türkiye Bilindi i gibi ça m zda yaflanan teknolojik devrim bilgiyi ekonomik gücün kayna konumuna getirmifl durumda. Bugün dünya ticaretinin büyük bir k sm n gerçeklefltiren geliflmifl ülkeler, sermaye yo un üretim tekni ine geçmifl olan ülkelerdir. Uluslararas büyük rekabet yar fl bu ülkeler aras nda geçmektedir. Bu sebeple dünya ekonomisi ile bütünleflmek tek bafl na bir anlam ifade etmiyor. Önemli olan bu büyük ülkelerle birlikte küreselleflme sürecinde yer almak ve büyük rekabet yar fl na kat labilmek olarak öne ç k yor. Türkiye gibi geliflmekte olan ülkeler için uluslararas rekabet gücünü art rman n, sa l kl bir iktisadi yap ya kavuflma ve h zl kalk nma ile mümkün olaca gayet aç k. Bu sebeple geliflmekte olan ülkelerin rekabet gücünü art rmalar, gelecekte o toplumlar n refah seviyelerini art racak bir husus olarak de erlendirilir. Türkiye halen iki temel yap sal zay fl k yafl yor. Öncelikle uluslararas fiyat rekabeti, bozuluyor ve bu da mevcut bütçe aç n art r yor. Öte yandan ekonomi emek gücünden yeterince yararlanam yor. Endüstri ve hizmet sektöründeki iflgücü, yafllanan nüfustaki art fl ve yüksek oranlarda k rsal alandan flehirlere göçün art fl n emebilecek kadar kuvvetli bir flekilde büyümüyor. Bunun sonucunda Türkiye, yüzde 40 l k iflgücü oran ile OECD nin en zay f ülkesi kalmaya devam ediyor. Netice itibariyle, küreselleflen dünyada ekonomi uluslararas büyük bir rekabet yar fl na sahne oluyor. Buna göre, uluslararas rekabet yar fl nda ancak bireye yat r m yapan, bilgi yo un sanayiye dayal ekonomik politika izleyen ülkeler yerini alabilir. Türkiye bu hususlar yerine getirdi i, sistem tercihini do ru ve isabetli yapt, istikrarl ve iyi yönetildi i takdirde rekabet piyasas nda hak etti i yeri mutlaka alacakt r; almal d r. Bu say da A ustos say m zda Röle sektörünü dosya konusu olarak inceledik. Sektördeki firmalar n hem sektöre dair fikirlerini, tespitlerini ve sektörün gelece ine dair öngörülerini hem de kendi faaliyetleri hakk ndaki aç klamalar n sayfalar m za tafl d k. Dosya konusu haricinde pano, flalt, trafo, motor, UPS, kablo, ayd nlatma, test / ölçü, elektronik ve enerji sektörlerinden haberler, ürün tan t mlar ve teknik makaleleri de a ustos say m zda bulabileceksiniz. Haluk Kürflad KOPUZLU 8 Bileflim Yay nc l k, Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. ad na MT YAZ SAH B ve YÖNET M KURULU BAfiKANI Mustafa ÜSTÜN Bileflim fl Merkezi, Sanayi Mah. Sultan Selim Cad. fiahinler Sok. No: Ka thane / STANBUL YAYIN KURULU YAZI filer MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR N. Nezih KAZANKAYA ED TÖR GÖRSEL YÖNETMEN SAYFA TASARIMI FOTO RAF ED TÖRÜ GRUP SATIfi MÜDÜRÜ REKLAM KOORD NATÖRÜ A USTOS 2011 > SAYI: 206 SATIfi DESTEK ÜRET M D REKTÖRÜ ÜRET M AS STANI B LG filem WEB / E-DERG Haluk Kürflad KOPUZLU, H. Ediz RONA, Erhan DEM RTEL, pek PORTAKAL, Devrim BOZKURT, Ali BAYCANLAR Haluk Kürflad KOPUZLU (Sorumlu) Bileflim fl Merkezi, Sanayi Mahallesi Sultan Selim Cad. fiahinler Sok. No: Ka thane / STANBUL Kerem KURUL Feyza YAPULU Ertan RG N Garo M LOfiYAN Hacer YILMAZER KALAFATLAR Yasemin fican Serap Yetginer Y lmaz BAYKUT Görkem DO AN Erdal AYTEK N Bertu KODAMANO LU ABONE SERV S Feride USTA (212) dahili 165 MERKEZ YÖNET M ADRES Bileflim fl Merkezi Sanayi Mahallesi Sultan Selim Cad. fiahinler Sok. No: Ka thane / STANBUL Tel: (0212) (Pbx) Faks: (0212) E-posta: Web: ANKARA fiube Ayflim KOfiAR KARSU Tel: (0312) Faks: (0312) E-posta: GÜNEY VE GÜNEYDO U Sami DEM RKIRAN ANADOLU BÖLGE Tel: (0322) (Pbx) TEMS LC L Faks: (0322) E-posta: BASKI Optima Bas m Tel: (0212) YAYIN TÜRÜ Yerel Süreli Yay n BASKI TAR H AKADEM K HAKEM KURULU Prof. Dr. Adnan KAYPMAZ ( TÜ) Prof. Dr. Bülent EKER (NKÜ) Prof. Dr. lhami ÇET N Prof. Dr. Koray TUNÇALP (MÜ) Prof. Dr. Nurdan GÜZELBEYO LU ( TÜ) Prof. Dr. Semra ÖZTÜRK (KÜ) Prof. Dr. Vural ALTIN (TÜB TAK) Doç. Dr. smail H. ALTAfi (KTÜ) Doç. Dr. Özcan KALENDERL ( TÜ) Yrd. Doç. Dr. Caner AKÜNER (MÜ) Yrd. Doç. Dr. Reflit ERÇET N (MÜ) Yük. Müh. sa L SU SEKTÖREL DANIfiMA KURULU Ahmet B RLEfiT R C (GERSAN) Alparslan OK (EAE) Arif KÜNAR (EDSM ENERJ ) Bülent B BER (KLAS KABLO) Bülent G RAY (BOSCH REXROTH) Cahit ATAY (SIEMENS) Cahit DURMAZ (V KO) Cevdet fienkal (SCHNEIDER ELEKTR K) D. Remzi SAL (SERVO KONTROL) Ediz ÖZDEM R (ABB) Ertan ÖZDEM R (ABB) Fikret SOKOLLU (SEW EURODRIVE) Gökhan AKMAN (AMPER ELEKTR K) Hakk LUfi (ÜNAL KARDEfi) Halim ÖZMEN (SEM KRON) Hüseyin DEN Z (NETES) Hüseyin Mehmet A ACAN (EL MSAN) smail AVCI (KOJEN) Kamuran Suat ALTILAR (ALKA A.fi.) Kaya TÜTENG L (SIEMENS) Mahir AYDIN (ONTARIO POWER GENERATION) Müzekka DAMGACIO LU (DAMEKS) Mustafa NURDO AN (FEDERAL ELEKTR K) Nurhan GAZER (TEMPA PANO) Olgun PAJ K (KALE PAZARLAMA) Osman fiah N (SCHNEIDER ELEKTR K) Sabri GÜNAYDIN (HB TEKN K) Sedat DUMAN (ELEKTR K ÜRET M A.fi.) Selim YÜREKTEN (ENPAY) Sevinç TONGÜN (TONGÜN) fiahin SEV NÇ (ABB) Tahsin ARMA AN (ARMA AN MÜHEND SL K) Temel KARAMEHMETO LU (SEW EURODRIVE) Tolga Murat ÖZDEM R (KONTEK) U ur YERTUT (YESTAfi) Yetkin SANER (EGDAfi) Tüm yay n haklar B LEfi M YAYINCILIK A.fi. ye ait olup yaz lar iktibas edilemez. Tüm reklamlar n sorumlulu u firmalara, yaz lardaki ve söyleflilerdeki görüfller sahiplerine aittir.

9

10

11

12 Ç NDEK LER 8 Editörden 14 Ürünler Elektrik Pano 20 S va Alt Paneller (EKS Pano) fialt 24 Kompakt Tip Devre Kesiciler (ABB) 30 Dahili Yük Ay r c lar (Tip H22) ( nter-teknik) Trafo 38 Ya Yenileme Sistemi (Elkima Trafo) 42 Yüksek Gerilim Ölçü Transformatörleri (Elimsan) Kablo 48 Yang na Dayan kl Kablolar (2M Kablo) 52 Ervital Yang na Dayan kl Kablolar (Erse Kablo) Kablo Seçiminde Dikkatli Olunmal (Ali TÜMKAYA, Vatan Kablo) 64 Elektrik Tesisat Mühendisli inde Yenilikçi Çözümler (Wago) Motor 70 Vacon dan Yeni Da t lm fl Çözümler (Savior Otomasyon) 74 Motorlara Yumuflak Yol Verme (Çeviri: H.Ediz RONA, de der Elektro-und Gebäudetechniker) UPS 80 Galaxy 300 UPS Sistemi (APC by Schneider Electric) 82 Kesintisiz Güç Kaynaklar nda Yeni Bir Konsept (Artronic) 86 Kesintisiz Güç Kaynaklar Lüks De il htiyaçt r (Ali ÖZDEM R, Enel) 12

13 Ayd nlatma 92 Microlite Acil Yönlendirme Armatürü (EEC Electronics) Elektronik 140 Actwin EMS Enerji Yönetim Yaz l m (Emre Sami SÜZER, Aktif Group) 144 IGBT lerde yilefltirilmifl Anahtarlama (Çeviri: Halim ÖZMEN, Semikron Türkiye) 152 Senkronizasyon Rölelerinin Testi (Netes Mühendislik) 158 Elektrikli Araç fiarj stasyonu (Ahmet B RLEfiT R C, Gersan Elektrik) 164 Rüzgar Gücünün fiebekeye Entegrasyonunda Ar za Sonras Sisteme Katk Yetene i (FRT) nin Farkl Türbin Jeneratör Üniteleri çin ncelenmesi (Gül KURT, Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisli i Bölümü) 172 Haberler 176 Reklam ndeksi DOSYA Röle 100 Hat Mesafe Koruma Rölesi REL650 (ABB) 102 Prophi Reaktif Güç Kontrol Rölesi (Epkom Elektronik) 106 ASD C18 Ölçme ve zleme Rölesi (Protek Teknik) 110 Minyatür Güç Röleleri ve Soketler (Ercüment KAYA, Chint Elektrik) 116 Koruma / Kontrol Röleleri (DKE Elektrik Elektronik) 120 RG500 Serisi Reaktif Güç Kontrol Rölesi (Makel fiirketler Grubu) 126 Röleler ve zleme-kumanda Yaz l m (Aktif Mühendislik) 136 Demiryolu Uygulamalar na Yönelik Endüstriyel Tip Röleler (Gazanfer Sanl top Mekatronik) 13

14 ÜRÜNLER Tork Kontrollü Yumuflak Yolverici-PSE Serisi ABB nin piyasaya sundu u yeni PSE serisi yumuflak yolvericiler, dahili elektronik afl r yük koruma özelli i ve pompa sistemlerinin mükemmel kontrolünü sa layan tork kontrol fonksiyonu ile dünyan n ilk ve tek LCD ekranl kompakt yolvericisidir. Geliflmifl fonksiyonellik sunan birçok dahili özelli in kompakt tasar m ile birleflti i PSE serisi, esnek ve verimli yolverme çözümleri için idealdir. 7.5 kw ile 200 kw aras nda tüm uygulamalar için ideal çözümler sunan PSE serisi, dahili by-pass özelli i ile daha uzun kullan m süresi ve enerji tasarrufu sa larken, lisan bilgisi gerektirmeyen kullan c dostu, arkadan ayd nlatmal LCD ekran kolay kullan m ve ayarlama imkan sunmaktad r. Tork kontrol özelli i ile özellikle pompa sistemlerinde etkin bir kontrol olana sa layan PSE serisi, halk aras nda koç darbesi diye de adland r lan bas nç dalgalanmalar n ve istenmeyen sonuçlar n ortadan kald rarak optimum sonuç sa lar. Özellikler 7.5 kw (18 A) 200 kw (370 A) Dahili by-pass Tork kontrol Lisan gerektirmeyen ayd nlatmal LCD ekran Dahili elektronik afl r yük koruma fonksiyonu Analog ç k fl Sinyal röleleri LED göstergeler Firma: ABB Remo-EA Türkçe menüsü ile kullan mkolayl sa layan bu ürün, 160*240 grafik LCD ekrana sahiptir. 1 MByte haf zaya sahip olan cihaz, ak m ve gerilimde yüzde 0,1 okuma hassasiyetine sahiptir. Ölçülebilen tüm elektriksel parametrelere alarm atanabilir. Remo-EA n n programlanabilir 2 adet analog ç k fl (0-10V, 0-5V, 0-20mA ve 4-20mA), programlanabilir 2 adet alarm ç k fl vard r. Ürünün di er özellikleri ise flu flekildedir; Tüm fazlara ait, faz-nötr, faz-faz aras anl k gerilimler ve bu de erlerin ortalamas Tüm fazlara ait anl k hat ak mlar, toplam ak m ve nötr ak m fiebeke frekans Nötr ak m Tüm fazlara ait anl k ve toplam aktif güç (P), reaktif güç (Q), görünür güç (S) Tüm fazlara ait anl k ve ortalama COSØ ve PF 51. harmoni e kadar gerilim ve ak m harmonikleri ölçümü Gerilimdeki ve ak mdaki toplam harmonik bozulma (THD %) Aktif enerji, indüktif reaktif enerji ve kapasitif reaktif enerji için endeks, saat içi, önceki saat, gün içi, önceki gün, ay içi, önceki ay de erleri < %0.1 hata oran 1-60 dk aras ayarlanabilen demand süreleri 2 adet pulse ç k fl, 2. tarife girifli Verileri ve alarmlar kay t alt na alma 3 faz-4tel, 3faz-3tel, Aron ba lant tiplerine uyum Modbus haberleflme opsiyonu Firma: Klemsan Elektrik Elektronik 14

15

16 ÜRÜNLER ML-5020 Anons / Alarm Matrix Paneli Anons / alarm matrix paneli, ak ll adresli yang n alg lama ve alarm sistemi ile anons sistemi entegrasyonunu sa lamak için 19, 3U rack yap s nda özel olarak tasarlanm flt r. Anons / alarm matrix paneli, yang n veya acil bir durum oldu unda yang n alarm sistemi kurulu binada bulunan mevcut anons sistemi üzerinden canl ses yay n yap labilmesine veya anons sisteminde oluflturulan acil durum mesajlar n n otomatik olarak yay nlanabilmesine olanak sa lar. Panel sayesinde canl ses veya acil durum mesajlar binan n istenilen anons bölge veya bölgelerine yay nlanabilir. Anons / alarm matrix paneli içerisinde dahili güç kayna olarak 1 adet anons güç modülü ve ses sinyali ç k fl n sa layan 1 adet anons ç k fl modülü standart olarak kullan l r. Panelde bu modüller haricinde anons girifl modülü ve programlanabilir alarm/ikaz ç k fl modülü kullan m için 16 adede kadar modül girifl soketi bulunur. Anons girifl modülü, yang n veya acil bir durum oldu unda ML-125XX serisi ak ll adresli yang n alarm santralinden canl ses yay n yap labilmesi için santral içerisinde kullan lan mikrofon içeren ML-1205 anons modülünün anons / alarm matrix paneline ba lant s amac yla kullan l r. Her bir anons girifl modülünde 4 adet anons modülü girifli mevcuttur. Canl ses yay n n n yap laca bölgenin seçilebilmesi için yang n alarm santral içerisinde ML-1208 telefon / anons kontrol modülü olmal d r. Programlanabilir alarm/ikaz ç k fl modülü, yang n veya acil bir durum oldu unda anons sisteminde önceden kaydedilmifl acil durum mesajlar n n (kat bazl anons, blok bazl anons, genel anons vb) yang n n veya acil durumun olufltu u bölgeye otomatik olarak yay nlanabilmesi için kullan l r. Her bir programlanabilir alarm/ikaz ç k fl modülünde 8 adet programlanabilir alarm/ikaz ç k fl mevcuttur. Programlanabilir alarm/ikaz ç k fl modüllerine ait ç k fllar maxlogic serisi yang n alarm santrallerinde sebep / sonuç senaryosuna dahil edilebildiklerinden bu ç k fllar ile yang n veya acil bir durumda binadaki di er sistemlere (CCTV vb) sinyal gönderilmesi sa lanabilir. Firma: Mavili Elektronik zole Kap l Bipolar Transistör (IGBT) Modülü 5SFN 0075S1210 Özellikler Düflük saturasyon voltaj H zl anahtarlama Standart SOT-227 k l f zoleli bak r taban Vidal terminaller Kelvin emiter terminal Uygulamalar Tek anahtarlama,k y c lar, köprüler AC ve DC sürücüler, güç kaynaklar, UPS Kaynak makineleri, indüksiyon s tma sistemleri Firma: Protek Teknik 16

17

18 ÜRÜNLER Say sal Haf zal Osiloskop Tektronix TDS1000B Serisi Uygulamalar Hata ay klama E itim ve ö retim malat testi ve kalite kontrol Tamir ve servis Özellikler Say sal gerçek zamanl örnekleme Dahili analiz araçlar Yard m menüsü flleme özel ön panel kontrolleri Ön panel USB host portu USB PC ba lanabilirlik Ömür boyu garanti* * S n rlama uygulanmaktad r. fiartlar ve koflullar için ziyaret edilmelidir. Yararlar 10x yüksek örnekleme h z ile sinyalleri do ru bir flekilde Tektronix e ait tescilli örnekleme teknolojisi kullanarak tüm kanallarda yakalar. Ayg tlar n analizi 12 adet otomatikleflmifl ölçüm, FFT analizi, dalga flekli matemati i ve imleçler yard m ile basitçe yap labilir. stedi inde ve gerekti i zaman ihtiyaç duyulan yard ma (ilgili konuya özel yard m sistemi) eriflmek mümkündür. Kolay ön panel kontrolü ile cihaz kullanmay k sa sürede ö renmek mümkündür. Dalga flekilleri ve ayarlar h zl bir flekilde kay t ve transfer edilebilir. Arka panelde yer alan USB ayg t portu ile kolayca PC ye ba lanabilir. Standart ömür boyu garanti ile sahip olma maliyetinde tasarruf sa lar. Firma: Netes Mühendislik AG Ak m Transformatörleri Sigma AG ak m transformatörleri, istenilen güç ve do ruluk de erinde 20 A den 5000 A e kadar olan primer ak mlar n 1 veya 5 A de erinde sekonder ak ma dönüfltürür. Cihazlar, de iflik bara ölçüleri için 9 farkl boyda TS 620 EN e uygun olarak üretilmektedir. stendi inde Sanayi ve Ticaret Bakanl ndan mühürlü olarak üretilebilmektedir. Çal flma frekans : Hz Çal flma s cakl : -5 / +45 C Termik anma ak m : lth = 60 xln Dinamik anma ak m : ldyn = 2,5 xlth Teknik Özellikler En yüksek flebeke gerilimi: 0,72 kv Kullan m yeri: Bina içi Sürekli çal flma ak m : 1,2x ln Primer-sekonder aras izolasyon dayanma gerilimi: 7 kv (standartta 3 kv) Do ruluk s n f : 0,2-0,5-1-3 (koruma için 5P10-10P10-5P20-10P20) Emniyet kat say s lpn <= 2000 A (ölçü klas ): <5 Emniyet katsay s lpn> 2000 A (ölçü klas ): <10 Güçler: VA Nominal primer ak m : 5 A den 5000 A e kadar Nominal sekonder ak m : 1 A ve 5 A Firma : Sigma Elektrik 18

19

20 PANO S va Alt Paneller EKS Pano Her türlü s va alt uygulamas na cevap verecek flekilde tasarlanan Inoveks paneller, h zl ve kolay montaj olana sunuyor. Kablolamas kullan c taraf ndan gerçeklefltirilebilen s va alt paneller, güçlendirilmifl yap lar sayesinde uzun y llar kullan labiliyor. Inoveks panelin 80 mm den 150 mm derinli e kadar 4 farkl seçene i bulunmaktad r. Her türlü s va alt uygulamas na cevap verecek boyutlar bulunan Inoveks panel, h zl ve kolay montaj olana sunmaktad r. Ürünler, de iflik tasar mlara sahiptir. Bu sayede her ortama uymaktad r. Inoveks s va alt panellerin kablolamas, kullan c taraf ndan gerçeklefltirilebilmektedir. Söz konusu paneller, 12, 24, 36 ve 48 sigortal k sigorta kutular n n yan nda, s va alt tali da t m ihtiyaçlar n karfl layacak boyuttaki seçenekleriyle, ayn zamanda ticari ve endüstriyel binalarda da uygulama alan bulmaktad r. Özellikler Paslanmaya karfl galvaniz gövde Minimum montaj süresi, kolay kurulum Genifl kablolama imkan Gizli kap kilitleme sistemi 180 dereceye kadar aç labilen kap sistemi De ifltirilebilir kap yönü 125 mm veya 150 mm s ra mesafesi N/PE h zl terminal bloklar Kompakt flalter montaj (125 ve 150 mm derinliklerde) htiyaca ba l 80 mm den 150 mm ye kadar derinlik htiyaca ba l 325 mm den 800 mm ye kadar gövde genifllikleri Kolay Kurulum ve Modülerlik Inoveks s va alt paneller kimse- 20

21 Inoveks RAR (Recessed Art) serisi s va alt paneller, çerçeve kenarlar n n hafif e ik olmas, istenen her türlü çerçeve rengi, tablo tipi kapa ve dikkat çekici kilit sistemiyle da t m panosunun estetik tasar m na çeflitli yenilikler getirmektedir. den yard m almadan tek bafl na kuruluma imkan tan r. 1. aflama bofl pano gövdesinin montaj d r. Bunun için ihtiyaç duyulan tek fley bofl gövde setidir. Bofl gövde seti gövde, çerçeve, kap ve ön yüz plakas ndan oluflmaktad r. S va alt panelin alt nda ve üstünde önceden oluflturulan kablo giriflleri ve düzgün kablolama için kablo sabitleme kiriflleri vard r. Bofl gövde seti al n p direk 2. aflamaya geçilebilir. 2. aflama minyatür devre kesici ve terminal montaj d r. Bu ifllem, DIN raylar n takmak, hemen ard ndan üzerine minyatür devre kesicileri, N/PE h zl terminal bloklar n takmaktan ibarettir. N/PE h zl terminal bloklar, tek bir dokunuflla çal flan kullan c dostu standart bir sistemdir. 3. aflama çerçeve ve kap montaj d r. Geriye, kap n n üzerinde hangi resmin yer alaca n n seçilmesi kalm flt r. stenilen resmin ve uygun çerçevenin seçilmesinden sonra s va alt panel montaj - n n tamamlanmas için çerçeve ve kap y kolayca geçmeli olarak gövdenin üzerine takmak mümkündür. Çerçeve ve çelik sac kap, düz olmayan yüzeylere ayarlanabilir özelliktedir. Paslanmaya Karfl Galvaniz Gövde Inoveks panellerde kullan lan çelik, paslanmaya karfl çinko ile kaplanm flt r. Galvaniz kaplama olarak bilinen bu ifllemin derecesi, çinkonun kal nl na göre de il, birim alana düflen çinko a rl na göre belirlenir. Inoveks panellerde kullan lan galvaniz kaplama, çelik kal nl na uygun galvaniz kalitesine sahiptir. Güçlendirilmifl Yap Tek parça arka, alt ve üst duvar mahfazas, 2 mm sacdan özel olarak tasarlanm fl köfle birlefltir- 21

22 Detaylarda Kusursuzluk Inoveks RAR (Recessed Art) serisi s va alt paneller, çerçeve kenarlar n n hafif e ik olmas, istenen her türlü çerçeve rengi, tablo tipi kapa ve dikkat çekici kilit sistemiyle, da t m panosunun estetik tasar m na bir sürü yenilik getirip, yeni standartlar oluflturur. S va Alt Paneller S va Alt Sigorta Kutular RAR Recessed Art Serisi RAR T Tablo tipi RAR D Çift Kap l Recessed Art Serisi RAR S Standart tip Teknik Özellikler me elemanlar n n birleflimleriyle rijitlik sa larken, panel taban na yerlefltirilmifl çok amaçl profillerle yap lan birleflik ba lant Inoveks panele maksimum dayan kl l k ve mukavemet sa lar. 22

23

24 SALT Kompakt Tip Devre Kesiciler ABB ABB nin yeni kompakt tip devre kesici ailesi olan Tmax XT; 4 farkl boyutta, 250 ampere ve 415 VAC de 150 ka (690 VAC de 90 ka) kesme kapasitesine kadar ulaflabiliyor. XT1 ve XT3, güvenilir ve emniyetli tesisatlar için ideal çözüm sunarken XT2 ve XT4, yüksek teknolojiye ihtiyaç duyan tesisler için iyi bir performans sa l yor. ABB nin yeni kompakt tip devre kesici ailesi olan Tmax XT, ilk olarak 250 ampere kadar pazara sunulacak. Seri, uzun ve hassas Ar-Ge çal flmalar sonucu olarak yeni birçok ekstra özelli i bünyesinde bar nd rmaktad r. Tmax XT, pazardaki tüm tesis ihtiyaçlar na çözüm olacakt r. Çok çeflitli koruma üniteleri ile güç da- t m, jeneratör koruma, motor koruma ve yüksek nötr koruma gerektiren uygulamalar nda rahatl kla kullan labilir. Yeni kompakt tip devre kesici ailesi Tmax XT, güç da t m n n tüm seviyelerinde; ana da t m panosundan alt da t m panolar na kadar ideal çözümler sunar. Tmax XT nin ekstra yüksek elektriksel karakteristikleri ve özgül geçifl enerji limitasyonu, ana devre ve yük taraf ndaki cihazlar n optimum olarak seçilmesini sa lar. Seri, 4 farkl boyutta, 250 ampere ve 415 VAC de 150 ka (690 VAC de 90 ka) kesme kapasitesine kadar ulaflmaktad r. Özellikle XT1 ve XT3, güvenilir ve emniyetli tesisatlar için ideal çözümdür. XT2 ve XT4 ise ekstra geliflmifl özellikleri ile yüksek teknolojiye ihtiyaç duyan tesisler için iyi bir performans sunar. XT1 ve XT3; sabit, soketli, 3 ve 4 kutuplu olarak üretilmektedir. Yüksek hacimli ticari binalar, hastaneler, konut tesisatlar nda güvenilir ve kolay panolama imkan sunar. XT2 ve XT4 pazardaki en kompak boyutta en yüksek kesme kapasitesine sahip devre kesicidir. 415 ve 690 VAC de sundu u bu yüksek kesme kapasiteleri, çok yüksek elektriksel karakteristikler gerektiren denizcilik, a r sanayi 24

25

26 Ekstra özelliklere sahip yeni elektronik koruma üniteleri; 50, 60 ve 400 Hz de kullan c lar n ihtiyaçlar na özel çözümler sunar. EKIP, 10 amperden itibaren LSIG koruma fonksiyonlar n içerir. ve petrol kulesi gibi uygulamalarda kullan l r. Her iki boyutta, de ifltirilebilirlik ve haberleflme özelliklerine sahip, en son jenerasyon elektronik koruma üniteleri ile donat lm fl, nominal ak - m 10 amperden bafllayan devre kesiciler pazarda tektir. XT2 ve XT4, 3 ve 4 kutuplu olarak sabit, soketli ve çekmeceli tiplerde üretilmektedir. EKIP, elektronik koruma ünitelerinin yeni ismidir. Ekstra özelliklere sahip yeni elektronik koruma üniteleri; 50, 60 ve 400 Hz de kullan c lar n ihtiyaçlar na özel çözümler sunar. EKIP, 10 amperden itibaren LSIG koruma fonksiyonlar n içerir. XT2 ve XT4 te Kullan lan EKIP Koruma Üniteleri * EKIP: Güç da - t m uygulamalar nda * EKIP M: Motor koruma uygulamalar nda * EKIP G: Jeneratör koruma uygulamalar nda * EKIP N: Çok yüksek nötr koruma gerektiren uygulamalarda * EKIP E: Enerji ölçümü ve analizinde ihtiyaç duyulan uygulamalarda kullan l r. EKIP Elektronik Koruma Üniteleriyle Kullan lan Aksesuarlar * EKIP Com: Koruma ünitesine haberleflme yetene i kazand r r (Modbus, profibus ve devicenet). * EKIP Display: Ayd nlatmal LCD ekran ve tufl tak m ile koruma ünitesinin ayarlar yap labilir, ölçüm izlenebilir. * EKIP LEDmeter: Fazlardaki ak mlar yüzdesel olarak izlenebilir. * EKIP T&P: Bu ara yüz ile 26

27

28 bir bilgisayar ile koruma ünitesinin tüm ayarlar n n yap lmas, ölçümlerin izlenmesi ve trip testlerinin yap lmas sa lan r. En büyük yenilik, aksesuarlarda kullan c lara sa lanan montaj kolayl d r. Elektriksel röleler ve yard mc kontaklar, vidalamaya ihtiyaç duymayan h zl montaj sistemine sahiptir. Bu h zl montaj sistemi ile aksesuar, yuvas na kolay ve do ru bir flekilde tak l r ve hafif bir bask uygulayarak yerine kilitlenir. Di er bir yenilik ise kesicinin içinde tak ld yere göre sinyal tipi de iflen tek tip yard mc kontaklard r. Ayn kontak tipi yard mc kontak, trip sinyal konta ya da elektronik koruma ünitesi trip sinyal konta olarak kullan labilir. Yeni motor mekanizmalar, XT1 ve XT3 için direk tahrikli tip, XT2 ve XT4 için ise biriktirilmifl enerjili tiptir. Çal flma ve hizmet s ras nda düflük güç tüketimine sahip yeni motor mekanizmalar devre kesiciye montajl iken koruma ünitesinin ayarlar rahatl kla yap labilir ve devre kesici içersinde yer alan Tmax XT nin ekstra yüksek elektriksel karakteristikleri ve özgül geçifl enerji limitasyonu, ana devre ve yük taraf ndaki cihazlar n optimum olarak seçilmesini sa lar. elektriksel aksesuarlara rahatl kla müdahale edilebilir. Seride sabit, soketli ve çekmeceli tip devre kesiciler için kaçak ak m modülleri de mevcuttur. Özellikler OEM ler için sa dan ya da soldan tahrikli döner kurma kollar ve erken yard mc kontaklar da aksesuar serinde bulunur. 28

29

30 SALT Dahili Yük Ay r c lar (Tip H22) nter-teknik Yük ay r c lar, OG flalt tesislerinde ay r c lar ve kesiciler aras ndaki büyük bofllu u doldurmak için gelifltirilen cihazlard r. Yük alt nda açma ve kapama yapabilmelerine karfl l k (tipine ba l olarak anma açma gücü 6-25 MVA), basit ve ekonomik olduklar ndan genifl bir kullan m sahas na sahiptirler. Yük ay r c lar n n kullan labilece i bir yerde yanl fl bir seçimle kesici kullanmak, maliyeti 3-5 kat art rmaktad r. nter-teknik in 1970 y l nda Fritz Driescher firmas n n teknik yard m ile imalat na bafllad yük ay r c lar, çok az bak m gerektiren sade cihazlar olmakla birlikte benzerlerine göre daha yüksek açma kapasitelerine sahip olup; fonksiyonlar n en iyi flekilde yerine getirmektedir. Söz konusu yük ay r c lar n dahili ve harici tipleri mevcuttur. Cihazlar, yay ile çabuk açma ve çabuk kapamal d r. Açma ve kapama h z, operatörün hareketinden ba ms zd r. Toplam açma zaman, takriben 0,1 saniyedir. Kapamada önce ana b çak kontaklar, daha sonra yard mc çabuk açma kontaklar devreye girer. Açmada ise önce ana b çak kontaklar ve hemen sonra da çok k sa süre yükü üzerine alan çabuk açma kontak çubuklar devreden ç kar. Çabuk açma kontak çubuklar n n ucuna yüksek s ya dayan kl özel sert metal parça ilave edilmifltir. Bu metal uç ile sabit kontak aras nda açma s ras nda meydana gelen ark, ark söndürme hücrelerinde söndürülür. Ark söndürme süresi, takriben milisaniyedir. Küçük ak m de erlerinde söndürme, cidar so utma hadisesi ile olur. Daha büyük ak m sahas nda ise söndürme, bas nç hücresinde do an ve geniflleme hücresine itilen söndürme gaz ak m nda olur. Her flekilde, çeflitli söndürme prensiplerinin mant kl bir kombinasyonu hakimdir. Ark hücreleri kuru sistemdir. Herhangi bir söndürme ak flkan veya tazyikli hava kullan lmad için tozunu almaktan baflka bir bak m gerektirmez. Kumanda genellikle eldedir. Ancak, istenirse elektromotor kumandal olabilir. Montaj flekli, genellikle dikeydir. Ancak istenirse resim 2 deki gibi yatay ayakta veya tavana da monte edilebilir. Ancak, ayarlar n buna göre yap labilmesi için siparifl esnas nda montaj flekli bildirilmelidir. Yatay montajda kesme gücünün yüzde 20 azalaca düflünülmelidir. 30

31

32 Da t m kollar nda meydana gelen k sa devre ar zalar n n ço u (yüzde 70 kadar ), çok k sa süreli ve geçicidir. Bu kollar n bafl nda sigortal yük ay r c s varsa sigorta görevini 10 milisaniyeden daha k sa zamanda yerine getirdi i için geçici de olsa bütün k sa devrelerde flalterin açmas na ve devrenin kesilmesine yol açacakt r. Daha genifl uygulama sahas elde etmek için 3 tipi mevcuttur. 1) Tip: H22 EK Tek flalt yay vard r. fialt, kilitli de ildir. Yani, otomatik açma yapamaz. Sadece operatörün iste i ile açma veya kapama yapabilir. 32 Uygulama alanlar Otomatik açman n istenmedi i, yük alt ndaki açma-kapamalarda, yük manevralar nda, ring flebekelerde tablo 1 deki de erler içerisinde kal nmak flart ile büyük bir emniyet ve rahatl kla kullan l r. K sa devre veya ar za korumalar, bu gibi tesislerde genellikle flalt tesisindeki ana kesiciler vas tas yla yap l r. Ancak, tesisin özelli i nedeniyle yük ay r c lar n n oldu u yerde de k sa devrelere karfl koruma istenirse flalterin alt veya üstüne sigorta ilave edilir. Örnek olarak 30 kv bir sistemde lr = 630 Amp. bir H22 EK flalter düflünüldü ünde Anma açma ak m I1 (yani 20 açma için) = 400 Amp. (20.5 MVA) Yük açma ak m I1 (yani 200 açma için) = 40 Amp. (2000 kva) Bu ay r c lar, iflletmenin 20 açma ömrünü uygun görmesi durumunda kva, 200 açmal k ömür istiyorsa 2000 kva yüke kadar olan manevralar için güvenle kullan labilir. Söz konusu açma adetleri sonunda ark hücreleri ve gerekirse kontaklar n de ifltirilmesi tavsiye edilir. Kapasitiv yüklerde, bir kapasitör tesisinde ise Açma ak m = 20 Amp., yani 36 kv sistemde takriben 1000 kvar d r. 2) Tip: H22 EA (Çabuk Kapamal ve Açmal ) Biri kapama, di eri açma olmak üzere 2 flalt yay vard r. fialt kilitli, yani otomatik açt rma yapmak mümkündür. Kapama, yaln zca

33

34 operatörün iste i ile mümkündür. Açma, operatörün iste i ile olabilece i gibi bir röle veya sigorta ihbariyle otomatik de olabilir. Açma bobini ilavesi mümkündür. Uygulama Bir röle vas tas yla otomatik açma veya bir magnet arac l yla uzaktan açma istenen 1. maddededi H22 EK nin kullan ld her yerde kullan labilir. Y ld z da t m sisteminde örnek uygulama Da t m kollar nda meydana gelen k sa devre ar zalar n n ço u (yüzde 70 kadar ), çok k sa süreli ve geçicidir. Bu kollar n bafl nda sigortal yük ay r c s varsa sigorta görevini 10 milisaniyeden daha k sa zamanda yerine getirdi i için geçici de olsa bütün k - sa devrelerde flalterin açmas na ve devrenin kesilmesine yol açacakt r. Bu durum, özellikle büyük iflletmelerde ekonomik olmayan sonuçlar do urur. Ancak, flalt mekanizmas otomatik açmaya elveriflli (H22 EA) yük ay - r c lar n sigortas z fakat özel bir röle ile kullanarak sadece kal c k sa devrelerde ar zal kolu otomatik olarak ay rmak mümkündür. Dü üm noktas na giriflte ana hat üzerindeki kesici, tekrar kapamal veya normal olabilir. 1- Kesici tekrar kapamal ysa Ar za halinde ana kesici açar ve çok k sa bir süre sonra (0,3-0,5 saniye) tekrar kapat r. Bu süre esnas nda kol üzerindeki yük ay r c s kapal kal r. fiayet ar za geçici olmufl ve kesicinin aç k kald süre esnas nda ortadan kalkm flsa kesicinin tekrar kapanmas ndan sonra besleme normal olarak devam eder. Fakat, ar za devaml l k gösteriyorsa ana kesici yeniden açacakt r. Bu 2. aflamadan yaklafl k 10 saniye kadar sonra (bu süreyi iste e göre ayarlamak mümkündür) ar - zal hatt n bafl ndaki yük ay r c - s, otomatik olarak açar. Ana kesici, 2. kez tekrar kapatt nda art k ar zal hat devreden ç km fl olaca ndan ar zas z kollara normal olarak besleme yapacakt r (resim 4). 2-Kesici tekrar kapamal de ilse Bu durumda ar za halinde ana hat bafl ndaki kesici açar ve ard ndan yaklafl k 10 saniye sonra ar zal hat bafl ndaki yük ay r c - s açacakt r. Operatör, ana hat bafl ndaki kesiciyi tekrar kapatt - nda ar zal hat art k devreden ç km fl durumdad r. Ayn tarz uygulama OG hava hatt ile da- t m sisteminde de harici tip yük ay r c s ile yap labilir. 3) Tip: H22 SEA H22 EA tipinin alttan sigorta ilavelisidir. Sigortalar Tip: H220/ACT veya H221/ACT mekanik açt rmal pimli tiplerdir. Sigorta att nda f rlayan pim, takriben newtonluk bir çarpma kuvvetine sahiptir. Böylece pim, bir ar za an nda herhangi bir sigortan n atmas neticesinde flalterin açt rma mekanizmas n tahrik ederek flalterin otomatik açmas n sa lar. Açma olay sigortan n atmas ndan sonra olaca ndan açma an nda flalterin üzerinde yaln zca normal yükü bulunacakt r. Kullan m alanlar Genellikle da t m transformatörlerinin korunmas nda kullan - l r. Transformatörü afl r yüke karfl en emin ve ekonomik koruma, yükün geldi i sekonder (A.G.) taraf ndan yap l r. Primer (Y.G.) taraf nda ise k sa ve ar za ak mlar na karfl koruma yap l r. Bunun için en ideal cihaz ak m tahditli sigortalard r. Bu tip sigortalar, k sa devre ak m n daha birinci yar dalgadaki ak m yükseliflinde 10 milisaniyeden daha k sa sürede keserek tesisi termik ve dinamik zorlanmalardan korur (resim 6). 34

35

36 MVA) flebekenin k sa devre yükü ile bir ilgisi yoktur. Yaln zca kumanda edece i devrenin normal yüküyle ilgilidir. I s : Ergime ak m I D : Kesilen ak m (Geçebilecek ak m) I k(t) : Sigorta yerine metalik bir köprü olsa geçebilecek k sa devre ak m I p : Darbe k sa devre ak m t s : Ergime süresi t L : Sönme süresi H22 SEA yük ay r c lar, bir ar za halinde sigortalar n herhangi birisinin atmas n takiben otomatik olarak devreyi açarak tesisin tek veya 2 faz üzerinde kalmas n önler. fialtere bir açt rma magneti ilave edilerek transformatördeki termometre veya Bucholz rölesinden gelebilecek bir ihbarla da otomatik açt rma yapmak mümkündür. Bir ar za durumunda flalterin otomatik açmas, ancak sigortadan biri att ktan sonra mümkün olaca na göre, açman n yaln zca normal yük alt nda olabilece- i ortadad r. Bu nedenle transformatör uygulamas nda k sa devre yükleri bak m ndan sigortal yük ay r c lar n n hangi flebekelerde kullan labilece ini, sigortalar n k sa devre kesme güçleri belirler. Örneklenecek olursa; k sa devre yükü 16 ka olan bir flebekedeki da t m transformatörünün önünde kullan lacak yük ay r c s n n sigortalar en az I 1 = 16 ka lik bir kesme gücüne sahip olmal d r. Yük ay r c lar - n n nispeten küçük olan açma kapasitelerinin (örne in 10 Çok zay f bir ihtimal olarak operatörün isteyerek flalteri açmas s ras nda henüz sigortay att rmayacak kadar; fakat, flalterin gücünden büyük bir ar za ak m var olaca düflünülebilir. Çok az da olsa böyle bir ihtimali sigortalarla önlemek mümkündür. fiöyle ki; flalterin toplam açma süresi 100 milisaniyedir. fiayet, flalterin maksimum açma gücündeki bir ak m en fazla 100 milisaniyede kesebilen bir sigorta kullan lacak olursa, flalter açt anda üzerinde hiçbir zaman gücünden fazla bir yük bulunmayacakt r. Örnek 30 kv H22 SEA 30/36 kv, 630 A. yük ay r c s n n a) Anma açma ak m I1 (20) = 400 Amp. dir (tablo1). b) Bu 400 Amp. ak m 100 milisaniyede kesebilen sigorta ise Ir = 50 Amp. dir. c) Ir = 50 Amp. lik sigortan n kullan labilece i transformatör ise 1250 kva d r. Bu durumda, 36 kv tesislerde 1250 kva gücüne kadar olan transformatörler için bu yük ay r c s n kullanmak güvenlidir. Ayn flekilde Örnek 15 kv H22 SEA 15/17.5 kv 630 A yük ay r c s için a) Anma açma ak m I1 (20) = 630 Amp. b) Kullan labilecek en büyük, tip H220/ACT veya tip H221/ACT sigorta Ir = 80 Amp. c) Buna uygun transformatör gücü 1000 kva Örnek 10 kv H22 SEA 10/12 kv 630 A yük ay r c s için a) Anma açma ak m I1 (20) = 630 Amp. b) Kullan labilecek en büyük, tip H220/ACT veya tip H221/ACT sigorta Ir = 80 Amp. c) Buna uygun transformatör gücü 630 kva Örnek 6 kv H22 SEA 10/12 kv 630 A yük ay r c s için a) Anma açma ak m I1 (20) =630 Amp. b) Kullan labilecek en büyük, tip H220/ACT veya tip H221/ACT sigorta Ir = 80 Amp. c) Buna uygun transformatör gücü 400 kva Not: Yaz da sözü geçen çok zay f ihtimal, göz önüne al nmazsa kullanma alan daha da geniflleyecektir. Kullan lacak pimli sigortalar n termik koruma sistemli olmas, sigorta için zararl ak m sahas n önledi inden güvenli i daha da art r r. 36

37

38 TRAFO Ya Yenileme Sistemi Elkima Trafo Yeni ya tedarik etmek, y kama ya at n n ortaya ç kmas, tretman ve enerjisiz kalma maliyetleri, transformatör ya n n de ifltirilmesini oldukça pahal hale getirmektedir. Ya yenileme sistemi kullan larak gerçeklefltirilen ifllem ise sadece rejenerasyon ve yüzde 0,1 at k maliyetini içerir. Bu sistem, enerji alt nda ve boflta transformatörlerin yal t m ya- n komple ve özellikle yerinde rejenere edecek flekilde tasarlanm flt r. Sistem, normal ya ar tman n (gaz alma, kurutma, filtrasyon), yani bildi imiz ya seperasyonu ifllevlerini gerçeklefltirir. Ancak as l uygulamas asidin, tortunun, di er bozuk maddelerin yok edilmesi, ya n renginin aç lmas, ya a kusursuz bir oksidasyon kararl l ve düflürülmüfl gaz e ilimi kazand rmakt r. Komple MRP s zd rmaz bir zemine monte edilir ve bir dorse, kamyon ya da deniz tafl ma konteyneri üzerinde çal flt r labilir. Cihaz di er mobil ya iflleme cihazlar ndan ay ran özellik, ya sürekli olarak kil kolonlar ndan geçirerek reaktive eden bir çevirme program kullanmas d r. Kilin reaktivasyonu tamamen otomatik olarak yap lmakta ve sistem, ya n tekrar tekrar ayn kili kullanarak ifllemden geçirilmesine olanak sa lamaktad r. Kilin 2 y la kadar bir süre içinde de ifltirilmesine gerek yoktur. Sonunda ç kart ld zaman (kuru, do al bir kum olarak ) inflaat malzemesi ya da benzeri bir flekilde kullan labilmektedir. Bilgisayar kontrollü program, güç iletimini kesmeden sürekli ya rejenerasyonuna olanak sa lar. Sistemin gelifltirilmesinin arkas nda yatan esas felsefe; kullan lm fl transformatör ya n yerinde ve yük alt nda, tamamen ekonomik olarak rejenere edebilmek, yani yenilemektir. Transformatör ya n boflta ya da yük alt nda bir transformatörün içinde rejenere etmek, üst düzey donan m gerektiren bir ifltir. Rejenerasyon ya da slah ifllemi, kirlenmifl transformatör ya - n n kil gibi emici bir yataktan geçmesini gerektirir. Kil tretman, ya içindeki zararl maddeleri yok eder. Kullan lan kil, daha sonra sistemde reaktive edilecektir. Tükenmifl kil kendi a rl kadar ya tuttu unda, bunu de ifltirmek israfa neden olur, u rafl gerektirir, çevreye zararl etkileri vard r ve maliyeti yüksektir. Reaktivasyon, tercih edilen ve ileri teknoloji gerektiren bir yoldur. 38

39 Cihazda kolonlar n içinde bulunan kilin kolonlarda en k sa zamanda reaktive edilmesine olanak sa layan mekanizma ve kontrol sistemi mevcuttur. Kil reaktivasyon ifllemi, çevresel aç - dan güvenli ve temizdir. Araç, bir trafo yerinden di erine gidecek flekilde tasarlanm flt r. Mobilite, onun çok yönlülü ünü ve verimini tehlikeye atmamaktad r. Ekonomiktir Transformatör ya n n yeni olarak tedarik maliyeti yüksektir. Yeni transformatör ya ile de iflim yapmak ancak transformatörün içinin yeni ya ile y kanmas ve ard ndan tretman cihaz ile ifllem yap lmas n gerektirir. Yeni ya ile y kama iflleminden ç - kan transformatör ya, t pk eski ya ile ayn istenmeyen özellikleri sa layaca ndan bu ya da at k kategorisindedir. Bilgisayar Kontrolündedir Ya yenileme sisteminde ifllem bafllang c, ifllem aflamalar ve sonuç tamamen elektroniktir ve bilgisayar kontrolündedir. Her aflama, dijital kontrollerden geçmektedir. Sonucun olumsuz olmas gibi bir ihtimal yoktur. Enerji Kesintisi Gerektirmez Yap lan ifllemler s ras nda enerji kesintisine gerek yoktur. fllemlerin yük alt nda yap lmas, ifl gücü kayb n engeller. Bu ifllem, tercihe göre yük alt nda veya boflta yap labilmektedir. zolasyon De erleri Güçlenir Ya yenileme ifllemi ile transformatör izolasyon de erleri güçlenecek; sarg lar ve çekirdekte geçmifl çal flma zamanlar nda oluflan rutubet, tortu ve di er zararl gazlar elimine edilecektir. Transformatör Ya n n Ömrü Uzar Ya yenileme iflleminde transformatör ya n n ömrünü uzatan oksidasyon önleyici kat k oran otomatik olarak ölçülmekte ve eksik miktar, otomatik olarak tamamlanmaktad r. Çevreye Zarar Vermez Ya de iflimi iflleminde at k ya oluflmaktad r. At k ya n çevreye zarar vermeden imhas, maliyeti çok yüksek bir ifllemdir. Ya yenileme sisteminin gerçeklefltirdi- i ifllemler sonucunda at k ya oluflmayaca ndan bu sorun tamamen çözülmüfl olacakt r. 39

40

41

42 TRAFO Yüksek Gerilim Ölçü Transformatörleri Elimsan Ölçü transformatörleri, enerji sistem parametrelerinin ölçülmesini ve sistemlerdeki tüm cihazlar n korunmas n sa l yor. Bu cihazlar, alternatif ak m ve gerilimlerin ölçülmesinde ölçü aletlerinin ölçme alan n (s n rlar n ) art rmak, yüksek gerilim sistemlerinde ölçü sistemini izole ederek güvenlik sa lamak için de kullan l yor. Elektrik sistemleri içerisindeki enerji ak fl nda sistemin güvenli- i ve devaml l, ar za bölgesinin lokal hale getirilmesi ölçü transformatörlerinin varl ile sa lan r. Ak m Ölçü Transformatörleri Ak m ölçü transformatörleri, k sa devre çal flan transformatörlerdir. Çünkü sekonderlerindeki tüm yükler; ampermetre, vatmetrenin ak m bobini, Cos ϕ metrenin, elektrik sayac n n ak m bobini gibi cihazlar n ak m bobin empedanslar oldukça küçüktür (birkaç VA). Ak m transformatörlerinin sekonder devre ak mlar, genellikle standardize edilmifltir. Bunlar, 1/ / 3-5 A fleklindedir. Primer ak m ise tamamen kullan c n n taleplerine ba l d r. Ak m transformatörlerinin ölçü devreleri, tamamen ölçü amaçl olarak kullan l r. Hassasiyet s n flar, genellikle müflterinin güç talepleri 42

43 ve standartlar do rultusunda belirlenir. S n f 0,1 laboratuvar koflullar, çok hassas ölçüler içindir. S n f 0,2 ve 0,5, elektrik enerjisinin ölçülmesinde kullan - l r. S n f 1-3 6, genellikle endüstriyel ölçmelerdir. Koruma amaçl ak m transformatörleri ve devreleri genellikle; 10p10, 10p20, 5p10, 5p20 % Σc = (le/ln x n) x 100 Σc: kompozit hata le: M knat slanma ak m (ar zalanma halinde) In: Sekonder normal ak m n: Doyma katsay s Gerilim ölçü transformatörleri, ak m transformatörlerinin aksine aç k devreye yak n durumda çal fl r. Koruma devresinin k sa devre an ndaki performans, yukar da bahsedilen kompozit hata ile belirlenir. Ak m transformatörlerinin sekonder devre ba lant lar, yükle genelde standardize edilmifltir. Ak m transformatörlerinin sekonder devreleri, iflletmede kesinlikle aç k b rak lmaz. kullan lmayan devreler k sa devre edilir. Gerilim Ölçü Transformatörleri Gerilim ölçü transformatörleri, ak m transformatörlerinin aksine aç k devreye yak n durumda çal fl r. Yani, sekonder devre yüksüz anlam nda çal fl r. Zira sekonder devredeki yük; bir voltmetre, vatmetrenin gerilim bobini, bir sayac n gerilim bobini gibi büyük empedansl cihazlard r. Gerilim transformatörlerinin sekonder devre gerilimleri, genellikle standardize edilmifltir. 100/3-100/ / V gibi. 100/3 ve 110/3 V gibi sarg lar, genellikle nötrü izole sistemlerde koruma amaçl kullan l r. Di er gerilim de erlerinde ölçü ve koruma olarak kullan l r. Gerilim transformatörünün oran hatas ; %Σi = ( (Kn x Vs Vp)/Vp) x 100 ile ifade edilir. Vp: Primer gerilim Vs: Sekonder gerilim Icn: Anma dönüfltürme oran Duyarl k s n flar ve hatalar standartlarda belirtilmifltir. Sekonder sarg anma yükleri, VA cinsinden müflteri talebi veya standard n de erleridir. Gerilim transformatörlerinde sekonder devrelerde polarite olmayan uç topraklanmal d r. Ak m Transformatörleri Yüksek gerilim ak m transformatörlerindeki ölçü ve koruma devreleri, istenen özellikleri sa layacak kalitede özel magnetik nüveler ile yap l r. Sekonder ve primer sarg lar, minimum kaçak reaktans oluflturacak flekilde dizayn edilir ve uygulan r. Ak m transformatörlerindeki primer ve sekonder sarg lar, sistemdeki k - sa devrelerden etkilenmeyecek flekilde tasarlan r. Dielektrik ortam, ya emdirilmifl ka t ile sa lanmaktad r. Ak m transformatörlerinde dielektrik ortamda kapasiteler oluflturularak ve ayr ca uygun elektrotlar kullan larak homojen bir gerilim da l m elde edilir. Bu kapasiteler sayesinde dielektrik ortam n kalitesi hakk nda sürekli iflletmede bilgi almak mümkündür. Transformatörler, hermetik olarak kapat ld ndan d fl ortam ile iliflkisi kesilerek ideal bir dielektrik ortam saklan r. Yüksek gerilim ak m transformatörlerin primer ve sekonder sarg lar n n seçim yöntemleri, çok oranl transformatörler üretmeyi mümkün k lar. Transformatörlerin iflletme ve ortam koflullar ndan oluflan s n n oluflturdu u iç bas nç, kaliteli paslanmaz çelik diyafram ile kompanze edilir. Transformatörler; IEC, BS ve ANSI standartlar na uygun koflullarda üretilmektedir. 43

44 Primer ve sekonder terminaller, ba lant ve geçifl dirençleri göz önünde tutularak ideal bir ba lant tasarlanarak gerekli yap oluflturulmufltur. Primer sarg lar n yal t m nda kullan lan malzemeyle birlikte uygun tasar m ile dielektrik ortam n kay plar minimum seviyede sa lan r. Tüm transformatör üretiminde kullan lan nitril kauçuk s zd rmazl k elemanlar ile mükemmel s zd rmazl k ve güvenli bir yap elde edilmifltir. Gerilim Transformatörleri Endüktif Gerilim Transformatörleri Yüksek gerilimde üretilen endüktif gerilim transformatörlerinde oldukça kaliteli magnetik nüveler kullan larak minimum kay p elde edilmifltir. Transformatörün magnetik nüvesi, sistem geriliminin yar de erinde de (Un/2) çal flmaktad r. Bu nedenle primer sarg lar her iki bacakta oluflturuldu undan bobinin geometrik yap lar ve boyutlar transformatörün s n f performans için çok önemli bir tasar md r. Primer ve sekonder sarg lar n yal t mlar, ya emdirilmifl özel yal t m ka tlar ile sa lanmaktad r. Primer ve sekonder sarg lar aras nda uygun elektrotlar kullan larak elektrik alan fliddetleri yumuflat l r. Transformatörlerde yüksek ve alçak gerilim sarg lar d fl nda ayr ca üçüncü bir sarg olarak kullan lan dengeleme sarg lar ile magnetik nüvedeki dengesizlikler önlenmifl olur. Yüksek gerilim sarg lar n n yal - t m nda oluflturulan kapasiteler ile homojen bir gerilim da l m elde edilir. Transformatörler IEC, BS ve ANSI standartlar na uygun koflullarda üretilmektedir. Tüm transformatör üretimlerinde kullan lan nitril kauçuk s zd rmazl k elemanlar ile mükemmel s zd rmazl k ve düzenli bir yap elde edilmifltir. Kapasitif Gerilim Transformatörleri Kaplin kapasitörlü yüksek gerilim transformatörleri, enerji sistemlerinde ölçme koruma ve yüksek frekansl sinyallerin iletiminde kullan l r. Elimsan kapasitif gerilim trafolar, 2 k s mdan oluflur. Bunlar, kaplin kapasitör ünitesi ve içinde elektromagnetik parçalar bulunan tank k sm - d r. Kaplin kapasitör k sm, birbirine seri olarak ba lanm fl kondansatör dizilerinden oluflur. Kapasitör ünitesi, s cakl k de iflimlerini kompanze edecek sentetik bir körükle hermatik olarak kapat lm flt r. Kapasitör üniteleri, yüksek kalite poliproplen film/ka t, kaliteli dielektrik ya 44

45

46 Yüksek gerilimde üretilen endüktif gerilim transformatörlerinde oldukça kaliteli magnetik nüveler kullan larak minimum kay p elde edilmifltir. ile üretilmifltir. Kaplin kapasitörü ünitesi say s, gerilim seviyesine göre 1-3 aras nda de iflebilir. Kaplin kapasitör buflingi, yüksek kalitede porselen malzemeden oluflur. Kahverengi d fl nda baflka renklerde de üretim yap labilir. Atlama mesafesi, montaj yerindeki ortam koflullar na göre de iflir. Standart krepaj mesafeleri; 20, 25, 31 mm/kv dir. Kaplin kapasitör ünitesi ve transformatör ünitesinde kullan lan dielektrik ya PCB içermez. Kapasitif gerilim trafosu elektromagnetik ünitesini besleyen gerilim kaplin kapasitörün ara ünite gerilimidir. Elektromagnetik ünite, 4 k s mdan oluflmaktad r. Bunlar; 1. Trafo ünitesi 2. Kompanze eden reaktör 3. Antiferrorezonans filtre 4. Yüksek frekans düzene i; bir adet ay r c, drenaj bobini, ark boynuzu fleklinde s ralanabilir. Trafo çok k sa süren k sa devrelerde reaktör üzerindeki bir k sa devre düzene i ile korunmaktad r. Primer terminaller, Ø30- Ø40 x 80/100 mm kalay kapl bak r veya bronz malzemeden oluflmaktad r. Sekonder terminaller ve endüktif transformatörün toprak ucu, sekonder kutu içerisine izolasyonlanarak ba lanm flt r. Sekonder devrenin k sa devreye karfl korunmas için sigorta kullanma imkan verir. Kaplin kapasitörünün toprak ucu, 10 kv yal t m sa layacak bir buflingle sekonder terminal kutusu içerisine ç kar lm flt r. 46

47

48 KABLO Yang na Dayan kl Kablolar 2M Kablo Yang na dayan kl kablolar, fonksiyonlar n yang n esnas nda bir süre daha devam ettirebiliyor. Söz konusu özellik, sistem ve cihazlar n devre d fl kalmas n geciktiriyor. Bu sayede de insanlar n tehlikeli bölgeden tahliye edilmesi kolaylafl yor. Yang na dayan kl kablolar n halojen içermeyen türleri ise alevle temas s ras nda duman, zehirli-afl nd r c gaz ç kartm yor. Halojen içermeyen yang na dayan kl kablo, yang n s ras nda belli bir süre fonksiyonunu sürdürme ve yanma s ras nda zehirli/afl nd r c gaz ç karmama özelli i olan kablo anlam na gelmektedir. Yang na dayanabilecek bir malzeme yoktur. Yang na dayan kl kablo terimi, yang n s ras nda belli bir süre fonksiyon sürdürebilme özelli ini kapsamaktad r; kablonun yang na karfl belli bir süre gösterdi i dirençtir. Bu süre ile ilgili baz testler, de iflik standartlar taraf ndan tasarlanm flt r. Gerçek bir yang n ortam n standart ve testlerle oluflturmak mümkün de ildir. Burada amaç en yak n öngörebilmektir. Kablonun yanma s ras nda fonksiyonunu sürdürmesi, sistem ve tahliye aç s ndan son derece önemlidir. Ancak, bu esnada yo un duman veya zehirli /afl nd r c gazlar ç kmas da insan sa l, tahliye görüfl mesafesi ve de erli eflyalar üzerinde a r etkiler yaratmaktad r. Bu nedenle halojen içermeyen ve yang na direnç gösteren kablolar gelifltirilmifltir. 2M Kablo, yang na dayan kl kablolar konusunda Ar-Ge, laboratuvar ve sertifikasyon çal flmalar aç s ndan önde gelen üreticilerden olmufltur. Yeni ürün ve var olan ürünleri gelifltirme çal flmalar sürekli olarak devam etmekte olup; yenilikler ve dünyadaki geliflmeler de yak ndan takip edilmeye çal fl lmaktad r. 2M kablonun modern test ekipmanlar yla donat lm fl laboratuvar nda üretim an nda ve sonras ndaki tüm testler yap - labilmektedir. 2M Kablo, uzun y llard r halojen içermeyen / alevi geciktirici kablo üretimini 48

49

50 yapmaktad r ve bu kablolar n sat fl nda art k önemli bir yer almaktad r. 2M Kablo nun 2 kurumdan ISO 9001:2008 belgesi (WCS ve LPCB), Rusya Yang n Sertifika ve GOST-R belgeleri, yang na dayan kl kablolarda LPCB'den BS 6387 C, W, Z ve EN PH120 sertifikalar, 31 ürün grubunda TSEK, 1 ürün grubunda TSE sertifikalar bulunmaktad r. Sertifikalar n aras nda yine yang na dayan kl kablolarda ürünlerin GOST ve IEC CAT A / IEC testlerini geçti ine dair Rus yang n sertifikas da bulunmaktad r. LPCB taraf ndan onaylanan firmalar n yer ald k rm z kitapta (Red Book bknz yer alan ilk Türk kablo firmas 2M Kablo'dur. Ayr ca, halojen içermeyen yang na dayan kl ürünler olan FireKab JE-H(St) H...Bd FE 180 PH120 [EN PH120 ve IEC FE180 (3 saat)]; FireKab LIHH FE 180 PH90 ve LIHCH FE 180 PH90 [EN PH90 ve IEC FE180 (3 saat)] yanma testlerini baflar ile geçmifl ve VDE taraf ndan belgelendirilmifltir. Böylece bir Fire- Kab ürün grubu daha TSE, LPCB ve RUS yang n belgelendirme kurulufllar ndan sonra VDE taraf ndan da sertifikaland r lm fl olmufltur. 2M Kablo, her bir kablo da belirtilen tüm testleri kendi laboratuvar nda yapmakta ve ISO 9001:2008 e uygun olarak Bu kablolar, insanlar n yo un olarak bulundu u veya de erli eflyalar n oldu u ak ll veya yar ak ll binalar, hastaneler, sinemalar, tiyatrolar, okullar, al flverifl merkezleri, havaalanlar, fabrikalar vs. yerlerde yang n alarm sistemleri, yang n s ras nda çal flmas gereken cihazlar n kontrolü / beslemesi, acil ayd nlatma ve uyar sistemleri gibi fonksiyonunu belli bir süre sürdürmesi gereken sistemlerde kullan l r. kay t alt na almaktad r. FireKab ürün grubunda yer alan kablolar hem yurt içinde hem de yurt d fl nda sat lmaktad r. Uygulama Alanlar Bu kablolar, insanlar n yo un olarak bulundu u veya de erli eflyalar n oldu u ak ll veya yar ak ll binalar, hastaneler, sinemalar, tiyatrolar, okullar, al flverifl merkezleri, havaalanlar, fabrikalar vs. yerlerde yang n alarm sistemleri, yang n s ras nda çal flmas gereken cihazlar n kontrolü / beslemesi, acil ayd nlatma ve uyar sistemleri gibi fonksiyonunu belli bir süre sürdürmesi gereken sistemlerde kullan l r. Düflük duman yo unlu una sahip olan FireKab ürünleri halojen içermeyip zehirli ve afl nd r c gaz da yaymamaktad r. 50

51

52 KABLO Ervital Yang na Dayan kl Kablolar Erse Kablo Binalar n yap m nda kullan lan malzemeler aras nda yer alan kablolar, geçmiflteki baz büyük yang nlarda da görüldü ü gibi potansiyel tehlike kayna d r. Geliflen teknoloji ile birlikte üretilen kablo yal t m ve k l f malzemeleri ise bu potansiyel tehlikeyi neredeyse ortadan kald rm flt r. Kablolar, binalarda olas bir yang na karfl al nacak pasif ve aktif önlemler içinde yer almaktad r. Geliflen teknoloji ve sanayileflme, nüfusun artmas ile birlikte ifl merkezleri, büyük marketler, yüksek binalar, oteller, okullar, hastaneler, metrolar gibi genel kullan ma aç k yap lar n artmas yang n riskini de beraberinde getirmektedir. Yang nla mücadelede öncelik, yang n n ç kmamas n sa lamakt r. Tüm önlemlere karfl n yang n ç karsa amaç, ç kt bölgede tahliyeye imkan vermek ve yang n n yay lmas n önlemektir. Pasif Önlemler a) Kablolar, öncelikle kullan lacaklar tesisat n tüm elektriksel özelliklerini sa lamal d r (ak m, voltaj, yal t m vs.). 52

17-20 Mart 2011 2. Hall D160

17-20 Mart 2011 2. Hall D160 17-20 Mart 2011 2. Hall D160 ED TÖR Pratik bir yol Günümüzde art k sadece canl lar duyma, görme, hissetme ve koklama duyular na sahip de il. Özellikle son y llarda üretilmifl bir otomobil kulland n zda

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

KATALOG. A.G. Da t m, Koruma, Kontrol, Kumanda, Enerji Kalitesi, Ölçüm Ürünleri ve Pano Sistemleri

KATALOG. A.G. Da t m, Koruma, Kontrol, Kumanda, Enerji Kalitesi, Ölçüm Ürünleri ve Pano Sistemleri KATALOG 00 A.G. Da t m, Koruma, Kontrol, Kumanda, Enerji Kalitesi, Ölçüm Ürünleri ve Pano Sistemleri Kompakt Devre Kesiciler Aç k Devre Kesiciler Sigortal ve Sigortas z Yük Ay r c lar Dikey Sigortal Yük

Detaylı

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv Schneider Electric SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv çindekiler Sayfa Sunum 2 Uygulama alanlar 4 Fonksiyonlar n tan t m 5 flletme koflullar 8 Genel özellikler 9 Fabrika yap m haz r tesislerin tan m 10

Detaylı

Editör Su gibi elektrik harcamay n Daha kaliteli ürünler ve kalitede süreklilik, Kalite ve çevre standartlar na uygunluk, Üretimde art fl, Ar za durufllar n n ve bak m masraflar n n azalt lmas, Üretim

Detaylı

Nabucco dan daha önemli. Kapak / Devre kesiciler. yapabilmesi için periyodik bak m flart

Nabucco dan daha önemli. Kapak / Devre kesiciler. yapabilmesi için periyodik bak m flart 1 çindekiler 8 Kapak Devre kesiciler Reklam ndeksi 4 Halefflan Sümen Nabucco dan daha önemli Kapak / Devre kesiciler 8 SF6 gazl kesiciler ve uygulamalar 10 Kesicilerin görevlerini sa l kl yapabilmesi için

Detaylı

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 EYLÜL 2009 YIL 3 SAYI 18 Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 Profibus DP Gateway Katalog Tanıtım Özel Bölümü Sayfa : 30-34 Sinyal Dönü türücüler Safety PLC Active GPRS I/O adresinde 28817 giriniz. adresinde

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14. EASY Fonksiyon Kütüphanesi. Ultra Kompakt Endüstriyel PC. WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250

OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14. EASY Fonksiyon Kütüphanesi. Ultra Kompakt Endüstriyel PC. WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250 OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14 EASY Fonksiyon Kütüphanesi Ultra Kompakt Endüstriyel PC WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250 adresinde 26748 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, 2009

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz. adresinde 24357 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say s nda birçok farkl sektörden yeni ürün ve teknoloji haberlerini sizlere düzenli olarak ulaflt ran Endüstri Dünyas dergisinin

Detaylı

STAUBLI Sanayi Makine ve Aksesuarlar Tic. Ltd. fiti. Marmara Sanayi Sitesi B Blok No: 28 34306 kitelli- stanbul Tel: +90 212 472 13 00, Fax: +90 212

STAUBLI Sanayi Makine ve Aksesuarlar Tic. Ltd. fiti. Marmara Sanayi Sitesi B Blok No: 28 34306 kitelli- stanbul Tel: +90 212 472 13 00, Fax: +90 212 STAUBLI Sanayi Makine ve Aksesuarlar Tic. Ltd. fiti. Marmara Sanayi Sitesi B Blok No: 28 34306 kitelli- stanbul Tel: +90 212 472 13 00, Fax: +90 212 472 12 30 Web: www.staubli.com.tr, E-posta: istanbul@staubli.com

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

Nisan 2015/4 F YATI: 6 TL SAYI: 250. sayı ZİRVEDE YIL

Nisan 2015/4 F YATI: 6 TL SAYI: 250. sayı ZİRVEDE YIL Nisan 2015/4 F YATI: 6 TL SAYI: 250 sayı ZİRVEDE YIL Editörden Değerli okurlar, Enerji Hanım, Enerji Çocuk, Enerji Verimli Sanayi ve Enerji Verimli Ulaşım projeleriyle toplumun her kesimine ulaşmayı

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 2 o9 Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 04 PIT: Push-In Teknolojisi PIT ile ba lant yapmak h zl ve zahmetsiz 06 Nursan Metalürji A.fi. Büyük sanayi kuruluflu Nursan Metalürji A.fi. Phoenix Contact'ı

Detaylı

KOMPAKT T P DEVRE KES C LER

KOMPAKT T P DEVRE KES C LER Termik Manyetik Devre Kesiciler Ç NDEK LER F0 / F0 A... A FM / F / F / FR A... A F / FR A... A F / F A... A F / F / F A... A F / F / F 0A... 00A F / F 00A... 00A F 00A... 00A F / F 00A... 00A Elektronik

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23525 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23525 giriniz. adresinde 23525 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Birbiri ard na düzenlenen önemli fuar organizasyonlar ve etkinliklerin endüstriye ivme kazand rd bu önemli periyotta, sizlere Mart-Nisan

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23179 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23179 giriniz. EK M 2008 adresinde 23179 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Bildi iniz üzere, Endüstri Dünyas dergisi, her say s nda, Otomasyon, Sensörler, Ölçüm, Proses ekipmanlar, Hareket & Hareket

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Lazer Gaz Analiz Cihazı

Lazer Gaz Analiz Cihazı MART-N SAN 2009 YIL 3 SAYI 16 91 Lazer Gaz Analiz Cihazı Modüler Kutu Sistemi Manyetik Ba lama Sistemi Staubli Sanayi Makine ve Aksesuarlar Ticaret Ltd. fiti., Tel: +90 212 472 1300, www.staubli.com.tr

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

ÖNSÖZ. ifl makinalar mühendisleri birli i. Hidrolik Sistemlerde Enerji Tasarrufu

ÖNSÖZ. ifl makinalar mühendisleri birli i. Hidrolik Sistemlerde Enerji Tasarrufu ifl makinalar mühendisleri birli i fi MAK NALARI MÜHEND SLER B RL DERG S fl Makinalar Mühendisleri Birli i yay n organ d r. Üç ayda bir yay nlan r. ISSN 1306-6943 2008 A ustos Say : 23 IMMB Ad na Sahibi

Detaylı

SAYI: 252. Haziran 2015/6 F YATI: 6 TL KAPAK KONUSU ENERJİ KALİTESİ RÖLE

SAYI: 252. Haziran 2015/6 F YATI: 6 TL KAPAK KONUSU ENERJİ KALİTESİ RÖLE SAYI: 252 Haziran 2015/6 F YATI: 6 TL KAPAK KONUSU ENERJİ KALİTESİ RÖLE Editörden Değerli okurlar, Gazprom un ithal Rus gazının üçte birini kullanan özel Türk şirketlerine doğalgaz indirimi yapmaya karar

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz. adresinde 19857 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri dünyas dergisi, her geçen ay büyüyen içeri i ile siz de erli okurlar m z n be enisini kazanmaya devam ediyor. fiu an okumakta

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı