Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8 ED TÖRDEN Küresel rekabet ve Türkiye Bilindi i gibi ça m zda yaflanan teknolojik devrim bilgiyi ekonomik gücün kayna konumuna getirmifl durumda. Bugün dünya ticaretinin büyük bir k sm n gerçeklefltiren geliflmifl ülkeler, sermaye yo un üretim tekni ine geçmifl olan ülkelerdir. Uluslararas büyük rekabet yar fl bu ülkeler aras nda geçmektedir. Bu sebeple dünya ekonomisi ile bütünleflmek tek bafl na bir anlam ifade etmiyor. Önemli olan bu büyük ülkelerle birlikte küreselleflme sürecinde yer almak ve büyük rekabet yar fl na kat labilmek olarak öne ç k yor. Türkiye gibi geliflmekte olan ülkeler için uluslararas rekabet gücünü art rman n, sa l kl bir iktisadi yap ya kavuflma ve h zl kalk nma ile mümkün olaca gayet aç k. Bu sebeple geliflmekte olan ülkelerin rekabet gücünü art rmalar, gelecekte o toplumlar n refah seviyelerini art racak bir husus olarak de erlendirilir. Türkiye halen iki temel yap sal zay fl k yafl yor. Öncelikle uluslararas fiyat rekabeti, bozuluyor ve bu da mevcut bütçe aç n art r yor. Öte yandan ekonomi emek gücünden yeterince yararlanam yor. Endüstri ve hizmet sektöründeki iflgücü, yafllanan nüfustaki art fl ve yüksek oranlarda k rsal alandan flehirlere göçün art fl n emebilecek kadar kuvvetli bir flekilde büyümüyor. Bunun sonucunda Türkiye, yüzde 40 l k iflgücü oran ile OECD nin en zay f ülkesi kalmaya devam ediyor. Netice itibariyle, küreselleflen dünyada ekonomi uluslararas büyük bir rekabet yar fl na sahne oluyor. Buna göre, uluslararas rekabet yar fl nda ancak bireye yat r m yapan, bilgi yo un sanayiye dayal ekonomik politika izleyen ülkeler yerini alabilir. Türkiye bu hususlar yerine getirdi i, sistem tercihini do ru ve isabetli yapt, istikrarl ve iyi yönetildi i takdirde rekabet piyasas nda hak etti i yeri mutlaka alacakt r; almal d r. Bu say da A ustos say m zda Röle sektörünü dosya konusu olarak inceledik. Sektördeki firmalar n hem sektöre dair fikirlerini, tespitlerini ve sektörün gelece ine dair öngörülerini hem de kendi faaliyetleri hakk ndaki aç klamalar n sayfalar m za tafl d k. Dosya konusu haricinde pano, flalt, trafo, motor, UPS, kablo, ayd nlatma, test / ölçü, elektronik ve enerji sektörlerinden haberler, ürün tan t mlar ve teknik makaleleri de a ustos say m zda bulabileceksiniz. Haluk Kürflad KOPUZLU 8 Bileflim Yay nc l k, Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. ad na MT YAZ SAH B ve YÖNET M KURULU BAfiKANI Mustafa ÜSTÜN Bileflim fl Merkezi, Sanayi Mah. Sultan Selim Cad. fiahinler Sok. No: Ka thane / STANBUL YAYIN KURULU YAZI filer MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR N. Nezih KAZANKAYA ED TÖR GÖRSEL YÖNETMEN SAYFA TASARIMI FOTO RAF ED TÖRÜ GRUP SATIfi MÜDÜRÜ REKLAM KOORD NATÖRÜ A USTOS 2011 > SAYI: 206 SATIfi DESTEK ÜRET M D REKTÖRÜ ÜRET M AS STANI B LG filem WEB / E-DERG Haluk Kürflad KOPUZLU, H. Ediz RONA, Erhan DEM RTEL, pek PORTAKAL, Devrim BOZKURT, Ali BAYCANLAR Haluk Kürflad KOPUZLU (Sorumlu) Bileflim fl Merkezi, Sanayi Mahallesi Sultan Selim Cad. fiahinler Sok. No: Ka thane / STANBUL Kerem KURUL Feyza YAPULU Ertan RG N Garo M LOfiYAN Hacer YILMAZER KALAFATLAR Yasemin fican Serap Yetginer Y lmaz BAYKUT Görkem DO AN Erdal AYTEK N Bertu KODAMANO LU ABONE SERV S Feride USTA (212) dahili 165 MERKEZ YÖNET M ADRES Bileflim fl Merkezi Sanayi Mahallesi Sultan Selim Cad. fiahinler Sok. No: Ka thane / STANBUL Tel: (0212) (Pbx) Faks: (0212) E-posta: Web: ANKARA fiube Ayflim KOfiAR KARSU Tel: (0312) Faks: (0312) E-posta: GÜNEY VE GÜNEYDO U Sami DEM RKIRAN ANADOLU BÖLGE Tel: (0322) (Pbx) TEMS LC L Faks: (0322) E-posta: BASKI Optima Bas m Tel: (0212) YAYIN TÜRÜ Yerel Süreli Yay n BASKI TAR H AKADEM K HAKEM KURULU Prof. Dr. Adnan KAYPMAZ ( TÜ) Prof. Dr. Bülent EKER (NKÜ) Prof. Dr. lhami ÇET N Prof. Dr. Koray TUNÇALP (MÜ) Prof. Dr. Nurdan GÜZELBEYO LU ( TÜ) Prof. Dr. Semra ÖZTÜRK (KÜ) Prof. Dr. Vural ALTIN (TÜB TAK) Doç. Dr. smail H. ALTAfi (KTÜ) Doç. Dr. Özcan KALENDERL ( TÜ) Yrd. Doç. Dr. Caner AKÜNER (MÜ) Yrd. Doç. Dr. Reflit ERÇET N (MÜ) Yük. Müh. sa L SU SEKTÖREL DANIfiMA KURULU Ahmet B RLEfiT R C (GERSAN) Alparslan OK (EAE) Arif KÜNAR (EDSM ENERJ ) Bülent B BER (KLAS KABLO) Bülent G RAY (BOSCH REXROTH) Cahit ATAY (SIEMENS) Cahit DURMAZ (V KO) Cevdet fienkal (SCHNEIDER ELEKTR K) D. Remzi SAL (SERVO KONTROL) Ediz ÖZDEM R (ABB) Ertan ÖZDEM R (ABB) Fikret SOKOLLU (SEW EURODRIVE) Gökhan AKMAN (AMPER ELEKTR K) Hakk LUfi (ÜNAL KARDEfi) Halim ÖZMEN (SEM KRON) Hüseyin DEN Z (NETES) Hüseyin Mehmet A ACAN (EL MSAN) smail AVCI (KOJEN) Kamuran Suat ALTILAR (ALKA A.fi.) Kaya TÜTENG L (SIEMENS) Mahir AYDIN (ONTARIO POWER GENERATION) Müzekka DAMGACIO LU (DAMEKS) Mustafa NURDO AN (FEDERAL ELEKTR K) Nurhan GAZER (TEMPA PANO) Olgun PAJ K (KALE PAZARLAMA) Osman fiah N (SCHNEIDER ELEKTR K) Sabri GÜNAYDIN (HB TEKN K) Sedat DUMAN (ELEKTR K ÜRET M A.fi.) Selim YÜREKTEN (ENPAY) Sevinç TONGÜN (TONGÜN) fiahin SEV NÇ (ABB) Tahsin ARMA AN (ARMA AN MÜHEND SL K) Temel KARAMEHMETO LU (SEW EURODRIVE) Tolga Murat ÖZDEM R (KONTEK) U ur YERTUT (YESTAfi) Yetkin SANER (EGDAfi) Tüm yay n haklar B LEfi M YAYINCILIK A.fi. ye ait olup yaz lar iktibas edilemez. Tüm reklamlar n sorumlulu u firmalara, yaz lardaki ve söyleflilerdeki görüfller sahiplerine aittir.

9

10

11

12 Ç NDEK LER 8 Editörden 14 Ürünler Elektrik Pano 20 S va Alt Paneller (EKS Pano) fialt 24 Kompakt Tip Devre Kesiciler (ABB) 30 Dahili Yük Ay r c lar (Tip H22) ( nter-teknik) Trafo 38 Ya Yenileme Sistemi (Elkima Trafo) 42 Yüksek Gerilim Ölçü Transformatörleri (Elimsan) Kablo 48 Yang na Dayan kl Kablolar (2M Kablo) 52 Ervital Yang na Dayan kl Kablolar (Erse Kablo) Kablo Seçiminde Dikkatli Olunmal (Ali TÜMKAYA, Vatan Kablo) 64 Elektrik Tesisat Mühendisli inde Yenilikçi Çözümler (Wago) Motor 70 Vacon dan Yeni Da t lm fl Çözümler (Savior Otomasyon) 74 Motorlara Yumuflak Yol Verme (Çeviri: H.Ediz RONA, de der Elektro-und Gebäudetechniker) UPS 80 Galaxy 300 UPS Sistemi (APC by Schneider Electric) 82 Kesintisiz Güç Kaynaklar nda Yeni Bir Konsept (Artronic) 86 Kesintisiz Güç Kaynaklar Lüks De il htiyaçt r (Ali ÖZDEM R, Enel) 12

13 Ayd nlatma 92 Microlite Acil Yönlendirme Armatürü (EEC Electronics) Elektronik 140 Actwin EMS Enerji Yönetim Yaz l m (Emre Sami SÜZER, Aktif Group) 144 IGBT lerde yilefltirilmifl Anahtarlama (Çeviri: Halim ÖZMEN, Semikron Türkiye) 152 Senkronizasyon Rölelerinin Testi (Netes Mühendislik) 158 Elektrikli Araç fiarj stasyonu (Ahmet B RLEfiT R C, Gersan Elektrik) 164 Rüzgar Gücünün fiebekeye Entegrasyonunda Ar za Sonras Sisteme Katk Yetene i (FRT) nin Farkl Türbin Jeneratör Üniteleri çin ncelenmesi (Gül KURT, Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisli i Bölümü) 172 Haberler 176 Reklam ndeksi DOSYA Röle 100 Hat Mesafe Koruma Rölesi REL650 (ABB) 102 Prophi Reaktif Güç Kontrol Rölesi (Epkom Elektronik) 106 ASD C18 Ölçme ve zleme Rölesi (Protek Teknik) 110 Minyatür Güç Röleleri ve Soketler (Ercüment KAYA, Chint Elektrik) 116 Koruma / Kontrol Röleleri (DKE Elektrik Elektronik) 120 RG500 Serisi Reaktif Güç Kontrol Rölesi (Makel fiirketler Grubu) 126 Röleler ve zleme-kumanda Yaz l m (Aktif Mühendislik) 136 Demiryolu Uygulamalar na Yönelik Endüstriyel Tip Röleler (Gazanfer Sanl top Mekatronik) 13

14 ÜRÜNLER Tork Kontrollü Yumuflak Yolverici-PSE Serisi ABB nin piyasaya sundu u yeni PSE serisi yumuflak yolvericiler, dahili elektronik afl r yük koruma özelli i ve pompa sistemlerinin mükemmel kontrolünü sa layan tork kontrol fonksiyonu ile dünyan n ilk ve tek LCD ekranl kompakt yolvericisidir. Geliflmifl fonksiyonellik sunan birçok dahili özelli in kompakt tasar m ile birleflti i PSE serisi, esnek ve verimli yolverme çözümleri için idealdir. 7.5 kw ile 200 kw aras nda tüm uygulamalar için ideal çözümler sunan PSE serisi, dahili by-pass özelli i ile daha uzun kullan m süresi ve enerji tasarrufu sa larken, lisan bilgisi gerektirmeyen kullan c dostu, arkadan ayd nlatmal LCD ekran kolay kullan m ve ayarlama imkan sunmaktad r. Tork kontrol özelli i ile özellikle pompa sistemlerinde etkin bir kontrol olana sa layan PSE serisi, halk aras nda koç darbesi diye de adland r lan bas nç dalgalanmalar n ve istenmeyen sonuçlar n ortadan kald rarak optimum sonuç sa lar. Özellikler 7.5 kw (18 A) 200 kw (370 A) Dahili by-pass Tork kontrol Lisan gerektirmeyen ayd nlatmal LCD ekran Dahili elektronik afl r yük koruma fonksiyonu Analog ç k fl Sinyal röleleri LED göstergeler Firma: ABB Remo-EA Türkçe menüsü ile kullan mkolayl sa layan bu ürün, 160*240 grafik LCD ekrana sahiptir. 1 MByte haf zaya sahip olan cihaz, ak m ve gerilimde yüzde 0,1 okuma hassasiyetine sahiptir. Ölçülebilen tüm elektriksel parametrelere alarm atanabilir. Remo-EA n n programlanabilir 2 adet analog ç k fl (0-10V, 0-5V, 0-20mA ve 4-20mA), programlanabilir 2 adet alarm ç k fl vard r. Ürünün di er özellikleri ise flu flekildedir; Tüm fazlara ait, faz-nötr, faz-faz aras anl k gerilimler ve bu de erlerin ortalamas Tüm fazlara ait anl k hat ak mlar, toplam ak m ve nötr ak m fiebeke frekans Nötr ak m Tüm fazlara ait anl k ve toplam aktif güç (P), reaktif güç (Q), görünür güç (S) Tüm fazlara ait anl k ve ortalama COSØ ve PF 51. harmoni e kadar gerilim ve ak m harmonikleri ölçümü Gerilimdeki ve ak mdaki toplam harmonik bozulma (THD %) Aktif enerji, indüktif reaktif enerji ve kapasitif reaktif enerji için endeks, saat içi, önceki saat, gün içi, önceki gün, ay içi, önceki ay de erleri < %0.1 hata oran 1-60 dk aras ayarlanabilen demand süreleri 2 adet pulse ç k fl, 2. tarife girifli Verileri ve alarmlar kay t alt na alma 3 faz-4tel, 3faz-3tel, Aron ba lant tiplerine uyum Modbus haberleflme opsiyonu Firma: Klemsan Elektrik Elektronik 14

15

16 ÜRÜNLER ML-5020 Anons / Alarm Matrix Paneli Anons / alarm matrix paneli, ak ll adresli yang n alg lama ve alarm sistemi ile anons sistemi entegrasyonunu sa lamak için 19, 3U rack yap s nda özel olarak tasarlanm flt r. Anons / alarm matrix paneli, yang n veya acil bir durum oldu unda yang n alarm sistemi kurulu binada bulunan mevcut anons sistemi üzerinden canl ses yay n yap labilmesine veya anons sisteminde oluflturulan acil durum mesajlar n n otomatik olarak yay nlanabilmesine olanak sa lar. Panel sayesinde canl ses veya acil durum mesajlar binan n istenilen anons bölge veya bölgelerine yay nlanabilir. Anons / alarm matrix paneli içerisinde dahili güç kayna olarak 1 adet anons güç modülü ve ses sinyali ç k fl n sa layan 1 adet anons ç k fl modülü standart olarak kullan l r. Panelde bu modüller haricinde anons girifl modülü ve programlanabilir alarm/ikaz ç k fl modülü kullan m için 16 adede kadar modül girifl soketi bulunur. Anons girifl modülü, yang n veya acil bir durum oldu unda ML-125XX serisi ak ll adresli yang n alarm santralinden canl ses yay n yap labilmesi için santral içerisinde kullan lan mikrofon içeren ML-1205 anons modülünün anons / alarm matrix paneline ba lant s amac yla kullan l r. Her bir anons girifl modülünde 4 adet anons modülü girifli mevcuttur. Canl ses yay n n n yap laca bölgenin seçilebilmesi için yang n alarm santral içerisinde ML-1208 telefon / anons kontrol modülü olmal d r. Programlanabilir alarm/ikaz ç k fl modülü, yang n veya acil bir durum oldu unda anons sisteminde önceden kaydedilmifl acil durum mesajlar n n (kat bazl anons, blok bazl anons, genel anons vb) yang n n veya acil durumun olufltu u bölgeye otomatik olarak yay nlanabilmesi için kullan l r. Her bir programlanabilir alarm/ikaz ç k fl modülünde 8 adet programlanabilir alarm/ikaz ç k fl mevcuttur. Programlanabilir alarm/ikaz ç k fl modüllerine ait ç k fllar maxlogic serisi yang n alarm santrallerinde sebep / sonuç senaryosuna dahil edilebildiklerinden bu ç k fllar ile yang n veya acil bir durumda binadaki di er sistemlere (CCTV vb) sinyal gönderilmesi sa lanabilir. Firma: Mavili Elektronik zole Kap l Bipolar Transistör (IGBT) Modülü 5SFN 0075S1210 Özellikler Düflük saturasyon voltaj H zl anahtarlama Standart SOT-227 k l f zoleli bak r taban Vidal terminaller Kelvin emiter terminal Uygulamalar Tek anahtarlama,k y c lar, köprüler AC ve DC sürücüler, güç kaynaklar, UPS Kaynak makineleri, indüksiyon s tma sistemleri Firma: Protek Teknik 16

17

18 ÜRÜNLER Say sal Haf zal Osiloskop Tektronix TDS1000B Serisi Uygulamalar Hata ay klama E itim ve ö retim malat testi ve kalite kontrol Tamir ve servis Özellikler Say sal gerçek zamanl örnekleme Dahili analiz araçlar Yard m menüsü flleme özel ön panel kontrolleri Ön panel USB host portu USB PC ba lanabilirlik Ömür boyu garanti* * S n rlama uygulanmaktad r. fiartlar ve koflullar için ziyaret edilmelidir. Yararlar 10x yüksek örnekleme h z ile sinyalleri do ru bir flekilde Tektronix e ait tescilli örnekleme teknolojisi kullanarak tüm kanallarda yakalar. Ayg tlar n analizi 12 adet otomatikleflmifl ölçüm, FFT analizi, dalga flekli matemati i ve imleçler yard m ile basitçe yap labilir. stedi inde ve gerekti i zaman ihtiyaç duyulan yard ma (ilgili konuya özel yard m sistemi) eriflmek mümkündür. Kolay ön panel kontrolü ile cihaz kullanmay k sa sürede ö renmek mümkündür. Dalga flekilleri ve ayarlar h zl bir flekilde kay t ve transfer edilebilir. Arka panelde yer alan USB ayg t portu ile kolayca PC ye ba lanabilir. Standart ömür boyu garanti ile sahip olma maliyetinde tasarruf sa lar. Firma: Netes Mühendislik AG Ak m Transformatörleri Sigma AG ak m transformatörleri, istenilen güç ve do ruluk de erinde 20 A den 5000 A e kadar olan primer ak mlar n 1 veya 5 A de erinde sekonder ak ma dönüfltürür. Cihazlar, de iflik bara ölçüleri için 9 farkl boyda TS 620 EN e uygun olarak üretilmektedir. stendi inde Sanayi ve Ticaret Bakanl ndan mühürlü olarak üretilebilmektedir. Çal flma frekans : Hz Çal flma s cakl : -5 / +45 C Termik anma ak m : lth = 60 xln Dinamik anma ak m : ldyn = 2,5 xlth Teknik Özellikler En yüksek flebeke gerilimi: 0,72 kv Kullan m yeri: Bina içi Sürekli çal flma ak m : 1,2x ln Primer-sekonder aras izolasyon dayanma gerilimi: 7 kv (standartta 3 kv) Do ruluk s n f : 0,2-0,5-1-3 (koruma için 5P10-10P10-5P20-10P20) Emniyet kat say s lpn <= 2000 A (ölçü klas ): <5 Emniyet katsay s lpn> 2000 A (ölçü klas ): <10 Güçler: VA Nominal primer ak m : 5 A den 5000 A e kadar Nominal sekonder ak m : 1 A ve 5 A Firma : Sigma Elektrik 18

19

20 PANO S va Alt Paneller EKS Pano Her türlü s va alt uygulamas na cevap verecek flekilde tasarlanan Inoveks paneller, h zl ve kolay montaj olana sunuyor. Kablolamas kullan c taraf ndan gerçeklefltirilebilen s va alt paneller, güçlendirilmifl yap lar sayesinde uzun y llar kullan labiliyor. Inoveks panelin 80 mm den 150 mm derinli e kadar 4 farkl seçene i bulunmaktad r. Her türlü s va alt uygulamas na cevap verecek boyutlar bulunan Inoveks panel, h zl ve kolay montaj olana sunmaktad r. Ürünler, de iflik tasar mlara sahiptir. Bu sayede her ortama uymaktad r. Inoveks s va alt panellerin kablolamas, kullan c taraf ndan gerçeklefltirilebilmektedir. Söz konusu paneller, 12, 24, 36 ve 48 sigortal k sigorta kutular n n yan nda, s va alt tali da t m ihtiyaçlar n karfl layacak boyuttaki seçenekleriyle, ayn zamanda ticari ve endüstriyel binalarda da uygulama alan bulmaktad r. Özellikler Paslanmaya karfl galvaniz gövde Minimum montaj süresi, kolay kurulum Genifl kablolama imkan Gizli kap kilitleme sistemi 180 dereceye kadar aç labilen kap sistemi De ifltirilebilir kap yönü 125 mm veya 150 mm s ra mesafesi N/PE h zl terminal bloklar Kompakt flalter montaj (125 ve 150 mm derinliklerde) htiyaca ba l 80 mm den 150 mm ye kadar derinlik htiyaca ba l 325 mm den 800 mm ye kadar gövde genifllikleri Kolay Kurulum ve Modülerlik Inoveks s va alt paneller kimse- 20

21 Inoveks RAR (Recessed Art) serisi s va alt paneller, çerçeve kenarlar n n hafif e ik olmas, istenen her türlü çerçeve rengi, tablo tipi kapa ve dikkat çekici kilit sistemiyle da t m panosunun estetik tasar m na çeflitli yenilikler getirmektedir. den yard m almadan tek bafl na kuruluma imkan tan r. 1. aflama bofl pano gövdesinin montaj d r. Bunun için ihtiyaç duyulan tek fley bofl gövde setidir. Bofl gövde seti gövde, çerçeve, kap ve ön yüz plakas ndan oluflmaktad r. S va alt panelin alt nda ve üstünde önceden oluflturulan kablo giriflleri ve düzgün kablolama için kablo sabitleme kiriflleri vard r. Bofl gövde seti al n p direk 2. aflamaya geçilebilir. 2. aflama minyatür devre kesici ve terminal montaj d r. Bu ifllem, DIN raylar n takmak, hemen ard ndan üzerine minyatür devre kesicileri, N/PE h zl terminal bloklar n takmaktan ibarettir. N/PE h zl terminal bloklar, tek bir dokunuflla çal flan kullan c dostu standart bir sistemdir. 3. aflama çerçeve ve kap montaj d r. Geriye, kap n n üzerinde hangi resmin yer alaca n n seçilmesi kalm flt r. stenilen resmin ve uygun çerçevenin seçilmesinden sonra s va alt panel montaj - n n tamamlanmas için çerçeve ve kap y kolayca geçmeli olarak gövdenin üzerine takmak mümkündür. Çerçeve ve çelik sac kap, düz olmayan yüzeylere ayarlanabilir özelliktedir. Paslanmaya Karfl Galvaniz Gövde Inoveks panellerde kullan lan çelik, paslanmaya karfl çinko ile kaplanm flt r. Galvaniz kaplama olarak bilinen bu ifllemin derecesi, çinkonun kal nl na göre de il, birim alana düflen çinko a rl na göre belirlenir. Inoveks panellerde kullan lan galvaniz kaplama, çelik kal nl na uygun galvaniz kalitesine sahiptir. Güçlendirilmifl Yap Tek parça arka, alt ve üst duvar mahfazas, 2 mm sacdan özel olarak tasarlanm fl köfle birlefltir- 21

22 Detaylarda Kusursuzluk Inoveks RAR (Recessed Art) serisi s va alt paneller, çerçeve kenarlar n n hafif e ik olmas, istenen her türlü çerçeve rengi, tablo tipi kapa ve dikkat çekici kilit sistemiyle, da t m panosunun estetik tasar m na bir sürü yenilik getirip, yeni standartlar oluflturur. S va Alt Paneller S va Alt Sigorta Kutular RAR Recessed Art Serisi RAR T Tablo tipi RAR D Çift Kap l Recessed Art Serisi RAR S Standart tip Teknik Özellikler me elemanlar n n birleflimleriyle rijitlik sa larken, panel taban na yerlefltirilmifl çok amaçl profillerle yap lan birleflik ba lant Inoveks panele maksimum dayan kl l k ve mukavemet sa lar. 22

23

24 SALT Kompakt Tip Devre Kesiciler ABB ABB nin yeni kompakt tip devre kesici ailesi olan Tmax XT; 4 farkl boyutta, 250 ampere ve 415 VAC de 150 ka (690 VAC de 90 ka) kesme kapasitesine kadar ulaflabiliyor. XT1 ve XT3, güvenilir ve emniyetli tesisatlar için ideal çözüm sunarken XT2 ve XT4, yüksek teknolojiye ihtiyaç duyan tesisler için iyi bir performans sa l yor. ABB nin yeni kompakt tip devre kesici ailesi olan Tmax XT, ilk olarak 250 ampere kadar pazara sunulacak. Seri, uzun ve hassas Ar-Ge çal flmalar sonucu olarak yeni birçok ekstra özelli i bünyesinde bar nd rmaktad r. Tmax XT, pazardaki tüm tesis ihtiyaçlar na çözüm olacakt r. Çok çeflitli koruma üniteleri ile güç da- t m, jeneratör koruma, motor koruma ve yüksek nötr koruma gerektiren uygulamalar nda rahatl kla kullan labilir. Yeni kompakt tip devre kesici ailesi Tmax XT, güç da t m n n tüm seviyelerinde; ana da t m panosundan alt da t m panolar na kadar ideal çözümler sunar. Tmax XT nin ekstra yüksek elektriksel karakteristikleri ve özgül geçifl enerji limitasyonu, ana devre ve yük taraf ndaki cihazlar n optimum olarak seçilmesini sa lar. Seri, 4 farkl boyutta, 250 ampere ve 415 VAC de 150 ka (690 VAC de 90 ka) kesme kapasitesine kadar ulaflmaktad r. Özellikle XT1 ve XT3, güvenilir ve emniyetli tesisatlar için ideal çözümdür. XT2 ve XT4 ise ekstra geliflmifl özellikleri ile yüksek teknolojiye ihtiyaç duyan tesisler için iyi bir performans sunar. XT1 ve XT3; sabit, soketli, 3 ve 4 kutuplu olarak üretilmektedir. Yüksek hacimli ticari binalar, hastaneler, konut tesisatlar nda güvenilir ve kolay panolama imkan sunar. XT2 ve XT4 pazardaki en kompak boyutta en yüksek kesme kapasitesine sahip devre kesicidir. 415 ve 690 VAC de sundu u bu yüksek kesme kapasiteleri, çok yüksek elektriksel karakteristikler gerektiren denizcilik, a r sanayi 24

25

26 Ekstra özelliklere sahip yeni elektronik koruma üniteleri; 50, 60 ve 400 Hz de kullan c lar n ihtiyaçlar na özel çözümler sunar. EKIP, 10 amperden itibaren LSIG koruma fonksiyonlar n içerir. ve petrol kulesi gibi uygulamalarda kullan l r. Her iki boyutta, de ifltirilebilirlik ve haberleflme özelliklerine sahip, en son jenerasyon elektronik koruma üniteleri ile donat lm fl, nominal ak - m 10 amperden bafllayan devre kesiciler pazarda tektir. XT2 ve XT4, 3 ve 4 kutuplu olarak sabit, soketli ve çekmeceli tiplerde üretilmektedir. EKIP, elektronik koruma ünitelerinin yeni ismidir. Ekstra özelliklere sahip yeni elektronik koruma üniteleri; 50, 60 ve 400 Hz de kullan c lar n ihtiyaçlar na özel çözümler sunar. EKIP, 10 amperden itibaren LSIG koruma fonksiyonlar n içerir. XT2 ve XT4 te Kullan lan EKIP Koruma Üniteleri * EKIP: Güç da - t m uygulamalar nda * EKIP M: Motor koruma uygulamalar nda * EKIP G: Jeneratör koruma uygulamalar nda * EKIP N: Çok yüksek nötr koruma gerektiren uygulamalarda * EKIP E: Enerji ölçümü ve analizinde ihtiyaç duyulan uygulamalarda kullan l r. EKIP Elektronik Koruma Üniteleriyle Kullan lan Aksesuarlar * EKIP Com: Koruma ünitesine haberleflme yetene i kazand r r (Modbus, profibus ve devicenet). * EKIP Display: Ayd nlatmal LCD ekran ve tufl tak m ile koruma ünitesinin ayarlar yap labilir, ölçüm izlenebilir. * EKIP LEDmeter: Fazlardaki ak mlar yüzdesel olarak izlenebilir. * EKIP T&P: Bu ara yüz ile 26

27

28 bir bilgisayar ile koruma ünitesinin tüm ayarlar n n yap lmas, ölçümlerin izlenmesi ve trip testlerinin yap lmas sa lan r. En büyük yenilik, aksesuarlarda kullan c lara sa lanan montaj kolayl d r. Elektriksel röleler ve yard mc kontaklar, vidalamaya ihtiyaç duymayan h zl montaj sistemine sahiptir. Bu h zl montaj sistemi ile aksesuar, yuvas na kolay ve do ru bir flekilde tak l r ve hafif bir bask uygulayarak yerine kilitlenir. Di er bir yenilik ise kesicinin içinde tak ld yere göre sinyal tipi de iflen tek tip yard mc kontaklard r. Ayn kontak tipi yard mc kontak, trip sinyal konta ya da elektronik koruma ünitesi trip sinyal konta olarak kullan labilir. Yeni motor mekanizmalar, XT1 ve XT3 için direk tahrikli tip, XT2 ve XT4 için ise biriktirilmifl enerjili tiptir. Çal flma ve hizmet s ras nda düflük güç tüketimine sahip yeni motor mekanizmalar devre kesiciye montajl iken koruma ünitesinin ayarlar rahatl kla yap labilir ve devre kesici içersinde yer alan Tmax XT nin ekstra yüksek elektriksel karakteristikleri ve özgül geçifl enerji limitasyonu, ana devre ve yük taraf ndaki cihazlar n optimum olarak seçilmesini sa lar. elektriksel aksesuarlara rahatl kla müdahale edilebilir. Seride sabit, soketli ve çekmeceli tip devre kesiciler için kaçak ak m modülleri de mevcuttur. Özellikler OEM ler için sa dan ya da soldan tahrikli döner kurma kollar ve erken yard mc kontaklar da aksesuar serinde bulunur. 28

29

30 SALT Dahili Yük Ay r c lar (Tip H22) nter-teknik Yük ay r c lar, OG flalt tesislerinde ay r c lar ve kesiciler aras ndaki büyük bofllu u doldurmak için gelifltirilen cihazlard r. Yük alt nda açma ve kapama yapabilmelerine karfl l k (tipine ba l olarak anma açma gücü 6-25 MVA), basit ve ekonomik olduklar ndan genifl bir kullan m sahas na sahiptirler. Yük ay r c lar n n kullan labilece i bir yerde yanl fl bir seçimle kesici kullanmak, maliyeti 3-5 kat art rmaktad r. nter-teknik in 1970 y l nda Fritz Driescher firmas n n teknik yard m ile imalat na bafllad yük ay r c lar, çok az bak m gerektiren sade cihazlar olmakla birlikte benzerlerine göre daha yüksek açma kapasitelerine sahip olup; fonksiyonlar n en iyi flekilde yerine getirmektedir. Söz konusu yük ay r c lar n dahili ve harici tipleri mevcuttur. Cihazlar, yay ile çabuk açma ve çabuk kapamal d r. Açma ve kapama h z, operatörün hareketinden ba ms zd r. Toplam açma zaman, takriben 0,1 saniyedir. Kapamada önce ana b çak kontaklar, daha sonra yard mc çabuk açma kontaklar devreye girer. Açmada ise önce ana b çak kontaklar ve hemen sonra da çok k sa süre yükü üzerine alan çabuk açma kontak çubuklar devreden ç kar. Çabuk açma kontak çubuklar n n ucuna yüksek s ya dayan kl özel sert metal parça ilave edilmifltir. Bu metal uç ile sabit kontak aras nda açma s ras nda meydana gelen ark, ark söndürme hücrelerinde söndürülür. Ark söndürme süresi, takriben milisaniyedir. Küçük ak m de erlerinde söndürme, cidar so utma hadisesi ile olur. Daha büyük ak m sahas nda ise söndürme, bas nç hücresinde do an ve geniflleme hücresine itilen söndürme gaz ak m nda olur. Her flekilde, çeflitli söndürme prensiplerinin mant kl bir kombinasyonu hakimdir. Ark hücreleri kuru sistemdir. Herhangi bir söndürme ak flkan veya tazyikli hava kullan lmad için tozunu almaktan baflka bir bak m gerektirmez. Kumanda genellikle eldedir. Ancak, istenirse elektromotor kumandal olabilir. Montaj flekli, genellikle dikeydir. Ancak istenirse resim 2 deki gibi yatay ayakta veya tavana da monte edilebilir. Ancak, ayarlar n buna göre yap labilmesi için siparifl esnas nda montaj flekli bildirilmelidir. Yatay montajda kesme gücünün yüzde 20 azalaca düflünülmelidir. 30

31

32 Da t m kollar nda meydana gelen k sa devre ar zalar n n ço u (yüzde 70 kadar ), çok k sa süreli ve geçicidir. Bu kollar n bafl nda sigortal yük ay r c s varsa sigorta görevini 10 milisaniyeden daha k sa zamanda yerine getirdi i için geçici de olsa bütün k sa devrelerde flalterin açmas na ve devrenin kesilmesine yol açacakt r. Daha genifl uygulama sahas elde etmek için 3 tipi mevcuttur. 1) Tip: H22 EK Tek flalt yay vard r. fialt, kilitli de ildir. Yani, otomatik açma yapamaz. Sadece operatörün iste i ile açma veya kapama yapabilir. 32 Uygulama alanlar Otomatik açman n istenmedi i, yük alt ndaki açma-kapamalarda, yük manevralar nda, ring flebekelerde tablo 1 deki de erler içerisinde kal nmak flart ile büyük bir emniyet ve rahatl kla kullan l r. K sa devre veya ar za korumalar, bu gibi tesislerde genellikle flalt tesisindeki ana kesiciler vas tas yla yap l r. Ancak, tesisin özelli i nedeniyle yük ay r c lar n n oldu u yerde de k sa devrelere karfl koruma istenirse flalterin alt veya üstüne sigorta ilave edilir. Örnek olarak 30 kv bir sistemde lr = 630 Amp. bir H22 EK flalter düflünüldü ünde Anma açma ak m I1 (yani 20 açma için) = 400 Amp. (20.5 MVA) Yük açma ak m I1 (yani 200 açma için) = 40 Amp. (2000 kva) Bu ay r c lar, iflletmenin 20 açma ömrünü uygun görmesi durumunda kva, 200 açmal k ömür istiyorsa 2000 kva yüke kadar olan manevralar için güvenle kullan labilir. Söz konusu açma adetleri sonunda ark hücreleri ve gerekirse kontaklar n de ifltirilmesi tavsiye edilir. Kapasitiv yüklerde, bir kapasitör tesisinde ise Açma ak m = 20 Amp., yani 36 kv sistemde takriben 1000 kvar d r. 2) Tip: H22 EA (Çabuk Kapamal ve Açmal ) Biri kapama, di eri açma olmak üzere 2 flalt yay vard r. fialt kilitli, yani otomatik açt rma yapmak mümkündür. Kapama, yaln zca

33

34 operatörün iste i ile mümkündür. Açma, operatörün iste i ile olabilece i gibi bir röle veya sigorta ihbariyle otomatik de olabilir. Açma bobini ilavesi mümkündür. Uygulama Bir röle vas tas yla otomatik açma veya bir magnet arac l yla uzaktan açma istenen 1. maddededi H22 EK nin kullan ld her yerde kullan labilir. Y ld z da t m sisteminde örnek uygulama Da t m kollar nda meydana gelen k sa devre ar zalar n n ço u (yüzde 70 kadar ), çok k sa süreli ve geçicidir. Bu kollar n bafl nda sigortal yük ay r c s varsa sigorta görevini 10 milisaniyeden daha k sa zamanda yerine getirdi i için geçici de olsa bütün k - sa devrelerde flalterin açmas na ve devrenin kesilmesine yol açacakt r. Bu durum, özellikle büyük iflletmelerde ekonomik olmayan sonuçlar do urur. Ancak, flalt mekanizmas otomatik açmaya elveriflli (H22 EA) yük ay - r c lar n sigortas z fakat özel bir röle ile kullanarak sadece kal c k sa devrelerde ar zal kolu otomatik olarak ay rmak mümkündür. Dü üm noktas na giriflte ana hat üzerindeki kesici, tekrar kapamal veya normal olabilir. 1- Kesici tekrar kapamal ysa Ar za halinde ana kesici açar ve çok k sa bir süre sonra (0,3-0,5 saniye) tekrar kapat r. Bu süre esnas nda kol üzerindeki yük ay r c s kapal kal r. fiayet ar za geçici olmufl ve kesicinin aç k kald süre esnas nda ortadan kalkm flsa kesicinin tekrar kapanmas ndan sonra besleme normal olarak devam eder. Fakat, ar za devaml l k gösteriyorsa ana kesici yeniden açacakt r. Bu 2. aflamadan yaklafl k 10 saniye kadar sonra (bu süreyi iste e göre ayarlamak mümkündür) ar - zal hatt n bafl ndaki yük ay r c - s, otomatik olarak açar. Ana kesici, 2. kez tekrar kapatt nda art k ar zal hat devreden ç km fl olaca ndan ar zas z kollara normal olarak besleme yapacakt r (resim 4). 2-Kesici tekrar kapamal de ilse Bu durumda ar za halinde ana hat bafl ndaki kesici açar ve ard ndan yaklafl k 10 saniye sonra ar zal hat bafl ndaki yük ay r c - s açacakt r. Operatör, ana hat bafl ndaki kesiciyi tekrar kapatt - nda ar zal hat art k devreden ç km fl durumdad r. Ayn tarz uygulama OG hava hatt ile da- t m sisteminde de harici tip yük ay r c s ile yap labilir. 3) Tip: H22 SEA H22 EA tipinin alttan sigorta ilavelisidir. Sigortalar Tip: H220/ACT veya H221/ACT mekanik açt rmal pimli tiplerdir. Sigorta att nda f rlayan pim, takriben newtonluk bir çarpma kuvvetine sahiptir. Böylece pim, bir ar za an nda herhangi bir sigortan n atmas neticesinde flalterin açt rma mekanizmas n tahrik ederek flalterin otomatik açmas n sa lar. Açma olay sigortan n atmas ndan sonra olaca ndan açma an nda flalterin üzerinde yaln zca normal yükü bulunacakt r. Kullan m alanlar Genellikle da t m transformatörlerinin korunmas nda kullan - l r. Transformatörü afl r yüke karfl en emin ve ekonomik koruma, yükün geldi i sekonder (A.G.) taraf ndan yap l r. Primer (Y.G.) taraf nda ise k sa ve ar za ak mlar na karfl koruma yap l r. Bunun için en ideal cihaz ak m tahditli sigortalard r. Bu tip sigortalar, k sa devre ak m n daha birinci yar dalgadaki ak m yükseliflinde 10 milisaniyeden daha k sa sürede keserek tesisi termik ve dinamik zorlanmalardan korur (resim 6). 34

35

36 MVA) flebekenin k sa devre yükü ile bir ilgisi yoktur. Yaln zca kumanda edece i devrenin normal yüküyle ilgilidir. I s : Ergime ak m I D : Kesilen ak m (Geçebilecek ak m) I k(t) : Sigorta yerine metalik bir köprü olsa geçebilecek k sa devre ak m I p : Darbe k sa devre ak m t s : Ergime süresi t L : Sönme süresi H22 SEA yük ay r c lar, bir ar za halinde sigortalar n herhangi birisinin atmas n takiben otomatik olarak devreyi açarak tesisin tek veya 2 faz üzerinde kalmas n önler. fialtere bir açt rma magneti ilave edilerek transformatördeki termometre veya Bucholz rölesinden gelebilecek bir ihbarla da otomatik açt rma yapmak mümkündür. Bir ar za durumunda flalterin otomatik açmas, ancak sigortadan biri att ktan sonra mümkün olaca na göre, açman n yaln zca normal yük alt nda olabilece- i ortadad r. Bu nedenle transformatör uygulamas nda k sa devre yükleri bak m ndan sigortal yük ay r c lar n n hangi flebekelerde kullan labilece ini, sigortalar n k sa devre kesme güçleri belirler. Örneklenecek olursa; k sa devre yükü 16 ka olan bir flebekedeki da t m transformatörünün önünde kullan lacak yük ay r c s n n sigortalar en az I 1 = 16 ka lik bir kesme gücüne sahip olmal d r. Yük ay r c lar - n n nispeten küçük olan açma kapasitelerinin (örne in 10 Çok zay f bir ihtimal olarak operatörün isteyerek flalteri açmas s ras nda henüz sigortay att rmayacak kadar; fakat, flalterin gücünden büyük bir ar za ak m var olaca düflünülebilir. Çok az da olsa böyle bir ihtimali sigortalarla önlemek mümkündür. fiöyle ki; flalterin toplam açma süresi 100 milisaniyedir. fiayet, flalterin maksimum açma gücündeki bir ak m en fazla 100 milisaniyede kesebilen bir sigorta kullan lacak olursa, flalter açt anda üzerinde hiçbir zaman gücünden fazla bir yük bulunmayacakt r. Örnek 30 kv H22 SEA 30/36 kv, 630 A. yük ay r c s n n a) Anma açma ak m I1 (20) = 400 Amp. dir (tablo1). b) Bu 400 Amp. ak m 100 milisaniyede kesebilen sigorta ise Ir = 50 Amp. dir. c) Ir = 50 Amp. lik sigortan n kullan labilece i transformatör ise 1250 kva d r. Bu durumda, 36 kv tesislerde 1250 kva gücüne kadar olan transformatörler için bu yük ay r c s n kullanmak güvenlidir. Ayn flekilde Örnek 15 kv H22 SEA 15/17.5 kv 630 A yük ay r c s için a) Anma açma ak m I1 (20) = 630 Amp. b) Kullan labilecek en büyük, tip H220/ACT veya tip H221/ACT sigorta Ir = 80 Amp. c) Buna uygun transformatör gücü 1000 kva Örnek 10 kv H22 SEA 10/12 kv 630 A yük ay r c s için a) Anma açma ak m I1 (20) = 630 Amp. b) Kullan labilecek en büyük, tip H220/ACT veya tip H221/ACT sigorta Ir = 80 Amp. c) Buna uygun transformatör gücü 630 kva Örnek 6 kv H22 SEA 10/12 kv 630 A yük ay r c s için a) Anma açma ak m I1 (20) =630 Amp. b) Kullan labilecek en büyük, tip H220/ACT veya tip H221/ACT sigorta Ir = 80 Amp. c) Buna uygun transformatör gücü 400 kva Not: Yaz da sözü geçen çok zay f ihtimal, göz önüne al nmazsa kullanma alan daha da geniflleyecektir. Kullan lacak pimli sigortalar n termik koruma sistemli olmas, sigorta için zararl ak m sahas n önledi inden güvenli i daha da art r r. 36

37

38 TRAFO Ya Yenileme Sistemi Elkima Trafo Yeni ya tedarik etmek, y kama ya at n n ortaya ç kmas, tretman ve enerjisiz kalma maliyetleri, transformatör ya n n de ifltirilmesini oldukça pahal hale getirmektedir. Ya yenileme sistemi kullan larak gerçeklefltirilen ifllem ise sadece rejenerasyon ve yüzde 0,1 at k maliyetini içerir. Bu sistem, enerji alt nda ve boflta transformatörlerin yal t m ya- n komple ve özellikle yerinde rejenere edecek flekilde tasarlanm flt r. Sistem, normal ya ar tman n (gaz alma, kurutma, filtrasyon), yani bildi imiz ya seperasyonu ifllevlerini gerçeklefltirir. Ancak as l uygulamas asidin, tortunun, di er bozuk maddelerin yok edilmesi, ya n renginin aç lmas, ya a kusursuz bir oksidasyon kararl l ve düflürülmüfl gaz e ilimi kazand rmakt r. Komple MRP s zd rmaz bir zemine monte edilir ve bir dorse, kamyon ya da deniz tafl ma konteyneri üzerinde çal flt r labilir. Cihaz di er mobil ya iflleme cihazlar ndan ay ran özellik, ya sürekli olarak kil kolonlar ndan geçirerek reaktive eden bir çevirme program kullanmas d r. Kilin reaktivasyonu tamamen otomatik olarak yap lmakta ve sistem, ya n tekrar tekrar ayn kili kullanarak ifllemden geçirilmesine olanak sa lamaktad r. Kilin 2 y la kadar bir süre içinde de ifltirilmesine gerek yoktur. Sonunda ç kart ld zaman (kuru, do al bir kum olarak ) inflaat malzemesi ya da benzeri bir flekilde kullan labilmektedir. Bilgisayar kontrollü program, güç iletimini kesmeden sürekli ya rejenerasyonuna olanak sa lar. Sistemin gelifltirilmesinin arkas nda yatan esas felsefe; kullan lm fl transformatör ya n yerinde ve yük alt nda, tamamen ekonomik olarak rejenere edebilmek, yani yenilemektir. Transformatör ya n boflta ya da yük alt nda bir transformatörün içinde rejenere etmek, üst düzey donan m gerektiren bir ifltir. Rejenerasyon ya da slah ifllemi, kirlenmifl transformatör ya - n n kil gibi emici bir yataktan geçmesini gerektirir. Kil tretman, ya içindeki zararl maddeleri yok eder. Kullan lan kil, daha sonra sistemde reaktive edilecektir. Tükenmifl kil kendi a rl kadar ya tuttu unda, bunu de ifltirmek israfa neden olur, u rafl gerektirir, çevreye zararl etkileri vard r ve maliyeti yüksektir. Reaktivasyon, tercih edilen ve ileri teknoloji gerektiren bir yoldur. 38

39 Cihazda kolonlar n içinde bulunan kilin kolonlarda en k sa zamanda reaktive edilmesine olanak sa layan mekanizma ve kontrol sistemi mevcuttur. Kil reaktivasyon ifllemi, çevresel aç - dan güvenli ve temizdir. Araç, bir trafo yerinden di erine gidecek flekilde tasarlanm flt r. Mobilite, onun çok yönlülü ünü ve verimini tehlikeye atmamaktad r. Ekonomiktir Transformatör ya n n yeni olarak tedarik maliyeti yüksektir. Yeni transformatör ya ile de iflim yapmak ancak transformatörün içinin yeni ya ile y kanmas ve ard ndan tretman cihaz ile ifllem yap lmas n gerektirir. Yeni ya ile y kama iflleminden ç - kan transformatör ya, t pk eski ya ile ayn istenmeyen özellikleri sa layaca ndan bu ya da at k kategorisindedir. Bilgisayar Kontrolündedir Ya yenileme sisteminde ifllem bafllang c, ifllem aflamalar ve sonuç tamamen elektroniktir ve bilgisayar kontrolündedir. Her aflama, dijital kontrollerden geçmektedir. Sonucun olumsuz olmas gibi bir ihtimal yoktur. Enerji Kesintisi Gerektirmez Yap lan ifllemler s ras nda enerji kesintisine gerek yoktur. fllemlerin yük alt nda yap lmas, ifl gücü kayb n engeller. Bu ifllem, tercihe göre yük alt nda veya boflta yap labilmektedir. zolasyon De erleri Güçlenir Ya yenileme ifllemi ile transformatör izolasyon de erleri güçlenecek; sarg lar ve çekirdekte geçmifl çal flma zamanlar nda oluflan rutubet, tortu ve di er zararl gazlar elimine edilecektir. Transformatör Ya n n Ömrü Uzar Ya yenileme iflleminde transformatör ya n n ömrünü uzatan oksidasyon önleyici kat k oran otomatik olarak ölçülmekte ve eksik miktar, otomatik olarak tamamlanmaktad r. Çevreye Zarar Vermez Ya de iflimi iflleminde at k ya oluflmaktad r. At k ya n çevreye zarar vermeden imhas, maliyeti çok yüksek bir ifllemdir. Ya yenileme sisteminin gerçeklefltirdi- i ifllemler sonucunda at k ya oluflmayaca ndan bu sorun tamamen çözülmüfl olacakt r. 39

40

41

42 TRAFO Yüksek Gerilim Ölçü Transformatörleri Elimsan Ölçü transformatörleri, enerji sistem parametrelerinin ölçülmesini ve sistemlerdeki tüm cihazlar n korunmas n sa l yor. Bu cihazlar, alternatif ak m ve gerilimlerin ölçülmesinde ölçü aletlerinin ölçme alan n (s n rlar n ) art rmak, yüksek gerilim sistemlerinde ölçü sistemini izole ederek güvenlik sa lamak için de kullan l yor. Elektrik sistemleri içerisindeki enerji ak fl nda sistemin güvenli- i ve devaml l, ar za bölgesinin lokal hale getirilmesi ölçü transformatörlerinin varl ile sa lan r. Ak m Ölçü Transformatörleri Ak m ölçü transformatörleri, k sa devre çal flan transformatörlerdir. Çünkü sekonderlerindeki tüm yükler; ampermetre, vatmetrenin ak m bobini, Cos ϕ metrenin, elektrik sayac n n ak m bobini gibi cihazlar n ak m bobin empedanslar oldukça küçüktür (birkaç VA). Ak m transformatörlerinin sekonder devre ak mlar, genellikle standardize edilmifltir. Bunlar, 1/ / 3-5 A fleklindedir. Primer ak m ise tamamen kullan c n n taleplerine ba l d r. Ak m transformatörlerinin ölçü devreleri, tamamen ölçü amaçl olarak kullan l r. Hassasiyet s n flar, genellikle müflterinin güç talepleri 42

43 ve standartlar do rultusunda belirlenir. S n f 0,1 laboratuvar koflullar, çok hassas ölçüler içindir. S n f 0,2 ve 0,5, elektrik enerjisinin ölçülmesinde kullan - l r. S n f 1-3 6, genellikle endüstriyel ölçmelerdir. Koruma amaçl ak m transformatörleri ve devreleri genellikle; 10p10, 10p20, 5p10, 5p20 % Σc = (le/ln x n) x 100 Σc: kompozit hata le: M knat slanma ak m (ar zalanma halinde) In: Sekonder normal ak m n: Doyma katsay s Gerilim ölçü transformatörleri, ak m transformatörlerinin aksine aç k devreye yak n durumda çal fl r. Koruma devresinin k sa devre an ndaki performans, yukar da bahsedilen kompozit hata ile belirlenir. Ak m transformatörlerinin sekonder devre ba lant lar, yükle genelde standardize edilmifltir. Ak m transformatörlerinin sekonder devreleri, iflletmede kesinlikle aç k b rak lmaz. kullan lmayan devreler k sa devre edilir. Gerilim Ölçü Transformatörleri Gerilim ölçü transformatörleri, ak m transformatörlerinin aksine aç k devreye yak n durumda çal fl r. Yani, sekonder devre yüksüz anlam nda çal fl r. Zira sekonder devredeki yük; bir voltmetre, vatmetrenin gerilim bobini, bir sayac n gerilim bobini gibi büyük empedansl cihazlard r. Gerilim transformatörlerinin sekonder devre gerilimleri, genellikle standardize edilmifltir. 100/3-100/ / V gibi. 100/3 ve 110/3 V gibi sarg lar, genellikle nötrü izole sistemlerde koruma amaçl kullan l r. Di er gerilim de erlerinde ölçü ve koruma olarak kullan l r. Gerilim transformatörünün oran hatas ; %Σi = ( (Kn x Vs Vp)/Vp) x 100 ile ifade edilir. Vp: Primer gerilim Vs: Sekonder gerilim Icn: Anma dönüfltürme oran Duyarl k s n flar ve hatalar standartlarda belirtilmifltir. Sekonder sarg anma yükleri, VA cinsinden müflteri talebi veya standard n de erleridir. Gerilim transformatörlerinde sekonder devrelerde polarite olmayan uç topraklanmal d r. Ak m Transformatörleri Yüksek gerilim ak m transformatörlerindeki ölçü ve koruma devreleri, istenen özellikleri sa layacak kalitede özel magnetik nüveler ile yap l r. Sekonder ve primer sarg lar, minimum kaçak reaktans oluflturacak flekilde dizayn edilir ve uygulan r. Ak m transformatörlerindeki primer ve sekonder sarg lar, sistemdeki k - sa devrelerden etkilenmeyecek flekilde tasarlan r. Dielektrik ortam, ya emdirilmifl ka t ile sa lanmaktad r. Ak m transformatörlerinde dielektrik ortamda kapasiteler oluflturularak ve ayr ca uygun elektrotlar kullan larak homojen bir gerilim da l m elde edilir. Bu kapasiteler sayesinde dielektrik ortam n kalitesi hakk nda sürekli iflletmede bilgi almak mümkündür. Transformatörler, hermetik olarak kapat ld ndan d fl ortam ile iliflkisi kesilerek ideal bir dielektrik ortam saklan r. Yüksek gerilim ak m transformatörlerin primer ve sekonder sarg lar n n seçim yöntemleri, çok oranl transformatörler üretmeyi mümkün k lar. Transformatörlerin iflletme ve ortam koflullar ndan oluflan s n n oluflturdu u iç bas nç, kaliteli paslanmaz çelik diyafram ile kompanze edilir. Transformatörler; IEC, BS ve ANSI standartlar na uygun koflullarda üretilmektedir. 43

44 Primer ve sekonder terminaller, ba lant ve geçifl dirençleri göz önünde tutularak ideal bir ba lant tasarlanarak gerekli yap oluflturulmufltur. Primer sarg lar n yal t m nda kullan lan malzemeyle birlikte uygun tasar m ile dielektrik ortam n kay plar minimum seviyede sa lan r. Tüm transformatör üretiminde kullan lan nitril kauçuk s zd rmazl k elemanlar ile mükemmel s zd rmazl k ve güvenli bir yap elde edilmifltir. Gerilim Transformatörleri Endüktif Gerilim Transformatörleri Yüksek gerilimde üretilen endüktif gerilim transformatörlerinde oldukça kaliteli magnetik nüveler kullan larak minimum kay p elde edilmifltir. Transformatörün magnetik nüvesi, sistem geriliminin yar de erinde de (Un/2) çal flmaktad r. Bu nedenle primer sarg lar her iki bacakta oluflturuldu undan bobinin geometrik yap lar ve boyutlar transformatörün s n f performans için çok önemli bir tasar md r. Primer ve sekonder sarg lar n yal t mlar, ya emdirilmifl özel yal t m ka tlar ile sa lanmaktad r. Primer ve sekonder sarg lar aras nda uygun elektrotlar kullan larak elektrik alan fliddetleri yumuflat l r. Transformatörlerde yüksek ve alçak gerilim sarg lar d fl nda ayr ca üçüncü bir sarg olarak kullan lan dengeleme sarg lar ile magnetik nüvedeki dengesizlikler önlenmifl olur. Yüksek gerilim sarg lar n n yal - t m nda oluflturulan kapasiteler ile homojen bir gerilim da l m elde edilir. Transformatörler IEC, BS ve ANSI standartlar na uygun koflullarda üretilmektedir. Tüm transformatör üretimlerinde kullan lan nitril kauçuk s zd rmazl k elemanlar ile mükemmel s zd rmazl k ve düzenli bir yap elde edilmifltir. Kapasitif Gerilim Transformatörleri Kaplin kapasitörlü yüksek gerilim transformatörleri, enerji sistemlerinde ölçme koruma ve yüksek frekansl sinyallerin iletiminde kullan l r. Elimsan kapasitif gerilim trafolar, 2 k s mdan oluflur. Bunlar, kaplin kapasitör ünitesi ve içinde elektromagnetik parçalar bulunan tank k sm - d r. Kaplin kapasitör k sm, birbirine seri olarak ba lanm fl kondansatör dizilerinden oluflur. Kapasitör ünitesi, s cakl k de iflimlerini kompanze edecek sentetik bir körükle hermatik olarak kapat lm flt r. Kapasitör üniteleri, yüksek kalite poliproplen film/ka t, kaliteli dielektrik ya 44

45

46 Yüksek gerilimde üretilen endüktif gerilim transformatörlerinde oldukça kaliteli magnetik nüveler kullan larak minimum kay p elde edilmifltir. ile üretilmifltir. Kaplin kapasitörü ünitesi say s, gerilim seviyesine göre 1-3 aras nda de iflebilir. Kaplin kapasitör buflingi, yüksek kalitede porselen malzemeden oluflur. Kahverengi d fl nda baflka renklerde de üretim yap labilir. Atlama mesafesi, montaj yerindeki ortam koflullar na göre de iflir. Standart krepaj mesafeleri; 20, 25, 31 mm/kv dir. Kaplin kapasitör ünitesi ve transformatör ünitesinde kullan lan dielektrik ya PCB içermez. Kapasitif gerilim trafosu elektromagnetik ünitesini besleyen gerilim kaplin kapasitörün ara ünite gerilimidir. Elektromagnetik ünite, 4 k s mdan oluflmaktad r. Bunlar; 1. Trafo ünitesi 2. Kompanze eden reaktör 3. Antiferrorezonans filtre 4. Yüksek frekans düzene i; bir adet ay r c, drenaj bobini, ark boynuzu fleklinde s ralanabilir. Trafo çok k sa süren k sa devrelerde reaktör üzerindeki bir k sa devre düzene i ile korunmaktad r. Primer terminaller, Ø30- Ø40 x 80/100 mm kalay kapl bak r veya bronz malzemeden oluflmaktad r. Sekonder terminaller ve endüktif transformatörün toprak ucu, sekonder kutu içerisine izolasyonlanarak ba lanm flt r. Sekonder devrenin k sa devreye karfl korunmas için sigorta kullanma imkan verir. Kaplin kapasitörünün toprak ucu, 10 kv yal t m sa layacak bir buflingle sekonder terminal kutusu içerisine ç kar lm flt r. 46

47

48 KABLO Yang na Dayan kl Kablolar 2M Kablo Yang na dayan kl kablolar, fonksiyonlar n yang n esnas nda bir süre daha devam ettirebiliyor. Söz konusu özellik, sistem ve cihazlar n devre d fl kalmas n geciktiriyor. Bu sayede de insanlar n tehlikeli bölgeden tahliye edilmesi kolaylafl yor. Yang na dayan kl kablolar n halojen içermeyen türleri ise alevle temas s ras nda duman, zehirli-afl nd r c gaz ç kartm yor. Halojen içermeyen yang na dayan kl kablo, yang n s ras nda belli bir süre fonksiyonunu sürdürme ve yanma s ras nda zehirli/afl nd r c gaz ç karmama özelli i olan kablo anlam na gelmektedir. Yang na dayanabilecek bir malzeme yoktur. Yang na dayan kl kablo terimi, yang n s ras nda belli bir süre fonksiyon sürdürebilme özelli ini kapsamaktad r; kablonun yang na karfl belli bir süre gösterdi i dirençtir. Bu süre ile ilgili baz testler, de iflik standartlar taraf ndan tasarlanm flt r. Gerçek bir yang n ortam n standart ve testlerle oluflturmak mümkün de ildir. Burada amaç en yak n öngörebilmektir. Kablonun yanma s ras nda fonksiyonunu sürdürmesi, sistem ve tahliye aç s ndan son derece önemlidir. Ancak, bu esnada yo un duman veya zehirli /afl nd r c gazlar ç kmas da insan sa l, tahliye görüfl mesafesi ve de erli eflyalar üzerinde a r etkiler yaratmaktad r. Bu nedenle halojen içermeyen ve yang na direnç gösteren kablolar gelifltirilmifltir. 2M Kablo, yang na dayan kl kablolar konusunda Ar-Ge, laboratuvar ve sertifikasyon çal flmalar aç s ndan önde gelen üreticilerden olmufltur. Yeni ürün ve var olan ürünleri gelifltirme çal flmalar sürekli olarak devam etmekte olup; yenilikler ve dünyadaki geliflmeler de yak ndan takip edilmeye çal fl lmaktad r. 2M kablonun modern test ekipmanlar yla donat lm fl laboratuvar nda üretim an nda ve sonras ndaki tüm testler yap - labilmektedir. 2M Kablo, uzun y llard r halojen içermeyen / alevi geciktirici kablo üretimini 48

49

50 yapmaktad r ve bu kablolar n sat fl nda art k önemli bir yer almaktad r. 2M Kablo nun 2 kurumdan ISO 9001:2008 belgesi (WCS ve LPCB), Rusya Yang n Sertifika ve GOST-R belgeleri, yang na dayan kl kablolarda LPCB'den BS 6387 C, W, Z ve EN PH120 sertifikalar, 31 ürün grubunda TSEK, 1 ürün grubunda TSE sertifikalar bulunmaktad r. Sertifikalar n aras nda yine yang na dayan kl kablolarda ürünlerin GOST ve IEC CAT A / IEC testlerini geçti ine dair Rus yang n sertifikas da bulunmaktad r. LPCB taraf ndan onaylanan firmalar n yer ald k rm z kitapta (Red Book bknz yer alan ilk Türk kablo firmas 2M Kablo'dur. Ayr ca, halojen içermeyen yang na dayan kl ürünler olan FireKab JE-H(St) H...Bd FE 180 PH120 [EN PH120 ve IEC FE180 (3 saat)]; FireKab LIHH FE 180 PH90 ve LIHCH FE 180 PH90 [EN PH90 ve IEC FE180 (3 saat)] yanma testlerini baflar ile geçmifl ve VDE taraf ndan belgelendirilmifltir. Böylece bir Fire- Kab ürün grubu daha TSE, LPCB ve RUS yang n belgelendirme kurulufllar ndan sonra VDE taraf ndan da sertifikaland r lm fl olmufltur. 2M Kablo, her bir kablo da belirtilen tüm testleri kendi laboratuvar nda yapmakta ve ISO 9001:2008 e uygun olarak Bu kablolar, insanlar n yo un olarak bulundu u veya de erli eflyalar n oldu u ak ll veya yar ak ll binalar, hastaneler, sinemalar, tiyatrolar, okullar, al flverifl merkezleri, havaalanlar, fabrikalar vs. yerlerde yang n alarm sistemleri, yang n s ras nda çal flmas gereken cihazlar n kontrolü / beslemesi, acil ayd nlatma ve uyar sistemleri gibi fonksiyonunu belli bir süre sürdürmesi gereken sistemlerde kullan l r. kay t alt na almaktad r. FireKab ürün grubunda yer alan kablolar hem yurt içinde hem de yurt d fl nda sat lmaktad r. Uygulama Alanlar Bu kablolar, insanlar n yo un olarak bulundu u veya de erli eflyalar n oldu u ak ll veya yar ak ll binalar, hastaneler, sinemalar, tiyatrolar, okullar, al flverifl merkezleri, havaalanlar, fabrikalar vs. yerlerde yang n alarm sistemleri, yang n s ras nda çal flmas gereken cihazlar n kontrolü / beslemesi, acil ayd nlatma ve uyar sistemleri gibi fonksiyonunu belli bir süre sürdürmesi gereken sistemlerde kullan l r. Düflük duman yo unlu una sahip olan FireKab ürünleri halojen içermeyip zehirli ve afl nd r c gaz da yaymamaktad r. 50

51

52 KABLO Ervital Yang na Dayan kl Kablolar Erse Kablo Binalar n yap m nda kullan lan malzemeler aras nda yer alan kablolar, geçmiflteki baz büyük yang nlarda da görüldü ü gibi potansiyel tehlike kayna d r. Geliflen teknoloji ile birlikte üretilen kablo yal t m ve k l f malzemeleri ise bu potansiyel tehlikeyi neredeyse ortadan kald rm flt r. Kablolar, binalarda olas bir yang na karfl al nacak pasif ve aktif önlemler içinde yer almaktad r. Geliflen teknoloji ve sanayileflme, nüfusun artmas ile birlikte ifl merkezleri, büyük marketler, yüksek binalar, oteller, okullar, hastaneler, metrolar gibi genel kullan ma aç k yap lar n artmas yang n riskini de beraberinde getirmektedir. Yang nla mücadelede öncelik, yang n n ç kmamas n sa lamakt r. Tüm önlemlere karfl n yang n ç karsa amaç, ç kt bölgede tahliyeye imkan vermek ve yang n n yay lmas n önlemektir. Pasif Önlemler a) Kablolar, öncelikle kullan lacaklar tesisat n tüm elektriksel özelliklerini sa lamal d r (ak m, voltaj, yal t m vs.). 52

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

AKIM TRANSFORMATÖRLER

AKIM TRANSFORMATÖRLER Ak m Transformatörleri FAT 0B FAT 0 Ç NDEK LER Özellikler Akım Transformatörlerinin Gücünün Belirlenmesi Teknik Tablo Oran Hatası Grafiği Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 2 4 FAT 40 FAT 40L FAT 0 FAT

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar SETRO 3WX fiebeke-geerator OTOMAT K TRASFER PAOSU Malzeme Cinsi Siparifl o. Adet / Kutu 3WX36-7J.00 fiebeke ve generatör flalterinin, flebeke enerjisinin kesilip geri gelmesine göre otomatik olarak devreye

Detaylı

AÇIK T P DEVRE KES C LER

AÇIK T P DEVRE KES C LER Aç k Tip Devre Kesiciler F121E / F122E / F123E A... A F131E / F132E / F133E A... 30A F141E / F142E / F143E 00A Ç DEK LER Kontrol Devresi Özellikleri Butonların görevleri Kesicinin Fonksiyonel Özellikleri

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

Bu fiyat listesi 10 Mart 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız

Bu fiyat listesi 10 Mart 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız 205 fiyat listesi Bu fiyat listesi 0 Mart 205 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız saklıdır. Faturalamada teslim tarihindeki liste

Detaylı

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven P Sistem dikili tip panolar Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric

Detaylı

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar... Scotch Bantlar 4 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...36 4.3 Scotch Özel Bantlar...38 4.4 Scotch 9545 Bez Dokuma Bantlar...43

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

S GORTALI ve S GORTASIZ YÜK AYIRICILAR

S GORTALI ve S GORTASIZ YÜK AYIRICILAR S GORTLI ve S GORTSIZ YÜK YIRICILR Sigortal Yük y r c lar Ç NEK LER FSF NH00 / FSF 0 FSF 400 NH1 / 0 NH2 / 400 FSF 60 NH / 60 Özellikler Yük yırıcıların Yapısı Sigortalı Yük yırıcılar Teknik Tablo Sipariş

Detaylı

SM6-36 serisi Uygulama alanlar

SM6-36 serisi Uygulama alanlar Uygulama alanlar Tan mlamalar OG/AG transformatör istasyonlar ve endüstriyel da t m istasyonlar nda kullan lan SM6-36 hücre türleri afla da belirtilmifltir. IM, IMC: Yük ay r c l girifl ç k fl QM: Sigorta

Detaylı

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER AliRıza ÇETİNKAYA Proje & Satış Müdürü Erhan EYOL Kalite Güvence Müdürü REAKTİF GÜÇ NEDİR? Elektrodinamik prensibine göre çalışan generatör, trafo, bobin, motor

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

KOAKS YEL KABLOLAR 75 Ohm - PVC Kablolar...02 75 Ohm - Halojensiz Kablolar...02 50 Ohm - Koaksiyel Kablolar...02

KOAKS YEL KABLOLAR 75 Ohm - PVC Kablolar...02 75 Ohm - Halojensiz Kablolar...02 50 Ohm - Koaksiyel Kablolar...02 F YAT L STES 2012-1 KOAKS YEL KABLOLAR 75 Ohm - PVC Kablolar...02 75 Ohm - Halojensiz Kablolar...02 50 Ohm - Koaksiyel Kablolar...02 CCTV KAMERA KABLOLARI CCTV - PVC Kablolar...03 CCTV - Halojensiz Kablolar...03

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Panorama. Yumuşak yolvericiler Tüm seri

Panorama. Yumuşak yolvericiler Tüm seri Panorama Yumuşak yolvericiler Tüm seri Neden yumuşak yolverici? Mekanik ve elektriksel problemler için ideal çözüm Endüstride fan, kırıcı, pompa, konveyör, mikser gibi bir çok uygulamanın kalbi olan AC

Detaylı

Standart Ürünler 12 Ekim 2015 / Fiyat Listesi

Standart Ürünler 12 Ekim 2015 / Fiyat Listesi 3 LSING Koruma (Nötr korumas için ak m trafosu ayr ca siparifl edilmelidir) LSIN(G) Koruma (Nötr korumas için ak m trafosu ayr ca siparifl edilmelidir) 3200 2) 3200 3 kutuplu aç k tip güç flalteri 4) Siparifl

Detaylı

fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 12 EK M 2015 Teknik Destek teknikdestek.tr@siemens.com

fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 12 EK M 2015 Teknik Destek teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi Ekim 5 fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi EK M 5 Teknik Destek 0 77 teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi ni pdf format nda afla daki adresten download edebilirsiniz. www.siemens.com.tradfiyatlistesi

Detaylı

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir.

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir. Buzdolapları için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 2-fazlı asenkron alternatif akımla çalışan motorlu cihazlarda kullanılır Kolay montaj Cihazları korur, ömrünü uzatır En son

Detaylı

www.klimaplus.com.tr Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09

www.klimaplus.com.tr Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09 Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09 Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü KlimaPlus Enerji ve Klima Teknolojileri Pazarlama San. ve Tic. A.fi. Genel Müdürlük: Ferhatpafla Mah. G99 Sok. No:46

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

KOAKS YEL KABLOLAR - PVC - SFS (SKIN - FOAM - SKIN) - F Z KSEL KÖPÜRTMEL

KOAKS YEL KABLOLAR - PVC - SFS (SKIN - FOAM - SKIN) - F Z KSEL KÖPÜRTMEL KOAKS YEL KABLOLAR - PVC - SFS (SKIN - FOAM - SKIN) - F Z KSEL KÖPÜRTMEL Bak r iletken, bak r tel örgü 75Ω RG 59/U-4 Cu / SnCu 1.058 RG 59/U-6 Cu / Cu 1.370 RG 6/U-4 Cu / SnCu 1.380 RG

Detaylı

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr markas d r içindekiler Genel tan t m DM1-A kesicili hücre

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

11 - KONDANSATÖR - AKIM TRAFOLARI

11 - KONDANSATÖR - AKIM TRAFOLARI 11 - KONDANSATÖR - AKIM TRAFOLARI KONDANSATÖR - AKIM TRAFOLARI NİSAN 2016 T-KON Serisi Güç Kondansatörleri T-KON Serisi Güç Kondansatörleri Teknik Bilgiler Standartlar IEC 60831-1/2 Çalışma Ömrü Çalışma

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

Kataloðumuzda olan ürün tasarýmlarý ve özellikleri zaman içerisinde geliþtirilebilir. Lütfen güncel katalog bilgileri için destek hattýmýzý arayýnýz. (Destek Hattý: 444 8456) ALÇAK GERÝLÝM ÞALT ÜRÜNLERÝ

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

CDC17. Fonksiyon. Aç klama. AC kontaktörler Standart: IEC 60947-4-1. Teknik veriler. Standart. Genel boyutlar

CDC17. Fonksiyon. Aç klama. AC kontaktörler Standart: IEC 60947-4-1. Teknik veriler. Standart. Genel boyutlar CDC7 Standart: IEC 474 Fonksiyon CDC7 i, afla daki fonksiyonlar sa lamak için kullan lailir: C motorlara yol verilmesi ve devrenin uzaktan kontrol ile aç lmas ve kapat lmas Devrenin afl r yüke veya faz

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

1 FAZ GİRİŞ VE 1 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 FAZ GİRİŞ VE 1 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 FAZ GİRİŞ VE 1 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ Adı:Kesintisiz güç kaynağı Miktarı:8 Adet Tkinorm:506-000-0004 1-GENEL ÖZELLİKLER 1.1-Kesintisiz güç kaynakları 5 kva gücünde olmalıdır

Detaylı

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar EasyPan Da t m Panolar Ç NDEK LER yollu yollu 24 yollu 30 yollu yollu yollu 24 yollu 30 yollu Özellikler Kullanılan Ürünler ipariş Kodları ksesuarlar ve ipariş Kodları Hazır ara istemleri Özellikler ipariş

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

YALITIM CAMI ÜN TELER

YALITIM CAMI ÜN TELER 1) GENEL TEKN K ÖZELL KLER ) Yal t m cam üniteleri, iki veya daha çok say da cam plakan n aralar nda kuru hava veya argon, kripton, xsenon gibi a r gazlar bar nd racak flekilde fabrika flartlar nda bir

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için, güvenilir koruma ürünleri.

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için, güvenilir koruma ürünleri. Alçak gerilim tesisatı için, güvenilir koruma ürünleri. Easy9 un kalitesi ve güvenilirliği daha üretken olmamı sağladı. Güvendiğiniz markadan yeni, sağlam bir ser... Yeni Easy9 serisi, bir elektrikçi olarak

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

KTM 512. Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları

KTM 512. Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları KTM 512 Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları IMI TA / Kontrol vanaları / KTM 512 KTM 512 Değişken debili ısıtma ve soğutma sistemleri için geliştirilen bu yüksek

Detaylı

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6 Sayfa -2 Sayfa -6 63A KADAR OTOMATİK SİGORTALAR 11P, 1P+N, 2P, 3P ve 4P modeller IEC anma akımı In: 1-63A IEC kısa-devre kapasitesi Icn: 10kA (1P+N için 6kA) Trip özellikli eğri: B, C, D modeller. 80-125A

Detaylı

SolaGlide / RRG - RRP -Detaylı Teknik Katalog-

SolaGlide / RRG - RRP -Detaylı Teknik Katalog- SolaGlide / RRG - RRP -Detaylı Teknik Katalog- ÇÖZÜMLERİMİZ RESTORAN & KAFE Kötü hava şartlarından dolayı dış mekanlarda müşterilerinize hizmet veremediğiniz için para mı kaybediyorsunuz? Tabi ki dışarıda

Detaylı

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR C HAZIN TANIMI E-PLC-100 Serisi cihazlar standart 19 lik enstruman flasesine monte edilebilecek yap da programlanabilir, mant k ifllemci cihazlard r. Cihazda kullan

Detaylı

HMH SERİSİ METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER

HMH SERİSİ METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER HMH SERİSİ METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER HMH Serisi Metal Mahfazalı Modüler Hücreler; 36 kv a kadar sekonder dağıtım sistemlerinde, kompakt köşk tipi trafo binalarında ve endüstriyel tesislerde, dahili

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler Isı İstasyonları Konularımız ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları BASINÇLI KAPLAR Boyler Genleşme Paslanmaz Proses Denge Kapları Tortu

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOJİSİ ALANI

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOJİSİ ALANI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOJİSİ ALANI Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Öğretmenleri M. Ümit CESUR Mustafa GÖLCÜK Uğur İSTANBULLUOĞLU Alparslan ÜNER C.Fırat TAŞ Nuray SAYDAMOĞLU Tamer KARAKAYA Burhan

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

Temel gereksinimler için istediğiniz kalite ve performans

Temel gereksinimler için istediğiniz kalite ve performans Temel gereksinimler için istediğiniz kalite ve performans EasyPact 100 den 4000 A ya kadar AG devre kesiciler ve motor yolvericiler Binalar Endüstriyel Uygulamalar Panel Üreticileri ve OEM 00252 Easypact

Detaylı

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 2 Ekim 205 Fiyat Listesi 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER Yeni Boy Anma Ak m (A) Soldan Tahrikli. Ortadan Tahrikli 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 Ana Parçaları ve çalışma şekli Nu. PARÇA AÇIKLAMA 1 Ana kontrol paneli 2 Sarıcı gövdesi 3 Baglantı aynası Dokunmatik ekran ile donatılmış, Operatör makine ve bileşenlerini

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç www.gedikdokum.com API Seri 526 Rafineriler Kimya endüstrisi Petrokimya endüstrisi Petrol ve Gaz 1" 8" ölçü aralı, D T orifis seçenekleri Malzemeler : WCB, CF8M, WC6, LCB, API 526 standardına uygun tasarım

Detaylı

DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban

DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban Otomatik adreslenebilir C-NET bus hatt için Cerberus PRO Siren taban DBS721 ve kl siren taban DBS729 11 seçilebilir ton, 2 programlanabilir aktivasyon seviyesi

Detaylı

Ecras Elektronik Multimetre

Ecras Elektronik Multimetre Ecras Elektronik Multimetre Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Kolay panel montajı sistem bağlantısı Anlık Her fazda VL-N ve ortalama değerleri. Her fazda

Detaylı

KCT Serisi. Akım Trafoları

KCT Serisi. Akım Trafoları KCT Serisi Akım Trafoları KLEMSAN alçak gerilim akım transformatörleri istenilen güç ve doğruluk değerlerinde 20 A den 5000 A e kadar olan primer akımlarını 1 A veya 5 A değerinde sekonder akıma dönüştürürler.

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Accurax lineer motor R88L-EC-FW/GW-@ Sistem konfigürasyonu

Accurax lineer motor R88L-EC-FW/GW-@ Sistem konfigürasyonu ADR RLECFW/GW@ Accurax lineer motor Optimize edilmiş etkililiğe sahip yeni lineer motorlar Yüksek hız ve yüksek görev döngülü işlemler için demir çekirdekli motorlar ve kertiksiz ve yüksek dinamik uygulamaları

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

GAUSS HMH 36. Yük Ay r c l Metal Muhafazal. 36 kv 630/1250A 16 ka. Sekonder da t m tesisleri ve. endüstriyel tesisler için ideal çözüm. 6 Gazl ... ...

GAUSS HMH 36. Yük Ay r c l Metal Muhafazal. 36 kv 630/1250A 16 ka. Sekonder da t m tesisleri ve. endüstriyel tesisler için ideal çözüm. 6 Gazl ... ... GAUSS HMH 36 Hava Yal t ml ve SF 6 Gazl Yük Ay r c l Metal Muhafazal Modüler Hücreler 36 kv 630/1250A 16 ka Sekonder da t m tesisleri ve endüstriyel tesisler için ideal çözüm GAUSS HMH 36 serisi prefabrik,

Detaylı