İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013"

Transkript

1 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute

2

3 MTB: Adet-Copiesmfbp

4 Foreword Önsöz ÖNSÖZ FOREWORD Toplumun pek çok alan na yönelik resmi istatistiklerin genel çerçeve itibariyle sunuldu u ve ülke profili hakk ndaki özet bilgilere eri im imkan sa layan statistiklerle Türkiye, Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) taraf ndan yay mlanmaktad r. Yay nda yer alan bilgiler, yay mland zaman dilimindeki mevcut en son verileri içermektedir. Tablo sonlar nda yer alan veri kaynaklar n n ise, daha detayl istatistiklere eri mek isteyen kullan c lar için iyi bir ba lang ç noktas olaca dü ünülmektedir. Bu Yay na, web adresinden de eri mek mümkündür. Turkey in Statistic, in which official statistics related to many aspects of the society are presented generally and which provides immediate access to information regarding country profile, is being published by Turkish Statistical Institute (TurkStat). Information in the publication covers the most recent data available during the publication period. Data sources given at the last chapter of the publication are assumed to be a good starting point for the users who want to reach more detailed information. It is also possible to reach this publication on statistiklerle Türkiye yay n n n geni kullan c kitlesine hizmet verece i ve ara t rmac lar her bir konunun kayna na götürece i inanc yla istatistiki bilgi üretilmesine kaynak sa layan tüm bireylere, kurum ve kurulu lara, yay n n haz rlanmas nda eme i geçenlere katk lar ndan dolay te ekkür ederim. With the belief that Turkey in Statistics would serve a wide range of users and take the researchers to the source of each subject, I thank all individuals and organizations which provided data to the statistical information production, and all people who have contributed to the preparation of this publication. Birol AYDEM R Ba kan President III

5 Contents İçindekiler Ç NDEK LER CONTENTS Sayfa Page Önsöz III Foreword çindekiler V Contents Simge ve K saltmalar VI Symbols and Abbreviations statistiki Bölge Birimleri S n flamas Aç klama VII Explanation 1 Statistical Regions Arazi ve klim 2 Land and Climate Çevre 6 Environment Nüfus ve Göç 8 Population and Migration Demografi 16 Demography Sa l k 18 Health E itim ve Kültür 24 Education and Culture Turizm 30 Tourism Adalet 32 Justice Seçimler 34 Elections Sosyal Güvenlik 36 Social Security Çal ma 38 Labour Tar m 42 Agriculture statistikleri 48 Business Statistics Enerji 58 Energy Ula t rma ve Haberle me 60 Transportation and Communication D Ticaret 64 Foreign Trade Fiyat ve Endeksler 68 Prices and Indexes Sat nalma Gücü Paritesi 70 Purchasing Power Parity Para ve Banka 72 Money and Banking Maliye 76 Finance Ulusal Hesaplar 78 National Accounts Gelir ve Ya am Ko ullar 82 Income and Living Conditions Tüketim Harcamalar 86 Consumption Expenditures Güven Endeksleri 90 Confidence Indices gücü Maliyeti 94 Labour Cost Bilim ve Teknoloji 96 Science and Technology Ya am Memnuniyeti 100 Life Satisfaction

6 Simge ve Kısaltmalar Symbols and Abbreviations S MGE ve KISALTMALAR SYMBOLS and ABBREVIATIONS Bilgi geçicidir Bilgi yoktur Veri gizli 2009'dan (dahil) y l na kadar 2009'dan ba layan ve 2013'de biten ürün y l, mali y l, ö renim dönemi vb. Türk Liras statistiki Bölge Birimleri S n flamas Uluslararas Standart E itim S n flamas * - c Data is provisional Denotes magnitude nil Confidential data to 2013 inclusive 2009/'13 TL BBS-SR ISCED Crop year, financial year, school year etc. beginning in 2009 ending in 2013 Turkish Liras Statistical Regions International Standard Classification of Education Uluslararas Standart Meslek S n flamas Uluslararas Standart teki Durum S n flamas Avrupa Toplulu u'nda Ekonomik Faaliyetlerin statistiki S n flamas n aat Tipleri S n flamas Uluslararas Standart Ticaret S n flamas ISCO ICSE NACE CC SITC International Standard Classification of Occupations Standard International Classification of Status in Employment Statistical Classification of Economic Activities in the European Community Classification of Type of Construction Standard International Trade Classification VI

7 Explanation Açıklamalar Kapsam AÇIKLAMA statistiklerle Türkiye, kullan c ya üç y ll k bir kar la t rma olana sa layacak biçimde düzenlenmi tir. Aksi belirtilmedikçe "y l" takvim y l n göstermektedir. "Mali y l" ise, 12 ay için söz konusu olup 1 Ocak tarihinde ba lar. statistiklerle Türkiye, ayn y l yay nlanan Türkiye statistik Y ll özetinden olu maktad r. Veri Kaynakları Yay nda sunulan veriler Türkiye statistik Kurumu'nun say m ve anketlerinden, ayr ca di er kurulu lar n idari kay tlar ndan derlenmektedir. Kaynak verilmeyen tablolardaki bilgiler Kurum taraf ndan haz rlanm t r. Coverage EXPLANATION The data in Turkey in Statistics are presented in three year period. Unless otherwise stated, "year refers to the calendar year. Fiscal year refers to the 12 months and begins with January 1 st of each year. Turkey in Statistics is a summary of Turkey's Statistical Yearbook of the same year. Data Sources Data presented in the publication are compiled from censuses and surveys conducted by the Turkish Statistical Institute and from administrative registers of the other organizations. Tables for which no source is indicated are based on information prepared by TurkStat. VII

8 Statistical Regions İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması statistiki statistiki Bölge Birimleri Bölge Birimleri S n flamas S n flamas ( BBS) ( BBS) - Statistical - Statistical Regions Regions (SR) (SR) 1. Düzey 1. Düzey Level 1 Level 1 2. Düzey 2. Düzey Level 2 Level 2 3. Düzey 3. Düzey Level 3 Level 3 1. Düzey 1. Düzey 2. Düzey 2. Düzey Level 1 Level 1 Level 2 Level 2 3. Düzey 3. Düzey Level 3 Level 3 TR Türkiye TR Türkiye - Turkey- Turkey TR1 stanbul TR1 stanbul TR10 TR10 stanbul stanbul TR100 TR100 stanbul stanbul (Zonguldak, (Zonguldak, TR811 TR811 Zonguldak Zonguldak TR2 TR3 Bat Marmara Ege - TR3 Aegean TR2 West Marmara TR81 (Tekirda, (Tekirda, TR211 TR211 Tekirda Tekirda TR81 Karabük, Karabük, TR812 TR812 Karabük Karabük TR21 TR21 Edirne, TR212 TR212 Edirne Bart n) TR813 TR813 Bart n Edirne, Edirne Bart n) Bart n K rklareli) K rklareli) TR213 K rklareli K rklareli (Kastamonu, (Kastamonu, TR821 Kastamonu Kastamonu TR213 TR821 TR82 (Bal kesir, (Bal kesir, TR221 TR221 Bal kesir Bal kesir TR82 Çank r, Çank r, TR822 TR822 Çank r Çank r TR22 TR22 Çanakkale) Çanakkale) TR222 TR222 Çanakkale Çanakkale Sinop) TR823 TR823 Sinop Sinop) Sinop Bat Marmara West Marmara TR31 TR31 ( zmir) TR310 TR310 zmir (Samsun, (Samsun, TR831 TR831 Samsun Samsun ( zmir) zmir (Ayd n, (Ayd n, TR321 Ayd n Ayd n Tokat, TR832 TR832 Tokat Tokat TR321 Tokat, TR83 TR83 TR32 TR32 Denizli, TR322 TR322 Denizli Çorum, TR833 TR833 Çorum Denizli, Denizli Çorum, Çorum Mu la) TR323 Mu la Mu la Amasya) Amasya) TR834 Amasya Amasya Mu la) TR323 TR834 (Manisa, (Manisa, TR331 Manisa Manisa (Trabzon (Trabzon TR901 TR901 Trabzon Trabzon TR331 Ege - Aegean TR33 TR8 Afyonkarahisar, Afyonkarahisar, TR332 TR332 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Ordu, TR902 TR902 Ordu Ordu, Ordu TR33 Kütahya, Kütahya, TR333 TR333 Kütahya Kütahya Giresun, Giresun, TR903 TR903 Giresun Giresun TR90 TR90 U ak) TR334 TR334 U ak Rize, TR904 TR904 Rize U ak) U ak Rize, Rize TR9 (Bursa, TR411 TR411 Bursa Artvin, TR905 TR905 Artvin (Bursa, Bursa Artvin, Artvin Bat Karadeniz TR8 - West Black Sea Do u Karadeniz East Black TR9 Sea Bat Karadeniz - West Black Sea Do u Karadeniz East Black Sea TR7 TR6 TR5 TR4 Bat Akdeniz Orta Anadolu TR7 Anadolu - Central Anatolia TR6 TR5 Do u TR4 Marmara Mediterranean West East Marmara Anatolia Bat Akdeniz Anadolu Do u Marmara Orta Anadolu - Central Anatolia Mediterranean West East Marmara Anatolia TR41 TR41 Eski ehir, Eski ehir, TR412 TR412 Eski ehir Eski ehir Gümü hane) Gümü hane) TR906 TR906 Gümü hane Gümü hane Bilecik) TR413 Bilecik Bilecik (Erzurum, (Erzurum, TRA11 TRA11 Erzurum Erzurum Bilecik) TR413 TRA1 (Kocaeli, (Kocaeli, TR421 TR421 Kocaeli TRA1 Erzincan, Erzincan, TRA12 TRA12 Erzincan Erzincan Kocaeli Sakarya, Sakarya, TR422 Sakarya Sakarya Bayburt) Bayburt) TRA13 TRA13 Bayburt Bayburt TR422 TR42 TR42 Düzce TR423 TR423 Düzce (A r, TRA21 TRA21 A r Düzce Düzce (A r, A r Bolu, TR424 Bolu Bolu Kars, TRA22 Kars Kars Bolu, TR424 Kars, TRA22 TRA2 TRA2 Yalova) TR425 TR425 Yalova I d r, TRA23 TRA23 I d r Yalova) Yalova I d r, I d r (Ankara) (Ankara) TR510 Ankara Ankara Ardahan) Ardahan) TRA24 Ardahan Ardahan TR51 TR51 TR510 TRA24 (Konya, (Konya, TR521 Konya Konya (Malatya, (Malatya, TRB11 TRB11 Malatya Malatya TR521 TR52 TR52 Karaman) Karaman) TR522 TR522 Karaman Karaman Elaz, TRB12 TRB12 Elaz Elaz, Elaz TRB1 TRB1 (Antalya, (Antalya, TR611 TR611 Antalya Bingöl, TRB13 TRB13 Bingöl Antalya Bingöl, Bingöl TR61 TR61 Isparta, TR612 TR612 Isparta Tunceli) Tunceli) TRB14 TRB14 Tunceli Isparta, Isparta Tunceli Burdur) TR613 Burdur Burdur (Van, TRB21 TRB21 Van Van Burdur) TR613 (Van, (Adana, (Adana, TR621 Adana Adana Mu, TRB22 Mu Mu TR62 TR62 TR621 Mu, TRB22 TRB2 TRB2 Mersin) TR622 TR622 Mersin Bitlis, TRB23 TRB23 Bitlis Mersin) Mersin Bitlis, Bitlis TR63 TR63 (Hatay, TR631 TR631 Hatay Hakkari) Hakkari) TRB24 TRB24 Hakkari (Hatay, Hatay Hakkari Kahramanmara Kahramanmara TR632 Kahramanmara Kahramanmara (Gaziantep, (Gaziantep, TRC11 TRC11 Gaziantep Gaziantep TR632 TRC1 Osmaniye) Osmaniye) TR633 TR633 Osmaniye Osmaniye TRC1 Ad yaman, Ad yaman, TRC12 TRC12 Ad yaman Ad yaman (K r kkale, (K r kkale, TR711 TR711 K r kkale K r kkale Kilis) TRC13 TRC13 Kilis Kilis TR71 TR71 Kilis) Aksaray, Aksaray, TR712 TR712 Aksaray Aksaray ( anl urfa, ( anl urfa, TRC21 anl urfa anl urfa TRC21 TRC2 TRC2 Ni de, TR713 TR713 Ni de Diyarbak r) Diyarbak r) TRC22 TRC22 Diyarbak r Diyarbak r Ni de, Ni de Nev ehir, Nev ehir, TR714 TR714 Nev ehir Nev ehir (Mardin, (Mardin, TRC31 TRC31 Mardin Mardin K r ehir) K r ehir) TR715 K r ehir K r ehir Batman, Batman, TRC32 TRC32 Batman Batman TR715 TRC3 TRC3 TR72 TR72 (Kayseri, (Kayseri, TR721 TR721 Kayseri rnak, TRC33 TRC33 rnak Kayseri rnak, rnak Sivas, Sivas, TR722 Sivas Sivas Siirt) TRC34 Siirt Siirt TR722 Siirt) TRC34 Yozgat) Yozgat) TR723 TR723 Yozgat Yozgat TRB TRA TRC Toplam Total Ortado u Anadolu Kuzeydo u Anadolu Centraleast TRB Anatolia Northeast TRA Anatolia Güneydo u Anadolu Southeast TRC Anatolia Toplam Total Kuzeydo u Anadolu Northeast Anatolia Ortado u Anadolu Centraleast Anatolia Güneydo u Anadolu Southeast Anatolia 1

9 1 Arazi ve İklim Land and Climate 1.1 Türkiye Anakaras 'n n uç noktalar - Extreme points of Turkey Yönler ve uç noktalar Enlem (Kuzey) Boylam (Do u) Location of points Latitude (North) Longitude (East) Do u Küçük A r Da 'n n 34 km do usunda Türk- ran- Azerbaycan (Nahcivan) s n rlar n n kav ak noktas East Point of intersection of Turkish-Iranian-Azerbaijan boundaires 34 km east of Mt.Küçük A r ' ' Bat Gökçeada'da nceburun West Cape nceburun Gökçeada Island ' ' Kuzey Sinop ilinde nceburun North Cape Inceburun Sinop province ' ' Güney Hatay ili Yaylada ilçesinin Topraktutan (Beysun) Köyü'nün güneyi South South of Topraktutan (Beysun) village Yaylada district Hatay province ' ' Kaynak: Harita Genel Komutanl Source: General Command of Mapping 1.2 Co rafik göstergeler - Geographic indicators En yüksek da (1) - Highest mountain (1) Büyük A r m En uzun akarsu (1) - Longest river (1) K z l rmak km En büyük baraj gölü (2) - Highest dammed lake (2) Atatürk 817 km 2 En büyük do al göl (1) - Highest natural lake (1) Van km 2 En büyük ada (1) - Highest island (1) Gökçeada 286,84 km 2 Kaynak: (1) Harita Genel Komutanl (2) Devlet Su leri Genel Müdürlü ü Source: (1) General Command of Mapping (2) General Directorate of State Hydraulic Works 2

10 Land and Climate Arazi ve İklim 1.3 Türkiye ve illerin yüzölçümleri Area of Turkey and provinces (km 2 ) l Yüzölçümü l Yüzölçümü l Yüzölçümü Provinces Area Provinces Area Provinces Area Türkiye -Turkey Adana Giresun Samsun Ad yaman Gümü hane Siirt Afyonkarahisar Hakkâri Sinop A r Hatay Sivas Amasya Isparta Tekirda Ankara Mersin Tokat Antalya stanbul Trabzon Artvin zmir Tunceli Ayd n Kars anl urfa Bal kesir Kastamonu U ak Bilecik Kayseri Van Bingöl K rklareli Yozgat Bitlis K r ehir Zonguldak Bolu Kocaeli Aksaray Burdur Konya Bayburt Bursa Kütahya Karaman Çanakkale Malatya K r kkale Çank r Manisa Batman Çorum Kahramanmara rnak Denizli Mardin Bart n Diyarbak r Mu la Ardahan Edirne Mu I d r Elaz Nev ehir Yalova 850 Erzincan Ni de Karabük Erzurum Ordu Kilis Eski ehir Rize Osmaniye Gaziantep Sakarya Düzce Kaynak: Harita Genel Komutanl Source: General Command of Mapping Not. Harita Genel Komutanl na ait 1/ ölçekli Mülki dari Bölümleri Haritas vektör verisinden hesaplanarak elde edilmi tir. Note. Data are calculated from the vector data of the Map of Administrative Division of General Command of Mapping with scaled to 1/

11 Arazi ve İklim Land and Climate 1.4 Ayl k maksimum s cakl k, 2013 ( o C) stasyon Ocak ubat Mart Nisan May s Stations January February March April May Ad yaman 16,0 17,9 22,8 32,8 33,9 Batman 15,5 18,8 24,6 31,7 33,5 Diyarbak r 14,7 16,6 24,2 30,8 33,3 anl urfa 16,4 19,5 24,9 34,3 36,4 Antalya 18,9 21,1 25,9 36,4 35,1 Kilis 13,8 17,9 22,7 32,0 35,2 Ayd n 19,1 21,4 28,0 35,4 34,9 Denizli 17,3 20,6 26,9 32,1 34,3 Siirt 13,1 16,3 23,8 30,5 30,7 Kahramanmara 13,5 19,1 23,7 33,1 34,0 Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlü ü Not. Temmuz ay baz al narak iller seçilmi tir. 1.5 Ayl k minimum s cakl k, 2013 ( o C) stasyon Ocak ubat Mart Nisan May s Stations January February March April May Erzurum -31,5-25,0-27,1-6,0 0,4 Ardahan -29,8-24,9-26,3-3,5 1,9 A r -28,1-24,6-21,5-3,6 1,8 Kars -28,0-22,3-21,4-5,3 1,3 Bitlis OMG -18,8-14,7-12,9-1,3 3,7 Mu -21,1-13,2-9,2 1,2 5,5 Van -13,6-11,2-9,6 0,5 5,4 Hakkari -17,9-10,7-9,8 2,0 6,0 Bayburt -21,2-10,3-13,6-4,7 3,3 Konya -12,9-6,0-7,1 2,9 7,3 Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlü ü Not. ubat ay baz al narak iller seçilmi tir.

12 Land and Climate Arazi ve İklim 1.4 Monthly maximum temperature, 2013 ( o C) Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k June July August September October November December 40,7 42,7 41,0 37,2 32,3 25,8 16,8 40,4 42,2 41,0 40,6 32,9 24,7 12,2 40,6 41,8 40,4 38,7 31,5 24,8 13,8 41,5 41,5 40,5 38,2 32,0 27,0 16,9 37,8 40,3 40,8 40,3 33,3 28,9 20,5 38,5 39,9 39,5 37,1 31,4 26,6 17,2 38,5 39,8 39,4 37,1 31,5 25,6 18,2 39,9 39,7 39,2 36,8 30,3 25,6 18,6 38,2 39,5 39,5 37,5 28,7 23,8 11,7 39,1 39,3 40,4 37,8 31,5 26,0 16,6 Source: Turkish State Meteorological Service Note. Provinces are selected based on the month of July. 1.5 Monthly minimum temperature, 2013 ( o C) Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k June July August September October November December -0,2 2,6 3,5-3,4-9,0-11,9-27,1 1,0 3,1 4,2-2,6-6,8-7,9-22,5 1,7 7,5 7,7 2,2-4,7-8,4-29,1 1,6 3,7 5,8 0,5-5,7-7,3-23,5 6,5 12,2 11,9 5,5-0,6-1,6-18,5 8,5 14,2 13,9 7,3 1,2-0,1-23,9 7,6 11,0 12,8 5,8-0,1-1,1-12,3 9,8 16,7 16,2 9,8 3,7 1,7-14,4 3,4 5,1 5,8 1,4-4,0-5,8-18,3 8,6 13,9 13,5 4,9-1,6-4,8-13,5 Source: Turkish State Meteorological Service Note. Provinces are selected based on the month of February.

13 2 Çevre Environment 2.1 Kamu sektörünün cari ve yatırım harcamaları, Environmental current and investment expenditure of public sector, (TL) Toplam çevresel harcamalar Total environmental expenditure Cari harcamalar toplamı Total current expenditure Yatırım harcamaları toplamı Total investment expenditure Kükürtdioksit (SO 2 ) ve partiküler madde konsantrasyonlar n n y ll k ortalamalar na göre en kirli hava kalitesi izleme istasyonlar, 2013 Most polluted air quality monitoring stations by the annual average concentrations of sulphur dioxide (SO 2 ) and particulate matter, 2013 g/m 3 ) Kükürtdioksit (SO 2) Sulphur dioxide (SO 2) Partiküler madde (PM10) Particulate matter (PM10) Afyonkarahisar 68 Ankara (S hh ye) 103 zmir ( irinyer) 57 Batman 97 Mu la 1 46 Afyonkarahisar 94 zmir (Çi li) 41 Siirt 93 Kahramanmara (Elbistan) 38 Bolu 88 Kaynak: Çevre ve ehircilik Bakanl Source: Ministry of Environment and Urbanization Not. Bu tablo Hava Kalitesi zleme stasyonlardan al nan valide edilmi saatlik ortalama verilerinden %90 ve üzeri olanlar esas al narak olu turulmu tur. Note. This table is formed by considering validated hourly avarage data which are 90% and above from air quality monitoring stations.

14 Environment Çevre 2.3 Sektörlere göre CO 2 emisyonu, CO 2 emissions by sectors, Toplam (Bin ton) - Total (Thousand tonnes) Yak tlar n yanmas (Bin ton) Fuel combustion (Thousand tonnes) Çevrim ve enerji sektörü - Energy industries Sanayi - Industry Ula t rma - Transport Di er (konut, tar m, vs.) Other (residential, agriculture, etc.) Kaçak emisyonlar (Bin ton) Fugitive emissions (Thousand tonnes) Endüstriyel prosesler (Bin ton) Industrial processes (Thousand tonnes) Ki i ba CO 2 emisyonlar (Ton/ki i) CO 2 emissions per capita (Tonnes/capita) 4,5 4,7 4,8 2.4 Belediye çevre göstergeleri, Environmental indicators for municipalities, Toplam belediye say s - Number of municipalities Ki i ba çekilen günlük su miktar (litre/ki i-gün) Water abstraction per capita in municipalities (liters/capita-day) Belediyelerde de arj edilen ki i ba günlük at ksu miktar (litre/ki i-gün) - Amount of wastewater discharged per capita in municipalities (liters/capita-day) Ki i ba ortalama at k miktar (kg/ki i-gün) Amount of municipal waste per capita (kg/capita-day) 1,14 1, malat sanayi çevre göstergeleri, Environmental indicators of manufacturing industry, Anket uygulanan i yeri say s Number of establishments questionned Çekilen su miktar (Bin m 3 /y l) Amount of water abstracted (Thousand m 3 /year) De arj edilen at ksu miktar (Bin m 3 /y l) Amount of wastewater discharged (Thousand m 3 /year) Toplam at k miktar (Bin ton/y l) Total amount of waste (Thousand tonnes/year) Tehlikeli at k miktar (Bin ton/y l) Amount of hazardous waste (Thousand tonnes/year)

15 3 Nüfus ve Göç Population and Migration 3.1 Nüfus, y ll k nüfus art h z ve nüfus yo unlu u, Population, annual growth rate of population and population density, Y ll k nüfus art h z Say m y l Nüfus Annual growth rate Nüfus yo unlu u (1) Census year Population of population ( ) Population density (1) , (2) 17, , , , , , , , , , , ,3 88 Kaynak: Genel Nüfus Say m Sonuçlar, Source: Results of Population Censuses, (1) Türkiye'nin yüzölçümü km 2 'dir. Yüzölçümüne do al göller ve baraj gölleri dahil de ildir. Harita Genel Komutanl 'ndan temin edilen 1/ ölçekli harita baz al narak hesaplanm t r. (1) Surface area of Turkey is km 2. Lakes and dams are excluded from the surface area. It was calculated according to 1/ scaled map provided from General Command of Mapping. (2) Hatay ilinin nüfusu, toplam nüfusa dahil edilerek hesaplanm t r. (2) It was calculated by adding the population of Hatay province to total population.

16 Population and Migration Nüfus ve Göç 3.2 Nüfus, y ll k nüfus art h z, il, ilçe, belde/köy say s ve nüfus yo unlu u, Population, annual growth rate of population, number of provinces, districts, towns/villages and population density, (5) Nüfus - Population Y ll k nüfus art h z Annual growth rate of population ( ) 13,5 12,0 13,7 l say s - Number of provinces lçe say s (1) - Number of districts (1) Belde ve köy say s (2)(3) Number of towns and villages (2)(3) Nüfus yo unlu u (4) Population density (4) Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi Sonuçlar, Source: Results of Address Based Population Registration System, (1) l merkezleri (merkez ilçeler) dâhil de ildir. (1) Province centers (central districts) are not included. (2) lk kademe belediyeleri dâhildir. (2) Submunicipalities are included. (3) ADNKS'ye göre ikamet eden ki i kayd olmayan köyler dâhildir. (3) Villages, in which there is no residing population according to ABPRS, are included. (4) Türkiye'nin yüzölçümü km 2 'dir. Yüzölçümüne do al göller ve baraj gölleri dahil de ildir. Harita Genel Komutanl 'ndan temin edilen 1/ ölçekli harita baz al narak hesaplanm t r. (4) Surface area of Turkey is km 2. Lakes and dams are excluded from the surface area. It was calculated according to 1/ scaled map provided from General Command of Mapping. (5) Bir önceki y la göre ilçe, belde ve köy say s ndaki önemli de i imin ana nedeni, 6360 say l Yasa uyar nca yap lan idari bölünü de i iklikleridir. (5) The main reason of the major differences in the number of districts, towns and villages compared to the previous year is the administrative division changes regulated by Law No

17 10 EDİ RNE ÇANAKKALE İ ZMİ R KI RKLARELİ TEKİ RDAĞ BALI KESİ R MANİ SA AYDI N İ STANBUL MUĞLA YALOVA BURSA UŞAK DENİ ZLİ KÜTAHYA KOCAELİ Bİ LECİ K BURDUR SAKARYA ESKİŞEHİR I SPARTA ANTALYA DÜZCE AFYONKARAHİ SAR ZONGULDAK BOLU BARTI N KARABÜK ANKARA KONYA KASTAMONU ÇANKI RI KARAMAN KI RI KKALE MERSİ N KI RSEHİ R AKSARAY Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2013 sonuçlarına göre hazırlanmıştır. Prepared according to the results of Address Based Population Registration System 2013 Nüfus yoğunluğu (kişi/km 2 ) Population density (person per km 2 ) ÇORUM NEVSEHİ R Nİ ĞDE Sİ NOP YOZGAT ADANA SAMSUN AMASYA KAYSERI OSMANİ YE HATAY TOKAT Sİ VAS ORDU KAHRAMANMARAŞ KİLİS MALATYA GAZİ ANTEP Gİ RESUN ADI YAMAN ELAZI Ğ ŞANLIURFA ERZİ NCAN TUNCELİ TRABZON BAYBURT GÜMÜSHANE DİYARBAKIR Rİ ZE Bİ NGÖL MARDİ N ARTVİ N ERZURUM BATMAN MUŞ Bİ TLİ S Sİ İ RT ARDAHAN ŞI RNAK KARS AĞRI VAN I ĞDI R HAKKARİ Nüfus ve Göç Population and Migration

18 Population and Migration Nüfus ve Göç 3.3 Cinsiyete göre il/ilçe merkezi, belde/köy nüfusu ve cinsiyet oran Province/district centers, towns/villages population by sex and sex ratio, (1) Toplam nüfus - Total population Erkek - Males Kad n - Females l ve ilçe merkezi nüfusunun toplam nüfus içindeki oran Proportion of province and district centers population in total (%) Toplam - Total 76,8 77,3 91,3 Erkek - Males 76,9 77,3 91,3 Kad n - Females 76,7 77,2 91,4 Belde ve köy nüfusunun toplam nüfus içindeki oran Proportion of towns and villages population in total (%) Toplam - Total 23,2 22,7 8,7 Erkek - Males 23,1 22,7 8,7 Kad n - Females 23,3 22,8 8,6 Cinsiyet oran - Sex ratio 100,9 100,8 100,7 Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi Sonuçlar, Source: Results of Address Based Population Registration System, (1) Bir önceki y la göre il ve ilçe merkezi ile belde ve köy nüfusu oranlar ndaki önemli de i imin ana nedeni, 6360 say l yasa uyar nca yap lan idari bölünü de i iklikleridir. (1) The main reason of the major differences in the proportions of province and district centers and towns and villages population compared to the previous year is the administrative division changes regulated by Law No

19 Nüfus ve Göç Population and Migration 3.4 llere göre nüfus, 2013 Population by provinces, 2013 l Nüfus l Nüfus l Nüfus Provinces Population Provinces Population Provinces Population Türkiye-Turkey Adana Giresun Samsun Ad yaman Gümü hane Siirt Afyonkarahisar Hakkari Sinop A r Hatay Sivas Amasya Isparta Tekirda Ankara Mersin Tokat Antalya stanbul Trabzon Artvin zmir Tunceli Ayd n Kars anl urfa Bal kesir Kastamonu U ak Bilecik Kayseri Van Bingöl K rklareli Yozgat Bitlis K r ehir Zonguldak Bolu Kocaeli Aksaray Burdur Konya Bayburt Bursa Kütahya Karaman Çanakkale Malatya K r kkale Çank r Manisa Batman Çorum Kahramanmara rnak Denizli Mardin Bart n Diyarbak r Mu la Ardahan Edirne Mu I d r Elaz Nev ehir Yalova Erzincan Ni de Karabük Erzurum Ordu Kilis Eski ehir Rize Osmaniye Gaziantep Sakarya Düzce Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi Sonuçlar, 2013 Source: Address Based Population Registration System Results,

20 Population and Migration Nüfus ve Göç 3.5 Ya grubu ve cinsiyete göre nüfus, 2013 Population by age group and sex, 2013 Ya grubu - Age group Toplam - Total Erkek - Males Kad n - Females Toplam - Total Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi Sonuçlar, 2013 Source: Address Based Population Registration System Results, Ortanca ya ve ya ba ml l k oran, Median age and age dependency ratio, Ortanca ya - Median age 29,7 30,1 30,4 Erkek - Males 29,1 29,5 29,8 Kad n - Females 30,3 30,7 31,0 Toplam ya ba ml l k oran Total age dependency ratio (%) 48,4 48,0 47,6 Genç ba ml l k oran (0-14 ya ) Youth dependency ratio (age 0-14) (%) 37,5 36,9 36,3 Ya l ba ml l k oran (65+ ya ) Elderly dependency ratio (age 65 and over) (%) 10,9 11,1 11,3 Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi Sonuçlar, Source: Address Based Population Registration System Results,

21 Nüfus ve Göç Population and Migration 3.7 Yasal medeni durum ve cinsiyete göre nüfus, 2013 Population by legal marital status and sex, 2013 [15 ve daha yukar ya taki nüfus - Population 15 years of age and over] Toplam Erkek Kad n Total Males Females Toplam - Total Hiç evlenmedi - Never married Evli - Married Bo and - Divorced E i öldü - Widowed Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi Sonuçlar, 2013 Source: Address Based Population Registration System Results, 2013 Not. Yabanc lar kapsama al nmam t r. Note. Foreigners are not included. 3.8 Okuryazarl k ve cinsiyete göre nüfus, Population by literacy and sex, [6 ve daha yukar ya taki nüfus - Population 6 years of age and over] Erkek - Males Okuma yazma bilen - Literate (%) 98,3 98,6 98,7 Okuma yazma bilmeyen - Illiterate (%) 1,7 1,4 1,3 Bilinmeyen - Unknown Kad n - Females Okuma yazma bilen - Literate (%) 91,9 93,0 93,4 Okuma yazma bilmeyen - Illiterate (%) 8,1 7,0 6,6 Bilinmeyen - Unknown Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi Sonuçlar, 2013 Source: Address Based Population Registration System Results, 2013 Not.1. Oranlar hesaplan rken bilinmeyen kapsanmam t r. 2. Yabanc lar kapsama al nmam t r. Note.1. Proportions are calculated by excluding unknown. 2. Foreigners are not included. 14

22 Population and Migration Nüfus ve Göç 3.9 Y llara göre nüfus, Population by years, (Bin ki i - Thousand) Y l - Years Nüfus - Population Y l - Years Nüfus - Population Kaynak: TÜ K, Nüfus Projeksiyonlar, Source: TurkStat, Population Projections, dönemi net göç h z na göre en fazla göç alan, göç veren iller The provinces with highest in-migration and out-migration by rate of net migration in period Net göç h z Toplam nüfus Ald göç Verdi i göç Rate of net Total population In-migration Out- migration migration ( ) Net göç h z na göre en fazla göç alan iller The provinces with highest in-migration according to their net migration rate Gümü hane ,8 Tunceli ,9 Çank r ,1 Yalova ,3 Tekirda ,7 Net göç h z na göre en fazla göç veren iller The provinces with highest out-migration according to their net migration rate Tokat ,0 A r ,6 Kars ,1 Ardahan ,9 Yozgat ,0 Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi Sonuçlar, 2013 Source: Address Based Population Registration System Results,

23 4 Demografi Demography 4.1 Do umlar, Births, [ tarihi itibariyle - Date as of ] Do um say s - Number of births Erkek - Males K z - Females Kaynak: Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü Source: General Directorate of Civil Registration and Nationality 4.2 Ya a özel do urganl k h z, Age specific fertility rate, [ tarihi itibariyle - Date as of ] ( ) Annenin ya grubu - Age group of mother Evlenmeler ve bo anmalar, Marriages and divorces, Evlenmeler - Marriages Bo anmalar - Divorces Kaynak: Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü Source: General Directorate of Civil Registration and Nationality 16

24 Demography Demografi 4.4 Evlilik süresine göre bo anmalar, Divorces by duration of marriage, Evlilik süresi (y l) Duration of marriage (years) (%) (%) (%) Toplam - Total , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Bilinmeyen - Unknown 323 0, , ,2 Kaynak: Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü Source: General Directorate of Civil Registration and Nationality 4.5 Ölümler, Deaths, [ tarihi itibariyle - Date as of ] Türkiye - Turkey Erkek - Males Kad n - Females Kaynak : TÜ K, Ölüm statistikleri Source: TurkStat, Death Statistics 4.6 Ya grubuna göre intiharlar, Suicides by age group, Ya grubu Age group (%) (%) (%) Toplam - Total , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Bilinmeyen - Unknown 29 1,0 18 0,7 39 1,2 17

25 5 Sağlık Health 5.1 Sa l k personelinin say lar, Number of health professionals, [Tüm sektörler - All sectors] Toplam personel - Total Toplam hekim - Physicians total Uzman hekim - Specialist physician Pratisyen hekim - General practitioner Asistan hekim - Medical resident Hem ire - Nurse Ebe - Midwife Di hekimi - Dentist Eczac - Pharmacist Di er sa l k personeli Other health personnel Di er personel ve hizmet al m Other personnel and procurement of services Kaynak: Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Source: General Directorate for Health Services Not. 2012'den önceki y llarda MSB'ye ba l kurum ve kurulu larda çal an sa l k personeli say lar dahil de ildir. Note. The number of the health care personnel working in the MoD-affiliated institutions and organizations in the years before 2012 is not included. 18

26 Health Sağlık 5.2 Dallara göre hastane say lar, Number of hospitals by branches, Dallar - Branches Toplam - Total Genel hastane - General hospital Ortopedi ve travmatoloji hastanesi Orthopedics and traumatology hospital Çocuk hastal klar hastanesi Child diseases hospital Di hastanesi - Dental hospital Diyabet hastanesi - Diabetes hospital Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri Physical treatment and rehabilitation centers Gö üs hastal klar hastanesi Chest diseases hospital Kalp damar cerrahisi merkezleri Cardiovascular diseases centers Göz hastal klar hastanesi Ophtalmology hospital Kad n do um ve çocuk hastal klar hastanesi Obstetric and child hospital Kardiyoloji hastanesi - Cardiology hospital Kemik hastal klar hastanesi Bone diseases hospital Lepra hastanesi - Lepra hospital Meslek hastal klar hastanesi Occupational diseases hospital Onkoloji hastanesi - Oncology hospital Psikiyatri hastanesi - Psychiatry hospital Zührevi hastal klar hastanesi Veneral diseases hospital Cerrahi hastanesi - Surgery hospital Lösemili çocuklar hastanesi Hospital for children with leukemia Spastik çocuklar hastanesi ve rehabilite merkezi Spastic children's hospital and rehabilitation center Kaynak: Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Source: General Directorate for Health Services 19

27 Sağlık Health 5.3 Baz seçilmi enfeksiyon hastal klar n n vaka say lar, Number of cases of some infectious diseases, K zam k - Measles Yerli vaka - Local case Yabanc vaka - Imported case A DS - AIDS Yerli vaka - Local case Yabanc vaka - Imported case Tüberküloz - Tuberculosis Yerli vaka - Local case Yabanc vaka - Imported case S tma - Malaria Yerli vaka (1) - Local case (1) Yabanc vaka - Imported case Kaynak: Türkiye Halk Sa l Kurumu Source: Public Health Institution of Turkey (1) 2010, 2011 ve 2012 y llar yerli s tma vakalar n n tamam nüks vaka olup yerli yeni vaka say s "0" (s f r) d r. (1) All local malaria cases for 2010, 2011 and 2012 are Relapsing malaria cases and new local case number is "0" (zero). 5.4 Organ nakli say s, Number of organ transplantation, Toplam - Total Böbrek - Kidney Karaci er - Liver Kalp - Heart Kalp kapakç - Heart valve Akci er - Lung Kalp-Akci er - Heart-Lung Pankreas - Pancreas nce ba rsak - Small intestine Kaynak: Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Source: General Directorate for Health Services 20

28 Health Sağlık 5.5 Çocuklar n son 6 ay içinde geçirdi i hastal klar n cinsiyete göre da l m, 2012 Percentage of children who were exposed to diseases in the past 6 months by sex, 2012 [0-6 ya grubundaki çocuklar - Children in 0-6 age group] (%) Toplam Erkek Kad n Hastal k - Diseases Total Males Females shal - Diarrhea 27,9 29,7 26,1 Üst solunum yolu enfeksiyonu (Tonsilit, orta kulak iltihab, farenjit vb.) Upper respiratory tract infection (Tonsillitis, middle ear infections, pharyngitis, etc.) 27,6 28,2 27,0 Bula c hastal klar (Suçiçe i, kabakulak vb.) Communicable diseases (Varicella, mumps etc.) 11,7 11,9 11,5 Kans zl k (Demir eksikli i anemisi vb.) Anemia (Iron deficiency anemia, etc.) 9,2 9,4 9,0 A z ve di sa l sorunlar Oral and dental health problems 8,7 8,6 8,8 Alt solunum yolu enfeksiyonu (Zatürre vb.) Lower respiratory tract infection (Pneumonia, etc.) 6,1 6,3 5,9 drar yolu enfeksiyonu - Urinary tract infection 5,0 3,3 6,8 Cilt hastal klar - Skin diseases 3,4 4,0 2,8 Di er - Other 2,8 2,9 2,7 D vitamini eksikli ine ba l kemik bozukluklar (Ra itizm) - Bone deformities caused by vitamin D lack (Rickets) 1,7 2,0 1,5 Kaynak: TÜ K, Türkiye Sa l k Ara t rmas, 2012 Source: TurkStat, Turkey Health Survey, 2012 Not. Kalp hastal (kalp romatizmas, konjenital kalp hastal vb.), diyabet ( eker hastal ) ve kanser di er içerisinde kapsanm t r. Note. Heart disease (cardiac rheumatism, congenital heart disease etc.), diabetes and cancer have been included in other. 21

29 Sağlık Health 5.6 Çocuklar n son 6 ay içinde geçirdi i hastal k/sa l k sorunlar n n cinsiyete göre da l m, 2012 Percentage of children who were exposed to diseases/health conditions in the past 6 months by sex, 2012 [7-14 ya grubundaki çocuklar - Children in 7-14 age group] Hastal k/sa l k sorunu Toplam Erkek Kad n Diseases/Health problems Total Males Females A z ve di sa l sorunlar Oral and dental health problems 24,5 24,2 24,9 Göz ile ilgili sorunlar - Visual problems 11,5 11,7 11,3 Enfeksiyöz hastal klar - Infectious diseases 11,5 10,6 12,4 Cilt hastal klar - Skin diseases 4,7 4,4 5,1 Beslenme ile ili kili hastal klar Diseases related with nutrition 4,1 4,8 3,5 itme ile ilgili sorunlar - Hearing problems 2,6 2,5 2,7 Di er - Other 2,5 2,8 2,2 Ruh sa l sorunlar - Mental health problems 2,4 2,5 2,2 Kas iskelet sistemi hastal klar Musculoskeletal system diseases 1,9 2,4 1,3 Kaynak: TÜ K, Türkiye Sa l k Ara t rmas, 2012 Source: TurkStat, Turkey Health Survey, 2012 Not. stismar ve iddet vakalar na ba l sa l k sorunlar ile sigara kullan m na ba l sa l k sorunlar di er içerisinde kapsanm t r. Note. Health problems connected with abuse and violence events and cigarette smoking have been included in other. 5.7 Hekim taraf ndan te his edilen ilk be hastal k/sa l k sorunlar n n cinsiyete göre da l m, 2012 The percentage of first five diseases/health problems diagnosed by a medical doctor by sex, 2012 [15 ya - age] Hastal k/sa l k sorunu Toplam Erkek Kad n Diseases/Health problems Total Males Females Hipertansiyon - High blood pressure (hypertension) 12,8 8,5 17,1 Bel bölgesi kas iskelet sistem problemleri Back musculoskeletal system disorders 10,9 8,0 13,8 Romatizmal eklem hastal (romatoid artrit) Rheumatismal joint disease (romatoid artrit) 7,9 4,2 11,4 Mide ülseri (gastrik ülser) - Gastric ulcer 7,2 5,8 8,7 eker hastal (diyabet) - Diabetes 6,7 5,5 7,9 Kaynak: TÜ K, Türkiye Sa l k Ara t rmas, 2012 Source: TurkStat, Turkey Health Survey, 2012 (%) (%) 22

30 Health Sağlık 5.8 Bireylerin vücut kitle indeksinin cinsiyet ve yerle im yerine göre da l m, 2012 Body mass index distribution of individuals by sex and residence, 2012 [15 ya - age] Yerle im yeri ve cinsiyet Dü ük kilolu Normal kilolu Fazla kilolu Obez Permanent residence and sex Underweight Normal weight Overweight Obese Türkiye - Turkey Toplam - Total 3,9 44,2 34,8 17,2 Erkek - Males 2,7 44,7 39,0 13,7 Kad n - Females 5,1 43,6 30,4 20,9 Kent - Urban Toplam - Total 4,0 44,5 34,6 17,0 Erkek - Males 2,7 44,7 39,4 13,3 Kad n - Females 5,3 44,2 29,7 20,8 K r - Rural Toplam - Total 3,5 43,4 35,2 17,9 Erkek - Males 2,4 44,7 38,1 14,8 Kad n - Females 4,7 42,2 32,1 21,1 Kaynak: TÜ K, Türkiye Sa l k Ara t rmas, 2012 Source: TurkStat, Turkey Health Survey, 2012 Not. Rakamlardaki yuvarlamadan dolay sat r toplam 100'ü vermeyebilir. Note. Sum of row percentages may not be equal to 100 due to rounding of the numbers. 5.9 Bireylerin tütün ve tütün mamulü kullanma oran, 2008, 2012 Percentage of individuals smoking, 2008, 2012 [15 ya - age] Yerle im yeri ve cinsiyet Permanent residence Hergün - Daily u anda kullanm yor/ Not at all / Never used and sex Toplam - Total 27,4 23,8 3,9 3,3 68,7 72,9 Erkek - Males 43,8 37,3 4,1 4,1 52,1 58,5 Kad n - Females 11,6 10,7 3,6 2,4 84,8 86,9 Kent - Urban 28,9 25,7 4,1 3,3 67,0 71,0 Erkek - Males 43,9 38,9 3,9 4,1 52,2 57,0 Kad n - Females 14,5 13,0 4,2 2,6 81,3 84,5 K r - Rural 23,9 18,9 3,3 3,1 72,8 78,0 Erkek - Males 43,6 33,3 4,5 4,2 51,9 62,5 Kad n - Females 5,0 4,7 2,2 2,0 92,8 93,3 Kaynak: Küresel Yeti kin Tütün Ara t rmas, 2008, 2012 Source: Global Adult Tobacco Survey, 2008, 2012 Ara s ra Less than daily Not. Tablodaki rakamlar yuvarlamadan dolay toplam vermeyebilir. Note. Total numbers may not be correct due to do rounding of the numbers. Hiç kullanmam (%) 23

31 6 Eğitim ve Kültür Education and Culture 6.1 Ö retim y l ve okul grubuna göre okulla ma oran, 2011/' /'14 Schooling ratio by group of schools and the education year, 2011/' /'14 E itim seviyesi Brüt Net Brüt Net Brüt Net Level of educational Gross Net Gross Net Gross Net lkö retim Primary education 108,4 98, Erkek - Males 108,2 98, Kad n - Females 108,7 98, lkokul Primary school ,5 98,9 111,9 99,6 Erkek - Males ,2 98,8 111,5 99,5 Kad n - Females ,8 98,9 112,4 99,6 Ortaokul Junior high school ,6 93,1 108,8 94,5 Erkek - Males ,1 93,2 106,9 94,6 Kad n - Females ,2 93,0 110,8 94,5 Orta ö retim Secondary education 92,6 67,4 96,8 70,1 103,3 76,7 Erkek - Males 95,7 68,5 99,6 70,8 106,1 77,2 Kad n - Females 89,3 66,1 93,8 69,3 100,3 76,1 Yüksekö retim 2011/'12 Higher education 66,2 35,5 74,9 38,5 - - Erkek - Males 70,6 35,6 79,5 38,4 - - Kad n - Females 61,7 35,4 70,0 38,6 - - Not 1. Y l ortas nüfus projeksiyonlar kullan lm t r. 2. Okulla ma oranlar 2007/'08 ö retim y l ndan itibaren Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi sonuçlar na göre hesaplanmaktad r. Note 1. The mid-year population projections were used. 2012/'13 2. Schooling ratios from educational year were calculated according to the results of the Address Based Population Registration System. 2013/'14 (%) 24

32 Education and Culture Eğitim ve Kültür 6.2 E itim kurumlar na göre ö renciler, 2012/' /'14 Enrollments by educational institutions, 2012/' /' /'13 (3) 2013/'14 E itim kurumu Okul Ö renci Okul Ö renci Educational institutions School Enrollment School Enrollment Okul öncesi e itim (1) - Pre-school (1) lkokul - Primary school Ortaokul - Junior high school Genel lise (1) - General high schools (1) Mesleki ve teknik lise (1) Vocational and technical high schools (1) Fakülte ve yüksek okul (2) Higher educational institutions (2) Kaynak: Milli E itim Bakanl, Milli E itim statistikleri, 2013/'14 Source: Ministry of Education, National Education Statistics, 2013/'14 (1) Resmi ve özel okullar kapsar. (1) It covers public and private schools. (2) Bilgiler YÖK'ten al nm t r. (2) Source: General Directorate of Higher Education. (3) tarihli ve 4306 Say l Kanun ile 1997/'98 ö retim y l ndan itibaren 8 y ll k kesintisiz, tarihli ve 6287 Say l Kanun ile 2012/'13 ö retim y l ndan itibaren de 12 y ll k kademeli zorunlu e itime geçilmi tir. (3) Compulsory education was expanded to 8 uninterrupted with Law No.4306 dated as of 1997/'98 educational year,but to 12 gradual years with Law No.6287 dated as of 2012/'13 educational year. 25

33 Eğitim ve Kültür Education and Culture 6.3 Yüksek ö retim kurumlar nda (lisans) ö retim alan na göre ö renciler, 2012/'13 Higher educational institutions enrollments by fields of study, 2012/'13 Kad n Erkek Ö retim alan - Field of education Females Males Toplam - Total E itim - Education nsani bilimler ve sanat - Human sciences and art Sosyal bilimler, i yönetimi, hukuk Social sciences, business, law Müspet ve do a bilimleri - Positive and natural sciences Mühendislik, üretim ve yap Engineering, production and construction Ziraat, ormanc l k, su ürünleri ve veterinerlik Agriculture, forestry, fishery and veterinary Sa l k ve sosyal hizmetler - Health and social services Hizmetler - Services Kaynak: ÖSYM, Ölçme, Seçme ve Yerle tirme Merkezi 2012/'13 Ö retim Y l Yüksekö retim statistikleri Source: Assessment Selection and Placement Centre 2012/'13 Higher Education Statistics 6.4 Ö retim elemanlar n n akademik görevlerine göre say lar, 2012/'13 Number of teaching staff by academic title, 2012/'13 Toplam Kad n Erkek Total Females Males Profesör - Professor Doçent - Associate professor Yard mc doçent - Assistant professor Ö retim görevlisi - Instructor Okutman - Language instructor Uzman - Specialist Ara t rma görevlisi - Research assistant Çevirici - Translator E itim-ö retim planlamac s Education-training planner Kaynak: ÖSYM, Ölçme, Seçme ve Yerle tirme Merkezi,2012/'13 Ö retim Y l Yüksekö retim statistikleri Source: Assessment Selection and Placement Centre, 2012/'13 Higher Education Statistics 26

34 Education and Culture Eğitim ve Kültür 6.5 Ortaö retim son s n fta okuyan ö rencilerin ÖSS sonucuna göre fakülte ve yüksekokula yerle me oran, According to Student Selection Examination, the percentage of students entering faculty and vocational training school from last grade in the secondary education, ÖSS'ye giren ö renci say s Number of student getting selection examination Fakülte ve yüksekokula yerle en Entering student to faculty and vocational training school (%) 54,3 56,7 57,5 Önlisans - Vocational training school (%) 45,4 46,9 43,5 Lisans - Undergraduate (%) 42,8 41,8 45,5 Aç kö retim - Open education (%) 11,8 11,2 10,9 Kaynak: ÖSYM, Ölçme, Seçme ve Yerle tirme Merkezi ortaö retim kurumlar na göre Ö renci Seçme ve Yerle tirme S nav Sonuçlar Source: Assessment Selection and Placement Centre, Student Selection and Placement Center Examination Results by secondary education institutions, Yurt d nda ö renim yapan resmi burslu ö renci say lar, Number of Turkish Government sponsored students educated abroad Yabanc dil - Language Haz rlanma ö renimi - Preparation of education - 4 Yüksek lisans - Master Doktora - Doctorate Staj - Internship - 11 Kaynak: Milli E itim Bakanl ; Yüksekö retim Genel Müdürlü ü Source: The Ministry of National Education; General Directorate of Higher Education 27

35 Eğitim ve Kültür Education and Culture 6.7 Kütüphaneler, kitap sayısı ve kütüphanelerden yararlananlar Libraries, number of books and library users, Milli Kütüphane - National Library Kütüphane sayısı - Number of libraries Kitap - Books Kütüphanelerden yararlananlar Library users Halk kütüphanesi - Public libraries Kütüphane sayısı - Number of libraries Kitap - Books Kütüphanelerden yararlananlar Library users Üniversite kütüphanesi - University libraries Kütüphane sayısı - Number of libraries Kitap - Books Gazetelerin ve dergilerin co rafi kapsama (yay n bölgesi) göre say s, Number of newspapers and magazines by geographical coverage (region of publishing), Gazete - Newspapers Dergi - Magazines Toplam - Total Yerel - Local Bölgesel - Regional Ulusal - National Sinema salonu, gösterilen film ve seyirci sayısı, Movie houses, movies and attendances, Sinema salonu sayısı - Number of movie houses Gösterilen film sayısı - Number of movies Yerli film - National production Yabancı film - Foreign production Seyirci sayısı - Number of attendances Kaynak: Sinema müdürlükleri Source: Directorates of cinemas 28

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 Yason Burnu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute SEÇİLMİŞ

Detaylı

Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphaneleri, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kütüphane ve materyal sayısı

Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphaneleri, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kütüphane ve materyal sayısı Materyal türü-types of material Afiş, atlas, Kütüphane harita, mikrofilm, sayısı Video disket vb. Number Süreli kaset Posters, atlases, İBBS - 3. Düzey of public Kitap yayın CD DVD VCD Video maps, microfilms,

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES 17 TÜRKİYE TOPLAMI T 492828 1841546 289579 38293 6383 90333 24891 16433 2815 4121 15892 2408 78804 10864 5298 13555 49087 11534 3204 1625 3850 2855 TOTAL FOR TURKEY K 202734 762487 126623 16538 2530 37671

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2014

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2014 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2014 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2014 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ NÜFUS SAYIMI Address Based Population Registration System Population Census 2009

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ NÜFUS SAYIMI Address Based Population Registration System Population Census 2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute ISSN 0259-5036 TÜİK ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ NÜFUS SAYIMI Address Based Population Registration System Population Census 2009 2 0 0 9 0

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

EVLENME VE BOŞANMA İSTATİSTİKLERİ Marriage and Divorce Statistics 2011

EVLENME VE BOŞANMA İSTATİSTİKLERİ Marriage and Divorce Statistics 2011 TÜİK EVLENME VE BOŞANMA İSTATİSTİKLERİ Marriage and Divorce Statistics 2011 NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ General Directorate of Civil Registration and Nationality TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ. Görme Engelliler Sın.öğr.

2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ. Görme Engelliler Sın.öğr. 2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ Din Kült. ve Ahl.Bil. Fen Bilgisi Giyim/Hazır Giyim/Moda Tas Görme Engelliler Sın.öğr. İlköğretim Öğr. İş Eğit.(İş

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP ADANA ANKARA MERSİN KOCAELİ BURSA GAZİANTEP YALOVA ESKİŞEHİR HATAY DENİZLİ ANTALYA TEKİRDAĞ BALIKESİR KONYA AYDIN EDİRNE ZONGULDAK SAKARYA ÇANAKKALE MUĞLA MANİSA RİZE KÜTAHYA BARTIN BOLU SAMSUN

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2014

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2014 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2014 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2014 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI TARIM İlçe Adı Toplam Alan(dekar) TARIM ALANLARININ DAĞILIMI 2014 Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin

Detaylı

Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Kapsam... 3 III- Veri Kaynağı... 3 IV- Veri Derleme Yöntemi... 3

Detaylı

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: Pazar, 24 Mays 2009 17:49 - NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağl olarak yaplan düzenlemelere göre

Detaylı

Nüfus Population TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI, 2004 TURKEY S STATISTICAL YEARBOOK, 2004 23. Sayfa Page. Açıklama 24 Explanation

Nüfus Population TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI, 2004 TURKEY S STATISTICAL YEARBOOK, 2004 23. Sayfa Page. Açıklama 24 Explanation Population 3 Sayfa Page Açıklama 24 Explanation 3.1, yıllık nüfus artı hızı, il, ilçe, bucak, köy sayısı ve nüfus yo unlu u 27 3.1 Population, annual growth rate of population, number of provinces, districts,

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2012

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2012 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Nisan ayı

Detaylı

T.C. MINISTRY OF HEALTH. Central Hospital Appointment System (MHRS)

T.C. MINISTRY OF HEALTH. Central Hospital Appointment System (MHRS) T.C. MINISTRY OF HEALTH Central Hospital Appointment System (MHRS) Definition of MHRS Central Hospital Appointment System(MHRS); MHRS is an application that enables people to get appointment for themselves

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI Bölgesel Sonuçlar 2004-2013 İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı İşgücü İstatistikleri Grubu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ... 5 YE İLİŞKİN İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ,

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Tüketici

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

İstihdam oranı (%) Employment rate (%) İşsizlik oranı (%) Unemployment rate (%)

İstihdam oranı (%) Employment rate (%) İşsizlik oranı (%) Unemployment rate (%) lerde yaşam endeksi gösterge değerleri, 2015 dex for provinces, 2015 Konut Housing Çalışma hayatı Work life Gelir ve servet Income and wealt Fert başına düşen oda sayısı Number of rooms per person Konutun

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2011

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2011 TÜİK İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2011 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK MTB: 2011-548-10 Adet-Copies ISBN 978-975-19-5134-2 Foreword Önsöz ÖNSÖZ FOREWORD Toplumun

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/05/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Temmuz Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) ADANA İZMİR GAZİANTEP ANKARA MERSİN ESKİŞEHİR KONYA ZONGULDAK ÇANAKKALE HATAY DENİZLİ TEKİRDAĞ YALOVA AYDIN EDİRNE ANTALYA KAYSERİ ISPARTA BOLU UŞAK BİLECİK

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü COK ACELE VE GÜNLÜDÜR Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri...KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Milli Eğitim

Detaylı

Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları

Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları Öğretim Yılı Educational Year Okullaşma Oranı Schooling Ratio Yaş - Age Okul Öncesi Pre Primary Education İlkokul Primary School Ortaokul

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı