İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013"

Transkript

1 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute

2

3 MTB: Adet-Copiesmfbp

4 Foreword Önsöz ÖNSÖZ FOREWORD Toplumun pek çok alan na yönelik resmi istatistiklerin genel çerçeve itibariyle sunuldu u ve ülke profili hakk ndaki özet bilgilere eri im imkan sa layan statistiklerle Türkiye, Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) taraf ndan yay mlanmaktad r. Yay nda yer alan bilgiler, yay mland zaman dilimindeki mevcut en son verileri içermektedir. Tablo sonlar nda yer alan veri kaynaklar n n ise, daha detayl istatistiklere eri mek isteyen kullan c lar için iyi bir ba lang ç noktas olaca dü ünülmektedir. Bu Yay na, web adresinden de eri mek mümkündür. Turkey in Statistic, in which official statistics related to many aspects of the society are presented generally and which provides immediate access to information regarding country profile, is being published by Turkish Statistical Institute (TurkStat). Information in the publication covers the most recent data available during the publication period. Data sources given at the last chapter of the publication are assumed to be a good starting point for the users who want to reach more detailed information. It is also possible to reach this publication on statistiklerle Türkiye yay n n n geni kullan c kitlesine hizmet verece i ve ara t rmac lar her bir konunun kayna na götürece i inanc yla istatistiki bilgi üretilmesine kaynak sa layan tüm bireylere, kurum ve kurulu lara, yay n n haz rlanmas nda eme i geçenlere katk lar ndan dolay te ekkür ederim. With the belief that Turkey in Statistics would serve a wide range of users and take the researchers to the source of each subject, I thank all individuals and organizations which provided data to the statistical information production, and all people who have contributed to the preparation of this publication. Birol AYDEM R Ba kan President III

5 Contents İçindekiler Ç NDEK LER CONTENTS Sayfa Page Önsöz III Foreword çindekiler V Contents Simge ve K saltmalar VI Symbols and Abbreviations statistiki Bölge Birimleri S n flamas Aç klama VII Explanation 1 Statistical Regions Arazi ve klim 2 Land and Climate Çevre 6 Environment Nüfus ve Göç 8 Population and Migration Demografi 16 Demography Sa l k 18 Health E itim ve Kültür 24 Education and Culture Turizm 30 Tourism Adalet 32 Justice Seçimler 34 Elections Sosyal Güvenlik 36 Social Security Çal ma 38 Labour Tar m 42 Agriculture statistikleri 48 Business Statistics Enerji 58 Energy Ula t rma ve Haberle me 60 Transportation and Communication D Ticaret 64 Foreign Trade Fiyat ve Endeksler 68 Prices and Indexes Sat nalma Gücü Paritesi 70 Purchasing Power Parity Para ve Banka 72 Money and Banking Maliye 76 Finance Ulusal Hesaplar 78 National Accounts Gelir ve Ya am Ko ullar 82 Income and Living Conditions Tüketim Harcamalar 86 Consumption Expenditures Güven Endeksleri 90 Confidence Indices gücü Maliyeti 94 Labour Cost Bilim ve Teknoloji 96 Science and Technology Ya am Memnuniyeti 100 Life Satisfaction

6 Simge ve Kısaltmalar Symbols and Abbreviations S MGE ve KISALTMALAR SYMBOLS and ABBREVIATIONS Bilgi geçicidir Bilgi yoktur Veri gizli 2009'dan (dahil) y l na kadar 2009'dan ba layan ve 2013'de biten ürün y l, mali y l, ö renim dönemi vb. Türk Liras statistiki Bölge Birimleri S n flamas Uluslararas Standart E itim S n flamas * - c Data is provisional Denotes magnitude nil Confidential data to 2013 inclusive 2009/'13 TL BBS-SR ISCED Crop year, financial year, school year etc. beginning in 2009 ending in 2013 Turkish Liras Statistical Regions International Standard Classification of Education Uluslararas Standart Meslek S n flamas Uluslararas Standart teki Durum S n flamas Avrupa Toplulu u'nda Ekonomik Faaliyetlerin statistiki S n flamas n aat Tipleri S n flamas Uluslararas Standart Ticaret S n flamas ISCO ICSE NACE CC SITC International Standard Classification of Occupations Standard International Classification of Status in Employment Statistical Classification of Economic Activities in the European Community Classification of Type of Construction Standard International Trade Classification VI

7 Explanation Açıklamalar Kapsam AÇIKLAMA statistiklerle Türkiye, kullan c ya üç y ll k bir kar la t rma olana sa layacak biçimde düzenlenmi tir. Aksi belirtilmedikçe "y l" takvim y l n göstermektedir. "Mali y l" ise, 12 ay için söz konusu olup 1 Ocak tarihinde ba lar. statistiklerle Türkiye, ayn y l yay nlanan Türkiye statistik Y ll özetinden olu maktad r. Veri Kaynakları Yay nda sunulan veriler Türkiye statistik Kurumu'nun say m ve anketlerinden, ayr ca di er kurulu lar n idari kay tlar ndan derlenmektedir. Kaynak verilmeyen tablolardaki bilgiler Kurum taraf ndan haz rlanm t r. Coverage EXPLANATION The data in Turkey in Statistics are presented in three year period. Unless otherwise stated, "year refers to the calendar year. Fiscal year refers to the 12 months and begins with January 1 st of each year. Turkey in Statistics is a summary of Turkey's Statistical Yearbook of the same year. Data Sources Data presented in the publication are compiled from censuses and surveys conducted by the Turkish Statistical Institute and from administrative registers of the other organizations. Tables for which no source is indicated are based on information prepared by TurkStat. VII

8 Statistical Regions İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması statistiki statistiki Bölge Birimleri Bölge Birimleri S n flamas S n flamas ( BBS) ( BBS) - Statistical - Statistical Regions Regions (SR) (SR) 1. Düzey 1. Düzey Level 1 Level 1 2. Düzey 2. Düzey Level 2 Level 2 3. Düzey 3. Düzey Level 3 Level 3 1. Düzey 1. Düzey 2. Düzey 2. Düzey Level 1 Level 1 Level 2 Level 2 3. Düzey 3. Düzey Level 3 Level 3 TR Türkiye TR Türkiye - Turkey- Turkey TR1 stanbul TR1 stanbul TR10 TR10 stanbul stanbul TR100 TR100 stanbul stanbul (Zonguldak, (Zonguldak, TR811 TR811 Zonguldak Zonguldak TR2 TR3 Bat Marmara Ege - TR3 Aegean TR2 West Marmara TR81 (Tekirda, (Tekirda, TR211 TR211 Tekirda Tekirda TR81 Karabük, Karabük, TR812 TR812 Karabük Karabük TR21 TR21 Edirne, TR212 TR212 Edirne Bart n) TR813 TR813 Bart n Edirne, Edirne Bart n) Bart n K rklareli) K rklareli) TR213 K rklareli K rklareli (Kastamonu, (Kastamonu, TR821 Kastamonu Kastamonu TR213 TR821 TR82 (Bal kesir, (Bal kesir, TR221 TR221 Bal kesir Bal kesir TR82 Çank r, Çank r, TR822 TR822 Çank r Çank r TR22 TR22 Çanakkale) Çanakkale) TR222 TR222 Çanakkale Çanakkale Sinop) TR823 TR823 Sinop Sinop) Sinop Bat Marmara West Marmara TR31 TR31 ( zmir) TR310 TR310 zmir (Samsun, (Samsun, TR831 TR831 Samsun Samsun ( zmir) zmir (Ayd n, (Ayd n, TR321 Ayd n Ayd n Tokat, TR832 TR832 Tokat Tokat TR321 Tokat, TR83 TR83 TR32 TR32 Denizli, TR322 TR322 Denizli Çorum, TR833 TR833 Çorum Denizli, Denizli Çorum, Çorum Mu la) TR323 Mu la Mu la Amasya) Amasya) TR834 Amasya Amasya Mu la) TR323 TR834 (Manisa, (Manisa, TR331 Manisa Manisa (Trabzon (Trabzon TR901 TR901 Trabzon Trabzon TR331 Ege - Aegean TR33 TR8 Afyonkarahisar, Afyonkarahisar, TR332 TR332 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Ordu, TR902 TR902 Ordu Ordu, Ordu TR33 Kütahya, Kütahya, TR333 TR333 Kütahya Kütahya Giresun, Giresun, TR903 TR903 Giresun Giresun TR90 TR90 U ak) TR334 TR334 U ak Rize, TR904 TR904 Rize U ak) U ak Rize, Rize TR9 (Bursa, TR411 TR411 Bursa Artvin, TR905 TR905 Artvin (Bursa, Bursa Artvin, Artvin Bat Karadeniz TR8 - West Black Sea Do u Karadeniz East Black TR9 Sea Bat Karadeniz - West Black Sea Do u Karadeniz East Black Sea TR7 TR6 TR5 TR4 Bat Akdeniz Orta Anadolu TR7 Anadolu - Central Anatolia TR6 TR5 Do u TR4 Marmara Mediterranean West East Marmara Anatolia Bat Akdeniz Anadolu Do u Marmara Orta Anadolu - Central Anatolia Mediterranean West East Marmara Anatolia TR41 TR41 Eski ehir, Eski ehir, TR412 TR412 Eski ehir Eski ehir Gümü hane) Gümü hane) TR906 TR906 Gümü hane Gümü hane Bilecik) TR413 Bilecik Bilecik (Erzurum, (Erzurum, TRA11 TRA11 Erzurum Erzurum Bilecik) TR413 TRA1 (Kocaeli, (Kocaeli, TR421 TR421 Kocaeli TRA1 Erzincan, Erzincan, TRA12 TRA12 Erzincan Erzincan Kocaeli Sakarya, Sakarya, TR422 Sakarya Sakarya Bayburt) Bayburt) TRA13 TRA13 Bayburt Bayburt TR422 TR42 TR42 Düzce TR423 TR423 Düzce (A r, TRA21 TRA21 A r Düzce Düzce (A r, A r Bolu, TR424 Bolu Bolu Kars, TRA22 Kars Kars Bolu, TR424 Kars, TRA22 TRA2 TRA2 Yalova) TR425 TR425 Yalova I d r, TRA23 TRA23 I d r Yalova) Yalova I d r, I d r (Ankara) (Ankara) TR510 Ankara Ankara Ardahan) Ardahan) TRA24 Ardahan Ardahan TR51 TR51 TR510 TRA24 (Konya, (Konya, TR521 Konya Konya (Malatya, (Malatya, TRB11 TRB11 Malatya Malatya TR521 TR52 TR52 Karaman) Karaman) TR522 TR522 Karaman Karaman Elaz, TRB12 TRB12 Elaz Elaz, Elaz TRB1 TRB1 (Antalya, (Antalya, TR611 TR611 Antalya Bingöl, TRB13 TRB13 Bingöl Antalya Bingöl, Bingöl TR61 TR61 Isparta, TR612 TR612 Isparta Tunceli) Tunceli) TRB14 TRB14 Tunceli Isparta, Isparta Tunceli Burdur) TR613 Burdur Burdur (Van, TRB21 TRB21 Van Van Burdur) TR613 (Van, (Adana, (Adana, TR621 Adana Adana Mu, TRB22 Mu Mu TR62 TR62 TR621 Mu, TRB22 TRB2 TRB2 Mersin) TR622 TR622 Mersin Bitlis, TRB23 TRB23 Bitlis Mersin) Mersin Bitlis, Bitlis TR63 TR63 (Hatay, TR631 TR631 Hatay Hakkari) Hakkari) TRB24 TRB24 Hakkari (Hatay, Hatay Hakkari Kahramanmara Kahramanmara TR632 Kahramanmara Kahramanmara (Gaziantep, (Gaziantep, TRC11 TRC11 Gaziantep Gaziantep TR632 TRC1 Osmaniye) Osmaniye) TR633 TR633 Osmaniye Osmaniye TRC1 Ad yaman, Ad yaman, TRC12 TRC12 Ad yaman Ad yaman (K r kkale, (K r kkale, TR711 TR711 K r kkale K r kkale Kilis) TRC13 TRC13 Kilis Kilis TR71 TR71 Kilis) Aksaray, Aksaray, TR712 TR712 Aksaray Aksaray ( anl urfa, ( anl urfa, TRC21 anl urfa anl urfa TRC21 TRC2 TRC2 Ni de, TR713 TR713 Ni de Diyarbak r) Diyarbak r) TRC22 TRC22 Diyarbak r Diyarbak r Ni de, Ni de Nev ehir, Nev ehir, TR714 TR714 Nev ehir Nev ehir (Mardin, (Mardin, TRC31 TRC31 Mardin Mardin K r ehir) K r ehir) TR715 K r ehir K r ehir Batman, Batman, TRC32 TRC32 Batman Batman TR715 TRC3 TRC3 TR72 TR72 (Kayseri, (Kayseri, TR721 TR721 Kayseri rnak, TRC33 TRC33 rnak Kayseri rnak, rnak Sivas, Sivas, TR722 Sivas Sivas Siirt) TRC34 Siirt Siirt TR722 Siirt) TRC34 Yozgat) Yozgat) TR723 TR723 Yozgat Yozgat TRB TRA TRC Toplam Total Ortado u Anadolu Kuzeydo u Anadolu Centraleast TRB Anatolia Northeast TRA Anatolia Güneydo u Anadolu Southeast TRC Anatolia Toplam Total Kuzeydo u Anadolu Northeast Anatolia Ortado u Anadolu Centraleast Anatolia Güneydo u Anadolu Southeast Anatolia 1

9 1 Arazi ve İklim Land and Climate 1.1 Türkiye Anakaras 'n n uç noktalar - Extreme points of Turkey Yönler ve uç noktalar Enlem (Kuzey) Boylam (Do u) Location of points Latitude (North) Longitude (East) Do u Küçük A r Da 'n n 34 km do usunda Türk- ran- Azerbaycan (Nahcivan) s n rlar n n kav ak noktas East Point of intersection of Turkish-Iranian-Azerbaijan boundaires 34 km east of Mt.Küçük A r ' ' Bat Gökçeada'da nceburun West Cape nceburun Gökçeada Island ' ' Kuzey Sinop ilinde nceburun North Cape Inceburun Sinop province ' ' Güney Hatay ili Yaylada ilçesinin Topraktutan (Beysun) Köyü'nün güneyi South South of Topraktutan (Beysun) village Yaylada district Hatay province ' ' Kaynak: Harita Genel Komutanl Source: General Command of Mapping 1.2 Co rafik göstergeler - Geographic indicators En yüksek da (1) - Highest mountain (1) Büyük A r m En uzun akarsu (1) - Longest river (1) K z l rmak km En büyük baraj gölü (2) - Highest dammed lake (2) Atatürk 817 km 2 En büyük do al göl (1) - Highest natural lake (1) Van km 2 En büyük ada (1) - Highest island (1) Gökçeada 286,84 km 2 Kaynak: (1) Harita Genel Komutanl (2) Devlet Su leri Genel Müdürlü ü Source: (1) General Command of Mapping (2) General Directorate of State Hydraulic Works 2

10 Land and Climate Arazi ve İklim 1.3 Türkiye ve illerin yüzölçümleri Area of Turkey and provinces (km 2 ) l Yüzölçümü l Yüzölçümü l Yüzölçümü Provinces Area Provinces Area Provinces Area Türkiye -Turkey Adana Giresun Samsun Ad yaman Gümü hane Siirt Afyonkarahisar Hakkâri Sinop A r Hatay Sivas Amasya Isparta Tekirda Ankara Mersin Tokat Antalya stanbul Trabzon Artvin zmir Tunceli Ayd n Kars anl urfa Bal kesir Kastamonu U ak Bilecik Kayseri Van Bingöl K rklareli Yozgat Bitlis K r ehir Zonguldak Bolu Kocaeli Aksaray Burdur Konya Bayburt Bursa Kütahya Karaman Çanakkale Malatya K r kkale Çank r Manisa Batman Çorum Kahramanmara rnak Denizli Mardin Bart n Diyarbak r Mu la Ardahan Edirne Mu I d r Elaz Nev ehir Yalova 850 Erzincan Ni de Karabük Erzurum Ordu Kilis Eski ehir Rize Osmaniye Gaziantep Sakarya Düzce Kaynak: Harita Genel Komutanl Source: General Command of Mapping Not. Harita Genel Komutanl na ait 1/ ölçekli Mülki dari Bölümleri Haritas vektör verisinden hesaplanarak elde edilmi tir. Note. Data are calculated from the vector data of the Map of Administrative Division of General Command of Mapping with scaled to 1/

11 Arazi ve İklim Land and Climate 1.4 Ayl k maksimum s cakl k, 2013 ( o C) stasyon Ocak ubat Mart Nisan May s Stations January February March April May Ad yaman 16,0 17,9 22,8 32,8 33,9 Batman 15,5 18,8 24,6 31,7 33,5 Diyarbak r 14,7 16,6 24,2 30,8 33,3 anl urfa 16,4 19,5 24,9 34,3 36,4 Antalya 18,9 21,1 25,9 36,4 35,1 Kilis 13,8 17,9 22,7 32,0 35,2 Ayd n 19,1 21,4 28,0 35,4 34,9 Denizli 17,3 20,6 26,9 32,1 34,3 Siirt 13,1 16,3 23,8 30,5 30,7 Kahramanmara 13,5 19,1 23,7 33,1 34,0 Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlü ü Not. Temmuz ay baz al narak iller seçilmi tir. 1.5 Ayl k minimum s cakl k, 2013 ( o C) stasyon Ocak ubat Mart Nisan May s Stations January February March April May Erzurum -31,5-25,0-27,1-6,0 0,4 Ardahan -29,8-24,9-26,3-3,5 1,9 A r -28,1-24,6-21,5-3,6 1,8 Kars -28,0-22,3-21,4-5,3 1,3 Bitlis OMG -18,8-14,7-12,9-1,3 3,7 Mu -21,1-13,2-9,2 1,2 5,5 Van -13,6-11,2-9,6 0,5 5,4 Hakkari -17,9-10,7-9,8 2,0 6,0 Bayburt -21,2-10,3-13,6-4,7 3,3 Konya -12,9-6,0-7,1 2,9 7,3 Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlü ü Not. ubat ay baz al narak iller seçilmi tir.

12 Land and Climate Arazi ve İklim 1.4 Monthly maximum temperature, 2013 ( o C) Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k June July August September October November December 40,7 42,7 41,0 37,2 32,3 25,8 16,8 40,4 42,2 41,0 40,6 32,9 24,7 12,2 40,6 41,8 40,4 38,7 31,5 24,8 13,8 41,5 41,5 40,5 38,2 32,0 27,0 16,9 37,8 40,3 40,8 40,3 33,3 28,9 20,5 38,5 39,9 39,5 37,1 31,4 26,6 17,2 38,5 39,8 39,4 37,1 31,5 25,6 18,2 39,9 39,7 39,2 36,8 30,3 25,6 18,6 38,2 39,5 39,5 37,5 28,7 23,8 11,7 39,1 39,3 40,4 37,8 31,5 26,0 16,6 Source: Turkish State Meteorological Service Note. Provinces are selected based on the month of July. 1.5 Monthly minimum temperature, 2013 ( o C) Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k June July August September October November December -0,2 2,6 3,5-3,4-9,0-11,9-27,1 1,0 3,1 4,2-2,6-6,8-7,9-22,5 1,7 7,5 7,7 2,2-4,7-8,4-29,1 1,6 3,7 5,8 0,5-5,7-7,3-23,5 6,5 12,2 11,9 5,5-0,6-1,6-18,5 8,5 14,2 13,9 7,3 1,2-0,1-23,9 7,6 11,0 12,8 5,8-0,1-1,1-12,3 9,8 16,7 16,2 9,8 3,7 1,7-14,4 3,4 5,1 5,8 1,4-4,0-5,8-18,3 8,6 13,9 13,5 4,9-1,6-4,8-13,5 Source: Turkish State Meteorological Service Note. Provinces are selected based on the month of February.

13 2 Çevre Environment 2.1 Kamu sektörünün cari ve yatırım harcamaları, Environmental current and investment expenditure of public sector, (TL) Toplam çevresel harcamalar Total environmental expenditure Cari harcamalar toplamı Total current expenditure Yatırım harcamaları toplamı Total investment expenditure Kükürtdioksit (SO 2 ) ve partiküler madde konsantrasyonlar n n y ll k ortalamalar na göre en kirli hava kalitesi izleme istasyonlar, 2013 Most polluted air quality monitoring stations by the annual average concentrations of sulphur dioxide (SO 2 ) and particulate matter, 2013 g/m 3 ) Kükürtdioksit (SO 2) Sulphur dioxide (SO 2) Partiküler madde (PM10) Particulate matter (PM10) Afyonkarahisar 68 Ankara (S hh ye) 103 zmir ( irinyer) 57 Batman 97 Mu la 1 46 Afyonkarahisar 94 zmir (Çi li) 41 Siirt 93 Kahramanmara (Elbistan) 38 Bolu 88 Kaynak: Çevre ve ehircilik Bakanl Source: Ministry of Environment and Urbanization Not. Bu tablo Hava Kalitesi zleme stasyonlardan al nan valide edilmi saatlik ortalama verilerinden %90 ve üzeri olanlar esas al narak olu turulmu tur. Note. This table is formed by considering validated hourly avarage data which are 90% and above from air quality monitoring stations.

14 Environment Çevre 2.3 Sektörlere göre CO 2 emisyonu, CO 2 emissions by sectors, Toplam (Bin ton) - Total (Thousand tonnes) Yak tlar n yanmas (Bin ton) Fuel combustion (Thousand tonnes) Çevrim ve enerji sektörü - Energy industries Sanayi - Industry Ula t rma - Transport Di er (konut, tar m, vs.) Other (residential, agriculture, etc.) Kaçak emisyonlar (Bin ton) Fugitive emissions (Thousand tonnes) Endüstriyel prosesler (Bin ton) Industrial processes (Thousand tonnes) Ki i ba CO 2 emisyonlar (Ton/ki i) CO 2 emissions per capita (Tonnes/capita) 4,5 4,7 4,8 2.4 Belediye çevre göstergeleri, Environmental indicators for municipalities, Toplam belediye say s - Number of municipalities Ki i ba çekilen günlük su miktar (litre/ki i-gün) Water abstraction per capita in municipalities (liters/capita-day) Belediyelerde de arj edilen ki i ba günlük at ksu miktar (litre/ki i-gün) - Amount of wastewater discharged per capita in municipalities (liters/capita-day) Ki i ba ortalama at k miktar (kg/ki i-gün) Amount of municipal waste per capita (kg/capita-day) 1,14 1, malat sanayi çevre göstergeleri, Environmental indicators of manufacturing industry, Anket uygulanan i yeri say s Number of establishments questionned Çekilen su miktar (Bin m 3 /y l) Amount of water abstracted (Thousand m 3 /year) De arj edilen at ksu miktar (Bin m 3 /y l) Amount of wastewater discharged (Thousand m 3 /year) Toplam at k miktar (Bin ton/y l) Total amount of waste (Thousand tonnes/year) Tehlikeli at k miktar (Bin ton/y l) Amount of hazardous waste (Thousand tonnes/year)

15 3 Nüfus ve Göç Population and Migration 3.1 Nüfus, y ll k nüfus art h z ve nüfus yo unlu u, Population, annual growth rate of population and population density, Y ll k nüfus art h z Say m y l Nüfus Annual growth rate Nüfus yo unlu u (1) Census year Population of population ( ) Population density (1) , (2) 17, , , , , , , , , , , ,3 88 Kaynak: Genel Nüfus Say m Sonuçlar, Source: Results of Population Censuses, (1) Türkiye'nin yüzölçümü km 2 'dir. Yüzölçümüne do al göller ve baraj gölleri dahil de ildir. Harita Genel Komutanl 'ndan temin edilen 1/ ölçekli harita baz al narak hesaplanm t r. (1) Surface area of Turkey is km 2. Lakes and dams are excluded from the surface area. It was calculated according to 1/ scaled map provided from General Command of Mapping. (2) Hatay ilinin nüfusu, toplam nüfusa dahil edilerek hesaplanm t r. (2) It was calculated by adding the population of Hatay province to total population.

16 Population and Migration Nüfus ve Göç 3.2 Nüfus, y ll k nüfus art h z, il, ilçe, belde/köy say s ve nüfus yo unlu u, Population, annual growth rate of population, number of provinces, districts, towns/villages and population density, (5) Nüfus - Population Y ll k nüfus art h z Annual growth rate of population ( ) 13,5 12,0 13,7 l say s - Number of provinces lçe say s (1) - Number of districts (1) Belde ve köy say s (2)(3) Number of towns and villages (2)(3) Nüfus yo unlu u (4) Population density (4) Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi Sonuçlar, Source: Results of Address Based Population Registration System, (1) l merkezleri (merkez ilçeler) dâhil de ildir. (1) Province centers (central districts) are not included. (2) lk kademe belediyeleri dâhildir. (2) Submunicipalities are included. (3) ADNKS'ye göre ikamet eden ki i kayd olmayan köyler dâhildir. (3) Villages, in which there is no residing population according to ABPRS, are included. (4) Türkiye'nin yüzölçümü km 2 'dir. Yüzölçümüne do al göller ve baraj gölleri dahil de ildir. Harita Genel Komutanl 'ndan temin edilen 1/ ölçekli harita baz al narak hesaplanm t r. (4) Surface area of Turkey is km 2. Lakes and dams are excluded from the surface area. It was calculated according to 1/ scaled map provided from General Command of Mapping. (5) Bir önceki y la göre ilçe, belde ve köy say s ndaki önemli de i imin ana nedeni, 6360 say l Yasa uyar nca yap lan idari bölünü de i iklikleridir. (5) The main reason of the major differences in the number of districts, towns and villages compared to the previous year is the administrative division changes regulated by Law No

17 10 EDİ RNE ÇANAKKALE İ ZMİ R KI RKLARELİ TEKİ RDAĞ BALI KESİ R MANİ SA AYDI N İ STANBUL MUĞLA YALOVA BURSA UŞAK DENİ ZLİ KÜTAHYA KOCAELİ Bİ LECİ K BURDUR SAKARYA ESKİŞEHİR I SPARTA ANTALYA DÜZCE AFYONKARAHİ SAR ZONGULDAK BOLU BARTI N KARABÜK ANKARA KONYA KASTAMONU ÇANKI RI KARAMAN KI RI KKALE MERSİ N KI RSEHİ R AKSARAY Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2013 sonuçlarına göre hazırlanmıştır. Prepared according to the results of Address Based Population Registration System 2013 Nüfus yoğunluğu (kişi/km 2 ) Population density (person per km 2 ) ÇORUM NEVSEHİ R Nİ ĞDE Sİ NOP YOZGAT ADANA SAMSUN AMASYA KAYSERI OSMANİ YE HATAY TOKAT Sİ VAS ORDU KAHRAMANMARAŞ KİLİS MALATYA GAZİ ANTEP Gİ RESUN ADI YAMAN ELAZI Ğ ŞANLIURFA ERZİ NCAN TUNCELİ TRABZON BAYBURT GÜMÜSHANE DİYARBAKIR Rİ ZE Bİ NGÖL MARDİ N ARTVİ N ERZURUM BATMAN MUŞ Bİ TLİ S Sİ İ RT ARDAHAN ŞI RNAK KARS AĞRI VAN I ĞDI R HAKKARİ Nüfus ve Göç Population and Migration

18 Population and Migration Nüfus ve Göç 3.3 Cinsiyete göre il/ilçe merkezi, belde/köy nüfusu ve cinsiyet oran Province/district centers, towns/villages population by sex and sex ratio, (1) Toplam nüfus - Total population Erkek - Males Kad n - Females l ve ilçe merkezi nüfusunun toplam nüfus içindeki oran Proportion of province and district centers population in total (%) Toplam - Total 76,8 77,3 91,3 Erkek - Males 76,9 77,3 91,3 Kad n - Females 76,7 77,2 91,4 Belde ve köy nüfusunun toplam nüfus içindeki oran Proportion of towns and villages population in total (%) Toplam - Total 23,2 22,7 8,7 Erkek - Males 23,1 22,7 8,7 Kad n - Females 23,3 22,8 8,6 Cinsiyet oran - Sex ratio 100,9 100,8 100,7 Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi Sonuçlar, Source: Results of Address Based Population Registration System, (1) Bir önceki y la göre il ve ilçe merkezi ile belde ve köy nüfusu oranlar ndaki önemli de i imin ana nedeni, 6360 say l yasa uyar nca yap lan idari bölünü de i iklikleridir. (1) The main reason of the major differences in the proportions of province and district centers and towns and villages population compared to the previous year is the administrative division changes regulated by Law No

19 Nüfus ve Göç Population and Migration 3.4 llere göre nüfus, 2013 Population by provinces, 2013 l Nüfus l Nüfus l Nüfus Provinces Population Provinces Population Provinces Population Türkiye-Turkey Adana Giresun Samsun Ad yaman Gümü hane Siirt Afyonkarahisar Hakkari Sinop A r Hatay Sivas Amasya Isparta Tekirda Ankara Mersin Tokat Antalya stanbul Trabzon Artvin zmir Tunceli Ayd n Kars anl urfa Bal kesir Kastamonu U ak Bilecik Kayseri Van Bingöl K rklareli Yozgat Bitlis K r ehir Zonguldak Bolu Kocaeli Aksaray Burdur Konya Bayburt Bursa Kütahya Karaman Çanakkale Malatya K r kkale Çank r Manisa Batman Çorum Kahramanmara rnak Denizli Mardin Bart n Diyarbak r Mu la Ardahan Edirne Mu I d r Elaz Nev ehir Yalova Erzincan Ni de Karabük Erzurum Ordu Kilis Eski ehir Rize Osmaniye Gaziantep Sakarya Düzce Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi Sonuçlar, 2013 Source: Address Based Population Registration System Results,

20 Population and Migration Nüfus ve Göç 3.5 Ya grubu ve cinsiyete göre nüfus, 2013 Population by age group and sex, 2013 Ya grubu - Age group Toplam - Total Erkek - Males Kad n - Females Toplam - Total Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi Sonuçlar, 2013 Source: Address Based Population Registration System Results, Ortanca ya ve ya ba ml l k oran, Median age and age dependency ratio, Ortanca ya - Median age 29,7 30,1 30,4 Erkek - Males 29,1 29,5 29,8 Kad n - Females 30,3 30,7 31,0 Toplam ya ba ml l k oran Total age dependency ratio (%) 48,4 48,0 47,6 Genç ba ml l k oran (0-14 ya ) Youth dependency ratio (age 0-14) (%) 37,5 36,9 36,3 Ya l ba ml l k oran (65+ ya ) Elderly dependency ratio (age 65 and over) (%) 10,9 11,1 11,3 Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi Sonuçlar, Source: Address Based Population Registration System Results,

21 Nüfus ve Göç Population and Migration 3.7 Yasal medeni durum ve cinsiyete göre nüfus, 2013 Population by legal marital status and sex, 2013 [15 ve daha yukar ya taki nüfus - Population 15 years of age and over] Toplam Erkek Kad n Total Males Females Toplam - Total Hiç evlenmedi - Never married Evli - Married Bo and - Divorced E i öldü - Widowed Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi Sonuçlar, 2013 Source: Address Based Population Registration System Results, 2013 Not. Yabanc lar kapsama al nmam t r. Note. Foreigners are not included. 3.8 Okuryazarl k ve cinsiyete göre nüfus, Population by literacy and sex, [6 ve daha yukar ya taki nüfus - Population 6 years of age and over] Erkek - Males Okuma yazma bilen - Literate (%) 98,3 98,6 98,7 Okuma yazma bilmeyen - Illiterate (%) 1,7 1,4 1,3 Bilinmeyen - Unknown Kad n - Females Okuma yazma bilen - Literate (%) 91,9 93,0 93,4 Okuma yazma bilmeyen - Illiterate (%) 8,1 7,0 6,6 Bilinmeyen - Unknown Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi Sonuçlar, 2013 Source: Address Based Population Registration System Results, 2013 Not.1. Oranlar hesaplan rken bilinmeyen kapsanmam t r. 2. Yabanc lar kapsama al nmam t r. Note.1. Proportions are calculated by excluding unknown. 2. Foreigners are not included. 14

22 Population and Migration Nüfus ve Göç 3.9 Y llara göre nüfus, Population by years, (Bin ki i - Thousand) Y l - Years Nüfus - Population Y l - Years Nüfus - Population Kaynak: TÜ K, Nüfus Projeksiyonlar, Source: TurkStat, Population Projections, dönemi net göç h z na göre en fazla göç alan, göç veren iller The provinces with highest in-migration and out-migration by rate of net migration in period Net göç h z Toplam nüfus Ald göç Verdi i göç Rate of net Total population In-migration Out- migration migration ( ) Net göç h z na göre en fazla göç alan iller The provinces with highest in-migration according to their net migration rate Gümü hane ,8 Tunceli ,9 Çank r ,1 Yalova ,3 Tekirda ,7 Net göç h z na göre en fazla göç veren iller The provinces with highest out-migration according to their net migration rate Tokat ,0 A r ,6 Kars ,1 Ardahan ,9 Yozgat ,0 Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi Sonuçlar, 2013 Source: Address Based Population Registration System Results,

23 4 Demografi Demography 4.1 Do umlar, Births, [ tarihi itibariyle - Date as of ] Do um say s - Number of births Erkek - Males K z - Females Kaynak: Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü Source: General Directorate of Civil Registration and Nationality 4.2 Ya a özel do urganl k h z, Age specific fertility rate, [ tarihi itibariyle - Date as of ] ( ) Annenin ya grubu - Age group of mother Evlenmeler ve bo anmalar, Marriages and divorces, Evlenmeler - Marriages Bo anmalar - Divorces Kaynak: Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü Source: General Directorate of Civil Registration and Nationality 16

24 Demography Demografi 4.4 Evlilik süresine göre bo anmalar, Divorces by duration of marriage, Evlilik süresi (y l) Duration of marriage (years) (%) (%) (%) Toplam - Total , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Bilinmeyen - Unknown 323 0, , ,2 Kaynak: Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü Source: General Directorate of Civil Registration and Nationality 4.5 Ölümler, Deaths, [ tarihi itibariyle - Date as of ] Türkiye - Turkey Erkek - Males Kad n - Females Kaynak : TÜ K, Ölüm statistikleri Source: TurkStat, Death Statistics 4.6 Ya grubuna göre intiharlar, Suicides by age group, Ya grubu Age group (%) (%) (%) Toplam - Total , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Bilinmeyen - Unknown 29 1,0 18 0,7 39 1,2 17

25 5 Sağlık Health 5.1 Sa l k personelinin say lar, Number of health professionals, [Tüm sektörler - All sectors] Toplam personel - Total Toplam hekim - Physicians total Uzman hekim - Specialist physician Pratisyen hekim - General practitioner Asistan hekim - Medical resident Hem ire - Nurse Ebe - Midwife Di hekimi - Dentist Eczac - Pharmacist Di er sa l k personeli Other health personnel Di er personel ve hizmet al m Other personnel and procurement of services Kaynak: Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Source: General Directorate for Health Services Not. 2012'den önceki y llarda MSB'ye ba l kurum ve kurulu larda çal an sa l k personeli say lar dahil de ildir. Note. The number of the health care personnel working in the MoD-affiliated institutions and organizations in the years before 2012 is not included. 18

26 Health Sağlık 5.2 Dallara göre hastane say lar, Number of hospitals by branches, Dallar - Branches Toplam - Total Genel hastane - General hospital Ortopedi ve travmatoloji hastanesi Orthopedics and traumatology hospital Çocuk hastal klar hastanesi Child diseases hospital Di hastanesi - Dental hospital Diyabet hastanesi - Diabetes hospital Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri Physical treatment and rehabilitation centers Gö üs hastal klar hastanesi Chest diseases hospital Kalp damar cerrahisi merkezleri Cardiovascular diseases centers Göz hastal klar hastanesi Ophtalmology hospital Kad n do um ve çocuk hastal klar hastanesi Obstetric and child hospital Kardiyoloji hastanesi - Cardiology hospital Kemik hastal klar hastanesi Bone diseases hospital Lepra hastanesi - Lepra hospital Meslek hastal klar hastanesi Occupational diseases hospital Onkoloji hastanesi - Oncology hospital Psikiyatri hastanesi - Psychiatry hospital Zührevi hastal klar hastanesi Veneral diseases hospital Cerrahi hastanesi - Surgery hospital Lösemili çocuklar hastanesi Hospital for children with leukemia Spastik çocuklar hastanesi ve rehabilite merkezi Spastic children's hospital and rehabilitation center Kaynak: Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Source: General Directorate for Health Services 19

27 Sağlık Health 5.3 Baz seçilmi enfeksiyon hastal klar n n vaka say lar, Number of cases of some infectious diseases, K zam k - Measles Yerli vaka - Local case Yabanc vaka - Imported case A DS - AIDS Yerli vaka - Local case Yabanc vaka - Imported case Tüberküloz - Tuberculosis Yerli vaka - Local case Yabanc vaka - Imported case S tma - Malaria Yerli vaka (1) - Local case (1) Yabanc vaka - Imported case Kaynak: Türkiye Halk Sa l Kurumu Source: Public Health Institution of Turkey (1) 2010, 2011 ve 2012 y llar yerli s tma vakalar n n tamam nüks vaka olup yerli yeni vaka say s "0" (s f r) d r. (1) All local malaria cases for 2010, 2011 and 2012 are Relapsing malaria cases and new local case number is "0" (zero). 5.4 Organ nakli say s, Number of organ transplantation, Toplam - Total Böbrek - Kidney Karaci er - Liver Kalp - Heart Kalp kapakç - Heart valve Akci er - Lung Kalp-Akci er - Heart-Lung Pankreas - Pancreas nce ba rsak - Small intestine Kaynak: Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Source: General Directorate for Health Services 20

28 Health Sağlık 5.5 Çocuklar n son 6 ay içinde geçirdi i hastal klar n cinsiyete göre da l m, 2012 Percentage of children who were exposed to diseases in the past 6 months by sex, 2012 [0-6 ya grubundaki çocuklar - Children in 0-6 age group] (%) Toplam Erkek Kad n Hastal k - Diseases Total Males Females shal - Diarrhea 27,9 29,7 26,1 Üst solunum yolu enfeksiyonu (Tonsilit, orta kulak iltihab, farenjit vb.) Upper respiratory tract infection (Tonsillitis, middle ear infections, pharyngitis, etc.) 27,6 28,2 27,0 Bula c hastal klar (Suçiçe i, kabakulak vb.) Communicable diseases (Varicella, mumps etc.) 11,7 11,9 11,5 Kans zl k (Demir eksikli i anemisi vb.) Anemia (Iron deficiency anemia, etc.) 9,2 9,4 9,0 A z ve di sa l sorunlar Oral and dental health problems 8,7 8,6 8,8 Alt solunum yolu enfeksiyonu (Zatürre vb.) Lower respiratory tract infection (Pneumonia, etc.) 6,1 6,3 5,9 drar yolu enfeksiyonu - Urinary tract infection 5,0 3,3 6,8 Cilt hastal klar - Skin diseases 3,4 4,0 2,8 Di er - Other 2,8 2,9 2,7 D vitamini eksikli ine ba l kemik bozukluklar (Ra itizm) - Bone deformities caused by vitamin D lack (Rickets) 1,7 2,0 1,5 Kaynak: TÜ K, Türkiye Sa l k Ara t rmas, 2012 Source: TurkStat, Turkey Health Survey, 2012 Not. Kalp hastal (kalp romatizmas, konjenital kalp hastal vb.), diyabet ( eker hastal ) ve kanser di er içerisinde kapsanm t r. Note. Heart disease (cardiac rheumatism, congenital heart disease etc.), diabetes and cancer have been included in other. 21

29 Sağlık Health 5.6 Çocuklar n son 6 ay içinde geçirdi i hastal k/sa l k sorunlar n n cinsiyete göre da l m, 2012 Percentage of children who were exposed to diseases/health conditions in the past 6 months by sex, 2012 [7-14 ya grubundaki çocuklar - Children in 7-14 age group] Hastal k/sa l k sorunu Toplam Erkek Kad n Diseases/Health problems Total Males Females A z ve di sa l sorunlar Oral and dental health problems 24,5 24,2 24,9 Göz ile ilgili sorunlar - Visual problems 11,5 11,7 11,3 Enfeksiyöz hastal klar - Infectious diseases 11,5 10,6 12,4 Cilt hastal klar - Skin diseases 4,7 4,4 5,1 Beslenme ile ili kili hastal klar Diseases related with nutrition 4,1 4,8 3,5 itme ile ilgili sorunlar - Hearing problems 2,6 2,5 2,7 Di er - Other 2,5 2,8 2,2 Ruh sa l sorunlar - Mental health problems 2,4 2,5 2,2 Kas iskelet sistemi hastal klar Musculoskeletal system diseases 1,9 2,4 1,3 Kaynak: TÜ K, Türkiye Sa l k Ara t rmas, 2012 Source: TurkStat, Turkey Health Survey, 2012 Not. stismar ve iddet vakalar na ba l sa l k sorunlar ile sigara kullan m na ba l sa l k sorunlar di er içerisinde kapsanm t r. Note. Health problems connected with abuse and violence events and cigarette smoking have been included in other. 5.7 Hekim taraf ndan te his edilen ilk be hastal k/sa l k sorunlar n n cinsiyete göre da l m, 2012 The percentage of first five diseases/health problems diagnosed by a medical doctor by sex, 2012 [15 ya - age] Hastal k/sa l k sorunu Toplam Erkek Kad n Diseases/Health problems Total Males Females Hipertansiyon - High blood pressure (hypertension) 12,8 8,5 17,1 Bel bölgesi kas iskelet sistem problemleri Back musculoskeletal system disorders 10,9 8,0 13,8 Romatizmal eklem hastal (romatoid artrit) Rheumatismal joint disease (romatoid artrit) 7,9 4,2 11,4 Mide ülseri (gastrik ülser) - Gastric ulcer 7,2 5,8 8,7 eker hastal (diyabet) - Diabetes 6,7 5,5 7,9 Kaynak: TÜ K, Türkiye Sa l k Ara t rmas, 2012 Source: TurkStat, Turkey Health Survey, 2012 (%) (%) 22

30 Health Sağlık 5.8 Bireylerin vücut kitle indeksinin cinsiyet ve yerle im yerine göre da l m, 2012 Body mass index distribution of individuals by sex and residence, 2012 [15 ya - age] Yerle im yeri ve cinsiyet Dü ük kilolu Normal kilolu Fazla kilolu Obez Permanent residence and sex Underweight Normal weight Overweight Obese Türkiye - Turkey Toplam - Total 3,9 44,2 34,8 17,2 Erkek - Males 2,7 44,7 39,0 13,7 Kad n - Females 5,1 43,6 30,4 20,9 Kent - Urban Toplam - Total 4,0 44,5 34,6 17,0 Erkek - Males 2,7 44,7 39,4 13,3 Kad n - Females 5,3 44,2 29,7 20,8 K r - Rural Toplam - Total 3,5 43,4 35,2 17,9 Erkek - Males 2,4 44,7 38,1 14,8 Kad n - Females 4,7 42,2 32,1 21,1 Kaynak: TÜ K, Türkiye Sa l k Ara t rmas, 2012 Source: TurkStat, Turkey Health Survey, 2012 Not. Rakamlardaki yuvarlamadan dolay sat r toplam 100'ü vermeyebilir. Note. Sum of row percentages may not be equal to 100 due to rounding of the numbers. 5.9 Bireylerin tütün ve tütün mamulü kullanma oran, 2008, 2012 Percentage of individuals smoking, 2008, 2012 [15 ya - age] Yerle im yeri ve cinsiyet Permanent residence Hergün - Daily u anda kullanm yor/ Not at all / Never used and sex Toplam - Total 27,4 23,8 3,9 3,3 68,7 72,9 Erkek - Males 43,8 37,3 4,1 4,1 52,1 58,5 Kad n - Females 11,6 10,7 3,6 2,4 84,8 86,9 Kent - Urban 28,9 25,7 4,1 3,3 67,0 71,0 Erkek - Males 43,9 38,9 3,9 4,1 52,2 57,0 Kad n - Females 14,5 13,0 4,2 2,6 81,3 84,5 K r - Rural 23,9 18,9 3,3 3,1 72,8 78,0 Erkek - Males 43,6 33,3 4,5 4,2 51,9 62,5 Kad n - Females 5,0 4,7 2,2 2,0 92,8 93,3 Kaynak: Küresel Yeti kin Tütün Ara t rmas, 2008, 2012 Source: Global Adult Tobacco Survey, 2008, 2012 Ara s ra Less than daily Not. Tablodaki rakamlar yuvarlamadan dolay toplam vermeyebilir. Note. Total numbers may not be correct due to do rounding of the numbers. Hiç kullanmam (%) 23

31 6 Eğitim ve Kültür Education and Culture 6.1 Ö retim y l ve okul grubuna göre okulla ma oran, 2011/' /'14 Schooling ratio by group of schools and the education year, 2011/' /'14 E itim seviyesi Brüt Net Brüt Net Brüt Net Level of educational Gross Net Gross Net Gross Net lkö retim Primary education 108,4 98, Erkek - Males 108,2 98, Kad n - Females 108,7 98, lkokul Primary school ,5 98,9 111,9 99,6 Erkek - Males ,2 98,8 111,5 99,5 Kad n - Females ,8 98,9 112,4 99,6 Ortaokul Junior high school ,6 93,1 108,8 94,5 Erkek - Males ,1 93,2 106,9 94,6 Kad n - Females ,2 93,0 110,8 94,5 Orta ö retim Secondary education 92,6 67,4 96,8 70,1 103,3 76,7 Erkek - Males 95,7 68,5 99,6 70,8 106,1 77,2 Kad n - Females 89,3 66,1 93,8 69,3 100,3 76,1 Yüksekö retim 2011/'12 Higher education 66,2 35,5 74,9 38,5 - - Erkek - Males 70,6 35,6 79,5 38,4 - - Kad n - Females 61,7 35,4 70,0 38,6 - - Not 1. Y l ortas nüfus projeksiyonlar kullan lm t r. 2. Okulla ma oranlar 2007/'08 ö retim y l ndan itibaren Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi sonuçlar na göre hesaplanmaktad r. Note 1. The mid-year population projections were used. 2012/'13 2. Schooling ratios from educational year were calculated according to the results of the Address Based Population Registration System. 2013/'14 (%) 24

32 Education and Culture Eğitim ve Kültür 6.2 E itim kurumlar na göre ö renciler, 2012/' /'14 Enrollments by educational institutions, 2012/' /' /'13 (3) 2013/'14 E itim kurumu Okul Ö renci Okul Ö renci Educational institutions School Enrollment School Enrollment Okul öncesi e itim (1) - Pre-school (1) lkokul - Primary school Ortaokul - Junior high school Genel lise (1) - General high schools (1) Mesleki ve teknik lise (1) Vocational and technical high schools (1) Fakülte ve yüksek okul (2) Higher educational institutions (2) Kaynak: Milli E itim Bakanl, Milli E itim statistikleri, 2013/'14 Source: Ministry of Education, National Education Statistics, 2013/'14 (1) Resmi ve özel okullar kapsar. (1) It covers public and private schools. (2) Bilgiler YÖK'ten al nm t r. (2) Source: General Directorate of Higher Education. (3) tarihli ve 4306 Say l Kanun ile 1997/'98 ö retim y l ndan itibaren 8 y ll k kesintisiz, tarihli ve 6287 Say l Kanun ile 2012/'13 ö retim y l ndan itibaren de 12 y ll k kademeli zorunlu e itime geçilmi tir. (3) Compulsory education was expanded to 8 uninterrupted with Law No.4306 dated as of 1997/'98 educational year,but to 12 gradual years with Law No.6287 dated as of 2012/'13 educational year. 25

33 Eğitim ve Kültür Education and Culture 6.3 Yüksek ö retim kurumlar nda (lisans) ö retim alan na göre ö renciler, 2012/'13 Higher educational institutions enrollments by fields of study, 2012/'13 Kad n Erkek Ö retim alan - Field of education Females Males Toplam - Total E itim - Education nsani bilimler ve sanat - Human sciences and art Sosyal bilimler, i yönetimi, hukuk Social sciences, business, law Müspet ve do a bilimleri - Positive and natural sciences Mühendislik, üretim ve yap Engineering, production and construction Ziraat, ormanc l k, su ürünleri ve veterinerlik Agriculture, forestry, fishery and veterinary Sa l k ve sosyal hizmetler - Health and social services Hizmetler - Services Kaynak: ÖSYM, Ölçme, Seçme ve Yerle tirme Merkezi 2012/'13 Ö retim Y l Yüksekö retim statistikleri Source: Assessment Selection and Placement Centre 2012/'13 Higher Education Statistics 6.4 Ö retim elemanlar n n akademik görevlerine göre say lar, 2012/'13 Number of teaching staff by academic title, 2012/'13 Toplam Kad n Erkek Total Females Males Profesör - Professor Doçent - Associate professor Yard mc doçent - Assistant professor Ö retim görevlisi - Instructor Okutman - Language instructor Uzman - Specialist Ara t rma görevlisi - Research assistant Çevirici - Translator E itim-ö retim planlamac s Education-training planner Kaynak: ÖSYM, Ölçme, Seçme ve Yerle tirme Merkezi,2012/'13 Ö retim Y l Yüksekö retim statistikleri Source: Assessment Selection and Placement Centre, 2012/'13 Higher Education Statistics 26

34 Education and Culture Eğitim ve Kültür 6.5 Ortaö retim son s n fta okuyan ö rencilerin ÖSS sonucuna göre fakülte ve yüksekokula yerle me oran, According to Student Selection Examination, the percentage of students entering faculty and vocational training school from last grade in the secondary education, ÖSS'ye giren ö renci say s Number of student getting selection examination Fakülte ve yüksekokula yerle en Entering student to faculty and vocational training school (%) 54,3 56,7 57,5 Önlisans - Vocational training school (%) 45,4 46,9 43,5 Lisans - Undergraduate (%) 42,8 41,8 45,5 Aç kö retim - Open education (%) 11,8 11,2 10,9 Kaynak: ÖSYM, Ölçme, Seçme ve Yerle tirme Merkezi ortaö retim kurumlar na göre Ö renci Seçme ve Yerle tirme S nav Sonuçlar Source: Assessment Selection and Placement Centre, Student Selection and Placement Center Examination Results by secondary education institutions, Yurt d nda ö renim yapan resmi burslu ö renci say lar, Number of Turkish Government sponsored students educated abroad Yabanc dil - Language Haz rlanma ö renimi - Preparation of education - 4 Yüksek lisans - Master Doktora - Doctorate Staj - Internship - 11 Kaynak: Milli E itim Bakanl ; Yüksekö retim Genel Müdürlü ü Source: The Ministry of National Education; General Directorate of Higher Education 27

35 Eğitim ve Kültür Education and Culture 6.7 Kütüphaneler, kitap sayısı ve kütüphanelerden yararlananlar Libraries, number of books and library users, Milli Kütüphane - National Library Kütüphane sayısı - Number of libraries Kitap - Books Kütüphanelerden yararlananlar Library users Halk kütüphanesi - Public libraries Kütüphane sayısı - Number of libraries Kitap - Books Kütüphanelerden yararlananlar Library users Üniversite kütüphanesi - University libraries Kütüphane sayısı - Number of libraries Kitap - Books Gazetelerin ve dergilerin co rafi kapsama (yay n bölgesi) göre say s, Number of newspapers and magazines by geographical coverage (region of publishing), Gazete - Newspapers Dergi - Magazines Toplam - Total Yerel - Local Bölgesel - Regional Ulusal - National Sinema salonu, gösterilen film ve seyirci sayısı, Movie houses, movies and attendances, Sinema salonu sayısı - Number of movie houses Gösterilen film sayısı - Number of movies Yerli film - National production Yabancı film - Foreign production Seyirci sayısı - Number of attendances Kaynak: Sinema müdürlükleri Source: Directorates of cinemas 28

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute MTB: 2014-374-10 Adet-Copies Foreword Önsöz ÖNSÖZ FOREWORD Toplumun pek çok alan na yönelik resmi

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2012

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2012 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2014

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2014 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2014 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2014 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2010

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2010 TÜİK İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2010 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK MTB: 2010-962-10 Adet-Copies Contents İçindekiler Arazi 2 Land klim 4 Climate Çevre 6

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009 TÜİK ISSN 0082-691X TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK 3436 MTB: 2010-399-350 Adet-Copies ISBN 978-975-19-4770-3

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2011

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2011 TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2011 TÜİK ISSN 0082-691X TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2011

Detaylı

TÜRK YE STAT ST K YILLI I

TÜRK YE STAT ST K YILLI I ISSN 0082-691X TÜRK YE STAT ST K YILLI I 2 04 Turkey s Statistical Yearbook T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics, Prime Ministry, Republic of Turkey İçindekiler Contents

Detaylı

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TURKEY DISABILITY SURVEY 2002

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TURKEY DISABILITY SURVEY 2002 TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TURKEY DISABILITY SURVEY 00 997 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI STATE INSTITUTE OF STATISTICS PRIME MINISTRY REPUBLIC OF TURKEY T.C. BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER

Detaylı

SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2010

SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2010 TÜİK SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2010 ISSN 1306-8180 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2010 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009

BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009 TÜİK BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009 ISSN 1307-0894 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3426 MTB: 2010-233-247 Adet II ISBN 978-975-19-4753-6 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye İstatistik Kurumu,

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET SA LIK BAKANLI I Araflt rma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baflkanl REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH

TÜRK YE CUMHUR YET SA LIK BAKANLI I Araflt rma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baflkanl REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH Health Statistics TÜRK YE CUMHUR YET SA LIK BAKANLI I Araflt rma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baflkanl REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH Research, Planning and Coordination Council SA LIK STAT

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İSTATİSTİKLERLE KADIN Women in Statistics 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

BARTIN østatøstøklerø 2011 T.C. BARTIN VALøLøöø

BARTIN østatøstøklerø 2011 T.C. BARTIN VALøLøöø BARTIN STAT ST KLER 2011 T.C. BARTIN VAL L Bart n statistikleri, 2011 Yay n No: 06 ISBN: 978-605-359-914-2 leti im T.C. Bart n Valili i Tel: + (378) 227 10 43 Fax: + (378) 227 55 88 bartin@icisleri.gov.tr

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013 Açık Hava Müzesi-Göreme TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2007-2008

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2007-2008 MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2007-2008 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION STRATEGY DEVELOPMENT

Detaylı

National Education Statistics

National Education Statistics MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2010-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Republic of Turkey Ministry of National Education

Detaylı

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TURKEY DISABILITY SURVEY 2002 STATE INSTITUTE OF STATISTICS PRIME MINISTRY REPUBLIC OF TURKEY TURKISH PRIME MINISTRY PRESIDENCY OF ADMINISTRATION ON DISABLE PEOPLE Bu yayının

Detaylı

İSTATİSTİK YILLIĞI STATISTICAL YEARBOOK 2011

İSTATİSTİK YILLIĞI STATISTICAL YEARBOOK 2011 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS İSTATİSTİK YILLIĞI STATISTICAL YEARBOOK 2011 DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA DAİRESİ STATE PLANNING ORGANIZATION STATISTICS

Detaylı

~AGL!~\ \. 2()O2 \ '\. ~ ıst A T~5"f~~eRp. StATISTICS~ HEALTH. J.C. SAGLlK BAKANllGI. Plaaai..~deac:;.,.,"'a """"'d ..~ "'"

~AGL!~\ \. 2()O2 \ '\. ~ ıst A T~5f~~eRp. StATISTICS~ HEALTH. J.C. SAGLlK BAKANllGI. Plaaai..~deac:;.,.,'a 'd ..~ ' J.C. SAGLlK BAKANllGI ~ REPUBUC OF TURKEY MINlSTRY OF HEALTH lıiiır8iiiii "'" \ ~AGL!~\ \. ıst A T~5"f~~eRp HEALTH StATISTICS~ 2()O2 \ '\. ~ \, \..~a, Planlama - ıa..,di~,yan ""ro," ""'al'ğ'..~ Plaaai..~deac:;.,.,"'a

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE MUŞ 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE MUŞ 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE MUŞ 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE MUŞ 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE MUŞ 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE MUŞ 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE MUŞ 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İZMİR 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İZMİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İZMİR 2013 Saat Kulesi TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İZMİR 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 İZMİR İstatistiki

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ Household Labour Force Statistics 2011

HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ Household Labour Force Statistics 2011 TÜİK HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ Household Labour Force Statistics 2011 ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ Household Labour

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013 Kuş Cenneti- Manyas TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013 Harran Evleri TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 ŞANLIURFA

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANTALYA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANTALYA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANTALYA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANTALYA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 ANTALYA İstatistiki veri

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 Ben u Sen Burcu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK

Detaylı

2012 YILLIK RAPOR www.tedas.gov.tr ANNUAL REPORT

2012 YILLIK RAPOR www.tedas.gov.tr ANNUAL REPORT ANNUAL REPORT TÜRK YE ELEKTR K DA ITIM A.. GENEL MÜDÜRLÜ Ü TURKISH ELECTRICITY DISTRIBUTION CO. GENERAL DIRECTORATE nönü Bulvar No: 27 06490 Bahçelievler/ANKARA Tel: +90 312 212 69 00-45 Faks: +90 312

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KIRKLARELİ 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KIRKLARELİ 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KIRKLARELİ 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KIRKLARELİ 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KIRKLARELİ 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KIRKLARELİ 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KIRKLARELİ 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute SEÇİLMİŞ

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY T.C. ÇALIŞMA VE REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2010 ISSN: 1301-2908 ISBN: 978-975-455-172-3 T.C. ÇALIŞMA VE REPUBLIC OF TURKEY

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ARTVİN 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ARTVİN 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ARTVİN 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ARTVİN 2013 Kafkasör Yaylası TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ARTVİN 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ

Detaylı