ADALET İSTATİSTİKLERİ Judicial Statistics 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADALET İSTATİSTİKLERİ Judicial Statistics 2013"

Transkript

1 ADALET İSTATİSTİKLERİ Judicial Statistics 2013 Resmi İstatistik Programı Yayınıdır A Publication of Official Statistics Programme T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Republic of Turkey, Ministry of Justice General Directorate of Judicial Record and Statistics

2 ADALET İSTATİSTİKLERİ Judicial Statistics 2013 Resmi İstatistik Programı Yayınıdır A Publication of Official Statistics Programme T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Republic of Turkey, Ministry of Justice General Directorate of Judicial Record and Statistics

3 ADALET İSTATİSTİKLERİ 2013 Judicial Statistics Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü For questions about contents of the publication General Directorate of Judicial Record and Statistics Tel: +90 (312) Faks-Fax: +90 (312) İnternet Internet E-posta Yayın No 8 Publication Number Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü General Directorate of Judicial Record and Statistics Tuna Cad. No: ANKARA / TÜRKİYE Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre her hakkı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne aittir. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından izinsiz çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. General Directorate of Judicial Record and Statistics reserves all the rights of this publication. Unauthorised duplication or distribution of this publication is prohibited under Law No: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara Turkish Statistical Institute, Printing Division, Ankara Tel: +90 (312) * Faks-Fax: +90 (312) Aralık 2014 December 2014 MTB: Adet-Copies ISBN

4 Foreword Önsöz ÖNSÖZ FOREWORD Bilgi ve bilişim toplumunda istatistiğin evrensel bir konuşma dili hâline geldiği bilinmektedir. Ulusul ve uluslararas stratejik hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflerin başar s n n ölçülmesinde doğru, güncel ve güvenilir istatistiklere ihtiyaç duyulmaktad r. Günümüzde bilginin doğru yorumlanmas nda ve karar alma sürecinde, gerek araşt rmac lar n gerekse karar al c lar n çal şmalar nda, istatistikî verileri etkin olarak kulland klar görülmektedir. It is known that statistic has been a global spoken language in information society. Correct, current and reliable statistical datas are needed in order to determine national and international objectives and to measure success of these objectives. It is seen that at present time both researchers and decision makers use statistical datas effectively during the decision making process and interpreting of information truly.. Genel Müdürlüğümüzce, Resmî İstatistik Program na göre değişkenler belirlenerek verilerin toplanmas suretiyle elde edilen güvenilir, tarafs z, kaliteli, standartlara uygun, k yaslanabilir, tutarl ve zamanl verilerle istatistikî bilgi kaynağ oluşturularak karar al c lara yol gösterilmesi hedeflenmiştir. It has been aimed to guide decision makers by creating reliable, impartial, quality, in accordance with standarts, comparable, consistent and well-timed information source by our Directorate General through collecting datas by determining variables according to the Official Statistics Programme. Adlî istatistik, Anayasa Mahkemesi, Yarg tay, Dan ştay, Uyuşmazl k Mahkemesi, Askerî Yarg tay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, Yüksek Hakem Kurulu, Hâkimler ve Savc lar Yüksek Kurulu, Milli Savunma Bakanl ğ, Adlî T p Kurum Başkanl ğ, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliği verileri ile ilk derece adlî ve idarî yarg da görülen davalar ve verilen kararlar n mahiyetine, taraflar n özelliklerine ilişkin olarak sistemli bir şekilde toplan p s n fland r lan say sal verilerin analiz edilip değerlendirilmesinden oluşmaktad r. Judicial Statistics consist of datas compiled from the analysed digital data,collected systematically according to decisions of Constitutional Court, the Supreme Court, the Council of State, the Court of Jurisdictional Disputes, the Military Supreme Court, the Military High Administration Court, the Ministry of National Defence Military Justice Affairs Department, High Arbitration Committee, Turkish Notary Public Union, Council of Forensic Medicine and properties of parties. Genel Müdürlüğümüz, her y l düzenli olarak ç karm ş olduğu Adalet İstatistikleri yay n ile, mevcut aksakl k ve eksikliklerin tespiti ve bunlar n giderilmesinde, k sa ve uzun vadeli stratejik plân, program ve projelerin yap lmas nda, otuz beş y ll k tecrübesiyle yarg ya ilişkin istatistik hizmeti vermek suretiyle öncü rol üstlenmiştir. Günümüzde bakanl klar n artan ve değişen talepleri, yeni bakanl klar n kurulmas ve faaliyet plânlamalar nda birçok istatistikî veriye ihtiyaç duymalar, keza Avrupa Birliğine uyum sürecinde yeni uluslararas kurum ve kuruluşlar n oluşmas ve bunlar n birçok ayr nt y kapsayan istatistikî veri istemeleri karş s nda, istatistik birimi giderek daha önemli bir hâl alm şt r. With the annually published "Judicial Statistics" book our Directorate General has been a pioneer in determination and elimination of curent troubles and deficiencies, making long and short term strategical plan, programme and projects by providing judicial statstic service with it's thirthy five years experience. Nowadays statistical unit has become important with increasing and changing demands of ministries, establisment of new ministries and their need of statistical data in their activity repeort, likewise establishment of new institutions and organizations with the process of adaptation to the Eropean Union and their need for detailed statistical data. "Adalet İstatistikleri 2013" yay n Türk yarg sisteminin 2013 y l ndaki işleyişi ve iş yüküne ait bilgileri kapsamaktad r. Yay n n karar al c lara, araşt rmac lara ve tüm kullan c lara yararl olacağ kanaatindeyim.. Bu yay n n haz rlanmas nda özverili çal şmalar ndan dolay emeği geçenlere teşekkür ederim. The publication of Judicial Statistics 2013 encompasses information related to the functioning and workload of Turkish judiciary system in I am convinced that this publication would be of benefit to decision makers, researchers and all users. I would like to congratulate those who exerted a selfsacrificing effort in the preparation of this publication... Kenan İPEK Hâkim Müsteşar Judge Undersecretary III

5 Introduction Sunuş SUNUŞ INTRODUCTION Günümüz dünyas n n önemli olgular ndan biri olan küreselleşmenin gelişiminde, bilgi toplumu kavram ön plâna ç kmaktad r. Gelişen dünya ve bilgi toplumu, çağ n gerekliliklerini yerine getirmek ad na yapt ğ araşt rmalarda istatistik biliminden faydalanmaktad r. Notion of "information society" comes into prominence in the development of golbalisation which is one of the important facts of today's world. Developing world and information society utilise "statistic" science in order to supply requirments of the time. Belirli bir alana ilişkin sonuç ç karmak ve buna bağl olarak plân ve düzenleme yapmak için adlî, idarî, malî, kültürel, bilimsel ve toplumsal alanlarda toplanan verilerin s n fland r lmas, çözümlenmesi ve yorumlanmas nda istatistiğin büyük önem arz ettiğini ve bu niteliği ile bilgi toplumunun yolunu ayd nlatt ğ n söyleyebiliriz. We can say that categorization of datas which is collected from judicial, administrative, financial,cultural,scientific and social fields to make inferences concerning to a special field and make plan and regulation accordingly has importance and leads the way of information society. İstatistik ve bilgi toplumu aras ndaki bu ilişki, adalet alan ndaki gelişim ve değişimleri de istatistik perspektifiyle yak ndan takip etmeyi gerekli k lm şt r. This relaitonship between statistic and information society necessiates to follow change and developments in justice area in the perspective of statistic. Suç niteliğindeki eylemlerin savc l k ve mahkemelere yans yan say sal dökümü ile adaletle ilgili diğer başvuru ve davalar n say labilir kay tlar adalet istatistiklerinin temelini oluşturmaktad r. Numeric data of acts which constitute a crime and countable proofs of other cases and applications which is related to justice are the basis of judicial statistics. Genel Müdürlüğümüz, Bakanlar Kurulu karar uyar nca haz rlanan Resmî İstatistik Program na uygun değişkenleri belirleyerek, verilerin toplanmas, s n fland r lmas ve yorumlanmas yla ortaya konulan güncel, güvenilir istatistiklerle adalet teşkilât n n etkinliği ve verimliliğinin artt r lmas ve geleceğe yönelik belirsizliğin azalt l p kabul edilebilir seviyeye getirilmesinde önemli bir görev üstlenmiştir. Our Direcotrate General takes an active role in collecting data, classifying and interpreting this data and with currenct and reliable statistics increasing the effectiveness and productivity of judicial organization by determining variables which is suitable fo Official Statistic Programme. Adalet İstatistikleri 2013 yay n, 2013 y l nda toplanan verilerin, 2004 y l ndan bu yana toplanm ş verilerle birlikte değerlendirilmesi sonucunda elde edilen istatistikler ile, hukuk ve adalet sisteminin y llar n kapsayan döneminin fotoğraf n çekerek, ulusal ve uluslararas kullan c lar n geleceğe yönelik tasar mlarda bulunabilmelerine imkân sağlamaktad r. "Judicial Statistics 2013" book enable national and international users to make prudential plannings by showing the photograph of the time period of law and justice system with the statistics obtained after evaluation of datas which were collected in 2013 together with the datas have been collected since Yay n n meslektaşlar ma, araşt rmac lara ve tüm kullan c lara faydal olmas n temenni eder, bu kitab n haz rlanmas nda emeği geçenlere teşekkürlerimi sunar m. I wish this publication to be useful for my colleauges, reasearchers and all users and I thank those who contributed the preparation of this book. Yüksel KOCAMAN Hâkim Genel Müdür Judge General Director V

6 Contents İçindekiler İÇİNDEKİLER CONTENTS Sayfa Page Önsöz III Foreword Sunuş V Introduction İçindekiler VII Contents Grafik, Harita ve Tablo Listesi VIII List of Graphics, Maps and Tables Simge ve K saltmalar XVI Symbols and Abbreviations Aç klama XVII Explanation I. Tarihi Tablolar, I. Historical Tables, II. Adalet İstatistikleri, 2013 II. Judicial Statistics, Adalet Teşkilat Judicial Organization 2. Cumhuriyet Başsavc l klar Chief Public Prosecutors' Offices 3. Mahkemeler Courts Ceza Mahkemeleri 96 The Criminal Courts Hukuk Mahkemeleri 196 The Civil Courts İdari Mahkemeler 214 The Administrative Courts VII

7 Grafik, Harita ve Tablo Listesi List of Graphics, Maps and Tables GRAFİK, HARİTA ve TABLO LİSTESİ LIST OF GRAPHICS, MAPS and TABLES I. Tarihi Tablolar, I. Historical Tables, Grafik Sayfa Page Graph 1 Yarg tay Ceza Genel Kurulu ve ceza dairelerinin iş durumu, Yarg tay Hukuk Genel Kurulu ve hukuk dairelerinin iş durumu, Activities of the General Board of Criminal Department and criminal departments of the Supreme Court, Activities of the General Board of Civil Department and civil departments of the Supreme Court, Dan ştay Birinci Daire'nin iş durumu, Activities of the First Department of the Council of State, Dan ştay dava dairelerinin iş durumu, Activities of the lawsuit departments of the Council of State, TMK 10. madde ile görevli Ağ r Ceza Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavc l klar soruşturma evresi iş durumu, Cumhuriyet Başsavc l klar soruşturma evresi iş durumu, Activities of the Chief Public Prosecutors' Offices of High Criminal Courts (assigned by article 10 of LFAT) at the investigation stage, Activities of the Chief Public Prosecutors' Offices at the investigation stage, Ceza mahkemelerinin iş durumu, Activities of the criminal courts, Hukuk mahkemelerinin iş durumu, Activities of the civil courts, İdari mahkemelerin iş durumu, Activities of the administrative courts, Mahkemelerdeki (ceza, hukuk ve idari) hakim say s ve bir hakime düşen dava say s, Number of judges in the courts (criminal, civil and administrative) and cases per judge, Tablo Table 1 Yarg tay Cumhuriyet Başsavc l ğ iş durumu, Activities of the Chief Public Prosecutors' Office of the Supreme Court, Yarg tay dava daireleri iş durumu, Activities of the lawsuit departments of the Supreme Court, Dan ştay daireleri iş durumu, Activities of the departments of the Council of State, Soruşturma evresi Cumhuriyet Başsavc l klar iş durumu, Soruşturma evresinde Cumhuriyet Başsavc l klar na gelen, karara bağlanan ve gelecek y la devreden faili meçhul dosyalar, Activities of the Chief Public Prosecutors' Offices at the investigation stage, Cases of unknown offenders brought, judged and postponed until next year in the investigation stage of the Chief Public Prosecutors' Offices VIII

8 List of Graphics, Maps and Tables Grafik, Harita ve Tablo Listesi Sayfa Page 6 Cumhuriyet Başsavc l klar nda infaz için verilen ilamlar, Karar türüne göre Cumhuriyet Başsavc l klar soruşturma evresinde karara bağlanan dosyalardaki suç say s, Decree for execution rendered at the Chief Public Prosecutors' Offices, Number of crimes in judged cases in the investigation stage of the Chief Public Prosecutors' Offices by decision types, Cumhuriyet Başsavc l klar nda faili meçhul olup da zamanaş m sonuna kadar, daimi aramaya al nan dosyalarda verilen kararlar, Mahkemelerin (ceza, hukuk ve idari) iş durumu, Mahkemelerdeki (ceza, hukuk ve idari) hakim say s, mahkemelere gelen ve bir hakime düşen dava say s, Mahkeme türüne göre ceza mahkemelerinde karara bağlanan davalar n gelen davalara oran (%), Mahkeme türüne göre ceza mahkemelerine gelen, karara bağlanan ve gelecek y la devreden davalardaki san klar, Decisions judged in cases pending until the expiration of time limit due to unknown offender at the Chief Public Prosecutors' Offices, Activities of courts (criminal, civil and administrative), Number of judges in the courts (criminal, civil and administrative), cases brought to courts and cases per judge, Ratio of cases judged at the criminal courts to cases brought by type of court (%), Accused persons in cases brought, judged and transferred to the following year at the criminal courts by type of court, II. Adalet İstatistikleri, 2013 II. Judicial Statistics, Adalet Teşkilat 1. Judicial Organization Grafik Graph 1. 1 Karar türüne göre Yarg tay Ceza Genel Kurulu ve ceza dairelerinde karara bağlanan ceza davalar, Karar türüne göre Yarg tay Hukuk Genel Kurulu ve hukuk dairelerinde karara bağlanan hukuk davalar, Karar türüne göre ilk derece incelenen davalar, Criminal cases judged at the General Board of Criminal Department and criminal departments of the Supreme Court by type of judgement, Civil cases judged at the General Board of Civil Department and civil departments of the Supreme Court by type of judgement, Cases of the first instance by type of judgement, Karar türüne göre temyizen incelenen davalar, Cases of appeal by type of judgement, 2013 Tablo Table 1. 1 Anayasa Mahkemesi personel durumu, Personnel of the Constitutional Court, Anayasa Mahkemesi'ne gelen, karara bağlanan ve gelecek y la devredilen iptal ve itiraz davalar, Actions of annulment and objection brought, judged and postponed until next year at the Constitutional Court, 2013 IX

9 Grafik, Harita ve Tablo Listesi List of Graphics, Maps and Tables Sayfa Page 1. 3 Anayasa Mahkemesi'ne Yarg tay Cumhuriyet Başsavc l ğ nca siyasi partiler hakk nda aç lan ihtar ve kapatma davalar, Anayasa Mahkemesi'ne gelen, karara bağlanan ve gelecek y la devredilen siyasi parti mali denetimi, Anayasa Mahkemesi'ne yap lan bireysel başvuru say lar, Actions of caution and closing about political parties filed by the Supreme Court to Constitutional Court, Cases brought, judged and postponed until next year at the Constitutional Court regarding financial supervision of political parties, Number of individual application made to Constitutional Court, Yarg tay personel durumu, Personnel of the Supreme Court, Yarg tay iş durumu, Activities of the Supreme Court, Dan ştay personel durumu, Personnel of the Council of State, Dan ştay dava daireleri iş durumu, Activities of the lawsuit departments of the Council of State, Dava konusuna göre Dan ştay dava dairelerine gelen, karara bağlanan ve gelecek y la devredilen davalar, Dan ştay dava dairelerinde karar türüne göre karara bağlanan davalar, Dan ştay dava dairelerine göre y l içinde davan n aç lmas nda yürütmeyi durdurma istemli dava say s ile geçmiş y llardan devredilenler dahil karara bağlanan davalar, Dan ştay Birinci Daire'de dava konusu ve karar türüne göre karara bağlanan davalar, Dan ştay Birinci Daire'de 4483 ve 2547 Say l Kanun'a göre karara bağlanan dosyalar n incelenme nedeni, derecesi ve davac lar, Dan ştay Birinci Daire'de 4483 ve 2547 Say l Kanun'a göre karara bağlanan dosyalardaki san klar n suç ve karar türü, Cases brought, judged and postponed until next year at the lawsuit departments of the Council of State by subject of case, Cases judged at the lawsuit departments of the Council of State by type of judgement, Cases related to the demand of stay of execution at the time of filing cases within the year and judged cases included transferred cases from the past years by lawsuit departments of the Council of State, Cases judged at the First Department of the Council of State by subject of case and type of judgement, Reason for examination and level of review of the files judged at the First Department of the Council of State by the Law No and 2547 and plaintiffs, Type of judgement and crime of the accused persons in the files judged at the First Department of the Council of State by the Law No and 2547, Yüksek Hakem Kurulu personel ve iş durumu, Personnel and activities of the High Board of Arbitration, Uyuşmazl k Mahkemesi personel ve iş durumu, Personnel and activities of the Court of Jurisdictional Disputes, 2013 X

10 List of Graphics, Maps and Tables Grafik, Harita ve Tablo Listesi Sayfa Page 1.18 Savc, hakim ve Adalet Bakanl ğ 'nda çal şan diğer personel say s, Baro bulunan illerde baroya kay tl avukat ve dava vekilleri, Adli T p Kurumu ihtisas kurullar ve ihtisas daireleri iş durumu, Adli T p Kurumu şube müdürlüklerinin iş durumu, Number of prosecutors, judges and other personnel in the Ministry of Justice, Lawyers and counsellors registered with the Bar Association by province, Activities of the specialized boards and specialized departments of the Council of Forensic Medicine, Activities of the directorates of the Council of Forensic Medicine, Askeri Adalet Teşkilat personel durumu, Personnel of the Military Judicial Organization, Askeri Adalet Teşkilat iş durumu, Activities of the Military Judicial Organization, Askeri ceza ve tutukevine giren, ç kan tutuklu ve hükümlüler, Arrested and convicts received into and discharged from military prison and detention house, İBBS 3. düzeye göre noterlikler, Notary publics by SR, level 3, İBBS 3. düzeye göre noterliklerin işlem türü, Type of notary transactions by SR, level 3, İcra müdürlüklerinin iş durumu, Activities of the enforcement directories, Cumhuriyet Başsavc l klar 2. Chief Public Prosecutors' Offices Grafik Graph 2. 1 Ağ r Ceza Mahkemesi (TMK 10. madde ile görevli) Cumhuriyet Başsavc l klar nda soruşturma evresinde şüpheliler hakk nda verilen kararlar, Türk Ceza Kanunu uyar nca Ağ r Ceza Mahkemesi (TMK 10. madde ile görevli) Cumhuriyet Başsavc l klar nda soruşturma evresinde şüpheliler hakk nda verilen kararlar, Judgements rendered for suspects at the investigation stage at the Chief Public Prosecutors' Offices of High Criminal Courts (assigned by article 10 of LFAT), Judgements rendered for suspects at the investigation stage at the Chief Public Prosecutors' Offices of High Criminal Courts (assigned by article 10 of LFAT) in accordance with TCL, Özel Kanunlar uyar nca Ağ r Ceza Mahkemesi (TMK 10. madde ile görevli) Cumhuriyet Başsavc l klar nda soruşturma evresinde şüpheliler hakk nda verilen kararlar, Judgements rendered for suspects at the investigation stage at the Chief Public Prosecutors' Offices of High Criminal Courts (assigned by article 10 of LFAT) in accordance with special laws, 2013 XI

11 Grafik, Harita ve Tablo Listesi List of Graphics, Maps and Tables Sayfa Page 2. 4 Karar türüne göre Cumhuriyet Başsavc l klar nda soruşturma evresinde şüpheliler hakk nda verilen kararlar, Türk Ceza Kanunu uyar nca Cumhuriyet Başsavc l klar nda soruşturma evresinde şüpheliler hakk nda verilen kararlar, Judgements rendered for suspects at the investigation stage at the Chief Public Prosecutors' Offices by types of decision, Decisions rendered for suspects at the investigation stage at the Chief Public Prosecutors' Offices in accordance with TCL, Özel Kanunlar uyar nca Cumhuriyet Başsavc l klar nda soruşturma evresinde şüpheliler hakk nda verilen kararlar, Judgements rendered for suspects at the investigation stage at the Chief Public Prosecutors' Offices in accordance with special laws, 2013 Tablo Table 2. 1 İllere göre Ağ r Ceza Mahkemesi (TMK 10. madde ile görevli) Cumhuriyet Başsavc l klar soruşturma evresi iş durumu, Activities at the investigation stage at the Chief Public Prosecutors' Offices of High Criminal Courts (assigned by article 10 of LFAT) by provinces, Ağ r Ceza Mahkemesi (TMK 10. madde ile görevli) Cumhuriyet Başsavc l klar nda soruşturma evresinde uyruğuna göre şüpheliler, Suspects by nationality at the investigation stage at Chief Public Prosecutors' Offices of High Criminal Courts (assigned by article 10 of LFAT), Ağ r Ceza Mahkemesi (TMK 10. madde ile görevli) Cumhuriyet Başsavc l klar nda soruşturma evresinde uyruğuna göre mağdur veya müştekiler, TCK ve özel kanunlar uyar nca Ağ r Ceza Mahkemesi (TMK 10. madde ile görevli) Cumhuriyet Başsavc l klar nda soruşturma evresinde şüpheliler hakk nda verilen kararlar, İllere göre Ağ r Ceza Mahkemesi (TMK 10. madde ile görevli) Cumhuriyet Başsavc l klar nda faili meçhul olup da zamanaş m sonuna kadar daimi aramaya al nan dosyalar, Victims or complainants by nationality at the investigation stage at Chief Public Prosecutors' Offices of High Criminal Courts (assigned by article 10 of LFAT), Decisions rendered for suspects at the investigation stage at the Chief Public Prosecutors' Offices of High Criminal Courts (assigned by article 10 of LFAT) in accordance with TCL and special laws, Cases pending until the expiration of time limit due to unknown offender at the Chief Public Prosecutors' Offices of High Criminal Courts (assigned by article 10 of LFAT) by provinces, İllere göre Ağ r Ceza Mahkemesi (TMK 10. madde ile görevli) Cumhuriyet Başsavc l klar ilamat işleri, Procedures related with decree of the Chief Public Prosecutors' Offices of High Criminal Courts (assigned by article 10 of LFAT) by provinces, İBBS 3. düzeye göre Cumhuriyet Başsavc l klar soruşturma evresi iş durumu, Activities at the investigation stage at the Chief Public Prosecutors' Offices by SR, level 3, 2013 XII

12 List of Graphics, Maps and Tables Grafik, Harita ve Tablo Listesi Sayfa Page 2. 8 Cumhuriyet Başsavc l klar nda soruşturma evresinde uyruğuna göre şüpheliler, Cumhuriyet Başsavc l klar nda soruşturma evresinde uyruğuna göre mağdur veya müştekiler, TCK ve özel kanunlar uyar nca Cumhuriyet Başsavc l klar nda soruşturma evresinde şüpheliler hakk nda verilen kararlar, Suspects by nationality at the investigation stage at Chief Public Prosecutors' Offices, Victims or complainants by nationality at the investigation stage at Chief Public Prosecutors' Offices, Decisions rendered for suspects at the investigation stage at the Chief Public Prosecutors' Offices in accordance with TCL and special laws, İBBS 3. düzeye göre Cumhuriyet Başsavc l klar nda faili meçhul olup da zamanaş m sonuna kadar daimi aramaya al nan dosyalar, Cases pending until the expiration of time limit due to unknown offender at the Chief Public Prosecutors' Offices by SR, level 3, İBBS 3. düzeye göre Cumhuriyet Başsavc l klar ilamat işleri, Procedures related with decree of the Chief Public Prosecutors' Offices by SR, level 3, Mahkemeler 3. Courts Ceza Mahkemeleri - Hukuk Mahkemeleri İdari Mahkemeler The Criminal Courts - The Civil Courts The Administrative Courts Grafik Graph 3. 1 Türk Ceza Kanunu ve özel kanunlar uyar nca ceza mahkemelerine aç lan davalardaki suç oran, Türk Ceza Kanunu uyar nca ceza mahkemelerine aç lan davalardaki suçlar, 2013 [TCK madde gruplar na göre] 3. 3 Özel kanunlar uyar nca ceza mahkemelerine aç lan davalardaki suçlar, Ceza mahkemelerinde karara bağlanan davalardaki san klar n karar türü, Seçilmiş dava konusuna göre hukuk mahkemelerine aç lan davalar, Hukuk mahkemelerinde karara bağlanan davalardaki karar türü, Ratio of offences in cases filed at the criminal courts under Turkish Criminal Law and special laws, Offences in cases filed at the criminal courts under Turkish Criminal Law, 2013 [According to article groups of TCL] Offences in cases filed at the criminal courts under special laws, Types of judgement for accused persons in cases judged at criminal courts, Cases filed at the civil courts by type of selected subject of case, Types of judgement in cases judged at the civil courts, İdari mahkemelerin iş durumu, Activities of the administrative courts, 2013 XIII

13 Grafik, Harita ve Tablo Listesi List of Graphics, Maps and Tables Sayfa Page Harita Map 3. 1 İBBS, 3. düzeyde, Türk Ceza Kanunu'na göre ceza mahkemelerine aç lan davalarda ilk s ray alan suç, İBBS, 3. düzeyde, özel kanunlara göre ceza mahkemelerine aç lan davalarda ilk s ray alan suç, İBBS, 1. düzeyde, Türk Ceza Kanunu'na göre ceza mahkemelerine aç lan davalarda ilk üç s ray alan suçlar (%), İBBS, 1. düzeyde, özel kanunlara göre ceza mahkemelerine aç lan davalarda ilk üç s ray alan suçlar (%), The most frequently committed offence in cases filed at the criminal courts by the Turkish Criminal Law at SR, level 3, The most frequently committed offence in cases filed at the criminal courts by special laws at SR, level 3, The first three committed offences in cases filed at the criminal courts by the Turkish Criminal Law at SR, level 1 (%), The first three committed offences in cases filed at the criminal courts by special laws at SR, level 1 (%), 2013 Ceza Mahkemeleri The Criminal Courts Tablo Table 3. 1 Mahkeme türüne göre ceza mahkemelerindeki dava say s, Number of cases at the criminal courts by type of court, Mahkeme ve karar türüne göre karar say s, Number of decisions by types of court and judgement, İllere göre Ağ r Ceza Mahkemelerindeki (TMK 10. madde ile görevli) dava say s, Number of cases at the High Criminal Courts (assigned by article 10 of LFAT) by provinces, İBBS 3. düzeye ve ilçelere göre Ağ r Ceza Mahkemelerindeki dava say s, İBBS 3. düzeyde, mahkeme türüne göre ceza mahkemelerindeki dava say s, Ceza mahkemelerinde yaş grubu ve uyruğuna göre san klar, Ceza mahkemelerinde uyruğuna göre mağdur veya müştekiler, TCK ve özel kanunlar uyar nca ceza mahkemelerine aç lan davalarda uyruk ve yaş grubuna göre san klar n işlediği suç say s, Number of cases at the High Criminal Courts by SR, level 3 and districts, Number of cases at criminal courts by type of court at SR, level 3, Accused persons at the criminal courts by age group and nationality, Victims or complainants at criminal courts by nationality, Number of offences committed by accused persons by nationality and age groups in cases filed at the criminal courts under TCL and special laws, Ceza mahkemelerinde karara bağlanan davalar n karar türü, uyruk ve yaş grubuna göre san klar n karar say s, Number of decisions rendered for accused persons by types of judgement, nationality and age groups in cases judged at criminal courts, İBBS 3. düzeye göre ceza mahkemelerine aç lan davalardaki suç say s, Mahkeme türüne göre ceza mahkemelerinde karara bağlanan davalardaki karar say s, Number of offences in cases filed at the criminal courts by SR level 3, Number of decisions in cases judged at criminal courts by types of courts, 2013 XIV

14 List of Graphics, Maps and Tables Grafik, Harita ve Tablo Listesi Sayfa Page 3.12 TCK ve özel kanunlar uyar nca ceza mahkemelerinde, uyruk ve yaş grubuna göre san klar hakk nda verilen mahkumiyet karar say s, TCK ve özel kanunlar uyar nca ceza mahkemelerinde, uyruk ve yaş grubuna göre san klar hakk nda verilen hapis cezas karar say s, TCK ve özel kanunlar uyar nca ceza mahkemelerinde, uyruk ve yaş grubuna göre san klar hakk nda verilen adli ve idari para cezas karar say s, TCK ve özel kanunlar uyar nca ceza mahkemelerinde, uyruk ve yaş grubuna göre san klar hakk nda verilen hapis cezas erteleme karar say s, TCK ve özel kanunlar uyar nca ceza mahkemelerinde, uyruk ve yaş grubuna göre san klar hakk nda verilen güvenlik tedbiri uygulama karar say s, TCK ve özel kanunlar uyar nca ceza mahkemelerinde, uyruk ve yaş grubuna göre san klar hakk nda verilen diğer mahkumiyet karar say s, TCK ve özel kanunlar uyar nca ceza mahkemelerinde, uyruk ve yaş grubuna göre san klar hakk nda verilen beraat karar say s, TCK ve özel kanunlar uyar nca ceza mahkemelerinde, uyruk ve yaş grubuna göre san klar hakk nda verilen mahkumiyet ve beraat kararlar d ş ndaki diğer karar say s, Number of sentence decisions rendered for accused persons by nationality and age groups at the criminal courts in accordance with TCL and special laws, Number of imprisonment sentence decisions rendered for accused persons according to nationality and age groups at the criminal courts in accordance with TCL and special laws, Number of decisions of judicial and administrative fine rendered for accused persons by nationality and age groups at the criminal courts in accordance with TCL and special laws, Number of suspension of imprisonment decisions rendered for accused persons by nationality and age groups at the criminal courts in accordance with TCL and special laws, Number of decisions of applying security measure rendered for accused persons by nationality and age groups at the criminal courts in accordance with TCL and special laws, Number of other imprisonment sentence decisions rendered for accused persons by nationality and age groups at the criminal courts in accordance with TCL and special laws, Number of acquittal decisions rendered for accused persons by nationality and age groups at the criminal courts in accordance with TCL and special laws, Number of other decisions except imprisonment and acquittal rendered for accused persons by nationality and age groups at the criminal courts in accordance with TCL and special laws, 2013 Hukuk Mahkemeleri The Civil Courts Tablo Table 3.20 İBBS 3. düzeyde, mahkeme türüne göre hukuk mahkemelerindeki dava say s, Hukuk mahkemelerine aç lan dava konusu, davac ve daval lar, Hukuk mahkemelerinde mahkeme ve karar türüne göre verilen karar say s, Dava konusu ve karar türüne göre hukuk mahkemelerindeki karar say s, Number of cases at the civil courts by types of court at SR, level 3, Subjects of cases filed, plaintiffs and defendants at the civil courts, Number of decisions rendered at the civil courts by type of court and judgement, Number of decisions at the civil courts by subject of case and type of judgement, 2013 XV

15 Simge ve Kısaltmalar Symbols and Abbreviations İdari Mahkemeler Sayfa Page The Administrative Courts Tablo Table 3.24 Bölge idare mahkemelerinin iş durumu, Activities at district administrative courts, Karar türüne göre bölge idare mahkemelerinde karara bağlanan davalar, Mahkemenin bulunduğu ile göre idare mahkemelerinin iş durumu, Mahkemenin bulunduğu il ve karar türüne göre idare mahkemelerinde karara bağlanan davalar, Dava konusuna ve karar türüne göre idare mahkemelerinde karara bağlanan davalar, Mahkemenin bulunduğu ile göre vergi mahkemelerinin iş durumu, Mahkemenin bulunduğu il ve karar türüne göre vergi mahkemelerinde karara bağlanan davalar, Dava konusuna ve karar türüne göre vergi mahkemelerinde karara bağlanan davalar, Cases judged at district administrative courts by type of judgement, Activities at administrative courts by province where the court is located, Cases judged at administrative courts by province where the courts are located and type of judgement, Cases judged at administrative courts by subjects of case and type of judgement, Activities at tax courts by province where the court is located, Cases judged at tax courts by province where the court is located and type of judgement, Cases judged at tax courts by subjects of case and type of judgement, 2013 Simge ve K saltmalar Symbols and Abbreviations Bilgi yoktur Denotes magnitude nil Türkiye Cumhuriyeti T.C. - T.R. Republic of Turkey Türk Ceza Kanunu TCK - TCL Turkish Criminal Law Terörle Mücadele Kanunu TMK - LFAT Law on Fight Against Terrorism Yükseköğretim Kurulu YÖK - YÖK Council of Higher Education İstatistiki Bölge Birimleri S n flamas İBBS - SR Statistical Regions Ulusal Yarg Ağ Projesi UYAP - UYAP National Judiciary Network Project Ceza Muhakemesi Kanunu CMK - CCP Code of Criminal Procedure Say l Kanun SK - SL Law No Yürütmenin durdurulmas YD - SE Suspension of Execution XVI

16 Explanation Açıklama AÇIKLAMA EXPLANATION 1. Giriş 1. Introduction Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de geleceğin, ihtiyaçlar doğrultusunda doğru olarak şekillendirilmesi, geçmişin doğru analiz edilmesi ile mümkündür. Hukuk sistemimizin işleyişi ile ilgili eksikliklerin ve aksakl klar n giderilip düzeltilmesi, ileriye yönelik plan ve programlar n yap lmas, yeni projelerin üretilmesi sürecinde bu alanla ilgili olarak göstergelere ihtiyaç duyulacağ yads namaz bir gerçektir. Bu göstergelerin hesaplanmas nda kullan lan verilerin önemli bir k sm n adalet istatistiklerinde bulmak mümkündür. Adalet istatistikleri yay n, adli birimlere ait verileri, yarg daki davalar n seyri ile suç ve suçluluk hareketleri ve ülke genelindeki dağ l m n, davalardaki karar türlerini, san k, müşteki, mağdur ve taraflara ilişkin bilgileri içermektedir. In order to form future within the course of needs, the past should be analysed well in our country, like in the other countries of the world. It is an undeniable fact that, to overcome deficiencies and shortcomings in the operation of our law system, to make future plans and programmes in the process of new projects, people need some indicators related to that field. It is possible to find significant part of these data used to account these indicators in judicial statistics. Judicial statistics contains data on supreme courts, course of cases, crime and criminality trends and their distribution on the country level, information on decision types, accused persons, complainants, victims and parties in cases. 2. Tarihçe 2. Background Adli istatistik verileri, Adalet Bakanl ğ Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağl şube müdürlüğü taraf ndan derlenmekte iken, bu görev 1979 y l nda kurulan Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'ne verilmiş ve ilk kez 1982 y l nda adalet istatistikleri y ll ğ kapsam nda yay mlanm şt r. While judicial record data were kept by a department affiliated to the General Directorate of Criminal Affairs, Ministry of Justice. This responsibility was given to the General Directorate of Judicial Record and Statistics which was established in 1979 and the first judicial statistics yearbook was published in y l nda Devlet İstatistik Enstitüsü ile veri al ş-verişi konusunda mutabakata var lm ş ve her y l Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü taraf ndan mahkemeler, Cumhuriyet savc l klar ve icra müdürlüklerinden derlenen ve yay mlanan veriler ayr ca Enstitüye iletilmiştir. Farkl laşan ve artan bilgi talepleri doğrultusunda ve değişen mevzuat n etkisiyle istatistik formlar revize edilmiş, ayr ca yeni istatistik formlar geliştirilerek yay n n içeriği sürekli genişletilmiştir say l Türkiye İstatistik Kanunu'na dayan larak haz rlanan ve tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlüğe giren Resmi İstatistik Program (RİP) gereği Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) taraf ndan yay nlanmakta olan "Adalet İstatistikleri" yay n na ait veri derleme ve yay mlama sorumluluğu, Adalet Bakanl ğ Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'ne verilmiştir. Buna göre 2006 y l ndan itibaren "Adalet İstatistikleri" yay n, TÜİK ile işbirliği içinde Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü taraf ndan haz rlanmaktad r. In 1986, an agreement was reached on data exchange between General Directorate and State Institute of Statistics. Therefore, General Directorate compiled data from courts, Public prosecutors' offices and enforcement directorates and published yearly. The data were also given to the Institute. With the various and increasing request of information and with the influence of the current legislation, the statistical forms have been revised, new forms have been developed and the content of publication has constantly been widened. The responsibility of data compilation and publication belonging to the publication "Judicial Statistics" being published by Turkish Statistical Institute in accordance with Official Statistics Programme abbreviated as RIP and implemented after being published in the Official Gazzette dated and numbered prepared on the basis of Turkish Statistics Law No has been set upon the Ministry of Justice General Directorate of Judicial Record and Statistics. Accordingly, as of 2006, the publication "Judicial Statistics" is being prepared by General Directorate of Judicial Record and Statistics in cooperation with Turkish Statistical Institute. XVII

17 Açıklama Explanation 3. Amaç 3. Purpose Amaç, yarg sisteminde ve adalet mekanizmas nda geleceğe yön verebilmek ad na, çağ n gereklerine paralel olarak ileriye yönelik plan ve programlar n yap lmas, ihtiyaçlara cevap verecek tedbirlerin zaman nda al nmas n n sağlanmas, karar al c lar n, araşt rmac lar n ve diğer ulusal ve uluslararas kullan c lar n veri taleplerinin karş lanmas d r. The purpose of this study is to be a future guide for legal system and justice mechanism by making plans and programmes parallel to the requirements of the age and enable timely precautions that will meet the needs, and provide data required by decision makers, researches and national and international users. 4. Kapsam 4. Coverage Türkiye genelinde tüm il ve ilçelerdeki mahkemeler, Cumhuriyet savc l klar ve icra müdürlükleri ile Anayasa Mahkemesi, Yarg tay, Dan ştay, Uyuşmazl k Mahkemesi, Askeri Yarg tay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Milli Savunma Bakanl ğ Askeri Adalet İşleri Başkanl ğ, Yüksek Hakem Kurulu, Türkiye Noterler Birliği ve Adli T p Kurumu'na ait bilgileri kapsamaktad r. Veriler 19 Şubat 2014 tarihi itibariyle Ulusal Yarg Ağ Bilişim Sistemi'nden elektronik ortamda al nm şt r. Bu tarihten sonra adli birimlerce yap lan güncellemeler yay nda kapsam d ş b rak lm şt r. The data on courts, public prosecutors' offices, enforcement directorates in provinces and districts all over Turkey along with the Constitutional Court, the Supreme Court, the Council of State, Court of Jurisdictional Disputes, Military Supreme Court, Military High Administrative Court, the Ministry of National Defence, the Department of Military Justice Affairs, High Arbitration Committee, Turkish Notary Public Union, Council of Forensic Medicine are included in the publication. The data have been obtained in electronic media from National Judiciary Network Information System as of 19 February The updates conducted by judicial units following this date have been omitted from the publication. 5. Yöntem 5. Method Veri derleme tekniği: 2008 y l ve öncesinde Cumhuriyet savc l klar, adli ve idari mahkemeler ile icra müdürlüklerine ait bilgiler, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nce istatistik formlar kullan larak tam say m esas na göre posta yoluyla derlenmiş, editkod işlemi, veri kayd, analizi ve raporlamas yap larak Genel Müdürlüğün web sayfas nda ve bas l ortamda y ll k olarak yay mlanm şt r. Adalet istatistikleri kapsam nda derlenen bilgilerden mahkemeler, Cumhuriyet Savc l klar, icra müdürlüklerine ait bilgiler, Adalet Bakanl ğ taraf ndan yürütülmekte olan Ulusal Yarg Ağ Projesi (UYAP) kapsam nda da yer almaktad r. Bu nedenle 2009 y l ndan itibaren Adalet İstatistikleri yay n ndaki bu bilgiler, UYAP veri taban nda mevcut olan adli birim kay tlar na dayal olarak elde edilmektedir y l nda veri derleme tekniğindeki bu değişim nedeniyle baz verilerin tan m nda önceki y llara göre farkl l klar oluşmuştur. Bu nedenle verilerin bir önceki y l ile karş laşt rmas nda bu durum gözönüne al nmal d r. Örneğin; 2008 y l ve öncesinde ceza ve hukuk mahkemelerinde esas dosyas nda bir dava türü say l rken, 2009 y l nda esas dosyas nda bulunan dava türlerinin tamam say lm şt r. Ayr ca 2009 y l verilerinde, hakk nda hapis cezas ile birlikte para cezas verilen san k say s na ait bilgiler birlikte değerlendirilmiştir. Data compiling method: In the year 2008 and before, the information belonging to Public prosecutors' offices, judicial and administrative courts, Enforcement Directorates were compiled by mail through complete count method and published yearly on the web and in printed form by the General Directorate after edit-coding process on data, data recording, analysis and reporting. The information concerning courts, Public Prosecutors' Offices and Enforcement Directorates is also present within the content of National Judiciary Network Project (UYAP) being implemented by the Ministry of Justice. Therefore, as of 2009, the information in the Judicial Statistics Publication have been obtained on the basis of judicial unit records existent in National Judiciary Network database. Differences have occured in the description of certain data due to this change in data-compilation method in 2009 in comparison with previous years. Therefore, this condition needs to be taken into consideration in the comparison of the data with the previously present data. For example; while one type of case used to be counted in the file of principal in criminal and civil courts in the year 2008 and before, all types of cases have been counted in the file of principal in the year Further more, the information belonging to the number of accused persons upon whom a judicial fine along with imprisonment was imposed has been assessed altogether. XVIII

18 Explanation Açıklama Adalet istatistikleri kapsam nda değerlendirilen, Anayasa Mahkemesi, Yarg tay, Dan ştay, Uyuşmazl k Mahkemesi, Askeri Yarg tay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Milli Savunma Bakanl ğ Askeri Adalet İşleri Başkanl ğ, Yüksek Hakem Kurulu, Türkiye Noterler Birliği ve Adli T p Kurumu'na ait veriler, Genel Müdürlüğümüz'ce posta yoluyla y ll k olarak, kurumlar n idari kay tlar ndan tablo şeklindeki formlarla derlenerek yay na dahil edilmiştir. Data evaluated in the content of judicial statistics on the Constitutional Court, the Supreme Court, the Council of State, the Court of Jurisdictional Disputes, the Military Supreme Court, the Military High Administration Court, the Ministry of National Defence Military Justice Affairs Department, High Arbitration Committee, Turkish Notary Public Union, Council of Forensic Medicine has been annually compiled via mail from administrative records of instittutions with forms as tables by our the General Directorate and included in the publication. 6. Tan m ve Kavramlar 6. Definitions and Concepts Anayasa Mahkemesi: Kanunlar n, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün Anayasa'ya şekil ve esas bak mlar ndan uygunluğunu denetler (Anayasa, Mad. 148). Yarg tay: Adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yarg merciine b rakmad ğ karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar (Anayasa, Mad. 154). Dan ştay: İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yarg merciine b rakmad ğ karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. Dan ştay, davalar görmek, Başbakan ve Bakanlar Kurulu'nca gönderilen kanun tasar lar hakk nda düşüncesini bildirmek, tüzük tasar lar n ve imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini incelemek, idari uyuşmazl klar çözümlemek ve kanunla gösterilen diğer işleri yapmakla görevlidir (Anayasa, Mad. 155). Askeri Yarg tay: Askeri mahkemelerce verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Ayr ca, asker kişilerin kanunla gösterilen belli davalar na ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar (Anayasa, Mad. 156). Askeri Yüksek İdare Mahkemesi: Askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile, asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazl klar n yarg denetimini yapan ilk ve son derece mahkemesidir (Anayasa, Mad. 157). Uyuşmazl k Mahkemesi: Adli, idari ve askeri yarg mercileri aras ndaki görev ve hüküm uyuşmazl klar n kesin olarak çözümlemeye yetkilidir (Anayasa, Mad. 158). The Constitutional Court: The Constitutional Court reviews the constitutionality of laws, government decrees with the power of law and the by-laws of the Turkish Grand National Assembly (Constitution, Art. 148). The Supreme Court: The Supreme Court is the court of last instance for reviewing the decisions and verdicts rendered by courts of law and in matters not referred by law to other courts of law. It has first and final jurisdiction in specific cases defined by law (Constitution, Art. 154). The Council of State: The Council of State is the court of last instance for reviewing the decisions and verdicts rendered by administrative courts and in matters not referred to other courts of administration by law. It has first and final jurisdiction in specific cases defined by law. The Council of State hears and settles administrative disputes and suits; expresses opinions on draft laws submitted by the Prime Minister and Council of Ministers; examines draft regulations, specifications and contracts of consessions; and discharges other duties as prescribed by law (Constitution, Art. 155). The Military Supreme Court: The Military Supreme Court is the court of the last instance to review decisions and verdicts rendered by military courts. Furthermore, it hears specific cases as a court of the first and last instance involving military matters as prescribed by law (Constitution, Art. 156). The Military High Administrative Court: The Military High Administrative Court is the court of the first and the last instance to review disputes appeared by administrative procedures related to the military service and military person even if it is caused by the nonmilitary authorities (Constitution, Art. 157). The Court of Jurisdictional Disputes: The Court of Jurisdictional Disputes is empowered to settle disputes among juridical, administrative, and military courts arising from disagreements on jurisdictional matters and verdicts (Constitution, Art.158). XIX

19 Açıklama Explanation Yüksek Hakem Kurulu: Grevin ve lokavt n yasak olduğu veya ertelendiği işler ile yerlerdeki uyuşmazl klarda toplu sözleşme görüşmelerinden belirli bir zaman içinde anlaşma sağlanmamas üzerine toplu sözleşmenin imzalanmas na mutlak anlamda yetkili ve Yarg tay' n iş davalar na bakan dairesininin başkan n n başkanl ğ nda toplanan bir kuruldur (2822 say l Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, Mad. 52 ve devam ). Adli T p Kurumu: Adalet işlerinde bilirkişilik görevi yapmak, adli t p uzmanl ğ ve yan dal uzmanl ğ programlar ile görev alan na giren konularda diğer adli bilimler alanlar nda sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bunlara ilişkin eğitim programlar uygulamak üzere Adalet Bakanl ğ 'na bağl Adli T p Kurumu kurulmuştur (2659 say l Adli T p Kurumu Kanunu, Mad. 1). High Arbitration Committee: High Arbitration Committee is a committee chaired by the Supreme Court, Head of Department responsible for Cases of Labour and is fully authorized in signing of the collective agreement where disputes arise because strike and lockout are prohibited or postponed, and an agreement is not made for a certain period of time (Law on Collective Labour Agrement, Strike and Lockout No. 2822, Art. 52). Division of Forensic Medicine: Division of Forensic Medicine is an institution, which is affiliated to the Ministry of Justice. It has been established in order to function as an expert on judicial matters, arrange programmes on forensic medicine expertism and minor branch expertism and organize symposiums, conferences and similar activities in the field concerned and other judicial sciences and apply educational programmes related to such (Law on Division of Forensic Medicine No. 2659, Art. 1). Muayene türleri, Adli T p Kurumu taraf ndan 2013 y l nda güncellenmiştir. Askeri Adalet İşleri Başkanl ğ : Askeri mahkemelerin idari işleri ile askeri savc l klar n bütün işlemleri Milli Savunma Bakan 'n n gözetimine tabidir. Bu görev Bakanl k Askeri Adalet İşleri Başkanl ğ arac l ğ ile yürütülür (353 say l Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yarg lama Usulü Kanunu, Mad. 35). Türkiye Noterler Birliği: Noterlik mesleğinin amaçlar na uygun bir şekilde görülmesini, mesleğin gelişmesini ve meslektaşlar aras nda birlik ve yard mlaşmay sağlamak üzere, kamu kurumu niteliğinde ve tüzel kişiliğe sahip birliktir. Birliğin merkezi Ankara'dad r (1512 say l Noterlik Kanunu, Mad. 163). Types of examination have been updated by Division of Forensic Medicine in The Department of Military Justice Affairs: The administrative affairs of military courts and all procedures of military public prosecutors offices are under the supervision of the National Defence Minister. This assignment is implemented through the Department of Military Justice Affairs (Law on Establishment of Military Courts and Trial Procedures No. 353, Art. 35). Turkish Notary Public Union: Turkish Notary Public Union enables the implementation of the profession of Notaryship appropriate to its purpose, makes progress in the profession, and enables unity and assistance among colleaques. Turkish Notary Public Union is in the nature of a public institution and has a legal entity. The headquarter of the Union is in Ankara (Notaryship Law No. 1512, Art. 163). İcra Müdürlüğü: İlaml, ilams z icra takipleri ile iflas ve talimat işlerine bakmakla görevlendirilmiş adli bir birimdir. Enforcement Directory: Enforcement Directory is a judicial unit assigned to deal with enforcement process with and without judgement, process of bankruptcy and rogatory Say l Kanun: Türk Ceza Kanunu. Law No. 5237: Turkish Criminal Law Say l Kanun: Memurlar n ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yarg lanmas Hakk nda Kanun. Law No. 4483: Law pertaining to trials of civil servants and other public officers Say l Kanun: Ceza Muhakemesi Kanunu. Law No. 5271: Code of Criminal Procedure Say l Türk Ceza Kanunu, mad. 50: Mahkemece k sa süreli hapis cezas, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yarg lama sürecinde duyduğu pişmanl ğa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre adli para cezas na veya tedbire çevrilebilir. Turkish Criminal Code No. 5237, art. 50: The court, after taking into account the characteristics of the offence and personality, social and economic situation of the offender and any remorse he/she expresses during the trial process, may substitute a short-term imprisonment for a judicial fine or a measure. XX

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İSTATİSTİKLERLE KADIN Women in Statistics 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2012-2013

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2012-2013 MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2012-2013 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION STRATEGY DEVELOPMENT

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE 1 2 3 2015-2019 YÖNETİM KURULUNUN 28.11.2014 TARİH VE 30/588 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Aralık 2014 AS ACCEPTED BY THE BOARD OF DIRECTORS IN DECISION

Detaylı

National Education Statistics

National Education Statistics MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2010-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Republic of Turkey Ministry of National Education

Detaylı

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU 2013 INSURANCE ARBITRATION COMMISSION ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 GİRİŞ... 3 Sigorta Tahkim Komisyonu...3 Vizyon...5 Misyon...5 1. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU

Detaylı

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU 2014 INSURANCE ARBITRATION COMMISSION ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 GİRİŞ... 3 Sigorta Tahkim Komisyonu...3 Vizyon...4 Misyon...4 1. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2007-2008

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2007-2008 MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2007-2008 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION STRATEGY DEVELOPMENT

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ Household Labour Force Statistics 2011

HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ Household Labour Force Statistics 2011 TÜİK HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ Household Labour Force Statistics 2011 ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ Household Labour

Detaylı

TURKISH CRIMINAL PROCEDURE CODE C E Z A M U H A K E M E S İ K A N U N U

TURKISH CRIMINAL PROCEDURE CODE C E Z A M U H A K E M E S İ K A N U N U ii iii TURKISH CRIMINAL PROCEDURE CODE C E Z A M U H A K E M E S İ K A N U N U İstanbul, 2009 iv v Yay n No : 2081 Hukuk Dizisi : 975 1. Bask Ocak 2009 STANBUL ISBN 978-975 -295-979 - 8 C o p y r i g h

Detaylı

ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008 GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM

ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008 GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008 GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008: GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM ISBN 978-605-5832-21-6 TESEV YAYINLARI Editörler: Ali Bayramoğlu, Ahmet

Detaylı

MADDE KULLANIMI VE BAĞIMLILIĞI İLE KAÇAKÇILIĞININ ÖNLENMESİ ALANLARINDA TESPİT EDİLEN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MADDE KULLANIMI VE BAĞIMLILIĞI İLE KAÇAKÇILIĞININ ÖNLENMESİ ALANLARINDA TESPİT EDİLEN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ UYUŞTURUCU BAŞTA OLMAK ÜZERE MADDE BAĞIMLILIĞI VE KAÇAKÇILIĞI SORUNLARININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU

Detaylı

THE RECENT DEVELOPMENTS UNDER THE TURKISH INTERNET LAW

THE RECENT DEVELOPMENTS UNDER THE TURKISH INTERNET LAW DR. MEHMET BEDİİ KAYA THE RECENT DEVELOPMENTS UNDER THE TURKISH INTERNET LAW Türk İnternet Hukukunda Güncel Gelişmeler 1. INTRODUCTION HE USAGE OF THE INTERNET IN TURKEY IS INCREASING RAPidly. In conjunction

Detaylı

Ali Kaya RÖPORTAJ. TELEKOM DÜNYASI: UYAP nedir?

Ali Kaya RÖPORTAJ. TELEKOM DÜNYASI: UYAP nedir? RÖPORTAJ Ali Kaya Avrupa birliği hukuk sistemlerinde elektronik adalet uygulamaları konusunda yapılan mukayeseli araştırmalar sonucunda, UYAP ile ülkemizin, yargıda bilişim teknolojilerinin kullanımı alanında

Detaylı

ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013

ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013 ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013 Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu na göre her hakkı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına aittir. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı

BU SAYIDA IN THIS ISSUE

BU SAYIDA IN THIS ISSUE T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL TÜRK DİLİ - I (2+0) Dil, dil kültürü, dünya dillerinin sınıflandırılması ve Türkçenin bu sınıflandırmadaki

Detaylı

DANIŞTAY DERGİSİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI

DANIŞTAY DERGİSİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI ISSN 1300-0187 DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2012 SAYI : 131 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI EĞİTİM KATALOĞU INTERNATIONAL TRAINING CATALOGUE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI EĞİTİM KATALOĞU INTERNATIONAL TRAINING CATALOGUE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TURKISH NATIONAL POLICE (TNP) ULUSLARARASI EĞİTİM KATALOĞU INTERNATIONAL TRAINING CATALOGUE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRAINING Department 2011 İçindekiler

Detaylı

Bitcoin: Bir Sanal Para Birimi Olarak Regülasyonu ve Kara Para Aklanması Bakımından Durumu

Bitcoin: Bir Sanal Para Birimi Olarak Regülasyonu ve Kara Para Aklanması Bakımından Durumu PART Mehmet Ata Sarıkatipoğlu, Timur Arif Çapkın, Fatma Karaalioğlu Bitcoin: Its Regulation as a Virtual Currency and Its Position with Respect to Money Laundering Bitcoin: Bir Sanal Para Birimi Olarak

Detaylı

BU SAYIDA IN THIS ISSUE

BU SAYIDA IN THIS ISSUE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This Project is co-financed by the European Union and The Republic of Turkey. T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY

Detaylı

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY FAALİYET RAPORU 211 ANNUAL REPORT Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar.

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB)

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU 213 FAALİYET RAPORU Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Preface 5 TSB Hakkında Tarihçe TSB Birlik Organları

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. fiubat/february 2011. kincil ifllem görmüfl ürün ve fire ayr m konusunda son geliflmeler

Vergide Gündem. Tax Agenda. fiubat/february 2011. kincil ifllem görmüfl ürün ve fire ayr m konusunda son geliflmeler Vergide Gündem Tax Agenda fiubat/february 2011 kincil ifllem görmüfl ürün ve fire ayr m konusunda son geliflmeler Sercan Bahad r Tebligat hukukunda güncel geliflmeler Av. Özlem Karc Büyüksekban English

Detaylı

International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio

International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio Ersan OZ, Pamukkale University Department of Public Finance www.ersanoz.com MÜKELLEF HAKKI (The right to taxpayer) Mükellef

Detaylı

DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2014 SAYI : 135 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI

DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2014 SAYI : 135 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI ISSN 1300-0187 DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2014 SAYI : 135 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA

Detaylı

DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2012 SAYI : 130 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI

DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2012 SAYI : 130 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI ISSN 1300-0187 DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2012 SAYI : 130 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI İDARİ YARGIYLA İLGİLİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR

Detaylı