YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi"

Transkript

1 DIVATOP MICRO KOMB LER 24, 32 ve 37 kw l k üç farkl kapasite seçene i Fan modülasyonu ile her kapasitede yüksek verim EN e göre üç y ld zl s cak kullan m suyu konforu 92/42 EEC direktifine göre üç y ld zl enerji verimlilik s n f Çok fonksiyonlu LCD ekran 14 farkl emniyet sistemi YIL 3GARANTi * ENERGY CERTIFICATION According to 92/42 EEC (mod. F) According to EN * Ferroli, ürünlerin garanti sürelerinde de ifliklik yapma hakk n sakl tutar.

2 ÖZELL KLER Kalorifer devresi ve kullan m suyu için 24, 32 ve 37 kw'l k üç farkl hermetik model seçene i, Fan modülasyonu ile her kapasitede yüksek verim, EN e göre üç y ld zl s cak kullan m suyu konforu, Özel tasar ml monotermik eflanjör ile 92/42 EEC direktifine göre üç y ld zl enerji verimlilik s n f, Özel olarak tasarlanm fl yeni ergonomik LCD ekranl kontrol paneli ile kolay ve rahat kullan m (kullan c dostu), Do algaz veya LPG ile kullan m ve dönüflüm olana, Modülasyonlu fan Baca ba lant s Diferansiyel bas nç flalteri 14 farkl ileri emniyet sistemi ile yüksek güvenlik standartlar, Günefl kollektörü ile entegre çal flma özelli i ve yak ttan tasarruf, Kullan lan kombine gaz valfi ile genifl modülasyon aral, Kalorifer devresi ve s cak kullan m suyunu haz rlayan özel tasar ml monotermik (ayr k-iki adet) eflanjör yap s, Duman kollektörü Kalorifer suyu eflanjörü (bak r) Paslanmaz çelik brülör ile yüksek yanma verimi ve düflük gaz emisyon de erleri ile do a dostu (düflük NOx ve CO emisyon oranlar ), Elektronik ateflleme sistemi, 700 mm Yanma odas Paslanmaz çelik brülör Ateflleme elektrodu Kullan m suyu eflanjörü Sirkülasyon pompas Ak ll ar za teflhis ve uyar sistemi, Tesisat n ihtiyac na göre ayarlanabilen, üç h z kademesine sahip sirkülasyon pompas, Kullan m suyunda, eco/comfort özelli i ile, ekonomik veya çok daha h zl ve konforlu kullan m suyu elde edebilme imkan, Talep edilen s cakl kta ve sabit debide kullan m suyu temini, Kombinin iflletim sürecinde, sessiz çal flma özelli i, 330 mm Üç yollu vana 450 mm Modülasyonlu, uzaktan kumandal, on-off oda termostat ve d fl hava sensörüne ba lanabilme olana (opentherm protokolünü desteklemektedir), Divatop Micro kombilere d fl hava sensörünün ba lanabilmesi özelli i ile, kontrol paneli ekopanel olarak görev yapabilmektedir. Böylelikle yak t tasarrufu sa lanmaktad r. Not: Belirtilen ölçüler Divatop Micro F24 modele aittir.

3 DIVATOP MICRO NUN TEKNOLOJ K ÜSTÜNLÜKLER Verim 93% 86% Pmin Pmax Kapasite / Verimlilik Eğrisi DIVATOP MICRO STANDART KOMBİLER Fan Modülasyonu ile Her Kapasitede Yüksek Verim Divatop Micro larda kullan lan fanlar modülasyon yapma özelli ine sahiptir. Böylelikle Divatop Micro lar, standart konvansiyonel kombilerden farkl olarak her kapasitede ideal yanma koflullar na ulafl p, en yüksek yanma verimini elde etmektedir (özellikle mevsim geçifllerinde ve düflük kapasiteli kullan m durumlar nda). Bu özellikleri sayesinde kullan c lara çok daha yüksek tasarruf (%7 ye varan) ve konfor imkan sunmaktad rlar. Kullan c Dostu Çok Fonksiyonlu LCD Ekran l Kontrol Paneli Cihaz n kontrol paneli, tüm çal flma fonksiyonlar n tan mlayan LCD ekran ile donat lm flt r. Cihaza opsiyonel olarak ba lanabilen d fl hava sensörü ile, kontrol paneli Ekopanel olarak çal flmaktad r. Böylelikle daha yüksek verim ve yak t ekonomisi sa lanmaktad r. Günefl Enerji Sistemleri ile Entegre Çal flma mkan ve Yak t Tasarrufu Divatop Micro kombiler, günefl enerji sistemlerine çok kolay ba lanabilecek ve çal flt r labilecek flekilde tasarlanm flt r. Bu üstün özelli i ile, günefl enerji sistemleri ile entegre sistem çözümleri elde edebilmekte ve yak t tasarrufu sa lanmaktad r. According to EN Kullan m Suyunda Üç Y ld z Konforu EN e göre Divatop Micro lar üç y ld zl kullan m suyu konforuna sahiptir. Kullan m Suyunda Eco/Comfort Özelli i Cihaz Comfort modunda iken, kullan m suyu 40ºC'de eflanjör içinde haz r olarak bekletilir. Böylelikle tüketici kullan m suyunu çok k sa bir süre içinde temin edebilmektedir. Cihaz Eco modunda iken, sadece tüketicinin kullan m suyunu talep etmesi durumunda, istenilen s cakl kta kullan m suyu haz rlanmaktad r. Bu da yak t tasarrufu sa lamaktad r. EMN YET S STEMLER 1. 3 bar Emniyet Ventili: Kalorifer devresinde ve cihazda oluflabilecek herhangi bir bas nç art fl na karfl, cihaz koruma alt na alan sistemdir. 2. Otomatik Hava Atma Purjörü: Sirkülasyon pompas üzerinde bulunur. Kalorifer tesisat nda oluflan ve tesisat içinde olmas istenmeyen havayı, sistemden otomatik olarak uzaklaflt rarak sistemin zarar görmesini engeller. 3. Diferansiyel Bas nç fialteri: At k gaz tahliye emniyet sistemidir. 4. Genleflme Tank : Kalorifer devresinde sirküle edilen s cak suda oluflan genleflmeyi absorbe eden ekipmand r. 24 kw'l k modellerde 8 lt., 32 ve 37 kw'l k modellerde 10 lt.'lik genleflme tank kullan lm flt r. 5. Donma Korumas : Cihaz içinde bulunan sensörlerden al nan de erlere göre, otomatik olarak devreye girerek, tesisat n zarar görmesini önleyen sistemdir. (Bu sistemin aktif olabilmesi için; cihaz n elektrik ve gaz hatt n n aç k olmas gerekmektedir.) 6. Pompa Blokaj Korumas : Pompan n uzun süre kullan lmamas durumunda, oluflabilecek olas blokaja karfl, koruyan sistemdir. 7. Üç Yollu Vana Blokaj Korumas : Üç yollu vanan n uzun süre çal flmamas durumunda oluflabilecek olas blokaja karfl koruyucu sistemdir. 8. yonizasyon Elektrodu: Brülörde alevin oluflup oluflmad n kontrol eder. Alev oluflmam fl ise, gaz n yanma odas na giriflini engelleyerek sistemi koruma alt na al r. S RKÜLASYON POMPASI Kombinin de iflik boyutlardaki tesisatlar ile uyumlu çal flmas n sa lar. Üç kademelidir. 9. Düflük Su Bas nç fialteri: Cihaz n düflük su bas nçlar nda çal flmas n engelleyen sistemdir. 10. Doldurma Muslu u: Herhangi bir sebeple tesisatta meydana gelen su eksilmelerinin, cihaza ve sisteme zarar vermemesi amac ile, tesisata su ilave etmek için kullan l r. 11. Kalorifer Devresi S cak Su Emniyet Sistemi: Kalorifer devresi su s cakl 95ºC'nin üstüne ç kt anda, brülör yanmay keser. 12. Kullan m Suyu S cakl k Sensörü: Kullan m suyu s cakl n 40-55ºC aral nda, talep edilen konfor s cakl nda olup olmad n kontrol eder ve gerekli bilgiyi ana karta gönderir. Afl r s nma durumunda kombiyi bloke eder. 13. S cak Kullan m Suyu Ak fl Anahtar : Ak fl anahtar sistemde su ak fl olup olmad n kontrol eder. Su ak fl var ise; kombiyi kullan m suyu için çal flma moduna geçirir. Ak fl yok ise; brülördeki yanmay güvenli bir flekilde durdurur. 14. Otomatik By-pass: Sistemde meydana gelebilecek ak fl problemlerinde devreye girer ve kombinin zarar görmesini engeller. Ayr ca, termostatik vana kullan lan radyatör tesisatlar nda, ekstra by-pass hatt yap lmas na gerek kalmamaktad r. Divatop Micro F24 Divatop Micro F32 Divatop Micro F37 A Kombi yük kay plar Sirkülatör h z

4 OPS YONEL AKSESUARLAR ROMEO RF Haftal k Programl Uzaktan Kumandal Oda Termostat Kablosuz (RF) uzaktan kumanda ile kombi üzerindeki her türlü çal flma parametrelerini inceleme ve de ifltirme imkan Ar za ve hatalar bildirme özelli i Uzaktan reset özelli i D fl hava s cakl n gösterme özelli i (d fl hava sensörü tak l ise) Haf za korumal Ferroli nin ürün gam nda bulunan tüm kombilerle kullan labilmektedir. OSCAR W Haftal k Programlanabilen Oda Termostat 7 gün 24 saat program yapma imkanı Hafta sonu program Donma korumas Pilli çal flma özelli i Ekstra s l konfor ve rahatl k Ferroli nin ürün gam nda bulunan tüm kombilerle kullan labilmektedir. D J TAL ODA TERMOSTATI Oda s cakl n ve ayar de erini görme imkan 5-35ºC aral nda 0,5ºC lik ad mlarla s cakl k ayar imkan Afla ve yukar tufllar yla s cakl k ayarlama Donma korumas yla birlikte manuel kapamaya olanak sa layan off/stand-by tuflu 2xAA (LR6) alkalin pil ile çal fl r Pil ömrü 4 y la kadar ç kabilir (en az 2 y l) ve pil azald nda ekranda uyar verilir. Ferroli nin ürün gam nda bulunan tüm kombilerde kullan labilmektedir. ROMEO Pilsiz, Haftal k Programl Uzaktan Kumandal Oda Termostat Kombiye kablo ile ba lant yap larak, kombi üzerindeki her türlü çal flma parametrelerini inceleme ve de ifltirme imkan Ar za ve hatalar bildirme özelli i Uzaktan reset özelli i D fl hava s cakl n gösterme özelli i (d fl hava sensörü tak l ise) Haf za korumal Ferroli nin ürün gam nda bulunan tüm kombilerle kullan labilmektedir. T 6360 Oda Termostat 10-30ºC aras nda s cakl k ayar imkan Kolay montaj Ferroli nin ürün gam nda bulunan tüm kombilerle kullan labilmektedir. MODÜLASYONLU ODA TERMOSTATI Ba l bulundu u cihaz gerçek modülasyon aral nda çal flt rma özelli i ile yak ttan tasarruf Oda s cakl n gösteren ekran 5-35ºC aral nda 0,5ºC lik ad mlarla s cakl k ayar imkan Hata gösterim ve kodlama sistemi Ekranda, brülörün devreye girdi ini gösteren alev sembolü Pilsiz kullan m. DIfi HAVA SENSÖRÜ D fl hava s cakl n ölçer. Kombinin, kalorifer gidifl suyu s cakl n d fl hava s cakl na göre ayarlamas n sa lar. Yak t tasarrufu yap lmas n sa lar. STANDART AKSESUARLAR Hermetik Baca Seti 1 adet 90º lik flanfll dirsek ve 80 cm lik baca uzatmas ndan oluflan settir. L = 80 cm Ø = 60/100 mm BACA UYGULAMALARI Alt Ba lant Seti S cak so uk kullan m suyu ve kalorifer devresi gidifl dönüflünde kullan lan ba lant elemanlar bak r malzemeden imal edilmifltir. 1/2 lik s cak/so uk kullan m suyu ba lant s (2 adet), 3/4 lik kalorifer devresi gidifl dönüfl ba lant s (2 adet), 1/2 lik gaz ba lant borusu ve gaz vanas (1 adet), Ask vidas ve dübel (2 adet). 1. Yatay Baca kw için Ø 60 / 100, Lmax: 4 m. (1 adet 90º dirsek dahil) Ø 80 / 125, Lmax: 9,5 m. (1 adet 90º dirsek dahil) 37 kw için Ø 60 / 100, Lmax: 3 m. (1 adet 90º dirsek dahil) Ø 80 / 125, Lmax: 9,5 m. (1 adet 90º dirsek dahil) 2. Dikey Baca kw için Ø 60 / 100, Lmax: 5 m. Ø 80 / 125, Lmax: 10 m. 37 kw için Ø 60 / 100, Lmax: 4 m. Ø 80 / 125, Lmax: 10 m. 3. Ayr k Baca 24 kw için Ø 80, Lmax: La+Lb: 60 m. 32 kw için Ø 80, Lmax: La+Lb: 48 m. 37 kw için Ø 80, Lmax: La+Lb: 40 m.

5 KONTROL PANEL 1 KULLANIM SUYU AYAR TUfiU 40ºC ile 55ºC aras nda kullan m suyu s cakl n ayarlar, Kullan m suyu önceli i iptal imkan. 2 ÇOK FONKS YONLU LCD EKRAN Kullan m suyu ayar s cakl n gösterir, Kullan m suyu ç k fl s cakl n gösterir, Kullan m suyu aktif iken ekranda musluk sembolü görülür, Kalorifer suyu ayar s cakl n gösterir, Kalorifer suyu ç k fl s cakl n gösterir, Kalorifer suyu aktif iken ekranda s tma sembolü görülür, Eco/comfort modu sembolleri görülür, Yaz/k fl konumu sembolleri görülür, Kapal devre bas nc, D fl hava sensörüne ba l ise d fl hava s cakl görülür, Oda termostat ba l ise oda s cakl görülür, Brülör aktif iken alev iflareti görülür, Sistemde oluflan18 farkl hatay tan mlar. 3 ECO/COMFORT SEÇ M TUfiU Kullan m suyunun ekonomik veya konfor modunda kullan m n sa lar. 4MODE TUfiU Cihazla ilgili ayarlamalar n yap ld yerdir. Yetkili personel taraf ndan kullan lmal d r. 8 KALOR FER SUYU AYAR TUfiU 30ºC ile 85ºC aras nda kalorifer suyu s cakl n ayarlar. 7 YAZ/KIfi KONUMU SEÇ M TUfiU Yaz/k fl iflletim konumu seçimi yap l r. Yaz konumunda iken cihaz sadece s cak kullan m suyu üretir. 6 5 AÇMA/KAPAMA TUfiU Cihaz açma/kapama bu tuflla yap l r. RESET TUfiU Sistemi kilitleyen ar zalar n düzeltilmesini/yok edilmesini sa lar.

6 TEKN K ÖZELL KLER Birim Divatop Micro 24 kw Hermetik - Monotermik F24 Divatop Micro 32 kw Hermetik - Monotermik F32 Divatop Micro 37 kw Hermetik - Monotermik F37 Gaz Kategorisi II 2H3+ II 2H3+ II 2H3+ Gaz Tipi G20 - G31 G20 - G31 G20 - G31 Cihaz Kategorisi C12-C22-C32-C42-C52 C12-C22-C32-C42-C52 C12-C22-C32-C42-C52 C62-C72-C82-B22 C62-C72-C82-B22 C62-C72-C82-B22 Güç Pmax, Maksimum Is tma Gücü kw Pmin, Minimum Is tma Gücü kw Qmax, Maksimum Is l Yük kw Qmin, Minimum Is l Yük kw Kalorifer Devresi S cakl k Ayar Aral ºC flletme Bas nc - Minimum bar flletme Bas nc - Maksimum bar Verim (80-60ºC) % Verim (%30 k smi yükte) % Verimlilik Seviyesi (EEC 92/42 ye göre) Kullan m Suyu Devresi S cakl k Ayar Aral ºC Kullan m Suyu Üretimi (Δ=25ºC) lt/dak Minimum Çal flma Bas nc bar Maksimum Çal flma Bas nc bar Verimlilik Seviyesi (EN e göre) Gaz Girifl Bas nc Do algaz (G20) mbar LPG (G31) mbar Yak t Tüketimi Do algaz - Maksimum Yükte nm 3 /h Do algaz - Minimum Yükte nm 3 /h LPG - Maksimum Yükte kg/h LPG - Minimum Yükte kg/h Elektriksel Özellikler Elektrik Beslemesi (Voltaj/Frekans) VAC/Hz 230 / / / 50 Kalorifer Devresinde Maks. Elektrik Tüketimi watt Koruma S n f IP X 5D IP X 5D IP X 5D Kullan lacak Sigorta amper Tesisat Ba lant Özellikleri Gaz Ba lant s inch 1/2 1/2 1/2 Kalorifer Devresi Gidifl/Dönüfl inch 3/4 3/4 3/4 Kullan m Suyu Girifl/Ç k fl inch 1/2 1/2 1/2 Genel Özellikler Ebatlar (Genifllik x Derinlik x Yükseklik) mm. 450 x 330 x x 330 x x 330 x 700 A rl k (Ambalajs z) kg Genleflme Tank Kapasitesi lt Baca Çap (Ø) mm. 60/100 veya 80/125 60/100 veya 80/125 60/100 veya 80/125 NOx S n f 3 ( < 150 mg/kwh) 3 ( < 150 mg/kwh) 3 ( < 150 mg/kwh) Di er Özellikler Ateflleme Sistemi Elektronik Elektronik Elektronik Ar za Tespit ve Uyar Sistemi Var Var Var Modülasyonlu Oda Termostatlar ile Çal flmaya Uygun mu? Uygun Uygun Uygun Haftal k Program Saati ile Çal flmaya Uygun mu? Uygun Uygun Uygun YO UfiMALI KOMB KOMB YO UfiMALI KAZAN (YER/DUVAR T P ) DÖKÜM KAT KALOR FER MERKEZ KAZAN (ÇEL K/DÖKÜM) BRÜLÖR BOYLER ÇEL K PANEL RADYATÖR HAVLU KURUTUCU TERMOS FON TERMOBOYLER KL MA SU SO UTMA GRUBU FAN COIL ELEKTR KL KAZAN/KOMB Ferroli; bu broflürde bask ya da yaz m hatalar ndan dolay meydana gelebilecek problemlerde hiçbir sorumluluk kabul etmez, ürünleri ve ürünlerin özelliklerini önceden bildirmeksizin de ifltirme hakk n sakl tutar. MAYIS 2012 Bayi Kaşesi FERROLI ISITMA ve KL MA S STEMLER SAN. T C. ve SERV S A.fi. Genel Müdürlük ve Ferroli Ankara stanbul Düzce Fabrika Tel: (0216) (pbx) Tel: (0380) Tel: (0312) Ege Tel: (0232) (pbx) Konya ve Güneydo u Anadolu Tel: (0332) Kayseri Tel: (0352)