pecya Somatik Yak ınmalar İle Psikiyatri Polikliniğine Başvuranlarda DSM-III-R Tanıları*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "pecya Somatik Yak ınmalar İle Psikiyatri Polikliniğine Başvuranlarda DSM-III-R Tanıları*"

Transkript

1 Somatik Yak ınmalar İle Psikiyatri Polikliniğine Başvuranlarda DSM-III-R Tanıları* Erol ÖZMEN**, M.Murat DEMET**, Leyla GÜLSEREN**, Sava ş KÜLTÜR** ÖZET Bu çalışmada ön planda somatik yakınmalar ile psikiyatri polikliniğine başvuran 66 hastanın DSM-III-R tan ı- ları ve sosyodemografik özellikleri ara ştırılm ıştır. Çalışınam ızda somatik yak ınmalarla başvurunun birçok psikiyatrik bozuklukta görülebildi ği ve bu hastaların poliklini ğe tüm başvuranlara göre farklı sosyodemografik özellikler ta şıdığı; fakat ortalama somatik yakınma say ıs ına göre tanılar ve sosyodemografik de ğişkenler arasında anlamlı bir farklılık olmad ığı belirlenmiştir. Anahtar Sözcükler: Somatik yak ınma, Psikiyatri Polikliniği, Psikiyatrik Tan ı Düşünen Adam, 1993, 6(1-2): SUMMARY We examined DSM-III-R diagnosis and sociodemographic characteristics of 66 patients who esere attending to the psychiatric outpatient department with predominantly somatic complaints. We found that attending to a psychiatric outpatient department with predominantly somatic complaints could be seen in many psychiatric outpatient department. But there was no significant difference among the diagnosis or sociodemographiy variables according to the mean number of somatic complaints. Key Words: Somatic Complaint, Psychiatric Outpatient Department, Psychiatric Diagnosis Düşünen Adam, 1993, 6(1-2): GİRİŞ : Somatik yak ınmalar nedeniyle doktora ba şvuran ve altta yatan organik bir rahats ızlık saptanmayan hastalara tüm polikliniklerde s ık rastlandığı bilinen bir durumdur (9). Psikolojik sorunların somatik belirtilerle ifade edili şinin tüm kültürlerle yayg ın olarak görüldüğü ileri sürülmektedir (3). Somatizasyon geçici bir strese yan ıt olarak ya da psikiyatrik bozuklukların bir özelliği olarak ortaya ç ıkabilir. Epidemiyolojik çal ışmalarda geçici ve dire şken somatizasyon görülen ki şilerde en s ık görülen psikiyatrik tan ılann depresif bozukluklar ve anksiyete bozukluldan olduğu bildirilmektedir. Bununla birlikte somatizasyona tüm psikiyatrik bozukluklarda rastlanabilmektedir; diğer yandan somatik belirtiler somatoform bozukluklann temel belirtileridir (1,6,7,9,11). Tüm hekimlik dallar ında tan ı ve prognoz yönünden önem taşıyan bir fenomen olan somatizasyonun anlaşılabilmesi için her yönüyle ara ştırılmas ı gerekmektedir. Bu çal ışmada ön planda somatik yalamalar ile psikiyatri polikliniğine başvuran hastalar ın sosyodemografik özelliklerinin incelenmesi ve Dsm- III-R tan ılannın araştırılmas ı amaçlanm ıştır. YÖNTEM: Çalışma Atatürk Sağlık Sitesi İzmir Devlet Has- tanesi Psikiyatri Poliklini ği'nde yürütülmü ştür Kasım 1990 tarihleri aras ında polikliniğimize ilk kez başvuran, halen bedensel hastal ığı olmayan, başvuru yakınmalan olarak somatik belirtileri ön planda olan ardışık 66 hasta çal ışmam ıza al ınmıştır. Hastalarla görü şme sıras ında tanışma sonras ı başvuru yakınmalan sorulmu ş ve burada belirtilen yalunmalara göre somatik belirtileri ön planda olan hastalar çal ışmaya al ınmıştır. Gerekti ğinde hastaların yakınmalanna yönelik olarak ilgili poliklinik(ler)den konsültasyon istenmiş, organik bir sorunu olan hastalar çal ışma dışı tutulmuştur. Yap ıland ırılmamış klinik görüşme ile hastalarla ilgili sosyodemografik bilgiler ve DSM- III-R tan ılan elde edilmi ştir.sosyodemografik bilgiler yan ında hastalar ın somatik yak ınmalann ı nas ıl yorumladıklan, somatik yak ınmalann ın yanında psişik yakınma getirip getirmedikleri, yak ınlarının yakınmalan konusunda tepkileri, psikiyatrik tedavi öyküsü, yak ınmalan için psikiyatri-d ışı bir hekime başvurulan olup olmad ığı da ara ştınlmıştır. Ilgili değişkenlerle tan ılar aras ındaki değerlendirmede ana tan ı- lar göz önüne al ınmıştır. Istatistiksel analiz Ege Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezinde minitab paket program ile basit dökümler yan ında varyans analizi kullanılarak yap ılmıştır. * Bu çalışma 27. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresinde sunulmu ştur. ** Atatürk Sağl ık Sitesi İzmir Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisi. 16

2 Somatik Yak ınmalar İle Psikiyatri Polikliniğine Başvurankırda DSM-III-R Tan ıdım BULGULAR: Araştırmam ızda ele al ınan grubun yaş ortalamas ı (t 12.49) bulunmu ştur. Hastalar ın hemen hepsi yaş aras ındadır. Örneklem grubunun di ğer sosyodemografik özelliklerine bak ıldığında 56's ın ın (%84.8) kad ın, 37'sinin (%56.1) ilkokul mezunu, 47'sinin (%71.2) ev kad ını, 51'inin (%77.3) evli, 49'unun (%74.2) bir çekirdek aile üyesi, 55'inin (%83.3) orta sosyodemografik düzeyde, 43'ünün (%65.2) halen bir ilde ya şamakta,56'suun (%84.9) altı ve daha uzun y ıldır ayn ı bölgede yaşamakta oldu ğu görülmüştür (Bak. Tablo 1). Hastaların somatik yakınmalannı nas ıl yorumladıklan ara ştırıldığında 32'sinin (%48.5)hipokondriyak, 12'sinin (%18.2) psikolojik yorumlamalar getirdi ği, 22'sinin (%33.3) ise bir yorum getirmedi ği ("bilmiyorum") görülmü ştür. Hastaya yak ınlarının yakınmalan konusunda tepkileri soruldu ğunda 16's ı (%24.2) çevresindekilerinin inanmadığmilönemsemedi ğini, 45'i (%68.2) durumunu önemsediklerini belirtmi ştir. 5(%7.6) ki şi ise bu konuda bir aç ıklama getirmemi ştir. Psikiyatrik tedavi öyküsü ara ştırıldığında hastaların 46's ı (%69.7) hiç psikiyatriste ba şvurmadığın ı, 20'si (%30.3) ise en az bir kez ba şvurduğunu belirtmiştir. Şimdiki yalunmalan için psikiyatri d ışmda başka bir hekime ba şvurulup başvurulmadığı araştınldığında hastaların 10'unun (%15.2) hiç ba şvurmadığı, 19'unun (%28.8)bir kez, 16's ının (%24.2) iki kez, 1 l'inin (%16.7) üç kez, 10'unun (%15.2) ise dört ya da daha çok kez ba şvurduğu görülmüştür. Hastalar ın 31'inin (%46.9) kendilerinin polikliniğimize ba şvurdu ğu, 17'sinin (%25.8) nöroloji, 10'unun (%15.2) dahiliye, 3'ünün (%4.6) gastroenteroloji, 2'sinin (%3.0) kardiyoloji, l'inin de dermatoloji polikliniği tarafından poliklini ğimize gönderildiği belirlenmiştir. Hastalar ın başvuru yakınmalanna bakıldığında en s ık görülen yalanınalann titreme (%42.4), ba ş ağrısı (%39.3), halsizlik (%33.3), uyu şma (%33.3), uykusuzluk (%25.8), çarp ıntı (%25.8) olduğu görülmüştür (Bak. Tablo 2). Tan ı dağıt ımına bakıldığında 23(%34.8) hastaya bir somatoform bozulduk,21(%31.9) hastaya bir anksiyete bozukluğu,16(%24.3) hastayaa bir depresif bozukluk tan ısı konduğu görülmüştür (Bak. Tablo 3). Tüm hastalaardaki ba şvuru yakılması olarak ortalama somatik yak ınma sayıs ı 3.72 (t1.39) bulunmuştur. Yap ılan istatistiksel de ğerlendirmede tan ı, cinsiyet, sosyoekonomik düzey, yeti ştiği yer gibi değişkenlerin ortalama somatik yak ınma sayısını etkilemediği görülmü ştür (Bak. Tablo 4). TARTIŞMA: Somatik yakmmalarla poliklini ğimize başvuran hastaları ele aldığımız bu çalışmada, hasatalanmada somatoform bozulduldann yan ısıra, anksiyete bozuklukları ve depresif bozukluklara da s ıklıkla rastlanmıştır. Bu sonuç Saxena ve arkada şlarının Hindistan'da yapt ıkları benzer çal ışmada elde ettikleri sonuçlarla uyumludur (12). Diğer yandan batıda birinci basamak tedavi merkezlerinde ba şvuran hastalar ın %30'unda tan ı konabilen bir psikiyatrik bozukluk olduğu ve bunların çoğunun bir depresif bozukluk ya da anksiyete bozuklu ğu olduğu ve yarıs ından daha fazlas ının da somatik yalanmalarla kendini gösterdiği bildirilmektedir (10). Çalışmam ızda ele alınan örneklem grubunun sosyodemografık özellikleri aynı polikliniğe başvuran tüm hastalar ın sosyodemografikk özellikleri (13) ile karşılaştırıldığında 30 yaştan büyük olanlar ın, kadınların, ilkokul mezunlarının, ev kadınlarının, çiftçilerin, evlilerin, eşi ölmüşlerin, ilçede ya da köyde ya şayanların oran ının çal ışma grubunda daha yüksek olduğu görülmü ştür. Elde edilen sonuç bu gruplarda bulunan hastalar ın daha fazla somatik yak ınmayla başvurma e ğiliminde olduklarını dü şündürebilir. Barsky gözden geçirme çal ışmas ında daha düşük eğitim ve sosyoekonomik düzeyde olanlar ın, etnik grup üyelerinin emosyonel distresi daha fazla bedensel terimlerle ifade etme e ğilimi taşıdıklanm bildirmektedir (2). Escobar ve arkada şlanmn somatizasyon bozukluğu belirtilerini ara ştırdıklan alan çal ışmasında da cinsiyet, yaş ve etnik özelli ğin somatik belirtilerin görülme say ısını etkiledi ği, kadınlarda ve 40 ya şından büyük olanlarda daha fazla say ıda somatik belirti görüldüğü ileri sürülmektedir (5). Hastanede yatarak tedavi gören hastalar ı inceleyen Chandler ve Gerndt de organik kökeni olmayan somatik belirtilerin kadınlarda daha fazla ortaya ç ıktığını gözlemişlerdir (4). Lipowski de somatizasyonun her ya şta ortaya ç ı- kabilece ğini, fakat en s ık yaş aras ında görüldüğünü bildirmektedir (9). Değişik sosyokültürel kökenli hastalardan edinilen deneyimler, bedensel belirtileri ön planda bulunan hastalar ın her zaman duygular ına sözel yolla anlatım veremeyen kişiler olmadıldannı ve bunların düşünce içeriklerinin de baz ı yazarlarca öne sürüldü ğ'ü gibi duygu ve dürtülerin olu şturduğu dü şlemeden yoksun bulunmad ığını göstermektedir (8). Bu çal ışmada ele al ınan hastalar ın da %61'inin ba şvuru yakınmas ı olarak psi şik bir yakınma getirmemesine karşın, sorulduğunda ifade etme de eklenince emosyonel durumunu aç ıklayanlarm oran ının %97'yi bulmas ı, uygun görüşmeyle bu hastalar ın altta yatan sorunlarına ulaşılabileceğini dü şündürmektedir. Bu durum özellikle birinci basamak tedavi hizmetlerine başvuran hastalar yönünden önem ta şımaktad ır. Hastalarımızın %85'i daha önce psikiyatri d ışı bir hekime başvurduğunu belirtirken %53'ü bir hekim tarafından polikliniğimize gönderildi ğini belirtmektedir. Bu durum hastalar ın yeterince psikiyatri polikliniğine yönlendirilmediklerini göstermektedir. 17

3 Somatik Yak ınmalar ile Psikiyatri Polikliniğine Başvuranlarda DSM-III-R Tan ıları Elde edilen bulgular literatür bilgisiyle birle ştirilince organik bir durumla aç ıklanamayan somatik yakınmaları olan hastalar ın heterojen bir grup oldu ğu ve bu kişilerin çare arama davran ışı ile somatizasyonun psikiyatrik sendromlar içindeki yerinin ayr ıntılı olarak araştırılması gerektiğini düşündürmektedir. n % Yaş dağılımı 20 yaş altı yaş üstü Cinsiyet Dağılımı Erkek Kadm Eğitim Durumu Okuryazar değil Okuryazar ilkokul mezunu Ortaokul mezunu Lise mezunu Yüksekokul mezunu Meslek Dağılımı Ev Kadını Memur Çiftçi Serbest işçi Emekli Asker işsiz Medeni Durum Hiç Evlenmemi ş Evli Eşi Ölmüş Aile Tipi Çekirdek Geniş Diğer Sosyoekonomik Düzey Üst Orta Alt Yetiştiği Yer İl İlçe Köy Halen Yaşadığı Yer İl İlçe Köy Aynı Bölgede yaşama 0-5 yıl ve üstü Tablo 1. Örneklem grubunun sosyodemografık Özellikleri 18

4 Somatik Yak ınmalar İle Psikiyatri Polikliniğine Bapuranlarda DSM-111-R Tamlarz 1. Titreme Baş ağrısı Halsizlik Uyuşma Uykusuzluk Çarp ıntı Göğüs Ağrısı Bayılma Baş Dönmesi Boğazda Düğümlenme Karın Ağrısı Nefes Darhğ' ı iştahsızhk Kasılma Seyinne Ekstrekite/bel a ğrısı Ateş Basmas ı Terleme Bulantı-kusma Geğirme Zayıflama Kabızlık Çınlama Yutma Güçlüğü Şişkinlik Ağız Kuruluğu Kulak Ağrısı Kolun Tutmaması Saç Dökülmesi Kaşıntı Afoni Göz Kararmas ı Tablo 2. Hastaların Somatik Başvuru Yakınmaları 19

5 Somatik Yak ınmalar İle Psikiyatri Polikliniğine Başvuranlarda DSM-HI-R Tamları Depresif Bozukluklar Distimi Major Depresyon BTS Depresif Bozukluk Toplam Anksiyete Bozuklukları Yaygınlaşmış Anksiyete Bozulduğu Panik Bozukluk Sosyal Fobi Obsesif Kompulsif Bozukluk BTS Anksiyete Bozuklu ğu Toplam Somatoform Bozukluklar Diğer BTS: Başka Türlü Smıflandınlmayan Somatizasyon Bozuldu ğu Konversiyon Bozuklu ğu Hipokondriyazis Andiferansiye Somatoform B Toplam Uyum Bozuklu ğu Yas Tablo 3. Tanı Dağılımı n X SD Tanı Depresif Bozukluk Anksiyete Bozukluğu F: 0.46 Somatoform Bozulduğu p>0.05 Cinsiyet Erkek F: 0.46 Kadın p>0.05 Sosyoekonomik Düzey Orta F: 1.73 Alt p>0.05 Yetiştiği Yer İl ilçe F: 1.88 Köy p>0.05 Tablo 4. Somatik Yakınma Ortalamas ına Göre Tan ılar ve Sosyo-demografik Değişkenler Arasmdaki İlişki 20

6 Somatik Yak ınmalar İle Psikiyatri P olikliniğine Başvuranlarda DSM-111-R Tantları KAYNAKLAR 1. American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Third Edition-Revised). Washington DC, Barsky M., Klemnan OL.; Overview: Hypochondriasis, Bodily Complaints, and Somatic Styles. Am J Psychiatry, 140: , Bridges KW, Goldberg DP. Somatic Presentation fo DSM.III Psychiatric Disorders In Primary Care. Journal of Psychosomatic Research, 29: , Chandler JD., Gendt J., Somatization, Depression and Medical İllness in Psychiatric Inpatients. Acta Psychiatr Scand, 77:67.73, Escobar JI., Burnam MA., Kamo M., et al.: Somatization in the Community. M ch Gen Psychiatry, 44: , Kirmayer LJ., Overivew: Culture, Affect and Somatization, Part 1. Transcultural Psychiatric Research Review, 21: , Kirmayer LJ., : Overview: Culture, Affecet and Somatization Part II. Transcultural Psychiatric Research Review, 21: Koptagel- İlal G.: Somatizasyon ya da İmdat Çağrısı Türk Psikiyatri Dergisi, 3: , Lipowski ZJ.: Somatization: A Borderland Between Medicine and Psychiatry. Can Med Assoc J, 135: , Lipowski ZJ.: Somatization: Medicine's Unsolved Problem. Psychosomatics, 28: , Lloyd GG.: Psychiatric Syndromes With a Somatic Presentation. Journal of Psychosomatic Research, 30: , Saxena Ş, Nepal MK., Mohan D.: DSM.III Axis I Diagnosis of Indian Psychiatric Patients with Somatic Sympotms. Am J Psychiatry, 145: , Yolasığmaz G., Demet MM., Özmen E., Kültür S.: Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastalar ın Sosyodemografik Özellikleri ve Tanı Dağılımları. Izmir Devlet Hastanesi T ıp Dergisi, 30: ,