T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (A) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (A) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR"

Transkript

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (A) Kitapçığı Aday No : Adı Soyadı : SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığında hata olması halinde salon sorumlusundan kitapçığın değiştirilmesini talep ediniz. 2. Kitapçığın üzerine adınızı, soyadınızı ve aday numaranızı yazınız. 3. Test cevap kağıdının sol bölümündeki adınız, soyadınız, aday numaranız, grubunuz ile T.C. kimlik numaranızın bulunduğu alanları kurşun kalem ile kodlayınız ve belirlenmiş alanı imzalayınız. 4. Bu testin tamamı (100) sorudur. Cevaplandırma süresi (150) dakikadır. 5. Test kitapçıkları (A) ve (B) olmak üzere iki gruptan oluşmaktadır. Dolayısıyla test kitapçıklarının cevap anahtarları birbirinden farklıdır. Test kitapçığınızdaki grubunuzu cevap kağıdınızda ayrılmış olan alana doğru olarak işaretlemeyi ve kodlamayı unutmayınız. Aksi takdirde cevap kağıdınız değerlendirmeye alınmaz. 6. Her sorunun yalnız bir doğru cevabı vardır. Birden fazla cevap seçeneğinin işaretlenmesi halinde o soruya verilen cevap yanlış sayılır. 7. Yanlış cevap, doğru cevap sayısını etkilemez. 8. Adı ve soyadındaki harf sayısı çok olan adaylar cevap kağıdındaki ayrılan yere kısaltma yapmadan aldığı kadarını kodlayacak; kodlamada harfler soldan yazılmaya başlanacaktır. 9. Test cevap kağıtları, optik okuyucuda değerlendirileceğinden, hiçbir şekilde katlanıp bükülmeyecek ve buruşturulmayacaktır. 10. Cevapları, kutucukların dışına taşırmadan, cevap kağıdında gösterilen şekilde, kurşun kalemle işaretleyiniz. 11. Sınavda müsvedde kağıdı ve hesap makinesi kullanılmayacaktır. 12. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye ya da vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir. Sorumluluk adaylara aittir. Cevap kağıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutunuz. 13. Sınav başladıktan sonra ilk yarım saat süresince adayların sınav salonundan ayrılmalarına izin verilmeyecektir. 14. Sınavı bitirdiğinizde soru kitapçığı ve cevap kağıdınızı imza karşılığında salon görevlisine teslim ediniz. 15. Sınav süresinin bittiği ilan edildiğinde yerinizden kalkmayınız ve salon görevlilerinin talimatına göre hareket ediniz. BAŞARILAR DİLERİZ.

2 1) 178 sayılı KHK uyarınca, aşağıdakilerden hangisi Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün görevleri arasında sayılmamıştır? A) Maliye Bakanlığınca teklif edilecek kamu giderlerine ilişkin kanun, tüzük, kararname ve yönetmelik tasarılarını hazırlamak. B) Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerin kesin hesaplarını almak, incelemek, hazine genel hesabını çıkarmak, kesin hesap kanun tasarılarını hazırlamak. C) Kuruluşların gider taahhütlerini kontrol etmek ve hesaplarını tutmak, bunlara ilişkin sözleşme tasarılarını vize etmek. D) Devlet harcamaları konusunda diğer mevzuat ile Maliye Bakanlığına verilen görevleri yapmak. 2) 178 sayılı KHK ya göre, aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının görevleri arasında sayılmamıştır? A) Kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz malları konusundaki yönetim esaslarını belirlemek. B) Gelir politikasını uygulamak ve Devlet gelirlerini tahsil etmek. C) Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek. D) Her türlü gelir ve gider işlemlerine ait kanun tasarılarını ve diğer mevzuatı hazırlamak ve hazırlanmasına katılmak. 3) Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının taşra teşkilatında Bakanlıkça kurulabilecek birimlerden değildir? A) Milli Emlak Dairesi Başkanlığı B) Milli Emlak Müdürlüğü C) Saymanlık Müdürlüğü D) Muhakemat Müdürlüğü 4) 178 sayılı KHK uyarınca, aşağıdakilerden hangisi Personel Müdürlüklerinin görevleri arasında sayılmamıştır? A) İl atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak B) İl kadrolarının; dağıtım, tahsis, tenkis ve değişikliklerini yapmak C) İl teşkilatının hizmet içi eğitim planının hazırlanmasını koordine etmek ve uygulanmasına yardımcı olmak D) Defterdarlık personelinin her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin işlemleri yürütmek 5) (A) kurumu şube müdürlüğünün (Z) kurumuna bağlantısının değiştirilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Bağlantı değişikliğinin yapılması mümkün değildir B) Bağlantı değişikliği sadece Bakanlık içi birimler arasında mümkündür C) Bağlantı değişikliği için Bakanlar Kurulu Kararı gerekir D) Kurum içi bağlantı değişikliği Bakan onayı ile yapılır 1

3 6) Bakanlık merkez teşkilatında müstakil daire başkanlığı kurulması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Kanuni düzenleme gerekir B) Bakanlar Kurulu Kararı gerekir C) Müşterek Kararname gerekir D) Kalkınma Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşleri alınarak ilgili kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı gerekir 7) (A) kurumunda çeşitli unvanlarda 500 ilave personele ihtiyaç duyulmuş ve ilave kadro ihdası için gerekli teklifte bulunulmuştur. Bu teklifle ilgili olarak iş analizi ve evrak tetkikini yapmaya yetkili olan kurumlar aşağıdakilerden hangisinde tam olarak sayılmıştır? A)Devlet Personel Başkanlığı Maliye Bakanlığı B) Maliye Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı - Başbakanlık C) Devlet Personel Başkanlığı Başbakanlık D) Maliye Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı - Sayıştay 8) Kadro değişikliği ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Boş kadroları iptal etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir B) Dolu kadrolarda derece ve unvan değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir C) Tutulan kadrolarda unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir D) Tutulan kadrolarda unvan ve sınıf değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir 9) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, bir sınıfta belli görevlere atanabilmek veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için konulabilecek özel şartlar aşağıdakilerden hangisi ile belirlenemez? A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu B) Kuruluş Kanunlarına dayanılarak çıkarılacak Yönetmelikler C) Kuruluş Kanunları D) Kamu Personeli Seçme Sınav Klavuzu 10) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun derece yükselmesinin usul ve şartlarını düzenleyen 68/B maddesi kapsamında Genel Müdür kadrolarına yapılacak atamalarda aranan hizmet sürelerinin hesabında dikkate alınacak süreler konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yasama organı üyeliğinde geçen sürenin tamamı B) Belediye ve il genel meclisi üyeliğinde geçen sürenin tamamı C) Uluslararası kuruluşlarda geçen sürenin 3/4 ü D) Yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin tamamı 2

4 11) 25/02/2014 tarihinde aday olarak göreve başlayan Memur (A), Temmuz ayında geçirdiği bir disiplin soruşturması sonucunda aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmıştır. 657 sayılı Kanun hükümlerine göre, Memur (A) ya aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır? A) Disiplin amirinin teklifi atamaya yetkili amirin onayıyla ilişkisi kesilir B) Başka bir disiplin amirinin emrine atanır C) Görev yeri değiştirilir D) Görevden uzaklaştırılır 12) Memur (A), eşinin yurt dışı (üç yıl Güney Afrika Cumhuriyeti, üç yıl Yunanistan) görevi nedeniyle aylıksız izin kullanmıştır. Bu defa eşinin İngiltere de 4 yıl süreyle görevlendirilmesi nedeniyle Memur (A) ya verilebilecek aylıksız izin süresi konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Aylıksız izin kullanamaz B) En fazla 2 yıl aylıksız izin kullanabilir C) 4 yıl aylıksız izin kullanabilir D) En fazla üç yıl aylıksız izin kullanabilir 13) Memur (A) bakmakla yükümlü olduğu annesinin rahatsızlığı nedeniyle sağlık kurulu raporuna istinaden 10/02/2014 tarihinden itibaren aylık ve özlük hakları korunarak izinli sayılmıştır. (A) bu iznini kullanmakta iken 17/03/2014 tarihinde annesinin vefatı nedeniyle mazeret izni kullanma talebinde bulunmuştur. Bu durumda (A) nın en geç hangi tarihte göreve başlaması gerekmektedir? A) 16/03/2014 B) 10/05/2014 C) 27/03/2014 D) 24/03/ ) Memur (A) nın 10/01/2014 tarihli onay ile (B) İl inden (C) İl ine ataması yapılmıştır. Atama emrini 17/01/2014 tarihinde tebellüğ eden (A) aynı gün eski görevinden ayrılmıştır. (A), yeni görevine başlamadan 20/01/2014 tarihinden itibaren 10 gün rapor almıştır. Rapor bitiminde ve mehil müddetinin dolması sonrasında (A) yeni görevine başlamamıştır. Bunun üzerine (A) nın 28/02/2014 tarihli onayla görevden çekilmiş sayılması onaylanmış ve 10/03/2014 tarihinde de bu onay (A) tarafından tebellüğ edilmiştir. (A) hangi tarihten itibaren memuriyetten çekilmiş sayılır? A) 24/02/2014 B) 10/03/2014 C) 21/02/2014 D) 29/01/2014 3

5 15) 657 sayılı Kanuna göre, Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilemez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz şeklinde ifade edilen husus aşağıdaki kavramlardan hangisinde tanımlanmıştır? A) Uygulamayı isteme hakkı B) Güvenlik C) Kovuşturma ve yargılama D) Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları 16) 657 sayılı Kanuna göre, memurların bir kurumdan diğerine nakilleri konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Nakil için kurumların muvafakati aranır B) Memurların bulundukları sınıftan veya öğrenim durumu itibarıyla girebilecekleri sınıftan bir kadroya nakli yapılabilir C) Nakil memurun kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya derece yükselmesinin usul ve şartlarını düzenleyen 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde yapılabilir D) Kazanılmış hak aylık derecelerinin altındaki derecelere atanmalarda memurun muvafakatine gerek bulunmamaktadır 17) Bay (A) meslek lisesinden 1978 yılında mezun olarak Maliye Bakanlığında 26/02/1982 tarihinde işe başlamış ve 30/06/1983 tarihinde çekilme talebinde bulunarak görevinden ayrılmıştır. Bay (A) daha sonra 01/10/1986 tarihinde Hukuk Fakültesini bitirmiş, avukatlık stajını da tamamlayarak ( Y) firmasında avukat olarak göreve başlamıştır. Bu firmada 01/10/ /12/2010 tarihleri arasında sigortalı olarak çalışmıştır. Bay (A) 25/09/2014 tarihinde Maliye Bakanlığına açıktan atanma talebinde bulunmuş, bu talebi uygun görülmüştür. İlgili, hangi derece ve kademe aylığı ile göreve başlatılabilir? A) 9 uncu derecenin 3 üncü kademesinden B) 8 inci derecenin 3 üncü kademesinden C) 4 üncü derecenin 1 inci kademesinden D) 5 inci derecenin 3 üncü kademesinden 4

6 18) Bayan (Y) İşletme Fakültesinden 1976 yılında mezun olarak Maliye Bakanlığında 02/03/1979 tarihinde göreve başlamıştır. Bu görevini yürütmekte iken şahsen özel burs sağladığından aylıksız izinli olarak İngiltere de yüksek lisans öğrenimi yapmak üzere 31/03/1986 tarihinde görevinden ayrılmıştır. Bayan (Y) yüksek lisans öğrenimini 31/03/1988 tarihinde tamamladığı halde görevine dönmemesi üzerine 10/05/1988 tarihli onay ile görevinden çekilmiş sayılmıştır. Bayan (Y) 2013 yılında tekrar eski kurumuna dönme talebinde bulunmuş ve bu talebi kurumca da uygun görülmüştür. İlgilinin hangi derece ve kademe aylığı üzerinden göreve başlatılması gerekir? A) 7 nci derecenin 2 nci kademesinden B) 7 nci derecenin 3 üncü kademesinden C) 6 ncı derecenin 2 inci kademesinden D) 6 ncı derecenin 3 üncü kademesinden 19) Bay (A) liseden 1983 yılında mezun olmuştur. Bay (A) askerlik görevini 01/10/ /04/1988 tarihleri arasında tamamlayarak memuriyete 10/06/1988 tarihinde başlamıştır. Bay (A) iktisat fakültesinde bir yıl hazırlık okuyarak bu fakülteden 2010 yılında mezun olmuştur. Bay (A) nın 25/09/2 014 tarihi itibarıyla kazanılmış hak aylık derece, kademe ve kıdemi nedir? A) 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde 2 ay 25 gün kıdemlidir. B) 1 inci derecenin 1 inci kademesinde 2 ay 25 gün kıdemlidir. C) 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde 9 ay 15 gün kıdemlidir. D) 1 inci derecenin 2 nci kademesinde 9 ay 15 gün kıdemlidir. 20) Bay ( A) lise mezunu olarak Maliye Bakanlığında vizeli geçici işçi pozisyonunda 24/10/2002 tarihinde göreve başlamış, bu görevine devam ederken 5620 sayılı Kanun çerçevesinde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca büro personeli olarak sözleşmeli statüye geçirilerek bu görevine 15/10/2007 tarihinde başlamıştır. Bay ( A) memur kadrosuna atanmak için 20/06/2011 tarihinde başvuruda bulunmuştur. Bu arada 2005 yılında İşletme Fakültesini bitiren Bay ( A) 02/08/2011 tarihinde memur olarak atanmış ve aynı tarihte göreve başlamıştır. Bay ( A)'in memur olarak atandığı tarihteki kazanılmış hak aylığı ne olmalıdır? A) 8 inci derecenin 1 inci kademesinde 9 ay 17 gün kıdemli B) 7 nci derecenin 1 inci kademesinde 9 ay 17 gün kıdemli C) 7 nci derecenin 3 üncü kademesinde 9 ay 8 gün kıdemli D) 6 ncı derecenin 3 üncü kademesinde 9 ay 8 gün kıdemli 5

7 21) 10/06/1990 tarihinde İnşaat Mühendisliği Fakültesini bitiren Bay ( A), 04/10/2012 tarihinde Maliye Bakanlığında mühendis olarak göreve başlamıştır. Bay ( A) vermiş olduğu 10/06/2014 tarihli dilekçe ile bu görevine başlamadan önce 10/02/ /02/2012 tarihleri arasında TOKİ de sigortalı, 04/06/ /06/1997 tarihleri arasında da Azerbaycan da inşaat mühendisi olarak görev yaptığını beyan etmiş, yapılan araştırmada bu beyanın doğru olduğu tespit edilmiştir. Bay ( A)'nın 25/09/2014 tarihindeki kazanılmış hak aylık derece ve kademesi ne olmalıdır? A) 2 inci derecenin 1 inci kademesinde B) 3 üncü derecenin 1 inci kademesinde C) 1 inci derecenin 1 inci kademesinde D) 2 nci derecenin 2 nci kademesinde 22) Bay ( A) dört yıl süreli Tarım Meslek Lisesinden 1982 yılında mezun olarak ( B) kurumunda 10/06/1982 tarihinde işe başlamış ve 10/08/1986 tarihinde de memuriyet görevinden ayrılmıştır. Bay ( A) 10/10/ /10/1994 tarihleri arasında sigortalı olarak çalışmış ve 25/02/2005 tarihinde tekrar eski kurumunda göreve başlamıştır. Bay (A)'nın 25/09/2014 tarihinde emeklilik keseneğine esas aylığı ne olmalıdır? A) 4 üncü derecenin 3 üncü kademesi B) 4 üncü derecenin 2 nci kademesi C) 5 inci derecenin 2 nci kademesi D) 5 inci derecenin 3 üncü kademesi 23) Aşağıdakilerden hangisi disiplin cezası değildir? A) Devlet memurluğundan çıkarma B) Uyarma C) Uyarma ve Kınama D) Görevden uzaklaştırma 24, 25 ve 26 ncı sorular aşağıdaki metinden yararlanılarak cevaplandırılacaktır. Defterdarlık Personel Müdürü, Defterdarlığın toplantı salonunu izinsiz olarak bir derneğe kullandırmıştır. Personel Müdürü bu fiili nedeniyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmıştır. Personel Müdürü verilen cezaya karşı tebliğ tarihini izleyen 11 inci gün itiraz etmiş, ancak itirazı reddedilmiştir. 6

8 24) Personel Müdürünün, söz konusu cezaya karşı kaç gün içinde itiraz etmesi gerekirdi? A) 7 B) 10 C) 15 D) 30 25) Personel Müdürünün kendisine verilen disiplin cezasına karşı itiraz etmiş olduğu merci aşağıdakilerden hangisidir? A) İl Disiplin Kuruluna B) Bakanlık (Merkez) Disiplin Kuruluna C) Yüksek Disiplin Kuruluna D) Atamaya yetkili amire 26) Personel Müdürü uygulanan disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesini kaç yıl sonra isteyebilir? A) 1 yıl B) 2 yıl C) 5 yıl D) 10 yıl 27 ve 28 inci sorular aşağıdaki metinden yararlanılarak cevaplandırılacaktır. Malmüdürlüğü memurları (A) ile (B) iş yerinde 31/12/2013 tarihinde birbirlerine sözle hakaret etmiş ve durum diğer çalışanlar tarafından tutanağa bağlanmıştır. Aynı gün tutanağın kendisine verilmesi üzerine olayı öğrenen Malmüdürü Vekili Müdür Yardımcısı (M), disiplin soruşturması başlat ılmasına gerek görmemiştir. Ancak, olaya karışan iki memurunu bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için daha dikkatli olmaları konusunda disiplin cezası yerine geçmemek üzere 07/01/2014 tarihinde tebliğ ettiği yazılar ile uyarmıştır. Memur (A), memur (B) hakkında adli yargı süreci başlattığını gerekçe göstererek söz konusu bu olay nedeniyle disiplin soruşturması yapılmasını 03/02/2014 tarihinde Malmüdürü Vekili Müdür Yardımcısı (M)'den talep etmiştir. Fakat memur (A) 'nın bu talebi Malmüdürü Vekili Müdür Yardımcısı (M) tarafından reddedilmiştir. 27) Malmüdürü Vekili Müdür Yardımcısı (M)'nin, Memur (A) nın 03/02/2014 tarihindeki talebini reddetmesinin nedeni nedir? A) Memur (A) nın talebini defterdar yerine kendisine yapması B) Disiplin soruşturmasına zamanaşımı süresi içinde başlanılmaması C) Memur (A) nın şikayet ettiği olayın taraflarından birisi olması D) Şikayet konusu olay hakkında memur (A) nın daha önce yargı sürecini başlatması 7

9 28) Söz konusu olay hakkında 07/01/2014 tarihinde disiplin soruşturmasına başlanılmış olsaydı disiplin cezası verme yetkisi hangi tarihte zamanaşımına uğrardı? A) 03/02/2016 B) 31/12/2015 C) 07/01/2016 D) 30/06/ ) (A) ili defterdarlığı personel müdürlüğü memurunun çalışmayan eşi 28/09/2014 tarihinde doğum yapmıştır. Bu verilere göre ilgiliye hangi tarihten itibaren aile yardımı ödeneği ve hangi gösterge üzerinden doğum yardımı ödeneği ödenecektir? A) 28/09/2014 tarihinden itibaren, 75 gösterge rakamı B) 28/09/2014 tarihinden itibaren, 2500 gösterge rakamı C) 15/10/2014 tarihinden itibaren, 2500 gösterge rakamı D) 15/10/2014 tarihinden itibaren, 75 gösterge rakamı 30) Aşağıdaki ödemelerden hangisi emeklilik keseneği matrahına dahil değildir? A) Taban Aylığı B) Ek Gösterge C) Yan ödeme D) Kıdem Aylığı 31) Devlet memurlarından aile yardımı ödeneğine müstehak olmayan çocuğu vefat edenlere aşağıdaki ödemelerden hangisi yapılır? A) En yüksek Devlet memuru aylığı tutarı B) En yüksek Devlet memuru aylığının iki katı C) En yüksek Devlet memuru aylığının üç katı D) Her hangi bir ödemede bulunulmaz 32) Boş bulunan (A) ili Defterdarlık kadrosuna aynı il Defterdar Yardımcısı üç ay süreyle vekalet etmiştir. Vekaleten yürütülen bu görev nedeniyle ilgiliye yapılacak ödemeler aşağıdakilerden hangisidir? A) 3 ay süreyle 1/3 vekalet aylığı ile Defterdar Yardımcısı ve Defterdar kadrosu arasındaki özel hizmet tazminatı ve yan ödeme farkları ödenir B) 3 ay süreyle 1/3 vekalet aylığı ile Defterdar Yardımcısı ve Defterdar kadrosu arasındaki ücret ve tazminat göstergesi farkları ödenir C) Defterdar Yardımcısı ve Defterdar kadrosu arasındaki farklı cins ve miktarlardaki özel hizmet tazminatı, yan ödeme ve ek ödeme farkları ödenir D) Defterdar kadrosu için belirlenen ücret ve tazminat göstergeleri farkı ödenir 8

10 33) Aylıklarını 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 10 uncu maddesi hükümlerine göre ücret ve tazminat göstergeleri üzerinden almakta olanlara aşağıdaki ödeme unsurlarından hangisi ödenebilir? A) Makam tazminatı B) Özel Hizmet Tazminatı C) Denetim Tazminatı D) Yabancı Dil Tazminatı 34) Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Çekilme suretiyle görevlerinden ayrılanların, devir ve teslim işlemlerini Yönetmelikte tespit edilen süreler içinde tamamlayamayanlara, fazla çalıştıkları süreler için ücretleri ödenir. B) Tespit edilen devir ve teslim sürelerinin bitiminden önce devir ve teslim işlemlerini tamamlayanlar yetkili amirini haberdar ederek görevlerini bırakabilirler. C) Bu Yönetmelik ile tespit edilen sürelerde veya teslim sürelerinin bitiminden önce devir ve teslim işlemlerini tamamlayanların aylıkları, çalıştıkları sürelerle kayıtlı olmak üzere, eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir. D) Çekilen Devlet memurlarının devir ve teslim süreleri; savaş halinde, olağanüstü hallerde veya genel hayata müessir afetlere uğranılan yerlerde bir ayı aşmamak şartı ile yetkili amirce uzatılabilir. 35) Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlanarak silsile yolu ile ve şikayet edilen amirler atlanarak yapılır. B) Yazılı şikayetler maksadı en iyi ifade edecek şekilde ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yazılan bir dilekçe ile yapılır. C) Sözlü olarak yapılan şikayetlerde amir şikayetin tutanağa geçirilmesini isteyebilir. D) Şikayet hakkında karar verme yetkisi şikayet edilenin üst disiplin amirine aittir. 36) Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, Memurların sorumlu oldukları işlere gerekli özeni göstermemeleri veya işleri savsaklamaları sebebiyle idare veya kişilerin zarara uğraması hali aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A) Kasdi zarar B) İhmal sonucu zarar C) Tedbirsizlik sonucu zarar D) Hiçbiri 9

11 37) Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, memurların zararları tazmin mükellefiyetinin doğması için aşağıdaki şartlardan hangisinin gerçekleşmesi gerekir? A) Zararın doğrudan doğruya memurun fiilinden doğması B) Zararın mevcut olması C) Zararın mücbir sebepten hasıl olmaması D) Hepsi 38) Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, refakat iznine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz. B) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez. C) Memurun yıl içerisinde kullanabileceği refakat izni süresi altı ayı geçemez. D) Refakati gerektiren durumun ortadan kalkması halinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. 39) Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca; Malmüdürü olarak görev yapan (A) memuriyete 26/07/1979 tarihinde başlamış olup, 31/07/2004 tarihi itibarıyla yer değiştirmeye tabi hizmetleri aşağıda gösterilmiştir. Malmüdürü (A) halen 2. Bölgede yer alan Ilgın- Konya da görev yapmakta olup, 2014 yılı yer değiştirme döneminde 5. Bölgede yer alan Diyarbakır İli Çınar İlçesine atanma talebinde bulunmuştur. (A) nın bu talebinin yerine getirilip getirilemeyeceği ve gerekçesi aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır? Yer Değiştirmeye Tabi Hizmetler 1. Bölge- Hizmeti yoktur 2. Bölge- 2 yıl 2 ay 29 gün 3. Bölge- 8 ay 8 gün 4. Bölge- 4 yıl 5. Bölge- 2 yıl 11 ay 8 gün 6. Bölge- Hizmeti yoktur. A) Bulunduğu hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlamadığı için ataması yapılamaz. B) Atanmak istediği 5. Hizmet Bölgesindeki çalışma süresini tamamlamıştır. Ayrıca atama çalışılmayan en fazla iki alt veya iki üst hizmet bölgesine yapılabildiğinden ataması yapılamaz. C) 5. Hizmet Bölgesindeki zorunlu çalışma süresini doldurduğu halde, bu bölgeye atanmayı istediği ve 5. Hizmet Bölgesindeki hizmet süresi 6 yılı geçmediği için ataması yapılabilir. D) Bakanlıkta 25 yıl hizmeti olduğundan ve üç hizmet bölgesinde görev yapmış olduğundan ataması yapılabilir. 10

12 40) Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, hizmetin gereği, kadro ve ihtiyaç durumu gibi nedenler ve istisnalar dışında; Defterdar Yardımcısı, Muhakemat Müdürü ve Malmüdürü unvanında bulunanlar 1. Bölge de yer alan Ankara ilinde ne kadar süreyle görev yapabilirler? A) Defterdar Yardımcısı 7 Muhakemat Müdürü 7 Malmüdürü 5 B) Defterdar Yardımcısı 7 Muhakemat Müdürü 5 Malmüdürü 7 C) Defterdar Yardımcısı 5 Muhakemat Müdürü 7 Malmüdürü 7 D) Defterdar Yardımcısı 5 Muhakemat Müdürü 5 Malmüdürü 7 41) Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi unvan değişikliğine tabi unvanlar arasında sayılmamıştır? A) İstatistikçi B) Matematikçi C) Çözümleyici D) Mütercim 42) Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre, Personel Müdürlüğünde görev yapan Personel Müdürü, Defterdarlık Uzman Yardımcısı ve Daire Tabibi nin disiplin amirleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? A) Personel Müdürü Defterdar Vali Defterdarlık Uzman Yardımcısı Personel Müdürü Defterdar Yardımcısı Daire Tabibi Defterdar Vali B) Personel Müdürü Defterdar - Defterdarlık Uzman Yardımcısı Personel Müdürü Defterdar Daire Tabibi Defterdar Yardımcısı Defterdar C) Personel Müdürü Defterdar Vali Defterdarlık Uzman Yardımcısı Defterdar Yardımcısı Defterdar Daire Tabibi Defterdar - D) Personel Müdürü Defterdar Vali Defterdarlık Uzman Yardımcısı Personel Müdürü - Daire Tabibi Defterdar Vali 11

13 43) Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği uyarınca, hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak süreler arasında sayılmıştır? A) Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde geçirilen süreler. B) Kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel statüsünde geçirilen süreler C) Her türlü aylıksız izin süreleri D) Muvazzaf askerlikte geçen süreler 44) Bayan (A), Maliye Bakanlığında 1 yıl 6 ay Muhasebe Müdürü, 6 ay Genel Müdür, 2 ay da Bakanlık Müşaviri olarak görev yapmış ve 30 hizmet yılı üzerinden emekliye ayrılmıştır. Bayan (A)'nın emekli aylığında yararlanacağı makam ve görev tazminatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Makam tazminatından yararlanır ve görev tazminatından yararlanamaz B) Sadece görev tazminatından yararlanır C) Sadece makam tazminatından yararlanır D) Makam ve görev tazminatından yararlanır 45) doğumlu bay (A) Meslek Lisesinden tarihinde mezun olarak tarihinde göreve başlamıştır. Bay ( A) memuriyette iken Hukuk Fakültesinden mezun olmuş ve 01/11/1995 tarihinde askerlik görevini yapmak üzere görevinden ayrılmış ve aynı tarihte de sevke tabi tutulmuştur. 11/11/1995 tarihinde askerlik görevine duhul etmiş ve 01/03/1996 tarihinde yedek subay okulundan mezun olup 01/03/ /03/1997 tarihleri arasında da askerlik görevini tamamlayarak 20/02/1997 tarihinde memuriyet görevine dönmüştür. Bay (A)'nın 20/09/2014 tarihi itibarı ile toplam emeklilik hizmeti ne kadardır? A) 22 yıl 11 ay 10 gün B) 22 yıl 11 ay 18 gün C) 22 yıl 7 ay 28 gün D) 22 yıl 10 ay 28 gün 46) Sigorta hükümlerine tabi olarak çalışan bayan ( A)'nın, sürekli bakıma muhtaç beş yaşında engelli çocuğu 24/09/2014 tarihinde vefat etmiştir. Bu tarih itibarı ile 1440 gün sigortalı hizmeti bulunan bayan (A)'nın emekliliğe tabi toplam hizmet süresi ve emeklilik yaş haddi aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir? A) Hizmet Süresi 5 yıl, Yaş 57 yıl B) Hizmet Süresi 6 yıl, Yaş 57 yıl C) Hizmet Süresi 4 yıl, Yaş 58 yıl D) Hizmet Süresi 5 yıl, Yaş 58 yıl 12

14 47) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, ilk defa veya tekrar çalıştırılmaya başlatılan kişiler, sigortalılık başlangıcından itibaren kaç gün içerisinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile SGK ya bildirilmesi gerekir? A) 7 gün B) 10 gün C) 15 gün D) 30 gün 48) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, yaşlılık aylığının hesabında uygulanacak aylık bağlama oranı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için % 2, toplamda % 90 ını geçemez. B) Toplam prim ödeme gün sayısının her 360 gün için % 2, toplamda % 100 ünü geçemez. C) Toplam prim ödeme gün sayısının her 360 gün için % 3, toplamda % 90 ını geçemez. D) Toplam prim ödeme gün sayısının her 360 gün için % 3, toplamda % 100 ünü geçemez. 49) Genel İdare Hizmetleri Sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylık miktarının TL olduğu dönemde, TL net aylık alan bir Devlet memurunun malvarlığında aşağıdaki artış tutarlarından hangisi gerçekleştiğinde, Devlet memuru ek mal bildirimi vermek zorundadır? A) TL B) TL C) TL D) TL 50) Milli emlak şefinin 31/12/2013 tarihinde satın aldığı araba ile ilgili olarak ek mal bildiriminde bulunmadığı çalıştığı kurumca tespit edilmiştir. Bu durumda "3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu" uyarınca, milli emlak şefi hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? A) Bildirimin verileceği merci ihtarda bulunur. İhtarın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmazsa üç aya kadar hapis cezası verilir. B) Aylıktan kesme cezası verilir C) Durum derhal Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir. D) Hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca ön inceleme yaptırılır 13

15 51) Aşağıda yer alan suçlardan hangisi "3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu" kapsamına girmez? A) İrtikap B) Göreve ilişkin sırrın açıklanması C) Zimmet D) Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme 52) "Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, "mal bildirimi" ile olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Her ikisi de mal bildiriminde bulunmak zorunda olan eşlerin herbiri ayrı ayrı mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Bu takdirde, eşlerden biri, velayetleri altındaki çocuklarının da mallarını bildirirler. B) Kamu görevlilerinden asli görevleri uhdelerinde kalmak kaydıyla yönetim kurulu veya danışma kurulu üyeliği gibi ikinci bir görevi yürütenler, sadece asli görevlerinden dolayı tek mal bildiriminde bulunurlar. C) Kamu görevlisi olmayıp da 3628 sayılı Kanuna göre birden fazla mal bildiriminde bulunması gerekenler, bu mercilerden yalnız birine mal bildiriminde bulunurlar. D) Genel bütçeli dairelerin kamu hizmeti gören memurları mal bildiriminde bulunmak zorundadır. 53) "4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun"a göre, yapılacak "ön incelemeler" ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Ön inceleme, hakkında inceleme yapılanın eşiti veya üstü konumundaki memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptırılabilir. B) Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılamaz. C) İşin özelliğine göre izin vermeye yetkili merci, ön incelemenin başka bir kamu kurum veya kuruluşunun elemanlarıyla yaptırılmasını ilgili kuruluştan isteyebilir. D) Zorunluluk olması durumunda yargı kuruluşlarında çalışanlar ve askerler, başka mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilebilirler. 14

16 54 ve 55.inci sorular aşağıdaki metinden yararlanılarak cevaplandırılacaktır Muhakemat Müdürü hakkında yaptırılan ön inceleme sonucunda düzenlenen ön inceleme raporunda soruşturma izni verilmemesi kanaati bildirilmiş, yetkili merci de Salı günü "soruşturma izni verilmemesi"ne ilişkin kararı imzalamış ve bu kararı Cuma günü şikayetçiye tebliğ etmiştir. 54) "4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun"a göre, yetkili merci, soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararını aşağıdakilerden hangisine bildirmez? A) Cumhuriyet başsavcılığına B) Hakkında inceleme yapılan memura C) Hakkında inceleme yapılan memurun bağlı olduğu Bakanlığa D) Şikayetçiye 55) "Soruşturma izni verilmemesi" kararına karşı şikayetçinin itiraz süresi hangi tarihte sona erer? A) B) C) D) ) "4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun"a göre, aşağıdakilerden hangisi izin vermeye yetkili merci değildir? A) Kaymakam B) Defterdar C) Vali D) Müsteşar 57) "4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun"a göre, soruşturma izninin kapsamı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? I. Soruşturma izni, şikayet, ihbar veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ileride soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsar. II. Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında, yeniden izin alınması zorunludur. III. Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden izin alınmasını gerektirir. A) I ve II B) I C) II D) III 15

17 58) "4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun" hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 4483 sayılı Kanunun uygulanmasında vekiller, asillerin tabi olduğu usule tabidir. B) 4483 sayılı Kanun kapsamındaki suçların iştirak halinde işlenmesi durumunda memur olmayan, memur olanla; ast memur, üst memurla aynı mahkemede yargılanır. C) 4483 sayılı Kanun uyarınca yetkili mercilerin saptanmasında, memur veya kamu görevlisinin suç tarihindeki görevi esas alınır. D) 4483 sayılı Kanunun uygulanmasında ast memur ile üst memurun aynı fiile iştiraki halinde izin, her bir memurun bağlı olduğu merciden ayrı ayrı istenir. 59) Zimmet suçunun işlenmesine kasten göz yuman denetimle yükümlü kamu görevlisi, aşağıdaki suçlardan hangisini işlemiş olur? A) Denetim görevinin ihmali B) Zimmet C) Görevi kötüye kullanma D) İrtikap 60) Malmüdürlüğüne TL tutarındaki ecrimisil borcunu ödemeye giden vatandaş (A), Veznedar (V)'ye yanlışlıkla TL verir. Veznedar ( V) TL tutarında alındı düzenleyerek vatandaş (A)'ya verir, kendisine fazladan verilen 500 TL'nı şahsına almak üzere cebine koyar ve bu olay 2 ay sonra ortaya çıkar. Veznedar (V)'nin işlemiş olduğu suç aşağıdakilerden hangisidir? A) İrtikap B) Zimmet C) Görevi kötüye kullanma D) Resmi belgede sahtecilik 61) Maaş mutemedi (M)'nin; kurumunda kalacak olan ödeme emri belgeleri ve eki maaş bordrolarını doğru olarak hazırladıktan sonra, Muhasebe Müdürlüğüne verilen ve orada kalacak olan ödeme emri belgelerinde ve eki maaş bordrolarında yer alan maaş tutarlarında artırmalar yaptığı, yaptığı artırmaları düzenlediği banka listeleriyle kendisinin banka hesabına aktarılmasını sağladığı, daha sonra banka hesabına aktarılan paraları bankadan çektiği anlaşılmıştır. Bu durumda maaş mutemedi (M) nin işlemiş olduğu suç aşağıdakilerden hangisidir? A) Resmi belgede sahtecilik ve Dolandırıcılık B) Zimmet ve Dolandırıcılık C) Görevi kötüye kullanma D) İrtikap ve Dolandırıcılık 16

18 62) Suçta ve cezada kanunilik ilkesine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez. B) Kanunda yazılı güvenlik tedbirlerinin dışında başka bir güvenlik tedbirine hükmolunamaz. C) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz. D) Kanunların ceza içeren hükümlerinin yeterince açık olmaması durumunda kıyas yapılabilir. 63) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda sayılan ceza türleri aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak sayılmıştır? A) Hapis cezaları B) Hapis cezaları ve Adli para cezaları C) Hapis cezaları ve İdari para cezaları D) Hapis cezaları, Adli para cezaları ve İdari para cezaları 64) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre, işlediği suçtan dolayı kaç yıldan daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir? A) 1 yıl B) 2 yıl C) 3 yıl D) 5 yıl 65) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre, "soruşturma"nın tanımı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır? A) Yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evredir. B) İddianamenin kabulüyle başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen evredir. C) Şüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesidir. D) Şüpheli veya sanığın hâkim veya mahkeme tarafından soruşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesidir. 66) Ön inceleme de aşağıdakilerden hangisine yemin ettirilir? A) Ön incelemeyi yapana B) Tanığa C) Mağdura D) Hakkında ön inceleme yapılana 17

19 67) Kamu görevlileri hakkında tesis edilen aşağıdaki işlemlerden hangisi 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre uygulanmakla etkisi tükenecek idari işlemlerden sayılmaz? A) 1/8 oranında aylıktan kesme cezası verme B) Görevden uzaklaştırma tedbiri uygulama C) Sürekli görev yolluğunu ödememe D) Müdür unvanından Müdür Yardımcısı unvanına atama 68) Tebligata esas adresi tespit edilemeyen Bay (A)'ya verilen Devlet memuriyetinden çıkarma cezası 15/09/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ilan yoluyla bildirilmiştir. Buna göre ilgilinin hakkında tesis edilen bu işleme karşı dava açma süresi aşağıdaki tarihlerden hangisinden itibaren işlemeye başlar? A) 30/09/2014 B) 29/09/2014 C) 16/09/2014 D) 15/09/ ) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunulabilmenin sebeplerinden değildir? A) Lehine karar verilen tarafın, karara etkisi olan bir hile kullanmış olması B) Bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun mahkeme kararıyla belirlenmesi C) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması D) Vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler ile davanın görülüp karara bağlanmış bulunması 70, 71 ve 72 nci sorular aşağıdaki metne göre cevaplandırılacaktır. Defterdar olarak görev yapmakta olan Bay (A)'nın bu görevden alınmasına ilişkin 20/03/2014 tarihli kararname 24/03/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bay (A) söz konusu kararnamenin iptali istemiyle dava açmıştır. Dava konusu işlemin iptaline ilişkin 01/06/2014 tarihli karar 19/06/2014 tarihinde tebliğ edilmiştir. 70) Bay (A)'nın aç mış olduğu davada aşağıdaki yargı yerlerinden hangisi görevli ve yetkilidir? A) Danıştay B) Eski görevinin bulunduğu il yargı çevresi idare mahkemesi C) Eski görevinin bulunduğu il yargı çevresi bölge idare mahkemesi D) Yeni görevinin bulunduğu il yargı çevresi idare mahkemesi 18

20 71) Bay (A)'nın davayı açabileceği en son tarih aşağıdakilerden hangisidir? A) 22/05/2014 B) 20/05/2014 C) 23/05/2014 D) 21/05/ ) İdarenin başvurabileceği kanun yolu ve son başvuru tarihi aşağıdakilerden hangisidir? A) Temyiz- 31/08/2014 B) İtiraz- 30/08/2014 C) İstinaf- 07/09/2014 D) Temyiz- 07/09/ ) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre; "Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için oluşturulan kontrol sistemi ile kurumsal yapı, yöntem ve süreçleri" aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? A) Kamu mali yönetimini B) Mali kontrolü C) Stratejik planı D) Kamu giderini 74) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi bütçe ilkelerinden değildir? A) Kamu idarelerinin tüm gelir ve giderleri bütçelerinde gösterilir B) Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır C) Kamu idarelerinin mal ve hizmet üretimi ile ihtiyaçlarının karşılanmasında, ekonomik veya sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet-fayda veya maliyetetkinlik ile gerekli görülen diğer ekonomik ve sosyal analizlerin yapılması esastır D) Kamu hizmetleri, bütçelere konulacak ödeneklerle, mevzuatla belirlenmiş yöntem, ilke ve amaçlara uygun olarak gerçekleştirilir 75) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, ödeneklerin kullanımına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bütçe ödenekleri ayrıntılı harcama programı ve serbest bırakma oranlarına göre kullanılır B) Emanet hesabına alınan ve zamanaşımına uğramamış borçlar cari yıl bütçesinden ödenir C) Bütçede yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapılamaz D) Cari yılda kullanılmayan ödenekler yıl sonunda iptal edilir 19

21 76) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirme görevlilerinin görevlerinden değildir? A) Ödeme emri belgesinin imzalanması B) İşin yaptırılması C) Mal ve hizmetin alınması D) Teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması 77) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, ön ödemelerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ön ödeme yapılması harcama yetkilisince uygun görülmelidir B) Ön ödeme karşılığı ödeneğin saklı tutulması gerekir C) Avans vermek veya kredi açılmak suretiyle ön ödeme yapılabilir D) Süresinde mahsup edilmeyen avanslar hakkında Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır 78) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, kamu zararı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması, mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması gibi hususlar kamu zararının belirlenmesine esas alınır B) Kamu zararının meydana geldiği yılı izleyen malî yılın başından başlamak üzere zamanaşımını kesen ve durduran genel hükümler saklı kalmak kaydıyla onuncu yılın sonuna kadar tespit ve tahsil edilemeyen kamu zararları zamanaşımına uğrar C) Yapılmamış inşaat, onarım ve üretimi yapılmış veya bitmiş gibi gösteren gerçek dışı belge düzenlemek suretiyle kamu kaynağında bir artışa engel veya bir eksilmeye neden olanlar hakkında Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunların bu fiillere ilişkin hükümleri uygulanır D) Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararı, zararın oluştuğu yılı izleyen mali yıl başından itibaren ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir 79) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, (A) ili Defterdarlığınca gerçekleştirilecek olan ihaleye aşağıdakilerden hangisi katılabilir? A) İhale yetkilisi B) İhale işlemlerini hazırlamakla görevli olanlar C) Aynı ilde bulunan üniversite bünyesindeki Vakfa ait şirket D) İhale konusu işin danışmanlık hizmetini yapan yükleniciler 20

22 80) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, sözleşme yapılması hususunda Kanunda yazılı süre içinde idareye düşen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İsteklinin geçici teminatı geri verilir B) İstekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır C) Oluşan zarar sebep olanlara tazmin ettirilir D) İstekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç on gün içinde, onbeş gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir 81) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihalelere yönelik başvurularla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Şikayet ve itirazen şikayet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır B) Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları Kamu İhale Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır C) İhale ve sözleşme sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler başvuruda bulunabilirler D) Şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur 82) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, aşağıdaki pazarlık usulü ile yapılabilen ihalelerden hangisinde ilan yapılması zorunludur? A) Doğal afet nedeniyle ivedi olarak yapılması gereken ihaleler B) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ivedi olarak yapılması gereken ihaleler C) Araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikteki ihaleler D) Yaklaşık maliyeti her yıl Kamu İhale Kurumunca güncellenen tutara kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları 21

23 83) (A) ili Defterdarlığınca gerçekleştirilen ihale sonucunda yüklenicinin sözleşmenin uygulanması sırasında sözleşme konusu işin yapımı ve teslimi aşamasında hileli malzeme araç veya usuller kullandığı tespit edilmiştir. Bu durumda yüklenici hakkında uygulanacak müeyyide ve karar merci aşağıdakilerden hangisidir? A) İl Defterdarlığınca bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir B) İl Defterdarlığınca altı aydan bir yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir C) Maliye Bakanlığınca altı aydan bir yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir D) Maliye Bakanlığınca bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir 84) Sabah saat 07.00'de yola çıkarak Eskişehir'e geçici bir görevin ifası maksadıyla giderek aynı gün saat 21.00'de memuriyet mahalli Ankara'ya dönen memura ödenecek gündelik miktarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Müstehak olduğu gündeliğin 1/3'ü ödenir B) Müstehak olduğu gündeliğin 2/3'ü ödenir C) Müstehak olduğu gündeliğin tamamı ödenir D) Müstehak olduğu gündeliğin 1/2'si ödenir 85) 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, tahakkuk edecek, istihkakın miktarını artıracak şekilde hilafı hakikat beyanname veren Maliye Bakanlığı saymanlık müdürü hakkında işlenen suçun mahiyet ve şümülüne göre uygulanacak yaptırımlar aşağıdakilerden hangisinde yanlış olarak belirtilmiştir? A) Rütbe veya sınıf tenzili tatbik olunur B) İhraç cezalarından her hangi biri tatbik olunur C) Aldığı fazla harcırah Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre tevfikan tahsil olunur D) Aldığı fazla harcırah umumi hükümlere göre tevfikan tahsil olunur 22

24 86) Memuriyet mahalli Ankara olan ve Adana Defterdarlığı Defterdar Yardımcılığı görevini 8 ay süre ile vekaleten yürütmekle görevlendirilen bir Vergi Müfettişine 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yapılması gereken ödemeler aşağıdakilerden hangisinde tam olarak gösterilmiştir? A) Ankara-Adana arası gidiş dönüş yol masrafı ve gündelik ile görev süresinin ilk 90 günü için tam, sonraki 90 günü için 2/3 gündelik ödenir, kalan 60 gün için herhangi bir ödeme yapılmaz B) Ankara-Adana arası gidiş dönüş yol masrafı ve gündelik ile görev süresinin ilk 180 günü için tam, sonraki 60 günü için 2/3 gündelik ödenir C) Görev süresinin ilk 90 günü için tam, sonraki 90 günü için 2/3 gündelik ödenir, kalan 60 gün için herhangi bir ödeme yapılmaz D) Ankara-Adana arası gidiş dönüş yol masrafı ve gündelik ile görev süresinin tamamı için tam gündelik ödenir 87) Defterdar emrinde görevli Defterdarlık Uzmanı İlçe Malmüdürlüğü muhasebe işlemlerini denetlemek üzere 30 gün süreyle görevlendirilmiştir. Görevini sürdürmekte iken 4 günü hastanede yatarak olmak üzere 8 gün süreyle görevini sürdürememiş olan ilgiliye ödenecek gündeliklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 30 gün süreyle gündelik ödenir B) 22 gün süreyle gündelik ödenir C) 26 gün süreyle gündelik ödenir D) 29 gün süreyle gündelik ödenir 88) 6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunun incelenmesine ilişkin denetim aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? A) Mali denetim B) Performans denetimi C) Uygunluk denetimi D) Hesap yargılaması 23

25 89) 6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, Sayıştay ilamlarının infazı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Sayıştay ilamları kesinleştikten sonra doksan gün içerisinde yerine getirilir. İlam hükümlerinin yerine getirilmesinden, ilamların gönderildiği kamu idarelerinin üst yöneticileri sorumludur B) Sayıştay ilamları kesinleştikten sonra altmış gün içerisinde yerine getirilir. İlam hükümlerinin yerine getirilmesinden, ilamların gönderildiği kamu idarelerinin üst yöneticileri sorumludur C) Sayıştay ilamları kesinleştikten sonra doksan gün içerisinde yerine getirilir. İlam hükümlerinin yerine getirilmesinden, ilamların gönderildiği kamu idarelerinin harcama yetkilileri sorumludur D) Sayıştay ilamları kesinleştikten sonra altmış gün içerisinde yerine getirilir. İlam hükümlerinin yerine getirilmesinden, ilamların gönderildiği kamu idarelerinin harcama yetkilileri sorumludur 90) 6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, Sayıştay dairelerince verilen kararlar hangi sürede temyiz edilebilir? A) Kararın ilgiliye tebliğinden itibaren otuz gün B) Kararın ilgiliye tebliğinden itibaren altmış gün C) Kararın sorumluların bağlı olduğu idareye tebliğinden itibaren otuz gün D) Kararın sorumluların bağlı olduğu idareye tebliğinden itibaren altmış gün 91) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir B) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir C) Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir D) Verilecek eğitimin maliyeti çalışanlarca karşılanır ve eğitimde geçen süre çalışma süresinden sayılır 92) 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi işverenin genel yükümlülüklerinden değildir? A) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar B) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır C) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır D) İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtabilir 24

26 93) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi aylık ödemelerinde ödeme belgesine bağlanması gereken belgelerden değildir? A) İlk atamalarda, atama onayı ve işe başlama yazısı B) Naklen atamalarda, atama onayı, işe başlama yazısı ve Personel Nakil Bildirimi C) Harcama talimatı D) Terfilerde, terfi onayı 94) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendine göre doğrudan temin usulüyle yaptırılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin ödemelerinde aşağıdakilerden hangisinin ödeme belgesine bağlanması zorunlu değildir? A) Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı B) Fatura C) Mal ve malzeme alımlarında, taşınır işlem fişi D) Harcama talimatı 95) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre, taşınır işlem fişinin, ödeme belgesine bağlanacağı taşınır mal alımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kömür alımı B) Makinelerin servislerde yapılan bakımlarında yapılan yedek parça alımı C) Gazete ve dergi gibi süreli yayın alımları D) Doğalgaz alımı 96) 4982 sayılı Kanun uyarınca aşağıdakilerden hangisi bilgi edinme hakkının kapsamındadır? A) Kurum veya kuruluşlar tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yürütmek üzere elde ettikleri, görüş, bilgi notu, teklif veya tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgeler. B) Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler C) Kanunlarda ticari sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler. D) Haberleşmenin gizliliği esasını ihlal edecek bilgi veya belgeler. 97) 4982 sayılı Kanun uyarınca başvuru ile ilgili olarak, bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi durumunda, bilgi veya belgeye erişim kaç gün içerisinde sağlanır? A) 15 iş günü B) 15 gün C) 30 iş günü D) 30 gün 25

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı Aday No : Adı Soyadı : SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MLİYE BKNLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı () () Soru Kitapçığı day No dı Soyadı :. :. SINV İLİŞKİN ÇIKLMLR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI (MEMUR) SORULARI (19 EKİM 2014) (B) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI (MEMUR) SORULARI (19 EKİM 2014) (B) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MALİYE AKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI (MEMUR) SORULARI (19 EKİM 2014) () Kitapçığı Aday No : Adı Soyadı : SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup

Detaylı

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1. 640 sayılı KHK hükümlerine göre, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK dayın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A MALİYE BAKANLIĞI MUHESEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI 26 ŞUBAT 2011

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24815)

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24815) TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24815) BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri, Ödev, Hak ve Yasaklar BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24815)

TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24815) TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24815) BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri, Ödev, Hak ve Yasaklar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU 11669 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 6332 Kabul Tarihi : 21/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 Amaç ve kapsam

Detaylı

8. 5018 sayılı Kanunun taşınmaz edinme ve yönetme hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

8. 5018 sayılı Kanunun taşınmaz edinme ve yönetme hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1. 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri arasında yer

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU 11669 TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 6332 Kabul Tarihi : 21/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 Amaç ve kapsam

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI MUHESEBT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHSEBE UZMNLIĞI ÖZEL SINVI 26 ŞUBT 2011 Saat: 10.00

Detaylı

1. (D) 2012 10.000 TL

1. (D) 2012 10.000 TL 1. (D) ilindeki okulların Kasım 2012 dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden TL doğalgaz faturaları, bütçede ödeneği öngörülmüş olmakla birlikte oluştuğu yer ve zamanda ilgili tertipte ödenek bulunmadığından

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 24 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27298 YÖNETMELİK KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 900.000 900.000 400.000 500.

400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 900.000 900.000 400.000 500. 1. Hazine Müsteşarlığı, kayıtlı bedeli 900.000 TL ve birikmiş amortismanı 500.000 TL olan binasını, sermayeye eklenmek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez ankasına (T.C.M..) vermiştir. Söz konusu binanın

Detaylı

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma,

Detaylı

2. 104-Proje Özel Hesabı 410-Dış Mali Borçlar Hesabı 951-Kredi Anlaşmaları Hesabı 950-Kullanılacak Dış Krediler Hesabı XXX XXX XXX XXX

2. 104-Proje Özel Hesabı 410-Dış Mali Borçlar Hesabı 951-Kredi Anlaşmaları Hesabı 950-Kullanılacak Dış Krediler Hesabı XXX XXX XXX XXX 1. (E) Muhasebe Müdürlüğünün 2012 yıl sonunda Faaliyet Sonuçları Hesabı 2 TL borç bakiyesi vermiştir. u hesaba ilişkin olarak yıl sonunda ve 2013 yılı başında yapılacak muhasebe kayıtları aşağıdakilerden

Detaylı

600.000 600.000 600.000. 932- Verilen Taahhüt Belgeleri Hesabı. 933- Verilen Taahhüt Belgeleri Karşılığı Hesabı 600.000

600.000 600.000 600.000. 932- Verilen Taahhüt Belgeleri Hesabı. 933- Verilen Taahhüt Belgeleri Karşılığı Hesabı 600.000 1. Hazine Müsteşarlığı uluslararası mali kuruluştaki sermayesini 400.000 merikan Doları artırmayı taahhüt etmiş olup karşılığında aynı tutarda taahhüt belgesi vermiştir. Hazine Müsteşarlığı muhasebe birimince

Detaylı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 11419 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6114 Kabul Tarihi : 17/2/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/3/2011 Sayı : 27863 Yayımlandığı

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (2)

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (2) KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (2) Kanun no : 5018 DÖRDÜNCÜ KISIM : KAMU HESAPLARI VE MALİ İSTATİSTİKLER BİRİNCİ BÖLÜM : KAMU HESAPLARI MUHASEBE SİSTEMİ Madde 49 - Muhasebe sistemi; mali raporların

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU. 24.01.2006 İç Kontrol Dairesi Başkanlığı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU. 24.01.2006 İç Kontrol Dairesi Başkanlığı 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 24.01.2006 İç Kontrol Dairesi Başkanlığı 1 KANUN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003 tarihinde kabul edilerek

Detaylı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 11419 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6114 Kabul Tarihi : 17/2/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/3/2011 Sayı : 27863 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİRİNCİ Amaç-Kapsam-Hukuki Dayanak-Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Hukuki Dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 6 Mayıs 2014 SALI Sayı : 28992 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 5 Mayıs 2014

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU 8567 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU Kanun Numarası : 4954 Kabul Tarihi : 23/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :31/7/2003 Sayı : 25185 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Muğla Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının

Detaylı