UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNE BAŞVURULMASINDA VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARININ UYGULANMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNE BAŞVURULMASINDA VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARININ UYGULANMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR"

Transkript

1 UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNE BAŞVURULMASINDA VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARININ UYGULANMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Taşkın ÇELİK Uyuşmazlık Mahkemesi Raportörü Ankara 19 Eylül

2 İÇİNDEKİLER 1 I- UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE GELİŞİMİ 2 II- UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ'NİN GÖREVLERİ 3 III- UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARININ NİTELİĞİ 4 IV- UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 5 A- Uyuşmazlık Mahkemesine Başvuru Sırasında Karşılaşılan Sorunlar 5 1- Olumlu görev uyuşmazlığı çıkarılmasını isteme halinde, tebliğ tarihi ve başvuru süresinin başlaması sorunu 5 2- Görevsizlik kararı verilmesi ve re sen Uyuşmazlık Mahkemesine başvurulması 5 3- Önceki görevsizlik kararına ilişkin dava dosyası temin edilmeden Uyuşmazlık Mahkemesine başvurulması 6 4- Adli yargı yerince, görevsizlik kararının, itiraz yolu açık olmak üzere verilmesi 6 B-Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar sayılı Kanun uyarınca kurulan İSKİ, ASKİ vb. gibi kuruluşlara karşı açılan davalar sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilen idari para 8 cezasından kaynaklanan ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davalar 3- Türk Telekom A.Ş. ne karşı açılan davalar 9 4- Taahhüt ve kefalet senedinden kaynaklanan davalar İmar planından kaynaklanan ve kamulaştırmasız el atma şeklinde açılan tazminat davaları sayılı Karayolları Trafik Kanunundan kaynaklanan tazminat davaları sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabi olarak görev yapmakta olan memurlar ve diğer kamu görevlilerinin ve bunların yakınlarının açtıkları davalar 15 V- SONUÇ 17 2

3 I- UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE GELİŞİMİ Ülkemizde 1868 yılında Danıştay'ın kurulması üzerine, idari yargı ile adli yargı arasında çıkacak görev uyuşmazlıklarının giderilmesi görevi Danıştay'a verilmişti. Cumhuriyet döneminin başlarında idari yargı sistemi kurulurken, idari yargı ile adli yargı düzeni arasında çıkacak görev uyuşmazlıklarını giderecek bir merci kurulması düşünülmemiş; fakat uygulamada ortaya çıkan ihtiyaç nedeniyle 1945 yılında Uyuşmazlık Mahkemesi kurulmuş; 1961 Anayasası ile de bir Anayasal kuruluş haline getirilmiştir Anayasası nın 142. maddesinde bağımsız yüksek mahkeme olarak yerini alan Uyuşmazlık Mahkemesi nin görev alanı, ceza alanında doğan görev ve hüküm uyuşmazlıkları da dahil edilerek genişletilmiş ve Ceza Bölümü, halen yürürlükte bulunan 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun un kabul edildiği 1979 yılında faaliyete geçmiş; 2592 ve 5219 sayılı Yasalar ile Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılmıştır Anayasası nın Yargı yı düzenleyen Üçüncü Bölümünde; Yüksek Mahkemeler arasında sayılan Uyuşmazlık Mahkemesi; Anayasanın 158. maddesiyle, adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkili, bağımsız bir yüksek mahkeme olarak görevlendirilmiştir. Uyuşmazlık Mahkemesi, yargı ayrılığı ilkesinin ortaya çıkardığı görev uyuşmazlıklarını çözmek suretiyle kişilerin askıda kalan hak arama hürriyetlerinin gerçekleşmesini sağlayan; hüküm uyuşmazlıklarını çözmek suretiyle de hakkın yerine getirilmesini olanaksız kılan hukuki engelleri gideren; yargı erkini paylaşan diğer yüksek mahkemelerden Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi nin kararlarını kaldırıp onların yerine hüküm tesis edebilen özel yetkili bir yüksek mahkeme, dolayısıyla, hukukumuzda kesin hükmü ortadan kaldırabilen tek yargı organıdır. ll-uyuşmazlik MAHKEMESİ'NİN GÖREVLERİ 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun incelendiğinde; Uyuşmazlık Mahkemesi'nin görevlerinin görev uyuşmazlığı, ve hüküm uyuşmazlığı olarak ikiye; görev uyuşmazlıklarının da kendi arasında biri olumlu görev uyuşmazlığı, diğeri olumsuz görev uyuşmazlığı olmak üzere ikiye ayrıldığı görülmektedir. a)kanun un 10 ila 13. maddelerinde olumlu görev uyuşmazlığı çıkarma hususu düzenlenmiştir. Bu durum, açılan bir davada, başka bir yargı düzeninin görevine 3

4 girdiği iddiasıyla yapılan görevsizlik itirazının, mahkemece reddi üzerine; görev alanı korunmak istenen yargı düzeni içinde yer alan Başsavcının, görev konusunun incelenmesini Uyuşmazlık Mahkemesi'nden istemesiyle ortaya çıkmaktadır. b) Olumsuz görev uyuşmazlığı, Kanun un 14 ila 16. maddelerinde düzenlenmiştir. Adli, idari ve askeri yargı yerlerinden en az ikisinin, tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davada, karşılıklı birbirlerini görevli saymalarından dolayı, kendilerini görevsiz görmeleri ve bu yolda verdikleri kararların kesin, ya da kesinleşmiş olması durumunda ortaya çıkan bir uyuşmazlık türüdür. c) Kanunun 19. maddesiyle, olumsuz görev uyuşmazlığı nedeni ile davaların sürüncemede kalmaması ve görevli yargı yerinin belirlenmesi için, yargı yerinin Uyuşmazlık Mahkemesi'ne doğrudan başvurması amaçlanmıştır. Burada, görevsizlik kararı üzerine, kendisine gelen davayı inceleyen mahkeme; davanın kendi görev alanına girmediği, ilk görevsizlik kararı veren yargı yerinin görevi içinde olduğu kanısına varırsa, görevsizlik kararı vermeyerek, görevli yargı yerinin belirtilmesi için Uyuşmazlık Mahkemesi'ne başvurabilmektedir. d) Kanunun 20.maddesiyle, temyiz incelemesi yapan yargı mercilerinin uyuşmazlık mahkemesine başvurmaları hususu düzenlenmiştir. Bu başvuru yolu, daha önce Uyuşmazlık Mahkemesi'nce görevli yargı yeri belirtilmemiş olan bir davada temyiz incelemesi yapan yüksek mahkemenin, davanın o davaya bakan mahkemenin görevi dışında olduğu kanısına varması halinde, incelediği kararı bozacak yerde, incelemeyi erteleyerek yargı yerinin belirtilmesi için Uyuşmazlık Mahkemesi'ne başvurması şeklinde gerçekleşmektedir. e)kanun un 17.maddesinde, olumlu görev uyuşmazlığı tanımlanmıştır. Adli, idari ve askeri yargıya bağlı ayrı iki yargı merciine açılan ve tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davalarda; bu yargı mercilerinin her ikisinin kendilerini görevli sayan kararlar vermiş olmaları, görev kararlarına karşı itiraz yolunun açık olduğu ceza davalarında bu kararların kesinleşmiş bulunması durumunda bu tür uyuşmazlıkların oluşacağı belirtilmiştir. f) Kanun un 24 ve 25. maddelerinde Hüküm Uyuşmazlığı düzenlenmiştir. Adli, askeri ve idari yargı yerlerinden en az ikisi tarafından, görevle ilgili olmaksızın kesin olarak verilmiş veya kesinleşmiş, aynı konuya ve sebebe ilişkin, taraflardan en az biri aynı olan ve kararlar arasındaki çelişki yüzünden hakkın yerine getirilmesi olanaksız bulunan durumlarda hüküm uyuşmazlığının doğacağı kabul edilmiştir. 4

5 g) Kanun un, Kararlar arasındaki çelişmelerin giderilmesi başlıklı 30.maddesinde de, Uyuşmazlık Mahkemesi Bölümlerinin kararları arasındaki çelişmelerin, Genel Kurulca verilecek ilke kararları ile giderileceği hükmüne yer verilmiştir. lll-uyuşmazlik MAHKEMESİ KARARLARININ NİTELİĞİ 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun un 29.maddesinde, Bölümlerin ve Genel Kurulun kararlarının kesin olduğu; 30. maddesinde ise, görev konusundaki ilke kararlarının; Uyuşmazlık Mahkemesini ve bütün yargı mercilerini, hüküm uyuşmazlıkları dolayısıyla verilecek esasa ilişkin ilke kararlarının ise yalnız Uyuşmazlık Mahkemesini bağlayacağı belirtilmiştir. Yukarıda yapılan açıklamalar ile mevzuat hükümlerine bir bütün olarak bakıldığında; Uyuşmazlık Mahkemesi'nin gerek görev, gerek hüküm uyuşmazlığı konusunda verdiği kararların kesin olduğu, ilgili yerleri ve kişileri bağladığı; geciktirilmeksizin uygulanması gerektiği görülmektedir. Buna göre, kararlara karşı kanun yollarına başvurulamayacak ve düzeltme istenemeyecektir. Uyuşmazlık Mahkemesi'nin görevli saydığı mahkeme, -göreve ilişkin kurallarda değişiklik olması durumu hariçyeniden görevsizlik kararı veremeyecektir. lv- UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Bu konuyu iki başlık altında irdelemek mümkündür: Bunlardan birincisi, dava dosyalarının Uyuşmazlık Mahkemesi ne gelmesinden önceki aşamaya ilişkin sorunlar; diğeri ise Mahkeme kararlarının uygulanmasına yönelik sorunlardır. A-Uyuşmazlık Mahkemesine Başvuru Sırasında Karşılaşılan Sorunlar 1- Olumlu görev uyuşmazlığı çıkarılmasını isteme halinde, tebliğ tarihi ve başvuru süresinin başlaması sorunu: 2247 sayılı Yasanın 12.maddesinin ilk fıkrasında; Görev itirazında bulunan kişi veya makam, itirazın reddine ilişkin kararın verildiği tarihten, şayet bu kararın tebliği gerekiyorsa tebliğ tarihinden, itiraz yolu açık bulunan ceza davalarında ise ret kararının kesinleştiği tarihten başlayarak onbeş gün içinde, uyuşmazlık çıkarılmasını istemeye 5

6 yetkili makama sunulmak üzere iki nüsha dilekçeyi itirazı reddeden yargı merciine verir. Hükmüne yer verilmiştir. Olumlu görev uyuşmazlığının başvuru koşullarından biri olan bu hükümdeki; 15 günlük sürenin, tebliğ tarihinden başlayarak hesap edilmesi, bazen hak kaybına neden olabilmektedir. Özellikle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunundaki süre hesabının, tebliğ tarihinden sonra başlaması nedeniyle, tarafların süre hesabında yanılgıya düştükleri görülebilmektedir. Ancak, TBMM de görüşülmeyi bekleyen Mahkememize ilişkin Yasa tasarısında, bu kural değiştirilerek, genel uygulamaya uygun düzenleme yapılmıştır. Tasarının yasalaşması halinde, sorun çözülecektir. 2- Görevsizlik kararı verilmesi ve re sen Uyuşmazlık Mahkemesine başvurulması: 2247 sayılı Yasanın 19. maddesinde, görevsizlik kararı verilerek kendisine gelen dosyayı inceleyen mahkeme, eğer görevsiz olduğunu düşünüyor ise, ara karar niteliğindeki bir kararla Uyuşmazlık Mahkemesine başvurabilmektedir. Mahkeme başvuruyu yaparken karar numarası almamaktadır. Gönderme kararında ayrıca, Uyuşmazlık Mahkemesinin kararına kadar, incelemeyi ertelediğini de belirtmesi gerekmektedir. Yasal durum bu şekilde olmasına karşın, genellikle Sulh Ceza Mahkemelerince bu hususa uyulmadığı görülmektedir. Anılan Mahkemelerce, bakılan davada hem görevsizlik kararı verilerek kararın kesinleşmesi beklenmekte, hem de dava dosyası, daha sonra Re sen Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmektedir. Uyuşmazlık Mahkemesince, mevzuatta gösterilen yönteme uymamakta ise de; görev hususunun kamu düzeninden olması gözetilerek, Mahkemelerin yaptığı başvurular kabul edilerek, işin esası incelenmektedir. 3- Önceki görevsizlik kararına ilişkin dava dosyası temin edilmeden Uyuşmazlık Mahkemesine başvurulması: 2247 sayılı Yasanın 15 ve 19. maddelerinde, tarafların istemi üzerine veya mahkemenin doğrudan başvurusu halinde, önceki görevsizlik kararına ilişkin dava dosyasının da temin edilerek Uyuşmazlık Mahkemesine gönderileceği hususları düzenlenmiştir. Yasada açıkça belirtilmesine rağmen, Mahkemelerce, zaman zaman yalnızca kendilerine ait dava dosyasının gönderilmesiyle yetinildiği görülmektedir. Bu durumda, Uyuşmazlık Mahkemesi, noksanlığı tamamlayarak, incelemeye geçmesi için, dava dosyasını Mahkemesinden istemektedir. Bunun ise zaman ve emek kaybına neden olduğu, karar verilmesini geciktirdiği açıktır. 6

7 4- Adli yargı yerince, görevsizlik kararının, itiraz yolu açık olmak üzere verilmesi: 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu nun 34. maddesinin ikinci fıkrasında, Kararlarda, başvurulabilecek kanun yolu, süresi, mercii ve şekilleri belirtilir denilmiş, 223. maddesinin onuncu fıkrasında, Adli yargı dışındaki bir yargı merciine yönelik görevsizlik kararı kanun yolu bakımından hüküm sayılır düzenlemesi yer almıştır maddenin altıncı fıkrasında ise, Hüküm fıkrasında, 223 üncü maddeye göre verilen kararın ne olduğunun, uygulanan kanun maddelerinin, verilen ceza miktarının, kanun yollarına başvurma ve tazminat isteme olanağının bulunup bulunmadığının, başvuru olanağı varsa süresi ve merciinin tereddüde yer vermeyecek şekilde açıkça gösterilmesi gerekir hükmüne yer verilmiştir. Diğer taraftan, Uyuşmazlık Mahkemesince, uyuşmazlığın incelenebilmesi için, 2247 sayılı Yasa nın 1 ve 14. maddeleri uyarınca, yargı yerlerince verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekmektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri dışında ayrıca, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu'nun gün ve E:1931/12, K:1931/48 sayılı kararında da belirtildiği gibi yargı yolunu değiştirmeye yönelik görevsizlik kararlarının temyize tabi oldukları açıktır. Buna karşılık, ceza davalarında; Mahkemelerce verilen görevsizlik kararının, mevzuata aykırı olarak, itiraz yolu açık olmak üzere verilmesi nedeniyle, bu kararların kesinleşmesinden söz edilmesine olanak yoktur. Bu şekilde Uyuşmazlık Mahkemesine yapılan başvuruların; yöntemine uygun olmaması nedeniyle reddedilmesi ve dava dosyasının Mahkemesine iade edilmesi, hakkın yerine getirilmesini geciktirmektedir.(örneğin, Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümü ne ait gün ve E:2013/19, K:2013/22 sayılı karar) B- Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar Uyuşmazlık Mahkemesi, Anayasanın 158. maddesiyle görevlendirilmiş, adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkili, bağımsız bir yüksek mahkemedir. Gerek görev uyuşmazlığı, gerek hüküm uyuşmazlığı konusunda verdiği kararlar kesindir. İlgili yerler ve kişiler yönünden bağlayıcı olan Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarının, geciktirilmeksizin uygulanması zorunludur. Yasal durumun böyle olmasına karşılık, yargı organlarının bazen Uyuşmazlık Mahkemesinin içtihatlarının aksi yönünde kararlar vermeye devam ettiği görülmektedir. 7

8 Bu konuya ilişkin olarak, Mahkememizin içtihatları ile diğer yargı yerlerince verilen bazı kararlardan örnekler vermek mümkündür; sayılı Kanun uyarınca kurulan İSKİ, ASKİ vb. gibi kuruluşlara karşı açılan davalar: gün ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca kurulan İSKİ Genel Müdürlüğü ya da bu Kanuna eklenen Kanunlarla kurulmuş olup, 2560 sayılı Kanuna tabi bulunan ASKİ, SASKİ vb. Genel Müdürlüklerine karşı, genellikle temiz su veya kanalizasyon borusunun patlaması nedeniyle, davacıların ev veya işyerlerinde oluştuğu ileri sürülen zararların tazmini istemiyle dava açıldığı görülmektedir.(örneğin Uyuşmazlık Mahkemesi, Hukuk Bölümüne ait gün, E: 2009 / 184, K: 2010 / 76 sayılı karar) Bu konuda Uyuşmazlık Mahkemesince verilen kararlarda; öncelikle davalıların, 2560 sayılı Kanun kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kuruldukları, kuruluş Kanununda belirtilen su ve kanalizasyon işlerini yapmakla görevli bulundukları, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz birer kuruluş oldukları belirtilmektedir. Mahkeme bu belirlemeden sonra, kamu hizmetinin, yöntemine ve hukuka uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin; kamu yararına uygun şekilde işletilip işletilmediğinin; hizmet kusuru ya da başka bir nedenle idarenin sorumluluğu bulunup bulunmadığının yargısal denetiminin, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun 2. maddesinde idari dava türleri arasında sayılan idari işlem ve eylemlerden dolayı zarara uğrayanlar tarafından açılacak tam yargı davası kapsamında, idari yargı yerlerince yapılacağı gerekçesiyle; görev uyuşmazlıklarının idari yargı yerlerinde çözümlenmesi gerektiğine karar vermektedir. Mahkememizce verilen bu kararlar, Danıştay tarafından da benimsenmektedir. Buna karşılık, Yargıtay ın; davalı kuruluşları tacir olarak kabul ettiği, davacı ile davalı arasındaki uyuşmazlığın haksız fiilden kaynaklandığından bahisle, Uyuşmazlık Mahkemesinin, benzer konularda verdiği kararlarının aksine, uyuşmazlığın çözüm yerinin adli yargı olduğu yönünde kararlar verdiği görülmektedir.( Örneğin, Hukuk Genel Kurulunun gün ve E:2007/4-597, K:2007/694; 7.H.D.nin E:2007/1110, K:2007/1177 sayılı kararları) sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilen idari para cezasından kaynaklanan ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davalar 8

9 Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü; gerek 506 gerekse de 5510 sayılı Kanun uyarınca verilen idarî para cezalarına karşı açılan davalarda görevli yargı yerinin idare mahkemeleri olduğuna karar vermektedir. Buna karşılık, kurum alacaklarının tahsilinde ise, 6183 sayılı Yasa hükümleri uygulanmak suretiyle düzenlenecek ödeme emirlerine karşı açılacak davalarda, 506 sayılı Kanunun 80. ve yine aynı şekilde; 5510 sayılı Kanun un 88. maddesi hükmü gözetilerek İş Mahkemelerinin görevli olduğuna karar vermektedir. (Örneğin, Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümüne ait gün, E: 2012 / 138, K: 2012 / 120; gün, E:2012 / 120, K:2013 / 2 sayılı kararlar) Uyuşmazlık Mahkemesince, görev uyuşmazlıklarının çözüm yerinin adli yargı olduğu yönünde kararlar verilmesine karşın; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, ( gün ve E:2006/2388, K:2009/1774; gün ve E:2007/2211, K:2009/2381 sayılı kararlarında olduğu gibi) idari para cezalarının tahsiline ilişkin uyuşmazlıkların çözümündeki görevli yargı yeri ile kurumun prim ve diğer alacaklarının tahsiline ilişkin uyuşmazlıkların çözümündeki yargı yerinin birbirinden ayrıldığını; bu konudaki görevli yargı yerlerinin farklı yasa maddelerinde düzenlendiğinden bahisle; uyuşmazlıkların çözüm yerinin idare mahkemelerine ait olduğu yönünde ve Mahkememiz içtihatlarının aksine, kararlar vermektedir. 3-Türk Telekom Anonim Şirketi ne karşı açılan davalar: Türk Telekom A.Ş. nde görev yapmakta iken, 406 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun uyarınca Kamu Kurumlarına atanan davacılar tarafından; maaş nakil bildiriminin düzeltilmesi, uğranılan maddi kaybın tazmini istemiyle Türk Telekom Anonim Şirketi ne (A.Ş) ne karşı çok sayıda dava açıldığı görülmektedir. Açılan bu davalarda Uyuşmazlık Mahkemesi; öncelikle, Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin tamamı Hazineye ait bulunan hisselerinin % 55 inin, tarihli itibariyle satılmış olduğunu; bu tarihten sonra anılan Kuruluşun kamu kuruluşu niteliğinin ortadan kalktığı saptamasını yapmış; daha sonra ise, idari yargıda kural olarak, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nu uyarınca, ancak Devlete ve kamu tüzel kişilerine karşı açılan davalara bakılabileceğini belirtmiştir. Buna göre Mahkeme, iptali istenilen işlemin tesis edildiği tarihte davalı mevkiinde kamu kuruluşu niteliği taşımayan Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin olduğunu, idari yargı yetkisi kapsamında açılmış bir idari dava bulunduğundan söz edilemeyeceğinden bahisle; uyuşmazlığın, özel hukuk hükümlerine göre görüm ve çözümünde adli yargı yerinin görevli olduğu sonucuna varmıştır. 9

10 Uyuşmazlık Mahkemesince, tarihinden sonra tesis edilen işlemler sonucunda açılan davalarda, istikrarlı biçimde adli yargının görevli olduğuna karar verilmektedir. Bu karar, Uyuşmazlık Mahkemesi nin gün ve E:1995/1, K:1996/1 sayılı ve özelleştirme kapsamında bulunan kuruluşlarda kapsam dışı statüde çalışan personelin kurumları ile olan ilişkilerinden doğan anlaşmazlıkların çözüm yerinin idari yargı olduğuna, bu kuruluşlardaki kamu hisselerinin % 50 nin altına düşmesine kadar olan süreçte, yine idari yargının görevli olduğu ancak, özelleştirmenin tamamlandığı andan itibaren çözümde özel hukuk hükümlerinin uygulanacağı yolundaki İlke Kararına da uygun düşmektedir. Buna karşılık Danıştay ın, bu tür uyuşmazlıklarda başlangıçtan itibaren, Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarının aksine içtihat oluşturduğu görülmektedir. Danıştay bu kararlarında; Türk Telekom A.Ş. nin, imtiyaz sözleşmesi ile bir kamu hizmetini yürütmekle görevli ve yetkili kılındığını, diğer özel hukuk tüzel kişilerinden farklı olarak, kimi kamusal ayrıcalıklara ve yükümlülüklere tabi olduğunu, 406 sayılı Yasa hükümleri ile, kamu kurumlarına nakil hakkı bulunan personeli ile ilgili olarak bazı kamusal görevler yüklendiğini kabul etmektedir. Bu bağlamda Danıştay ın, anılan Şirketin, belirtilen görevleri kapsamında tesis ettiği işlemlerin idari işlem niteliğinde olduğunu ve bu işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların idari yargının görevinde bulunduğunu belirterek, uyuşmazlıkların esasını incelediği görülmektedir. (Örneğin, Danıştay 5. Dairesinin; gün ve E:2011/3977, K:2011/6639; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun gün ve E:2011/55, K:2011/205 sayılı kararları) Öte yandan, Yargıtay 9.Hukuk Dairesi son zamanlarda verdiği kararlarında, Uyuşmazlık Mahkemesiyle paralel olan içtihadını değiştirmiştir. Anılan Daire, son kararlarında; gerek yasal düzenleme ve gerekse sözleşme hükümleri dikkate alındığında, davalı kurumda özelleştirme öncesi kapsam dışı olarak çalışan ve 399 sayılı KHK hükümlerine tabi olarak ücreti belirlenen davacıların, özelleştirme sonrası çalıştıktan sonra nakledildiği tarihe kadar kamuda aynı statüde çalışanlar için getirilen özlük haklarından yararlandırıldığını, nakil edildiklerinde haklarının korunmasının amaçlandığını; davacıların kapsamdışı olarak kamuda çalışmış gibi sayıldığını belirterek; belirtilen uyuşmazlıklarda daha önce esasa yönelik kararlar verildiğini ifade etmiştir. Anılan Daire daha sonra, Danıştay İdari Dava Daireleri nin gün ve 2011/ sayılı kararından sonra uyuşmazlığın adli yargı yerinde görüleceği konusunda yeniden değerlendirme yapılması 10

11 gerektiğini belirtmiş; Danıştay İdari Dava Dairelerinin gerekçelerinin Dairelerince de benimsendiğini; davacılara yönelik tesis edilen işlemlerin idare hukuku alanında hukuki sonuçlar doğurduğunu, ilgili personelin nakledilecekleri kurumdaki statülerinin, özlük ve parasal haklarının belirlendiğini, söz konusu işlemlerin kamu personeli hakkında ve idare hukuku alanında tesis edilmiş birer idari işlem niteliğinde olduklarını, idari işlemlerle ilgili uyuşmazlığın ise adli yargı yerinde değil, idari yargı yerinde çözümlenmesinin gerektiği görüşünü benimsemiştir. (Örneğin, Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin gün, E:2012/27087, K: 2012/32352; aynı gün ve E:2012/27071, K:2012/32336 sayılı kararları) 4- Taahhüt ve kefalet senedinden kaynaklanan davalar: Bu tür davaların genellikle, üniversitelerde araştırma görevlisi olarak görev yapmakta iken, eğitim görme amacıyla başka bir üniversiteye gönderilen, bu nedenle mecburi hizmet yüklenerek kendilerinden taahhüt ve kefalet senetleri alınan, bilahare istifa ederek veya diğer bir sebeple kadrosu ile ilişiği kesilen davacılar tarafından; hesaplanan borcun ödenmesine ilişkin İdarece tesis edilen işlem ile taahhüt ve kefalet senedinin iptali istemiyle açıldığı; bu davalarda davacıların, genellikle mecburi hizmet yükümlülüğünün kaldırılmasını da istedikleri görülmektedir. Bu davalarda Uyuşmazlık Mahkemesince; taahhüt ve kefalet senedi ile davacı ve kefilleri tarafından tek taraflı olarak imzalanarak idareye karşı taahhütte bulunulduğu; davanın, taahhüt ve kefalet senedi uyarınca mecburi hizmet karşılığının tahsili amacıyla davacı hakkında düzenlenen işlemden kaynaklandığı belirtilerek; uyuşmazlığın, taraflar arasında yüklenme ve kefalet senedinden doğan alacak-borç ilişkisi nedeniyle özel hukuk hükümlerine göre görüm ve çözümünde adli yargı yerinin görevli bulunduğu yolunda kararlar verilmektedir(örneğin, Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümünün gün ve E:2008/400, K:2009/115; gün ve E:2009 / 216, K:2010 / 106 sayılı kararları) Aynı konulara ilişkin olarak, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, gün ve E:2006/18-371, K:2006/361 sayılı kararında; düzenlenen yüklenme senedi sebebiyle ödenen tazminatın istirdadı amacıyla açılan davanın, taraflar arasındaki borç-alacak ilişkisinin yüklenme senedinden kaynaklanması, kamu görevlisinin yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle idare tarafından kamu gücüne dayanan, re sen ve tek yanlı olarak tesis edilmiş bir işlem bulunmaması sebebiyle, özel hukuk hükümlerine göre adli yargı yerinde görülmesi gerektiği görüşüyle, Uyuşmazlık Mahkemesiyle paralel bir içtihadı benimsemektedir. 11

12 Buna karşılık, bu konuya ilişkin davaların görüldüğü Danıştay 8.Dairesi ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun; 2547 sayılı Yasa kapsamında davacılar hakkında tesis edilen, örneğin araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim-öğretim için yurtdışına gönderilmesindeki amaç göz önünde bulundurulduğunda, davacıların bu taahhüt ve kefalet senedini idare ile eşit düzeyde olarak, istekleri ve özgür iradeleri ile imzaladığından söz edilemeyeceğini, ortada özel hukuk alanını ilgilendiren bir uyuşmazlığın bulunmadığını belirterek; İdarece kamu gücüne dayanılarak ve tek taraflı irade ile kurulan taahhüt ve kefalet senedinde yer alan mali yatırımların uygulanmasına ilişkin işlemden kaynaklanan uyuşmazlığın görüm ve çözümünde; iptal davaları kapsamında idari yargının görevli bulunduğu düşüncesiyle; Uyuşmazlık Mahkemesinin içtihatlarından ayrıldığı görülmektedir. (Örneğin, Danıştay 8.D nin gün, E:2005/1077, K:2082; Danıştay İDDK nun gün, E:2002/557, K:2002/809 sayılı kararları) 5- İmar planından kaynaklanan ve kamulaştırmasız el atma şeklinde açılan tazminat davaları: Çeşitli kamu hizmetlerine tahsis amacıyla imar planlarına işlenen ve kamulaştırılacak alan olarak ayrılan, ancak uzun yıllar boyunca, kamulaştırması yapılmayan taşınmazlara ilişkin olarak, taşınmaz mal sahiplerinin açtığı çok sayıdaki davanın Uyuşmazlık Mahkemesinin önüne geldiği görülmektedir. Bu konuda, taşınmaz mal sahibi olan davacıların, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun günlü, E:2010/5-662 K:2010/651 kararını dayanak göstererek, taşınmazlarına kamulaştırmasız el atıldığından bahisle ve kamulaştırmasız el atma bedelinin tahsili istemiyle Asliye Hukuk Mahkemelerinde dava açtıkları görülmektedir. Bu davalarda, davalı idarelerin; uyuşmazlıkların imar mevzuatı çerçevesinde, imar planından kaynaklanan tazminat davası olduğu, uyuşmazlıkların idari yargı yerlerinde çözüleceği yolundaki görev itirazları, çoğunlukla davaya bakan Asliye Hukuk Mahkemelerince reddedilerek görevlilik kararları verilmektedir. Görev itirazları reddedilen İdarelerin, olumlu görev uyuşmazlığı çıkarılması istemiyle başvurması üzerine dosya Danıştay Başsavcısına gönderilmektedir. Anılan Başsavcının da; uyuşmazlığın, davalı idarelerin imar planı gereği yapılması gereken kamulaştırmalar konusundaki hareketsizliği şeklinde ortaya çıkan idari eylemlerden kaynaklandığı; idari işlem ve eylemlerden doğan zararların tazmini taleplerinin ise, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca, İdari Yargı yerlerinde açılacak tam yargı davalarına konu edilmeleri gerektiği düşüncesiyle 12

13 olumlu görev uyuşmazlığı çıkarıldığı görülmektedir. Bu konuya ilişkin olarak Uyuşmazlık Mahkemesinin, (taşınmaza fiilen el atılmadığı, plan kapsamında bir tesis yapılmadığı hallerde) davanın konusunu; davalı idarece 3194 sayılı Kanun uyarınca kamu gücü kullanılarak tek yanlı irade ile yapılan imar planında yer alan davacıya ait taşınmazın bedelinin tazmini olarak belirlediği görülmektedir. Mahkemenin belirtilen duruma göre, imar planı ve buna dayalı imar uygulaması sonucunda uğranılan zararın tazminine yönelik bulunan bu davaları, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 2/1-b maddesinde yer alan "İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları" kapsamında idari yargı yerince çözümlenmesi gerektiğine, dolayısıyla Asliye Hukuk Mahkemelerinin görevlilik kararlarının kaldırılmasına karar verildiği görülmektedir. Ancak, davalı idarelerce, Uyuşmazlık Mahkemesinin, bu konudaki istikrarlı ve çok sayıdaki kararlarının, Asliye Hukuk Mahkemelerine sunulmasına karşılık, bu kararlara uyulmamaktadır. Anılan Mahkemelerin, tarih ve 1956/1-6 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararından; Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun günlü, E:2010/5-662 K:2010/651 sayılı kararından bahisle; istimlak işlemlerine girişilmeksizin idare tarafından taşımazına el atılan kişinin ilgili kamu tüzel kişiliği aleyhine el atmanın önlenmesi veya el atılan taşınmazın mülkiyetinin kamu tüzel kişiliğine devri karşılığında tazminat davası açabileceği; Yargıtay 5.Hukuk Dairesinin istikrarlı kararlarında da, bu tür davaların kamulaştırmasız el atma davası olarak adli yargıda görülmesi gerektiğinin kabul edildiği gerekçeleriyle, Uyuşmazlık Mahkemesi içtihadına direnç gösterdiği ve davalıların görev itirazlarını reddettikleri görülmektedir sayılı Karayolları Trafik Kanunundan kaynaklanan tazminat davaları: Geçmiş yıllarda, kamu kurumlarına ait motorlu araçların kamu hizmetinin yürütülmesi amacıyla işletilmesi sırasında yol açtıkları ve bir kamu görevlisinin ya da diğer şahısların yaralanması ya da ölmesi nedeniyle uğranılan zararlardan; hemzemin geçitlerde meydana gelen tren-trafik kazalarından; bir toplu taşım aracında, bilet almak suretiyle yolculuk eden kişinin, trafik kazası nedeniyle uğradığı zarardan ya da karayolundaki trafik ışıklarından, yol üzerindeki rögar kapağının yerinde olmamasından veya diğer yol kusurlarından dolayı uğranılan zararlar nedeniyle açılan tazminat davalarında; adli ve idari yargı yerlerinin kararları ile Uyuşmazlık Mahkemesi kararları arasında farklılıklara rastlanabilmekteydi. 13

14 Buna ilişkin olarak; Uyuşmazlık Mahkemesince idari yargı yerleri görevli kılındığı halde, adli yargı yerinde görülen bazı davalara örnek vermek gerekirse: Uyuşmazlık Mahkemesi; kamu kurumuna ait motorlu aracın kamu hizmetinin yürütülmesi amacıyla işletilmesi sırasında bir kamu görevlisinin yaralanması ya da ölmesi nedeniyle uğranılan zararlardan dolayı, kamu tüzelkişilerine karşı açılan tazminat davalarında; idarenin, hizmet kusuru ya da objektif sorumluluk esasları çerçevesinde sorumlu olup olmadığının yargısal denetiminin, idari eylemden doğan zararların giderilmesi için açılacak bir tam yargı davası kapsamında idari yargı yerlerince yapılacağına hükmetmiştir. Aynı nitelikte olup da, askeri hizmete tahsis edilmiş aracın kaza yapması ve asker kişinin zarara uğraması halinde de, görevli yargı yeri Askeri Yüksek İdare Mahkemesi olarak belirlenmiştir.(örneğin, Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümünün gün ve E: 2004/42, K:2004/45 sayılı kararı) Hemzemin geçitte karayolu taşıtı ile trenin çarpışması sonucunda doğan zararın tazmini istemiyle açılan davalarda adli yargı yerleri kendilerini görevli görmekteydi. Aynı şekilde, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi de, bu tür davaların, haksız eylem nedeniyle tazminat istemine ilişkin bulunduğu gerekçesiyle, adli yargı yerlerinde görülmesi gerektiği görüşündedir.(örneğin, anılan Dairenin gün ve E:2003/5812, K:2003/11295 sayılı kararı) Ancak Uyuşmazlık Mahkemesi, hemzemin geçitte trenin otomobile çarpması sonucunda doğan zararların, tekel niteliğinde kamu hizmeti yürüten TCDD İşletmesince tazminine yönelik olarak açılan davalarda, idarenin hizmet kusuru esasına göre görüm ve çözümünde idari yargı yerlerinin görevli olduğuna karar vermiştir.(örneğin, Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümünün gün ve E: 2004/48, K:2004/56 sayılı kararı) Görevli mahkemenin belirlenmesinde yaşanan bu tür sıkıntıların giderilmesi amacıyla Kanun koyucu 2918 sayılı Yasada değişiklik yapmıştır sayılı Yasanın günlü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6099 sayılı Yasanın 14. maddesiyle değişik 110. maddesinde İşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları olan araçların sebebiyet verdiği zararlara ilişkin olanları dahil, bu Kanundan doğan sorumluluk davaları, adli yargıda görülür. Zarar görenin kamu görevlisi olması, bu fıkra hükmünün uygulanmasını önlemez. Hemzemin geçitte meydana gelen tren-trafik kazalarında da bu Kanun hükümleri uygulanır.( ) hükmü ile, bu Yasadan kaynaklanan sorumluluk davalarında adli yargı yeri görevli kılınmıştır. 14

15 Söz konusu Yasa değişikliğinden sonra, hemzemin geçitlerde meydana gelen kazalardan kaynaklı tazminat davaları, Mahkemenin önüne gelmemektedir. Buna karşılık, karayollarında, belediyelerin görevinde bulunan bir hizmetin kusurlu işlemesi nedeniyle oluşan trafik kazalarından kaynaklanan tazminat davalarına İdare Mahkemelerinde ve Danıştay da bakılmaya devam edilmektedir. Ancak Uyuşmazlık Mahkemesi; Yasadaki değişiklikten sonra, istikrarlı bir biçimde; 2918 sayılı Yasanın tarihinde yürürlüğe giren 110. maddesi ile Anayasa Mahkemesi nin benzer bir konuda İdare Mahkemesi nin davaya bakmakla görevli bulunmadığı yolundaki kararlarını gözeterek, oluşan trafik kazaları nedeniyle açılacak sorumluluk davalarının görüm ve çözümünde adli yargının görevli olduğuna hükmetmektedir.(örneğin, Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümünün, gün, E:2013 / 431, K:2013 / 1069 sayılı kararı) sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabi olarak görev yapmakta olan memurlar ve diğer kamu görevlilerinin-ve bunların yakınlarının- açtıkları davalar: Çoğunlukla, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin tedavileri nedeniyle oluşan fark tutarının ödenmemesi üzerine veya Emekli Sandığına tabi anne veya babasından dolayı aylık alanlara ilişkin tesis edilen işlemlerden kaynaklanan davalarda, Uyuşmazlık Mahkemesi ile Yargıtay arasında içtihat farklılığı bulunduğu görülmektedir. Uyuşmazlık Mahkemesi, bu konularda verdiği kararlarda öncelikle; tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun, devlet memurları ve diğer kamu görevlilerini (Emekli Sandığı İştirakçileri), geçici maddelerle korunan haklar dışında, sosyal güvenlik ve sağlık hizmetleri yönünden yeni bir sisteme tabi tuttuğunu, 5510 sayılı Kanunun iptali amacıyla açılan davada Anayasa Mahkemesinin, tarih ve E: 2006/111, K: 2006/112 sayılı kararıyla, anılan Kanunun birçok maddesi ile birlikte, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabi olarak görev yapmakta olan memurlar ve diğer kamu görevlilerini diğer sigortalılarla aynı sisteme tabi kılan (başta 4/c maddesi) hükümlerin iptaline karar verdiğini; bu karardan sonra kabul edilen tarih ve 5754 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunda düzenlemeler yapıldığını ve anılan Kanuna eklenen Geçici 1. ve Geçici 4. maddelerle, 5754 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanlar 15

16 (memurlar ile diğer kamu görevlileri) ile bunların dul ve yetimleri hakkında, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılacağının hüküm altına alındığını, 5754 sayılı Kanunun bazı hükümlerinin iptali istemiyle açılan davanın Anayasa Mahkemesi nin tarih ve E:2008/56, K:2011/58 sayılı kararı ile reddedildiğini belirtmiştir. Mahkeme; daha sonra, 5510 sayılı Kanunun 101 nci maddesinde yer alan bu Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklar İş Mahkemelerinde görülür. bölümünün iptali istemiyle yapılan itiraz başvurusunda Anayasa Mahkemesinin, tarih ve E: 2010/65, K: 2011/169 sayılı kararıyla (RG , Sayı: 28184) davayı redle sonuçlandırdığını ancak; söz konusu kararın Uyuşmazlık Mahkemesinin önündeki uyuşmazlığa ışık tutacak şekilde bir gerekçeye dayandırdığını ifade etmiştir. Uyuşmazlık Mahkemesi; Anayasa Mahkemesinin anılan Kararında; 5754 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce memur ve diğer kamu görevlisi olarak çalışmakta olanların, evvelce olduğu gibi 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olacaklarını, bunların emeklileri bakımından da aynı Kanun hükümlerinin uygulanmaya devam edeceğini; ancak 5754 sayılı Kanun un yürürlüğe girmesinden sonra memur ve diğer kamu görevlileri olarak çalışmaya başlayanların ise 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi uyarınca, bu Kanun hükümlerine tabi sigortalı sayılacağını ve haklarında 5434 sayılı Kanun değil, 5510 sayılı Kanun un öngördüğü kural ve esasların uygulanacağını; ihtilaf halinde de adli yargının görevli bulunacağını; buna karşılık 5754 sayılı Kanun un yürürlüğe girmesinden önce statüde bulanan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile ilgili sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasından doğan idari işlem ve idari eylem niteliğindeki uyuşmazlıklarda idari yargının görevinin devam edeceğinin açık olduğu hususuna yer vermiş olduğunu; T.C. Anayasası nın 158.maddesindeki diğer mahkemelerle, Anayasa Mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında Anayasa Mahkemesi nin kararı esas alınır hükmü uyarınca Anayasa Mahkemesi kararının bu tür uyuşmazlıkların çözümünde esas alınacağının tartışmasız olduğundan bahisle; mevzuat hükümlerinin ve Anayasa Mahkemesi kararının birlikte değerlendirilmesinden, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce memur ve diğer kamu görevlisi olarak çalışmakta olanlar, daha önce olduğu üzere 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olacakları gibi bunların emeklileri bakımından da aynı Kanun hükümlerinin uygulanmaya devam edileceği; ancak, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra memur ve diğer kamu görevlisi olarak çalışmaya başlayanların ise 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi uyarınca, bu 16

17 Kanun hükümlerine tabi sigortalı sayılacağı ve haklarında 5434 sayılı Kanunun değil 5510 sayılı Kanunun öngördüğü kural ve esasların uygulanacağı dolayısıyla ihtilafların da adli yargı yerinde çözümleneceği açıktır. demek suretiyle, görev uyuşmazlıklarını çözmektedir.( Örneğin, Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümünün, gün, E:2012/61, K:2012/192; gün, E: 2012/284, K: 2012/295; gün, E: 2012 / 499, K:2013 / 638; gün, E: 2013 / 1051, K:2013 / 1206 sayılı kararları) Buna karşılık; Yargıtay 10.Hukuk Dairesinin, bu tür uyuşmazlıkların görev noktasından çözümünde karma bir yol benimsediği ve Uyuşmazlık Mahkemesinin kararlarından ayrıldığı görülmektedir. Anılan Daire kararlarında; Emekli Sandığı iştirakçileri açısından görevli mahkemenin belirlenmesinde, tedavinin başladığı tarih esas alınarak; pasif sigortalılar için tedavisi tarihinden önce başlayan sigortalılar ile bunların hak sahipleri yönünden idari yargının, tedavisi anılan tarihten sonra başlayanlar yönünden adli yargının (iş mahkemelerinin) görevli olduğu; aktif olarak çalışmasına devam edenler yönünden ise, sağlık sigortası açısından Sosyal Güvenlik Kurumu na devir tarihlerine göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan asker ve sivil personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerden tedavisi tarihinden, diğer kamu görevlileri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler yönünden tedavisi tarihinden önce başlayan sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler yönünden idari yargının, tedavisi anılan devir tarihlerinden sonra başlayanlar yönünden adli yargının (iş mahkemelerinin) görevli olduğu sonucuna varmak suretiyle görevli yargı yerlerini belirlediği anlaşılmaktadır.(örneğin, Yargıtay 10.Hukuk Dairesinin, gün, E:2012/4782, K:2012/6586; gün, E:2012/7615, K:2012/17582; gün, E:2012/18625, K:2012/18686; gün, E:2013/1726, K:2013/5541 sayılı kararları) Uyuşmazlık Mahkemesi nin istikrarlı kararlarına karşın, Yargıtay ın bu uygulaması devam etmektedir. V-SONUÇ Dava dosyalarının Uyuşmazlık Mahkemesi nin önüne gelmesinden önceki aşamada, bazı mahkemelerce 2247 sayılı Yasadaki usul kurallarına ve Mahkemenin emsal nitelikteki kararlarına uymada yeterince özenli davranılmadığı görülmektedir. Yerel mahkeme kararlarında tekrarlanan önemli yanlışlıklar, başvurunun reddedilmesiyle sonuçlanabilmektedir. Dosya içeriğine ilişkin noksanlıklar ise Uyuşmazlık Mahkemesi nce tamamlanmaktadır. Bu durum, zaman kaybına ve kararın gecikmesine neden olmaktadır. 17

18 Diğer taraftan, uygulamada, görev uyuşmazlığı dolayısıyla Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilen dosyalarda, Uyuşmazlık Mahkemesi nin kararlarına, ilgili Mahkemelerce uyulmasına karşılık, benzer uyuşmazlıklarda, Mahkeme içtihatlarına aykırı olarak, davaya bakma ya da bakmama yoluna gidildiği, adli ve idari temyiz mercilerinin de Uyuşmazlık Mahkemesinin kökleşmiş kararlarını dikkate almadan karar verdikleri görülmektedir. Bu durumun, Uyuşmazlık Mahkemesinin Anayasal görevinin ve işlevinin etkisiz kılınması sonucunu doğurduğu, görevli yargı kolunun belirlenmesi bakımından hukuki istikrarsızlığa sebep olduğu ve gerek davanın tarafları gerekse de yargı organları/çalışanlarının 18

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ (Danıştay Karar İncelemesi) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur. T.C. ANKARA 7. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2007/1198 KARAR NO : 2008/419 DAVACI :... VEKİLİ : Av. Zafer DİNÇ Mithatpaşa Cad. 34 F No:29 Kızılay -ANKARA DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI - ANKARA

Detaylı

İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ

İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ Çalışmamızın amacı idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yer ifadesinin, verilen dilekçelerin kayda girdiği tarihi belirlemede

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

8. Daire 2010/7065 E., 2013/1488 K. "İçtihat Metni"

8. Daire 2010/7065 E., 2013/1488 K. İçtihat Metni 8. Daire 2010/7065 E., 2013/1488 K. MADEN MADEN İŞLETME RUHSATI VE İZNİ MADEN KANUNU 24. MADDESİ "İçtihat Metni" Özeti : Maden Kanunu nun 24 üncü maddesi uyarınca, işletme projesindeki teknik eksikliklerin

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

İTİRAZIN KONUSU: günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun;

İTİRAZIN KONUSU: günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun; ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Resmi Gazete tarih/sayı: 11.08.2004/25550 Esas Sayısı : 2004/26 Karar Sayısı : 2004/51 Karar Günü : 15.4.2004 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 5. İdare Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU:

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/18150 Karar No. 2014/5855 Tarihi: 14.03.2014 İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI YURT DIŞINDA BAŞLAYAN SİGORTALI- LIĞIN TÜRKİYE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 399 S.KHK/2

İlgili Kanun / Madde 399 S.KHK/2 T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜ 390 ESAS No:2012/189 KARAR No: 2012/234 Tarihi : 05.11.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 399 S.KHK/2 VAKIF ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/35757 Karar No. 2012/1051 Tarihi: 23.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 KAPSAM DIŞI PERSONEL İDARİ YARGININ

Detaylı

ESAS NO : 2010/1629 KARAR NO : 2011/1726

ESAS NO : 2010/1629 KARAR NO : 2011/1726 ESAS NO : 2010/1629 KARAR NO : 2011/1726 DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / VEKİLİ : DAVANIN ÖZETİ : Davacının Emekli Sandığına tabi geçen hizmetlerine karşılık emekli ikramiyesi ödenmesi talebinin

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş ŞİKÂYET EDİLEN İDARE : 1 Sosyal Güvenlik Kurumu(Re'sen) 2 İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Çiğli

Detaylı

T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜ ESAS NO : 1995/97 KARAR NO : 1996/44

T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜ ESAS NO : 1995/97 KARAR NO : 1996/44 T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜ ESAS NO : 1995/97 KARAR NO : 1996/44 ÖZET; 3417 sayılı Yasa uyarınca çalışanıyla ilgili tasarruf kesintilerini yapıp işveren katkılarıyla banka hesabına yatırmayan

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/2023 Karar No. 2016/12470 Tarihi: 26.05.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 HALK EĞİTİM MERKEZİ KURS ÖĞRET-

Detaylı

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.02.2013/50-1 Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2012

Detaylı

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. "İçtihat Metni"

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İçtihat Metni 14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İMAR PARA CEZASI 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 3194 SAYILI İMAR KANUNU "İçtihat Metni" Özeti : 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

İdari Yargının Geleceği

İdari Yargının Geleceği İdari Yargının Geleceği Av. Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ* * Ankara Barosu. İdari Yargının Geleceği / SİRKECİOĞLU DÖNMEZ Ülkemiz Hukuk Fakültelerinde iki Ana Bilim dalı vardır: Özel Hukuk ve Kamu Hukuku. Özel

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

Karar N0: KARAR-

Karar N0: KARAR- ANKARA BUYUKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:1188 14.05.2007 KARAR- Yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıklara ilişkin Üye Ayhan YILMAZ ve arkadaşlarının birlikte verdikleri önerge Büyükşehir

Detaylı

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER SSK (4/a) GÜNLERİ ÖLÜM AYLIĞINA YETENLER BAĞ-KUR (4/b) BORÇLARINI ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ Çalışma hayatındaki kişiler, zamanın ve ortamın koşullarına

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

3- ÖLÜM VE YARALANMALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

3- ÖLÜM VE YARALANMALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ TRAFİK SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI 1- YASADA ZAMANAŞIMI ÇELİK AHMET ÇELİK 2918 sayılı KTK nun Ortak Hükümler başlıklı Beşinci Bölümünde yer alan 109. maddesinde zamanaşımının uygulanması yönünden dayanışmalı

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik/m.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik/m. T.C. DANIŞTAY 16. DAİRE E. 2015/12772 K. 2015/786 T. 18.3.2015 BAŞKOMİSERLİK RÜTBESİNE TERFİ EDEMEYECEĞİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacıya Göre "Daha Çok Sayıda" ve/veya "Daha Ağır" Disiplin Cezası Aldığı

Detaylı

II- UYGULANACAK YASA KURALI DEĞERLENDİRMESİ:

II- UYGULANACAK YASA KURALI DEĞERLENDİRMESİ: Davacı... vekili... tarafından, Manisa Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan davacının, ek göstergesinin jandarma personeli esas alınarak 3600 olarak düzeltilmesi talebinin

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:292 12.02.2007 KARAR 30000 metre kareyi geçen yeşil alanların rekreasyon alanlarının, kapalı ve açık spor alanlarının, oyun alanlarının, kooperatifler

Detaylı

RÜCUEN TAZMİNAT İSTEMİYLE AÇILAN DAVALARDA GÖREVLİ YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ KONUSUNDA UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ UYGULAMASI

RÜCUEN TAZMİNAT İSTEMİYLE AÇILAN DAVALARDA GÖREVLİ YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ KONUSUNDA UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ UYGULAMASI RÜCUEN TAZMİNAT İSTEMİYLE AÇILAN DAVALARDA GÖREVLİ YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ KONUSUNDA UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ UYGULAMASI GİRİŞ Prof. Dr. Cemil Kaya * Rücuen tazminat istemiyle açılan davalarda görevli yargı

Detaylı

: Karabük Valiliği İl Defterdarlığı - KARABÜK

: Karabük Valiliği İl Defterdarlığı - KARABÜK Anahtar Kelimeler : Sakatlık indirimi, özür oranı, çalışma gücü kaybı, hastane Özet: Sakatlık indiriminden yararlanabilmek için özür oranının değil çalışma gücü kayıp oranının tespit edilmesi gerektiği

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/21899 Karar No. 2016/1357 Tarihi: 08.02.2016 İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 ÇAKIŞAN SİGORTALILIK HALLERİNDE HANGİ SİGORTALILIĞA GEÇERLİK TANINACA- ĞININ

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun 3. Maddesinin Anayasa Mahkemesi 217

Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun 3. Maddesinin Anayasa Mahkemesi 217 Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun 3. Maddesinin Anayasa Mahkemesi 217 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NUN 3. MADDESİNİN ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞ OLMASI VESİLESİYLE İDARİ YARGININ GÖREVİNE GİREN

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından, 5.5.2004 günlü, 25453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı : /02/2014 Konu :4046 Sayılı Kanun Uygulaması

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı : /02/2014 Konu :4046 Sayılı Kanun Uygulaması T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : 99686688-869 20/02/2014 Konu :4046 Sayılı Kanun Uygulaması YOZGAT VALİLİĞİNE (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) İlgi: 08.01.2014 tarih

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ DAVA DOSYALARI DURUM RAPORU Rapor Tarihi: 11.01.2014 : DANIŞTAY 5. DAİRESİ : 2010/4744 Esas : 25.05.2010 tarih, 27591 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510.S.SGK/107

İlgili Kanun / Madde 5510.S.SGK/107 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/10406 Karar No. 2012/11315 Tarihi: 12.06.2012 İlgili Kanun / Madde 5510.S.SGK/107 MALÜLLÜK KARARINA İTİRAZ SÜRECİ ÖZETİ: Öncelikle vurgulanmalıdır ki; 506 sayılı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI. Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı

SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI. Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İdari Dava Daireleri Kararları T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/6630 Karar No : 2014/8309 SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI Anahtar Kelimeler : Orman, Hazine Özeti : İlgilileri adına kayıtlı iken, orman olduğu

Detaylı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/2495 Karar No : 2014/7763 Anahtar Kelimeler : Hakim, savcı, havaalanı, VİP hakkında. Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8546 Karar No. 2012/8662 Tarihi: 14.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ ÖZETİ: 506 sayılı Yasanın 61. maddesine

Detaylı

SİGORTALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

SİGORTALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ SİGORTALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ ÇELİK AHMET ÇELİK I- TRAFİK SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI Kısaca Trafik Sigortası denilen Yasa daki adıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası na başvurularda ve açılacak davalarda

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2013/21-2216 Karar No. 2015/1349 Tarihi: 15.05.2015 İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI): YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):. ADINA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI VEKİLİ: AV. BASRİ VURAL Esentepe Mah. Emekli Subay Evleri Cemil Cahit Toydemir Sk. 53.

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI I-2247 SAYILI KANUN UN 1., 14. ve 27. MADDELERİ GEREĞİNCE VERİLEN (BAŞVURU RED) KARARLAR Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından: 1-ESAS NO : 2015/226 KARAR NO : 2015/241 KARAR

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15013 Karar No. 2013/4250 Tarihi: 01.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN- LARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKLARININ İDARİ

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME

PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME BİLGİ NOTU SERİSİ PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: Bu bilgi notunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 21 inci maddesinin

Detaylı

DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri ESAS: 2014/304 KARAR: 2014/563

DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri ESAS: 2014/304 KARAR: 2014/563 DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri ESAS: 2014/304 KARAR: 2014/563 İstemin Özeti : Davacı şirketin bir kısım hasılatını kayıt ve beyan dışı bıraktığı ve sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlemek

Detaylı

Uz. Nuri ŞAŞMAZ Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maliyet Şube Müdür V.

Uz. Nuri ŞAŞMAZ Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maliyet Şube Müdür V. Uz. Nuri ŞAŞMAZ Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maliyet Şube Müdür V. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 18.10.1983 tarihli ve 18195 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA Anahtar Kelimeler : Vergi inceleme raporu, vergi tekniği raporu, tebliğ, vergi mahremiyeti, savunma hakkı Özet: Vergi ve ceza ihbarnamesi ile vergi inceleme raporu tebliğ edildiği halde, işlemlerin dayanağı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR-

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- T.C. ANKARA BÛYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- Eskişehir Yolu Kentsel Dönüşüm Proje ve Gelişim alanında 1/5000 ölçekli sınır teklifinin onayına ilişkin İmar ve Bayındırlık

Detaylı

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi İdari Dava Daireleri Kararları Bu durumda, İdare Mahkemesince, uyuşmazlığa konu kentsel dönüşüm alanına yönelik olarak proje hazırlanıp hazırlanmadığı, plan değişikliği yapılıp yapılmadığı araştırıldıktan

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi Onbeşinci Daire Yargılama Usulü Kararları İdare Mahkemesi'nce verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Gümrük Vergileri ve Cezalarına İlişkin Hukuki Yollar 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı

Detaylı

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVANIN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN AÇILDIĞI - TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKEN GEÇERLİ TÜM DELİLLERİ SORULUP TOPLANARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13462) Karar Tarihi: 22/12/2016 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu : Burhan ÜSTÜN

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2012/3492 Karar No : 2013/5107 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 Özeti : Kentsel dönüşüm ve

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2015/ Karar Numarası: 2016/769 Karar Tarihi:

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2015/ Karar Numarası: 2016/769 Karar Tarihi: YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2015/18-2143 Karar Numarası: 2016/769 Karar Tarihi: 08.06.2016 Özeti: Kamulaştırma Kanununun Geçici 6. maddesinin onikinci ve onüçüncü fıkraları Anayasa Mahkemesi

Detaylı

"Kemal Gözler" - HukukTürk'te Ara. Skora Göre. 1. Döküman Boyutu : 17,7KB. Hukuk Bölümü, E. 2015/99, K. 2015/116, T

Kemal Gözler - HukukTürk'te Ara. Skora Göre. 1. Döküman Boyutu : 17,7KB. Hukuk Bölümü, E. 2015/99, K. 2015/116, T Page 1 of 7 Uludağ Üniversitesi Anasayfa Site Haritası HukukTürk HUKUK VERİ TABANI "Kemal Gözler" BİLGİ BANKASI ABONELİK DESTEK HAKKIMIZDA İpucu : Süzgeçleri kullanarak aramanızın kapsamını daraltabilirsiniz.

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 (27 Şubat 2008 Tarihli ve 26800 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA Grup Adı : 9.GRUP Grup Konusu : KAMULAŞTIRMA ve KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI Grup Başkanı : Ramazan BOZTEPE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/7568 Karar No. 2014/13812 Tarihi: 21.05.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 İŞ SÖZLEŞMESİNİN VAR OLUP OLMADIĞI- NIN BAĞIMLILIK ÖLÇÜTÜNE GÖRE BELİRLE-

Detaylı

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNİN DİĞER BELEDİYE SINIRINDA

Detaylı

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ T. 16.2.2006 E. 2005/10998 K. 2006/1271

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ T. 16.2.2006 E. 2005/10998 K. 2006/1271 T. 16.2.2006 E. 2005/10998 K. 2006/1271 İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETİNDEN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI BEKLETİCİ SORUN - ÖNEL VERİLMESİ ÖZET: Davacıya işveren ve Sosyal Sigortalar Kurumunu hasım göstermek suretiyle

Detaylı

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin,

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin, 04.12.2009 Açıklamalı Sirküler Rapor 2009/16 Konu: ANAYASA MAHKEMESĐ ĐPTAL KARARI SONRASINDA ÜCRETLER ÜZERĐNDEN HESAPLANACAK GELĐR VERGĐSĐNDE DĐKKATE ALINACAK GELĐR VERGĐSĐ TARĐFESĐ VE ĐHTĐRAZĐ KAYITLA

Detaylı

5. Daire 2012/5124 E., 2014/2469 K. "İçtihat Metni"

5. Daire 2012/5124 E., 2014/2469 K. İçtihat Metni 5. Daire 2012/5124 E., 2014/2469 K. İSTİSNAİ MEMURİYETLER BAKANLIK MÜŞAVİRİ MÜŞTEREK KARARNAME İLE NAKLEN ATAMA "İçtihat Metni" Özeti : Yasa koyucu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59. maddesi ile

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF Aşağıdaki Satırları 5 defa klavye ile 5 defa da sanal klavye ile yazalım. 5 defa üst üste doğru olacak şekilde yazamıyorsak 3 defa klavye ile 3 defa

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı