T.C. MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam ve Genel Esaslar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam ve Genel Esaslar"

Transkript

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-Bu yönergenin amacı, Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü merkez teşkilatının faaliyetlerine, hizmet alanlarına, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Hukuki Dayanak Madde 2- Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3- Bu Yönergede geçen; a)avukat: Müşavir Hazine Avukatı ve Hazine Avukatını, b)bakanlık: Maliye Bakanlığını, c)bakan: Maliye Bakanını, ç)bahum: Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünü, d)daire Başkanı: Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Daire Başkanını, e)diğer Personel: Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Şube Müdürüne bağlı olarak çalışan personeli, f)genel Müdür: Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürünü, g)hukuk Müşaviri: Maliye Bakanlığı Hukuk Müşavirini, h)idare: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde belirtilen kamu idarelerini, ı)şube Müdürü: Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Şube Müdürünü, i)taşra Hukuk Birimi: Muhakemat Müdürlükleri ile Hazine Avukatlıklarını, j)yönerge: Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı İşlem Yönergesini, ifade eder. 1

2 İKİNCİ BÖLÜM Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı Madde 4- Genel Müdürlük merkez teşkilatı, Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü, Hukuk Müşavirleri, Müşavir Hazine Avukatları, Hazine Avukatları ile Daire Başkanları, Şube Müdürleri ve diğer personelden oluşur. İKİNCİ KISIM HUKUK HİZMETLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Hukuk Danışmanlığı Hizmetleri Hukuki Mütalaa Vermek Madde Sayılı KHK nın 9/a maddesi uyarınca Bakanlığımız merkez ve taşra birimleri ile taşra hukuk birimine veya talep halinde idarelerin hukuk birimleri kanalıyla BAHUM a intikal eden hukuki mütalaa istemine ait dosyanın Genel Müdür veya havale makamı tarafından avukata havale edilmesi üzerine, avukat tarafından mevzuat ve içtihatlar çerçevesinde gerekli inceleme yapılır. Yapılan incelemeler sonucunda, avukat tarafından mütalaa yazısı hazırlanır ve yetkili makama (Hukuk Müşaviri/Genel Müdür) sunulur. Uygun görülmesi halinde yetkili makam tarafından imzalanır. İmzalanan hukuki mütalaa, Bakanlığımız ilgili birimine veya ilgili idaresine gönderilir. Bakanlığımız Birimleri veya İdareler Tarafından Hazırlanan Mevzuat Taslakları Hakkında Görüş Vermek Madde Sayılı KHK nın 9/b maddesi ve 659 Sayılı KHK nın 4/3-a maddesi gereğince Bakanlığımız birimleri ile idarelerin görüş talebiyle gönderdikleri kanun, tüzük, yönetmelik taslaklarının Genel Müdür tarafından avukata havale edilmesi üzerine; Dosya havale edilen avukat tarafından mevzuat ve içtihatlar çerçevesinde incelenir. Avukat tarafından düzenlenen standart form ve üst yazı, uygun görülmesi halinde Hukuk Müşaviri/Genel Müdür tarafından imzalanır ve ilgili birim/idareye gönderilir. Bakanlığımız Birimleri Tarafından Hazırlanan Sözleşme ve Şartname Taslakları Hakkında Görüş Vermek Madde Sayılı KHK nın 4/3-a maddesi gereğince Bakanlığımız birimlerinin görüş talebiyle gönderdikleri sözleşme veya şartname taslaklarının Genel Müdür tarafından avukata havale edilmesi üzerine; Dosya havale edilen avukat tarafından mevzuat ve içtihatlar çerçevesinde incelenir. Avukat tarafından düzenlenen görüş yazısı, uygun görülmesi halinde Hukuk Müşaviri/Genel Müdür tarafından imzalanır ve ilgili birime gönderilir. 2

3 Dostane Çözüm Mütalaası Vermek Madde Sayılı KHK nın 9/h maddesi kapsamında mütalaa talebi ile ilgili dosya, havale edilen avukat tarafından, ilgili mevzuat, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 35 inci maddesinde belirtilen kabul edilebilirlik şartlarının mevcut olup olmadığı, başvuran tarafın iddialarının ilgili idarelerce doğrulanıp doğrulanmadığı ve dostane çözüm yoluyla ödenmesi öngörülen meblağın AİHM nin emsal kararlarına kıyasen makul olup olmadığı hususlarında yapılan inceleme sonucunda, dostane çözüm önerisi uygun görülürse olumlu mütalaa yazısı, olumsuz olarak değerlendirilirse olumsuz mütalaa yazısı avukat tarafından hazırlanır ve dostane çözüm meblağına göre yetkili makam (Hukuk Müşaviri/Genel Müdür/Müsteşar Yardımcısı/Müsteşar/Bakan) tarafından imzalanır. 659 sayılı KHK' nın 11/2-c Maddesi Uyarınca Bakanlık Görüşünü Hazırlamak Madde 9- İdarelerin, 659 sayılı KHK nın 11 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendi uyarınca, Türk Lirasından fazla olan uyuşmazlıklarının vazgeçme, uzlaşma, sulh, feragat ve kabul yoluyla çözümlenmesine ilişkin işlerde Bakanlık hukuk birimi olarak Maliye Bakanlığı görüşünü hazırlamak görevi kapsamında; idarelerden BAHUM a intikal eden dosyanın Genel Müdür veya havale makamı tarafından avukata havale edilmesi üzerine; Avukat tarafından görüş yazısı hazırlanır ve gereken paraflar tamamlanmak suretiyle (Hukuk Müşaviri/Genel Müdür/Müsteşar Yardımcısı/Müsteşar) Bakan onayına sunulur. Bakan tarafından imzalanan görüş yazısı ilgili idareye gönderilir. İKİNCİ BÖLÜM MUHAKEMAT HİZMETLERİ I-DAVA VE İCRA TAKİP İŞLEMLERİ A)ADLİ DAVALAR VE İCRA TAKİPLERİ 1-Hukuk Davalarının Takibi Merkezden Takip Edilen Hukuk Davalarının Takibi Madde 10- A- Dilekçe Aşaması: 1-Bakanlığımız birimleri ya da idareler tarafından dava açılmak üzere gönderilen bilgi ve belgelerin Genel Müdür ya da havale makamı tarafından merkezden takip edilmek üzere avukata havale edilmesi üzerine avukat tarafından; öncelikle dava açılmasında maddi ve hukuki nedenlerin bulunup bulunmadığı incelenir. Maddi ve hukuki nedenlerle dava açılmasında yarar bulunmadığının tespiti halinde, avukat tarafından bu hususta hazırlanan yazı Hukuk Müşavirinin imzası ile ilgili birim/idareye gönderilir. İlgili birim/idareden dava açılması yönünde cevabın gelmesi üzerine avukat tarafından dava açılır. İlgili birim/idareden dava açılmaması yönünde cevabın gelmesi üzerine dosya Hukuk Müşavirinin uygun görüşü ile saklıya alınır. Maddi ve hukuki nedenlerin mevcut olması halinde dava konusu hakkın korunması için geçici hukuki koruma tedbirleri (ihtiyati tedbir/ihtiyati haciz) hak düşürücü ve zamanaşımı süreleri, görev ve yetki, bilgi ve belgelerin noksansız gönderilip gönderilmediği, davada dayanılan vakıa ve deliller vs. hususlar değerlendirilir. Gerektiğinde eksikliklerin giderilmesi için idaresiyle yazışma yapılır. 3

4 Dava dilekçesi taraf sayısından bir fazla olarak düzenlenir, avukat tarafından hazırlanan ve imzalanan dava dilekçeleri yazılı deliller eklenerek muakkip fişi düzenlenmek suretiyle zimmet karşılığı muakkibe teslim edilerek mahkemeye gönderilir. Gider avansının muakkip tarafından peşin olarak yatırılması sağlanır. Davaya cevap verilmesi halinde, cevaba cevap dilekçesinin hazırlanıp verilmesi aşamasında da aynı usulde işlem yapılır. 2- Bakanlığımız veya idarelerin davalı olması halinde; gönderilen dava dilekçesi ile birlikte savunmaya esas olacak bilgi ve belgelerin avukata havale edilmesi üzerine; avukat tarafından ilk itirazlar, hak düşürücü ve zamanaşımı süreleri, görev ve yetki, bilgi ve belgelerin noksansız gönderilip gönderilmediği, davada dayanılan vakıa ve deliller vs. hususlar değerlendirilir. Gerektiğinde eksikliklerin giderilmesi için avukat tarafından hazırlanan yazı Hukuk Müşavirinin imzası ile ilgili birim/idareye gönderilir. Gelen cevaba göre avukat tarafından taraf sayısından bir fazla olarak cevap dilekçesi hazırlanır. Avukat tarafından yazılı deliller eklenerek imzalanan cevap dilekçeleri, mahkemesine gönderilmek üzere zimmet karşılığı muakkibe teslim edilir. Cevaba cevap dilekçelerinde de aynı işlemler yapılır. B- Ön İnceleme Aşaması: Ön inceleme aşamasında mahkeme tarafları sulhe davet edeceğinden avukat tarafından bu konuda gerektiğinde ilgili birim/idareyle yazışma yapılarak hazırlık yapılır. Ön inceleme duruşmasında, iddia veya savunmalarımızda eksik kalan hususlar varsa tutanağa geçirilmesi sağlanır. Aksi halde eksik hususlar belirtilmek suretiyle tutanak imzalanır. C- Tahkikat Aşaması: Tahkikat aşamasında, duruşmaların takip edilmesi, HMK da öngörülen veya mahkemelerce verilen sürelere dikkat edilmesi, gerekli hallerde tanık dinletilmesi ve tanık beyanlarının aleyhte olanlarına karşı itirazda bulunulması, keşiflere katılınması ve bilirkişi raporlarına gerekli itirazların yapılması, raporlardaki teknik konularda ilgili birim/idaresi ile mutlaka yazışma yapılması, kararların süresi içerisinde tebliğe çıkarılması gibi usul işlemlerine dikkat edilir. Ç- Karar Aşaması: Takip edilen davaya ilişkin olarak esas hakkında verilen kararın dosyasına bağlanarak avukata gönderilmesi üzerine; avukat tarafından karar incelenir, kararın kısmen ya da tamamen aleyhe olması halinde temyiz edilip edilmeyeceği veya 659 sayılı KHK nın 11. maddesi kapsamında temyizden vazgeçilip vazgeçilmeyeceği hususunda değerlendirme yapılır. Kararın temyizinden vazgeçilmesinin uygun değerlendirilmesi halinde işlem yönergesinin 20 nci maddesine göre işlem yapılır. Kararın temyiz edilmesinde yarar bulunduğunun değerlendirilmesi halinde avukat tarafından taraf sayısından bir fazla temyiz dilekçesi hazırlanır. Gerekli görüldüğü takdirde ve şartlar mevcutsa temyiz dilekçesinde duruşma yapılması, icranın geri bırakılması talebinde bulunulur. Avukat tarafından imzalanan temyiz dilekçesi mahkemesine gönderilmek üzere zimmet karşılığı muakkibe teslim edilir. Karşı tarafça temyiz olunan kararlara ilişkin olarak gerekli görüldüğü takdirde, temyiz dilekçesinin Bakanlığımıza tebliğinden itibaren on gün içinde, avukat tarafından temyize cevap dilekçesi hazırlanır ve aynı yöntemle mahkemeye gönderilir. 4

5 Temyiz neticesinde bozma kararı verilmesi üzerine ilk derece mahkemesi tarafından yeni esas üzerinden tebligat gönderilmesi halinde bu esas üzerinden avukat tarafından davanın takibine devam olunur. Temyiz neticesinde verilen kararın aleyhimize olması halinde, karar düzeltme yoluna gidilip gidilmeyeceği değerlendirilir. Karar düzeltme yoluna gidilmesinden vazgeçilmesinin uygun değerlendirilmesi halinde işlem yönergesinin 20 nci maddesine göre işlem yapılır. Karar düzeltme yoluna gidilmesine karar verilmesi halinde avukat tarafından hazırlanıp imzalanan karar düzeltme dilekçesi mahkemesine gönderilmek üzere zimmet karşılığı muakkibe teslim edilir. Temyiz neticesinde verilen kararın lehimize olması ve karşı tarafça karar düzeltme yoluna gidildiğine dair tebligat alınması halinde gerekli görülürse karar düzeltme talebine cevap verilir bu cevap aynı yöntemle mahkemeye gönderilir. Karar kesinleşmiş ise dava sonucundan idaresine bilgi verilir. Hukuken yapılacak başka bir işlemi bulunmuyor ise dosya Hukuk Müşavirinin imzasını müteakip saklıya alınır. Taşrada Takip Edilen Davalarla İlgili Talimat Verme İşlemleri Madde 11- Bakanlığımız birimleri ya da idareler tarafından dava açılmak üzere veya takibi Bakanlığımız taşra hukuk birimleri (Muhakemat Müdürlükleri-Hazine Avukatlıkları) tarafından yapılan dosyalara ilişkin olarak gönderilen bilgi ve belgelerin, Genel Müdür ya da havale makamı tarafından avukata havale edilmesi üzerine; Söz konusu dosya, evrak, bilgi ve belgeler incelenmek suretiyle yapılacak olan iş/işleme dair görüş veya talimata ilişkin olarak avukat tarafından hazırlanan yazı yetkili makam (Hukuk Müşaviri/Genel Müdür) tarafından imzalanıp taşra hukuk birimine gönderilir. Yazıda, dava veya icra takibi sonuçlandırıldığında ilgili birime/idareye karar örneği gönderilmek suretiyle sonucundan bilgi verilmesi hususuna ilişkin talimat verilir. Gerekli görülmesi halinde dava veya icra takibinin aşamalarının öğrenilmesi amacıyla tekit şerhi konulur. Dava ve icra takibinin sonuçlandığının ve ilgili idareye bilgi verildiğinin bildirilmesi halinde yapılacak işlemi kalmayan dosya Hukuk Müşavirinin uygun görüşü ile saklıya alınır. 2-Ceza Davalarının Takibi Suç Duyurusu, Kamu Davasına Katılma ve Takip İşlemleri Madde 12- Bakanlığımız birimleri ile idareler tarafından yapılan suç duyuruları üzerine; BAHUM a gönderilen dosyanın avukata havale edilmesi üzerine ilgili taşra birimine soruşturmanın savcılık kaleminden izlenmesi ve kamu davası açılması halinde katılma talebinde bulunulması yönünde talimat yazısı avukat tarafından hazırlanır, Hukuk Müşavirinin imzasını müteakip ilgili taşra hukuk birimine gönderilir sayılı Kanunun 17 ve 18 inci maddeleri gereğince Cumhuriyet Başsavcılıkları veya Mahkemelerden BAHUM a gönderilen tebligatlara ilişkin olarak açılan dosyanın avukata havalesi üzerine öncelikle suçtan zarar gören birim/idare tespit edilir. Suçtan zarar gören idare, Bakanlığımız değilse; evrak avukatın teklifi hukuk müşavirinin onayı ile saklıya alınır. Suçtan zarar gören idare Bakanlığımız olduğunda; Tebliğ edilen karar BAHUM tarafından takip edilecek ve kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ise, Bakanlığımız ilgili birimine, karara itiraz edilip edilmeyeceğine dair yazı hazırlanıp hukuk müşavirinin imzasını müteakip gönderilir. İlgili birim itiraz edilmemesi yönünde görüş bildirilmesi üzerine evrak saklıya alınır. İlgili birimce karara 5

6 itiraz edilmesi istenilmesi halinde itiraz dilekçesi avukat tarafından hazırlanır ve Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Tebliğ edilen evrak duruşma davetiyesi veya iddianame ise; Katılma dilekçesi avukat tarafından hazırlanır ve mahkemesine gönderilir. Mahkeme tarafından katılma talebi kabulüne karar verilirse, ilgili mevzuat hükümlerine ve katılana tanınan haklar çerçevesinde kamu davası takip edilir. Tebliğ edilen karar taşra hukuk birimi tarafından takip edilecek ve kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ise, taşra hukuk birimi tarafından Bakanlığımız ilgili birimine karara itiraz edilip edilmeyeceği hususunun sorularak gereğinin ifası için talimat yazısı hazırlanır ve hukuk müşavirinin imzasını müteakip taşra hukuk birimine gönderilir. Tebliğ edilen evrak duruşma davetiyesi veya iddianame ise davaya katılma talebinde bulunulması yönünde talimat yazısı hazırlanır ve hukuk müşavirinin imzasını müteakip taşra hukuk birimine gönderilir. Taşra hukuk birimlerinin, kamu davalarının takibinden veya bu davalar sonunda idare aleyhine verilen kararların temyizinden vazgeçme teklifini içeren dosyanın avukata havale edilmesi üzerine; Vazgeçme teklifinin maddi ve hukuki yönden uygun görülmesi halinde 659 sayılı KHK nın 11 inci maddesine dayanılarak avukat tarafından hazırlanan vazgeçme yazısı Hukuk Müşaviri/Genel Müdürün imzasını müteakip dosyası ile birlikte ilgili taşra hukuk birimine gönderilir. Davanın takibinden veya kararın temyizden vazgeçilmesi teklifinin uygun bulunmaması halinde gerekçesi ile birlikte vazgeçmenin uygun olmadığına dair avukat tarafından hazırlanan yazı Hukuk Müşaviri/Genel Müdürün imzasını müteakip dosyası ile birlikte ilgili taşra hukuk birimine gönderilir. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yüce Divan veya Yargıtay da görülen ve BAHUM tarafından takibi yapılan ceza yargılamaları ile olayın niteliği ve Genel Müdür veya havale makamının merkez avukatları tarafından takibinin gerekli görüldüğü davalara ilişkin tebligat veya ilgili birim/idaresi tarafından gönderilen dava takibine ilişkin talep yazısı avukata havale edildiğinde; Davanın takibine ilişkin bütün işlemler (katılma dilekçesi, beyan dilekçesi, temyiz vs. işlemler) avukat tarafından yapılır. Dava takibi sonuçlandığında karar örneği eşliğinde idaresine bilgi verilmek üzere avukat tarafından hazırlanan yazı yetkili makam (Hukuk Müşaviri/Genel Müdür) tarafından imzalanmasını müteakip ilgili birim/idaresine gönderilir. 3-İcra İşlerinin Takibi Madde 13- A) Bakanlığımızın veya İdarelerin Alacaklı Olduğu Hallerde Alacağın Tahsili İçin Yapılacak İşlemler 1) Alacak takibinin BAHUM tarafından yapılacağı hallerde; ödemeye davet mektubu avukat tarafından hazırlanıp borçluya gönderilir. Makul süresi içerisinde ödeme yapılmaması halinde alacağın tahsili için icra takibine başlanır. Tahsilat sonucundan ilgili birime/idaresine bilgi verilmesini müteakip dosya saklıya alınır. Tahsilat imkanı olmayan dosyalara ilişkin avukatı tarafından gerekli değerlendirme yapılarak icra takip dosyası borç ödemeden aciz vesikasına bağlanır; ilgili idaresine borç ödemeden aciz vesikası aslı eklenerek bilgi yazısı hazırlanır. Takipten vazgeçmeye karar verilmesi halinde ise işlem yönergesinin 21 inci maddesine göre işlem yapılır. 6

7 2) Alacak takibinin taşra hukuk birimlerince yapılacağı hallerde; alacağın tahsil edilmesi için gereği yapılmak üzere dayanak bilgi ve belgeler eklenmek suretiyle yazı hazırlanarak ilgili taşra hukuk birimine gönderilir. Taşra birimi tarafından takipten vazgeçmeye karar verilmesi halinde ise işlem yönergesinin 21 inci maddesine göre işlem yapılır. İlgili taşra hukuk birimi tarafından gereğinin yapıldığının bildirilmesi halinde, dosya Hukuk Müşavirinin onayını müteakip saklıya alınır. B) Bakanlığımız veya İdareler Aleyhine Başlatılan İlamsız İcra Takibine İlişkin Yapılacak İşlemler İdareler aleyhine başlatılan ilamsız icra takiplerinde Bakanlığımızdan 659 sayılı KHK nın 5 inci maddesi kapsamında Muhakemat hizmeti talep edilmesi halinde idarenin talimatı doğrultusunda gerekli hukuki işlemler yapılır. Bakanlığımız aleyhine başlatılan ilamsız icra takipleri öncelikle hukuken incelenir, bu inceleme sonucunda konunun belirlenecek idareye intikal ettirilip ettirilmeyeceği belirlenir. İntikal ettirilmeyi gerektirmeden itiraz edilebilecek hususların gereği yerine getirilir. İdarenin konu hakkındaki görüşüne ihtiyaç duyulduğu hallerde konu idareye intikal ettirilir ve alınacak cevap doğrultusunda gerekli hukuki işlemler tesis edilir. Ödeme yapılması gereken durumlarda; Bakanlığımız birimlerine ait işlerde, ilgili birim bütçesinde asıl alacağa ilişkin tertibin bulunmaması halinde dosya, ilama bağlı borçlar tertibinden ödeme yapılmak üzere, Hukuk Müşavirinin onayı ile BAHUM İlama Bağlı Borçlar Şubesine gönderilir. Ödemenin BAHUM tarafından yapılması halinde ilgili birime ödeme yapıldığına dair bilgi yazısı yazılır. Yapılan ödemeleri müteakip Bakanlık ilgili birimi veya ilgili idarece rücu davası açılması talebinde bulunulması halinde gerekli dava açılır. C) Bakanlığımız veya İdareler Aleyhine Başlatılan İlamlı İcra Takibine Karşı Yapılacak İşlemler; a) İcranın Geri Bırakılması Kararının Alınmasına İlişkin İşlemler BAHUM tarafından takip edilen ve tehiri icra talepli olarak temyiz edilen dosyalarda BAHUM a gönderilen icra emrinin havale makamı tarafından avukata havale edilmesi/teslimi üzerine avukat tarafından; icra takibinin yapıldığı mahallin taşra hukuk birimine, icra takip dosyasından mehil vesikası alınması hususunda hazırlanan yazı Hukuk Müşavirinin imzasını müteakip ilgili taşra hukuk birimine gönderilir. İcra müdürlüklerinden alınan mehil vesikaları ve eki belgelerin BAHUM a gönderilmesini müteakip mehil vesikası ve eki belgelerin, avukat tarafından mehil vesikasının Mahkeme dosyası ile birlikte Yargıtaya intikali sağlanır. Mahkeme dosyasının Yargıtaya gönderilmesi durumunda ise mehil vesikasının Yargıtay ilgili hukuk dairesine gönderilmesi mahkemesinden talep edilir ya da doğrudan Yargıtay dosyasına ibraz edilmesi sağlanır. Alınan icranın geri bırakılması kararı, gereği yapılmak üzere avukat tarafından hazırlanan yazı ekinde Hukuk Müşavirinin imzasını müteakip icra takip dosyasına konulmak üzere ilgili taşra hukuk birimine gönderilir. 7

8 b) İcra Emri ve Muhtıraya Karşı Yapılacak Diğer İşlemler 1) Bakanlığımız adına BAHUM tarafından takip edilen davalarda; BAHUM a tebliğ edilen icra emri veya muhtıranın havale makamı tarafından avukata havale edilmesi üzerine, avukat tarafından yapılan inceleme sonucunda icra emri veya muhtıranın ilama ve hukuka uygun olarak düzenlendiğinin anlaşılması halinde dosya Hukuk Müşavirinin uygun görüşü ile ödeme işlemleri yapılmak üzere BAHUM İlama Bağlı Borçlar Şubesine gönderilir. Söz konusu icra emri veya muhtıranın takibe dayanak ilama veya hukuka uygun olmadığının tespit edilmesi halinde; süresi içerisinde şikayet yoluna gidilerek sonucundan bilgi verilmek üzere avukat tarafından hazırlanan yazı bilgi ve belgeler eklenmek suretiyle Hukuk Müşavirinin imzasını müteakip ilgili taşra hukuk birimine gönderilir. İlgili taşra hukuk birimi tarafından şikayet yoluna gidilmesi sonucunda alınacak karar örneği eşliğinde bilgi verilmesi halinde ödeme yapılmamış ise karara uygun olarak ödeme yapılmak üzere dosya Hukuk Müşavirinin uygun görüşü ile BAHUM İlama Bağlı Borçlar Şubesine gönderilir. 2) Bakanlığımız adına taşra hukuk birimleri tarafından takip edilen davalarda; İlgili taşra hukuk birimine tebliğ edilen icra emri veya muhtıranın, takibe dayanak ilama ve hukuka uygun olarak düzenlendiğinin tespiti halinde taşra hukuk birimi tarafından BAHUM a gönderilen ödenek talebini içeren yazı, havale makamı tarafından BAHUM İlama Bağlı Borçlar Şubesine havale edilir. 3) Talep Halinde İdareler Adına BAHUM Tarafından Takip Edilen Davalarda; BAHUM a tebliğ edilen icra emri ve muhtıranın havale makamı tarafından avukata havale edilmesi üzerine, avukat tarafından yapılan inceleme sonucunda icra emri ve muhtıranın ilama ve hukuka uygun olarak düzenlendiğinin anlaşılması halinde söz konusu belgelerin ilgili idareye gönderilmesi için hazırlanan yazı Hukuk Müşavirinin imzasını müteakip ilgili idareye gönderilir. Söz konusu icra emri veya muhtıranın takibe dayanak ilama veya hukuka uygun olmadığının tespit edilmesi halinde; süresi içerisinde şikayet yoluna gidilerek sonucundan bilgi verilmek üzere avukat tarafından hazırlanan yazı bilgi ve belgeler eklenmek suretiyle Hukuk Müşavirinin imzasını müteakip ilgili taşra hukuk birimine gönderilir. İlgili taşra hukuk birimi tarafından şikayet yoluna gidilmesi sonucunda alınacak karar örneği eşliğinde bilgi verilmesi halinde ödeme yapılmamış ise karara uygun olarak ödeme yapılmak üzere ilgili idareye gönderilmesi için avukat tarafından hazırlanan yazı Hukuk Müşavirinin imzasını müteakip ilgili idareye gönderilir. 4) Gerek BAHUM a yapılan tebligat üzerine ilgili idaresine gönderilen, gerekse doğrudan idaresine tebliğ edilen icra emri veya muhtıraya karşı icranın geri bırakılması/şikayet yoluna gidilmesi için BAHUM dan talepte bulunulması halinde; buna ilişkin dosyanın avukata havale edilmesi üzerine, gönderilen karar, bilgi ve belgeler doğrultusunda, gerekli yasal sürelere de uyularak, takibe konu icra emrine veya muhtıraya karşı icranın geri bırakılması/şikayet yoluna gidilerek sonucundan ilgili idareye ve BAHUM a bilgi verilmek üzere avukat tarafından hazırlanan yazı Hukuk Müşavirinin imzasını müteakip takibin yapıldığı taşra hukuk birimine gönderilir. İlgili taşra hukuk birimi tarafından gereğinin yapıldığının bildirilmesi halinde dosya, Hukuk Müşavirinin onayını müteakip saklıya alınır. 8

9 Ç) Bakanlığımızın veya İdarelerin Alacaklı Olduğu İlamlara İlişkin Yapılacak İşlemler 1)BAHUM tarafından takip edilen dosyalarda; kararın avukata tebliğ edilmesi üzerine avukat tarafından hazırlanan ödemeye davet mektubu Hukuk Müşavirinin imzasını müteakip evrak çıkış kaydı verilerek borçluya gönderilir. Süresi içerisinde ödeme yapılmaması halinde alacak tahsil edilmek üzere avukat tarafından icra takibine başlanır veya icra takibinin yapılarak ilgili birim/idaresine ve BAHUM a bilgi verilmek üzere avukat tarafından hazırlanan yazı Hukuk Müşavirinin imzasını müteakip ilgili taşra hukuk birimine gönderilir. Tahsilat sonucunda dosya Hukuk Müşavirinin onayını müteakip saklıya alınır. Tahsilat kısmen veya tamamen sağlanamamış ve somut olayda şartları varsa dosya borç ödemeden aciz vesikasına bağlanır. Takipten vazgeçmeye karar verilmesi halinde işlem yönergesinin 20 nci maddesi gereğince işlem yapılır. 2)Taşra hukuk birimlerince takip edilecek dosyalarda; İlgili birim/idarece BAHUM a gönderilen karar, dayanak bilgi ve belgelerin havale makamı tarafından avukata havale edilmesi üzerine, alacağın tahsil edilmesi için icra takibinde bulunulması ve sonucundan ilgili birim/idaresine ve BAHUM a bilgi verilmesine ilişkin olarak hazırlanan yazı Hukuk Müşavirinin imzasını müteakip ilgili taşra hukuk birimine gönderilir. İlgili taşra hukuk birimi tarafından gereğinin yapıldığının bildirilmesi halinde dosya, Hukuk Müşavirinin onayını müteakip saklıya alınır. D) Maaş Haczine İlişkin Olarak BAHUM a Gönderilen Tebligatlara Karşı Yapılacak İşlemler Bakanlığımız adına BAHUM tarafından tebliğ alınan maaş haczine ilişkin tebligatların havale makamı tarafından avukata havale edilmesi üzerine, borçlunun Bakanlığımız personeli olup olmadığının tespiti için, müzekkere Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Borçlunun Bakanlığımız personeli olması halinde müzekkere, gereğinin ifası için ilgili merkez ya da taşra birimine gönderilir. Aksi halde gerekli itirazda bulunulması için taşra hukuk birimine talimat yazılır. E) BAHUM a Gönderilen Üçüncü Şahıs Haciz İhbarnameleri ve Haciz Müzekkerelerine Karşı Yapılacak İşlemler Bakanlığımız adına BAHUM a tebliğ edilen üçüncü şahıs haciz ihbarnameleri ve haciz müzekkerelerinin havale makamı tarafından avukata havale edilmesi üzerine, avukat tarafından bunların hukuka uygunluğu incelenir. Haciz ihbarnamesi ve haciz müzekkeresine karşı yapılacak işlemler konusunda görüşleri alınmak üzere Bakanlığımız ilgili birimlerine gönderilir. Yazımız üzerine ilgili birimlerden gönderilen bilgi ve belgeler doğrultusunda, gerekli yasal sürelere de uyularak, takibe konu icra dosyasına beyan ve itirazda bulunulması veya şikayet yoluna gidilmesi, sonucundan BAHUM a bilgi verilmesi hususunda avukat tarafından talimat yazısı hazırlanır. Hukuk Müşavirinin imzasını müteakip icra takibinin yapıldığı taşra hukuk birimine gönderilir. İlgili taşra hukuk birimi tarafından gereğinin yapıldığının bildirilmesi halinde dosya Hukuk Müşavirinin onayını müteakip saklıya alınır. 9

10 F) BAHUM a Gönderilen Gayrimenkul Kıymet Takdiri ve Satış İlanı Tebliğlerine Karşı Yapılacak İşlemler Kıymet takdiri ya da satış ilanına ilişkin olarak icra dairelerinden Bakanlığımıza gönderilen ve BAHUM tarafından tebliğ alınan tebligatın havale makamı tarafından avukata havalesi üzerine, tebligatın ilgili idaresine/birime intikali sağlanır, idaresinden alınacak cevap doğrultusunda gerekli hukuki işlem tesis edilmek üzere taşra birimine talimat verilir. Gelen tebligattan ilgili idaresinin anlaşılamaması halinde icra dosyasının tetkik edilerek ilgili idarenin tespiti ve gereğinin ifası hususunda avukat tarafından talimat yazısı hazırlanır. Hukuk Müşavirinin imzasını müteakip gayrimenkulün bulunduğu taşra hukuk birimine gönderilir. İlgili taşra hukuk birimi tarafından gereğinin yapıldığının bildirilmesi halinde dosya Hukuk Müşavirinin onayını müteakip saklıya alınır. G) Bakanlığa Tebliğ Edilip BAHUM a Havale Edilen İflas İlanları Hakkında Yapılacak İşlemler İcra ve İflas Kanunun 166. maddesi ve Vergi Usul Kanununun 162. maddesi uyarınca BAHUM a tebliğ edilen iflas müzekkerelerinde Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan Protokol uyarınca Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde gereği için iflasın açıldığı muhakemat müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ise Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilir. 4-Yargıtay Dairelerinde Murafaa ve Dava Takibi Yargıtay Hukuk Dairelerinde Murafaa İşlemleri Madde 14-Taşra hukuk biriminden duruşma tarihini bildirir tebligatla birlikte murafaasına girilmek üzere BAHUM' a gönderilen hukuk ve icra dosyalarının hazine Yargıtay avukatlarına zimmetle teslim edilmesi üzerine; tebligatta belirtilen gün ve saatte duruşmalara girilir. İlgili idare vekil sıfatıyla temsil edilerek gerekli savunma yapılır. Duruşmaya girildiğine dair Hazine Temyiz Şubesi tarafından hazırlanan bilgi yazısı avukat tarafından paraflanır. Hukuk Müşavirin imzasını müteakip dosyası ile birlikte taşra hukuk birimine gönderilir. İlk Derece Mahkemesi Olarak Yargıtay Dairelerinde Görülen Davaların Takibi Madde 15-İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerinde açılan tazminat ve ceza davalarının takibi için BAHUM a gönderilen dava dilekçesi veya duruşma davetiyesinin havale makamı tarafından avukata havale edilmesi üzerine; avukat tarafından yasal cevap süresi içinde hazırlanan tüm savunmalar ve yasal dayanaklarını içeren cevap dilekçesi ile delil listesi, taraf sayısından bir fazla hazırlanarak, ilgili Yargıtay Dairesine gönderilmek üzere muakkip fişi düzenlenmek suretiyle muakkibe teslim edilir. Yargıtay Dairelerinde yapılan duruşmalara katılınır, gereken masrafların yatırılması sağlanır. Dava sonunda verilen kararın kesinleşip kesinleşmediği takip edilir. Karar taraflarca temyiz edilmeyerek (yasal temyiz süresi hukuk davalarında 2 hafta; ceza davalarında yüze karşı veya tebliğden itibaren 7 gün) kesinleşmiş ise dosyanın takibi yapılarak kesinleşme şerhi alınır. Karar temyiz edilmiş ise temyiz sonucu verilecek karar takip edilir, temyiz sonucuna göre kesinleşme şerhi alınır. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu na karar eşliğinde bilgi verilmek üzere avukat tarafından hazırlanan yazı Hukuk Müşavirinin imzasını müteakip gönderilir. 10

11 B) İDARİ DAVALARIN TAKİBİ Madde 16- A-Dilekçe Aşaması İdareler tarafından dava açılmasının talep edilmesi halinde; İlgili idare/birimden gelen dava dilekçesi taslağı ve eklerinin, Genel Müdür/havale makamı tarafından avukata havale edilmesi üzerine; avukat tarafından yapılan hukuki inceleme sonunda maddi ve hukuki nedenlerle dava açılmasında idare yararının bulunmadığının tespiti halinde düzenlenecek yazı Hukuk Müşavirinin imzasıyla ilgili birim/idaresine gönderilir. İlgili birim/idarece dava açılması hususunda ısrar edilmesi halinde avukat tarafından hazırlanan ve imzalanan dava dilekçesi bilgi ve belgeler eklenerek muakkip fişi düzenlenmek suretiyle zimmet karşılığında muakkibe teslim edilerek mahkemeye gönderilir. İdareler aleyhine dava açılması halinde; Mahkemelerden tebliğ edilen veya ilgili idare/birim tarafından davanın takibi talebiyle gönderilen dava dilekçesinin Genel Müdür/havale makamı tarafından avukata havale edilmesi üzerine; dava dilekçesi ve ekleri avukat tarafından incelenir, mahkemelerden tebliğ edilen dava dilekçelerinde öncelikle işlemi tesis eden birim/idare belirlenir. Dava idare veya vergi mahkemelerinde açılmış ise; savunmaya esas olacak görüş/taslak ile bilgi ve belgelerin ilgili birim/idare tarafından doğrudan davanın açıldığı mahkemenin bulunduğu il muhakemat müdürlüğüne gönderilmesinin sağlanması hususunda gereği için ilgili idare/birime, ön bilgi için de ilgili muhakemat müdürlüğüne gönderilmek üzere Avukat tarafından dağıtımlı yazı hazırlanır. Bu yazıya alınan tebligat ve eklerinin birer örneği eklenir. Hazırlanan yazı Hukuk Müşavirinin imzasını müteakip ilgili birime/idareye ve ilgili muhakemat müdürlüğüne gönderilir. Dava Danıştay da açılmış ise; savunmaya esas olacak görüş/taslak ile bilgi ve belgelerin ilgili birim/idareden BAHUM a gönderilmesi hususunda avukat tarafından yazı hazırlanır. Bu yazıya alınan tebligat ve eklerinin birer örneği eklenir. Hazırlanan yazı Hukuk Müşavirinin imzasını müteakip ilgili birime/idareye gönderilir. İlgili birim/idareden gönderilen bilgi ve belgelerin idari davalar şubesi tarafından dosyasına bağlanarak avukata gönderilmesi üzerine, avukat tarafından gelen bilgi ve belgeler incelenerek savunma hazırlanır ve imzalanır. İmzalanan savunma Danıştay ilgili Daire Başkanlığına gönderilmek üzere muakkip fişi düzenlenerek muakkibe zimmet karşılığı teslim edilir. B- Yürütmenin Durdurulması Ve Yargılama Aşaması Yürütmeyi durdurma talepli olarak açılan davalarda bu hususta Mahkemece verilen kararın idari davalar şubesi tarafından dosyasına bağlanarak avukata gönderilmesi üzerine; karar idare lehine ise bilgilendirme amacıyla ilgili birim/idaresine avukat tarafından yazı hazırlanarak Hukuk Müşavirinin imzasını müteakip ilgili birime/idareye gönderilir. Karar idare aleyhine ise, yapılacak itiraza esas görüş istenmesine ilişkin yazı avukat tarafından hazırlanarak Hukuk Müşavirinin imzasını müteakip evrak çıkış kaydı verilerek ilgili birime/idareye gönderilir. İlgili birim/idareden gönderilen bilgi, belge ve görüş/taslak doğrultusunda itiraz dilekçesi avukat tarafından hazırlanır, imzalanır. İmzalanan dilekçe ilgili mahkemeye gönderilmek üzere muakkibe zimmet karşılığı teslim edilir. 11

12 Davacının savunmaya cevap dilekçesinin idari davalar şubesi tarafından dosyasına bağlanarak avukata gönderilmesi üzerine, dilekçe incelenir. Öncelikle avukat tarafından cevaba cevap dilekçesinin verilip verilmemesi değerlendirilir. Avukatın bu husustaki görüşü ile birlikte davacı tarafın savunmaya cevap dilekçesi de eklenerek ilgili birim/idareden gerekli bilgi ve belgeler eşliğinde ikinci savunmaya esas görüş istenmesine ilişkin yazı hazırlanır. Hukuk Müşavirinin imzasını müteakip ilgili birime/idareye gönderilir. İlgili birim/idareden gönderilen bilgi, belge ve görüş/taslak avukat tarafından değerlendirilir. Gerek görülmesi halinde cevaba cevap dilekçesi avukat tarafından hazırlanır, imzalanır. İmzalanan dilekçe ilgili mahkemeye gönderilmek üzere muakkibe zimmet karşılığı teslim edilir. İlgili birim/idareden savunmaya cevaba cevap verilmemesi yönünde görüş bildirilmesi halinde ise dosya esas hakkında verilecek karara kadar hıfza alınır. Danıştay, İdare ve Vergi Mahkemelerinde duruşma yapılması halinde; Bakanlığımız/İdare aleyhine ilk derece mahkemesi olarak Danıştay da açılan dava duruşma talepli ise, duruşma davetiyesinin idari davalar şubesi tarafından dosyasına bağlanarak davayı takip eden avukata gönderilmesi üzerine, avukat tarafından davetiyede belirtilen gün ve saatte duruşmaya girilerek gerekli savunma yapılır. Danıştay ın ilk derece mahkemesi olarak verdiği kararların temyiz aşamasında gönderilen duruşma davetiyesinin BAHUM a tebliği halinde, idari davalar şubesi tarafından dosyasına bağlanarak davayı takip eden avukata gönderilmesi üzerine, avukat tarafından dosya incelenerek belirtilen gün ve saatte Dava Daireleri Kurulunda duruşmaya girilir. İdare ve Vergi Mahkemelerince verilen kararların temyizi üzerine Danıştay dan gönderilen duruşma davetiyesinin BAHUM a tebliği halinde; idari davalar şubesi tarafından dosya açılarak veya varsa dosyasına bağlanarak davayı takip eden avukata gönderilmesi üzerine, avukat tarafından ilgili muhakemat müdürlüğünden işlem dosyasının istenmesine dair hazırlanan yazı Hukuk Müşavirinin imzasını müteakip ilgili muhakemat müdürlüğüne gönderilir. Muhakemat müdürlüğünden gelen dosya incelenir. Belirtilen gün ve saatte Danıştay ilgili dairesinde duruşmaya girildikten sonra dosyası iade edilmek üzere hazırlanan yazı Hukuk Müşavirinin imzasını müteakip ilgili muhakemat müdürlüğüne gönderilir. İdare ve Vergi Mahkemelerince verilen kararların temyizi üzerine Danıştay dan gönderilen duruşma davetiyesinin ilgili taşra hukuk birimine tebliği halinde; Bakanlığımıza duruşmaya girilmek üzere gönderilen dava dosyası incelenerek belirtilen gün ve saatte duruşmaya girildikten sonra dosyası iade edilmek üzere hazırlanan yazı Hukuk Müşavirinin imzasını müteakip ilgili muhakemat müdürlüğüne gönderilir. Danıştay dışındaki diğer İdare/Vergi Mahkemelerinden duruşma davetiyesinin Bakanlığımıza tebliği halinde; davayı takip eden ilgili muhakemat müdürlüğüne gereğinin yapılması konusunda yazı hazırlanır Hukuk Müşavirinin imzasını müteakip gönderilir. C- Karar Ve Temyiz Aşaması Mahkemeden gelen esasa ilişkin kararın idari davalar şubesi tarafından dosyasına bağlanarak avukata gönderilmesi üzerine; Karar lehe verilmiş ve karşı tarafça temyiz edilmiş ise, temyize cevap dilekçesine esas teşkil edecek bilgi, belge ve görüşün temini ve bilgilendirme amacıyla ilgili birim/idareye avukat tarafından yazı hazırlanır. Hazırlanan yazı Hukuk Müşavirinin imzasını müteakip evrak çıkış kaydı verilerek ilgili birime/idareye gönderilir. Gelen bilgi ve belgeler hukuki yönden değerlendirilerek avukat tarafından temyize cevap dilekçesi 12

13 hazırlanır, imzalanır. İmzalanan temyize cevap dilekçesi ilgili mahkemeye gönderilmek üzere muakkibe zimmet karşılığı teslim edilir. Verilen karar kısmen ya da tamamen aleyhe ise, temyiz dilekçesine esas teşkil edecek bilgi, belge ve görüşün temini ve kararın (İYUK 28 inci madde uyarınca) uygulanması için ilgili birim/idareye gönderilmek üzere avukat tarafından yazı hazırlanır. Hazırlanan yazı Hukuk Müşavirinin imzasını müteakip ilgili birime/idareye gönderilir. Gelen bilgi ve belgeler incelenir. İlgili birim/idare tarafından kararın temyiz edilmesine ilişkin görüş bilgi belgenin gelmesi halinde avukat tarafından temyiz dilekçesi hazırlanır, imzalanır. İmzalanan temyiz dilekçesi ilgili mahkemeye gönderilmek üzere muakkibe zimmet karşılığı teslim edilir. İlgili birim/idare tarafından kararın temyizinden vazgeçilmesi yönünde değerlendirme ve işlem yapılmış ise, buna dair BAHUM a gönderilen yazı üzerine temyiz edilmeksizin kesinleşen karar dosyası ile birlikte saklıya alınması hususunda avukat tarafından Hukuk Müşavirinin onayına sunulur, onayı müteakip dosyası ile birlikte saklıya alınır. D- Karar Düzeltme Aşaması Temyiz üzerine verilen kararın idari davalar şubesi tarafından dosyasına bağlanarak avukata gönderilmesi üzerine; Verilen karar kısmen ya da tamamen aleyhe ise, karar düzeltme dilekçesine esas teşkil edecek bilgi, belge ve görüşün temini ve kararın (İYUK 28 inci madde uyarınca) uygulanması için ilgili birim/idareye gönderilmek üzere avukat tarafından yazı hazırlanır. Hazırlanan yazı Hukuk Müşavirinin imzasını müteakip ilgili birime/idareye gönderilir. Gelen bilgi ve belgeler hukuki yönden değerlendirilerek gerek görülmesi halinde avukat tarafından karar düzeltme dilekçesi hazırlanır, imzalanır. İmzalanan dilekçe ilgili mahkemeye gönderilmek üzere muakkibe zimmet karşılığı teslim edilir. Temyiz incelemesi sonucunda aleyhe verilen karara ilişkin olarak, ilgili birim/idare tarafından karar düzeltme yoluna başvurulmamasının uygun değerlendirilmesi halinde işlem yönergesinin 20 nci maddesine göre işlem yapılır. Karar lehimize verilmiş ve karşı tarafça karar düzeltme yoluna gidilmiş ise, verilecek cevaba esas teşkil edecek bilgi, belge ve görüşün temini ve bilgilendirme amacıyla ilgili birim/idareye yazı hazırlanır. Hazırlanan yazı Hukuk Müşavirinin imzasını müteakip ilgili birime/idareye gönderilir. Gelen bilgi ve belgeler hukuki yönden değerlendirilerek avukat tarafından karar düzeltmeye cevap dilekçesi hazırlanır, imzalanır. İmzalanan dilekçe ilgili mahkemeye gönderilmek üzere muakkibe zimmet karşılığı teslim edilir. Karar düzeltmeye ilişkin kararın idari davalar şubesi tarafından dosyasına bağlanarak avukata gönderilmesi üzerine; avukat tarafından kararın bir örneği gereği yapılmak ve/veya bilgilendirme amacıyla ilgili birim/idareye gönderilmesi için yazı hazırlanır. Hukuk Müşavirinin imzasını müteakip ilgili birime/idareye gönderilerek işlemi biten dosya hıfza alınır. C-ULUSAL VE ULUSLARARASI TAHKİM DAVALARININ TAKİBİ Ulusal Tahkim Davalarının Takibi Madde 17- Bakanlığımız birimleri ile idarelere ait tahkim konusu uyuşmazlığın takip edilmesine ilişkin talep yazısının Genel Müdür veya havale makamı tarafından avukata havale edilmesi üzerine tahkim şartını içeren sözleşme veya tahkim anlaşmasının ve davaya ilişkin tüm bilgi ve belgelerin ilgili idareden temini için avukat tarafından hazırlanan yazı Hukuk Müşavirinin imzasını müteakip ilgili birim/idareye gönderilir. İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgeler, tahkim şartı ve tahkim sözleşmesi 13

14 de dahil olmak üzere, avukat tarafından incelenerek dava/cevap dilekçesi hazırlanır ve imzalanır. Hazırlanan dilekçe, uyuşmazlığın konusu, tarafları, hakem isimleri, dilekçe ve eklerinin adedi ve hakem sekreterinin adresi belirtilmek suretiyle hazırlanan alındı belgesi ile birlikte hakem sekreterine imza karşılığında teslim edilmek üzere muakkibe zimmet karşılığı teslim edilir. Yapılan yargılama sonunda verilen hakem kararında bulunan hesap, yazı ve benzeri maddi hataların düzeltilmesi veya belirli bir konunun ya da kararın bir bölümünün tavzihi, avukat tarafından karşı tarafa da bilgi verilmek suretiyle, hakem veya hakem kuruluna başvurularak istenebilir. Buna ilişkin dilekçe; uyuşmazlığın konusu, tarafları, hakem isimleri, dilekçe ve eklerinin adedi ve hakem sekreterinin adresi belirtilmek suretiyle hazırlanan alındı belgesi ile birlikte hakem sekreterine imza karşılığında teslim edilmek üzere muakkibe zimmet karşılığı teslim edilir. Hakem kararının veya tavzih, düzeltme ya da tamamlama kararının taraflara bildirildiği tarihten itibaren bir ay içinde, avukat tarafından tahkim yeri mahkemesinde iptal davası açılması halinde buna ilişkin dilekçe hazırlanarak muakkip fişi düzenlenmek suretiyle mahkemeye gönderilmek üzere muakkibe teslim edilir. İptal davası sonunda verilen kararın idare aleyhine olması halinde temyiz yoluna başvurulur. Tahkim ve/veya dava süreci sonuçlandıktan sonra ilgili birim/idaresine, karar eşliğinde bilgi verilmek üzere avukat tarafından hazırlanan yazı Hukuk Müşavirinin imzasını müteakip gönderilir. Alacağa ilişkin kararlarda, avukat tarafından hazırlanan yazı tahsilat işlemleri yapılmak üzere Hukuk Müşavirinin imzasını müteakip ilgili taşra hukuk birimine gönderilir. Dava ve icra işlemleri tamamlanan dosya ilgili birim/idaresine de bilgi verilerek Hukuk Müşavirinin onayını müteakip saklıya alınır. Yargılamanın iadesine ilişkin hükümler tahkime de uygulanır. Uluslararası Tahkim Davalarının Takibi Madde 18- Bakanlığımız birimleri ile idarelere ait uluslararası tahkim konusu uyuşmazlığın takip edilmesine ilişkin talep yazısının havale makamı tarafından tahkim çalışma grubu avukatlarına havale edilmesi üzerine, davanın (ICSID davaları) takibi için gerekli Makam Onayı hazırlanır. Onayın yetkili makam tarafından imzalanması ile yetkilendirilen tahkim çalışma grubu avukatları tarafından, idaresi ile irtibata geçilerek gerekli inceleme ve buna bağlı olarak gerekli hukuki işlemler yapılır. BAHUM tarafından bizzat takip edilen, genellikle ICC Tahkim kuralları çerçevesinde yürütülen uluslararası tahkim davalarında tahkim çalışma grubu avukatları tarafından, ilgili idarelerden temin edilen bilgi ve belgelere dayanılarak hazırlanan ilk itiraz dilekçesi ve esasa ilişkin cevap dilekçesi ICC Sekretaryasına sunulur. Sekretaryayla yapılan bütün yazışmalar elektronik ortamda ve/veya kargo ile gönderilir. Sekretaryaya sunulacak dilekçede üzerinde mutabık kalınan taraf hakemi ismi ile varsa karşı taraf hakemine/başhakeme karşı itirazlar da bildirilir. Davanın takibi ile görevli tahkim çalışma grubu cevap ve ikinci cevap dilekçelerini hazırlarken, ilgili İdareden temin edilen davanın savunulmasına yarar bilgi ve belgeler ile davada dinlenilmesi gereken tanık ve/veya uzman beyanlarını esas alır. Uluslararası tahkim davalarında çapraz sorgu sık kullanılan bir yöntem olduğundan tanık ve/veya uzman tanığa sorulacak sorular hakkında duruşma öncesinde mutlaka toplantı yapılır. ICC Sekretaryası tarafından tebliğ edilen karar, iptal davası açılıp açılmayacağı 14

15 hususundaki idare görüşü alınmak üzere ilgili idaresine gönderilir. İlgili İdarenin talebi üzerine asliye hukuk mahkemesinde iptal davası açılır. İptal davası sonucunda verilen karar İdaresine gönderilir. Aleyhe verilen kararlara karşı murafaalı temyiz yoluna başvurulur. Temyiz üzerine verilen Yargıtay ilamı İdaresine gönderilir. D-AİHM DE GÖRÜLEN DAVALAR Devlet Aleyhine AİHM de Açılan Davaların Takip ve Savunmasına Katkı Sağlamak Madde 19- İdarelerden görüş bildirilmesi talebi ile gelen dosya, havale edilen avukat tarafından ilgili mevzuat, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ilgili maddeleri, başvuran tarafın iddiaları ve AİHM in emsal kararları çerçevesinde incelenir. Yapılan inceleme sonucunda; avukat tarafından görüş yazısı hazırlanır. Hazırlanan yazı, Hukuk Müşaviri tarafından imzalanmasını müteakip görüş talebinde bulunulan idareye gönderilir. Adalet ve Dışişleri Bakanlığınca ihtiyaç duyulması ve talep edilmesi halinde Bakanlık Makamından alınan görevlendirme onayını müteakip hukuk müşaviri/avukat tarafından oturumlara katılınır, katılımı müteakip dosya hukuk müşavirinin onayı ile saklıya alınır. II- VAZGEÇME, SULH, KABUL VE FERAGAT İŞLEMLERİ Madde 20-1) 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 11/1 inci maddesi kapsamındaki işlemler: a) 659 sayılı KHK nın 11/1-a maddesi kapsamında, idarelerin kendi arasındaki davaların açılmasından, açılan dava ve icra takiplerinden, verilen kararlara karşı kanun yollarına gidilmesinden vazgeçilmesi işlemlerinde; dosyanın avukata havale edilmesi üzerine, avukat tarafından gerekli inceleme yapılır. Maddi ve hukuki sebeplerle kamu menfaati görülmesi halinde, vazgeçmeye ilişkin hukuki görüş/teklif hazırlanarak, 08/02/2012 gün ve 2012/2 sayılı Genelgenin III/B kısmındaki usul ve esaslar dairesinde gereken paraflar tamamlanmak suretiyle, yetki devrine ilişkin 13/01/2012 tarihli ve 56 sayılı Makam Onayına göre Hukuk Müşaviri/Genel Müdür/Müsteşar Yardımcısı/Müsteşar/Bakan onayına sunulur. Vazgeçme görüşü/onayı vazgeçme talebinde bulunan idare/birime gönderilir. b) 659 sayılı KHK nın 11/1-b maddesi kapsamında, idarelerin gerçek veya tüzel kişilerle arasındaki sözleşmede belirtilen sebeplerle yapılan her türlü sözleşme değişikliklerinde, bu hususlarda çıkabilecek uyuşmazlıkların sözleşme hükümleri çerçevesinde sulh yoluyla halline ilişkin işlemlerde; dosyanın avukata havale edilmesi üzerine, avukat tarafından gerekli inceleme yapılır. Maddi ve hukuki sebeplerle kamu menfaati görülmesi halinde, sözleşme değişikliğine/sözleşme hükümleri çerçevesinde sulhe ilişkin hukuki görüş/teklif hazırlanarak 08/02/2012 gün ve 2012/2 sayılı Genelgenin III/A daki usul ve esaslar dairesinde gereken paraflar tamamlanarak yetki devrine ilişkin 13/01/2012 tarihli ve 56 sayılı Makam Onayına göre Hukuk Müşaviri/Genel Müdür/Müsteşar Yardımcısı/Müsteşar/Bakan onayına sunulur. Görüş yazısı hukuki görüş talep eden idare/birime gönderilir. 15

16 2) 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 11/2 nci maddesi kapsamındaki işlemler: Bakanlığımız veya idarelerle gerçek ve tüzel kişiler arasındaki 11 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren iş ve işlemlerden; - Her türlü dava açılmasından veya icra takibine başlanılmasından vazgeçme işlemlerinde; Bakanlığımız birimleri ya da diğer idareler tarafından dava açılmak veya icra takibine başlanılmak üzere gönderilen bilgi ve belgelerin Genel Müdür ya da havale makamı tarafından avukata havale edilmesi üzerine avukat tarafından; öncelikle dava açılmasında maddi ve hukuki nedenler bulunup bulunmadığı incelenir. Maddi ve hukuki nedenlerle dava açılmasında yarar bulunmadığının anlaşılması halinde; dava açma ve vazgeçme yetkisi, 659 sayılı KHK nın 8 ve 11 inci maddeleri uyarınca ilgili idare/birime ait olduğundan, avukat tarafından hazırlanan vazgeçme görüşü ilgili birim/idareye gönderilir. Vazgeçme işlemlerinin idarece tamamlanmış olduğunun bildirilmesi halinde dosya Hukuk Müşavirinin uygun görüşü ile saklıya alınır. -Açılan davaların takibinden, başlatılan icra takiplerinden ve karar düzeltme yoluna gidilmesi dışındaki kanun yollarına başvurulmasından vazgeçilmesi işlemlerinde; Dosyanın avukata havale edilmesi üzerine, avukat tarafından gerekli inceleme yapılır. Vazgeçilmesinde maddi ve hukuki sebeplerle kamu menfaati görülmesi halinde, vazgeçilen veya terkin edilen hak ve menfaatin değeri dikkate alınmak suretiyle; 659 sayılı KHK nın 11/2-a bendi kapsamındaki işlerde, vazgeçmeye ilişkin hukuki görüş/teklif avukat tarafından hazırlanarak, 08/02/2012 gün ve 2012/2 sayılı Genelgenin III/B kısmındaki usul ve esaslar dairesinde gereken paraflar tamamlanmak suretiyle, yetki devrine ilişkin 13/01/2012 tarihli ve 56 sayılı Makam Onayına göre Hukuk Müşaviri/Genel Müdür/Müsteşar Yardımcısı/Müsteşar onayına sunulur. Vazgeçme teklifinin uygun bulunduğuna dair yazı veya onay imzaları müteakip vazgeçme teklifinde bulunan idare/birime gönderilir. 659 sayılı KHK nın 11/2-b bendi kapsamındaki işlerde, Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonunun görüşü alınarak vazgeçmeye ilişkin yazı avukat tarafından hazırlanır, Hukuk Müşaviri/Genel Müdür/Müsteşar Yardımcısı tarafından paraflanmak suretiyle, üst yöneticinin teklifi ile Bakan onayına sunulur. Onayı müteakip vazgeçme talep eden taşra hukuk birimine dosyası ile birlikte gönderilir. 659 sayılı KHK nın 11/2-c bendi kapsamındaki işlerde, Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonunun görüşü alınarak vazgeçmeye ilişkin yazı avukat tarafından hazırlanır. Hukuk Müşaviri/Genel Müdür/Müsteşar Yardımcısı/Müsteşar tarafından paraflanan yazı Bakanın teklifi ile Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmak üzere Başbakanlığa gönderilir. Onayı müteakip vazgeçme talep eden taşra hukuk birimine dosyası ile birlikte gönderilir. 16

17 - Uyuşmazlığın sulhen halli, ceza uyuşmazlıklarında şikayetten vazgeçme ve uzlaşma, davaları kabul, davadan feragat, sözleşmede belirtilmeyen sebeplerle sözleşmelerin değiştirilmesi veya sona erdirilmesi işlemlerinde; Dosyanın avukata havale edilmesi üzerine, avukat tarafından gerekli inceleme yapılır. Maddi ve hukuki sebeplerle kamu menfaati görülmesi halinde, vazgeçmeye ilişkin hukuki görüş hazırlanarak; a) Genel Müdürlüğümüze ait işlerde; Vazgeçilen, tanınan veya terkin edilen hak ve menfaatin değeri dikkate alınmak suretiyle 08/02/2012 gün ve 2012/2 sayılı Genelgenin III/A kısmındaki usul ve esaslar dairesinde, 659 sayılı KHK nın 11/2 nci maddesindeki yetkiler ve buna dayanılarak yapılan yetki devrine ilişkin 13/01/2012 tarihli ve 56 sayılı Makam Onayına göre Hukuk Müşaviri/Genel Müdür/Müsteşar Yardımcısı/Müsteşar tarafından paraflanan yazı Bakanın teklifi ile Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmak üzere Başbakanlığa gönderilir. Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmasını müteakip buna ilişkin olarak avukat tarafından hazırlanan bilgi yazısı hukuk müşavirinin imzasını takiben ilgili gerçek veya tüzel kişiye gönderilir. b) Bakanlığımız birimlerine veya idarelere ait işlerde; 13/01/2012 tarihli ve 56 sayılı Makam Onayına göre, dava ve icra takibi dışındaki işlerde, birim amiri hukuk birim amiri olmadığından, BAHUM tarafından sadece hukuki görüş veya mütalaa verileceği dikkate alınarak, avukat tarafından hazırlanan hukuki görüş/mütalaa Hukuk Müşaviri/Genel Müdürün imzasını müteakip ilgili birim/idareye gönderilir. Bu kapsamdaki işlemler ilgili birim/idare tarafından yerine getirilir. Devam eden dava ve icra takiplerinde idare/birim tarafından sulh, kabul, feragatın uygun görüldüğüne ilişkin görüş yazısı taşra hukuk birimine gönderilir. 3) 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 11/3 üncü maddesi kapsamındaki işlemler Açılmasında ve takibinde Hazine veya idareye ait herhangi bir hak ve menfaat bulunmayan, yanlışlıkla açılan veya konusu kalmayan dava ve icra takipleri ile her türlü davada karar düzeltme yoluna başvurulmasından vazgeçilmesi talepli yazının avukata havale edilmesini müteakip, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli inceleme yapılarak, 16/03/2015 tarihli ve 2015/1 sıra nolu İç Genelge dikkate alınmak suretiyle hazırlanan gerekçeli vazgeçme teklifi Hukuk Müşaviri/Genel Müdüre sunulur. Hukuk Müşaviri/Genel Müdür tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda vazgeçme teklifinin uygun görülmesi halinde imzalanan yazı ilgili taşra hukuk birimine gönderilir. Avukat ve Hukuk Müşaviri/Genel Müdür tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda vazgeçme teklifinin uygun bulunmaması halinde, yukarıda belirtilen iç genelge dikkate alınarak, vazgeçmenin uygun bulunmadığına dair yazı hazırlanır ve Hukuk Müşaviri/Genel Müdürün imzasını müteakip ilgili taşra hukuk birimine gönderilir. 4) 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 11/4 üncü maddesi kapsamındaki işlemler a) Bakanlığımız tarafından takip edilen, idarelere ait adli davaların takibinden, başlatılan icra takiplerinden ve kanun yollarına başvurulmasından vazgeçilmesi işlemlerinde; dosyanın avukata havale edilmesi üzerine, avukat tarafından gerekli inceleme yapılır. Maddi ve hukuki sebeplerle kamu menfaati görülmesi halinde, 17

18 vazgeçilen veya terkin edilen hak ve menfaatin değeri dikkate alınmak suretiyle bu maddenin 2 ve 3 numaralı bendinde belirtilen usule göre işlem yapılır. Vazgeçme teklifinin uygun bulunduğuna/uygun bulunmadığına dair yazı veya onay imzaları müteakip vazgeçme teklifinde bulunan taşra hukuk birimine gönderilir. Merkez avukatlarınca takip edilen bu tür dava ve icra takiplerinde, avukat tarafından yapılan vazgeçme teklifinin yetkili makam tarafından uygun bulunması halinde ilgili idaresine bilgi verilerek dosya Hukuk Müşavirinin onayını müteakip saklıya alınır. b)idarelerin henüz yargıya intikal etmemiş sulh ve vazgeçme işlemleri ile yargıya intikal etmiş işlerde sulh, kabul, feragat, ceza uyuşmazlıklarında şikayetten vazgeçme ve uzlaşma işlemlerinde yetki, uyuşmazlığın tarafı olan birim/idareye aittir. Bu kapsamda BAHUM a gönderilen dosyanın Genel Müdür/havale makamı tarafından avukata havale edilmesi üzerine, avukat tarafından 659 sayılı KHK kapsamındaki idarelere gönderilen 03/04/2012 tarihli 8953 sayılı genel yazımızın V. Bölümünün B bendinden bahisle gereği ilgili birim/idare tarafından yapılmak üzere hazırlanan yazının Genel Müdürü/Hukuk Müşaviri tarafından imzalanmasını müteakip ilgili birim/idaresine gönderilir. Adli Uyuşmazlıklarda Sulhe Davet İşlemleri Madde sayılı KHK nın 9 uncu maddesi uyarınca idarelerin adli yargıda dava açmadan veya icra takibine başlamadan önce karşı tarafı sulhe davet etmesi esas olduğundan BAHUM un taraf olduğu uyuşmazlığın sulhen hallinde menfaat olup olmadığı, dosya havale edilen avukat tarafından incelenir ve değerlendirilir. Avukat ve imzaya yetkili makamlar tarafından uyuşmazlığın sulhen hallinde menfaat görülmesi halinde avukat tarafından sulhe davet yazısı hazırlanır. Hukuk Müşaviri tarafından imzalanan sulhe davet yazısında karşı tarafa 30 gün süre verilir. Sulhe davet yazısına karşı tarafça 30 gün içerisinde olumlu cevap verildiğinde İşlem Yönergesinin 20 nci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır. Sulh talebinin kabul edilmemiş olması veya 30 gün içerisinde cevap verilmemesi halinde ise dava açılır veya icra takibine başlanır. Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonunun Sekretarya Hizmetlerini Yapmak Madde sayılı KHK nın 4/4 maddesi uyarınca Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek hukuk biriminin görevlerindendir. 659 sayılı KHK nın 16 ncı maddesine istinaden hazırlanan ve 04/07/2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca komisyon, idarelerin taraf olduğu adli ve idari uyuşmazlıklarda ihtilafların çözümlenmesinde görüş bildirmek üzere her idarenin kendi bünyesinde üst yöneticinin görevlendireceği, biri hukuk birim amiri, biri hukuki uyuşmazlıkla ilgili birim amiri ve biri de hukuk biriminde görevli olanlar arasından seçilecek bir kişi olmak üzere en az üç üyeden oluşur. Komisyon başkanı üst yönetici tarafından belirlenir. 659 sayılı KHK nın 11/2-b ve 11/2-c kapsamındaki işlerde Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonu kurulması için avukat tarafından hazırlanan onay Hukuk Müşaviri/Genel Müdür/Müsteşar Yardımcısının parafı ile Müsteşara sunulur. Müsteşarlık makamınca komisyon üyelerinin belirlenmesini müteakip, komisyon başkanı tarafından belirlenen toplantı günü, yeri, saati ve gündemi toplantı tarihinden en az iki gün önce dosya avukatı tarafından komisyon üyelerine bildirilir. Belirlenen günde toplanan 18

19 komisyon, konu hakkında inceleme ve değerlendirmesini tamamladıktan sonra komisyon görüşü rapor halinde hazırlanarak gereken işlemler yapılmak üzere ilgili birime gönderilir. Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonunun sekretarya hizmetleri ile komisyon tarafından hazırlanan raporların kaydı, numaralandırılması, muhafazası ve arşivlenmesi iş ve işlemleri BAHUM tarafından yerine getirilir. ÜÇÜNCÜ KISIM İdari Hizmetler BİRİNCİ BÖLÜM Personel Şubesi Kadro İşlemleri Madde 23- Kadro işlemleri; genel kadro değişikliği, ilave kadro talepleri ve yıl içerisinde yapılan değerlendirmeler sonucunda kadro değişiklikleri şeklinde sınıflandırılır. Genel kadro değişikliği; 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve bu kararnameye dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile dolu ve boş kadrolarda yapılacak değişikliklere ilişkin yılda bir defa yapılan işlemlerdir. Personel Genel Müdürlüğünden her yılbaşında gönderilen Dolu Kadro Değişiklik Formu taşra ve merkez teşkilatı personeli kadro durumu dikkate alınarak doldurulur. Şubat ayı sonuna kadar Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Dolu kadrolarda yalnızca derece değişikliği yapılabilir. Değişiklik işlemleri tamamlanıncaya kadar bu kadrolar başka atamalar için kullanılamaz. Personel Genel Müdürlüğünden her yılbaşında gönderilen Boş Kadro Değişiklik Formu sınıf, unvan ve derece değişikliği yapılmasına ihtiyaç duyulduğunda doldurulur. Şubat ayı sonuna kadar Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Değişiklik işlemleri tamamlanıncaya kadar bu kadrolar başka atamalar için kullanılamaz. Ayrıca yıl içerisinde, görülen lüzum üzerine yapılan değerlendirmede, daha üst kadroya atanmaları (657 sayılı Kanunun 68/B maddesi uygulaması) birim amirince uygun görülen personele kadro teklifi de yapılabilir. Kadro teklif edilecek personelin personel şubesindeki işlem dosyası incelenerek atanacağı kadrodaki şartları taşıyıp taşımadığı araştırılır, uygun olması durumunda, kadro teklif yazısı hazırlanır. Genel Müdürün imzasını müteakip atamaya yetkili amirden atama onayı alınmak üzere Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Atamaya yetkili amir tarafından uygun bulunması halinde imzalanan atama onayı, üst yazı eşliğinde Personel Genel Müdürlüğü tarafından gönderilir. Atama onayı taşra personeline ait ise onay kişinin dosyasında saklanır, merkez personeline ait ise onayın kişiye tebliğini müteakip üç nüsha tasdik edilerek Mutemetlik ve Tahakkuk Şubesine teslim edilir. Personelin kadro değişikliği BAHUM Bilişim Sisteminde personel modülü kişi bilgilerine kaydedilir. Sınavla Hazine Avukatı Alım İşlemleri Madde 24- Personel Genel Müdürlüğünden kadro kullanım yazısının gelmesi üzerine; Türkiye genelinde avukat ihtiyacı olan iller belirlenir. Sınavın yapılması için Bakanlık Makamından onay alınır. Sınav yeri belirlenerek sınav ilanı hazırlanır. Sınav ilanının sınav tarihinden en az bir ay öncesinde Resmi Gazetede ve yüksek tirajlı bir gazetede ilan edilmesi sağlanır. Sınav komisyonunun oluşturulması için Bakanlık makamından onay alınır. İlanda belirtilen tarih aralıklarında sınav başvuruları alınır. Yazılı sınava katılmaya hak kazananlara sınav giriş belgesi düzenlenerek adreslerine gönderilir. Sınav 19

20 görevlilerinin belirlenmesi için Genel Müdürlük Makamından onay alınır. Sınav dokümanları ve sınav salonları hazırlanır. Sınav komisyonunca sorular hazırlanarak ilanda belirtilen tarihlerde yazılı sınav yapılır. Yazılı sınav sonucu sınav komisyonunca ilan edilir. Yazılı sınavda başarılı olan adaylara sözlü sınava davet yazısı gönderilir. Sözlü sınav belirtilen tarih ve saate sınav komisyonunca yapılır. Sınav komisyonunca sınav sonucunun ilan edilmesini müteakip adaylardan atama için gerekli belgelerin temin edilmesi istenilir. Alınan belgeler Personel Genel Müdürlüğüne gönderilerek adayların atama teklifleri yapılır. Atamaya yetkili amirden alınan onay Personel Genel Müdürlüğü tarafından gönderilir. Ataması gerçekleşen kişi adına personel şubesinde dosya açılır. Ataması yapılan kişi taşra teşkilatına atandı ise bilgileri BAHUM Bilişim Sistemi Personel modülünde kurum bilgilerine ve atama taleplerine kaydedilir, atama onayı saklıya alınarak personel şubesindeki dosyasında saklanır. Ataması yapılan personel merkez teşkilatına atandı ise bilgileri BAHUM Bilişim Sistemi Personel modülünde kurum bilgilerine ve atama taleplerine kaydedilir. Kişiye atama onayı tebliğ edilir. Kişinin başlama yazısı hazırlanır. Daire Başkanının imzasını müteakip Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Başlama yazısının ve atama onayının tasdikli 3 nüshası Mutemetlik ve Tahakkuk Şubesine teslim edilir. Genel Müdürün talimatı doğrultusunda göreve başlayan personelin hangi Hukuk Müşavirine bağlı olarak görev yapacağına dair görevlendirme yazısı Genel Müdürün imzasını müteakip göreve başlayan personele tebliğ edilir. Birim İçi Naklen Atama İşlemleri Madde 25- Birim içi naklen tayin talepleri her yıl Ocak ve Haziran ayları içerisinde değerlendirilir. Altı aylık dönemler halinde gelen tayin talepleri BAHUM Bilişim Sistemi Personel modülünde atama taleplerine kaydedilir. Tayin talebinde bulunan personelin dosyaları çıkartılarak görev yaptığı yer ve tayin talebinde bulunduğu yerdeki iş durumu, personel sayıları ve kişi bilgilerine ilişkin bilgi notu hazırlanır. Bu bilgiler topluca Genel Müdüre sunulur. Genel Müdür tarafından uygun görülen tayinler için teklif yazısı hazırlanarak, atamaya yetkili amirden onay alınmak üzere Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Atamaya yetkili amir tarafından uygun bulunması halinde imzalanan atama onayı, üst yazı eşliğinde Personel Genel Müdürlüğü tarafından gönderilir. Atama onayı taşra personeline ait ise (taşra birimlerinden taşra birimlerine yapılan atamalarda) BAHUM Bilişim Sistemi Personel modülünde atama taleplerine kaydı yapılarak onay kişinin dosyasında saklanır. Taşra birimlerine tayini çıkan personel merkez teşkilatında görev yapıyor ise BAHUM Bilişim Sistemi Personel modülünde atama taleplerine kaydı yapılarak atama onayı ilgiliye tebliğ edilip görevinden ayrılması sağlanır. Mutemetlik ve Tahakkuk Şubesi ile Personel Şubesi tarafından Personel Nakil Bildirimi düzenlenerek bir nüshası ataması gerçekleşen personele verilir. Atama onayı tasdikli 3 nüsha halinde Mutemetlik ve Tahakkuk Şubesine teslim edilir. Kişi görevden ayrıldığında görevden ayrılış yazısı hazırlanarak Genel Müdürün imzasını müteakip Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Görevden ayrılış yazısının da tasdikli 3 nüshası Mutemetlik ve Tahakkuk Şubesine teslim edilir. Taşra birimlerinde görev yapan personelin merkez teşkilatına atanması halinde atama onayı kişiye tebliğ edilir ve eski görev yeri tarafından düzenlenen Personel Nakil Bildirimi kişiden alınır. Kişinin göreve başladığına dair yazı Genel Müdürün imzasını müteakip Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Göreve başlama yazısının ve atama 20

İstanbul Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü İşlem Yönergesi

İstanbul Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü İşlem Yönergesi İstanbul Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü İşlem Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık İşlem Yönergelerine yönelik 4.1.4, 4.1.5,

Detaylı

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Birinci Kısım Birinci Bölüm 2 Birinci Kısım İkinci Bölüm..3 İkinci Kısım Birinci Bölüm..3-4 İkinci Kısım İkinci Bölüm..4-32 1 ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI

Detaylı

AYDIN DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

AYDIN DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AYDIN DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Aydın Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI KÜTAHYA VALİLİĞİ DEFTERDARLIK MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI KÜTAHYA VALİLİĞİ DEFTERDARLIK MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI KÜTAHYA VALİLİĞİ DEFTERDARLIK MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık İşlem Yönergelerine

Detaylı

T.C. MANİSA DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM VE GENEL ESASLAR

T.C. MANİSA DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM VE GENEL ESASLAR T.C. MANİSA DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM VE GENEL ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı, Manisa

Detaylı

T.C. T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğü MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

T.C. T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğü MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ T.C. T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğü MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM VE GENEL ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğü MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

T.C. İZMİR VALİLİĞİ Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğü MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ T.C. İZMİR VALİLİĞİ Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğü MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ İZMİR DEFTERDARLIĞI İZMİR MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM VE GENEL ESASLAR BİRİNCİ

Detaylı

Samsun Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü Hukuk Davalarını Açma ve Takip Etme Süreci

Samsun Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü Hukuk Davalarını Açma ve Takip Etme Süreci Samsun Defterdarlığı Müdürlüğü Hukuk Davalarını Açma ve Takip Etme Süreci Dava Açma Talep Yazısı/Dava Dava Açma Talebinin Gelmesi/Dava nin Gelmesi Yazı ve Eklerinin Avukata Havale Edilmesi Yazı ve Eklerinin

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

T.C. HATAY DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM VE GENEL ESASLAR

T.C. HATAY DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM VE GENEL ESASLAR T.C. HATAY DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM VE GENEL ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı, Hatay

Detaylı

Bolu Defterdarlığı. Muhakemat Müdürlüğü. İşlem Yönergesi

Bolu Defterdarlığı. Muhakemat Müdürlüğü. İşlem Yönergesi Bolu Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü İşlem Yönergesi 2015 BOLU MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Tanımlar, Muhakemat Müdürlüğü Teşkilatı, Misyon ve Vizyonu Tanımlar Madde 1-

Detaylı

ERZİNCAN DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı Muhakemat Müdürlüğünün iş ve işlemlerinin yürütülmesinde izlenecek

Detaylı

İdari Dava Takip Süreci

İdari Dava Takip Süreci İdari Dava Takip Süreci Dava nin Gelmesi Dava Dava nin Avukata Havale Edilmesi Dava Ve Eklerinin İncelenmesi Dava İdare veya Vergi Mahkemelerinde Açılmış İlgili Birim/İdareden Görüş/Taslak Bilgi, İstenilmesine

Detaylı

İdari Dava Açma Ve Takip Etme Süreci

İdari Dava Açma Ve Takip Etme Süreci İdari Açma Ve Takip Etme Açma Talebinin Gelmesi Veya Açma Talep Yazısı Yazı Ve Eklerinin İlgili Avukata Havale Yazı Ve Eklerinin İlgili Avukatına Zimmetle Verilmesi Yazı Ve Eklerinin İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Sayı : 26660611-640-[15189]-4721 16/03/2015 Konu : Yazışma Usul ve Esasları ve Dosyalama İşlemleri İÇ GENELGE (2015/2) I - YAZIŞMALARDA

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi 1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı Muhakemat üreç Grubu 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin (A) Kodu ve Adı Dava Takibi Ana üreci 1.3 ürecin () Kodu ve Adı Ceza Davaları Takip

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ 2015 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR 3-4. SAYFA İKİNCİ KISIM MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ 4-15. SAYFA ÜÇÜNCÜ KISIM MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ ANKARA 202 DAĞITIM PLANI GÖNDERİLEN MAKAM MİKTAR MİLLÎ SAVUNMA

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği Sayı11985113/641.03.01 05.02.2015 Konu : Adli Dava ve İcra Takipleri 05.02.2015 DAĞITIM 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

ÜNİVERSİTENİN AÇTIĞI İDARİ DAVALAR

ÜNİVERSİTENİN AÇTIĞI İDARİ DAVALAR ÜNİVERSİTENİN AÇTIĞI İDARİ DAVALAR Davanın açılması Karşı tarafın cevabına cevap verilmesi Yürütmeyi Durdurma Kararı verildi mi? Karar uygulanmak üzere ilgili birime gönderilir Karara itiraz edilir. Mahkeme

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü. Sayı : 26660611-640-[15189]-4724 16/03/2015 Konu : Ceza Davalarının Takibi

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü. Sayı : 26660611-640-[15189]-4724 16/03/2015 Konu : Ceza Davalarının Takibi T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Sayı : 26660611-640-[15189]-4724 16/03/2015 Konu : Ceza Davalarının Takibi İÇ GENELGE (2015/5) Mevzuatta yapılan değişiklikler ve

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sayfa 1/12 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Millî Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

ÜNİVERSİTENİN AÇTIĞI İDARİ DAVALAR

ÜNİVERSİTENİN AÇTIĞI İDARİ DAVALAR ÜNİVERSİTENİN AÇTIĞI İDARİ DAVALAR Davanın açılması Karşı tarafın cevabına cevap verilmesi Yürütmeyi Durdurma Kararı verildi mi? Karar uygulanmak üzere ilgili birime gönderilir Karara itiraz edilir. Mahkeme

Detaylı

(01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

(01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ (01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar T.C. TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı Türkiye Yazma

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

İçindekiler. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Genel Esaslar. 1. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar..1. Amaç ve Kapsam..1. Hukuki Dayanak...

İçindekiler. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Genel Esaslar. 1. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar..1. Amaç ve Kapsam..1. Hukuki Dayanak... 1 İçindekiler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Genel Esaslar. 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar..1 Amaç ve Kapsam..1 Hukuki Dayanak...1 Tanımlar. 1 İKİNCİ BÖLÜM Muhakemat Müdürlüğü Teşkilatı..2

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi 1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı üreç Grubu 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin () Kodu ve Adı Dava Takibi Ana üreci 1.3 ürecin () Kodu ve Adı 1.4 ürecin Kapsamı 1.5 ürecin

Detaylı

659 SAYILI KHK ya GÖRE İDARİ DAVALARIN TAKİBİ

659 SAYILI KHK ya GÖRE İDARİ DAVALARIN TAKİBİ İDARİ DAVALAR 659 SAYILI KHK ya GÖRE İDARİ DAVALARIN TAKİBİ GENEL YAZI İdari davaların yargılama usulü adli davaların yargılama usulünden farklılık göstermektedir. Uygulamada birliğin sağlanması amacıyla

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, ilkeler, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

178 SAYILI KHK 659 SAYILI KHK 6100 SAYILI HMK. HAZIRLAYAN Müş. Av. Özlem DUMAN

178 SAYILI KHK 659 SAYILI KHK 6100 SAYILI HMK. HAZIRLAYAN Müş. Av. Özlem DUMAN 178 SAYILI KHK 659 SAYILI KHK 6100 SAYILI HMK HAZIRLAYAN Müş. Av. Özlem DUMAN 178 sayılı KHK ile; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini

Detaylı

İŞLEM YÖNERGESİ Muhakemat Müdürlüğü/Hazine Avukatlığı Madde 8 (1) Muhakemat Müdürlüğünün/Hazine Avukatlığının Görevleri

İŞLEM YÖNERGESİ Muhakemat Müdürlüğü/Hazine Avukatlığı Madde 8 (1) Muhakemat Müdürlüğünün/Hazine Avukatlığının Görevleri İŞLEM YÖNERGESİ Muhakemat Müdürlüğü/Hazine Avukatlığı Madde 8- (1) Muhakemat Müdürlüğünün/Hazine Avukatlığının Görevleri a) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam 1 Hukuki Dayanak..1 Tanımlar 1 İKİNCİ BÖLÜM

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam 1 Hukuki Dayanak..1 Tanımlar 1 İKİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam 1 Hukuki Dayanak..1 Tanımlar 1 İKİNCİ BÖLÜM Konya Muhakemat Müdürlüğü Teşkilatı ve Görevleri (A) Muhakemat Müdürlüğünün Görevleri 2 (B) Müşavir

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLARININ STAJ DÖNEMİ İLE STAJ MAHKEMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, adlî yargı hâkim

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ 2005 (Bu Yönerge, Yönetim Kurulunun 07.04.2005 tarih ve 13/123 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ

Detaylı

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 01.08.2003 Resmi Gazete Sayısı : 25186 MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ 1 GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Devlet

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ MUHAKEMAT İŞLEMLERİ 1- GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Hukuk Müşavirliği Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Hukuk Müşavirliği Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi:12/02/2010 Kabul Sayısı: 62 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 04/03/2010 Tarihli Memleket Gazetesi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır Harcama birimi ödeme

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI ÇANKIRI DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ

MALİYE BAKANLIĞI ÇANKIRI DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ MALİYE BAKANLIĞI ÇANKIRI DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı Çankırı Defterdarlığı birimlerinin iş

Detaylı

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNETMELİGİ

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNETMELİGİ 1/7 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNETMELİGİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)Bu Yönetmeliğin amacı, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği merkez teşkilatının, görev

Detaylı

Hukuk Müşaviri görevlerini, avukatlar dava ve icra takiplerini Vali adına yaparlar.

Hukuk Müşaviri görevlerini, avukatlar dava ve icra takiplerini Vali adına yaparlar. NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Niğde İl Özel idaresi Hukuk Müşavirliğinin görev ve yetkileri

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği 1 / 5 GENELGE NO: 2014/7 (1759) İlgili Dağıtım Yerlerine İlgi: a) 07/06/2012 tarihli ve 2012/06 (1728) sayılı Genelge, b) 20/05/2014 tarihli ve 2014/3 (1755) sayılı Genelge. Bilindiği üzere; taşınmazların,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme lığı Sayı : 40562096-010.04/345 Konu: İmza ve Yetki Devri Yönergesi BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

HUKUSAL ÇALIŞMALARI. Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verildi.

HUKUSAL ÇALIŞMALARI. Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verildi. 1. DOSYA : TEMYİZDE Karşı Taraf : Aydın E.D.M. Mahkeme : Aydın 2. İdare Mahkemesi Dosya no : 2002/482 Konu : İdari Kararın İptali HUKUSAL ÇALIŞMALARI Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

ISTAC TAHKİMİNDE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMLENMESİ. Dr. Candan YASAN TEPETAŞ ISTAC Genel Sekreteri

ISTAC TAHKİMİNDE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMLENMESİ. Dr. Candan YASAN TEPETAŞ ISTAC Genel Sekreteri ISTAC TAHKİMİNDE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMLENMESİ Dr. Candan YASAN TEPETAŞ ISTAC Genel Sekreteri ISTAC Örnek Tahkim Şartı Bu sözleşmeden kaynaklanan veyabu sözleşmeyle ilişkiliolan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

İŞLEM YÖNERGESİ ARALIK 2014

İŞLEM YÖNERGESİ ARALIK 2014 İŞLEM YÖNERGESİ ARALIK 2014 MALİYE BAKANLIĞI DÜZCE DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı Düzce Defterdarlığı

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ 7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ Ceza ve hukuk yargılamasında 05.08.2017 tarihinden itibaren verilen kararlara karşı, (5 Ağustos 2017 Tarihli ve 30145 Sayılı Resmî Gazete Mükerrer yayınlanan

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/13098 Karar No. 2013/6371 Tarihi: 26.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 İŞÇİNİN TANIK OLDUĞU DOSYADA KENDİ DURUMUNA İLİŞKİN VERMİŞ OLDUĞU BEYANIN

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı İÇ GENELGE (SGB NO: 5)

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı İÇ GENELGE (SGB NO: 5) ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.18.0.SGB.0.04-010.06.01-200.721 16/07/2008 Konu: Görüş Talepleri İÇ GENELGE (SGB NO: 5) Bakanlığımız taşra teşkilatında oluşan mali konulara

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

: Sağlık Bakanlığı - ANKARA

: Sağlık Bakanlığı - ANKARA Temyiz Eden (Davalı) : Sağlık Bakanlığı - ANKARA Vekilleri : - Aynı adreste Karşı Taraf (Davacılar) : Vekilleri : İstemin Özeti : Danıştay Onuncu Dairesinin 30/12/2011 günlü, E:2008/4992, K:2011/6148sayılı

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 22 OCAK 2015 PERŞEMBE R.G SAYI: 29244 Taşeron firmalar aracılığı ile çalışan

Detaylı

DOKUZUNCU BÖLÜM HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI DOKUZUNCU BÖLÜM

DOKUZUNCU BÖLÜM HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI DOKUZUNCU BÖLÜM DOKUZUNCU BÖLÜM HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI DOKUZUNCU BÖLÜM Hukuk İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Gümrük Vergileri ve Cezalarına İlişkin Hukuki Yollar 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı....eski Hâkimi hâlen emekli... (... ) ile... Hâkimi... (...) hakkında, Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 MAYIS 2007 TARİHLİ 26528 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYINLANAN DEĞİŞİKLİKLERİ DE KAPSAYAN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü. Sayı : 26660611-640-[15189]-4723 16/03/2015 Konu : İcra Takip İşlemleri

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü. Sayı : 26660611-640-[15189]-4723 16/03/2015 Konu : İcra Takip İşlemleri T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Sayı : 26660611-640-[15189]-4723 16/03/2015 Konu : İcra Takip İşlemleri İÇ GENELGE (2015/4) Mevzuatta yapılan değişiklikler ve Bakanlığımıza

Detaylı

8 Nisan 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29678 YÖNETMELİK

8 Nisan 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29678 YÖNETMELİK 8 Nisan 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29678 YÖNETMELİK Millî Savunma Bakanlığından: ASKER KİŞİLERİN KITA, KARARGÂH VE KURUMLARDA YA DA GÖREV ESNASINDA VEYA GÖREV YERLERİNDE ÖLÜMÜ HÂLİNDE YASAL MİRASÇILARINI

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 SĐRKÜLER Đstanbul, 10.05.2011 Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 Konu: 31.12.2010 TARĐHĐNDEN ÖNCE GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞAN VE 25.02.2011 TARĐHĐNE KADAR YÜKÜMLÜSÜNE TEBLĐĞ EDĐLEN ALACAKLARIN 6111 SAYILI KANUNDAN

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

İŞLEM YÖNERGESİ ADANA DEFTERDARLIĞI

İŞLEM YÖNERGESİ ADANA DEFTERDARLIĞI ADANA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞU-BATI EMLAK MÜDÜRLÜKLERİ İŞLEM YÖNERGESİ ADANA DEFTERDARLIĞI 1 MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞU-BATI EMLAK MÜDÜRLÜKLERİ İŞLEM YÖNERGESİ Amaç ve

Detaylı

Hukuk Dava Açma Ve Takip Etme Süreci

Hukuk Dava Açma Ve Takip Etme Süreci Hukuk Açma Ve Taki Etme Tebligat Tale Yazısı Açma Talebinin Gelme Gelen Evrak Yazı Ve Eklerinin İlgili Avukatına Havale Edilme Yazı Ve Eklerinin İlgili Avukatına Zimmetle Verilme Yazı Ve Eklerinin İncelenme

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi: 21 Aralık 2011 Çarşamba Sayı: 28149 GENEL HÜKÜMLER Konu ve

Detaylı

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları İSTİNAF MAHKEMELERİ İÇİNDEKİLER Giriş İstinaf Mahkemeleri İstinaf Kanun Yolu Nedir? İstinaf Mahkemesine Nasıl Başvurulur Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf Başvuru Süresi İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun

Detaylı