İSTANBUL BAROSU DERGİSİ CİLT : 86 SAYI: 2012/1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL BAROSU DERGİSİ CİLT : 86 SAYI: 2012/1"

Transkript

1 ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI I Geçici Mahiyetteki İşyerlerindeki Uygulama B.Kerem GÖKTAŞ 1 GİRİŞ Kayıt dışı istidamın önüne geçmek ve Sosyal Güvenlik Kurum unun gelir kaybını en az indirmek amacıyla Kurum un 2 uygulamış olduğu önemli uygulamalardan birisi de asgari işçilik uygulamasıdır Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun un 85. maddesinde asgari işçilik uygulaması şu şekilde hüküm altına alınmıştır ; İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilir.. Maddeden de anlaşılacağı üzere Kurum bir işin yapılabilmesi için işverenlerden, ifa ettikleri işlerle ilgili işin niteliğine göre en az (asgari) çalıştırılması gereken işçi sayısı ve bunların prime esas kazanç kazançlarını (brüt ücretleri) dikkate alarak bildirimde bulunmasını talep etmektedir. Aksi bir durumda, yani yeterli işçi çalıştırılmadığının ve yeteri kadar prime esas kazanç bildirilmediğinin Kurumca araştırılıp tespiti halinde, Kurum, eksik bildirimi re sen tahakkuk ettirerek işverene tebliğ eder. Asgari işçilik uygulaması geçici mahiyetteki işyerleri ve devamlı mahiyetteki işyerleri 3 olmak üzere iki alanda uygulamada yer bulur. Yazımızda geçici işyerlerinde özel bina inşaatı ve ihaleli işler için yapılan asgari işçilik araştırması incelemiştir. ÖZEL BİNA İNŞAATLARINDA ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI Gerçek veya tüzel kişi veya kurumlar, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili makamların vermiş olduğu inşaat ruhsatı ile özel nitelikteki inşaat konusu işlerinin yapımı sırasında istihdam ettikleri işçiler için bildirilmesi gereken prime esas kazanç tutarı (işçilerin brüt ücretlerinin toplamı) Kurumca yapılacak araştırma (hesaplama) sonucundaki tutardan az olmaması gerekmektedir. Şöyle ki, işverenler özel nitelikteki inşaatlarını ikmal etmesine müteakip, inşaat ruhsatını almış olduğu kurumdan (örneğin; belediyelerden) yapı kullanım izni alabilmesi için yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu na ilgili inşaat için gerekli prime esas kazanç tutarının bildirilmiş olması gereklidir. Aksi halde yeterli bildirim yapılmadan ve Kurum dan ilişiksizlik belgesi alınmadan yapı kullanım belgesi alınamaz. Bu sebeple özel bina inşaatlarının yapımında asgari işçilik uygulaması önem kazanmaktadır. Örnek bir uygulama ile asgari işçilik uygulamasının aşamaları şu şekilde olacaktır: Örnek -I- Prime Esas Kazanç Toplamları İle Asgari İşçilik Bildirimi Belediye den ruhsat alınarak, yapımına yılında başlanan apartman tipi konutun, fiilen ikmal tarihi dur. İşveren en geç işçi çalıştırmaya başlayacağı tarihte 4 ( ) Sosyal Güvenlik 1 Mali Müşavir, 2 Sosyal Güvenlik Kurumu /27579 Re.Ga., Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği, İşyeri Sicil Numarası 28/a.md.; Mahiyet kodu; yapılan işin özel veya kamu sektörüne ait daimi veya geçici olduğunu belirtmeye yönelik olup tek hane rakamdan ibarettir. 1 rakamı kamu sektörüne ait devamlı işyerlerini, 2 rakamı özel sektöre ait devamlı işyerlerini, 3 rakamı kamu sektörüne ait geçici işyerlerini, 4 rakamı özel sektöre ait geçici işyerlerini ifade eder. Örnek : xxxxxx.xxx sicil nolu dosyanın başındaki 2 kodu; özel sektöre ait devamlı işyeri numarası olarak tanımlanmaktadır. Eğer, xxxxxxx.xxx sicil nosu olmuş olsaydı; dosyanın başındaki 4 kodu; özel sektöre ait geçici işyeri numarası olarak ifade edilmiş olacaktı sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun u 11.maddesi İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür.

2 Kurumu na inşaat işyeri için başvuruda bulunmuş ve inşaat işyeri kanun kapsamına alınmıştır, diğer bir ifadeyle Sosyal Güvenlik Kurumunda inşaat işyeri için dosya tescil 5 edilmiştir. İşveren (inşaatın fiilen bitiş tarihi) tarihinde Sosyal Güvenlik Kurum una kapanış dilekçesi ile başvuruda bulunarak, işyerinin kanun kapsamından çıkarılması ve ilgili Belediye ye verilmek üzere ilişiksizlik belgesi talebinde bulunmuştur. İşverenin talebi üzerine Kurum, bu iş için yeterli işçilik bildiriminde (asgari işçilik) bulunulup bulunmadığını araştırarak, durumu işverene bildirecektir. İlk öncelikle asgari işçilik için araştırma yapılabilmesi için aşağıda sıralanan bilgilere ihtiyaç duyulur : Yapıya ait ruhsat bilgileri şu şekildedir; Yapının sınıfı : 4 Yapının grubu : A Toplam Yapı İnşaat Alanı : m 2 İşverenin faaliyet dönemindeki bildirim bilgileri şu şekildedir; Dönem Prime Esas Kazanç 6 İşçi Sayısı Gün Sayısı Mayıs/ ,00 TL Haziran/ ,00 TL Temmuz/ ,00 TL Ağustos/ ,00 TL Eylül/ ,00 TL Ekim/ ,00 TL Kasım/ ,00 TL Aralık/ ,00TL Ocak/ ,00 TL Şubat/ ,00 TL Mart/ ,00 TL 1 30 Toplam ,00 TL Bildirilmesi gereken Asgari İşçilik tutarı : Bina Maliyeti = Yapının Yüzölçümü x Birim Maliyet 7 Birim maliyet dikkate alınırken binanın başladığı ve bittiği tarihler önem kazanmaktadır. Şöyle ki; Başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında, o yıl için tespit edilen birim maliyet bedeli esas alınacaktır. Bununla birlikte, başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş inşaatın maliyetinin hesabında ise bitirildiği yıldan önceki yıla ait birim maliyet bedeli esas alınır 8. Buna göre örnekteki inşaat tarihinde bitmesi sebebiyle birim maliyet olarak 2009 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğ 9 de yer alan 4.sınıf A grubu birim maliyeti (561,00TL) hesaplamada dikkate alınacaktır. Bina Maliyet => x 561 = ,00 TL Bu maliyetli yapı için bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarı ise bina maliyetine asgari işçilik oranının uygulanması ile hesaplanmaktadır. Asgari işçilik oranı, ihale mevzuatına göre yaptırılan işlerde istihkak tutarı, özel nitelikteki inşaat işyerlerinde ise maliyet bedeli içerisindeki asgari işçilik miktarının yüzdesini 5 Geçici mahiyetteki inşaat işyerleri genellikle tescil edilen dosyanın mahiyet kodu xxxx, detaylı bilgi için bkz. Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi, Re.Ga / Prime Esas Aylık Kazanç altı sınırı ile üst sınırı arasında, işçilere ödenen brüt ücret 7 Birim Maliyet : Bayındırlık ve İskan Bakan Bakanlığınca her yıl Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak inşaat genel giderleri ile yüklenici kârı dahil belirlenir. 8 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Genelge 2011/13, Bkz yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğ, Re.Ga

3 ifade eder 10. Bu oran Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayınlanan Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ in 39.sırasında (bina-betonarme karkas inşaat komple) %9 olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurum un ilgili Sosyal Güvenlik Merkezi 11 tarafından yapılan araştırma, inşaat maliyetine Kurumca yayımlanan tebliğ ile belirlenen asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır. Şöyle ki; asgari işçilik oranı : 9 (9 x %25) = 6,75 dir. Bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarı = bina maliyeti x asgari işçilik oranı Bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarı => ,00 x %6,75 = ,75 TL Hesaplanan bu tutar, 4/A grubu ve m 2 bir yapı için en az bildirilmesi gereken prime esas kazanç toplamlarıdır. Diğer bir ifadeyle; bu vasıflardaki bir yapı için bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarı ,75 TL dir. İşverenin inşaatın faaliyet dönemi içinde bildirilmiş olduğu prime esas kazanç tutarı ,00TL, bildirilmesi gereken tutardan ( ,75 TL ) fazla olması sebebiyle Kurum inşaat işiyle ilgili olarak ilgili Belediye ye verilmek ilişiksizlik belgesi düzenleyebilecektir. Yukarıda açıklanan hususlar tablo halinde gösterimi şu şekilde olacaktır : Bina Maliyeti (4/A grubu bina için 2009 yılı maliyeti) : x 561 = ,00 Bildirilmesi Gereken Asgari İşçilik(Prime Esas Kazanç) : ,00 x %6,75 = ,75 Bildirilen İşçilik Tutarı (Prime Esas Kazanç) : ,00 Bildirilen İşçilik > Bildirilmesi Gereken İşçilik : ,00 > ,75 Asgari İşçilik için yeterli işçilik bildiriminde bulunulmuştur. Şunu da hatırlatmakta fayda vardır; bildirilmesi gereken işçilik tutarından yukarıda görüldüğü gibi fazla bildirimde bulunması durumunda, fazla bildirilen kısım Kurum dan geri talep edilememektedir. Çünkü ödenen primler istihdam edilen işçinin sosyal güvenlik hakkıdır. Örneğimizde işverenin inşaat işi ile ilgili işçilik (prime esas kazanç) bildirim toplamlarının ,00 TL olduğu varsayıldığında, bu sefer bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarına ( ,75) ulaşılamaması sebebiyle, arada fark matrah 12 oluşacaktır. Kurum aradaki fark tutarı üzerinden ( , ,00 = ) sigorta prim tahakkuk ettirip işverene tebliğ edecektir. İşveren kendisine tebliğ edilen sigorta primini ödemesi durumunda, Kurumundan ilişiksizlik belgesini alabilecektir. Örnek -II- Malzemeli İşçilik Faturaları ve Prime Esas Kazanç Toplamları İle Asgari İşçilik Bildirimi (Faturalı İnceleme) Belediye den ruhsat alınarak, yapımına yılında başlanan apartman tipi konutun, fiilen ikmal tarihi olup, işveren kapanış dilekçesi ile Kurum a başvuruda bulunarak, işyerinin kanun kapsamından çıkarılmasını ve ilgili Belediye ye verilmek üzere ilişiksizlik belgesi talebinde bulunmuştur. İşverenin talebi üzerine Kurum, bu iş için yeterli işçilik bildiriminde (asgari işçilik) bulunulup bulunmadığını araştırarak, durumu işverene bildirecektir. Yapıya ait ruhsat bilgileri şu şekildedir; Yapının sınıfı : 4 Yapının grubu : A Toplam Yapı İnşaat Alanı : m 2 10 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ, Re.Ga / İşverenin inşaat işyeri dosyasının tescil edilmiş olduğu Sosyal Güvenlik Merkezi (Ünite) 12 Fark Matrah : Bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarı ile bildirilen işçilik tutarı arasında oluşan prime esas kazançların fark tutarı

4 İşverenin faaliyet dönemindeki bildirim bilgileri şu şekildedir; Dönem Prime Esas Kazanç İşçi Sayısı Gün Sayısı Mayıs/ ,00 TL Haziran/ ,00 TL Temmuz/ ,00 TL Ağustos/ ,00 TL Eylül/ ,00 TL Ekim/ ,00 TL Kasım/ ,00 TL Aralık/ ,00TL Ocak/ ,00 TL Şubat/ ,00 TL 4 97 Mart/ ,00 TL 1 30 Toplam ,00 TL Bina Maliyet: x 561 = ,00 TL Bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarı: ,00 x %6,75 = ,50 TL Bildirilen İşçilik Tutarı: ,00 TL Bildirilesi Gereken ,50 TL > Bildirilen İşçilik Tutarı ,00 TL Fark Matrah : , ,00 = ,50 TL (eksik bildirim) İşveren bu durumunda aradaki fark işçilik (36.337,50 TL) üzerinden hesaplanacak sigorta primini ödeme yoluna giderek, asgari işçilikten doğan eksiğini tamamlayabilir. Diğer bir yöntem ise fark işçilik tutarına itiraz edilerek, işçilik içeren faturalarının bulunduğundan dolayı inceleme talep edilmesidir. Bu durumda işverenin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezince konunun incelenmesi amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ilgili Grup Başkanlığına gönderilir. Diğer bir ifadeyle işveren yapmış olduğu inşaat işi ile ilgili olarak işyeri sicil dosyası altında bildirimde bulunmayan diğer işverenlerin (yüklenici, müteahhit) yapmış olduğu işlerle ilgili malzemeli işçilik ve/veya salt işçilik faturaları ile fark matrahı (işçiliği) kapatmayı talep edebilir. Bu durumda dikkat edilmesi gereken iki önemli husus mevcuttur: 1 Faturalı inceleme 13 talep edildiğinde asgari işçilik oranına uygulanan %25 indirim hakkından vazgeçilmektedir. Şöyle ki, yukarıdaki örnekte işçilik oranı artık %6,75 değil %9 olarak uygulanacaktır. 2 İncelemeye konu olacak faturaların alındığı işverenlerin (yüklenici, müteahhit) yapmış oldukları işlere uygun olan Kurumda tescil edilmiş devamlı işyeri dosyasının olması, düzenlemiş olduğu faturaların malzemeli işçilik ve/veya salt işçilik olması yanında vergi usul kanununa uygun olarak düzenlenmiş olması gerekmektedir. Bu bilgiler ışığında örnek II deki işverenin yeterli ve uygun faturası olduğunu ve fark matrahı faturalı inceleme ile kapatmak talebinde bulunduğunu varsaydığımızda asgari işçilik hesaplaması şu şekilde olacaktır: İşveren, inşaatın yapımı sırasında XYZ Beton Ltd. Şti inden ,00 TL tutarında hazır beton hizmeti ve ABC Zemin Kaplama Ltd. Şti. den ,00 TL tutarında parke ve döşeme işi ile ilgili hizmet satın almıştır. Her iki yüklenici (müteahhit) firmanın da sigorta işyeri sicil nosu 14 yapmış oldukları işlere uygun olduğu ve ilgili yasalara uygun olarak malzemeli işçilik faturaları düzenlediği tespit olunmuştur. 13 Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bağlı Müfettişler marifetince yapılan inceleme 14 XYZ Beton Ltd. Şti. sigorta işyeri sicil nosu : xxxx (inşaat amaçlı beton ürünlerinin imalatı), ABC Zemin Kaplama Ltd. Şti. sigorta işyeri sicil nosu : xxxx (birleştirilmiş parke döşeme imalatı)

5 Bina Maliyet : x 561 = ,00 TL XYZ Beton Ltd. Şti. Fatura Toplamı : ,00 TL ABC Zemin Kaplama Ltd. Fat. Top. : ,00 TL Hesaplamada Dikkate Alınacak Maliyet : ,00TL Bildirilmesi Gereken Asgari İşçilik Tutarı : ,00 x %9 = ,00 TL Bildirilen İşçilik Tutarı : ,00 TL Bildirilen işçilik tutarının ( ,00), bildirilmesi gereken ( ,00) asgari işçilik tutarından büyük olması sebebiyle, fark matrah (işçilik) çıkmamaktadır. İHALELİ İŞLERDE ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, ihale yoluyla yaptırdıkları her türlü işlerle ilgili asgari işçilik araştırması, işlerin kesin kabulünün veya geçici kabulünün noksansız yapıldığı tarihten sonra ve işverene ödenmesi gereken katma değer vergisi hariç, malzeme fiyat farkı ve varsa akreditif bedeli dahil, toplam istihkak tutarına, işin asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır. Örnek III İhaleli İşlerde Asgari İşçilik Araştırması YZX Kamu kurumunun asma yaya geçidi köprüsü işini üstlenen müteahhit, kesin kabulün noksansız yapılmasından sonra, ilgili kurumundan KDV hariç ,00 TL istihkak almıştır. Müteahhit YZX Kamu Kurumu nezdinde bulunan teminatını alabilmek için bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine ilişiksizlik belgesi için başvuruda bulunmuştur. SGK, ilgili Kamu Kurumundan ihaleli işle ilgili bilgileri maktu form ile yazılı olarak sormuştur (İşin başlama bitiş ve tarihleri, çalıştırılan işçiler ile ilgili puantaj kaydının olup olmadığı, istihkak tutarı, yapılan işin mahiyeti, malzemenin kim tarafından verildiği, taşeron çalıştırılıp çalıştırılmadığı vs.). Gerekli bilgiler temin edildikten sonra araştırma şu şekilde yapılacaktır: Müteahhit in faaliyet dönemi süresince bu işle ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu na tescil ettirmiş olduğu geçici işyeri dosyasına toplam ,00 TL işçilik (prime esas kazanç toplamları) bildirimde bulunmuştur. İşin konusu asma yaya geçidi köprüsü olması sebebiyle, Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ de asgari işçilik oranı % 10 olduğu gözükmektedir. Diğer örneklerden farklı olarak yapı ruhsatı olmaması nedeniyle, metrekare üzerinden maliyet hesaplanması yerine, maliyet olarak toplam istihkak tutarı dikkate alınacaktır 15. Toplam İstihkak Tutarı(KDV Hariç) : ,00 TL Asgari İşçilik Oranı (%10 ) : 10 (10 x %25) = %7,5 Bildirilmesi Gereken Asgari İşçilik Tutarı : ,00 x % 7,5 = ,00 TL Bildirilen İşçilik Tutarı (P.E.K.) 16 : ,00 TL Bildirilen işçilik tutarının, bildirilmesi gerekenden fazla olması sebebiyle, asgari işçilik araştırmasında yeterli işçiliğin bildirildiği tespit edilmiştir. Şunu da belirtmek gerekir ki; bildirilen işçiliğin yeterli olmaması halinde, özel bina inşaat işlerinde olduğu gibi geçerli malzemeli işçilik ve/veya salt işçilik faturalarının olması durumunda müteahhit faturalı inceleme ile asgari işçilik araştırmasında baraja ulaşma yolunu seçebilir. Böyle bir durumda asgari işçilik oranı, toplam istihkak tutarından malzemeli işçilik faturaları düşüldükten sonra kalan kısma uygulanır. 15 Hem ruhsat maliyeti, hem de istihkak mevcutsa, asgari işçilik araştırmasında yüksek olan maliyet bedeli dikkate alınır. 16 P.E.K. : Prime Esas Kazanç

6 ASGARİ İŞÇİLİK ARAŞTIRMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1. Bildirilen sigortalıların mevzuata uygun olmalıdır. Örneğin, kadın veya çocuk sigortalıların inşaat işlerinde bildirmesi uygun olmayacağı örnek gösterilebilir. Kadın sigortalıların teknik personel olması (inşaat mühendisi, mimar vs.) ve fiilen inşaat işyerinde istihdam edilmesi bildirimde uygun olarak değerlendirilir. 2. İhale makamı bilgileri ile işveren bildirimlerinin tutarlı olmalıdır. 3. Yapılan işin Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde yer almaması veya tebliğ edilen tutara dayanak işçilik oranına itiraz edilmesi durumlarında, işin asgari işçilik oranının Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca (AİTK) tespit edilmesi amacıyla işle ilgili tüm bilgi ve belgeler (ihale makamınca onaylanmış hakediş raporlarının asılları) Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Dairesi Başkanlığına gönderilerek işçilik oranı bu birimden sorulur. 4. İhaleli işin birden fazla konuyu kapsıyor olması ve bünyesindeki her bir işin asgari işçilik oranının daha önce belirlenmiş olması kaydıyla, ihale makamı tarafından her bir işe ait istihkak tutarlarının ayrı ayrı bildirilmesi hâlinde, araştırma işlemi, her bir işe ait asgari işçilik oranları dikkate alınarak yapılır. Her bir işe ait istihkak tutarının ayrı ayrı bildirilmemesi hâlinde ise, işverenin yazılı isteği üzerine araştırmada, bu işlerin en yükseğine ilişkin asgari işçilik oranı dikkate alınır. İşveren tarafından yapılan işlere ilişkin en yüksek asgari işçilik oranının uygulanmasının kabul edilmemesi durumunda işin asgari işçilik oranı Asgari İşçilik Tespit Komisyonu tarafından belirlenmesi için ünite tarafından konu Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığına yazı ile gönderilir. 5. İhale yoluyla yapılan işlerin konsorsiyum şeklinde üstlenilmesi hâlinde, konsorsiyumu oluşturan üstlenicilerin her birine müstakilen istihkak ödenmesi ve bu üstleniciler tarafından idareye ayrı ayrı teminat verilmiş olması kaydıyla üstlenicilerin her birine, verecekleri işyeri bildirgelerine istinaden Kurumca ayrı ayrı sicil numarası verilebilir. İhale konusu işin iş ortaklığı şeklinde üstlenilmesi durumunda ise, işyeri, iş ortaklığı adına ve tek işyeri sicil numarası verilerek tescil edilir. 6. Kurumca tarihinde yayınlanan yönetmelikle, asgari işçilik incelemesinde uzlaşma müessesesi getirilmiştir. Ancak uzlaşma, devamlı mahiyetteki işyerlerinde yapılan asgarî işçilik incelemesi için söz konusu olup, geçici mahiyetteki işyerlerinde yapılan asgari işçilik araştırması için söz konusu değildir. SONUÇ Kayıt dışı istidamın, Kurum a hiç bildirilmeden sigortasız işçi istidam edilmesi veya bildirimi yapılsa bile işçi ücretlerinin (prime esas kazançlarının) ve/veya sigorta gün sayılarının eksik bildirilmesi olarak karşımıza çıktığı düşünüldüğünde, Sosyal Güvenlik Kurumu nun kayıt dışı istihdamın engellemesinde, asgari işçilik uygulaması önemli bir rol oynamaktadır. Yararlanılan Kaynaklar sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun u -Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği( ) -Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Genelge 2011/13, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Genelge , Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ, Re.Ga / Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ, Re.Ga Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Asgari İşçilik İncelemelerinde Uzlaşma Yönetmeliği, Re.Ga /27210

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00/73-031-72 4/2/2011 Konu : İlişiksizlik belgesi

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00/73-031-72 4/2/2011 Konu : İlişiksizlik belgesi T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00/73-031-72 4/2/2011 Konu : İlişiksizlik belgesi GENELGE 2011/ 13 İlişiksizlik belgesi verilmesine ilişkin

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2013 41

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2013 41 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 32995964 / 1340 10 / 12 / 2013 Konu : 2011 13 Sayılı Genelge GENELGE 2013 41 İlişiksizlik belgesi verilmesi iş ve işlemlerine

Detaylı

ASGAR Ç L K UYGULAMALARI REHBER

ASGAR Ç L K UYGULAMALARI REHBER Meslek Mensuplar (SMM-YMM) çin ASGAR Ç L K UYGULAMALARI REHBER Cüneyt OLGAÇ SGK Sigorta Primleri Genel Müdürü Dr. Mehmet BULUT Gençlik ve Spor Bakanlığı EKA Genel Müdür Yardımcısı Ankara 2014 Yönetim Yeri

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 397 25/06/2010 Konu: Devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılan veya piyasadan hazır

Detaylı

İnşaat Muhasebesi. SMMMO 4.3.2015 Stajyerler ve Büro çalışanları için Atölye Çalışması; İnşaat Muhasebesi- SMMM Neşet Ertoy ESKİŞEHİR 4 MART 2015

İnşaat Muhasebesi. SMMMO 4.3.2015 Stajyerler ve Büro çalışanları için Atölye Çalışması; İnşaat Muhasebesi- SMMM Neşet Ertoy ESKİŞEHİR 4 MART 2015 İnşaat Muhasebesi 4 MART 2015 ESKİŞEHİR SMMMO 4.3.2015 Stajyerler ve Büro çalışanları için Atölye Çalışması; İnşaat Muhasebesi- SMMM Neşet Ertoy 1 2 3 ÖZELLİĞİ İnşaat firmasının bir başka gerçek ya da

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete 16.01.2004 Cuma Sayı: 25348 (Asıl Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması Nisan 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 4 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması İçindekiler Önsöz 7 1 Afet durumunda bildirim ve primlerin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SGK UYGULAMALARINI BİLİYOR MUSUNUZ? 18.12.2012

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SGK UYGULAMALARINI BİLİYOR MUSUNUZ? 18.12.2012 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SGK UYGULAMALARINI BİLİYOR MUSUNUZ? 18.12.2012 SGK UYGULAMALARINI BİLİYOR MUSUNUZ? İşverenlere İlişkin Temel Bilgiler Emeklilik Yasalarının Değerlendirilmesi

Detaylı

HANGİ İŞLER İÇİN ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ YAPILIR

HANGİ İŞLER İÇİN ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ YAPILIR HANGİ İŞLER İÇİN ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ YAPILIR Ersin UMDU* I-GİRİŞ 5510 sayılı Kanunun 85. Maddesinde; İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli

Detaylı

OKYANUS Danışmanlık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

OKYANUS Danışmanlık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi Sayısı Değişiklik Açıklaması İlk Yayın 16.01.2004 25348 Sosyal Sigortalar Kanunu :

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031-727934 30 Ekim 2008 Konu : Prim ve idari para cezası borçlarının

Detaylı

NİSAN AYI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI BÜLTENİ

NİSAN AYI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI BÜLTENİ KAPAK KAP NİSAN AYI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI BÜLTENİ Tarih-Sayı Konu Özet 01.04.2015/ 29313 Resmi Gazete Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 Uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik

BİRİNCİ BÖLÜM Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik 300 suretiyle kullanabilir. DÖRDÜNCÜ KISIM Primlere İlişkin Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik Prim Alınması Zorunluluğu Madde 79- Kısa ve uzun vadeli

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 1 Sunum Planı Temal Kavramlar Özel İnşaat İşletmelerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İnşaat-Taahhüt İşletmelerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Detaylı

GENELGE 2008 85. Uygulama ve denetim esasları konulu 4 üncü maddesinde ise,

GENELGE 2008 85. Uygulama ve denetim esasları konulu 4 üncü maddesinde ise, T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/73 031 658475 Konu : Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031-727934 30 Ekim 2008 Konu : Prim ve idari para cezası borçlarının

Detaylı

11/09/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2012/100

11/09/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2012/100 11/09/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2012/100 KONU: SGK işveren işlemleri ile ilgilgi olarak daha önce ayrı ayrı tebliğ konusu yapılmış olan hususlar İşveren Uygulama

Detaylı

01 Eylül 2012 Sayı : 28398

01 Eylül 2012 Sayı : 28398 01 Eylül 2012 Sayı : 28398 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından; İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1- Amaç Bu Tebliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

İŞVERENLERE YÖNELİK SİGORTA PRİM DESTEKLERİ

İŞVERENLERE YÖNELİK SİGORTA PRİM DESTEKLERİ 1 İŞVERENLERE YÖNELİK SİGORTA PRİM DESTEKLERİ 2 5746 SAYILI KANUN GEREĞİNCE UYGULANAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİNDE SİGORTA PRİM DESTEĞİ 3 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİNDE

Detaylı

İŞVEREN UYGULAMALARI

İŞVEREN UYGULAMALARI İŞVEREN UYGULAMALARI PRİM ORANLARI Sigorta Kolları Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi Genel Sağlık Sigortası Primi İşsizlik Sigortası Primi Toplam Sigortalı Hissesi

Detaylı

15.10.2014/1-1 ÖZET :

15.10.2014/1-1 ÖZET : 15.10.2014/1-1 11.09.2014 TARİH VE 29116 (MÜKERRER) SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANAN 6552 SAYILI KANUN İLE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA OLAN BORÇLARIN BAZI ŞARTLAR ALTINDA YAPILANDIRILMASI İMKANI GETİRİLDİ

Detaylı

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR 1 Eylül 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28398 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından; TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1- Amaç Bu Tebliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

file://c:\documents and Settings\hgerlevik2\Desktop\16-12-10\Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetm...

file://c:\documents and Settings\hgerlevik2\Desktop\16-12-10\Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetm... Page 1 of 48 12 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27579 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: YÖNETMELİK SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNİN FİNANSAL YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNİN FİNANSAL YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNİN FİNANSAL YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Prof.Dr.Atila Bağrıaçık Ar-Ge Hibe Fonları Uygulayıcısı, YMM abdanmer@gmail.com l- GİRİŞ Firmalar yenilikler için üstleneceği

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

76- AYLIK HAKEDİŞİN ÖDENMESİ

76- AYLIK HAKEDİŞİN ÖDENMESİ 76- AYLIK HAKEDİŞİN ÖDENMESİ 1) İhaleye ilişkin Sözleşmenin 36.20.maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin ödeme emri belgesine eklenmesi gerekmektedir. Yüklenici firma aşağıdaki belgeleri ödeme

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 64399925/031-811 25/09/2014 Konu : Kurum alacaklarının Geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : Konu : GENELGE 2008-106

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : Konu : GENELGE 2008-106 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : Konu : B.13.2.SGK.0.10.04.00/31-842714 Organize sanayi ve endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren

Detaylı

YÖNETMELĐK. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SĐGORTA ĐŞLEMLERĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ KISIM. Genel Hükümler BĐRĐNCĐ BÖLÜM

YÖNETMELĐK. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SĐGORTA ĐŞLEMLERĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ KISIM. Genel Hükümler BĐRĐNCĐ BÖLÜM 12 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27579 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: YÖNETMELĐK SOSYAL SĐGORTA ĐŞLEMLERĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hükümler BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı