TAHSİLATTAN TAHAKKUKA DÖNÜŞ OLUR MU?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAHSİLATTAN TAHAKKUKA DÖNÜŞ OLUR MU?"

Transkript

1 TAHSİLATTAN TAHAKKUKA DÖNÜŞ OLUR MU? Zihni KARTAL Vergi Başmüfettişi E. Baş Hesap Uzmanı I. GİRİŞ Kamuoyunda Torba Kanun olarak adlandırılan ve tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 244 üncü maddesinde, ek gümrük vergi ve cezalarının mükellefler ile idare arasında uzlaşılabilmesine olanak sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme, uzlaşmanın usul ve esaslarının yönetmelikle belirlenmesini öngörmüştür. Bu yetkiye dayanarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı günlü, sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği" ile, uzlaşmanın usul ve esaslarını düzenlemiş ve yapılan düzenlemeler tarihinde yürülüğe girmiştir. İzleyen bölümlerde anılan kanun ve yönetmelik ile düzenlenen uzlaşma kurumu irdelenecektir. II. UZLAŞMA HÜKÜMLERİ A. UZLAŞMANIN KAPSAMI Gümrük Kanunu ve Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği hükümlerine göre; gümrük idarelerine mükelleflerin yapacakları gümrük beyanları ile gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda belirlenen veya gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen; gümrük vergileri alacakları Gümrük Kanunu'nda ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen cezalar uzlaşma kapsamına girmektedir. Beyana dayanan tarhiyat uzlaşma kapsamına girmemekte olup, gümrük idaresinin yaptığı ek tarhiyat ve/veya ceza uygulamaları uzlaşma kapsamındadır.

2 Öte yandan, gümrük vergileri teriminden sadece gümrük vergisinin degil, gümrük idarelerince salınan bütün vergi, resim, harç, fon ve yükümlülüklerin anlaşılması gerekmektedir 1. Bu vergiler bugünkü mevzuata göre aşağıdaki gibidir; ancak gelecekte gümrük idaresi takip zorunluluğu getirilecek olan vergiler de bu kapsamda olacaktır 2 ; Gümrük Vergisi İlave Gümrük Vergisi Tek ve Maktu Vergi Dampinge Karşı Vergi Subvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi Katma Değer Vergisi Özel Tüketim Vergisi Ek Mali Yükümlülük Toplu Konut Fonu Tütün Fonu Ek Fon Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Çevre Katkı Payı Telafi Edici Vergi (İhracat) TRT Bandrol Ücreti (Ticari olmayan eşya için) Uzlaşmaya konu edilebilecek ceza tabiri, gümrük idaresince salınan vergi asılları üzerinden hesaplanan (%50, %100, %200, %300 gibi) cezalar ile muhtelif kanunlarda öngörülen vergi aslı ile ilişkili olmayan cezaları kapsamaktadır. Bu cezalar yönetmelikte aşağıdaki gibi sayılmıştır; 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241 inci maddeleri uyarınca kesilen cezalar 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesine Hakkında Kanun'un 4 üncü maddesi uyarınca kesilen cezalar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 51 inci maddesi uyarınca kesilen cezalar 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 16 ncı maddesi uyarınca kesilen cezalar Yükümlü tarafından yapılan beyanın; İlgili gümrük idaresi tarafından kontrolü, Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği Md.3 2 Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği Md.5

3 İkinci muayeneye yetkili görevliler tarafından kontrolü, İkincil kontrol, Sonradan kontrol, FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ kapsamında denetlenmesi sonucu ek tahakkuku yapılarak yükümlüye tebliğ edilen gümrük vergi alacakları ile kesilen ve muhatabına tebliğ edilen para cezaları uzlaşma kapsamına girmektedir 3. Alacağın 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3 üncü maddesinde yer alan kaçakçılık suçlarına ve kabahatlerine ilişkin olması halinde uzlaşma talebinde bulunulması mümkün değildir. Öte yandan, ilgili mevzuat uyarınca alacak tutarının kesin tahsilinin öngörülmediği ve teminata bağlandığı durumlar dolayısıyla salınan vergiler ve uygulanan cezalar uzlaşmaya konu edilmez 4. Ayrıca, vergi asıllarına uygulanan gecikme faizleri uzlaşma kapsamı dışındadır. Tarih yönünden uzlaşmanın kapsamı da bir diğer merak uyandıran konudur. Zira Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tarihten sonra yapılan gümrük işlemlerine ilişkin ek tarhiyatların ve uygulanacak cezaların uzlaşma kapsamına gireceği kesin olmakla birlikte, bu tarihten önce (örneğin tarihinde) gümrük işlemleri gerçekleştirilmiş bulunan ve bu tarihten sonra (örneğin tarihinde) idare tarafından ek tarhiyat yapılan ve ceza uygulanan işleme uzlaşma hükümlerinin uygulanıp uygulanamayacağı sorusu akla gelebilir. Kanımızca, uzlaşma hükümleri uzlaşma konusu işlemin yapıldığı tarih itibariyle uygulanabilir. Daha açık bir ifadeyle, gümrük işlemlerinin ve/veya fiilin işlendiği tarihin değil, idarenin kanuna aykırı eylemi tespit edip idari işlemi (ek vergi tahakkuku veya ceza) gerçekleştiği tarih uzlaşma yönünden önem taşır. İdarenin ek tarhiyatı ve/veya cezayı yükümlüye tebliğ ettiği tarih, gününden sonraki bir tarihe rastlamakta ise, yükümlünün gümrük idaresine yaptığı veya yapması gerektiği beyanın tarihinin uzlaşma yönünden bir önemi bulunmamaktadır. Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği Md.4 4 Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği Md.6

4 B. UZLAŞMA TALEBİNİ GEREKTİREN SEBEPLER FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Uzlaşmaya konu vergi ve cezalar hakkında, yükümlü veya ceza muhatabı tarafından, söz konusu eksiklik veya aykırılıkların; Kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten veya Kanun hükümlerini yanlış yorumlamaktan kaynaklandığı, İhtilaf konusu olayda yargı kararları ile idarenin görüş farklılığının olduğu, hususları ileri sürülerek uzlaşma talebinde 5 bulunulabilir. Diğer bir ifadeyle, yüükümlü yukarıda belirtilen iki nedenden birini öne sürmesi halinde uzlaşma talep edilebilecek ve idare de uzlaşabilecektir. Bununla birlikte, yukarıda belirtilen şartların kapsamının oldukça geniş olması ve idarenin yükümlünün bu konudaki iddiasının aksini ispatlama imkanı bulunmaması nedeniyle bütün tarhiyatlar ve kesilen cezalar (kaçakçılık cezalı tarhiyatlar hariç) için için uzlaşma talebi mümkün görünmektedir. Örneğin, kendisine vergi ve ceza tebliğ edilen bir yükümlünün, "ilgili kanun hükümlerine yeterince vakıf değildim" iddiasında bulunması halinde, yükümlünün mevzuata hakim olduğu idare tarafından kanıtlanamayacağından uzlaşma gerekçesinin mevcut olduğu varsayımı ile talep kabul edilecektir. C. UZLAŞMANIN SONUÇLARI 1. UZLAŞMA SAĞLANAMAMASI Uzlaşma talebi yetkili uzlaşma komisyonlarınca incelenerek karara bağlanır ve merkez ve taşrada kurulan uzlaşma komisyonlarında 6 yükümlü/ceza muhatabı ile yapılan uzlaşma toplantılarında görüşülerek sonuçlandırılır. Uzlaşmadan üç tür sonuç çıkabilir; Uzlaşma talebi, henüz itiraz başvurusu yapılmamış gümrük vergileri ve vergi aslına bağlı olsun ya da olmasın tüm para cezalarının yükümlüye veya ceza muhatabına tebliği tarihinden itibaren onbeş günlük itiraz süresi içinde yapılır. 6 Taşrada kurulan uzlaşma komisyonlarına Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Uzlaşma Komisyonları ve Bakanlık merkez teşkilatında kurulan uzlaşma komisyonuna Merkezi Uzlaşma Komisyonu adı verilir. Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Uzlaşma Komisyonları üç üyeden oluşur. Başmüdür veya görevlendireceği Başmüdür Yardımcısı

5 Uzlaşmanın temin edilememesi Uzlaşmanın vaki olmaması Uzlaşma. Yükümlünün/ceza muhatabının uzlaşma komisyonunun davetine katılmaması, komisyona geldiği halde uzlaşma tutanağını imzalamaması veya tutanağı ihtirazi kayıtla imzalamak istemesi durumunda, uzlaşma temin edilememiş sayılır. Uzlaşma komisyonu teklifinin yükümlü/ceza muhatabı tarafından kabul edilmemesi ve dolayısıyla tarafların kendileri açısından olumlu bir sonuca ulaşamaması halinde uzlaşmanın vaki olmadığı kabul edilerek uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanak düzenlenir. Uzlaşma talebinde bulunulması halinde, itiraz veya dava açma süresi durur. Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde, süre kaldığı yerden işlemeye başlar.. Süresi içinde uzlaşma talebinde bulunan yükümlü, uzlaşma talep ettiği alacaklar için, başvurusuna ilişkin süreç sonuçlanmadan itiraz veya dava yoluna gidemez. Örneğin günü kendisine vergi/ceza tebliğ edilen yükümlünün gününe kadar ( dahil) yetkili uzlaşma komisyonuna uzlaşma talebi başvurusunda bulunması gerekir. Yükümlü günü uzlaşma talebinde bulunmuş ve kendisine günü uzlaşma günü olarak tayin edilmişse, uzlaşma toplantısı günü yapılacaktır günü yapılan uzlaşma toplantısında uzlaşma sağlanamaz ise, yükümlünün dava açma hakkı ortadan kaybolmuş değildir. Komisyonun başkanıdır. Diğer iki üye Şube Müdürü, Gümrük Müdürü, Müdür Yardımcısı, Şef ve Muayene Memuru arasından Başmüdür tarafından belirlenir. Merkezi Uzlaşma Komisyonu da üç üyeden oluşur. Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı Komisyonun başkanıdır. Diğer iki üye, Gümrükler Genel Müdürü, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü ve bu genel müdürlüklerin ilgili Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı arasından Müsteşar tarafından belirlenir. konusu TL'ye kadar olanlar (bu tutar dâhil) için Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Uzlaşma Komisyonları, TL'yi aşanlar için ise Merkezi Uzlaşma Komisyonu yetkilidir.

6 Diğer bir ifadeyle, uzlaşma toplantısından sonra dava açma yoluna gidecektir. Uzlaşma talebinde bulunmuş olması nedeniyle normal dava açma süresi tarihinde durmuştur, ancak 30 günlük dava açma süresinin 7 14 günü geçirilmiş durumdadır. Kalan 16 günlük süre, uzlaşma tarihi olan gününden itibaren dava açma süresi olarak kullanılacaktır. İtiraz konusuna gelince, vergi/ceza tebligat ve kararlara ilişkin yetkili makama itiraz süresi Gümrük Kanunu'nun 242 nci maddesine göre 15 gündür. Bu süre uzlaşma süresi ile aynıdır. Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halllerinde, itiraz süresinin kalan kısmı uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilemesine ilişkin tutanağın tanzim tarihinden itibaren kullanılacaktır. Yukarıdaki örnek durumda, uzlaşma talep tarihi itibariyle itiraz süresinin dolmamış, 1 gün kalmıştır. Bu kalan süre uzlaşmanın vaki olmamasına ilişkin tutanağın tanzim tarihindenitibaren kullanılacaktır. Gerek Gümrük Kanunu'nun gerekse Gümrük Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde bu durum için, "Ancak sürenin bitimine üç günden az kalmış olması halinde, süre üç gün uzar 8 " düzenlemesi yapılmıştir. Bu hükme göre, yukarıda belirtilen örnekte tarihine kadar yetkili makama itirazda bulunulabilecektir. Dava açma süresi yönünden ise de kanımızca böyle bir ihtimal söz konusu olmayacak ve dolayısıyla 3 günlük ek süre işlerlik kazanamayacaktır. Bu kanıya bizi ulaştıran iki neden mevcuttur; birincisi dava açma süresi ile uzlaşma talep süresi birbiri ile örtüşmemektedir. Zira dava açma süresi tebligatı izleyen günden itibaren 30 iken, uzlaşma talep süresi tebligat tarihinden itibaren 15 gündür. Uzlaşma talebinde bulunan bir yükümlünün, uzlaşma talep günü itibariyle dava açma süresinin dolmasına en az 15 gün daha kalacaktır. Bu nedenle, uzlaşma talebini süresi içinde yapan bir yükümlünün, uzlaşma talep tarihi itibariyle dava açma süresinin dolmasına 3 günden az kalma durumu hiç bir zaman söz konusu olmayacaktır. İkinci neden ise, dava açma koşulları ile ilgilidir sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 8 inci maddesine göre, bir idari davanın yargı organlarında görülebilmesi için yapılan idari işlemle ilgili olarak idari itiraz yollarının tüketilmiş ve bu suretle işlemin kesinleşmiş olması gerekmektedir. Aksi halde, dava dilekçesi mahkeme tarafından usulden reddedilecektir sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Md.7 8 Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği Md. 24

7 Uzlaşma talep edilen bir idari işlemle ilgili olarak bu noktadan bakıldığında, uzlaşma konusu vergi/cezalar konusunda idari itiraz yollarının tüketilmemiş olduğu ortaya çıkmaktadır. Zira, idari itiraz süresi ile uzlaşma talep süresi aynıdır. Dolayısıyla yükümlü, idari itiraz yollarını tamamlamadan ya da aynı anda uzlaşma talebinde bulunacak demektir. Diğer bir ifadeyle, uzlaşmaya taşınan bir idari işlem için, idari itiraz yolları tüketilmemiş bulunduğundan davanın görülebilmesi için gereken önkoşullardan biri gerçekleşmemiş durumdadır. Bu nedenle, uzlaşma talebinde bulunup, uzlaşmanın temin edilememesi veya uzlaşmanın vaki olmaması sonuçlarıyla karşılaşan bir yükümlünün, uzlaşma gününden itibaren gideceği yol mahkeme değil, idari itiraz mercileri olmalıdır. Bu açıdan bakıldığında, gerek Gümrük Kanunu'nun gerekse Gümrük Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde dava açma durumu için, "Ancak sürenin bitimine üç günden az kalmış olması halinde, süre üç gün uzar" düzenlemesi kanımızca yersizdir. 2. UZLAŞMA SAĞLANMASI Uzlaşma görüşmelerinde ulaşılması kuvvetle muhtemel sonuç, uzlaşmanın sağlanmasıdır. Bu durum, idare tarafının ve yükümlü tarafının karşılıklı olarak tarh edilen verginin ve/veya kesilen cezanın mevzuata uygunluğunu tescil ederek bir sözlşemeye bağlamaları anlamına gelmektedir. Uzlaşma toplantısının "uzlaşma" ile sonuçlanması durumuna ilişkin olarak Gümrük Kanunu'nun 244/4. maddesinde; "gümrük uzlaşma komisyonlarının tutacakları uzlaşma tutanakları kesin olup gereği idarece derhal yerine getirilir. Yükümlü veya ceza muhatabı; üzerinde uzlaşılan ve tutanakla tespit olunan hususlar hakkında dava açamaz ve hiçbir mercie şikâyette bulunamaz." düzenlemesi yapılmıştır. Kanuna göre, uzlaşma tutanağı kesindir ve kesinleşmesi başka herhangi bir şarta bağlı değildir. Daha açık bir ifadeyle, tarh edilen vergi tahakkuk etmiş ve kesilen ceza kesinleşmiş olup artık tahsil edilebilir aşamaya gelmiştir. Buna karşın, Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'nin 24 üncü maddesinde; "uzlaşılan tutarın belirtilen süre içinde ödenmemesi veya tecil/taksitlendirmeye konu edilmemesi halinde uzlaşma vaki olmamış sayılır. Bu durumda, uzlaşmaya konu edilen alacak, genel usullere göre tahsil edilir." şeklinde bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme, üzerine merceği tutmayı gerektiren bir düzenlemedir. Her şeyden önce, yasada uzlaşmanın sağlanması, ödeme koşuluna bağlanmamıştır. İkincisi, tahakkuk etmiş bir verginin veya kesinleşmiş cezanın, tahsilat aşamasına geldikten sonra bir önkoşula göre tekrar tahakkuk/kesinleşme aşamasına geri dönülmesidir.

8 Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'nin 24 üncü maddesinde düzenlenen; "uzlaşılan tutarın belirtilen süre içinde ödenmemesi veya tecil/taksitlendirmeye konu edilmemesi halinde uzlaşma vaki olmamış sayılır" hükmü, Gümrük Kanunu'nun 244 üncü maddesinde yer alan düzenlemelere uygun değildir. Zira, kanun maddesinde; uzlaşma tutanaklarının kesin olduğu vurgunlamış, ayrıca başka bir şart öngörülmemiştir. Dolayısıyla, yasada öngörülmemiş iken, yönetmelikte bir şart öngörülmesi, yönetmeliğin yasal çerçeveyi zorlaması anlamına gelmektedir. Kaldı ki, yasa maddesinde, "gümrük uzlaşma komisyonlarının kurulması, çalışması ile bu madde kapsamında yapılacak başvurulara ilişkin usul ve esaslar" ın yönetmelik ile düzenlenmesi konusunda yetki verilmiştir. Bu yetki, uzlaşmanın geçerliliğini ve/veya geçerlilik şartlarını kapsamamaktadır. Bu nedenle, yönetmelik ile yapılan düzenlemede bir yetki aşımı göze çarpmaktadır. Bir diğer nokta, vergileme tekniği ile ilgilidir. Vergilendirme tekniği, vergi doğuran olayı belirledikten sonra, "4 T" olarak adlandırılan süreci öngörür. Bu 4 T, tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil olarak bilinen vergilendirme aşamalarıdır. Bu aşamalar birbirinden farklı olup birbirini izler. Tarh ve tebliğ edilerek tahakkuk eden vergi, tahsil edilebilir aşamaya gelir ve bu noktadan itibaren tahsilat süreci başlar. Tahsilat aşamasına gelmiş bir verginin, tekrar tarh veya tahakkuk aşamasına geri dönmesi mümkün değildir. Bu durumun tek istisnası, vergi hatası mevcudiyetidir. Tarh, tebliğ veya tahakkuk aşamalarında yapılan vergi hataları düzeltmeyi gerektireceğinden, düzeltilerek tarhiyat veya düzeltilerek tebligat yapılabilir. Ancak, bunun dışında tahakkuk etmiş ve ödeme vadesi gelmiş bir verginin, vadesinde ödenmediği gerekçesiyle tahakkuk aşamasına tekrar taşınması vergileme tekniğine uygun değildir. Kaldı ki, tahakkuk ile tahsilat vergilendirmede ayrı ayrı, fakat birbirini izleyen aşamalardır. Tahsilat, tahakkuka bağlıdır, ancak -harçlar gibi karşılığında alınan hizmetin net olarak belli olduğu vergi türleri dışındatahakkuk tahsilata bağlı değildir. Süreci tersine çevirerek "tahsil etmeyen vergi, tahakkuk etmiş sayılmaz" anlayışı bugüne kadar vergi sisteminde benimsenmiş ve kabul görmüş bir anlayış değildir.

9 III- SONUÇ Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'nin 24 üncü maddesinde düzenlenen; "uzlaşılan tutarın belirtilen süre içinde ödenmemesi veya tecil/taksitlendirmeye konu edilmemesi halinde uzlaşma vaki olmamış sayılır" hükmü, Gümrük Kanunu'nun 244 üncü maddesinde yer alan düzenlemelere uygun görünmemektedir. Zira, kanun maddesinde; uzlaşma tutanaklarının kesin olduğu vurgunlamış, ayrıca başka bir şart öngörmemiştir. Bu nedenle, yönetmelik ile yapılan düzenleme, yasa ile tanınan yetki sınırını zorlamıştır. Düzenleme, tahsilat aşamasından bir önceki aşama olana tahakkuk aşamasına geri dönüşü öngördüğünden, kanımızca vergileme tekniğine uygun düşmemektedir. Gümrük Kanunu'nun gerekse Gümrük Yönetmeliği'nin 14 üncü maddesinde dava açma durumu için, "Ancak sürenin bitimine üç günden az kalmış olması halinde, süre üç gün uzar'" düzenlemesi kanımızca yersizdir. Zira, idari itiraz yolları tüketilmeden dava açılması halinde, dava açma koşulları oluşmamış durumda bulunduğundan mahkeme, davayı usulden reddeceğinden, bu noktada dava açma süresi düzenlemesi uygun alanı bulabilecek bir düzenleme olarak görünmemektedir. Uzlaşma hükümleri uzlaşma konusu işlemin yapıldığı tarih itibariyle uygulanabilir. Diğer bir ifadeyle, gümrük işlemlerinin ve/veya fiilin işlendiği tarihin değil, idarenin kanuna aykırı eylemi tespit edip idari işlemi (ek vergi tahakkuku veya ceza) gerçekleştiği tarih uzlaşma yönünden önem taşır. İdarenin ek tarhiyatı ve/veya cezayı yükümlüye tebliğ ettiği tarih, gününden sonraki bir tarihe rastlamakta ise uzlaşma talep edilebilir, bu itibarla yükümlünün gümrük idaresine yaptığı veya yapması gerektiği beyanın tarihinin uzlaşma yönünden bir önemi bulunmamaktadır. Focus Denetim Sağlıklı çözümlere ODAKlanır

GÜMRÜK VERGİLERİ VE PARA CEZALARI İÇİN UZLAŞMA MÜESSESESİ

GÜMRÜK VERGİLERİ VE PARA CEZALARI İÇİN UZLAŞMA MÜESSESESİ GÜMRÜK VERGİLERİ VE PARA CEZALARI İÇİN UZLAŞMA MÜESSESESİ Cevdet BOZKURT * I. Giriş Bilindiği üzere, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Gümrük mevzuatı kapsamında düzenlenen tahakkuk ve ceza kararlarına karşı başvurulabilecek hukuki yollar

Gümrük mevzuatı kapsamında düzenlenen tahakkuk ve ceza kararlarına karşı başvurulabilecek hukuki yollar Gümrük mevzuatı kapsamında düzenlenen tahakkuk ve ceza kararlarına karşı başvurulabilecek hukuki yollar Giriş Yükümlülerin adlarına düzenlenen, gümrük vergi ve ceza kararlarına karşı başvurabilecekleri

Detaylı

GÜMRÜK İDARESİNCE İSTENEN VERGİ VE PARA CEZALARINA KARŞI YÜKÜMLÜNÜN İDARİ BAŞVURU Y

GÜMRÜK İDARESİNCE İSTENEN VERGİ VE PARA CEZALARINA KARŞI YÜKÜMLÜNÜN İDARİ BAŞVURU Y GİRİŞ Bu yazımızn amacı; idare ile yükümlü ya da ceza muhatabı arasındaki uyuşmazlıkların, yargı organlarına intikal etmeden başlangıç aşamasında çözümlenmesi yollarını göstermektir. Yükümlülerin gümrük

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 050 29.09.2014

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 050 29.09.2014 Sirküler Sayı: 2014 050 29.09.2014 Konu: Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1) KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDAKİ ALACAKLI İDARELER VE

Detaylı

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLAMASI*

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLAMASI* TÜRK VERGİ HUKUKUNDA DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLAMASI* Yafes Pehlivan** I. Giriş Vergi kanunlarının uygulamasında, mükellefle vergi idaresi arasında çeşitli anlaşmazlıklar çıkabilir. Mükellef ve vergi idaresi

Detaylı

AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1)

AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1) AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1) Resmi Gazete No 29132 Resmi Gazete Tarihi 27/09/2014 Kapsam 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) (27/09/2014 tarih ve 29132 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanmıştır) 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı

Detaylı

1.1.1 Vergi İncelemesi Kavramı, Yetki ve Yöntem. 1.1.2 Vergi İncelemesine Neden Seçilmiş Olabilirsiniz

1.1.1 Vergi İncelemesi Kavramı, Yetki ve Yöntem. 1.1.2 Vergi İncelemesine Neden Seçilmiş Olabilirsiniz Uyuşmazlıklar 1 İÇİNDEKİLER 1 VERGİ UYUŞMAZLIKLARI 1.1 Vergi İncelemesi Süreç Yönetimi 1.1.1 Vergi İncelemesi Kavramı, Yetki ve Yöntem 1.1.2 Vergi İncelemesine Neden Seçilmiş Olabilirsiniz 1.1.3 Vergi

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 27.09.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29132 (SERİ NO: 1) İçindekiler I- KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİNE

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) 6552 sayılı îş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA DAĐR GENEL TEBLĐĞ (SERĐ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA DAĐR GENEL TEBLĐĞ (SERĐ NO: 1) BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA DAĐR GENEL TEBLĐĞ (SERĐ NO: 1) Resmi Sayısı Resmi Tarihi Kapsam Gazete Gazete 29132 27.09.2014 6552 sayılı Đş Kanunu ile Bazı Kanun

Detaylı

6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin birinci, ikinci ve on altıncı fıkralarında "(1) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen;

6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin birinci, ikinci ve on altıncı fıkralarında (1) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen; Page 1 of 61 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA DAĐR GENEL TEBLĐĞ (SERĐ NO: 1) Resmi Gazete No 29132 Resmi Gazete Tarihi 27/09/2014 Kapsam 6552 sayılı Đş Kanunu ile

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

6111 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde kapsama giren alacaklar, alacaklı idareler itibarıyla belirlenmiştir.

6111 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde kapsama giren alacaklar, alacaklı idareler itibarıyla belirlenmiştir. Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) (Yürürlülük:12 Mart 2011 gün ve 27872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 6111 sayılı

Detaylı

GÜMRÜK KANUNUNDAN DOĞAN İHTİLAFLARDA ÇÖZÜM SÜRECİ - HAK ARAMA YOLLARI : İDARİ İTİRAZ BAŞVURUSU VE DAVA AÇILMASI -

GÜMRÜK KANUNUNDAN DOĞAN İHTİLAFLARDA ÇÖZÜM SÜRECİ - HAK ARAMA YOLLARI : İDARİ İTİRAZ BAŞVURUSU VE DAVA AÇILMASI - Av.Dilek YUMRUTAŞ GÜMRÜK KANUNUNDAN DOĞAN İHTİLAFLARDA ÇÖZÜM SÜRECİ - HAK ARAMA YOLLARI : İDARİ İTİRAZ BAŞVURUSU VE DAVA AÇILMASI - Ülkemizde Gümrük Mevzuatı ile düzenleme altına alınan Gümrük işlemleri,

Detaylı

Tarih : 02/08/2007 Sirkü No : Sirkü 2007/021 Konusu : Mali Tatil Uygulamasına İlişkin Tebliğler

Tarih : 02/08/2007 Sirkü No : Sirkü 2007/021 Konusu : Mali Tatil Uygulamasına İlişkin Tebliğler FANUS YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. Merkez Efendi Mah. Güney Yanyol Akdaş Blok Giriş Katı No:2 Cevizlibağ Zeytinburnu İSTANBUL Tel : 0212.416 7153-54-55 Fax : 0212.416 7156 Mobil : 0544 711 8712 www.fanus-ymm.com

Detaylı

TORBA YASA MEVZUATI. ORTAK Seminer Merkezi

TORBA YASA MEVZUATI. ORTAK Seminer Merkezi amaç öğrenmekse çözüm ORTAK Seminer Merkezi TORBA YASA MEVZUATI (6552) İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR

Detaylı

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES 6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES Hazırlayanlar: Uğur DOĞAN Ömer ERDAL Vergi Müfettişi Vergi Müfettişi 5510 SK. KAPSAMINDAK KURUM ALACAKLARININ

Detaylı

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TAHSİLAT İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 2) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TAHSİLAT İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 2) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TAHSİLAT İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; hiç alınmadığı veya

Detaylı

VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGI AŞAMASINDA ÇÖZÜMLENMESİ

VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGI AŞAMASINDA ÇÖZÜMLENMESİ VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGI AŞAMASINDA ÇÖZÜMLENMESİ ÜCRETSİZDİR 1 Ayrıntılı Bilgi İçin - Beyanname verme döneminde vergi dairelerinde hizmet veren Danışma Bürolarına, - Vergi İletişim Merkezi 444 0 189

Detaylı

VERGİ YARGISINDA DAVAYA KONU İCRAİ İŞLEM-II *

VERGİ YARGISINDA DAVAYA KONU İCRAİ İŞLEM-II * VERGİ YARGISINDA DAVAYA KONU İCRAİ İŞLEM-II * Serkan AĞAR ** f. Haciz 6183 sayılı kanunun ikinci kısmının, Cebren Tahsil ve Takip Esasları başlığını taşıyan birinci bölümünde yer alan 54. maddesinde; ödeme

Detaylı

Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. 1 İstanbul, 02.10.2014 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. I- GİRİŞ: 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

İZMİR. 2.8.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 2.8.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-59 Konu: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İZMİR. 2.8.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 6009 sayılı Gelir Vergisi

Detaylı

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, İst. 26/06/2015 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

Sirküler Rapor 09.06.2014/129-1 YENİ AF KANUNU ÖNERİSİNİN 6111 SAYILI KANUN İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMESİ

Sirküler Rapor 09.06.2014/129-1 YENİ AF KANUNU ÖNERİSİNİN 6111 SAYILI KANUN İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMESİ Sirküler Rapor 09.06.2014/129-1 YENİ AF KANUNU ÖNERİSİNİN 6111 SAYILI KANUN İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMESİ ÖZET : Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulan Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

Detaylı

66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI

66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI 66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU SözleĢmeye davet Madde 42- (DeğiĢik birinci fıkra: 20/11/2008-5812/15 md.) 41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali

Detaylı

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SORU 1 CEVAP 1 Yapılandırmaya konu (213 ve 6183 sayılı Kanunlar kapsamına giren) alacaklar hangi tarih esas alınarak belirlenmiştir? Yapılandırmaya konu alacaklar 31 Aralık 2010 tarihi esas alınarak belirlenmiştir.

Detaylı

Bu sirkülerimizde sadece 73. Madde hükmü ile yapılan düzenlemelere kendi görüşlerimizle birlikte yer verilmiştir.

Bu sirkülerimizde sadece 73. Madde hükmü ile yapılan düzenlemelere kendi görüşlerimizle birlikte yer verilmiştir. SİRKÜLER TARİHİ : 15/9/2014 SİRKÜLER NO : 2014/55 VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI: 11 Eylül 2014 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6552 sayılı Kanunun 73. Maddesi ile Maliye

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. İçindekiler: * Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI: SİRKÜLER NO:2014/55 15/9/2014 11 Eylül 2014 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6552

Detaylı