Hizmet Alımlarında Hakedişlerin Düzenlenmesi ve. Ödenmesi. Murat ARAPGİRLİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hizmet Alımlarında Hakedişlerin Düzenlenmesi ve. Ödenmesi. Murat ARAPGİRLİ"

Transkript

1 Hizmet Alımlarında Hakedişlerin Düzenlenmesi ve Murat ARAPGİRLİ E. Kamu İhale Uzmanı Ödenmesi GİRİŞ Hizmet alımı ihaleleri sonucunda imzalanan sözleşmeler iki tarafa borç yükleyen (sinellagmatik) sözleşme niteliğindedir. İhale sonucu imzalanan sözleşme ile idare, yer teslimi yapılması, yüklenicinin alacağının ödenmesi gibi yükümlülüklerin yerine getirilmesi bakımından bir borç altına girerken, yüklenici de ihale konusu edimi sözleşme ve eklerine uygun olarak ifa etme borcu altına girmektedir. İdarenin borçları arasında yer alan en önemli borç, yüklenicinin alacak borcudur. Bu alacak borcunun ifası idare tarafından ihale dokümanında belirlenmektedir. Hakediş raporlarının düzenlenmesine ilişkin esas ve usuller Hizmet İşleri Genel Şartnamesi nin (HİGŞ) 42 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. 2. HAKEDİŞ RAPORLARININ DÜZENLEME USUL VE ESASLARI Hizmet alımı ihalelerinde hakedişler, sözleşme bedelinin iş süresince dönemler itibarıyla ödenmesi ve sözleşme bedelinin bir defada ödenmesi şeklinde iki farklı şekilde ödenebilir Sözleşme Bedelinin İş Süresince Dönemler İtibarıyla Ödenmesi İhale sonucu sözleşmeye bağlanan hizmet alımları ifa bakımından ikiye ayrılır: 1) Sürekli (belli dönemler itibarıyla tekrarlanmak suretiyle ifa edilen) nitelikteki hizmetler 1, 2) Belli bir çalışma sonrasında tamamlanarak (bir defada ) ortaya çıkarılan hizmetler. İlk grup işlere özel güvenlik, temizlik, yemek hizmetleri örnek teşkil etmektedir. Bu hizmetler genellikle günlük olarak tekrarlanmaktadır. İkinci grup işlere ise kitap basım hizmetini örnek gösterebiliriz. Sözleşme konusu hizmetin sürekli nitelikte bir iş olması, başka bir deyişle, yüklenici tarafından belli bir süre boyunca devamlı olarak verilmesi veya işin bölümlere ayrılabilir olması durumunda sözleşmede belirtilen aralıklarla, kesin ödeme mahiyetinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere geçici hakediş ödemeleri yapılır. Yüklenici tarafından yapılan işlerin bedelleri, sözleşmedeki kayıtlara ve ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler de çıktıktan sonra, sözleşmenin ödemeye ilişkin hükümleri çerçevesinde kendisine ödenir. İdarenin isteği hâlinde yüklenici, kesin hesapları kontrol teşkilatının denetimi altında olmak üzere işe paralel olarak yürütmek zorundadır. Bu hâlde, geçici hakediş raporlarının düzenlenmesinde, bitmiş iş kısımları için bu kesinleştirilmiş miktarlar dikkate alınır. Hizmet alımı ihaleleri götürü bedel veya birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanır. Hakediş raporları da teklif türüne bağlı olarak düzenlenir. 1 Süreklilik arz eden hizmet ile sürekli nitelikteki hizmet farklı kavramlardır. Süreklilik arz eden hizmetler idare tarafından her yıl alınan, başka bir deyişle, ihtiyacın her yıl ortaya çıktığı hizmetlerdir. Sürekli nitelikteki hizmetler ise sözleşme konusu edimin sürekli (rutin) bir şekilde, belli zaman periyotları ile ifa edildiği hizmetlerdir. Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi

2 Birim Fiyat Sözleşmelerde Hakediş Raporları Geçici hakediş raporları yüklenicinin başvurusu üzerine, sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça, ayda bir defa düzenlenir. Gelecek yıllara sari olmayan sözleşmelerde yaptırılan işler için, son hakediş raporu bütçe yılının sonuna rastlayan ayın 20 nci günü düzenlenir. İşe başladığından beri meydana getirilen işler, kontrol teşkilatı tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte hesaplanır ve bulunan miktarlar, teklif edilen birim fiyatlarla çarpılmak suretiyle sözleşmedeki esaslara uygun olarak hakediş raporuna geçirilir. Düzenlenen hakediş raporunun işleme konulabilmesi için, yüklenici veya işbaşında bulunan vekili tarafından imzalanmış olması gereklidir. Yüklenici veya vekili, bildirilen günde, hakedişe esas hesaplamaların yapılmasında hazır bulunmazsa kontrol teşkilatı hesaplamaları tek başına yaparak hakediş raporunu düzenler ve yüklenicinin bu husustaki itirazları kabul edilmez. Hakediş raporu düzenlendikten sonra bir hafta içinde yüklenici raporu imzalamazsa kontrol teşkilatı, hakediş raporunu idareye gönderir ve rapor yüklenici tarafından imzalanıncaya kadar idarede hiçbir işlem yapılmaksızın bekletilir. Yüklenici hakediş raporlarını zamanında imzalamazsa, ödemede meydana gelecek gecikmeden dolayı hiçbir şikâyet ve istekte bulunamaz. Hazırlanan ve iki tarafça imzalanmış bulunan geçici hakediş raporu, tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkili makamlar tarafından düzeltilebilir. Ancak bu düzeltme sırasında eski rakam ve yazıların okunabilir şekilde çizilmiş olarak hakediş raporunda bulunması ve düzeltme yapan yetkililerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak bu düzeltmeler yeniden sayfa düzenlemeyi gerektirecek ölçüde fazla ise, esas sayfa üzerinde düzeltmenin yapıldığına ilişkin açıklama bulunmak şartı ile yeniden ayrı bir sayfa düzenlenip hakediş raporuna eklenir. Yüklenicinin geçici hakedişleri, itirazı olduğu takdirde, karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerçekleri, idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunun İdareye verilen... tarihli dilekçemde yazılı ihtirazı kayıtla cümlesini yazarak veya bu anlama gelecek bir itiraz şerhi ile imzalaması gereklidir. Eğer yüklenicinin, hakediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok 10 gün içinde bu itirazını dilekçe ile idareye bildirilmesi zorunludur. Yüklenici itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır. Her hakediş tutarına, eğer sözleşmede öngörülmüşse eklenecek miktar dâhil edilir. Bulunan miktardan, bir önceki hakediş tutarı çıkarılarak bulunan miktara, ilgili mevzuata göre hesaplanacak katma değer vergisi (KDV) eklenir. Bu miktardan sözleşmede yazılı kesintiler, varsa yüklenicinin idareye olan borçları ve cezalar ile kanunen alınması gereken vergiler kesilir. Daha basit bir anlatımla hakediş düzenlenmeli, bu hakedişe KDV eklenmeli, daha sonra ceza kesilmelidir. Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa 30 gün içinde tahakkuka bağlanır. Bu tarihten başlamak üzere 30 gün içinde de ödeme yapılır. Tip Sözleşme nin 12.2 nci maddesindeki açıklamaya göre iş programına göre fazla yapılan işlerin bedeli, idarenin imkânları ölçüsünde ödenir. Hakedişlerin düzeltilmesine ilişkin olarak HİGŞ nin 43 üncü maddesinde açıklama yer almaktadır. Anılan maddeye göre, kontrol teşkilatı, herhangi bir ara hakedişte, daha önce kendisi tarafından çıkarılmış eski bir hakedişe Şubat 2014 Yıl: 14 Sayı:

3 yönelik değişiklikler veya düzeltmeler yapabilir ve herhangi bir işi yetersiz görürse, bu işin değerini bir ara hakedişten düşürmeye veya tamamen çıkarmaya yetkilidir Götürü Bedel Sözleşmelerde Hakediş Raporları Yüklenicinin yapacağı iş götürü olarak bölümler hâlinde teslim alınacaksa hakediş raporları, ilgili bölümlerin tamamlanmasından sonra sözleşmesinde yazılı esaslara göre düzenlenir. Bu hakediş raporlarının imzalanma, düzeltme ve ödemeleri birim fiyatlı işlerle aynı şekilde yapılır Sözleşme Bedelinin Bir Defada Ödenmesi Yüklenicinin yapacağı iş bir defada teslim alınacaksa hakediş raporu sözleşmesinde yazılı esaslara göre iş bitiminde bir defada düzenlenir. Bu hakediş raporlarının imzalanma, düzeltme ve ödemeleri de yukarıda izah edildiği şekilde yapılır. İşin mahiyeti ne olursa osun, yüklenici süresinde hakediş başvurusunda bulunmadığı takdirde idare, en çok üç ay içinde, tek taraflı olarak hakediş düzenleyebilir Kesin Hesap Raporu Kabul belgesinin düzenlenmesinden sonra en geç 60 gün içerisinde, kabul komisyonu detaylı olarak, sözleşmeye uygun şekilde yapılmış olan bütün işlerin değerini gösteren tamamlayıcı dokümanla birlikte bir kesin hesap raporu düzenler. Kesin hesap raporunda aşağıdaki iki hususun mutlaka yer alması gerekir: 1) İdare tarafından daha önce ödenmiş bulunan bütün meblağlar ve idarenin sözleşme ile hak kazandığı alacaklar indirildikten sonra, varsa idarenin yükleniciye borçlu kaldığı bakiye. 2) Kesin hesapta yükleniciye ödenmesi gereken bir tutar öngörülmüşse bu tutar. Kesin hesabın idareye iletilmesinden itibaren 60 gün içerisinde idarenin yükleniciye borcunun ödenmesi gerekir. Ancak çıkarılan hesap sonucunda yüklenicinin idareye borçlu bulunduğu anlaşılırsa, idare bir süre vererek bu miktarın ödenmesini yükleniciden talep eder. Yüklenicinin ödemede bulunmaması hâlinde, idarenin alacağı yüklenicinin teminatından kesilir. 3. HAKEDİŞLERİN EKSİK ÖDENECEĞİ HÂLLER Hizmet alımı ihalelerinde önemli maliyet kalemlerinden birisi işçilik maliyetidir. İhale konusu işte çalışan işçilerin yıllık izin, raporlu olmaları gibi nedenlerle hakedişin ihale dokümanına göre eksik ödenmesi gereken durumlar ortaya çıkabilir sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 2 3 üncü maddesinde ay, ücretleri; her ayın 15 inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılar için, ayın 15 inden ertesi ayın 15 ine kadar geçen, diğer sigortalılar için ise ayın 1 i ilâ sonu arasında geçen ve otuz gün olarak değerlendirilen süre şeklinde tanımlanmıştır. Anılan tanımdan hareketle sosyal güvenlik mevzuatında ay, ayın gün sayısına bağlı olmaksızın, 30 gün olarak kabul edilmektedir. İşveren Uygulama Tebliği nin nci maddesinde bu hususta açıklama yapılmıştır. Buna göre ay içindeki çalışmaları tam olan işçilerin prim ödeme gün sayıları, ayın kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ayın 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak kabul edilmesi gerekir. Örneğin Mart ayı (31 gün) ile Şubat ayı (28 gün) 30 gün olarak kabul edilmektedir. Ayın ilk gününde işe giren ve o ayda tam çalışan sigortalılar hariç, ay içinde işe giren sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işe giriş tarihleri ve ayın kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır. Örneğin işçinin işe tarihinde başladığı ve işe başladığı tarihten itibaren ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu sigortalının Mart ayındaki prim ödeme gün sayısı 13 gündür. Bu tür günlere artık gün veya kıst ay denilmektedir. Diğer taraftan ayın ilk gününde işe başlamış ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların, ilgili aydaki prim ödeme gün sayıları tam ay olarak kabul edilir tarih ve sayılı R. G. de yayımlanmıştır tarih ve sayılı R. G. de yayımlanmıştır. 42 Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi

4 İşe başladığı ay içinde işten ayrılan sigortalıların ilgili aydaki prim ödeme gün sayıları (ayın ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılanlar hariç), sigortalının işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihleri dâhil kaç gün olduğuna bakılarak, parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır. Ay içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi) ayın bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan işçilerin ilgili aydaki prim ödeme gün sayıları, ilgili aydaki gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanır. Örneğin işçinin Şubat ayında 10 gün ücretsiz izinli olduğu ve ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu ayda 28 gün bulunması ve sigortalının 10 gün eksik çalışmış olması nedeniyle, bahse konu sigortalının Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 18 olacaktır. Bu durumda Şubat ayının 28 gün olduğu yıllarda işçi Şubat ayının bütününde çalıştığı durumda 30 gün çalışmış kabul edilirken, bir gün raporlu olması hâlinde 27 gün çalıştığı kabul edilecektir. Ay içinde işe başlayan veya işten ayrılan sigortalıların, aynı zamanda çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi) ay içinde hak kazanılmış hafta tatili dışında, çalışmadığı ve çalışmadığı günler içerisinde ücret almadığı günlerin bulunması durumunda, ilgili aydaki prim ödeme gün sayısı, ücret alınan gün sayısı esas alınmak suretiyle, başka bir ifade ile ilgili aydaki gün sayısından, işe başladığı tarihten önceki gün sayısı, işten ayrıldığı tarihten sonraki gün sayısı ve ücret alınmayan gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanır. Örneğin işe tarihinde başlamış olan sigortalının, Mart ayında işe başladığı tarihten sonra 3 gün istirahatlı bulunduğu ve hak kazanılmış hafta tatili dışında söz konusu ayın diğer günlerinin tamamında çalışmış olduğu varsayıldığında, ilgili aydaki prim ödeme gün sayısı =21 olacaktır. Hak kazanılmadığı hâlde kullanılmış olan hafta tatili için ücret ödenmesi hâlinde, bu sürelere ilişkin ücretler de prime esas kazanca dâhil edileceğinden, bu durumda bahse konu süreler prim ödeme gün sayısına dâhil edilir. Sosyal Güvenlik Kurumu ndan (SGK) geçici iş göremezlik ödeneği alan (ay içinde istirahatli olan) sigortalıların prim ödeme gün sayıları, yukarıdaki örnekte açıklandığı üzere ücret aldığı günler dikkate alınmak suretiyle hesaplanmaktadır. İşçi yol ve yemek bedeli gibi ek ödemeler alıyorsa bu ödemeler yıllık ücretli izin ücretinin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Yani işçinin yıllık izin ücreti çıplak asgari ücret üzerinden hesaplanır. Bu nedenle fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücretler, primler, işyerinin temelli işçisi olarak normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler ve sosyal yardımlar, yıllık izin için verilen ücretlerin tespitinde hesaba katılmadığından, ihalede yol ve yemek verilen durumlarda bu bedellerin düşülmesi suretiyle bulunan ücret üzerinden yıllık izin bedeli hesaplanıp işçiye ödenmelidir. Bu durumda yol ve yemek öngörülen işlerde yıllık ücretli izinlerde bu bedeller dikkate alınmadan ödeme yapılacağından, izne ayrılan işçinin yol ve yemek bedelleri düşülmek suretiyle hakedişlerin ödenmesi gerekir. Bu ise 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu nun 4 (KİSK) 24 üncü maddesine göre bir iş eksilişidir. Sigortalılara yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden, kısa vadeli sigorta kolları primleri dâhil, sigorta primlerinin işçi ve işverenler yönünden ödenmesine ise devam olunur. İşçilerin hak etmesine rağmen kullandırılmayan izinleri aslında bir iş artışı niteliğindedir. İşçiler hak ettikleri yıllık izni kullanmayarak çalıştıkları için çalıştıkları günlerin ücreti iş artışı olarak değerlendirilmeli ve ödenmelidir. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi iş artışı birim fiyatlı işlerde yapılabileceğinden götürü bedel işlerde işçilerin yıllık ücretli izin kullanmaları yerine çalıştırılmaları durumunda bu bir iş artışı olsa bile bu çalışma bedelinin idare tarafından doğrudan ödenmesine imkân yoktur. Bu nedenle söz konusu bu bedelin yüklenici tarafından dava yoluyla talep edilebileceği kanaatindeyiz. İzne ayrılan işçi yerine işlerin aksamaması için yeni işçi çalıştırılabilir. Bu durum bir iş artışıdır. Bahsettiğimiz gibi iş artışı götürü bedel ihale edilen işlerde yapılamayacağından bu tür işlerde izne ayrılan işçinin yerine yeni işçilerin çalıştırılması istenilmemelidir sayılı İş Kanunu nun 5 30 uncu maddesi ile işverenlere engelli, eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre işverenler, tarih ve sayılı R. G. de yayımlanmıştır tarih ve sayılı R. G. de yayımlanmıştır. Şubat 2014 Yıl: 14 Sayı:

5 1) 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları, özel sektör işyerlerinde %3 engelli, kamu işyerlerinde ise %4 engelli ile %2 eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçiyi, 2) Tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde 51 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde %3 engelli, kamu işyerlerinde ise %4 engelli ile %2 eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçiyi, Meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Örneğin, özel bir işyerinde 50 işçi çalışıyorsa bu işçilerin %3 ü kadar yani iki engelli işçi çalıştırılmak zorundadır. Bir kamu işyerinde 50 işçi çalışması durumda ise en az iki engelli işçi ile bir eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçinin de çalıştırılması gerekir. Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz. Yarım ve daha fazla olan kesirler tama dönüştürülür. Örneğin bir işyerinde 70 işçi çalışıyorsa bunun %3 ü 2,1 olduğundan çalıştırılması gereken engelli işçi sayısı ikidir. Eğer işyerinde 90 işçi çalıştırılıyorsa bunun %3 ü 2,7 olduğundan bu sayı üçe yuvarlanır. Engelli işçilerin sigorta primlerinin bir kısmı Hazine tarafından karşılanmaktadır. Fiyat farkı hesaplanmasına yönelik düzenleme yapılan ihalelerde yaklaşık maliyetin tespitinde ve tekliflerin değerlendirilmesinde engelli işçi çalıştırma nedeniyle Hazine tarafından karşılanan kısmın dikkate alınıp alınmayacağı tartışmalı bir konu olmuştu. Şimdiye kadarki Kamu İhale Kurulu kararları incelendiğinde Kurul un ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı tüm hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin Hazine tarafından karşılanacak olan işveren sigorta primi tutarı dikkate alınmadan, işveren payları üzerinden hesaplanarak sunulması ve değerlendirilmesi gerektiği belirtilmişti. 6 Diğer taraftan mahkemelerin bu konuya yaklaşımının farklı olduğu görülmektedir. Örneğin Ankara 13 üncü İdare Mahkemesi nin tarih ve E.2012/923 sa- 6 bk. Kamu İhale Kurulu nun tarih ve 2012/UH.I sayılı Kararı. yılı Kararında, İdarece (Kamu İhale Kurulu) tarafından, İhalelerde eşitlik ve rekabetin sağlanması ilkesi gereği isteklilerin teklif fiyatlarının oluşturulmasında, Hazinece karşılanacak işveren priminin dikkate alınmadan teklif fiyatının oluşturulması gerektiği, başvuru sahibinin ihale konusu iş kapsamında özürlü işçi istihdam edeceğini ve özürlü istihdamı nedeniyle Kanundan kaynaklanan sigorta primi teşvikinden yararlanacağı gerekçesiyle, yararlanacağını iddia ettiği teşvik miktarını işçilik maliyetinden düşmek suretiyle teklif fiyatını oluşturduğu, söz konusu durumun diğer isteklilere karşı başvuru sahibi lehine avantaj sağladığı ileri sürülmekte ise de, anılan durumun isteklilerce yararlanıp yararlanmama konusunda tercih hakkına sahip oldukları durumlarda geçerli olduğu, davaya konu olayda ise ilgilerin tercihine bakılmaksızın çalıştırılacak işçi sayısının yüzde 3 ü oranında özürlü işçi çalıştırılmasının zorunlu olduğu, hatta bu yükümlülüğe uyulmaması hâlinde her işçi başına 1.700,00.-TL para cezası verileceği dikkate alındığında, böyle bir yükümlülük kapsamında çalıştırmak zorunda işçiler için işverenin Hazine yardımından faydalanmak istememesinin ticari hayatın doğal akışına aykırı olduğu tabiidir. şeklinde gerekçelendirilerek dava konusu işlemin yürütmesi durdurulmuştur tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile ortaya çıkan uyuşmazlıkların giderilmesi için Kamu İhale Genel Tebliği nin 8 (KİGT) 78 inci maddesinde ek bir açıklama yapılmıştır. Söz konusu açıklama şöyledir: İstekliler tekliflerini hazırlarken 4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddelerinde düzenlenen sorumluluk çerçevesinde engelli işçi çalıştıracaklarını beyan etseler dahi, tekliflerin eşit koşullarda değerlendirilmesini sağlamak amacıyla tekliflerin değerlendirilmesinde bu durum dikkate alınmayacak, bütün istekliler tekliflerini olağan işçilik bedelleri üzerinden vereceklerdir. Ancak işin yürütümü sırasında yüklenicinin engelli işçi çalıştırması durumunda, yükleniciye fazla ödeme yapılmasını engellemek amacıyla 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar gereğince, engelli işçi çalıştırma nedeniyle Ha- 7 Kamu İhale Kurulu nun tarih ve 2012/MK-266 sayılı Kararı tarih ve sayılı R. G. de yayımlanmıştır. 44 Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi

6 zine tarafından karşılanan prim tutarı, idarece yüklenicinin hakedişinden kesilecektir. Yukarıya aktarılan açıklama çerçevesinde fiyat farkı hesaplanan hizmet alımı ihalelerinde gerek yaklaşık maliyetin tespiti gerekse tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında engelli işçilere Hazine tarafından sağlanan katkı göz önüne alınmadan işlem yapılmalıdır. Yükleniciye yapılacak ödemelerde ise yüklenicinin engelli işçi çalıştırması nedeniyle Hazine tarafından kendisine bir katkı sağlanması hâlinde fiyat farkı hesaplanması suretiyle bu katkı tutarı kadar bir kesintiye gidilmelidir. Bununla birlikte fiyat farkı hesaplanmayacak işlerde ise engelli işçi çalıştırılsa ve yüklenici bu husus nedeniyle avantaj sağlasa bile, hakedişlerden herhangi bir kesinti yapılmamalıdır. Emekli işçilerin çalışmalarına ilişkin olarak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 9 geçici 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi veya sigortalı olanlar, vazife malûllüğü, malûllük ve yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlar ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edenler hakkında sosyal güvenlik destek primine tabi olma bakımından bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. Ancak; a) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışanlar için sosyal güvenlik destek primi oranı 80 inci maddeye göre tespit edilen prime esas kazançlar üzerinden 81 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen prim oranına yüzde 30 oranının eklenmesi suretiyle bulunan toplamdır. Yüzde 30 oranının dörtte biri sigortalı, dörtte üçü işveren hissesidir. Bu kapsamda sayılan kişilerden sosyal güvenlik destek primine tabi olanların prim ödeme yükümlüsü bunların işverenleridir. Bunlar hakkında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. hükmü yer almaktadır. Anılan hükme göre emekli aylığı almakta iken tekrar bir işe girerek çalışmaya başlayan kişilerin işçi tarafından ödenmesi gereken prim oranları normal bir işçiye nazaran daha düşük olmaktadır. Fiyat farkı hesaplanan hiz tarih ve sayılı R. G. de yayımlanmıştır. Şubat 2014 Yıl: 14 Sayı: 161 met alımlarında emekli işçilerin çalıştırılması durumunda emekli işçilerin normal işçiye göre sağladığı avantajların fiyat farkı hesaplanması ile yükleniciden kesilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Buna karşılık fiyat farkı hesaplanmayan işlerde ise emekli işçi çalışsa bile herhangi bir kesintinin yapılması mümkün değildir. KİGT nin üncü maddesindeki açıklamaya göre yol ve yemek bedelinin nakdî olarak ödeneceği öngörülen ihalelerinin idari şartnamelerinde, yol ve yemek bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir. Her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla veya eksik günleri dikkate alınmayacaktır. İdari şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacak ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır. Yol ve yemek için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır. Sosyal güvenlik mevzuatına göre aylar 30 gün kabul edildiğinden, ayın gün sayısına bakılmaksızın, her ay için dokümanda belirtilen gün sayısı kadar yol ve yemek bedelinin hesaba katılması gerekir. Örneğin ayda 26 gün üzerinden yol ve yemek bedeli ödenen bir işte Şubat ayında fiili çalışma gün sayısına bakılmadan 26 gün üzerinden yol ve yemek yardımı hesaplanmalıdır. Bununla birlikte sözleşmenin uygulanması aşamasında yol ve yemek yardımında değişik nedenlerle eksik hesaplama yapılabilir. Örneğin işçi istirahatli olabilir veya yıllık izin kullanabilir. Bu durumda, aydaki gün sayısı 30 un altına indiği durumlarda, aydaki fiili gün sayısına göre hesaplama yapılmalıdır. Örneğin 31 gün olan Mart ayında işçinin iki gün işe gelmemesi durumunda aydaki gün sayısı 29 olduğundan parmak hesabı yöntemiyle ücret ile yol ve yemek yardımı hesaplanmalıdır. İşçinin işe gelmediği gün sayısı çıkarıldıktan sonra aydaki gün sayısının 30 olduğu durumda ise kanaatimizce hesaplama şu şekilde yapılmalıdır: Örneğin işçi Mart ayında işe bir gün gelmemişse bu durumda bir günlük ücret (ücret/30) eksik ödenecektir. Buna karşılık bu ayda geriye 30 gün kaldığı ve 5510 sayılı Kanun a göre aylar 30 gün kabul edildiği için prim bakımından tam ay çalışılmış gibi işlem yapılmalıdır. 45

7 Son olarak yol yardımının ayni şekilde servis ile karşılandığı duruma değinmek gerekir. İşçilerin işe gelişgidişleri yüklenici tarafından bir araçla ayni olarak sağlanıyorsa bu hâlde işçi işe gelmese bile, diğer işçiler için o araç tahsis edileceğinden, herhangi bir kesintiye gidilmemelidir. Buna karşılık yol giderine ilişkin olarak personele mutat taşıt bileti verilmesi öngörülürse, yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edildiğinden, herhangi bir nedenle işe gelmeyen işçiye verilmesi gereken bilet tutarı kadar kesinti yapılmalıdır. 4. HAKEDİŞLERDEN YAPILACAK KESİNTİLER İdare tarafından hakedişlerde yapılacak kesintiler özellikle işçi alacakları ve kamu alacakları bakımından önem arzetmektedir İşçi Alacakları İçin Yapılan Kesintiler İhaleler sonucu imzalanan sözleşmeler idareler tarafından tek yanlı olarak hazırlanmaktadır. İstekliler de ihale dokümanındaki şartları kabul ederek ihaleye teklif vermektedir. İhaleler sonucunda imzalanan sözleşmeler KİSK e göre yürütülür. İdare ile yüklenici arasında imzalanmış sözleşme hükümlerinde KİSK te sayılan hâller dışında değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez sayılı Türk Borçlar Kanunu nun 10 (TBK) 27 nci maddesine göre kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür. Sözleşmenin içerdiği hükümlerden bir kısmının hükümsüz olması, diğerlerinin geçerliliğini etkilemez. Ancak, bu hükümler olmaksızın sözleşmenin yapılmayacağı açıkça anlaşılırsa, sözleşmenin tamamı kesin olarak hükümsüz olur. Tarafların anlaşarak ortadan kaldırmaları mümkün olmayan kurallar emredici niteliktedir. İhale dokümanındaki emredici hukuk kurallarına aykırı düzenlemelere rağmen sözleşmenin imzalandığı durumlarda sözleşmenin sadece bazı şartları için butlan sebebinin varlığı hâlinde, kural olarak, sözleşme geçerlidir, söz konusu şartların hükümsüz sayılması ile yetinilir. 11 İşçi ücretleri bakımından hizmetin sunulmasında tarih ve sayılı R. G. de yayımlanmıştır. 11 REİSOĞLU, Safa, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 22. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul, 2011, ss öncelikle sözleşme hükümlerine riayet etmek gerekir. Sözleşme hükümlerinde TBK nin 27 nci maddesi kapsamında uygulanamaz şartların varlığı hâlinde bu şartların hükümsüz sayılması gerekir. İşçi ücretleri, kural olarak, en geç ayın son günü veya peşin ödeme kararlaştırılmışsa ayın ilk gününde ödenmek zorundadır. Örneğin Ağustos ayına ait ücret bu ayın son günü muaccel hâle gelir. Yüklenici ile işçi arasındaki iş sözleşmesinde ücretin ödenmesine ilişkin farklı bir tarih kararlaştırılması hâlinde iş sözleşmesine konan şart geçersiz olacaktır. Öte yandan yüklenicinin işçilere ödeme yapması ile idareden alacağı arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır. Bu nedenle yüklenicinin idareden olan alacaklarını zamanında veya tam olarak alamaması hâlinde bile işçilerinin ücretini zamanında ve tam olarak ödemesi gerekir. HİGŞ nin hizmetin sunumunda çalışan işçilerin özlük haklarını düzenleyen 38 inci maddesiyle işçi ücretlerinin ödenmesinin kontrolü hususunda idareye görev ve sorumluluk yüklenmiştir. İdarenin sadece personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında değil, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında da işçi ücretlerinin zamanında ve tam olarak ödendiğini kontrol ve gerekiyorsa ödenmesini temin etmesi gerekir. İdarelerin ücret konusundaki sorumluluğu temel ücrete ilişkindir. Bu nedenle idarenin fazla çalışma, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ile ikramiye vb. alacaklarla ilgili bir sorumluluğu yoktur. 12 Yüklenicinin iş verdiği alt yüklenicilerin işçileri de yüklenicinin işçileri hükmünde olup, bunların ücretlerinin ödenmesinden de doğrudan doğruya yüklenici sorumludur. Personel alacakları, hakediş raporunun düzenlendiği tarihten önceki (işçi ücretleri ödeme günü öncesindeki) günler için belirlenmiş sayılır. Bu tür alacakların üç aylık tutarından fazlası hakkında idareye herhangi bir sorumluluk düşmez. Kontrol teşkilatı işyerinde çalışanlar arasında yüklenici veya alt yüklenicilerce ücretleri ödenmeyen işçilerin bulunup bulunmadığını kontrol etmelidir. İşçilerin alacağı ücretlerin asgari tutarlarının ihale dokümanında 12 Yargıtay 9 uncu Hukuk Dairesi nin tarih ve E: 2008/14820, K: 2010/3174 sayılı Kararı ile tarih ve E:2009/12074, K:2010/378 sayılı Kararı (MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi; ASTARLI, Muhittin, İş Hukuku, 5. Bası, Ankara, Turhan Kitabevi, 2012, s. 635). 46 Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi

8 düzenlendiği durumlarda işçi ücretlerinin ihale dokümanına uygun şekilde ödenmesi gerekir. İhale dokümanında sözleşme konusu işte çalışacak işçilerin alacağı ücrete ilişkin bir düzenleme bulunmaması durumunda ise idare öncelikle işin yapılmakta olduğu işkolu veya meslekte aynı tipteki bu iş için yasal olarak belirlenen ücretin alınmasını sağlamakla yükümlüdür. Ücretin mevzuatla tespit edilmemiş olması hâlinde toplu iş sözleşmesine bakılmalı, toplu iş sözleşmesinin bulunmaması hâlinde ise en yakın ve uygun bir bölgedeki işkolu veya meslekteki aynı tip bir iş için öngörülen ücretin işçilere ödenmesi sağlanmalıdır. Personel alacaklarının kontrol edilebilmesi için yüklenicinin teknik ve yönetici personeli ile işçilerine yaptığı ödemelerin bordrolarından birer kopyasını, bordroların düzenlenmesi tarihinden başlayarak en çok bir ay içinde, kontrol teşkilatına vermesi gerekir. Bu bordrolarda teknik ve yönetici personel ile işçilerin sanatları ve çalıştıkları yerler, ad ve soyadları ile doğum yerleri ve tarihleri belirtilir. Bordrolarda yüklenicinin veya vekilinin imzası bulunmalıdır. Ayrıca kontrol teşkilatı ücretlerin ödenmediği veya eksik ödendiği yönündeki işçi talep ve ihbarlarını değerlendirerek, yükleniciden ve alt yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin yüklenicinin hakedişinden ödenmesini sağlar. Yüklenicinin hakediş istemesi üzerine, bu istek ve hakedişin ödenmesi planlanan tarih, şantiye şefliği, işyeri ilan tahtası veya işçilerin toplu bulunduğu yerler gibi işçilerin görebileceği yerlere yazılı ilan asılmak suretiyle duyurulur. İdarenin işçi ücretlerinin ödenip ödenmediği konusunda kontrol yükümlülüğü bulunmaktadır ve yapılan ilan üzerine işçilerin başvuruda bulunmamaları ile bu sorumluluk ortadan kalkmaz. 13 İlanın yapıldığı, kontrol teşkilatının ve yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisinin imzaladıkları bir tutanakla tespit edilerek bu tutanağın bir kopyası hakedişin ödeme yerine gönderilir. İşçilerin geriye doğru en çok üç aylık ücret alacakları, yüklenici veya alt yüklenicinin kayıtları ile varsa puantaj ve daha önceki hesap pusulalarından incelenir. Yapılan bu inceleme sonucunda anlaşmaya varılan alacakların yüklenici tarafından bordroya bağlanması sağlanır ve bu bordrolar hakediş raporu ile birlikte ödeme yerine gönderilir. 13 Yargıtay 9 uncu Hukuk Dairesi nin tarih ve 14820/3174 sayılı Kararı ile tarih ve 23984/12566 sayılı Kararı (SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 8. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2012, s. 414). Şubat 2014 Yıl: 14 Sayı: 161 Yüklenicinin hakedişinin ödenmesi gereken kısmından indirilen bu bordro tutarı ayrı bir çekle ödeme biriminin ilgili mutemedine verilir ve bordroda gösterilen alacaklar ilgililere kontrol teşkilatı, yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisinin önünde ödenir. Bu husus ayrıca bir tutanakla tespit olunur. Yapılacak tebligata rağmen yüklenici veya vekili ödemede hazır bulunmazsa bu husus tutanakta belirtilir. HİGŞ deki düzenlemeler dikkate alındığında, işçi ücretlerinin banka vasıtasıyla ödendiği durumlarda bile ödenmeyen işçi ücretlerinin banka aracılığı ile değil mutemet aracılığı ile ödenmesi gerektiği kanaatindeyiz. İdarelerin, çalışan işçilerin ücret haklarını teminat altına alan bu kuralları uygulamamalarından dolayı ortaya çıkan ücret kayıplarını tazmin etmeleri gerekir. Bu gibi durumlarda, mevzuatın uygulanmamasından ötürü işçinin uğradığı ücret kaybı, bir hizmet kusurundan doğan zarar niteliğindedir. Bununla beraber, bu gibi ücret kayıplarından doğan sorumluluk idare hukuku anlamında bir sorumluluk değil, mevzuatın açık hükümlerine göre iş hukuku anlamında müteselsil ve işveren sorumluluğudur Kamu Alacakları İçin Yapılan Kesintiler Yüklenicinin işçilere olan ödenmemiş ücret borcu olmasının yanı sıra idare ile diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi üçüncü kişilere de borcu bulunabilir. İdarenin yükleniciye hakediş ödemesi sırasında ödenmemiş işçi ücretlerinin yanı sıra vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığını da kontrol etme yükümlülüğü vardır. Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Seri: A, Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliği nin 15 Birinci Kısım İkinci Bölümünün V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları başlıklı alt bölümünün I- (2) numaralı bölümünün (a-i) maddesindeki açıklamaya göre, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 16 (KİK) kapsamına giren kurumların bu Kanun kapsamında hak sahiplerine TL nin üzerinde yapacakları ödemeler 14 İZVEREN, Adil; AKI, Erol, İş Hukuku I. Cilt Bireysel İş Hukuku, Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi, İzmir, 1999, s tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. Anılan Tebliğ de Seri: A Sıra No: 2 Tahsilat Genel Tebliği ve Seri: A Sıra No: 3 Tahsilat Genel Tebliği ile değişikliğe gidilmiştir tarih ve sayılı R. G. de yayımlanmıştır. 47

9 48 sırasında vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgenin istenilmesi gerekir. Bu kapsama giren amme alacakları yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim ve banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiler ile bu vergi türlerine ait vergi ziyaı cezaları, gecikme zam ve faizleridir. Sayılan bu vergilerin ve ferîlerinin toplam tutarının TL yi aşması durumunda vergi borcu olduğu kabul edilir. Mezkûr Tebliğ in (4) numaralı bölümünün (4.1-b) bölümüne göre ise KİK kapsamında ödeme yapacak olan kurum ve kuruluşlar, hak sahiplerine ödeme yapmadan önce vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge arayacaklar, bu Tebliğ ile belirlenen tutarın üzerinde vadesi geçmiş borç bulunması hâlinde ödeme yapmayacaklardır. Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmeliğin 17 6 ncı maddesine göre idarece işverenlerin hakedişleri, SGK ye idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenebilir. İdare, işverene yapacağı her hakediş ödemesinden önce, işverenin ve varsa alt işverenlerinin SGK ye idari para cezası, prim ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferîlerinden oluşan borçlarının olup olmadığını, üniteden yazı ile sorar. Ünitece, işverenin ve varsa alt işverenlerinin muaccel borcunun bulunmadığı hususu idareye bir aylık süre içinde yazı ile bildirilir. Yazı ile bildirilmediği sürece, idare tarafından işverene hakediş ödenmez. İşveren ve varsa alt işverenler tarafından çalıştırılan sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgeleri SGK ye verilmemiş veya işyerinde sigortalı çalıştırılmadığı takdirde bu husus bir dilekçe ile SGK ye bildirilmemiş ise bu durum SGK tarafından idareye bildirilir. İdare bu bildirim üzerine ihale konusu işten dolayı tahakkuku olası idari para cezası, prim ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferîlerine mahsup edilmek üzere hakedişten %5 oranında kesinti yapar. Ancak, ihale konusu işyeriyle ilgili aylık prim ve hizmet belgeleri üniteye verildiğin tarih ve sayılı (ikinci mükerrer) Resmî Gazete de yayımlanmıştır. de, SGK kesinti yapılmamasını idareye bildirir. İdarece, işveren ve varsa alt işverenlerinin SGK ye idari para cezası, prim ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferîlerinden oluşan borçlarına mahsup edilmek üzere yapılan kesinti tutarı, ödeme belgesinde gösterilir. Bu kesinti, ödeme makamınca muhasebe kayıtlarına intikal tarihinden itibaren 15 gün içinde SGK ye veya SGK nin önceden bildirilen banka hesabına yatırılır. Hakediş miktarı, işverenin ve varsa alt işverenlerinin SGK ye idari para cezası, prim ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferîlerinden oluşan borcunu karşılamazsa, bakiye borç daha sonra ödenecek hakedişlerden aynı yöntemle kesilerek SGK ye ödenir. Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere idarenin yükleniciye yapacağı hakediş ödemeleri sırasında iş mevzuatı, vergi mevzuatı ve sosyal güvenlik mevzuatının kendisine yüklediği yükümlülükler çerçevesinde işçilerin yükleniciden herhangi bir alacağının olup olmadığını, yüklenicinin vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığını araştırmak ve hakediş ödemesini buna göre yapmak zorundadır. Diğer bir ifadeyle, yüklenicinin idareden hakedişi alabilmesi için sözleşme konusu edimi tam ve kusursuz olarak ifa etmesi yetmez, çalışan işçilerin ücretlerini, vergilerini ve sosyal güvenlik primlerini de zamanında ödemesi gerekir. Ayrıca yüklenicinin sayılan alacaklılar dışında üçüncü kişilere de borcu olabilir. Örneğin yüklenici alacağı üzerinde haciz ve icra takibi olabilir. Yüklenicinin idareden olan alacaklarının borçlarından fazla olması durumunda öncelikle zorunlu olarak ödenmesi gereken borçlar ödendikten sonra kalan tutar yükleniciye ödenir. Buna karşılık yüklenicinin idareden alacaklarının borçlarını karşılamaması hâlinde alacakların öncelik sırasının belirlenmesi önem arz eder. Yüklenicinin idareden alacaklarının öncelik sırası konusunda mevzuatta açık bir hüküm veya açıklama yer almamaktadır. Maliye Bakanlığı nın Seri No: 2005/2 Tahsilat İç Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi

10 Genelgesi nde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 18 gereğince yapılacak takiplerde, haciz varakasının imzalandığı tarih esas alınarak işçilerin bu tarihten önceki üç aylık net ücret alacaklarının ödenmediğinin iddia edilmesi ve bu yönde tespitin bulunması hâlinde, ücret alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra, kalan kısım üzerinde icrai takibat yapılacağı belirtilmiştir. Anılan Genelge ye göre gerek müteahhitlik gerekse diğer işkollarında faaliyette bulunan kişilerin ödenmemiş amme borçları nedeniyle ihale makamları nezdindeki teminat ve istihkakları üzerine tatbik edilen hacizler nedeniyle yapılacak kesintilerin, işçilerin her hakediş dönemi için olan ücret alacaklarının üç aylık tutarı hariç bırakılarak uygulanması gerekmektedir. Hakediş dönemlerinin aylık olması hâlinde ise haciz dışı bırakılacak işçi ücretlerinin ilgili aya ait işçi ücretleri olduğu tabiidir. Diğer taraftan, haciz tatbik edilebilecek hakediş tutarının belirlenmesinde esas alınması gereken ücret kavramından, kesintiler yapıldıktan sonra işçinin eline geçen net ücret tutarının anlaşılması gerekmekte olup bu şekilde tespit edilen ücret tutarları dışında ise hakedişlerin haczini engelleyecek bir unsur bulunmamaktadır sayılı İş Kanunu nun 19 kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hakedişlerinden ücret kesme yükümlülüğünü düzenleyen 36 ncı maddesi her ne kadar yapım işlerine yönelik hüküm içerse de hizmet alımlarında da idarelere yol gösterebilir. Anılan madde hükmüne göre yüklenicilerin her çeşit teminat ve hakedişleri üzerinde yapılacak her türlü devir ve el değiştirme işlemleri veya haciz ve icra takibi bu işte çalışan işçilerin ücret alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra, kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder. Yine HİGŞ nin kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesini düzenleyen 51 inci maddesinde, yükleniciye ait kesin ve ek kesin teminatın yükleniciye iade edilebilmesi için yüklenicinin sözleşme konusu işler nedeniyle idareye ve SGK ye, ücret ve ücret sayılan ödemelere ait vergi borcunun olmaması gerekir. Kanaatimizce yüklenicinin borçlarının hakedişlerden ödenmesi hususunda da tarih ve 8469 sayılı R. G. de yayımlanmıştır tarih ve sayılı R. G. de yayımlanmıştır. bu maddedeki belirtilen alacak öncelik sırasının uygulanması gerekir. İdare, aksine bir yasal zorunluluk olmadığı takdirde, sözleşmenin tarafıdır ve kendisine düşen ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesi için yüklenicinin de kendisine karşı olan yükümlülüklerini eksiksiz ve zamanında yerine getirmesi gerekir. Bu durumda alacaklarda en öncelikli olan ihaleyi yapan idarenin alacaklarıdır. Vergi ve sosyal güvenlik mevzuatının emredici kuralları çerçevesinde alacaklarda öncelik bakımından ikinci sıra vergi ve sosyal güvenliğe ilişkin alacaklarındır. Yüklenicinin sayılan bu borçları ödendikten sonra ödenmeyen işçi ücretleri ödenmelidir. Yüklenicinin borçlarının ödenmesinde son sırada ise sayılanlar dışında kalan üçüncü kişilerin alacakları yer almaktadır. 5. SONUÇ Sözleşmelerin uygulanması sırasında yüklenicinin hakedişlerinin doğru bir şekilde tespit edilmesi büyük önem taşımaktadır. Yükleniciye hak ettiği tutardan fazla ödeme yapılması kamu zararına neden olabileceği gibi eksik ödeme yapılması durumunda da yüklenicinin mağduriyeti ortaya çıkacaktır. İşçilerin izin, istirahat gibi nedenlerle işe gelmedikleri durumlarda hakedişlerin hesaplanması noktasında İşveren Uygulama Tebliği ndeki açıklamalara uyulması gerekir. KAYNAKÇA: İZVEREN, Adil, AKI, Erol. İş Hukuku I. Cilt Bireysel İş Hukuku, Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi, İzmir, 1999 MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi, ASTARLI Muhittin. İş Hukuku, 5. Bası, Ankara, Turhan Kitabevi, 2012 REİSOĞLU, Safa. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 22. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul, 2011 SÜZEK, Sarper. İş Hukuku, 8. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, Şubat 2014 Yıl: 14 Sayı:

SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISININ SGK YA BİLDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISININ SGK YA BİLDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISININ SGK YA BİLDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Resul KURT* I- GİRİŞ Sigortalının işe başlama, işten ayrılma tarihi ile çalışılan ayın kaç gün çektiği, Prim ödeme gün

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI 5510 S.K. MD. 90 İşverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/9/2008 No : 2008/14174

Detaylı

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI SİRKÜLER NO: YORDAM 2016/S 12 İST. 16.02.2016 ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI Asgari ücrete; işveren desteğine ilişkin 6661 sayılı kanun 27.01.2016 tarih ve 29606

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 5455 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/9/2008 No

Detaylı

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 6645 SAYILI KANUNLA 5510 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Kurumdan aylık alanlardan 4/b kapsamında çalışanların SGDP Primi oranı düşürüldü Kurumdan aylık ve gelir almakta iken 4/ b kapsamında çalışmağa

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELERDEN ÜCRET HESAPLARINA VE MUHASEBE İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI KONULARIN AÇIKLANMASI 15 5510 SAYILI SOSYAL

Detaylı

5763 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN 5 PUANLIK İŞVEREN İNDİRİMİ HAKKINDA DUYURU

5763 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN 5 PUANLIK İŞVEREN İNDİRİMİ HAKKINDA DUYURU 5763 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN 5 PUANLIK İŞVEREN İNDİRİMİ HAKKINDA DUYURU 12/5/2008 tarihli ve 5763 sayılı Kanunun 24 ncü maddesinde; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Eylül 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27012 (2. Mükerrer) YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2008/14174 Ekli Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve

Detaylı

SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM

SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM 23 Ekim tarihinde yayımlanan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uygulamasında Özellik Arzeden Hususlar başlıklı yazımızın PRİM ORANLARI

Detaylı

FİYAT FARKI HESAPLAMALRI DURSUN AKTAĞ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI

FİYAT FARKI HESAPLAMALRI DURSUN AKTAĞ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FİYAT FARKI HESAPLAMALRI DURSUN AKTAĞ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

10.04.2015/9-1 DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILAN İHALE KONUSU İŞLERDE TEŞVİK UYGULAMASINA İLİŞKİN 2015/12 SAYILI GENELGE YAYINLANDI

10.04.2015/9-1 DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILAN İHALE KONUSU İŞLERDE TEŞVİK UYGULAMASINA İLİŞKİN 2015/12 SAYILI GENELGE YAYINLANDI 10.04.2015/9-1 DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILAN İHALE KONUSU İŞLERDE TEŞVİK UYGULAMASINA İLİŞKİN 2015/12 SAYILI GENELGE YAYINLANDI ÖZET : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 01.07.2008 Tarihinden İtibaren, İşverenlerin 50 veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İş Yerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı 1 / 6 Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE İlgi : a) 04.09.2006 tarihli ve 8947 sayılı yazımız, b) 18.08.2010 tarihli ve 6714 sayılı yazımız. İdaremiz tarafından yürütülmekte

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2016 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

DESTEK DOKÜMANI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5921 Kabul Tarihi: 11/8/2009 MADDE 1 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik

Detaylı

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLAE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

G E N E L G E 2009 13

G E N E L G E 2009 13 T.C. Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.5.01.08.00/31-146 16.1.2009 Konu : İhalelere katılmak üzere düzenlenecek olan yazılar G E N E L G E 2009 13 1- Genel

Detaylı

ASGARİ ÜCRETE DEVLET DESTEĞİNİN, AYLIK SGK BİLDİRGESİNDE NASIL GÖSTERİLECEĞİ HAKKINDA SGK dan DUYURU ( )

ASGARİ ÜCRETE DEVLET DESTEĞİNİN, AYLIK SGK BİLDİRGESİNDE NASIL GÖSTERİLECEĞİ HAKKINDA SGK dan DUYURU ( ) Asgari ücret teşvikinde bunlara dikkat! 2016 yılında yaşanan yüksek asgari ücret artışını dengelemek amacıyla 1 Ocak tan itibaren geçerli olmak üzere 2016 yılı için asgari ücret prim teşviki geldi. Buna

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2014 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

KONU: ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VE DESTEKTEN YARARLANMA ŞARTLARI.

KONU: ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VE DESTEKTEN YARARLANMA ŞARTLARI. Altınova Mah. Yeni Yalova Yolu Cad. Buttim Plaza No: 424-4 / 1702 16250 Osmangazi / BURSA T: +90 (0224) 211 42 24 F: +90 (0224) 211 42 49 www.saymmas.com.tr Sirküler No: 1797 Sirküler Tarihi: 15.02.2016

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/13 TARİH: İhalelere Katılmak Üzere Gerekli Sosyal Güvenlik Prim Borcu Yazı Formları

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/13 TARİH: İhalelere Katılmak Üzere Gerekli Sosyal Güvenlik Prim Borcu Yazı Formları VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/13 TARİH: 06.02.2009 KONU İhalelere Katılmak Üzere Gerekli Sosyal Güvenlik Prim Borcu Yazı Formları Sosyal Güvenlik Kurumu 16.01.2009 tarihinde 2009-13 sayılı Genelgeyi yayımlanmıştır.

Detaylı

27.01.2015/3-1 ÖZET :

27.01.2015/3-1 ÖZET : 27.01.2015/3-1 2015 YILINDA UYGULANACAK PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN 2015/4 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine

Detaylı

Murat ARAPGİRLİ ASGARİ İŞÇİLİK MALİYETİ VE FİYAT FARKI

Murat ARAPGİRLİ ASGARİ İŞÇİLİK MALİYETİ VE FİYAT FARKI Murat ARAPGİRLİ ASGARİ İŞÇİLİK MALİYETİ VE FİYAT FARKI 1. GİRİŞ İhaleye katılan istekliler tekliflerini sözleşme süresini dikkate alarak vermektedir. İhale konusu işte kullanılacak girdi maliyetlerinde

Detaylı

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır I- GİRİŞ : 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan

Detaylı

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR 1. Hangi işler ev hizmeti sayılır? Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

SİRKÜLER 2008/19. : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler

SİRKÜLER 2008/19. : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler SİRKÜLER 2008/19 SİRKÜLERİN Tarihi : 28.05.2008 Konusu : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler Mevzuat : 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (R.G: 08.09.1999/ 23810) 4857 Sayılı İş Kanunu (R.G:10.06.2003/

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/043 BURSA, 09.06.2014. Konu: Sosyal Hizmetlerden Yararlanmış ve Yararlanan Kişilerden Dolayı SGK Pirim Teşviki Hakkında

SİRKÜLER: 2014/043 BURSA, 09.06.2014. Konu: Sosyal Hizmetlerden Yararlanmış ve Yararlanan Kişilerden Dolayı SGK Pirim Teşviki Hakkında SİRKÜLER: 2014/043 BURSA, 09.06.2014 Konu: Sosyal Hizmetlerden Yararlanmış ve Yararlanan Kişilerden Dolayı SGK Pirim Teşviki Hakkında Sayın Mükellefimiz, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu(1) nun Ek-1.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010 KONU Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile İdari Para Cezalarına, Geçici İş Göremezlik Ödeneklerine ve Borçlanmaya Esas Tutarlar Bilindiği üzere,

Detaylı

TAM GÜN SABİT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

TAM GÜN SABİT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ TAM GÜN SABİT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ Bakanlığımız Döner Sermaye Sabit Ödeme Uygulaması konulu 2010/53 nolu genelgesinin uygulanmasına ilişkin işlem süreci ve hesaplama örnekleri

Detaylı

TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ TEŞVİK NEDİR Sosyal Güvenlik Kurumu yada diğer Kamu Kuruluşları (İş-Kur, Hazine, vb) tarafından sağlanan teşviklerden anlaşılması gereken işverenin daha az prim ödemek

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V.

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Telefon : 0312 458 71 10 Faks : 0312 432 12 37 1/8 Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 17.01.2014 Sirküler No : 2014 / 4 SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından milli seviyede tek asgari ücret

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.01.00/137 19/02/2010 Konu : 2010 Yılı Gelir ve Aylık Artışları. G E N E L G E 2010/30 Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; - 55 inci

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ, ÇOKZOR DURUMUN TESPİTİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ, ÇOKZOR DURUMUN TESPİTİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ, ÇOKZOR DURUMUN TESPİTİ Mikail KILINÇ * 1.GİRİŞ 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca, Sosyal Güvenlik

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K.MD. 85 İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2008-27

SİRKÜLER RAPOR 2008-27 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

YERALTI KÖMÜR İŞLETMELERİNDE İŞÇİ MALİYETLERİNE UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YERALTI KÖMÜR İŞLETMELERİNDE İŞÇİ MALİYETLERİNE UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI 27.06.2016/29-1 YERALTI KÖMÜR İŞLETMELERİNDE İŞÇİ MALİYETLERİNE UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ ile 3213 sayılı Maden Kanununun geçici 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0. 19-115708-184 Konu : Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları GENELGE 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun

Detaylı

EKSİK GÜN BİLDİRİMİ VE UYGULAMA SORUNLARI

EKSİK GÜN BİLDİRİMİ VE UYGULAMA SORUNLARI 11 resul kurt:layout 1 11/9/10 3:13 PM Page 173 EKSİK GÜN BİLDİRİMİ VE UYGULAMA SORUNLARI Dr. Resul KURT I- GİRİŞ Son dönemlerde Meslek Mensuplarının en çok sorun yaşadığı konuların başında eksik gün bildirimi

Detaylı

İHALE KONUSU İŞLERDEN KAYNAKLANAN BORÇLARIN TAKİBİ

İHALE KONUSU İŞLERDEN KAYNAKLANAN BORÇLARIN TAKİBİ İHALE KONUSU İŞLERDEN KAYNAKLANAN BORÇLARIN TAKİBİ T.C. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Sigorta Primleri Daire Başkanlığının yayınlamış olduğu 16-358 Ek ve 16-359 Ek

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ 6385 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması başlığını taşıyan Geçici

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren Mali Tatil uygulaması,

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE KAMU İHALE MEVZUATI 2015 YILI HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİ. Sn. Bahadır KADRON

TÜM YÖNLERİYLE KAMU İHALE MEVZUATI 2015 YILI HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİ. Sn. Bahadır KADRON TÜM YÖNLERİYLE KAMU İHALE MEVZUATI 2015 YILI HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİ Sn. Bahadır KADRON Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile yedinci ve dokuzuncu

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 (27 Şubat 2008 Tarihli ve 26800 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe

Detaylı

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER Sayı : 2013/46 25/05/2013 Konu : Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Sgdp) Borçlarının Yapılandırılması Hk. SİRKÜLER SGDP borcu bulunan kişilerin bu borçlarını yapılandırabilmeleri için son başvurunun 31

Detaylı

Kamu İdarelerince Yapılan Hakediş ve Diğer Ödemelerden Kesilen Vergi ve SGK Borcu ile Bunların Muhasebeleştirilmesi

Kamu İdarelerince Yapılan Hakediş ve Diğer Ödemelerden Kesilen Vergi ve SGK Borcu ile Bunların Muhasebeleştirilmesi Kamu İdarelerince Yapılan Hakediş ve Diğer Ödemelerden Kesilen Vergi ve SK Borcu ile Bunların Muhasebeleştirilmesi ÖMER DAĞ* 58 1. İRİŞ ÖZET Kamu idarelerinin mal ve hizmet alımlarından dolayı yapılacak

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hakkında Tebliğ aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanun Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 28/9/2008 tarihli ve

Detaylı

Sayı : B.13.2.SGK.5.01.08.00/31-327 14.4.2009 Konu : 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklara ilişkin teşvik uygulamaları

Sayı : B.13.2.SGK.5.01.08.00/31-327 14.4.2009 Konu : 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklara ilişkin teşvik uygulamaları T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.5.01.08.00/31-327 14.4.2009 Konu : 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031- 19/01/2011 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NA EKSİK GÜN BİLDİRİMİ UYGULAMASINDA SON DEĞİŞİKLİKLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NA EKSİK GÜN BİLDİRİMİ UYGULAMASINDA SON DEĞİŞİKLİKLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NA EKSİK GÜN BİLDİRİMİ UYGULAMASINDA SON DEĞİŞİKLİKLER Dr. Resul KURT* Gözde UYGUR** I- GİRİŞ Sosyal güvenlik sistemimizde, çalıştırdıkları sigortalıların çalışma gün sayısını eksik

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 65 24/1/2012 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (28.02.2009 ve 28.09.2009 tarihli değişikliklerle güncellenmiştir.) Mehmet TURŞUCU Mali Hizmetler

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 9719 SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5458 Kabul Tarihi : 22/2/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2006

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu

Detaylı

DUYURU: 07.11.2014/29

DUYURU: 07.11.2014/29 DUYURU: 07.11.2014/29 11.09.2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

Sirküler Tarihi : 15.06.2011 Sirküler No : 2011/32 : 6111 Sayılı Kanunla Yapılan Sigorta Primi Desteği Düzenlemeleri Hk

Sirküler Tarihi : 15.06.2011 Sirküler No : 2011/32 : 6111 Sayılı Kanunla Yapılan Sigorta Primi Desteği Düzenlemeleri Hk AKKOR SĐRKÜLER Akkor YMM LTD.ŞTĐ. Tel: (216) 467 10 73 Bağdat Cad. No.353 D:8 Fax: (216) 467 01 73 34728 Caddebostan E-mail:info@akkorymm.com Kadıköy / Đstanbul web:www.akkorymm.com.tr Sirküler Tarihi

Detaylı

KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR NEDİR VE KURUMA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?

KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR NEDİR VE KURUMA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR? KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR NEDİR VE KURUMA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR? Mehmet KARAKOÇ 1 1. GIRIŞ 5510 sayılı Kanunun farklı çalışan gruplarını kapsama alması ve özellikle de kamuda çalışanlarla

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.00.00.00/ 130 15 /05/2009 Konu : Gelir ve Aylıkların Birleşmesi. G E N E L G E 2009/70 Bilindiği üzere, 5754 sayılı Kanunla değişik 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR

PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR I- GİRİŞ 5510 sayılı Kanun(1) un 80. maddesinde prime esas kazançlar düzenlenmiş olup, birinci fıkrasındaki; 4/a kapsamındaki sigortalılar ile ilgili

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73 031 10/59 20.1.2010 Konu: Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile idari para cezalarına,

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/93 23/1/2013 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında çimento işveren ocak 2010 Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Ekim-Kasım-Aralık 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 22 Ekim 2009 tarih ve 27384 sayılı Resmi Gazete de Çevre Denetimi

Detaylı

6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI. www.pakis.com.tr

6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI. www.pakis.com.tr 6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI www.pakis.com.tr 1) AF UYGULAMASI 2) TAKSİTLENDİRME 3) İŞ KANUNU DÜZENLEMELERİ 4) DİĞER ÇEŞİTLİ DÜZENLEMELER AF UYGULAMASI A- Aslına bağlı olmayan vergi cezalarının ve SGK

Detaylı

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5698 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarım İşçileri

Detaylı

A K A D E M İ SİRKÜLER 2014-19

A K A D E M İ SİRKÜLER 2014-19 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ve KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE K.K.E.G. DETAYI HAKKINDA AÇIKLAMA Şirketler vereceği Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Kurumlar Geçici Vergi Beyannamelerinde Kanunen Kabul

Detaylı

İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI II. HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİ VE HESAPLANMASI

İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI II. HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİ VE HESAPLANMASI İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI Umut TOPCU * I- GİRİŞ Hafta tatili, çalışma süresi kavramının ortaya çıkışı ve işçinin korunması bakımından sınırlandırılması

Detaylı

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16)

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-21 6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16) www.taxand.com SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNA BAĞLI TAHSĠL DAĠRELERĠNCE

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 98547999/891 28/10/2014 Konu: 6552 sayılı Kanunla 4/1-(a) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler. GENELGE 2014/29 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı

Detaylı

SİRKÜLER (2012/23) İDARİ PARA CEZALARINDA İNDİRİM

SİRKÜLER (2012/23) İDARİ PARA CEZALARINDA İNDİRİM SİRKÜLER (2012/23) KONU : 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükmleri uyarınca kesilen İdari Para Cezalarında İndirim. Bilindiği üzere yukarıda bahsi geçen kanunun 102. Maddesinin

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/202

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/202 16.12.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/202 KONU: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, daha önce yayımlanmış olan İşveren Uygulama Tebliğinde değişiklik

Detaylı

6661 SAYILI ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI

6661 SAYILI ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI 27.01.2016/4-1 6661 SAYILI ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 27/01/2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6661 sayılı Kanun ile 2016

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Tarih 14/01/2009 Sayı KKDF-1/2009-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme

Detaylı

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 2925 Kabul Tarihi : 17/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 20/10/1983 Sayı: 18197 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 763 BİRİNCİ

Detaylı

SİRKÜLER 2015/29. İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilecektir.

SİRKÜLER 2015/29. İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilecektir. SİRKÜLER 2015/29 07/05/2015 Sayın Yetkili; Kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8546 Karar No. 2012/8662 Tarihi: 14.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ ÖZETİ: 506 sayılı Yasanın 61. maddesine

Detaylı

MEVZUATA GİRMİŞ TEŞVİKLER

MEVZUATA GİRMİŞ TEŞVİKLER MEVZUATA GİRMİŞ TEŞVİKLER 5510 Sayılı Kanunun 81. maddesi kapsamında beş puanlık prim desteği 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunu geçici 7. ve geçici 9. madde kapsamında teşvikler 6111 sayılı kanunla

Detaylı