İNSAN KAYNAKLARI KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNSAN KAYNAKLARI KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI"

Transkript

1 İNSAN KAYNAKLARI KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI KAMU GÖREVLİLERİ SORUŞTURMA USUL VE ESASLARI 1

2 TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU SORUġTURMA USUL ve ESASLARI KAMU GÖREVLĠLERĠNĠN SORUġTURULMASI * Kamu görevlisi, kamu yararına uygun bir Ģekilde yürürlükteki mevzuatın kendisine verdiği yetkiye dayanarak kamu hizmetlerini yerine getirirken, onun bir fiil veya hali neticesinde üçüncü kiģilerin ve kamunun zarar görmesi durumunda o kamu görevlisi hakkında adli ve idari yönden sorumluluklar doğacaktır. *Ceza Muhakemesi Kanununun 2 nci maddesine göre soruģturma; kanunun yetkili kıldığı mercilerce ihbar ve Ģikayet yolu ile bildirilen veya kendiliklerinden muttali oldukları suç Ģüphesinin yetkili mercilerce öğrenilmesinden, iddianamenin kabulüne kadar geçen yasal araģtırma evresi olarak tanımlanmaktadır. *Kamu görevlilerinin soruģturması ise; kamu görevlileri hakkında bir suç iddiasının yetkili mercilerce öğrenilmesinden baģlayarak kolluk kuvvetleri, müfettiģlik veya muhakkiklik ve ilgili savcılık tarafından bu iddia ile ilgili olarak yapılan her türlü araģtırma, inceleme ve bilgi-belge toplama, delil toplama neticesinde iddia konusunu somut delillerle sübuta erdirmek amacıyla yapılan araģtırma evresi olarak tanımlanmaktadır. KAMU GÖREVLĠLERĠ HAKKINDA YAPILAN SORUġTURMA TÜRLERĠ 1- Disiplin soruģturması: ĠĢlenilen suç kamu görevlilerince idari düzenin iģleyiģine karģı ortaya çıkmıģsa, o kamu görevlilerinin idarenin iģleyiģine uygun davranmalarını sağlamak üzere idari mercilerce yürütülen inceleme ve soruģturma iģlemlerine ise Disiplin soruģturması denilmektedir sayılı yasaya göre yapılan soruģturma: Kamu görevlisi görevinden kaynaklı olarak iģlediği bir suçtan dolayı 4483 sayılı yasada gösterilen idari mercilerce ön incelemeye tabi tutulur. Bu inceleme neticesinde Cumhuriyet Savcılığına suçu iģlediğine kanaat getirilen kamu görevlisi hakkında soruģturma ve kamu davası açma izni verilir sayılı yasaya göre yapılan soruģturma: ĠĢlenilen suç kamu görevlisinin yürüttüğü görevi nedeniyle ortaya çıksa da 3628 sayılı yasa kapsamına giren suçlar idari mercilerce değil doğrudan Cumhuriyet BaĢsavcılıklarınca soruģturulur. 4- Genel hükümlere göre yapılan soruģturma: ĠĢlenilen suç Türk Ceza Kanunu kapsamında olup da; yukarıda zikredilen kanunların kapsamına girmiyorsa Kamu görevlisi hakkında genel hükümlere göre soruģturma yapılır. 2

3 1- DĠSĠPLĠN SORUġTURMASI 1.1 Memur nedir? Türk Hukukunda memur tanımı çeģitli kanunlarda farklı Ģekillerde tanımlanmıģtır. * 1982 Anayasasının 128 inci maddesine göre Memur; «Devletin, Kamu iktisadi teģebbüsleri ve diğer kamu tüzel kiģilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.» Ģeklinde tanımlanmıģtır. * 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesine göre Memur; Kamu Hizmetleri; memurlar, sözleģmeli personel, geçici personel ve iģçiler eliyle gördürülür; Memur: Mevcut kuruluģ biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kiģiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen, asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu kanunun uygulanmasında memur sayılır. Bu tanımlananlar dıģındaki kurumlarda genel politika tespiti, araģtırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi iģlerde görevli ve yetkili olanlarda memur sayılır. * Türk Ceza Kanunu açısından memur; mezkur kanunda memur sıfatı yerine Kamu görevlisi ibaresi kullanılmaktadır. Kamu görevlisi «Kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kiģi» olarak tanımlanmıģtır. 1.2 Kamu Hizmeti Nedir? Memurun tanımını yaparken sürekli olarak karģımıza kamu hizmeti kavramı çıkmaktadır. Mezkur tanımlar ıģığında memurun yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmeti kavramından ne anlaģılması gerektiğini ortaya koymak gerekir. Kamu Hizmetleri; devlet veya kamu tüzel kiģileri tarafından veya bunların gözetimi altında genel ve ortak ihtiyaçları karģılamak ve tatmin etmek, kamu faydasını sağlamak için yapılan ve kamuya sunulmuģ bulunan devamlı ve düzenli faaliyetlerdir. Bir yerde kamu hizmetinden söz edebilmek için; * Devlet veya kamu tüzel kiģileri tarafından veya bunların gözetimi altında kurulan ve iģleyen bir yapı olmalıdır. * Bu yapılarda Kamu hizmetini görmekle görevli idarenin sürekli, sabit ve normal kadrosuna girmiģ ve bu kadroya bağlı olarak çalıģan idarenin hiyerarģik denetimi içinde yer alan personelin olması gerekir. Tanıma bakıldığında ortada bir yapı olacak, bu yapıda kamu hizmetini vermekle görevli personel bulunacak ve idarenin hiyerarģik yapısı altında olacaktır. O halde hiyerarģinin tanımlanması da gerekmektedir. HiyerarĢi; Yetki, rütbe veya aģama sırası anlamında olup, Özellikle Kamu Yönetiminde en küçük memurdan baģlayarak onun en yüksek amirine kadar olan yetki ve sorumluluk sıralamasını ifade eder. BaĢkent örgütünün kendi taģra örgütleri üzerindeki denetimi ile bir idari kuruluģ veya kurumun kendi içindeki bütünlüğü hiyerarģik denetim ile sağlanır. ĠĢte kurumumuz uhdesindeki bu bütünlük ve denetim ise disiplinle sağlanmaktadır. Disiplin; Kamu hizmetlerini vermek için oluģturulan idari teģebbüslerde görev ifa eden personelin o idari teģebbüsün yasalarına ve düzenle ilgili ortaya konan kurallarına özenle uymalarını sağlamak amacıyla alınan önlemler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Ġdari yapı içinde görev ifa eden personelin o idari yapı tarafından belirlenmiģ ödev ve yasaklarına uygun davranmalarını sağlamaya yönelik cezalandırma iģlemidir. ġayet idarenin personeli iģ hayatında belirlenen kurallara uygun davranmazsa ortaya disiplin suçu çıkmaktadır. Disiplin Suçu; Herhangi bir kurumda çalıģan personelin o kurumda verilmeye çalıģılan kamu hizmetini ve çalıģma hayatını düzenleyen hukuki normları mevzuata aykırı bir Ģekilde ihlal etmesi sonucu ortaya çıkan hukuksal durum olarak tanımlanabilir. Mezkur suçlardan birini iģleyen personele suçta ve cezada kanunilik ilkesi uyarınca hukuki düzende ihlale sebebiyet veren davranıģının ağırlık derecesine göre kanunda zikredilen cezalardan birinin uygulanması ise Disiplin cezası olarak tanımlanmaktadır. Kanunda suç olarak tanımlanmayan hiçbir eyleme ceza verilemez.. 3

4 1.3 DEVLET MEMURLARININ ÖDEV VE SORUMLULUKLARI *657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 6 ncı maddesine göre; Devlet Memurları, Anayasaya, kanunlara sadakatle bağlı olmak zorundadır. *657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 7 nci maddesine göre; Devlet Memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kiģi ya da zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranıģta bulunamazlar, görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düģünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayrım yapamazlar, hiçbir Ģekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar, devletin menfaatlerini korumak zorundadırlar, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan, devletin güvenliğini tehlikeye düģüren faaliyetlerde bulunamazlar, aynı nitelikte faaliyet gösteren teģekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler. Yani devlet memurları tarafsız olmak ve devlete bağlık olmak zorundadır. *657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 8 inci maddesine göre; Devlet Memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dıģındaki davranıģlarıyla göstermek zorundadırlar, iģbirliği içinde çalıģmaları esastır. *657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 9 uncu maddesine göre; Devlet Memurlarından sürekli veya geçici görevle veya yetiģme, inceleme ve araģtırma için yabancı memleketlerde bulunanlar Devlet itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranıģlarda bulunamazlar. *657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 10 uncu maddesine göre; Amir durumunda olan devlet memurları amiri oldukları kuruluģ veya hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiģtirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekle görevli ve sorumludurlar. Maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eģitlik içinde davranır, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez, memurundan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz. *657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 11 inci maddesine göre; Devlet Memurları kanun tüzük ve yönetmeliklerde belirlenen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karģı sorumludurlar. Amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmaya mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç teģkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez, yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır. *657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 12 nci maddesine göre; Devlet Memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Devlet Memurunun Kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmıģsa bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır. 4

5 *657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 13 üncü maddesine göre; KiĢiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Ancak, Devlet dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil veya muhafaza edilen para ve para hükmündeki değerli kağıtların ilgili personel tarafından zimmete geçirilmesi halinde, zimmete geçirilen miktar cezai takibat sonucu beklenmeden Hazine tarafından hak sahibine ödenir. Kurumun sorumlu personele rücu hakkı saklıdır. *657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 14 üncü maddesine göre; Devlet Memurları, kendileriyle, eģlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taģınır ve taģınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca mal bildirimi verirler, burada zikredilen özel kanun 3628 sayılı kanundur. *657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 15 inci maddesine göre; Devlet Memurları kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. Bu konuda bilgi anacak Bakanın yetkili kılacağı görevli, illerde valiler veya yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir. *657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 16 ncı maddesine göre; Devlet memurları görevleri ile ilgili resmi belge araç ve gereçleri, yetki verilen mahaller dıģına çıkaramazlar, hususi iģlerinde kullanamazlar. Devlet memurları görevleri icabı kendilerine teslim edilen resmi belge, araç ve gereçleri sona erdiği zaman iade etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk memurun mirasçılarına da Ģamildir. 1.4 DEVLET MEMURLARINA YASAK OLAN FĠĠL VE DAVRANIġLAR *657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 26 ncı maddesine göre; Devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak Ģekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelip de devlet hizmetlerinin ve iģlerinin yavaģlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır. *657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 27 nci maddesine göre; Devlet memurlarının greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri, ilan etmeleri, bu yolla propaganda yapmaları yasaktır. Devlet memurları, herhangi bir greve veya grev teģebbüsüne katılamaz, greve destekleyemez veya teģvik edemezler. *657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesine göre; Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif Ģirketlerde ortak veya komandit Ģirkette komandite ortak olamazlar. EĢleri, reģit veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler. *657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 29 uncu maddesine göre; Devlet Memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iģ sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasaktır. Kamu görevlileri Etik Kurulu, hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye ve en az genel müdür veya eģiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetkilidir. *657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 30 uncu maddesine göre; Devlet memurunun, denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya mensup olduğu kurum ile ilgisi olan bir teģebbüsten, doğrudan doğruya veya aracı eliyle her ne ad altında olursa olsun bir menfaat sağlaması yasaktır. * 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 31 inci maddesine göre; Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayrılmıģ bile olsalar, yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır. 5

6 1.5 DĠSĠPLĠN SUÇ VE CEZALARI Disiplin suç ve cezaları 657 sayılı kanunun 125 inci maddesinde düzenlenmiģtir UYARMA: Memura görevinde ve davranıģlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller Ģunlardır: a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak, b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terketmek, c) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek, d) Usulsüz müracaat veya Ģikayette bulunmak, e) Devlet memuru vakarına yakıģmayan tutum ve davranıģta bulunmak, f) Görevine veya iģ sahiplerine karģı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak, g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak, h) Görevin iģbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranıģlarda bulunmak KINAMA: Memura görevinde ve davranıģlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller Ģunlardır: a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak, b) EĢlerinin, reģit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek, c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak, d) Hizmet dıģında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranıģlarda bulunmak, e) Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eģyayı özel iģlerinde kullanmak, f) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eģyayı kaybetmek, g) ĠĢ arkadaģlarına, maiyetindeki personele ve iģ sahiplerine kötü muamelede bulunmak, h) ĠĢ arkadaģlarına ve iģ sahiplerine söz veya hareketle sataģmak, ı) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dıģı davranıģlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, iģaret, resim ve benzeri Ģekiller çizmek ve yapmak, j) Verilen emirlere itiraz etmek, k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara baģvurulmasına neden olmak, l) Kurumların huzur, sükun ve çalıģma düzenini bozmak. m) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek. 6

7 1.5.3 AYLIKTAN KESME : Memurun, brüt aylığından 1/30-1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller Ģunlardır: a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak, b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek, c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak, d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kiģilere yalan ve yanlıģ beyanda bulunmak, e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek, f) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak, g) Mülga h) Mülga ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranıģlarda bulunmak, j) Mülga KADEME ĠLERLEMESĠNĠN DURDURULMASI : Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasıdır. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller Ģunlardır: a) Göreve sarhoģ gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek, b) Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek, c) Görevi ile ilgili olarak her ne Ģekilde olursa olsun çıkar sağlamak, d) Amirine veya maiyetindekilere karģı küçük düģürücü veya aģağılayıcı fiil ve hareketler yapmak, e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak, f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek, g) Mülga h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak, ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düģünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kiģilerin yarar veya zararını hedef tutan davranıģlarda bulunmak, j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak, k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak, l) Amirine, maiyetindekilere, iģ arkadaģları veya iģ sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek, m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dıģında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranıģlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek, n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak, o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak. 7

8 1.5.6 DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA : Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır. Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller a) Ġdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükûn ve çalıģma düzenini bozmak, boykot, iģgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, iģi yavaģlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teģvik etmek veya yardımda bulunmak, (1) b) YasaklanmıĢ her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiģ, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teģhir etmek, c) Siyasi partiye girmek, d) Özürsüz olarak (...) (2) bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek, e) SavaĢ, olağanüstü hal veya genel afetlere iliģkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak, f) Amirlerine, maiyetindekilere ve iģ sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak, g) Memurluk sıfatı ile bağdaģmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak, h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak, ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek, j) Yurt dıģında Devletin itibarını düģürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranıģlarda bulunmak, k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine ĠĢlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri iģlemek. 2. DĠSĠPLĠN SORUġTURMASI SÜRECĠ 2.1. DĠSĠPLĠN SUÇUNUN ÖĞRENĠLMESĠ : Herhangi bir kurum veya kuruluģta mevzuatla belirlenmiģ disiplin amirleri mahiyetindeki memurlarının disiplin suçu oluģturan fiil ve hallerini; *Basın ve yayın araçlarında çıkan bir haber kanalı ile; *Usulüne uygun olarak yapılmıģ çeģitli teftiģ ve denetimlerden, *Ġhbar ve ġikayet yoluyla *Re sen yapacakları denetim veya incelemeler sonucunda öğrenebilirler. Disiplin Amirleri yukarıda belirtilen yollardan herhangi biri kanalıyla disiplin suçunun oluģtuğu izlenimini edindikten sonra olayın somut olarak ortaya çıkarılması için disiplin soruģturması yapılmasına karar verir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda disiplin suçlarının tespiti ve ortaya çıkarılması için yapılması gereken soruģturmanın yöntemine iliģkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Buna rağmen 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması hakkında kanun ile Ceza Muhakemesi Kanunun soruģturmacılara verdiği yetkiler belirli sınırlamalar dahilinde kullanılarak iyi bir soruģturma yapılabilir. SoruĢturma, yetkili makamların soruģturma emri ile görevlendirecekleri soruģturmacılar tarafından, suç konusu olayı incelemek, ihbar ve Ģikayetleri tespit etmek, tüm delil ve bilgileri toplamak, kiģinin savunmasını almak suretiyle yapılır. 8

9 2.2 ĠHBAR VE ġġkayet DĠLEKÇELERĠNDE ARANILACAK ÖZELLĠKLER *3071 sayılı Dilekçe Kanunun Dilekçede Bulunması Zorunlu ġartlar baģlıklı 4.maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iģ veya ikametgah adresinin bulunması gerekir. Hükmü yer almaktadır. *Aynı yasanın incelenemeyecek dilekçeler baģlıklı 6.maddesinde de Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden; a) Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler, b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar, c) 4 üncü maddede gösterilen Ģartlardan herhangi birini taģımayanlar, Ġncelenemezler. Hükmü yer almaktadır. *4483 sayılı yasanın tarih ve 5232 sayılı yasa ile değiģik 4.maddesinin 3. ve 4.fıkralarında Bu Kanuna göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve Ģikâyetlerin soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar veya Ģikâyetlerde kiģi veya olay belirtilmesi, iddiaların ciddî bulgu ve belgelere dayanması, ihbar veya Ģikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad, soyad ve imzası ile iģ veya ikametgâh adresinin bulunması zorunludur. *Üçüncü fıkradaki Ģartları taģımayan ihbar ve Ģikâyetler Cumhuriyet baģsavcıları ve izin vermeye yetkili merciler tarafından iģleme konulmaz ve durum, ihbar veya Ģikâyette bulunana bildirilir. Ancak iddiaların, sıhhati Ģüpheye mahal vermeyecek belgelerle ortaya konulmuģ olması halinde ad, soyad ve imza ile iģ veya ikametgâh adresinin doğruluğu Ģartı aranmaz. BaĢsavcılar ve yetkili merciler ihbarcı veya Ģikâyetçinin kimlik bilgilerini gizli tutmak zorundadır. *Aynı yasanın tarih ve 5232 sayılı yasa ile değiģik 5.maddesinde de Cumhuriyet baģsavcılıkları ile izin vermeye yetkili merciler ihbar ve Ģikâyetler konusunda daha önce sonuçlandırılmıģ bir ön inceleme olması halinde müracaatı iģleme koymazlar. Ancak ihbar veya Ģikâyet eden kiģilerin konu ile ilgili olarak daha önceki ön incelemenin neticesini etkileyecek yeni belge sunması halinde müracaatı iģleme koyabilirler. *Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ĠliĢkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin BaĢvuruların Cevaplandırılması baģlıklı 18/son maddesinde de Daha önce cevaplandığı halde aynı kiģiler tarafından yapılan tekrar mahiyetindeki baģvurular ile soyut ve genel nitelikteki baģvurular iģleme konulmaz ve durum baģvuru sahibine bildirilir. Hükmü yer almaktadır. *13/04/2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren BaĢbakanlığın Kamu Görevlileri Etik DavranıĢ Ġlkeleri Ġle BaĢvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin BaĢvuru hakkı baģlıklı 31/2.maddesinde de Ancak, kamu görevlilerini karalama amacı güttüğü açıkça anlaģılan ve baģvuranın kimliği tespit edilemeyen baģvurular değerlendirmeye alınmaz. Hükümleri yer almaktadır. *24 Ocak 2004 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Dilekçe Hakkının ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması Hakkındaki 2004/12 nolu BaĢbakanlık Genelgenin 1/a maddesinde de Ad, soyad ve adres bulunmayan, imza taģımayan, belli bir konuyu içermeyen, ya da yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili dilekçeler cevaplandırılmayacaktır. Ancak, bu unsurları ihtiva etmemekle birlikte, baģvurulara olayla ilgili inandırıcı mahiyette bilgi ve belgeler eklenmiģ veya somut nitelikte bilgi, bulgu ya da olaylara dayanılıyor ise, bu hususlar ihbar kabul edilerek idarece iģlem yapılabilir. kuralı mevcuttur. 9

10 2.3 ĠġLEME KONULMAYACAK, ARAġTIRMA-ĠNCELEME-SORUġTURMA KONUSU OLAMAYACAKLAR VE CEVAPLANDIRILMAYACAK DĠLEKÇE VE BAġVURULAR: * Üzerinde isim ve soy isim bulunmayan dilekçe ve baģvurular. * Üzerinde adres bulunmayan dilekçe ve baģvurular. * Üzerinde imza bulunmayan dilekçe ve baģvurular. * Belirli bir konuyu içermeyen dilekçe ve baģvurular. * Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve Ģikâyetlerin soyut ve genel nitelikteki ihbar ve Ģikâyetler * Ġhbar veya Ģikâyetlerde kiģi veya olay belirtilmemesi durumunda, * Ġddiaların ciddî bulgu ve belgelere dayanmaması, * Yetkili merciler ihbar ve Ģikâyetler konusunda daha önce sonuçlandırılmıģ bir ön inceleme olması halinde müracaatı iģleme koymazlar. * Yargı organının görev alınana giren konular ile ilgili idareden talep bulunulan dilekçe ve baģvurular. (Yargı bağımsızlığı ilkesi) * Aynı kiģiler tarafından yapılan tekrar mahiyetindeki dilekçe ve baģvurular * Soyut nitelikteki dilekçe ve baģvurular * Genel nitelikteki dilekçe ve baģvurular * Kamu görevlilerini karalama amacı güttüğü açıkça anlaģılan BaĢvuranın kimliği tespit edilemeyen dilekçeler hakkında iģlem yapılmayacaktır ĠĢleme Konulmayacak Nitelikte Olan Ġhbar Ve ġikayetlerin ĠĢleme Konulma Ġstisnaları: * Ġddiaların, sıhhati Ģüpheye mahal vermeyecek belgelerle ortaya konulmuģ olması halinde ad, soyad ve imza ile iģ veya ikametgâh adresinin doğruluğu Ģartı aranmaz. * Ġhbar veya Ģikâyet eden kiģilerin konu ile ilgili olarak daha önceki ön incelemenin neticesini etkileyecek yeni belge sunması halinde, yetkili merciler ihbar ve Ģikâyetler konusunda daha önce sonuçlandırılmıģ müracaatı tekrar iģleme koyabilirler Yukarıda Zikredilen Düzenlemelere Aykırı DavranıĢ Halinde Ortaya Çıkabilecek Sorunlar *ĠĢleme konulmaması gereken bir dilekçe ve baģvurunun iģleme alınması kamu görevlisi için bir leke ve karalama olacağından, bu kamu görevlisi tarafından her zaman tazminat davası açılabilir. *ĠĢleme konulmaması gereken bir dilekçe ve baģvurunun iģleme alınması nedeni ile BaĢbakanlık Genelgesinde açıkça belirtildiği üzere disiplin soruģturması açılabilir ve cezalandırılma yapılabilir. *Ceza hukuku yönünden de hakaret suçu ile iliģkilendirilebilir ve dava açılabilir. *ĠĢleme konulmaması gereken bir dilekçe ve baģvurunun içeriliği kamu görevlisine iftira suçunu oluģturabilir. Bu özelliğe sahip bir dilekçenin iģleme alınması sonrasında, iftiracı konumunda bulunan ve kimliğini gizleyen baģvuran kiģinin aranmasına iliģkin bir faaliyete geçmeyen idareci, bu yönden iftira suçunu adli makamlara bildirmeyerek TCK yer alan suçu bildirmeme suçunu iģlemiģ olabileceği kadar, ayrıca iftira suçunun oluģmasında katkıda bulunduğu konusunda itham ve ceza ile karģılaģabilir. *ĠĢleme konulması gereken bir dilekçe ve baģvurunun iģleme alınmaması nedeni ile bu kez, ihmal suçu ile ilgili olarak sorumluluk doğabilir. 10

11 3. SORUġTURMA SÜRECĠNĠN BAġLATILMASI 3.1. Disiplin SoruĢturması Yaptırmaya Yetkili Disiplin Amirleri Türkiye Hastaneleri Kurumunda Disiplin SoruĢturmasını yapmaya yetkili disiplin amirleri; Sağlık Bakanı her derecedeki ve kademedeki kamu görevlisi hakkında disiplin soruģturmasının yapılmasına ve karara bağlanmasında yetkilidir. Memurun disipline aykırı fiil veya hali iģlediği anda görevli olduğu yer esas alınarak Kurumumuz Disiplin Yönetmeliğinde Disiplin Amiri olarak belirlenenler tarafından disiplin soruģturması yapılabilir. 23 Kasım 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliğinin 1, 2 ve 3 sayılı cetvelinde belirtilen disiplin amirlerinden herhangi biri disiplin soruģturmasına baģlayabilir. Mezkur yönetmeliğin 5 inci maddesine göre Disiplin amirleri ve disiplin cezası verme yetkisi hüküm altına alınmıģtır. Mezkur maddeye göre; MADDE 5 (1) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu merkez, taģra ve döner sermaye teģkilatında görevli Devlet memurları ve sözleģmeli personelin disiplin amirleri ekli I, II ve III sayılı cetvellerde gösterilmiģtir. (2) Devlet memuru veya sözleģmeli personelin disiplin amiri ile müģterek fiillerinde, disiplin amiri bakımından ceza tayin edecek olan amir, memur veya sözleģmeli personel hakkında da ceza tayin etmeye yetkilidir. (3) Disipline aykırı bir fiili gerçekleģtiren Devlet memuru veya sözleģmeli personelin soruģturmaya baģlanılmadan evvel ya da soruģturma esnasında baģka bir yere nakli durumunda disiplin cezası, fiilin gerçekleģtirildiği yerdeki disiplin amiri tarafından tespit edilir. (4) Devlet memuru veya sözleģmeli personelin kadrosunun bulunduğu yerden baģka bir yere görevlendirilmesi durumunda görevlendirildiği yerdeki disipline aykırı fiilleri sebebiyle verilecek disiplin cezası memurun görevlendirildiği yerdeki disiplin amirince takdir edilir. (5) Kurum BaĢkanı her kademedeki Devlet memuru ve sözleģmeli personelin üst disiplin amiridir. Valiler il, kaymakamlar ise ilçe sınırları içerisinde görevli Devlet memuru ve sözleģmeli personel hakkında, disipline aykırı fiillerinden dolayı doğrudan disiplin cezası vermeye yetkilidir. 3.2 Ġncelemeci/soruĢturmacı görevlendirme Yetkili Makam tarafından yukarıda sayılan yollarla disiplin suçunun iģlendiği haberi alındığında suç iģlendiği anda; görevde bulunan, geliģen süreçte emekliye ayrılan, istifa eden, müstafi sayılan ve Devlet Memurluğundan çıkarılan memurlarda dahil bütün devlet memurları hakkında disiplin soruģturması yapılır. Kaziye i muhkem halinde yeniden aynı konuda soruģturma yapılamaz. Yetki gaspı yapılarak yetkisiz amir tarafından verilen cezalar yetki gaspı nedeniyle sakattır. Yürürlükteki mevzuata göre inceleme ve soruģturma emri vermeye yetkili amirler cetveli ve görevlendirme örnekleri aģağıdaki gibidir. 11

12 - I SAYILI CETVEL MERKEZ TEġKĠLATI DĠSĠPLĠN CEZASI VERMEYE YETKĠLĠ AMĠRLERĠ SIRA NO BĠRĠMLER VE PERSONELĠ DĠSĠPLĠN AMĠRĠ ÜST DĠSĠPLĠN AMĠRĠ A) KURUM BAġKANLIĞI 1 Kurum BaĢkanı Bakan - 2 Kurum BaĢkanlığı Sekretaryasında ÇalıĢan Personel Kurum BaĢkanı - B) KURUM BAġKAN YARDIMCILIĞI 1 Kurum BaĢkan Yardımcısı Kurum BaĢkanı - 2 Daire BaĢkanı Kurum BaĢkan Yardımcısı Kurum BaĢkanı 3 Sağlık Uzmanı, Sağlık Uzman Yardımcısı Daire BaĢkanı Kurum BaĢkan Yardımcısı 4 Diğer Personel Daire BaĢkanı Kurum BaĢkan Yardımcısı C) HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ 1 1. Hukuk MüĢaviri Kurum BaĢkanı - 2 Hukuk MüĢaviri 1. Hukuk MüĢaviri Kurum BaĢkanı 3 Diğer Personel 1. Hukuk MüĢaviri Kurum BaĢkanı Ç) DENETĠM HĠZMETLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI 1 Denetim Hizmetleri Daire BaĢkanı Kurum BaĢkanı - 2 Sağlık BaĢdenetçisi, Sağlık Denetçisi, Sağlık Denetçi Yardımcısı Denetim Hizmetleri Daire BaĢkanı Kurum BaĢkanı 3 Diğer Personel Denetim Hizmetleri Daire BaĢkanı Kurum BaĢkanı D) STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI 1 Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı Kurum BaĢkanı - 2 Sağlık Uzmanı, Sağlık Uzman Yardımcısı Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı Kurum BaĢkanı 3 Diğer Personel Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı Kurum 12

13 TAġRA TEġKĠLATI II SAYILI CETVEL DĠSĠPLĠN CEZASI VERMEYE YETKĠLĠ AMĠRLERĠ SIRA NO BĠRĠMLER VE PERSONELĠ DĠSĠPLĠN AMĠRĠ ÜST DĠSĠPLĠN AMĠRĠ GENEL SEKRETERLĠK 1 Genel Sekreter Vali Kurum BaĢkanı 2 BaĢkan Genel Sekreter Vali 3 (DeğiĢik:RG-6/12/ ) Avukat Genel Sekreter Vali 4 Diğer Personel BaĢkan Genel Sekreter 13

14 TAġRA VE DÖNER SERMAYE TEġKĠLATI III SAYILI CETVEL DĠSĠPLĠN CEZASI VERMEYE YETKĠLĠ AMĠRLERĠ SIRA NO BĠRĠMLER VE PERSONELĠ DĠSĠPLĠN AMĠRĠ ÜST DĠSĠPLĠN AMĠRĠ HASTANE YÖNETĠCĠLĠĞĠ 1 Hastane Yöneticisi Genel Sekreter Vali 2 BaĢhekim, Müdür, Sivil Savunma Uzmanı 3 BaĢhekim Yardımcısı, Eğitim Görevlisi (Eğitim Sorumlusu / Ġdari Sorumlu), Kliniklere doğrudan bağlı olmayarak çalıģan Uzman Tabip, Uzman (TUTG), Uzman DiĢ Tabibi, Tabip ve DiĢ Tabibi ile Eczacı, Fizyoterapist, Biyolog, Psikolog, Tıbbi Teknolog, Diyetisyen, Sosyal ÇalıĢmacı, Çocuk GeliĢimcisi, Odyolog, Sağlık Fizikçisi, Perfüzyonist, ĠĢ ve UğraĢı Terapisti (Ergoterapist), Dil ve KonuĢma Terapisti ve BaĢhekimlik bünyesinde çalıģan diğer personel Hastane Yöneticisi BaĢhekim Genel Sekreter Hastane Yöneticisi 4 Eğitim verilen Klinik ve Laboratuvarlar bünyesinde çalıģan Eğitim Görevlisi, BaĢasistan, Uzman Tabip, Uzman (TUTG), Uzman DiĢ Tabibi, Tabip, DiĢ Tabibi ve Asistan Eğitim Görevlisi (Eğitim Sorumlusu) BaĢhekim 5 Müdür Yardımcısı, Mühendis, Mimar ve Müdüre bağlı olarak çalıģan diğer personel Müdür (Ġdari ve Mali ĠĢler) Hastane Yöneticisi 6 Müdür Yardımcısı ve Müdüre bağlı olarak çalıģan diğer personel Müdür (Sağlık Otelciliği Müdürü) Hastane Yöneticisi 7 Müdür Yardımcısı, HemĢire, HemĢire Yardımcısı, Ebe, Sağlık Teknikeri, Laborant, DiĢ Protez Teknisyeni, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni ve Müdüre bağlı olarak çalıģan diğer personel Müdür (Sağlık Bakım Hizmetleri) Hastane Yöneticisi 14

15 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU DENETIM HIZMETLERI DAIRE BAġKANLıĞı (SORUġTURMA EMRĠ) Sayı : /663-07/ Konu: Onay. Sayın. Sağlık BaĢdenetçisi ĠSTANBUL Ġlgi : a)23/07/2013 tarihli ve 88 sayılı iģ emri. b)13/08/2013 tarihli ve sayılı yazınız. BaĢkanlık Makamından alınan 16/08/2013 tarihli ve /663-07/ /392 sayılı Onay iliģikte gönderilmiģtir. Konuyla ilgili gerekli Disiplin SoruĢturmasının tarafınızdan yapılarak sonucunun BaĢkanlığımıza bildirilmesini rica ederim. Halil FĠNCAN EK: Kurum BaĢkanı a. Onay (1 Sayfa) Denetim Hizmetleri Daire BaĢkanı 15

16 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU Denetim Hizmetleri Daire BaĢkanlığı (ĠNCELEME EMRĠ) Sayı : /663-05/ / Konu: Ġnceleme. Sayın.. Sağlık BaĢdenetçisi ANKARA Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire BaĢkanlığının 01/04/2014 tarihli ve sayılı yazısı ve ekleri iliģikte gönderilmiģtir. Konuyla ilgili gerekli incelemenin tarafınızdan yapılarak sonucunun BaĢkanlığımıza bildirilmesini rica ederim. Onay (1 Sayfa) Halil FĠNCAN Kurum BaĢkanı a. Denetim Hizmetleri Daire BaĢkanı EKLER : Yazı ve ekleri (13 Sayfa) 16

17 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sayı: Konu: Görevlendirme Sayın: Daire BaĢkanı MüĢtekiler.. BaĢkanlık Makamına hitaben yazmıģ oldukları Ģikayet dilekçesinde özetle;. ĠĢten çıkarıldıklarını, iģten çıkarılan personelin yerine. Kendi yakınlarını iģe aldıklarını belirtmiģlerdir. Konu hakkında alınan tarih ve sayılı Ģikayet dilekçesi iliģikte gönderilmiģtir. Bilgilerinizi ve konu hakkında gerekli incelemenin ve gerekiyorsa soruģturmanın tarafınızca yapılarak düzenleyeceğiniz raporun BaĢkanlık Makamına sunulması hususunda gereğini rica ederim. Kurum BaĢkanı Ek-1 17

18 4. SORUġTURMALARDA DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR 4.1 SORUġTURMACI ATANIRKEN DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR *Disiplin soruģturmasını yürütecek olan soruģturmacı disiplin amiri veya atamaya yetkili amirlerce atanabilir. Kurumumuz disiplin amirleri yönetmeliğinin 5 inci maddesine göre illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar da soruģturmacı atayabilirler. *Disiplin soruģturması için herhangi bir genel sekreter baģka bil ilin genel sekreterini soruģturmacı olarak atayamaz. *SoruĢturma konusu açıkça belirtilerek, olayın geçtiği yer, tarihi ve disipline aykırı fiile sebebiyet veren olay ile hangi memur ya da memurlar hakkında soruģturma yapılacağı, soruģturmacının kim olduğu hususlarını içerir Ģekilde yazılı görevlendirme yapılarak, bu görevlendirmenin soruģturmacıya tebliğ edilmesi gerekir. *SoruĢturmacı olarak atanacak kiģinin hakkında soruģturma yapılan memura eģit veya daha üst görevde olması zorunludur. *SoruĢturma konusu fiilin mağduru konumunda olan veya soruģturulan kiģi ile husumeti olan kiģi soruģturmacı olarak atanamaz. Ayrıca hakkında soruģturma yapılacak kamu görevlisi ile akrabalık iliģkisi olan kiģiler de soruģturmacı olarak atanamazlar. *Memurun iģlemiģ olduğu suç aynı zamanda adli soruģturmayı gerektiriyorsa adli soruģturma sonucu beklenmeden memura ceza verilebilir. *Disiplin soruģturması yapılmadan kamu görevlisine disiplin cezası uygulanamaz. 657 sayılı yasanın 125. maddesinde belirtilen fiil ve hallerin kamu görevlisi tarafından iģlenildiğinin o memurun bağlı olduğu disiplin amiri tarafından öğrenilmesi üzerine derhal disiplin soruģturmasına baģlanır. *Disiplin amiri memur tarafından iģlenilen disipline aykırı fiilin mağduru olması halinde bizzat kendisi disiplin soruģturmasını yürütemez, soruģturmacı atayamaz, tutanak altına alacağı memurun disipline aykırı fiilini ve hali gereğini yapmak üzerine Kurumumuz disiplin yönetmeliğinde belirtilen kendisinin bir derece üstündeki disiplin amirine yoksa bir alt derecedeki disiplin amirine gönderir, Her iki disiplin amirinin de mağduriyeti halinde Bakanlığın yetkili disiplin amirlerine gönderir. *Disiplin amiri soruģturmacı olacak yeterlilikte bir kiģiyi bulamazsa soruģturmayı bizzat kendisi yapabilir. 4.2 SORUġTURMA BAġLATILIRKEN DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN SÜRELER *Disiplin amirlerinin soruģturmaya baģlarken atamaya yetkili amirden izin almaları gerekmez. 657 sayılı yasanın 127 nci maddesine göre 125 inci maddede sayılan fiil ve halleri iģleyenler hakkında fiil ve hallerin iģlendiğinin disiplin amirlerince öğrenildiği tarihten itibaren; *Uyarma, Kınama, aylıktan kesme, ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarını gerektiren hallerde 1 ay, Devlet Memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren hallerde ise 6 ay içinde disiplin soruģturmasına baģlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaģımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin iģlendiği tarihten itibaren nihayet 2 yıl geçtikten sonra disiplin cezası verilemez. 18

19 5. MUHAKKĠK/SORUġTURMACI TANIMI, GÖREV VE YETKĠLERĠ 5.1. Muhakkik Nedir? Asli ve sürekli olarak yasal müfettiģ görev ve yetkisi olamayıp hiyerarģik kadrolarda yer alan geçici olarak yetkili mercii tarafından teftiģe görevlendirilen kamu görevlileridir Görev ve Yetkileri Disiplin soruģturması yapmak üzere muhakkik olarak görevlendirilen soruģturmacı kendisini yazılı olarak görevlendiren disiplin amirinin ceza verme yetkisi hariç her türlü yetkisini haiz olup, soruģturma konusuyla sınırlı olmak üzere soruģturma ile alakalı her türlü evrakı incelemeye, ilgili kiģi ve kurumlardan bilgi ve belge almaya, tanık dinlemeye, mahallinde keģif yapmaya, hakkında soruģturma yapılan memurun savunmasını almaya ve nihayetinde rapor düzenlemeye yetkilidir. SoruĢturma devam ettiği sırada soruģturma konusu dıģında yeni bir disipline aykırı fiil veya halin soruģturmacı tarafından tespiti halinde disiplin soruģturmasını yapan muhakkikin re sen o yeni konu hakkında soruģturma yapma yetkisi yoktur. Mezkur durum tespit edildiğinde muhakkik tarafından durum derhal disiplin amirine yazılı olarak bildirilir, ek soruģturma izni alırsa yeni tespit ettiği konu hakkında soruģturma yapabilir. Muhakkik tarafından yapılan her türlü iģ ve iģleme ait belge ve evrak numaralandırılarak soruģturma raporuna eklenerek üst yazıyla kendisini görevlendiren makama yazıyla sunulur. Muhakkik tarafından düzenlenecek raporlarda Bakanlığımız uygulamalarına göre Ģayet herhangi bir ceza teklifi kanaati hasıl olmamıģsa rapora inceleme raporu, ceza teklifi kanaati hasıl olmuģ ise soruģturma raporu ismi verilmelidir. Disiplin soruģturması neticesinde muhakkik tarafından düzenlenen soruģturma raporunun netice kısmında soruģturmaya konu olaylar ve deliller ayrı ayrı tahlil edilmeli, delillere göre suçun sübut bulup bulmadığı tartıģılmalı, Ģayet disipline aykırı fiilin somut deliller ıģığında sübuta erdiğine kanaat getirilirse o fiilin ve halin 657 sayılı yasada düzenlenen disiplin cezalarının hangisi ile cezalandırılması gerekip gerekmediği madde/fıkra ve bend belirtilerek gösterilmelidir. Burada muhakkikin tekerrür hükümlerinin uygulanıp uygulanamayacağına mutlaka bakması gerekmektedir. Raporun netice bölümünde soruģturmacı adli, idari, mali ve disiplin yönünden teklifte bulunmalıdır. 5.3 Muhakkik tarafından düzenlenecek raporlarda netice ve kanaat bölümü Disiplin soruģturması neticesinde muhakkik tarafından düzenlenen soruģturma raporunun netice kısmında soruģturmaya konu olaylar ve deliller ayrı ayrı tahlil edilmeli, delillere göre suçun sübut bulup bulmadığı tartıģılmalı, Ģayet disipline aykırı fiilin somut deliller ıģığında sübuta erdiğine kanaat getirilirse o fiilin ve halin 657 sayılı yasada düzenlenen disiplin cezalarının hangisi ile cezalandırılması gerekip gerekmediği madde/fıkra ve bend belirtilerek gösterilmelidir. Burada muhakkikin tekerrür hükümlerinin uygulanıp uygulanamayacağına mutlaka bakması gerekmektedir. Raporun netice bölümünde soruģturmacı adli, idari, mali ve disiplin yönünden teklifte bulunmalıdır. 19

20 ĠNCELEME RAPORU ĠNCELEMEYE HANGĠ EMĠRLE BAġLANILDIĞI: Ġncelemeye... Genel Müdürlük Makamından alınan gün ve 329 sayılı onay ve yine... Genel Müdürlüğü makamı tarafından tarih ve sayılı görevlendirme yazıları gereğince baģlanmıģtır. (Ek 1) ĠNCELEMENĠN BAġLANGIÇ VE BĠTĠġ TARĠHĠ : Ġncelemeye tarihinde baģlanılmıģ ve tarihinde tamamlanmıģtır. HAKKINDA ĠNCELEME YAPILAN :... Genel Müdürlüğüne bağlı Ġzmir Lojmanlarında ikamet eden ve... olarak görev yapan Dr.... ĠNCELEME KONUSU : Sağlık Bakanlığı TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı tarafından Genel Müdürlüğümüze gereğinin yapılması için gönderilen tarihsiz ve imzasız, Genel Müdürlüğümüz... olarak görev yapan Dr...ın çete kurarak yolsuzluk yaptığı, makam Ģoförü olarak görev yapan... a usulsüz olarak... lojman tahsis ettirdiği, her gün devletin arabasının...gidip geldiği, yıldır... lojmanlarda oturan personelin olduğu, devlet hastanesi personelinin lojmana geçmelerinin Dr. tarafından engellendiği, adı geçenin sindirme politikası uyguladığı,... iģlemlerinden avanta aldığı, yetkisiz olarak bu iģleri yaptığı, bu hususun...firmasına sorulması gerektiği,...merkezine baskı yaparak para toplattığı, 6500 YTL alarak tatile gittiği, Sağlık Bakanlığı MüsteĢarının arkadaģı olduğunu belirterek personele baskı uyguladığı ve... Hastanesi BaĢhekimi Dr. hakkında bazı isnatları içerir ihbar mektubunun (EK.2) Bakanlığımız TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığınca gereğinin yapılması için yazı ile makama bildirilmesi üzerine inceleme ve gerekiyorsa soruģturma yapmak üzere muhakkik olarak görevlendirilmeden ibarettir. ĠNCELEMENĠN SEYRĠ: Görevlendirme yazısı tarafıma ulaģtıktan sonra yürürlükteki mevzuat doğrultusunda ihbar mektubunu inceledim, isimsiz ve tarihsiz olması sebebiyle öncelikle iģlem yapmamayı düģünmeme rağmen içeriğindeki isnatlarda Genel Müdürlüğümüzü ilgilendirir iddiaların ağırlığı ve kamu yararı gördüğümden iddialar hakkında inceleme yapmaya karar verdim, gerekli denetimleri yapabilmem ve ilgililerin ifadelerine baģvurmak amacıyla... gittim. Ġhbar mektubunun son kısmında... Hastanesi BaĢhekimi Dr.... hakkındaki iddiaları, adı geçenin kurumumuz personeli olmaması sebebiyle idari inceleme dıģında bırakmaya karar verdikten sonra iddiaları aydınlatabilmek amacıyla Ġzmir Bölgesinde görev yapan bütün personel ile Ġzmir Bölgesinde çalıģan baģta ihbar mektubunda adı geçen...firması olmak üzere bütün acentelerin tanık sıfatıyla ifadelerini almaya baģladım. Öncelikle Ġnceleme Konusu olayı oluģturan tarihsiz ve isimsiz ihbar mektubunda adı geçen... Müdürlüğü personeli ile ġoför... ın... usulsüz lojman tahsisi ve kurum aracının her gün... gidip gelmesi iddiaları ile alakalı olarak tanık sıfatıyla ifadelerine baģvurdum. Ġnceleme Konusunu oluģturan ihbar mektubunda adı geçen ġoför... tanık sıfatıyla ifadesini almaya karar verdim. ġoför...i Tanık ifadesinde; inceleme konusu olay çerçevesinde kendisine sorulan sorulara cevaben;...belirterek söyleyeceklerim bundan ibarettir baģkaca bir diyeceğim yoktur diyerek tanık ifadesini okuyarak imzalamıģtır. (EK.3) Ġnceleme çerçevesinde olayı derinlemesine aydınlatabilmek için inceleme emrine ek tarihsiz ve imzasız ihbar mektubunda... nin adının sık sık zikredilmesi ve dilekçenin... dan yazılabileceği ihtimali göz önüne alınarak... Müdürü... nun tanık sıfatıyla ifadesine baģvurdum.... Tanık ifadesinde;...inceleme konusunu oluģturan imzasız ve isimsiz dilekçeyi kendisinin yazmadığını,... belirterek söyleyeceklerim bundan ibarettir baģkaca bir diyeceğim yoktur diyerek tanık ifadesini okuyarak imzalamıģtır. (EK.4) 20

21 Ġnceleme çerçevesinde olayı derinlemesine aydınlatabilmek için inceleme emrine ek tarihsiz ve imzasız ihbar mektubunda Dr...ün... iģlemlerinden para alıp almadığı iddialarının aydınlatılabilmesi için Ġzmir çevresinde... ile uğraģan kiģilerin ifadesini almaya karar verdim, öncelikle ihbar mektubunda adı zikredilen firmasının yetkilisinin ifadesini aldım.... firmasının...kontrol ġefi ın tanık sıfatıyla ifadesine baģvurdum.... tanık ifadesinde; 2003 yılından itibaren Ġzmir Bölgesinde... Kontrol ġefi olarak görev ifa ettiğini,... Genel Müdürlüğüne bağlı... kendilerine bağlı... sağlık iģlemlerini kendisine bağlı elemanlarla beraber yaptığını, Dr. ü tanıdığını,...adı geçen doktordan aldıklarını, söz konusu belgeleri aldıklarında kesinlikle para veya hediye türü bir Ģey ödemediklerini, belgeleri yürürlükteki mevzuat doğrultusunda hiçbir zorlukla karģılaģmadan gayet Ģahıslarına yardımcı olunarak aldıklarını, belgeler mukabili gerek makbuzlu gerekse de makbuzsuz olarak iddia edildiği gibi para (avanta) vermediklerini, Ģirket olarak zaten bu Ģekil bir çalıģma sistemleri olmadığını, mevzuata uygun olmayan...belirterek söyleyeceklerim bundan ibarettir baģkaca bir diyeceğim yoktur diyerek yeminli tanık ifadesini okuyarak imzalamıģtır. (EK.7) Ġnceleme çerçevesinde olayı derinlemesine aydınlatabilmek için inceleme konusunu oluģturan ihbar mektubundaki iddialardan biri olan Dr...ün... Merkezine baskı yaparak...para toplattığı 6500 YTL alarak tatile gittiği iddiasının aydınlatılabilmesi için...merkezinde görevli personelin ifadelerini tanık sıfatıyla almaya devam ettim....merkezinde Sağlık Memuru olarak görev yapan Tanık ifadesinde;... inceleme konusunu oluģturan imzasız ve isimsiz dilekçeyi kendisinin yazmadığını,...böyle bir durumun da asla olmadığını belirterek söyleyeceklerim bundan ibarettir baģkaca bir diyeceğim yoktur diyerek tanık ifadesini okuyarak imzalamıģtır. (EK.25) Ġnceleme çerçevesinde olayı derinlemesine aydınlatabilmek için inceleme konusunu oluģturan ihbar mektubundaki iddialardan biri olan Dr... ün lojman talebi olanlara baskı uygulayarak lojman vermediği, verdirmediği iddiasını aydınlatabilmek amacıyla Genel Müdürlüğümüzden lojman talebinde bulunarak olumsuz cevap alan Ġzmir... bağlı...merkezinde Sağlık Memuru olarak görev yapan... ın ifadesini almaya karar verdim. YapmıĢ olduğum bütün bu inceleme ve araģtırmalar ile aldığım tanık ifadelerinden sonra inceleme konusunu oluģturan Sağlık Bakanlığı TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığına gönderilen ve oradan da gereğinin yapılması için Genel Müdürlüğümüze ulaģtırılan tarihsiz ve imzasız ihbar mektubunda iddia edilen suçlamalara maruz kalan Ġzmir... Doktor... ün hakkında inceleme yapılan sıfatıyla ifadesine baģvurdum. Doktor... inceleme çerçevesinde kendisine sorulan sorulara cevaben ifadesinde;...ben özgür irademle ifademi verdim, baģkaca bir diyeceğim yoktur diyerek ifadesini okuyarak imzalamıģtır. (EK.29) TAHLĠL VE HÜLASA : Yaptığım inceleme, araģtırma, tanık, sanık ifadelerini yeterli görerek baģkaca ifade almaya gerek görmedim, bu ifadeler ve yaptığım incelemeler muvacehesinde hakkında inceleme yaptığım Ġzmir... Dr... ile ilgili iddiaların incelenmesi neticesinde; Ġnceleme Konusunu oluģturan tarihsiz ve imzasız ihbar mektubunda belirtilen iddialardan adı geçen Doktorun, ġoför...a lojman tahsis etmesinin veya ettirmesinin yürürlükteki mevzuata göre mümkün olamayacağı, çünkü Genel Müdürlüğümüzde Lojman Tahsis ĠĢlemlerinin, Makam onayı ile oluģturulan lojman tahsis komisyonunca yapıldığı, ġoför... a da tarihinde Genel Müdürlüğümüz Lojman Tahsis Komisyonunca lojman tahsis edildiği, Bölge BaĢtabibi Dr... ün gelen her türlü yazıģmada olduğu gibi lojman tahsis talepli yazıları da hiçbir yorumda bulunmadan... Genel Müdürlüğü TaĢra TeĢkilatının Görev, Yetki ve Sorumlulukları hakkındaki Yönergenin... Görevleri baģlığı altında düzenlenen 7/b maddesinde ĠletiĢimin daha etkin ve hızlı bir biçimde gerçekleģmesi için Genel Müdürlük ile birimleri arasında yapılacak yazıģmaları iletmek ve takip etmek hükmüne uygun olarak üst yazı ile Genel Müdürlüğe gönderdiğinin sabit olduğu, hiçbir talebi geri çevirmediği Ģeklindeki savunmasının aldığım tanık ifadeleri ile sabit olduğu, güvenlik gerekçesiyle birim aracının üzerine zimmetli olan ġoför... tarafından Genel Müdürlüğümüzün bir birimi olan... götürülmesinde bir sakınca olmadığı kanaatim hasıl olmuģtur. Ġnceleme Konusunu oluģturan tarihsiz ve imzasız ihbar mektubunda belirtilen iģ sahiplerinden ve... Merkezinden para alındığı ile ilgili iddiaların aldığım tanık ifadeleri ile mesnetsiz olduğu, ilgili... ile...merkezi çalıģanlarından aldığım tanık ifadelerinin Dr...ün... ve... Merkezinden para almadığı konusundaki savunmasını destekler tarzda olduğu, özellikle ihbar mektubunda adı geçen... firması yetkilisinin ve diğer... tanık ifadeleri ile... Merkezi çalıģanlarının tanık ifadeleri göz önüne alındığında Dr... ve...merkezinden para almadığı yönündeki ifadesinde samimi olduğu, ihbar mektubunda belirtilen iddiaların sadece iddia boyutunda kaldığı, Dr... e yöneltilen suçlamaların somut delillerle sübuta ermediği yaptığım incelemeler ve aldığım tanık ifadeleri ile sabit olduğundan; NETĠCE VE KANAAT : Sonuç olarak,... hakkında adli, idari, mali ve disiplin yönünden herhangi bir iģlem yapılmasına gerek olmadığı kanaatim hasıl olmuģtur. Ġnceleme Konusunu oluģturan ihbar mektubunda...hastanesi BaĢhekimi olan Dr... hakkında ise; Genel Müdürlüğümüz personeli olmadığından Muhakkikliğimce herhangi bir iģlem yapılmamıģ olup, adı geçen hakkında yürürlükteki mevzuat doğrultusunda iģlem yapılıp yapılmaması konusunda takdir yetkisi olan Ġzmir Valiliği Ġl Sağlık Müdürlüğüne durumun intikal ettirilmesinin Muhakkikliğimce uygun olacağı kanaatim hâsıl olmuģtur. ĠĢ bu rapor ekleri ile beraber hazırlanarak makama arz edilmek üzere tarafımca imza altına alınmıģtır Muhakkik 21

Yönetmelik No. : 32/00

Yönetmelik No. : 32/00 SÜMER HOLDİNG A.Ş. PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ Yönetim Kurulu Karar Tarih No.su : 13.12.1990 24/260 Yayım Tarihi : 1 Mart 1991 Gün, 20801 Sayılı Resmi Gazede de Yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik No.

Detaylı

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma,

Detaylı

Memur El Kitabı PTT Genel Müdürlüğü - 2012

Memur El Kitabı  PTT Genel Müdürlüğü - 2012 Memur El Kitabı Memur El Kitabı Binali YILDIRIM Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Memur El Kitabı ÖNSÖZ Geçmişten günümüze hayatımızda çok büyük önemi haiz olduğu gibi gelecekte de önemi artarak

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI Resmi Gazete Tarihi: 21.08.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17789 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I Genel Hükümler Amaç : Madde 1 - Bu yönetmelik, yükseköğretim

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel Hükümler BÖLÜM: 1 Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU. ( Son değişiklikler işlenmiştir. ) Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056

DEVLET MEMURLARI KANUNU. ( Son değişiklikler işlenmiştir. ) Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 DEVLET MEMURLARI KANUNU ( Son değişiklikler işlenmiştir. ) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 * * * Bu

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 * * * Bu

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

(Mülga cümle: 13/02/2011-6111 S.K 117. mad.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.

(Mülga cümle: 13/02/2011-6111 S.K 117. mad.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur. DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri. Madde 1 (Değişik: 30/5/1974 - KHK - 12/1 md. Aynen kabul 15/5/1975-1897/1

Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri. Madde 1 (Değişik: 30/5/1974 - KHK - 12/1 md. Aynen kabul 15/5/1975-1897/1 (1) (2) DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 * * * Bu Kanunun

Detaylı

BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ. Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.

BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ. Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md. DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 * * * Bu

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU DEVLET MEMURLARI KANUNU Kabul Tarihi 14.07.1965 Kanun No 657 Yürürlük Tarihi 23.07.1965 Yayın Tarihi 23.07.1965 RG Sayısı 12056 KISIM - I GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: 1 MADDE 1 - KAPSAM KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER,İSTİHDAM

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 * * * Bu

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3)

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 Bu Kanunun

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ. BÖLÜM 1 Genel Hükümler

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ. BÖLÜM 1 Genel Hükümler BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ (Başkent Üniversitesi Rektörünün 20/02/2015 tarih ve 39 onayı ile Yürürlüğe Girmiştir) Amaç BÖLÜM 1 Genel Hükümler Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Başkent

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2014/12-1 (117) Karar Tarihi : 03/12/2014

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2014/12-1 (117) Karar Tarihi : 03/12/2014 Karar No : 2014/12-1 (117) Belediye Meclisi 03/12/2014 ÇarĢamba günü saat 14.00 de Belediye BaĢkanı ġevket CAN BaĢkanlığında, 2014 Yılı Onikinci BirleĢimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye Meclis

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR:

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: İşveren : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İş Sendikası : Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS) Yürürlük : 01.05.2013 30.04.2015

Detaylı

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 09/03/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24690 BĠRĠNCĠ KISIM

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu nda görev

Detaylı

(Mülga cümle: 13/02/2011-6111 S.K 117. mad.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.

(Mülga cümle: 13/02/2011-6111 S.K 117. mad.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur. DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI PERSONEL YÖNERGESİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI PERSONEL YÖNERGESİ ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI PERSONEL YÖNERGESİ 1 PERSONEL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Oda Personelinin hizmet koşullarını,

Detaylı

TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ

TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ 5995 TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/12/2012 No : 2012/4093 Dayandığı Kanunun Tarihi : 13/1/2011 No : 6102 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 27/1/2013 No : 28541 Yayımlandığı

Detaylı

Eğitim Çalışanları İçin Hak Arama Rehberi

Eğitim Çalışanları İçin Hak Arama Rehberi 202 Eğitim Çalışanları İçin Hak Arama Rehberi Ankara 2012 1 Eğitim-Bir-Sen Yayınları: 54 Eğitim-Bir-Sen Adına Sahibi Ahmet GÜNDOĞDU Genel Başkan Genel Yayın Yönetmeni Ali YALÇIN Genel Basın Yayın Sekreteri

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24815)

TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24815) TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24815) BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri, Ödev, Hak ve Yasaklar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

Detaylı

T.C. BARTIN VALĠLĠĞĠ ĠMZA YETKĠLERĠ VE YETKĠ DEVRĠ YÖNERGESĠ. (01.09.2014) Sayfa 0 / 31

T.C. BARTIN VALĠLĠĞĠ ĠMZA YETKĠLERĠ VE YETKĠ DEVRĠ YÖNERGESĠ. (01.09.2014) Sayfa 0 / 31 T.C. BARTIN VALĠLĠĞĠ ĠMZA YETKĠLERĠ VE YETKĠ DEVRĠ YÖNERGESĠ (01.09.2014) Sayfa 0 / 31 BARTIN VALĠLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL ESASLAR A. AMAÇ.. 3 B. KAPSAM... 3 C. YASAL DAYANAK... 3 D. TANIMLAR....

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24815)

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24815) TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24815) BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri, Ödev, Hak ve Yasaklar BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

Detaylı