İNSAN KAYNAKLARI KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNSAN KAYNAKLARI KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI"

Transkript

1 İNSAN KAYNAKLARI KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI KAMU GÖREVLİLERİ SORUŞTURMA USUL VE ESASLARI 1

2 TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU SORUġTURMA USUL ve ESASLARI KAMU GÖREVLĠLERĠNĠN SORUġTURULMASI * Kamu görevlisi, kamu yararına uygun bir Ģekilde yürürlükteki mevzuatın kendisine verdiği yetkiye dayanarak kamu hizmetlerini yerine getirirken, onun bir fiil veya hali neticesinde üçüncü kiģilerin ve kamunun zarar görmesi durumunda o kamu görevlisi hakkında adli ve idari yönden sorumluluklar doğacaktır. *Ceza Muhakemesi Kanununun 2 nci maddesine göre soruģturma; kanunun yetkili kıldığı mercilerce ihbar ve Ģikayet yolu ile bildirilen veya kendiliklerinden muttali oldukları suç Ģüphesinin yetkili mercilerce öğrenilmesinden, iddianamenin kabulüne kadar geçen yasal araģtırma evresi olarak tanımlanmaktadır. *Kamu görevlilerinin soruģturması ise; kamu görevlileri hakkında bir suç iddiasının yetkili mercilerce öğrenilmesinden baģlayarak kolluk kuvvetleri, müfettiģlik veya muhakkiklik ve ilgili savcılık tarafından bu iddia ile ilgili olarak yapılan her türlü araģtırma, inceleme ve bilgi-belge toplama, delil toplama neticesinde iddia konusunu somut delillerle sübuta erdirmek amacıyla yapılan araģtırma evresi olarak tanımlanmaktadır. KAMU GÖREVLĠLERĠ HAKKINDA YAPILAN SORUġTURMA TÜRLERĠ 1- Disiplin soruģturması: ĠĢlenilen suç kamu görevlilerince idari düzenin iģleyiģine karģı ortaya çıkmıģsa, o kamu görevlilerinin idarenin iģleyiģine uygun davranmalarını sağlamak üzere idari mercilerce yürütülen inceleme ve soruģturma iģlemlerine ise Disiplin soruģturması denilmektedir sayılı yasaya göre yapılan soruģturma: Kamu görevlisi görevinden kaynaklı olarak iģlediği bir suçtan dolayı 4483 sayılı yasada gösterilen idari mercilerce ön incelemeye tabi tutulur. Bu inceleme neticesinde Cumhuriyet Savcılığına suçu iģlediğine kanaat getirilen kamu görevlisi hakkında soruģturma ve kamu davası açma izni verilir sayılı yasaya göre yapılan soruģturma: ĠĢlenilen suç kamu görevlisinin yürüttüğü görevi nedeniyle ortaya çıksa da 3628 sayılı yasa kapsamına giren suçlar idari mercilerce değil doğrudan Cumhuriyet BaĢsavcılıklarınca soruģturulur. 4- Genel hükümlere göre yapılan soruģturma: ĠĢlenilen suç Türk Ceza Kanunu kapsamında olup da; yukarıda zikredilen kanunların kapsamına girmiyorsa Kamu görevlisi hakkında genel hükümlere göre soruģturma yapılır. 2

3 1- DĠSĠPLĠN SORUġTURMASI 1.1 Memur nedir? Türk Hukukunda memur tanımı çeģitli kanunlarda farklı Ģekillerde tanımlanmıģtır. * 1982 Anayasasının 128 inci maddesine göre Memur; «Devletin, Kamu iktisadi teģebbüsleri ve diğer kamu tüzel kiģilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.» Ģeklinde tanımlanmıģtır. * 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesine göre Memur; Kamu Hizmetleri; memurlar, sözleģmeli personel, geçici personel ve iģçiler eliyle gördürülür; Memur: Mevcut kuruluģ biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kiģiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen, asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu kanunun uygulanmasında memur sayılır. Bu tanımlananlar dıģındaki kurumlarda genel politika tespiti, araģtırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi iģlerde görevli ve yetkili olanlarda memur sayılır. * Türk Ceza Kanunu açısından memur; mezkur kanunda memur sıfatı yerine Kamu görevlisi ibaresi kullanılmaktadır. Kamu görevlisi «Kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kiģi» olarak tanımlanmıģtır. 1.2 Kamu Hizmeti Nedir? Memurun tanımını yaparken sürekli olarak karģımıza kamu hizmeti kavramı çıkmaktadır. Mezkur tanımlar ıģığında memurun yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmeti kavramından ne anlaģılması gerektiğini ortaya koymak gerekir. Kamu Hizmetleri; devlet veya kamu tüzel kiģileri tarafından veya bunların gözetimi altında genel ve ortak ihtiyaçları karģılamak ve tatmin etmek, kamu faydasını sağlamak için yapılan ve kamuya sunulmuģ bulunan devamlı ve düzenli faaliyetlerdir. Bir yerde kamu hizmetinden söz edebilmek için; * Devlet veya kamu tüzel kiģileri tarafından veya bunların gözetimi altında kurulan ve iģleyen bir yapı olmalıdır. * Bu yapılarda Kamu hizmetini görmekle görevli idarenin sürekli, sabit ve normal kadrosuna girmiģ ve bu kadroya bağlı olarak çalıģan idarenin hiyerarģik denetimi içinde yer alan personelin olması gerekir. Tanıma bakıldığında ortada bir yapı olacak, bu yapıda kamu hizmetini vermekle görevli personel bulunacak ve idarenin hiyerarģik yapısı altında olacaktır. O halde hiyerarģinin tanımlanması da gerekmektedir. HiyerarĢi; Yetki, rütbe veya aģama sırası anlamında olup, Özellikle Kamu Yönetiminde en küçük memurdan baģlayarak onun en yüksek amirine kadar olan yetki ve sorumluluk sıralamasını ifade eder. BaĢkent örgütünün kendi taģra örgütleri üzerindeki denetimi ile bir idari kuruluģ veya kurumun kendi içindeki bütünlüğü hiyerarģik denetim ile sağlanır. ĠĢte kurumumuz uhdesindeki bu bütünlük ve denetim ise disiplinle sağlanmaktadır. Disiplin; Kamu hizmetlerini vermek için oluģturulan idari teģebbüslerde görev ifa eden personelin o idari teģebbüsün yasalarına ve düzenle ilgili ortaya konan kurallarına özenle uymalarını sağlamak amacıyla alınan önlemler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Ġdari yapı içinde görev ifa eden personelin o idari yapı tarafından belirlenmiģ ödev ve yasaklarına uygun davranmalarını sağlamaya yönelik cezalandırma iģlemidir. ġayet idarenin personeli iģ hayatında belirlenen kurallara uygun davranmazsa ortaya disiplin suçu çıkmaktadır. Disiplin Suçu; Herhangi bir kurumda çalıģan personelin o kurumda verilmeye çalıģılan kamu hizmetini ve çalıģma hayatını düzenleyen hukuki normları mevzuata aykırı bir Ģekilde ihlal etmesi sonucu ortaya çıkan hukuksal durum olarak tanımlanabilir. Mezkur suçlardan birini iģleyen personele suçta ve cezada kanunilik ilkesi uyarınca hukuki düzende ihlale sebebiyet veren davranıģının ağırlık derecesine göre kanunda zikredilen cezalardan birinin uygulanması ise Disiplin cezası olarak tanımlanmaktadır. Kanunda suç olarak tanımlanmayan hiçbir eyleme ceza verilemez.. 3

4 1.3 DEVLET MEMURLARININ ÖDEV VE SORUMLULUKLARI *657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 6 ncı maddesine göre; Devlet Memurları, Anayasaya, kanunlara sadakatle bağlı olmak zorundadır. *657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 7 nci maddesine göre; Devlet Memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kiģi ya da zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranıģta bulunamazlar, görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düģünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayrım yapamazlar, hiçbir Ģekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar, devletin menfaatlerini korumak zorundadırlar, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan, devletin güvenliğini tehlikeye düģüren faaliyetlerde bulunamazlar, aynı nitelikte faaliyet gösteren teģekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler. Yani devlet memurları tarafsız olmak ve devlete bağlık olmak zorundadır. *657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 8 inci maddesine göre; Devlet Memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dıģındaki davranıģlarıyla göstermek zorundadırlar, iģbirliği içinde çalıģmaları esastır. *657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 9 uncu maddesine göre; Devlet Memurlarından sürekli veya geçici görevle veya yetiģme, inceleme ve araģtırma için yabancı memleketlerde bulunanlar Devlet itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranıģlarda bulunamazlar. *657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 10 uncu maddesine göre; Amir durumunda olan devlet memurları amiri oldukları kuruluģ veya hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiģtirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekle görevli ve sorumludurlar. Maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eģitlik içinde davranır, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez, memurundan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz. *657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 11 inci maddesine göre; Devlet Memurları kanun tüzük ve yönetmeliklerde belirlenen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karģı sorumludurlar. Amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmaya mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç teģkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez, yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır. *657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 12 nci maddesine göre; Devlet Memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Devlet Memurunun Kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmıģsa bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır. 4

5 *657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 13 üncü maddesine göre; KiĢiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Ancak, Devlet dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil veya muhafaza edilen para ve para hükmündeki değerli kağıtların ilgili personel tarafından zimmete geçirilmesi halinde, zimmete geçirilen miktar cezai takibat sonucu beklenmeden Hazine tarafından hak sahibine ödenir. Kurumun sorumlu personele rücu hakkı saklıdır. *657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 14 üncü maddesine göre; Devlet Memurları, kendileriyle, eģlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taģınır ve taģınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca mal bildirimi verirler, burada zikredilen özel kanun 3628 sayılı kanundur. *657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 15 inci maddesine göre; Devlet Memurları kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. Bu konuda bilgi anacak Bakanın yetkili kılacağı görevli, illerde valiler veya yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir. *657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 16 ncı maddesine göre; Devlet memurları görevleri ile ilgili resmi belge araç ve gereçleri, yetki verilen mahaller dıģına çıkaramazlar, hususi iģlerinde kullanamazlar. Devlet memurları görevleri icabı kendilerine teslim edilen resmi belge, araç ve gereçleri sona erdiği zaman iade etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk memurun mirasçılarına da Ģamildir. 1.4 DEVLET MEMURLARINA YASAK OLAN FĠĠL VE DAVRANIġLAR *657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 26 ncı maddesine göre; Devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak Ģekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelip de devlet hizmetlerinin ve iģlerinin yavaģlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır. *657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 27 nci maddesine göre; Devlet memurlarının greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri, ilan etmeleri, bu yolla propaganda yapmaları yasaktır. Devlet memurları, herhangi bir greve veya grev teģebbüsüne katılamaz, greve destekleyemez veya teģvik edemezler. *657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesine göre; Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif Ģirketlerde ortak veya komandit Ģirkette komandite ortak olamazlar. EĢleri, reģit veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler. *657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 29 uncu maddesine göre; Devlet Memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iģ sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasaktır. Kamu görevlileri Etik Kurulu, hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye ve en az genel müdür veya eģiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetkilidir. *657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 30 uncu maddesine göre; Devlet memurunun, denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya mensup olduğu kurum ile ilgisi olan bir teģebbüsten, doğrudan doğruya veya aracı eliyle her ne ad altında olursa olsun bir menfaat sağlaması yasaktır. * 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 31 inci maddesine göre; Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayrılmıģ bile olsalar, yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır. 5

6 1.5 DĠSĠPLĠN SUÇ VE CEZALARI Disiplin suç ve cezaları 657 sayılı kanunun 125 inci maddesinde düzenlenmiģtir UYARMA: Memura görevinde ve davranıģlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller Ģunlardır: a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak, b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terketmek, c) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek, d) Usulsüz müracaat veya Ģikayette bulunmak, e) Devlet memuru vakarına yakıģmayan tutum ve davranıģta bulunmak, f) Görevine veya iģ sahiplerine karģı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak, g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak, h) Görevin iģbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranıģlarda bulunmak KINAMA: Memura görevinde ve davranıģlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller Ģunlardır: a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak, b) EĢlerinin, reģit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek, c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak, d) Hizmet dıģında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranıģlarda bulunmak, e) Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eģyayı özel iģlerinde kullanmak, f) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eģyayı kaybetmek, g) ĠĢ arkadaģlarına, maiyetindeki personele ve iģ sahiplerine kötü muamelede bulunmak, h) ĠĢ arkadaģlarına ve iģ sahiplerine söz veya hareketle sataģmak, ı) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dıģı davranıģlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, iģaret, resim ve benzeri Ģekiller çizmek ve yapmak, j) Verilen emirlere itiraz etmek, k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara baģvurulmasına neden olmak, l) Kurumların huzur, sükun ve çalıģma düzenini bozmak. m) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek. 6

7 1.5.3 AYLIKTAN KESME : Memurun, brüt aylığından 1/30-1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller Ģunlardır: a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak, b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek, c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak, d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kiģilere yalan ve yanlıģ beyanda bulunmak, e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek, f) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak, g) Mülga h) Mülga ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranıģlarda bulunmak, j) Mülga KADEME ĠLERLEMESĠNĠN DURDURULMASI : Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasıdır. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller Ģunlardır: a) Göreve sarhoģ gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek, b) Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek, c) Görevi ile ilgili olarak her ne Ģekilde olursa olsun çıkar sağlamak, d) Amirine veya maiyetindekilere karģı küçük düģürücü veya aģağılayıcı fiil ve hareketler yapmak, e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak, f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek, g) Mülga h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak, ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düģünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kiģilerin yarar veya zararını hedef tutan davranıģlarda bulunmak, j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak, k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak, l) Amirine, maiyetindekilere, iģ arkadaģları veya iģ sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek, m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dıģında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranıģlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek, n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak, o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak. 7

8 1.5.6 DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA : Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır. Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller a) Ġdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükûn ve çalıģma düzenini bozmak, boykot, iģgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, iģi yavaģlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teģvik etmek veya yardımda bulunmak, (1) b) YasaklanmıĢ her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiģ, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teģhir etmek, c) Siyasi partiye girmek, d) Özürsüz olarak (...) (2) bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek, e) SavaĢ, olağanüstü hal veya genel afetlere iliģkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak, f) Amirlerine, maiyetindekilere ve iģ sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak, g) Memurluk sıfatı ile bağdaģmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak, h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak, ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek, j) Yurt dıģında Devletin itibarını düģürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranıģlarda bulunmak, k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine ĠĢlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri iģlemek. 2. DĠSĠPLĠN SORUġTURMASI SÜRECĠ 2.1. DĠSĠPLĠN SUÇUNUN ÖĞRENĠLMESĠ : Herhangi bir kurum veya kuruluģta mevzuatla belirlenmiģ disiplin amirleri mahiyetindeki memurlarının disiplin suçu oluģturan fiil ve hallerini; *Basın ve yayın araçlarında çıkan bir haber kanalı ile; *Usulüne uygun olarak yapılmıģ çeģitli teftiģ ve denetimlerden, *Ġhbar ve ġikayet yoluyla *Re sen yapacakları denetim veya incelemeler sonucunda öğrenebilirler. Disiplin Amirleri yukarıda belirtilen yollardan herhangi biri kanalıyla disiplin suçunun oluģtuğu izlenimini edindikten sonra olayın somut olarak ortaya çıkarılması için disiplin soruģturması yapılmasına karar verir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda disiplin suçlarının tespiti ve ortaya çıkarılması için yapılması gereken soruģturmanın yöntemine iliģkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Buna rağmen 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması hakkında kanun ile Ceza Muhakemesi Kanunun soruģturmacılara verdiği yetkiler belirli sınırlamalar dahilinde kullanılarak iyi bir soruģturma yapılabilir. SoruĢturma, yetkili makamların soruģturma emri ile görevlendirecekleri soruģturmacılar tarafından, suç konusu olayı incelemek, ihbar ve Ģikayetleri tespit etmek, tüm delil ve bilgileri toplamak, kiģinin savunmasını almak suretiyle yapılır. 8

9 2.2 ĠHBAR VE ġġkayet DĠLEKÇELERĠNDE ARANILACAK ÖZELLĠKLER *3071 sayılı Dilekçe Kanunun Dilekçede Bulunması Zorunlu ġartlar baģlıklı 4.maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iģ veya ikametgah adresinin bulunması gerekir. Hükmü yer almaktadır. *Aynı yasanın incelenemeyecek dilekçeler baģlıklı 6.maddesinde de Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden; a) Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler, b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar, c) 4 üncü maddede gösterilen Ģartlardan herhangi birini taģımayanlar, Ġncelenemezler. Hükmü yer almaktadır. *4483 sayılı yasanın tarih ve 5232 sayılı yasa ile değiģik 4.maddesinin 3. ve 4.fıkralarında Bu Kanuna göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve Ģikâyetlerin soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar veya Ģikâyetlerde kiģi veya olay belirtilmesi, iddiaların ciddî bulgu ve belgelere dayanması, ihbar veya Ģikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad, soyad ve imzası ile iģ veya ikametgâh adresinin bulunması zorunludur. *Üçüncü fıkradaki Ģartları taģımayan ihbar ve Ģikâyetler Cumhuriyet baģsavcıları ve izin vermeye yetkili merciler tarafından iģleme konulmaz ve durum, ihbar veya Ģikâyette bulunana bildirilir. Ancak iddiaların, sıhhati Ģüpheye mahal vermeyecek belgelerle ortaya konulmuģ olması halinde ad, soyad ve imza ile iģ veya ikametgâh adresinin doğruluğu Ģartı aranmaz. BaĢsavcılar ve yetkili merciler ihbarcı veya Ģikâyetçinin kimlik bilgilerini gizli tutmak zorundadır. *Aynı yasanın tarih ve 5232 sayılı yasa ile değiģik 5.maddesinde de Cumhuriyet baģsavcılıkları ile izin vermeye yetkili merciler ihbar ve Ģikâyetler konusunda daha önce sonuçlandırılmıģ bir ön inceleme olması halinde müracaatı iģleme koymazlar. Ancak ihbar veya Ģikâyet eden kiģilerin konu ile ilgili olarak daha önceki ön incelemenin neticesini etkileyecek yeni belge sunması halinde müracaatı iģleme koyabilirler. *Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ĠliĢkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin BaĢvuruların Cevaplandırılması baģlıklı 18/son maddesinde de Daha önce cevaplandığı halde aynı kiģiler tarafından yapılan tekrar mahiyetindeki baģvurular ile soyut ve genel nitelikteki baģvurular iģleme konulmaz ve durum baģvuru sahibine bildirilir. Hükmü yer almaktadır. *13/04/2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren BaĢbakanlığın Kamu Görevlileri Etik DavranıĢ Ġlkeleri Ġle BaĢvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin BaĢvuru hakkı baģlıklı 31/2.maddesinde de Ancak, kamu görevlilerini karalama amacı güttüğü açıkça anlaģılan ve baģvuranın kimliği tespit edilemeyen baģvurular değerlendirmeye alınmaz. Hükümleri yer almaktadır. *24 Ocak 2004 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Dilekçe Hakkının ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması Hakkındaki 2004/12 nolu BaĢbakanlık Genelgenin 1/a maddesinde de Ad, soyad ve adres bulunmayan, imza taģımayan, belli bir konuyu içermeyen, ya da yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili dilekçeler cevaplandırılmayacaktır. Ancak, bu unsurları ihtiva etmemekle birlikte, baģvurulara olayla ilgili inandırıcı mahiyette bilgi ve belgeler eklenmiģ veya somut nitelikte bilgi, bulgu ya da olaylara dayanılıyor ise, bu hususlar ihbar kabul edilerek idarece iģlem yapılabilir. kuralı mevcuttur. 9

10 2.3 ĠġLEME KONULMAYACAK, ARAġTIRMA-ĠNCELEME-SORUġTURMA KONUSU OLAMAYACAKLAR VE CEVAPLANDIRILMAYACAK DĠLEKÇE VE BAġVURULAR: * Üzerinde isim ve soy isim bulunmayan dilekçe ve baģvurular. * Üzerinde adres bulunmayan dilekçe ve baģvurular. * Üzerinde imza bulunmayan dilekçe ve baģvurular. * Belirli bir konuyu içermeyen dilekçe ve baģvurular. * Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve Ģikâyetlerin soyut ve genel nitelikteki ihbar ve Ģikâyetler * Ġhbar veya Ģikâyetlerde kiģi veya olay belirtilmemesi durumunda, * Ġddiaların ciddî bulgu ve belgelere dayanmaması, * Yetkili merciler ihbar ve Ģikâyetler konusunda daha önce sonuçlandırılmıģ bir ön inceleme olması halinde müracaatı iģleme koymazlar. * Yargı organının görev alınana giren konular ile ilgili idareden talep bulunulan dilekçe ve baģvurular. (Yargı bağımsızlığı ilkesi) * Aynı kiģiler tarafından yapılan tekrar mahiyetindeki dilekçe ve baģvurular * Soyut nitelikteki dilekçe ve baģvurular * Genel nitelikteki dilekçe ve baģvurular * Kamu görevlilerini karalama amacı güttüğü açıkça anlaģılan BaĢvuranın kimliği tespit edilemeyen dilekçeler hakkında iģlem yapılmayacaktır ĠĢleme Konulmayacak Nitelikte Olan Ġhbar Ve ġikayetlerin ĠĢleme Konulma Ġstisnaları: * Ġddiaların, sıhhati Ģüpheye mahal vermeyecek belgelerle ortaya konulmuģ olması halinde ad, soyad ve imza ile iģ veya ikametgâh adresinin doğruluğu Ģartı aranmaz. * Ġhbar veya Ģikâyet eden kiģilerin konu ile ilgili olarak daha önceki ön incelemenin neticesini etkileyecek yeni belge sunması halinde, yetkili merciler ihbar ve Ģikâyetler konusunda daha önce sonuçlandırılmıģ müracaatı tekrar iģleme koyabilirler Yukarıda Zikredilen Düzenlemelere Aykırı DavranıĢ Halinde Ortaya Çıkabilecek Sorunlar *ĠĢleme konulmaması gereken bir dilekçe ve baģvurunun iģleme alınması kamu görevlisi için bir leke ve karalama olacağından, bu kamu görevlisi tarafından her zaman tazminat davası açılabilir. *ĠĢleme konulmaması gereken bir dilekçe ve baģvurunun iģleme alınması nedeni ile BaĢbakanlık Genelgesinde açıkça belirtildiği üzere disiplin soruģturması açılabilir ve cezalandırılma yapılabilir. *Ceza hukuku yönünden de hakaret suçu ile iliģkilendirilebilir ve dava açılabilir. *ĠĢleme konulmaması gereken bir dilekçe ve baģvurunun içeriliği kamu görevlisine iftira suçunu oluģturabilir. Bu özelliğe sahip bir dilekçenin iģleme alınması sonrasında, iftiracı konumunda bulunan ve kimliğini gizleyen baģvuran kiģinin aranmasına iliģkin bir faaliyete geçmeyen idareci, bu yönden iftira suçunu adli makamlara bildirmeyerek TCK yer alan suçu bildirmeme suçunu iģlemiģ olabileceği kadar, ayrıca iftira suçunun oluģmasında katkıda bulunduğu konusunda itham ve ceza ile karģılaģabilir. *ĠĢleme konulması gereken bir dilekçe ve baģvurunun iģleme alınmaması nedeni ile bu kez, ihmal suçu ile ilgili olarak sorumluluk doğabilir. 10

11 3. SORUġTURMA SÜRECĠNĠN BAġLATILMASI 3.1. Disiplin SoruĢturması Yaptırmaya Yetkili Disiplin Amirleri Türkiye Hastaneleri Kurumunda Disiplin SoruĢturmasını yapmaya yetkili disiplin amirleri; Sağlık Bakanı her derecedeki ve kademedeki kamu görevlisi hakkında disiplin soruģturmasının yapılmasına ve karara bağlanmasında yetkilidir. Memurun disipline aykırı fiil veya hali iģlediği anda görevli olduğu yer esas alınarak Kurumumuz Disiplin Yönetmeliğinde Disiplin Amiri olarak belirlenenler tarafından disiplin soruģturması yapılabilir. 23 Kasım 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliğinin 1, 2 ve 3 sayılı cetvelinde belirtilen disiplin amirlerinden herhangi biri disiplin soruģturmasına baģlayabilir. Mezkur yönetmeliğin 5 inci maddesine göre Disiplin amirleri ve disiplin cezası verme yetkisi hüküm altına alınmıģtır. Mezkur maddeye göre; MADDE 5 (1) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu merkez, taģra ve döner sermaye teģkilatında görevli Devlet memurları ve sözleģmeli personelin disiplin amirleri ekli I, II ve III sayılı cetvellerde gösterilmiģtir. (2) Devlet memuru veya sözleģmeli personelin disiplin amiri ile müģterek fiillerinde, disiplin amiri bakımından ceza tayin edecek olan amir, memur veya sözleģmeli personel hakkında da ceza tayin etmeye yetkilidir. (3) Disipline aykırı bir fiili gerçekleģtiren Devlet memuru veya sözleģmeli personelin soruģturmaya baģlanılmadan evvel ya da soruģturma esnasında baģka bir yere nakli durumunda disiplin cezası, fiilin gerçekleģtirildiği yerdeki disiplin amiri tarafından tespit edilir. (4) Devlet memuru veya sözleģmeli personelin kadrosunun bulunduğu yerden baģka bir yere görevlendirilmesi durumunda görevlendirildiği yerdeki disipline aykırı fiilleri sebebiyle verilecek disiplin cezası memurun görevlendirildiği yerdeki disiplin amirince takdir edilir. (5) Kurum BaĢkanı her kademedeki Devlet memuru ve sözleģmeli personelin üst disiplin amiridir. Valiler il, kaymakamlar ise ilçe sınırları içerisinde görevli Devlet memuru ve sözleģmeli personel hakkında, disipline aykırı fiillerinden dolayı doğrudan disiplin cezası vermeye yetkilidir. 3.2 Ġncelemeci/soruĢturmacı görevlendirme Yetkili Makam tarafından yukarıda sayılan yollarla disiplin suçunun iģlendiği haberi alındığında suç iģlendiği anda; görevde bulunan, geliģen süreçte emekliye ayrılan, istifa eden, müstafi sayılan ve Devlet Memurluğundan çıkarılan memurlarda dahil bütün devlet memurları hakkında disiplin soruģturması yapılır. Kaziye i muhkem halinde yeniden aynı konuda soruģturma yapılamaz. Yetki gaspı yapılarak yetkisiz amir tarafından verilen cezalar yetki gaspı nedeniyle sakattır. Yürürlükteki mevzuata göre inceleme ve soruģturma emri vermeye yetkili amirler cetveli ve görevlendirme örnekleri aģağıdaki gibidir. 11

12 - I SAYILI CETVEL MERKEZ TEġKĠLATI DĠSĠPLĠN CEZASI VERMEYE YETKĠLĠ AMĠRLERĠ SIRA NO BĠRĠMLER VE PERSONELĠ DĠSĠPLĠN AMĠRĠ ÜST DĠSĠPLĠN AMĠRĠ A) KURUM BAġKANLIĞI 1 Kurum BaĢkanı Bakan - 2 Kurum BaĢkanlığı Sekretaryasında ÇalıĢan Personel Kurum BaĢkanı - B) KURUM BAġKAN YARDIMCILIĞI 1 Kurum BaĢkan Yardımcısı Kurum BaĢkanı - 2 Daire BaĢkanı Kurum BaĢkan Yardımcısı Kurum BaĢkanı 3 Sağlık Uzmanı, Sağlık Uzman Yardımcısı Daire BaĢkanı Kurum BaĢkan Yardımcısı 4 Diğer Personel Daire BaĢkanı Kurum BaĢkan Yardımcısı C) HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ 1 1. Hukuk MüĢaviri Kurum BaĢkanı - 2 Hukuk MüĢaviri 1. Hukuk MüĢaviri Kurum BaĢkanı 3 Diğer Personel 1. Hukuk MüĢaviri Kurum BaĢkanı Ç) DENETĠM HĠZMETLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI 1 Denetim Hizmetleri Daire BaĢkanı Kurum BaĢkanı - 2 Sağlık BaĢdenetçisi, Sağlık Denetçisi, Sağlık Denetçi Yardımcısı Denetim Hizmetleri Daire BaĢkanı Kurum BaĢkanı 3 Diğer Personel Denetim Hizmetleri Daire BaĢkanı Kurum BaĢkanı D) STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI 1 Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı Kurum BaĢkanı - 2 Sağlık Uzmanı, Sağlık Uzman Yardımcısı Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı Kurum BaĢkanı 3 Diğer Personel Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı Kurum 12

13 TAġRA TEġKĠLATI II SAYILI CETVEL DĠSĠPLĠN CEZASI VERMEYE YETKĠLĠ AMĠRLERĠ SIRA NO BĠRĠMLER VE PERSONELĠ DĠSĠPLĠN AMĠRĠ ÜST DĠSĠPLĠN AMĠRĠ GENEL SEKRETERLĠK 1 Genel Sekreter Vali Kurum BaĢkanı 2 BaĢkan Genel Sekreter Vali 3 (DeğiĢik:RG-6/12/ ) Avukat Genel Sekreter Vali 4 Diğer Personel BaĢkan Genel Sekreter 13

14 TAġRA VE DÖNER SERMAYE TEġKĠLATI III SAYILI CETVEL DĠSĠPLĠN CEZASI VERMEYE YETKĠLĠ AMĠRLERĠ SIRA NO BĠRĠMLER VE PERSONELĠ DĠSĠPLĠN AMĠRĠ ÜST DĠSĠPLĠN AMĠRĠ HASTANE YÖNETĠCĠLĠĞĠ 1 Hastane Yöneticisi Genel Sekreter Vali 2 BaĢhekim, Müdür, Sivil Savunma Uzmanı 3 BaĢhekim Yardımcısı, Eğitim Görevlisi (Eğitim Sorumlusu / Ġdari Sorumlu), Kliniklere doğrudan bağlı olmayarak çalıģan Uzman Tabip, Uzman (TUTG), Uzman DiĢ Tabibi, Tabip ve DiĢ Tabibi ile Eczacı, Fizyoterapist, Biyolog, Psikolog, Tıbbi Teknolog, Diyetisyen, Sosyal ÇalıĢmacı, Çocuk GeliĢimcisi, Odyolog, Sağlık Fizikçisi, Perfüzyonist, ĠĢ ve UğraĢı Terapisti (Ergoterapist), Dil ve KonuĢma Terapisti ve BaĢhekimlik bünyesinde çalıģan diğer personel Hastane Yöneticisi BaĢhekim Genel Sekreter Hastane Yöneticisi 4 Eğitim verilen Klinik ve Laboratuvarlar bünyesinde çalıģan Eğitim Görevlisi, BaĢasistan, Uzman Tabip, Uzman (TUTG), Uzman DiĢ Tabibi, Tabip, DiĢ Tabibi ve Asistan Eğitim Görevlisi (Eğitim Sorumlusu) BaĢhekim 5 Müdür Yardımcısı, Mühendis, Mimar ve Müdüre bağlı olarak çalıģan diğer personel Müdür (Ġdari ve Mali ĠĢler) Hastane Yöneticisi 6 Müdür Yardımcısı ve Müdüre bağlı olarak çalıģan diğer personel Müdür (Sağlık Otelciliği Müdürü) Hastane Yöneticisi 7 Müdür Yardımcısı, HemĢire, HemĢire Yardımcısı, Ebe, Sağlık Teknikeri, Laborant, DiĢ Protez Teknisyeni, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni ve Müdüre bağlı olarak çalıģan diğer personel Müdür (Sağlık Bakım Hizmetleri) Hastane Yöneticisi 14

15 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU DENETIM HIZMETLERI DAIRE BAġKANLıĞı (SORUġTURMA EMRĠ) Sayı : /663-07/ Konu: Onay. Sayın. Sağlık BaĢdenetçisi ĠSTANBUL Ġlgi : a)23/07/2013 tarihli ve 88 sayılı iģ emri. b)13/08/2013 tarihli ve sayılı yazınız. BaĢkanlık Makamından alınan 16/08/2013 tarihli ve /663-07/ /392 sayılı Onay iliģikte gönderilmiģtir. Konuyla ilgili gerekli Disiplin SoruĢturmasının tarafınızdan yapılarak sonucunun BaĢkanlığımıza bildirilmesini rica ederim. Halil FĠNCAN EK: Kurum BaĢkanı a. Onay (1 Sayfa) Denetim Hizmetleri Daire BaĢkanı 15

16 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU Denetim Hizmetleri Daire BaĢkanlığı (ĠNCELEME EMRĠ) Sayı : /663-05/ / Konu: Ġnceleme. Sayın.. Sağlık BaĢdenetçisi ANKARA Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire BaĢkanlığının 01/04/2014 tarihli ve sayılı yazısı ve ekleri iliģikte gönderilmiģtir. Konuyla ilgili gerekli incelemenin tarafınızdan yapılarak sonucunun BaĢkanlığımıza bildirilmesini rica ederim. Onay (1 Sayfa) Halil FĠNCAN Kurum BaĢkanı a. Denetim Hizmetleri Daire BaĢkanı EKLER : Yazı ve ekleri (13 Sayfa) 16

17 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sayı: Konu: Görevlendirme Sayın: Daire BaĢkanı MüĢtekiler.. BaĢkanlık Makamına hitaben yazmıģ oldukları Ģikayet dilekçesinde özetle;. ĠĢten çıkarıldıklarını, iģten çıkarılan personelin yerine. Kendi yakınlarını iģe aldıklarını belirtmiģlerdir. Konu hakkında alınan tarih ve sayılı Ģikayet dilekçesi iliģikte gönderilmiģtir. Bilgilerinizi ve konu hakkında gerekli incelemenin ve gerekiyorsa soruģturmanın tarafınızca yapılarak düzenleyeceğiniz raporun BaĢkanlık Makamına sunulması hususunda gereğini rica ederim. Kurum BaĢkanı Ek-1 17

18 4. SORUġTURMALARDA DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR 4.1 SORUġTURMACI ATANIRKEN DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR *Disiplin soruģturmasını yürütecek olan soruģturmacı disiplin amiri veya atamaya yetkili amirlerce atanabilir. Kurumumuz disiplin amirleri yönetmeliğinin 5 inci maddesine göre illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar da soruģturmacı atayabilirler. *Disiplin soruģturması için herhangi bir genel sekreter baģka bil ilin genel sekreterini soruģturmacı olarak atayamaz. *SoruĢturma konusu açıkça belirtilerek, olayın geçtiği yer, tarihi ve disipline aykırı fiile sebebiyet veren olay ile hangi memur ya da memurlar hakkında soruģturma yapılacağı, soruģturmacının kim olduğu hususlarını içerir Ģekilde yazılı görevlendirme yapılarak, bu görevlendirmenin soruģturmacıya tebliğ edilmesi gerekir. *SoruĢturmacı olarak atanacak kiģinin hakkında soruģturma yapılan memura eģit veya daha üst görevde olması zorunludur. *SoruĢturma konusu fiilin mağduru konumunda olan veya soruģturulan kiģi ile husumeti olan kiģi soruģturmacı olarak atanamaz. Ayrıca hakkında soruģturma yapılacak kamu görevlisi ile akrabalık iliģkisi olan kiģiler de soruģturmacı olarak atanamazlar. *Memurun iģlemiģ olduğu suç aynı zamanda adli soruģturmayı gerektiriyorsa adli soruģturma sonucu beklenmeden memura ceza verilebilir. *Disiplin soruģturması yapılmadan kamu görevlisine disiplin cezası uygulanamaz. 657 sayılı yasanın 125. maddesinde belirtilen fiil ve hallerin kamu görevlisi tarafından iģlenildiğinin o memurun bağlı olduğu disiplin amiri tarafından öğrenilmesi üzerine derhal disiplin soruģturmasına baģlanır. *Disiplin amiri memur tarafından iģlenilen disipline aykırı fiilin mağduru olması halinde bizzat kendisi disiplin soruģturmasını yürütemez, soruģturmacı atayamaz, tutanak altına alacağı memurun disipline aykırı fiilini ve hali gereğini yapmak üzerine Kurumumuz disiplin yönetmeliğinde belirtilen kendisinin bir derece üstündeki disiplin amirine yoksa bir alt derecedeki disiplin amirine gönderir, Her iki disiplin amirinin de mağduriyeti halinde Bakanlığın yetkili disiplin amirlerine gönderir. *Disiplin amiri soruģturmacı olacak yeterlilikte bir kiģiyi bulamazsa soruģturmayı bizzat kendisi yapabilir. 4.2 SORUġTURMA BAġLATILIRKEN DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN SÜRELER *Disiplin amirlerinin soruģturmaya baģlarken atamaya yetkili amirden izin almaları gerekmez. 657 sayılı yasanın 127 nci maddesine göre 125 inci maddede sayılan fiil ve halleri iģleyenler hakkında fiil ve hallerin iģlendiğinin disiplin amirlerince öğrenildiği tarihten itibaren; *Uyarma, Kınama, aylıktan kesme, ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarını gerektiren hallerde 1 ay, Devlet Memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren hallerde ise 6 ay içinde disiplin soruģturmasına baģlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaģımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin iģlendiği tarihten itibaren nihayet 2 yıl geçtikten sonra disiplin cezası verilemez. 18

19 5. MUHAKKĠK/SORUġTURMACI TANIMI, GÖREV VE YETKĠLERĠ 5.1. Muhakkik Nedir? Asli ve sürekli olarak yasal müfettiģ görev ve yetkisi olamayıp hiyerarģik kadrolarda yer alan geçici olarak yetkili mercii tarafından teftiģe görevlendirilen kamu görevlileridir Görev ve Yetkileri Disiplin soruģturması yapmak üzere muhakkik olarak görevlendirilen soruģturmacı kendisini yazılı olarak görevlendiren disiplin amirinin ceza verme yetkisi hariç her türlü yetkisini haiz olup, soruģturma konusuyla sınırlı olmak üzere soruģturma ile alakalı her türlü evrakı incelemeye, ilgili kiģi ve kurumlardan bilgi ve belge almaya, tanık dinlemeye, mahallinde keģif yapmaya, hakkında soruģturma yapılan memurun savunmasını almaya ve nihayetinde rapor düzenlemeye yetkilidir. SoruĢturma devam ettiği sırada soruģturma konusu dıģında yeni bir disipline aykırı fiil veya halin soruģturmacı tarafından tespiti halinde disiplin soruģturmasını yapan muhakkikin re sen o yeni konu hakkında soruģturma yapma yetkisi yoktur. Mezkur durum tespit edildiğinde muhakkik tarafından durum derhal disiplin amirine yazılı olarak bildirilir, ek soruģturma izni alırsa yeni tespit ettiği konu hakkında soruģturma yapabilir. Muhakkik tarafından yapılan her türlü iģ ve iģleme ait belge ve evrak numaralandırılarak soruģturma raporuna eklenerek üst yazıyla kendisini görevlendiren makama yazıyla sunulur. Muhakkik tarafından düzenlenecek raporlarda Bakanlığımız uygulamalarına göre Ģayet herhangi bir ceza teklifi kanaati hasıl olmamıģsa rapora inceleme raporu, ceza teklifi kanaati hasıl olmuģ ise soruģturma raporu ismi verilmelidir. Disiplin soruģturması neticesinde muhakkik tarafından düzenlenen soruģturma raporunun netice kısmında soruģturmaya konu olaylar ve deliller ayrı ayrı tahlil edilmeli, delillere göre suçun sübut bulup bulmadığı tartıģılmalı, Ģayet disipline aykırı fiilin somut deliller ıģığında sübuta erdiğine kanaat getirilirse o fiilin ve halin 657 sayılı yasada düzenlenen disiplin cezalarının hangisi ile cezalandırılması gerekip gerekmediği madde/fıkra ve bend belirtilerek gösterilmelidir. Burada muhakkikin tekerrür hükümlerinin uygulanıp uygulanamayacağına mutlaka bakması gerekmektedir. Raporun netice bölümünde soruģturmacı adli, idari, mali ve disiplin yönünden teklifte bulunmalıdır. 5.3 Muhakkik tarafından düzenlenecek raporlarda netice ve kanaat bölümü Disiplin soruģturması neticesinde muhakkik tarafından düzenlenen soruģturma raporunun netice kısmında soruģturmaya konu olaylar ve deliller ayrı ayrı tahlil edilmeli, delillere göre suçun sübut bulup bulmadığı tartıģılmalı, Ģayet disipline aykırı fiilin somut deliller ıģığında sübuta erdiğine kanaat getirilirse o fiilin ve halin 657 sayılı yasada düzenlenen disiplin cezalarının hangisi ile cezalandırılması gerekip gerekmediği madde/fıkra ve bend belirtilerek gösterilmelidir. Burada muhakkikin tekerrür hükümlerinin uygulanıp uygulanamayacağına mutlaka bakması gerekmektedir. Raporun netice bölümünde soruģturmacı adli, idari, mali ve disiplin yönünden teklifte bulunmalıdır. 19

20 ĠNCELEME RAPORU ĠNCELEMEYE HANGĠ EMĠRLE BAġLANILDIĞI: Ġncelemeye... Genel Müdürlük Makamından alınan gün ve 329 sayılı onay ve yine... Genel Müdürlüğü makamı tarafından tarih ve sayılı görevlendirme yazıları gereğince baģlanmıģtır. (Ek 1) ĠNCELEMENĠN BAġLANGIÇ VE BĠTĠġ TARĠHĠ : Ġncelemeye tarihinde baģlanılmıģ ve tarihinde tamamlanmıģtır. HAKKINDA ĠNCELEME YAPILAN :... Genel Müdürlüğüne bağlı Ġzmir Lojmanlarında ikamet eden ve... olarak görev yapan Dr.... ĠNCELEME KONUSU : Sağlık Bakanlığı TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı tarafından Genel Müdürlüğümüze gereğinin yapılması için gönderilen tarihsiz ve imzasız, Genel Müdürlüğümüz... olarak görev yapan Dr...ın çete kurarak yolsuzluk yaptığı, makam Ģoförü olarak görev yapan... a usulsüz olarak... lojman tahsis ettirdiği, her gün devletin arabasının...gidip geldiği, yıldır... lojmanlarda oturan personelin olduğu, devlet hastanesi personelinin lojmana geçmelerinin Dr. tarafından engellendiği, adı geçenin sindirme politikası uyguladığı,... iģlemlerinden avanta aldığı, yetkisiz olarak bu iģleri yaptığı, bu hususun...firmasına sorulması gerektiği,...merkezine baskı yaparak para toplattığı, 6500 YTL alarak tatile gittiği, Sağlık Bakanlığı MüsteĢarının arkadaģı olduğunu belirterek personele baskı uyguladığı ve... Hastanesi BaĢhekimi Dr. hakkında bazı isnatları içerir ihbar mektubunun (EK.2) Bakanlığımız TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığınca gereğinin yapılması için yazı ile makama bildirilmesi üzerine inceleme ve gerekiyorsa soruģturma yapmak üzere muhakkik olarak görevlendirilmeden ibarettir. ĠNCELEMENĠN SEYRĠ: Görevlendirme yazısı tarafıma ulaģtıktan sonra yürürlükteki mevzuat doğrultusunda ihbar mektubunu inceledim, isimsiz ve tarihsiz olması sebebiyle öncelikle iģlem yapmamayı düģünmeme rağmen içeriğindeki isnatlarda Genel Müdürlüğümüzü ilgilendirir iddiaların ağırlığı ve kamu yararı gördüğümden iddialar hakkında inceleme yapmaya karar verdim, gerekli denetimleri yapabilmem ve ilgililerin ifadelerine baģvurmak amacıyla... gittim. Ġhbar mektubunun son kısmında... Hastanesi BaĢhekimi Dr.... hakkındaki iddiaları, adı geçenin kurumumuz personeli olmaması sebebiyle idari inceleme dıģında bırakmaya karar verdikten sonra iddiaları aydınlatabilmek amacıyla Ġzmir Bölgesinde görev yapan bütün personel ile Ġzmir Bölgesinde çalıģan baģta ihbar mektubunda adı geçen...firması olmak üzere bütün acentelerin tanık sıfatıyla ifadelerini almaya baģladım. Öncelikle Ġnceleme Konusu olayı oluģturan tarihsiz ve isimsiz ihbar mektubunda adı geçen... Müdürlüğü personeli ile ġoför... ın... usulsüz lojman tahsisi ve kurum aracının her gün... gidip gelmesi iddiaları ile alakalı olarak tanık sıfatıyla ifadelerine baģvurdum. Ġnceleme Konusunu oluģturan ihbar mektubunda adı geçen ġoför... tanık sıfatıyla ifadesini almaya karar verdim. ġoför...i Tanık ifadesinde; inceleme konusu olay çerçevesinde kendisine sorulan sorulara cevaben;...belirterek söyleyeceklerim bundan ibarettir baģkaca bir diyeceğim yoktur diyerek tanık ifadesini okuyarak imzalamıģtır. (EK.3) Ġnceleme çerçevesinde olayı derinlemesine aydınlatabilmek için inceleme emrine ek tarihsiz ve imzasız ihbar mektubunda... nin adının sık sık zikredilmesi ve dilekçenin... dan yazılabileceği ihtimali göz önüne alınarak... Müdürü... nun tanık sıfatıyla ifadesine baģvurdum.... Tanık ifadesinde;...inceleme konusunu oluģturan imzasız ve isimsiz dilekçeyi kendisinin yazmadığını,... belirterek söyleyeceklerim bundan ibarettir baģkaca bir diyeceğim yoktur diyerek tanık ifadesini okuyarak imzalamıģtır. (EK.4) 20

21 Ġnceleme çerçevesinde olayı derinlemesine aydınlatabilmek için inceleme emrine ek tarihsiz ve imzasız ihbar mektubunda Dr...ün... iģlemlerinden para alıp almadığı iddialarının aydınlatılabilmesi için Ġzmir çevresinde... ile uğraģan kiģilerin ifadesini almaya karar verdim, öncelikle ihbar mektubunda adı zikredilen firmasının yetkilisinin ifadesini aldım.... firmasının...kontrol ġefi ın tanık sıfatıyla ifadesine baģvurdum.... tanık ifadesinde; 2003 yılından itibaren Ġzmir Bölgesinde... Kontrol ġefi olarak görev ifa ettiğini,... Genel Müdürlüğüne bağlı... kendilerine bağlı... sağlık iģlemlerini kendisine bağlı elemanlarla beraber yaptığını, Dr. ü tanıdığını,...adı geçen doktordan aldıklarını, söz konusu belgeleri aldıklarında kesinlikle para veya hediye türü bir Ģey ödemediklerini, belgeleri yürürlükteki mevzuat doğrultusunda hiçbir zorlukla karģılaģmadan gayet Ģahıslarına yardımcı olunarak aldıklarını, belgeler mukabili gerek makbuzlu gerekse de makbuzsuz olarak iddia edildiği gibi para (avanta) vermediklerini, Ģirket olarak zaten bu Ģekil bir çalıģma sistemleri olmadığını, mevzuata uygun olmayan...belirterek söyleyeceklerim bundan ibarettir baģkaca bir diyeceğim yoktur diyerek yeminli tanık ifadesini okuyarak imzalamıģtır. (EK.7) Ġnceleme çerçevesinde olayı derinlemesine aydınlatabilmek için inceleme konusunu oluģturan ihbar mektubundaki iddialardan biri olan Dr...ün... Merkezine baskı yaparak...para toplattığı 6500 YTL alarak tatile gittiği iddiasının aydınlatılabilmesi için...merkezinde görevli personelin ifadelerini tanık sıfatıyla almaya devam ettim....merkezinde Sağlık Memuru olarak görev yapan Tanık ifadesinde;... inceleme konusunu oluģturan imzasız ve isimsiz dilekçeyi kendisinin yazmadığını,...böyle bir durumun da asla olmadığını belirterek söyleyeceklerim bundan ibarettir baģkaca bir diyeceğim yoktur diyerek tanık ifadesini okuyarak imzalamıģtır. (EK.25) Ġnceleme çerçevesinde olayı derinlemesine aydınlatabilmek için inceleme konusunu oluģturan ihbar mektubundaki iddialardan biri olan Dr... ün lojman talebi olanlara baskı uygulayarak lojman vermediği, verdirmediği iddiasını aydınlatabilmek amacıyla Genel Müdürlüğümüzden lojman talebinde bulunarak olumsuz cevap alan Ġzmir... bağlı...merkezinde Sağlık Memuru olarak görev yapan... ın ifadesini almaya karar verdim. YapmıĢ olduğum bütün bu inceleme ve araģtırmalar ile aldığım tanık ifadelerinden sonra inceleme konusunu oluģturan Sağlık Bakanlığı TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığına gönderilen ve oradan da gereğinin yapılması için Genel Müdürlüğümüze ulaģtırılan tarihsiz ve imzasız ihbar mektubunda iddia edilen suçlamalara maruz kalan Ġzmir... Doktor... ün hakkında inceleme yapılan sıfatıyla ifadesine baģvurdum. Doktor... inceleme çerçevesinde kendisine sorulan sorulara cevaben ifadesinde;...ben özgür irademle ifademi verdim, baģkaca bir diyeceğim yoktur diyerek ifadesini okuyarak imzalamıģtır. (EK.29) TAHLĠL VE HÜLASA : Yaptığım inceleme, araģtırma, tanık, sanık ifadelerini yeterli görerek baģkaca ifade almaya gerek görmedim, bu ifadeler ve yaptığım incelemeler muvacehesinde hakkında inceleme yaptığım Ġzmir... Dr... ile ilgili iddiaların incelenmesi neticesinde; Ġnceleme Konusunu oluģturan tarihsiz ve imzasız ihbar mektubunda belirtilen iddialardan adı geçen Doktorun, ġoför...a lojman tahsis etmesinin veya ettirmesinin yürürlükteki mevzuata göre mümkün olamayacağı, çünkü Genel Müdürlüğümüzde Lojman Tahsis ĠĢlemlerinin, Makam onayı ile oluģturulan lojman tahsis komisyonunca yapıldığı, ġoför... a da tarihinde Genel Müdürlüğümüz Lojman Tahsis Komisyonunca lojman tahsis edildiği, Bölge BaĢtabibi Dr... ün gelen her türlü yazıģmada olduğu gibi lojman tahsis talepli yazıları da hiçbir yorumda bulunmadan... Genel Müdürlüğü TaĢra TeĢkilatının Görev, Yetki ve Sorumlulukları hakkındaki Yönergenin... Görevleri baģlığı altında düzenlenen 7/b maddesinde ĠletiĢimin daha etkin ve hızlı bir biçimde gerçekleģmesi için Genel Müdürlük ile birimleri arasında yapılacak yazıģmaları iletmek ve takip etmek hükmüne uygun olarak üst yazı ile Genel Müdürlüğe gönderdiğinin sabit olduğu, hiçbir talebi geri çevirmediği Ģeklindeki savunmasının aldığım tanık ifadeleri ile sabit olduğu, güvenlik gerekçesiyle birim aracının üzerine zimmetli olan ġoför... tarafından Genel Müdürlüğümüzün bir birimi olan... götürülmesinde bir sakınca olmadığı kanaatim hasıl olmuģtur. Ġnceleme Konusunu oluģturan tarihsiz ve imzasız ihbar mektubunda belirtilen iģ sahiplerinden ve... Merkezinden para alındığı ile ilgili iddiaların aldığım tanık ifadeleri ile mesnetsiz olduğu, ilgili... ile...merkezi çalıģanlarından aldığım tanık ifadelerinin Dr...ün... ve... Merkezinden para almadığı konusundaki savunmasını destekler tarzda olduğu, özellikle ihbar mektubunda adı geçen... firması yetkilisinin ve diğer... tanık ifadeleri ile... Merkezi çalıģanlarının tanık ifadeleri göz önüne alındığında Dr... ve...merkezinden para almadığı yönündeki ifadesinde samimi olduğu, ihbar mektubunda belirtilen iddiaların sadece iddia boyutunda kaldığı, Dr... e yöneltilen suçlamaların somut delillerle sübuta ermediği yaptığım incelemeler ve aldığım tanık ifadeleri ile sabit olduğundan; NETĠCE VE KANAAT : Sonuç olarak,... hakkında adli, idari, mali ve disiplin yönünden herhangi bir iģlem yapılmasına gerek olmadığı kanaatim hasıl olmuģtur. Ġnceleme Konusunu oluģturan ihbar mektubunda...hastanesi BaĢhekimi olan Dr... hakkında ise; Genel Müdürlüğümüz personeli olmadığından Muhakkikliğimce herhangi bir iģlem yapılmamıģ olup, adı geçen hakkında yürürlükteki mevzuat doğrultusunda iģlem yapılıp yapılmaması konusunda takdir yetkisi olan Ġzmir Valiliği Ġl Sağlık Müdürlüğüne durumun intikal ettirilmesinin Muhakkikliğimce uygun olacağı kanaatim hâsıl olmuģtur. ĠĢ bu rapor ekleri ile beraber hazırlanarak makama arz edilmek üzere tarafımca imza altına alınmıģtır Muhakkik 21

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ Cuma, 23 Kasım 2012 07:32 23 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28476 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği

BİLGİ NOTU. : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği BİLGİ NOTU KONU : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği 1- Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği, 23 Kasım 2012 gün 28476 sayılı Resmi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONELİNİN DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA SAYILI D.M.K

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONELİNİN DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA SAYILI D.M.K 09.12.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6764 sayılı Kanun gereğince YÜKSEKÖĞRETİM PERSONELİNİN DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA 657 SAYILI D.M.K. İLE 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNDA

Detaylı

Madde 123 (Mülga: 13/2/ /117 md.) Madde 124 (Değişik birinci fıkra: 29/11/ KHK 243/25 md.) (Değişik: 12/5/ /30 md.

Madde 123 (Mülga: 13/2/ /117 md.) Madde 124 (Değişik birinci fıkra: 29/11/ KHK 243/25 md.) (Değişik: 12/5/ /30 md. 4217 Kamu kurum ve kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü

Detaylı

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun a göre aşağıdakilerden hangisi temel ilkelerden değildir? A) Sınıflandırma B) Kariyer C) ) Liyaket D) Tarafsızlık

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir DAVACI :AKTİF SAĞLIK SEN [AKTİF SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI ÇALIŞANLARI VE SOSYAL HİZMETLER ÇALIŞANLARI SENDİKASI] Tahran Cd. No:30 Çankaya / ANKARA

Detaylı

23 Kasım 2012 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: MADDE 1. Kapsam

23 Kasım 2012 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: MADDE 1. Kapsam 23 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28476 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: T Ü B İ Ama ç Ama ç MADDE 1 Kapsam 1 / 20 MADDE 2 Dayanak MADDE 3 a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SORULARI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SORULARI 1. I- Uyarma II- Kınama III- Aylıktan Kesme IV- Kademe İlerlemesinin Durdurulması V- Görevinden Çekilmiş Sayılma VI- Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma VII- Kamu Görevinden Çıkarma Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

Sicil Değerlendirmesinden Disiplin Değerlendirmesine

Sicil Değerlendirmesinden Disiplin Değerlendirmesine Sekizinci Ders: Memurlara Uygulanan Disiplin Cezaları Dersin Amacı Bu dersin amacı, memurlara uygulanan disiplin hukuku hakkında bilgiler vermektir. Dersin İçeriği Sicil Değerlendirmesinden Disiplin Değerlendirmesine

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı Tarih ve Sayı: 16/12/2016-455795 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı *BELM63710* Sayı :18235917-903.08.02- Konu :Tamim Dağıtım Yerlerine 09.12.2016 tarih, 29913 sayılı Resmi

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye İş Kurumu merkez ve taşra teşkilatına 1/11/1984

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

T.C. ŞİFA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. ŞİFA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. ŞİFA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu yönerge; kanun, tüzük ve yönetmeliklerin kendilerine yüklediği görevleri yerine

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. 1- Konuyla İlgili Mevzuat Sayılı Dilekçe Kanunu

Erkan KARAARSLAN. 1- Konuyla İlgili Mevzuat Sayılı Dilekçe Kanunu İŞLEME KONULMAYACAK DİLEKÇE, ŞİKAYET VE İHBARLAR İLE BUNLARIN İŞLEME KOYANLAR VE HAKSIZ ŞİKAYET VE İHBARDA BULUNANLAR AÇISINDAN OLASI HUKUKİ SONUÇLAR 1 1- Konuyla İlgili Mevzuat 1.1-3071 Sayılı Dilekçe

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde 1- (1) Karabük Üniversitesi nde görev yapan idari personelin naklen tayin taleplerinin değerlendirmesinde uygulanacak

Detaylı

ADLİ TIP KURUMU DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ADLİ TIP KURUMU DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 04.09.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23806 ADLİ TIP KURUMU DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik,

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C AVCILAR BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AVCILAR BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AVCILAR BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Avcılar Belediyesi sözleşmeli personeline verilecek

Detaylı

Altıncı Ders: Memurların Statüsü I. Dersin Amacı. Dersin İçeriği. Memurların Ödev ve Yükümlülükleri

Altıncı Ders: Memurların Statüsü I. Dersin Amacı. Dersin İçeriği. Memurların Ödev ve Yükümlülükleri Altıncı Ders: Memurların Statüsü I Dersin Amacı Bu dersin amacı, memurların ödev ve yükümlülükleri ile kendilerine yasak olan bazı eylemler hakkında bilgiler vermektir. Dersin İçeriği Memurların Ödev ve

Detaylı

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : (28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek

Detaylı

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ LÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde; 657

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

Eğitimiş. (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) Amaç 2 Kapsam 2 Dayanak 2 Tanımlar 2

Eğitimiş. (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) Amaç 2 Kapsam 2 Dayanak 2 Tanımlar 2 Eğitimiş (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) PERSONEL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER SAYFA BİRİNCİ BÖLÜM-GENEL BİLGİLER Amaç 2 Kapsam 2 Dayanak 2 Tanımlar 2 İKİNCİ BÖLÜM-İŞE ALINMA VE İŞTEN AYRILMA İşe alma

Detaylı

İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HATA, HİLE, USULSÜZLÜK İLE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARDA İZLENECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge, Kanun, tüzük ve yönetmeliklerin kendilerine yüklediği

Detaylı

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. NUR KARAN İDARE HUKUKU

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. NUR KARAN İDARE HUKUKU Prof. Dr. TURAN YILDIRIM Yrd. Doç. Dr. NUR KARAN İDARE HUKUKU I İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxiii Birinci Kısım TÜRKİYE NİN İDARİ TEŞKİLATI Birinci Bölüm Genel Kuramlar ve Anayasal

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : 87742275-010.03-0124-2014 30/04/2014 Konu : En üst dereceli kolluk amirleri hakkındaki araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri GENELGE No: 3 Bilindiği

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

Memurların Özlük Hakları. Yrd. Doç. Dr. Naim KARAGÖZ Tıp Eğitimi A.D.

Memurların Özlük Hakları. Yrd. Doç. Dr. Naim KARAGÖZ Tıp Eğitimi A.D. Memurların Özlük Hakları Yrd. Doç. Dr. Naim KARAGÖZ Tıp Eğitimi A.D. DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

682 SAYILI GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞERLENDİRMESİ

682 SAYILI GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞERLENDİRMESİ 682 SAYILI GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞERLENDİRMESİ 1. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarında görev

Detaylı

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ (30.3.2015 R.G.50 EK III A.E.239 Sayılı Tüzük) YURTDIŞINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN KADROLARI VE DIŞ GÖREV ÖDENEKLERİ YASASI (55/2002, 48/2003, 7/2007, 4/2009,

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 7749 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4483 Kabul Tarihi : 2/12/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/12/1999 Sayı : 23896 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

T.C AVCILAR BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AVCILAR BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AVCILAR BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; Avcılar Belediyesi sözleşmeli personeline verilecek disiplin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Küçükçekmece Belediyesi sözleşmeli personeline

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI Uzm.Dr.Rukiye BERKEM S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SATIN ALMA İŞLEMLERİ (İhale) KURSU I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI

TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI SÖZLEġMELĠ PERSONEL ÇALIġTIRMA TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 - Amaç Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu nun tarafından

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak,Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak,Tanımlar T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak,Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenini amacı, gerek Başkanlık

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

Personel Disiplin Soruşturması.

Personel Disiplin Soruşturması. Personel Disiplin Soruşturması.. Dekanlığına / Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne/Personel Daire Başkanlığına İlgi : / /20 tarih ve.. sayılı yazınız. İlgi yazı ile.. un iddiası ile, tarihinde, Müdürlüğünüzce

Detaylı

SORUŞTURMA ADIMLARI KILAVUZU

SORUŞTURMA ADIMLARI KILAVUZU SORUŞTURMA ADIMLARI KILAVUZU EK-1 Sayın..(1).(2) nin.(3) tarih ve..(4) sayılı yazısı ile.(5) dığı iddiasıyla. (6) hakkında Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

Detaylı

ADAY ÖĞRETMEN Sınavlarına Hazırlık El Kitabı SORU BANKASI

ADAY ÖĞRETMEN Sınavlarına Hazırlık El Kitabı SORU BANKASI MEB 2017 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015-2016 Aday Öğretmenlik Sınavı na Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların 60'ın üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. Millî Eğitim Bakanlığı ADAY

Detaylı

T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme lığı Sayı : 40562096-010.04/345 Konu: İmza ve Yetki Devri Yönergesi BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

Personel Disiplin Soruşturması.

Personel Disiplin Soruşturması. Personel Disiplin Soruşturması.. Dekanlığına / Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne/Personel Daire Başkanlığına İlgi : / /20 tarih ve.. sayılı yazınız. İlgi yazı ile.. un iddiası ile, tarihinde, Müdürlüğünüzce

Detaylı

Ön İnceleme Nedeniyle Düzenlenecek Raporlar

Ön İnceleme Nedeniyle Düzenlenecek Raporlar Ön İnceleme Nedeniyle Düzenlenecek Raporlar 1 Giriş: 4483 sayılı Kanuna göre yapılan bir ön incelemede, yetkili merci tarafından verilen onaylara bağlı olarak farklı raporlar düzenlenebilecektir. Yetkili

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

R.G.Tarihi: 24.07.2003 R.G.Sayısı: 25178

R.G.Tarihi: 24.07.2003 R.G.Sayısı: 25178 Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun R.G.Tarihi: 24.07.2003 R.G.Sayısı:

Detaylı

TASLAK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI. Bursa Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu

TASLAK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI. Bursa Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu TASLAK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Bursa Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu Sözleşmelerin içeriği, süresi, dönemi ve yenilenmesi MADDE 6- (3) Sözleşme dönemi süresince verilen ihtar puanı toplamının 80 ve

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

BELEDİYELERDE DİsİPLİN SUç VE CEZALARı

BELEDİYELERDE DİsİPLİN SUç VE CEZALARı BELEDİYELERDE DİsİPLİN SUç VE CEZALARı Şevki P AZARCI* Genel Açıklama Toplum hayatının temelini, düzenli işlemesini ve sürekliliğini sağlayan en önemli unsurlardan biri disiplindir. Disiplin, çalışma düzeninin

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesinde etik kültürünü

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Yönetmelik 2.3.2005 tarih ve 25743 Resmi Gazete

Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Yönetmelik 2.3.2005 tarih ve 25743 Resmi Gazete Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Yönetmelik 2.3.2005 tarih ve 25743 Resmi Gazete BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 - Bu oda ve borsa

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI HATA, HİLE, USULSÜZLÜK, YOLSUZLUK VE ŞİKAYETLERDE İZLENECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI HATA, HİLE, USULSÜZLÜK, YOLSUZLUK VE ŞİKAYETLERDE İZLENECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI HATA, HİLE, USULSÜZLÜK, YOLSUZLUK VE ŞİKAYETLERDE İZLENECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BURSA-HAZİRAN 2014 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç

Detaylı

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10.

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10. T.C. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Belediye Akademisi İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli Konu İnsan Kaynakları Yönetimi Tarih

Detaylı

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE Sayı: 300-2014/1847 29 Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE İlgi: a- 300-2014/862 sayı ve 14.05.2014 tarihli yazımız. b- 300-2014/930 sayı ve 02.06.2014 tarihli yazımız. Ġlgi yazılarımızda

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU KARŞILAŞTIRMA TABLOSU MEVCUT METİN TASLAK METİN Yeni maddeler Madde 230/A- 1. Müşavirler ve gümrük müşavir yardımcıları, görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı fiillerinin

Detaylı

.. [İl] ĠL YAPI DENETĠM KOMĠSYONU KOMĠSYON KARARI. Ġlgi : Ġl ÇalıĢma Biriminin.. tarihli ve. nolu teknik inceleme raporu.

.. [İl] ĠL YAPI DENETĠM KOMĠSYONU KOMĠSYON KARARI. Ġlgi : Ġl ÇalıĢma Biriminin.. tarihli ve. nolu teknik inceleme raporu. EK-1/1 YAPI ĠNCELEME VE DENETĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN RAPOR ÖRNEĞĠ [İl] ĠL YAPI DENETĠM KOMĠSYONU Karar Tarihi : Karar No : [ İl plaka no-yıl-karar no_örn 06-2011-001 ] Konu :Denetim faaliyetinin geçici durdurulmasına

Detaylı

İNCESU BELEDİYESİ DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İNCESU BELEDİYESİ DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ: İNCESU BELEDİYESİ DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Madde 1 - Bu Yönetmelik, Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarının kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PLANLAMA PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON BİRİM UZMAN PERSONELİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK.

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PLANLAMA PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON BİRİM UZMAN PERSONELİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK. PLANLAMA PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON BİRİM UZMAN PERSONELİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK. YÖNERGE Sıra No :GMKA/ Birim Yönerge/3 Revizyon No : 1 Tarih : 26 /09//2011 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 .. T.C. Sayı : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 ilgi: 06/06/2012 tarihli ve 71 sayılı ve 2012/24 Nolu Genelge. 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu

Detaylı

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) İşbu yönerge, Kapadokya Meslek Yüksekokulunda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.maddesine

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi sözleşmeli personeline

Detaylı

ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI ÖRNEKLERİ

ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI ÖRNEKLERİ ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI ÖRNEKLERİ Örnek Belgenin Adı 1. Soruşturma Emri 2. Toplu Olaylarda Soruşturma Emri 3. Kopya Tutanağı 4. Kopya İşlemi Bildirim Yazısı 5. Soruşturulan Öğrenci Hakkında Tedbir

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21

T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21 Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.33.961/24 Konu : T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21 04.11.1999 tarih ve 23866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanunu

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ KANUNU(1) Kanun Numarası : 5258 Kabul Tarihi : 24/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: Amaç ve kapsam Madde 1-

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı....eski Hâkimi hâlen emekli... (... ) ile... Hâkimi... (...) hakkında, Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE GÖREVLİ DEVLET MEMURLARI DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE GÖREVLİ DEVLET MEMURLARI DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE GÖREVLİ DEVLET MEMURLARI DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 11/3/1983, No: 83/6153 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No:

Detaylı