SOSYAL GÜVENL K HUKUKU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL GÜVENL K HUKUKU"

Transkript

1 SİCİL MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Başkan Yaz şleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAŞI Av. Erten CILGA Av. lhan DOĞAN Av. Ender KIZILRAY Av. Şeyda AKTEK N Av. Na me HOZAR Av. Vahap ÜNLÜ Av. Selçuk KOCABIYIK Av. Uygar BOSTANCI Av. Murat BATUR Bask Hanlar Matbaac l k San. ve Tic. Ltd. Şti. Yeşilce Mah. Aytekin Sok. No. 16 Ka thane stanbul Yay n Türü Yerel süreli yay n. MESS in üç ayl k yay n organ d r. ISSN Bask Tarihi 27 Eylül 2010 Türkiye Metal Sanayicileri Sendikas Abidei Hürriyet Cad. Mecidiyeköy Yolu No. 268, MESS, Şişli stanbul Tel: Faks: e-posta: Görüşler yazarlara aittir. Kaynak gösterilerek al nt yap labilir. Eylül 10 Yıl 5 Sayı 19 B REYSEL Ş HUKUKU İş Sağlığı ve Güvenliği Gelişmelerine Eleştirel Bir Yaklaşım... 5 Prof. Dr. Tankut CENTEL İş Güvencesi Hükümleri Çerçevesinde Süresinde İşverene Başvuruda Bulunup Davet Edildiğinde İşe Başlamayan İşçinin Davranışına Bağlanan Hukuki Sonuçlar...12 Prof. Dr. Ünal NARMANLIOĞLU Eğitim Giderleri Karşılığı Cezai Şart ve İş Akdinin Feshi...28 Doç. Dr. Mustafa ALP İşyeri Hekiminin Tam Gün Çalışma Zorunluluğu Nedeniyle Çalışma Koşullarının Değişmesi...41 Doç. Dr. Aydın BAŞBUĞ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı Taslağı nın Değerlendirilmesi...48 Doç. Dr. Fuat BAYRAM KARAR NCELEMELER İş Sözleşmesinin Bağımlılık Unsuru...63 Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER İşverenin İşçisini Başka Bir İşyerine Nakil Yetkisini İş Sözleşmesiyle Saklı Tutmasına İlişkin Yargıtay Kararı İncelemesi...74 Dr. Ertan İREN TOPLU Ş HUKUKU İşveren ve İşkolu Değişikliğinin Yetki Süreci ve Toplu İş Sözleşmesine Etkisi...88 Prof. Dr. Erol AKI Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma Av. İlhan DOĞAN KARAR NCELEMES Yetki Tespitine İtiraz Dilekçesinin İlgili İdari Mercilere Kaydettirilmesi Av. Selçuk KOCABIYIK SOSYAL GÜVENL K HUKUKU Sosyal Sigorta Prim Borçlarının Tahsilinde Zamanaşımı Zehra AYAN 5510 Sayılı Yasa nın 56/son Maddesindeki Düzenlemenin, Anayasal Eşitlik ve Özel Yaşama Saygı İlkeleri Yönünden Değerlendirilmesi Ercan TURAN Kısmi Süreli Çalışanların Eksik Günlerine İlişkin GSS Primleri Dr. Özkan BİLGİLİ

2 KARAR NCELEMES 5510 Sayılı Kanun un Yürürlük Tarihinden Önceki Dönemde Doğum Yapan Kadın Sigortalılar (4A) da Doğum Borçlanması Yapabilirler Prof. Dr. Kadir ARICI MAL HUKUK Ücretlerin Vergilendirilmesi ve 6009 Sayılı Kanun la Bu Konuda Yapılan Düzenlemenin Değerlendirilmesi Doç. Dr. Adnan GERÇEK Sendikalar İçin Mal Bildirimi Uygulaması Av. Aylin AYDOĞMUŞ ÇALIŞMA CEZA HUKUKU Alt İşverenlerin İdari Para Cezalarından Asıl İşverenlerin Sorumluluğu Prof. Dr. Nüvit GEREK AVRUPA B RL Ğ HUKUKU AB de Bir Kısa Çalışma Değerlendirmesi Av. Ahmet N. BÖLÜKBAŞI KARAR NCELEMESİ Toplu İşçi Çıkarmaya İlişkin ATAD Kararı ve 98/59/EC Sayılı AB Yönergesi Hükümlerinin Yorumu Av. Nağme N. HOZAR

3 Yargı Kararları Gözardı Edilmemeli! Endüstri ilişkileri gündemi hareketli olduğu kadar tartışmalarla da dolu. Gündemi hareketli kılan en önemli değişiklik ise 6009 sayılı Kanun la ilgili. Bilindiği üzere, 1 Ağustos 2010 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan 6009 sayılı Kanun ile İş Kanunu nda değişiklik yapıldı. İş Kanunu nun 2. maddesine yeni bir fıkra eklenerek; İş Kanunu nun uygulanması bakımından; işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, ortak sağlık ve güvenlik birimi ile eğitim kurumunun neleri ifade ettiğine dair hüküm getirildi. Aynı Kanun la İş Kanunu nun 81. maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılarak, ikinci fıkradan sonra gelmek üzere iki fıkra eklendi. İlk fıkra, Danıştay Kararlarından sonra adeta işlemez hale gelen, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerinin yerine yeni bir yönetmeliğin çıkarılmasını öngörüyor. Fıkrada dikkat çekici olan ve olumlu olarak nitelendirilebilecek husus, eski düzenlemeden farklı olarak söz konusu Yönetmeliğin tarafların görüşü alınarak Bakanlıkça düzenleneceği yönündeki düzenleme. Bilindiği üzere, bahsi geçen Yönetmeliğin bir kısım hükümlerinin yürütmesinin Danıştay kararları ile durdurulması sonucunda iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi konusundaki büyük belirsizlik halen devam ediyor ve işyeri hekimi ile iş güvenliği uzmanı istihdamında sorunlarla karşılaşılıyor. İlgili maddenin ikinci fıkrasına göre ise işyeri hekimlerinin, işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde görevlendirilmeleri ve hizmet verilen işyerlerinde çalışan işçilerle sınırlı olmak üzere görevlerini yerine getirmeleri hususunda diğer kanunların kısıtlayıcı hükümleri uygulanmayacak sayılı Kanun ile yapılan bir diğer değişiklik ise Gelir Vergisi Kanunu nda. Ne var ki söz konusu yeni düzenleme, tartışmalara açık. Şöyle ki; Gelir Vergisi Kanunu nun 103. maddesinde yer alan vergi tarifesindeki fazlası % 35 oranında ibaresinin, ücret gelirleri yönünden iptali için Anayasa Mahkemesi nde açılan davada; Mahkeme, 8 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazete de EYLÜL 10 SİCİL yayımlanan Kararı yla söz konusu düzenlemeyi,...anayasa, ücreti, diğer gelirlerden farklı olarak özel şekilde düzenlemiş, bu düzenlemede ücretin özellikli ve ayrık durumunu gözeterek, Devlet e adaletli bir ücret için tedbir alma görevi vermek suretiyle koruma altına almıştır. Anayasa nın 73. maddesindeki mali güç ilkesi ile 55. maddesindeki adaletli bir ücret elde etme ilkesi bir arada değerlendirildiğinde, ücret gelirlerinin ücret dışında elde edilen gelirler ile aynı oranda vergiye tabi tutulması ve hiçbir önlem alınmadan ücrette azalmaya neden olacak şekilde yükseltilmesi, adalet ilkesini de zedeler. gerekçesiyle iptal etmişti. Anayasa Mahkemesi nin iptal kararına uygun bir düzenleme çıkarılması beklenirken, yapılan düzenlemede ücretlilere uygulanan % 35 vergi oranının ortadan kaldırılması yerine, sadece son iki dilimde yer alan tutarların artırılması yoluna gidilmiştir. Halbuki, Anayasa Mahkemesi, iptal kararında vergi tarifesi dilim tutarlarından değil, vergi tarifesi oranlarından bahsetmiş ve son dilime uygulanan vergi oranını iptal etmiştir. Sözün özü, yapılan düzenleme, Anayasa Mahkemesi Kararı nın gerekçesini karşılamaktan uzak kalmıştır. İş sağlığı ve güvenliği gelişmelerine eleştirel bir yaklaşım, eğitim giderleri karşılığı cezai şart ve iş akdinin feshi, alt işverenlerin idari para cezalarından asıl işverenlerin sorumluluğu, işveren ve işkolu değişikliğinin yetki süreci ve toplu iş sözleşmesine etkisi, ücretlerin vergilendirilmesi ve 6009 sayılı Kanun la bu konuda yapılan düzenlemenin değerlendirilmesi dergimizin 19. sayısında değerlendirilen konu başlıklarından bazıları. Gündemi takip eden makaleler ve karar incelemelerinin yer aldığı dergimizi siz değerli okuyucularımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımla, Av. İsmet Sipahi

4

5 Prof. Dr. Tankut CENTEL Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Gelişmelerine Eleştirel Bir Yaklaşım I. Giriş 6009 sayılı Yasa nın İş Kanunu nun 81 inci maddesinde yaptığı son değişiklik ile bu maddenin daha önceki metnine dayanılarak çıkarılmış bulunan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik in bazı hükümleri için Danıştay Onuncu Daire nin son dönemde verdiği yürütmenin durdurulması kararları, dikkatleri yeniden iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri alanında toplamıştır. Diğer yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Temmuz 2010 tarihi itibariyle, yeni bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı taslağını hazırlamış ve bunu sosyal tarafların görüşüne sunmuştur 1. İş sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan tüm bu gelişmeler, belli bir sürecin sonunda gelinen son noktayı göstermektedir. Buraya nasıl ve neden gelindi sorularının yanıtı ise, büyük ölçüde, İş Kanunu nun 81 ile 82 nci maddelerinde geçirilen değişikliklerin içeriğinin ve bu süreci yaratan etkenlerin araştırılıp ortaya çıkarılmasına bağlıdır. Bu nedenle, aşağıda ilkin, söz konusu yasal değişikliklerin kapsamı ve daha sonra da, ortaya çıkan sürecin gelişme eğilimleri üzerinde durulacaktır. II Sayılı İş Kanunu nun Başlangıçtaki Yaklaşımı 4857 sayılı İş Kanunu, 10 Haziran 2003 tarihli Resmi Gazete deki 2 ilk metninde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri nden hiç söz etmeksizin, işyeri hekimleri (m. 81) ile iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar (m. 82) hakkında düzenlemeler kabul etmiştir. Ayrıca, her iki madde; uygulama esaslarının belirlenmesi amacıyla, birer yönetmelik çıkarılmasını öngörmüştür. Bu bağlamda, İş K. m. 81 hükmüne dayanılarak İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 3 ve İş K. m. 82 hükmüne dayanılarak da İş Güvenliği İle Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları 5

6 Hakkında Yönetmelik 4 çıkarılmıştır. Ancak, bunlardan ilkinin dördüncü maddesindeki işyeri hekimi tanımı ile 18, 19, 20, 25 ve 26 ncı maddeleri ve ikincisinin de dördüncü maddesindeki iş güvenliği uzmanı tanımı ile 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 ncı maddeleri, Danıştay Onuncu Daire tarafından iptal edilmiştir 5. III Sayılı Yasa yla Yapılan Değişiklik tarih ve 5538 sayılı Yasa 6, kamu kurum ve kuruluşlarındaki işyeri hekimliği hizmetlerinin görülmesinde duyulan sıkıntıları gidermek üzere, İş K. m. 81 hükmüne son bir fıkra eklemiş 7 ve söz konusu kuruluşlarda ilgili mevzuatına göre çalıştırılmakta olan hekimlere, bunlara gerekli eğitim aldırılmak suretiyle ve bunların asli görevleri kapsamında, çalışmakta oldukları kurum ve kuruluşların asıl işveren olarak çalıştırdıkları işçilerin işyeri hekimliği hizmetlerini görmeleri ve anılan kuruluşların diğer personel için oluşturulmuş sağlık birimlerine de, işyeri sağlık birimi olarak kullanılma olanaklarını tanımıştır. IV Sayılı Yasa yla Öngörülen Model 1. İş K. m. 81 ile 82 hükümlerindeki değişiklik İş K. m. 81 ve 82 hükümlerine dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerin önemli sayılabilecek hükümlerinin Danıştay Onuncu Daire tarafından iptal edilmesi 8 üzerine, bu konudaki yargı kararlarıyla başa çıkamayacağını gören Bakanlık, yasal değişiklik için harekete geçmiştir. Bu bağlamda, madde başlığıyla birlikte İş K. m. 81, tarih ve 5763 sayılı Yasa nın dördüncü maddesiyle, yeniden düzenlenmiş; İş K. m. 82 de, aynı yasanın 37 nci maddesiyle, yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, yapılan değişiklikte, yürürlükten kaldırılan İş K. m. 82 hükmünün öngörmüş olduğu iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar dan vazgeçilmemiş; bunlar, İş K. m. 81 hümünün yeni içeriğine, iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik eleman olarak geçmiştir. Böylece, işyerinde ayrı ayrı olmak üzere işyeri hekimleri ile iş güvenliği mühendis ve teknik elemanlarının düzenlenmesi yerine, işyeri sağlık ve güvenlik birimi esasının getirilmesi benimsenmiştir sayılı Yasa yla öngörülen modelin öncekinden ayrılan en önemli özelliği, işverenlere ortak sağlık ve güvenlik birimleri nden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini alma olanağının yaratılmasıdır. Bunun ayrıntılarını düzenlemek üzere, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde görevlendirilecek işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve işverence görevlendirilecek diğer personelin nitelikleri, sayısı, işe alınmaları, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma şartları, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görevlerini nasıl yürütecekleri, işyerinde kurulacak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alınmasına ilişkin hususlar ile bu birimlerde bulunması gereken personel, araç, gereç ve teçhizat, görevlendirilecek personelin eğitim ve nitelikleri Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Mimar Mühendis Odaları Birliğinin görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. hükmü getirilmiştir. Bu bağlamda, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik 9, kabul edilmiştir. Ancak, Danıştay Onuncu Daire, söz konusu yönetmeliğin önemli görünen bazı hükümlerinin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir Yürütmenin durdurulması kararları Danıştay Onuncu Daire, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik in bazı hükümlerine ilişkin olarak, son dönemde yürütmenin durdurulması kararlarını vermiştir. Söz konusu kararlar, gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teşkilatı ve gerekse işyerleri bakımından, çalışma yaşamında, önemli güçlükler yaratmaktadır. Bunlardan 11 ilki, anılan yönetmeliğin 40 ıncı maddesine ilişkindir. Bu bağlamda, Danıştay Onuncu Daire; ilkin, Türk Tabipleri Birliği nin açtığı bir davada, anılan yönetmeliğin 40 ıncı 6

7 larını durdurmuştur 13. Ancak, Bakanlığın durdurma kararı tarihine kadar özel hukuk tüzel kişilerinin eğitimlerine katılmış bulunan yaklaşık kişinin geleceğinin ne olacağı sorunu, halen çözümlenmemiştir. Diğer yandan, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik, Danıştay Onuncu Daire nin bu yılın Nisan ayında vermiş bulunduğu iki önemli yürütmenin durdurulması kararıyla, adeta uygulanamaz duruma gelmiştir. Gerçekten, Danıştay Onuncu Daire; söz konusu yönetmeliğin 4/b-c, 35, 40-42, 44, 47, 48, 54 ve 56 ncı maddelerine ilişkin olarak verdiği her iki yürütmenin durdurulması kararıyla, iş sağlığı ve güvenliği uygulamasında boşluk yaşanılmasına yol açmıştır. Nitekim, Danıştay Onuncu Daire; ilkin, TMMOB Makine Mühendisleri Odası nın açmış bulunduğu davada, iş güvenliği uzmanlık eğitiminin Bakanlık veya üniversiteler 14 çerçevesinde verilebileceği ve Bakanlığın sadece kendi programındaki eğiticilerin niteliklerini belirleyebileceği gerekçesiyle, söz konusu yönetmeliğin 4/b-c, 35, 40-42, 44, 47, 48, 54 üncü madde hükümlerinin ve iş güvenliği uzmanlığı belgesi alınabilmesi için eğitim programlarına katılmayı öngördüğü gerekçesiyle de aynı yönetmeliğin 56 maddesinin 1/a-3, 1/b-2, 1/b-4, 1/c-1 ve 1/c-2 alt bent hükümlerinin hukuka aykırı olduğunu kabul etmiş ve bu hükümlerin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir 15. Yine, Danıştay Onuncu Daire; aynı tarihte verdiği bir başka kararında da, benzer gerekçelerle adı geçen yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (c) bendinin, 40 ıncı maddesinin, 42 nci maddesinin ikinci bendindeki işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi kurumu belgesi ibaresinin, 47 nci maddesinin 1. fıkrasının (b) bendindeki en az üç yıl (A) sınıfı Bakanlığın durdurma kararı tarihine kadar özel hukuk tüzel kişilerinin eğitimlerine katılmış bulunan yaklaşık kişinin geleceğinin ne olacağı sorunu, halen çözümlenmemiştir. maddesinde yer alan.. veya özel hukuk tüzel kişileri ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına oybirliğiyle karar vermiştir 12. Gerçekten, anılan yönetmeliğin 40 ıncı maddesi, belirtilen karardan önceki metninde, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının eğitimlerinin, kuruluş kanunlarında işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini verme yetkisi bulunan kurum ve kuruluşlar, üniversiteler ve Genel Müdürlükçe yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından düzenleneceğini belirtmekteydi. Danıştay Onuncu Daire nin konuya ilişkin kararından sonra ise, 6009 sayılı Yasa nın çıkarılışına kadar, artık özel hukuk tüzel kişilerinin seminer ve eğitim programı düzenleme yetkisinden söz edilememiştir. Nitekim, Bakanlık, daha önce yetkilendirdiği özel hukuk tüzel kişilerinin eğitim program- iş güvenliği uzmanlığı belgesi ile iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yaptığını belgeleyen ibaresinin ve 1. fıkrasının (ç) ve 2. fıkrasının, 54 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki teorik eğitimin en fazla üçte ikisi uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak da verilebilir ibaresinin ve 56 ncı maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin 2. alt bendinin yürütülmesinin durdurulmasını kabul etmiştir 16. V Sayılı Yasa yla Benimsenen Sistem 1. Yasa yoluyla düzenleme gereksinimi Zaman içinde verilen Danıştay kararları sonucunda, ilkin, iş güvenliği uzmanı kavramı tartışmaya açılmış; giderek, Bakanlığın, yönetmeliğe hüküm getirmek suretiyle, sağlık ve gü- 7

8 Yasa koyucunun temel kavramları belirlerken göz önünde bulundurduğu nokta, tanımlanacak kavramın her alanda söz konusu olup olmadığıdır. venlik eğitimi verme yetkisini özel hukuk tüzel kişisi ne devredemeyeceği anlaşılmıştır. Değişik bir deyişle, Bakanlık, sağlık ve güvenlik hizmetleri konusunda yasayla öngörülmemiş hususların doğrudan yönetmelikle kabul edilemeyeceğini, nihayet görmüştür. Bu bağlamda, tarih ve 6009 sayılı Yasa 17, kabul edilmiş; söz konusu yasayla ilkin, İş Kanunu nun 2 nci ve 81 inci maddelerinde gerekli değişiklikler (m. 48, 49) yapılmış ve daha sonra da, 3146 sayılı Yasa nın 12 nci maddesine bir bent eklenmek suretiyle (m. 50), Bakanlığa gereken yetki verilmiştir. Söz konusu değişikliğin 6009 sayılı Yasa içinde yapılışı, yasama (hukuk) tekniği açısından, hukuken tam bir garabettir. Gerçekten, 6009 sayılı Yasa nın tam adı, Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun dur. Halk arasında torba kanun olarak adlandırılan bu tür bir yasanın, çok sayıda yasada değişikliğe gitmesinin hukuken mümkün olmasına karşın, değiştirilmek istenen yasalar arasında konu itibariyle bir ilginin bulunması zorunludur. İş sağlığı ve güvenliği konusundaki bir yasal değişikliğin ise, anılan yasanın bağlantılı olduğu Gelir Vergisi Kanunu yla hiçbir ilgisinin bulunmadığı açıktır. 2. İş Kanunu ndaki değişiklikler a.) İş K. m. 2 deki değişiklik Şimdiye kadar tüm iş yasalarının başında temel kavramlar olarak sadece işçi, işveren, işveren vekili ve işyeri kavramları tanımlanırken; 6009 sayılı Yasa, bunların içine işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, ortak sağlık ve güvenlik birimi ve eğitim kurumu kavramlarını katmıştır (m. 48). Buna göre, 4857 sayılı İş Kanunu nun uygulanması bakımından: - İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev yapmak üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hekimler, işyeri hekimini; mühendis, mimar ve teknik elemanlar ise iş güvenliği uzmanını, - İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vermek üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseler ortak sağlık ve güvenlik birimini, - İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev yapacak işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseler eğitim kurumunu, anlatacaktır (İş K. m. 2/IV). Söz konusu değişiklikle getirilen tanımlar, dikkat edileceği üzere, daha önceki Danıştay kararlarında yer alan esaslarla çelişen unsurları içermektedir. Nitekim, özellikle, şimdiki işyeri hekimi ile iş güvenliği uzmanı kavramları ve Bakanlığa ait iş sağlığı ve güvenliği eğitimi yetkisinin özel hukuk tüzel kişileri ne 18 devredilemeyeceği esası, daha önceki Danıştay kararlarına temel gerekçe oluşturmaktaydı 19. Diğer yandan, yasa koyucunun temel kavramları belirlerken göz önünde bulundurduğu nokta, tanımlanacak kavramın her alanda söz konusu olup olmadığıdır. Nitekim, daha önceki temel kavramlar olarak işçi, işveren, işveren vekili ve işyeri kavramları, İş Kanunu nun (bireysel iş hukukunun) her alanında rastlanılacak kavramlardandır. Yeni getirilen işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, ortak sağlık ve güvenlik birimi ve eğitim kurumu kavramları ise; öncelikle, İş Kanunu nun Beşinci Bölüm ünü oluşturan İş Sağlığı ve Güvenliği ni ilgilendirmektedir. Bu itibarla, yeni tanımlanan kavramlara İş Kanunu nda seçilen yerin isabeti, yasama tekniği açısından, tartışmaya açık görünmektedir. b.) İş K. m. 81 deki değişiklik 6009 sayılı Yasa nın 49 uncu maddesiyle, İş Kanunu nun 81 inci maddesine: 8

9 Yeni tanımlanan kavramlara İş Kanunu nda seçilen yerin isabeti, yasama tekniği açısından, tartışmaya açık görünmektedir. İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin nitelikleri, ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alınmasına ilişkin hususlar, bu birimlerde bulunması gereken araç, gereç ve teçhizat ile görevlendirilecek işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin nitelikleri, sayısı işe alınmaları, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma şartları, görevlerini nasıl yürütecekleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri ile eğitim kurumlarının yetkilendirilmeleri, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı eğitim programlarının ve bu programlarda görev alacak eğiticilerin niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmeleri ile eğitimlerin sonunda yapılacak sınavlar ilgili tarafların görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. İşyeri hekimlerinin, işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde görevlendirilmeleri ve hizmet verilen işyerlerinde çalışan işçilerle sınırlı olmak üzere görevlerini yerine getirmeleri hususunda diğer kanunların kısıtlayıcı hükümleri uygulanmaz. şeklinde anlatım taşıyan iki fıkranın eklenmesi kabul edilmiştir (m. 49). Bunlardan ilki, Danıştay Onuncu Daire nin daha önce belirtilen 20 yürütmenin durdurulması kararlarından sonra adeta işlemez hale gelen, tarihli İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik 21 hükümlerinin yerine yeni bir yönetmeliğin çıkarılmasını öngörmektedir. Yönetmelik çıkarılmasını öngören yeni metnin öncekinden ilk bakışta ayrılan en önemli yanı; söz konusu yönetmeliğin, Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Mimar Mühendis Odaları Birliğinin görüşleri yerine ilgili tarafların görüşü alınarak çıkarılacak olmasıdır. Buradaki ilgili taraflar, olsa olsa, bildiğimiz sosyal taraflar olsa gerektir. Çünkü, üçlü danışma ve sosyal diyalog esasları çerçevesinde aslolan, Bakanlığın çalışma yaşamının işçi ve işveren taraflarına danışması, yani onların görüşlerini almasıdır. Bu bağlamda, Türk Tabipleri Birliği ile Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği nin görüşü alınacak kuruluşlar olmaktan çıkarılışı, hemen akla, bunların daha önce yönetmelik iptal davalarını açan kuruluşlar olmalarını getirmektedir. Gerçekten, her iki kuruluş da, söz konusu davalarla hiç de yabana atılmayacak kazanımlara ulaşmış ve Bakanlık, salt kendi başına yönetmelik çıkarmakla, anılan yargı kararlarının üstesinden gelemeyeceğinin farkına varabilmiştir. Bir diğer kuruluş olarak Sağlık Bakanlığı nın devre dışı bırakılmasının temel nedeni olarak da; anılan bakanlığın, daha doğrusu şu andaki Sağlık Bakanı nın, sağlık personelinin tam gün çalışma esasları konusunda kamuoyunca bilinen tutum ve görüşleri gösterilebilir. Nitekim, yönetmelik çıkarılmasını öngören fıkra eklendikten sonra, bunun ardından hemen, işyeri hekimlerinin, işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde görevlendirilmeleri ve hizmet verilen işyerlerinde çalışan işçilerle sınırlı olmak üzere görevlerini yerine getirmeleri hususunda diğer kanunların kısıtlayıcı hükümleri uygulanmaz. anlatımını taşıyan yeni bir fıkraya yer verilmiştir. Bu bağlamda, buradaki diğer kanunların kısıtlayıcı hükümleri yle anlatılmak istenen, tarih ve 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun la 22 getirilmek istenen kısıtlayıcı esaslar olsa gerektir sayılı Yasa m. 12 deki değişiklik 6009 sayılı Yasa m. 50, Bakanlığın kuruluş yasası niteliğindeki 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun un 12 nci maddesine: işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer teknik ve sağlık personel ile işçilere eğitim vermek için kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketler ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerini yetkilendirmek, gerek- 9

10 Uzunca bir süreden beri idare (Bakanlık) ile (idari) yargı (Danıştay) arasında, iş sağlığı ve güvenliği alanıyla sınırlı kalmak üzere, önemli bir hukuki sürtüşme yaşanmaktadır. tiğinde yetkilerini iptal etmek, hizmetin etkin ve verimli bir şekilde verilip verilmediğinin kontrol ve denetimini sağlamak, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının eğitimleri sonundaki sınavları yapmak veya yaptırmak, belgelerini vermek şeklinde bir bent ekleyerek, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki Bakanlık yetkilerini pekiştirmiş ve bunlara yasal dayanak sağlamıştır. VI. Kronolojik Gelişmelerin Değerlendirilmesi 1. İdare/yargı sürtüşmesi Uzunca bir süreden beri idare (Bakanlık) ile (idari) yargı (Danıştay) arasında, iş sağlığı ve güvenliği alanıyla sınırlı kalmak üzere, önemli bir hukuki sürtüşme yaşanmaktadır. Buna ilişkin sürtüşme sürecinin, esas olarak, İş K. m. 78/I hükmüne dayanılarak çıkarılmış bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği nin 23 Danıştay Onuncu Daire tarafından iptali kararıyla 24 başladığı ve İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Yönetmeliği nin çok sayıdaki hükmü hakkında yürütmenin durdurulmasına karar verilmesiyle birlikte doruğa eriştiği söylenmelidir. Belirtilen süreç içerisinde Bakanlığa, iş sağlığı ve güvenliği konularını kendi başına çıkaracağı yönetmeliklerle düzenleyebileceği görüşü hakim olmuş; Danıştay kararlarının sonucunda ise, bunun böyle olmadığı anlaşılmıştır. Bu sürecin başlatılması ise, geçmişte idari davaları açmış bulunan meslek kuruluşlarına aittir. 2. İdarenin diretmesi Bakanlık, başlangıçta, idari yargı kararlarının gereğini yerine getirmeye özen göstermeye çalışmıştır. Nitekim, iş sağlığı ve güvenliği konularının yönetmelik yerine tüzük yoluyla düzenlenmesi gerektiğine işaret eden yargı kararı karşısında, İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü hazırlanıp, Danıştay Birinci Daire nin incelemesine sunulmuş; ancak, Bakanlık tarafından hazırlanan metin, gereken onayı bulamayıp, yargı tarafından iade edilmiştir 25. Daha sonra da, Bakanlık, yargı kararlarında ortaya çıkan esasları izleyip bunlar doğrultusunda düzenleme yapma yolunda, herhangi bir çaba göstermemiştir. İdari yargı kararlarıyla başa çıkamayacağını sezen ve bunlara uyma konusunda kendisini pek bağlı hissetmeyen Bakanlık, bu kez yasama yoluyla getirilecek müdahaleleri çözüm olarak görmeye başlamıştır. Nitekim, bir yandan, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu taslak olarak hazırlanırken; diğer yandan da, konuyla hiçbir ilgisi bulunmayan 6009 sayılı Yasa nın içine, üstelik daha önceki yargı kararlarındaki gerekçelerle bağdaşmayacak düzenlemeler alınmıştır. 3. Uygulama boşluğu Danıştay Onuncu Daire nin yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının sonrasında ortaya çıkan boşluk, 6009 sayılı Yasa nın belirtilen düzenlemeleriyle 26 doldurulmaya çalışılmıştır. Ancak, İş K. m. 81/III değişik hükmünün öngördüğü yönetmelik henüz çıkarılmadığı için, halen uygulama boşluğu yaşanmaktadır. Yeni çıkarılacak yönetmeliğin, hayati birçok hükmünün yürütülmesi Danıştay Onuncu Daire tarafından geçmişte durdurulan önceki yönetmelik hükümlerinden farklı düzenlemeler içereceği söylenemez. Çünkü, 6009 sayılı Yasa yla iş sağlığı ve güvenliği alanında getirilen değişikliklerin, eski yönetmelikte öngörülüp de Danıştay tarafından hukuka uygun bulunmayan düzenlemelerle uyarlı oldukları göze çarpmaktadır. Diğer yandan, işyerleri; belirtilen boşluk yüzünden, iş sağlığı ve güvenliği elemanı istihdamı konusunda, önemli güçlükler yaşamaktadır. Bu açıdan, yapılacak yeni alt düzenlemeler yoluyla yeterli uzman sayısına ulaşılması, işyerlerini iş sağlığı ve güvenliği yükümlülükleri ko- 10

11 Bakanlık, yeni öngörülen yönetmelikte, oldukça dikkatli davranmak ve 6009 sayılı Yasa yla öngörülen yasal yetkileri aşmamak durumundadır. nusunda, büyük ölçüde rahatlatacaktır. VII. Sonsöz Değişik zamanlarda verilen Danıştay kararlarıyla bunalmış ve adeta köşeye sıkışmış görünen Bakanlık, 6009 sayılı Yasa yla gerçekleşen değişiklikten sonra, istediğini elde etmiş görülmektedir. Ancak, bu kez de 6009 sayılı Yasa yla yapılan değişikliğin, Anayasa yargısına taşınması söz konusu olabilir. Böyle bir durumda, anayasa ile idari yargı organlarının, birbirlerinin kararlarındaki hukuki gerekçeleri dikkate almayacakları söylenemez. Bu bağlamda, özellikle, uygulamayı yakından ilgilendirmesi nedeniyle, eğitici faaliyetlerin ticari şirketlere devrini Anayasa Mahkemesi nin ne biçimde değerlendireceği, merak konusudur. Diğer yandan, Bakanlık, yeni öngörülen yönetmelikte, oldukça dikkatli davranmak ve 6009 sayılı Yasa yla öngörülen yasal yetkileri aşmamak durumundadır. Aksi takdirde, idari yargı organları, yeniden yönetmelik hükümlerinin iptali yoluna gitmek zorunda kalacaktır. Ancak, bu aşamada Bakanlığın, yasayla kendisine tanınan yetkileri kullanacak olması nedeniyle, yargı karşısında görece daha güçlü bir konumda bulunduğu açıktır. Tüm bu gelişmelerin yanısıra, daha önce eğitim almış bulunan kişiler, hiçbir şekilde mağdur edilmemelidir. Bu anlamda, söz konusu kişilerin mağduriyetinin önlenmesi; daha önceki iptallerde olduğu üzere, çıkarılacak yönetmeliğe bir geçici madde getirmek ve bunların durumunu burada düzenlemek suretiyle, her zaman için mümkündür. 3 RG , No RG , No Bkz. Dan. 10. D., /1658; /2159. Ayrıca bkz. Tankut Centel, İş Sağlığı ve Güvenliği Alanındaki Son Gelişmeler, Sicil I, 3 (Eylül 2006), RG , No sk. m. 18/b. 8 Bkz. yukarıda II. 9 RG , No Bkz. aşağıda IV Danıştay kararlarını sağlayan değerli meslekdaşım İsmail Bayer e teşekkür ederim. 12 Bkz. Danıştay Onuncu Daire nin tarihli ve 2009/16602 Esas sayılı kararı. 13 Ayrıntılı bilgi için bkz. Şeyda Aktekin, Danıştay Kararları, İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanlarının Eğitimi, MESS İşveren Gazetesi, (Haziran 2010), İş sağlığı ve güvenliği programları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Fatih Yılmaz, İş Sağlığı ve Güvenliği nde Okul Eğitiminin Önemi: Modern Örnekler Işığında İş Sağlığı ve Güvenliği Lisans Eğitiminin Ülkemizde Uygulanabilirliği, Kamu-İş XI, 1 (2009), 112 vd. 15 Bkz. Danıştay Onuncu Daire nin tarih ve 2009/13770 Esas sayılı kararı. 16 Bkz. Danıştay Onuncu Daire nin tarih ve 2009/13775 Esas sayılı kararı. 17 RG , No Özel hukuk tüzel kişileri anlatımının yerine, yeni metinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketler anlatımı geçmiştir. 19 Bkz. yukarıda II ve IV 2 deki Danıştay kararları. 20 Bkz. yukarıda IV Bu arada, günlü ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış bulunan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ in de, çok fazla bir uygulama alanının kalmadığı söylenmelidir. 22 RG , No RG , No Bkz. Dan. 10. D., / Ayrıntılı bilgi için bkz. Centel, 5 vd. 26 Bkz. yukarıda V. DİPNOTLAR 1 Ayrıntılı bilgi için bkz. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı Taslağı: Yeniden, MESS İşveren Gazetesi, (Ağustos 2010), 6. 2 No

12 Prof. Dr. Ünal NARMANLIOĞLU Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Güvencesi Hükümleri Çerçevesinde Süresinde İşverene Başvuruda Bulunup Davet Edildiğinde İşe Başlamayan İşçinin Davranışına Bağlanan Hukuki Sonuçlar I. GİRİŞ 4857 sayılı İş Kanunumuzun inci maddelerinde yer verilen ve işçiye iş (fesih) güvencesi sağlayan hükümlerine göre, İş Kanunu ile Basın İş Kanunu kapsamına giren; otuz veya daha fazla işçiye sahip olan işyerlerinde çalışan; asgari altı aylık kıdeme sahip bulunan; işletmenin tümünü idare eden işveren vekili ve yardımcılarıyla, işyerinin tümünü sevk ve idare eden ve işçi almak ve çıkarmak yetkisini haiz işveren vekili sıfatını taşımayan işçilere yönelik bulunan iş güvencesi hükümleri çerçevesinde; belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin sözleşmelerini feshetmek isteyen işveren, fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Ayrıca hakkındaki iddialara karşı savunması alınmadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, işçinin davranışı ve verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemeyecektir. İşte fesih güvencesi hükümleri kapsamına giren bir işçinin işveren tarafından sözleşmesinin -kanuni gereklere aykırılığı dolayısıyla- feshedilmesi halinde yapılan feshin geçerli olmadığı öne sürülerek bir aylık süre içinde mahkemeye (ya da özel hakeme) götürülebilecektir. Mahkemece (ya da özel hakemce) feshin geçersizliğine -ve kanunda öngörülmemesine rağmen uygulamada süregeldiği gibi işçinin işe iadesine- karar verilmesi, iş ilişkisinin hemen canlandırılması sonucunu doğurmayacaktır. Tespit niteliğindeki bu geçersizlik kararına rağmen işçinin işe başlamak için başvuruda bulunmaması ya da işe başlamaması mümkün olduğu gibi; işverenin de işçiyi işe başlatması kadar başlatmama imkanı da bulunmaktadır. İş sözleşmesi ve buna dayalı iş ilişkisinin taraflar arasında devam edip etmeyeceği bu aşamada belli olmayıp; ileride kanuni prosedür içinde tarafların takınacakları tutuma göre şekillenecektir. Feshin geçersizliğinin tespitini içeren mahkeme ya da hakem kararını tebellüğ eden davacı işçinin kanunen belirlenen süre içinde işe başlamaya ilişkin başvurusunu yapması, iş güvencesine bağlanan hukuki sonuçların gündeme gelmesinin ilk adımı olacaktır. 12

13 2003 yılından beri hukukumuza girmiş bulunan iş güvencesi kurumuna ilişkin hükümlerin uygulanması doktrin ve yargı kararlarında önemli görüş ayrılıklarına yol açan sorunları da gündeme getirmiştir. Bu sorunlardan birisi de, mahkeme (ya da hakem) tarafından feshin geçersizliğine karar verilmesi halinde; işçinin kesinleşmiş kararın kendisine tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvurması zorunluluğunu öngören hüküm dolayısıyla ortaya çıkmış bulunmaktadır. Gerçekten İş Kanunu nda mahkeme ya da özel hakem tarafından ısdar edilen feshin geçersizliği kararını tebellüğ eden işçinin belirli bir süre içinde işe başlamak için işverene başvurması öngörülmekte, aksi takdirde yapılan feshin geçerli sayılıp buna göre hukuki sonuçların terettüp ettirileceği belirtilmekte; ancak başvuruda bulunup işverence çağrıldığında bu daveti kabul edip çalışmaya başlamayan işçinin davranışına hangi sonucun bağlanacağı konusunda başka bir hükme yer verilmemektedir. Biz bu yazımızda, feshin geçersizliğini belirleyen mahkeme (ya da özel hakem) kararını alan işçinin kanunda öngörülen süre içinde işverene başvurmasına rağmen, işverence çağrıldığında davete icabet etmeyip çalışmaya koyulmamış, işe başlamamış olması halinde hangi hukuki sonucun doğacağını inceleyeceğiz. Ancak daha önce bu konudaki kanuni düzenlemeyi genel hatları ile hatırlamak, özellikle başvuru nun şekli, anlamı ve kapsamı üzerinde durmak uygun olacaktır. II. İŞÇİNİN İŞVERENE BAŞVURMASINA İLİŞKİN HÜKMÜN ANLAMI VE KAPSAMI 1. Başvurunun Şekli 4857 sayılı İş Kanunumuzun geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları nı düzenleyen 21 inci maddesinin 5 inci fıkrasında işçinin kesinleşen mahkeme (ya da özel hakem) kararının tebliğinden 1 itibaren on iş günü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak gereğine işaret edilmekte; işçinin bu süre içinde başvuruda bulunmaması halinde işverenin İşe başlamayı, yeniden çalışmaya koyulmayı içermeyen bir başvurunun Kanunun açık hükmüyle bağdaştırılması mümkün olmadığı gibi, formel (biçimsel) bir başvuruya hukuki sonuç bağlamak da iş güvencesinin kanuni prosedürüne ve iş güvencesinin amacına uygun düşmeyecektir. yaptığı feshin geçerli bir fesih sayılacağını ve işverenin sadece bu tür feshin sonuçlarından sorumlu tutulacağı ayrıca belirtilmektedir. Kanunda başvuru nun belirli bir süre içinde yapılması zorunlu tutulmuş; ancak başvurunun anlamı ve şekli konusunda bir düzenleme yapılmamıştır. Başka bir söyleyişle sözü edilen kanun başvurunun nasıl yapılacağı ve nasıl kanıtlanacağı ve daha da önemlisi başvuruda bulunmasına rağmen çağrıldığında işe başlamayan, çalışmaktan kaçınan işçinin davranışının nasıl yorumlanacağı konularında (hususlarında) bir açıklık bulunmamaktadır. Gerçekten İş Kanunumuz işçinin işverene belirli bir süre içinde işe başlaması için başvuracağından söz etmekte; başvuru için herhangi bir şekil öngörmemektedir. Öyleyse işçi bu yoldaki iradesini sözlü veya yazılı olarak ya da bu yoldaki iradesini açığa vuran bir davranışta bulunarak ortaya koyabilir. Diğer taraftan münferiden yapılacak bir başvuru gibi, aynı durumdaki diğer işçilerle birlikte toplu olarak başvurmak da kabil olacaktır 2. Öte yandan başvurunun posta kanalıyla, mektupla, telgrafla yahut noter aracılığıyla yapılabilmesine de bir engel bulunmamaktadır 3. Nihayet başvurunun bizzat yapılması gerekli olmayıp vekil marifetiyle yapılması da mümkündür. Aynı şekilde işçi başvurusunu bizzat işverene ya da vekiline yapabilecektir 4. Nitekim Yargıtayımız yakın tarihli bir kararında uygulamadaki tereddütleri gidererek, işe başlama başvurusunun, kesinleşen mahkeme 13

14 kararı ile birlikte ve şahsen yapılmasının gerekli bulunmadığına; işçinin başvuruyu şahsen ya da yetkili avukatı aracılığıyla yapabileceğini; zira kanunda işçinin şahsen başvuru yapması gerektiğine dair veya işçinin iade başvurusunun ekinde kesinleşen iade kararının sunulmasının zorunlu olduğuna ilişkin bir ibarenin bulunmadığına isabetli olarak işaret etmiştir 5. Nihayet şunu da belirtelim ki, on işgünlük sürenin geçirilmesi halinde olduğu gibi, mahkeme kararının kesinleşmesinden ya da kesinleşen kararın işçiye tebliğ tarihinden önce yapılacak başvurunun da kanuna uygun olamayacağı ve prosedürün bundan böyle işletilmesinin mümkün bulunmayacağı kuşkusuzdur. 2. Başvurunun Anlamı ve Kapsamı Burada önemli olan, çalışmayı sürdürmek, iş ilişkisini devam ettirmek arzusudur. Bu arzu ise işveren davet ettiğinde onun buyruğunda çalışmaya yönelik bir davranışı gerektirmektedir. Sadece formel bir başvuru kanunun amacını gerçekleştiremeyecektir. Şöyle ki başvuruda bulunup, çağrıldığında işe gitmemek veya işyerine gitmekle beraber kendi inisiyatifi ile çalışmaktan kaçınmak ya da işe başlamamak başvuruda bulunmama olgusunu ortaya çıkaracaktır. İşçinin başvurusu soyut ve formel değil gerçekten iş ilişkisini devam ettirmeye işveren ile arasındaki iş sözleşmesini sürdürmeye yönelik olmalıdır; bunun tevsiki ise, işçinin işveren kabul ettiğinde işe başlaması suretiyle olacaktır. Gerçekten de, kanunun amacı (ruhu), başvuruda bulunmanın işçinin çağrıldığında işe koyulması (başlaması) gereğini kapsadığı gibi; kanunda işveren için öngörülmüş yükümlülüklerin uygulanma imkanı da işçinin işe başlaması (koyulması), çalışmaya amade olması olgusunun bulunmasına bağlıdır. İşe başlamayı içermeyen (kapsamayan) bir başvuruyu kanunun açık hükmüyle bağdaştırmak mümkün olmadığı gibi, formel bir başvuruya hukuki sonuç bağlamak da iş güvencesinin amacına ve kanuni prosedüre uygun düşmeyecektir. Şunu belirtelim ki, çalışma arzusu ya da niyeti dışa vurulmadıkça, arzunun ötesine geçip fiil ve hareket kısaca bir (davranış) haline gelmedikçe, doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortaya konulmadıkça varlığı ya da yokluğu hususunda bir yargıya ulaşılması mümkün olamaz. Başka bir söyleyişle dış dünyaya yansıtılmayan bir arzu (istek) bulunmadıkça, bunun ne olduğunu yani işçinin niyetinin ne olduğunu kestirecek veya belirleyecek bir imkan ve vasıta bulunmamaktadır 6. Bu itibarla kanunun, işçinin çalışmak, işe dönmek için işverene başvuracağını öngören açıklığı bir yana; kanunun ruhu (amacı) başvuruda bulunan işçinin işverence çağrıldığında işe başlaması gereğini kapsadığı gibi kanunda işveren için öngörülmüş yükümlülüklerin uygulanabilme imkanı da işçinin çağrıldığında işe başlaması ve çalışmaya amade olması olgusunun bulunmasına bağlıdır 7. Kısaca belirtmek gerekirse işe başlamayı, yeniden çalışmaya koyulmayı içermeyen bir başvurunun kanunun açık hükmüyle bağdaştırılması mümkün olmadığı gibi, formel (biçimsel) bir başvuruya hukuki sonuç bağlamak da iş güvencesi kanuni prosedürüne ve iş güvencesinin amacına uygun düşmeyecektir. III. Usulünce Başvurması ve İşverence Çalıştırılmak İstenmesine Rağmen İşe Başlamayan (Çalışmaya Yanaşmayan) İşçinin Davranışının Yorumuna İlişkin Görüşler Mahkeme ya da özel hakem tarafından verilen geçersizlik kararını tebellüğ edip süresinde işe başlamak için işverene başvuran ancak usulünce davet edilmesine rağmen çalışmaya yanaşmayan işçinin bu davranışı doktrinde ve Yargıtay kararlarında farklı şekilde yorumlanmaktadır. 1. Doktrindeki Görüşler Konuya ilişkin doktrindeki görüşleri üç başlık altında toplamak mümkündür. a. İşçinin bu davranışıyla sözleşmeyi usulsüz-haksız feshetmiş olacağı Bu konuda öne sürülen bir görüş; mahke- 14

15 menin (ya da özel hakemin) verdiği geçersizlik kararını tebellüğ eden işçinin kanuni süresi -on işgünü- içinde işe başlamak için başvurmasına, başvuruda bulunmuş olmasına rağmen işverenin usulünce yaptığı davete icabet etmemesini, işçinin iş sözleşmesini usulsüz-haksız feshettiği ; işçinin bu şekilde davranışının usulsüzhaksız fesih sonuçlarını gündeme getireceğini öne sürmektedir. Nitekim MOLLAMAHMUTOĞLU 8 geçerli nedene dayanmayan feshin geçersizliğine karar verilmekle işçinin işine iade edilmiş olacağını; işçinin öngörülen sürede işverene başvurması ile geçersizliğine karar verilen feshin hükümsüz olacağını; bu durumda işverenin kanun hükmü gereği işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorunda olduğunu kaydetmekte; üzerinde durduğumuz sorun hakkında da işverenin işe başlatma isteğine ve beyanına rağmen işe başlamaktan vazgeçen işçinin davranışının istifa olarak kabulü ve daha önce peşin ödenen ücret ödemesi ile kıdem tazminatı almış ise bunları iade yükümü yanında usulsüz feshin sonuçlarından sorumlu tutulması nın isabetli olacağını öne sürmektedir. Aynı şekilde işe iade kararı ile birlikte önceki fesih işleminin ortadan kalktığını, sözleşmenin devam ettiğini savunan UŞAN 9 da işçinin iş için başvurmasına karşılık daha sonra işe başlamaması işçi tarafından yapılan bir fesih olarak kabul edilmelidir. diyerek bu görüşü paylaşmakta; daha önce ihbar ve kıdem tazminatı almışsa onun iadesinin gerektiğini de ilave eden yazar, bu davranışıyla usulsüz fesih yapmış olan işçinin işverene ihbar tazminatı da ödemesinin zorunlu olduğunu kaydetmektedir. Aynı görüşü savunan başka bir yazar 10 feshin geçersizliğine ilişkin karara dayalı olarak işçinin işe başlamak için başvurmasıyla feshin geçersizliğinin hüküm ve sonuçlarını doğuracağını ve iş sözleşmesinin hiç bozulmamış gibi devam eder hale geleceğini; işverenin çağrısına rağmen işe başlamaktan vazgeçen işçinin davranışının istifa olarak kabul edileceğini öne sürmekte; yine bu doğrultuda işçinin başvurusu üzerine işverenin işe başlatma yönünde iradesi ortaya konulduğunda ise işçinin işe başlamaktan başka çaresi olmadığını kaydeden ÇİL 11 de, işçinin işyerinde iş başı yapmaması nın iş sözleşmesini kendisinin sona erdirmesi olarak değerlendirileceğini; aynı şekilde devamsızlık nedenine dayalı olarak işverenin haklı sebeple sözleşmeyi feshedebilmesinin de mümkün olacağını savunmakta ve işe iade kararı öncesindeki feshe geçerli bir fesih gözüyle bakmanın yerinde olmadığını ifade etmektedir. Nihayet aynı görüşü yansıtan SARIBAY da, mahkeme feshin geçersizliğine karar verdiği ve işçi işe başlamak üzere işverene başvurduğunda, parasal sonuçlar kanunla sınırlandırıldığı için bunlar hariç olmak üzere, iş ilişkisi hukuki yönden hiç kesintiye uğramamışçasına bir sonucun ortaya çıkacağını; işverenin işçiyi davet etmesine rağmen işçi işe başlamazsa, işçinin sözleşmeyi kendisinin feshetmiş sayılacağını öne sürmekte ve daha sonra da şunları ilave etmektedir: İşe başlamak üzere başvuruda bulunmazsa feshi geçerli hale gelir. Başvuruda bulunduğu takdirde ise artık işveren işçiyi işe başlatmak zorundadır. Başvurunun geri alınması mümkün değildir, başvuru tek taraflıdır, işverenin kabulüne ihtiyaç duymaz 12. b. İşçinin bu davranışıyla sözleşmeyi haklı sebeple (bildirimsiz) feshetmiş sayılacağı Başka bir işte çalışan ve bu arada da işe başlamak üzere işverene başvurmuş işçinin, işverenin işe davet etmesi üzerine hukuki durumun ne olacağı sorusuna eğilen DURAN 13 işçinin başvurusu ile geçerli neden olmaksızın yapılan fesih bakımından hiç yapılmamışçasına bir etki doğacağını; işçinin başvurusu üzerine işverenin işe daveti ile de iş ilişkisinin kaldığı yerden devam edeceğini; işçinin işgörme borcunun tekrar doğacağını öne sürmekte; böylece yazar işçinin bu usulsüz-haksız feshin sonuçlarıyla sorumlu tutulabileceğine işaret etmekte; ancak bu yorum tarzının kabul edilemeyeceğini; işe iade davalarının uzun sürmesinin faturasının işçiye çıkarılması anlamına gelecek bu çözümün iş güvencesinin mantığıyla da bağdaşmayacağını; bu konuda kanunda yapılacak bir değişikliğe kadar, bu duruma işverenin geçersiz nedenle feshe sebebiyet verdiğinden yani işçiyi bu davranışa işverenin davranışları sevkettiğin- 15

16 den işçinin sözleşmeyi haklı nedenle feshettiği yolunda bir yorum tarzının, İş Hukuku nun işçi lehine yorum ilkesine ve hakkaniyete uygun düşeceğini belirtmektedir. c. İşçinin bu davranışıyla başvurma talebinden vazgeçmiş sayılacağı görüşü Feshin geçersizliğine ilişkin kararı tebellüğ eden işçinin işe başvurmasının mahkeme kararıyla feshin hiç yapılmamış sayılması nedeniyle, bir fesih olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığını; feshin hiç yapılmamışçasına ilişkinin devam ettiğine ilişkin doktrindeki görüşün kanun hükümleriyle çelişeceğini dile getiren UÇUM, mevcut sistemde iş ilişkisinin yeniden kurulması taraf davranışlarına bağlı olduğundan iş sözleşmesinin de ancak ihya yoluyla yeniden yürürlüğe gireceğine parmak basmakta; işçinin işverenin çağrısına, işe davetine rağmen işe başlamaması halinde, başvurudan vazgeçmiş, başka bir anlatımla başvurmamış sayılacağı sonucuna ulaşmaktadır 14. Geçersiz fesih nedeniyle işçinin işe başlatılması halinde iş sözleşmesinin ihya edilmiş olacağını savunan yazara göre: geçersiz fesih nedeniyle işçinin işe başlatılması halinde iş sözleşmesi ihya edilmiş olur. Nitekim iş ilişkisinin yeniden kurulması taraf davranışlarına bağlıdır. Mahkemece işe iade kararı verilmesi ile iş sözleşmesinin hiç fesih yapılmamış gibi hükümlerini devam ettirdiğinin kabulü bizi taraf davranışlarının yürürlükte olan iş sözleşmesine etki ettiği ve işe iade için başvurmayan işçinin de iş sözleşmesine aykırı davrandığı sonucuna ulaştırır. Bu sonuç da işçinin işverene başvurmaması halinde feshin geçerli bir fesih olarak kabul edileceğine ilişkin kanun hükmüyle çelişki oluşturur Yargıtayın Görüşü Yargıtay, 9. HD tarihli kararında, işçinin işverene yaptığı başvuruya olumlu cevap verilmesine rağmen işbaşı yapmayan işçinin davranışını iş sözleşmesini kendisinin (işçinin) sona erdirdiğini (feshettiğini) kabul ederek hüküm kuran mahalli İş Mahkemesi nin görüşünü paylaşmamıştır. Yasa koyucunun, işverene süresi içinde başvuruda bulunup işe davete uymayan işçinin iş sözleşmesinin kendisi tarafından feshedildiğinin kabulu yolunda bir düzenleme yapmadığına isabetli olarak işaret eden Yüksek Mahkeme İş Hukuku nun temel ilkesi olan işçi lehine yorum, yasa boşluğunun Medeni Kanun un 1/II inci maddesi uyarınca, 4857 sayılı İş Kanunu nun 21/V inci maddesinin kıyasen uygulamak suretiyle doldurulması gerektiğini dile getirerek; usulünce başvurup işveren çağırdığında çalışmaktan kaçınan işçinin bu davranışına geçerli feshin sonuçlarının uygulanacağı nı içtihat etmiştir. Yüksek Mahkeme bu sonuca ulaşırken: mevzuatımızda işçinin, koşulları bulunuyorsa feshin geçersizliğine ve işe iadeye ilişkin talepte bulunmasının zorunlu olmayıp isteğe bağlı bulunduğunu; bunun sonucunda işverene başvurup işe davet edilse de, işe başlamakla yükümlü olmadığını; burada Medeni Kanun un 2/II inci maddesine gitmenin de mümkün olmadığını, zira işverenin işe davet edilmediği takdirde işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücreti alabilecek davacının (işçinin) büyük bir ihtimalle başka bir işe girdiğini bildiği işçiyi işe davetinin iyiniyetli olmayabileceğini; kaldı ki, önceki fesih hukuki sonuç doğurduğundan bu tarih esas alınarak ihbar ve kıdem tazminatı hesap edilmesi gereken işçinin, feshin geçersizliği kararının işçinin işe başlatılması ile sonuçlarını doğurup yasa koyucu tarafından boşta geçen sürenin sadece dört ay ile sınırlı tutulması nedeniyle askıda bulunmayan iş sözleşmesinin işe başlamamak suretiyle işçi tarafından sonlandırılmasından söz edilemeyeceğine de işaret etmiştir Görüşlerin Değerlendirilmesi ve Görüşümüz a. Doktrindeki Görüşlerin Değerlendirilmesi Önce şunu belirtelim ki, kanımızca, iş güvencesi hükümleri çerçevesinde mahkeme (ya da özel hakem) tarafından verilen geçersizlik kararı ile işverence yapılan feshin hükümsüzleştiği ya da ortadan kalktığı yolunda serdedilen görüş 4857 sayılı Kanunun getirdiği düzenleme ile örtüşmemektedir. Zira sözü edi- 16

17 len Kanunda feshin geçersizliğine ve -Kanunda açıkça öngörülmemesine rağmen- Yargıtay kararlarıyla ihdas edilen işçinin işe iadesi kararına otomatik bir etki tanınmamış, kesinleşen geçersizlik kararının işçiye tebliğinden itibaren belirli bir süre içinde işe başlamak için başvuruda bulunması ve işverenin de işçiyi bir ay içinde işe başlatması zorunlu tutulmuş, ancak işçiyi işe başlatmak-başlatmamak konusunda kendisine imkan bahşedilen işverenin davranışı ile farklı sonuçların hasıl olacağı özel bir prosedür öngörülmüştür. Başka bir şekilde ifade edersek, feshin geçersizliği kararı borçlar hukuku anlamında bir hükümsüzlüğü ifade etmemekte; işçinin süresinde başvurmaması, başvurup davete rağmen işe başlamaması, başvuruda bulunan işçiye işverenin işe başlatması ya da başlatmaması hallerinde hangi hukuki sonuçların doğacağı Kanunda ayrı ayrı düzenlenmiş bulunmaktadır. İşçinin başvurusu üzerine işveren onu işe başlatsa bile aradaki yeni ilişkinin öncekinin devamı olduğunu söyleyebilmek imkânı bulunmamaktadır. Kanun koyucu kanuna ve/veya usule, kısaca iş güvencesi hükümlerine aykırı bulunan bir feshin geçersizliği mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilse bile, taraflar arasındaki iş ilişkisinin yeniden sürdürülmesini bir takım kayıt ve şarta bağlamış; tarafların bu aşamadaki davranışlarının yeniden kurulacak ilişkinin akıbetini belirleyeceğini öngörmüştür. Bu itibarla, iş güvencesi prosedürünün işlediği bir dönemde taraflar arasında ne yeni bir iş sözleşmesinin kurulduğundan ne de mahkemenin geçersizlik kararıyla iş ilişkisinin devam ettiğinden söz edilemeyecektir. Mevcut olmayan bir iş sözleşmesinin şu veya bu şekilde feshi de düşünülemeyecektir. Gerçekten de yenilik doğuran işlemin bu arada feshin hükmünü icra etmemesi, bunu önleyen açık bir düzenlemeye ihtiyaç gösterir sayılı İş Kanunu nda yer verilmemesine rağmen Yargıtay kararlarıyla ihdas edilen ve doktrinde de benimsenen işe iade talebi gibi ve işe iade kararı da Kanunun iş güvencesi hükümlerine yabancı kavram ve kararlardır. İş Kanunu sadece feshin geçersizliğinin tespitini öngörmüş işçiye belli sürede başvurma ve işverene de işçiyi başvurduğunda işe almak zorunluluğu öngörmüş; bu zorunlulukların yerine getirilmemesi halinde doğacak sonuçları da açıkça belirtmiştir. Yargıtay ve onu takiben doktrin, Kanunda yer verilmeyen işe iade yi iş güvencesi prosedürünün mihrakı haline getirmiş; bu esasa bağlı olarak da Kanun hükümleri ile bağdaşmayan bir takım mülâhazalar -kanunun isdihdaf etmediği durumlar- ortaya çıkmıştır 17. Yargı ya da özel hakem tarafından feshin geçersizliğinin tesbit edilmesi, Kanunda öngörülmediği için- fesihle sona erdirilmiş ilişkiyi ihya edip, feshin sözleşmeyi sona erdirici etkisini ortadan kaldırmaz. İşçinin başvurusu üzerine işveren onu işe başlatsa bile aradaki yeni ilişkinin öncekinin devamı olduğunu söyleyebilmek imkanı bulunmamaktadır. Zira bunun için yukarıda da belirttiğimiz gibi -Kanunda böyle bir açıklığın- düzenlemenin bulunması gerekir. Başka bir söyleyişle, geçersizliğin tespiti üzerine feshin hüküm doğurmayacağına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı takdirde borçlar hukukundaki esasları, kendine özgü bir düzenleme teşkil eden iş güvencesi prosedürüne taşımak uygun bir çözüm olmasa gerektir. Bu itibarla başvuruda bulunup işe başlamaktan kaçınan işçinin davranışını istifa olarak kabul etmek iş güvencesinin amaç ve kapsamını aşan bir takım olumsuz sonuçları beraberinde getirecektir. İşçi ile işveren arasında -fesih ile kesin olarak ortadan kalkmış yeniden kurulup kurulmayacağı henüz belli olmayan- bir iş ilişkisinin bulunmadığı bu aşamada başvuru ile veya geçersizlik kararı ile avdet ettiği ya da kurulduğu kabul edilen bir mevhum iş ilişki- 17

SİCİL. Mart 10 Yıl 5 Sayı 17 B REYSEL Ş HUKUKU KARAR NCELEMELER MART 10 SİCİL

SİCİL. Mart 10 Yıl 5 Sayı 17 B REYSEL Ş HUKUKU KARAR NCELEMELER MART 10 SİCİL SİCİL MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Başkan Yaz şleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAŞI Av. Erten CILGA

Detaylı

SİCİL. Aralık 09 Yıl 4 Sayı 16 B REYSEL Ş HUKUKU KARAR NCELEMELER ARALIK 09 SİCİL. Prof. Dr. Metin KUTAL. Prof. Dr. Tankut CENTEL

SİCİL. Aralık 09 Yıl 4 Sayı 16 B REYSEL Ş HUKUKU KARAR NCELEMELER ARALIK 09 SİCİL. Prof. Dr. Metin KUTAL. Prof. Dr. Tankut CENTEL SİCİL MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Başkan Yaz şleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAŞI Av. Erten CILGA

Detaylı

SİCİL. Eylül 09 Yıl 4 Sayı 15 B REYSEL Ş HUKUKU KARAR NCELEMELER TOPLU Ş HUKUKU EYLÜL 09 SİCİL

SİCİL. Eylül 09 Yıl 4 Sayı 15 B REYSEL Ş HUKUKU KARAR NCELEMELER TOPLU Ş HUKUKU EYLÜL 09 SİCİL SİCİL MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Başkan Yaz şleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAŞI Av. Erten CILGA

Detaylı

Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik

Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Bankacılar Dergisi, Sayı 65, 2008 Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Doç. Dr. Gülsevil ALPAGUT Türkiye Bankalar Birliği tarafından 25 Nisan 2008 tarihinde

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME İş kazalarının çığ gibi büyüdüğü, her gün 3-4 iş kazasının yaşandığı, işçilerin hayatlarının alışveriş merkezleri kadar değerli

Detaylı

Anahatlarıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarı Taslağı

Anahatlarıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarı Taslağı Anahatlarıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarı Taslağı I. Genel Olarak Bakanlık tarafından hazırlanarak ilgili çevrelerin görüşlerine sunulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarı Taslağı nı anahatlarıyla

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hakan KESER Dokuz Eylül Üniversitesi ĐĐBF. Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Hakan KESER Dokuz Eylül Üniversitesi ĐĐBF. Öğretim Üyesi 4857 SAYILI ĐK NA GÖRE ĐŞVERENĐN ĐŞ SÖZLEŞMESĐ YAPMA VE ĐŞ ĐLĐŞKĐLERĐNDE EŞĐT ĐŞLEM YAPMA YÜKÜMLÜLÜKLERĐ VE BUNLARA AYKIRI DAVRANMASI DURUMUNDA KARŞILAŞACAĞI YAPTIRIMLAR Yrd. Doç. Dr. Hakan KESER Dokuz

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE ÇALIŞMA YAŞAMINA ETKİLERİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE ÇALIŞMA YAŞAMINA ETKİLERİ 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Çalışma Yaşamına Etkileri 3 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE ÇALIŞMA YAŞAMINA ETKİLERİ Prof. Dr. Erol AKI * İş Sağlığı ve Güvenliği konusu 4857

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR * Giriş 20.06.2012 kabul tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ. I. Birinci Bölüm

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ. I. Birinci Bölüm İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ I. Birinci Bölüm Fatih BAYRAMOĞLU Osmancık Hâkimi Giriş İşçinin geleceğe güven duymasının sağlanması, sürekli olarak işini kaybetme ve dolayısıyla kendisinin ve ailesinin geçim kaynağını

Detaylı

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI T.C. KADİRHAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK ANABİLİM DALI ÖZEL HUKUK BİLİM DALI BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI Yüksek Lisans Tezi ÇİĞDEM

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER

6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER 6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER İbrahim AYDINLI * ÖZET Bugüne kadar 4857 Sayılı İş Kanununda asıl işveren- alt işverenlik ilişkisine yönelik pek çok

Detaylı

www.kanunum.com 25.Şubat.2014 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI

www.kanunum.com 25.Şubat.2014 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI AÇIKLAMALAR Bu çalışmada 4857 sayılı İş kanunun ilk 62 maddesinin gerekçeleri ile söz konusu maddelere

Detaylı

EVLİLİK, ASKERLİK VE SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI NEDENİYLE FESHİNDE İHBAR TAZMİNATI

EVLİLİK, ASKERLİK VE SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI NEDENİYLE FESHİNDE İHBAR TAZMİNATI İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Evlilik, Askerlik ve Sosyal Güvenlik 573 H İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN EVLİLİK, ASKERLİK VE SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI NEDENİYLE FESHİNDE İHBAR TAZMİNATI Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

6356 Sayılı Yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu: Genel Bir Değerlendirme

6356 Sayılı Yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu: Genel Bir Değerlendirme 6356 Sayılı Yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu: Genel Bir Değerlendirme Toker DERELİ * Özet: Son 10 yıl içinde çeşitli yasa taslaklarının tartışılmasını ve paydaşlar arasında sürekli sosyal

Detaylı

4773 SAYILI YENĐ ĐŞ GÜVENCESĐ KANUNU VE GETĐRDĐĞĐ YENĐ DÜZENLEMELER

4773 SAYILI YENĐ ĐŞ GÜVENCESĐ KANUNU VE GETĐRDĐĞĐ YENĐ DÜZENLEMELER 4773 SAYILI YENĐ ĐŞ GÜVENCESĐ KANUNU VE GETĐRDĐĞĐ YENĐ DÜZENLEMELER Prof.Dr. Nizamettin AKTAY * 2002 yılının Ağustos ayında T.B.M.M.nde kabul edilerek 15 Ağustos 2002 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ HUKUK BÖLÜMÜ Yargıtay Kararları T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2011/33127 Karar No : 2013/25090 Tarihi : 07.10.2013 KARAR ÖZETİ: İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCU 4857 sayılı İş Kanunu nun 5. maddesindeki

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER 1 Prof. Dr. Baki KURU - Prof. Dr. Ali Cem BUDAK

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER 1 Prof. Dr. Baki KURU - Prof. Dr. Ali Cem BUDAK HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER 1 Prof. Dr. Baki KURU - Prof. Dr. Ali Cem BUDAK Bu çalışma, Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun getirdiği yenilikler hakkında verilen bir dizi konferansın

Detaylı

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA SERBESTÎSİ VE BU SERBESTÎNİN SINIRLARI

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA SERBESTÎSİ VE BU SERBESTÎNİN SINIRLARI Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yapma Serbestîsi ve Bu Serbestînin Sınırları 101 BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA SERBESTÎSİ VE BU SERBESTÎNİN SINIRLARI Yrd. Doç. Dr. Yusuf YİĞİT * 1. GİRİŞ İş Hukukunda,

Detaylı

6356 SAYILI YENİ SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU NUN SENDİKAL GÜVENCELER KONUSUNDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER VE HUKUKİ SONUÇLARI

6356 SAYILI YENİ SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU NUN SENDİKAL GÜVENCELER KONUSUNDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER VE HUKUKİ SONUÇLARI 6356 SAYILI YENİ SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU NUN SENDİKAL GÜVENCELER KONUSUNDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER VE HUKUKİ SONUÇLARI Muhittin ASTARLI * ÖZET 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

TÜRKİYE DE ALT İŞVERENLİK UYGULAMASI

TÜRKİYE DE ALT İŞVERENLİK UYGULAMASI TÜRKİYE DE ALT İŞVERENLİK UYGULAMASI Ahmet TOZLU * Mehmet Tarık ERASLAN ** ÖZET 1980 lerden itibaren gerek dünya ekonomisinde gerekse Türkiye ekonomisinde yaşanan hızlı ve teknolojiye dayalı değişim alt

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerindeki Hukuki Dönüşüm (2004-2011)

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerindeki Hukuki Dönüşüm (2004-2011) İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerindeki Hukuki Dönüşüm (2004-2011) Erdem CAM * Özet: Türkiye de İş Güvenliği Uzmanlığı sertifika eğitimleri 2004 yılında çıkartılmış yönetmelik çerçevesinde başlamış ve 2004-2010

Detaylı

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU TÜRK MİLLİ KOMİTESİ YARGITAYIN İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 2006

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU TÜRK MİLLİ KOMİTESİ YARGITAYIN İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 2006 İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU TÜRK MİLLİ KOMİTESİ YARGITAYIN İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 2006 Ankara 2009 1 2 ÖNSÖZ Almanya da Federal İş Mahkemesinin 25. kuruluş yılını kutlamak

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 İş sağlığı ve güvenliği konusu sadece işyeri ve çalışan düzeyinde değil toplumun genelini doğrudan ilgilendiren ve bu nedenle ulusal düzeyde ele alınması gereken bir önceliktir. Çünkü herşeyden önce

Detaylı

Arş. Gör. Sevil DOĞAN *

Arş. Gör. Sevil DOĞAN * Toplu İş Sözleşmesinin Ard Etkisi 781 H TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ARD ETKİSİ Arş. Gör. Sevil DOĞAN * I. GİRİŞ Hukuk düzeninde sona erme ya da sürenin dolması sonucu bir hukuk işlemin ortadan kalkması, belirtilen

Detaylı

ÖZEL HUKUK DERGİSİ HAKEMLİ DERGİ. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Önemli Bilgiler YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ

ÖZEL HUKUK DERGİSİ HAKEMLİ DERGİ. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Önemli Bilgiler YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ÖZEL HUKUK DERGİSİ HAKEMLİ DERGİ YIL: 1 SAYI: 3 / MAYIS 2013 Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Önemli Bilgiler YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DANIŞMA KURULU u Prof. Dr. Recep AKCAN Selçuk Üniversitesi

Detaylı

TOPLU İŞ İLİŞKİLERİ KANUNU TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar

TOPLU İŞ İLİŞKİLERİ KANUNU TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar TOPLU İŞ İLİŞKİLERİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, işçi ve işveren sendikaları ile konfederasyonların kuruluşu, yönetimi, işleyişi, denetlenmesi, çalışma

Detaylı

İŞ HUKUKU Amaç Öğrenim hedefleri Alt başlıkları

İŞ HUKUKU Amaç Öğrenim hedefleri Alt başlıkları İŞ HUKUKU Amaç İş hukukunun temel amaç ve ilkeleri, İSG alanında tarafların hak ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmak ve örnek vakalarla pekiştirmek. Öğrenim hedefleri İSG ile ilgili ulusal mevzuat,

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER Prof. Dr. Baki KURU Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usul ve İcra İflas Hukuku Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Cem DURAK Yeditepe Üniversitesi

Detaylı