T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Kasım 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 11 Kasım 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı"

Transkript

1 T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 11 Kasım 1977 CUMA Sayı : i J YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 7/14261 Bakanlar Kurulu Kararı BP. Petrolleri Anonim Şirketi'ne ait tüm işyerlerinde, Türkiye Petrol, Kimya, Azot ve Atom İşçileri Sendikası (Petrol-İş) nce alınan grev kararı ile bu işyerlerinde işveren tarafından alınmış bulunan lokavt kararının uygulamasının, millî güvenliğimiz bakımından, 30 gün süre ile geciktirilmesi; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1/11/1977 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 15/7/1963 tarihli ve 275 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 2/11/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHHİ S. KORUTÜRK Başbakan S DEMİREL Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. N. ERBAKAN Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı A. TÜRKEŞ Devlet Bakanı S. ÖZTÜRK Devlet Bakanı S. A EMRE S Devlet Bakanı SOMUNCUOĞLU Devlet Bakam V. A, Ş. EREK Adalet Bakanı N. CEVHERİ Milli 11 Savunma Bakanı T. KAPANLİ İçişleri Bakanı V. M R. KUTAN Dışişleri Bakanı î. S. ÇAĞLAYANGİL Maliye Bakanı C. BİLGEHAN Millî Eğitim Bakanı N. MENTEŞE Gurr. ve Tekel Bakanı G SAZAK Bayındırlık Bakanı S. KILIÇ Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı P. ADAK Ticaret Bakanı Dr. A. O. GÜNER Ulaştırma Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON Sağ. ve Sos Yar. Bakanı C. GÖKÇEK Çalışma Bakanı Dr. I.F. CUMALIOĞLU Sanayi ve Tek. Bakanı O ASILTÜRK En. ve Tabii Kay. Bakanı K. İNAN Turizm ve Tan Bakanı İ. C. EGE imar ve iskân Bakanı M. R. KUTAN Köyişleri ve Koop T. YÜCEL Bakanı Orman Bakanı S. SAVCI Gençlik ve Spor Bakanı A. Ş. EREK Kültür Bakanı A. AKYÜL Sosyal Güvenlik Bakanı V. S. KILIÇ Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa II- 221

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 11 Kasım 1977 Sayı: Başbakanlıktan: Yönetmelikler Başbakanlık Merkez Teşkilâtı, Devlet Personel Dairesi ve Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Memurları Tezkiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Madde 1 Başbakanlık Merkez Teşkilâtı, Devlet Personel Dairesi ve Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Memurları Tezkiye Yönetmeliğine ekli «Sicil Raporlarım Düzenlemeğe Yetkili Amirler» cetvelinin Devlet Personel Dairesi Memurlarına ait Bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL DAİRESİ Memurların Tezkiye Yönetmeliği Birinci Derece İkinci Derece Üçüncü Derece Tezkiyesi Dolacak Personel Tezkiye Amiri Tezkiye Amiri Tezkiye Amiri Devlet Personel Dairesi Bşk. Devlet Bakam Devlet Personel Dairesi Genel Sekreteri Devlet Bakam Devlet Personel Dairesi Heyet leri Devlet Bakam Daire Yöneticileri D. P. D. Genel Sek. D.P.D. Başkam Müstakil Şube Yöneticileri D. P. D. Genel Sek. D. P. D. Başkam Diğer Memurlardan Daire Yöneticilerine bağlı olanlar Daire Yöneticisi D. P. D. Genel Sek Diğer Memurlardan Müstakil Şubelere bağlı olanlar Şube Müdürü D. P. D. Genel Sek Devlet Bakanı Devlet Bakanı D.P.D. Başkanı D.P.D. Başkanı Madde 2 Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. istanbul İktisadi ive Ticari İlimler Akademisinden: istanbul İktisadi ve Ticarî İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi Kuruluş ve Kuruluş : Çalışma Yönetmeliği Madde 1 istanbul İktisadi ve Ticarî İlimler Akademisi Ekonomi Bölümü, 7334, 1169, 1438 ve 2095 sayılı Kanunlar hükümleri uyarınca, istanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Akademi Ekonomi Fakültesi haline getirilmiştir. Tanımlar lar : Madde 2 Bu yönetmelikte. Akademi, istanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini gösterir. Bu yönetmelikde; Fakülte Kurulu, Akademi Ekonomi Fakültesi Kurulu; Fakülte Yönetim Kurulu, Akademi Ekonomi Fakültesi Yönetim Kurulu; Fakülte Dekanı, Akademi Ekonomi Fakültesi Dekanı anlamındadır. Yukarıdaki tanımlarda sayılan birimler, kendilerini gösteren deyimlerin Akademi adım koyarlar. başına Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II - 222

3 11 Kasım 1977 Sayı: 'RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 Akademi Ekonomi Fakültesi esi Kurulu: Madde 3 Akademi Ekonomi Fakültesi Kurulu, Akademi Ekonomi Fakültesinin asli öğretim üyeleri ile Akademi Ekonomi Fakültesinde ders vermekle görevli diğer öğretim üyelerinden oluşur. Akademi Ekonomi Fakültesi Kurulu Akademik çalışmaları ilgilendiren hususlar hakkında karar verir, akademik seçimleri yapar, Akademinin genel gelişme planı doğrultusunda Akademi Ekonomi Fakültesinde Lisans öncesi, Lisans, Lisans üstü eğitim ve öğretimin programlanması ve ders programlanılın yapılması ile bölüm, kürsü, enstitü ve diğer birimlerin kurulması, birleştirilmesi veya kaldırılması, bilimsel çalışma, araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenlenmesi, Akademi Ekonomi Fakültesi ihtiyaçlarının tesbiti, Görev dağıtımı ve gerekli diğer işlerle ilgili kararları alır. Bu kararlardan yönetmelik türünde olanlar Akademi Profesörler Kurulunun onayına sunulur. Akademi Ekonomi Fakültesi Kurulu, Akademi Ekonomi Fakültesi Dekanının başkanlığında ve tatil dönemi dışında her ayın önceden tespit edilen gününde toplanır. Gerekli hallerde Akademi Ekonomi Fakültesi Dekanı, kurulu ayrıca toplantıya çağırır. Bilimsel denetimi kolaylaştırmak üzere en geç Nisan ayının sonuna kadar, kürsü ve bölüm başkanlarınca, o kürsü veya bölümün öğretim, seminer, bilimsel araştırma, uygulama ve yayım çalışmaları hakkında Akademi Ekonomi Fakültesi Dekanlığına verilen çalışma raporları Mayıs sonuna kadar görüşmeye açılırlar. Akademi Ekonomi Fakültesi Yönetim Kurulu: Madde 4 Akademi Ekonomi Fakültesi Yönetim Kurulu, Akademi Ekonomi Fakültesi Dekanı ile Akademi Ekonomi Fakültesi Kurulunca iki yıl için seçilecek en az birisi Doçent olan iki üyeden oluşur. Akademi Ekonomi Fakültesi Yönetim Kurulu, Akademi Ekonomi Fakültesini ilgilendiren mevzuat hükümleri ile Akademi Ekonomi Fakültesi Kurulu kararlarının ve Akademi yetkili organlarının gerekli gördüğü hususların yerine getirilmesini sağlayacak tedbirleri alır ve işlemleri yapar. Akademi Ekonomi Fakültesi Dekarımın görevleri ile ilgili işlerde kendisine yardım eder Akademi Ekonomi Fakültesi Yönetim Kurulunun kararlarına ilgililer, en göç onbeş gün içkide Akademi Yönetim Kuruluna itirazda bulunabilirler. Akademi Ekonomi Fakültesi Yönetim Kurulu, Akademi Ekonomi Fakültesi Dekanının nın başkanlığında, tatil dönemi dışında her ay en az iki defa toplanır. Akademi Ekonomi Fakültesi esi Dekanı : Madde 5 Akademi Ekonomi Fakültesi Dekanı, Akademi Ekonomi Fakültesine bağlı bölümlerin profesörleri arasından, Akademi Ekonomi Fakültesi Kurulunca iki yıl için bütün üyelerin en az üçte ikisinin katıldığı toplantıda, gizli oyla ve salt çoğunlukla seçilir. Aynı öğretim üyesi üst üste ancak iki dönem Akademi Ekonomi Fakültesi Dekanı seçilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Akademi Ekonomi Fakültesi Dekanı yerme, geri kalan süre için aynı usule göre yeniden Akademi Ekonomi Fakültesi Dekanı seçilir. Görevinden geçici olarak ayrılan Akademi Ekonomi Fakültesi Dekanı yerine, Akademi Ekonomi Fakültesi Profesörlerinden birini vekil olarak görevlendirir. Akademi Ekonomi Fakültesi Dekanı, Akademi Ekonomi Fakültesinin başıdır. Akademi Ekonomi Fakültesinin yetkili kurullarına başkanlık eder ve bunların kararlarım uygular. Akademi Ekonomi Fakültesine bağlı kuruluş ve birimler arasında düzenli ve uyumlu çalışmayı sağlar, gerekli denetimi ve yetkili olduğu diğer görevleri yapar. yürütme ve İdare Bölümü Sayfa :

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 11 Kasım Sayı Akademi Ekonomi Fakültesi Dekanı, kendi görev süresi ile bağlı olmak üzere, Akademi Ekonomi Fakültesi öğretim üyeleri arasından en çok ikisini Akademi Eko- nomi Fakültesi Dekan yardımcısı olarak görevlendir, bilir. Akademi Ekonomi Fakültesi Dekan yardımcıları, Akademi Ekonomi Fakültesi Dekanının vereceği işleri yaparlar. Bölümler : Madde 6 Bölüm, aynı bilim disiplini İçinde yer alan kürsü veya kürsülerden oluşan bir eğitim ve araştırma birimidir. Akademi Ekonomi Fakültesi bölümlerinin kurulmasına, ilgili Akademi Ekonomi Fakültesi kurulunun salt çoğunluğu ile karar verilir. Akademi Ekonomi Fakültesinde aynı adı taşıyan aynı uzlanım dalında öğretim ve araştırma yapan birden fazla kürsü ya da bölüm bulunamaz. Akademi Ekonomi Fakültesi Kurulunun bu konudaki kararlarına en geç onbeş gün içinde ilgililer Akademi Profesörler Kuruluna itiraz edebilirler Bölüm Kurulu: Madde 7 Bölüm Kurulu, Bölüm öğretim üye ve yardımcılarından oluşur. Bölüm Kurulu, ilgili bilim disiplininin geliştirilmesi, kürsüler arasında görev dağıtımının düzenlenmesi, yeni kürsülerin kurulması, birleştirilmesi, bölümle ilgili ihtiyaçların tespiti ile gerekli diğer işleri: ilgili hazırlıkları yaparak, Akademi Ekonomi Fakültesi Kuruluna tekliflerde bulunur. Bölüm Kurulu, toplantılarım Bölüm Başkanının çağrısı üzerine onun başkanlığında yapar. Bölüm Başkanı: Madde 8 Bölüm Başkanı, Bölümün profesörleri arasından bölüm öğretim üyelerince iki yıl için seçilir. Seçim usulü bakımından 6, maddenin 1. ve 2. fıkraları (bölüm başkanları İçin de geçerlidir. Bölüm Başkanının süresi dolmadan görevinden ayrılması halinde, geri kalan süre için aynı usule göre yeniden Bölüm Başkanı seçilir. Görevinden geçici olarak ayrılan Bölüm Başkanı yerine. Bölüme bağlı kürsülerin Profesörlerinden birini vekil olarak görevlendirir. Bölüm Başkanı, Akademinin ve Akademi Ekonomi Fakültesinin yetkili organları nezdinde Bölümü temsil ile. Bölüm Kuruluna başkanlık eder ve alınan kararları uygular. Bölüme bağlı kürsüler ve diğer birimler arasında koordinasyonu sağlar. Bölüm Başkanı, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere bölümün bir öğretim üyesini yardımcı olarak görevlendirebilir. Enstitüler, Yüksek Okullar ve Diğer Kuruluşlar: Madde 9 Akademiye ve Akademinin Fakültelerine bağlı olarak araştırma, öğretim ve eğitim faaliyetinde bulunmak üzere Enstitü, Yüksek Okul ve diğer kurum ve birimlerin kurulmasına, birleştirilmesine veya kaldırılmasına Akademi Profesörler Kurulu karar verir. Bunların kuruluş ve çalışmaları Akademi Profesörler Kurulunca kabul edilen esaslara göre düzenlenir ve yürütülür. Kuruluş Kadroları : Madde 10 Akademi Ekonomi Fakültesi kuruluş kadroları ideal kadrolar halinde, 2095 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, Akademi Profesörler Kurulu ve Akademilerarası Kurul kararı ile Akademi kadrolarından aktarma yapılarak verilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II - 224

5 11 Kasımı 1077 Sayı: 161/10 RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 Çeşitli Yürür lük Hükün ler Madde 11 Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 7334, 1169, 1438 ve 2095 sayılı Kanunlar hükümleri ile bu kanunların atıfta bulunduğu kanunlar hükümleri uygulanır. Madde 12 Akademi Ekonomi Fakültesinin öğretim üyeleri ve yardımcıları ile öğrencileri konusunda kendi yönetmelikleri hazırlanıp yürürlüğe girinceye kadar, istanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisinin bu konularda ilgili yönetmelikler hükümleri ile Profesörler Kurulu kararları uygulanır. Madde 13 Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 14 Bu Yönetmelik hükümlerini Akademi Başkam yürütür. Millî Eğitim Bakanlığından: Müşterek Kararnameler Karar Sayıst: sayılı 'kanunim 23. ve geçici 10. maddeleri ile «Üniversite öğretim İyelerinin Seçimleri ve Profesörlüğe Yükseltilmeleri Hakkında Tüzük» ün 19. madlesi hükümleri uyarınca istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulurca Seçilen ve Seçimi Üniversite Senatosunca kabul edilen feynı Fakülte Fransız re Roman Filolojisi Kürsüsü Doçenti Dr. Berke Vardar'ın kadroya bağlı olmaksızın lylığını Doçentlik kadrosundan almak üzere Üniversite Profesörlüğüne atanması ıygun görülmüştür. 2 Bu İKararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 27/10/1977 Başbakan Milli Eğitim Bakanı Başbakan Milli Eğitim Bakanı S. DEMIREL N. MENTEŞE ;ŞE S. DEMIREL N. MENTEŞE CUMHURBAŞKANI FAHRİ 'Rt S. KC KORUTÜRK Karar Sayısı: istanbul Üniversitesi, Edirne Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar Bölümünde açık bulunan 1. derece Profesör kadrosuna Fakülte Kurulu tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca kabul edilen Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve înfeksiyon Hastalıkları Kürsüsü Profesörü Dr. Rüknettin öğütman'ın 1750 sayılı kanunun 24. maddesi ile «Üniversiteler Öğretim lerinin Seçimleri ve Profesörlüğe Yükseltilmeleri Hakkında Tüzük» ün 21. maddesi gereğince alabileceği aylıkla Profesör olarak naklen tâyini uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Millî Eğitim Bakam yürütür. 27/10/1977 Başbakan Başbakan Milli Eğitim Bakanı Milli Eğitim Bakanı S. S. DEMİREL DEMİREL N. N. ME MENTEŞE MENTEŞE CUMHURBAŞKANI FAHRÎ S. KORUTÜRK Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II- 225

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 11 Kasım 1977 Sayı: Milli Eğitim Bakanlığından: Karar Sayısı: Açık bulunan dördüncü»derece kadrolu Birinci Sınıf Bakanlık Müfettişliklerine; Muğla-Marmaris Lisesi Fizik öğretmeni ve Müdürü Sabahattin Bankoğlu, Giresun Îmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmeni ve Müdürü İrfan Şentürk, Ankara-Cumhuriyet Lisesi Tarih Öğretmeni ve Müdür Yardımcısı Güler Şenünver ile istanbul Çamlıca Kız Lisesi Felsefe öğretmeni ve Müdür Yardımcısı Mahir Tarhan'ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68. maddesinin (B) bendi ile 71 ve 76 ncı maddeleri uyarınca atanmaları uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Millî Eğitim Bakanı yürütür. 27/10/1977 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KO KORUTÜRK Başbakan Milli Eğitim Bakanı S. DEMİREL f.rel N. M; MENTEŞE Karar Sayısı: Açık bulunan dördüncü derece kadrolu Birinci Sınıf Bakanlık Müfettişliğine; Orta öğretim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Kadir Mizaç'ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76ncı maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Millî Eğitim Bakanı yürütür. 27/10/1977 CUMHURBAŞKANI FAHRİ Rİ S. KO KORUTÜRK Başbakan Milli Eğitim Bakanı S. DEMİREL REL N. MEN MENTEŞE Bayındırlık Bakanlığından : Karar Sayısı: Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Ek Göstergeli Bakanlık Yüksek Fen Kurulu liğine, Yapı İşleri Genel Müdür Başyardımcısı Hayri Alptekin'in, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Bayındırlık Bakanı yürütür. 27/10/1977 CUMHURBAŞKANI FAHRİ 'Rİ S. K KORUTÜRK Başbakan Bayındırlık Bakanı S. DE DEMİREL S. KILIÇ D Ü Z E L T M E 31/1/1977 tarih ile sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı «Sporcu Lisans Yönetmeliği» nde aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır. Sahife Sütun Satır Yanlış D Doğru Alttan Üstten Üstten Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II- 226

7 11 Kasım 1977 Sayı: 161/10 RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI Esas Sayısı : 1977/90 Karar Sayısı : 1977/92 Karar günü : 22/9/1977 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Siverek Tapulama Hakimliği (Dosya Esas No: 1976/124) İTİRAZIN KONUSU: 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan, «Kamulaştırma karşılığı, taşınmaz maun bulunduğu yerin Toprak ve Tarım Reformu bölgesi ilân edilmesinden önce sahibinin bildirdiği emlâk vergisi değerini geçemez. Karşılık Takdir Komisyonunca saptanan karşılık bu değerden yüksek ise, kamulaştırma karşılığı bu değere indirilir.» Kuralının Anayasa 'ya aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenmiştir. I. OLAY: Bölgede Toprak ve Tarım Reformu Kanununun uygulanması dolayısiyle taşınmazları kamulaştırılan davacı, vergi beyannamesinde bildirilen değerin kamulaştırma bedeli olarak kendisine ödenmek istendiğini, oysa kamulaştırma günündeki gerçek değerin daha yüksek olduğunu ileri Sürmüş ve aradaki farkın ödenmesini dava etmiştir. Davalı idare 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. maddesindeki hükme göre işlem yapıldığım açıklaması üzerine, davacı duruşmada hu hükmün Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürmüş, Mahkeme 36. maddenin üçüncü fıkrasında yeralan kuralın Anayasa'nın 11., 12., 36. ve 2. maddelerine aykırı olduğu kanısıyla iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. II. İTİRAZIN GEREKÇESİ ÖZETİ : Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın 38. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarını iptal etmiş ve bu karar yayımlanmıştır. Bu durumda kamulaştırma için aynı ilkeleri öngören 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu (Kanununun 36. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü Anayasal dayanaktan yoksun bulunmaktadır. Bu hüküm mülkiyet hakkının özünü zedelemekte ve emlâk beyannamesi verenlerle vermeyenler arasında eşitsizlik yaratmakta olduğundan Anayasa'nın 11., 12., 36. ve 2. maddelerine aykırılığı nedeniyle iptal edilmelidir. III. METİNLER: 1 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Taran Reformu Kanununun 36. rnaddesinin itiraz konusu üçüncü fıkrası şöyledir: «Kamulaştırma karşılığı, taşınmaz malın bulunduğu yerin toprak ve tarım reformu bölgesi ilân edilmesinden önce sahibinin bildirdiği Emlak Vergisi değerini geçemez. Karşılık Takdir Komisyonunca saptanan karşılık hu değerden yüksek ise kamulaştırma karşılığı bu değere indirilir.» 2 Dayanılan Anayasa kuralları: Madde 2 Türkiye Cumhuriyeti, İnsan haklarına ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Madde 11 Temel hak ve hürriyetler, Devletin Ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, Cumhuriyetin, milli güvenliğin, kamu düzeninin, kamu yararının, genel ahlâkın ve genel sağlığın korunması amacı ile veya Anayasa'nın diğer maddelerinde gösterilen Yargı Bölümü Sayfa : III - 19

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 11 Kasım 1977 Sayı: özel sebeplerle, Anayasa'nın sözüne ve ruhuna uygun olarak, ancak kanunla sınırlanabilir. Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunamaz. Bu Anayasa'da yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirisi insan hak ve hürriyetlerini veya Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayırımına dayanarak, nitelikleri Anayasa'da belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kasdı İle kallanılamaz. Bu hükümlere aykırı eylem ve davranışların cezası kanunda gösterilir. Madde 13 Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayırımı gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Madde 36 Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yaran amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz. IV. İLK İNCELEME : Anayasa Mahkemesinin, içtüzüğün 15. maddesi uyarınca yaptığı İlk inceleme toplantısında aşağıda açıklanan konular üzerinde durulmuştur. 1 25/6/1973 günlü, 1767 sayılı Toprak Ve Tarım Reformu Kanunu daha önce başka bir dava dolayısiyle Anayasa Mahkemesince incelenmiş ve 19/10/1976 günlü, E. 1973/42, K. 1976/48 sayılı kararla bu Kanunun tümünün biçim yönünden iptaline karar verilmiştir. İtiraz yoluna başvuran mahkemenin iptalini istediği hüküm, bu Kanunun 36. maddesinin üçüncü fıkrasında yeralmaktadır. Bu duruma göre, aynı Kanunun belirli bir maddesindeki hükmün yeniden ele alınıp incelenmesine ve bir karar verilmesine yer yoktur. 2 Anayasa'nın 152. maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanabilmesi koşullarının olayda gerçekleşip gerçekleşmediği yolunda bir İnceleme yapılması konusu üzerinde de durulmuştur. İtiraz konusu işde böyle bir incelemeye olanak yoktur. Gerçi, 1757 sayılı Yasanın tümü iptal edilmiştir. Ancak karar gereğince, iptal hükmü, yayınlandığı günden başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girecektir. Yani, bu süre içinde, 1757 sayılı Yasa, yürürlükte olan bir Kanunun hukuksal etki ve sonuçlarını taşımaktadır, öteyandan Anayasa'nın 152. maddesinin son fıkrası uyarınca, Anayasa Mahkemesi kararları, gerçek ve tüzel kişileri, yürütme ve yargı organlarını, bu arada Anayasa Mahkemesini de bağlamaktadır. Böyle olunca sözü geçen İptal kararının bağlayıcı niteliğini, belirli bir olay için bile olsa, öngörülen sureden önce ortadan kaldırma olasılığını içeren bir incelemeye girişilmesine olanak yoktur. Bu nedenlerle Anayasa'nın 152. maddesinin dördüncü fıkrasında yeralan hükmün böyle bir incelemeye elverişli olmadığı sonucuna varılmıştır. Ahmet H. Boyacıoğlu bu görüşe katılmamıştır. V. SONUÇ: Anayasa Mahkemesinin 19/10/1976 günlü, Esas: 1973/42, Karar: 1976/48 sayılı kararı ile 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun tümü biçim yönünden iptal edilmiş ve bu karar 10/5/1977 günlü, sayılı Resmi Gaze te'de yayımlanmış bulunduğundan itiraz konusu iş hakkında yeniden karar verilme sine yer olmadığına Ahmet H. Boyacıoğlu'nun (Anayasa'nın 152. maddesinin dördüncü fıkrasında yazılı hükmün, olayda uygulanması koşullarının (bulunup bulunmadığının incelenmesi gerektiği) yolundaki karşıoyuyla ve oyçokluğuyla. Yargı Bölümü Sayfa : III - 20

9 11 Kasım 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 22/9/1977 gününde karar verildi. Başkan Başkanvekili Kani Vrana ma Şevket Müftügil ügil Ziya Önel Abdullah ıh Üner Ahmet Koçak Şekip Çopuroğlu oğlu Fahrettin Uluç Muhittin itin Gü Gürün Lûtfi ömerbaş baş Ahmet Erdoğdu Hasan Gürsel Ahmet Salih Cebi Ödt üye Adil Esmer Nihat O. Akçakayalıoğlu oğlu Ahmet H. Boyı Boyacıoğlu Akçı KAŞIOY YAZISI I 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun tümünün biçim açısından iptaline bir siyasi parti tarafından açılan dava sonucunda karar verilmiştir. Anayasa Mahkemesinin 19/10/1976 günlü, E. 1973/42, K. 1976/48 sayılı karar 10/5/1977 günlü, sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış ve Anayasa Mahkemesince de İptal hükmünün kararın yayımlandığı «ünden bir yıl sonra yürürlüğe girmesi saptanmıştır. İtiraz yoluna başvuran mahkeme, bakmakta olduğu bu davada uygulama durumunda bulunduğu sözü geçen yasanın 36. maddesinin esastan Anayasa'ya aykırı olduğu savını öne sürmüştür. II Anayasa Mahkemesince biçim yönünden iptaline karar verilen bir yasanın esası bakımından ve tekrar Anayasa'ya uygunluk denetiminden geçirilmesine olanak yoktur. Bununla birlikte iptal kararı doğrudan doğruya açılan bir iptal davası üzerine tesis olunmuş ve iptal hükmünün yürürlüğe gireceği gün Anayasa Mahkemesince ayrıca saptanmıştır. Böylece yürürlükte kalan bu yasanın bir hükmünün o davada uygulanma durumunda bulunduğu ve Anayasa'ya aykırı olduğu mahkemece öne sürülmüştür. III Anayasa'nın 152. maddesinde iptal kararları için öngörülen ana ilke, bu kararlardan herkesin yararlanması, yani Anayasa'ya aykırı hükmün bütünü ile ve herkes bakımından yürürlükten kalkmasıdır. Bununla beraber Anayasa, Anayasa Mahkemesine yalnız mahkemelerden gelen Anayasa'ya aykırılık iddiaları üzerine verdiği hükümlerin olayla sınırlı ve yalnız tarafları bağlayıcı olacağına da karar verme yetkisini tanımakla yetinmiş ve bu yetkinin kullanılması yönünden izlenmesi gereken yön ve yöntemi açıklamamış ve keza 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkındaki kanunda da böyle bir kuralın yer almamış olması, Anayasa Mahkemesinin itiraz yolu İle yapılan başvurmada olayla sınırlı ve yalnız tarafları bağlayıcı olarak karar verme yetkisinin kullanılmasını gerektiren koşulların bulunup bulunmadığının incelenmesini zorunlu hale getirir. Bu koşulların gerçekleşip gerçekleşmediği incelenmeksizin, İptal karan karşısında yeniden karar ittihazına yer olmadığı biçiminde alman kararın, Anayasa'nın 31. maddesinin son fıkrasında yer alan «Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçmamaz» yolundaki kurala ters düşeceği tabiidir. SONUÇ: Anayasa Mahkemesinin önüne getirilen bu işde, Anayasa'nın 152. maddesinde açıklanan «olayla sınırlı ve yalnız tarafları bağlayıcı karar verme» yetkisinin uygulanıp uygulanamıyacağı, yetkiyi kullanma koşullarının oluşup oluşmadığı inceleme konusu yapılmaksızın, iptal kararı karşısında karar vermeye yerolmadığı yolundaki çokluk görüşüne karşıyım. Ahmet H. So; Boyacıoğlu Fi Yargı Bölümü Sayfa : III - 21

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE Esas Sayısı : 1977/91 Karar Sayısı: 1977/93 Karar Günü : 22/9/1977 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Siverek Tapulama Hâkimliği (Dosya Esas No: 1977/5) İTİRAZIN KONUSU: 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. maddesinin üçüncü fıkrasında yer elan, «Kamulaştırma karşılığı, taşınmaz malın bulunduğu yerin Toprak ve Tarım Reformu bölgesi ilân edilmesinden önce sahibinin bildirdiği emlâk vergisi değerini geçemez. Karşılık Takdir Komisyonunca saptanan karşılık bu değerden yüksek ise, kamulaştırma karşılığı bu değere indirilir.» kuralının Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenmiştir. I. OLAY: Bölgede Toprak ve Tarım Reformu Kanunun uygulanması dolayısiyle taşınmazları kamulaştırılan davacı, vergi beyannamesinde belirtilen değerin kamulaştırma bedeli olarak kendisine ödenmek istendiğini, oysa kamulaştırma günündeki gerçek değerin daha yüksek olduğunu ileri sürmüş ve aradaki farkın ödenmesini dava etmiştir. Davalı idare 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. maddesindeki hükme göre işlem yapıldığım açıklaması üzerine, davacı duruşmada bu hükmün Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürmüş, Mahkeme 36. maddenin üçüncü fıkrasınla yeralan kuralın Anayasa'nın 11., 12., 36. ve 2. maddelerine aykırı olduğu kanı sıyla iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. II. İTİRAZIN GEREKÇESİ ÖZETİ : Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın 33. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarım iptal etmiş ve bu karar yayımlanmıştır. Bu durumda kamulaştırma için aynı ilkeleri öngören 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü anayasal dayanaktan yoksun bulunmaktadır. Bu hüküm mülkiyet hakkının özünü zedelemekte ve emlâk beyannamesi verenlerle vermeyenler arasında eşitsizlik yaratmakta olduğundan Anayasa'nın 11., 12., 36. ve 2. maddelerine aykırılığı nedeniyle iptal edilmelidir. III. METİNLER: 1 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. maddesinin itiraz konusu üçüncü fıkrası şöyledir: «Kamulaştırma karşlığı, taşınmaz maun bulunduğu yerin toprak ve tarım reformu bölgesi ilan edilmesinden önce sahibinin bildirdiği Emlâk Vergisi değerini geçemez. Karşılık Takdir Komisyonunca saptanan karşılık bu değerden yüksek ise kamulaştırma karşılığı bu değere indirilir.» 2 Dayanılan Anayasa kuralları : 11 Kasım 1977 Sayı: Madde 2 Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, millî demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir. Madde 11 Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, kamu yararının, genel ahlâkın ve genel sağlığın korunması amacı ile veya Anayasa'nın diğer maddelerinde gösterilen özel sebeplerle, Anayasa'nın sözüne ve ruhuna uygun olarak, ancak kanunla sınırlanabilir. Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunamaz. Bu Anayasa'da yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirisi insan hak ve hürriyetlerini veya Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayırımına dayanarak, nitelikleri Anayasa'da belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kasdı ile kullanılamaz. Yargı Bölümü Sayfa : III - 22

11 11 Kasım 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 Bu hükümlere aykın eylem ve davranışların cezası kanunda gösterilir. Madde 12 Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayırımı gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Madde 36 Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz. IV. İLK İNCELEME: Anayasa Mahkemesinin İçtüzüğün 15. maddesi uyarınca yaptığı ilk toplantısında aşağıda açıklanan konular üzerinde durulmuştur. inceleme 1 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu daha önce başka bir dava dolayısiyle Anayasa Mahkemesince incelenmiş ve 19/10/1976 günlü, E. 1973/42, K. 1976/48 sayılı kararla bu Kanunun tümünün biçim yönünden iptaline karar verilmiştir. İtiraz yoluna başvuran mahkemenin iptali istediği hüküm, bu Kanunun 36. maddesinin üçüncü fıkrasında yeralmaktadır. Bu duruma göre, aynı Kanunun belirli bir maddesindeki hükmün yeniden ele alınıp incelenmesine ve bir karar verilmesine yer yoktur. 2 Anayasa'nm 152. maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanabilmesi koşullannın olayda gerçekleşip gerçekleşmediği yolunda bir inceleme yapılması konusu üzerinde de durulmuştur. İtiraz konusu işde böyle bir incelemeye olanak yoktur. Gerçi 1757 sayılı Yasanın tümü iptal edilmiştir. Ancak karar gereğince, iptal hükmü yayımlandığı günden başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girecektir. Yani bu süre içinde, 1757 sayılı Yasa yürürlükte olan bir kanunun hukuksal etki ve sonuçlarını taşımaktadır, öteyandan Anayasa'nm 152. maddesinin son fıkrası uyarınca, Anayasa Mahkemesi kararlan, gerçek ve tüzel kişileri, yürütme ve yargı organlarım, bu arada Anayasa Mahkemesini de bağlamaktadır. Böyle olunca sözü geçen iptal kararının bağlayıcı niteliğini, belirli bir olay iç'.n bile olsa, öngörülen süreden önce ortadan kaldırma olasılığını içeren bir incelemeye girişilmesine olanak yoktur. Bu nedenlerle Anayasa'nm 152. maddesinin dördüncü fıkrasmda yeralan hükmün böyle bir incelemeye elverişli olmadığı sonucuna varılmıştır. Ahmet H. Boyacıoğlu bu görüşe katılmamıştır. V. SONUÇ: Anayasa Mahkemesinin 19/10/1976 günlü, Esas: 1973/42 Karar: 1976/48 sayılı karan ile 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun tümü biçim yönünden iptal edilmiş ve bu karar 10/5/1977 günlü, sayılı Resmî Gazete'- de yayımlanmış bulunduğundan itiraz konusu iş hakkında yeniden karar verilmesine yerolmadığma Ahmet H. Boyacıoğlu'nun (Anayasa'nm 152. maddesinin dördüncü fıkrasında yazılı hükmün, olayda uygulanması koşullarının bulup bulunmadığının incelenmesi gerektiği) yolundaki karşıoyuyla ve oyçokluğuyla, 22/9/1977 gününde karar verildi. Başkan Başkanvekili Kâni Vrana Şevket ket Müftügil gil Ziya Önel Ünel Abdullah Ü Üner üye Ahmet Koçak Sekip Çopuroğlu oğlu Fahrettin Hin Uluç Muhittin Mitin Gürün CM Lûtfi ti ömerbaş baş Ahmet Erdoğdu Erâ ğdu Hasan Gürsel Ahmet Salih Cebi Adil Esmer Nihat O. Akçakayaltoğlu Akçakayalıoğlu Ahmet H. Boyacıoğlu Yarnı Yargı Bölümü Sayfa: Sfivfa : III- - 23

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 11 Kasımı 1977 Sayı: KARŞIOY YAZISI I 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun tümünün biçim açı sından iptaline bir siyasî parti tarafından açılan dava sonucunda karar verilmiştir. Anayasa Mahkemesinin 19/10/1976 günlü, E. 1973/42, K. 1976/48 sayılı kararı 10/5/1977 günlü, sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve Anayasa Mahkemesince de iptal hükmünün kararın yayımlandığı günden bir yıl sonra yürürlüğe girmesi saptanmıştır. İtiraz yoluna başvuran mahkeme, bakmakta olduğu bu davada uygulama durumunda bulunduğu sözü geçen yasanın 36. maddesinin esastan Anayasa'ya aykırı olduğu savım öne sürmüştür. II Anayasa Mahkemesince biçim yönünden iptaline karar verilen bir yasanın, esası bakımından ve tekrar Anayasa'ya uygunluk denetiminden geçirilmesine olanak yoktur. Bununla birlikte iptal kararı doğrudan doğruya açılan bir iptal davası üzerine tesis olunmuş ve iptal hükmünün yürürlüğe gireceği gün Anayasa Mahkemesince ayrıca saptanmıştır. Böylece yürürlükte kalan bu yasanın bir hükmünün o davada uygulanma durumunda bulunduğu ve Anayasa'ya aykırı olduğu mahkemece öne sürülmüştür. III Anayasa'nın 152. maddesinde iptal kararları için öngörülen ana ilke, bu kararlardan herkesin yararlanması, yani Anayasa'ya aykırı hükmün bütünü ile ve herkes halamından yürürlükten kalkmasıdır. Bununla beraber Anayasa, Anayasa Mahkemesine yalnız mahkemelerden gelen Anayasa'ya aykırılık iddiaları üzerine verdiği hükümlerin olaylı sınırlı ve yalnız tarafları bağlayıcı olacağına da karar verme yetkisini tanımakla yetinmiş ve bu yetkinin kullanılması yönünden izlenmesi gereken yön ve yöntemi açıklamamış ve keza 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkındaki kanunda da böyle bir kuralın yer almamış olması, Anayasa Mahkemesinin itiraz yolu ile yapılan başvurmada olayla sınırlı ve yalnız tarafları bağlayıcı olarak karar verme yetkisinin kullanılmasını gerektiren koşulların bulunup bulunmadığının incelenmesini zorunlu hale getirir. Bu koşulların gerçekleşip gerekçekleşmediği incelenmeksizin, iptal kararı karşısında yeniden karar ittihazına yer olmadığı biçiminde alman kararın, Anayasa'nın 31. maddesinin son fıkrasında yer alan «Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz» yolundaki kurala ters düşeceği tabiidir. SONUÇ : Anayasa Mahkemesinin Önüne getirilen bu işde, Anayasa'nın 152. maddesinde açıklanan «olayla sınırlı ve yalnız tarafları bağlayıcı karar verme,» yetkisinin uygulanıp uygulanamıyacağı, yetkiyi kullanma koşullarının oluşup oluşmadığı inceleme konusu yapılmaksızın, iptal karan karşısında karar vermeye yerolmadığı yolundaki çokluk görüşüne karşıyım. Ahmet H. Boyt Boyacıoğlu Esas Sayısı : 1977/93 Karar Sayısı: 1977/94 Karar Günü : 22/9/1977 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Siverek Tapulama Hâkimliği (Dosya Esas No: 1977/3) İTİRAZIN KONUSU : 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan, «Kamulaştırma karşılığı, taşınmaz malın bulunduğu yerin Toprak ve Tarım Reformu bölgesi İlân edilmesinden önce sahibinin bildirdiği emlâk vergisi değerini geçemez. Karşılık Takdir Komisyonunca saptanan karşılık bu değerden yüksek ise, kamulaştırma karşılığı bu değere indirilir.» kuralının Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenmiştir. Yargı Bölümü Sayfa : III 24

13 11 Kasım 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 I. OLAY: Bölgede Toprak ve Tarım Reformu Kanununun uygulanması dolayısiyle taşınmazları kamulaştırılan davacı, vergi beyannamesinde bildirilen değerin kamulaştırma bedeli olarak kendisine ödenmek istendiğim, oysa kamulaştırma günündeki gerçek değerin daha yüksek olduğunu ileri sürmüş ve aradaki farkın ödenmesini dava etmiştir. Davalı idare 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. maddesindeki hükme göre işlem yapıldığım açıklaması üzerine, davacı duruşmada bu hükmün Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürmüş. Mahkeme 36. maddenin üçüncü fıkrasında yeralan kuralın Anayasa'nın 11., 12., 36. ve 2. maddelerine aykırı olduğu Camsıyla iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. II. İTİRAZIN GEREKÇESİ ÖZETİ : Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın 38. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarım iptal etmiş ve bu karar yayımlanmıştır. Bu durumda kamulaştırma için aynı ilkeleri öngören 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü anayasal dayanaktan yoksun bulunmaktadır. Bu hüküm mülkiyet hakkının özünü zedelemekte ve emlâk beyannamesi verenlerle vermeyenler arasında eşitsizlik yaratmakta olduğundan Anayasa'nın 11., 12., 36. ve 2. maddelerine aykırılığı nedeniyle iptal edilmelidir. III. METİNLER : 1 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. maddesinin itiraz konusu üçüncü fıkrası şöyledir: «Kamulaştırma karşılığı, taşınmaz malın bulunduğu yerin Toprak ve Tarım Reformu bölgesi ilân edilmesinden önce sahibinin bildirdiği Emlâk Vergisi değerini geçemez. Karşılık Takdir Komisyonunca saptanan karşılık bu değerden yüksek ise kamulaştırma karşılığı bu değere indirilir.» 2 Dayanılan Anayasa kuralları: Madde 2 Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, milli, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir. Madde 11 Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, Cumhuriyetin, miiii güvenliğin," kamu düzeninin, kamu yararının, genel ahlâkın ve genel sağlığın korunması amacı ile veya Anayasa'nın diğer maddelerinde gösterilen özel sebeplerle, Anayasa'nın sözüne ve ruhuna uygun olarak, ancak kanunla sınırlanabilir. Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunamaz. Bu Anayasa'da yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirisi insan hak ve hürriyetlerini veya Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayırımına dayanarak, nitelikleri Anayasa'da belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kasdı ile kullanılamaz. Bu hükümlere aykırı eylem ve davranışların cezası kanunda gösterilir. Madde 12 Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayırımı gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Madde 36 Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz. IV. İLK İNCELEME : Anayasa Mahkemesinin, İçtüzüğün 15. maddesi uyarınca yaptığı İlk inceleme toplantısında aşağıda açıklanan konular üzerinde durulmuştur. Yargı Bölümü Sayfa: III - 25

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 11 Kasım 1977 Sayı: /6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu daha önce başka bir dava dolayısiyle Anayasa Mahkemesince incelenmiş ve 19Z10/1976 günlü, E. 1973Z42, K. 1976Z48 sayılı kararla bu kanunun tümünün biçim yönünden iptaline karar verilmiştir. İtiraz yoluna başvuran mahkemenin iptalini istediği hüküm, bu kanunun 36. maddesinin üçüncü fıkrasında yeralmaktadır. Bu duruma göre, aynı kanunun belirli bir maddesindeki hükmün yeniden ele alınıp incelenmesine ve bir karar verilmesine yer yoktur. 2 Anayasa'nın 152. maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanabilmesi koşullarının olayda gerçekleşip gerçekleşmediği yolunda bir inceleme yapılması konusu üzerinde de durulmuştur. İtiraz konusu işde böyle bir incelemeye olanak yoktur. Gerçi 1757 sayılı Yasanın tümü iptal edilmiştir. Ancak karar gereğince, iptal hükmü, yayımlandığı günden başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girecektir. Yani, bu süre içinde, 1757 sayılı Yasa, yürürlükte olan bir kanunun hukuksal etki ve sonuçlarım taşımaktadır. Öteyandan nayasa'nın 152. maddesinin son fıkrası uyarınca, Anayasa Mahkemesi kararlan, gerçek ve tüzel kişileri, yürütme ve yargı organlarını, bu arada Anayasa Mahkemesini de bağlamaktadır. Böyle olunca sözü geçen iptal kararının bağlayıcı niteliğini, belirli bir olay için bile olsa, öngörülen süreden önce ortadan kaldırma olasılığım içeren bir incelemeye girişilmesine olanak yoktur. Bu nedenlerle Anayasa'nın 152. maddesinin dördüncü fıkrasında yeralan hükmün böyle bir incelemeye elverişli olmadığı sonucuna varılmıştır. Ahmet H. Boyacıoğlu bu görüşe katılmamıştır. V. SONUÇ : Anayasa Mahkemesinin 19/10/1976 günlü, Esas : 1973/42, Karar: 1976/48 sayılı karan ile 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun tümü biçim yönünden iptal edilmiş ve bu karar 10/5/1977 günlü, sayılı Resmi Gasete'de yayımlanmış bulunduğundan itiraz konusu iş hakkında yemden karar verilmesine yerolmadığına Ahmet H. Boyacıoğlu'nun (Anayasa'nın 152. maddesinin dördüncü fıkrasında yazılı hükmün, olayda uygulanması koşullarının bulunup bulunmdığının incelenmesi gerektiği) yolundaki karşıoyuyla ve oyçokluğuyla, 22/9/1977 gününde karar verildi. Başkan Başkanvekili Kâni Vrana Şevket ket Müftügil Ziya Önel Abdullah Iah Üner E2 E Ahmet Koc Koçak Lûtfi Lütfi Ön Ömerbaş Adil Esmer Co Şekip Çopuroğlu Ahmet Erdoğdu Ahmet Erdoğdu Nihat O. Akcak Akçakayalıoğlu Fahrettin tin U Ulluç Hasan Gürsel Muhittin Güi Muhittin Gürün Ahmet Salih Çebi Ahmet H. Boye Boyacıoğlu KARŞIOY YAZISI I 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun tümünün biçim açısından iptaline bir siyasî parti tarafından açılan dava sonucunda karar verilmiştir. Anayasa Mahkemesinin 19/10/1976 günlü, E. 1973/42, K. 1976/48 sayılı karan 10/5/1977 günlü, sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve Anayasa Mahkemesince de iptal hükmünün kararın yayımlandığı günden bir yıl sonra yürürlüğe girmesi saptanmıştır. İtiraz yoluna başvuran mahkeme, bakmakta olduğu bu davada uygulama durumunda bulunduğu sözü geçen yasanın 36. maddesinin esastan Anayasa'ya aykırı olduğu savını öne sürmüştür. Yargı Bölümü Sayfa: III- 26

15 11 Kasım 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 II Anayasa Mahkemesince biçim yönünden iptaline karar verilen bir yasanın, esası bakımından ve tekrar Anayasa'ya uygunluk denetiminden geçirilmesine olanak yoktur. Bununla birlikte iptal karan doğrudan doğruya acılan bir iptal davası üzerine tesis olunmuş ve iptal hükmünün yürürlüğe gireceği gün Anayasa Mahkemesince ayrıca saptanmıştır. Böylece yürürlükte kalan bu yasanın bir hükmünün o davada uygulanma durumunda bulunduğu ve Anayasaca aykırı okluğu mahkemece öne sürülmüştür. III Anayasa'nın 152. maddesinde iptal kararlan için öngörülen ana ilke, bu kararlardan herkesin yararlanması yani Anayasa'ya aykırı hükmün bütünü ile ve herkes bakımından yürürlükten kalkmasıdır. Bununla beraber Anayasa, Anayasa Mahkemesine yalnız mahkemelerden gelen Anayasa'ya aykırılık iddiaları üzerine verdiği hükümlerin olayla sınırlı ve yalnız tarafları bağlayıcı olacağına da karar verme yetkisini tanımakla yetinmiş ve bu yetkinin kullanılması yönünden izlenmesi gereken yön ve yöntemi açıklamamış ve keza 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkındaki kanunda da böyle bir kuralın yer almamış olması, Anayasa Mahkemesinin itiraz yolu ile yapılan başvurmada olayla sınırlı ve yalnız tarafı an bağlayıcı olarak karar verme yetkisinin kullanılmasını gerektiren koşulların bulunup bulunmadığının incelenmesini zorunlu hale getirir. Bu koşulların gerçekleşip gerçekleşmediği incelenmeksizin, iptal karan karşısında yeniden karar ittihazına yer olmadığı biçiminde alınan kararın, Anayasa'nın 31. maddesinin son fıkrasında yer alan «Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz» yolundaki kurala ters düşeceği tabidir. S O N U Ç : Anayasa Mahkemesinin önüne getirilen bu işde, Anayasa'nın 152. maddesinde açıklanan («olayla sınırlı ve yalnız tarafları bağlayıcı karar verme» yetkisinin uygulanıp uygulanamıyacağı, yetkiyi kullanma koşullarının oluşup oluşmadığı inceleme konusu yapılmaksızın, iptal karan karşısında karar vermeye yerolmadığı yolundaki çokluk görüşüne karşıyım. Ahmet H. Boy Boyacıoğlu Esas Sayısı: 1977/94 Karar Sayısı: 1977/95 Karar Günü: 22/9/1977 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Siverek Tapulama Hâkimliği (Dosya Esas No: 1977/2) İTİRAZ KONUSU: 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan, «Kamulaştırma karşılığı, taşınmaz malın bulunduğu yerin Toprak ve Tarım Reformu bölgesi ilân edilmesinden önce sahibinin bildirdiği emlâk vergisi değerini geçemez. Karşılık Takdir Komisyonunca saptanan karşılık bu değerden yüksek ise, kamulaştırma karşılığı bu değere indirilir.» kuralının Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenmiştir. I. O L A Y : Bölgede Toprak ve Taran Reformu Kanununun uygulanması dolayısiyle taşınmazları kamulaştırılan davacı, vergi beyannamesinde bildirilen değerin kamulaştırma bedeli olarak kendisine ödenmek istendiğini, oysa kamulaştırma günündeki gerçek değerin daha yüksek olduğunu ileri sürmüş ve aradaki farkın ödenmesini dava etmiştir. Davalı idare 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. maddesindeki hükme göre işlem yapıldığını açıklaması üzerine, davacı duruşmada Ibu hükmün Anayasa'ya aykın olduğunu öne sürmüş, Mahkeme 36. maddenin üçüncü fıkrasında yeralan kuralın Anayasa'nın 11., 12., 36. ve 2. maddelerine aykırı olduğu kanısıyla iptali İçin Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. Yargı Bölümü Sayfa : III - 27

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 11 Kasım 1977 Sayı: II. İTİRAZIN GEREKÇESİ ÖZETİ : Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın 38. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarını iptal etmiş ve bu karar yayımlanmıştır. Bu durumda kamulaştırma için aynı ilkeler' öngören 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü Anayasal dayanaktan yoksun bulunmaktadır. Bu hüküm mülkiyet hakkının özünü zedelemekte ve emlâk beyannamesi verenlerle vermeyenler arasında eşitsizlik yaratmakta olduğundan Anayasa'nın 11., 12., 36. ve 2. maddelerine aykırılığı nedeniyle iptal edilmelidir. III. METİNLER: 1 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. maddes'nin itiraz konusu üçüncü fıkrası şöyledir: «Kamulaştırma karşılığı, taşınmaz malın bulunduğu yerin toprak ve tarım reformu bölgesi ilân edilmesinden önce sahibinin bildirdiği Emlâk Vergisi değerini geçemez. Karşılık Takdir Komisyonunca saptanan karşılık bu değerden yüksek ise kamulaştırma karşılığı bu değere indirilir.» 2 Dayanılan Anayasa kur allan: Madde 2 Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk deıvletidir. Madde 11 Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, kamu yararının, genel ahlâkın ve genel sağlığın korunması amacı ile veya Anayasa'nın diğer maddelerinde gösterilen özel sebeplerle, Anayasa'nın sözüne ve ruhuna uygun olarak, ancak kanımla sınırlanabilir. Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunamaz. Bu Anayasa'da yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirisi insan hak ve hürriyetlerini veya Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayırımına dayanarak, nitelikleri Anayasa'da belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kasdı ile kullanılamaz. Bu hükümlere aykırı eylem ve davranışların cezası kanunda gösterilir. Madde 12 Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayırımı gözet lmeksizin, kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Madde 36 Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yaran amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz. IV. İLK İNCELEME: Anayasa Mahkemesinin, İçtüzüğün 15. maddesi uyarınca yaptığı ilk inceleme toplantısında aşağıda açıklanan konular üzerinde durulmuştur. 1 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu daha önce başka bir dava dolayısiyle Anayasa Mahkemesince incelenmiş ve 19/10/1976 günlü, E. 1973/42, K. 1976/48 sayılı kararla bu kanunun tümünün biçim yönünden iptaline karar verilmiştir. İtiraz yoluna başvuran mahkemen n iptalini istediği hüküm, bu kanunun 36. maddesinin üçüncü fıkrasında yeralmaktadır. Bu duruma göre, aynı kanunun belirli bir maddesindeki hükmün yeniden ele alınıp incelenmesine ve bir karar verilmesine yer yoktur. 2 Anayasa'nın 152. maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanabilmesi koşullarının olayda gerçekleşip gerçekleşmediği yolunda bir inceleme yapılması konusu üzerinde de durulmuştur. İtiraz konusu işde böyle bir incelemeye olanak yoktur Gerçi 1757 sayılı Yasanın tümü iptal edilmiştir. Ancak karar gereğince, iptal hükmü, yayın landıgı günden başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girecektir. Yani, bu süre içinde Yargı Bölümü Sayfa : III - 28

17 l11 Kasım 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: sayılı Yasa, yürürlükte olan bir kanunun hukuksal etki ve sonuçlarım taşımakta dır, öteyandan Anayasa'nın 152. maddesinin son fıkrası uyarınca, Anayasa Mahkemesi kararlan, gerçek ve tüzel kişileri, yürütme ve yangı organlarını, bu arada Anayasa Mahkemesini de bağlamaktadır. Böyle olunca sözü geçen iptal kararının bağlayıcı niteliğini, belirli bir olay için bile olsa, öngörülen süreden önce ortadan kaldırma olasılığını içeren bir incelemeye girişilmesine olanak yoktur. Bu nedenlerle Anayasa'nın 152. maddesinin dördüncü fıkrasında yeralan hükmün (böyle bir incelemeye elverişli olmadığı sonucuna varılmıştır. Ahmet H. Boyacıoğlu bu görüşe katılmamıştır. V. S O N U Ç : Anayasa Mahkemesinin 19/10/1576 günlü. Esas: 1973/42, Karar: 1976/48 sayılı karan ile 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun tümü biçim yönünden iptal edilmiş ve bu karar 10/5/1977 günlü, sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış bulunduğundan itiraz konusu iş hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına Ahmet H. Boyacıoğlu'nun (Anayasa'nın 152. maddesinin dördüncü fıkrasında yazılı hükmün, olayda uygulanması koşullarının bulunup bulunmadığının incelenmesi gerektiği) yolundaki karşıoyuyla ve oyçokluğuyla, 22/9/1977 gününde karar verildi. Başkan Başkanvekili Kani Vrana Şevket Mü. Müftügil Ziya Önel Abdullah Üne Ahmet Koç Koçak Lûtfi Ufi Öm, Ömerbaş Adil Esmer Şekip Çopuroğlu Ahmet Erdoğdu Fahrettin Nihat O. Akç Akçakayalıoğlu I 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun tümünün biçim açısından iptaline bir siyasî parti tarafından açılan dava sonucunda karar verilmiştir. Anayasa Mahkemesinin 19/10/1976 günlü, E. 1973/42, K. 1976/48 sayılı karan 10/5/1977 günlü, sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış ve Anayasa Mahkemesince de iptal hükmünün kararın yayımlandığı günden bir yıl sonra yürürlüğe girmesi saptanmıştır. İtiraz yoluna başvuran mahkeme, bakmakta olduğu bu davada uygulama durumunda bulunduğu sözü gecen yasanın 36. maddesinin esastan Anayasa'ya aykırı olduğu savını öne sürmüştür. II Anayasa Mahkemesince biçim yönünden iptaline karar verilen bir yasanın, esası bakımından ve tekrar Anayasa'ya uygunluk denetiminden geçirilmesine olanak yoktur. Bununla birlikte iptal karan doğrudan doğruya açılan bir iptal davası Üzerine tesis olunmuş ve iptal hükmünün yürürlüğe gireceği gün Anayasa Mahkemesince aynca saptanmıştır. Böylece yürürlükte kalan bu Yasanın bir hükmünün o davada uygulanma durumunda bulunduğu ve Anayasa'ya aykırı olduğu mahkemece öne sürülmüştür. III Anayasa'nın 152. madesinde iptal kararlan için öngörülen ana ilke, bu kararlardan herkesin yararlanması, yani Anayasa'ya aykırı hükmün bütünü ile ve herkes bakımından yürürlükten kalkmasıdır. Bununla beraber Anayasa, Anayasa Mahkemesine yalnız mahkemelerden gelen Anayasa'ya aykırılık iddiaları üzerine Uluç Hasan Gürsel KARŞIKOY YAZISI Muhittin tin Gürün Muhittim Gürün Ahmet Salih Çebi Ahmet Salih Çebi Ahmet H. Boyacıoğlu Ahmet H. Boyacıoğlu Yargı Bölümü Sayfa : Ill - 29

18 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 11 Kasım 1977 Sayı: verdiği hükümlerin olayla sınırlı ve yalnız tarafları bağlayıcı olacağına da karar verme yetkisini tanımakla yetinmiş ve bu yetkinin kullanılması yönünden izlenmesi gereken yön ve yöntemi açıklamamış ve keza 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkındaki kanunda da böyle bir kuralın yer almamış olması, Anayasa Mahkemesinin itiraz yolu ile yapılan başvurmada olayla sınırlı ve yalnız tarafları bağlayıcı olarak karar verme yetkisinin kullanılmasını gerektiren koşulların bulunup bulunmadığının incelenmesini zorunlu hale getirir. Bu Koşulların gerçekleşip gerçekleşmediği incelenmeksizin, iptal karan karşısında yeniden karar ittihazına yer olmadığı biçiminde alınan kararın, Anayasa'nın 31. madesinin son fıkrasında yer alan «Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz» yolundaki kurala ters düşeceği tabiidir. SONUÇ: Anayasa Mahkemesinin önüne getirilen bu işde, Anayasa'nın 152. maddesinde açıklanan «olayla sınırlı ve yalnız tarafları bağlayıcı karar verme» yetkisinin uygulanıp uygulanamıyacağı, yetkiyi kullanma koşullarının oluşup oluşmadığı inceleme konusu yapılmaksızın, iptal karan karşısında karar vermeye yerolmadığı yolundaki çokluk görüşüne karşıyım. Ahmet H. Boye Boyacıoğlu Esas Sayısı: 1977/101 Karar Sayısı: 1977/96 Karar Günü: 22/9/1977 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Siverek Tapulama Hâkimliği (Dosya Esas No : 1976/135) İTİRAZIN KONUSU: 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan, «Kamulaştırma karşılığı, taşınmaz malın bulunduğu yerin Toprak ve Tarım Reformu bölgesi ilân edilmesinden önce sahibinin bildirdiği emlâk vergisi değerini geçemez. Karşılık Takdir Komisyonunca saptanan karşılık bu değerden yfksek ise, kamulaştırma karşılığı bu değere indirilir.» kuralının Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenmiştir. I. OLAY: Bölgede Toprak ve Tarım Reformu Kanununun uygulanması dolayısiyle taşınmazları kamulaştırılan davacı, vergi beyannamesinde bildirilen değerin kamulaştırma bedeli olarak kendisine ödenmek istendiğini, oysa kamulaştırma günündeki gerçek değerin daha yüksek olduğunu ileri sürmüş ve aradaki farkın ödenmesini dava etmiştir. Davalı idare 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. maddesindeki hükme göre işlem yapıldığını açıklaması üzerine, davacı duruşmada bu hükmün Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürmüş. Mahkeme 36. maddenin üçüncü fıkrasında yeralan kuralın Anayasa'nın 11., 12., 36. ve 2. maddelerine aykırı olduğu kanısıyla iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. II. İTİRAZIN GEREKÇESİ ÖZETİ : Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın 38. madesinin ikinci ve üçüncü fıkralarını iptal etmiş ve bu karar yayımlanmıştır. Bu durumda kamulaştırma için aynı ilkeleri öngören 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü Anayasal dayanaktan yoksun bulunmaktadır. Bu hüküm mülkiyet hakkının özünü zedelemekte ve emlâk beyannamesi verenlerle vermeyenler arasında eşitsizlik yaratmakta olduğundan Anayasa'nın 11., 12., 36. ve 2. maddelerine aykırılığı nedeniyle iptal edilmelidir. Yargı Bölümü Sayfa : III - 30

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve YAZı itimi işim Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat GENEL Mûdürlüğüne başvurulur. 5 Aralık 1977 PAZARTESİ Sayı : 16130 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 SALI

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 SALI T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 r Yönetim ve Yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. SALI Sayı : 15886 YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920

Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 r Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdtmenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 9 ŞUBAT 1974 CUMARTESİ Sayı: 14794 J KANUN

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 18 Nisan 1987 CUMARTESİ. Tebliğler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 18 Nisan 1987 CUMARTESİ. Tebliğler T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur 18 Nisan 1987 CUMARTESİ Sayı :

Detaylı

c) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini,

c) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini, İZMİR ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, organlarına, organlarının görevlerine

Detaylı

2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK Hasan Kalyoncu Üniversitesinden: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU 8567 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU Kanun Numarası : 4954 Kabul Tarihi : 23/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :31/7/2003 Sayı : 25185 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 13 Ağustos 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27671 Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Kasım 2012 PERŞEMBE BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Kasım 2012 PERŞEMBE BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 1 Kasım 2012 PERŞEMBE Sayı : 28454 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar

Detaylı

i. Meslek Yüksekokulu j. Uygulama ve Araştırma Merkezi: k. Bölüm: ı. Öğretim Elemanları:

i. Meslek Yüksekokulu j. Uygulama ve Araştırma Merkezi: k. Bölüm: ı. Öğretim Elemanları: BİRİNCİ BÖLÜM Kanunun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar Madde 0001: Amaç Bu kanunun amacı; yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma,

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI KASIM / 2014 ÖNSÖZ Aday memurların yetiştirilmesi için uygulanacak eğitim programları, eğitim süreleri, eğitimde uygulanacak

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 27 Mart 1992 CUMA. Kanun

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 27 Mart 1992 CUMA. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 27 Mart 1992 CUMA Sayı : 21184 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmanın

Detaylı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarıyla ilgili hususlar ayrı kanunlarla düzenlenir.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarıyla ilgili hususlar ayrı kanunlarla düzenlenir. Kanun Numarası: 2547 Kabul Tarihi: 04/11/1981 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 06/11/1981 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17506 BİRİNCİ BÖLÜM: Kanunun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu kanunun

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU i I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 1 B- Teşkilat Yapısı 22 C- Fiziksel Kaynaklar 27 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ VE ANA TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Tanımlar

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ VE ANA TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Tanımlar T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ VE ANA TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı; kazanç amacına yönelik olmayan mali

Detaylı

Anayasa Mahkemesi Kanunu 1 Tasarısı

Anayasa Mahkemesi Kanunu 1 Tasarısı Anayasa Mahkemesi Kanunu Tasarısı (3.3.2007) 1 Anayasa Mahkemesi Kanunu 1 Tasarısı BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1. Madde: Amaç ve Kapsam 2 Bu Kanunun amacı; Anayasa

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Page 1 of 76 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 5347

Detaylı

İlk baskısı 2012 yılında yapılan bu kitap, içeriğinde yer alan bazı kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler nedeniyle www.basbakanlik.gov.

İlk baskısı 2012 yılında yapılan bu kitap, içeriğinde yer alan bazı kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler nedeniyle www.basbakanlik.gov. İlk baskısı 2012 yılında yapılan bu kitap, içeriğinde yer alan bazı kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler nedeniyle www.basbakanlik.gov.tr resmî İnternet sitesinin Mevzuat bölümü dikkate alınarak

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 2 Nisan 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28960 Karar Sayısı : 2014/5934 BAKANLAR KURULU KARARI Ekli Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü nün yürürlüğe konulması; Sermaye Piyasası Kurulunun önerisine

Detaylı

Yurtta Sulh, Cihanda Sulh ilkesinin, Milli Mücadele ruhunun, millet egemenliğinin, Atatürk Devrimlerine bağlılığın tam şuuruna sahibolarak;

Yurtta Sulh, Cihanda Sulh ilkesinin, Milli Mücadele ruhunun, millet egemenliğinin, Atatürk Devrimlerine bağlılığın tam şuuruna sahibolarak; Page 1 of 54 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1961) Kurucu Mecliste Kabul Tarihi : 27/5/1961 Halkoyuna Sunulmak Üzere Tasarının Resmi Gazete ile İlanı : 31/5/1961 Kanunun Resmi Gazete ile İlanı : 20/7/1961

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

BÜRO MEMURLARI SENDİKASI SENDİKA REHBERİ. Strazburg Cad. No:44/8 Sıhhiye / ANKARA Tel:0.312.230 11 04-42 Fax:0.312.230 11 45 www.buromemursen.org.

BÜRO MEMURLARI SENDİKASI SENDİKA REHBERİ. Strazburg Cad. No:44/8 Sıhhiye / ANKARA Tel:0.312.230 11 04-42 Fax:0.312.230 11 45 www.buromemursen.org. BÜRO MEMURLARI SENDİKASI SENDİKA REHBERİ Strazburg Cad. No:44/8 Sıhhiye / ANKARA Tel:0.312.230 11 04-42 Fax:0.312.230 11 45 www.buromemursen.org.tr Hazırlayan: Abdulvahit ERGÜN Genel Basın Yayın ve Halkla

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN

ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN 11459 ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6216 Kabul Tarihi : 30/3/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/4/2011 Sayı : 27894 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1)

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) 7997 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) Kanun Numarası : 4688 Kabul Tarihi : 25/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt

Detaylı

BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Kanun Numarası : 6216 Kabul Tarihi : 30/03/2011 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Ocak 2015 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 8 Ocak 2015 69471265-305-143

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28943 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5884 5809

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 28 Mayıs 1987 PERŞEMBE KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 28 Mayıs 1987 PERŞEMBE KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur 28 Mayıs 1987 PERŞEMBE Sayı : 19473

Detaylı