Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT, Madde 31'e uygundur

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT, Madde 31'e uygundur"

Transkript

1 Sayfa: 1/6 Ticari adı: 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürün tanımlayıcısı: Ayırıcı madde 950 ml Ürün numarası 42,0411,8038 3,8 l Ürün numarası 42,0411, ,0 l Ürün numarası 42,0411, ,0 l Ürün numarası 42,0411,8044 Maddenin veya karışımın tanımlanmış, tavsiye edilmeyen ilgili kullanım şekilleri: Amaca uygun kullanım: Torç için çapak koruması sağlayan madde ve soğutucu madde. Bkz. ürün tanımlayıcısı. Maddenin / Müstahzarın Kullanımı İlgili Fronius kaynak sistemleri için soğutucu madde. Üretici / Tedarikçi: Fronius International GmbH Fronius Straße 5 A-4642 Sattledt Tel.: +43 / (0)7242 / Faks: +43 / (0)7242 / Bilgi sağlayan departman: Uygulama teknolojisine ilişkin sorular: MSDS Support: Acil durum danışma hattı National Poison Control Center and Toxicology Dept.; Ankara: +90 (312) International Poison Centres: 2. Olası Tehlikeler Ürün 1999/45/AT Yönetmeliği Sınıflandırma Kuralları gereğince tehlikesiz olarak sınıflandırılmıştır. Önemli zararlı, fiziksel-kimyasal etkiler: Bilinmemektedir. Karışımın kullanılması sonucunda insan sağlığına zarar verebilecek en önemli etkiler: Kurallara uygun biçimde kullanıldığında insan sağlığına ilişkin herhangi bir zarar olması beklenmemektedir. Bkz. Bölüm 11. Karışımın kullanılması sonucunda çevreye zarar verebilecek en önemli etkiler: Kurallara uygun biçimde kullanıldığında çevreye ilişkin herhangi bir zarar olması beklenmemektedir. Bkz. Bölüm 12. Tanımlayıcı elemanlar: 1999/45/AS Yönetmeliği gereğince: - R ifadeleri: - S-ifadeleri:-

2 Sayfa: 2/6 Diğer tehlikeler: Sahip olunan maddeler PBT veya vpvb olarak sınıflandırılmamakta ve güvenlik bilgi formunun oluşturulma tarihinde REACH yönergesinin XIV eki için aday olarak sunulmamaktadır. 3. Bileşimi / İçeriğe ilişkin bilgiler Kimyasal karakterizasyon: Alkol içeren çözelti Tehlikeli içerik maddeleri: Ad Konsantrasyon CAS-No. AT-No. Sınıflandırma Polietilenglikol <20 % /548/EHS: /2008: - Ek notlar: Burada sözü edilen R ifadelerinin tam metnini Bölüm 16'da bulabilirsiniz. 4. İlk yardım tedbirleri İlk yardım tedbirlerinin tanımı: Soluduktan sonra: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın. Gerekliği olduğu takdirde yapay solunum uygulayın. Bilinç kaybı ve diğer işaretler görüldüğünde doktora gidin. Cilt temasından sonra: Sabun ve su ile yıkayın. Tahriş buna karşın devam ederse doktora gidin. Göz temasından sonra: Derhal en azından 15 dakika boyunca su ile yıkayın. Gözleri ovmayın. Tahriş buna karşın devam ederse doktora gidin. Yutulduktan sonra: Doktora gidin. Kusmayı önleyin. En önemli akut ve gecikmeli olarak ortaya çıkan semptomlar ve etkiler: Acil doktor müdahalesi veya özel muameleye ilişkin notlar: 5. Yangınla mücadele tedbirleri Söndürme maddesi: Uygun söndürme maddeleri: İtfaiyenin uygun gördüğü yöntemler uygulanmalıdır. Uygun olmayan söndürme maddeleri: Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler: Kuru hal oluşuncaya kadar ısıtıldığı takdirde ürün artıklar karbon monoksit, karbondioksit ve/veya düşük molekül ağırlığına sahip hidrokarbonlar bırakır. Yangına müdahaleye ilişkin notlar: Komple kişisel koruyucu donanım giyin: Kask, çevredeki havadan bağımsız çalışan gaz maskesi, koruyucu giysi ve koruyucu maske. Diğer bilgiler: Ürün yanmaz.

3 Sayfa: 3/6 6. Kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler Kişilere ilişkin tedbirler, koruyucu donanım ve acil durumlarda uygulanacak Kaynak yöntemi: Kullanım sırasında uygun koruyucu giysi ve donanım giyin. Güvenlik kurallarını dikkate alın (bkz. Bölüm 7 ve 8). Çevre koruma tedbirleri: Sızan ürünü çevreleyin. Su kaynaklarına olabilecek her türlü sızmayı engelleyin. Herkesin kullandığı kanalizasyon veya açık su kaynaklarına sızmayı engelleyin. Koruma ve temizlik için kullanılacak yöntemler ve malzeme: Sızan ürünü hafif oranda reaktif emici malzemeyle alın ve bu ürünü, ürün için öngörülmüş atık kaplarında toplayın, bunu takiben yerel yönetmelikler gereğince uygun biçimde elden çıkarın (bkz. Başlık 13). Diğer bölümlere ilişkin referans: Kişisel güvenlik donanımı için bkz. Bölüm 8. Elden çıkarma ile ilgili notlar için bkz. Bölüm Kullanma ve depolama Güvenli kullanıma ilişkin koruma tedbirleri: Ürün kullanılırken çalışma hijyeninin iyi ölçüde olması sağlanmalıdır. Yanma ve patlama koruması ile ilgili notlar: Ürün yanmaz. Uyumsuz maddeler ve karışımlar dikkate alınarak güvenli depolamaya ilişkin koşullar: Depolama yeri ve konteyner gereksinimleri: Sadece orijinal kabında saklayın. Birlikte depolama notları: Gerekli değil. Depolama koşulları ile ilgili diğer bilgiler: Depolama sıcaklığı > 0 C. Dayanıklılık süresi: 12 ay Özel son kullanım alanları: Torç için çapak koruması sağlayan madde ve soğutucu madde. 8. Maruz kalma sınırı ve izlemesi / kişisel koruyucu ekipman Kontrol parametreleri: Belirlenmemiştir. Maruz kalma sınırlaması: Uygun teknik kontroller: Kullanım veya termik işlem sırasında meydana çıkan buharlar/sis/duman/tozun etkin bir biçimde giderilebilmesi ve toplanmasının önüne geçilmesi için havalandırmanın yeterli olmasını sağlayın. Genel güvenlik ve hijyen tedbirleri: Ürün kullanılırken çalışma hijyeninin iyi ölçüde olması sağlanmalıdır. Kişisel güvenlik donanımı dahil olmak üzere özel koruyucu tedbirler: Solunum koruma: Gerekli değil. Havalandırma yeterli olmadığında uygun solunum koruma cihazının takılması tavsiye edilir (EN 149). El koruması: Gerekli değil. Göz koruması: Gerekli değil. Vücut koruması: Hızlı değiştirilir bir iş kıyafetinin kullanılması tavsiye edilir. Çevreye maruz kalma sınırlaması: Herkesin kullandığı kanalizasyon veya su kaynaklarına sızmayı engelleyin.

4 Sayfa: 4/6 İşyeri ile ilgili kontrol edilecek sınır değerleri olan bileşenler: Polietilenglikol (CAS: ) Almanya: 1000mg/m³ TWA (solunabilir partikül oranı) 1000mg/m³ MAK (solunabilir partikül oranı, ortalama molekül ağırlığı ) 8000mg/m³ tepe sınırlaması (solunabilir partikül oranı, ortalama molekül ağırlığı ) 9. Fiziksel ve kimyasal özellikler Temel fiziksel ve kimyasal özelliklere ilişkin bilgiler: Görüntü: Mavi sıvı. Koku: Kokusuzdur. Koku eşik değeri: ph- değeri (20 C'de): yakl. 7,7 Erime noktası / donma noktası: Kaynama noktası ve kaynama noktası aralığı: Alev alma noktası: Kullanılmaz. Buharlaşma hızı: Yanma özelliği: Ürün yanabilir olarak sınıflandırılmamıştır. Üst/alt maruz kalma sınırı: Buhar basıncı: Kullanılmaz. Bağıl buhar yoğunluğu: Bağıl yoğunluk (20 C'de): yakl. 1,0 Suda çözünürlük: çözünür. n-oktanol-su dağılım katsayısı: Tutuşma sıcaklığı: Ayrışma sıcaklığı: Viskozite: Patlamaya ilişkin özellikler: Kullanılmaz. Oksidasyon özellikleri: Diğer bilgiler: 10. Kararlılık ve reaktivite Reaktivite: Kimyasal kararlılık: Ürün amaca uygun kullanım ve depolama yapıldığında kararlıdır. Tehlikeli reaksiyon olasılığı: Tehlikeli reaksiyonlara ilişkin bilgi yoktur. Önlenmesi gereken koşullar: Bilinmemektedir. Uyumsuz malzemeler: Tehlikeli reaksiyonlara ilişkin bilgi yoktur. Tehlikeli ayrışma ürünleri: Hiçbir tehlikeli ayrışma ürünü bilinmemektedir. Kuru hal oluşuncaya kadar ısıtıldığı takdirde (örn. yangında) ürün artıklar karbon monoksit, karbondioksit ve/veya düşük molekül ağırlığına sahip hidrokarbonlar bırakır.

5 Sayfa: 5/6 11. Toksikolojik bilgiler Toksikolojik etkilere dair bilgiler: Ürün hesaplama yöntemine göre (konvansiyonel yöntem) 1999/45/AT Yönetmeliği gereğince sınıflandırılmıştır. Bkz. Bölüm 2. Ürün büyük oranda reaktif olarak görülmemekte olup minimum akut bir toksisiteye sahiptir. Akut toksisite: Polietilenglikol CAS numarası: LD50, oral, sıçan (mg/kg): 28 LD50, oral, fare (mg/kg): 34 LD50, dermal, tavşan (mg/kg): > 20 Tahriş etkisi: Yakıcı etki: Hassaslaşma: Hassaslaşmaya ilişkin bir etki bilinmemektedir. Birden çok kez verildiğinde toksisite: Kanserojenlik: Mutajenlik: Üreme toksisitesi: 12. Ekolojik Bilgi Ekotoksisite: Ürün hesaplama yöntemine göre (konvansiyonel yöntem) 1999/45/AT Yönetmeliği gereğince sınıflandırılmıştır. Bkz. Bölüm 2. Ürün beklenildiği üzere suda yaşayan organizmalar için zararsızdır. WGK: 1 Kalıcılık ve parçalanma özelliği: Ürün beklenildiği üzere biyolojik olarak kolayca çözünebilir. Biyobirikim potansiyeli: Toprakta hareketlilik: PBT ve vpvb değerlendirmesinin sonuçları: Diğer zararlı etkiler: Herkesin kullandığı kanalizasyon veya su kaynaklarına sızmasını engelleyin. 13. Atığa çıkartma notları Atığa nasıl muamele edileceğine dair kaynak yöntemi: Ürün yerel yasal yönetmelikler gereğince yetkili firmalar tarafından elden çıkarılmalıdır Kirli ambalajlar optimum biçimde boşaltılmalıdır, böylece uygun bir temizlikten sonra yeniden değerlendirilebilirler. Temizlenmemiş ambalajlar içerik olarak elden çıkarılmalıdır. 14. Taşıma yönetmelikleri ADR: Yönetmeliklere bağlı değildir RID: Yönetmeliklere bağlı değildir IMDG: Yönetmeliklere bağlı değildir

6 Sayfa: 6/6 15. Mevzuat bilgisi Ürün 1999/45/AT Yönetmeliği Sınıflandırma Kuralları gereğince tehlikesiz olarak sınıflandırılmıştır (bkz. Bölüm 2). Güvenlik, sağlığın ve çevrenin korunmasına ilişkin yönetmelikler / madde veya karışıma ilişkin özel yasal yönetmelikler: Diğer bilgiler güvenlik bilgi formunun içindeki bölümlerden alınabilir. Madde güvenlik değerlendirmesi: Tedarikçi tarafından gerçekleştirilmemiştir. 16. Diğer bilgiler Diğer bilgiler ve veri kaynakları: Bu güvenlik bilgi formunda belirtilen bilgiler yalnızca adı geçen ürün ile ilişkilidir. Ürünün diğer malzemelerle işlenmesi veya başka bir şekilde işlenmesi söz konusuysa bu bilgiler geçerli olmayabilir. Bilgiler toplumun veya AB'de merkezi bulunan firmanın (bkz. Bölüm 1) bilgi ve deneyim düzeyi ile güvenlik bilgi formunun revizyon tarihi güncel tarih olacak şekilde sınırlı olup olası güvenlik taleplerine ilişkin ürün tanımına yarar. Güvenlik bilgi formu şirketin veya AB'de merkezi bulunan firmanın (bkz. Bölüm 1) güvenlik bilgi formu temel alınarak oluşturulmuştur. Güvenlik bilgi formunun revizyonu sırasında eklenen veya tamamlanan önemli bilgiler, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (REACH) 1907/2006 No'lu düzenlemesini (AT) modifiye eden KOMİSYON DÜZENLEMESİ (AB) No. 453/2010'un getirdiği gerekliliklere uygundur. Eğitim ile ilgili bilgiler: İşverenler çalışanlar ve onların temsilcilerinin güvenlik bilgi formundaki bilgilere erişimine izin verir (Düzenleme AT No: 1907/2006 (REACH)). Ürün üzerinde çalışan çalışanlara yönelik bir eğitim talep edilmemektedir (Yasa No. 258/2000 Avrupa Mahkemesi nüfusa ait sağlık koruma yasası aracılığıyla geçerli ve etkin versiyon).

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT, Madde 31'e uygundur

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT, Madde 31'e uygundur Sayfa: 1/8 Ticari adı: 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürün hakkında bilgiler: Kalem numarası: 40,0009,0046 40,0009,0075 Maddenin / Müstahzarın Kullanımı İlgili Fronius kaynak sistemleri için soğutucu

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

Güvenlik Veri Sayfası 1907/2006/EC Yönergesine (REACH Tüzüğü) uygundur

Güvenlik Veri Sayfası 1907/2006/EC Yönergesine (REACH Tüzüğü) uygundur Yayın tarihi: 02.02.2013 (beşinci baskı) Sayfa 1/7 1 MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN TANIMLANMASI 1.1 Ürün tanımlayıcı Referans Numarası Ürün İsmi Ürün Bileşenleri 465060 PapilloCheck DNA Chips (DNA Çipleri)

Detaylı

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 -

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 - Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista Yaz cam Suyu 1.2 Bilinen kullanımları Ön cam yıkayıcı. Araç bakımı, yıkama sıvısı. 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 26.12.200827092) GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket /

Detaylı

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40 Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista SHPD 15W-40 1.2 Bilinen kullanımları Multigrade Motor Yağı 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri. Yeşilköy/ISTANBUL

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT, Madde 31'e uygundur

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT, Madde 31'e uygundur Sayfa: 1/9 Ticari adı: 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürün hakkında bilgiler: Kalem numarası: 42,0411,8042 Maddenin / Müstahzarın Kullanımı Kaynak için ayırıcı madde Üretici / Tedarikçi: Fronius

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün kodu: 42,0510,0013 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

Permethrin (25:75) CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

Permethrin (25:75) CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 18/07/2014 Revizyon tarihi: 15/01/2015 Fişi değiştirin: 18/07/2015 Versiyon: 1.1 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

SIGMA-ALDRICH. GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Versiyon 5.0 Yeni düzenleme tarihi 27.04.2013 Basım Tarihi 01.08.

SIGMA-ALDRICH. GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Versiyon 5.0 Yeni düzenleme tarihi 27.04.2013 Basım Tarihi 01.08. SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Versiyon 5.0 Yeni düzenleme tarihi 27.04.2013 Basım Tarihi 01.08.2013 BÖLÜM 1: Madde / Müstahzar ve şirket / iş

Detaylı

6140P-Weber.tex plast sil Ürün Güvenlik Bilgi Formu

6140P-Weber.tex plast sil Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 6 6140P-Weber.tex plast sil Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod: Unvanı 6140P WEBER.TEX PLAST SIL

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Karışımı tanımlama:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 8 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Cam temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Yazı masası temizleyici Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

1. Kimyasal maddenin/preparatın ve şirketin/üstlenenin kimlikleri

1. Kimyasal maddenin/preparatın ve şirketin/üstlenenin kimlikleri tr/tr Sayfa 1-7 1. Kimyasal maddenin/preparatın ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün ismi STANDOX THINNER 2K 20-25 Ürün kodu 4024669780901 Tavsiye edilen kullanım amacı Tiner Şirket/üstlenen bilgileri

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur - Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU hazır lanmıştır BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı Ürün tarifi Ürün Türü Teşhis ile ilgili diğer bilgiler GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sivi poliüretan reçine

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Avrupa Komisyonu 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uygun Avrupa 1. GÜVENLİK BİLGİ FORMU MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün Adı Kimyasal ad

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Basım tarihi: 09.02.2015 Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün kodu: 42,0411,015 42,0411,052 42,0411,066 1.2. Madde/Müstahzarın

Detaylı

Güvenlik bilgi formu (1907/2006 sayılı [AT] yönetmeliği uyarınca)

Güvenlik bilgi formu (1907/2006 sayılı [AT] yönetmeliği uyarınca) Revizyon tarihi: 20.01.2015 Sürüm TR 1 Sayfa: 1/6 1. MADDE/KARIŞIM VE ŞİRKETİN TANIMI Ürün tanımlayıcı Hofmann Power Weight Balans Tozu 505 REACH tescil numarası: Ek V.7 uyarınca tescil yükümlülüğü istisnaları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

: WOLF GUARDTECH 15W40 SHPD

: WOLF GUARDTECH 15W40 SHPD Veriliş tarihi: 04/10/2005 Revizyon tarihi: 27/01/2015 Yerini alır: 15/12/2011 Versiyon: 5.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün formu : Karışımlar Ürün

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 6 Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod: 6543 Unvanı WEBER.TEC RK 1.2. Madde veya müstahzarın tanımlanmış

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Oda havası için ferahlatıcı Tavsiye

Detaylı

HEXETIDINE CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

HEXETIDINE CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 27/06/2013 Fişi değiştirin: 17/09/2007 Versiyon: 4.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

CEFALOTIN SODIUM CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

CEFALOTIN SODIUM CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 27/06/2013 Fişi değiştirin: 10/12/2009 Versiyon: 6.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Zemin temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Revize Edildiği Tarih 01.09.2011 Versiyon 3.0 BÖLÜM 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1 Ürün adı REACH Kayıt Numarası Bu madde için bir kayıt numarası yoktur; çünkü bu madde veya

Detaylı