İSKENDERUN YENİ HAMAM (BAKİZADE HAMAMI)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSKENDERUN YENİ HAMAM (BAKİZADE HAMAMI)"

Transkript

1 istem, Yıl:2, Sayı:3, 2004, s İSKENDERUN YENİ HAMAM (BAKİZADE HAMAMI) Dr.Osman ERAVŞAR Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü İskenderun Yeni Bat/ı (Bakizade H amamı) İskendernn is in histarical rote in South Anatolia. It was the last stop bejare Amanos Mountain. Despite this feature, city was not exactly constntcted in Ottoman period. Evliya Çelebi attracted attention to this situation. İskendernn Yeni Bath is located in the city center. Its building date is not exactly known. But it can be dated by Vakfiye. Tlıe plan of bath was clıanged in the histarical processing. First, it was devised as a plan for double bath. But afterwards its plan was clıanged. And it was single bat/ı. Nevertlıeless we can deternıine its original plan. Bat/ı is plamıed with four iwan and canzer room type. Cool room (Frigidariunı), center of hattest room (calidariunı) and canzer rooms in lıottest are covered by tomb. Other places in batlı are covered by vaults. İskenderun tarihin her döneminde Anadolu'dan güneye inen yolların güzergahı üzerinde yer almıştır. 1 Bu özelliğinden dolayı kent, tarihi slireç içerisinde keıvanları n geçtiği bir tur menzil kenti niteliğinde olmuştur. Kentte tarihi dönemlerde çeşitli yapılar inşa edilmiştir. Bu yapılar içerisinde hamarnlar sayı olarak azdır. 1649'da kente gelen Evliya Çelebi şehirde hiç hamam olmamasını birazda şaşırarak anlatmıştır. Bu sebeple şehirdeki hamarnlar 17. yüzyıl sonrasında inşa edilmeye başlanır. Bu makalede İskenderun kent merkezinde bulunan ve Yeni Hamam ismiyle de bilinen Bakizade Hamarnı mimari yönden ele alınacaktır. Diğer yandan hamamın geçirdiği onarırnlara bağlı olarak orijinal plan durumunu ortaya çıkarmak, restitlisyonu önerisinde bulunmak ve benzer örn eklerden de yola çıkarak tarihlendirilm esini sağlamak bu makalenin diğer amaçları arasında yer almaktadır. İskenderun ve çevresindeki TUr k dönemi anıtları ile ilgili olarak bilimsel nitelikte çalışmalar yeterli değildir. Bu çalışmalar içerisinde A. Demir tarafından yayınlanan Antakya kitabı dikkati çeker. Ancak Makaieyi inceleyip beni yönlendiren hacarn Prof.Dr Haşim KARPUZ'a, çizimieri yapan Y.Mimar M.Pekcan IŞIK'a teşekkürlerimi sunarı m.

2 154 Dr. Osman Eravşar bu yayın sadece Antakya kent merkezi ile sınırlı kalmış, Antakya ve ilçeterindeki eserler incelenmemiştir. 2 Bu çalışma dışında Antakya ile ilgili birkaç eser daha bulunmaktadır. 3 Ancak bu çalışmaların hiç birisinde İskenderun'daki Türk anıtları incelenmemiştir. Hamam, şehir merkezindeki Şehit Parnir Caddesinin 50. sokak ile kesiştiği köşede yer almaktadır. Hamamın doğusuna bitişik olarak 2 katlı bir ev, güneyine bitişik komşu parselde ise zemin+ 5 katlı Vakıflar Bankası binası bulunmaktadır. Hamamın hacası bu binaya bitiştirilerek yükseltilmiştir. Böylece yapı iki yönden binalar, diğer iki yönden isecaddeve sokağın çevrelediği yamuk planlı bir parsel üzerine oturmaktadır. Yapının herhangi bir kitabesi yoktur. Tarihlendirmemize göre 18. yüzyılın sonlarında Çifte hamam olarak tasarlanan yapının her iki bölümü de soyunmalık, soğukluk ve sıcaklık mekanlarından oluşuyordu. Ancak yakın yıllarda kuzeydeki kadınlar bölümünün soyunmalığı ve soğukluğu yıkılıp yerine dükkan yapılınca geriye kalan sıcaklığı erkekler bölümüyle birleştirilmiştir., Hamam, düzgün yonu ve moloz taş malzemeden inşa edilmiştir. Düzgün yonu malzeme daha çok kemerlerde ve kubbe gibi özen isteyen yerlerde görülürken, moloz taş malzeme beden duvarlarında kullanılmıştır. Hamamın giriş bölümünün bulunduğu Şehit Pamir Caddesi üzerindeki cephede, iki dükkan ile muhdes binaların giriş cephesi de bulunmaktadır {Resim 1-2}. Hamamın soyunmalık bölüinünün cephesi, yol çizgisiyle tam bir paralellik gösterirken, kuzeydeki dükkan cepheleri yol çizgisinden içeri doğru çekilmiştir. İçeri doğru çekilen bölümün farklı dönemde yapıldığını gösterir dilatasya n bulunmaktadır. Giriş cephesi diğer cephelere göre oldukça yüksek tutulmuştur {Resim 1-2} (Çizim 5}. Cephenin üst kısmı dışarı doğru 4 cm. kaqar taşkınlık yapan bir saçak çıkıntısı ile sınırlandırılmıştır. Bu saçak çıkıntısı bir sıra duvar örgüsü ile sağlanmıştır. Cephenin orta yerine yakın bir bölümde yan yana iki dikdörtgen pencere bulunmaktadır. {Resim 3} Bu iki pencereye göre biraz daha aşağıda: olan dikdörtgen formlu bir üçüncü pencere daha yer almaktadır. Cephenin kuzey tarafında hamamın bir kısmının bozularak oluşturulduğu iki dükkan bulunur. Bunlar betonarme karkas olarak soğukluk bölümünün yıkılarak ortadan kaldırılması sonucunda inşa edilmiştir. Hamamın soyunmalık bölümüne ulaşmak için bu cephe üzerinde bulunan iki kanatlı ve büyükçe bir kapı kullanılmaktadır (Çizim 1}. İç tarafta, kapı büyükçe bir eyvana açılmaktadır. Buradan girilen soyunmalık bölümü, ortada merkezi kubbe ile buna dört ana yönden merkeze yönelen dört eyvanın oluşturduğu merkezi plana sahiptir. Eyvanlar sivri tonozlu olarak inşa edilmiştir. Sivri tonaziarda kilit taşı kullanılmamıştır. Bu durum hamarnı sütrüktürel olarak oldukça zayıflatmıştır. Kubbeye geçiş elemanı oıarak pandanlif tercih edilmiştir. Ana yönlerdeki eksenierin üzerinde dört pencere açılmıştır. Ku b be eteğinin biraz yukarısına yerleştirilmiş pencereler dikdörtgen biçimindedir 2 3 A. Demir, Çağlar İçinde Antakya, İstanbul, L.Rother, Tradition und Wandel in Antakya -Antiochia- Eine Türkische, Wiesbaden, 1977; N.Başgelen, Bir Zamanlar Antakya, İstanbul, 1998

3 İskenderun Yeni Hamam 155 Ortada ise sekizgen planlı mermer bir havuz da bulunmaktadır(resim 3). Havuzun ortasında çanaklar halinde yer alan fıskiyeler geç dönem özelliğine uygun olarak kıvrımlı hatlara sahiptir. Bu mekanın zemini ise mermer Ievhalar ile kaplanmışbr. Soyunmalık dört yönden sekilerle kuşablmışbr (Resim 4-5). Sekiler zeminden 65 cm. kadar yukarıdadır. Her bir seki hamamın dört yönündeki sivri kemerli eyvan açıklıklarının içerisine yerleştirilmiştir. Güney eyvan içinde sonradan yapıldığı bellf olan soyunma kabinleri üç tane olup, burıların bab cephede bittiği yerde küçük bir pencere de yer almaktadır. Babdaki eyvanın üzerinde soyunma kabinleri bulunmamaktadır. Bu eyvanda cepheyi aydırılatan iki pencere sırası yer almaktadır. Kuzey eyvanının içerisinde ise sonradan yapıldığı belli olan bir ofis ünitesi vardır. Sekilerin allında kaş kemerli olarak yapılmış, takunya nişleri bulunmaktadır. Soyunmalığın içinden bir kapıyla dış cephedeki dükkaniarın arkasında bulunan uzun ince bir koridora girilmektedir (Çizim 1). Bu bölümün üzeri sonradan betonanne olarak kapablmışbr. Balıda dükkarıların duvarları bulunurken, doğuda hamamın orijinal beden duvarları bulunmaktadır. Bu mekanın hemen hemen ortalarına yakın bir yerde bulunan dar bir kapı ile bitişiğinde bulunan başka bir mekana daha ulaşılmaktadır. Burası da uzun ince dar bir koridor şeklinde olup, oldukça basıktır. Hamamın kab yakıt deposu olarak kullanılan bu bölümü aslında çifte hamamın kadırılar bölümüne ait soğukluk kısmı olarak düşünülebilir. Bu mekanın üzeri çapraz tonoz ile örtülüdür. Kuzeye yakın bir bölümde hem babdaki bölüme, hem de doğudaki başka bir bölüme açılan karşılıklı olarak yerleştirilmiş, iki kapı bulunmaktadır. Bu iki kapının da içieri bugün doldurulmuştur. Doğudaki kapının hemen üzerinden, sonradan ilave edilen merdivenlerle üst kattaki odalara ve dama çıkılınaktadır (Çizim 1). Hamamın Dıklık Bölümü'ne, soyunmalığın doğu kanadının güney köşesine. yakın bir yerde bulunan kapıdan geçilerek girilmektedir. Dıklığın kapısı, basık kemerlidir. Kapının bu bölüme sonradan açıldığı, formundaki bozukluktan arılaşılmaktadır. Kapıdan geçildikten sonra girilen ilk birimin üzeri aynalı tonoz ile örtülüdür. Girişin karşısında da bir kapı daha bulunmaktadır. Holün solunda dar ve hafif basık kemerli bir kapıdan kare planlı bir mekana girilmektedir. Burasının üzeri de yine çapraz tonazla örtülüdür. İçerisinde sonradan yapılmış bir duvarla birbirinden ayrı hale getirilmiş iki tuvajet bölümü bulunur. Halden sonra bugün ılıklık olarak kullanılan, aslında ise hamamın erkekler bölümü sıcaklığına girilir (Çizim 1). Burası kare planlı ve üzeri kubbeyle örtülüdür. Kubbeye geçiş elemanı olarak pandan~f kullanılmışbr. Kubbe, kasnak olmaksızın, hafifçe dışarı doğru profilleşen bir silmeyle sekizgen planlı bir yüzeye oturmaktadır. Bu yüzeylerden üçü köşelere açılan halvetlerin giriş yüzeyi iken. beş tanesi yan duvar yüzeyleridir. Dıklığa girişi sağlayan kapının hemen yanındaki bölümde sivri kemerli ve dikdörtgen kesitli bir niş bulunur. Güney ve doğuda bulunan uzun kenarlar aslında e yvan olan bölümlerdir. Burasının önü sonradan örülmüş duvarla halvet haline getirilmiştir. İçinde birer kurna bulunmaktadır. Eyvanların üzeri aynalı tonazla kapatılmışbr. Ortadaki kubbeli bölüme sivri kemerlerle yönelen bu

4 156 Dr. Osman Eravşar eyvaniardan doğu ve batıdakinin önüne sonradan eklendiği anlaşılan birer duvarla halvet haline dönüştürülmüştür. Kubbeli mekanın köşelerinde kalan bölümler, uzun ince dikdörtgen mekanlar şeklindedir. Burasının da üzeri aynalı tonozla örtülüdür. Köşelerdeki halvetlerden sadece güney doğudaki kare planlı olup, üzeri kubbe ile örtülüdür. Ilıklığın kuzey duvarında hafifçe bir çaprazlık bulunmaktadır. Kemer! e giderilen bu çaprazlığın doğusuna yakın bir yerde bugünkü sıcaklığa girişi sağlayan basık kemerli bir kapı bulunmaktadır. Hamamın sıcaklık bölümü de ılıklıkla aynı piandadır. Haçvari dört eyvanli planda inşa edilmiştir. Aslında kadınlar bölümünün sıcaklığı olan ancak birleştirme sonucunda bugünde sıcaklık olarak kullanılan, kısım hamamın kuzeyindedir. Ilıklık gibi sekizgen planlı bir alana oturan sıcaklık kubbeyle örtülmüştür. Merkezi mekan plan düzenindeki sıcaklığın güney kanadı hariç ana yönlere bakan kanatlarının ortasında üzeri aynalı tonozla örtülü birer eyvan vardır. Eyvanlar arasında kalan bölümler ise halvet olarak kullanılmaktadır. Sekizgen orta mekanının çapraz köşelerinde bulunan bir kapı köşe halvetlerine girişi sağlar. Halvetlerden kuzey kanadın doğu ve batı ucunda bulunanlar kare planlı olup, üzeri kubbeyle örtülmüştür. Kubbeye geçiş elemanı olarak pandantif kullanılmıştır. Güney kanadın doğu ve batı ucunda yer alan halvetler doğu-batı doğrultusunda uzanır. Bunlardan doğudaki dikdörtgen, batıdaki ise yamuk planlıdır. Üzerieri yine aynı doğrultuda uzarıan aynalı tonozla örtülüdür. Sıcaklık bölümünün ortasında dikdörtgen planlı bir göbek taşı bulunmaktadır. Kuzey kanadın ortasında yer alan eyvanın önü açıktır. Bu eyvanın üzeri diğerlerinden farklı olarak beşik tonozla örtülmüştür. Eyvanın, kuzey duvarının ortasında çaprazlama olarak yerleştirilen pencere, sıcak su deposuna açılmaktadır. Sıcaklık ve ılıklık bölümündeki bütün mekanlar, örtü sisteminde bulunan sıralı cam fanuslu ışık gözleri ile aydınlatılmıştır (Resim 6). Işık gözlerinin sayısı, mekanın büyüklüğü ile doğru orantılı olarak yerleştirilmiştir(çizim 2). Mekanlar büyüdükçe sayıları da artmaktadır. Kubbelere sekiz kollu yıldız formunda yerleştirilen ışıklıklar, tonozlarda ise tonoz.sırtlarında ve yan aynalıklar üzerinde yer almaktadır. Aynalıklarda üçlü gruplar halinde yerleştirilmiştir. Kubbelerde ise yıldız kollarında dörtlü, aralarında ise üçlü gruplar şeklindedir. Hamamın kuzeyindeki sıcak su deposu doğu batı doğrultusunda uzanan aynalı bir tonozla örtülmüştür. Su deposunun ortasındaki kazan halen kullanılmaktadır. Sıcak su deposunun arkasında bulunan külhana, hamamın kuzeyindeki sokaktan girilmektedir. Külhan, doğu batı doğrultusunda uzanmakta olup, dikdörtgen planlıdır. Üzeri yine aynı yönde uzanan aynalı tonoz ile örtülmüştür. Girişin tam karşısında yol ketunun yaklaşık olarak 60 cm. kadar altında kalan bir ocak nişi vardır. Hamamın içinde sonradan yapılan pek çok değişiklik olduğu, orijinal planı ve kullanım şeklinin bugün tamamen değiştiği anlaşılmaktadır. Hamamın planına baktığımızda bir çifte hamama ait olan. bütün özellikleri görrnek mümkündür. Ancak zamanla hamamın planında değişiklik yapılarak tek hamam şekline dönüştürülmüştür. Bu değişim sonucunda, hamamın kadınlar bölümünün soyunmalık kısmı tamamen yıkılmış ve yerine bugünkü dükkanlar yapılmıştır. Kadınlar bölümünün işlevsiz kalması sonucunda çifte hamamın güneydeki

5 İskendenm Yeni Hamam 157 erkekler bölümünün sıcaklık kısmı hamamın ılıklığı şekline dönüştürülmüş, sıcaklık olarak ise hamamın kadınlar bölümünün sıcaklığı kullanılmıştır. Bu amaçla kadınlar bölümü ile erkekler bölümü arasında bağlantı sağlamak amacıyla bir de kapı açılmıştır. Nitekim ılıklık ve sıcaklık planlarının birbirinin aynı olması ve dıklığın içinde de kurnaların bulunması, ılıklığın da sıcaklıkla aynı ısıya sahip olması, bu görüşü doğrulayan delillerdir. Bu durutym restirusyon açısından bakıldığında hamamın ana cadde üzerinden girişi olan bugünkü soyurımalık kısmının erkekler bölümü olduğu, halen kullanılan ılıklık kısmının ise erkekler bölümünün sıcaklığı olduğunu belirtmek mümkündür. Kadınlar bölümünün soyurımalık kısmının üzerinde bugün yan yana iki dökkan bulunmaktadır. Kadınlar bölümü soyunmalığı girişinin kuzeyden, sokak içinden olması geleneksel hamam mimarisi açısından daha uygundur. Halen katı yakıt deposu olarak kullanılan kısım ise kadınlar bölümünün ılıklığıdır. Kadınlar bölümünün sıcaklığı ise hamamın halen kullanılan erkekler bölümünün sıcaklığıdır. Harnarnda yapılan tadilat sonucunda, ılıklık ve sıcaklıktaki eyvanların önleri kapatılarak halvet şekline dönüştürülmüştür. Ilıklık ve sıcaklıkta bütün duvarların fayanslarla kaplı olması hamamın orijinalitesini bozmaktadır. Zeminlerdeki mermer kaplamaların yenilendiği görülmektedir. Ancak bunların bir kısmı aşınmış ve kın!mıştır. Söz konusu hamam yukarıdan beri anlatılan mimari özellikleri bakımından Türk Hamam plan tipolojisine göre değerlendirmek mümkündür. Buna göre hamamın ilk yapıldığı dönemde çifte hamam olarak inşa edildiği, ancak zamanla yapılan niteliksiz tadilatlarla plan formunun değiştirildiği gözlenmiştir. Tipolajik olarak Osmanlı Hamam mimarisinin bütün özelliklerini bu hamamda görmek mürrıkündür. Diğer yandan hamamın inşa tekniğine bakıldığında, özenli bir işçiliğinin olmadığı dikkati çekmektedir. Bu durum, hamamın Geç Osmanlı döneminde inşa edilmiş olduğunun göstergelerinden birisidir. İskenderun'a gelen Evliya Çelebi, buradaki yapılardan bahsederken İskenderun'da hiç hamam bulunmadığını belirtmiştir. 4 Aslı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde bulunan hamama ait bir vakfiye mevcuttur' 5 Zilhicce 1318 (3 Mart 1901) tarihli Hacı Ahmet Efendioğlu Hüsnü Bey Vakfiyesinde, hamam vakıf malı olarak sayılmaktadır. Ancak, vakfiyenin yazıldığı tarihten önce hamamın mevcut olduğu ve vakfa gelir getirici bir akar olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda hamam, en erken 18. yüzyıl sonu, 19. yüzyıl başlarında inşa edilmiş olmalıdır. Geç dönemde inşa edilen hamarnlar genelde, şehrin dışında ve daha gösterişsiz yapılardı. Bu tip hamarnlar genelde vakıflara ve şahıslara gelir getirmek amacıyla inşa edilmişlerdir. 5 Eser, "haçvari dört eyvanlı köşe halvetli plan tipi"nin alt türü sayılabilecek bir planda inşa edilmiştir. Bu plan tipi Anadolu'da Selçuklu Döneminden başlayarak sevilerek kullanılmıştır. Bu planda inşa edilmiş olan Selçuklu dönemi eserleri 4 5 Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 3, S.A.Kahraman, Y.Dağlı (çev.) İstanbul,1999, 33. M.Cerasi, Osmanlı Kenti: Osmanlı İmparatorluğu'nda 18. ve 19. YüzyıUarda Kent Uygarlığı ve Mimarisi, (Çev. A.Ataöv), İstanbul, 1999, 191.

6 158 Dr. Osman Eravşar şunlardır: Ani Menuçehr Hamarnı (1143) 6, Kayseri Hunat Hamarnı (13.yüzyılf, Divriği Bekir Çavuş Hamarnı (13. yüzyıl). 8 Bu plan tipi Osmanlı döneminde de sevilerek kullanılmıştır. Osmanlı döneminde bu plan tipinin uygulandığı örnekler; Balat İbrahim Bey Hamarnı 9, İzmir Yeşildirek Hamarnı (17.yüzyıl) 10, Tire Eski Yeni Hamam (16.yüzyıl)ıı, Edirne Kapı Hamarnı(1548), Trabzon Hacı Arif Hamarnı(17.yüzyı1) 12, Trabzon Meydan Hamarnı (19.yüzyıl) 13, Ürgüp Rum Hamarnı (1901), Tokat Erbaa Hacı Ahmet Hamarnı (19.yüzyıl)'dır. Bakizade Hamamı, özellikle cehennemlikteki ana hacanın bulunduğu yer bakımından dikkati çeker. Normalde ana baca ocağın hemen üzerinde yer alır. Ancak Bakizade Hamamında baca, ocağın hemen üzerinde olmayıp, hamamın ortasındadır. Hamam gerek malzeme ve teknik, gerekse plan düzenlemesi bakımından Türk hamam mimarisinin genel özelliklerine sahiptir. Geç dönemde inşa edilmiş olması sebebiyle, bazı teknik farklılıklar görülür. Bununla birlikte kullanılıyor olması, korunup yaşatılıyor olması büyük bir şanstır. Dileğimiz bu şansının uzun ömürlü olmasıdır. ZEMIN KAT PLANI 1/ m. Çizim 1 ~ Hamamın Planı 6 K.Balkan, "Ani'de İki Selçuklu Hamamı", Anatolia, (Anadolu), 12, Ankara, 1970, 39; Y.Önge, Anadolu'da XII-Xlll. Yüzyıl Türk Hamamları, Ankara, 1995, M.Denktaş, Kayseri'deki Tarihi Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar), Kayseri, 2000, ; Y.Önge, age., 195 Y.Önge, age., R.Duran, "Menteşe Oğulları Beyfiği Mimarisi", Türkler, 8, Ankara, 2002, H.Ürer, İzmir Hamamları, Ankara, 2002,56. ıı Ş.Çakmak, Tıre Hamarrıları, Ankara, 2002, H.Karpuz, Trabzon, Ankara, H.Karpuz, age., 67.

7 İskenderun Yeni Hamam 159 -mfrr "'' PA.WIR C.WDCSI - i D b.!.. UST KAT PLANI Çizim 2- Hamamın Üst Kat Planı Çizim 3- Hamamın 1-1 Kesiti 2-2 KESITI Çizim 4- Hamamın 2-2 Kesiti

8 160 Dr. Osman Eravşar Cl 3-3 KESITI Çizim 5- Hamamın 3-3 Kesiti mm ON CEPHE (BATI) Çizim 6- Hamamın Batı Cephesi 1:\ ~ o ~b!fe~ m n n 1 1 YAN CEPHE (KUZEY) Çizim 7- Hamamın Kuzey Cephesi 1=1 m ı - cı 1 ::ı :ı 4

9 İskenderun Yeni Hamam 161 Resim 1- İskenderun Bakizade Hamamının Giriş Cephesinden Bir Görünüş Resim 2- İskenderun Bakizade Hamamının Külhan Cephesinden Görünüş

10 162 Dr. Osman Eravşar Resim 3- İskenderun Bakizade Hamamının Üst Örtüsünden Görünüş Resim 4 - İskenderun Bakizade Hamamının Soyunmalık Bölümü Kubbeye Geçiş Elemanından Görünüş

11 İskenderun Yeni Hamam 163 Resim 5 ~ İskenderun Bakizade Hamamının Soyunmalık Bölümü Sekilerinden Görünüş Resim 6 - Hamamın Üstten Görünüşü

MENEMEN, KARAKADI (ALTI KARDEŞLER) HAMAMI VE ERKEKLER KISMI CEHENNEMLİĞİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

MENEMEN, KARAKADI (ALTI KARDEŞLER) HAMAMI VE ERKEKLER KISMI CEHENNEMLİĞİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number XIV/1 Ekim-October 2005, 29-47 MENEMEN, KARAKADI (ALTI KARDEŞLER) HAMAMI VE ERKEKLER KISMI CEHENNEMLİĞİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR Ertan DAŞ İzmir in Menemen ilçesinde, Ertuğrul

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

OSMANLI DÖNEMİ BİR GRUP HAMAM YAPISINDA MALZEME KULLANIMI

OSMANLI DÖNEMİ BİR GRUP HAMAM YAPISINDA MALZEME KULLANIMI OSMANLI DÖNEMİ BİR GRUP HAMAM YAPISINDA MALZEME KULLANIMI KADER REYHAN 1, BAŞAK İPEKOĞLU 2 ÖZET Osmanlı dönemi mimarisinde malzeme kullanımının; yapının işlevi, büyüklüğü ve inşa edildiği yerleşim yerinin

Detaylı

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir.

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir. Konutlarda genellikle beyaz kesme taş, yer yer de bağdadi tekniğinde ahşap kullanılmıştır. Yerli dile 'Sacak' (Köşk) denen çıkmalar ahşap ya da taş konsollara oturan ahşap hatıllarla desteklenir. Orhan

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks KIBRIS TAKİ KONAK HAMAMLARI MANSION BATHS OF CYPRUS

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks KIBRIS TAKİ KONAK HAMAMLARI MANSION BATHS OF CYPRUS KIBRIS TAKİ KONAK HAMAMLARI MANSION BATHS OF CYPRUS Enes KAVALÇALAN Özet: Beden temizliği, insanlık tarihinin başlangıcından beri en temel ihtiyaçlardan biridir. İnsanoğlu başlangıçta yıkanma ihtiyacını

Detaylı

ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ

ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ 1-YAPININ YERİ VE TANIMI Proje konusu yapı grubu, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sinanağa

Detaylı

İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ

İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ Nadir TOPKARAOGLU-A.Yakup KESlCl TjTjİİj ülliye, Tire llçesi'nin batı ucunda, Turan Mahallesi, Beyler Deresi mevkiinde yeralmaktadır.^- ^ i Külliye; cami,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Nennin ŞAMAN DOĞAN

Yrd.Doç.Dr.Nennin ŞAMAN DOĞAN Yrd.Doç.Dr.Nennin ŞAMAN DOĞAN apı, İçel İli, Bozyazı llçesi'nin 'Kaledibi" ya da "Maraş" mahallesi olarak anılan mevki inde bulunmaktadır. Hamamın bulunduğu alan, kızeyindeki Toros dağlarının birinin eteğinde

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 SİLOPİ

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 SİLOPİ T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 990 SİLOPİ Yeşiltepe Höyüğü... Nuh Nebi Camii ve Medresesi... Şerif Camii...6 Görümlü Camii...7 Mart Şumuni Kilisesi...9 Dedeler Köyü Kilisesi...0 Han Kalıntısı... Tellioğlu Kasrı...

Detaylı

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ* Muğla İli, Milas İlçesi, Beçin Kalesi nde 20.05.2013 tarihinde başlatılan kazı çalışmaları 24.12.2013 tarihinde tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

Cilt-III. Doç. Dr. Yıldıray ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Celil ARSLAN

Cilt-III. Doç. Dr. Yıldıray ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Celil ARSLAN Cilt-III Doç. Dr. Yıldıray ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Celil ARSLAN Kayseri 2008 Takım No: 978-975-8046-66-9 ISBN:978-975-8046-69-0 Grafik Tasarım ve Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Tic. Ltd.

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR 432 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR DÜKKÂNLAR ANITLAR 433 DÜKKÂN (Sephavan Mh. Dülgerler Sk. No:34) D ükkân, Dülgerler Sokakta, Kapı Camiinin güneyinde yer alır.

Detaylı

Tabaklar Hamamı (Debbağlar Hamamı), Bolu ili merkez Tabaklar Mahallesi İzzet

Tabaklar Hamamı (Debbağlar Hamamı), Bolu ili merkez Tabaklar Mahallesi İzzet Bolu Tabaklar Hamamı Restitüsyon Denemesi Mehmet Emin Yılmaz* Hasan Fevzi Çügen** Özet Tabaklar Hamamı (Debbağlar Hamamı), Bolu ili merkez Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde yer almaktadır.

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

ESERİN ADI : BÜYÜK BÜRÜNGÜZ ALAÜDDEVLE CAMİSİ

ESERİN ADI : BÜYÜK BÜRÜNGÜZ ALAÜDDEVLE CAMİSİ ESERİN ADI : BÜYÜK BÜRÜNGÜZ ALAÜDDEVLE CAMİSİ İnceleme Tarihi : Temmuz 2006 Yeri : Kayseri ili, Bünyan ilçesi, Büyük Bürüngüz Kasabasında, Mırık Mahallesinde bulunmaktadır. Bugünkü durumu : Sağlam ve ibadete

Detaylı

ERZURUM GÜMRÜK HAMAMI NIN ÖNCESİ VE SONRASI

ERZURUM GÜMRÜK HAMAMI NIN ÖNCESİ VE SONRASI ERZURUM GÜMRÜK HAMAMI NIN ÖNCESİ VE SONRASI Sahure ÇINAR* ÖZET Osmanlı döneminde Erzurum da yapılmış hamamlardan biri olan Gümrük Hamamı; XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinde inşa edilmiş ve 1113 H.- 1717 M.

Detaylı

BURSA-ORHANGAZİ YAKINLARINDA BİR YAPI KALINTISI; ORTAKÖY HAMAMI

BURSA-ORHANGAZİ YAKINLARINDA BİR YAPI KALINTISI; ORTAKÖY HAMAMI BURSA-ORHANGAZİ YAKINLARINDA BİR YAPI KALINTISI; ORTAKÖY HAMAMI The Remains of a Building; Ortakoy Bath, in Bursa-Orhangazi District A. Mehmet AVUNDUK I n this article, the building remains in the Marmara

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR T.. KÜLTÜR VE TURİZM AKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI ÖLGE KURULU KARAR TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.01.20172 35.002/1 KARAR TARİHİ VE NO : 30.01.2011789 T ^ ' İZMİR İzmir İli, ııca İlçesi'nde

Detaylı

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALIADA 46 ADA 10 PARSEL SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ TESCİLLİ YAPI RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALI ADA AHŞAP ESKİ ESER RESTORASYON RAPORU İLİ : İstanbul İLÇESİ : Adalar MAHALLESİ : Kınalı Ada CADDESİ

Detaylı

Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi Adresi İnceleme Tarihi Fotoğrafl ar ve çizimler Kat adedi Bahçede bulunan elemanlar Tanımı

Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi Adresi İnceleme Tarihi Fotoğrafl ar ve çizimler Kat adedi Bahçede bulunan elemanlar Tanımı Dr. Doğan DEMİRCİ Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Sarıtepelerin Evi olarak bilinmektedir. 19. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Adresi: Emre Mahallesi, 3805.

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Nermin ŞAMAN DOĞAN. Eski Uluborlu'daki Hamam ve Çeşmeler

Yard. Doç. Dr. Nermin ŞAMAN DOĞAN. Eski Uluborlu'daki Hamam ve Çeşmeler 265 Yard. Doç. Dr. Nermin ŞAMAN DOĞAN Eski Uluborlu'daki Hamam ve Çeşmeler FRKİ ULUBORLU'DAKİ HAMAM VE ÇFŞNyiFi FD Bu çalışmada İsparta İli, Uluix)rlu İlçesinde bulunan Balta Bey Hamamı, Karabey Hamamı,

Detaylı

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez)

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) CAMÝÝ VE MESCÝTLER Ekleyen kapadokya Pazartesi, 12 Mayýs 2008 Son Güncelleme Pazar, 24 Aðustos 2008 Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) Nevþehir il merkezinde bulunan Damat Ýbrahim

Detaylı

NİĞDE DE OSMANLILAR DÖNEMİNE AİT İKİ HAMAM

NİĞDE DE OSMANLILAR DÖNEMİNE AİT İKİ HAMAM Sanat Tarihi Dergisi Cilt/Volume: XXII, Sayı/Number:2 Ekim/October 2013, 45-60 NİĞDE DE OSMANLILAR DÖNEMİNE AİT İKİ HAMAM Özet Mehmet ÖZKARCI Bu çalışmamızda, Niğde ye bağlı iki köyde yer alan Hamamlı

Detaylı

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL :

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL : AHMET AFİF PAŞA YALISI 1 230 ADA 21 PARSEL EK-1 Ahmet Afif Paşa Yalısı, Boğaziçi İstinye Koyu nun yakınında, Köybaşı Caddesine 25 m, Boğaz a 40 m cepheli 2.248,28 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 1910 yılında

Detaylı

ANİ DE İSLAMİ TESİRLER ALTINDA YAPILMIŞ YAPILAR. Muhammet ARSLAN

ANİ DE İSLAMİ TESİRLER ALTINDA YAPILMIŞ YAPILAR. Muhammet ARSLAN ANİ DE İSLAMİ TESİRLER ALTINDA YAPILMIŞ YAPILAR Muhammet ARSLAN Kars ın 42 km. doğusunda bulunan ören yeri konumundaki Ani, Aynı zamanda prehistorik dönemlere kadar inen eski bir yerleşim merkezi olup

Detaylı

THE URLA HERSEKZADE AHMET PASHA BATH OF APPROACH OF AFTER RESEARCH EXCAVATION SURVEYING-RESTITUTION-RESTORATION

THE URLA HERSEKZADE AHMET PASHA BATH OF APPROACH OF AFTER RESEARCH EXCAVATION SURVEYING-RESTITUTION-RESTORATION Tarih Okulu The History School Ocak - Nisan 2012 January - April 2012 Sayı XII, ss. 129-153. Number XII, pp. 129-153. URLA HERSEKZADE AHMET PAŞA HAMAMI NIN ARAŞTIRMA KAZISI SONRASINDA RÖLÖVE-RESTİTÜSYON-

Detaylı

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER TARİHİ YAPININ FOTOĞRAFI Foto no: F01 BÖLGEYE AİT TARİHİ PERVİTİTCH HARİTASI TESCİLLİ YAPI

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Şahabettin OZTURK' - Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP** HAKKÂRİ MEYDAN MEDRESESİ

Yrd. Doç. Dr. Şahabettin OZTURK' - Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP** HAKKÂRİ MEYDAN MEDRESESİ Yrd. Doç. Dr. Şahabettin OZTURK' - Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP** HAKKÂRİ MEYDAN MEDRESESİ Hakkâri ili Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan oldukça engebeli bir coğrafi yapıya sahip yerleşim alanlarından biridir.

Detaylı

Gerede Yukarı Hamam Restorasyonuna İlişkin Değerlendirmeler

Gerede Yukarı Hamam Restorasyonuna İlişkin Değerlendirmeler Gerede Yukarı Hamam Restorasyonuna İlişkin Değerlendirmeler Çiğdem Belgin DİKMEN 1, Ferruh TORUK 2 1 Yrd. Doç. Dr. Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Divanlı Yolu, 66100,

Detaylı

DİYARBAKIR TARİHİ EVLERİNİN DOĞAL AYDINLATMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYARBAKIR TARİHİ EVLERİNİN DOĞAL AYDINLATMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ DİYARBAKIR TARİHİ EVLERİNİN DOĞAL AYDINLATMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Diyarbakır Proje Merkezi (DPM) Evi Örneği Özgür Murt, F. Demet AYKAL, Bilal GÜMÜŞ, Rengin ÜNVER Hacimdeki eylemlere bağlı olarak,

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

ZEYREK 453 PAFTA 2419 ADA 13 PARSEL

ZEYREK 453 PAFTA 2419 ADA 13 PARSEL 1. ZEYREK BÖLGESİ GENEL ÖZELLİKLERİ VE TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ İstanbul un Rumeli yakasında ve batısında yer alan Zeyrek semti, Bizans ve Osmanlı döneminde önemli ve merkezi bir bölge olduğu bilinen Fatih

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Çarşıları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Çarşıları ve İş Merkezleri................ 4 0.1.1 Alipaşa Çarşısı(Kapalı Çarşı).............. 4 0.1.2

Detaylı

SivaS. Koruduğumuz her değerin, geleceğe açılan birer kapı olması temennisi ile MUTLU YILLAR DİLERİZ.

SivaS. Koruduğumuz her değerin, geleceğe açılan birer kapı olması temennisi ile MUTLU YILLAR DİLERİZ. SivaS Ş E H İ R T A K V İ M İ Koruduğumuz her değerin, geleceğe açılan birer kapı olması temennisi ile MUTLU YILLAR DİLERİZ Tarih ve Kültür Sehri Sivas'ın, hepsi bir birinden degerli eserlerinin tanıtımına

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ OTEL

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ OTEL 868 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ OTEL OTEL 869 AUGUSTOS OTELİ K onya İstasyon binasının karşısında bulunan yapı Bağdat demir yolu ile birlikte inşa edilmiştir. Oteli

Detaylı

KOZLUK UN EN ESKİ TAŞ YAPILARINDAN HIDIR BEY CAMİİ

KOZLUK UN EN ESKİ TAŞ YAPILARINDAN HIDIR BEY CAMİİ ISSN: 2148-0273 Cilt 4, Sayı 2, 2016 Vol. 4, Issue 2, 2016 KOZLUK UN EN ESKİ TAŞ YAPILARINDAN HIDIR BEY CAMİİ Ali AKTAN 1, Düzgün ÇAKIRCA 2*, Müslim ADSAN 3, Abdurrahman ÇAKAN 4 Özet Bu çalışmada; ait

Detaylı

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler 95 Sur içi Camisi Tek Kitapta! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., İstanbul un tarihsel ve mimari açıdan en zengin bölgesi Sur içini inci gibi süsleyen

Detaylı

ALİ PASA KÜTÜPHAIIESİ

ALİ PASA KÜTÜPHAIIESİ Şehit Ali Paşa Kütüphanesinde (giriş, sol taraf) üst nişlerden biri. - One of the upper niches (entrance, left side) in the Şehit Ali Pasha Library. ALİ PASA KÜTÜPHAIIESİ İstanbul'un fethinden sonra dini

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923)

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923) NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923) ISLAMIC MONUMENT SAMPLES THAT BELONGED TO TURKISH-ISLAM PERIOD IN NEVŞEHİR-DERİNKUYU COUNTY (1839 1923) Serap ERÇİN

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

HÜDAVENDİGAR KÜLLİYESİ

HÜDAVENDİGAR KÜLLİYESİ HÜDAVENDİGAR KÜLLİYESİ Hüdavendigar Külliyesi olarak bilinen Sultan I. Murad Külliyesi, 1363-1366 yılları arasında, şehrin batısında, ovaya hakim tepenin üzerinde inşa edilmiştir. Külliye; cami, medrese,

Detaylı

SANAT TARİHİ RAPORU II. TARİHÇE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ZEYREK 2419 ADA

SANAT TARİHİ RAPORU II. TARİHÇE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ZEYREK 2419 ADA II. TARİHÇE Osmanlı Devleti nin uzun tarihi boyunca farklı geleneklerin, coğrafi ve tarihi şartların oluşturduğu güçlü bir sivil mimari geleneği vardır. Bu mimari gelenek özellikle 19.yüzyılın ortalarına

Detaylı

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ ŞANLIURFA EVLERİ

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ ŞANLIURFA EVLERİ YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ ŞANLIURFA EVLERİ YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şanlıurfa tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olup, gerek malzeme

Detaylı

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER» Genel Bilgi» Ulu Camii» Gülabibey Camii» Sulu Camii» Haliliye Camii» Eski Hükümet Konağı ve Gazipaşa İlkokulu» Yeraltı Hamamı» Abdalağa Hamamı» Hanlar» Serap Çeşmesi...»

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 GÜÇLÜKONAK

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 GÜÇLÜKONAK T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 990 GÜÇLÜKONAK Finik Kalesi...67 Finik İç Kalesi...69 Faki Teyran Camii...7 Finik Zaviyesi...76 Dağyeli Hanı...78 Türbe (Kubbe-i Berzerçio)...80 Pavan Köprüsü...8 Belkıs (Nebi Süleyman)

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks KAYSERİ KONAK HAMAMLARI MANSION BATHS OF KAYSERİ

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks KAYSERİ KONAK HAMAMLARI MANSION BATHS OF KAYSERİ KAYSERİ KONAK HAMAMLARI MANSION BATHS OF KAYSERİ Celil ARSLAN Özet: Hamamlar, eski tarihlerden beri tüm yerleşimlerde önemli bir yere sahiptir. Mimarlık tarihi içinde önemli bir yer teşkil eden hamam mimarisi,

Detaylı

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog. YAPILARDA HASAR TESBĐTĐ-I 3. RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME D ESASLARI: (Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Gruplandırılması,

Detaylı

Osmanlıdan Günümüze Hamam Kültürü

Osmanlıdan Günümüze Hamam Kültürü On5yirmi5.com Osmanlıdan Günümüze Hamam Kültürü Türk kültüründe önemli bir yeri var hamamın. Hatta yurt dışında en bilinen kültürel mirasımız desek yeri. Peki hamam kültürü hakkında ne biliyoruz? Yayın

Detaylı

BALIKLI TEKKESİNİN ÖN ARAŞTIRMASI

BALIKLI TEKKESİNİN ÖN ARAŞTIRMASI BALIKLI TEKKESİNİN ÖN ARAŞTIRMASI Emine (MÜDERRtSOĞLU) ALTINTAŞ Sanat Tarihçisi iihfiijii;; onuşmadaki amacım Kütahya Balıklı Tekkesinin halihazır durumunu tanıtmak, yapılan kazılarda ele jij»^iii geçen

Detaylı

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ SELANİK AYASOFYA CAMİSİ BAKİ SARI SAKAL SELANİK AYASOFYA CAMİSİ Aya Sofya (Azize Sofya) tapınağı Selanik in merkezinde, Ayasofya ve Ermou sokaklarının kesiştiği noktadadır. Kutsal İsa ya, Tanrının gerçek

Detaylı

DUVAR BOŞLUKLARI 4/13/2015

DUVAR BOŞLUKLARI 4/13/2015 Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK 1. Yapım ilkeleri Lento (Üst başlık) Denizlik (Alt Başlık) Söve 2. Boşluğun duvardaki

Detaylı

T.C. BURSA VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ CUMALIKIZIK EYLÜL 2013

T.C. BURSA VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ CUMALIKIZIK EYLÜL 2013 T.C. BURSA VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ CUMALIKIZIK (UNESCO Dünya Miras Listesine Aday Köy) EYLÜL 2013 1 2 Cumalıkızık vakıf köyü olarak kurulmuş ve vakıf köyü özelliğini yerleşim dokusu mimarisine,

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

ÇANAKKALE DE BAZI GEÇ OSMANLI DÖNEMİ HAMAMLARI * ÖZET

ÇANAKKALE DE BAZI GEÇ OSMANLI DÖNEMİ HAMAMLARI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1075-1106, ANKARA-TURKEY ÇANAKKALE DE BAZI GEÇ OSMANLI DÖNEMİ HAMAMLARI * Ali Osman UYSAL ** ÖZET Karasi ve

Detaylı

ERZURUM ŞEYHLER KÜLLİYESİ Şeyhler Compleks Buildings of Erzurum

ERZURUM ŞEYHLER KÜLLİYESİ Şeyhler Compleks Buildings of Erzurum Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 6, Sonbahar Autumn 2010, 69-88 ERZURUM ŞEYHLER KÜLLİYESİ Şeyhler Compleks Buildings of Erzurum Haldun ÖZKAN Doç.

Detaylı

Seyitgazi Külliyesi, 13. yüzyılın başında

Seyitgazi Külliyesi, 13. yüzyılın başında SEYİTGAZİ KÜLLİYESİ Doç. Dr. Canan PARLA Anadolu Üniversitesi Ed. Fak. Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Seyitgazi Külliyesi, 13. yüzyılın başında Seyitgazi İlçesi, Üçler Tepesi nin güneydoğu yamacındaki

Detaylı

BURSA HANLAR BÖLGESİ NDE YER ALAN HANLAR, BEDESTEN VE ÇARŞILARIN DEPREM AÇISINDAN İNCELENMESİ

BURSA HANLAR BÖLGESİ NDE YER ALAN HANLAR, BEDESTEN VE ÇARŞILARIN DEPREM AÇISINDAN İNCELENMESİ BURSA HANLAR BÖLGESİ NDE YER ALAN HANLAR, BEDESTEN VE ÇARŞILARIN DEPREM AÇISINDAN İNCELENMESİ M. Bilal BAĞBANCI 1, Özlem K. BAĞBANCI 2 mbilal@uludag.edu.tr, ozlemkoprulu@yahoo.com Öz:Osmanlı nın ilk başkenti

Detaylı

KONYA-KARAPINAR EVLERİNDEN ÖRNEKLER

KONYA-KARAPINAR EVLERİNDEN ÖRNEKLER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number XIV/2 Ekim/October 2005,75-102 KONYA-KARAPINAR EVLERİNDEN ÖRNEKLER Osman KUNDURACI* I.Giriş: Karapınar, Konya ovasının doğusunda il merkezine 90 km. mesafede kurulmuş eski

Detaylı

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 44, 2 (2004) 161-184 NİĞDE/BOR HAMAMLARI

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 44, 2 (2004) 161-184 NİĞDE/BOR HAMAMLARI Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 44, 2 (2004) 161-184 NİĞDE/BOR HAMAMLARI Mesut DÜNDAR Özet Karamanoğulları hakimiyetinden itibaren büyük bir mimari gelişim gösteren Bor da,

Detaylı

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri AutoCAD ile iletişim Çizimlerde Boyut Kavramı 0/09 2. Hafta

Detaylı

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI N.Cansen KIUÇÇOTE Rest.Uzm.Y.Mimar ayın Konuklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Eski Eser Onarım çalışmaları içerisinde Edime İlinde oldukça kapsamlı restorasyonlara

Detaylı

İNEGÖL YÖRESİNDEN TANINMAYAN ÜÇ HAMAM UNRECOGNIZED THREE BATH IN INEGOL AREA Mustafa ÇETİNASLAN *

İNEGÖL YÖRESİNDEN TANINMAYAN ÜÇ HAMAM UNRECOGNIZED THREE BATH IN INEGOL AREA Mustafa ÇETİNASLAN * Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 9 Sayı: 42 Volume: 9 Issue: 42 Şubat 2016 February 2016 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 İNEGÖL YÖRESİNDEN

Detaylı

Adres: Atatürk Mah. 75.Yıl Kültür Merkezi ERZİNCAN Tlf: 0446 214 80 21 ERZİNCAN KEMALİYE OCAK KÖYÜ ÖZEL MÜZESİ

Adres: Atatürk Mah. 75.Yıl Kültür Merkezi ERZİNCAN Tlf: 0446 214 80 21 ERZİNCAN KEMALİYE OCAK KÖYÜ ÖZEL MÜZESİ ERZİNCAN MÜZESİ 75.Yıl Kültür Merkezi kompleksi içerisinde Müze bölümleri de yer almaktadır. Açık hava müzesi, teşhir salonu, depolar ve idari odaların fiziki inşaatı tamamlanmış olup, hizmete hazır durumdadır.

Detaylı

Osmanlı nın ilk hastanesi:

Osmanlı nın ilk hastanesi: mekan Osmanlı nın ilk hastanesi: Yıldırım Darüşşifası YAPIMI 1394 TE TAMAMLANAN VE OSMANLI DEVLETİ NİN İLK HASTANESİ OLARAK KABUL EDİLEN BURSA DAKİ YILDIRIM DARÜŞŞİFASI, OSMANLI NIN YAPI ALANINDA DEVLET

Detaylı

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ TRABZON-RİZE EVLERİ

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ TRABZON-RİZE EVLERİ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ TRABZON-RİZE EVLERİ Trabzon ve Rize, doğu Karadeniz'de topografya, iklim ve doğal çevre koşullarının hemen tümünü içeren bir ilimizdir. doğu Karadeniz

Detaylı

RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU

RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU Resuloğlu yerleşimi ve mezarlık alanı Çorum / Uğurludağ sınırları içinde, Resuloğlu (Kaleboynu) Köyü nün kuş uçumu 900 m kuzeybatısındadır. Yerleşim

Detaylı

MİMARİ PROJE RAPORLARI

MİMARİ PROJE RAPORLARI BACA +9.06 alaturka kiremit %33 eğim +8.22 +8.35 %33 eğim %33 eğim +7.31 +7.10 +6.45 yağmur oluğu +6.45 P1 P1 P1 P1 P1 P1 +5.05 +5.05 giyotin pencere giyotin pencere giyotin pencere giyotin pencere giyotin

Detaylı

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:17-11- 2008. Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:...

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:17-11- 2008. Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:... YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 0000 Tarih:- - 00 Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:......YERLEŞĐM (VAZĐYET)PLANINDA ARANACAK HUSUSLAR NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ KONU EVET

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ AĞUSTOS 2011 1 KÜHAM İDARİ BİNA İdari binada tüm pencerelerde açılır kanatlara sineklik takılacaktır. Zemin katta koridor

Detaylı

1566 yılında Osmanlıların Sakız Adası nı ele geçirmesinin ardından deniz ticaretini sıkı tutması bu ada üzerinden yapılan ticareti zorlaştırmıştır.

1566 yılında Osmanlıların Sakız Adası nı ele geçirmesinin ardından deniz ticaretini sıkı tutması bu ada üzerinden yapılan ticareti zorlaştırmıştır. İzmir de Konaklama Yapıları ve Tarihsel Gelişimi Ümit ÇİÇEK Bir kentte konaklama yapılarının ortaya çıkışı kent ticaretinin yoğunluğu ve özellikle dış ticaret kapasitesi ile doğru orantılıdır. İzmir de

Detaylı

Bölüm-1 BİNALARDA ISI KAYBI HESABI Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇELİK. Kaynak: Kalorifer Tesisatı MMO

Bölüm-1 BİNALARDA ISI KAYBI HESABI Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇELİK. Kaynak: Kalorifer Tesisatı MMO Bölüm-1 BİNALARDA ISI KAYBI HESABI Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇELİK Kaynak: Kalorifer Tesisatı MMO Aşağıda mimari projesi verilen 5. kat 512 no lu salon için ısı kaybı hesabı şöyle yapılır: Binanın yapıldığı

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

GEBZE NİN DEMİRCİLER BELDESİNDE BİLİNMEYEN BİR HAMAM YAPISI

GEBZE NİN DEMİRCİLER BELDESİNDE BİLİNMEYEN BİR HAMAM YAPISI GEBZE NİN DEMİRCİLER BELDESİNDE BİLİNMEYEN BİR HAMAM YAPISI Ahmet YAVUZYILMAZ Öğr. Gör., Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, ahmet_yavuzyilmaz@hotmail.com

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ANA BİLİM DALI ANKARA KARACABEY KÜLLİYE YAPI GRUBUNDA BULUNAN KARACABEY ÇİFTE HAMAMI İÇ MEKAN ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

GAZİANTEP MAARİF HANI (TUZ HANI)

GAZİANTEP MAARİF HANI (TUZ HANI) GAZİANTEP MAARİF HANI (TUZ HANI) Osman ERAVŞAR * ÖZET Gaziantep Maarif Hanı Gaziantep tarihi ipek yolunun güney kanadı üzerinde yer alan bir ticaret kentidir. Kent özellikle ortaçağda yoğun bir ticari

Detaylı

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti 2011 Takvimi

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti 2011 Takvimi Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti Takvimi Minber: Yükseklik manasına gelmektedir. İlk defa Hz. Peygamber in ayakta yorulmaması ve dayanması için Mescid i Saadet te hurma ağacından bir direk konmuş

Detaylı

ÇANAKKALE DE BAZI GEÇ OSMANLI DÖNEMİ HAMAMLARI * ÖZET

ÇANAKKALE DE BAZI GEÇ OSMANLI DÖNEMİ HAMAMLARI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1093-1105, ANKARA-TURKEY ÇANAKKALE DE BAZI GEÇ OSMANLI DÖNEMİ HAMAMLARI * Ali Osman UYSAL ** ÖZET Karasi ve

Detaylı

SELANİK HAMAMLARI BAKİ SARISAKAL

SELANİK HAMAMLARI BAKİ SARISAKAL SELANİK HAMAMLARI BAKİ SARISAKAL SELANİK BEY HAMAMI Selanik Bey Hamamı Selanik Türk hâkimiyeti altındayken, şehirde birçok hamam yaptırılmıştır. Evliya Çelebi bunlardan on bir tanesinin çok güzel olduğundan

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

Rumkale Gaziantep İli, Yavuzeli İlçesi, Kasaba köyünün yakınında bulunan Rumkale; Gaziantep şehir merkezinden 62 km. Yavuzeli nden ise 25 km. uzaklıkta, Merzimen Çayı nın Fırat Nehri ile birleştiği yerde,

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER

KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Erzurum Ulu Camii, 12.yy. KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Erzurum Ulu Camii, 12.yy. KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Kırlangıç kubbe iç

Detaylı

.EÎHÎSAEmEİ TOEK DEVEÎ YAPEAEI' Yrd. Doç. Dr. Ali BAŞ

.EÎHÎSAEmEİ TOEK DEVEÎ YAPEAEI' Yrd. Doç. Dr. Ali BAŞ .EÎHÎSAEmEİ TOEK DEVEÎ YAPEAEI' Yrd. Doç. Dr. Ali BAŞ j^lîmk ugla ili Yatağan ilçesine bağlı olan ve Yatagan-Milas karayolunun yedinci ki- ^SIL lometresinde bulunan Eskihisar Köyü'nde -antik Stratonikeia

Detaylı

İSTANBUL PERŞEMBE PAZARINDA BİR MİMAR SİNAN ESERİ; YEŞİLDİREKLİ HAMAM ve HALİÇ-METRO KÖPRÜSÜ ETKİLEŞİMİ

İSTANBUL PERŞEMBE PAZARINDA BİR MİMAR SİNAN ESERİ; YEŞİLDİREKLİ HAMAM ve HALİÇ-METRO KÖPRÜSÜ ETKİLEŞİMİ İSTANBUL PERŞEMBE PAZARINDA BİR MİMAR SİNAN ESERİ; YEŞİLDİREKLİ HAMAM ve HALİÇ-METRO KÖPRÜSÜ ETKİLEŞİMİ A WORK OF MIMAR SINAN IN PERSHEMBE BAZAAR, ISTANBUL; YESILDIREKLI HAMMAM AND ITS INTERACTION WITH

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

II. Beyazid Camii - Külliyesi ve Sağlık Müzesi. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

II. Beyazid Camii - Külliyesi ve Sağlık Müzesi. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı II. Beyazid Camii - Külliyesi ve Sağlık Müzesi Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 II.Beyazid Camisi ve Külliyesi (II.Beyazid Kompleksi).... 4 0.1.1 Darüşşifa

Detaylı

DİYARBAKIR SURLARI. Neslihan DALKILIÇ F. Meral HALİFEOĞLU

DİYARBAKIR SURLARI. Neslihan DALKILIÇ F. Meral HALİFEOĞLU Neslihan DALKILIÇ F. Meral HALİFEOĞLU DİYARBAKIR SURLARI Güneydoğu Anadolu Bölgesi nin önemli tarihi merkezlerinden biri olan Diyarbakır, M.Ö. 3000 yıllarında Subarular döneminden başlayarak Osmanlılara

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR 840 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR MEZARLIKLAR 841 ALİYENLER MEZARLIĞI Karatay İlçesi, Yanık Camii Esiri Mehmet Sokakta yer almaktadır. 06.01.1989-370 Mezarlığa

Detaylı

ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ

ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ İlk bölümde Orta Asya mimarisinin bazı unsurlarının Anadolu yu etkilediğinden söz etmiştik. Bu etkileşim İran üzerinden Erzurum-Sivas hattından Anadolu nun batısına doğru yayılır.

Detaylı

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI İlk Özbekistan-Türkiye uluslararası arkeolojik çalışmalar

Detaylı

ÇEŞME KANUNİ KERVANSARAYI

ÇEŞME KANUNİ KERVANSARAYI İZMİR ÇEŞME KANUNİ KERVANSARAYI Filiz Aydın OĞUZ Y. Mimar. İzmir - Çeşme Kanuni Kervansarayı Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı onarım programına dahil edilmiş ve o tarihten itibaren yapı üzerinde çeşitli

Detaylı

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ (İSHAK PAŞA CAMİSİ) Selanik Alaca İmaret Camisi Alaca İmaret Camisi Selanik şehir merkezinin kuzey bölümünde bulunmaktadır. Aziz Dimitris

Detaylı

Key Words: Bath, halvet, dome, vault, water system, heating system.

Key Words: Bath, halvet, dome, vault, water system, heating system. Sanat Tarihi Dergisi Cilt/Volume: XXI, Sayı/Number:2 Ekim/ October 2012, 1-23 Özet URLA KAMANLI HAMAMI Türkan ACAR Yapı, cami, sıbyan mektebi, türbe, çeşme ve hamamdan meydana gelen Yahşi Bey Külliyesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası 2012 KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası Konya Karapınar da yapılması planlanan 300 Kişilik Öğrenci yurduna ait genel bilgi ve maliyet çalışması Halil ATLI ESEER İNŞAAT 03.02.2012

Detaylı

TARSUS, MAKAM CAMİİ HZ. DANYAL MAKAM TÜRBESİ KAZISI *

TARSUS, MAKAM CAMİİ HZ. DANYAL MAKAM TÜRBESİ KAZISI * TARSUS, MAKAM CAMİİ HZ. DANYAL MAKAM TÜRBESİ KAZISI * Erdal ESER ** Özet: Tarsus, inanç turizmi açısından zengin örneklere sahip bir yerleşme olarak dikkat çekmektedir. Eshab-ı Kehf Mağarası, Bilal-i Habeşi

Detaylı

RÖLÖVE RAPORU FENERLİ EV

RÖLÖVE RAPORU FENERLİ EV RÖLÖVE RAPORU FENERLİ EV SAKARYA, TARAKLI İLÇESİ ULUCAMİ MAHALLESİ 5 PAFTA, 542 PARSEL 1 BELGE LİSTESİ: 1. K.T.V.K.K. Tescil fişi 2. Aplikasyon Krokisi, 3. Kotlu kroki 4. İmar Durumu 5. Çap örneği 6. Tapu

Detaylı

SELÇUK ÜNiVERSiTESi.. İLAHİY AT FAKÜL TESİ. DERGiSi- Yıl: 1996 Sayı: 6

SELÇUK ÜNiVERSiTESi.. İLAHİY AT FAKÜL TESİ. DERGiSi- Yıl: 1996 Sayı: 6 :- SELÇUK ÜNiVERSiTESi.... İLAHİY AT FAKÜL TESİ DERGiSi- Yıl: 1996 Sayı: 6 1 ı.. TÜRK~İSLAM MİMARİSİNDE. sille ÇARŞI Ht\MAMI Alunet ÇA YCI* Sille'nin Taribi ve C~ğrafyası Konya Şehrinin 8 km b'atı istikametinde

Detaylı