GAYRĐMENKUL SATIŞ ĐHALE YÖNETMELĐĞĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAYRĐMENKUL SATIŞ ĐHALE YÖNETMELĐĞĐ"

Transkript

1 2005-ANKARA 1

2 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, Türkiye Kız ılay Derneği mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışı işlerinde uygulanacak usul ve esasları düzenler. Tanımlar Madde 2 Bu Yönetmelik uygulamasında; a) Satım: Taşınmaz mallar satımını, b) Muhammen Bedel: İhale konusu olan gayrimenkulun tahmin edilen bedelini, c) Uygun Bedel: Muhammen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğini, bedel tahmin edilmeyen durumlarda Derneğe taahhüt edilen en yüksek bedeli, d) Teklif: Muhammen bedelden aşağı olmamak üzere istekliler tarafından derneğe taahhüt edilen bedel, e) Dernek: Türkiye Kızılay Derneği tüzel kişiliği f) İstekli: İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişiler, g) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla, taşınmaz ın istekliler arasında seçilecek birisi üzerinde bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onay ı ile tamamlanan tapu intikallerinden önceki işlemleri, h) artname: Yapılacak satışın idari, genel ve özel esas ve usullerini gösteren belgeyi ve eklerini, ifade eder. Temel İlkeler Madde 3 Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, aç ıklık, rekabet, eşit muamele, kamuoyu denetimi, etkinlik ve verimlilik esastır. İsteklilerde Aranacak Nitelikler ve İstenecek Belgeler Madde 4 Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılabilmek için, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Dernekçe, isteklilerde belirli mali yeterlik aranabilir. Bunları tespite yarayan belgelerin neler olduğu şartnamelerde gösterilir. İstekliler, şartnamelerde yazılı belgeleri eksiksiz vermek ve tebligat için adres göstermek zorundadır. İhaleye Katılamayacak Olanlar Madde 5 Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar; a) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli ve yetkili olanlar, b) ube Yönetim Kurulu üyeleri, c) (a), (b), bendlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar sıhri hıs ımları, d) (a), (b) ve ( c) bendlerinde belirtilen şahısların ortakları ile şirketleri (Bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç) e) 8/9/1983 tarihli ve 2886 say ılı Devlet İhale Kanunu ile diğer kanunlardaki ve bu 2

3 yönetmelikteki hükümler gereğince, geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar. f) Dernek ile hukuken ihtilaflı olan şahıs ve şirketler artname Madde 6 İhale konusu taş ınmaz satış ının her türlü işlemlerini belirten şartname Dernekçe haz ırlanır. artname ve eklerinin onaylı suretleri bedelsiz veya Dernekçe takdir edilecek bir bedel karşılığında isteklilere verilir. artname ve ekleri Dernekte bedelsiz görülebilir. artnamelerde genel olarak aşağıdaki hususların gösterilmesi zorunludur. a) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı, b) Taşınmaz malların tapu kay ıtlarına göre yeri, sınırı, yüzölçümü, varsa pafta, ada ve parsel numarası ve durumu, c) Varsa muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı d) İhale usulü, ihaleye katılma şartları ve istenen belgeler, e) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbitte Derneğin serbest olduğu, f) Vergi, resim ve harçların kimin tarafından ödeneceği, g) İhtilafların çözüm şekli. İKİNCİ BÖLÜM İhaleye Hazırlık Muhammen Bedel Madde 7 Muhammen bedel Derneğin kuracağı bir muhammen bedel tespit komisyonu veya gayrimrnkul Yönetimi Bölümü eksperleri tarafından tespit edilir veya ekspertiz hiz meti alımı suretiyle tespit ettirilir. Bedel tahmininin mümkün olmadığı durumlarda Dernek Yönetim Kurulunun onayı ile bedel tahmini yapılmadan teklif alınarak ihale yapılabilir. Muhammen Satış Bedeli Tespit Komisyonu Madde 8 Tespit Komisyonu Genel Merkezde Gayrimenkul Yönetim Bölümü Birim Yöneticilerinden biri başkanlığında en az iki Gayrimenkul Yönetimi personelinden, Müesseselerde Müessese Müdürünün uygun göreceği birim yöneticisi başkanlığında en az iki personelden, ubelerde ube Başkanının yetki vereceği ube Yönetim Kurulu üyesi başkanlığında en az iki ube Yönetim Kurulu üyesi, var ise emlakçı, muhtar veya mahalli bilir kişilerden oluşur. Oluşturulan komisyon en az üç üyeden teşekkül eder. İhale Komisyonları Madde 9 Satış ihalesinde; - Genel Merkezde, Dernek alım yönetmeliği ilgili hükümlerine göre kurulan komisyon, - Müesseselerde, Müessese Müdürü başkanlığında uygun göreceği en az iki personelden, - ubelerde ise ube Başkanının başkanlığında uygun göreceği en az iki ube Yönetim Kurulu üyesinden oluşan komisyon görevlidir. - Oluşturulan komisyon en az üç üyeden teşekkül eder. 3

4 Muhammen satış bedeli tespit komisyonunda görev alan üyeler ihale komisyonunda görev alamazlar. İhale komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Karşı oy kullanan üye, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. İhale İşlem Dosyasının Düzenlenmesi Madde 10 İhale suretiyle yapılacak taş ınmaz satışları için bir satış dosyası düzenlenir. Bu dosyada varsa muhammen bedele ilişkin rapor, şartname ve ekleri, ilana ilişkin belge ve gazete nüshaları, saklanmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur. İhalenin Duyurulması Madde 11 İhale konusu olan taşınmaz satışlarının ilanen duyurulması esas olup, Açık Artırma ve Pazarlık yöntemleri ile yapılacak satış ihalelerinde ilanın yapılıp yapılmamas ı hususunda Dernek Genel Müdürlüğü yetkilidir. Yayın organlarıyla duyurma ve pazarlık yöntemlerinde, şartnamelerin nerede görüleceği, varsa bedeli ve nereden sağlanacağı, tekliflerin nereye ve ne zaman verileceği, teminat alınmas ı gerekiyorsa teminatın miktarı ve Derneğin ihale serbestisi belirtilir. Duyuru yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebepler bir tutanakla tespit edilerek bu hususlar onayından sonra (Genel Müdürlük, Müessese Müdürü, ube Başkanı), aynı yöntemle duyurulur. İlanlar Derneğin ilan tahtasına.satılacak yerin kapıs ına.cam veya vitrinine,tesisin giriş veya çıkış kapıs ına,dernekçe işletilen diğer tesislere ilan kağıtları ve ilan panolarına as mak veya yapıştırmak,belediye hoparlörü veya büyük tirajlı gazetelerde ilan suretiyle veya mahalli gazetelerde asgari birer gün aralıklarla en az iki defa ilan ettirilir. Dernek Genel Merkez Kurulunun uygun görmesi halinde gazetelerin yurtdış ı baskılarında da ilan ettirilebilir. Dernek lüzum gördüğü takdirde ilan sürelerini ve adetlerini azaltabileceği gibi ilan yapılmasından sarfınazar edilmesine de karar verebilir. İlanın başlaması ile ihale günü arasında en az 10 gün bırakılır. Geçici Teminat Madde 12 İsteklilerden ihale konusu olan taşınmaz malın muhammen bedelinin %5 den az olmamak üzere Dernekçe belirlenen miktarda geçici teminat alınır. Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler Madde 13 Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir. a) Tedavüldeki Türk paras ı, b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirtilecek bankaların verecekleri süresiz limit içi banka teminat mektupları, c) Döviz (EUR, ABD Doları, İsviçre Frangı, İngiliz Sterlini) Üzerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları imza karş ılığı hemen geri verilir. Teminat Mektupları Madde 14 Bankaların bu Yönetmelik kapsamındaki taşınmaz satışları için verecekleri geçici teminat mektuplarında Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatta belirlenen şekil ve şartlar aranır. 4

5 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları Uygun Bedelin Tespiti Madde 15 Uygun bedel; muhammen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir. Bedel tahmin edilemeyen durumlarda ise teklif edilen bedellerin en yükseğidir. Derneğin İhaleyi Yapıp Yapmamakta Serbest Olması Madde 16 Dernek, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Dernek, ihale gününden önce ihaleyi iptal etmesi sebebiyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Bu durumda ihale iptal kararı ilan yoluyla duyurulur. Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali Madde 17 İhale komisyonunun gerekçeli kararı üzerine, Dernek, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, isteklilere bildirim veya ilan yoluyla duyurulur. İdare, bütün tekliflerin reddedilmesi sebebiyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. İhale Kararlarının Onayı veya İptal Edilmesi Madde 18 İhale komisyonu tarafından alınan gerekçeli kararı, karar tarihini izleyen 45 iş günü içinde Genel Merkez Yönetim Kurulu onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal eder. İhale, kararın onaylanmas ı halinde geçerli, iptal edilmesi halinde hükümsüz sayılır. Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi Madde 19 Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulunca onaylanan ihale kararları, onaylandığı tarihi izleyen 20 iş günü içinde üzerinde ihale yapılana veya vekiline, imzas ı alınmak suretiyle veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir. Tebliğ yaz ısının iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine gönderilmesi halinde mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci günü, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde ihale yapılan yükümlülüğünü yerine getirir. Aksi takdirde geçici teminat irat kaydedilir. İhale kararının iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir. Kararlarda Belirtilmesi Gereken Hususlar Madde 20 İhale komisyonunca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. Komisyon kararlarında isteklilerin isimleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerinde hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamışsa sebepleri belirtilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İhale Usulleri Taşınmazların Satış İhalelerinde Uygulanacak Usuller Madde 21 Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yazılı satışlarda uygulanacak usul ve esaslar; 3 üncü maddedeki temel ilkeler çerçevesinde, Dernekçe belirlenir. 5

6 a) Satım işlerinde, kapalı teklif - açık arttırma, açık arttırma ve pazarlık usullerinden bir veya birkaç ı uygulanabilir. Bu usullerden hangisinin uygulanacağı bu yönetmelik hükümlerine uyularak Genel Müdürlükçe tespit edilir. Satım işlerine dair şartnamede, satışa konu taş ınmaz ın tapu bilgileri, niteliği, varsa muhammen bedeli, alınacak teminat miktarı, teminatın türü ve uygulanacak usul belirtilir. Satış ın, yapılacağı tarihten en az on gün önce uygun araçlarla kamuya duyurulması zorunludur. Duyuruda, satışa konu taş ınmaz ın tapu bilgileri, niteliği, varsa muhammen bedeli, satışın yapılacağı tarih ile katılım/başvuru yeri ve koşulları belirtilir. b) Derneğin müştereken veya iştirak halinde maliki bulunduğu taşınmaz mallardaki paylar, öncelikle paydaşlara pazarlık usulüyle satılabilir. c) Dernek mallarının satışına ilişkin ihaleler, yukarıda belirtilen usullerin dışında Genel Merkez Yönetim Kurulu kararına istinaden belirlenen usullerle de (teklif alma, müzayede, toplu satış vs.) ihale edilebilir. d) Dernek mallarının satışına ilişkin ihaleler hiçbir Dernek kaynağı harcanmaksızın Dernekçe tespit edilen ve ulusal düzeyde faaliyet gösteren firma ve/veya firmalar aracılığı ile yaptırılabilir. Buna ilişkin usül ve esaslar Dernek Genel Müdürlüğünce belirlenir ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayını müteakiben satış işlemleri bu usul ve esaslara göre gerçekleştirilir. Kapalı Teklif Açık Artırma Usulü Tekliflerin Hazırlanması Madde 22) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminatı mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılmas ı zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır. Tekliflerin Verilmesi Madde 23) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar; s ıra numaralı alındılar karşılığında Dernek e verilir. Alındı numaras ı zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da 6

7 gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Dernek in adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile aç ık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Dernek e ulaş ması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Dernek e verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Dış Zarfın Açılması Madde 24) Tekliflerin açılma saati gelince kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre aç ılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı s ıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları aç ılmayarak ihale komisyonunca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılmazlar. İç Zarfların Açılması Madde 25) Teklif mektuplarını taş ıyan iç zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. artnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya bu Yönetmeliğin 21. maddesinin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez. Açık Artırma; Madde 26) Madde 24 de belirtilen liste tanzimini müteakip ihaleye giremeyecekler ihale salonundan çıkartılır. En yüksek kapalı teklif miktarı belirtilerek, diğer isteklilerin sıra ile bu miktar üzerindeki tekliflerini belirtmeleri istenir. Yapılacak teklifler, artırma tutanağına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır. İstekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. Açık artırmadan çekilen isteklilerin bu durumları artırma tutanağına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan kaçınması halinde durum ayrıca belirtilir. Artırmadan çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar. İhale Sonucunun Karara Bağlanması Madde 27) Bu usul gereğince yapılan ihalelerde; a) İhalenin yapıldığı ancak yetkili kurulların onayına bağlı kaldığı, b) Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu bu nedenle ihalenin on beş günü geç memek üzere başka bir güne bırakıldığı, c) İhalenin yapılmadığı, hususlardan birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar veya özeti halinde yaz ılarak, komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir. İhalenin Yapılmaması Madde 28) Kapalı teklif Açık Artırma usulü ile yapılan ihalelerde, istekli ç ıkmadığı veya teklif olunan bedel yetkili kurullarca uygun görülmediği takdirde, taş ınmaz yeniden ihale edilir. 7

8 Açık Artırma Usulü Açık Artırma Usulünün Uygulanması Madde 29) Açık Artırma usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Açık Teklif Usulünde İhale Madde 30) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin şartnamede belirtilen belgelerini ve geçici teminatı verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden ç ıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra, s ıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Bundan sonra istekliler sıra ile teklifte bulunmaya devam ederler. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma tutanağına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.ihaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait, artırma tutanağına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirlenir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunmazlar. Teklifler yapıldığı sırada yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler. İhale Sonucunun Karara Bağlanması Madde 31) Sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra bu Yönetmeliğin 26. maddesine göre karara bağlanır. Pazarlık Usulü Pazarlık Usulünde İhale Madde 32) Bu Yönetmeliğin 1.maddesinde belirtilen satışlar, Genel Merkez Yönetim Kurulunca diğer ihale usullerinin uygulanmas ında yarar görülmeyen satışlarda veya Derneğin müştereken veya iştirak halinde maliki bulunduğu taş ınmaz mallardaki payların satışında, öncelikle paydaşlara; pazarlık usulüyle satılabilir. Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. Ancak ihaleye iştirak için 12 ve 13. maddede belirtilen usullere göre geçici teminat verilmesi zorunludur. İhaleler, ilgili komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaş mak suretiyle yapılır. Pazarlığın ne surette yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dolay ı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir. İhale Sonucunun Karara Bağlanması Madde 33) Sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra bu Yönetmeliğin 26. maddesine göre karara bağlanır. Diğer Hususlar 8

9 Madde 34) Bu yönetmelikte belirtilen tüm ihale usullerinde ihale kararının istekliye tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde satış bedelinin Dernek veznesine yatırılarak tapu intikal işlemlerine başlanılmas ı zorunludur. Belirtilen süre içerisinde satış bedeli yatırılmadığı takdirde geçici teminat irat kaydedilir. Madde 35) İhale kararının kesinleş mesine kadar geçen süreçte ihale üzerinde kalanın ölümü halinde geçici teminat varis/varislere verilir. Ancak varisler taşınmaz alımında istekli olursa, ölüm tarihinden itibaren 45 gün içerisinde taşınmaz satış bedelini Dernek e ödemek suretiyle taşınmaz ın varis/varisler adına intikalini talep edebilirler. Madde 36) İhale kararının kesinleşmesine kadar geçen süreçte istekli iflas ederse geçici teminat ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksız ın irat kaydedilir. Madde 37) Dernek kamu yararının söz konusu olduğu durumlarda aşağıda gösterilen kuruluşlara doğrudan taşınmaz satışı yapabilir. - Genel, Katma ve Özel Bütçeli İdareler, bunlara bağlı döner sermayeler ve sermayesinin yarıs ından fazlası bunlara ait olan ortaklıklar - Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ile sermayesinin yarıs ından fazlası bu kuruluşlara ve doğrudan doğruya veya dolayısıyla devlete ait olan ortaklık ve müesseseler - Özel kanunla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar. Yürürlük Madde 38 Bu Yönetmelik Genel Merkez Yönetim Kurulu karar tarihini müteakip yürürlüğe girer. Yürütme Madde 39 Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Kız ılay Derneği yürütür. 9