Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Malzeme Güvenlik Bilgi Formu"

Transkript

1 1. ÜRÜN TANIMI VE ÞÝRKET DETAYI Ürün : Ürün Tipi : Antifriz ve soðutucu. Ürün Kodu : 901NU026 Imalatçý/ Tedarikçi : Shell & Turcas Petrol A.S. Karamancilar Is Merkezi Gülbahar Mah. Salih Tozan Sok. No:18 B-Blok Esentepe TR Sisli/Istanbul Telefon : 1-Ekim-2010 tarihine kadar , 1-Ekim-2010 tarihinden sonra Faks : MSDS için Eposta Baðlantýsý : Bu MSDS içeriği ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen mail atınız. Acil Durum Telefon Numarasý : TEHLÝKELERÝN TANIMI EC Sýnýflandýrmasý : Zararlý. Saðlýk Tehlikeleri : Solunum sistemini hafifçe tahriþ eder Deride orta derecede tahriþe neden olabilir. Gözleri orta derecede tahriþ ediyor. Eger yutulursa, zararlý. Asidoza neden olabilir ve kalp, akciðerler ve böbreklere etki edebilir. Aðýz yoluyla alma uyku haline ve baþ dönmesine yol açabilir. Uzun süreli maruz kalma sonucu organ veya organ sisteminde hasar olasýlýðý; detaylar için bkz. Bölüm 11. Hedef organ(lar): Böbrek. Akciðerler Kardiyovasküler sistem. Bilinçli olarak kötüye kullaným, yanlýþ kullaným veya büyük miktarda maruz kalma birden fazla organda hasara veya ölüme neden olabilir. Belirti ve Semptomlar : Böbrek toksisitesi, idrarda kan bulunmasý ya da artan veya azalan idrar akýþý ile tanýnabilir. Diðer belirti ve semptomlar arasýnda bulantý, kusma, karýn kramplarý, ishal, yutmadan kýsa süre sonra bel aðrýsý ve muhtemelen narkozis ve ölüm sayýlabilir. Yüksek konsantrasyonlarý merkezi sinir sistemi depresyonuna neden olarakbaþ aðrýsý, baþ dönmesi ve mide bulantýsýna yol açabilir; maruz kalmayadevam edilirse, bilinç kaybý ve/veya ölümle sonuçlanabilir. Güvenlik açýsýndan : Normal kullaným koþullarýnda spesifik bir tehlike yok. tehlikeler Çevresel tehlikeler. : Çevre için tehlikeli olarak sýnýflandýrýlmamýþtýr. 3.ÜRÜN ÝÇERÝK BÝLGÝSÝ Preparatýn tanýmý : Monoetilen glikol ve inhibitör paketi karýþýmý. 1/8

2 Tehlikeli Bileþenler Kimyasal Taným CAS EINECS Sembol(ler R-ifade(ler)i Konsantrasyon ) Etanediyol ,00-60,00 % Ek Bilgi : EC R-terimlerinin tam metni için 16. Bölüme bakýn. 4. ÝLK YARDIM ÖNLEMLERÝ Genel Bilgiler : ERTELEMEYÝN. Kurbaný sakinleþtirin. Derhal týbbi tedavi alýn. Soluma : Açýk havaya çýkarýn. Eðer hemen kendine gelmiyorsa, ek tedavi için en yakýn týp merkezine nakledin. Deriyle Temas : Bulaþmýþ giysileri çýkarýn. Maruz kalmýþ bölgeye su dökün ve þayet varsa sabunla yýkamaya devam edin. Kalýcý bir tahriþ oluþmuþsa týbbi yardýma baþvurun. Gözle Temas : Bol suyla gözleri yýkayýn. Kalýcý bir tahriþ oluþmuþsa týbbi yardýma baþvurun. Yutma : ERTELEMEYÝN. Yutulursa, kusturmaya çalýþmayýn: tedavi için en yakýn saðlýk merkezine gidin. Aniden kusma olursa, nefes borusunun týkanmasýný önlemek için baþýnýzý kalça düzeyinin altýnda tutun. Hekime Tavsiye : HEMEN TEDAVÝ SON DERECE ÖNEMLÝDÝR! Tercih edilen tedavi, hemen bir saðlýk merkezine sevk, aktifleþtirilmiþ odun kömürü verilmesi, mide yýkama ve/veya mideden gýda ve sývýlarýn emilmesi dahil uygun tedavi yöntemlerinin kullanýlmasýdýr. Eðer yukarýdaki tedavi yöntemlerinden hiçbiri mevcut deðilse ve bu tür bir tedavi yöntemi uygulamadan önce bir saat daha geçeceði tahmin ediliyorsa, IPECAC þurubu (CNS depresyonu belirtileri varsa kontraendikedir) kullanýlarak kusturulmasý uygun olabilir. Bu, uzman tavsiyesine göre tek tek vakalarýn durumuna göre uygulanmalýdýr. Diðer özel tedaviler, etanol tedavisi, asidoz tedavisi ve hemodiyalizi içerebilir. Gecikmeden bir uzmana baþvurun. 5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERÝ Acil müdahale personeli dýþýnda herkesi yangýn alanýndan uzaklaþtýrýn. Spesifik Tehlikeler : Tehlikeli yanma ürünleri þunlarý içerebilir: Havadaki katý ve sývý partiküllerle gazýn (duman) kompleks bir karýþýmý. Karbon monoksit. Tanýmlanmamýþ organik ve inorganik bileþikler. Uygun Yangýn Söndürme Ortamý Uygun Olmayan Söndürücü Madde Ýtfaiyeciler için Koruyucu Donaným. : Köpük, su püskürtme veya su zerrecikleri. Kuru kimyasal toz, karbon dioksit, kum ve toprak sadece küçük yangýnlarda kullanýlabilir. : Fýskiyede su kullanmayýnýz. : Kapalý bir alanda bir ateþe yaklaþýrken, solunum aparatýný da içeren uygun koruyucu donaným kullanýnýz. 2/8

3 6.KAZA SONUCU YAYILMALARA KARÞI ÖNLEMLER Dökülmüþ veya salýverilmiþ materyalle temastan kaçýnýn. Kiþisel koruyucu donanýmýn seçimine iliþkin tavsiyeler için Materyal Güvenlilik Verileri Belgesi Bölüm 8'e bakýnýz. Malzemenin atýlmasý hakkýnda bilgi almak için 13. Bölümüne bakýnýz. Tüm ilgili yerel ve ulusal yönetmeliklere uyunuz. Koruyucu önlemler : Deriyle ve gözlerle temas etmesinden kaçýnýn. Çevre kirliliðini önlemek için, zararlý maddeleri kontrol altýndatutacak uygun bir sistem kullanýn. Tuz, toprak veya diðer uygunbariyerleri kullanarak, kanalizasyon, su kanalý veya nehirleredökülmesini ya da karýþmasýný engelleyin. Temizleme Yöntemleri : Büyük ölçekli sývý dökülmelerinde (> 1 bidon), geri kazanmak veya güvenli biçimde bertaraf etmek için, vakumlu bir araç gibi mekanik bir yöntemle bir tanka alýn. Kalýntýlarý suyla yýkayarak uzaklaþtýrmayýn. Kirlenmiþ atýk gibi iþleme sokunuz. Kalýntýlarýn ya buharlaþmasýna izin verin ya da uygun emici bir madde kullanarak emdirip uzaklaþtýrýn ve güvenli biçimde betaraf edin. Kirlenmiþ topraðý uzaklaþtýrýn ve güvenli biçimde bertaraf edin. Küçük ölçekli sývý dökülmelerinde (< 1 bidon), geri kazanmak veya güvenli biçimde bertaraf etmek için, mekanik bir yöntemle, etiketlenmiþ ve sýzdýrmazlýk saðlanmýþ bir konteynere alýn. Kalýntýlarýn ya buharlaþmasýna izin verin ya da uygun emici bir madde kullanarak emdirip uzaklaþtýrýn ve güvenli biçimde betaraf edin. Kirlenmiþ topraðý uzaklaþtýrýn ve güvenli biçimde bertaraf edin. Ek Tavsiye : Önemli miktarda sýzýntýlarýn kontrol atýna alýnamamasý halinde, yerel yetkililer durumdan haberdar edilmelidir. 7. ELLEME VE DEPOLAMA Genel Önlemler : Buhar, sis ve aerosollarýn solunmasý riski varsa, yerel egzos havalandýrmayý kullanýn. Yangýnlarý önlemek için bulaþmýþ bütün bezleri veya temizlik malzemelerini uygun bir þekilde atýn. Bu veri föyündeki bilgileri, bu malzemenin güvenli bir biçimde elleçlenmesi, depolanmasý ve atýlmasý için uygun kontrollerin belirlenmesine yardýmcý olmak üzere, yerel koþullara iliþkin bir risk deðerlendirmesinde girdi olarak kullanýn. Elleçleme : Deriyle uzun süreli ya da tekrarlý biçimde temasýndan kaçýnýn. Buhar ve/veya buðu solumaktan kaçýnýn. Fýçýlardaki ürün ele alýnýrken, koruyucu ayakkabýlar giyilmeli ve uygun ele alma ekipmaný kullanýlmalýdýr. Depolama : Konteyneri serin ve iyi havalandýrýlmýþ bir yerde aðzý sýkýca kapalý olarak saklayýn. Uygun biçimde etiketlenmiþ ve kapatýlabilen konteynerler kullanýn. Saklama Sýcaklýðý: 0-50 C / F Önerilen Materyaller : Konteyner veya konteyner astarlarý için, orta karbonlu çelik veya yüksek yoðunluklu polietilen kullanýn. 3/8

4 Uygun Olmayan : Çinko. Galvanize malzemelerle temas etmesinden kaçýnýn. Materyaller Ek Bilgi : Polietilen konteynerler, þekil olarak çarpýlma riskinden ötürü yüksek sýcaklýklara maruz býrakýlmamalýdýr. 8. ÜRÜNE MARUZ KALMA SINIRI/KÝÞÝSEL KORUMA Mesleki Maruz Kalma Sýnýrlarý Madde Kaynak Tip ppm mg/m3 Ýþaretleme Düzeni (Notasyon) Etanediyol ACGIH Ceiling [Aerosol.] 100 mg/m3 Madde Kaynak Tehlike Tayini Etanediyol ACGIH Ýnsanlar için karsinojen olarak sýnýflandýrýlamaz. Maruz Kalma Kontrolleri : Koruma düzeyi ve gerekli kontrollerin tipleri potansiyel maruk kalma koþullarýna baðlý olarak farklýlýk gösterecektir. Yerel koþullara iliþkin bir risk deðerlendirmesine dayanarak kontrolleri seçiniz. Uygun önlemler þunlarý içerir: Havadaki konsantrasyonlarý kontrol altýna almak için yeterli havalandýrma. Maddenin ýsýtýldýðý, püskürtüldüðü veya buðu haline getirildiði ortamlarda, havada oluþan konsantrasyonlarýn artma potansiyeli dahayüksektir. Kiþisel Koruyucu Donanýmý : Kiþisel koruyucu donanýmý (KKD) önerilen ulusal standartlara uymalýdýr. KKD tedarikçilerinden kontrol edin. Solunum Korumasý : Normal kullaným kosullarý altýnda genellikle solunum korunmasýna ihtiyac yoktur. Ýyi sýnai hijyen yöntemlerine uygun olarak, madde solunmasýný önlemek için önlem alýnmalýdýr. Havadaki konsantrasyonun iþçi saðlýðýný korumak için yeterli derecede kontrol edilemediði yerlerde, ilgili yerin þartlarýna göre seçilmiþ ve yerel mevzuata uygun koruyucu nefes cihazlarý kullanýn. Koruyucu nefes cihazlarý tedarikçileri ile durumu görüþün. Hava filtreli nefes cihazlarýnýn kullanýlabildiði yerlerde uygun bir maske-filtre ikilisi seçin. Birleþik partikül/organik gaz ve buharlarý [kaynama noktasý >65 C (149 F)] için uygun bir filtre seçin. El Koruma : Ürünle el temasýnýn meydana gelebileceði durumlarda, ilgili standartlara (örn., Avrupa: EN374, ABD: F739) göre onaylanmýþ, aþaðýdaki malzemeden yapýlma eldivenlerin kullanýlmasý uygun kimyasal koruma saðlayabilir: PVC, neopren veya nitril plastik eldiven. Bir eldivenin uygunluðu ve dayanýklýlýðý, kullanýma, yani temasýn sýklýðý ve süresi, eldiven malzemesinin kimyasal direnci, eldivenin kalýnlýðý ve el ve parmaklarýn içinde ustalýkla kullanýlabilmesine baðlýdýr. Eldiven tedarikçilerinden daima tavsiye alýn. Kirlenmiþ eldivenler deðiþtirilmelidir. Etkin el bakýmý saðlamak için bireysel hijyen önemlidir. Eldivenleryalnýzca eller temizken giyilmelidir. Eldivenleri kullandýktan sonra,eller iyice yýkanmalý ve kurulanmalýdýr. Parfüm içermeyen birnemlendiricinin 4/8

5 kullanýlmasý önerilir. Gözün Korunmasý : Sýçramalarýn meydana gelme olasýlýðý varsa emniyet gözlüðü ya da tam yüz siperi kullanýnýz. Koruyucu Giysi : Standart iþ giysilerinin ötesinde cilt korumasý olaðan koþullarda gerekli deðildir. Ýzleme Yöntemleri : OEL ile uyum saðlandýðýný ya da maruz kalma kontrollerinin yeterli olduðunu teyit etmek için iþçilerin nefes aldýklarý bölgelerde ya da genel olarak iþyerinde havadaki maddelerin konsantrasyonlarýnýn izlenmesi gerekebilir. Bazý maddeler için biyolojik izleme uygun olabilir. Çevresel Maruz Kalma Kontrolleri 9. FÝZÝKSEL VE KÝMYASAL ÖZELLÝKLER : Ortama yayýlmasýný en alt düzeye indirin. Yerel çevre yasalarýyla uyumluolduðundan emin olmak için çevre deðerlendirmesi yapýlmalýdýr. Görünüm : Yeþil. Oda sýcaklýðýnda sývý. Koku : Özellik. ph : Tipik 7,5-8,2 Ýlk Kaynama Noktasý ve : Tipik > 115 C / > 239 F tahmini deðer(ler) Kaynama Aralýðý Donma noktasý. : Tipik -36 C / -33 F Parlama noktasý : > 115 C / 239 F Üst / alt Yanabilirlik ya da : 3-15 %(V) Patlama sýnýrlarý Kendiliðinden ateþleme : > 200 C / 392 F sýcaklýðý Buhar basýncý : Herhangi bir veri bulunmamaktadýr Yoðunluk : Tipik kg/m3 'de 20 C / 68 F Suda çözünürlük : Tamamen Çözülgen Bölünme katsayýsý: n- : Herhangi bir veri bulunmamaktadýr oktanol/su Kinematik viskozite : Herhangi bir veri bulunmamaktadýr Buhar yoðunluðu (hava=1) : Herhangi bir veri bulunmamaktadýr Buharlaþma hýzý : Herhangi bir veri bulunmamaktadýr (nbuac=1) 10. KARARLILIK VE REAKTÝVÝTE Kararlýlýk Kaçýnýlmasý Gereken Koþullar Kaçýnýlmasý Gereken Materyaller Tehlikeli Ayrýþma Ürünleri : Kararlý. : Aþýrý ýsý düzeyleri ve doðrudan güneþ ýþýðý. : Güçlü oksitleyici reaktifler. : Normal depolama sýrasýnda zararlý bozunma ürünlerinin oluþmasý beklenmez. 11. TOKSÝKOLOJÝK BÝLGÝLER Deðerlendirme için temel : Verilen bilgiler bileþenlere ait verilere ve benzer toksikolojik ürünlere dayanmaktadýr. Akut Oral Toksisite / Aðýz Yoluyla Akut Zehirleme : Avrupa Komisyonu tarafindan zararli siniflandirilir. Agýz youluyla akut zehirlenmede kemirgenler ve insan arasýnda 5/8

6 belirgin fark mevcuttur, insan kemirgenlerden cok daha hassasdýr. Tahmini ölümcül doz insanlar icin 100 ml (1/2 bardak) dir. Bu maddenin kedi ve köpekler icin de zehirli ve yeme suretiyle potonsiyel oldurucu gostermistir. Aðýz yoluyla alma uyku haline ve baþ dönmesine yol açabilir. Akut Dermal Toksisite / : Düþük toksisiteli olmasý beklenir: LD50 >2000 mg/kg, Tavþan Akut Deri Zehirlemesi Deride tahriþ. : Deride orta derecede tahriþe neden olabilir (ancak sýnýflandýrma yapmak için yeterli deðildir). Gözde tahriþ. : Gözleri orta derecede tahriþ ediyor (ancak sýnýflandýrma yapmak için yeterli deðil). Solunum yollarýnda : Buhar veya buðularýn solunmasý tahriþe neden olabilir. tahriþ. Duyarlýlaþma : Deride hassasiyet yaratmasý beklenmemektedir. Tekrarlanan doz : Böbrek: böbrek hasarýna neden olabilir. toksisitesi Mütajenik. : Mütajenik bir tehlike olarak görülmemektedir. Kanserojenlik : Bileþenlerin kanserojen etkisi ile ilgisi bilinmemektedir. Üreme ve Geliþimsel Toksisite : Hayvanlarda fetus toksisitesine neden olmaktadýr; maternal toksisiteye baðlý olarak geliþtiði kabul edilmektedir. 12. EKOLOJÝK BÝLGÝLER Özel olarak bu ürün için ekotoksikolojik veriler saptanmamýþtýr. Verilen bilgi, bileþenlerin bilgisine ve benzer ürünlerde elde edilen ekotoksikolojik bilgilere dayanmaktadýr. Akut Toksisite : Hemen hemen hiç Toksik olmamasý beklenmektedir: LC/EC/IC50 > 100 mg/l (suda yaþayan organizmalara) Hareketlilik : Suda çözünür. Ürün topraða girdiði takdirde yüksek derecede hareketli olacaktýr ve yeraltý sularýný kirletebilir. Dayanýklýlýk/Ayrýþma : Kolaylýkla biyolojik bozunmaya uðrar. Biyolojik birikim : Anlamlý ölçüde biyolojik birikim göstermesi beklenmemektedir. Diðer Ýstenmeyen Etkiler : Ozon tabakasýný inceltme, fotokimyasal ozon yaratma ya da küresel ýsýnmaya neden olma potansiyeli bulunmamaktadýr. 13. BERTARAF EDÝLMESÝ ÝLE ÝLGÝLÝ KONULAR Maddesel Atýk : mümkünse geri kazanýn veya geri dönüþtürün. Yürürlükteki yönetmelikler uyarýnca uygun atýk sýnýflandýrmasý ve atma yöntemlerine karar vermek üzere, oluþan materyalin toksitivite fiziksel özelliklerini belirleme sorumluluðu atýðý üreten tarafa aittir. Çevreye, kanalizasyona veya akarsulara atmayýn. Ambalajlarýn elden çýkarýlmasý : Yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak elden çýkarýnýz, tercihen tanýnan bir toplayýcý veya taþerona teslim ediniz. Toplayýcý veya taþeronun yetkinliði önceden saptanmalýdýr. Yerel mevzuat : Atýklarýn elden çýkarýlmasý yürürlükteki bölgesel, ulusal ve yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olmalýdýr. 14. NAKLÝYE BÝLGÝLERÝ ADR 6/8

7 Bu madde ADR kriterlerine gore tehlikeli olarak sýnýflandýrýlmýyor. RID Bu madde RID kriterlerine gore tehlikeli olarak sýnýflandýrýlmýyor. ADNR Bu materyal ADNR yönetmelikleri uyarýnca tehlikeli olarak sýnýflandýrýlmamaktadýr. IMDG Bu madde IMDG kriterlerine gore tehlikeli olarak sýnýflandýrýlmýyor. IATA (Ülke farklýlýklarý geçerli olabilir) Bu madde IATA kriterlerine gore tehlikeli olarak sýnýflandýrýlmýyor. 15. MEVZUAT BÝLGÝLERÝ Mevzuat bilgilerinin kapsamlý olmasý amaçlanmamaktadýr. Bu materyal için diðer yönetmelikler geçerli olabilir EC Sýnýflandýrmasý : Zararlý. EC Sembolleri : Xn Zararlý. EC Risk Ýbareleri : R22 Eger yutulursa, zararlý. EC Güvenlik Ýbareleri : S2 Çocuklarýn ulaþamayacaðý yerde saklayýn. S13 Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzakta tutun. S46 Yutulduðu takdirde derhal doktora baþvurun ve bu ambalajý veya etiketi gösterin. EINECS : Bütün bileþenler listelenmiþtir ya da polimer bulunmamaktad ýr. TSCA : Bütün bileþenler listelenmiþtir. Sýnýflandýrma tetikleyici bileþenler : Etanediyol içerir. Acýlaþtýrýcý madde içerir. 16. DÝÐER BÝLGÝLER R-ifade(ler)i R22 MGFV Versiyon Numarasý Eger yutulursa, zararlý. : 1.0 Malzeme Güvenlik Verileri : Föyü (MGVF) Geçerlilik Tarihi MGFV Revizyonlarý : Sol kenarda yer alan dikey çubuk ( ) önceki versiyondan bir deðiþikliði göstermektedir. MGFV Yönetmeliði : Bu güvenlik verileri föyünün içeriði ve formatý, Komisyon 7/8

8 Direktifi 91/155/EEC'yi ikinci kez tadil eden 27 Temmuz 2001 tarihli Komisyon Direktifi 2001/58/EC'ye uygundur. MSDS Daðýlýmý : Bu dokümandaki bilgiler bu ürünü ele alabilecek tüm kiþilerin kullanýmýna sunulmalýdýr. Feragat : Bu bilgi mevcut bilgilerimize dayanmaktadýr ve ürün, sadece saðlýk, güvenlik ve çevreye iliþkin gereksinmeler maksadýyla tanýmlanmaktadýr Bu sebeple ürün'ün herhangi spesifik bir özelliðini garanti altýna aldýðý þeklinde yorumlanmamalýdýr 8/8

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün : Ürün Tipi : Antifriz ve soğutucu. Ürün Kodu : 001B0010 Imalatçı/ Tedarikçi : Shell & Turcas Petrol A.S. Karamancilar Is Merkezi Gülbahar Mah. Salih Tozan Sok. No:18

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1. ÜRÜN TANIMI VE ÞÝRKET DETAYI Ürün : Ürün Tipi : Transmisyon yaðý. Ürün Kodu : 901LF079 Imalatçý/ Tedarikçi : Shell & Turcas Petrol A.S. Karamancilar Is Merkezi Gülbahar Mah. Salih Tozan Sok. No:18 B-Blok

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1. ÜRÜN TANIMI VE ÞÝRKET DETAYI Ürün : Ürün Tipi : Proses yaðý. Ürün Kodu : 901L0388 Imalatçý/ Tedarikçi : Shell & Turcas Petrol A.S. Karamancilar Is Merkezi Gülbahar Mah. Salih Tozan Sok. No:18 B-Blok

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün : Ürün Tipi : Ön cam yıkayıcı Ürün Kodu : 001D9799 Imalatçı/ Tedarikçi : Shell & Turcas Petrol A.Ş. Karamancılar Is Merkezi Gulbahar Mh. Salih Tozan Sk.No:18bblk Esentepe-Sisli

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1. MADDE/MÜSTAHZAR TANIMI VE ŞİRKET/KURULUŞ BİLGİLERİ: Ürün Adı Ürün Tipi : Carix AdBlue : Dizel egzoz sistemlerine enjeksiyon için kullanılacak katkı maddesi Ürün Kodu : İmalatçı/ Tedarikçi : Kemetyl

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün : Ürün Tipi : Fren sıvısı Aracın fren ve debriyaj sisteminde sadece hidrolik yağı olarak kullanılır. Ürün Kodu : 901L0310 Imalatçı/ Tedarikçi : Shell & Turcas Petrol

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün : Ürün Tipi : Metal işleme yağı. Ürün Kodu : 550025959 Imalatçı/ Tedarikçi : Houghton Kimya San. A.Ş. İkitelli OSB Esot San. Sit. B Blok No: 6 34303 Başakşehir - İstanbul

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün : Ürün Tipi : Özel otomotiv ürünü. Ürün Kodu : 001A9581 Imalatçı/ Tedarikçi : Shell & Turcas Petrol A.S. Karamancilar Is Merkezi Gülbahar Mah. Salih Tozan Sok. No:18

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün : Ürün Tipi : Kompresör yağı. Ürün Kodu : 001D7783 Imalatçı/ Tedarikçi : Shell & Turcas Petrol A.Ş. Karamancılar Is Merkezi Gulbahar Mh. Salih Tozan Sk.No:18bblk Esentepe-Sisli

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün : Ürün Tipi : Makina yağı. Ürün Kodu : 001D7872 Imalatçı/ Tedarikçi : Shell & Turcas Petrol A.Ş. Karamancılar Is Merkezi Gulbahar Mh. Salih Tozan Sk.No:18bblk Esentepe-Sisli

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün : Ürün Tipi : Yalıtıcı yağ. Ürün Kodu : 001D8374 Imalatçı/ Tedarikçi : Shell & Turcas Petrol A.Ş. Karamancılar Is Merkezi Gulbahar Mh. Salih Tozan Sk.No:18bblk Esentepe-Sisli

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün : Ürün Tipi : Dişli yağlayıcısı. Ürün Kodu : 001D7853 Imalatçı/ Tedarikçi : Shell & Turcas Petrol A.Ş. Karamancılar Is Merkezi Gulbahar Mh. Salih Tozan Sk.No:18bblk

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 630384 2. 0. 1 Madde/Preparat Kullanýmý: Polimer onarým sistemi Ürün Parça Numarasý: 630384, Leak Stop I, 50 x 1200 mm 606006, Leak Stop II, 50 x 3600

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün : Ürün Tipi : Transmisyon yağı. Ürün Kodu : 001D8263 Imalatçı/ Tedarikçi : Shell & Turcas Petrol A.Ş. Karamancılar Is Merkezi Gulbahar Mh. Salih Tozan Sk.No:18bblk

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 659276-B 2. 0. 1 Madde/Preparat Kullanýmý: Engineering Repair Compound Ürün Parça Numarasý: 659276 Saha 1: Wilhelmsen Ships Service Saha 2: Stranveien

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün : Ürün Tipi : Özel otomotiv ürünü. Ürün Kodu : 001A9586 Imalatçı/ Tedarikçi : Shell & Turcas Petrol A.S. Karamancilar Is Merkezi Gülbahar Mah. Salih Tozan Sok. No:18

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 07.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: FLOOR PREPP Sert Polimer Cila Ürünün uygulama alanı:genel Temizlik/Bakım/Hijyen Ürünü Tedarikçi Firma

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 90 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi:

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün : Ürün Tipi : Özel otomotiv ürünü. Ürün Kodu : 001A9583 Imalatçı/ Tedarikçi : Shell & Turcas Petrol A.S. Karamancilar Is Merkezi Gülbahar Mah. Salih Tozan Sok. No:18

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU 1 Maddenin ya da preparatýn özdeþliði ve tedarikçi Ürün Adý: METHANOL Bilgi Formu Numarasý: 661934 4. 0. 0 Madde/Preparat Kullanýmý: Temizleme maddesi, /, Reaktif Ürün Parça Numarasý: 661934 GÜVENLÝK BÝLGÝ

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 777192 3. 0. 2 Madde/Preparat Kullanýmý: Yakýt arýtma Ürün Parça Numarasý: 777192 (25Kg Steel) Saha 1: Wilhelmsen Ships Service AS Saha 2: Strandveien

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 540088 3. 0. 0 Madde/Preparat Kullanýmý: Reaktif Ürün Parça Numarasý: 607828 + 540088 (0.1 liter) Saha 1: Wilhelmsen Ships Service Saha 2: Strandveien

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 24.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: CHEF RINSE Endüstriyel Bulaşık Makinesi Durulama Ürünü Ürünün uygulama alanı: Mutfak Hijyen Sistemleri

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 05.10.2009 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: SEWER LINE Biyolojik Atık Su Arıtma Sistemleri İçin Ön Arıtma ve Koku Giderme Ürünün uygulama alanı:

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre Düzenleme tarihi 1/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR DAİLY MAT Ürün Tanımı Otomatlar için Günlük Temizlik ve Bakım Maddesi Ürün Kodu ZH-008 Ürünün Uygulama Alanı Zemin Hijyeni Üretici/Tedarikçi

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 01.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: CAPTA ASSISTANT TEAD Katkıl, Aktif Oksijen Bazlı Toz Ağartma Ürünü Ürünün uygulama alanı: Çamaşır Hijyen

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU 91/155/ /EEC, 93/112/EC, 2001/58/EC ye göre Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: KRISTALIC Kristalize Yer Cilası Ürünün uygulama alanı: :Genel

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün : Ürün Tipi : Otomotiv ve sanayi gresi. Ürün Kodu : 001D8466 Imalatçı/ Tedarikçi : Shell & Turcas Petrol A.Ş. Karamancılar Is Merkezi Gulbahar Mh. Salih Tozan Sk.No:18bblk

Detaylı

REVİZYON : 02 YAYINLANMA TARİHİ: REVİZYON TARİHİ :

REVİZYON : 02 YAYINLANMA TARİHİ: REVİZYON TARİHİ : 01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün adı: Maratem 106 Dezenfekte Edici El Yıkama Ürünü Maddenin / Preparatın Kullanımı: Profesyonel sanayii ve ticarette temizleme uygulamalarında kullanılacak

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre Düzenleme tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR CARP Ürün Tanımı Kuru Köpük Halı Yıkama Maddesi Ürün Kodu GH-011 Üretici/Tedarikçi Bayer Kimya Temizlik Hijyen ve Kozmetik Ürünleri

Detaylı

ECOFLEX F Fiksatör Güvenlik Bilgi Formu

ECOFLEX F Fiksatör Güvenlik Bilgi Formu ECOFLEX F Fiksatör Güvenlik Bilgi Formu İlk Hazırlama Tarihi: Şubat 2013 Düzenleme No : 00 Uras Tekstil Kimya Turizm San. Ve Tic. A.Ş. Bağlar Mah. Fidan Sok. No:2/C Bağcılar/İstanbul Tel : +90 212 489

Detaylı

YAYINLANMA TARİHİ: REVİZYON TARİHİ : -

YAYINLANMA TARİHİ: REVİZYON TARİHİ : - 01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün adı: Sens Sıvı Sabun Lavanta Maddenin / Preparatın Kullanımı: Sıvı El Yıkama Sabunu Üretici / Tedarikçi: Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU BLUESTEAM A 12

GÜVENLİK BİLGİ FORMU BLUESTEAM A 12 Sayfa No : 1/5 1. KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANITIMI 1.1 Madde veya Ürünün Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Adı : Organik kimyasallar karışımı CAS No : EINECS No : Kullanım Alanları : Kazan

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HOCUT B-217

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HOCUT B-217 HI HOCUT B-217 Sayfa 1/5 Yayım Tarihi: 09.06.09 Revizyon No: 7 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün adı: Ürün kodu: Ürünün kullanımı / tanımı: Firma adı: HOCUT B-217 FRS036/00 Metal

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7440-44-0 231-153-3 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

TRILUBGREASE LX - MSG 692-460 801023

TRILUBGREASE LX - MSG 692-460 801023 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 1 - Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : TRILUBGREASE LX - MSG 692-460 Artikel Numarası: Firma adı : Trilub Kimya İmalat San. ve Tic. Ltd.

Detaylı

FİBRO GEL YayınTarihi: 01.08.2009

FİBRO GEL YayınTarihi: 01.08.2009 1. ÜRÜN ve ŞİRKET TANITIMI Ürün Adı : Kullanım Amacı : İnsektisit Kimyasal Grubu : phenylpyrazole Üretici ve Ruhsat Sahibi: Koru -San Çevre Koruma Kimyasalları San.ve Tic.Ltd.Şti Adres: : 104.Cadde No:138

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 619973 4. 0. 0 Madde/Preparat Kullanýmý: Span gaz Ürün Parça Numarasý: 619973 Minimix disposable cylinder Tedarikçi Adý: Wilhelmsen Ships Service AS

Detaylı

GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU. 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı

GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU. 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Form No: MSDS0855 Sayfa No: 1 / 7 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: CLAX SPOTLESS BOYA VE YAĞ ÇÖZÜCÜ Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen

Detaylı

ECOFLEX Zemin Boyası Güvenlik Bilgi Formu

ECOFLEX Zemin Boyası Güvenlik Bilgi Formu ECOFLEX Zemin Boyası Güvenlik Bilgi Formu İlk Hazırlama Tarihi: Şubat 2013 Düzenleme No : 00 Uras Tekstil Kimya Turizm San. Ve Tic. A.Ş. Bağlar Mah. Fidan Sok. No:2/C Bağcılar/İstanbul Tel : +90 212 489

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR DEZ 920 Ürün Tanımı Gıda

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 15.05.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: FLOOR B 22 Ahşap ve Mobilya Temizleme Ürünü Ürünün uygulama alanı: Genel temizlik/bakım/hijyen ürünü

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU . GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU 1.1 Ürün tanýmlayýcý Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 596023-r 1. 0. 0 Ürün Parça Numarasý: 596023 (200 liter) Head Office:: Wilhelmsen Ships Service AS Address: Strandveien 20, N1324

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın Tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR POLISH Ürün Tanımı Paslanmaz

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR F 10 Ürün Tanımı Konsantre

Detaylı

Üretici/Tedarikçi: Cadde/Posta Kutusu: Kornwestheimer Str. 107. Telefon: 0711-8009-0 Faks: 0711-8009-321

Üretici/Tedarikçi: Cadde/Posta Kutusu: Kornwestheimer Str. 107. Telefon: 0711-8009-0 Faks: 0711-8009-321 91/155/EEC ve ISO 11014-1' e göre Güvenlik Bilgi Formu Yazklks Tarihi: 24.09.2005 Sayfa: 1/6 * 1. Madde/müstahzar ve sirket/is sahibinin tanktkmk Ürün Ürün Adk Üretici/Tedarikçi Bilgisi Üretici/Tedarikçi:

Detaylı

GÜVENLİK VERİLERİ SAYFASI

GÜVENLİK VERİLERİ SAYFASI Sayfa: 1 Derleme tarihi: 02/11/2011 Bölüm 1: Madde/karışım ve şirket/işletmenin tanımlanması 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün adı: 1.2. Madde veya karışımın ilgili belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilen

Detaylı

ULTRASON S 2010 G4 UNCOLORED POLYARYLETHERSULFONE

ULTRASON S 2010 G4 UNCOLORED POLYARYLETHERSULFONE Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/6 1. Madde/Karışım ve Firma Bilgisi ULTRASON S 2010 G4 UNCOLORED POLYARYLETHERSULFONE Kullanım: polimer Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY İletişim adresi: BASF Tuerk

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu SIEGE GEL. 1. Madde/preparasyon ve firma adõ. 2. Bileşimi/bileşenleri konusunda bilgiler

Güvenlik Bilgi Formu SIEGE GEL. 1. Madde/preparasyon ve firma adõ. 2. Bileşimi/bileşenleri konusunda bilgiler Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/8 1. Madde/preparasyon ve firma adõ SIEGE GEL Kullanõm: tarõm ilaçlarõ Firma: BASF Aktiengesellschaft - D-67056 Ludwigshafen Germany İletişim adresi: BASF Tuerk Kimya San.

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıcı Bilgiler Ürün Kodu 1103 Ürün Adı HYFIX FLEXIL (A Bileşeni) İKİ BİLEŞENLİ, LİF TAKVİYELİ, ÇİMENTO BAZLI KİMYASAL VE FİZİKSEL Tanımlama/ Kullanım SU YALITIM MALZEMESİ

Detaylı

PRISTA ADBLUE. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Üre 200-315-5/57-13-6 0,0-32,5 - -

PRISTA ADBLUE. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Üre 200-315-5/57-13-6 0,0-32,5 - - Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista ADBLUE 1.2 Bilinen kullanımları Dizel egzoz sistemlerine enjeksiyon için kullanılacak katkı maddesi 1.3 SDS I sağlayanın

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün : Ürün Tipi : Uçaklar için mineral hidrolik sıvı. Daha fazla bilgi edinmek için www.shell.com/aviation adlı web sitesinde AeroShell Book'a danışın. Ürün Kodu : 001A0050

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOIL BLUE

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOIL BLUE 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde/ Müstahzarın Tanıtılması Ürün adı 1.2 Madde / Müstahzarın Kullanımı Adblue 1.3 Firmanın Tanıtımı MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10013

Detaylı

GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU HOCUT SB-5880

GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU HOCUT SB-5880 HI HOCUT SB-5880 Sayfa 1/5 Yayım Tarihi: 17.12.08 Revizyon No: 4 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞĐRKET / ĐŞ SAHĐBĐNĐN TANITIMI Ürün adı: Ürün kodu: Ürünün kullanımı / tanımı: Firma adı: HOCUT SB-5880 FRS033/00

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/5 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 05.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: PERSONA PEARL S 100 Sedefli Sıvı El Sabunu Ürünün uygulama alanı: Kişisel Hijyen Ürünü Tedarikçi Firma

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün : Ürün Tipi : Kalibrasyon sıvısı. Ürün Kodu : 901L1364 Imalatçı/ Tedarikçi : Shell & Turcas Petrol A.S. Karamancilar Is Merkezi Gülbahar Mah. Salih Tozan Sok. No:18

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 777031 4. 0. 3 Madde/Preparat Kullanýmý: Water treatment Ürün Parça Numarasý: 777031 (25Ltr Plastic) Saha 1: Wilhelmsen Ships Service AS Saha 2: Strandveien

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 16.03.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: CHEF DIP L 10 - Leke Çıkarıcı Toz Ön Daldırma Ürünü Ürünün uygulama alanı: Mutfak hijyen sistemleri

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 24.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: CHEF SOL A 7 Sıvı Elle Yıkama Bulaşık Deterjanı Ürünün uygulama alanı: Çamaşır Hijyen Sistemleri Tedarikçi

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 777033 2. 0. 1 Madde/Preparat Kullanýmý: Water treatment Ürün Parça Numarasý: 777033 (25Ltr plastic) Saha 1: Wilhelmsen Ships Service AS Saha 2: Strandveien

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ürün Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EEC- ISO 11014-1 ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usül ve Esasları Tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Sayfa 1 of 5 MSDS No. 1868879 V000 Revizyon tarihi: 01.07.2011

Detaylı

Hazırlanma Tarihi : Yeni Düzenlenme ve Yayın Tarihi:

Hazırlanma Tarihi : Yeni Düzenlenme ve Yayın Tarihi: ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC ve Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (26.12.2008-27092 Mük) uyarınca hazırlanmıştır.

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1202 Ürün Adı FIXCRETE (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler Acil Durum telefon numarası İKİ BİLEŞENLİ, ÇİMENTO

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARİKÇİ TANIMLAMA Ürün Adı Üretici : İzocam Ekspande Polistren (EPS) : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. 41455 Gebze - Kocaeli TÜRKİYE Telefon Numarası : + 90 262

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

: NF 62 PLASTISOL FLOK TUTKALI

: NF 62 PLASTISOL FLOK TUTKALI 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/5 Ticari İsmi Kullanım Alanı : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz Mah. 109. Sokak No: 8-12 Esenyurt

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU . GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU 1.1 Ürün tanýmlayýcý Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 633149-R 1. 0. 0 Ürün Parça Numarasý: 633149 (6 x 400 ml) Saha 1: Wilhelmsen Ships Service AS Saha 2: Strandveien 20, N1324 Lysaker,

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/7 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi:01.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: CAPTA - Az Köpüren Ağartıcısız Toz Deterjan Ürünün uygulama alanı: Çamaşırhane Hijyen Sistemleri Tedarikçi

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı: SUMA INOX D7 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 5 Form No: MSDS1979 Sayfa No: 1 / 7

Madde/Müstahzar Adı: SUMA INOX D7 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 5 Form No: MSDS1979 Sayfa No: 1 / 7 Form No: MSDS1979 Sayfa No: 1 / 7 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: SUMA INOX D7 Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı: Profesyonel

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Düzenleme tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR FİNAL-P Ürün Tanımı

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı: SUMA DIS D4 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 2 Form No: MSDS3352 Sayfa No: 1 / 6

Madde/Müstahzar Adı: SUMA DIS D4 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 2 Form No: MSDS3352 Sayfa No: 1 / 6 Form No: MSDS3352 Sayfa No: 1 / 6 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: SUMA DIS D4 Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı: Profesyonel

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 1.2. Madde/Müstahzarın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU DEMİR-3-KLORÜR SOLÜSYON GBF NO : 200-011 TARİH : EYLÜL 98 CAS NO: 7705-08-0 1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI

GÜVENLİK BİLGİ FORMU DEMİR-3-KLORÜR SOLÜSYON GBF NO : 200-011 TARİH : EYLÜL 98 CAS NO: 7705-08-0 1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI 1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI Ürün adı : Demir-3-Klorür Solüsyon Formulü : FeCl 3 2-) KİMYASAL BİLEŞİMİ Maddenin kimyasal adı : Demir-3-klorür (FeCl 3 ) Sinonimleri : Demir (III) Klorür

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Eskişehir Karayolu 5. km Bozüyük 11300 BİLECİK Telefon: 0228 314 63 00 Fax: 0228 314 63 05

Eskişehir Karayolu 5. km Bozüyük 11300 BİLECİK Telefon: 0228 314 63 00 Fax: 0228 314 63 05 1 Ürün ve şirket tanımlaması Ürün bilgisi: Epoksi Bazlı Derz Dolgusu Ürün ticari ismi: Şirket ünvanı: VitraFix Epoxy Koramic Yapı Kimyasalları Eskişehir Karayolu 5. km Bozüyük 11300 BİLECİK Telefon: 0228

Detaylı

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/5 Ticari İsmi Kullanım Alanı : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz Mah. 109. Sokak No: 8-12 Esenyurt

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı: SUMA TOZ Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 3 Form No: MSDS0770 Sayfa No: 1 / 6

Madde/Müstahzar Adı: SUMA TOZ Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 3 Form No: MSDS0770 Sayfa No: 1 / 6 Form No: MSDS0770 Sayfa No: 1 / 6 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: SUMA TOZ Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı: Profesyonel

Detaylı

Cas No Kimyasal Maddeler % Konsantrasyon Sınıf R ibareleri 64-17-5 Ethanol %15-30 F R 11 7173-51-5 Dideclydimethylammonıum chlorıde <%1 C R 22,R 34

Cas No Kimyasal Maddeler % Konsantrasyon Sınıf R ibareleri 64-17-5 Ethanol %15-30 F R 11 7173-51-5 Dideclydimethylammonıum chlorıde <%1 C R 22,R 34 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın Tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR ALCOHOL 100 Ürün Tanımı

Detaylı

Yayın Tarihi: 02.04.07 Sayfa 1/5 Versiyon: 01

Yayın Tarihi: 02.04.07 Sayfa 1/5 Versiyon: 01 Yayın Tarihi: 02.04.07 Sayfa 1/5 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIM Ürün Bilgisi Ticari Adı Ürün Kodu Spesifikasyon Kullanım Ruhsat Sahibi Üretici Firma İMPOTEK DİFLUBENZURON SC Acil

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 05.10.2009 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: MAGIC STAR Yağ Tutucu ve Drenaj Hattı için Biyolojik Yağ Giderme Ürünü Ürünün uygulama alanı: Bıo Chem

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU . GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 758136 1. 0. 0 Madde/Preparat Kullanýmý: Smoke detector (12 canister) Ürün Parça Numarasý: 740837 Saha 1: Wilhelmsen Ships Service Saha 2: Strandveien

Detaylı

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ Basım tarihi: 07.05.2012 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır.

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır. BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Özelliği Öncesinde dezenfekte edilen tüm yüzeylerin ve zeminlerin, hastaneler ve bakımevleri gibi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Hazırlama Tarihi:05.08.2015

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Hazırlama Tarihi:05.08.2015 BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Özelliği Zemin temizleyici 1.2. Madde/Müstahzarın Kullanımı Kullanım Alanı 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/5 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: HAND CLEANER Sanayii Tipi Ağır Yağlar için Sıvı El Sabunu Ürünün uygulama alanı: Kişisel hijyen ürünü

Detaylı

Sayfa 1/7 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 12.06.2006 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: ROOM CARE R1-PLUS Ürünün uygulama alanı: Profesyonel genel temizlik/bakım ürünü Üretici/Tedarikçi: Lokal

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : 71-36-3 Kullanım alanları : N-Butanol ağırlıklı olarak boya ve

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : 111-46-6 Kullanım alanları : Polyester, poliüretan ve plastifiyan

Detaylı

GÜVENLİKBİLGİFORMU 1.MADDE/MÜSTAHZARVEŞİRKET/İŞSAHİBİNİNTANITIMI

GÜVENLİKBİLGİFORMU 1.MADDE/MÜSTAHZARVEŞİRKET/İŞSAHİBİNİNTANITIMI GÜVENLİKBİLGİFORMU Yönetmelik (EC) No 1907/2006 (REACH), Madde 31 Revizyon 07-Ağu-2015 tarihi: (AB)YönetmelikNo1907/2006(REACH)Madde31'egöretehlikelimaddelervekarışımlariçinGüvenlikBilgiFormu(GBF) bulunmalıdır.buürün(ab)yönetmeliğino1272/2008(clp)'ninsınıflandırmakriterlerinikarşılamamaktadır.bunedenleböyle

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Tarih: 11.11.2010 L/C No: 941AA00085 Ürün Adı: METADEX PELLET Aktif maddenin kimyasal adı (IUPAC): r-2,c-4, c-6, c-8-tetramethyl-1,3,5,7-tetroxocane

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 0. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün adı: Selin Kolonya Limon Selin Kolonya Portakal Selin Kolonya Lavanta Selin Kolonya Koku Giderici Maddenin / Preparatın Kullanımı : Kozmetik tüketim

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 21.03.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: FLOOR T 50 Köpüğü Ayarlı Döşeme ve Halı Şampuanı Ürünün uygulama alanı: Genel temizlik ürünü Tedarikçi

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU . GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU 1.1 Ürün tanýmlayýcý Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: AIR-r 1. 0. 0 Head Office:: Wilhelmsen Ships Service AS Address: Strandveien 20, N1324 Lysaker, Norway, Tel:(+47) 67 58 45 50

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 607828 4. 0. 0 Madde/Preparat Kullanýmý: Reaktif Ürün Parça Numarasý: 607828 (0.1 liter) Tedarikçi Adý: Wilhelmsen Ships Service AS Tedarikçi Adresi:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Kimyasal yapısı Tanım: Tehlikesiz hammaddelerin ve aşağıda listelenen maddelerin sudaki karışımı.

Kimyasal yapısı Tanım: Tehlikesiz hammaddelerin ve aşağıda listelenen maddelerin sudaki karışımı. Form No: MSDS4748 Sayfa No: 1 / 8 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: TASKI JONTEC BEST F4e Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı:

Detaylı