Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Malzeme Güvenlik Bilgi Formu"

Transkript

1 1. ÜRÜN TANIMI VE ÞÝRKET DETAYI Ürün : Ürün Tipi : Antifriz ve soðutucu. Ürün Kodu : 901NU026 Imalatçý/ Tedarikçi : Shell & Turcas Petrol A.S. Karamancilar Is Merkezi Gülbahar Mah. Salih Tozan Sok. No:18 B-Blok Esentepe TR Sisli/Istanbul Telefon : 1-Ekim-2010 tarihine kadar , 1-Ekim-2010 tarihinden sonra Faks : MSDS için Eposta Baðlantýsý : Bu MSDS içeriği ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen mail atınız. Acil Durum Telefon Numarasý : TEHLÝKELERÝN TANIMI EC Sýnýflandýrmasý : Zararlý. Saðlýk Tehlikeleri : Solunum sistemini hafifçe tahriþ eder Deride orta derecede tahriþe neden olabilir. Gözleri orta derecede tahriþ ediyor. Eger yutulursa, zararlý. Asidoza neden olabilir ve kalp, akciðerler ve böbreklere etki edebilir. Aðýz yoluyla alma uyku haline ve baþ dönmesine yol açabilir. Uzun süreli maruz kalma sonucu organ veya organ sisteminde hasar olasýlýðý; detaylar için bkz. Bölüm 11. Hedef organ(lar): Böbrek. Akciðerler Kardiyovasküler sistem. Bilinçli olarak kötüye kullaným, yanlýþ kullaným veya büyük miktarda maruz kalma birden fazla organda hasara veya ölüme neden olabilir. Belirti ve Semptomlar : Böbrek toksisitesi, idrarda kan bulunmasý ya da artan veya azalan idrar akýþý ile tanýnabilir. Diðer belirti ve semptomlar arasýnda bulantý, kusma, karýn kramplarý, ishal, yutmadan kýsa süre sonra bel aðrýsý ve muhtemelen narkozis ve ölüm sayýlabilir. Yüksek konsantrasyonlarý merkezi sinir sistemi depresyonuna neden olarakbaþ aðrýsý, baþ dönmesi ve mide bulantýsýna yol açabilir; maruz kalmayadevam edilirse, bilinç kaybý ve/veya ölümle sonuçlanabilir. Güvenlik açýsýndan : Normal kullaným koþullarýnda spesifik bir tehlike yok. tehlikeler Çevresel tehlikeler. : Çevre için tehlikeli olarak sýnýflandýrýlmamýþtýr. 3.ÜRÜN ÝÇERÝK BÝLGÝSÝ Preparatýn tanýmý : Monoetilen glikol ve inhibitör paketi karýþýmý. 1/8

2 Tehlikeli Bileþenler Kimyasal Taným CAS EINECS Sembol(ler R-ifade(ler)i Konsantrasyon ) Etanediyol ,00-60,00 % Ek Bilgi : EC R-terimlerinin tam metni için 16. Bölüme bakýn. 4. ÝLK YARDIM ÖNLEMLERÝ Genel Bilgiler : ERTELEMEYÝN. Kurbaný sakinleþtirin. Derhal týbbi tedavi alýn. Soluma : Açýk havaya çýkarýn. Eðer hemen kendine gelmiyorsa, ek tedavi için en yakýn týp merkezine nakledin. Deriyle Temas : Bulaþmýþ giysileri çýkarýn. Maruz kalmýþ bölgeye su dökün ve þayet varsa sabunla yýkamaya devam edin. Kalýcý bir tahriþ oluþmuþsa týbbi yardýma baþvurun. Gözle Temas : Bol suyla gözleri yýkayýn. Kalýcý bir tahriþ oluþmuþsa týbbi yardýma baþvurun. Yutma : ERTELEMEYÝN. Yutulursa, kusturmaya çalýþmayýn: tedavi için en yakýn saðlýk merkezine gidin. Aniden kusma olursa, nefes borusunun týkanmasýný önlemek için baþýnýzý kalça düzeyinin altýnda tutun. Hekime Tavsiye : HEMEN TEDAVÝ SON DERECE ÖNEMLÝDÝR! Tercih edilen tedavi, hemen bir saðlýk merkezine sevk, aktifleþtirilmiþ odun kömürü verilmesi, mide yýkama ve/veya mideden gýda ve sývýlarýn emilmesi dahil uygun tedavi yöntemlerinin kullanýlmasýdýr. Eðer yukarýdaki tedavi yöntemlerinden hiçbiri mevcut deðilse ve bu tür bir tedavi yöntemi uygulamadan önce bir saat daha geçeceði tahmin ediliyorsa, IPECAC þurubu (CNS depresyonu belirtileri varsa kontraendikedir) kullanýlarak kusturulmasý uygun olabilir. Bu, uzman tavsiyesine göre tek tek vakalarýn durumuna göre uygulanmalýdýr. Diðer özel tedaviler, etanol tedavisi, asidoz tedavisi ve hemodiyalizi içerebilir. Gecikmeden bir uzmana baþvurun. 5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERÝ Acil müdahale personeli dýþýnda herkesi yangýn alanýndan uzaklaþtýrýn. Spesifik Tehlikeler : Tehlikeli yanma ürünleri þunlarý içerebilir: Havadaki katý ve sývý partiküllerle gazýn (duman) kompleks bir karýþýmý. Karbon monoksit. Tanýmlanmamýþ organik ve inorganik bileþikler. Uygun Yangýn Söndürme Ortamý Uygun Olmayan Söndürücü Madde Ýtfaiyeciler için Koruyucu Donaným. : Köpük, su püskürtme veya su zerrecikleri. Kuru kimyasal toz, karbon dioksit, kum ve toprak sadece küçük yangýnlarda kullanýlabilir. : Fýskiyede su kullanmayýnýz. : Kapalý bir alanda bir ateþe yaklaþýrken, solunum aparatýný da içeren uygun koruyucu donaným kullanýnýz. 2/8

3 6.KAZA SONUCU YAYILMALARA KARÞI ÖNLEMLER Dökülmüþ veya salýverilmiþ materyalle temastan kaçýnýn. Kiþisel koruyucu donanýmýn seçimine iliþkin tavsiyeler için Materyal Güvenlilik Verileri Belgesi Bölüm 8'e bakýnýz. Malzemenin atýlmasý hakkýnda bilgi almak için 13. Bölümüne bakýnýz. Tüm ilgili yerel ve ulusal yönetmeliklere uyunuz. Koruyucu önlemler : Deriyle ve gözlerle temas etmesinden kaçýnýn. Çevre kirliliðini önlemek için, zararlý maddeleri kontrol altýndatutacak uygun bir sistem kullanýn. Tuz, toprak veya diðer uygunbariyerleri kullanarak, kanalizasyon, su kanalý veya nehirleredökülmesini ya da karýþmasýný engelleyin. Temizleme Yöntemleri : Büyük ölçekli sývý dökülmelerinde (> 1 bidon), geri kazanmak veya güvenli biçimde bertaraf etmek için, vakumlu bir araç gibi mekanik bir yöntemle bir tanka alýn. Kalýntýlarý suyla yýkayarak uzaklaþtýrmayýn. Kirlenmiþ atýk gibi iþleme sokunuz. Kalýntýlarýn ya buharlaþmasýna izin verin ya da uygun emici bir madde kullanarak emdirip uzaklaþtýrýn ve güvenli biçimde betaraf edin. Kirlenmiþ topraðý uzaklaþtýrýn ve güvenli biçimde bertaraf edin. Küçük ölçekli sývý dökülmelerinde (< 1 bidon), geri kazanmak veya güvenli biçimde bertaraf etmek için, mekanik bir yöntemle, etiketlenmiþ ve sýzdýrmazlýk saðlanmýþ bir konteynere alýn. Kalýntýlarýn ya buharlaþmasýna izin verin ya da uygun emici bir madde kullanarak emdirip uzaklaþtýrýn ve güvenli biçimde betaraf edin. Kirlenmiþ topraðý uzaklaþtýrýn ve güvenli biçimde bertaraf edin. Ek Tavsiye : Önemli miktarda sýzýntýlarýn kontrol atýna alýnamamasý halinde, yerel yetkililer durumdan haberdar edilmelidir. 7. ELLEME VE DEPOLAMA Genel Önlemler : Buhar, sis ve aerosollarýn solunmasý riski varsa, yerel egzos havalandýrmayý kullanýn. Yangýnlarý önlemek için bulaþmýþ bütün bezleri veya temizlik malzemelerini uygun bir þekilde atýn. Bu veri föyündeki bilgileri, bu malzemenin güvenli bir biçimde elleçlenmesi, depolanmasý ve atýlmasý için uygun kontrollerin belirlenmesine yardýmcý olmak üzere, yerel koþullara iliþkin bir risk deðerlendirmesinde girdi olarak kullanýn. Elleçleme : Deriyle uzun süreli ya da tekrarlý biçimde temasýndan kaçýnýn. Buhar ve/veya buðu solumaktan kaçýnýn. Fýçýlardaki ürün ele alýnýrken, koruyucu ayakkabýlar giyilmeli ve uygun ele alma ekipmaný kullanýlmalýdýr. Depolama : Konteyneri serin ve iyi havalandýrýlmýþ bir yerde aðzý sýkýca kapalý olarak saklayýn. Uygun biçimde etiketlenmiþ ve kapatýlabilen konteynerler kullanýn. Saklama Sýcaklýðý: 0-50 C / F Önerilen Materyaller : Konteyner veya konteyner astarlarý için, orta karbonlu çelik veya yüksek yoðunluklu polietilen kullanýn. 3/8

4 Uygun Olmayan : Çinko. Galvanize malzemelerle temas etmesinden kaçýnýn. Materyaller Ek Bilgi : Polietilen konteynerler, þekil olarak çarpýlma riskinden ötürü yüksek sýcaklýklara maruz býrakýlmamalýdýr. 8. ÜRÜNE MARUZ KALMA SINIRI/KÝÞÝSEL KORUMA Mesleki Maruz Kalma Sýnýrlarý Madde Kaynak Tip ppm mg/m3 Ýþaretleme Düzeni (Notasyon) Etanediyol ACGIH Ceiling [Aerosol.] 100 mg/m3 Madde Kaynak Tehlike Tayini Etanediyol ACGIH Ýnsanlar için karsinojen olarak sýnýflandýrýlamaz. Maruz Kalma Kontrolleri : Koruma düzeyi ve gerekli kontrollerin tipleri potansiyel maruk kalma koþullarýna baðlý olarak farklýlýk gösterecektir. Yerel koþullara iliþkin bir risk deðerlendirmesine dayanarak kontrolleri seçiniz. Uygun önlemler þunlarý içerir: Havadaki konsantrasyonlarý kontrol altýna almak için yeterli havalandýrma. Maddenin ýsýtýldýðý, püskürtüldüðü veya buðu haline getirildiði ortamlarda, havada oluþan konsantrasyonlarýn artma potansiyeli dahayüksektir. Kiþisel Koruyucu Donanýmý : Kiþisel koruyucu donanýmý (KKD) önerilen ulusal standartlara uymalýdýr. KKD tedarikçilerinden kontrol edin. Solunum Korumasý : Normal kullaným kosullarý altýnda genellikle solunum korunmasýna ihtiyac yoktur. Ýyi sýnai hijyen yöntemlerine uygun olarak, madde solunmasýný önlemek için önlem alýnmalýdýr. Havadaki konsantrasyonun iþçi saðlýðýný korumak için yeterli derecede kontrol edilemediði yerlerde, ilgili yerin þartlarýna göre seçilmiþ ve yerel mevzuata uygun koruyucu nefes cihazlarý kullanýn. Koruyucu nefes cihazlarý tedarikçileri ile durumu görüþün. Hava filtreli nefes cihazlarýnýn kullanýlabildiði yerlerde uygun bir maske-filtre ikilisi seçin. Birleþik partikül/organik gaz ve buharlarý [kaynama noktasý >65 C (149 F)] için uygun bir filtre seçin. El Koruma : Ürünle el temasýnýn meydana gelebileceði durumlarda, ilgili standartlara (örn., Avrupa: EN374, ABD: F739) göre onaylanmýþ, aþaðýdaki malzemeden yapýlma eldivenlerin kullanýlmasý uygun kimyasal koruma saðlayabilir: PVC, neopren veya nitril plastik eldiven. Bir eldivenin uygunluðu ve dayanýklýlýðý, kullanýma, yani temasýn sýklýðý ve süresi, eldiven malzemesinin kimyasal direnci, eldivenin kalýnlýðý ve el ve parmaklarýn içinde ustalýkla kullanýlabilmesine baðlýdýr. Eldiven tedarikçilerinden daima tavsiye alýn. Kirlenmiþ eldivenler deðiþtirilmelidir. Etkin el bakýmý saðlamak için bireysel hijyen önemlidir. Eldivenleryalnýzca eller temizken giyilmelidir. Eldivenleri kullandýktan sonra,eller iyice yýkanmalý ve kurulanmalýdýr. Parfüm içermeyen birnemlendiricinin 4/8

5 kullanýlmasý önerilir. Gözün Korunmasý : Sýçramalarýn meydana gelme olasýlýðý varsa emniyet gözlüðü ya da tam yüz siperi kullanýnýz. Koruyucu Giysi : Standart iþ giysilerinin ötesinde cilt korumasý olaðan koþullarda gerekli deðildir. Ýzleme Yöntemleri : OEL ile uyum saðlandýðýný ya da maruz kalma kontrollerinin yeterli olduðunu teyit etmek için iþçilerin nefes aldýklarý bölgelerde ya da genel olarak iþyerinde havadaki maddelerin konsantrasyonlarýnýn izlenmesi gerekebilir. Bazý maddeler için biyolojik izleme uygun olabilir. Çevresel Maruz Kalma Kontrolleri 9. FÝZÝKSEL VE KÝMYASAL ÖZELLÝKLER : Ortama yayýlmasýný en alt düzeye indirin. Yerel çevre yasalarýyla uyumluolduðundan emin olmak için çevre deðerlendirmesi yapýlmalýdýr. Görünüm : Yeþil. Oda sýcaklýðýnda sývý. Koku : Özellik. ph : Tipik 7,5-8,2 Ýlk Kaynama Noktasý ve : Tipik > 115 C / > 239 F tahmini deðer(ler) Kaynama Aralýðý Donma noktasý. : Tipik -36 C / -33 F Parlama noktasý : > 115 C / 239 F Üst / alt Yanabilirlik ya da : 3-15 %(V) Patlama sýnýrlarý Kendiliðinden ateþleme : > 200 C / 392 F sýcaklýðý Buhar basýncý : Herhangi bir veri bulunmamaktadýr Yoðunluk : Tipik kg/m3 'de 20 C / 68 F Suda çözünürlük : Tamamen Çözülgen Bölünme katsayýsý: n- : Herhangi bir veri bulunmamaktadýr oktanol/su Kinematik viskozite : Herhangi bir veri bulunmamaktadýr Buhar yoðunluðu (hava=1) : Herhangi bir veri bulunmamaktadýr Buharlaþma hýzý : Herhangi bir veri bulunmamaktadýr (nbuac=1) 10. KARARLILIK VE REAKTÝVÝTE Kararlýlýk Kaçýnýlmasý Gereken Koþullar Kaçýnýlmasý Gereken Materyaller Tehlikeli Ayrýþma Ürünleri : Kararlý. : Aþýrý ýsý düzeyleri ve doðrudan güneþ ýþýðý. : Güçlü oksitleyici reaktifler. : Normal depolama sýrasýnda zararlý bozunma ürünlerinin oluþmasý beklenmez. 11. TOKSÝKOLOJÝK BÝLGÝLER Deðerlendirme için temel : Verilen bilgiler bileþenlere ait verilere ve benzer toksikolojik ürünlere dayanmaktadýr. Akut Oral Toksisite / Aðýz Yoluyla Akut Zehirleme : Avrupa Komisyonu tarafindan zararli siniflandirilir. Agýz youluyla akut zehirlenmede kemirgenler ve insan arasýnda 5/8

6 belirgin fark mevcuttur, insan kemirgenlerden cok daha hassasdýr. Tahmini ölümcül doz insanlar icin 100 ml (1/2 bardak) dir. Bu maddenin kedi ve köpekler icin de zehirli ve yeme suretiyle potonsiyel oldurucu gostermistir. Aðýz yoluyla alma uyku haline ve baþ dönmesine yol açabilir. Akut Dermal Toksisite / : Düþük toksisiteli olmasý beklenir: LD50 >2000 mg/kg, Tavþan Akut Deri Zehirlemesi Deride tahriþ. : Deride orta derecede tahriþe neden olabilir (ancak sýnýflandýrma yapmak için yeterli deðildir). Gözde tahriþ. : Gözleri orta derecede tahriþ ediyor (ancak sýnýflandýrma yapmak için yeterli deðil). Solunum yollarýnda : Buhar veya buðularýn solunmasý tahriþe neden olabilir. tahriþ. Duyarlýlaþma : Deride hassasiyet yaratmasý beklenmemektedir. Tekrarlanan doz : Böbrek: böbrek hasarýna neden olabilir. toksisitesi Mütajenik. : Mütajenik bir tehlike olarak görülmemektedir. Kanserojenlik : Bileþenlerin kanserojen etkisi ile ilgisi bilinmemektedir. Üreme ve Geliþimsel Toksisite : Hayvanlarda fetus toksisitesine neden olmaktadýr; maternal toksisiteye baðlý olarak geliþtiði kabul edilmektedir. 12. EKOLOJÝK BÝLGÝLER Özel olarak bu ürün için ekotoksikolojik veriler saptanmamýþtýr. Verilen bilgi, bileþenlerin bilgisine ve benzer ürünlerde elde edilen ekotoksikolojik bilgilere dayanmaktadýr. Akut Toksisite : Hemen hemen hiç Toksik olmamasý beklenmektedir: LC/EC/IC50 > 100 mg/l (suda yaþayan organizmalara) Hareketlilik : Suda çözünür. Ürün topraða girdiði takdirde yüksek derecede hareketli olacaktýr ve yeraltý sularýný kirletebilir. Dayanýklýlýk/Ayrýþma : Kolaylýkla biyolojik bozunmaya uðrar. Biyolojik birikim : Anlamlý ölçüde biyolojik birikim göstermesi beklenmemektedir. Diðer Ýstenmeyen Etkiler : Ozon tabakasýný inceltme, fotokimyasal ozon yaratma ya da küresel ýsýnmaya neden olma potansiyeli bulunmamaktadýr. 13. BERTARAF EDÝLMESÝ ÝLE ÝLGÝLÝ KONULAR Maddesel Atýk : mümkünse geri kazanýn veya geri dönüþtürün. Yürürlükteki yönetmelikler uyarýnca uygun atýk sýnýflandýrmasý ve atma yöntemlerine karar vermek üzere, oluþan materyalin toksitivite fiziksel özelliklerini belirleme sorumluluðu atýðý üreten tarafa aittir. Çevreye, kanalizasyona veya akarsulara atmayýn. Ambalajlarýn elden çýkarýlmasý : Yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak elden çýkarýnýz, tercihen tanýnan bir toplayýcý veya taþerona teslim ediniz. Toplayýcý veya taþeronun yetkinliði önceden saptanmalýdýr. Yerel mevzuat : Atýklarýn elden çýkarýlmasý yürürlükteki bölgesel, ulusal ve yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olmalýdýr. 14. NAKLÝYE BÝLGÝLERÝ ADR 6/8

7 Bu madde ADR kriterlerine gore tehlikeli olarak sýnýflandýrýlmýyor. RID Bu madde RID kriterlerine gore tehlikeli olarak sýnýflandýrýlmýyor. ADNR Bu materyal ADNR yönetmelikleri uyarýnca tehlikeli olarak sýnýflandýrýlmamaktadýr. IMDG Bu madde IMDG kriterlerine gore tehlikeli olarak sýnýflandýrýlmýyor. IATA (Ülke farklýlýklarý geçerli olabilir) Bu madde IATA kriterlerine gore tehlikeli olarak sýnýflandýrýlmýyor. 15. MEVZUAT BÝLGÝLERÝ Mevzuat bilgilerinin kapsamlý olmasý amaçlanmamaktadýr. Bu materyal için diðer yönetmelikler geçerli olabilir EC Sýnýflandýrmasý : Zararlý. EC Sembolleri : Xn Zararlý. EC Risk Ýbareleri : R22 Eger yutulursa, zararlý. EC Güvenlik Ýbareleri : S2 Çocuklarýn ulaþamayacaðý yerde saklayýn. S13 Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzakta tutun. S46 Yutulduðu takdirde derhal doktora baþvurun ve bu ambalajý veya etiketi gösterin. EINECS : Bütün bileþenler listelenmiþtir ya da polimer bulunmamaktad ýr. TSCA : Bütün bileþenler listelenmiþtir. Sýnýflandýrma tetikleyici bileþenler : Etanediyol içerir. Acýlaþtýrýcý madde içerir. 16. DÝÐER BÝLGÝLER R-ifade(ler)i R22 MGFV Versiyon Numarasý Eger yutulursa, zararlý. : 1.0 Malzeme Güvenlik Verileri : Föyü (MGVF) Geçerlilik Tarihi MGFV Revizyonlarý : Sol kenarda yer alan dikey çubuk ( ) önceki versiyondan bir deðiþikliði göstermektedir. MGFV Yönetmeliði : Bu güvenlik verileri föyünün içeriði ve formatý, Komisyon 7/8

8 Direktifi 91/155/EEC'yi ikinci kez tadil eden 27 Temmuz 2001 tarihli Komisyon Direktifi 2001/58/EC'ye uygundur. MSDS Daðýlýmý : Bu dokümandaki bilgiler bu ürünü ele alabilecek tüm kiþilerin kullanýmýna sunulmalýdýr. Feragat : Bu bilgi mevcut bilgilerimize dayanmaktadýr ve ürün, sadece saðlýk, güvenlik ve çevreye iliþkin gereksinmeler maksadýyla tanýmlanmaktadýr Bu sebeple ürün'ün herhangi spesifik bir özelliðini garanti altýna aldýðý þeklinde yorumlanmamalýdýr 8/8

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün : Ürün Tipi : Transmisyon yağı. Ürün Kodu : 001D8263 Imalatçı/ Tedarikçi : Shell & Turcas Petrol A.Ş. Karamancılar Is Merkezi Gulbahar Mh. Salih Tozan Sk.No:18bblk

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün : Ürün Tipi : Karayollarındaki dizel motorlar için yakıt. Ürün Kodu : 002D2252 Imalatçı/ Tedarikçi : Shell & Turcas Petrol A.Ş. Karamancılar Is Merkezi Gulbahar Mh.

Detaylı

Malzeme Güvenlik Verileri Föyü

Malzeme Güvenlik Verileri Föyü 1. MADDE/PREPARAT VE ŞİRKET/İŞLETMENİN TANIMI Madde Adı : Ürün Kodu : S1111 İmalatçı/Tedarikçi : The Shell Company of Turkey Limited Karamancılar İş Merkezi Esentepe-Şişli TR-34394 Istanbul Turkey Telefon

Detaylı

Malzeme Güvenlik Verileri Föyü

Malzeme Güvenlik Verileri Föyü 1. MADDE/PREPARAT VE ġġrket/ġġletmenġn TANIMI Madde Adı : Kullanım alanları : Polistiren, kauçuklar ve reçinelerin üretimi için baz kimyasal. Ürün Kodu : Q9211, Q9215 Ġmalatçı/Tedarikçi : Shell Chemicals

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : 64742-81-0 Kullanım alanları : Aromatik bir kimyasal çeşidi olan

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 453/2010 EC ye göre) Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 453/2010 EC ye göre) Motorin GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 45/2010 EC ye göre) Motorin 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KULLANIM TEDARİKÇİ ACİL DURUM TELEFONU Motorin Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak

Detaylı

Tarihli Güvenlik Veri Levhasý 9/1/2012, Uyarlamalar 1

Tarihli Güvenlik Veri Levhasý 9/1/2012, Uyarlamalar 1 Tarihli Güvenlik Veri Levhasý 9/1/2012, Uyarlamalar 1 1. MADDE/KARIÞIM VE ÞÝRKET/MÜESSESEYE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER 1.1 Ürün belirleyici Preparatlarýn tanýmlanmalarý TÝCARÝ ADI: COLORANTE VERDE TÝCARÝ KOD: PPVERDE

Detaylı

Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Sayfa: 1 / 7 Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) BÖLÜM 1: Madde, karýþým ve iþletme tanýmlamasý 1.1. Ürün tanýmlayýcýlar

Detaylı

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 -

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 - Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista Yaz cam Suyu 1.2 Bilinen kullanımları Ön cam yıkayıcı. Araç bakımı, yıkama sıvısı. 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri.

Detaylı

GOLD SUPER 20W-50 Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139024 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.2011. Benzinli Motor Yağı

GOLD SUPER 20W-50 Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139024 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.2011. Benzinli Motor Yağı Sayfa No: 1/18 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 139024 Ürün Tanımı 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Kullanım Alanı Benzinli Motor Yağı, üstün kaliteli baz yağlar

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU 1 Maddenin ya da preparatýn özdeþliði ve tedarikçi Ürün Adý: METHANOL Bilgi Formu Numarasý: 661934 4. 0. 0 Madde/Preparat Kullanýmý: Temizleme maddesi, /, Reaktif Ürün Parça Numarasý: 661934 GÜVENLÝK BÝLGÝ

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI 1.1. Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı : Motorin 1.2. Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak kullanılmaz.

Detaylı

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40 Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista SHPD 15W-40 1.2 Bilinen kullanımları Multigrade Motor Yağı 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri. Yeşilköy/ISTANBUL

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 286001 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Tespit Elemanı 1.3 Üretici Firma: Firma Adı STAR

Detaylı

Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136025 CAS No 101-68-8 EINECS No 202-966-0 Molekül Formülü C 15 H 10 N 2 O 2 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Yapısal

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 26 Aralık 2008 tarihli, 27092 mükerrer sayılı, "T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının

Detaylı

İDEA MGA 1690. : Çimento üretiminde dayanım arttırıcı, öğütme kolaylaştırıcı

İDEA MGA 1690. : Çimento üretiminde dayanım arttırıcı, öğütme kolaylaştırıcı 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün Adi : idea MGA 1690 Sayfa: 1/6 Kullanım Alanı Üretici Firma : Çimento üretiminde dayanım arttırıcı, öğütme kolaylaştırıcı : İdea Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş. Aydınevler

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde/preparat kimliği Maddenin/karışımın kullanımı Sürüm # 01 Yayınlanma tarihi Revizyon tarihi - CAS # Teflon katkı maddeli yağlayıcı

Detaylı

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111 Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 139049 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı hidrolik fren yağı, özel sentetik esaslı bir sıvı olup motorlu araçların

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 139051 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Cam suyunun ve cam yıkama sisteminin donmasını önleyen deterjan ve methanol

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ŞİRKET VE ÜRÜN TANIMI 15.03.2012 ÜRÜN İSMİ : MANIFESTO 24 EC AKTİF MADDE : OXYFLUORFEN ÜRÜN KODU : ERTKİM 054 ÜRÜN TİPİ : HERBİSİT ŞİRKET ADI : ERTAR KİMYA TARIM URUNLERİ LTD. ADRES : HACI SABANCI ORGANİZE

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S.

Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S. Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S. Ürün adı: DURSBAN* 4 Insecticide Çıkarma tarihi: 2012/05/03 Basım Tarihi : 03 May 2012 Dow AgroSciences A.S. belgenin tamamında önemli bilgiler bulunduğundan,

Detaylı

1.2 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kimyasal maddenin/preparatın kullanımı

1.2 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kimyasal maddenin/preparatın kullanımı 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı Ticari ismi Madde adı Madde no. : : : 252-104-2 (EINECS) 1.2 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen

Detaylı

Versiyon 2 - Bu sürüm önceki tüm versiyonların yerine geçer. Revizyon Tarihi 01.07.2011 Basım Tarihi: 01.07.2011

Versiyon 2 - Bu sürüm önceki tüm versiyonların yerine geçer. Revizyon Tarihi 01.07.2011 Basım Tarihi: 01.07.2011 1.ġĠRKET VE ÜRÜN TANIMI 1.1. Ürün Tanımı Ürün ismi : Tasarım Kodu : A12720B 1.2 Ürünün TanımlanmıĢ ve Önerilen Ġlgili Kullanım Alanları Kullanım Alanı : Rodentisit 1.3 Güvenlik Bilgi Formunu Sağlayan Firma

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Karışımı tanımlama:

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S.

Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S. Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S. Ürün adı: PORTER* Super 90 SC Fungicide Çıkarma tarihi: 2012/12/19 Basım Tarihi : 19 Dec 2012 Dow AgroSciences A.S. belgenin tamamında önemli bilgiler bulunduğundan,

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 1 MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün Adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Uygun olmayan kullanım

Detaylı

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123002 Ürün Kodu Q - 202 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak

Detaylı

1.2 Madde ve karışımın tanımlanan ilgili kullanımları ve kullanılmaması gereken alanları.

1.2 Madde ve karışımın tanımlanan ilgili kullanımları ve kullanılmaması gereken alanları. 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (R.G.11/03/2002-24692) ne uygun olarak hazırlanmıştır - 1272/2008 CLP; 453/2010 GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tarihi Sürüm 15/08/2013 4 BÖLÜM

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193157 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193157 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012 Sayfa No: 1/18 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193157 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Atık ve içme suyu arıtımında çöktürücü olarak, metallerde yüzey temizleyici

Detaylı