POSTMENOPOZAL OSTEOPOROZDA EGZERSÜZ VE KALSÜYUM TEDAVÜSÜNÜN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "POSTMENOPOZAL OSTEOPOROZDA EGZERSÜZ VE KALSÜYUM TEDAVÜSÜNÜN"

Transkript

1 Romatizma, Cilt: 16, SayÝ: 2, POSTMENOPOZAL OSTEOPOROZDA EGZERSÜZ VE KALSÜYUM TEDAVÜSÜNÜN ETKÜNLÜÚÜ Esma Ceceli 1, Selda KÝsaoÛlu 1, Meryem Sara oûlu 1, Seher KocaoÛlu 1, Z. Rezan YorgancÝoÛlu 1 ZET Bu alýßma postmenopozal osteoporozu olan hastalarda egzersizin etkinliûini gšstermek amacýyla planlandý. alýßmaya postmenopozal osteoporozu olan 14 kadýn alýndý. BaßlangÝ taki L 2-4 kemik mineral yoûunluûu (KMY) deûerleri DEXA ile šl ŸldŸ. AltÝ ay sÿre ile, haftada Ÿ gÿn doktor gšzetiminde egzersiz yaptýrýldý ve gÿnde 1000 mg kalsiyum verildi. Egzersiz olarak dk ÝsÝnma, dk sýrt ekstansšrleri ve karýn kaslarýna yšnelik egzersiz ve 10 dk germe egzersizleri uygulandý. Bu sÿre sonunda kontrol KMY šl ŸldŸ. BaßlangÝ ve bitiß KMYÕlarÝ Wilcoxon testi ile karßýlaßtýrýldý. HastalarÝn baßlangý KMY 0,728 gr/cm 2 ile 0,982 gr/cm 2 arasýnda deûißiyordu. AltÝ ay sonraki KMY ise 0,769 gr/cm 2 ile 1,029 gr/cm 2 arasýnda deûißiyordu. KMY deûerleri bÿtÿn hastalarda arttý. BaßlangÝ ve bitiß KMY arasýndaki fark istatistiksel olarak anlamlý bulundu (p=0,001). Postmenopozal bayanlarda dÿzenli egzersiz ve kalsiyum alýmýnýn kemik yoûunluûu Ÿzerinde pozitif etkisi olduûu ve kemik yoûunluûunu artýrdýûý sonucuna varýldý. Anahtar Kelimeler: Postmenopozal osteoporoz, egzersiz SUMMARY THE EFFICACY OF EXERCISE AND CALCIUM TREATMENT IN POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS This study was planned to examine whether there is a role of exercise in improving bone mineral density (BMD) in female with postmenopausal osteoporosis. 14 female with postmenopausal osteoporosis participated in the study. L 2-4 BMD of the subjects was measured by DEXA. The subjects performed exercise three days a week for six months. Exercise sessions consisted of minutes of warm-up, minutes of abdominal and back muscle strengthening exercises and 10 minutes of cool down periods. In addition to exercise 1000 mg of calcium was given to all subjects. At the end of six months control BMD was measured. Initial and control BMD values were compared by Wilcoxon test. The BMD of L 2-4 at the beginning was between 0,728 gr/cm 2 and 0,982 gr/cm 2 and the BMD values at the end of six months were between 0,769 gr/cm 2 and 1,029 gr/cm 2. The BMD values were increased in all of the patients and the difference was statistically significant (p=0,001). The results of this study indicate that regular exercise and calcium intake had a positive effect on BMD. Key Words: Postmenopausal osteoporosis, exercise GÜRÜÞ Osteoporoz dÿßÿk kemik kÿtlesi ve kemik dokunun mimari yapýsýnýn bozulmasýyla karakterize bir hastalýktýr ve kemiûin kýrýlganlýûýnýn artmasýna ve kýrýklara neden olur (1). Bu nedenle korunulmasý ve tedavi edilmesi gereken ciddi bir saûlýk sorunudur (2). Yaßa baûlý kemik ve kas gÿcÿ kaybý šnlenemez (3,4). Kas gÿcÿ korunursa kemik kaybý bir miktar šnlenir. Kemik kaybýný geri dšndÿrmek i in bir 1 S.B. Ankara EÛitim ve AraßtÝrma Hastanesi FTR KliniÛi

2 Ceceli ve ark. 91 tedavi stratejisi yoktur, asýl hedef kaybý šnlemek olmalýdýr. Osteoporozun patogenezinde kemik dokusunun miktarý, hormonal ve nutrisyonel durum, genetik yapý, fiziksel aktiviteler ve mekanik kullaným rol oynamaktadýr (3,5). Hormonal ve nutrisyonel faktšrler medikal tedavi ile kompanze edilirken mekanik yÿklenme i in egzersiz gereklidir. Kas gÿcÿ ile vertebral KMY arasýnda direkt ilißkili bulunmußtur (6,7). Yeterli kas kontraksiyonunun olmadýûý durumlarda kortikal ve trabekÿler kemikte kayýp olur (4). Ümmobilizasyonun da osteoporoz nedeni oldu- Ûu a ÝktÝr (8). Bu nedenle osteoporozda egzersiz Ÿzerinde durulmasý gerekli bir tedavi yšntemi olmalýdýr. Egzersizin kemik kaybýný šnlemedeki rolÿ son yýllarda bir ok araßtýrmacý tarafýndan araßtýrýlmýßtýr. zellikle aûýrlýk taßýyarak yapýlan egzersizlerin ve kas kontraksiyonunun kemik dokusu Ÿzerinde koruyucu etkisi olduûu bir ok alýßmada bildirilmißtir (6,7,9-12). DŸzenli egzersiz ayrýca kaslarda koordinasyonu artýrdýûý i in dÿßme riskini azaltýr, postÿrÿ dÿzeltir (13-15). Bu alýßma postmenopozal osteoporozu olan kadýnlarda dÿzenli egzersiz ve gerekli kalsiyum alýmýnýn KMY Ÿzerine etkisini araßtýrmak amacýyla planlanmýßtýr. 3. KMY Ÿzerinde etkisi olabilecek ila kullanýmý šykÿsÿnÿn olmamasý. 4. Serum kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz, total protein, albumin ve 24 saatlik idrarda kalsiyum deûerlerinin normal olmasý. Bu kriterlere uyan hastalarýn yaßlarý, boylarý, kilolarý, L 2-4 KMY deûerleri kaydedildi. KMY, DEXA ile šl- ŸldŸ. Hastalara altý ay sÿreyle haftada Ÿ gÿn, bir saat egzersiz programý uygulandý. Buna ek olarak gÿnde 1000 mg kalsiyum diyet ile veya tablet formunda verildi. Egzersiz programýnda šnce hastalarýn dk bisiklet veya koßu bandý ile ÝsÝnmalarÝ saûlandý. SonrasÝnda dk omuz ve kal a evresindeki kaslara ROM, sýrt kaslarýna ve abdominal kaslara, omuz evresi ve kal a evresindeki kaslara izometrik- izotonik gÿ lendirme egzersizleri yaptýrýldý. KarÝn kaslarýna egzersiz yaptýrýlýrken aßýrý gšvde fleksiyonundan ka ÝnÝldÝ. ProgramÝn son kýsmýnda dk sÿreyle tÿm kas gruplarýna germe egzersizi yaptýrýldý. AltÝ aylýk program sonunda hastalarýn kontrol KMY šl Ÿmleri yapýldý. l Ÿmlerin karßýlaßtýrýlmasýnda Wilcoxon testi kullanýldý. MATERYAL VE METOD alýßmaya Ankara EÛitim ve AraßtÝrma Hastanesi Fiziksel TÝp ve Rehabilitasyon polikliniûine baßvurmuß, postmenopozal osteoporozu olan ve dÿzenli egzersiz programýna katýlmayý kabul etmiß 14 kadýn hasta alýndý. HastalarÝn alýßmaya alýnma kriterleri ßu ßekilde idi: 1. Kronik hastalýk (kalp, akciûer, bšbrek, tiroid, paratiroid hastalýûý, malignensi šykÿsÿ) bulunmamasý. 2. Sekonder osteoporoza yol a acak bir durum olmamasý BULGULAR alýßmaya alýnan 14 kadýn hastanýn yaßlarý 42 Ð 70 yýl arasýnda deûißiyordu (53,92 ± 8,83). BoylarÝnÝn ortalamasý 154,71± 5,38 cm ( cm), kilolarýnýn ortalamasý 64,21± 9,32 kg (50-80 kg), baßlangý taki L 2-4 KMY deûerleri ortalama 0,819± 0,08 gr/cm2 iken altý ay sonraki L 2-4 KMY ortalamasý 0,924± 0,08 gr/cm2 idi. BaßlangÝ ve tedavi bitimindeki KMY deûerleri Tablo IÕde verilmißtir. HastalarÝn program baßlangý ve bitimindeki L 2-4 KMY deûerleri arasýnda istatisitksel olarak anlamlý fark bulundu (p=0,001).

3 92 POSTMENOPOZAL OSTEOPOROZDA EGZERSÜZ VE KALSÜYUM TEDAVÜSÜNÜN ETKÜNLÜÚÜ Tablo I. HastalarÝn baßlangý (KMY I) ve tedavi bitimindeki (KMY II) KMYÕlarÝ Hasta KMY I (gr/cm 2 ) KMY II (gr/cm 2 ) 1 0,822 0, ,944 0, ,728 0, ,917 1, ,743 0, ,967 0, ,956 0, ,956 1, ,868 0, ,956 0, ,982 0, ,842 0, ,858 0, ,945 0,954 hýzda yÿrÿme programý vermiß, bir yýl sonunda KMYÕlarÝnda artýß saptamamýßtýr (13). LiteratŸrde osteoporoza yšnelik egzersizlerde šzellikle vÿcut aûýrlýûýný taßýyan egzersizler ve diren li egzersizler Ÿzerinde durulmaktadýr. Donneman ve arkadaßlarý postmenopozal osteoporozlu kadýnlara altý ay sÿreyle haftada Ÿ gÿn aûýrlýk kaldýrma (diren li egzersiz) egzersizleri yaptýrýp lomber KMYÕda % 1,03ÕlŸk artýß saptamýßtýr (6). Dalsky ve arkadaßlarý ise postmenopozal osteoporozu olan kadýnlara yÿrÿme, jogging ve merdiven Ýkma gibi vÿcut aûýrlýûýný taßýyan egzersizler verip 9. ve 22. ayda lomber KMYÕda sýrasýyla % 5,2 ve % 6,1Õlik artýß bulmußlardýr (2). TARTIÞMA Bu alýßmada gÿnlÿk kalsiyum ihtiyacýný yeterli miktarda alan postmenopozal osteoporozlu kadýnlarda egzersiz tedavisinin etkinliûi araßtýrýldý. Osteoporoz tedavisinde yýllardýr medikal tedavi Ÿzerinde durulmußtur. Ancak medikal tedavinin maddi yÿkÿ ok fazladýr, yan etkileri vardýr ve kißinin sÿrekli ila kullanmasý zordur (9,13). Bu nedenle osteoporoz tedavisinde fiziksel aktivite ve egzersize de šnem verilmelidir. Kemik kÿtlesi kas gÿcÿ ve kÿtlesine baûlýdýr (16). Kaslarda atrofi olduûu durumlarda KMY daha dÿßÿk bulunmußtur (4,6,16). Sinaki ve arkadaßlarýnýn alýßmasýnda sýrt ekstansšr kaslarýnýn gÿcÿ ile lomber vertebra KMY arasýnda korelasyon bulunmußtur (7,10). Wolf kanununa gšre kas ve tendonlar vasýtasýyla kemiûe stres bindirilerek veya mekanik yÿklenme ile kemik formasyonuna ve yeniden yapýlanmasýna direkt etkide bulunulabilir (17). Coupland ve arkadaßlarýnýn alýßmasýnda orta hýzda yÿrÿme ve merdiven Ýkma ile tÿm vÿcut KMY arasýnda ilißki bulunmußtur (11). Ebrahim ve arkadaßlarý hastalara egzersiz olarak orta Diren li egzersiz yapan sporcularda šzellikle alýßtýrýlan kas grubunun olduûu bšlgedeki KMYÕnun arttýûý bulunmußtur. rneûin aûýrlýk kaldýranlarda Ÿst kol KMY, atletlerde kalkaneus KMY daha fazla bulunmußtur (17). VŸcut aûýrlýûý vermeden yapýlan egzersizlerin lomber KMY Ÿzerine ok etkili olmadýûý belirtilmektedir. Siraki ve arkadaßlarýnýn yÿz ŸstŸ yatarak sýrt kaslarýný gÿ lendirme egzersizleri verdikleri hastalarda Ÿ yýl sonunda KMYÕdaki kayýp kontrol grubu ile ayný bulunmußtur (10). Sporcularda yapýlan alýßmalarda yÿzÿcÿlerin lomber KMYÕnÝn aktif spor ile ilgilenmeyen kißilerden farklý olmadýûý saptanmýßtýr (3). alýßmamýzda dÿßÿk yoûunluklu, seans i inde bazý egzersizlerde vÿcut aûýrlýûý kaldýrmayý gerektiren hareketler yaptýrýlmýß; yatarak karýn ve sýrt kaslarýný gÿ lendirmeye yšnelik izometrik ve izotonik egzersizler verilmißtir. LiteratŸrde yÿksek yoûunlukta, kißilerin kapasitelerini zorlayan diren li egzersizler Ÿzerinde durulmakla birlikte alýßmamýzda hastalarýn tÿmÿnÿn KMYÕlarÝnda istatistiksel olarak anlamlý artýß saptanmýßtýr. Aktivitenin ok yoûun olmama-

4 Ceceli ve ark. 93 sýna karßýn artýß olmasýnýn nedenini hastalarýmýzýn sedanter yaßamýna baûlayabiliriz. LiteratŸrlerde alýßmaya alýnan kißilerin yaßam stilleri genel olarak daha aktif olmalarýný gerektirirken, alýßmaya alýnan kißilerin ev i i aktiviteler harici bir aktiviteleri yoktu. Daha šnceki dšnemlerde fiziksel olarak aktif olanlarýn egzersizden daha az faydalandýklarý, ŸnkŸ KMYÕlarÝnÝn zaten daha fazla olduûu bildirilmißtir (17). Fiziksel olarak aktif olan kadýnlarda KMY daha fazla bulunmußtur (18,19). DiÛer bir faktšr de hastalarýn gšzetim altýnda dÿzenli olarak programa uymalarý olabilir. rneûin Kenschan ve ark. ev programý verdikleri hastalarda KMYÕda kontrollere gšre fark bulamamýßlardýr (20). Egzersiz gšzetim altýnda daha dÿzenli ve uygun yapýlmaktadýr. Bu programda yÿksek yoûunluklu diren li egzersiz se ilmeme nedeni EbrahimÕin makalesinde de belirtildiûi gibi bu tip egzersizlerin belirli bir yaßa kadar hi egzersiz yapmamýß kißilere aûýr gelmesi ve yumußak doku ve eklemlere hasar verme riskinin bulunmasýdýr (13). Bu alýßmada se ilen egzersizlerin ayrýca kißinin kendini iyi hissetmesi, koordinasyonunu artýrmasý, dolaßýmýný dÿzenlemesi ve dÿßme sayýsýný azaltmasý gibi ek kazan larý da vardýr (5,21). Sonu olarak; postmenopozal dšnemdeki kißilere yeterli kalsiyum desteûi ile birlikte ok yorucu ve yoûun olmayan, gšvde fleksšr ve ekstansšr kaslarýný gÿ lendirmeye yšnelik egzersizler ve germe egzersizleri verilerek KMYÕnun korunacaûý hatta arttýrýlabileceûi gšrÿßÿne vardýk. KAYNAKLAR 1. Bonner FJ, Chesnut III CH, Fitzsimmons A, Lindsay R. Osteoporosis. In: DeLisa JA, Gans BM eds, Rehabilitation Medicine, Lippincott- Raven, Philadelphia 1998; Dalsky GP, Stocke KS, Ehsani AA et al. Weight-bearing exercise training and lumbar bone mineral content in postmenopausal women. Ann Intern Med 1988; 108: Dook JE, James C, Henderson NK, Price RI. Exercise and bone mineral density in mature female athletes. Med Sci Sports Exer 1997; 29(3): Heislein DM, Harris BA, Jette AM. A strength training program for postmenopausal women: A pilot study. Arch Phys Med Rehabil 1994; 75: Gerber NJ, Rey B. Can exercises prevent osteoporosis or reverse bone loss? Br J Rheum 1991; 30: Dorneman TM, McMurray RG, Renner JB, Anderson JJB. Effects of high-intensity resistance exercise on bone mineral density and muscle strength of year- old women. J Sports Med Phys Fitness 1997; 37: Sinaki M, Offord K. Physical activity in postmenopausal women: Effect on back muscle strength and bone mineral density of the spine. Arch Phys Med Rehabil 1988; 69: Aloia JF. Estrogen and exercise in prevention and treatment of osteoporosis. Geriatrics 1982; 37: Simkin A, Ayalon J, Leichter I. Increased trabecular bone density due to bone-loading exercises in postmenopausal osteoporotic women. Calcif Tissue Int 1987; 40: Mayoux- Benhamou MA, Bagheri F, Roux C etal. Effect of psoas training on postmenopausal lumbar bone loss: A 3- year follow-up study. Calcif Tissue Int 1997; 60: Coupland CAC, Cliffe SJ, Bassey EJ etal. Habitual physical activity and bone mineral density in postmenopausal women in England. Int J Epidemiology 1999; 28: Frost HM. Vital biomechanics: proposed general concepts for skeletal adaptations to mechanical usage (Editorial). Calcif Tissue Int 1988; 42: Ebrahim S, Thompson PW, Baskaran V, Evans K. Randomized placebo-controlled trial of brisk walking in the prevention of postmenopausal osteoporosis. Age Ageing 1997; 26: Law M. Preventing osteoporotic fractures. In: Arden NK, Spector TD eds Osteoporosis Illustrated, Current Medical Literature, Merck Sharp & Dohme Bouxsein ML, Marcus R. Overview of exercise and bone mass. In: Lane NE ed, Rheumatic Disease Clinics of North America, W. B. Saunders Company, Philadelphia, 1994; 20:

5 94 POSTMENOPOZAL OSTEOPOROZDA EGZERSÜZ VE KALSÜYUM TEDAVÜSÜNÜN ETKÜNLÜÚÜ 16. Geusens P, Dequeker J. Influence of exercise on bone mineral content and density. Physiotherapy: Controlled trials and facts. In: Schlaphach P, Gerber NJ eds Rheumatology. Basel, Karger, 1991; 14: Layne JE, Nelson ME. The effects of progressive resistance training on bone density: a review. Med Sci Sports Exer, 1999; 31: Nguyen TV, Center JR, Eisman JA. Osteoporosis in elderly men and women: effects of dietary calcium, physical activity and bone mass index. J Bone Miner Res, 2000; 15: Uusi Rasi K, SievŠnen H, Vuori I et al. Associations of physical activity and calcium intake with bone mass and size in healthy women at different ages. J Bone Miner Res, 1998; 13: Kerschan Shindi K, Uher E, Kainberger F et al. Long-term home exercise program: effect in women at high risk of fracture. Arch Phys Med Rehabil, 2000; 81: Rutherford OM. Is there a role for exercise in the prevention of osteoporotic fractures? Br J Sports Med, 1999; 33:

etkisinin değerlendirilmesi

etkisinin değerlendirilmesi MÜSBED 2011;1(1):42-46 Alendronat Tedavisinin Senil Osteoporozlu Hastalarda İdrar Kalsiyum/Kreatinin Oranı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi Elçin Yörükoğlu, Betül Okuyan, Mesut Sancar, Fikret Vehbi

Detaylı

Osteoporosis risk factors in the women over 45-years old

Osteoporosis risk factors in the women over 45-years old Dicle Tıp Derg/Dicle Med J Copyright Dicle Tıp Dergisi 2009 Cilt/Vol 36, No 4, 258-266 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH Kırk beş yaş ve üstü kadınlarda osteoporoz risk faktörleri Osteoporosis risk factors

Detaylı

MATERIALS-METHODS: 158 postmenopausal women were included in the study.

MATERIALS-METHODS: 158 postmenopausal women were included in the study. 301 P-298 Postmenopozal Kad nlarda Vücut Kitle ndeksinin Kemik Mineral Yo unlu u le liflkisi Hakan Nur, Kadir Göde, Füsun Toraman Antalya E itim ve Araflt rma Hastanesi Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Klini

Detaylı

Postmenopozal Hastalarda Hormon Tedavisi ve Diğer Antirezorbtif Ajanların Kullanım Yaygınlığı ve Etkilerinin Karşılaştırılması

Postmenopozal Hastalarda Hormon Tedavisi ve Diğer Antirezorbtif Ajanların Kullanım Yaygınlığı ve Etkilerinin Karşılaştırılması Araştırma 69 Postmenopozal Hastalarda Hormon Tedavisi ve Diğer Antirezorbtif Ajanların Kullanım Yaygınlığı ve Etkilerinin Karşılaştırılması COMPARISON OF THE EFFECTS AND UTILIZATION INCIDENCE OF HORMONAL

Detaylı

D Vitamini, Kalsiyum, Kemik Metabolizmasý ve Psikiyatrik Bozukluklar

D Vitamini, Kalsiyum, Kemik Metabolizmasý ve Psikiyatrik Bozukluklar D Vitamini, Kalsiyum, Kemik Metabolizmasý ve Psikiyatrik Bozukluklar Þakir ÖZEN*, Kenan HASPOLAT** ÖZET Daha önceki yýllarda, kýþýn doðanlarda þizofreninin sýk görülmesi, depresyona kýþ aylarýnda sýk rastlanmasý

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Osteoporoz Sıklığı ve FRAXTM Skalası Kullanılarak 10 Yıllık Kırık Riskinin Hesaplanması

Postmenopozal Kadınlarda Osteoporoz Sıklığı ve FRAXTM Skalası Kullanılarak 10 Yıllık Kırık Riskinin Hesaplanması 126 Orijinal Makale / Original Article DO I: 10.4274/tftr.00922 Postmenopozal Kadınlarda Osteoporoz Sıklığı ve FRAXTM Skalası Kullanılarak 10 Yıllık Kırık Riskinin Hesaplanması Frequency of Osteoporosis

Detaylı

Menopoz sonrası hormon replasman tedavisinin solunum fonksiyonları üzerine olan etkileri Nurhan KÖKSAL 1, Alanur GÜVEN 2, Önder ÇELİK 3, Gürkan KIRAN 2, Hakan KIRAN 2, Hasan Çetin EKERBİÇER 4 1 Kahramanmaraş

Detaylı

Postmenopozal Hastalarda Raloksifen ve Risedronat n Kemik Mineral Yo unlu u ve Lipit Profili Üzerindeki Etkinliklerinin De erlendirilmesi

Postmenopozal Hastalarda Raloksifen ve Risedronat n Kemik Mineral Yo unlu u ve Lipit Profili Üzerindeki Etkinliklerinin De erlendirilmesi CLINICAL STUDY Postmenopozal Hastalarda Raloksifen ve Risedronat n Kemik Mineral Yo unlu u ve Lipit Profili Üzerindeki Etkinliklerinin De erlendirilmesi Devrim ERTUNÇ 1, Ekrem TOK 2, Ali Ulvi HAKVERD 1,

Detaylı

Kronik Mekanik Bel Ağrısı Olan Hastalarda Egzersizle Beraber Fizik Tedavi Uygulamalarının Sadece Egzersiz Tedavisi ile Karşılaştırılması

Kronik Mekanik Bel Ağrısı Olan Hastalarda Egzersizle Beraber Fizik Tedavi Uygulamalarının Sadece Egzersiz Tedavisi ile Karşılaştırılması Orijinal Araştırma / Original Investigation DOI: 10.4274/tod.93064 73 Kronik Mekanik Bel Ağrısı Olan Hastalarda Egzersizle Beraber Fizik Tedavi Uygulamalarının Sadece Egzersiz Tedavisi ile Karşılaştırılması

Detaylı

Fibromyalji li hastalarda serum 25-hidroksi D vitamini ve parathormon düzeyleri

Fibromyalji li hastalarda serum 25-hidroksi D vitamini ve parathormon düzeyleri 26 ARAÞTIRMA Fibromyalji li hastalarda serum 25-hidroksi D vitamini ve parathormon düzeyleri Mahmut Yener, Selami Akkuþ Süleyman Demirel Üniversitesi, Týp Fakültesi Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon AD, Isparta

Detaylı

THE EFFECTS OF 12-WEEK CALISTHENIC-PILATES EXERCISE PROGRAM ON FLEXIBILITY AND BODY COMPOSITION OF SEDENTARY WOMEN

THE EFFECTS OF 12-WEEK CALISTHENIC-PILATES EXERCISE PROGRAM ON FLEXIBILITY AND BODY COMPOSITION OF SEDENTARY WOMEN Bidder Tıp Bilimleri Dergisi 2012 Cilt 4 Sayı: 1 17-24 SEDANTER KADINLARDA ON İKİ HAFTALIK KALİSTENİK PİLATES EGZERSİZ PROGRAMININ ESNEKLİK VE VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ THE EFFECTS OF 12-WEEK

Detaylı

Yaşam Boyu Kas-İskelet Sisteminin Yaşlanması

Yaşam Boyu Kas-İskelet Sisteminin Yaşlanması Türk Osteoporoz Dergisi/Turkısh Journal of Osteoporosis 5. Ulusal Osteoporoz Sempozyumu Özel Sayısı 1-157 Yaşam Boyu Kas-İskelet Sisteminin Yaşlanması Prof. Dr. Tansu Arasıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

Obez Kadınlarda Aerobik Egzersiz Programının Solunum Fonksiyonları ve Kardiyorespiratuar Kapasite Üzerine Etkisi

Obez Kadınlarda Aerobik Egzersiz Programının Solunum Fonksiyonları ve Kardiyorespiratuar Kapasite Üzerine Etkisi Orijinal Makale / Original Article DO I: 10.4274/tftr.26986 Türk Fiz T p Re hab Derg 2013;59:140-4 Turk J Phys Med Re hab 2013;59:140-4 Obez Kadınlarda Aerobik Egzersiz Programının Solunum Fonksiyonları

Detaylı

Postmenopozal olgularda metakarpal indeks ile kemik dansitesi aras ndaki iliflki

Postmenopozal olgularda metakarpal indeks ile kemik dansitesi aras ndaki iliflki Turkish Journal of Nuclear Medicine Turk J Nucl Med 2003; 12:119-123 Original Article Postmenopozal olgularda metakarpal indeks ile kemik dansitesi aras ndaki iliflki F. Gül Gümüfler 1, Cihan Göktan 2,

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler Metabolic Regulation and Related Factors in Diabetic

Detaylı

Kas iskelet sistem aðrýsý ile vitamin D düzeyleri arasýndaki iliþkinin araþtýrýlmasý

Kas iskelet sistem aðrýsý ile vitamin D düzeyleri arasýndaki iliþkinin araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA 7 Kas iskelet sistem aðrýsý ile vitamin D düzeyleri arasýndaki iliþkinin araþtýrýlmasý Mahmut Yener Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon Kliniði, Harput Devlet Hastanesi, Elazýð Giriþ Son zamanlarda

Detaylı

Osteoporozun Sınıflandırılması, Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Bir Dakikalık Osteoporoz Risk Testi

Osteoporozun Sınıflandırılması, Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Bir Dakikalık Osteoporoz Risk Testi REVIEW / DERLEME 2013 Osteoporozun Sınıflandırılması, Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Bir Dakikalık Osteoporoz Risk Testi Classification of Osteoporosis, Determining Risk Factors and One-Minute Osteoporosis

Detaylı

Bifosfonatlar günümüzde postmenopozal osteoporozda

Bifosfonatlar günümüzde postmenopozal osteoporozda POSTMENOPOZAL OSTEOPOROZ TEDAVİSİ: BİFOSFONATLAR Prof. Dr. Merih Sarıdoğan İstanbul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Bifosfonatlar günümüzde postmenopozal

Detaylı

Parkinson hastalığında beden kitle indeksi ve osteoporozla ilişkisi

Parkinson hastalığında beden kitle indeksi ve osteoporozla ilişkisi doi:10.5222/j.goztepetrh.2014.149 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526X Nöroloji hastalığında beden kitle indeksi ve osteoporozla ilişkisi Sennur DELİBAŞ KATI *, Aslı Ece ÇİLLİLER **, Hayat GÜVEN **, Selim Selçuk

Detaylı

AİLE VE KADIN SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI

AİLE VE KADIN SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Aile ve Kadın Sempozyumu Kırıkkale Üniversitesi Kültür Merkezi, Kırıkkale, 16 Mayıs 2013 AİLE VE KADIN SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI Hazırlayanlar: Doç. Dr. Gülsüm

Detaylı

Spastisitede Nonfarmakolojik Tedavideki Son Durum

Spastisitede Nonfarmakolojik Tedavideki Son Durum Nöropsikiyatrik Bozukluklar ve Tedavileri Baflak Yücel stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Nörolojik klinik tablolar n psikiyatrik yans malar çok s k karfl

Detaylı

Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki

Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki Ramazan ÖZCANKAYA*, Namýk DELÝBAÞ** ÖZET Bu çalýþma, psikiyatri polikliniðinde Mayýs 1999-Þubat 2000 ta-rihleri arasýnda gerçekleþtirildi.

Detaylı

Amatör sporcularda ısınma alışkanlığı ve bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi

Amatör sporcularda ısınma alışkanlığı ve bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi C. Arslan / ve ark. Amatör sporcularda bilgi düzeyi 2011; 2 (2): 181-186 Journal of Clinical and Experimental Investigations ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA Amatör

Detaylı

Beta Talasemi Major lu Çocuk Hastalarda Kemik

Beta Talasemi Major lu Çocuk Hastalarda Kemik -114 Orijinal makale Beta Talasemi Major lu Çocuk Hastalarda Kemik 1, Arzu AKÇAY 2, Teoman AKÇAY 3 2 2, Ferhan AKICI 2 2 1 Fatih Fakültesi Hastanesi 2 3 ÖZET - protokolü bulunmamakla birlikte Dual-Energy

Detaylı

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty ISSN 2146-4006 Bozok Medical Journal Cilt: 4, Sayı: 3, Aralık 2014 BOZOK TIP DERGİSİ Volume: 4, Number: 3, December 2014 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır Official Journal of Bozok University

Detaylı

ARAŞTIRMA. Bayanlara Uygulanan Farklı Isınma Protokollerinin Eklem Hareket Genişliği ve Esneklik Üzerine Etkileri

ARAŞTIRMA. Bayanlara Uygulanan Farklı Isınma Protokollerinin Eklem Hareket Genişliği ve Esneklik Üzerine Etkileri ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2010: 24 (1): 01-08 http://www.fusabil.org Bayanlara Uygulanan Farklı Isınma Protokollerinin Eklem Hareket Genişliği ve Esneklik Üzerine Etkileri Mergül ÇOLAK 1 Ebru ÇETİN

Detaylı

Diz osteoartritli hastalarda sıcak ve soğuk uygulamanın ağrı, tutukluk ve fiziksel fonksiyon üzerine etkisi *

Diz osteoartritli hastalarda sıcak ve soğuk uygulamanın ağrı, tutukluk ve fiziksel fonksiyon üzerine etkisi * Online Adres http://www.hemarge.org.tr/ Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği-HEMAR-G yayın organıdır ISSN:1307-9557 (Basılı), ISSN: 1307-9549 (Online) Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2014,

Detaylı

Bu çalışma iki ayrı aşamadan oluşmaktadır. Birinci

Bu çalışma iki ayrı aşamadan oluşmaktadır. Birinci Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. of Sport Sciences 2010, 21 (2), 37 48 12 Haftalık Pilates Uygulamalarının 65 Yaş Üstü Kadınlarda Algılanan Öznel Sağlığa Etkisi The Effects of 12 Week Pilates Exercises

Detaylı

İdiyopatik Hiperkalsiürik Çocukların Kemik Yoğunluğunun Değerlendirilmesi

İdiyopatik Hiperkalsiürik Çocukların Kemik Yoğunluğunun Değerlendirilmesi 1 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article İdiyopatik Hiperkalsiürik Çocukların Kemik Yoğunluğunun Değerlendirilmesi Evaluation of Bone Density in Children with Idiopathic Hypercalciuria Meryem ÖNDER 1,

Detaylı

RALOKS FEN VE KALS YUMUN POSTMENOPOZAL KADINLARDA L P D PROF L ÜZER NE ETK S

RALOKS FEN VE KALS YUMUN POSTMENOPOZAL KADINLARDA L P D PROF L ÜZER NE ETK S RALOKS FEN VE KALS YUMUN POSTMENOPOZAL KADINLARDA L P D PROF L ÜZER NE ETK S Kadriye SAPMAZ *, Ayhan CO KUN *, Alanur Menek e GÜVEN ***, Hakan KIRAN ****, Melih Atahan GÜVEN *****, Gürkan KIRAN ** * Kurtalan

Detaylı