POSTMENOPOZAL OSTEOPOROZDA EGZERSÜZ VE KALSÜYUM TEDAVÜSÜNÜN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "POSTMENOPOZAL OSTEOPOROZDA EGZERSÜZ VE KALSÜYUM TEDAVÜSÜNÜN"

Transkript

1 Romatizma, Cilt: 16, SayÝ: 2, POSTMENOPOZAL OSTEOPOROZDA EGZERSÜZ VE KALSÜYUM TEDAVÜSÜNÜN ETKÜNLÜÚÜ Esma Ceceli 1, Selda KÝsaoÛlu 1, Meryem Sara oûlu 1, Seher KocaoÛlu 1, Z. Rezan YorgancÝoÛlu 1 ZET Bu alýßma postmenopozal osteoporozu olan hastalarda egzersizin etkinliûini gšstermek amacýyla planlandý. alýßmaya postmenopozal osteoporozu olan 14 kadýn alýndý. BaßlangÝ taki L 2-4 kemik mineral yoûunluûu (KMY) deûerleri DEXA ile šl ŸldŸ. AltÝ ay sÿre ile, haftada Ÿ gÿn doktor gšzetiminde egzersiz yaptýrýldý ve gÿnde 1000 mg kalsiyum verildi. Egzersiz olarak dk ÝsÝnma, dk sýrt ekstansšrleri ve karýn kaslarýna yšnelik egzersiz ve 10 dk germe egzersizleri uygulandý. Bu sÿre sonunda kontrol KMY šl ŸldŸ. BaßlangÝ ve bitiß KMYÕlarÝ Wilcoxon testi ile karßýlaßtýrýldý. HastalarÝn baßlangý KMY 0,728 gr/cm 2 ile 0,982 gr/cm 2 arasýnda deûißiyordu. AltÝ ay sonraki KMY ise 0,769 gr/cm 2 ile 1,029 gr/cm 2 arasýnda deûißiyordu. KMY deûerleri bÿtÿn hastalarda arttý. BaßlangÝ ve bitiß KMY arasýndaki fark istatistiksel olarak anlamlý bulundu (p=0,001). Postmenopozal bayanlarda dÿzenli egzersiz ve kalsiyum alýmýnýn kemik yoûunluûu Ÿzerinde pozitif etkisi olduûu ve kemik yoûunluûunu artýrdýûý sonucuna varýldý. Anahtar Kelimeler: Postmenopozal osteoporoz, egzersiz SUMMARY THE EFFICACY OF EXERCISE AND CALCIUM TREATMENT IN POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS This study was planned to examine whether there is a role of exercise in improving bone mineral density (BMD) in female with postmenopausal osteoporosis. 14 female with postmenopausal osteoporosis participated in the study. L 2-4 BMD of the subjects was measured by DEXA. The subjects performed exercise three days a week for six months. Exercise sessions consisted of minutes of warm-up, minutes of abdominal and back muscle strengthening exercises and 10 minutes of cool down periods. In addition to exercise 1000 mg of calcium was given to all subjects. At the end of six months control BMD was measured. Initial and control BMD values were compared by Wilcoxon test. The BMD of L 2-4 at the beginning was between 0,728 gr/cm 2 and 0,982 gr/cm 2 and the BMD values at the end of six months were between 0,769 gr/cm 2 and 1,029 gr/cm 2. The BMD values were increased in all of the patients and the difference was statistically significant (p=0,001). The results of this study indicate that regular exercise and calcium intake had a positive effect on BMD. Key Words: Postmenopausal osteoporosis, exercise GÜRÜÞ Osteoporoz dÿßÿk kemik kÿtlesi ve kemik dokunun mimari yapýsýnýn bozulmasýyla karakterize bir hastalýktýr ve kemiûin kýrýlganlýûýnýn artmasýna ve kýrýklara neden olur (1). Bu nedenle korunulmasý ve tedavi edilmesi gereken ciddi bir saûlýk sorunudur (2). Yaßa baûlý kemik ve kas gÿcÿ kaybý šnlenemez (3,4). Kas gÿcÿ korunursa kemik kaybý bir miktar šnlenir. Kemik kaybýný geri dšndÿrmek i in bir 1 S.B. Ankara EÛitim ve AraßtÝrma Hastanesi FTR KliniÛi

2 Ceceli ve ark. 91 tedavi stratejisi yoktur, asýl hedef kaybý šnlemek olmalýdýr. Osteoporozun patogenezinde kemik dokusunun miktarý, hormonal ve nutrisyonel durum, genetik yapý, fiziksel aktiviteler ve mekanik kullaným rol oynamaktadýr (3,5). Hormonal ve nutrisyonel faktšrler medikal tedavi ile kompanze edilirken mekanik yÿklenme i in egzersiz gereklidir. Kas gÿcÿ ile vertebral KMY arasýnda direkt ilißkili bulunmußtur (6,7). Yeterli kas kontraksiyonunun olmadýûý durumlarda kortikal ve trabekÿler kemikte kayýp olur (4). Ümmobilizasyonun da osteoporoz nedeni oldu- Ûu a ÝktÝr (8). Bu nedenle osteoporozda egzersiz Ÿzerinde durulmasý gerekli bir tedavi yšntemi olmalýdýr. Egzersizin kemik kaybýný šnlemedeki rolÿ son yýllarda bir ok araßtýrmacý tarafýndan araßtýrýlmýßtýr. zellikle aûýrlýk taßýyarak yapýlan egzersizlerin ve kas kontraksiyonunun kemik dokusu Ÿzerinde koruyucu etkisi olduûu bir ok alýßmada bildirilmißtir (6,7,9-12). DŸzenli egzersiz ayrýca kaslarda koordinasyonu artýrdýûý i in dÿßme riskini azaltýr, postÿrÿ dÿzeltir (13-15). Bu alýßma postmenopozal osteoporozu olan kadýnlarda dÿzenli egzersiz ve gerekli kalsiyum alýmýnýn KMY Ÿzerine etkisini araßtýrmak amacýyla planlanmýßtýr. 3. KMY Ÿzerinde etkisi olabilecek ila kullanýmý šykÿsÿnÿn olmamasý. 4. Serum kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz, total protein, albumin ve 24 saatlik idrarda kalsiyum deûerlerinin normal olmasý. Bu kriterlere uyan hastalarýn yaßlarý, boylarý, kilolarý, L 2-4 KMY deûerleri kaydedildi. KMY, DEXA ile šl- ŸldŸ. Hastalara altý ay sÿreyle haftada Ÿ gÿn, bir saat egzersiz programý uygulandý. Buna ek olarak gÿnde 1000 mg kalsiyum diyet ile veya tablet formunda verildi. Egzersiz programýnda šnce hastalarýn dk bisiklet veya koßu bandý ile ÝsÝnmalarÝ saûlandý. SonrasÝnda dk omuz ve kal a evresindeki kaslara ROM, sýrt kaslarýna ve abdominal kaslara, omuz evresi ve kal a evresindeki kaslara izometrik- izotonik gÿ lendirme egzersizleri yaptýrýldý. KarÝn kaslarýna egzersiz yaptýrýlýrken aßýrý gšvde fleksiyonundan ka ÝnÝldÝ. ProgramÝn son kýsmýnda dk sÿreyle tÿm kas gruplarýna germe egzersizi yaptýrýldý. AltÝ aylýk program sonunda hastalarýn kontrol KMY šl Ÿmleri yapýldý. l Ÿmlerin karßýlaßtýrýlmasýnda Wilcoxon testi kullanýldý. MATERYAL VE METOD alýßmaya Ankara EÛitim ve AraßtÝrma Hastanesi Fiziksel TÝp ve Rehabilitasyon polikliniûine baßvurmuß, postmenopozal osteoporozu olan ve dÿzenli egzersiz programýna katýlmayý kabul etmiß 14 kadýn hasta alýndý. HastalarÝn alýßmaya alýnma kriterleri ßu ßekilde idi: 1. Kronik hastalýk (kalp, akciûer, bšbrek, tiroid, paratiroid hastalýûý, malignensi šykÿsÿ) bulunmamasý. 2. Sekonder osteoporoza yol a acak bir durum olmamasý BULGULAR alýßmaya alýnan 14 kadýn hastanýn yaßlarý 42 Ð 70 yýl arasýnda deûißiyordu (53,92 ± 8,83). BoylarÝnÝn ortalamasý 154,71± 5,38 cm ( cm), kilolarýnýn ortalamasý 64,21± 9,32 kg (50-80 kg), baßlangý taki L 2-4 KMY deûerleri ortalama 0,819± 0,08 gr/cm2 iken altý ay sonraki L 2-4 KMY ortalamasý 0,924± 0,08 gr/cm2 idi. BaßlangÝ ve tedavi bitimindeki KMY deûerleri Tablo IÕde verilmißtir. HastalarÝn program baßlangý ve bitimindeki L 2-4 KMY deûerleri arasýnda istatisitksel olarak anlamlý fark bulundu (p=0,001).

3 92 POSTMENOPOZAL OSTEOPOROZDA EGZERSÜZ VE KALSÜYUM TEDAVÜSÜNÜN ETKÜNLÜÚÜ Tablo I. HastalarÝn baßlangý (KMY I) ve tedavi bitimindeki (KMY II) KMYÕlarÝ Hasta KMY I (gr/cm 2 ) KMY II (gr/cm 2 ) 1 0,822 0, ,944 0, ,728 0, ,917 1, ,743 0, ,967 0, ,956 0, ,956 1, ,868 0, ,956 0, ,982 0, ,842 0, ,858 0, ,945 0,954 hýzda yÿrÿme programý vermiß, bir yýl sonunda KMYÕlarÝnda artýß saptamamýßtýr (13). LiteratŸrde osteoporoza yšnelik egzersizlerde šzellikle vÿcut aûýrlýûýný taßýyan egzersizler ve diren li egzersizler Ÿzerinde durulmaktadýr. Donneman ve arkadaßlarý postmenopozal osteoporozlu kadýnlara altý ay sÿreyle haftada Ÿ gÿn aûýrlýk kaldýrma (diren li egzersiz) egzersizleri yaptýrýp lomber KMYÕda % 1,03ÕlŸk artýß saptamýßtýr (6). Dalsky ve arkadaßlarý ise postmenopozal osteoporozu olan kadýnlara yÿrÿme, jogging ve merdiven Ýkma gibi vÿcut aûýrlýûýný taßýyan egzersizler verip 9. ve 22. ayda lomber KMYÕda sýrasýyla % 5,2 ve % 6,1Õlik artýß bulmußlardýr (2). TARTIÞMA Bu alýßmada gÿnlÿk kalsiyum ihtiyacýný yeterli miktarda alan postmenopozal osteoporozlu kadýnlarda egzersiz tedavisinin etkinliûi araßtýrýldý. Osteoporoz tedavisinde yýllardýr medikal tedavi Ÿzerinde durulmußtur. Ancak medikal tedavinin maddi yÿkÿ ok fazladýr, yan etkileri vardýr ve kißinin sÿrekli ila kullanmasý zordur (9,13). Bu nedenle osteoporoz tedavisinde fiziksel aktivite ve egzersize de šnem verilmelidir. Kemik kÿtlesi kas gÿcÿ ve kÿtlesine baûlýdýr (16). Kaslarda atrofi olduûu durumlarda KMY daha dÿßÿk bulunmußtur (4,6,16). Sinaki ve arkadaßlarýnýn alýßmasýnda sýrt ekstansšr kaslarýnýn gÿcÿ ile lomber vertebra KMY arasýnda korelasyon bulunmußtur (7,10). Wolf kanununa gšre kas ve tendonlar vasýtasýyla kemiûe stres bindirilerek veya mekanik yÿklenme ile kemik formasyonuna ve yeniden yapýlanmasýna direkt etkide bulunulabilir (17). Coupland ve arkadaßlarýnýn alýßmasýnda orta hýzda yÿrÿme ve merdiven Ýkma ile tÿm vÿcut KMY arasýnda ilißki bulunmußtur (11). Ebrahim ve arkadaßlarý hastalara egzersiz olarak orta Diren li egzersiz yapan sporcularda šzellikle alýßtýrýlan kas grubunun olduûu bšlgedeki KMYÕnun arttýûý bulunmußtur. rneûin aûýrlýk kaldýranlarda Ÿst kol KMY, atletlerde kalkaneus KMY daha fazla bulunmußtur (17). VŸcut aûýrlýûý vermeden yapýlan egzersizlerin lomber KMY Ÿzerine ok etkili olmadýûý belirtilmektedir. Siraki ve arkadaßlarýnýn yÿz ŸstŸ yatarak sýrt kaslarýný gÿ lendirme egzersizleri verdikleri hastalarda Ÿ yýl sonunda KMYÕdaki kayýp kontrol grubu ile ayný bulunmußtur (10). Sporcularda yapýlan alýßmalarda yÿzÿcÿlerin lomber KMYÕnÝn aktif spor ile ilgilenmeyen kißilerden farklý olmadýûý saptanmýßtýr (3). alýßmamýzda dÿßÿk yoûunluklu, seans i inde bazý egzersizlerde vÿcut aûýrlýûý kaldýrmayý gerektiren hareketler yaptýrýlmýß; yatarak karýn ve sýrt kaslarýný gÿ lendirmeye yšnelik izometrik ve izotonik egzersizler verilmißtir. LiteratŸrde yÿksek yoûunlukta, kißilerin kapasitelerini zorlayan diren li egzersizler Ÿzerinde durulmakla birlikte alýßmamýzda hastalarýn tÿmÿnÿn KMYÕlarÝnda istatistiksel olarak anlamlý artýß saptanmýßtýr. Aktivitenin ok yoûun olmama-

4 Ceceli ve ark. 93 sýna karßýn artýß olmasýnýn nedenini hastalarýmýzýn sedanter yaßamýna baûlayabiliriz. LiteratŸrlerde alýßmaya alýnan kißilerin yaßam stilleri genel olarak daha aktif olmalarýný gerektirirken, alýßmaya alýnan kißilerin ev i i aktiviteler harici bir aktiviteleri yoktu. Daha šnceki dšnemlerde fiziksel olarak aktif olanlarýn egzersizden daha az faydalandýklarý, ŸnkŸ KMYÕlarÝnÝn zaten daha fazla olduûu bildirilmißtir (17). Fiziksel olarak aktif olan kadýnlarda KMY daha fazla bulunmußtur (18,19). DiÛer bir faktšr de hastalarýn gšzetim altýnda dÿzenli olarak programa uymalarý olabilir. rneûin Kenschan ve ark. ev programý verdikleri hastalarda KMYÕda kontrollere gšre fark bulamamýßlardýr (20). Egzersiz gšzetim altýnda daha dÿzenli ve uygun yapýlmaktadýr. Bu programda yÿksek yoûunluklu diren li egzersiz se ilmeme nedeni EbrahimÕin makalesinde de belirtildiûi gibi bu tip egzersizlerin belirli bir yaßa kadar hi egzersiz yapmamýß kißilere aûýr gelmesi ve yumußak doku ve eklemlere hasar verme riskinin bulunmasýdýr (13). Bu alýßmada se ilen egzersizlerin ayrýca kißinin kendini iyi hissetmesi, koordinasyonunu artýrmasý, dolaßýmýný dÿzenlemesi ve dÿßme sayýsýný azaltmasý gibi ek kazan larý da vardýr (5,21). Sonu olarak; postmenopozal dšnemdeki kißilere yeterli kalsiyum desteûi ile birlikte ok yorucu ve yoûun olmayan, gšvde fleksšr ve ekstansšr kaslarýný gÿ lendirmeye yšnelik egzersizler ve germe egzersizleri verilerek KMYÕnun korunacaûý hatta arttýrýlabileceûi gšrÿßÿne vardýk. KAYNAKLAR 1. Bonner FJ, Chesnut III CH, Fitzsimmons A, Lindsay R. Osteoporosis. In: DeLisa JA, Gans BM eds, Rehabilitation Medicine, Lippincott- Raven, Philadelphia 1998; Dalsky GP, Stocke KS, Ehsani AA et al. Weight-bearing exercise training and lumbar bone mineral content in postmenopausal women. Ann Intern Med 1988; 108: Dook JE, James C, Henderson NK, Price RI. Exercise and bone mineral density in mature female athletes. Med Sci Sports Exer 1997; 29(3): Heislein DM, Harris BA, Jette AM. A strength training program for postmenopausal women: A pilot study. Arch Phys Med Rehabil 1994; 75: Gerber NJ, Rey B. Can exercises prevent osteoporosis or reverse bone loss? Br J Rheum 1991; 30: Dorneman TM, McMurray RG, Renner JB, Anderson JJB. Effects of high-intensity resistance exercise on bone mineral density and muscle strength of year- old women. J Sports Med Phys Fitness 1997; 37: Sinaki M, Offord K. Physical activity in postmenopausal women: Effect on back muscle strength and bone mineral density of the spine. Arch Phys Med Rehabil 1988; 69: Aloia JF. Estrogen and exercise in prevention and treatment of osteoporosis. Geriatrics 1982; 37: Simkin A, Ayalon J, Leichter I. Increased trabecular bone density due to bone-loading exercises in postmenopausal osteoporotic women. Calcif Tissue Int 1987; 40: Mayoux- Benhamou MA, Bagheri F, Roux C etal. Effect of psoas training on postmenopausal lumbar bone loss: A 3- year follow-up study. Calcif Tissue Int 1997; 60: Coupland CAC, Cliffe SJ, Bassey EJ etal. Habitual physical activity and bone mineral density in postmenopausal women in England. Int J Epidemiology 1999; 28: Frost HM. Vital biomechanics: proposed general concepts for skeletal adaptations to mechanical usage (Editorial). Calcif Tissue Int 1988; 42: Ebrahim S, Thompson PW, Baskaran V, Evans K. Randomized placebo-controlled trial of brisk walking in the prevention of postmenopausal osteoporosis. Age Ageing 1997; 26: Law M. Preventing osteoporotic fractures. In: Arden NK, Spector TD eds Osteoporosis Illustrated, Current Medical Literature, Merck Sharp & Dohme Bouxsein ML, Marcus R. Overview of exercise and bone mass. In: Lane NE ed, Rheumatic Disease Clinics of North America, W. B. Saunders Company, Philadelphia, 1994; 20:

5 94 POSTMENOPOZAL OSTEOPOROZDA EGZERSÜZ VE KALSÜYUM TEDAVÜSÜNÜN ETKÜNLÜÚÜ 16. Geusens P, Dequeker J. Influence of exercise on bone mineral content and density. Physiotherapy: Controlled trials and facts. In: Schlaphach P, Gerber NJ eds Rheumatology. Basel, Karger, 1991; 14: Layne JE, Nelson ME. The effects of progressive resistance training on bone density: a review. Med Sci Sports Exer, 1999; 31: Nguyen TV, Center JR, Eisman JA. Osteoporosis in elderly men and women: effects of dietary calcium, physical activity and bone mass index. J Bone Miner Res, 2000; 15: Uusi Rasi K, SievŠnen H, Vuori I et al. Associations of physical activity and calcium intake with bone mass and size in healthy women at different ages. J Bone Miner Res, 1998; 13: Kerschan Shindi K, Uher E, Kainberger F et al. Long-term home exercise program: effect in women at high risk of fracture. Arch Phys Med Rehabil, 2000; 81: Rutherford OM. Is there a role for exercise in the prevention of osteoporotic fractures? Br J Sports Med, 1999; 33:

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

ESERLER A. Uluslararas hakemli dergilerde yay m lanan makaleler : D. Durmuş 46(3) A2. D. Durmus A3. Durmuş, D., A4. D. Durmus, A5. D. Durmuş A6.

ESERLER A. Uluslararas hakemli dergilerde yay m lanan makaleler : D. Durmuş 46(3) A2. D. Durmus A3. Durmuş, D., A4. D. Durmus, A5. D. Durmuş A6. ESERLER A. Uluslararas hakemli dergilerde yay mlanan makaleler : A1. Akyol Y., D. Durmuş, G Alayl, B. Tander, Y. Bek, F. Cantürk ve S Taştan Sakarya. Does short-wave diathermy increase the effectiveness

Detaylı

SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUK HASTALARDA OSTEOPOROZ. Dr. Burcu Önder İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi

SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUK HASTALARDA OSTEOPOROZ. Dr. Burcu Önder İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUK HASTALARDA OSTEOPOROZ Dr. Burcu Önder İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi TANIM VE PREVALANS Serebral palsi gelişimini tamamlamamış beyinde oluşan

Detaylı

Dr. Erdal DUMAN. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı. Şair Eşref Bulvarı No:65 Alsancak İzmir. Tel: 0232-4642932. www.erdalduman.

Dr. Erdal DUMAN. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı. Şair Eşref Bulvarı No:65 Alsancak İzmir. Tel: 0232-4642932. www.erdalduman. Dr. Erdal DUMAN Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Şair Eşref Bulvarı No:65 Alsancak İzmir Tel: 0232-4642932 www.erdalduman.com Söylenceler Erkeklerde osteoporoz olmaz Diyet yapınca vücuttaki

Detaylı

International Osteoporosis Foundation (IOF) Find an event near you:

International Osteoporosis Foundation (IOF) Find an event near you: International Osteoporosis Foundation (IOF) Find an event near you: Osteoporosis & Neurologic Rehabilitation Patients, Turkey Tuesday, October 20, 2015 İstanbul Rehabilitation Education and Research Hospital

Detaylı

HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi

HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2003,14 (2), 83-91 HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi Ummuhan BAŞ ASLAN, Ayşe L1VANELlOGLU Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

Osteoporozda doğrular, yanlışlar İZLEM. Prof. Dr. Sevinç ERASLAN DEÜTF, İzmir

Osteoporozda doğrular, yanlışlar İZLEM. Prof. Dr. Sevinç ERASLAN DEÜTF, İzmir Osteoporozda doğrular, yanlışlar İZLEM Prof. Dr. Sevinç ERASLAN DEÜTF, İzmir Osteoporoz tedavisinde amaç : Kemik gücünü artırarak kırık riskini azaltmaktır Kırık riskini azaltmak için yazılan reçete son

Detaylı

OSTEOPOROZ TEDAV S NDE KALS TON N, KALS YUM VE AKT F D V TAM N METABOL TLER

OSTEOPOROZ TEDAV S NDE KALS TON N, KALS YUM VE AKT F D V TAM N METABOL TLER Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Osteoporoz Sempozyumu 26 fiubat 1999, staul, s. 83-89 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans BSc Physical

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans BSc Physical 1. Adı Soyadı: Özgür SÜRENKÖK 2. Doğum Tarihi: 01.10.2011 3. Unvanı: Yar. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 5. Akademik Unvanlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans BSc Physical Therapy and Rehabilitation

Detaylı

Yaşlı Kadınlarda Kemik Fraktürü ile Kemik Mineral Yoğunluğu İlişkisi

Yaşlı Kadınlarda Kemik Fraktürü ile Kemik Mineral Yoğunluğu İlişkisi Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB.20131212034545 Yaşlı Kadınlarda Kemik Fraktürü ile Kemik Mineral Yoğunluğu İlişkisi Bülent Çakmak 1, Ahmet İnanır 2 ÖZET: Yaşlı kadınlarda kemik fraktürü ile

Detaylı

F Z KSEL TIP MALATYA VE YÖRES NDEK POSTMENOPOZAL OSTEOPOROZLU OLGULARDA R SK FAKTÖRLER

F Z KSEL TIP MALATYA VE YÖRES NDEK POSTMENOPOZAL OSTEOPOROZLU OLGULARDA R SK FAKTÖRLER Fiziksel T p 1999; 2 (3): 23-28 F Z KSEL TIP MALATYA VE YÖRES NDEK POSTMENOPOZAL OSTEOPOROZLU OLGULARDA R SK FAKTÖRLER THE RISK FACTORS IN POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROTIC CASES IN THE REGION OF MALATYA Yüksel

Detaylı

KEMİK VE MİNERAL YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ (KMY) Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı 6 Ekim 2013

KEMİK VE MİNERAL YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ (KMY) Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı 6 Ekim 2013 KEMİK VE MİNERAL YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ (KMY) Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı 6 Ekim 2013 SUNUM KAPSAMI Niçin KMY yaparız? Hangi yöntemi kullanırız? KMY sonuçlarını nasıl değerlendirmemiz gerekir? Kırık

Detaylı

Akkuyu Kšrfezi (Mersin) deniz suyunun fiziksel ve kimyasal šzelliklerini etkileyen sÿre ler

Akkuyu Kšrfezi (Mersin) deniz suyunun fiziksel ve kimyasal šzelliklerini etkileyen sÿre ler Yerbilimleri, 24 (2001), 113-126 Hacettepe niversitesi Yerbilimleri Uygulama ve AraßtÝrma Merkezi BŸlteni Bulletin of Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Akkuyu Kšrfezi

Detaylı

İBH da osteoporoz. Dr. Ahmet TEZEL Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İBH Okulu Mayıs 2013

İBH da osteoporoz. Dr. Ahmet TEZEL Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İBH Okulu Mayıs 2013 İBH da osteoporoz Dr. Ahmet TEZEL Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İBH Okulu Mayıs 2013 WHO a göre osteoporoz «Osteoporoz; azalmış kemik kitlesi, kemik dokusunun mikroçatısında bozulma, kemik frajilitesinde

Detaylı

1. Adı Soyadı: Yıldız Erdoğanoğlu. 2. Doğum Tarihi: 27/07/ Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: Yıldız Erdoğanoğlu. 2. Doğum Tarihi: 27/07/ Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Yıldız Erdoğanoğlu 2. Doğum Tarihi: 27/07/1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hacettepe Üniversitesi 1998 Yüksek

Detaylı

Özgün Makale / Original Article

Özgün Makale / Original Article Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Joint Diseases and Related Surgery Özgün Makale / Original Article 2013;24(2):82-86 doi: 10.5606/ehc.2013.19 Osteporoz tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesinde kemik

Detaylı

BAYAN SPORCULARDA MENSTRUASYONUN SÜRAT VE DAYANIKLILIĞA ETKİSİ

BAYAN SPORCULARDA MENSTRUASYONUN SÜRAT VE DAYANIKLILIĞA ETKİSİ SBD,(4)4,1993 3-9 Spor Bilimleri BAYAN SPORCULARDA MENSTRUASYONUN SÜRAT VE DAYANIKLILIĞA ETKİSİ ÖZET Rezzan ÖZDEMİR*, Selçuk KÜÇÜKOĞLU** Bu çalışmada, bayan sporcularda, menstruasyonun sürat ve dayanıklılık

Detaylı

KADIN FUTBOLCULARDA KALÇA V

KADIN FUTBOLCULARDA KALÇA V KADIN FUTBOLCULARDA KALÇA V W AYAK BİLEĞİ EKLEM HAREKE AÇIKLIĞININ TOPA VURUŞ HIZINA AKUT ETKİSİ Müge İNAN, Ani AGOPYAN Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi GİRİŞ Futbol, performans ve oyun içerisindeki

Detaylı

SPOR YAPANLAR İLE SPOR YAPMAYANLARIN İZOKİNETİK KAS KUVVETLERİ İLE KEMİK YOĞUNLUĞU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SPOR YAPANLAR İLE SPOR YAPMAYANLARIN İZOKİNETİK KAS KUVVETLERİ İLE KEMİK YOĞUNLUĞU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 30 SPOR YAPANLAR İLE SPOR YAPMAYANLARIN İZOKİNETİK KAS KUVVETLERİ İLE KEMİK YOĞUNLUĞU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Erkan Faruk ŞİRİN 1 Alparslan İNCE 2 Sefa LÖK 3 Hakan Salim ÇAĞLAYAN 1 ÖZET

Detaylı

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD)

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD) Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD) Yazım Kuralları: Çalışmanın metni 12 punto, 1,5 satır aralığında, Times New Roman yazı karakterinde, iki yana yaslı şekilde, MS Word programında yazılmalıdır.

Detaylı

50 YAŞ VE ÜZERİ KALÇA KIRIKLI HASTALARDA OSTEOPOROZ ŞİDDETİNİN KIRIK TİPİ VE YERİNE ETKİSİ

50 YAŞ VE ÜZERİ KALÇA KIRIKLI HASTALARDA OSTEOPOROZ ŞİDDETİNİN KIRIK TİPİ VE YERİNE ETKİSİ 5 YAŞ VE ÜZERİ KALÇA KIRIKLI HASTALARDA OSTEOPOROZ ŞİDDETİNİN KIRIK TİPİ VE YERİNE ETKİSİ Caner Buğra AKDENİZ, Arda ERDUT, Ahmet SARMA, Atilla ŞAHİN, Ersin ŞENTÜRK Danışman: Doç. Dr. Hüseyin DEMİRÖRS ÖZET

Detaylı

Postmenopozal Osteoporozda Yoga E itiminin Denge ve Yaflam Kalitesi Üzerine Etkisi

Postmenopozal Osteoporozda Yoga E itiminin Denge ve Yaflam Kalitesi Üzerine Etkisi Osteoporoz Dünyas ndan (2004) 10 (3): 118-122 Osteoporoz Dünyasından Postmenopozal Osteoporozda Yoga E itiminin Denge ve Yaflam Kalitesi Üzerine Etkisi The Effect of Yoga Education on Balance and Quality

Detaylı

Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Haftal k 70 Mg ve Günlük 10 Mg Alendronat Tedavisinin Etkinli i

Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Haftal k 70 Mg ve Günlük 10 Mg Alendronat Tedavisinin Etkinli i Osteoporoz Dünyas ndan (2004) 10 (1):... Osteoporoz Dünyasından Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Haftal k 70 Mg ve Günlük 10 Mg Alendronat Tedavisinin Etkinli i The Effect of Once-Weekly 70 Mg Alendronate

Detaylı

Geriatri ve akılcı ilaç kullanımı: Vitamin D. Doç.Dr. İlker TAŞÇI GATA İç Hastalıkları BD, Ankara İç Hastalıkları & Geriatri Uzmanı

Geriatri ve akılcı ilaç kullanımı: Vitamin D. Doç.Dr. İlker TAŞÇI GATA İç Hastalıkları BD, Ankara İç Hastalıkları & Geriatri Uzmanı Geriatri ve akılcı ilaç kullanımı: Vitamin D Doç.Dr. İlker TAŞÇI GATA İç Hastalıkları BD, Ankara İç Hastalıkları & Geriatri Uzmanı Akılcı ilaç kullanımı Kanıta dayalı tıp Metaanaliz RCTs Centre for Evidence-Based

Detaylı

RATLARDA OLUÞTURULAN DENEYSEL ARTRÜT MODELÜNDE ÜNTRAARTÜK LER HYALURONÜK ASÜT VE METÜL PREDNÜSOLON ASETATIN KIKIRDAK ZERÜNE ETKÜLERÜ *

RATLARDA OLUÞTURULAN DENEYSEL ARTRÜT MODELÜNDE ÜNTRAARTÜK LER HYALURONÜK ASÜT VE METÜL PREDNÜSOLON ASETATIN KIKIRDAK ZERÜNE ETKÜLERÜ * Romatizma, Cilt: 17, SayÝ: 2, 2002 112 RATLARDA OLUÞTURULAN DENEYSEL ARTRÜT MODELÜNDE ÜNTRAARTÜK LER HYALURONÜK ASÜT VE METÜL PREDNÜSOLON ASETATIN KIKIRDAK ZERÜNE ETKÜLERÜ * Þirzat oûalgil 1, Orhan Karsan

Detaylı

ARAŞTIRMA. 3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.B

ARAŞTIRMA. 3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.B Geriatri 5 (2): 59-63, 2002 Turkish Journal of Geriatrics ARAŞTIRMA BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ FİZİKSEL TIP ve REHABİLİTASYON Dr. Coşkun BAKAR 1 Dr. Seçil ÖZKAN 1 Dr. Işıl MARAL 1 Dr. Gülçin Kaymak KARATAŞ

Detaylı

ESERLER. A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

ESERLER. A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: ESERLER A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Buyukakıncak, O., Y. Akyol, N. Özen, Y. Ulus, F. Canturk, B. Tander, S. Buyukakıncak, A. Bilgici, O. Kuru, Breast Cancer Surgery: Is

Detaylı

etkisinin değerlendirilmesi

etkisinin değerlendirilmesi MÜSBED 2011;1(1):42-46 Alendronat Tedavisinin Senil Osteoporozlu Hastalarda İdrar Kalsiyum/Kreatinin Oranı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi Elçin Yörükoğlu, Betül Okuyan, Mesut Sancar, Fikret Vehbi

Detaylı

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale, Türkiye. koyuncuoglu45@gmail.com

Detaylı

KALÇA EKLEMİ OSTEOARTROZUNDA PROTEİN ELEKTROFOREZİ

KALÇA EKLEMİ OSTEOARTROZUNDA PROTEİN ELEKTROFOREZİ ANKARA TIP MECMUASI (THE JOURNAL OF THE FACULTY OF MEDIC1NE) Vol. 48 : 215-222, 1995 KALÇA EKLEMİ OSTEOARTROZUNDA PROTEİN ELEKTROFOREZİ Behice Öğüt* Y. Şükrü Aydoğ** Hamit Öğüt"" Plazmada bulunan üç önemli

Detaylı

KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞUNUN YORUMLANMASI: Doğrular Ve Yanlışlar

KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞUNUN YORUMLANMASI: Doğrular Ve Yanlışlar KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞUNUN YORUMLANMASI: Doğrular Ve Yanlışlar Prof Dr Dilek Gogas Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları BD Kemik dansitesi neden ölçülür?

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Üniversite : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - 1995. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 2000

ÖZGEÇMİŞ. Üniversite : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - 1995. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Şule Arslan Öğrenim Durumu: Ortaokul : Ankara Anadolu Lisesi Lise : Ankara Anadolu Lisesi - 1989 Üniversite : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - 1995 Tıpta Uzmanlık : Hacettepe

Detaylı

ELİT SPORCULARDA YAS VE CİNSE GÖRE STATİK KUVVET ÖLÇÜMLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİSİ

ELİT SPORCULARDA YAS VE CİNSE GÖRE STATİK KUVVET ÖLÇÜMLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİSİ Spor Bilimleri Dergisi SBD, (3) 3,1992 3-10 ELİT SPORCULARDA YAS VE CİNSE GÖRE STATİK KUVVET ÖLÇÜMLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİSİ N. Ergun* G. Baltacı* *H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O.

Detaylı

Postmenopozal kadınlarda serum vitamin D düzeyi ve kemik mineral yoğunluğunun denge ve düşme riski üzerine etkisi

Postmenopozal kadınlarda serum vitamin D düzeyi ve kemik mineral yoğunluğunun denge ve düşme riski üzerine etkisi Dicle Tıp Dergisi / A. K. Türkyılmaz ve ark. Postmenapozal kadınlarda denge ve düşme riski 2013; 40 (3): 391-395 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0295 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL

Detaylı

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı

Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora

Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı soyadı: Saime Nilay BAYDOĞAN Doğum tarihi: 08.11.1986 Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora 2012-devam

Detaylı

Osteoporosis risk factors in the women over 45-years old

Osteoporosis risk factors in the women over 45-years old Dicle Tıp Derg/Dicle Med J Copyright Dicle Tıp Dergisi 2009 Cilt/Vol 36, No 4, 258-266 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH Kırk beş yaş ve üstü kadınlarda osteoporoz risk faktörleri Osteoporosis risk factors

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER: Uz.Dr. Nural AYDIN Doğum Tarihi ve Yeri: 20/07/1976, Trabzon Orta-Lise Öğretim: Trabzon Anadolu Lisesi, Trabzon 1987-1994 Üniversite: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara 1994-2000 Uzmanlık: Ankara

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

Türk postmenopozal kadınlarda osteoporoz ve kırık riskinin öngörülmesinde kollajen tip 1 alfa 1 gen polimorfizminin rolü

Türk postmenopozal kadınlarda osteoporoz ve kırık riskinin öngörülmesinde kollajen tip 1 alfa 1 gen polimorfizminin rolü Özgün Araştırma / Original Article Turk J Phys Med Rehab 2016;1(62):1-8 DOI: 10.5606/tftrd.2016.56255 Telif Hakkı 2015 Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği - Makale metnine www.ftrdergisi.com

Detaylı

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (2), 76-90 GELişTiRiLMiş OYUN-EGZERSiZ PROGRAMıNıN ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Fabna KERKEZ ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

Adı-soyadı: Gamze ERİKOĞLU ÖRER Doğum tarihi ve yeri: 13 Şubat 1983 Ankara E-mail: gamzeorer@gmail.com, basketball.08@hotmail.com

Adı-soyadı: Gamze ERİKOĞLU ÖRER Doğum tarihi ve yeri: 13 Şubat 1983 Ankara E-mail: gamzeorer@gmail.com, basketball.08@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1.KİŞİSEL BİLGİLER Adı-soyadı: Gamze ERİKOĞLU ÖRER Doğum tarihi ve yeri: 13 Şubat 1983 Ankara E-mail: gamzeorer@gmail.com, basketball.08@hotmail.com 2. EĞİTİM DERECE ÜNİVERSİTE - FAKÜLTE BÖLÜM

Detaylı

ANKARA ili YAŞ GRUBU

ANKARA ili YAŞ GRUBU Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. ofspor! Sciences 2005, 16 (1), 19-29 ANKARA ili 11-12 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARıN FiziKSEL AKTiviTE VE BAZI BESLENME ALıŞKANLıKLARı Dr. savaş KUDAŞ*, Dr. Bülent ÜLKAR**, Dr.Ali

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalığında Kolekalsiferol ün Etkisi

Kronik Böbrek Hastalığında Kolekalsiferol ün Etkisi Kronik Böbrek Hastalığında Kolekalsiferol ün Etkisi Taner Baştürk 1, Abdülkadir Ünsal 2 1Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Serum Kalsidiol

Detaylı

BONE AND GYNECOLOGIST

BONE AND GYNECOLOGIST BONE AND GYNECOLOGIST Dr. Fatih DURMUŞOĞLU 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1. Çeyrek 3. Çeyrek Doğu Batı Kuzey SANTRAL SİNİR SİSTEMİ UYKU, HAFIZA, ALGILAMA SICAK BASMALARI MEME KARDİYOVASKÜLER SİSTEM UROGENİTAL

Detaylı

Osteoporotik Vertebra Fraktürlerinde Risk Faktörleri. Risk Factors in Osteporotic Vertebral Fractures

Osteoporotik Vertebra Fraktürlerinde Risk Faktörleri. Risk Factors in Osteporotic Vertebral Fractures Osteoporoz Dünyas ndan (2002) 8 (3): 105-109 Osteoporoz Dünyasından Osteoporotik Vertebra Fraktürlerinde Risk Faktörleri Risk Factors in Osteporotic Vertebral Fractures Rezzan Günayd n*, Nefle Ölmez*,

Detaylı

Postmenopozal Osteoporozda Depresyonun Demografik Özellikleri Kemik Mineral Yo unlu u ve Yaflam Kalitesi Aras ndaki liflkinin ncelenmesi

Postmenopozal Osteoporozda Depresyonun Demografik Özellikleri Kemik Mineral Yo unlu u ve Yaflam Kalitesi Aras ndaki liflkinin ncelenmesi Osteoporoz Dünyas ndan (2003) 9 (3): 89-93 Osteoporoz Dünyasından Postmenopozal Osteoporozda Depresyonun Demografik Özellikleri Kemik Mineral Yo unlu u ve Yaflam Kalitesi Aras ndaki liflkinin ncelenmesi

Detaylı

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük Özellikleri Major ve minor tükürük bezlerinden salınır Günlük sekresyon

Detaylı

DERLEME: OSTEOPOROZ VE FİZİKSEL AKTİVİTE

DERLEME: OSTEOPOROZ VE FİZİKSEL AKTİVİTE Spor Hekimliği Dergisi Cilt: 43, S. 99-109, 2008 DERLEME: OSTEOPOROZ VE FİZİKSEL AKTİVİTE Cengizhan ÖZGÜRBÜZ * ÖZET Prevantif tıpta fiziksel aktivitenin geniş uygulama alanı vardır. Bazı kronik hastalıkların

Detaylı

SPOR YAPAN VE YAPMAYAN BAYANLARıN

SPOR YAPAN VE YAPMAYAN BAYANLARıN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2003,14 (3),133-143 SPOR YAPAN VE YAPMAYAN BAYANLARıN KişiLiK ÖZELLiKLERiNiN KARŞILAŞTIRILMASI Pencan BAYAR Ankara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor

Detaylı

MENTAL RETARDE OCUKLARDA FÜZÜKSEL UYGUNLUÚUN DEÚERLENDÜRÜLMESÜ *

MENTAL RETARDE OCUKLARDA FÜZÜKSEL UYGUNLUÚUN DEÚERLENDÜRÜLMESÜ * 16 Romatizma, Cilt: 16, SayÝ: 1, 2001 MENTAL RETARDE OCUKLARDA FÜZÜKSEL UYGUNLUÚUN DEÚERLENDÜRÜLMESÜ * Necmiye n 1, Fatih Erbah eci 2, Nevin Ergun 2 ZET Spor yapan ve yapmayan šûretilebilir mental retardelerde(mr)

Detaylı

Prepubertal ve pubertal dönemdeki çocukların ultrasonometrik kemik yoğunluğunun ölçülmesi ve bunu belirleyen faktörlerin değerlendirilmesi

Prepubertal ve pubertal dönemdeki çocukların ultrasonometrik kemik yoğunluğunun ölçülmesi ve bunu belirleyen faktörlerin değerlendirilmesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2007; 50: 231-235 Orijinal Makale Prepubertal ve pubertal dönemdeki çocukların ultrasonometrik kemik yoğunluğunun ölçülmesi ve bunu belirleyen faktörlerin değerlendirilmesi

Detaylı

ÜZERiNE ETKiSi. performansı etkilemediğini göstermektedir. Anahtar Kelime/er: Kreatin, kreatin fosfat, futbol, slalom koşusu, performans.

ÜZERiNE ETKiSi. performansı etkilemediğini göstermektedir. Anahtar Kelime/er: Kreatin, kreatin fosfat, futbol, slalom koşusu, performans. Spor Bilimleli Dergisi Hacettepe f. ofsport SCİences 2000, 11 (1-2-3-4), 56-63 KREATiN YÜKLEMENiN DÜZ VE SLALOM KOŞULARıNDA, SPRiNT PERFORMANSı ÜZERiNE ETKiSi Asaf ÖZKARA *, Rüştü GÜNER**Burak KUNDURACIOGlU*

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve ÜNVAN BÖLÜM ÜNİVERSİTE

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve ÜNVAN BÖLÜM ÜNİVERSİTE ÖZGEÇMİŞ 1.KİŞİSEL BİLGİLER Adı-soyadı: Gamze ERİKOĞLU ÖRER Doğum tarihi ve yeri: 13 Şubat 1983 Ankara Görevi: Öğr. Gör. Dr. Telefon: E-mail: gorer@ybu.edu.tr 2. EĞİTİM DERECE ÜNİVERSİTE - FAKÜLTE BÖLÜM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı soyadı: Sevim ÖKSÜZ İletişim Bilgileri: Adres: Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Bölümü, Mağusa-KIBRIS Tel: 0 (392) 630 2473 0 (392) 630 3067 Mail: sevim.oksuz@emu.edu.tr

Detaylı

OSTEOPOROZ Risk Faktörleri ve Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD

OSTEOPOROZ Risk Faktörleri ve Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD OSTEOPOROZ Risk Faktörleri ve Tedavi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD İçerik p Epidemiyoloji p Risk faktörleri p Medikal Tedavi p Rehabilitasyon Osteoporoz

Detaylı

Osteoporozda Aðrý ve Yaþam Kalitesi

Osteoporozda Aðrý ve Yaþam Kalitesi Osteoporozda Aðrý ve Yaþam Kalitesi Pain and quality of life in osteoporosis Prof. Dr. Gülseren AKYÜZ Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi, Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalý Özet Osteoporoz; hastayý

Detaylı

Table 1. Demographic and clinical characteristics of the patients

Table 1. Demographic and clinical characteristics of the patients 1 Table 1. Demographic and clinical characteristics of the patients Variables Results N mean±s.d. Age (years) 45,8±1,3 Gender Female 73 (44%) Male 93(56%) Hand dominance Right 147 (88,6%) Left 19 (11,4%)

Detaylı

KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞUNUN YORUMLANMASI

KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞUNUN YORUMLANMASI KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞUNUN YORUMLANMASI Doç. Dr. H. Gonca TAMER Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Osteoporoz Kemik yoğunluğunun azalması

Detaylı

Hastanemize Baflvuran Kad n Hastalarda Spinal ve Femoral Kemik Mineral Yo unlu unun Birbirleriyle ve Yaflla liflkisi

Hastanemize Baflvuran Kad n Hastalarda Spinal ve Femoral Kemik Mineral Yo unlu unun Birbirleriyle ve Yaflla liflkisi Osteoporoz Dünyas ndan (2004) 10 (3): 102-106 Osteoporoz Dünyasından Hastanemize Baflvuran Kad n Hastalarda Spinal ve Femoral Kemik Mineral Yo unlu unun Birbirleriyle ve Yaflla liflkisi The Relationship

Detaylı

Postmenopozal Osteoporozu Olan Kad nlarda Risedronat n Kemik Mineral Yo unlu u ve Yaflam Kalitesi Üzerine Etkisi: 1 Y ll k Takip Sonuçlar

Postmenopozal Osteoporozu Olan Kad nlarda Risedronat n Kemik Mineral Yo unlu u ve Yaflam Kalitesi Üzerine Etkisi: 1 Y ll k Takip Sonuçlar Osteoporoz Dünyas ndan (2003) 9 (2):... Osteoporoz Dünyasından Postmenopozal Osteoporozu Olan Kad nlarda Risedronat n Kemik Mineral Yo unlu u ve Yaflam Kalitesi Üzerine Etkisi: 1 Y ll k Takip Sonuçlar

Detaylı

MODELi OLARAK KISA SÜRELi YÜZME EGZERSizi*

MODELi OLARAK KISA SÜRELi YÜZME EGZERSizi* Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2001, 12 (4), 26-32 slçanda OKsioATiF STRES MODELi OLARAK KISA SÜRELi YÜZME EGZERSizi* Mustafa GÜL', Nuray ÖnAşAN', Seyithan TAYSI", Kenan GÜMÜŞTEKIN',

Detaylı

Osteoporoz Risk Faktörlerinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Osteoporoz Risk Faktörlerinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi 44 Orijinal Araştırma / Original Investigation Osteoporoz Risk Faktörlerinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi The Effect of Osteoporosis Risk Factors on Bone Mineral Density Ebru Umay, Uğur Tamkan, İbrahim

Detaylı

ADOLESAN VE EGZERSİZ

ADOLESAN VE EGZERSİZ Hazırlayanlar Prof. Dr. Gül Baltacı Uzm. Fzt. İrem Düzgün Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008 / 3000

Detaylı

KOAH ta Hastane Dışı Pulmoner Rehabilitasyon

KOAH ta Hastane Dışı Pulmoner Rehabilitasyon K O N U I I I G E N E L Y A K L A Ş I M L A R B Ö L Ü M 12 Dicle Kaymaz KOAH ta Hastane Dışı Pulmoner Rehabilitasyon Pulmoner rehabilitasyon; kronik solunum hastalığı olan semptomatik ve günlük yaşam aktivitesi

Detaylı

Anneler Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir

Anneler Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Anneler Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Anneler ve Babalar Günlerinde Sevdikleriniz İçin Özel Programlarımız Annelerimize Özel... Osteoporoz Kontrol Paneli (220 TL)

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1,

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Ebru Öztürk Çopur 3, 4 1 2 3 4 ÖZET 01.01-31.12.2013 ve 01.01- niteliktedir. - rme saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt indeyiz. Anahtar Kelimeler: AN EVALUATION

Detaylı

YAŞLILARIN FİZİKSEL KAPASİTELERİNİN VE YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YAŞLILARIN FİZİKSEL KAPASİTELERİNİN VE YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Geriatri 6 (3): 95-99, 2003 Turkish Journal of Geriatrics ARAŞTIRMA-RESARCH Serap İNAL 1 Feryal SUBAŞI 2 Serap MUNGAN-AY 1 Selda UZUN 1 Ufuk ALPKAYA 1 Osman HAYRAN 1 Vural AKARCAY 1 YAŞLILARIN FİZİKSEL

Detaylı

FİZİKSEL AKTİVİTE VE AKTİF YAŞAM

FİZİKSEL AKTİVİTE VE AKTİF YAŞAM BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu FİZİKSEL AKTİVİTE VE AKTİF YAŞAM Doç. Dr. Fahri AKÇAKOYUN AKTİF YAŞAM VE EGZERSİZİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ Hareketsizliliğe Bağlı Oluşan Hastalıklar

Detaylı

Fizyolojik Yaklaşım. Kas kasılması sırasında ortaya çıkan gerilim Bir kasın veya kas grubunun bir dirence karşı koyabilmesi

Fizyolojik Yaklaşım. Kas kasılması sırasında ortaya çıkan gerilim Bir kasın veya kas grubunun bir dirence karşı koyabilmesi Fizyolojik Yaklaşım Kas kasılması sırasında ortaya çıkan gerilim Bir kasın veya kas grubunun bir dirence karşı koyabilmesi 2 3 Fizikte kuvvet Cisimlerin şekillerini konumlarını ve harekelerini değiştiren

Detaylı

Bu soru kitap ÝÛÝ 2 MayÝs 1999 SS soru kitap ÝklarÝnda bulunan sorularý i ermektedir.

Bu soru kitap ÝÛÝ 2 MayÝs 1999 SS soru kitap ÝklarÝnda bulunan sorularý i ermektedir. SYM T.C. Y KSEK ÚRETÜM KURULU ÚRENCÜ SE ME VE YERLEÞTÜRME MERKEZÜ ÚRENCÜ SE ME SINAVI ( SS) 1999 SORU KÜTAP IÚI Bu soru kitap ÝÛÝ 2 MayÝs 1999 SS soru kitap ÝklarÝnda bulunan sorularý i ermektedir. Bu

Detaylı

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili;

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; KORONER RİSK TESTİ Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; Koroner kalp hastalıklarına yol açan kolesterol ve lipit testleridir. Koroner risk testleri

Detaylı

FARKLI SOSYOEKONOM K DÜZEYDEK POSTMENOPOZAL KADINLARDA KEM K M NERAL YO UNLU UNUN DE ERLEND R LMES VE R SK FAKTÖRLER N N BEL RLENMES

FARKLI SOSYOEKONOM K DÜZEYDEK POSTMENOPOZAL KADINLARDA KEM K M NERAL YO UNLU UNUN DE ERLEND R LMES VE R SK FAKTÖRLER N N BEL RLENMES ARAfiTIRMA Ege Fiz T p Reh Der 2001; 7 (3-4): 105-112 FARKLI SOSYOEKONOM K DÜZEYDEK POSTMENOPOZAL KADINLARDA KEM K M NERAL YO UNLU UNUN DE ERLEND R LMES VE R SK FAKTÖRLER N N BEL RLENMES ASSESSMENT OF

Detaylı

FARKLI LiGLERDE MÜCADELE EDEN PROFESYONEL FUTBOL TAKıMLARı SPORCULARININ SOMATOTip ÖZELLIKLERi ÜZERiNE BiR INCELEME

FARKLI LiGLERDE MÜCADELE EDEN PROFESYONEL FUTBOL TAKıMLARı SPORCULARININ SOMATOTip ÖZELLIKLERi ÜZERiNE BiR INCELEME Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (4), 32-40 FARKLI LiGLERDE MÜCADELE EDEN PROFESYONEL FUTBOL TAKıMLARı SPORCULARININ SOMATOTip ÖZELLIKLERi ÜZERiNE BiR INCELEME Ferda RAMANU,

Detaylı

OSTEOPOROZ ve EGZERSİZ

OSTEOPOROZ ve EGZERSİZ OSTEOPOROZ ve EGZERSİZ PROF.DR. GÜL BALTACI H.Ü.Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü İÇERİK Osteoporoz nedir? Osteoporoz gelişimi için risk faktörleri nelerdir? Fiziksel aktivite

Detaylı

Dersin I.Sınıf 2.Yarıyıl (02) I. st Year 2. nd Semester Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS

Dersin I.Sınıf 2.Yarıyıl (02) I. st Year 2. nd Semester Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS T.C. ISTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ISTANBUL BILIM UNIVERSITY SCHOOL OF HEALTH FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DEPARTMENT OF PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION MÜFREDAT DERS PROGRAMI

Detaylı

OSTEOPOROZ VE EGZERSİZ

OSTEOPOROZ VE EGZERSİZ Spor hekimliği Dergisi Cilt: 50, S. 139-149, 2015 OSTEOPOROZ VE EGZERSİZ Erdem ATALAY ÖZET Kemik doku, fiziksel egzersiz ve mekanik titreşim gibi çeşitli uyaranlara uyum sağlayan; sürekli olarak yeniden

Detaylı

Erkeklerde el kemik mineral yoğunluğunun yaşlara göre standart değerlerinin saptanması

Erkeklerde el kemik mineral yoğunluğunun yaşlara göre standart değerlerinin saptanması 220 Dicle Tıp Dergisi / Ş. Temiztürk et al. El kemik mineral yoğunluğu standart değerleri 2013; 40 (2): 220-226 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.02.0258 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL

Detaylı

İletişim Bilgileri: Dr. Evrim Karadağ Saygı Marmara Üniversitesi Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, İstanbul,

İletişim Bilgileri: Dr. Evrim Karadağ Saygı Marmara Üniversitesi Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, İstanbul, ARAŞTIRMA YAZISI D VİTAMİNİ TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ FALANGEAL RADYOGFRAFİK ABSORPSİYOMETRİ İLE İZLENEBİLİR Mİ? Ümran Kaya, Evrim Karadağ Saygı, Işıl Üstün, Gülseren Akyüz Marmara Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

Genç Kadınlara Uygulanan Osteoporozdan Korunmaya Yönelik Sağlığı Geliştirme Programının Etkinliğinin Değerlendirilmesi +

Genç Kadınlara Uygulanan Osteoporozdan Korunmaya Yönelik Sağlığı Geliştirme Programının Etkinliğinin Değerlendirilmesi + İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 13(4) 257-262 (2006) Genç Kadınlara Uygulanan Osteoporozdan Korunmaya Yönelik Sağlığı Geliştirme Programının Etkinliğinin Değerlendirilmesi + Yurdagül Yağmur* *

Detaylı

Femur boyun kırığı olan osteopenik ve osteoporotik hastalarda kemik mikromimarisi farklı mıdır?

Femur boyun kırığı olan osteopenik ve osteoporotik hastalarda kemik mikromimarisi farklı mıdır? Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Joint Diseases and Related Surgery Çalışma - Araştırma / Original Article 2012;23(1):15-19 Femur boyun kırığı olan osteopenik ve osteoporotik hastalarda kemik mikromimarisi

Detaylı

Lab./Lab Teorik/Theory

Lab./Lab Teorik/Theory Dersin ISınıf IYarıyıl I st Year 1 st Teorik/Theory Lab/Lab Uyg/Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS Kodu/Co (01) Semester (01) 101 Anatomi -I Anatomy-I 2 2-4 3 5 103 Fizyoloji - I Physiology-I 2 2-4

Detaylı

Raloksifen ve Risedronatın Serum Biyokimyasal Belirteçler Üzerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi

Raloksifen ve Risedronatın Serum Biyokimyasal Belirteçler Üzerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi 110 Orijinal Araştırma / Original Investigation DOI: 10.4274/tod.78941 Raloksifen ve Risedronatın Serum Biyokimyasal Belirteçler Üzerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi Özet Evalution the Effects of

Detaylı

Depresyonlu Postmenopozal Osteoporozlu Olgularda Kalsitriolün, Kemik Mineral Yo unlu u, A r ve Yaflam Kalitesi Üzerine Etkisinin De erlendirilmesi

Depresyonlu Postmenopozal Osteoporozlu Olgularda Kalsitriolün, Kemik Mineral Yo unlu u, A r ve Yaflam Kalitesi Üzerine Etkisinin De erlendirilmesi Osteoporoz Dünyas ndan (2003) 9 (4): 129-136 Osteoporoz Dünyasından Depresyonlu Postmenopozal Osteoporozlu Olgularda Kalsitriolün, Kemik Mineral Yo unlu u, A r ve Yaflam Kalitesi Üzerine Etkisinin De erlendirilmesi

Detaylı

Postmenopozal Osteoporozda Strontium Ranelat'ın Kısa Dönemde Ağrı ve Kemik mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisi

Postmenopozal Osteoporozda Strontium Ranelat'ın Kısa Dönemde Ağrı ve Kemik mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisi Orijinal Araştırma / Original Investigation 53 DO I: 10.4274/Tod.41636 Postmenopozal Osteoporozda Strontium Ranelat'ın Kısa Dönemde Ağrı ve Kemik mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisi The Short-Term Effects

Detaylı

Bu soru kitap ÝÛÝ 6 Haziran 1999 SS soru kitap ÝklarÝnda bulunan sorularý i ermektedir.

Bu soru kitap ÝÛÝ 6 Haziran 1999 SS soru kitap ÝklarÝnda bulunan sorularý i ermektedir. SYM T.C. Y KSEK ÚRETÜM KURULU ÚRENCÜ SE ME VE YERLEÞTÜRME MERKEZÜ ÚRENCÜ SE ME SINAVI ( SS) 1999 SORU KÜTAP IÚI Bu soru kitap ÝÛÝ 6 Haziran 1999 SS soru kitap ÝklarÝnda bulunan sorularý i ermektedir. Bu

Detaylı

Orijinal Makale / Original Article

Orijinal Makale / Original Article Orijinal Makale / Original Article 31 Postmenopozal ve Senil Osteoporozlu Kadınlarda Yaşam Kalitesinin ve Belirleyicilerinin Değerlendirilmesi Evaluation of Quality of Life and its Determinents in Postmenopausal

Detaylı

Romatizma, Cilt: 20, Sayý: 1, 2005 15. Alev AY 1, Zeynep SAÐIRKAYA 1, Merih YURTKURAN 1. Kaplýcalarý

Romatizma, Cilt: 20, Sayý: 1, 2005 15. Alev AY 1, Zeynep SAÐIRKAYA 1, Merih YURTKURAN 1. Kaplýcalarý Romatizma, Cilt: 2, Sayý: 1, 25 15 ATATÜRK REHABÝLÝTASYON MERKEZÝ KÜKÜRTLÜ KAPLICALARI POLÝKLÝNÝÐÝNE BAÞVURAN 65 YAÞ ÜSTÜ HASTALARDA OSTEOPOROZ VE RÝSK FAKTÖRLERÝYLE ÝLGÝLÝ DEMOGRAFÝK VERÝLER Alev AY 1,

Detaylı

İLERİ OSTEOPOROZU OLAN KADIN HASTALARDA TERİPARATİD TEDAVİSİNİN AĞRI VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

İLERİ OSTEOPOROZU OLAN KADIN HASTALARDA TERİPARATİD TEDAVİSİNİN AĞRI VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ İLERİ OSTEOPOROZU OLAN KADIN HASTALARDA TERİPARATİD TEDAVİSİNİN AĞRI VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Bengi Öz 1, Güzide Gonca Örük 2, Hikmet Koçyiğit 1 1 Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve

Detaylı

Postmenopozal Sağlıklı Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğu Tiroid Stimülan Hormon İlişkisi

Postmenopozal Sağlıklı Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğu Tiroid Stimülan Hormon İlişkisi Araştırma 1 Postmenopozal Sağlıklı Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğu Tiroid Stimülan Hormon İlişkisi BONE MINERAL DENSITY AND THYROID-STIMULATING HORMONE ASSOCIATION IN POSTMENOPAUSAL HEALTHY WOMEN H.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç.Dr. Levent Özgönenel Doğum Tarihi: 8 Temmuz 974 Görev yeri: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme

Detaylı

Menopoz Sonras Kad nlarda Hormon Replasman Tedavi Süreci ve Reprodüktif Faktörlerin Kemik Mineral Yo unlu u Üzerine Etkileri [*]

Menopoz Sonras Kad nlarda Hormon Replasman Tedavi Süreci ve Reprodüktif Faktörlerin Kemik Mineral Yo unlu u Üzerine Etkileri [*] Trakya Univ Tip Fak Derg 2007;24(1):36-42 Klinik Çal flma - Araflt rma / Original Article Menopoz Sonras Kad nlarda Hormon Replasman Tedavi Süreci ve Reprodüktif Faktörlerin Kemik Mineral Yo unlu u Üzerine

Detaylı

The Evaluation of The Impact of Pulse Corticosteroid Therapy on Bone Mineral Density in Multiple Sclerosis Patients

The Evaluation of The Impact of Pulse Corticosteroid Therapy on Bone Mineral Density in Multiple Sclerosis Patients Journal of Neurological Sciences [Turkish] 22:(4)# 56; 382-387, 2005 http://www.jns.dergisi.org/text.php3?id=55 Research Article The Evaluation of The Impact of Pulse Corticosteroid Therapy on Bone Mineral

Detaylı

FİZİKSEL ETKİNLİĞİN OLUŞTURDUĞU KISA VE UZUN SONUCU VÜCUTTA ORTAYA ÇIKAN YANITLARI İNCELER.

FİZİKSEL ETKİNLİĞİN OLUŞTURDUĞU KISA VE UZUN SONUCU VÜCUTTA ORTAYA ÇIKAN YANITLARI İNCELER. EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER FİZYOLOJİ BİLİM DALI NIN BİR ALT DİSİPLİNİDİR. FİZİKSEL ETKİNLİĞİN OLUŞTURDUĞU KISA VE UZUN (ANTRENMAN) DÖNEMDEKİ STRES SONUCU VÜCUTTA ORTAYA ÇIKAN YANITLARI

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

VÜCUT KOMPOSİZYONU VE EGZERSİZ PROGRAMLAMA

VÜCUT KOMPOSİZYONU VE EGZERSİZ PROGRAMLAMA 1 VÜCUT KOMPOSİZYONU VE EGZERSİZ PROGRAMLAMA 2 VÜCUT KOMPOSİZYONU Vücuttaki tüm doku, hücre, molekül ve atom bileşenlerinin miktarını ifade eder Tıp, beslenme, egzersiz bilimleri, büyüme ve gelişme, yaşlanma,

Detaylı

ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ ERKEK HASTALARDA HASTALIK AKTİVİTESİ VE HORMONAL FAKTÖRLERİN KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU ÜZERİNE ETKİSİ

ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ ERKEK HASTALARDA HASTALIK AKTİVİTESİ VE HORMONAL FAKTÖRLERİN KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU ÜZERİNE ETKİSİ İst Tıp Fak Derg 2013; 76:3 J Ist Faculty Med 2013; 76:3 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iutip RESEARCH ARTICLES/ARAŞTIRMALAR ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ ERKEK HASTALARDA HASTALIK AKTİVİTESİ VE HORMONAL FAKTÖRLERİN

Detaylı

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezlerine Başvuran Yaşlıların Başvurma Nedenlerinin Araştırılması

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezlerine Başvuran Yaşlıların Başvurma Nedenlerinin Araştırılması DOI: 10.13114/MJH/201322467 Mediterranean Journal of Humanities mjh.akdeniz.edu.tr III/2, 2013, 23-30 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezlerine Başvuran Yaşlıların Başvurma Nedenlerinin Araştırılması

Detaylı

SPORCULARDA TEMASSIZ ÖN ÇAPRAZ BAĞ YARALANMALARI: RİSK FAKTÖRLERİ ve ÖNLEME STRATEJİLERİ

SPORCULARDA TEMASSIZ ÖN ÇAPRAZ BAĞ YARALANMALARI: RİSK FAKTÖRLERİ ve ÖNLEME STRATEJİLERİ SPORCULARDA TEMASSIZ ÖN ÇAPRAZ BAĞ YARALANMALARI: RİSK FAKTÖRLERİ ve ÖNLEME STRATEJİLERİ Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ön Çapraz Bağ

Detaylı