Mimarlar Odas zmir fiubesi Yönetim Kurulu Alia a Termik Santrali 10. TMMOB zmir l Koordinasyon Kurulu Konak Tüneli 12

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mimarlar Odas zmir fiubesi Yönetim Kurulu Alia a Termik Santrali 10. TMMOB zmir l Koordinasyon Kurulu Konak Tüneli 12"

Transkript

1 Ç NDEK LER YIL 22 SAYI /1 TMMOB Mimarlar Odas zmir fiubesi taraf ndan üç ayda bir yay nlan r. Yerel Süreli Yay n Mimarlar Odas zmir fiubesi Üyelerine ücretsiz gönderilir. Yay nlayan Mimarlar Odas zmir fiubesi ad na; Yay n Komitesi Sahibi Hasan Topal Sorumlu Yaz flleri Müdürü Nilüfer Ç narl Mutlu Yay n Sekreteri Naciye Ç rac Grafik Tasar m Emre Ç k no lu Grafik Uygulama Güler Özsakarya Ertan Yay n Komitesi H. brahim Alpaslan T. Didem Akyol Altun Naciye Ç rac Erdal Onur Diktafl Ebru Türkdamar Diktafl Hikmet Gökmen Güngör Kaftanc Emel Kay n Nezihat Köflklük Seçkin Kutucu Nilüfer Ç narl Mutlu lker Özdel Hasan Topal Gürhan Tümer (Soyad na göre alfabetik) Tarand Veritabanlar DAAI - Design and Applied Arts Index Yay n Yeri 1456 Sokak No: 8/10 Alsancak zmir Tel: (232) (pbx) Faks: (232) Akhisar Temsilcili i: (0236) Ayd n Temsilcili i: (0256) Didim Temsilcili i: (0256) Dikili Temsilcili i: (0232) Kufladas Temsilcili i: (0256) Manisa Temsilcili i: (0236) Nazilli Temsilcili i: (0256) Ödemifl Temsilcili i: (0232) Salihli Temsilcili i: (0236) Turgutlu Temsilcili i: (0236) Uflak Temsilcili i: (0276) Alaflehir Oda Temsilcisi: (0236) Alia a Oda Temsilcisi: (0232) Bergama Oda Temsilcisi: (0232) Menemen Oda Temsilcisi: (0232) Selçuk Oda Temsilcisi: (0232) Soma Oda Temsilcisi: (0236) Söke Oda Temsilcisi: (0256) Tire Oda Temsilcisi: (0232) Torbal Oda Temsilcisi: (0232) Bask Mas Matbaac l k Afi Hamidiye Mahallesi So uksu Caddesi No: Ka thane / stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Bask Tarihi: 25 Eylül 2011 Yay n Koflullar Gönderilecek yaz lar 1600 sözcü ü geçmemelidir. Görsel malzeme, teknik ifllemlere uygun orjinal foto raf, dia olabilir (Dijital ortamda iletiliyor ise min. 20 cm. eninde, gerçek 300 dpi çözünürlükte olmal d r). Çizimler, küçüldüklerinde okunabilir olmal d r. Yaz lar n her türlü sorumlulu u yazar na aittir. Yaz ve foto raflar için kaynak gösterilmesi zorunludur. Yay n Komitesi nin karar yazara yaz l olarak iletilir. Ege Mimarl k 2011/4-79. say "Konak Atatürk Meydan 'n n Mekânsal Dönüflümü" makalesi hakk nda Ege Mimarl k 2011/4-79. say da yay nlanan ve Gülnur Ballice taraf ndan yaz lan "Konak Atatürk Meydan 'n n Mekânsal Dönüflümü" makalesinde ismi geçen, bir yar flma projesi olan " zmir Büyükflehir Belediye Binas " proje müelliflerinin isimleri makalede belirtilmemesinden dolay, müellifler Mimar Özdemir Arnas, Mimar Erhan Demirok ve Mimar Altan Ak 'ya özürlerimizi iletiriz. Yard. Dç. Dr. Gülnur Ballice ve Ege Mimarl k Dergisi Yay n Komitesi BAfiYAZI 2 NG L ZCE ÖZET 4 5 KENT GÜNDEM Mimarlar Odas zmir fiubesi Yönetim Kurulu Alia a Termik Santrali 10 TMMOB zmir l Koordinasyon Kurulu Konak Tüneli 12 SÖYLEfi fiebnem Yücel Scott Lawrie ile Söylefli: Bir Tasar m Ofsinin Kurulufl Öyküsü 14 DE ERLEND RME Güven Arif Sarg n Yarat c Biteviyeli in Küresel Kurumlar : Mimarl k Okullar 16 MAKALE F.Nurflen Kul Bir Erken Cumhuriyet Dönemi Miras : Uzunkuyu Mektebi 18 KAPAK Key Butik Otel FOTO RAF Ahmet Giliz MAKALE Müjgan Bahtiyar Karatosun Begüm Erdo mufl Tarihsel Süreçte K y daki De iflimlerin Ifl nda Karfl yaka Vapur skelesi 22 MAKALE Yenal Akgün Biçim De ifltirebilen Yap lar ve Mimariye Katt klar...26 MAKALE Abdullah Sönmez Sezen Özat Farkl Konut Üretim Biçimlerinin Yaflam Kalitesi Üzerindeki Etkileri: Sasal ve Karfl yaka Konut Alanlar 30 YAPI TEKNOLOJ S Çelen Ayfle Çelik Kentsel Is nmaya Çözüm Olarak 'Serin Çat lar' ve 'Serin Malzemeler' 35 YAPI TANITIM Derya Akdurak Tescilli Kabuk, Yeni Fonksiyon Key Butik Otel 40 YAYIN TANITIM 48

2 2 BAfiYAZI fiube Genel Kurulumuz Ocak tarihlerinde gerçekleflti. Toplumsal muhalefetin daha da susturulmaya çal fl ld bir dönemde, meslek odalar n n ifllevsizlefltirilmeye çal fl ld bir dönemde Odam z n meslek, kamu ve toplum yarar do rultusundaki çal flmalar n kesintisiz sürdürece i yeni bir çal flma dönemine girdik. Toplumsal sorumluluklar aç s ndan; Her zaman toplumun yarar na olan üst düzeyde bir mimarl ktan, demokrasi, bar fl, temel insan hak ve özgürlükleri gibi evrensel de erlerden yana taraf olmay sürdürmek ve bu ba lamdaki toplumsal sorumluluklar n ödün vermeden yerine getirmek, Kentsel mekânlar n özellefltirme ve ayr cal kl imar uygulamalar ile kuflat larak kamu yarar n n gözetilmedi i uygulamalar n karfl s nda durmak, zmir in deprem baflta olmak üzere do al afetler konusundaki haz rl k çal flmalar n n daha etkin olmas için çaba harcamak, Mimarl k ve mimarlar aç s ndan; Kentlerimizde mimarl k kültürünün yayg nlaflt r lmas ve içsellefltirilmesi için çaba harcamak, Son dönemlerde gündemde olan yurt d fl ndan ithal meslek adamlar na karfl ülkemiz mimarlar n n haklar n korumak, Yeni Hizmet Binas çal flmalar nda; 40. Dönem de sat n al nan ve projeleri tamamlanan Mimarlar Odas Yeni Hizmet Binas n n öncelikle üyelerin, ard ndan mimarl k ö rencileri ve kentlilerin aktif olarak kullanabilecekleri bir Mimarl k Merkezi anlay fl yla restorasyonunu tamamlay p hizmete açmak, Mevcut mekânsal k s tl l klar nedeniyle istenen nitelik ve nicelikte gerçeklefltirilemeyen hizmetleri Yeni Hizmet Binas nda daha konforlu flartlarda ve daha h zl gerçeklefltirmek, Sorunlara çözüm önerisi gelifltirmek ad na; Öncelikle belediyeler olmak üzere di er kurumlarla mimarlar n yaflad sorunlar çözmek üzere ortak toplant lar, çal fltaylar düzenleyerek çözüm önerileri gelifltirmek ve bu önerilerin uygulamaya dönüflmesi için giriflimlerde bulunmak için, önümüzdeki dönem çal flmalar m z de erli kat l m ve katk lar n zla sürdürece iz. YÖNET M KURULU fiube DEN SA DA Key Butik Otel FOTO RAF Ahmet Giliz EGE M MARLIK TAN fiubemiz taraf ndan her y l düzenlenen Mimarl k Haftas etkinlikleri " nsan Hakk Olarak Mimarl k" temas yla bu y l 3-9 Ekim 2011 tarihlerinde yo un kat l mla gerçekleflti. Atatürk Kültür Merkezi, Dominik Caddesi, Resim ve Heykel Müzesi ve Frans z Kültür Merkezi gibi farkl noktalarda düzenlenen söylefliler, sergiler, atölyeler ve film gösterimleri ile mimarlar, mimarl k fakültesi ö rencileri ve kentlileri buluflturdu. Kentte mimarl n konufluldu u bir gündem yaratan etkinliklerin detaylar n sizlerle paylafl yoruz. Dosya konusu olmadan çeflitli konulara de indi imiz bu say m zda; ilk olarak fiubemiz taraf ndan 3-9 Ekim tarihlerinde düzenlenen Mimarl k Haftas etkinliklerinde William Alsop ile birlikte konu umuz olan Scott Lawrie ile etkinlikler sonras gerçekleflen röportaj sizlerle paylafl yoruz Kas m 2011 tarihlerinde gerçekleflen Mimarl k ve E itim Kurultay VI'n n Mimarl k ve E itim Kurumlar üzerine düflündürdüklerinden yola ç karak Güven Arif Sarg n taraf ndan yaz lan de erlendirme yaz s bu say m zda yer al yor. Uzunkuyu Mektebi'nin restorasyon çal flmalar kapsam nda gerçeklefltirilen incelemeler s ras nda; yap y ve onu oluflturan koflullar dönemin e itim ve okul inflaat politikalar çerçevesinde de erlendirmeyi amaçlayan Fatma Nurflen Kul'un " Bir Erken Cumhuriyet Dönemi Miras : Uzunkuyu Mektebi" isimli yaz s, Müjgan Bahtiyar Karatosun ve Begüm Erdo umufl'un "Tarihsel Süreçte K y daki De iflimlerin Ifl nda Karfl yaka Vapur skelesi" isimli yaz s, Abdullah Sönmez-Sezen Özat' n " Farkl Konut Üretim Biçimlerinin Yaflam Kalitesi Üzerindeki Etkileri: Sasal ve Karfl yaka Konut Alanlar " isimli yaz s ile Yenal Akgün'ün " Biçim De ifltirebilen Yap lar ve Mimariye Katt klar " isimli yaz lar bu say m z n serbest makaleleri aras nda yer al yor. Yap Teknolojisi bölümünde ele al nan "Kentsel Is nmaya Çözüm Olarak Serin Çat lar ve Serin Malzemeler " ise Çelen Ayfle Çelik taraf ndan aktar l yor. Yap tan t m bölümümüzde T.C. Eski Merkez Bankas olarak bilinen ve Makomim taraf ndan restorasyonlar sonras butik otele dönüfltürülen Key Butik Otel yap s n n dönüflüm aflamas nda geçirdi i süreçleri sizlerle paylafl yoruz. Önümüzdeki say da Erdal Onur Diktafl editörlü ünde "Kamusal Mekân Olas l klar ile Kentsel Boflluk" isimli bir dosya ile sizlerle buluflmay hedefliyoruz. Bir sonraki say m zda buluflmak dile iyle, yi okumalar... YAYIN KOM TES

3

4 4 ENGLISH SUMMARY NEWS Architecture Week Activities held by Chamber of Architects Izmir Branch attracted considerable participation this year again. Architectural Week activities annually held by Chamber of Architects Izmir Branch have been the focus of intense attention during the dates October 3 rd 9 th, NEWS 2011 Awards for Respect to History and Local Conservation found their Owners. Municipality of Izmir granted the Award of Respect to History to 18 persons and institutions for their contributions to historical and cultural heritage in Izmir. In the organization held for the 9 th time with the purpose of encouraging conservation of historical buildings in the city, the Municipality of Izmir announced the owners of Awards for Respect to History and Local Conservation. URBAN AGENDA Alia a Termal Power Plant Projects made for the area indicated as Technical Plant area in the Zoning Permit numbered 216 and dated given as supplementary project document concerning the parcel no. 3 in building lot no. 119 on the K17C-IVBID map of Horoz Gedi i Village in Alia a sub-province of Izmir are submitted to our Chamber for purposes of design control. URBAN AGENDA Konak Tunnel We hereby share the report prepared for Konak-Yeflildere Tunnel Access project, which is known as the Konak Tunnel that was placed on the urban agenda of Izmir prior to the elections in June 12 th, and we wish to make an overall evaluation while informing the public about the related outcomes. INTERVIEW The Story of Establishment of a Design Office fiebnem Yücel, Assist. Prof. Dr. Iztech Faculty of Within framework of Architecture Week 2011 activities organized by the Chamber of Architects Izmir Branch, there was an interview held with Scott Lawrie, who has been welcomed in October 6 th as the guest speaker together with William Alsop. EVALUATION Global Institutions of Creative Continuum: Architecture Schools Güven Arif Sarg n, Assist. Prof. Dr. METU Faculty of Architecture, Department of Architecture Field The evaluation is based on considerations of the author on Institutions of Architecture and Architecture Schools as a response to discussions held in Architecture and Education Assembly VI in 16 th 18 th November, ARTICLE Uzunkuyu School as a Heritage Asset of Early- Republican Period Fatma Nurflen Kul, Res. Assist. Iztech Faculty of The article focuses on at making an overall analysis of restorations held for Uzunkuyu School, which is the historical building of a village school in Uzunkuyu district of Urla, and considers the restoration works from perspective of education and school construction policies of its time. ARTICLE Karfl yaka Ferry Pier in Light of the Coastal Changes in History Müjgan Bahtiyar Karatosun, Assist. Prof. Dr. DEU Faculty of Architecture Department of Architecture Field Begüm Erdo mufl, PhD. Student of DEU Faculty of Karfl yaka Ferry Pier is a building of symbolic significance leaving strong traces in urban memory for not only inhabitants of Karfl yaka, but also people living in Izmir. The pier has a function not only as a meeting place, but also for accessibility to the other side of the bay and the city center. The main intention of this study is to read the spatial and formalistic reflections of coastal changes upon the Ferry Pier. ARTICLE Changeable Building Forms and their Contributions to Architecture Yenal AkgünAssist. Prof. Dr. Gediz Univercity Faculty of Architecture Department of Interior Degisn In the article, buildings that can change forms according to environmental conditions and user needs are analyzed. Each case is discussed in terms of possible contributions of their ability for adaptation to architectural design, functionality and sustainability. ARTICLE Impacts of Different Modes in Housing Production upon Quality of Life: Sasal and Karfl yaka Housing Areas Abdullah Sönmez, Assist. Prof. Dr. DEU Faculty of Sezen Özat, Msc. Student of DEU Faculty of The study focuses on those settlement areas, which differ by their densities, spatial formation characteristics and modes of construction under different historical and social processes within the urban scale in Izmir, and aims at evaluating housing estates and their regions in terms of the quality of life. BUILDING TECHNOLOGY Cool Roofs and Cool Materials as a Solution for Global Warming Çelen Ayfle Çelik, Assist. Prof. Dr. Yaflar University Faculty of Architecture Department of Architecture Field With the intention to review the international studies on cool roofs and materials and to make a preliminary research on similar studies on national scale, the Cool Roofs Project to be completed by the European Union in recent future and newly-developed cool materials are analyzed. ARCHITECTURES Proprietary Envelope-New Function (Key Boutique Hotel) Derya Akdurak, Architect Located at the corner parcel facing the Ataturk Street as well as the Cumhuriyet Boulevard in Gümrük district, the restoration works held for the building that was previously used as the T.R. Central Bank are currently converting the building into Key Boutique Hotel. EGEM MARLIK /1 English Summary by Zehra A. Ersoy

5 5 M MED Mimarl k E itiminde Üstün Hizmet Ödülü Gürhan Tümer'in M MED TARAFINDAN VER LEN M MARLIK E T M NDE ÜSTÜN BAfiARI ÖDÜLÜ E LAYIK GÖRÜLENLER ARASINDA PROF. DR. GÜRHAN TÜMER DE YER ALDI Mimarl k E itimi Derne i (M MED) taraf ndan 2011 y l "Mimarl k E itiminde Üstün Baflar Ödülü"ne lay k görülenler aras nda Prof. Dr. Gürhan Tümer de var. Mimarl k E itiminde Üstün Baflar ödülü Prof. Dr. Ferhan Yürekli'ye, Mimarlik E itiminde Üstün Hizmet Ödülleri ise Prof. Dr. Mine nceo lu, Prof. Dr. Necati nceo lu, Prof. Dr. Nigan Bayaz t, Prof. Dr. U ur Erkman, Prof. Dr. Gürhan Tümer, Prof. Dr. Y ld z Sey ve fievki Vanl ad na o lu Selim Vanl 'ya verilecek. Ödül töreni 19 Aral k Pazartesi günü TÜ-Taflk flla Nezih eldem Salonu'nda gerçekleflti. Gürhan Tümer, 1944 y l nda zmir de do du. Ortaö renimini Saint-Joseph Frans z Koleji nde ve AFS bursuyla gitti i Amerika Birleflik Devletleri nin Illinois Eyaleti nde, Libertyville High School da tamamlad y l nda stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl k Fakültesi nden mezun oldu ve ayn y l zmir e gelerek Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ne asistan olarak girdi. Ard ndan Frans z Hükümeti nin verdi i bir bursu kazanarak Paris te bir y l Vincennes Üniversitesi ne devam etti. Yurda döndükten sonra, Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi nde 1977 y l nda doktoras n tamamlad. Dokuz Eylül Üniversitesi nin kurulmas üzerine, bu kurumun Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü nde akademik hayat n sürdürdü y l nda doçent, 1995 y l nda profesör unvan n ald. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarl k Fakültesi nde profesör olarak görev yapmaktad r. XIII. Ulusal Mimarl k Sergisi ve Ödülleri M MARLAR ODASI TARAFINDAN BU YIL ONÜÇÜNCÜSÜ DÜZENLENECEK OLAN ULUSAL M MARLIK SERG S VE ÖDÜLLER 2012 YE BAfiVURULAR BAfiLADI Türkiye'de mimarl k mesle ini ve kültürünü gelifltirme hedefiyle gündem yaratan ilk kurumsal giriflim olan Ulusal Mimarl k Sergisi ve Ödülleri Program, Mimarlar Odas taraf ndan ilk kez 1988 y l nda, Mimar Sinan' n 400. ölüm y ldönümü an s na düzenlendi. Bugüne kadar gerçekleflen 12 dönemde, programa 1671 eser kat ld ve öncü nitelikteki çal flmalar nedeniyle 105 eser ve 37 kifli/kurulufl çeflitli dallarda ödüllendirildi. Ulusal Mimarl k Sergisi ve Ödülleri, baflar l genç mimarlar n ortaya ç kmas na katk da bulundu u gibi, Türk mimarlar n ortaya ç kmas na katk da bulundu u gibi, Türk mimarlar n n yurtd fl nda tan t m na da olanak sa l yor. Türkiye'yi yurtd fl nda temsil etmek üzere Mimarlar Odas 'ndan aday gösterilecek mimarlar ve eserler, ödül alanlar veya ödül aday olanlar aras ndan seçiliyor. Uluslararas ödül programlar na kat l m adaylar ile çeflitli uluslararas sergileri oluflturan mimar ve eserler bu yolla belirleniyor. Böylelikle, yurtiçinde ve yurtd fl nda Türkiye mimarl n baflar yla temsil eden eser ve mimarlar n farkl platformlarda tan n rl amaçlan yor; mimarl k eserinin kamusall n n art r lmas, mimar n hak ve sorumluluklar n n tan nmas ve mesleki prati in ayr nt lar n n yayg nlaflmas süreçleri destekleniyor y l nda ödül alan yap larla birlikte yeni bir uygulama bafllat ld. Ödül alan yap lar n tescili için T.C. Kültür ve Turizm Bakanl 'na baflvuru yap l yor ve süreci eserin müellifi ile birlikte takip ediliyor. Ayn zamanda, ödül alan yap lara, ald ödülün ad n n ve eser sahibinin isminin yer ald bilgi plaketi çak l yor. Takvim: Son kat l m tarihi: 9 Mart 2012 Jüri Toplant s : Mart 2012 Ödül Töreni ve Sergi aç l fl : 13 Nisan 2012

6 6 Mimarlar Odas zmir fiubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekleflti M MARLAR ODASI ZM R fiubes TARAFINDAN HER YIL DÜZENLENEN M MARLIK HAFTASI ETK NL KLER EK M 2011 TAR HLER ARASINDA GERÇEKLEfiT Mimarl k Haftas 2011 temas, bu y l 3 Ekim de düzenlenecek olan Dünya Mimarl k Günü'nün Uluslararas Mimarlar Birli i (UIA) taraf ndan belirlenen temas Mimarl k ve nsan Haklar ndan esinlenerek, " nsan Hakk Olarak Mimarl k" olarak belirlendi. Tüm etkinliklerin ücretsiz oldu u organizasyon, 3-9 Ekim tarihleri ars nda Atatürk Kültür Merkezi, Dominik Caddesi, Resim ve Heykel Müzesi ve Frans z Kültür Merkezi gibi farkl noktalarda düzenlenen söylefliler, sergiler, atölyeler ve film gösterimleri ile mimarlar, mimarl k fakültesi ö rencileri ve kentlileri buluflturdu y l etkinlik sponsoru, Orfis Mobilyalar oldu ve baz etkinlikler de Konak Belediyesi iflbirli inde gerçeklefltirildi. Mimarl k Haftas Etkinlikleri 3 Ekim 2011 Pazartesi günü yap lan tören ile bafllad. Mimarlar Odas zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Hasan Topal UIA taraf ndan Dünya Mimarl k Günü nün temas olarak seçilen nsan Hakk Olarak Mimarl k temas na de indi. Hasan Topal konuflmas nda insanlar n sa l kl, güvenlikli, nitelikli mekânlarda ve yap larda, bu yap lar n oluflturdu u mimarl k düzeyi yüksek kentlerde yaflama hakk en öncelikli ve evrensel insan hakk olarak kabul edilmekte oldu undan bahsetti. Topal son olarak etkili in gerçeklefltirilmesinde eme i geçen herkese teflekkür etti. Meslekte 30. ve 50. y l n geride b rakan üyelerimiz için plaket töreni gerçeklefltirildi. Meslektafllar m z plaketlerini zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, Bornova Belediye Baflkan Kamil Okyay S nd r, Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan, Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ekinci, Mimarlar Odas zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Hasan Topal ve Mimarlar Odas Genel Sekreteri Necip Mutlu'dan ald lar. Aç l fl konuflmas n n ard ndan nsan Hakk Olarak Mimarl k temas kapsam nda düzenlenen Fotomaraton da dereceye giren ve sergilemeye hak kazanan yar flmac lara da ödülleri seçici kurul üyelerinden Güzin Tezel taraf ndan verildi. Mimarl k Haftas etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen söyleflilerde; tematik sunuflu U ur Tanyeli gerçeklefltirirken, ülkemiz mimarl k ortam n n önemli isimlerinden Ayd n Boysan ve Mehmet Kütükçüo lu'nun yan s ra uygulamalar yla ulusal ve uluslar aras ortamda yer alan Hüseyin Yanar, Foster+Partners grubundan Zak Ayash ve Alldesign mimarl k grubu kurucular ndan William Alsop bizlerle birlikte oldu. Atölye çal flmalar nda ise; Ülkü nceköse-koray Velibeyo lu yürütücül ünde 'Kordon: Kentsel Vitrine Yeniden Bakmak'; Sait Ali Köknar yönetiminde 'Sallanma Hakk '; Özlem Berber-Sinan Omacan- lker Özdel yürütücülü ünde 'atölyedepoda'; fiebnem Yücel yürütücülü ünde 'Engelli Kent'; Hikmet Gökmen eflli inde 'Çocuk ve Mimarl k'; Hüseyin Yanar eflli inde 'Kentte Mimarl Aramak'; Clarissa Mendez Ersoy-Ufuk Ersoy EGE M MARLIK TEMMUZ 2012

7 7 yöneticili inde 'Bar nak Maket Atölyesi'; Bilge Demirtafl yürütücülü ünde 'Psikoco rafyalar (Kendi Haritalar m z)'; Gökçeçiçek Savafl r yürütücülü ünde 'MELEZmekânlar'; Cenk Hasan Dereli eflli inde 'hayattayolculuk' atölyeleri gerçekleflirken Ali Okan Y lmaz yönetiminde 'Kentte Mekân Bulmacas ' oyunu gerçekleflti. Bu y lki yap gezilerimizde; Derya Akdurak eflli inde T.C. Eski Merkez Bankas Key Butik Otel, Mehmet Kütükçüo lu eflli inde 35. Sokak ve Salih Se men eflli inde Anadolu Apartman ziyaret edilirken lhan P nar eflli inde Kireçlikaya-Dibekbafl bölgesi, Hidayet Karakufl eflli inde Kemeralt ve Emel Kay n ile nciralt bölgesi gezildi. Nail Egemen Yerce eflli inde gerçeklefltirilen 'Üretim Yerinden Showroom'a' gezisi de bu y l düzenlenen gezilerimiz aras nda yer ald. Mimarl k ö rencilerinin gelecekte içinde bulunacaklar çal flma ortam n tan malar, ileride meslektafllar olacak kifliler ile birlikte olma f rsat yakalamalar n hedefleyen Aç k Ofis etkinli i kapsam nda M TA Mimarl k; EYO Mimarl k; META Mimarl k ve ETM Mimarl k ofisleri ziyaret edildi. Fim gösterimlerinde stanbul a bütüncül bir yaklafl mla, de iflim kadar, de iflimin alt ndaki dinamikleri de sorgulayan, bizi y k lm fl gecekondu mahallelerinden gökdelenlerin tepelerine, Marmaray n derinliklerinden 3. köprünün güzergah na, gayrimenkul yat r mc lar ndan kentsel muhalefete, bu uçsuz bucaks z kentte uzun bir yolculu a ç karan "Ekümenopolis" ve Mimarlar Odas zmir fiubesi Ö renci Üyeleri Yaz Okulu Komisyonu taraf ndan iki y ld r düzenlenen 'Baykufllar Toplan yor' yaz okulu çal flmalar n n seçkilerinden oluflan "Baykufllar Toplan yor Seçkileri" hafta boyunca izlendi. Hafta boyunca izlenen sergilerden EAA - Emre Arolat Mimarl k An/Moment Sergisi Resim ve Heykel Müzesi nde aç ld. Carlos Ferrater: Peyzaj ve Geometri Sergisi, Ö renci Projeleri Sergisi, K rsal Kavramak: Adagide Sergisi ve Avrupa'da Sürdürülebilir Mimarl k Sergileri Atatürk Kültür Merkezi'nde; Mimaride Görünmeyen: Ça dafl Türk Mimarisinde Görsellefltirme Sergisi Frans z Kültür Merkezi nde izlenirken, Modern ve Bellek:Silinen zler Sergisi Vas f Ç nar Bulvar Sergi Alan nda, Bunu Düflünen Bir Mimard r Afiflleri Sergisi ile Simülakrlar ve Çizgi ile Düflünmek/Çizgide Düflünmek Sergileri Dominik Caddesi nde, FotoMARATON Sergisi ise Konak Metro stasyonu nda ziyaretçiler ile bulufltu.

8 8 Tarihe Sayg Yerel Koruma Ödülleri 2011 Sahiplerini Buldu ZM R BÜYÜKfiEH R BELED YES 'N N KENTTEK TAR H YAPILARIN KORUNMASINI TEfiV K AMACIYLA BU YIL 9. KEZ DÜZENLED "TAR HE SAYGI ÖDÜLÜ", ZM R'DEK TAR H VE KÜLTÜREL M RASA SAH P ÇIKAN 18 K fi VE KURULUfiA VER LD Ayfle Hekimo lu Evi (Yeni Foça) Mediha Tu man Evi (Buca) Tarihe Sayg / Yerel Koruma Ödülleri, binlerce y ll k kültür gelene inin birikti i bir co rafya üzerinde, bu uygarl klara ait çeflitlenmifl ve farkl laflm fl kültürel-mekânsal mirasa hak etti i sayg n n gösterilerek Binnaz & brahim Coflkun Evi (Bayrakl ) Hediye Karao lan Evi (Basmane) Mehmet Erol Saatçi Dükkan (Urla) korunmas ; koruma bilincinin ve örneklerinin teflvik edilmesi; yerel koruma modellerinin gelifltirilmesi; yöntem, ölçüt ve de erlerin özgünlefltirilmesi; yerel inisiyatifin harekete geçirilmesi; tarihi çevreye iliflkin koruma bilinci tafl yan çaba ve eylemlerin özendirilmesi gereklili inden hareketle zmir Büyükflehir Belediyesi taraf ndan bafllat lan, tarihi mirasa sahip ç k lmas konusunda yerel yönetimlerin üslendi i sorumlulu un bilincini tafl yarak,ülkesel ölçekte yerel yönetimlere öncülük edilmesi ve ödül yoluyla takdir etme misyonunun kurumsallaflt r lmas n n hedeflendi i bir giriflimdir. zmir Büyükflehir Belediyesi taraf ndan Büyükflehir Belediyesi s n rlar içindeki yap ve çevrelerin tan t lmas, bu yap ve çevrelerin tarihsel-kültürel-sosyal kimlikleri ile bir bilgi kayna olarak görülmesi, malzeme, teknik, cephe özellikleri, plan flemas, ek yap, bahçe-yap iliflkisi, peyzaj ö eleri, yak n çevresiyle etkileflimi, vb özgün mekânsal niteliklerinin korunmas, tarihsel (arkeolojik, kentsel, mimari ve sanatsal) miras n belgelenmesi, arflivlenmesi, incelenmesi ve yaflam n sürdürmesi ve kültürel sentezin gelece e aktar lmas, bu yap ve çevrelerin gelece e aktar lmas amac yla onar m, sa l klaflt r lmas, iyilefltirilmesi, yeniden ifllevlendirilmesini sa layanlar n belirlenmesi, tan t lmas ve özendirilmesi, tarihsel miras koruma faaliyetlerinin kamuoyunun gündemine tafl nmas ve kamuoyunun bu konuda do ru bilgilendirilmesinin sa lanmas, bilimsel ve mesleki kurulufllarla yerel yönetimlerin, toplumsal örgütlerin ve kurulufllar n birlikte çal flma ortamlar n n haz rlanmas, toplumsal-kentsel ve yerel bir bilinç oluflturulmas amac yla düzenlenen Tarihe Sayg /Yerel Koruma Ödülleri Türkiye'de ilk kez zmir Büyükflehir Belediyesi taraf ndan 2003 y l nda düzenlendi. Türkiye de ilk defa zmir Büyükflehir Belediyesi taraf ndan bafllat lan, zmir deki tarihi ve kültürel mirasa sahip ç kan do ru çal flmalar n özendirilerek ödüllendirilmesini, tan t lmas n ve bu yolla koruma bilincinin

9 9 yayg nlaflt rmas n hedefleyerek olumlu örneklerin artmas n amaçl yor. Tarihe Sayg / Yerel Koruma Ödülleri, her y l, Eylül ay içerisinde aç lan sergi ile birlikte düzenleniyor ve bu serginin aç l fl günü ödüller veriliyor. Jüri her dalda birden fazla ödül verebiliyor. Kentli zmirli Ödülü, Tek Yap ve Tarihi Doku Ölçe inde Baflar l Koruma Uygulamalar, Arkeolojik Sit Alanlar ndaki Ören Yerlerinde Kültür ve Tabiat Varl klar n n Korunmas ve Sergilenmesine Yönelik Baflar l Mekânlar n Oluflturulmas, Kentsel Sit Alanlar nda Yer Alan Yeni Yap lar için Baflar l Uygulama, Tarihsel Çevre ve Kültür Varl klar n Koruma dallar nda olmak üzere befl ana dalda Tarihe Sayg / Yerel Koruma Ödülleri veriliyor. zmir Büyükflehir Belediyesi, zmir deki tarihi ve kültürel mirasa sahip ç kan 18 kifli ve kurulufla Tarihe Sayg Ödülü verdi. zmir Büyükflehir Belediyesi nin kentteki tarihi yap lar n korunmas n teflvik amac yla bu y l 9. kez düzenledi i Tarihe Sayg Yerel Koruma Ödülleri nde kazananlar belli oldu. Seçici kurulun Eylül 2011 tarihleri aras nda gerçeklefltirdi i de erlendirme ve eserleri yerinde inceleme toplant lar sonucunda Ödül Komitesi nin onay ndan geçen 34 eserden 18'i ödüle de er görüldü. Kazananlar ödüllerini 25 Kas m günü Aziz Vukolos Kilisesi'ndeki törende ald lar. Ayr ca, Aziz Vukolos Kilisesi'nde ödüle lay k görülen eserlerin izlenebilece i bir sergi düzenlendi. Asil Seçici Kurul Üyeleri olarak Prof. Dr. Baflak peko lu (Mimar), Prof. Dr. Arma an Erkanal (Arkeolog), Yard. Doç. Dr. A.Güliz Bilgin Alt nöz (Mimar), Yard. Doç. Dr. Muhammed Aydo an (fiehir Planc s ), Yard. Doç. Dr. Emine Tok (Sanat Tarihçisi), Etem Ülkütafl (Serbest Mimar) ve Hale Y ld r (fiehir Planc s ); Yedek Seçici Kurul Üyesi olarak Yard. Doç. Dr. Mine Hamamc o lu Turan (Mimar) ve Ö r. Gör. Dr. Figen Akp nar n (fiehir Planc s ) kat ld de erlendirme çal flmalar n n baflkanl n Prof. Dr. Baflak peko lu yürüttü. Jüri üyelerinin yapt de erlendirme sonucu ödüle de er görülen çal flmalar flöyle: Nazime Y ld z Evi (Yeni Foça) Tarihi Yap da Yaflam Ödülü: Ayfle Hekimo lu Evi (Yeni Foça) Binnaz & brahim Coflkun Evi (Bayrakl ) Hediye Karao lan Evi (Basmane) Nazime Y ld z Evi (Yeni Foça) Mediha Tu man Evi (Buca) Mehmet Erol Saatçi Dükkan (Urla) Nesrin & Nesli K r Evi (Buca) Tarihi Çevre ve Kültür Varl klar n Koruma Dal nda Katk Ödülü: fiükrü Özkaynak - Baflö retmen Cemal Özkaynak Selçuk An Evi Canan Alt nbulak - Bir Avlu Bir Kent Belgesel Heyamola Yay nlar - 41 Semt 41 Yazar 41 Kitap zmirim Kitap Dizisi lhan P nar - Gezginlerin Gözüyle zmir Kitap Dizisi Karfl yaka Belediyesi Hamza Rüstem Foto raf Evi Mehmet Coral - Ateflin Gelini Gavur zmir, zmir 13 Eylül 1922 Kitaplar Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul Projeleri Teflvik Ödülü: zmir Özel Türk Koleji - TK Kardelen Dergisi zmir Tarih Kültür Eki Menemen Haldun Koflay Lisesi - Haldun Koflay Tarih Dergisi fiehit Fethibey lkö retim Okulu - Geçmiflin Gelecekteki Sesleri Projesi Yarat c Çocuklar Derne i zmir Temsilcili i - Kentim Smyrna zmir Kültür ve Çevre Hepimizin Projesi Yönelifl Koleji - Aile Tarihi Müzesi Ö renci Projesi kaynak: Nesrin & Nesli K r Evi (Buca) fiükrü Özkaynak (Baflö retmen Cemal Özkaynak Selçuk An Evi) Karfl yaka Belediyesi Hamza Rüstem Foto raf Evi

Mimarlar Odas zmir fiubesi Yönetim Kurulu nciralt Turizm Merkezi 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan Revizyonu Hakk nda Rapor 6

Mimarlar Odas zmir fiubesi Yönetim Kurulu nciralt Turizm Merkezi 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan Revizyonu Hakk nda Rapor 6 Ç NDEK LER YIL 21 SAYI 78 2011/3 TMMOB Mimarlar Odas zmir fiubesi taraf ndan üç ayda bir yay nlan r. Yerel Süreli Yay n Mimarlar Odas zmir fiubesi Üyelerine ücretsiz gönderilir. Yay nlayan Mimarlar Odas

Detaylı

DOSYA ZM R DE CUMHUR YET DÖNEM M MARLIK M RASI: 1923-1965. Emel Kay n zmir Kenti çin Yeni Bir Olanak: 1923-1965 Dönemi Modern Mimarl k

DOSYA ZM R DE CUMHUR YET DÖNEM M MARLIK M RASI: 1923-1965. Emel Kay n zmir Kenti çin Yeni Bir Olanak: 1923-1965 Dönemi Modern Mimarl k Ç NDEK LER YIL 19 SAYI 71 2009/4 TMMOB Mimarlar Odas zmir fiubesi taraf ndan üç ayda bir yay nlan r. Yerel Süreli Yay n Mimarlar Odas zmir fiubesi Üyelerine ücretsiz gönderilir. Yay nlayan Mimarlar Odas

Detaylı

40. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU

40. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 40. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 31 Ocak 2010-15 Ocak 2012 TMMOB M MARLAR ODASI ZM R fiubes çindekiler Bölüm 1 M MARLAR ODASI KURUM Ç L fik LER Mimarlar Odas Örgütlü ü ile liflkiler 13 fiube Temsilcilikleri ve

Detaylı

41. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU

41. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 41. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 15 Ocak 2012-15 fiubat 2014 TMMOB M MARLAR ODASI ZM R fiubes 2 çindekiler Bölüm 1 M MARLAR ODASI KURUM Ç L fik LER Mimarlar Odas Örgütlü ü ile liflkiler 13 fiube Temsilcilikleri

Detaylı

S. Cengiz Yesügey, Neslihan Güzel, Rukiye Çal fl Hareketli Çat Sistemleri Üzerine Bir S n fland rma 6

S. Cengiz Yesügey, Neslihan Güzel, Rukiye Çal fl Hareketli Çat Sistemleri Üzerine Bir S n fland rma 6 Ç NDEK LER YIL 25 SAYI 89-90 2015/1-2 TMMOB Mimarlar Odas zmir fiubesi taraf ndan üç ayda bir yay nlan r. Yerel Süreli Yay n Mimarlar Odas zmir fiubesi Üyelerine ücretsiz gönderilir. KAPAK Alsancak Gar

Detaylı

: 1500 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta: doruk@dorukgrafik.com

: 1500 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta: doruk@dorukgrafik.com Mimarlar Odas zmir fiubesi letiflim Bask : Tel (232) 463 66 25 (pbx) Faks (232) 463 52 12 http://www.izmimod.org.tr e-posta: info@izmimod.org.tr : 1500 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul

Detaylı

fieniz Ç k fl fiengül Öymen Yasemin Sayar Dürrin Süer Ebru Çubukçu Sevgi Akdeniz Girginer Hikmet Sivri Gökmen Derleyenler: fieniz Ç k fl

fieniz Ç k fl fiengül Öymen Yasemin Sayar Dürrin Süer Ebru Çubukçu Sevgi Akdeniz Girginer Hikmet Sivri Gökmen Derleyenler: fieniz Ç k fl Y l: 16 Say : 57 2006/2 Ç NDEK LER Baflyaz 2 TMMOB Mimarlar Odas zmir fiubesi taraf ndan üç ayda bir yay nlan r. Yerel Süreli Yay n Mimarlar Odas zmir fiubesi lerine ücretsiz gönderilir. Yay nlayan: Mimarlar

Detaylı

E T M ve ETK NL K PROGRAMI

E T M ve ETK NL K PROGRAMI E T M ve ETK NL K PROGRAMI EYLÜL 07 EK M KASIM ARALIK Mimarlar Odas zmir fiubesi letiflim : Bask : Tel (0.232) 463 66 25 (pbx) Faks (0.232) 463 52 12 http://www.izmimod.org.tr e-posta: info@izmimod.org.tr

Detaylı

2010-2012 ÇALIfiMA PROGRAMI

2010-2012 ÇALIfiMA PROGRAMI 2010-2012 ÇALIfiMA PROGRAMI Uluslararas ortamda, küresel sermayenin ortaya koydu u, bütün insanl k de erlerini yok eden politikalar, ülkemizi de derinden etkilemekte, baflta demokrasi ve kentlerimiz olmak

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 E itim Örgütlenme Do al Çevre Tan t m Kültürel Çevre Etkinlikler

çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 E itim Örgütlenme Do al Çevre Tan t m Kültürel Çevre Etkinlikler çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 02 04 06 08 09 10 Baflkan'dan Genel Sekreter'den ÇEKÜL Vakf Kurucular Kurulu Yönetim Kurulu Do al Çevre 7 A aç Ormanlar 36 39 42 45 E itim Kentler

Detaylı

39. Ola an Genel Kurulu. Seçimler Gerçekleflti. Mimarlar Odas zmir fiubesi. Genel Kurul

39. Ola an Genel Kurulu. Seçimler Gerçekleflti. Mimarlar Odas zmir fiubesi. Genel Kurul Genel Kurul 39. Ola an Genel Kurulu 39. Ola an Genel Kurul Toplant s 26 Ocak 2008 tarihinde DEÜ Desem Bordo Salonu nda gerçekleflti. Divan Baflkanl görevini Ali Ekinci nin, yard mc l n ise Enver Ayd n

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

İMO İSTANBUL ŞUBESİ 40. DÖNEM YÖNETİM KURULU NUN İKİ YILLIK ÇALIŞMALARININ KISA ÖZETİ ...

İMO İSTANBUL ŞUBESİ 40. DÖNEM YÖNETİM KURULU NUN İKİ YILLIK ÇALIŞMALARININ KISA ÖZETİ ... İMO İSTANBUL ŞUBESİ 40. DÖNEM YÖNETİM KURULU NUN İKİ YILLIK ÇALIŞMALARININ KISA ÖZETİ... fiubemiz, 40. Dönem Yönetim Kurulu olarak, iki y ll k dönem içinde inflaat mühendisli i mesle inin geliflimine katk

Detaylı

C M Y CM MY CY CMY K

C M Y CM MY CY CMY K ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu 2010 çindekiler Do a ve Kültürle Var z 3 Baflkan'dan 4 Genel Sekreter'den 6 Do al Miras 8 7 A aç Ormanlar 9 Kültür Miras 16 Kendini Koruyan Kentler 18 Planlama 28 Kent Müzeleri

Detaylı

: 4000 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta: doruk@dorukgrafik.com

: 4000 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta: doruk@dorukgrafik.com letiflim Bask : Tel (232) 463 66 25 (pbx) Faks (232) 463 52 12 http://www.izmimod.org.tr e-posta: info@izmimod.org.tr : 4000 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta:

Detaylı

at m z ARALIK 2009 EVE YEMEK S PAR fi PRITZKER PRIZE E LENCEL DUVAR STICKER LARI

at m z ARALIK 2009 EVE YEMEK S PAR fi PRITZKER PRIZE E LENCEL DUVAR STICKER LARI at m z ARALIK 2009 EVE YEMEK S PAR fi PRITZKER PRIZE E LENCEL DUVAR STICKER LARI ÖNSÖZ- Ç NDEK LER 05 Eskitti imiz zamanlar arkada b rak p, yeni bir y l n sayfalar n çevirmenin heyecan n yaflamaya bafll

Detaylı

Odam z n sürekli e itim etkinliklerinden

Odam z n sürekli e itim etkinliklerinden 8. Yaz E itim Kamp nda YEN DEN birlikteydik Odam z n sürekli e itim etkinliklerinden olan ve zmir fiubemizin yürütücülü ünde yap lan Yaz E itim Kamp n n sekizincisi bu y l 22-30 A ustos tarihlerinde Foça/

Detaylı

NfiAAT MÜHEND SLER ODASI

NfiAAT MÜHEND SLER ODASI NfiAAT MÜHEND SLER ODASI D YARBAKIR fiubes MO D YARBAKIR BÜLTEN { Ç NDEK LER } MO Diyarbak r Bülteni Y l: 1 Say :1 nflaat Mühendisleri Odas Diyarbak r fiubesi Yay n Organ d r. TMMOB nflaat Mühendisleri

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

fiubemizden haber ve duyurular

fiubemizden haber ve duyurular fiubemizden haber ve duyurular 29 MART 2009 YEREL YÖNET M SEÇ MLER NE DO RU 21 fiubat 2009 fiubemizin TÜ Sosyal Tesisleri nde gerçeklefltirdi i 29 MART 2009 YEREL YÖNET M SEÇ MLER NE DO RU konulu panele

Detaylı

TMMOB Mimarlar Odas Ola anüstü Genel Kurul Toplant s

TMMOB Mimarlar Odas Ola anüstü Genel Kurul Toplant s Genel Kurul TMMOB Mimarlar Odas Ola anüstü Genel Kurul Toplant s Odam z n 4 Dönem Ola anüstü Genel Kurulu 3-4-5 Nisan 2009 Cuma-Cumartesi-Pazar günleri Ankara da Oda Genel Merkezinde (Konur Sokak No.4

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

dergi Kongresi ne geri sayım... DO 12. Ola an Genel Kurulu yap ld Anemi: Oral belirtileri, tedavisi ve diflhekimi yaklafl m POS cihaz kullan m

dergi Kongresi ne geri sayım... DO 12. Ola an Genel Kurulu yap ld Anemi: Oral belirtileri, tedavisi ve diflhekimi yaklafl m POS cihaz kullan m iki ayda bir yay nlan r MAYIS/HAZ RAN 2008 Say : 120 dergi STANBUL D fihek MLER ODASI iki ayda bir yay nlan r May s/haziran 2008 Say : 120 STANBUL D fihek MLER ODASI dergi DO 12. Ola an Genel Kurulu yap

Detaylı

100 e 1 kala... DO Prof. Dr. Y lmaz Manisal E itim Merkezi Aç ld. Kalp Vakf ndan diflhekimlerine ücretsiz kalp taramas

100 e 1 kala... DO Prof. Dr. Y lmaz Manisal E itim Merkezi Aç ld. Kalp Vakf ndan diflhekimlerine ücretsiz kalp taramas iki ayda bir yay nlan r KASIM/ARALIK 2007 Say : 117 dergi STANBUL D fihek MLER ODASI iki ayda bir yay nlan r Kas m/aral k 2007 Say : 117 STANBUL D fihek MLER ODASI dergi DO Prof. Dr. Y lmaz Manisal E itim

Detaylı

Say 24 / Issue Nisan 2006 / April 2006. 1996 - IB Diploma Program 2002 - IB Middle Years Program 2005 - IB Primary Years Program

Say 24 / Issue Nisan 2006 / April 2006. 1996 - IB Diploma Program 2002 - IB Middle Years Program 2005 - IB Primary Years Program Say 24 / Issue Nisan 2006 / April 2006 1996 - IB Diploma Program 2002 - IB Middle Years Program 2005 - IB Primary Years Program 2000 - Eyübo lu Koleji 2003 - Çaml ca lkö retim Okulu Eyübo lu E itim Kurumlar,

Detaylı

Baflkanlar n y ldönümü

Baflkanlar n y ldönümü SAYFA 01 Dokuz Eylül den korkutan tablo DEÜ E itim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. brahim Atalay, küresel s nman n etkisiyle Türkiye'de nelerin de iflti ini ve 15-20 y l içinde nelerin yaflanabilece

Detaylı