Mimarlar Odas zmir fiubesi Yönetim Kurulu Alia a Termik Santrali 10. TMMOB zmir l Koordinasyon Kurulu Konak Tüneli 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mimarlar Odas zmir fiubesi Yönetim Kurulu Alia a Termik Santrali 10. TMMOB zmir l Koordinasyon Kurulu Konak Tüneli 12"

Transkript

1 Ç NDEK LER YIL 22 SAYI /1 TMMOB Mimarlar Odas zmir fiubesi taraf ndan üç ayda bir yay nlan r. Yerel Süreli Yay n Mimarlar Odas zmir fiubesi Üyelerine ücretsiz gönderilir. Yay nlayan Mimarlar Odas zmir fiubesi ad na; Yay n Komitesi Sahibi Hasan Topal Sorumlu Yaz flleri Müdürü Nilüfer Ç narl Mutlu Yay n Sekreteri Naciye Ç rac Grafik Tasar m Emre Ç k no lu Grafik Uygulama Güler Özsakarya Ertan Yay n Komitesi H. brahim Alpaslan T. Didem Akyol Altun Naciye Ç rac Erdal Onur Diktafl Ebru Türkdamar Diktafl Hikmet Gökmen Güngör Kaftanc Emel Kay n Nezihat Köflklük Seçkin Kutucu Nilüfer Ç narl Mutlu lker Özdel Hasan Topal Gürhan Tümer (Soyad na göre alfabetik) Tarand Veritabanlar DAAI - Design and Applied Arts Index Yay n Yeri 1456 Sokak No: 8/10 Alsancak zmir Tel: (232) (pbx) Faks: (232) Akhisar Temsilcili i: (0236) Ayd n Temsilcili i: (0256) Didim Temsilcili i: (0256) Dikili Temsilcili i: (0232) Kufladas Temsilcili i: (0256) Manisa Temsilcili i: (0236) Nazilli Temsilcili i: (0256) Ödemifl Temsilcili i: (0232) Salihli Temsilcili i: (0236) Turgutlu Temsilcili i: (0236) Uflak Temsilcili i: (0276) Alaflehir Oda Temsilcisi: (0236) Alia a Oda Temsilcisi: (0232) Bergama Oda Temsilcisi: (0232) Menemen Oda Temsilcisi: (0232) Selçuk Oda Temsilcisi: (0232) Soma Oda Temsilcisi: (0236) Söke Oda Temsilcisi: (0256) Tire Oda Temsilcisi: (0232) Torbal Oda Temsilcisi: (0232) Bask Mas Matbaac l k Afi Hamidiye Mahallesi So uksu Caddesi No: Ka thane / stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Bask Tarihi: 25 Eylül 2011 Yay n Koflullar Gönderilecek yaz lar 1600 sözcü ü geçmemelidir. Görsel malzeme, teknik ifllemlere uygun orjinal foto raf, dia olabilir (Dijital ortamda iletiliyor ise min. 20 cm. eninde, gerçek 300 dpi çözünürlükte olmal d r). Çizimler, küçüldüklerinde okunabilir olmal d r. Yaz lar n her türlü sorumlulu u yazar na aittir. Yaz ve foto raflar için kaynak gösterilmesi zorunludur. Yay n Komitesi nin karar yazara yaz l olarak iletilir. Ege Mimarl k 2011/4-79. say "Konak Atatürk Meydan 'n n Mekânsal Dönüflümü" makalesi hakk nda Ege Mimarl k 2011/4-79. say da yay nlanan ve Gülnur Ballice taraf ndan yaz lan "Konak Atatürk Meydan 'n n Mekânsal Dönüflümü" makalesinde ismi geçen, bir yar flma projesi olan " zmir Büyükflehir Belediye Binas " proje müelliflerinin isimleri makalede belirtilmemesinden dolay, müellifler Mimar Özdemir Arnas, Mimar Erhan Demirok ve Mimar Altan Ak 'ya özürlerimizi iletiriz. Yard. Dç. Dr. Gülnur Ballice ve Ege Mimarl k Dergisi Yay n Komitesi BAfiYAZI 2 NG L ZCE ÖZET 4 5 KENT GÜNDEM Mimarlar Odas zmir fiubesi Yönetim Kurulu Alia a Termik Santrali 10 TMMOB zmir l Koordinasyon Kurulu Konak Tüneli 12 SÖYLEfi fiebnem Yücel Scott Lawrie ile Söylefli: Bir Tasar m Ofsinin Kurulufl Öyküsü 14 DE ERLEND RME Güven Arif Sarg n Yarat c Biteviyeli in Küresel Kurumlar : Mimarl k Okullar 16 MAKALE F.Nurflen Kul Bir Erken Cumhuriyet Dönemi Miras : Uzunkuyu Mektebi 18 KAPAK Key Butik Otel FOTO RAF Ahmet Giliz MAKALE Müjgan Bahtiyar Karatosun Begüm Erdo mufl Tarihsel Süreçte K y daki De iflimlerin Ifl nda Karfl yaka Vapur skelesi 22 MAKALE Yenal Akgün Biçim De ifltirebilen Yap lar ve Mimariye Katt klar...26 MAKALE Abdullah Sönmez Sezen Özat Farkl Konut Üretim Biçimlerinin Yaflam Kalitesi Üzerindeki Etkileri: Sasal ve Karfl yaka Konut Alanlar 30 YAPI TEKNOLOJ S Çelen Ayfle Çelik Kentsel Is nmaya Çözüm Olarak 'Serin Çat lar' ve 'Serin Malzemeler' 35 YAPI TANITIM Derya Akdurak Tescilli Kabuk, Yeni Fonksiyon Key Butik Otel 40 YAYIN TANITIM 48

2 2 BAfiYAZI fiube Genel Kurulumuz Ocak tarihlerinde gerçekleflti. Toplumsal muhalefetin daha da susturulmaya çal fl ld bir dönemde, meslek odalar n n ifllevsizlefltirilmeye çal fl ld bir dönemde Odam z n meslek, kamu ve toplum yarar do rultusundaki çal flmalar n kesintisiz sürdürece i yeni bir çal flma dönemine girdik. Toplumsal sorumluluklar aç s ndan; Her zaman toplumun yarar na olan üst düzeyde bir mimarl ktan, demokrasi, bar fl, temel insan hak ve özgürlükleri gibi evrensel de erlerden yana taraf olmay sürdürmek ve bu ba lamdaki toplumsal sorumluluklar n ödün vermeden yerine getirmek, Kentsel mekânlar n özellefltirme ve ayr cal kl imar uygulamalar ile kuflat larak kamu yarar n n gözetilmedi i uygulamalar n karfl s nda durmak, zmir in deprem baflta olmak üzere do al afetler konusundaki haz rl k çal flmalar n n daha etkin olmas için çaba harcamak, Mimarl k ve mimarlar aç s ndan; Kentlerimizde mimarl k kültürünün yayg nlaflt r lmas ve içsellefltirilmesi için çaba harcamak, Son dönemlerde gündemde olan yurt d fl ndan ithal meslek adamlar na karfl ülkemiz mimarlar n n haklar n korumak, Yeni Hizmet Binas çal flmalar nda; 40. Dönem de sat n al nan ve projeleri tamamlanan Mimarlar Odas Yeni Hizmet Binas n n öncelikle üyelerin, ard ndan mimarl k ö rencileri ve kentlilerin aktif olarak kullanabilecekleri bir Mimarl k Merkezi anlay fl yla restorasyonunu tamamlay p hizmete açmak, Mevcut mekânsal k s tl l klar nedeniyle istenen nitelik ve nicelikte gerçeklefltirilemeyen hizmetleri Yeni Hizmet Binas nda daha konforlu flartlarda ve daha h zl gerçeklefltirmek, Sorunlara çözüm önerisi gelifltirmek ad na; Öncelikle belediyeler olmak üzere di er kurumlarla mimarlar n yaflad sorunlar çözmek üzere ortak toplant lar, çal fltaylar düzenleyerek çözüm önerileri gelifltirmek ve bu önerilerin uygulamaya dönüflmesi için giriflimlerde bulunmak için, önümüzdeki dönem çal flmalar m z de erli kat l m ve katk lar n zla sürdürece iz. YÖNET M KURULU fiube DEN SA DA Key Butik Otel FOTO RAF Ahmet Giliz EGE M MARLIK TAN fiubemiz taraf ndan her y l düzenlenen Mimarl k Haftas etkinlikleri " nsan Hakk Olarak Mimarl k" temas yla bu y l 3-9 Ekim 2011 tarihlerinde yo un kat l mla gerçekleflti. Atatürk Kültür Merkezi, Dominik Caddesi, Resim ve Heykel Müzesi ve Frans z Kültür Merkezi gibi farkl noktalarda düzenlenen söylefliler, sergiler, atölyeler ve film gösterimleri ile mimarlar, mimarl k fakültesi ö rencileri ve kentlileri buluflturdu. Kentte mimarl n konufluldu u bir gündem yaratan etkinliklerin detaylar n sizlerle paylafl yoruz. Dosya konusu olmadan çeflitli konulara de indi imiz bu say m zda; ilk olarak fiubemiz taraf ndan 3-9 Ekim tarihlerinde düzenlenen Mimarl k Haftas etkinliklerinde William Alsop ile birlikte konu umuz olan Scott Lawrie ile etkinlikler sonras gerçekleflen röportaj sizlerle paylafl yoruz Kas m 2011 tarihlerinde gerçekleflen Mimarl k ve E itim Kurultay VI'n n Mimarl k ve E itim Kurumlar üzerine düflündürdüklerinden yola ç karak Güven Arif Sarg n taraf ndan yaz lan de erlendirme yaz s bu say m zda yer al yor. Uzunkuyu Mektebi'nin restorasyon çal flmalar kapsam nda gerçeklefltirilen incelemeler s ras nda; yap y ve onu oluflturan koflullar dönemin e itim ve okul inflaat politikalar çerçevesinde de erlendirmeyi amaçlayan Fatma Nurflen Kul'un " Bir Erken Cumhuriyet Dönemi Miras : Uzunkuyu Mektebi" isimli yaz s, Müjgan Bahtiyar Karatosun ve Begüm Erdo umufl'un "Tarihsel Süreçte K y daki De iflimlerin Ifl nda Karfl yaka Vapur skelesi" isimli yaz s, Abdullah Sönmez-Sezen Özat' n " Farkl Konut Üretim Biçimlerinin Yaflam Kalitesi Üzerindeki Etkileri: Sasal ve Karfl yaka Konut Alanlar " isimli yaz s ile Yenal Akgün'ün " Biçim De ifltirebilen Yap lar ve Mimariye Katt klar " isimli yaz lar bu say m z n serbest makaleleri aras nda yer al yor. Yap Teknolojisi bölümünde ele al nan "Kentsel Is nmaya Çözüm Olarak Serin Çat lar ve Serin Malzemeler " ise Çelen Ayfle Çelik taraf ndan aktar l yor. Yap tan t m bölümümüzde T.C. Eski Merkez Bankas olarak bilinen ve Makomim taraf ndan restorasyonlar sonras butik otele dönüfltürülen Key Butik Otel yap s n n dönüflüm aflamas nda geçirdi i süreçleri sizlerle paylafl yoruz. Önümüzdeki say da Erdal Onur Diktafl editörlü ünde "Kamusal Mekân Olas l klar ile Kentsel Boflluk" isimli bir dosya ile sizlerle buluflmay hedefliyoruz. Bir sonraki say m zda buluflmak dile iyle, yi okumalar... YAYIN KOM TES

3

4 4 ENGLISH SUMMARY NEWS Architecture Week Activities held by Chamber of Architects Izmir Branch attracted considerable participation this year again. Architectural Week activities annually held by Chamber of Architects Izmir Branch have been the focus of intense attention during the dates October 3 rd 9 th, NEWS 2011 Awards for Respect to History and Local Conservation found their Owners. Municipality of Izmir granted the Award of Respect to History to 18 persons and institutions for their contributions to historical and cultural heritage in Izmir. In the organization held for the 9 th time with the purpose of encouraging conservation of historical buildings in the city, the Municipality of Izmir announced the owners of Awards for Respect to History and Local Conservation. URBAN AGENDA Alia a Termal Power Plant Projects made for the area indicated as Technical Plant area in the Zoning Permit numbered 216 and dated given as supplementary project document concerning the parcel no. 3 in building lot no. 119 on the K17C-IVBID map of Horoz Gedi i Village in Alia a sub-province of Izmir are submitted to our Chamber for purposes of design control. URBAN AGENDA Konak Tunnel We hereby share the report prepared for Konak-Yeflildere Tunnel Access project, which is known as the Konak Tunnel that was placed on the urban agenda of Izmir prior to the elections in June 12 th, and we wish to make an overall evaluation while informing the public about the related outcomes. INTERVIEW The Story of Establishment of a Design Office fiebnem Yücel, Assist. Prof. Dr. Iztech Faculty of Within framework of Architecture Week 2011 activities organized by the Chamber of Architects Izmir Branch, there was an interview held with Scott Lawrie, who has been welcomed in October 6 th as the guest speaker together with William Alsop. EVALUATION Global Institutions of Creative Continuum: Architecture Schools Güven Arif Sarg n, Assist. Prof. Dr. METU Faculty of Architecture, Department of Architecture Field The evaluation is based on considerations of the author on Institutions of Architecture and Architecture Schools as a response to discussions held in Architecture and Education Assembly VI in 16 th 18 th November, ARTICLE Uzunkuyu School as a Heritage Asset of Early- Republican Period Fatma Nurflen Kul, Res. Assist. Iztech Faculty of The article focuses on at making an overall analysis of restorations held for Uzunkuyu School, which is the historical building of a village school in Uzunkuyu district of Urla, and considers the restoration works from perspective of education and school construction policies of its time. ARTICLE Karfl yaka Ferry Pier in Light of the Coastal Changes in History Müjgan Bahtiyar Karatosun, Assist. Prof. Dr. DEU Faculty of Architecture Department of Architecture Field Begüm Erdo mufl, PhD. Student of DEU Faculty of Karfl yaka Ferry Pier is a building of symbolic significance leaving strong traces in urban memory for not only inhabitants of Karfl yaka, but also people living in Izmir. The pier has a function not only as a meeting place, but also for accessibility to the other side of the bay and the city center. The main intention of this study is to read the spatial and formalistic reflections of coastal changes upon the Ferry Pier. ARTICLE Changeable Building Forms and their Contributions to Architecture Yenal AkgünAssist. Prof. Dr. Gediz Univercity Faculty of Architecture Department of Interior Degisn In the article, buildings that can change forms according to environmental conditions and user needs are analyzed. Each case is discussed in terms of possible contributions of their ability for adaptation to architectural design, functionality and sustainability. ARTICLE Impacts of Different Modes in Housing Production upon Quality of Life: Sasal and Karfl yaka Housing Areas Abdullah Sönmez, Assist. Prof. Dr. DEU Faculty of Sezen Özat, Msc. Student of DEU Faculty of The study focuses on those settlement areas, which differ by their densities, spatial formation characteristics and modes of construction under different historical and social processes within the urban scale in Izmir, and aims at evaluating housing estates and their regions in terms of the quality of life. BUILDING TECHNOLOGY Cool Roofs and Cool Materials as a Solution for Global Warming Çelen Ayfle Çelik, Assist. Prof. Dr. Yaflar University Faculty of Architecture Department of Architecture Field With the intention to review the international studies on cool roofs and materials and to make a preliminary research on similar studies on national scale, the Cool Roofs Project to be completed by the European Union in recent future and newly-developed cool materials are analyzed. ARCHITECTURES Proprietary Envelope-New Function (Key Boutique Hotel) Derya Akdurak, Architect Located at the corner parcel facing the Ataturk Street as well as the Cumhuriyet Boulevard in Gümrük district, the restoration works held for the building that was previously used as the T.R. Central Bank are currently converting the building into Key Boutique Hotel. EGEM MARLIK /1 English Summary by Zehra A. Ersoy

5 5 M MED Mimarl k E itiminde Üstün Hizmet Ödülü Gürhan Tümer'in M MED TARAFINDAN VER LEN M MARLIK E T M NDE ÜSTÜN BAfiARI ÖDÜLÜ E LAYIK GÖRÜLENLER ARASINDA PROF. DR. GÜRHAN TÜMER DE YER ALDI Mimarl k E itimi Derne i (M MED) taraf ndan 2011 y l "Mimarl k E itiminde Üstün Baflar Ödülü"ne lay k görülenler aras nda Prof. Dr. Gürhan Tümer de var. Mimarl k E itiminde Üstün Baflar ödülü Prof. Dr. Ferhan Yürekli'ye, Mimarlik E itiminde Üstün Hizmet Ödülleri ise Prof. Dr. Mine nceo lu, Prof. Dr. Necati nceo lu, Prof. Dr. Nigan Bayaz t, Prof. Dr. U ur Erkman, Prof. Dr. Gürhan Tümer, Prof. Dr. Y ld z Sey ve fievki Vanl ad na o lu Selim Vanl 'ya verilecek. Ödül töreni 19 Aral k Pazartesi günü TÜ-Taflk flla Nezih eldem Salonu'nda gerçekleflti. Gürhan Tümer, 1944 y l nda zmir de do du. Ortaö renimini Saint-Joseph Frans z Koleji nde ve AFS bursuyla gitti i Amerika Birleflik Devletleri nin Illinois Eyaleti nde, Libertyville High School da tamamlad y l nda stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl k Fakültesi nden mezun oldu ve ayn y l zmir e gelerek Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ne asistan olarak girdi. Ard ndan Frans z Hükümeti nin verdi i bir bursu kazanarak Paris te bir y l Vincennes Üniversitesi ne devam etti. Yurda döndükten sonra, Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi nde 1977 y l nda doktoras n tamamlad. Dokuz Eylül Üniversitesi nin kurulmas üzerine, bu kurumun Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü nde akademik hayat n sürdürdü y l nda doçent, 1995 y l nda profesör unvan n ald. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarl k Fakültesi nde profesör olarak görev yapmaktad r. XIII. Ulusal Mimarl k Sergisi ve Ödülleri M MARLAR ODASI TARAFINDAN BU YIL ONÜÇÜNCÜSÜ DÜZENLENECEK OLAN ULUSAL M MARLIK SERG S VE ÖDÜLLER 2012 YE BAfiVURULAR BAfiLADI Türkiye'de mimarl k mesle ini ve kültürünü gelifltirme hedefiyle gündem yaratan ilk kurumsal giriflim olan Ulusal Mimarl k Sergisi ve Ödülleri Program, Mimarlar Odas taraf ndan ilk kez 1988 y l nda, Mimar Sinan' n 400. ölüm y ldönümü an s na düzenlendi. Bugüne kadar gerçekleflen 12 dönemde, programa 1671 eser kat ld ve öncü nitelikteki çal flmalar nedeniyle 105 eser ve 37 kifli/kurulufl çeflitli dallarda ödüllendirildi. Ulusal Mimarl k Sergisi ve Ödülleri, baflar l genç mimarlar n ortaya ç kmas na katk da bulundu u gibi, Türk mimarlar n ortaya ç kmas na katk da bulundu u gibi, Türk mimarlar n n yurtd fl nda tan t m na da olanak sa l yor. Türkiye'yi yurtd fl nda temsil etmek üzere Mimarlar Odas 'ndan aday gösterilecek mimarlar ve eserler, ödül alanlar veya ödül aday olanlar aras ndan seçiliyor. Uluslararas ödül programlar na kat l m adaylar ile çeflitli uluslararas sergileri oluflturan mimar ve eserler bu yolla belirleniyor. Böylelikle, yurtiçinde ve yurtd fl nda Türkiye mimarl n baflar yla temsil eden eser ve mimarlar n farkl platformlarda tan n rl amaçlan yor; mimarl k eserinin kamusall n n art r lmas, mimar n hak ve sorumluluklar n n tan nmas ve mesleki prati in ayr nt lar n n yayg nlaflmas süreçleri destekleniyor y l nda ödül alan yap larla birlikte yeni bir uygulama bafllat ld. Ödül alan yap lar n tescili için T.C. Kültür ve Turizm Bakanl 'na baflvuru yap l yor ve süreci eserin müellifi ile birlikte takip ediliyor. Ayn zamanda, ödül alan yap lara, ald ödülün ad n n ve eser sahibinin isminin yer ald bilgi plaketi çak l yor. Takvim: Son kat l m tarihi: 9 Mart 2012 Jüri Toplant s : Mart 2012 Ödül Töreni ve Sergi aç l fl : 13 Nisan 2012

6 6 Mimarlar Odas zmir fiubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekleflti M MARLAR ODASI ZM R fiubes TARAFINDAN HER YIL DÜZENLENEN M MARLIK HAFTASI ETK NL KLER EK M 2011 TAR HLER ARASINDA GERÇEKLEfiT Mimarl k Haftas 2011 temas, bu y l 3 Ekim de düzenlenecek olan Dünya Mimarl k Günü'nün Uluslararas Mimarlar Birli i (UIA) taraf ndan belirlenen temas Mimarl k ve nsan Haklar ndan esinlenerek, " nsan Hakk Olarak Mimarl k" olarak belirlendi. Tüm etkinliklerin ücretsiz oldu u organizasyon, 3-9 Ekim tarihleri ars nda Atatürk Kültür Merkezi, Dominik Caddesi, Resim ve Heykel Müzesi ve Frans z Kültür Merkezi gibi farkl noktalarda düzenlenen söylefliler, sergiler, atölyeler ve film gösterimleri ile mimarlar, mimarl k fakültesi ö rencileri ve kentlileri buluflturdu y l etkinlik sponsoru, Orfis Mobilyalar oldu ve baz etkinlikler de Konak Belediyesi iflbirli inde gerçeklefltirildi. Mimarl k Haftas Etkinlikleri 3 Ekim 2011 Pazartesi günü yap lan tören ile bafllad. Mimarlar Odas zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Hasan Topal UIA taraf ndan Dünya Mimarl k Günü nün temas olarak seçilen nsan Hakk Olarak Mimarl k temas na de indi. Hasan Topal konuflmas nda insanlar n sa l kl, güvenlikli, nitelikli mekânlarda ve yap larda, bu yap lar n oluflturdu u mimarl k düzeyi yüksek kentlerde yaflama hakk en öncelikli ve evrensel insan hakk olarak kabul edilmekte oldu undan bahsetti. Topal son olarak etkili in gerçeklefltirilmesinde eme i geçen herkese teflekkür etti. Meslekte 30. ve 50. y l n geride b rakan üyelerimiz için plaket töreni gerçeklefltirildi. Meslektafllar m z plaketlerini zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, Bornova Belediye Baflkan Kamil Okyay S nd r, Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan, Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ekinci, Mimarlar Odas zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Hasan Topal ve Mimarlar Odas Genel Sekreteri Necip Mutlu'dan ald lar. Aç l fl konuflmas n n ard ndan nsan Hakk Olarak Mimarl k temas kapsam nda düzenlenen Fotomaraton da dereceye giren ve sergilemeye hak kazanan yar flmac lara da ödülleri seçici kurul üyelerinden Güzin Tezel taraf ndan verildi. Mimarl k Haftas etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen söyleflilerde; tematik sunuflu U ur Tanyeli gerçeklefltirirken, ülkemiz mimarl k ortam n n önemli isimlerinden Ayd n Boysan ve Mehmet Kütükçüo lu'nun yan s ra uygulamalar yla ulusal ve uluslar aras ortamda yer alan Hüseyin Yanar, Foster+Partners grubundan Zak Ayash ve Alldesign mimarl k grubu kurucular ndan William Alsop bizlerle birlikte oldu. Atölye çal flmalar nda ise; Ülkü nceköse-koray Velibeyo lu yürütücül ünde 'Kordon: Kentsel Vitrine Yeniden Bakmak'; Sait Ali Köknar yönetiminde 'Sallanma Hakk '; Özlem Berber-Sinan Omacan- lker Özdel yürütücülü ünde 'atölyedepoda'; fiebnem Yücel yürütücülü ünde 'Engelli Kent'; Hikmet Gökmen eflli inde 'Çocuk ve Mimarl k'; Hüseyin Yanar eflli inde 'Kentte Mimarl Aramak'; Clarissa Mendez Ersoy-Ufuk Ersoy EGE M MARLIK TEMMUZ 2012

7 7 yöneticili inde 'Bar nak Maket Atölyesi'; Bilge Demirtafl yürütücülü ünde 'Psikoco rafyalar (Kendi Haritalar m z)'; Gökçeçiçek Savafl r yürütücülü ünde 'MELEZmekânlar'; Cenk Hasan Dereli eflli inde 'hayattayolculuk' atölyeleri gerçekleflirken Ali Okan Y lmaz yönetiminde 'Kentte Mekân Bulmacas ' oyunu gerçekleflti. Bu y lki yap gezilerimizde; Derya Akdurak eflli inde T.C. Eski Merkez Bankas Key Butik Otel, Mehmet Kütükçüo lu eflli inde 35. Sokak ve Salih Se men eflli inde Anadolu Apartman ziyaret edilirken lhan P nar eflli inde Kireçlikaya-Dibekbafl bölgesi, Hidayet Karakufl eflli inde Kemeralt ve Emel Kay n ile nciralt bölgesi gezildi. Nail Egemen Yerce eflli inde gerçeklefltirilen 'Üretim Yerinden Showroom'a' gezisi de bu y l düzenlenen gezilerimiz aras nda yer ald. Mimarl k ö rencilerinin gelecekte içinde bulunacaklar çal flma ortam n tan malar, ileride meslektafllar olacak kifliler ile birlikte olma f rsat yakalamalar n hedefleyen Aç k Ofis etkinli i kapsam nda M TA Mimarl k; EYO Mimarl k; META Mimarl k ve ETM Mimarl k ofisleri ziyaret edildi. Fim gösterimlerinde stanbul a bütüncül bir yaklafl mla, de iflim kadar, de iflimin alt ndaki dinamikleri de sorgulayan, bizi y k lm fl gecekondu mahallelerinden gökdelenlerin tepelerine, Marmaray n derinliklerinden 3. köprünün güzergah na, gayrimenkul yat r mc lar ndan kentsel muhalefete, bu uçsuz bucaks z kentte uzun bir yolculu a ç karan "Ekümenopolis" ve Mimarlar Odas zmir fiubesi Ö renci Üyeleri Yaz Okulu Komisyonu taraf ndan iki y ld r düzenlenen 'Baykufllar Toplan yor' yaz okulu çal flmalar n n seçkilerinden oluflan "Baykufllar Toplan yor Seçkileri" hafta boyunca izlendi. Hafta boyunca izlenen sergilerden EAA - Emre Arolat Mimarl k An/Moment Sergisi Resim ve Heykel Müzesi nde aç ld. Carlos Ferrater: Peyzaj ve Geometri Sergisi, Ö renci Projeleri Sergisi, K rsal Kavramak: Adagide Sergisi ve Avrupa'da Sürdürülebilir Mimarl k Sergileri Atatürk Kültür Merkezi'nde; Mimaride Görünmeyen: Ça dafl Türk Mimarisinde Görsellefltirme Sergisi Frans z Kültür Merkezi nde izlenirken, Modern ve Bellek:Silinen zler Sergisi Vas f Ç nar Bulvar Sergi Alan nda, Bunu Düflünen Bir Mimard r Afiflleri Sergisi ile Simülakrlar ve Çizgi ile Düflünmek/Çizgide Düflünmek Sergileri Dominik Caddesi nde, FotoMARATON Sergisi ise Konak Metro stasyonu nda ziyaretçiler ile bulufltu.

8 8 Tarihe Sayg Yerel Koruma Ödülleri 2011 Sahiplerini Buldu ZM R BÜYÜKfiEH R BELED YES 'N N KENTTEK TAR H YAPILARIN KORUNMASINI TEfiV K AMACIYLA BU YIL 9. KEZ DÜZENLED "TAR HE SAYGI ÖDÜLÜ", ZM R'DEK TAR H VE KÜLTÜREL M RASA SAH P ÇIKAN 18 K fi VE KURULUfiA VER LD Ayfle Hekimo lu Evi (Yeni Foça) Mediha Tu man Evi (Buca) Tarihe Sayg / Yerel Koruma Ödülleri, binlerce y ll k kültür gelene inin birikti i bir co rafya üzerinde, bu uygarl klara ait çeflitlenmifl ve farkl laflm fl kültürel-mekânsal mirasa hak etti i sayg n n gösterilerek Binnaz & brahim Coflkun Evi (Bayrakl ) Hediye Karao lan Evi (Basmane) Mehmet Erol Saatçi Dükkan (Urla) korunmas ; koruma bilincinin ve örneklerinin teflvik edilmesi; yerel koruma modellerinin gelifltirilmesi; yöntem, ölçüt ve de erlerin özgünlefltirilmesi; yerel inisiyatifin harekete geçirilmesi; tarihi çevreye iliflkin koruma bilinci tafl yan çaba ve eylemlerin özendirilmesi gereklili inden hareketle zmir Büyükflehir Belediyesi taraf ndan bafllat lan, tarihi mirasa sahip ç k lmas konusunda yerel yönetimlerin üslendi i sorumlulu un bilincini tafl yarak,ülkesel ölçekte yerel yönetimlere öncülük edilmesi ve ödül yoluyla takdir etme misyonunun kurumsallaflt r lmas n n hedeflendi i bir giriflimdir. zmir Büyükflehir Belediyesi taraf ndan Büyükflehir Belediyesi s n rlar içindeki yap ve çevrelerin tan t lmas, bu yap ve çevrelerin tarihsel-kültürel-sosyal kimlikleri ile bir bilgi kayna olarak görülmesi, malzeme, teknik, cephe özellikleri, plan flemas, ek yap, bahçe-yap iliflkisi, peyzaj ö eleri, yak n çevresiyle etkileflimi, vb özgün mekânsal niteliklerinin korunmas, tarihsel (arkeolojik, kentsel, mimari ve sanatsal) miras n belgelenmesi, arflivlenmesi, incelenmesi ve yaflam n sürdürmesi ve kültürel sentezin gelece e aktar lmas, bu yap ve çevrelerin gelece e aktar lmas amac yla onar m, sa l klaflt r lmas, iyilefltirilmesi, yeniden ifllevlendirilmesini sa layanlar n belirlenmesi, tan t lmas ve özendirilmesi, tarihsel miras koruma faaliyetlerinin kamuoyunun gündemine tafl nmas ve kamuoyunun bu konuda do ru bilgilendirilmesinin sa lanmas, bilimsel ve mesleki kurulufllarla yerel yönetimlerin, toplumsal örgütlerin ve kurulufllar n birlikte çal flma ortamlar n n haz rlanmas, toplumsal-kentsel ve yerel bir bilinç oluflturulmas amac yla düzenlenen Tarihe Sayg /Yerel Koruma Ödülleri Türkiye'de ilk kez zmir Büyükflehir Belediyesi taraf ndan 2003 y l nda düzenlendi. Türkiye de ilk defa zmir Büyükflehir Belediyesi taraf ndan bafllat lan, zmir deki tarihi ve kültürel mirasa sahip ç kan do ru çal flmalar n özendirilerek ödüllendirilmesini, tan t lmas n ve bu yolla koruma bilincinin

9 9 yayg nlaflt rmas n hedefleyerek olumlu örneklerin artmas n amaçl yor. Tarihe Sayg / Yerel Koruma Ödülleri, her y l, Eylül ay içerisinde aç lan sergi ile birlikte düzenleniyor ve bu serginin aç l fl günü ödüller veriliyor. Jüri her dalda birden fazla ödül verebiliyor. Kentli zmirli Ödülü, Tek Yap ve Tarihi Doku Ölçe inde Baflar l Koruma Uygulamalar, Arkeolojik Sit Alanlar ndaki Ören Yerlerinde Kültür ve Tabiat Varl klar n n Korunmas ve Sergilenmesine Yönelik Baflar l Mekânlar n Oluflturulmas, Kentsel Sit Alanlar nda Yer Alan Yeni Yap lar için Baflar l Uygulama, Tarihsel Çevre ve Kültür Varl klar n Koruma dallar nda olmak üzere befl ana dalda Tarihe Sayg / Yerel Koruma Ödülleri veriliyor. zmir Büyükflehir Belediyesi, zmir deki tarihi ve kültürel mirasa sahip ç kan 18 kifli ve kurulufla Tarihe Sayg Ödülü verdi. zmir Büyükflehir Belediyesi nin kentteki tarihi yap lar n korunmas n teflvik amac yla bu y l 9. kez düzenledi i Tarihe Sayg Yerel Koruma Ödülleri nde kazananlar belli oldu. Seçici kurulun Eylül 2011 tarihleri aras nda gerçeklefltirdi i de erlendirme ve eserleri yerinde inceleme toplant lar sonucunda Ödül Komitesi nin onay ndan geçen 34 eserden 18'i ödüle de er görüldü. Kazananlar ödüllerini 25 Kas m günü Aziz Vukolos Kilisesi'ndeki törende ald lar. Ayr ca, Aziz Vukolos Kilisesi'nde ödüle lay k görülen eserlerin izlenebilece i bir sergi düzenlendi. Asil Seçici Kurul Üyeleri olarak Prof. Dr. Baflak peko lu (Mimar), Prof. Dr. Arma an Erkanal (Arkeolog), Yard. Doç. Dr. A.Güliz Bilgin Alt nöz (Mimar), Yard. Doç. Dr. Muhammed Aydo an (fiehir Planc s ), Yard. Doç. Dr. Emine Tok (Sanat Tarihçisi), Etem Ülkütafl (Serbest Mimar) ve Hale Y ld r (fiehir Planc s ); Yedek Seçici Kurul Üyesi olarak Yard. Doç. Dr. Mine Hamamc o lu Turan (Mimar) ve Ö r. Gör. Dr. Figen Akp nar n (fiehir Planc s ) kat ld de erlendirme çal flmalar n n baflkanl n Prof. Dr. Baflak peko lu yürüttü. Jüri üyelerinin yapt de erlendirme sonucu ödüle de er görülen çal flmalar flöyle: Nazime Y ld z Evi (Yeni Foça) Tarihi Yap da Yaflam Ödülü: Ayfle Hekimo lu Evi (Yeni Foça) Binnaz & brahim Coflkun Evi (Bayrakl ) Hediye Karao lan Evi (Basmane) Nazime Y ld z Evi (Yeni Foça) Mediha Tu man Evi (Buca) Mehmet Erol Saatçi Dükkan (Urla) Nesrin & Nesli K r Evi (Buca) Tarihi Çevre ve Kültür Varl klar n Koruma Dal nda Katk Ödülü: fiükrü Özkaynak - Baflö retmen Cemal Özkaynak Selçuk An Evi Canan Alt nbulak - Bir Avlu Bir Kent Belgesel Heyamola Yay nlar - 41 Semt 41 Yazar 41 Kitap zmirim Kitap Dizisi lhan P nar - Gezginlerin Gözüyle zmir Kitap Dizisi Karfl yaka Belediyesi Hamza Rüstem Foto raf Evi Mehmet Coral - Ateflin Gelini Gavur zmir, zmir 13 Eylül 1922 Kitaplar Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul Projeleri Teflvik Ödülü: zmir Özel Türk Koleji - TK Kardelen Dergisi zmir Tarih Kültür Eki Menemen Haldun Koflay Lisesi - Haldun Koflay Tarih Dergisi fiehit Fethibey lkö retim Okulu - Geçmiflin Gelecekteki Sesleri Projesi Yarat c Çocuklar Derne i zmir Temsilcili i - Kentim Smyrna zmir Kültür ve Çevre Hepimizin Projesi Yönelifl Koleji - Aile Tarihi Müzesi Ö renci Projesi kaynak: Nesrin & Nesli K r Evi (Buca) fiükrü Özkaynak (Baflö retmen Cemal Özkaynak Selçuk An Evi) Karfl yaka Belediyesi Hamza Rüstem Foto raf Evi

H. brahim Alpaslan Gençler Beklemek stemiyor 6. zmir Büyükflehir Belediyesi Opera Binas Mimari Proje Yar flmas 8 DOSYA TAR H DOKUDA YEN YAPI

H. brahim Alpaslan Gençler Beklemek stemiyor 6. zmir Büyükflehir Belediyesi Opera Binas Mimari Proje Yar flmas 8 DOSYA TAR H DOKUDA YEN YAPI Ç NDEK LER YIL 20 SAYI 75 2010/4 TMMOB Mimarlar Odas zmir fiubesi taraf ndan üç ayda bir yay nlan r. Yerel Süreli Yay n Mimarlar Odas zmir fiubesi Üyelerine ücretsiz gönderilir. Yay nlayan Mimarlar Odas

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

Ç NDEK LER. A. Okan Y lmaz Kentte Mekan Bulmacas. Boran Ekinci. Ahmet Özgüner. Hikmet Gökmen. Emel Kay n. Yasemin Sayar.

Ç NDEK LER. A. Okan Y lmaz Kentte Mekan Bulmacas. Boran Ekinci. Ahmet Özgüner. Hikmet Gökmen. Emel Kay n. Yasemin Sayar. Kapak Foto raf : O ulcan Çakran K y Foto raf Yar flmas kincilik Ödülü Y l: 18 Say : 64 2008/1 TMMOB Mimarlar Odas zmir fiubesi taraf ndan üç ayda bir yay nlan r. Yerel Süreli Yay n Mimarlar Odas zmir fiubesi

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Hasan Topal Mimarl k Arac l ile Eskiye Öykünme 7

Hasan Topal Mimarl k Arac l ile Eskiye Öykünme 7 Ç NDEK LER YIL 22 SAYI 81 2012/2 TMMOB Mimarlar Odas zmir fiubesi taraf ndan üç ayda bir yay nlan r. Yerel Süreli Yay n Mimarlar Odas zmir fiubesi Üyelerine ücretsiz gönderilir. Yay nlayan Mimarlar Odas

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Dalaman Havaliman D fl Hatlar Terminal Binas

Dalaman Havaliman D fl Hatlar Terminal Binas EGEM MARLIK 2007/2-61 Yap Tan t m Dalaman Havaliman D fl Hatlar Terminal Binas Mimari avan proje :Emre Arolat-Bünyamin Derman Mimari uygulama ve detay projeleri : Emre Arolat Architects Mesleki kontrolük

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

H. Ünal Nalbanto lu Esnek Kapitalist Ekonomiler ve Günümüz Mimarl 8

H. Ünal Nalbanto lu Esnek Kapitalist Ekonomiler ve Günümüz Mimarl 8 Ç NDEK LER YIL 20 SAYI 72 2010/1 TMMOB Mimarlar Odas zmir fiubesi taraf ndan üç ayda bir yay nlan r. Yerel Süreli Yay n Mimarlar Odas zmir fiubesi Üyelerine ücretsiz gönderilir. Yay nlayan Mimarlar Odas

Detaylı

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2013

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2013 OPEN DAYS 2013 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET TÜRKIYE INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2013 Bakırköy Belediyesi 3 Bornova Belediyesi 4 Bağcılar Municipality 5 Silivri Belediyesi

Detaylı

Tescilli Kabuk Yeni Fonksiyon

Tescilli Kabuk Yeni Fonksiyon 40 YAPI TANITIM Tescilli Kabuk Yeni Fonksiyon 950 YILINDA AÇILAN YARIfiMADA ELDE ED LEN T.C. ESK MERKEZ BANKASI B NASI, TASARIM KAL TES TESC LLENEN ÖZGÜN KABUK LE MEKÂNSAL KURGUSU ZEDELENMEDEN YEN FONKS

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN 7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN Bu yıl 7. Liseler arası Salih Zeki Matematik Projeleri Yarışması nın final sergisi 24-25-26 Mayıs 2016 tarihlerinde Darüşşafaka

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 472 - Conservation Studio dersi kapsamında Düzce'nin Konuralp Belediyesi'ne, Bolu'nun

Detaylı

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI Y. Mimar Dekoratör Fikret Tekiner in özgün tasarımlarının teşhir edildiği ve satışa sunulduğu New Antik Sanat Galerisi Meral Beylem yönetiminde Bodrumda açıldı. Galeride

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

2008-2010 Çal flma Program

2008-2010 Çal flma Program 2008-2010 Çal flma Program 2008-2010 Çal flma Program Dünyada ve ülkemizde bilgi ve teknoloji ola anüstü bir h zla geliflmekte, eriflim ve iletiflim yayg nlafl rken, yerald m z co rafya baflta olmak üzere

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

KONUTTA YENİ FİKİRLER

KONUTTA YENİ FİKİRLER KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI KONUTTA YENİ FİKİRLER: EMİNEVİM İstanbul, Tuzla da Konut Yerleşimi

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Deniz ÇELİK

Yrd. Doç. Dr. Deniz ÇELİK Yrd. Doç. Dr. Deniz ÇELİK Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü-Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı İLETİŞİM BİLGİLERİ Yazışma Adresi BARTIN ÜNİVERSİTESİ, Bartın Meslek Yüksekokulu 74100 BARTIN Telefon 0 378 227

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

BÖLÜM DÖNEM KOM TE ve KOM SYON ÇALIfiMALARINDA GÖREV ALAN ÜYELER M Z

BÖLÜM DÖNEM KOM TE ve KOM SYON ÇALIfiMALARINDA GÖREV ALAN ÜYELER M Z BÖLÜM 2 37. DÖNEM KOM TE ve KOM SYON ÇALIfiMALARINDA GÖREV ALAN ÜYELER M Z SORUfiTURMA VE UZLAfiTIRMA KURULU Mehmet A r Perihan Utan Harun Gürhan Mahmut Ayan DENETLEME KURULU fi. Leyla Kuterdem Adnan Turan

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

Islak Mekan Tasarımı (İÇM 304) Ders Detayları

Islak Mekan Tasarımı (İÇM 304) Ders Detayları Islak Mekan Tasarımı (İÇM 304) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Islak Mekan Tasarımı İÇM 304 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Çok katl perde duvarl toplu konutlar n strüktürel de erlendirme ölçütleri do rultusunda irdelenmesi, Ataflehir örne i

Çok katl perde duvarl toplu konutlar n strüktürel de erlendirme ölçütleri do rultusunda irdelenmesi, Ataflehir örne i Çok katl perde duvarl toplu konutlar n strüktürel de erlendirme ölçütleri do rultusunda irdelenmesi, Ataflehir örne i Dr. Ayflin Sev-Prof. Aydan Özgen MSÜ. Mimarl k Fakültesi, Yap Anabilim Dal 1. Girifl

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

ÇYDD 23 NİSAN MESAJI: 23 NİSAN KUTLU OLSUN

ÇYDD 23 NİSAN MESAJI: 23 NİSAN KUTLU OLSUN ÇYDD 23 NİSAN MESAJI: 23 NİSAN KUTLU OLSUN Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bodrum Şubesi 23 Nisan mesajı ile Genel Merkez ve Tüm Şubeler adına yapılan basın açıklaması ekte bilgi ve değerlendirmenize

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

BÖLÜM 9. VAL L K - YEREL YÖNET MLER VE D ER KURUMLARLA L fik LER

BÖLÜM 9. VAL L K - YEREL YÖNET MLER VE D ER KURUMLARLA L fik LER BÖLÜM 9 VAL L K - YEREL YÖNET MLER VE D ER KURUMLARLA L fik LER VAL L K YEREL YÖNET MLER D ER KURUMLARLA L fik LER fiube Yönetim Kurulumuz 2004-2005 dönemimde mimarl k alan ndan sorumlulukla hereket ederek,

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

MİMARLIK ANABİLİM DALI MİMARLIK (tezsiz) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MİMARLIK ANABİLİM DALI MİMARLIK (tezsiz) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MİMARLIK ANABİLİM DALI MİMARLIK (tezsiz) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Yürütme kurulu kimler? Prof. Dr. Aslıhan Tavil Doç. Dr. Meltem Aksoy Y.Doç.Dr. Yıldız Salman Y. Doç. Sait Ali Köknar Y. Doç. M. Cem Altun

Detaylı

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 BURSA Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 Bursa; Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi İçindekiler Giriş 3 Stratejik Ortaklar 4 Bursa 5 Sorunlar 6 Fırsatlar 7 Genel Yaklaşım 8 1.Bölüm:Bursa Stratejik

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ MİMARLIK HAFTASI 2012 1 13 Ekim 2012

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ MİMARLIK HAFTASI 2012 1 13 Ekim 2012 Mimarlar Odası Ankara Şubesi 2002 yılından itibaren her yıl, Ekimin ilk pazartesi, Dünya Konut ve Mimarlık Günü nü de içine alan tarihlerde Mimarlığın Toplumla Buluşması hedefiyle Mimarlık Şenliği düzenlemektedir.

Detaylı

Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başlığı alt nda, gençlerin dile gelen yap lar n öykülerine kulak kesildi i Kentin ncir Çekirdekleri projesi

Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başlığı alt nda, gençlerin dile gelen yap lar n öykülerine kulak kesildi i Kentin ncir Çekirdekleri projesi Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başlığı alt nda, gençlerin dile gelen yap lar n öykülerine kulak kesildi i Kentin ncir Çekirdekleri projesi var. Proje Tan t m Neler Yapaca z? Proje, gençlerin,

Detaylı

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu 14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu Kamu ve özel sektörde çalışan mimarların mesleki alanda gereksinimlerini karşılamak, mesleki uğraşlarını kolaylaştırmak, mesleki hizmetinin güvencelerini sağlamak

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

BÖLÜM DÖNEM KOM TE ve KOM SYON ÇALIfiMALARINDA GÖREV ALAN ÜYELER M Z

BÖLÜM DÖNEM KOM TE ve KOM SYON ÇALIfiMALARINDA GÖREV ALAN ÜYELER M Z BÖLÜM 2 38. DÖNEM KOM TE ve KOM SYON ÇALIfiMALARINDA GÖREV ALAN ÜYELER M Z SORUfiTURMA VE UZLAfiTIRMA KURULU Mehmet A r Mahmut Ayan Perihan Utan Nazife Tafldemirel fieref Aldemir Harun Gürhan DENETLEME

Detaylı

ISTS 2014 SPONSORLUK DOSYASI. 2. ULUSLARARASI YÜZEY İŞLEMLERİ SEMPOZYUMU 2 nd INTERNATIONAL SURFACE TREATMENT SYMPOSIUM

ISTS 2014 SPONSORLUK DOSYASI. 2. ULUSLARARASI YÜZEY İŞLEMLERİ SEMPOZYUMU 2 nd INTERNATIONAL SURFACE TREATMENT SYMPOSIUM ISTS 2014 SPONSORLUK DOSYASI ISTS 2014 2.ULUSLARARASI YÜZEY İŞLEMLERİ SEMPOZYUMU Sayın Yetkili 2.Uluslararası Yüzey İşlemleri Sempozyumu (ISTS) 25-27 Haziran 2014 tarihleri arasında TMMOB Metalurji Mühendisleri

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.02/501 Toplantı Tarihi ve No :28/09/2015-128 Karar Tarihi

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.02/501 Toplantı Tarihi ve No :28/09/2015-128 Karar Tarihi Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.02/501 Toplantı Tarihi ve No :28/09/2015-128 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No :28/09/2015-2591 ÇANAKKALE 8927/1-1

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Büyükşehir Belediyelerinin, göçle derinleşen

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Büyükşehir Belediyelerinin, göçle derinleşen Proje Amacı: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Büyükşehir Belediyelerinin, göçle derinleşen sosyo-ekonomik entegrasyon ve çevreyle ilintili problemlerin azaltmasına yönelik kurumsal kapasitelerinin artırılmasına

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014 EY Eğitim Takvimi Eylül - Aralık 2014 EY olarak, verimli ve kaliteli bir iş modelinin kurulması ve sürdürülmesinde eğitimin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple, şirketimiz bünyesindeki farklı

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

T.C. RİZE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi GÜNDEM

T.C. RİZE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi GÜNDEM 2013 Temmuz (7) 1-1 08 Temmuz 2013 Pazartesi 10.00 İl Gen. Mec. Sal. 2- Saygı duruşu ve akabinde istiklal marşının okunması. * İDARİ TEKLİFLER 3- Ardeşen ilçesi Yukarıdurak köyü Köy İhtiyar Kurulu kararı

Detaylı

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Demirtaş Organize Sanayi Müdürlüğü İmar Grubu nu 04.04.2014 tarihinde ziyaret etti. HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Hasanağa Organize

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ Elektrik Mühendisleri Odası(EMO) Bilgi ve Belge Merkezi, sahip olduğu elektrik mühendisliği ve Oda ilgili her türlü bilgi, belge ve kaynakla kapsamlı bir araştırma

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı