Modern Tesis, Kaliteli Üretim Modern Facility, High Quality Production

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Modern Tesis, Kaliteli Üretim Modern Facility, High Quality Production"

Transkript

1

2 2

3 Modern Tesis, Kaliteli Üretim Modern Facility, High Quality Production Dendro, en son teknolojik donan m ve profesyonel alt yap s ile 60 bin metrekare aç k ve 12 bin metrekare kapal alanda, Avrupa standartlar nda E1 kalitesinde üretim yapmaktad r. Kaliteli, dayan kl ve k. En iyisine sahip olmak için siz de gerçek ah ab, Dendro yu tercih edin. Dendro has the state of the art hardware technology and professional infrastructure at a facility with a closed area of m 2 and an open area of m 2 with production according to the European standards in E1 quality. High quality, durable and elegant. Choose Dendro, the real wood, to own the best. Do adan Bize, Bizden Evinize From Nature To Us, From Us To Your House Gerçek güzellik. Gerçek kalite. Gerçek konfor. Do an n özenle büyüttü ü a açlarda sakl kalm tüm güzellikler. Hepsi Dendro da lamine parke olarak hayat bulur. Çünkü Dendro, do an n özenle büyüttü ü gerçek ah ab ayn özenle i leyerek mü terilerine sunar. Real beauty. Real quality. Real comfort. The unique beauty in the heart of each tree created by the nature itself, is presented as engineered flooring by Dendro. Yayg n Hizmet A Extensive Service Network Dendro; stanbul, ç Anadolu, Ege, Akdeniz ve Çukurova Bölge Müdürlükleri ile her boyutta mü teriler ve projeleri için geni bir sat, depo ve proje takip hizmet a na sahiptir. Dendro, üstün ürün ve hizmet kalitesini bu sayede Türkiye nin her yerine ula t rmaktad r. Dendro has regional offices in stanbul, Central Anatolia, Aegean, Mediterranean and Çukurova Regional Offices and delivers superior quality products and services to every part of Turkey. 3

4 Ç N D E K L E R 06 Me e Do al Oak Natural Naturalyum Rustik Natura Dilitus Flavidus 10 Me e Beyaz Oak White Pilvus Dikhorus Atratus Candidus Albus 14 Me e Kahve Oak Brown Terra Albidus Bruneus Fumus Ravus Katrina 19 Me e Dizayn Oak Design Endülüs Galatya

5 Amerikan Ceviz American Walnut 21 Select Do al roko Iroco 25 roko Do al roko Koyu Sapelli Sapele 27 Sapelli Do al Sapelli Koyu

6 Kadim güzel me e Ancient, beautiful oak Me enin sa lam yarad l, cesur ve güçlü yan Dendro ile gerçek ah apta birle iyor. Dendro sizin için me enin en yo un renklerine zengin detaylar kazand r p, evinizde hem asil hem de modern bir kl k yarat yor. Sturdy nature, brave and strong side of oak reveals with Dendro wood flooring. Dendro gives rich details to the most intense colors of the oak and create a style in your home that is both noble and modern. 6

7 Me e Do al Naturalyum Me e Rustik Naturalium Rustic Do al Günümüzün ve geçmi in armonisini mekanlar n za ta yan ho bir tat. Nadide, e siz ve özlem dolu. A sweet taste, bringing the harmony of today and the past to your environment. Rare, unique and full of nostalgia. 7

8 Natura Natura Me e Do al Do all k onun kan nda. Ne çok s radan ne çok marjinal. Dengeli, k, popüler. Ço unlu un tercihi. Naturality is in its blood. Neither ordinary nor marginal. Balanced, stylish, popular. Choice of the majority. Dilitus Dilitus D18 Me e Do al Göz yormayan ahenkli renk tonlar ile dingin mekanlar n vazgeçilmezi. S cak, uyumlu, zarif. Essential element of peaceful environments with its harmonious color tones that do not strain the eyes. Warm, harmonious, elegant. 8

9 Flavidus Flavidus D35 Me e Do al Bir nevi sakl güzellik. lk bak ta fark edilmese de varl ile zihinlere hükmediyor. Muhte em çekicili ini sessizce i liyor. Kind of a hidden beauty. Although not realized at first glance, it dominates the minds with its presence. It quietly forges its magnificent attraction. 9

10 Pilvus Pilvus D46 Me e Beyaz Canl, renkli ve country tarz bir etkiye sahip. Enerjisini siz çözün, mekân n za s ra d bir canl l k, renkli nesnelere ekstra göz al c parlamalar kazand rs n. Lively, colorful and have an impact on the country style. Solve the energy you an extraordinary vitality to your space, you gain extra eye-catching flare and colorful objects. 10

11 11 Me e Beyaz

12 Dikhorus Dikhorus D19 Me e Beyaz Pozitif enerjisi ile bulundu u her ortama huzur yay yor. Modern, ak lc, takdire ayan ender bir parça. Spreads peace to every space with its positive energy. A modern, rational, praiseworthy, rare piece. Atratus Atratus D16 Me e Beyaz Patineli renk geçi leri sizi ayr bir dünyaya götürecek, mekanlar n zda farkl l k yaratacak. Dikkatleri üzerine çekecek. Its patinaed color transitions will take you to a different world, and create difference in your environments. It will draw attraction. 12

13 Candidus Candidus D25 Me e Beyaz Bir göl gibi sakin. Duru. Kolay uyum sa layan renk tonlar sayesinde mekanlar nda bütünlük arayanlar n tercihi. Quiet as a lake. Clear. With its color tones that adapt easily, the choice of those who look for integrity in their environments. Albus Albus D36 Me e Beyaz Sakin ve zengin görünümlü ortamlar yaratmak için birebir. ç aç c beyaz rengi ile mekanlar n zdaki lt y hemen fark edeceksiniz. Perfect for creating calm and richlooking environments. With its fresh white, you will immediately realize the glow in your environment. 13

14 Terra Terra D45 Me e Kahve kl kta toprak gibi cömert ve ma rur. Sakinli i bir meziyet bilen mekânlarda do al ile modern dokunu lar n e siz birle imi. Asil ve serinkanl bir güzellik. As generous and haughty elegance soil. A unique combination of modern touches in places with natural calmness knows a virtue. Master and cool beauty. 14

15 15 Me e Kahve

16 Albidus Albidus D34 Me e Kahve Etkileyici çizgilerin yer ald ender rengi ile mekanlar nda farkl l k arayanlara özel bir ürün. A r ba l ve misafirperver. With its impressive lines in its rare color, a special item for those who look for distinction in their environments. Calm and hospitable. Bruneus Bruneus D02 Me e Kahve Kahverenginin do all n arayanlar için çok ideal. Göz ok ayan bütünlü ü ve ihti aml ambiyans ile modern klasik. Ideal for those who look for the naturality of the brown. Modern-classic with its charming integrity and glorious ambiance. 16

17 Fumus Fumus D47 Me e Kahve Sis ve dumans renkleriyle çok farkl bir palet. Mekân nda modern, cool ve trendy bir etki isteyenler için benzersiz bir seçim. Fog and smoky with a very different color palette. In the space of a modern, cool and a unique choice for those who want a trendy effect. 17

18 Katrina Katrina D09 Me e Kahve k ve parlak rengi ile bulundu u mekanlar n havas n de i tiriyor. Cezbediyor. Be endiriyor. With its stylish and bright color, it changes the atmosphere in every place. It attracts. It makes it look better. Ravus Ravus Me e Kahve Do al ve karakteristik bir renge sahip. Zarif ve ho desen geçi leri ortamla an nda uyum sa l yor. S cakl k kat yor. Be endiriyor. Has a natural and characteristic color. Immediately adapts the environment with its elegant and pleasant pattern transitions. Adds warmth. Makes it look good. 18

19 Me e Dizayn Endülüs Endulucia Me e Dizayn Mistik bir güzellik. Evinizde mutlaka görmek isteyece iniz harika bir tasar m. Etkileme gücüyle payla lmas zor bir güzellik. A mystic beauty. A wonderful design that you would like to see at home. A hard-to-share style with its impressive power. Galatya Galatia Me e Dizayn Ayr cal kl bir tasar m. De erli ve çok çok özel. hti am ile mekanlar n zda yarataca de i im hayranl k uyand racak. A privileged design. Valuable and very, very special. The change it will bring in your environment with its glory shall create admiration. 19

20 Amerikan güzeli American beauty Dendro yeni k tan n en nadide eserini, Amerikan Cevizi ni mekanlar n za ta yor. Amerikan do as n n sundu u muhte em doku, benzersiz renk kombinasyonu, güçlü yap s ve düzgün yüzeyi ile göz al c kl imdi evlerinizin hizmetinde. Dendro brings you the most precious work of the new continent, the American Walnut. With its marvelous texture, unique color combination, strong structure and smooth surface provided by the American nature, it now serves your home with splendid elegance. 20

21 Amerikan Ceviz Amerikan Do al American Natural Amerikan Ceviz Kontrast renk tonlar n n ahenkle bir araya geldi i k ve zarif görünümlü parke, uzun y llar güzelli i ile mekanlar n zda var olmay garanti ediyor. The stylish and elegant hardwood, bringing together contrasting color tones with harmony, guarantees to stay with you for long years with its beauty. 21

22 Amerikan Amerikan Select American Select Ceviz Sahip oldu u lt l görüntüsü ile adeta insan kendine çekiyor, içine hapsediyor. Çok farkl ve çok ayr cal kl. With its glowing image, it draws you towards itself and imprisons you inside it. Very different and distinguished. 22

23 23

24 Egzotik güzeller Exotic beauties Egzotik a açlar n tüm güzellikleri, renkli dünyas, sa laml, yaratt inan lmaz ambiyans Dendro ile evinize, odan za misafir oluyor. Afrika n n egzotik havas, kokusu, dokunu u, dokusu mekanlar n zda tekrar hayat buluyor. All the beauties, colorful world, sturdiness of exotic trees, and the unbelievable ambiance they create, are entering your home. Africa s exotic air, scent, touch and texture come to life in your floors. 24

25 roko roko Do al Parlak ve lt l dokusu ile bulundu u mekanlar n çok k, çok gösteri li görünmesini sa lar. Kendini hemen belli eder, güzelli ini göstermekten çekinmez. Iroco Natural roko With its bright and glittering texture, gives your spaces a stylish and sleek look. Draws attention quickly, and is not shy of revealing its beauty. 25

26 roko Koyu Iroco Dark roko Göz al c tonu, hayranl k uyand ran bütünlü ü ile zengin ve al ml mekanlar n vazgeçilmezidir. Romantiktir. Cömerttir. It is the indispensable element of rich and attractive floors with its striking tone and amazing integrity. Romantic. Generous. 26

27 Sapelli Sapelli Do al Sapele Natural Sapelli Do al yüzeyi ve s cak desen geçi leri sayesinde mekanlar n zda ferahl tadacak, canl rengine a k olacaks n z. With its natural surface and warm pattern transitions, you will taste the freshness and fall in love with its vibrant color. Sapelli Koyu Sapele Dark Sapelli Yumu ak dokunu lara sahip koyu rengi ile kendinizi ayk r ama çok ho bir dünyan n içinde bulacaks n z. With its dark color and soft touches, you will find yourself in an extraordinary but a very pleasant world. 27

28 Özellikler Specifications 1. UV sertle tirme i leminden geçmi özel BonaX cila veya UV ya. Nesiller boyu sizinle ya ayacak bir zemin için. Special hardened UV Bonax lacquer or UV oil. For a floor that will live with you for generations. 2. Yüzey Tabakas : Hassas f r nlarda titizlikle kurutulan de erli a açlar n özenle seçilmesi ile bir araya getirilen sert a aç tabakas. Top Layer: Genuine hardwood layer made up of selected valuable timber dried in specially kill n driers. 3. Orta Tabaka: Üst katmana dik olarak yerle tirilen hatas z Göknar ç talar. En iyi boyutsal stabilite için. Middle Layer: Perfect fir sticks cross bonded to the top layer for the best dimensional stability. 4. Alt Katman: 2 mm Ladin. Üst katmanla ayn do rultuda. Bottom Layer: 2 mm spruce. In the same direction to the top layer. Brinel Sertlik Dereceleri Brinell Degrees of Hardness Me e Oak Sapelli Sapele roko Iroco Ceviz Walnut 3,7 3,5 3,5 3,2 28

29 PLANK PLANK Ürün Özellikleri Product Features Plank Geni Plank Süper Plank Mega Plank Ürün Özellikleri Product Features Plank Geni Plank Süper Plank Mega Plank Kal nl k Thickness 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm Natura Natura Geni lik Width 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm Natura Ya l / Derzli Natura Oiled With Bevel Uzunluk Length 1200 mm 1400/1800 mm 1800/2400 mm 2200/2400 mm Naturalyum Rustik Naturalium Rustic Üst Katman Kal nl Thickness of Top Layer 3.0 mm Bruneus Bruneus (D02) Katrina Katrina (D09) A rl k Weight 8 kg / m2 Dilutus Derzli Dilutus With Bevel (D18) Yüzey Tipi Type of Surface Taber Testi A nma Dayan m (Devir) Taber Test Abrasion Resistance (Turn) Formaldehit Emisyonu Formaldehyde Emission Cilal / Ya l / F rçal Polished / Oiled / Brushed 3000 E1 Dikhorus Derzli Dikhorus With Bevel (D19) Atratus Derzli Atratus With Bevel (D16) Albidus Albidus (D34) Flavidus Flavidus (D35) Albus Albus (D36) Terra Terra (D45) Uygulama* Installation* Yerden Is tma** Under floor Heating** Palet Pallete Paket Package 80 Paket 0,864 m 2 Yüzer sistem / Yere Yap t rma Floating / Glue Down 70 Paket Uygun Suitable 60 Paket 60 Paket 1,176 / 1,512 m 2 1,728/2,304 m 2 2,376/2,592 m 2 * Lütfen uygulama ko ullar ve metodlar için Dendro uygulama k lavuzunu kullan n z. ** Sadece profesyonel uygulay c lar taraf ndan yap lmas tavsiye edilir. Maksimum 25 C, su içerikli sistemlerde uygulan r. * Please see Dendro application guide for application conditions and methods. ** It s advisable to be done only by professional installers. Max. 25 C, it is applicable in water containing systems. Pilvus Pilvus (D46) Fumus Fumus (D47) Nimbus Nimbus (D51) Endülüs Me e Andalusia Oak Galatya Me e Galatya Oak Do al Sapelli / Koyu Sapelli Natural Sapele / Dark Sapele Do al roko / Koyu roko Natural Iroco / Dark Iroco Amerikan Ceviz Do al American Walnut Natural Amerikan Ceviz Select American Walnut Select 2 STR P/ 3 STR P 2 STRIP/ 3 STRIP Ürün Özellikleri Product Features 2 strip 3 strip Ürün Özellikleri Product Features 2 strip 3 strip Kal nl k Thickness 14 mm 14 mm Natura Natura Geni lik Width 120/205 mm 205 mm Bruneus Bruneus (D02) Uzunluk Length Üst Katman Kal nl Thickness of Top Layer A rl k Weight Yüzey Tipi Type of Surface Taber Testi A nma Dayan m (Devir) Taber Test Abrasion Resistance (Turn) Formaldehit Emisyonu Formaldehyde Emission Uygulama* Installation* 2200/2400 mm 3.0 mm 8 kg / m2 Cilal / Ya l / F rçal Polished / Oiled / Brushed 3000 E1 2200/2400 mm Yüzer sistem / Yere Yap t rma Floating / Glue Down Candidus Candidus (D25) Katrina Katrina (D09) Dilutus Dilutus (D18) Dikhorus Dikhorus (D19) Do al Sapelli / Koyu Sapelli Natural Sapele / Dark Sapele Do al roko / Koyu roko Natural Iroco / Dark Iroco Amerikan Ceviz Do al American Walnut Natural Amerikan Ceviz Select American Walnut Select Yerden Is tma** Under floor Heating** Palet Pallete Paket Package Uygun Suitable 80 Paket 0,864 m 2 70 Paket 1,176 / 1,512 m 2 * Lütfen uygulama ko ullar ve metodlar için Dendro uygulama k lavuzunu kullan n z. ** Sadece profesyonel uygulay c lar taraf ndan yap lmas tavsiye edilir. Maksimum 25 C, su içerikli sistemlerde uygulan r. * Please see Dendro application guide for application conditions and methods. ** It s advisable to be done only by professional installers. Max. 25 C, it is applicable in water containing systems. 29

30 GENEL MÜDÜRLÜK HEADQUARTER Leylak Sokak Murat Merkezi B Blok 3/12 Mecidiyeköy / STANBUL T: PBX F: SHOWROOM SHOWROOM Cemil Topuzlu Cad. No: 105/1 Caddebostan - Kad köy / STANBUL T: F: Ç ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü MIDDLE ANATOLIA REGION OFFICE Bilkent Plaza A3 Blok Kat: 5 No: 51 Bilkent / ANKARA T: F: EGE BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü AEGEAN REGION OFFICE Karacao lan Mah Sokak No: 30/102 I kkent - Bornova / ZM R T: PBX F: ÇUKUROVA BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü SOUTHERN ANATOLIA REGION OFFICE Re atbey Mah Sokak Fehmi Bindebir Merkezi Zemin Kat Seyhan / ADANA T: F: AKDENiZ BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü MEDITERRIAN REGION OFFICE Yeni Göl Mahallesi Filiz Sokak Havaliman Yolu No: 2/1 ANTALYA T: F:

31 FABR KA FACTORY Çaybükü Köyü Erenler Caddesi No:97 Gümü ova / DÜZCE ADANA DEPO ADANA WAREHOUSE Sar Çam Yeni Mahalle Ercan Demir Sanayi Sitesi A Blok No: 2-3 Yüre ir / ADANA T: F: KIRAÇ DEPO KIRAÇ WAREHOUSE Akçaburgaz Mahallesi, Haliç Sanayi Kooperatifi 1. Cadde 129. Sokak No: K raç - Esenyurt T: F: ANKARA DEPO ANKARA WAREHOUSE Dempa Sanayi Sitesi Susuz Mahallesi 3791 Cad. No: Yenimahalle - Ankara T: ZM R DEPO ZM R WAREHOUSE Karacao lan Mah Sokak No: 30/102 I kkent - Bornova / ZM R T: PBX F: ANTALYA DEPO ANTALYA WAREHOUSE Yeni Göl Mahallesi Filiz Sokak Havaliman Yolu No: 2/1 ANTALYA T: F:

32 DENDRO IMG / /1

Artema dan estetik ve tasarruflu çözümler

Artema dan estetik ve tasarruflu çözümler Minimax Artema dan estetik ve tasarruflu çözümler Küresel s nma ve enerji, banyo ve mutfaklarda kullan lan ürünlerin ifllevlerini de de ifltirdi. Su tasarruflu ürünlerin ön plana ç kt sektörde Artema,

Detaylı

Tayfun Dö kaya CEO VIA Development & Management Co.

Tayfun Dö kaya CEO VIA Development & Management Co. De erli Dostlar m z, Dergimizle ilgili güzel geri dönü leriniz bizi çok mutlu ediyor ve sizler için daha iyi ve güzeli gerçekle tirme konusunda motive oluyoruz. Bu say m zda, yine dopdolu, renkli ve aktüel

Detaylı

Suyun iyilefltiren etkisi Catalina küvetle yaflan yor. 12 Ocak-Mart 2009 January-March No: 27

Suyun iyilefltiren etkisi Catalina küvetle yaflan yor. 12 Ocak-Mart 2009 January-March No: 27 ÜRÜNLER / PRODUCTS Suyun iyilefltiren etkisi Catalina küvetle yaflan yor Yaflam alanlar nda zihinsel ve bedensel bir yolculuk yapmak isteyenler için tasarlanan RocaKale nin 193x193 cm boyutundaki 4 kiflilik

Detaylı

NOVELTIES. Yenilikler Kataloğu - Novelties Catalog 2011

NOVELTIES. Yenilikler Kataloğu - Novelties Catalog 2011 NOVELTIES Yenilikler Kataloğu - Novelties Catalog 2011 Yenilikler Kataloğu / Novelties Catalog İçindekiler / Index 1 İçindekiler / Index 03 05 08 12 17 18 20 24 29 30 35 Çanakkale Seramik Victoria Glamour

Detaylı

Lamine Parke Koleksiyonu Parquet Collection

Lamine Parke Koleksiyonu Parquet Collection Lamine Parke Koleksiyonu Parquet Collection Kale Parquet Collection 1 Kale Lamine Parke ile doğanın ihtişamı evinize yansıyor. Kendi alanında lider ve jenerik olmuş pek çok markayı çatısı altında bulunduran

Detaylı

YENİ SERİLER KATALOĞU 2015 NEW SERIES CATALOGUE

YENİ SERİLER KATALOĞU 2015 NEW SERIES CATALOGUE 2015 YENİ SERİLER KATALOĞU 2015 NEW SERIES CATALOGUE YENİ SERİLER 2015 Seranit Grup a ödül üstüne ödül! Seranit Group keeps winning award after award! if TASARIM ÖDÜLLERİ 2015 / if DESIGN AWARD 2015

Detaylı

Ahşap Lamine Parke prefinished parquet

Ahşap Lamine Parke prefinished parquet Ahşap Lamine Parke prefinished parquet Rustik Meşe Rustic Oak İçindekiler Table Of Contents 04 Şirket Profili Company Profile 42 Kontrplaklı Lamine Parke Prefinished Parquet with Plywood 08 3 Katlı Lamine

Detaylı

Unicera 18. Uluslararas Seramik ve Banyo Fuar

Unicera 18. Uluslararas Seramik ve Banyo Fuar Mart-Nisan / March-April 2006/ No.14 Haberler / News Unicera 18. Uluslararas Seramik ve Banyo Fuar Unicera 18th International Ceramic and Bathroom Trade Fair 1988 y l ndan bu yana her y l Nisan ay nda,

Detaylı

YENİLİKLER 2012-2013

YENİLİKLER 2012-2013 YENİLİKLER 2012-2013 Firmamız, bu katalogda gösterilen ürünler üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürün renkleri, baskıdan dolayı değişiklik gösterebilir. Our company reserve the right to modify

Detaylı

UNICERA 2009 SÖYLEfi / INTERVIEW. Kale Group, participating in the 21st UNICERA Uluslararas ras Seramik Banyo ve Mutfak

UNICERA 2009 SÖYLEfi / INTERVIEW. Kale Group, participating in the 21st UNICERA Uluslararas ras Seramik Banyo ve Mutfak UNICERA 2009 SÖYLEfi / INTERVIEW Kale, tüm yenilikleriyle UNICERA da Kale at UNICERA with all its innovation Yeninin heyecan temas ile 21.UNICERA Kale Group, participating in the 21st UNICERA Uluslararas

Detaylı

fi k bir yaflam... A stylish lifestyle... www.panocamlama.com

fi k bir yaflam... A stylish lifestyle... www.panocamlama.com fi k bir yaflam... A stylish lifestyle... www.panocamlama.com 11 Kalitemizin Belgeleri Documentation of our Quality Merhaba / Hello Panocam' kurmak için bir araya geldi imizde y l 1997 idi; Yönetim kurulundan,

Detaylı

Tayfun Dö kaya CEO VIA Properties

Tayfun Dö kaya CEO VIA Properties De erli Dostlar m z, Yo un geçen bir y l n ard ndan yeni say m zla yeniden birlikteyiz. irketimiz bünyesindeki geli meleri sizlerle k saca payla mak isterim. Türkiye nin en çok ziyaretçi çeken al veri

Detaylı

tam akl n zdaki! mekanlara

tam akl n zdaki! mekanlara 66 To spaces just you re thinking of! with Ege Seramik Ege Seramik ile, tam akl n zdaki! mekanlara Ege Seramik continuously develops its wide product range comprising floor, wall and porcelain tiles it

Detaylı

Seramik sektörü Unicera 2007 ye haz rlan yor

Seramik sektörü Unicera 2007 ye haz rlan yor 02Bhaberler.qxd 3/25/07 8:11 PM Page 8 Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20 Haberler / News Seramik sektörü Unicera 2007 ye haz rlan yor Ceramic sector gets ready for Unicera 2007 Seramik sektörü 4-8 Nisan

Detaylı

Doğal Taş Koleksiyonu Natural Stone Collection 2013

Doğal Taş Koleksiyonu Natural Stone Collection 2013 Doğal Taş Koleksiyonu Natural Stone Collection 2013 Kale Natural Stones 1 Doğal Taş, Kale nin Uzmanlığında Değer Buluyor... Natural Stone Finds Its Value under Kale s Expertise... Seramik alanındaki tecrübe

Detaylı

Perla Palas. Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) 482 70 70 (Pbx) info@elitperlapalas.com. www.elitperlapalas.com

Perla Palas. Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) 482 70 70 (Pbx) info@elitperlapalas.com. www.elitperlapalas.com Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) 482 70 70 (Pbx) info@elitperlapalas.com www.elitperlapalas.com Yap m zda mutluluk var... Our buildings are filled with happiness... 1 Yar nlar yeniden

Detaylı

MERKEZİNDE İNSAN, ÇİZGİSİNDE İSTANBUL VAR ISTANBUL STYLING, FOCUSED ON YOU

MERKEZİNDE İNSAN, ÇİZGİSİNDE İSTANBUL VAR ISTANBUL STYLING, FOCUSED ON YOU İSTANBUL MERKEZİNDE İNSAN, ÇİZGİSİNDE İSTANBUL VAR ISTANBUL STYLING, FOCUSED ON YOU SANA DÜN BİR TEPEDEN BAKTIM AZİZ İSTANBUL! GÖRMEDİM GEZMEDİĞİM, SEVMEDİĞİM HİÇBİR YER. ÖMRÜM OLDUKÇA GÖNÜL TAHTIMA KEYFİNCE

Detaylı

In Awe of Nature. ART in Embassies Exhibition United States Embassy Ankara, Turkey

In Awe of Nature. ART in Embassies Exhibition United States Embassy Ankara, Turkey In Awe of Nature ART in Embassies Exhibition United States Embassy Ankara, Turkey Cover Peg Bruhn Kayaker, 2007. Acrylic on canvas, 52 x 46 in. Courtesy of the artist, Alexandria, Virginia Peg Bruhn Kayakç,

Detaylı

Toprak Seramik ve nflaat Malzemeleri Pazarlama ve Ticaret

Toprak Seramik ve nflaat Malzemeleri Pazarlama ve Ticaret 32 Quality Policy The story of Toprak Seramik started with the opening of the factory, Toprak Seniteri ve zolatör Sanayi A.fi., in Bozüyük in 1980. With the additional investments, the factory started

Detaylı

Clic leyin, hayatınızı yenileyin... Clic and renew your life...

Clic leyin, hayatınızı yenileyin... Clic and renew your life... 2 Clic leyin, hayatınızı yenileyin... Clic and renew your life... 3 hakkımızda Hedefiniz büyükse, göze aldığınız yol da uzun ve yorucu olacaktır. Hayaliniz güçlüyse, hedefinize giden bu yol size o kadar

Detaylı

Termal Seramik 2. fabrikas n açt

Termal Seramik 2. fabrikas n açt 8 Termal Seramik 2. fabrikas n açt Termal Seramik in, II. seramik fabrikas, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, bakanlar, milletvekilleri ile devletin di er ileri gelenlerinin kat l m yla 11 Eylül de Bilecik

Detaylı

Seramik&Banyo Kataloğu. Ceramic & Bathroom Catalog 2012

Seramik&Banyo Kataloğu. Ceramic & Bathroom Catalog 2012 Seramik&Banyo Kataloğu Ceramic & Bathroom Catalog 2012 İçindekiler / Index Saraylı Koleksiyonu / Ottoman Collection 11 Birun 17 Enderun 21 Victoria 27 Nordic 33 Glamour 41 Beyaz Saray / White House 47

Detaylı

Temmuz-Eylül 2011 July - September, 2011 No: 37 ISSN 1304-6578, Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye Seramik Federasyonu Dergisi Journal of Turkish

Temmuz-Eylül 2011 July - September, 2011 No: 37 ISSN 1304-6578, Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye Seramik Federasyonu Dergisi Journal of Turkish Temmuz-Eylül 2011 July - September, 2011 No: 37 ISSN 1304-6578, Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye Seramik Federasyonu Dergisi Journal of Turkish Ceramic Federation içindekiler / contents contents /

Detaylı

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

Anadolu Ateşi Cersaie Fuarı nda büyüledi

Anadolu Ateşi Cersaie Fuarı nda büyüledi Kasım-Aralık / November-December 2007/No.23 Haberler / News Anadolu Ateşi Cersaie Fuarı nda büyüledi Fire of Anatolia Charms at the Cersaie Trade Fair Türk seramiklerinin dünyada markalaşma faaliyetlerini

Detaylı

ÇELİK KAPI DA DÜNYA STAR I WORLD STAR ON SECURITY DOOR

ÇELİK KAPI DA DÜNYA STAR I WORLD STAR ON SECURITY DOOR 2002 yılında üretime başlayan STAR ÇELİK KAPI, modern çağın teknolojik ihtiyaçlarını yakından takip ederek kurumsallaşma sürecini başarı ile tamamlamıştır. Kaliteden asla ödün vermeden sürekli olarak kendini

Detaylı

Tayfun Döşkaya CEO VIA Development & Management Co.

Tayfun Döşkaya CEO VIA Development & Management Co. Değerli dostlar, Yeni bir yola daha adım attık.. Dergimizin elinizde tuttuğunuz üçüncü sayısında, yaşam kalitenizi yükseltecek projeleri, birinci ağızdan, yani bizlerin kaleminden okuyacağınız yepyeni

Detaylı

İlkbahar-Yaz 2015 Spring-Summer 2015 ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE

İlkbahar-Yaz 2015 Spring-Summer 2015 ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE İlkbahar-Yaz 2015 Spring-Summer 2015 ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE Değerli LAV dostları, İki yıllık özverili bir çalışmanın ardından Türkiye de şu anda 17 bin market ve züccaciye rafında LAV ın enerji

Detaylı

WESCOO MARBLE TILES. Hisar Seramik ve Yapi Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd Şti Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı No:421 ANTALYA

WESCOO MARBLE TILES. Hisar Seramik ve Yapi Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd Şti Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı No:421 ANTALYA www.wescoo.com.tr. Hisar Seramik ve Yapi Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd Şti Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı No:421 ANTALYA Telefon : 0.242 338 10 55 Faks : 0.242.338 10 01 www.wescoo.com.tr Capturing

Detaylı

Facade Systems Catalogue

Facade Systems Catalogue 08 Cephe Sistemleri Katalo u ˆ Facade Systems Catalogue Türkiye'nin ilk seramik karo üreticisi olan Çanakkale Seramik Fabrikalar A.. 1957 y l nda, ilk yer karosu üreticisi olan Kalebodur Seramik Sanayi

Detaylı