FIRIN KURULUM, BAKIM VE KULLANIM TALĠMATLARI 90x60 cm (M9V tipi) FCK 9692 EMG XS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FIRIN KURULUM, BAKIM VE KULLANIM TALĠMATLARI 90x60 cm (M9V tipi) FCK 9692 EMG XS"

Transkript

1 FIRIN KURULUM, BAKIM VE KULLANIM TALĠMATLARI 90x60 cm (M9V tipi) FCK 9692 EMG XS CĠHAZI KURMADAN VE KULLANMADAN ÖNCE TALĠMAT KĠTAPÇIĞINI OKUYUN. Üretici, cihazın yanlıģ kurulumu ya da hatalı kullanımına bağlı olarak meydana gelebilecek herhangi bir kiģisel hasar ya da mal hasarından sorumlu olmayacaktır. Bu kitapçıkta bulunan herhangi bir basım ya da kopyalama hatasına bağlı herhangi bir hatadan üretici sorumlu değildir. Ayrıca belirtilen rakamlar sadece gösterge amaçlıdır. Üretici; gerekli ve faydalı olduğu düģünüldüğünde, güvenlik ve çalıģtırma özelliklerini etkilemeden, ürünlerinde değiģiklik yapma hakkını saklı tutar.

2 ĠÇĠNDEKĠLER: TEKNĠK KURULUM KILAVUZU... s.2 Fırının kurulumu Kurulum bilgileri... s.2 Odaların havalandırılması... s.3 Yüksekliği ayarlanabilir ayak... s.3 Ayak panelinin takılması... s.3 Yükselticinin takılması... s.3 Ocak rayı ve fırın kolunun takılması... s.3 Devrilme önleyici sisteminin takılması... s.3 Gaz bağlantısı... s.3 Farklı Gaz ve ocak ayar tiplerine göre ayarlama... s.4 Elektrik bağlantısı... s.5 AYGITIN BAKIMI Parçaların değiģtirilmesi... s.56 KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU... s.6 Kontrol paneli ve kontrol tiplerinin açıklaması... s.6 Ocakların kullanımı... s.7 Gazlı fırının kullanılması... s yön değiģtirici düğmesinin kullanılması... s.9 Elektrikli termostatın kullanılması... s anahtarının kullanılması... s.9 Geleneksel elektrikli fırının kullanılması... s.10 Havalandırmalı elektrikli fırının kullanılması... s.1011 Elektrikli ızgara havalandırmalı elektrikli ızgaranın kullanılması... s.11 Termometrenin kullanılması... s.12 Kendini temizleme özellikli fırının kullanılması... s.12 Cihazın temizlenmesi... s.12 BU CĠHAZ PROFESYONEL OLMAYAN, EVDE KULLANIM ĠÇĠN TASARLANMIġTIR. TEKNĠK KURULUM KILAVUZU Bu cihaz, Avrupa yönetmeliği 2002/95/EC e uygundur. Bu cihaz, Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıklarıyla (WEEE) ilgili Avrupa yönetmeliği 2002/96/EC ye uygundur. Bu kılavuz Elektrikli ve Elektronik Ekipmanla ilgili iade ve geridönüģümün Avrupa çapındaki geçerliliğinin ana hatlarıdır. KURUCU BĠLGĠLERĠ Kılavuzun bu bölümünde listelenmiģ olan kurulum, tüm ayarlar, dönüģümler ve bakım vasıflı personel (Franke yetkili servis personeli) tarafından gerçekleģtirilmelidir. YanlıĢ kurulum; mal hasarı veya insan ya da hayvan yaralanmasına neden olabilir, bundan da üretici sorumlu tutulamaz. Cihaz güvenlik veya otomatik ayarlama cihazları, sistemin servis ömrü sırasında sadece üretici veya yetkili satıcı (Franke yetkili servis personeli) tarafından değiģtirilebilir. FIRININ KURULUMU ÇeĢitli gevģek parçaları iç ve dıģ paketten çıkardıktan sonra fırının hasarlı olmadığından emin olun. Herhangi bir Ģüpheniz varsa cihazı kullanmayın ve vasıflı personelle (Franke yetkili servisi ile ) bağlantı kurun. Tüm tehlikeli paketleme parçalarını (polistiren köpük, torbalar, karton, tel zımbalar, vs.) çocuklardan uzak tutun. Cihaz, duvarına yanına serbest bir ünite olarak kurulabilir ya da iki duvar arasına yerleģtirilebilir (ġekil 1). ÇalıĢma yüzeyinin yüksekliğini aģan tek bir yan duvar mümkündür. Bu, fırının kenarından minimum 70 mm uzaklıkta olmalıdır (ġekil 1) BitiĢik mobilya parçalarının duvarları ve fırının arkasındaki duvar, minimum 65 K yüksek sıcaklığa dayanabilecek ısı geçirmez materyalden yapılmalıdır. UYARI: gaz Ģebekesine bağlantıda sadece yürürlükteki doğal standartlara uygun metal esnek borular kullanılmalıdır. 2

3 CĠHAZIN KURULUMU ĠÇĠN ÖNEMLĠ BĠLGĠLER Fırın, serbest bir ünite olarak ya da mutfak üniteleri arasına ya da mutfak ünitesi ve duvar arasına ayrıca takılabilir. Cihaz UNI 7129 ve UNI 7131 standartlarında belirlenen düzenlemelere uygun olarak kurulmalıdır. Bu cihaz yanma ürünleri çıkaran cihazlara bağlanmaz. Oda havalandırma ile ilgili olarak aģağıda anlatılan yönergelere özellikle odaklanılmalıdır. ÇalıĢma yüzeyinin üstüne takılı herhangi bir asılı dolap 700 mm den az olmayacak bir uzaklıkta olmalıdır. ODANIN HAVALANDIRILMASI Cihazın doğru çalıģmasını sağlamak için kurulduğu oda sürekli havalandırılmalıdır. Odanın hacmi 25 m³ altında olmamalı ve gerekli hava miktarı, düzenli gaz yanması ve odanın havalandırılmasına uygun olmalıdır. Doğal hava odanın duvarlarındaki sabit açıklıklardan akacaktır. bu açıklıklar dıģarıya bağlanacak ve oda havalandırmayla ilgili mevcut ulusal standartlarla tanımlanan minimum kesit bulunmalıdır (bakınız ġekil 3). Bu açıklıklar, tıkanmayacakları Ģekilde yapılmalıdır. Dolaylı havalandırmaya havalandırılacak odanın yanındaki odalardan hava alarak da izin verilir. YER VE HAVALANDIRMA Gazlı piģirme cihazları, yanma ürünlerini her zaman bacalar, baca delikleri ya da direk olarak dıģarı bağlı kapaklarla boģaltmalıdır (bakınız ġekil 4). Kapak takılamazsa cama takılı ya da direk olarak dıģarı bakan bir fan kullanmak mümkündür, bu fan; havalandırma düzenlemelerine tam olarak uyulması koģuluyla cihazla birlikte çalıģtırılacaktır (bakınız ġekil 5). YÜKSEKLĠK AYARLI AYAKLAR (Ģekil 6) Ayaklar üstteki kutudadır. Ayaklar, fırın son kurulum konumuna yakınken takılmalıdır, piģiricinin ayaklar üzerinde uzun mesafelerde hareket ettirilmesi güvenli değildir. Fırını paketinden çıkardıktan sonra soğutucu ayaklarını alttaki tabanlara takmak için ayağınızla kaldırın. Ağırlığı ayaklar ve grup tespit parçaları üzerinde olacak Ģekilde fırını yavaģça indirin. Fırını yatırmak yerine kaldırma cihazı ya da palet kullanımını tavsiye ediyoruz. AYAK PANELĠNĠN TAKILMASI (sadece bazı modellerde mevcuttur) Ayakları taktıktan sonra fırının kenarını ġekil 7 deki resimlerde gösterilen Ģekilde takın YÜKSELTĠCĠNĠN TAKILMASI Göbeği arkaya sabitleyen iki vidayı (Ģekil 8) de gösterilen Ģekilde sökün Ayağı yerleģtirin ve altını (Ģekil 8) de gösterilen Ģekilde iki vidayla sabitleyin. Ayakla verilen vidaları kullanarak ayağın ortasını sabitleyin (Ģekil 8) OCAK RAYI VE FIRIN KOLUNUN TAKILMASI Ray ve kol ayakla birlikte paketlenmiģtir. Ray sadece bazı modellerde mevcuttur. Ocak rayı ve fırın kolunu resimlerde gösterilen Ģekilde takın (91011 no lu Ģekiller) DEVRĠLME ÖNLEYĠCĠ SĠSTEMĠN TAKILMASI Cihazın kazara devrilmesini önlemek için mevcut sistem takılmalıdır. Sistemi Ģekillerde gösterilen Ģekilde takın NO LU ġekiller CĠHAZIN GAZ BAĞLANTISI Cihazı gaz Ģebekesine bağlamadan önce yemek ısıtıcı göze takılı etiket ya da fırının arkasındaki bilgilerin gaz dağıtım Ģebekesi için belirtilenlerle uyumlu olduğundan emin olun. Elkitabının burada bir yanlıģlık olabilir mi? son sayfası ve cihazın yemek ısıtıcı gözünde (ya da arkasında) bulunan etiket cihaz ayarlama koģullarını gösterir: çalıģtırma basıncı ve gaz tipi. ÖNEMLĠ: Bu cihaz yürürlükteki mevcut ulusal standartlara uygun olarak takılmalı ve sadece iyi havalandırmalı bir odada kullanılmalıdır. UYARI: Cihazda UNIISO 2281 e göre diģli ½ gazlı silindirik erkek bağlantı kullandığı unutulmamalıdır. Cihazı esnek lastik bir hortumla gaz Ģebekesine bağlamak için cihazla verilen yardımcı bir hortum nipel bağlantısı gereklidir (bakınız ġekil 14). 3

4 FIRIN ĠÇĠN FARKLI GAZ TĠPLERĠNE AYARLAMA Herhangi bir bakım iģlemi yapmadan önce cihazı gaz kaynağından ve elektrik ağından ayırın. FIRIN ĠÇĠN FARKLI BĠR GAZ TĠPĠYLE ÇALIġACAK ġekġlde AĞIZLARIN DEĞĠġTĠRĠLMESĠ: ÇalıĢma yüzeyindeki ocak ağızlarını değiģtirmek için aģağıdaki talimatlara uyun: 1) Herhangi bir tipte elektrik temasını önlemek için fiģi prizden çekin. 2) Izgaraları çalıģma yüzeyinden sökün (ġekil 15). 3) Ocakları sökün (ġekil 15). 4) 7 mm lik anahtar kullanarak ağızları gevģetin ve Tablo 1 deki özelliklere göre yeni gaz tipi için gerekli olanlarla değiģtirin (ġekil 16). Fırın ocak ağzını değiģtirmek için aģağıdaki talimatlara uyun: 1) Fırın zeminini sökün (ġekil 17). 2) V vidasını gevģetin ve ateģleyici ve termo bağlantıya hasar vermemeye (ġekil 18) dikkat ederek ocağı destekten dıģarı çekin. 3) 7 mm lik anahtar kullanarak R ağzını (ġekil 18) gevģetin ve Tablo 1 deki özelliklere göre yeni gaz tipi için gerekli ağızla değiģtirin. UYARI: Yukarıda belirtilen değiģtirme iģlemlerini tamamladıktan sonra teknisyen aģağıdaki paragrafta anlatılan Ģekilde ocakları ayarlamalı, herhangi bir ayar ve ön ayar cihazını kapatmalı ve yeni gaz ayarına uygun Ģekilde mevcut olanı değiģtirmek için cihazdaki etiketteki bilgileri uygulamalıdır. Bu etiket yedek ağız torbasındadır. TABLO N 1: ÇeĢitli gaz tiplerine ayarlama CĠHAZ KATEGORĠSĠ: II2H3+ Ocak Gaz Tipleri Basınç Ağız Çapı Anma Kapasitesi AzaltılmıĢ GeçiĢ Çapı Mbar 1/100 mm. g/s l/sa kw kkal/s kw Kapasite Kkal/s 1/100 mm. Yardımcı Yarı hızlı Hızlı Çift Halka FIRIN Doğal G20 Bütan G30 Propan G31 Doğal G20 Bütan G30 Propan G31 Doğal G20 Bütan G30 Propan G31 Doğal G20 Bütan G30 Propan G31 Doğal G20 Bütan G30 Propan G ,75 1,75 1, ,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4, ,48 0,48 0,48 0,6 0,6 0,6 1,05 1,05 1,05 1,8 1,8 1, OCAK AYARI Ocak MĠNĠMUM ayarı: ÇalıĢma yüzeyi ocak ayarı: çalıģma yüzeyi ocağını minimuma ayarlamak için aģağıdaki talimatlara uyun: 1) Ocağı yakın ve düğmeyi MĠNĠMUM konumuna ayarlayın (küçük alev). 2) Valf roduna bastırılarak takılmıģ valf düğmesini çıkarın. 3) PiĢiricinin yüzey ocaklarında emniyet valfleri yoksa valf rodundaki deliğe küçük delikli bir tornavida yerleģtirin (ġekil 19) ve ocak alevi minimuma ayarlanana dek tıkama vidasını sağa veya sola çevirin. PiĢiricide emniyet valfleri mevcutsa tıkama valfi rod deliğinde değil valf gövdesinde bulunur (bakınız Ģekil 20). 4) MAKSĠMUM dan MĠNĠMUM konuma hızla geçerken alevin sönmediğinden emin olun. Fırın ocak ayarı: Minimuma ayarlamak için aģağıdaki talimatlara uyun: 1) Düğmeyi MAKSĠMUM konumuna ayarlayarak ocağı yakın. 2) Fırının kapağını yakın ve en az 10 dakika süreyle çalıģtırın. 3) Düğmeyi MĠNĠMUM konumuna ayarlayın (120 ye karģılık gelir) ve sonra çıkarın. 4) Delikli tornavida kullanarak tıkama vidasını çevirin (bakınız Ģekil 21) ve aynı zamanda piģirici buhar deliğinden çıkan alevi de gözlemleyerek MĠNĠMUM dan MAKSĠMUM konuma hızla geçerken açık kalacağı Ģekilde alevin sabitliğini değerlendirin. UYARI: Yukarıda belirtilen ayarlama sadece metan gazlı ocaklarda yapılmalıdır, sıvı gazla çalıģanlarda vida saat yönünde en son noktada kilitlenmelidir. Izgara ocağı her zaman maksimumda çalıģır ve dolayısıyla minimum ayar gerekmez. 4

5 CĠHAZIN ELEKTRĠK BAĞLANTISI: Elektrik bağlantısı mevcut yasal standartlar ve düzenlemelere uygun olmalıdır. Bağlantıyı yapmadan önce aģağıdakileri kontrol edin: Sistem elektrik değerleri ve akım çıkıģları, cihazın maksimum güç çıkıģı için yeterli (mahfazanın altındaki etikete bakın). ÇıkıĢ ya da sistemde mevcut yasal standartlar ve düzenlemelere uygun etkili toprak bağlantısı mevcut. ġirket bu talimatlara uyulmaması durumunda sorumlu tutulamaz. Güç kaynağı ağına bağlantı fiģ kullanarak yapıldığında:.elektrik kablosunun fiģi varsa etikette gösterilen yük için uygun standart bir fiģ kullanın. Kabloları ġekġl 22 de gösterilen Ģemaya göre bağlayın ve aģağıdakileri kontrol edin: L harfi (faz) = kahverengi kablo; N harfi (boģ) = mavi kablo; topraklama sembolü = yeģilsarı kablo; Elektrik kablosu, 75 K değerinde yüksek sıcaklığa herhangi bir noktada ulaģılmayacak Ģekilde yerleģtirilmelidir. YanlıĢ bağlantılara neden olup tehlikeli aģırı ısınmaya yol açabileceklerinden redüksiyon, adaptörler veya ayırıcılar kullanmayın. Bağlantı direk olarak elektrik Ģebekesine yapıldığında: Bağlantıların, yüksek voltaj kategorisi III koģullarına göre tam ayrılmaya izin veren bir uzaklığa açıldığı ana hatlardan ayrılmayı sağlayan bir cihaz kullanın. Topraklama kablosunun devre kesici nedeniyle kesilmemesi gerektiğini unutmayın. Alternatif olarak elektrik bağlantısı, yüksek duyarlılıktaki kalan akım devre kesicisiyle de korunabilir. Özel yeģilsarı topraklama kablosunu verimli bir topraklama sistemine bağlamak Ģiddetle tavsiye edilir. UYARI: Elektrik kablosu değiģtirilirse terminale bağlı topraklama kablosu (sarıyeģil) diğer kablolardan yaklaģık 2 cm daha uzun olmalıdır. TABLO N 2 : ELEKTRĠK KABLOSU TĠPLERĠ ÇalıĢma yüzeyi iģlemi Sadece gaz ocağı Fırının çalıģtırılması Kesit 230V ~ Gazlı fırın / Elektrikli ızgara Havalandırmalı Elektrikli Fırın 3x1mm² 3x1,5mm² DĠKKAT: Cihaz, ev içi gazlı cihazların kullanımıyla ilgili 90/396EEC (Gaz Yönetmeliği) ve elektrik güvenliğiyle ilgili 93/68 ve 73/23 (DüĢük Voltaj Yönetmeliği) ve elektromanyetik uyumlulukla ilgili 93/68 ve 89/336 (EMC Yönetmeliği) direktiflerinin kurallarına uygundur. CĠHAZIN BAKIMI DĠKKAT: ÖNEMLĠ UYARILAR Taban üzerinde duran piģiriciler için DĠKKAT: PiĢirici taban üzerinde duruyorsa destek tabanı boyunca kaymasını önlemek için önlem alın. Cam kapaklı piģiriciler için DĠKKAT: Cihazın cam kapağını açmadan önce üzerindeki tüm sıvı kalıntılarını dikkatli bir Ģekilde çıkarın. (Üründe cam kapak mı var ) DĠKKAT: Cihazın cam kapağını kapamadan önce çalıģma yüzeyinin soğuduğundan emin olun. (Üründe cam kapak mı var ) Elektrikli fırınlı piģiriciler için Ünite kullanım sırasında ısınır. Fırının içindeki ısıtma parçalarına dokunmayın. Elektrikli fırınlı piģiriciler için DĠKKAT: Kullanım sırasında ulaģılabilen parçalar ısınabilir. Çocukları cihazdan uzak tutun. Yemek ısıtma bölmesi için (ya da bizim durumumuzda açılır kapanır kanat) DĠKKAT: Yemek ısıtıcının iç kısımları kullanım sırasında ısınabilir. Cam kapılar için Yüzeyi çizebileceğinden ve cam kırılabileceğinden fırının kapak camını temizlemek için keskin kenarlı metal spatulalar ya da aģındırıcı temizlik ürünleri kullanmayın. Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler kullanmayın. NOT: piģiricinin çeģitli parçaları çok yüksek gözüken ancak aslında tamamen güvenlik sınırlarında olan sıcaklıklara ulaģarak ısınır. Bu sınırlara göre: 1) 200 C de bir saat çalıģtırılan tutulamayan önden eriģilebilen parçalar aģağıdaki sıcaklıklara ulaģabilir: Kontrol paneli: Smaks = Oda Sıcaklığı +60 C Fırın kapak camı: Smaks = Oda sıcaklığı+60 C Fırın kapağının metal kısmı: Smaks = Oda sıcaklığı+45 C 2) 230 C de bir saat çalıģtırılan tutulabilen parçalar aģağıdaki sıcaklıklara ulaģabilir: Plastik düğmeler: Smaks = Oda sıcaklığı+60 C Metal fırın kapağı kolu: Smaks = Oda sıcaklığı+35 C burada oda sıcaklığı cihazın takıldığı yerin C cinsinden sıcaklığıdır. 5

6 PARÇALARIN DEĞĠġTĠRĠLMESĠ Herhangi bir bakım iģlemi yapmadan önce cihazı gaz kaynağından ve elektrik ağından ayırın. Düğmeler ve ocaklar gibi parçaları değiģtirmek için soğutucunun herhangi bir parçasını sökmeden sadece yuvalardan çıkarın. Ağız destekleri, valfler ve elektrikli parçalar gibi parçaları değiģtirmek için ocak ayar paragrafında anlatılan prosedürü izleyin. Valf veya gaz termostatını değiģtirmek için piģiricinin geri kalan kısmına bağlayan dört vidayı (braket baģına 2) gevģeterek iki arka gaz besleme braketini sökmek ve tüm düğmeleri söktükten sonra ön ocak valflerini kontrol desteğine bağlayan somunları gevģetmek de gerekir. Gaz veya elektrik termostatını değiģtirmek için termostat ampulünü tekrar yerleģtirmek için ilgili vidaları gevģeterek arka piģirici koruyucusunu da sökün. Fırın ampulünü değiģtirmek için fırının içini dıģarı yansıtan koruma kapağını çıkarın. (ġekil 23) UYARI: Ampulü değiģtirmeden önce cihazı elektrik güç kaynağından ayırın. UYARI: Cihazla tedarik edilen elektrik kablosu o cihaza, takılı olanla aynı kablo tipiyle özel aletleri kullanmadan takılabileceği X tipi bağlantı ile (EN , EN standartları ve sonraki eklere uygun olarak) bağlanır. Elektrik kablosu aģınır ya da hasar görürse tablo 2 de rapor edilen bilgilere dayalı olarak değiģtirin. UYARI: Elektrik kablosu değiģtirilirse takan kiģi, topraklama kablosunun faz kablolarından uzun olmasını sağlamalı ve elektrik bağlantısıyla ilgili uyarılara uymalıdır. Elektrik kablosunu değiģtirmek için terminal panelinin kapağını kaldırın ve kabloyu değiģtirin. TABLO 3 GAZ OCAK BOYUTU Ocak Boyut (mm) Yardımcı Ø 50 Yarı hızlı Ø 70 Hızlı Ø 95 Ultra hızlı Ø 130 KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU KONTROL PANELĠ AÇIKLAMASI Kontrol panelinde küçük semboller her düğme ya da anahtarın iģlevini gösterir. Burada fırında bulunabilecek çeģitli kontroller aģağıdadır:, sembolü, ocakların mutfak tezgahındaki yerini gösterir, içi dolu olan nokta cihazdaki ocağı gösterir (bu durumda ön sol ocak). veya sembolü herhangi bir fırının çalıģmasını gösterir (elektrikli ızgaralı gazlı fırın, statik fırın, 9 konumlu anahtar) veya sembolü elektrikli fanlı fırının elektrik termostatını gösterir 6

7 OCAKLARIN KULLANIMI Kontrol panelinde her düğmenin üzerine hangi ocağın o düğmeyle bağlantılı olduğunu gösteren bir Ģema iliģtirilmiģtir. Ocaklar cihazın tipi ve özelliklerine göre farklı Ģekillerde çalıģtırılabilir. Elle yakma (elektrik kesildiğinde bile her zaman mümkündür): Yıldız üzerinde MAKSĠMUM konumuna (büyük alev ġekil 2425) ayarlayarak seçili ocaklara karģılık gelen düğmeyi saatin aksi yönünde çevirin ve ocağa kadar yanan bir kibrit yerleģtirin. Elektrikle yakma: MAKSĠMUM konuma (büyük alev ġekil 2425) ayarlayarak seçilen ocağa karģılık gelen düğmeyi saatin aksi yönünde çevirin ve yıldızlı ateģleme sembolünün bulunduğu düğmeye basmaya devam edin (düğmeyle ateģleme özellikli piģiriciler için) ya da yıldız iģaretli ateģleme düğmesine basın ve ocak ateģlenir ateģlenmez bırakın. Güvenlik cihazlı ocak ateģleme (termo bağlantı)(ģekil 26): Seçilen ocağın düğmesini saatin aksi yönünde çevirin, yıldızdaki MAKSĠMUM konumuna ayarlayın (büyük alev ġekil 2425), düğmeye basın ve yukarıda belirtilen ateģleme cihazlarından birini devreye alın. AteĢleyince alevin termo bağlantıyı ısıtmasına izin vermek için düğmeyi yaklaģık 10 saniye basılı tutun. Düğmeyi serbest bıraktıktan sonra ocak dıģarı çıkarsa tüm iģlemi tekrarlayın. Not: Ġlgili alev kapağı doğru konumda değilse ocağı yakmaya çalıģmanız tavsiye edilmez. Ocakların doğru kullanımı için ipuçları: Her ocak için uygun tencereler kullanın (bakınız tab.4 ve ġek. 27). Sıvı kaynarken düğmeyi MĠNĠMUM konumuna çevirin (küçük alev ġek. 2425). Her zaman kapaklı tencereler kullanın. TABLO N 4 OCAK TENCERE ÇAPI tavsiye edilen (cm) Yardımcı 1214 Yarıhızlı 1426 Hızlı 1826 Çift halkalı 2226 DİKKAT: Altı düz tencereler kullanın NOT: altı düz tencereler kullanın NOT: ocakları temizledikten sonra A kapakları ve B alev yayıcı baģların Ģekil 28A da gösterilen Ģekilde doğru yerleģtirildiğinden ve Ģekil 28B de gösterilen Ģekilde yerleģtirilmediğinden emin olun. UYARI: Elektrik kesilirse ocaklar kibritle yakılabilir. Kolayca alev alabilen yağlı yiyecekleri piģirirken kullanıcı cihazın baģından ayrılmamalıdır. Cihazda cam kapak varsa böyle bir kapak ısındığında kırılabilir. Kapağı indirmeden önce tüm ocakları kapatın. Kullanılırken cihazın yakınında sprey kullanmayın. Ocakları kullanırken tencerelerin kollarının doğru yerleģtirildiğinden emin olun. Çocukları cihazdan uzak tutun. Kapak varsa kapatmadan önce ankastre yüzeyinde yemek artığı varsa temizlenmelidir. NOT: Gazlı piģirme cihazının kullanımı, kurulu olduğu odada ısı ve nem üretir. Dolayısıyla doğal havalandırma deliklerinin kapatılmamasını sağlarken (ġekil 3) ve mekanik havalandırma cihazı/egzoz kapağı veya elektrikli fanı (ġekil 4 ve ġekil 5) devreye alırken odanın düzgün havalandırılması gereklidir. Cihazın yoğun ve sürekli kullanımı, ek havalandırma gerektirebilir, örneğin cam açma ya da takılıysa mekanik egzozun gücünü artırarak daha etkili havalandırmayla. GAZLI FIRININ KULLANILMASI Tüm gazlı fırınlarda piģirme sıcaklığını ayarlamak için termostat ve güvenlik cihazı mevcuttur. Fırın sıcaklığı, göstergeyi seçilen sıcaklığa uydurmak için düğmeyi saatin aksi yönünde çevirerek ayarlanır. Gazlı fırında gazlı ızgara veya elektrikli ızgarayla birleģtirilebilir. Kullanım bilgileri için ilgili sayfalara bakın. Fırının fanını kontrol panelinde bulunan uygun anahtarla çalıģtırarak sıcak hava dolaģımı eģit ısı dağılımını garanti eder. Fırının önceden ısıtılması önlenebilir. Ancak hassas piģirme için tencereyi yerleģtirmeden önce fırının ısıtılması tercih edilir. Fan konveksiyonlu piģirme sistemi, çeģitli geleneksel piģirme kavramlarını kısmen değiģtirir. Et kızartırken artık etin çevrilmesi gerekmez ve ĢiĢle kızartırken ĢiĢ kızartısı kullanılması kaçınılmazdır, ancak etin doğrudan ızgara üzerine yerleģtirilmesi yeterlidir. Fanlı gazlı fırının kullanılmasıyla piģirme sıcaklıkları geleneksel gazlı fırına kıyasla yaklaģık 1015 C daha azdır. Pizza gibi alttan ısı gereken yiyecekler için fırın geleneksel Ģekilde de kullanılabilir. UYARI: Ocak alevleri kazara söndürülürse kontrol düğmesini kapatın ve en azından 1 dakika geçene kadar fırını tekrar yakmaya çalıģmayın. TABLO N 5 TERMOSTAT AYARI SICAKLIK C C C C C C C C C 7

8 Fırın ocakları farklı Ģekillerde yakılabilir: Elle yakma (elektrik kesildiğinde bile her zaman mümkündür): Fırını yakmak için fırın kapağını açın ve ölçekteki no. 8 göstergeyle eģleģecek Ģekilde (Ģekil 2930) düğmeyi çevirin. Aynı zamanda fırın seviyesinde görülebilen (Ģekil 31) ateģleme borusunun yanına yanan bir kibrit koyun. Sonra termostat düğmesine basın (bu, gazın akmaya baģlamasını sağlar) ve ocak tamamen yandıktan sonra 10 saniye basılı tutun. Düğmeyi serbest bırakın ve ocağın yanık kaldığından emin olun, aksi takdirde iģlemi tekrarlayın. Elektrikle yakma (sadece bu cihazın bulunduğu modeller için): Bu durumda önce fırının kapağını açın, sonra düğmeyi maksimum sıcaklık ayarına çevirin (8 numara). Sonra termostat düğmesine basın (düğmeyle ateģlemeli modeller). Ocak tamamen yandıktan sonra yaklaģık 10 saniye bekleyin ve sonra düğmeyi serbest bırakın. Ocağın yanık kaldığından emin olun, aksi takdirde iģlemi tekrarlayın. Düğmeyle ateģleme özelliği olan ısıtıcılarda olduğu gibi termostat düğmesine ve kıvılcım sembollü anahtara basın, ocak tamamen yandıktan sonra yaklaģık 10 saniye bekleyin ve sonra düğmeyi serbest bırakın. Ocağın yanık kaldığından emin olun, aksi takdirde iģlemi tekrarlayın. AteĢleme cihazı 15 saniyeden fazla kullanılmamalıdır. O süreden sonra ocak hala yanmamıģsa cihazı kullanmayın ve odanın kapısını açın ya da fırını tekrar yakmaya çalıģmadan önce en az 60 saniye bekleyin. UYARI: fırını yakmaya çalıģırken kapak her zaman açık olmalıdır. Fırını kullanırken aģırı ısınmasını önlemek için piģirici kapağını açık bırakın.{} UYARI: fırını ilk kez kullanırken, iç izolasyonda nem ve koku varsa ortadan kaldırmak için içinde birģey piģirmeden yaklaģık 250 sıcaklıkta 1530 dakika çalıģtırılmalıdır. Normal fırın kullanımı sırasında ocağı yaktıktan ve istenen sıcaklığı ayarladıktan sonra fırını önceden ısıtmak için herhangi bir yiyecek koymadan önce yaklaģık 15 dakika bekleyin. Fırında raflar ya da tepsiyi yerleģtirmek için kullanılabilen farklı yükseklik seviyesinde (Ģekil 32) 5 kılavuz mevcuttur. Fırını olabildiğince temiz tutmak için etin tepsi ya da tepsinin içine yerleģtirilmiģ bir raf üzerinde piģirilmesi tavsiye edilir. AĢağıdaki tablo genel piģirme sürelerini ve farklı yiyecek tipleri için tepsinin konumunu listelemektedir. KiĢisel deneyim tabloda rapor edilen değerlerdeki herhangi bir farklılığın belirlenmesine yardımcı olacaktır. Her durumda kullanılan tarifteki talimatlara uyulması tavsiye edilir. Parantezin içindeki sıcaklıklar fan destekli gazlı fırının kullanılmasıyla ilgilidir. TABLO N 6 GAZLI FIRIN PĠġĠRME TABLOSU SICAKLIK C YÜKSEKLĠK DAKĠKA ET DOMUZ KIZARTMA 220 (210) KIZARMIġ BĠFTEK (TAZE DANA ETĠNDEN) 250 (240) KIZARMIġ BĠFTEK 240 (230) KIZARMIġ DANA ETĠ 220 (210) KIZARMIġ KUZU ETĠ 220 (210) KIZARMIġ BĠFTEK 230 (230) KIZARMIġ YABANĠ TAVġAN 235 (225) KIZARMIġ TAVġAN 220 (210) KIZARMIġ HĠNDĠ 235 (225) KIZARMIġ KAZ 225 (215) KIZARMIġ ÖRDEK 235 (225) KIZARMIġ TAVUK 235 (225) BALIK (190215) HAMUR ĠġLERĠ MEYVELĠ TART 200 (210) ÇÖREK 190 (180) TATLI ÇÖREKLER 175 (165) PANDĠSPANYA 235 (225) 3 20 YUVARLAK KEK 190 (180) TATLI PUF BÖREĞĠ 220 (210) 3 20 KEK 220 (210) STRUDEL 180 (170) SAVOIA KURABĠYE 190 (180) 3 15 ELMALI KEK 220 (210) 3 20 SAZOIARDI SANDVĠÇ 220 (210) TOST EKMEĞĠ 250 (240) 4 5 EKMEK 220 (210) 3 30 PĠZZA 220 (210)

9 YÖN DEĞĠġTĠRĠCĠ DÜĞMESĠNĠN KULLANILMASI (Ģekil 3334) (sadece gazlı fırınlar için) Gazlı fırın modellerinde kullanılan 2+0 yön değiģtirici düğmesi. Sembolün veya fan ve lambasının çalıģtırılması, gazlı fırın ya da fanlı ızgaranın kullanılması içindir. veya sembolü fırın lambasının yakılması içindir. ÇOK ĠġLEVLĠ PĠġĠRĠCĠLER ĠÇĠN ELEKTRĠKLĠ TERMOSTATIN KULLANILMASI Her modelde mevcut termostat, fırındaki sıcaklığı 50 C ile 250 C arasında sabit tutar. Metal halkada seçili sıcaklığı ön panele basılı göstergeye göre ayarlamak için düğmeyi saat yönünde çevirin (ġekil 35 36). Turuncu lamba, termostatın çalıģtığını gösterir ve fırın sıcaklığı seçili sıcaklığı 10 C aģtığında söner ve seçili sıcaklıklar 10 C altına düģtüğünde yanar. Termostat fırın ısıtma elemanlarını sadece anahtar ısıtma elemanı çalıģtırma modlarından birindeyse çalıģtırabilir. Anahtar 0 a ayarlanmıģsa termostat ısıtma elemanlarını çalıģtırmayacaktır. 9 AYARLI ÇOK ĠġLEVLĠ FIRIN SEÇĠCĠSĠNĠN KULLANILMASI Çok iģlevli fırınların 9+0 ayar yön değiģtirici düğmesi termostatla birlikte fan motoru ve ısıtma elemanlarını kontrol etmek için kullanılır. Elemanları açmak için termostat ve 9+0 anahtarındaki düğmenin çevrilmesi gereklidir, sadece bir düğme çevrilirse fırın çalıģmaz ve sadece lamba veya fan motoru yanar. Elektrikli fırında 4 ısıtma elemanı mevcuttur: alt eleman, iki üst eleman ve bir yuvarlak eleman; metal halkadaki sembole uygun ısıtma elemanını devreye almak için yön değiģtirici düğmesini çevirin (Ģekil 3738). Ancak bu elemanı çalıģtırmak için turuncu lamba elemanın yandığını gösterene dek termostat düğmesini çevirmelisiniz. Yön değiģtirici düğmesini dokuz çalıģtırma modundan herhangi birine alırsanız fırın lambasının yanı sıra ilgili ısıtma elemanı devreye alınır. ÇalıĢtırılacak sıcaklık ve ısıtma elemanları seçildikten sonra fırın ısıtma elemanları termostat tarafından çalıģtırılır, böylece turuncu lambanın çalıģma sırasında yanıp sönmesi normaldir. Elektrikli fırını kapatmak için, termostatın ısıtma elemanlarını çalıģtırmasını önlemek için yön değiģtirici düğmesini 0'a ayarlayın. Isıtma elemanları devreden çıkacaktır, ancak fan motoru ve fırın lambası, yön değiģtirici düğmesinden açılabilir. Anahtarda 9 farklı fırın çalıģtırma tipi için 9 ayar mevcuttur: veya sembolü sadece fırın lambasının yandığını gösterir; veya veya veya veya veya bakın); 180W alt ısıtma elemanı ve harici 1200W üst ısıtma elemanının açık olduğunu gösterir; sadece harici 1200 W üst ısıtma elemanının açık olduğunu gösterir; sadece 1800W alt ısıtma elemanının açık olduğunu gösterir; sadece 1800 ızgara ısıtma elemanının açık olduğunu gösterir (özel bölüme bakın); harici 1200W üst ısıtma elemanı ve 1800W ızgara ısıtma elemanının açık olduğunu gösterir (özel bölüme veya sembolü harici 1200W üst ısıtma elemanı, 1800W ızgara ısıtma elemanı ve fan motorunun çalıģtığını gösterir (özel bölüme bakın); veya 3000W yuvarlak ısıtma elemanı ve fan motorunun çalıģtığını gösterir; veya Sembolü fan motorunun çalıģtığını gösterir. Düğme, bu dokuz konumdan birine çevrildiğinde fırın lambası, fırının içindeki gerilimi göstermek için her zaman yanar. 9

10 DOĞAL KONVEKSĠYONLU ELEKTRĠKLĠ FIRININ KULLANILMASI Fırını ilk kez kullanırken iç contalardaki kokuyu yok etmek için maksimum 30 dakika 250 sıcaklıkta bırakın. Normal kullanım sırasında termostat düğmesini kullanarak piģirme sıcaklığını seçin, sonra yiyecekleri yerleģtirmeden önce turunu lambanın sönmesini bekleyin. Fırında raf veya tepsiler takmak için farklı yüksekliklerde 5 yuva mevcuttur (ġekil 32). Fırının çok kirlenmesini önlemek için et, tepsi ya da tepsiye yerleģtirilmiģ bir rafta piģirilmelidir. TABLO 7 DOĞAL KONVEKSĠYONLU ELEKTRĠKLĠ FIRINLARIN PĠġĠRME SÜRELERĠ SICAKLIK YÜKSEKLĠK DAKĠKA ET C KIZARMIġ DOMUZ 225 3/ KIZARMIġ DANA ETĠ 225 3/ KIZARMIġ SIĞIR ETĠ 250 3/ KIZARMIġ DANA ETĠ 225 3/ KIZARMIġ KUZU ETĠ KIZARMIġ BĠFTEK 230 3/ KIZARMIġ YABANĠ TAVġAN 250 3/ KIZARMIġ TAVġAN KIZARMIġ HĠNDĠ KIZARMIġ KAZ KIZARMIġ ÖRDEK 250 3/ KIZARMIġ TAVUK 250 3/ BALIK KEKLER VE PASTANE ÜRÜNLERĠ MEYVELĠ KEK SANDVĠÇ KEK TATLI ÇÖREKLER PANDĠSPANYA ÇÖREK PUF BÖREĞĠ ÜZÜMLÜ TART STRUDEL SAVOY BĠSKÜVĠLERĠ ELMALI KEK SAVOY BĠSKÜVĠLĠ PUDĠNG TOST EKMEĞĠ EKMEK PĠZZA FANLI ELEKTRĠKLĠ FIRININ KULLANILMASI Fırını ilk kez kullanırken iç contalardaki kokuyu yok etmek için maksimum 30 dakika 250 sıcaklıkta bırakın. Yemek piģirmeden önce fırının seçilen sıcaklığa ulaģtığından ve turuncu lambasının kapalı olduğundan emin olun. Bu fırın tipinin içinde yatay yönde zorunlu hava devirdaimi fanının yerleģtirildiği yuvarlak bir ısıtma elemanı mevcuttur. Bu çalıģma prensibine dayalı olarak fanlı fırın yiyeceğin tadını değiģtirmeden aynı zamanda farklı piģirme çeģitlerinin kullanılmasında kullanılabilir. Birkaç modelin arkasına kızartma yaparken yağı muhafaza eden sökülebilir metal filtre takılıdır. Bu filtre, yağı çıkarmak için düzenli olarak sabunlu suyla temizlenmeli ve iyice durulanmalıdır. Metal filtreyi çıkarmak için okla gösterilen tırnağa yukarı doğru hafifçe baskı uygulayın. Sıcak hava dolaģımı ısının eģit dağıtılmasını sağlar. Fırının ısıtılması gerekli değildir, ancak hassas piģirme durumunda piģirme tepsilerini yerleģtirmeden önce fırın önceden ısıtılmalıdır. Konveksiyon fan soğutma sistemi, geleneksel piģirmeyle ilgili kavramları bir ölçüde değiģtirir. Etin piģirme sırasında çevrilmesi gerekmez ve lokanta tipi kızartma için ĢiĢ kullanılması gerekmez. Et sadece rafa konur. 10

11 TABLO 8 ELEKTRĠKLĠ FANLI FIRINLARIN PĠġĠRME SÜRELERĠ SICAKLIK YÜKSEKLĠK DAKĠKA ET C KIZARMIġ DOMUZ KIZARMIġ DANA ETĠ KIZARMIġ SIĞIR ETĠ KIZARMIġ DANA ETĠ KIZARMIġ KUZU ETĠ KIZARMIġ BĠFTEK KIZARMIġ YABANĠ TAVġAN KIZARMIġ TAVġAN KIZARMIġ HĠNDĠ KIZARMIġ KAZ KIZARMIġ ÖRDEK KIZARMIġ TAVUK BALIK KEKLER VE PASTANE ÜRÜNLERĠ MEYVELĠ KEK SANDVĠÇ KEK TATLI ÇÖREKLER PANDĠSPANYA ÇÖREK PUF BÖREĞĠ ÜZÜMLÜ TART STRUDEL SAVOY BĠSKÜVĠLERĠ ELMALI KEK SAVOY BĠSKÜVĠLĠ PUDĠNG TOST EKMEĞĠ EKMEK PĠZZA STATĠK ELEKTRĠKLĠ IZGARANIN KULLANILMASI Elektrikli ızgara gaz veya elektrikli fırınla birleģtirilebilir. Gazlı fırın + elektrikli ızgara kombinasyonuyla ızgara fırın termostat düğmesinden çalıģtırılır. Gazlı fırınlı piģiricilerin elektrikli ızgarası 2500W değerindedir. ÖNEMLĠ: Elektrikli fırınlı piģiricilerdeki elektrikli ızgarayı kullanırken fırının önünün aģırı ısınmasını önlemek için termostat düğmesini 150 C üzerine çevirmeyin, fırın kapalı kapıyla ızgara yapmak için tasarlanmıģtır. Raf üzerinde ızgara yapma: Bu durumda yemekleri rafın üstüne ve damlama tepsisini alta yerleģtirerek raf 1 veya 2 seviyesine yerleģtirilmelidir. Termostatı ilgili konuma ayarlayarak ızgara ısıtma elemanını açın. ÖNEMLĠ NOT: statik elektrikli ızgarayı kullanarak ızgara yaparken fırın kapağı kapılı tutulmalıdır. UYARI: kullanım sırasında cihaz çok ısınır. Fırının içindeki ısıtma parçalarına dokunmayın. NOT: kullanım sırasında ulaģılabilen parçalar ısınabilir. Çocukları uzak tutunuz. FANLI ELEKTRĠKLĠ IZGARANIN KULLANILMASI Fanlı elektrikli ızgara, fırın rafı orta ve damlama tepsisi alt konumdayken optimal ızgara yapma için özel bir iģlevdir. Elektrikli ızgaralı gazlı fırınlı piģiriciler termostatı ızgara sembolüne ve 2+0 yön değiģtirici düğmesini, 2500W ızgara ısıtma elemanı ve fan motorunu açma konumuna ayarlayın. 9 ayarlı yön değiģtirici anahtarlı soğutucularla, ızgara ısıtma elemanı ve fan motorunu açmak için 9+0 anahtarını ilgili konuma ve elektrikli termostatı gerekli sıcaklığa ayarlayın. ÖNEMLĠ: Fanlı elektrikli ızgarayı kullanırken fırının önünün aģırı ısınmasını önlemek için termostat düğmesini 175 C (150 ve 200 C arasında) üzerine çevirmeyin, fırın kapalı kapılı fanlı ızgara için tasarlanmıģtır. 11

12 TERMOMETRENĠN KULLANILMASI ġekil 39 PiĢiricide fırının ortasındaki sıcaklığı ölçmek için cihaz mevcuttur. Bu, fırının içindeki sıcaklığı kontrol etmeniz ve yemek piģirme sıcaklıklarını daha hassas olarak ayarlamanıza izin verir. ELEKTRĠKLĠ FIRIN Fırını açtığınızda turuncu lamba, ısıtma elemanlarının çalıģtığını göstermek için yanar. Termometre kadranı, ayarlanan sıcaklığa doğru hareket etmeye baģlayacaktır. Turuncu lamba, yanıp sönmeye devam edecektir, bu da ısıtma elemanlarının, fırının içindeki sıcaklığı muhafaza etmek için çalıģtığını gösterir. Lamba, termometrenin gereken sıcaklığa ulaģmasından önce birkaç dakika süreyle sönebilir. Isıtma elemanlarının çalıģması, ısı fırının içine düzgün Ģekilde dağıtılacağı Ģekilde düzenlendiğinden bu normaldir. Isı, termometre kadranı durduğunda fırının içine optimal olarak dağıtılır. Fırın sıcaklığı düģer ya da yükselirse termometre kadranı, bu değiģiklikleri aynı Ģekilde izleyecektir. Fırın kapatıldığında termometredeki sıcaklık, oda sıcaklığına ulaģana dek yavaģça düģecektir. NOT: Düğmedeki sıcaklıklar gösterge niteliğindedir. PiĢirmek için termometre sıcaklığını takip edin. GAZLI FIRIN Fırın açıldığında ocak maksimumda çalıģmaya baģlayacaktır ve termometre kadranı ayarlı sıcaklığa doğru hareket etmeye baģlayacaktır. Termometre gereken sıcaklığa ulaģmadan önce alev sönebilir. Bunun nedeni, ısının fırının içine eģit dağıtılabileceği Ģekilde ocak gücünün azalmasıdır. Isı, termometre kadranı durduğunda fırının içine optimal olarak dağıtılır. Fırın kapatıldığında termometredeki sıcaklık, oda sıcaklığına ulaģana dek yavaģça düģecektir. NOT: Tablo no. 5 teki Termostat Konumu ve Fırın Sıcaklığı uygunluğu gösterge amaçlıdır ve gaz tipi ve besleme basıncı gibi çeģitli faktörlere bağlıdır. PiĢirmek için termometre sıcaklığını takip edin. NOT: Farklı bir termometre kullanarak fırının ortasında sıcaklığı ölçtüğünüzde panel termometresinde gösterilenden farklı sıcaklıklar kaydedilmesi normaldir. Termometrenin gösterdiği sıcaklık, fırının içindeki ortalama sıcaklıktır ve herhangi bir tek noktanın sıcaklığını göstermez. KENDĠ KENDĠNĠ TEMĠZLEYEN FIRININ KULLANILMASI Bu cihazın bulunduğu modellerde kendini temizleyen fırın, iç yüzeyleri yemek piģirme sırasında yağ kalıntılarını emen ve ortadan kaldıran özel birçok gözenekli emayeyle kaplı olduğundan normal fırınlardan farklıdır. Sıvı yağ serbest bırakıldığında kendini temizleme yeterli olmaz, bu yüzden lekeleri nemli süngerle silin ve sonra fırını maksimum sıcaklığa ısıtın, soğumasını bekleyin ve tekrar nemli süngerle silin. CĠHAZIN TEMĠZLENMESĠ Herhangi bir temizleme iģleminden önce cihazı fiģten çekin ve gaz musluğunu kapatın. Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler kullanmayın. Göbeğin temizlenmesi: Ocak baģları, emaye çelik tencere destekleri, emaye kapaklar ve alev yayıcıları, düzenli olarak ılık sabunlu suyla temizleyin. Ġyice durulayın ve kurulayın. Tencerelerden damlayan sıvı varsa bezle silin. Gaz musluğu kolayca açılıp kapanmazsa zorlamayın, hemen teknik destek alın. Emaye parçaların temizlenmesi: Özelliklerinin değiģmemesi için emaye parçaları sık sık sabunlu suyla temizleyin. Asla aģındırıcı toz kullanmayın. Asit veya alkalin içeren parçaları (sirke, limon suyu, tuz, domates suru, vs) emaye parçalar üzerinde bırakmayın ve parçaları hala sıcakken temizleyin. Paslanmaz çelik parçaların temizlenmesi: Sabunlu suyla temizleyin, sonra yumuģak bir bezle kurulayın. Parlaklığı muhafaza etmek için özel paslanmaz çelik temizleme ürünlerini düzenli olarak kullanın. Asla aģındırıcı toz kullanmayın. Alev yayıcıların temizlenmesi: Alev yayıcılar, göbek yüzeyi üzerinde durduğundan temizlemek için sökün ve sabunlu suyla yıkayın. Ġyice kurutun ve tekrar yerleģtirmeden önce deliklerin tıkanmadığından emin olun. Fırının cam panelinin temizlenmesi: Fırın cam paneli sökülebilir. Kapları açtıktan ve menteģeleri engelledikten sonra (Ģekil 40) cam paneli (Ģekil 41) sökün ve temizleyin. Fırın soğukken nemli bez kullanarak paneli temizleyin. AĢındırıcı ürünler kullanmayın. Düz kısmının fırın kapağının dıģına ve yazılı kısmının içine geldiğinden emin olarak cam paneli tekrar yerleģtirin. Sonra menteģeleri açın. Not: cam panel kapıya takılıysa menteģeleri açmayın. Fırının içinin temizlenmesi: Ağır temizliği kolaylaģtırmak için kapı aģağıdaki Ģekilde sökülebilir. Kapıyı açtıktan ve menteģeleri bloke ettikten sonra (Ģekil 40) kapıyı yarım açın ve serbest kalana dek kendinize doğru çekin. Tekrar takmak için yukarıdaki iģlemi ters sırayla yapın. Yan raflar fırına sabitleyen somunları sökerek de çıkarılabilir. Dökme demir ya da alüminyum Ģerit rafları: Raf yüzeyinde normal yıkama sırasında çıkmayan kalıcı iģaretler kalmasını önlemek için yumuģak alüminyum altlı tencereler tavsiye edilmez. 12

13 ġekil 1 ġekil 3 ġekil 4 ġekil 5 Resim içerisindeki yazılar Ġngilizce kalmıģ. ġekil 6 13

14 ġekil 7 14

15 ġekil 8 15

16 ġekil 9 16

17 ġekil 10 17

18 ġekil 11 18

19 ġekil 12 ġekil 13 ġekil 14 ġekil 15 ġekil 16 ġekil 17 ġekil 18 ġekil 19 19

20 T ġekil 20 ġekil 21 ġekil 22 ġekil 23 ġekil 24 ġekil 25 ġekil 26 ġekil 27 ġekil 28 ġekil 29 20

21 ġekil 30 ġekil 31 ġekil 32 ġekil 33 ġekil 34 ġekil 35 ġekil 36 ġekil 37 ġekil 38 ġekil 39 ġekil 40 21

22 ġekil 41 22

23 23

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

ANKASTRE OCAK TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HG953-1SXGH

ANKASTRE OCAK TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HG953-1SXGH ANKASTRE OCAK TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HG953-1SXGH KULLANIM TALİMATLARI Kurulum Kurulumla ilgili tüm işlemler (elektrik ve gaz bağlantıları, gaz tipine uyarlama, gerekli ayarlamalar, vs.) geçerli standartlara

Detaylı

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU GA RA NT İ 2 YIL

VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU GA RA NT İ 2 YIL VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU Vestel Cool Fan AV GA RA NT İ 2 YIL DĠKKAT Cihazınızı güvenli bir Ģekilde kullanmak için lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. UYARILAR 1. Vantilatörü çalışır

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 460 ASB 860 ĠÇĠNDEKĠLER 2 I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

ankastre ve setüstü ocak

ankastre ve setüstü ocak ankastre ve setüstü ocak İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri 5 Ocağınızın Kurulumu 6 Elektrik bağlantısı ve güvenlik 8 Gaz bağlantısı ve güvenlik 9 Gazlı Ocakların Gaz Tipine Göre Ayarlanması 10 Kumanda

Detaylı

LBX-0601. www.loobex.com

LBX-0601. www.loobex.com LBX-0601 www.loobex.com İÇERİK Giriş.2 Kullanma Talimatları 2 Temizleme Talimatları 4 Kireç Temizleme Talimatları..4 Cihaz Parçaları.5 Sorun Giderme 6 BUHARLI STERİLİZATÖR KURUTUCU - BEBEK MAMASI ISITICISI

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 470 ASB 870 2 ĠÇĠNDEKĠLER I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

TEL: 0212 2370749 0212 2370750 0212 2370751 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347. Genelağ: www.mutfakmerkezi.com E-posta: satis@mutfakmerkezi.

TEL: 0212 2370749 0212 2370750 0212 2370751 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347. Genelağ: www.mutfakmerkezi.com E-posta: satis@mutfakmerkezi. Konveksiyonlu Yemek Pişirme Fırını Modeli : AMKF4 İşlev: Elektrikli Rezistansla Çalışan Fanla İçindeki Isıyı Dağıtan Hızlı Pastane Tipi Pişirme Fırını : 798 x 792 x 567 mm Çalışma Elektriği : 220 Volt

Detaylı

"Vagon Barbekü" Montaj ve İşletim Kılavuzu

Vagon Barbekü Montaj ve İşletim Kılavuzu Version: 0566tr Stand: #018-2012 Ausgabe: 07/11cd "Vagon Barbekü" Montaj ve İşletim Kılavuzu Önsöz Yüksek kaliteli GRILLCHEF barbekünüzü kullanmaya başlamadan önce bu montaj ve kullanma kılavuzunu dikkatle

Detaylı

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ 1. BÜTÜN NOTLARI DİKKATLE OKUYUN. 2. SICAK METAL YÜZEYE DOKUNMAYIN. SAPINDAN TUTMALISINIZ. 3. ELEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN,

Detaylı

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý GOURMET 9040 FIRIN Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

sebep olabilir. 4. Haznesinden gaz sızıntısı olursa elektrik fişini takmayın veya çekmeyin. Kıvılcım ve yangın çıkmasına sebep olabilir.

sebep olabilir. 4. Haznesinden gaz sızıntısı olursa elektrik fişini takmayın veya çekmeyin. Kıvılcım ve yangın çıkmasına sebep olabilir. Genel Bu tip buzdolabı genelde otel, ofis, öğrenci yurdu ve ev gibi yerlerde kullanılır. Çoğunlukla meyve ve sebze gibi yiyecekleri soğutmak ve saklamak için uygundur. Küçük boyutunun, hafifliğinin, düşük

Detaylı

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAĞI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AGO 890 1 İÇİNDEKİLER I- Gazlı Ocakların Kullanım Alanı 3 II- Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 4 III- Teknik Özellikler

Detaylı

TR4110BL. Victoria. 110cm "Victoria" Çift fuel 4 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Siyah. Energy sinifi AA

TR4110BL. Victoria. 110cm Victoria Çift fuel 4 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Siyah. Energy sinifi AA TR4110BL 110cm "" Çift fuel 4 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Siyah. Energy sinifi AA EAN13: 8017709166670 OCAK: 7 gözlü gazli ocak Ön sag: 1.80kW Arka orta: 1.80kW Ön orta: 3.00kW Arka orta: 1.00kW Ön sol:

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

CS20-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın KUZİNE OPERA - ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN)

CS20-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın KUZİNE OPERA - ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN) CS20-6 KUZİNE OPERA - ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN) EAN13: 8017709108656 Cihaz Ölçüsü (y x e x d) mm: 895+55 x 1000 x 600 78 litre toplam hacim, Analog LED elektronik

Detaylı

BANKET ARABASI KULLANMA KILAVUZU

BANKET ARABASI KULLANMA KILAVUZU BANKET ARABASI KULLANMA KILAVUZU CĠHAZI ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ABA-6 /1 ABA-1 /1 1 I-CĠHAZIN TANIMI Banket arabası, alçak gerilim direktifi kapsamında endüstriyel tip kullanımına

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır.

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır. Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla uyduğundan

Detaylı

Cihazınızı çalıştırmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ilerde yararlanmak için saklayın. Cihazınızın Özellikleri

Cihazınızı çalıştırmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ilerde yararlanmak için saklayın. Cihazınızın Özellikleri GARANTİ 2 YIL Cihazınızı çalıştırmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ilerde yararlanmak için saklayın. Cihazınızın Özellikleri 1. Cihazınız, uluslararası nitelikte geliģtirilmiģ

Detaylı

4. Ampulü aspiratörünüzün altında bulunan aluminyum kaset filtreleri açarak monte ediniz.

4. Ampulü aspiratörünüzün altında bulunan aluminyum kaset filtreleri açarak monte ediniz. GARANTİ 2 YIL Değerli MüĢterimiz Ürünümüzü seçtiğiniz için teģekkür ederiz. Aspiratörümüzü verimli, uzun süreli ve güvenli kullanabilmeniz için montajının doğru yapılması çok önemlidir. Montaj ve kullanımdan

Detaylı

J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu

J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Ürün Şeması:

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KĠTABI

KULLANMA VE BAKIM KĠTABI KULLANMA VE BAKIM KĠTABI PATATES DĠNLENDĠRME (ELEKTRĠKLĠ) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

A2PY-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın KUZİNE OPERA (PİROLİTİK)- ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN)

A2PY-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın KUZİNE OPERA (PİROLİTİK)- ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN) A2PY-6 KUZİNE OPERA (PİROLİTİK)- ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN) EAN13: 8017709108960 Cihaz Ölçüsü (y x e x d) mm: 895+55 x 1000 x 600 78 litre toplam hacim, PİROLİTİK TEMİZLEME

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX EKMEK KIZARTMA MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX EKMEK KIZARTMA MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX EKMEK KIZARTMA MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Kendinden Ayarlı Ekmek Kılavuzu 5. Isıtma Düğmesi 2. Geniş Yuvalar 6. Defrost Düğmesi 3. Kontrol Kolu 7. İptal

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen GARANTİ 2 YIL Talimatlar Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatları tamamen ve dikkatlice okuyun. Bu kılavuz cihazınızın bir parçasıdır. Bu

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Cihazınızı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. BU CİHAZ SADECE EV TİPİ KULLANIMLAR İÇİNDİR. ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARILARIN AÇIKLANMASI

Detaylı

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 250 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu Pirinç Beyazlık Ölçer Kullanma Kılavuzu 2 Özellikler Ölçme Metodu : Yansıtmalı ölçüm Ölçülebilen Ürünler : Glütensiz Parlatılmış Pirinç, Glütensiz Esmer Pirinç, Glütensiz Yıkanmış pirinç, Glütenli Parlatılmış

Detaylı

MUTFAKLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ. İbrahim KOLANCI Enerji Yöneticisi

MUTFAKLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ. İbrahim KOLANCI Enerji Yöneticisi BİNALARDA ELEKTRİK TÜKETİMİ 35 30 25 20 15 10 5 0 YÜZDE % STANDBY KURUTUCULAR ISITICILAR TELEVİZYON AYDINLATMA BULAŞIK MAKİNASI ÇAMAŞIR MAKİNASI KLİMA BUZDOLABI DİĞER Soğutucu ve Dondurucular Bir soğutucu

Detaylı

BEBEK YÜRÜTECİ İskelet 1adet

BEBEK YÜRÜTECİ İskelet 1adet YÜRÜTEÇ PARÇALARI (Ürünü koliden çıkardıktan sonra lütfen tüm parçaların tam olduğundan emin olunuz.) BEBEK YÜRÜTECİ İskelet 1adet Oturma pedi 1 adet Sağ ve sol kanat 1'er adet ÜRÜN NO : S509 Pil 2 adet

Detaylı

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli Kullaným Talimatlarý FIRIN Türkçe, FZ 96 C. FZ 96 C. IX FZ 96 C. FZ 96 C. IX Ýçindekiler Montaj, Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý Cihazýn tanýtýmý, Genel görünüm Kontrol paneli Baþlangýç

Detaylı

LAVTAŞ IZGARA KULLANMA KILAVUZU

LAVTAŞ IZGARA KULLANMA KILAVUZU LAVTAŞ IZGARA KULLANMA KILAVUZU LAVTAġ IZGARAYI ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ALI 470 ALI 670 ALI 870 1 ĠÇĠNDEKĠLER I- LavtaĢ Izgaranın Kullanım Alanı 3-4 II- Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

Kullaným Talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným Talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným Talimatlarý OCAKLI FIRIN Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum, 2-5 Makinenin Yerleþtirilmesi ve Seviye Ayarý Elektrik Baðlantýsý Gaz Baðlantýsý Farklý Gaz Çeþitlerine Uyum Saðlanmasý Bek ve Boru Aðzý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 0 ile 6 ay arası için uygun, maksimum 12 kg ÜRÜN NO.:SB504

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 0 ile 6 ay arası için uygun, maksimum 12 kg ÜRÜN NO.:SB504 İletişim Bilgileri : Zaman Gıda Çiçekçilik Hırdavat Teks.San.ve Tic.Ltd.Sti. T.Cemal Beriker Bulv.Adana Mersin Yolu Sarıhamzalı Mh.47007 Sk.No:79/A Tel : 0322 445 23 93 Fax: 0322 445 23 94 Web : www.starbaby.com.tr

Detaylı

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen Talimatlar Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatları tamamen ve dikkatlice okuyun. Bu kılavuz cihazınızın bir parçasıdır. Bu kılavuzu ileride

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Hairdryer. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Kullanım kılavuzu

Hairdryer.  Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8183 HP8182 HP8181 HP8180 TR Kullanım kılavuzu Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips

Detaylı

ELEKTRİKLİ OCAK KULLANMA KILAVUZU

ELEKTRİKLİ OCAK KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ OCAK KULLANMA KILAVUZU ELEKTRĠKLĠ OCAĞI ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ AEO 460 AEO 860 ĠÇĠNDEKĠLER 2 I Elektrikli Ocak Tanımı ve Kullanım Alanları 3 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

A2RW-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın

A2RW-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın A2RW-6 KUZİNE OPERA (PİROLİTİK)- ŞARAP KIRMIZISI ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN) EAN13: 8017709108953 Cihaz Ölçüsü (y x e x d) mm: 895+55 x 1000 x 600 78 litre toplam hacim, Analog

Detaylı

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI İÇİNDEKİLER İNGİLİZCE 8 VERİ 13 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Elektrikli bir cihazı kullanırken, aşağıdakiler dahil temel önlemleri daima alın : CİHAZI KULLANMADAN

Detaylı

Güvenliğiniz İçin. Dikkat:

Güvenliğiniz İçin. Dikkat: Dikkat: Güvenliğiniz için, lütfen bu cihazı kullanmadan önce aşağıda açıklanan kullanım talimatlarının tümünü okuyun. Bu kullanım kılavuzu cihazınızın bir parçasıdır. Bu kullanım kılavuzunu gelecekte başvurmak

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ ASB 490 İÇİNDEKİLER I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri

Detaylı

2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. 2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Detaylı

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

MAKARNA PİŞİRİCİ KULLANMA KILAVUZU MAKARNA PİŞİRİCİYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

MAKARNA PİŞİRİCİ KULLANMA KILAVUZU MAKARNA PİŞİRİCİYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ MAKARNA PİŞİRİCİ KULLANMA KILAVUZU MAKARNA PİŞİRİCİYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AMP 470 İÇİNDEKİLER I Makarna Pişirici Tanımı ve Kullanım Alanları 2 3 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

Elektrikli Cihazlarla İlgili Genel Güvenlik Talimatları

Elektrikli Cihazlarla İlgili Genel Güvenlik Talimatları Güvenlik Talimatları Bu cihaz sadece ev tipi kullanımlar içindir. Bu cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen güvenlik önerilerini ve kullanım talimatlarını

Detaylı

SCP112N-8. Fonksiyon. Seçenekler. Versiyonlar. linea FIRIN LINEA (PİROLİTİK) - SİYAH CAM

SCP112N-8. Fonksiyon. Seçenekler. Versiyonlar. linea FIRIN LINEA (PİROLİTİK) - SİYAH CAM FIRIN LINEA (PİROLİTİK) - SİYAH CAM EAN13: 8017709130060 Cihaz Ölçüsü (y x e x d) mm: 592 x 597 x 570 Fırın kapasitesi: 68 litre 9 farklı yemek programı + 3 hafıza Pirolitik temizleme (500 C de yoğun temizleme)

Detaylı

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU 1 5 2 4 3 6 7 8 1. Kilit Düzenekli Kapak 2. Şeffaf Su Seviye Göstergesi 3. Alt Elektrik Tabanı 4. Açma / Kapama Anahtarı 5. Gösterge Lambası 6. Su Filtresi 7. Açık

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000 Kullanım Talimatı Ozonizatör S 500 / S 1000 Giriş Sander'in bu üstün kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız ve bu cihazdan memnun kalacağınızdan eminiz. Akvaryum teknolojisine ilişkin ürünlerin

Detaylı

Montaj kılavuzu. Fan coil cihazları için 2 yollu vana kiti/ 3 yollu vana kiti EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

Montaj kılavuzu. Fan coil cihazları için 2 yollu vana kiti/ 3 yollu vana kiti EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 Fan coil cihazları için yollu vana kiti/ yollu vana kiti EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 Fan coil cihazları için yollu vana kiti/ yollu vana kiti EKMVC09B7 Montaja başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice

Detaylı

TR Mika ısıtıcı 03 02

TR Mika ısıtıcı 03 02 Mika ısıtıcı TR Mika ısıtıcı 03 02 03 Ref : 2000014460 (beyaz) 2000014463 (siyah) TR Haydi başlayalım... Bu talimatlar güvenliğiniz içindir. Lütfen kullanımdan önce bunları iyice okuyunuz ve ileride başvurmak

Detaylı

MRL 200 - RF Oda Termostatları

MRL 200 - RF Oda Termostatları MRL 200 - RF Oda Termostatları MRL 200 - RF oda termostatı, kablosuz bir oda termostatıdır. Bu termostat her türlü ısıtma ve soğutma sistemlerini kontrol etmek için dizayn edilmiş ve her türlü termostatın

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI SOS BAİN MARİE (ELEKTRİKLİ) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında

Detaylı

Taç ocağının fırın tutuşturma işlemine yalnızca fırın manüel kapısı kapı açılışından tamamen çıkarıldığında izin verilir.

Taç ocağının fırın tutuşturma işlemine yalnızca fırın manüel kapısı kapı açılışından tamamen çıkarıldığında izin verilir. 5. BÖLÜM: KULLANICI YÖNERGELERİ 5.1 FIRIN ÇALIŞTIRMA YÖNERGELERİ Mühendis fırının doğru kurulumunu tamamladıktan, işlevsel incelemesini ve çalışma kontrolünü yaptıktan sonra fırın Kullanıcı tarafından

Detaylı

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER Dikkat Cihazınızın yanlış kullanımı nedeniyle herhangi bir zarar gelmemesi için, cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun. Özellikle cihazınızla ilgili güvenlik talimatlarını

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. SİSTEM İnverter Klimalar

KULLANIM KILAVUZU. SİSTEM İnverter Klimalar KULLANIM KILAVUZU SİSTEM İnverter Klimalar MODELLER Tavana monteli kaset tipi Köşe modeli FXK25LVE FXKQ25MVE FXKQ25MAVE FXK32LVE FXKQ32MVE FXKQ32MAVE FXK40LVE FXKQ40MVE FXKQ40MAVE FXK63LVE FXKQ63MVE FXKQ63MAVE

Detaylı

DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HCT 60 1/X HCT 90 1/X

DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HCT 60 1/X HCT 90 1/X DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HCT 60 1/X HCT 90 1/X 1 2 3 4 5-1 - 6 7 8 9 10-2 - 11 12 14 13 15-3 - 16 17 A B C D E 18 19 20 04307553/1N - KB170s.n. - 4 - KURULUM VE KULLANIM TALIMATLARI TANIMLAMA

Detaylı

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.#

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# A. Mikrodalganızı Tanıyın Ankastre Mikrodalga Kullanma Kılavuzu Mod. MW7880 Digital Gösterge Mikrodalga/ Izgara/Kombo Defrost / Çözme Timer / Saat Durdurma Başlatma Yuvarlak

Detaylı

VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 INOX ÇAY MAKiNESi

VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 INOX ÇAY MAKiNESi VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 INOX ÇAY MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL Talimatlar Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatları tamamen

Detaylı

Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA Fırın Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz.

Detaylı

Yazan: Joshua Byrne GİRİŞ ARAÇLAR: Çıkarın ve İşlemci Termal Soğutma Kapak yerine. Çıkarma ve / veya İşlemci Termal Soğutma Kapak yerine

Yazan: Joshua Byrne GİRİŞ ARAÇLAR: Çıkarın ve İşlemci Termal Soğutma Kapak yerine. Çıkarma ve / veya İşlemci Termal Soğutma Kapak yerine Soğutma bloğu Kapak (Erken 2008) Çıkarın ve İşlemci Termal Soğutma Kapak yerine Yazan: Joshua Byrne GİRİŞ Çıkarma ve / veya İşlemci Termal Soğutma Kapak yerine ARAÇLAR: Anti-Statik Bilek Kayışı (1) Phillips

Detaylı

LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI. www.loobex.com

LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI. www.loobex.com LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI Lütfen biberon ve mama ısıtıcısını kullanmadan önce bu kullanma talimatlarını dikkatlice okuyun. www.loobex.com Bu ısıtıcı ile her çeşit bebek maması ve içeceğini

Detaylı

K 36 Black Master Elektrikli Fırın Electric Over

K 36 Black Master Elektrikli Fırın Electric Over Model No K 36 Black Master Elektrikli Fırın Electric Oven Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 36 Black Master Elektrikli Fırın Electric Over MAIN PART 5 4 6 3 7 2 1 1 Door handle 2 Heat resistant

Detaylı

Hairdryer. Register your product and get support at HP4996/22. Kullanım kılavuzu

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4996/22. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4996/22 TR Kullanım kılavuzu d c b e f g h a i Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips

Detaylı

Bu cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için, lütfen kullanım kılavuzundaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun.

Bu cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için, lütfen kullanım kılavuzundaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun. GARANTİ 2 YIL Bu cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için, lütfen kullanım kılavuzundaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun. Bu ürünün kullanımı süresince bu açıklamalara dikkat edin. Bu açıklamalar,

Detaylı

VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU GA RA NT İ 2 YIL

VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU GA RA NT İ 2 YIL VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU Vestel Cool Fan MV GA RA NT İ 2 YIL DĠKKAT Cihazınızı güvenli bir Ģekilde kullanmak için lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere

Detaylı

BO243EA Touch Serisi!

BO243EA Touch Serisi! MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1 # Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu BO243EA Touch Serisi Bompani italia koleksiyonundan bir fırın seçtiginiz için tesekkür ederiz. Yenilik ve teknolojiyi bulusturan bu fırın,

Detaylı

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAĞI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAĞI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAĞI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AGO 460 AGO 860 İÇİNDEKİLER I- Cihazın Tanımı ve Kullanım Alanı 2 3 II- Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 3-4 III-

Detaylı

MAKARNA PİŞİRİCİ KULLANMA KILAVUZU MAKARNA PİŞİRİCİYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

MAKARNA PİŞİRİCİ KULLANMA KILAVUZU MAKARNA PİŞİRİCİYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ MAKARNA PİŞİRİCİ KULLANMA KILAVUZU MAKARNA PİŞİRİCİYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AMP 490 İÇİNDEKİLER I Makarna Pişirici Tanımı ve Kullanım Alanları 3 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLNM VE KIM KİTI KUZİNE (GZLI) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce ÇIKLM u kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli bilgiler içerir.

Detaylı

Mercedes Benz SLS AMG 332 Yürüme Arabası Kullanım Kılavuzu

Mercedes Benz SLS AMG 332 Yürüme Arabası Kullanım Kılavuzu Mercedes Benz SLS AMG 332 Yürüme Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Detaylı

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım HT 200 LCD li Oda Termostat Kontrolleri HT 200 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas sıcaklık ölçme

Detaylı

Kurulum Kılavuzu. DEVIreg 132. Elektronik Termostat. www.devi.com

Kurulum Kılavuzu. DEVIreg 132. Elektronik Termostat. www.devi.com Kurulum Kılavuzu DEVIreg 132 Elektronik Termostat www.devi.com İçindekiler 1 Giriş.................... 3 1.1 Teknik Özellikler......... 4 1.2 Güvenlik Talimatları....... 5 2 Montaj Talimatları...........

Detaylı

ÜSTTEN MOTORLU ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI KULLANMA KILAVUZU

ÜSTTEN MOTORLU ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI KULLANMA KILAVUZU ÜSTTEN MOTORLU ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI KULLANMA KILAVUZU DÖNER OCAĞINI ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ADE-U ADE-4U ADE-U ĠÇĠNDEKĠLER I Cihazın Tanımı ve Kullanım Alanları

Detaylı

TITANIUM SERİSİ YAPIŞMAZ PİŞİRME ÜRÜNLERİ. Kullanım Kılavuzu

TITANIUM SERİSİ YAPIŞMAZ PİŞİRME ÜRÜNLERİ. Kullanım Kılavuzu TITANIUM SERİSİ YAPIŞMAZ PİŞİRME ÜRÜNLERİ Kullanım Kılavuzu BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Ürününüzü kullanmadan önce üzerindeki tüm etiketleri çıkartınız. İlk kullanımdan önce ürünün

Detaylı

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 150 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

"Küre ızgara" Montaj ve İşletim Kılavuzu

Küre ızgara Montaj ve İşletim Kılavuzu Version: 0423tr No: #015-2012 Edition: 06/11cd "Küre ızgara" Montaj ve İşletim Kılavuzu Önsöz Yüksek kaliteli GRILLCHEF barbekünüzü kullanmaya başlamadan önce bu montaj ve kullanma kılavuzunu dikkatle

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

Raf Kuruluş Yönergeleri

Raf Kuruluş Yönergeleri Raf Kuruluş Yönergeleri Güvenlik ve kablolama bilgileri için raf kabininizle birlikte gönderilen belgeleri inceleyin. Depolama kasasını raf kabinine kurmadan önce, aşağıdaki yönergeleri gözden geçirin:

Detaylı

Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü dikkatle okuyunuz.

Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü dikkatle okuyunuz. AKINLAR ŞÖMİNE... yeni ısı kaynağı... Değerli Müşterimiz, AKINLAR Şömine haznesini tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü

Detaylı

PATATES DİNLENDİRME KULLANMA KILAVUZU PATATES DİNLENDİRMEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

PATATES DİNLENDİRME KULLANMA KILAVUZU PATATES DİNLENDİRMEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ PATATES DİNLENDİRME KULLANMA KILAVUZU PATATES DİNLENDİRMEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ APD 460 2 İÇİNDEKİLER I Patates Dinlendirme Tanımı ve Kullanım Alanları 2 3 II Genel Uyarılar ve

Detaylı

ELEKTRİKLİ KAYNATMA KAZANI KULLANMA KILAVUZU KAYNATMA KAZANINI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

ELEKTRİKLİ KAYNATMA KAZANI KULLANMA KILAVUZU KAYNATMA KAZANINI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ ELEKTRİKLİ KAYNATMA KAZANI KULLANMA KILAVUZU KAYNATMA KAZANINI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AKTE-890 1 İÇİNDEKİLER I Açıklama 3-4 II Genel Ölçüler 5 III Teknik Özellikler 5 IV Uyarı Etiketi

Detaylı

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU PINAR EMAYE ISI GEREÇLERİ MERMER MADEN İNŞAAT SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. Organize sanayi Bölgesi 8. Cadde 26110 ESKİŞEIİR / TURKEY Tel :+ Tel + 90.222.236 00 91 Fax : 0.222.236 0032 e-mail : www.pinaremaye.c

Detaylı

GAZLI KAYNATMA KAZANI KULLANMA KILAVUZU KAYNATMA KAZANINI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

GAZLI KAYNATMA KAZANI KULLANMA KILAVUZU KAYNATMA KAZANINI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ GAZLI KAYNATMA KAZANI KULLANMA KILAVUZU KAYNATMA KAZANINI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AKTG-890 İÇİNDEKİLER I Açıklama 3-4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 4-5 III Teknik Özellikler

Detaylı

Beichi. Kompakt Mama Sandalyesi. Kullanım Kılavuzu ÖNEMLİ! GELECEKTE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYIN! 1 Hoşgeldiniz

Beichi. Kompakt Mama Sandalyesi. Kullanım Kılavuzu ÖNEMLİ! GELECEKTE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYIN! 1 Hoşgeldiniz Beichi Kompakt Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu ÖNEMLİ! GELECEKTE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYIN! Beichi Üretici: Ningbo Beichi Baby Products Co., Ltd İthalatcı Firma : DOGAN DIS TICARET VE MUM A.Ş. Muhittin

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce, cihazın kurulumu, kullanımı ve bakımı sırasındaki açıklamaları ve güvenliğiniz ile ilgili bilgileri içeren bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride yararlanmak

Detaylı

* Kabloya asılarak,çekerek fişi prizden çıkarmayınız. Aksi taktirde kabloya zarar verebilir, yangın ve cihazın bozulmasına neden olabilirsiniz.

* Kabloya asılarak,çekerek fişi prizden çıkarmayınız. Aksi taktirde kabloya zarar verebilir, yangın ve cihazın bozulmasına neden olabilirsiniz. STP-131 MİNİ PRİNTER GÜVENLİK UYARILARI STP-131 termal yazıcıyı kullanırken aşağıdaki güvenlik talimatlarına uymanız gerekmektedir. Aşağıdaki kurallara uyulmaması ciddi yaralanmalara, hasarlara ve ölümlere

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Talaş Nem Ölçüm Cihazı PCE-WT1N

Kullanım Kılavuzu Talaş Nem Ölçüm Cihazı PCE-WT1N PCE Teknik Cihazları Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Küçükçekmece / İstanbul Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr.pce-instruments.com/turkish

Detaylı