FIRIN KURULUM, BAKIM VE KULLANIM TALĠMATLARI 90x60 cm (M9V tipi) FCK 9692 EMG XS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FIRIN KURULUM, BAKIM VE KULLANIM TALĠMATLARI 90x60 cm (M9V tipi) FCK 9692 EMG XS"

Transkript

1 FIRIN KURULUM, BAKIM VE KULLANIM TALĠMATLARI 90x60 cm (M9V tipi) FCK 9692 EMG XS CĠHAZI KURMADAN VE KULLANMADAN ÖNCE TALĠMAT KĠTAPÇIĞINI OKUYUN. Üretici, cihazın yanlıģ kurulumu ya da hatalı kullanımına bağlı olarak meydana gelebilecek herhangi bir kiģisel hasar ya da mal hasarından sorumlu olmayacaktır. Bu kitapçıkta bulunan herhangi bir basım ya da kopyalama hatasına bağlı herhangi bir hatadan üretici sorumlu değildir. Ayrıca belirtilen rakamlar sadece gösterge amaçlıdır. Üretici; gerekli ve faydalı olduğu düģünüldüğünde, güvenlik ve çalıģtırma özelliklerini etkilemeden, ürünlerinde değiģiklik yapma hakkını saklı tutar.

2 ĠÇĠNDEKĠLER: TEKNĠK KURULUM KILAVUZU... s.2 Fırının kurulumu Kurulum bilgileri... s.2 Odaların havalandırılması... s.3 Yüksekliği ayarlanabilir ayak... s.3 Ayak panelinin takılması... s.3 Yükselticinin takılması... s.3 Ocak rayı ve fırın kolunun takılması... s.3 Devrilme önleyici sisteminin takılması... s.3 Gaz bağlantısı... s.3 Farklı Gaz ve ocak ayar tiplerine göre ayarlama... s.4 Elektrik bağlantısı... s.5 AYGITIN BAKIMI Parçaların değiģtirilmesi... s.56 KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU... s.6 Kontrol paneli ve kontrol tiplerinin açıklaması... s.6 Ocakların kullanımı... s.7 Gazlı fırının kullanılması... s yön değiģtirici düğmesinin kullanılması... s.9 Elektrikli termostatın kullanılması... s anahtarının kullanılması... s.9 Geleneksel elektrikli fırının kullanılması... s.10 Havalandırmalı elektrikli fırının kullanılması... s.1011 Elektrikli ızgara havalandırmalı elektrikli ızgaranın kullanılması... s.11 Termometrenin kullanılması... s.12 Kendini temizleme özellikli fırının kullanılması... s.12 Cihazın temizlenmesi... s.12 BU CĠHAZ PROFESYONEL OLMAYAN, EVDE KULLANIM ĠÇĠN TASARLANMIġTIR. TEKNĠK KURULUM KILAVUZU Bu cihaz, Avrupa yönetmeliği 2002/95/EC e uygundur. Bu cihaz, Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıklarıyla (WEEE) ilgili Avrupa yönetmeliği 2002/96/EC ye uygundur. Bu kılavuz Elektrikli ve Elektronik Ekipmanla ilgili iade ve geridönüģümün Avrupa çapındaki geçerliliğinin ana hatlarıdır. KURUCU BĠLGĠLERĠ Kılavuzun bu bölümünde listelenmiģ olan kurulum, tüm ayarlar, dönüģümler ve bakım vasıflı personel (Franke yetkili servis personeli) tarafından gerçekleģtirilmelidir. YanlıĢ kurulum; mal hasarı veya insan ya da hayvan yaralanmasına neden olabilir, bundan da üretici sorumlu tutulamaz. Cihaz güvenlik veya otomatik ayarlama cihazları, sistemin servis ömrü sırasında sadece üretici veya yetkili satıcı (Franke yetkili servis personeli) tarafından değiģtirilebilir. FIRININ KURULUMU ÇeĢitli gevģek parçaları iç ve dıģ paketten çıkardıktan sonra fırının hasarlı olmadığından emin olun. Herhangi bir Ģüpheniz varsa cihazı kullanmayın ve vasıflı personelle (Franke yetkili servisi ile ) bağlantı kurun. Tüm tehlikeli paketleme parçalarını (polistiren köpük, torbalar, karton, tel zımbalar, vs.) çocuklardan uzak tutun. Cihaz, duvarına yanına serbest bir ünite olarak kurulabilir ya da iki duvar arasına yerleģtirilebilir (ġekil 1). ÇalıĢma yüzeyinin yüksekliğini aģan tek bir yan duvar mümkündür. Bu, fırının kenarından minimum 70 mm uzaklıkta olmalıdır (ġekil 1) BitiĢik mobilya parçalarının duvarları ve fırının arkasındaki duvar, minimum 65 K yüksek sıcaklığa dayanabilecek ısı geçirmez materyalden yapılmalıdır. UYARI: gaz Ģebekesine bağlantıda sadece yürürlükteki doğal standartlara uygun metal esnek borular kullanılmalıdır. 2

3 CĠHAZIN KURULUMU ĠÇĠN ÖNEMLĠ BĠLGĠLER Fırın, serbest bir ünite olarak ya da mutfak üniteleri arasına ya da mutfak ünitesi ve duvar arasına ayrıca takılabilir. Cihaz UNI 7129 ve UNI 7131 standartlarında belirlenen düzenlemelere uygun olarak kurulmalıdır. Bu cihaz yanma ürünleri çıkaran cihazlara bağlanmaz. Oda havalandırma ile ilgili olarak aģağıda anlatılan yönergelere özellikle odaklanılmalıdır. ÇalıĢma yüzeyinin üstüne takılı herhangi bir asılı dolap 700 mm den az olmayacak bir uzaklıkta olmalıdır. ODANIN HAVALANDIRILMASI Cihazın doğru çalıģmasını sağlamak için kurulduğu oda sürekli havalandırılmalıdır. Odanın hacmi 25 m³ altında olmamalı ve gerekli hava miktarı, düzenli gaz yanması ve odanın havalandırılmasına uygun olmalıdır. Doğal hava odanın duvarlarındaki sabit açıklıklardan akacaktır. bu açıklıklar dıģarıya bağlanacak ve oda havalandırmayla ilgili mevcut ulusal standartlarla tanımlanan minimum kesit bulunmalıdır (bakınız ġekil 3). Bu açıklıklar, tıkanmayacakları Ģekilde yapılmalıdır. Dolaylı havalandırmaya havalandırılacak odanın yanındaki odalardan hava alarak da izin verilir. YER VE HAVALANDIRMA Gazlı piģirme cihazları, yanma ürünlerini her zaman bacalar, baca delikleri ya da direk olarak dıģarı bağlı kapaklarla boģaltmalıdır (bakınız ġekil 4). Kapak takılamazsa cama takılı ya da direk olarak dıģarı bakan bir fan kullanmak mümkündür, bu fan; havalandırma düzenlemelerine tam olarak uyulması koģuluyla cihazla birlikte çalıģtırılacaktır (bakınız ġekil 5). YÜKSEKLĠK AYARLI AYAKLAR (Ģekil 6) Ayaklar üstteki kutudadır. Ayaklar, fırın son kurulum konumuna yakınken takılmalıdır, piģiricinin ayaklar üzerinde uzun mesafelerde hareket ettirilmesi güvenli değildir. Fırını paketinden çıkardıktan sonra soğutucu ayaklarını alttaki tabanlara takmak için ayağınızla kaldırın. Ağırlığı ayaklar ve grup tespit parçaları üzerinde olacak Ģekilde fırını yavaģça indirin. Fırını yatırmak yerine kaldırma cihazı ya da palet kullanımını tavsiye ediyoruz. AYAK PANELĠNĠN TAKILMASI (sadece bazı modellerde mevcuttur) Ayakları taktıktan sonra fırının kenarını ġekil 7 deki resimlerde gösterilen Ģekilde takın YÜKSELTĠCĠNĠN TAKILMASI Göbeği arkaya sabitleyen iki vidayı (Ģekil 8) de gösterilen Ģekilde sökün Ayağı yerleģtirin ve altını (Ģekil 8) de gösterilen Ģekilde iki vidayla sabitleyin. Ayakla verilen vidaları kullanarak ayağın ortasını sabitleyin (Ģekil 8) OCAK RAYI VE FIRIN KOLUNUN TAKILMASI Ray ve kol ayakla birlikte paketlenmiģtir. Ray sadece bazı modellerde mevcuttur. Ocak rayı ve fırın kolunu resimlerde gösterilen Ģekilde takın (91011 no lu Ģekiller) DEVRĠLME ÖNLEYĠCĠ SĠSTEMĠN TAKILMASI Cihazın kazara devrilmesini önlemek için mevcut sistem takılmalıdır. Sistemi Ģekillerde gösterilen Ģekilde takın NO LU ġekiller CĠHAZIN GAZ BAĞLANTISI Cihazı gaz Ģebekesine bağlamadan önce yemek ısıtıcı göze takılı etiket ya da fırının arkasındaki bilgilerin gaz dağıtım Ģebekesi için belirtilenlerle uyumlu olduğundan emin olun. Elkitabının burada bir yanlıģlık olabilir mi? son sayfası ve cihazın yemek ısıtıcı gözünde (ya da arkasında) bulunan etiket cihaz ayarlama koģullarını gösterir: çalıģtırma basıncı ve gaz tipi. ÖNEMLĠ: Bu cihaz yürürlükteki mevcut ulusal standartlara uygun olarak takılmalı ve sadece iyi havalandırmalı bir odada kullanılmalıdır. UYARI: Cihazda UNIISO 2281 e göre diģli ½ gazlı silindirik erkek bağlantı kullandığı unutulmamalıdır. Cihazı esnek lastik bir hortumla gaz Ģebekesine bağlamak için cihazla verilen yardımcı bir hortum nipel bağlantısı gereklidir (bakınız ġekil 14). 3

4 FIRIN ĠÇĠN FARKLI GAZ TĠPLERĠNE AYARLAMA Herhangi bir bakım iģlemi yapmadan önce cihazı gaz kaynağından ve elektrik ağından ayırın. FIRIN ĠÇĠN FARKLI BĠR GAZ TĠPĠYLE ÇALIġACAK ġekġlde AĞIZLARIN DEĞĠġTĠRĠLMESĠ: ÇalıĢma yüzeyindeki ocak ağızlarını değiģtirmek için aģağıdaki talimatlara uyun: 1) Herhangi bir tipte elektrik temasını önlemek için fiģi prizden çekin. 2) Izgaraları çalıģma yüzeyinden sökün (ġekil 15). 3) Ocakları sökün (ġekil 15). 4) 7 mm lik anahtar kullanarak ağızları gevģetin ve Tablo 1 deki özelliklere göre yeni gaz tipi için gerekli olanlarla değiģtirin (ġekil 16). Fırın ocak ağzını değiģtirmek için aģağıdaki talimatlara uyun: 1) Fırın zeminini sökün (ġekil 17). 2) V vidasını gevģetin ve ateģleyici ve termo bağlantıya hasar vermemeye (ġekil 18) dikkat ederek ocağı destekten dıģarı çekin. 3) 7 mm lik anahtar kullanarak R ağzını (ġekil 18) gevģetin ve Tablo 1 deki özelliklere göre yeni gaz tipi için gerekli ağızla değiģtirin. UYARI: Yukarıda belirtilen değiģtirme iģlemlerini tamamladıktan sonra teknisyen aģağıdaki paragrafta anlatılan Ģekilde ocakları ayarlamalı, herhangi bir ayar ve ön ayar cihazını kapatmalı ve yeni gaz ayarına uygun Ģekilde mevcut olanı değiģtirmek için cihazdaki etiketteki bilgileri uygulamalıdır. Bu etiket yedek ağız torbasındadır. TABLO N 1: ÇeĢitli gaz tiplerine ayarlama CĠHAZ KATEGORĠSĠ: II2H3+ Ocak Gaz Tipleri Basınç Ağız Çapı Anma Kapasitesi AzaltılmıĢ GeçiĢ Çapı Mbar 1/100 mm. g/s l/sa kw kkal/s kw Kapasite Kkal/s 1/100 mm. Yardımcı Yarı hızlı Hızlı Çift Halka FIRIN Doğal G20 Bütan G30 Propan G31 Doğal G20 Bütan G30 Propan G31 Doğal G20 Bütan G30 Propan G31 Doğal G20 Bütan G30 Propan G31 Doğal G20 Bütan G30 Propan G ,75 1,75 1, ,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4, ,48 0,48 0,48 0,6 0,6 0,6 1,05 1,05 1,05 1,8 1,8 1, OCAK AYARI Ocak MĠNĠMUM ayarı: ÇalıĢma yüzeyi ocak ayarı: çalıģma yüzeyi ocağını minimuma ayarlamak için aģağıdaki talimatlara uyun: 1) Ocağı yakın ve düğmeyi MĠNĠMUM konumuna ayarlayın (küçük alev). 2) Valf roduna bastırılarak takılmıģ valf düğmesini çıkarın. 3) PiĢiricinin yüzey ocaklarında emniyet valfleri yoksa valf rodundaki deliğe küçük delikli bir tornavida yerleģtirin (ġekil 19) ve ocak alevi minimuma ayarlanana dek tıkama vidasını sağa veya sola çevirin. PiĢiricide emniyet valfleri mevcutsa tıkama valfi rod deliğinde değil valf gövdesinde bulunur (bakınız Ģekil 20). 4) MAKSĠMUM dan MĠNĠMUM konuma hızla geçerken alevin sönmediğinden emin olun. Fırın ocak ayarı: Minimuma ayarlamak için aģağıdaki talimatlara uyun: 1) Düğmeyi MAKSĠMUM konumuna ayarlayarak ocağı yakın. 2) Fırının kapağını yakın ve en az 10 dakika süreyle çalıģtırın. 3) Düğmeyi MĠNĠMUM konumuna ayarlayın (120 ye karģılık gelir) ve sonra çıkarın. 4) Delikli tornavida kullanarak tıkama vidasını çevirin (bakınız Ģekil 21) ve aynı zamanda piģirici buhar deliğinden çıkan alevi de gözlemleyerek MĠNĠMUM dan MAKSĠMUM konuma hızla geçerken açık kalacağı Ģekilde alevin sabitliğini değerlendirin. UYARI: Yukarıda belirtilen ayarlama sadece metan gazlı ocaklarda yapılmalıdır, sıvı gazla çalıģanlarda vida saat yönünde en son noktada kilitlenmelidir. Izgara ocağı her zaman maksimumda çalıģır ve dolayısıyla minimum ayar gerekmez. 4

5 CĠHAZIN ELEKTRĠK BAĞLANTISI: Elektrik bağlantısı mevcut yasal standartlar ve düzenlemelere uygun olmalıdır. Bağlantıyı yapmadan önce aģağıdakileri kontrol edin: Sistem elektrik değerleri ve akım çıkıģları, cihazın maksimum güç çıkıģı için yeterli (mahfazanın altındaki etikete bakın). ÇıkıĢ ya da sistemde mevcut yasal standartlar ve düzenlemelere uygun etkili toprak bağlantısı mevcut. ġirket bu talimatlara uyulmaması durumunda sorumlu tutulamaz. Güç kaynağı ağına bağlantı fiģ kullanarak yapıldığında:.elektrik kablosunun fiģi varsa etikette gösterilen yük için uygun standart bir fiģ kullanın. Kabloları ġekġl 22 de gösterilen Ģemaya göre bağlayın ve aģağıdakileri kontrol edin: L harfi (faz) = kahverengi kablo; N harfi (boģ) = mavi kablo; topraklama sembolü = yeģilsarı kablo; Elektrik kablosu, 75 K değerinde yüksek sıcaklığa herhangi bir noktada ulaģılmayacak Ģekilde yerleģtirilmelidir. YanlıĢ bağlantılara neden olup tehlikeli aģırı ısınmaya yol açabileceklerinden redüksiyon, adaptörler veya ayırıcılar kullanmayın. Bağlantı direk olarak elektrik Ģebekesine yapıldığında: Bağlantıların, yüksek voltaj kategorisi III koģullarına göre tam ayrılmaya izin veren bir uzaklığa açıldığı ana hatlardan ayrılmayı sağlayan bir cihaz kullanın. Topraklama kablosunun devre kesici nedeniyle kesilmemesi gerektiğini unutmayın. Alternatif olarak elektrik bağlantısı, yüksek duyarlılıktaki kalan akım devre kesicisiyle de korunabilir. Özel yeģilsarı topraklama kablosunu verimli bir topraklama sistemine bağlamak Ģiddetle tavsiye edilir. UYARI: Elektrik kablosu değiģtirilirse terminale bağlı topraklama kablosu (sarıyeģil) diğer kablolardan yaklaģık 2 cm daha uzun olmalıdır. TABLO N 2 : ELEKTRĠK KABLOSU TĠPLERĠ ÇalıĢma yüzeyi iģlemi Sadece gaz ocağı Fırının çalıģtırılması Kesit 230V ~ Gazlı fırın / Elektrikli ızgara Havalandırmalı Elektrikli Fırın 3x1mm² 3x1,5mm² DĠKKAT: Cihaz, ev içi gazlı cihazların kullanımıyla ilgili 90/396EEC (Gaz Yönetmeliği) ve elektrik güvenliğiyle ilgili 93/68 ve 73/23 (DüĢük Voltaj Yönetmeliği) ve elektromanyetik uyumlulukla ilgili 93/68 ve 89/336 (EMC Yönetmeliği) direktiflerinin kurallarına uygundur. CĠHAZIN BAKIMI DĠKKAT: ÖNEMLĠ UYARILAR Taban üzerinde duran piģiriciler için DĠKKAT: PiĢirici taban üzerinde duruyorsa destek tabanı boyunca kaymasını önlemek için önlem alın. Cam kapaklı piģiriciler için DĠKKAT: Cihazın cam kapağını açmadan önce üzerindeki tüm sıvı kalıntılarını dikkatli bir Ģekilde çıkarın. (Üründe cam kapak mı var ) DĠKKAT: Cihazın cam kapağını kapamadan önce çalıģma yüzeyinin soğuduğundan emin olun. (Üründe cam kapak mı var ) Elektrikli fırınlı piģiriciler için Ünite kullanım sırasında ısınır. Fırının içindeki ısıtma parçalarına dokunmayın. Elektrikli fırınlı piģiriciler için DĠKKAT: Kullanım sırasında ulaģılabilen parçalar ısınabilir. Çocukları cihazdan uzak tutun. Yemek ısıtma bölmesi için (ya da bizim durumumuzda açılır kapanır kanat) DĠKKAT: Yemek ısıtıcının iç kısımları kullanım sırasında ısınabilir. Cam kapılar için Yüzeyi çizebileceğinden ve cam kırılabileceğinden fırının kapak camını temizlemek için keskin kenarlı metal spatulalar ya da aģındırıcı temizlik ürünleri kullanmayın. Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler kullanmayın. NOT: piģiricinin çeģitli parçaları çok yüksek gözüken ancak aslında tamamen güvenlik sınırlarında olan sıcaklıklara ulaģarak ısınır. Bu sınırlara göre: 1) 200 C de bir saat çalıģtırılan tutulamayan önden eriģilebilen parçalar aģağıdaki sıcaklıklara ulaģabilir: Kontrol paneli: Smaks = Oda Sıcaklığı +60 C Fırın kapak camı: Smaks = Oda sıcaklığı+60 C Fırın kapağının metal kısmı: Smaks = Oda sıcaklığı+45 C 2) 230 C de bir saat çalıģtırılan tutulabilen parçalar aģağıdaki sıcaklıklara ulaģabilir: Plastik düğmeler: Smaks = Oda sıcaklığı+60 C Metal fırın kapağı kolu: Smaks = Oda sıcaklığı+35 C burada oda sıcaklığı cihazın takıldığı yerin C cinsinden sıcaklığıdır. 5

6 PARÇALARIN DEĞĠġTĠRĠLMESĠ Herhangi bir bakım iģlemi yapmadan önce cihazı gaz kaynağından ve elektrik ağından ayırın. Düğmeler ve ocaklar gibi parçaları değiģtirmek için soğutucunun herhangi bir parçasını sökmeden sadece yuvalardan çıkarın. Ağız destekleri, valfler ve elektrikli parçalar gibi parçaları değiģtirmek için ocak ayar paragrafında anlatılan prosedürü izleyin. Valf veya gaz termostatını değiģtirmek için piģiricinin geri kalan kısmına bağlayan dört vidayı (braket baģına 2) gevģeterek iki arka gaz besleme braketini sökmek ve tüm düğmeleri söktükten sonra ön ocak valflerini kontrol desteğine bağlayan somunları gevģetmek de gerekir. Gaz veya elektrik termostatını değiģtirmek için termostat ampulünü tekrar yerleģtirmek için ilgili vidaları gevģeterek arka piģirici koruyucusunu da sökün. Fırın ampulünü değiģtirmek için fırının içini dıģarı yansıtan koruma kapağını çıkarın. (ġekil 23) UYARI: Ampulü değiģtirmeden önce cihazı elektrik güç kaynağından ayırın. UYARI: Cihazla tedarik edilen elektrik kablosu o cihaza, takılı olanla aynı kablo tipiyle özel aletleri kullanmadan takılabileceği X tipi bağlantı ile (EN , EN standartları ve sonraki eklere uygun olarak) bağlanır. Elektrik kablosu aģınır ya da hasar görürse tablo 2 de rapor edilen bilgilere dayalı olarak değiģtirin. UYARI: Elektrik kablosu değiģtirilirse takan kiģi, topraklama kablosunun faz kablolarından uzun olmasını sağlamalı ve elektrik bağlantısıyla ilgili uyarılara uymalıdır. Elektrik kablosunu değiģtirmek için terminal panelinin kapağını kaldırın ve kabloyu değiģtirin. TABLO 3 GAZ OCAK BOYUTU Ocak Boyut (mm) Yardımcı Ø 50 Yarı hızlı Ø 70 Hızlı Ø 95 Ultra hızlı Ø 130 KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU KONTROL PANELĠ AÇIKLAMASI Kontrol panelinde küçük semboller her düğme ya da anahtarın iģlevini gösterir. Burada fırında bulunabilecek çeģitli kontroller aģağıdadır:, sembolü, ocakların mutfak tezgahındaki yerini gösterir, içi dolu olan nokta cihazdaki ocağı gösterir (bu durumda ön sol ocak). veya sembolü herhangi bir fırının çalıģmasını gösterir (elektrikli ızgaralı gazlı fırın, statik fırın, 9 konumlu anahtar) veya sembolü elektrikli fanlı fırının elektrik termostatını gösterir 6

7 OCAKLARIN KULLANIMI Kontrol panelinde her düğmenin üzerine hangi ocağın o düğmeyle bağlantılı olduğunu gösteren bir Ģema iliģtirilmiģtir. Ocaklar cihazın tipi ve özelliklerine göre farklı Ģekillerde çalıģtırılabilir. Elle yakma (elektrik kesildiğinde bile her zaman mümkündür): Yıldız üzerinde MAKSĠMUM konumuna (büyük alev ġekil 2425) ayarlayarak seçili ocaklara karģılık gelen düğmeyi saatin aksi yönünde çevirin ve ocağa kadar yanan bir kibrit yerleģtirin. Elektrikle yakma: MAKSĠMUM konuma (büyük alev ġekil 2425) ayarlayarak seçilen ocağa karģılık gelen düğmeyi saatin aksi yönünde çevirin ve yıldızlı ateģleme sembolünün bulunduğu düğmeye basmaya devam edin (düğmeyle ateģleme özellikli piģiriciler için) ya da yıldız iģaretli ateģleme düğmesine basın ve ocak ateģlenir ateģlenmez bırakın. Güvenlik cihazlı ocak ateģleme (termo bağlantı)(ģekil 26): Seçilen ocağın düğmesini saatin aksi yönünde çevirin, yıldızdaki MAKSĠMUM konumuna ayarlayın (büyük alev ġekil 2425), düğmeye basın ve yukarıda belirtilen ateģleme cihazlarından birini devreye alın. AteĢleyince alevin termo bağlantıyı ısıtmasına izin vermek için düğmeyi yaklaģık 10 saniye basılı tutun. Düğmeyi serbest bıraktıktan sonra ocak dıģarı çıkarsa tüm iģlemi tekrarlayın. Not: Ġlgili alev kapağı doğru konumda değilse ocağı yakmaya çalıģmanız tavsiye edilmez. Ocakların doğru kullanımı için ipuçları: Her ocak için uygun tencereler kullanın (bakınız tab.4 ve ġek. 27). Sıvı kaynarken düğmeyi MĠNĠMUM konumuna çevirin (küçük alev ġek. 2425). Her zaman kapaklı tencereler kullanın. TABLO N 4 OCAK TENCERE ÇAPI tavsiye edilen (cm) Yardımcı 1214 Yarıhızlı 1426 Hızlı 1826 Çift halkalı 2226 DİKKAT: Altı düz tencereler kullanın NOT: altı düz tencereler kullanın NOT: ocakları temizledikten sonra A kapakları ve B alev yayıcı baģların Ģekil 28A da gösterilen Ģekilde doğru yerleģtirildiğinden ve Ģekil 28B de gösterilen Ģekilde yerleģtirilmediğinden emin olun. UYARI: Elektrik kesilirse ocaklar kibritle yakılabilir. Kolayca alev alabilen yağlı yiyecekleri piģirirken kullanıcı cihazın baģından ayrılmamalıdır. Cihazda cam kapak varsa böyle bir kapak ısındığında kırılabilir. Kapağı indirmeden önce tüm ocakları kapatın. Kullanılırken cihazın yakınında sprey kullanmayın. Ocakları kullanırken tencerelerin kollarının doğru yerleģtirildiğinden emin olun. Çocukları cihazdan uzak tutun. Kapak varsa kapatmadan önce ankastre yüzeyinde yemek artığı varsa temizlenmelidir. NOT: Gazlı piģirme cihazının kullanımı, kurulu olduğu odada ısı ve nem üretir. Dolayısıyla doğal havalandırma deliklerinin kapatılmamasını sağlarken (ġekil 3) ve mekanik havalandırma cihazı/egzoz kapağı veya elektrikli fanı (ġekil 4 ve ġekil 5) devreye alırken odanın düzgün havalandırılması gereklidir. Cihazın yoğun ve sürekli kullanımı, ek havalandırma gerektirebilir, örneğin cam açma ya da takılıysa mekanik egzozun gücünü artırarak daha etkili havalandırmayla. GAZLI FIRININ KULLANILMASI Tüm gazlı fırınlarda piģirme sıcaklığını ayarlamak için termostat ve güvenlik cihazı mevcuttur. Fırın sıcaklığı, göstergeyi seçilen sıcaklığa uydurmak için düğmeyi saatin aksi yönünde çevirerek ayarlanır. Gazlı fırında gazlı ızgara veya elektrikli ızgarayla birleģtirilebilir. Kullanım bilgileri için ilgili sayfalara bakın. Fırının fanını kontrol panelinde bulunan uygun anahtarla çalıģtırarak sıcak hava dolaģımı eģit ısı dağılımını garanti eder. Fırının önceden ısıtılması önlenebilir. Ancak hassas piģirme için tencereyi yerleģtirmeden önce fırının ısıtılması tercih edilir. Fan konveksiyonlu piģirme sistemi, çeģitli geleneksel piģirme kavramlarını kısmen değiģtirir. Et kızartırken artık etin çevrilmesi gerekmez ve ĢiĢle kızartırken ĢiĢ kızartısı kullanılması kaçınılmazdır, ancak etin doğrudan ızgara üzerine yerleģtirilmesi yeterlidir. Fanlı gazlı fırının kullanılmasıyla piģirme sıcaklıkları geleneksel gazlı fırına kıyasla yaklaģık 1015 C daha azdır. Pizza gibi alttan ısı gereken yiyecekler için fırın geleneksel Ģekilde de kullanılabilir. UYARI: Ocak alevleri kazara söndürülürse kontrol düğmesini kapatın ve en azından 1 dakika geçene kadar fırını tekrar yakmaya çalıģmayın. TABLO N 5 TERMOSTAT AYARI SICAKLIK C C C C C C C C C 7

8 Fırın ocakları farklı Ģekillerde yakılabilir: Elle yakma (elektrik kesildiğinde bile her zaman mümkündür): Fırını yakmak için fırın kapağını açın ve ölçekteki no. 8 göstergeyle eģleģecek Ģekilde (Ģekil 2930) düğmeyi çevirin. Aynı zamanda fırın seviyesinde görülebilen (Ģekil 31) ateģleme borusunun yanına yanan bir kibrit koyun. Sonra termostat düğmesine basın (bu, gazın akmaya baģlamasını sağlar) ve ocak tamamen yandıktan sonra 10 saniye basılı tutun. Düğmeyi serbest bırakın ve ocağın yanık kaldığından emin olun, aksi takdirde iģlemi tekrarlayın. Elektrikle yakma (sadece bu cihazın bulunduğu modeller için): Bu durumda önce fırının kapağını açın, sonra düğmeyi maksimum sıcaklık ayarına çevirin (8 numara). Sonra termostat düğmesine basın (düğmeyle ateģlemeli modeller). Ocak tamamen yandıktan sonra yaklaģık 10 saniye bekleyin ve sonra düğmeyi serbest bırakın. Ocağın yanık kaldığından emin olun, aksi takdirde iģlemi tekrarlayın. Düğmeyle ateģleme özelliği olan ısıtıcılarda olduğu gibi termostat düğmesine ve kıvılcım sembollü anahtara basın, ocak tamamen yandıktan sonra yaklaģık 10 saniye bekleyin ve sonra düğmeyi serbest bırakın. Ocağın yanık kaldığından emin olun, aksi takdirde iģlemi tekrarlayın. AteĢleme cihazı 15 saniyeden fazla kullanılmamalıdır. O süreden sonra ocak hala yanmamıģsa cihazı kullanmayın ve odanın kapısını açın ya da fırını tekrar yakmaya çalıģmadan önce en az 60 saniye bekleyin. UYARI: fırını yakmaya çalıģırken kapak her zaman açık olmalıdır. Fırını kullanırken aģırı ısınmasını önlemek için piģirici kapağını açık bırakın.{} UYARI: fırını ilk kez kullanırken, iç izolasyonda nem ve koku varsa ortadan kaldırmak için içinde birģey piģirmeden yaklaģık 250 sıcaklıkta 1530 dakika çalıģtırılmalıdır. Normal fırın kullanımı sırasında ocağı yaktıktan ve istenen sıcaklığı ayarladıktan sonra fırını önceden ısıtmak için herhangi bir yiyecek koymadan önce yaklaģık 15 dakika bekleyin. Fırında raflar ya da tepsiyi yerleģtirmek için kullanılabilen farklı yükseklik seviyesinde (Ģekil 32) 5 kılavuz mevcuttur. Fırını olabildiğince temiz tutmak için etin tepsi ya da tepsinin içine yerleģtirilmiģ bir raf üzerinde piģirilmesi tavsiye edilir. AĢağıdaki tablo genel piģirme sürelerini ve farklı yiyecek tipleri için tepsinin konumunu listelemektedir. KiĢisel deneyim tabloda rapor edilen değerlerdeki herhangi bir farklılığın belirlenmesine yardımcı olacaktır. Her durumda kullanılan tarifteki talimatlara uyulması tavsiye edilir. Parantezin içindeki sıcaklıklar fan destekli gazlı fırının kullanılmasıyla ilgilidir. TABLO N 6 GAZLI FIRIN PĠġĠRME TABLOSU SICAKLIK C YÜKSEKLĠK DAKĠKA ET DOMUZ KIZARTMA 220 (210) KIZARMIġ BĠFTEK (TAZE DANA ETĠNDEN) 250 (240) KIZARMIġ BĠFTEK 240 (230) KIZARMIġ DANA ETĠ 220 (210) KIZARMIġ KUZU ETĠ 220 (210) KIZARMIġ BĠFTEK 230 (230) KIZARMIġ YABANĠ TAVġAN 235 (225) KIZARMIġ TAVġAN 220 (210) KIZARMIġ HĠNDĠ 235 (225) KIZARMIġ KAZ 225 (215) KIZARMIġ ÖRDEK 235 (225) KIZARMIġ TAVUK 235 (225) BALIK (190215) HAMUR ĠġLERĠ MEYVELĠ TART 200 (210) ÇÖREK 190 (180) TATLI ÇÖREKLER 175 (165) PANDĠSPANYA 235 (225) 3 20 YUVARLAK KEK 190 (180) TATLI PUF BÖREĞĠ 220 (210) 3 20 KEK 220 (210) STRUDEL 180 (170) SAVOIA KURABĠYE 190 (180) 3 15 ELMALI KEK 220 (210) 3 20 SAZOIARDI SANDVĠÇ 220 (210) TOST EKMEĞĠ 250 (240) 4 5 EKMEK 220 (210) 3 30 PĠZZA 220 (210)

9 YÖN DEĞĠġTĠRĠCĠ DÜĞMESĠNĠN KULLANILMASI (Ģekil 3334) (sadece gazlı fırınlar için) Gazlı fırın modellerinde kullanılan 2+0 yön değiģtirici düğmesi. Sembolün veya fan ve lambasının çalıģtırılması, gazlı fırın ya da fanlı ızgaranın kullanılması içindir. veya sembolü fırın lambasının yakılması içindir. ÇOK ĠġLEVLĠ PĠġĠRĠCĠLER ĠÇĠN ELEKTRĠKLĠ TERMOSTATIN KULLANILMASI Her modelde mevcut termostat, fırındaki sıcaklığı 50 C ile 250 C arasında sabit tutar. Metal halkada seçili sıcaklığı ön panele basılı göstergeye göre ayarlamak için düğmeyi saat yönünde çevirin (ġekil 35 36). Turuncu lamba, termostatın çalıģtığını gösterir ve fırın sıcaklığı seçili sıcaklığı 10 C aģtığında söner ve seçili sıcaklıklar 10 C altına düģtüğünde yanar. Termostat fırın ısıtma elemanlarını sadece anahtar ısıtma elemanı çalıģtırma modlarından birindeyse çalıģtırabilir. Anahtar 0 a ayarlanmıģsa termostat ısıtma elemanlarını çalıģtırmayacaktır. 9 AYARLI ÇOK ĠġLEVLĠ FIRIN SEÇĠCĠSĠNĠN KULLANILMASI Çok iģlevli fırınların 9+0 ayar yön değiģtirici düğmesi termostatla birlikte fan motoru ve ısıtma elemanlarını kontrol etmek için kullanılır. Elemanları açmak için termostat ve 9+0 anahtarındaki düğmenin çevrilmesi gereklidir, sadece bir düğme çevrilirse fırın çalıģmaz ve sadece lamba veya fan motoru yanar. Elektrikli fırında 4 ısıtma elemanı mevcuttur: alt eleman, iki üst eleman ve bir yuvarlak eleman; metal halkadaki sembole uygun ısıtma elemanını devreye almak için yön değiģtirici düğmesini çevirin (Ģekil 3738). Ancak bu elemanı çalıģtırmak için turuncu lamba elemanın yandığını gösterene dek termostat düğmesini çevirmelisiniz. Yön değiģtirici düğmesini dokuz çalıģtırma modundan herhangi birine alırsanız fırın lambasının yanı sıra ilgili ısıtma elemanı devreye alınır. ÇalıĢtırılacak sıcaklık ve ısıtma elemanları seçildikten sonra fırın ısıtma elemanları termostat tarafından çalıģtırılır, böylece turuncu lambanın çalıģma sırasında yanıp sönmesi normaldir. Elektrikli fırını kapatmak için, termostatın ısıtma elemanlarını çalıģtırmasını önlemek için yön değiģtirici düğmesini 0'a ayarlayın. Isıtma elemanları devreden çıkacaktır, ancak fan motoru ve fırın lambası, yön değiģtirici düğmesinden açılabilir. Anahtarda 9 farklı fırın çalıģtırma tipi için 9 ayar mevcuttur: veya sembolü sadece fırın lambasının yandığını gösterir; veya veya veya veya veya bakın); 180W alt ısıtma elemanı ve harici 1200W üst ısıtma elemanının açık olduğunu gösterir; sadece harici 1200 W üst ısıtma elemanının açık olduğunu gösterir; sadece 1800W alt ısıtma elemanının açık olduğunu gösterir; sadece 1800 ızgara ısıtma elemanının açık olduğunu gösterir (özel bölüme bakın); harici 1200W üst ısıtma elemanı ve 1800W ızgara ısıtma elemanının açık olduğunu gösterir (özel bölüme veya sembolü harici 1200W üst ısıtma elemanı, 1800W ızgara ısıtma elemanı ve fan motorunun çalıģtığını gösterir (özel bölüme bakın); veya 3000W yuvarlak ısıtma elemanı ve fan motorunun çalıģtığını gösterir; veya Sembolü fan motorunun çalıģtığını gösterir. Düğme, bu dokuz konumdan birine çevrildiğinde fırın lambası, fırının içindeki gerilimi göstermek için her zaman yanar. 9

10 DOĞAL KONVEKSĠYONLU ELEKTRĠKLĠ FIRININ KULLANILMASI Fırını ilk kez kullanırken iç contalardaki kokuyu yok etmek için maksimum 30 dakika 250 sıcaklıkta bırakın. Normal kullanım sırasında termostat düğmesini kullanarak piģirme sıcaklığını seçin, sonra yiyecekleri yerleģtirmeden önce turunu lambanın sönmesini bekleyin. Fırında raf veya tepsiler takmak için farklı yüksekliklerde 5 yuva mevcuttur (ġekil 32). Fırının çok kirlenmesini önlemek için et, tepsi ya da tepsiye yerleģtirilmiģ bir rafta piģirilmelidir. TABLO 7 DOĞAL KONVEKSĠYONLU ELEKTRĠKLĠ FIRINLARIN PĠġĠRME SÜRELERĠ SICAKLIK YÜKSEKLĠK DAKĠKA ET C KIZARMIġ DOMUZ 225 3/ KIZARMIġ DANA ETĠ 225 3/ KIZARMIġ SIĞIR ETĠ 250 3/ KIZARMIġ DANA ETĠ 225 3/ KIZARMIġ KUZU ETĠ KIZARMIġ BĠFTEK 230 3/ KIZARMIġ YABANĠ TAVġAN 250 3/ KIZARMIġ TAVġAN KIZARMIġ HĠNDĠ KIZARMIġ KAZ KIZARMIġ ÖRDEK 250 3/ KIZARMIġ TAVUK 250 3/ BALIK KEKLER VE PASTANE ÜRÜNLERĠ MEYVELĠ KEK SANDVĠÇ KEK TATLI ÇÖREKLER PANDĠSPANYA ÇÖREK PUF BÖREĞĠ ÜZÜMLÜ TART STRUDEL SAVOY BĠSKÜVĠLERĠ ELMALI KEK SAVOY BĠSKÜVĠLĠ PUDĠNG TOST EKMEĞĠ EKMEK PĠZZA FANLI ELEKTRĠKLĠ FIRININ KULLANILMASI Fırını ilk kez kullanırken iç contalardaki kokuyu yok etmek için maksimum 30 dakika 250 sıcaklıkta bırakın. Yemek piģirmeden önce fırının seçilen sıcaklığa ulaģtığından ve turuncu lambasının kapalı olduğundan emin olun. Bu fırın tipinin içinde yatay yönde zorunlu hava devirdaimi fanının yerleģtirildiği yuvarlak bir ısıtma elemanı mevcuttur. Bu çalıģma prensibine dayalı olarak fanlı fırın yiyeceğin tadını değiģtirmeden aynı zamanda farklı piģirme çeģitlerinin kullanılmasında kullanılabilir. Birkaç modelin arkasına kızartma yaparken yağı muhafaza eden sökülebilir metal filtre takılıdır. Bu filtre, yağı çıkarmak için düzenli olarak sabunlu suyla temizlenmeli ve iyice durulanmalıdır. Metal filtreyi çıkarmak için okla gösterilen tırnağa yukarı doğru hafifçe baskı uygulayın. Sıcak hava dolaģımı ısının eģit dağıtılmasını sağlar. Fırının ısıtılması gerekli değildir, ancak hassas piģirme durumunda piģirme tepsilerini yerleģtirmeden önce fırın önceden ısıtılmalıdır. Konveksiyon fan soğutma sistemi, geleneksel piģirmeyle ilgili kavramları bir ölçüde değiģtirir. Etin piģirme sırasında çevrilmesi gerekmez ve lokanta tipi kızartma için ĢiĢ kullanılması gerekmez. Et sadece rafa konur. 10

11 TABLO 8 ELEKTRĠKLĠ FANLI FIRINLARIN PĠġĠRME SÜRELERĠ SICAKLIK YÜKSEKLĠK DAKĠKA ET C KIZARMIġ DOMUZ KIZARMIġ DANA ETĠ KIZARMIġ SIĞIR ETĠ KIZARMIġ DANA ETĠ KIZARMIġ KUZU ETĠ KIZARMIġ BĠFTEK KIZARMIġ YABANĠ TAVġAN KIZARMIġ TAVġAN KIZARMIġ HĠNDĠ KIZARMIġ KAZ KIZARMIġ ÖRDEK KIZARMIġ TAVUK BALIK KEKLER VE PASTANE ÜRÜNLERĠ MEYVELĠ KEK SANDVĠÇ KEK TATLI ÇÖREKLER PANDĠSPANYA ÇÖREK PUF BÖREĞĠ ÜZÜMLÜ TART STRUDEL SAVOY BĠSKÜVĠLERĠ ELMALI KEK SAVOY BĠSKÜVĠLĠ PUDĠNG TOST EKMEĞĠ EKMEK PĠZZA STATĠK ELEKTRĠKLĠ IZGARANIN KULLANILMASI Elektrikli ızgara gaz veya elektrikli fırınla birleģtirilebilir. Gazlı fırın + elektrikli ızgara kombinasyonuyla ızgara fırın termostat düğmesinden çalıģtırılır. Gazlı fırınlı piģiricilerin elektrikli ızgarası 2500W değerindedir. ÖNEMLĠ: Elektrikli fırınlı piģiricilerdeki elektrikli ızgarayı kullanırken fırının önünün aģırı ısınmasını önlemek için termostat düğmesini 150 C üzerine çevirmeyin, fırın kapalı kapıyla ızgara yapmak için tasarlanmıģtır. Raf üzerinde ızgara yapma: Bu durumda yemekleri rafın üstüne ve damlama tepsisini alta yerleģtirerek raf 1 veya 2 seviyesine yerleģtirilmelidir. Termostatı ilgili konuma ayarlayarak ızgara ısıtma elemanını açın. ÖNEMLĠ NOT: statik elektrikli ızgarayı kullanarak ızgara yaparken fırın kapağı kapılı tutulmalıdır. UYARI: kullanım sırasında cihaz çok ısınır. Fırının içindeki ısıtma parçalarına dokunmayın. NOT: kullanım sırasında ulaģılabilen parçalar ısınabilir. Çocukları uzak tutunuz. FANLI ELEKTRĠKLĠ IZGARANIN KULLANILMASI Fanlı elektrikli ızgara, fırın rafı orta ve damlama tepsisi alt konumdayken optimal ızgara yapma için özel bir iģlevdir. Elektrikli ızgaralı gazlı fırınlı piģiriciler termostatı ızgara sembolüne ve 2+0 yön değiģtirici düğmesini, 2500W ızgara ısıtma elemanı ve fan motorunu açma konumuna ayarlayın. 9 ayarlı yön değiģtirici anahtarlı soğutucularla, ızgara ısıtma elemanı ve fan motorunu açmak için 9+0 anahtarını ilgili konuma ve elektrikli termostatı gerekli sıcaklığa ayarlayın. ÖNEMLĠ: Fanlı elektrikli ızgarayı kullanırken fırının önünün aģırı ısınmasını önlemek için termostat düğmesini 175 C (150 ve 200 C arasında) üzerine çevirmeyin, fırın kapalı kapılı fanlı ızgara için tasarlanmıģtır. 11

12 TERMOMETRENĠN KULLANILMASI ġekil 39 PiĢiricide fırının ortasındaki sıcaklığı ölçmek için cihaz mevcuttur. Bu, fırının içindeki sıcaklığı kontrol etmeniz ve yemek piģirme sıcaklıklarını daha hassas olarak ayarlamanıza izin verir. ELEKTRĠKLĠ FIRIN Fırını açtığınızda turuncu lamba, ısıtma elemanlarının çalıģtığını göstermek için yanar. Termometre kadranı, ayarlanan sıcaklığa doğru hareket etmeye baģlayacaktır. Turuncu lamba, yanıp sönmeye devam edecektir, bu da ısıtma elemanlarının, fırının içindeki sıcaklığı muhafaza etmek için çalıģtığını gösterir. Lamba, termometrenin gereken sıcaklığa ulaģmasından önce birkaç dakika süreyle sönebilir. Isıtma elemanlarının çalıģması, ısı fırının içine düzgün Ģekilde dağıtılacağı Ģekilde düzenlendiğinden bu normaldir. Isı, termometre kadranı durduğunda fırının içine optimal olarak dağıtılır. Fırın sıcaklığı düģer ya da yükselirse termometre kadranı, bu değiģiklikleri aynı Ģekilde izleyecektir. Fırın kapatıldığında termometredeki sıcaklık, oda sıcaklığına ulaģana dek yavaģça düģecektir. NOT: Düğmedeki sıcaklıklar gösterge niteliğindedir. PiĢirmek için termometre sıcaklığını takip edin. GAZLI FIRIN Fırın açıldığında ocak maksimumda çalıģmaya baģlayacaktır ve termometre kadranı ayarlı sıcaklığa doğru hareket etmeye baģlayacaktır. Termometre gereken sıcaklığa ulaģmadan önce alev sönebilir. Bunun nedeni, ısının fırının içine eģit dağıtılabileceği Ģekilde ocak gücünün azalmasıdır. Isı, termometre kadranı durduğunda fırının içine optimal olarak dağıtılır. Fırın kapatıldığında termometredeki sıcaklık, oda sıcaklığına ulaģana dek yavaģça düģecektir. NOT: Tablo no. 5 teki Termostat Konumu ve Fırın Sıcaklığı uygunluğu gösterge amaçlıdır ve gaz tipi ve besleme basıncı gibi çeģitli faktörlere bağlıdır. PiĢirmek için termometre sıcaklığını takip edin. NOT: Farklı bir termometre kullanarak fırının ortasında sıcaklığı ölçtüğünüzde panel termometresinde gösterilenden farklı sıcaklıklar kaydedilmesi normaldir. Termometrenin gösterdiği sıcaklık, fırının içindeki ortalama sıcaklıktır ve herhangi bir tek noktanın sıcaklığını göstermez. KENDĠ KENDĠNĠ TEMĠZLEYEN FIRININ KULLANILMASI Bu cihazın bulunduğu modellerde kendini temizleyen fırın, iç yüzeyleri yemek piģirme sırasında yağ kalıntılarını emen ve ortadan kaldıran özel birçok gözenekli emayeyle kaplı olduğundan normal fırınlardan farklıdır. Sıvı yağ serbest bırakıldığında kendini temizleme yeterli olmaz, bu yüzden lekeleri nemli süngerle silin ve sonra fırını maksimum sıcaklığa ısıtın, soğumasını bekleyin ve tekrar nemli süngerle silin. CĠHAZIN TEMĠZLENMESĠ Herhangi bir temizleme iģleminden önce cihazı fiģten çekin ve gaz musluğunu kapatın. Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler kullanmayın. Göbeğin temizlenmesi: Ocak baģları, emaye çelik tencere destekleri, emaye kapaklar ve alev yayıcıları, düzenli olarak ılık sabunlu suyla temizleyin. Ġyice durulayın ve kurulayın. Tencerelerden damlayan sıvı varsa bezle silin. Gaz musluğu kolayca açılıp kapanmazsa zorlamayın, hemen teknik destek alın. Emaye parçaların temizlenmesi: Özelliklerinin değiģmemesi için emaye parçaları sık sık sabunlu suyla temizleyin. Asla aģındırıcı toz kullanmayın. Asit veya alkalin içeren parçaları (sirke, limon suyu, tuz, domates suru, vs) emaye parçalar üzerinde bırakmayın ve parçaları hala sıcakken temizleyin. Paslanmaz çelik parçaların temizlenmesi: Sabunlu suyla temizleyin, sonra yumuģak bir bezle kurulayın. Parlaklığı muhafaza etmek için özel paslanmaz çelik temizleme ürünlerini düzenli olarak kullanın. Asla aģındırıcı toz kullanmayın. Alev yayıcıların temizlenmesi: Alev yayıcılar, göbek yüzeyi üzerinde durduğundan temizlemek için sökün ve sabunlu suyla yıkayın. Ġyice kurutun ve tekrar yerleģtirmeden önce deliklerin tıkanmadığından emin olun. Fırının cam panelinin temizlenmesi: Fırın cam paneli sökülebilir. Kapları açtıktan ve menteģeleri engelledikten sonra (Ģekil 40) cam paneli (Ģekil 41) sökün ve temizleyin. Fırın soğukken nemli bez kullanarak paneli temizleyin. AĢındırıcı ürünler kullanmayın. Düz kısmının fırın kapağının dıģına ve yazılı kısmının içine geldiğinden emin olarak cam paneli tekrar yerleģtirin. Sonra menteģeleri açın. Not: cam panel kapıya takılıysa menteģeleri açmayın. Fırının içinin temizlenmesi: Ağır temizliği kolaylaģtırmak için kapı aģağıdaki Ģekilde sökülebilir. Kapıyı açtıktan ve menteģeleri bloke ettikten sonra (Ģekil 40) kapıyı yarım açın ve serbest kalana dek kendinize doğru çekin. Tekrar takmak için yukarıdaki iģlemi ters sırayla yapın. Yan raflar fırına sabitleyen somunları sökerek de çıkarılabilir. Dökme demir ya da alüminyum Ģerit rafları: Raf yüzeyinde normal yıkama sırasında çıkmayan kalıcı iģaretler kalmasını önlemek için yumuģak alüminyum altlı tencereler tavsiye edilmez. 12

13 ġekil 1 ġekil 3 ġekil 4 ġekil 5 Resim içerisindeki yazılar Ġngilizce kalmıģ. ġekil 6 13

14 ġekil 7 14

15 ġekil 8 15

16 ġekil 9 16

17 ġekil 10 17

18 ġekil 11 18

19 ġekil 12 ġekil 13 ġekil 14 ġekil 15 ġekil 16 ġekil 17 ġekil 18 ġekil 19 19

20 T ġekil 20 ġekil 21 ġekil 22 ġekil 23 ġekil 24 ġekil 25 ġekil 26 ġekil 27 ġekil 28 ġekil 29 20

21 ġekil 30 ġekil 31 ġekil 32 ġekil 33 ġekil 34 ġekil 35 ġekil 36 ġekil 37 ġekil 38 ġekil 39 ġekil 40 21

22 ġekil 41 22

23 23

HOP 4075 VX HOS 4075 VX

HOP 4075 VX HOS 4075 VX ANKASTRE FIRIN HOP 075 VX HOS 075 VX GENEL UYARILAR Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Fırınınızdan en iyi verimi almanız için size aşağıdakileri tavsiye ediyoruz: Bu kılavuzdaki bilgileri

Detaylı

ELEKTRİKLE ISITILAN KONVEKSİYON FIRINLAR

ELEKTRİKLE ISITILAN KONVEKSİYON FIRINLAR ELEKTRİKLE ISITILAN KONVEKSİYON FIRINLAR KURULUM VE KULLANIM TALİMATLARI (İngiltere için) İÇİNDEKİLER Sayfa - Uygunluk beyanı... 2 - Kurulum diyagramı... 3 - Cihazın tanımı... 129 I. ANA ÖZELLİKLER...

Detaylı

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU DĠZEL MOTOR MODELLER Z482-E3 Z602-E3 D722-E3 D782-E3 D902-E3 1ABAAAAAP1560 LÜTFEN BU KILAVUZU DİKKATLE OKUYUNUZ VE SAKLAYINIZ

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU DĠZEL MOTOR MODELLER Z482-E3 Z602-E3 D722-E3 D782-E3 D902-E3 1ABAAAAAP1560 LÜTFEN BU KILAVUZU DİKKATLE OKUYUNUZ VE SAKLAYINIZ KULLANIM KILAVUZU DĠZEL MOTOR MODELLER Z482-E3 Z602-E3 D722-E3 D782-E3 D902-E3 1ABAAAAAP1560 LÜTFEN BU KILAVUZU DİKKATLE OKUYUNUZ VE SAKLAYINIZ ÖNSÖZ Artık bir KUBOTA Motor sahibisiniz. Bu motor, KUBOTA

Detaylı

FIRIN KULLANIM KILAVUZU RAF 704 B - RAF 400 X RAF 704 X

FIRIN KULLANIM KILAVUZU RAF 704 B - RAF 400 X RAF 704 X FIRIN KULLANIM KILAVUZU RAF 704 B - RAF 400 X RAF 704 X Değerli Müşterimiz, Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir VESTEL ürününü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı

Detaylı

FXH 401 - FXH 401 X OCAK KULLANIM KILAVUZU

FXH 401 - FXH 401 X OCAK KULLANIM KILAVUZU FXH 401 - FXH 401 X OCAK KULLANIM KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir VESTEL ürününü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen

Detaylı

Cihazı ilk kez kullanımdan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz. Bu üründen en iyi sonuçları almak ve en üst düzeyde güvenlik esastır.

Cihazı ilk kez kullanımdan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz. Bu üründen en iyi sonuçları almak ve en üst düzeyde güvenlik esastır. KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER Genel bilgiler......... Uyarılar............ Navlun, ambalaj ve depolama... Kullanma talimatı...... Ürünün tanıtımı...... Aksesuarlar......... Temizlik......... Çalıştırma.........

Detaylı

GAZLI BARBEKÜ LP Gazlı Barbekü Kullanım Kılavuzu

GAZLI BARBEKÜ LP Gazlı Barbekü Kullanım Kılavuzu GAZLI BARBEKÜ LP Gazlı Barbekü Kullanım Kılavuzu 30 #5358 Barbekünüzü www.weber.com adresinden kayıt ettirin GAZLI BARBEKÜNÜZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE MUTLAKA BU KULLANIM KILAVUZUNU OKUYUN. m TEHLİKE Gaz kokusu

Detaylı

HBA76B6.0. [tr] Kullanma kιlavuzu...3 *9000618233* 9000618233

HBA76B6.0. [tr] Kullanma kιlavuzu...3 *9000618233* 9000618233 HBA76B6.0 [tr] Kullanma kιlavuzu...3 *9000618233* 9000618233 ô İçindekiler Güvenlik uyarıları... 4 Montajdan önce...4 Kendi güvenliğiniz için uyarılar...4 Hasar nedenleri...4 Yeni fırınınız... 5 Kumanda

Detaylı

PS200 PS600 PS1200 PS1800 GÜNEŞ ENERJİLİ POMPA SİSTEMLERİ MONTAJ, KULLANMA VE BAKIM EL KİTABI

PS200 PS600 PS1200 PS1800 GÜNEŞ ENERJİLİ POMPA SİSTEMLERİ MONTAJ, KULLANMA VE BAKIM EL KİTABI PS200 PS600 PS1200 PS1800 GÜNEŞ ENERJİLİ POMPA SİSTEMLERİ MONTAJ, KULLANMA VE BAKIM EL KİTABI 1/68 ĠÇĠNDEKĠLER 1 UYARILAR 2 SĠSTEM RAPOR FORMU 3 GĠRĠġ 4 GÜNEġ PANELĠ GRUPLARININ KURULMASI 4.1 GüneĢ Paneli

Detaylı

HGS 7040 X 4 GÖZÜ GAZLI

HGS 7040 X 4 GÖZÜ GAZLI OCAK TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HGS 7040 X 4 GÖZÜ GAZLI HGS 7040 X 4 gözü gazlı ve cam yüzeyli bir modeldir GENEL UYARILAR 6 GB OCAĞINIZIN TADINI EN İYİ ŞEKİLDE ÇIKARMAK İÇİN TALİMAT KİTAPÇIĞINI DİKKATLİCE

Detaylı

GAZ-ISITMALI KONVEKSİYONLU FIRINLAR MKF-20G/MKF-40G (GN 1/1) KURULUM, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

GAZ-ISITMALI KONVEKSİYONLU FIRINLAR MKF-20G/MKF-40G (GN 1/1) KURULUM, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Fatih Mh. 1181 Sk. No:1 Sarnıç. Gaziemir İzmir Türkiye Tel: +90 232 254 29 17 Fax: +90 232 281 33 11 GAZ-ISITMALI KONVEKSİYONLU FIRINLAR MKF-20G/MKF-40G (GN 1/1) KURULUM, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU GAS-HEATED

Detaylı

TOMAHAWK 1025 & 1538 KULLANIM KILAVUZU. IM2014 07/2009 Rev. 2 TURKISH

TOMAHAWK 1025 & 1538 KULLANIM KILAVUZU. IM2014 07/2009 Rev. 2 TURKISH TOMAHAWK 1025 & 1538 IM2014 07/2009 Rev. 2 KULLANIM KILAVUZU TURKISH LINCOLN ELECTRIC ITALIA S.r.l Via Fratelli Canepa 8, 16010 Serrà Riccò (GE), Italia www.lincolnelectric.eu Uygunluk Beyanı LINCOLN ELECTRIC

Detaylı

AGA FOUR-TWO SERISI (DOGAL GAZ VE LPG) KULLANICI KILAVUZU

AGA FOUR-TWO SERISI (DOGAL GAZ VE LPG) KULLANICI KILAVUZU AGA FOUR-TWO SERISI (DOGAL GAZ VE LPG) KULLANICI KILAVUZU Servis, Montaj ve Kullanici Talimatlarini ve Pisirme Kilavuzu'nu Içermektedir DESN 513534 Bu kuzinenin herhangi bir parçasini degistirirken, yalnizca

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu BK 7101 E Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Döküman Numarası 2820523996/ 25-04-14.(10:48) www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

KRA 640 X S KRA 640 B S KRA 640 C (PL) S KRA 631 T C S KRC 640 X KRC 631 T X KRC 640 B KRC 641 D X KRC 641 D B KRC 741 D Z KRC 631 T B.

KRA 640 X S KRA 640 B S KRA 640 C (PL) S KRA 631 T C S KRC 640 X KRC 631 T X KRC 640 B KRC 641 D X KRC 641 D B KRC 741 D Z KRC 631 T B. KRA 640 X S KRA 640 B S KRA 640 C (PL) S KRA 631 T C S KRC 640 X KRC 631 T X KRC 640 B KRC 641 D X KRC 641 D B KRC 741 D Z KRC 631 T B Türkçe Kullanım Talimatları OCAK İçindekiler Kullanım Talimatları

Detaylı

VESTEL VESTEL BZE-XL4303SE VBD 465A NF NO-FROST BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU VBD 465A NF KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL VESTEL BZE-XL4303SE VBD 465A NF NO-FROST BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU VBD 465A NF KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL BZE-XL4303SE VBD 465A NF ELEKTRONİK NO-FROST NO-FROST BUZDOLABI BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU VESTEL VBD 465A NF NO-FROST BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL Değerli Müşterimiz, Beklentilerinizin

Detaylı

Kullanma Kılavuzu DW7 57 FI BULAŞIK MAKİNESİ

Kullanma Kılavuzu DW7 57 FI BULAŞIK MAKİNESİ Kullanma Kılavuzu DW7 57 FI BULAŞIK MAKİNESİ 1) Güvenlik Bilgileri 1 Bu kılavuzu okuyunuz 2) İmha etme 2 3) Kullanım Talimatları 3 Değerli Müşterimiz, Kontrol Paneli 3 Lütfen bulaşık makinesini kullanmaya

Detaylı

DOMICOMPACT F 24 B DOMICOMPACT F 30 B

DOMICOMPACT F 24 B DOMICOMPACT F 30 B DOMICOMPACT F 24 B DOMICOMPACT F 30 B cod. KULLANIM,MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU DOMICOMPACT F 24 B-F 30 B Bu kullanım talimatı kitapçığında yer alan uyarıları dikkatlice okuyunuz. Bu uyarılar, emniyetli kurulum

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Gazlı-Ocaklar KM 363 G

Kullanma Kılavuzu. Gazlı-Ocaklar KM 363 G Kullanma Kılavuzu Gazlı-Ocaklar KM 363 G Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce mutlaka Kullanma Kılavuzunu okuyunuz. Böylece oluşabilecek zararlardan kendinizi ve cihazınızı korumuş olursunuz. T M.-Nr.

Detaylı

0800 341 48 02 TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI

0800 341 48 02 TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI 0800 341 48 02 TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI Değerli Müşterimiz, Sahip olduğunuz ocak kalitesinin kalıcılığını sağlamak için cihazınızı monte etmeden ve kullanmadan önce bu kitapçığı dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde

Detaylı

MİKRODALGA FIRIN TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HMBG 25 GDFW HMBG 25 GDFB

MİKRODALGA FIRIN TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HMBG 25 GDFW HMBG 25 GDFB MİKRODALGA FIRIN TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HMBG 25 GDFW HMBG 25 GDFB Mikrodalga Fırın KULLANIM KILAVUZU MODEL: HMBG25GDFW HMBG25GDFB Mikrodalga fırınınızı kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice

Detaylı

Buzdolabı. Kullanma Kılavuzu. olasılıkları hayal edin RL62ZBSW RL62ZBPN. www.samsung.com/register. Türkçe

Buzdolabı. Kullanma Kılavuzu. olasılıkları hayal edin RL62ZBSW RL62ZBPN. www.samsung.com/register. Türkçe RL62ZBSW RL62ZBPN Buzdolabı Kullanma Kılavuzu Türkçe olasılıkları hayal edin Bir Samsung ürünü aldığınız için teşekkür ederiz. Çok daha kapsamlı hizmet alabilmek için, lütfen ürününüzün kaydını aşağıdaki

Detaylı

Kullanım Kılavuzu FDWS 614 D A+ XS 117.0250.045. 14yer ayarı yarım yük fonksiyonu

Kullanım Kılavuzu FDWS 614 D A+ XS 117.0250.045. 14yer ayarı yarım yük fonksiyonu Kullanım Kılavuzu FDWS 614 D A+ XS 117.0250.045 14yer ayarı yarım yük fonksiyonu Hızlı çalıştırma kılavuzu Detaylı çalıştırma yöntemi için, kullanım kılavuzundaki ilgili içeriği okuyun. Cihazı çalıştırma

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28)

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) ALM 781 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Buzdolabı Kullanma Kılavuzu 14630 NELX

Buzdolabı Kullanma Kılavuzu 14630 NELX Buzdolabı Kullanma Kılavuzu 14630 NELX Lütfen önce bu kılavuzu okuyunuz! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Pioneering for You. Wilo-SiFire EN. Montaj ve kullanma kılavuzu. 4 181 658-Ed.01 / 2013-11-Wilo

Pioneering for You. Wilo-SiFire EN. Montaj ve kullanma kılavuzu. 4 181 658-Ed.01 / 2013-11-Wilo Pioneering for You Wilo-SiFire EN tr Montaj ve kullanma kılavuzu 4 181 658-Ed.01 / 2013-11-Wilo Şek. 1: Şek. 2a: C D B 2" A 2" E Şek. 2b: Şek. 3: 21 25 26 3 27 13 19 20 24 15 23 2 22 1 14 4 12 16 11 7

Detaylı

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 9380 SI 9380 SS

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 9380 SI 9380 SS bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 9380 SI 9380 SS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı

Detaylı

[tr] Kullanma kιlavuzu

[tr] Kullanma kιlavuzu [tr] Kullanma kιlavuzu HB86K.75 Mikrodalgalı kompakt fırın ô İçindekiler[tr] Kul lanmakιlavuzu Güvenlik bilgileri... 3 Montajdan önce...3 Kendi güvenliğiniz için uyarılar...3 Mikro dalga fırın için uyarılar...3

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45)

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) ALM 581 A Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

VESTEL VBM 419 IXL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ

VESTEL VBM 419 IXL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ GARANTİ VESTEL VBM 419 IXL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU 2 YIL Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen, titiz kalite

Detaylı